Page 1

{]mtZ-inIw

6 s^-{_p-h-cn 2011 Rmb¿

F-kv.-ssh.-F-kv I-e-Iv-S-td-äv amÀ-¨v

C¶v sshZypXn XS-Ê-s¸Spw

Imk¿-tImUv: ASn-b-¥c A‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \S-°p-∂-Xn\m¬ cmhn-se HºXv ap-X¬ D®-bv°v c≠p hsc sNdp-hØq¿, Xr°-cn-∏q¿, shÃv Ftf-cn F∂o k_vtÃ-j-\pI-fn¬ \n∂p sshZ-ypXn hnXcWw D≠m-bn-cn-°p-∂-X-s√-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn _Zn-b-Sp-° _-kvkv-t‰m-∏n-

\v k-ao]-sØ tIm-˛Hm-]-td‰o-hv tImf-Pv: Xp-fp kmw-kv-Imcn-I- D¬-k-h-Øn-s‚- kzm-K-Xkw-Lw cq-]oI-cW tbmKw˛4.00 C-®n-e-t¶m-Sv aJmw D-dq-kv: aX-{]-`m-jWw˛9.00 \m-b-∑m¿aq-e _-Z¿ Pp-am-akv-PnZv: a-X-{]-`m-jWw˛7.00 sN¿-°-f Jq-Δ-Øp¬ Ckvvemw a-Zv-d-k ]-cn-kcw: a-X{]-`m-jWw˛7.00

Pn-Ãm t_mÄ_m-Uv-an⬠So-an-s\ l-_o-_v \-bn-¡pw

Im-k¿-tIm-Uv: Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv 12,13 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-°p∂ kw-ÿm-\ t_mƒ-_m-Uv-an‚¨ Nmw-]y≥-jn-∏n-\p-≈ Pn√m-So-an-s\ l-_o-_v sN-º-cn° \-bn-°pw. Xn-c-s™-Sp-°s∏-´-h¿ Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ Hm-^nkp-am-bn _-‘s∏-W-w. t^m¨ 04994 255521, 9447077474. kw-ÿm-\-X-e a¬k-c-Øn-\v Pn-√-bn¬ \n-∂pw Xnc-s™-Sp-°-s∏-´ Aw-K-ß-ƒ. k-_v-Pq-\n-b¿ tKƒ-kv:˛ ]n hn B-Xn-c, ]n hn kv-t\-l, Fkv Nm-cp-X, sI kn-μq-c, sI in¬-∏, P-\o-kv tPm¨, sI Fkv P-kv-\-tamƒ, hn sI A-RvPp-{io,]n F-kv l¿-j,{ip-Xn_m-_p.Pq-\n-b¿ tKƒ-kv:˛ sI kp-P\, sI c-kv\ - , H ]n A-ar-X, sI e-Pv\ - , hn hn Im-hy- , _n B-cX - n, B¿ hn-Pn-j, ]n F-kv l-cn-X, Sn Pn \n-Jn-e, hn ]n tc-jva - .h-\n-Xm Sow:˛ sI kp-P-\, sI c-kv-\, H ]n A-ar-X, sI ePv-\, hn hn Im-h-y, sP kp-{]n-b, ]n A-i-z-Xn, B¿ hn-Pn-j, Fw A-iz-Xn, kp-I-\y.k-_v-Pq-\n-b¿ t_m-bv-kv:˛ sam-bv-Xo≥ X-jo-^v A-en, j°o¬, ]n hn kq-c-Pv, ]n sI IrXm¿-∞v, A-Xp¬ Un tj-Wm-bv, \-μ-In-tjm¿, jm-^n, A-`n≥, {io-cm-Kv, A-£-bv. Pq-\n-b¿ t_m-bv-kv:˛ A-i-zn≥-cm-Pv, C¿-jm-Zv, dn-jm-Zv, sI \nXp≥, F≥ hn \n-Xn≥-Ip-am¿, A-cp¨ Ir-jv-W≥, a-lv-jq-^v, ap-l-Ω-Zv A-\-kv, ap-l-Ω-Zv A^v-k¬, ap-l-Ω-Zv X-kv-eow. ]p-cp-j- Sow:˛-E-jn-tZ-hv, i-cXv, _m-_p, {]-tam-Zv, {]-Po-jv, hnPo-jv, d-Du-^v, A-_v-Zp¬ l-_o_v, k-ao¿, A-_v-Zp¬ _m-kn-Xv.

F-kv.ssh.F-kv Pn√m I-Ωn-‰n- kw-L-Sn-∏n-® I-e-Iv-S-td-‰v a-m¿-®v kwÿm-\ sk-{I´-dn a-Po-Zv I-°m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

Imk¿-tImUv: Pn√-bn¬ I¿j-I¿ t]m--enkvtÃj-\p-I-fn¬ G¬∏n® tXm°p-Iƒ I¿j-I¿°v Xncn®p \¬I-Wsa-∂v Xmeq°v hn-I-k\kanXn tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. Pn√m Ie-IvS-dpw Pn√m t]menkv kq{]≠pw CXp-kw-_-‘n®p ASn-b-¥c \S-]Sn kzo-I-cn-°-Ww. IeIvS-td‰v tIm¨^-d≥kv lmfn¬ tN-¿∂ tbmK-Øn¬ Pn-√m-]©m-bØv Ãm‚nMvIΩn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ aaXm Znhm-I¿ A[-y-£X hln-®p. Ign™ ]©m-b-Øv Xnc-s™-Sp∏v k-a-b-ØmWv tXm°p-Iƒ tÃj-\n¬ G¬∏n-®Xv. F∂m¬ tXm°v Xn-cnsI \¬-Ip-Itbm, ssek≥kv ]p-Xp-°n \¬IpItbm sNbvXn-´n-√. hne-]n-Sn-∏p-≈ tXm°p-Iƒ tÃj-\n¬ Xpcp-sº-Sp-°p-Ibm-Wv. Irjn `qan-bn¬ h\-y-ar-K-i-eyw cq-£-am-bn-´p≠v. arK-ßsf Irjn`qanbn-¬ \n∂pw HmSn-°p-∂-Xn\v tXm°v

ss^-\Â C¶v

Xm-i-zmk \n[n-bn¬ \n∂v A\p-h-Zn® XpI KpW-t`m-‡m-°ƒ°v DS≥ hnXcWw sNø-W-sa∂v tbm-Kw B-h-iys∏-´p. 174 t]¿°v XpI hnX-cWw sNøm\p-s≠∂v Xl-kn¬Zm¿ Adn-bn-®p. tbmK-Øn¬ Pn√m]©m-bØv AwKw ^coZm k-°o¿, at©-i-zcw tªm°v]©m-bØv {]kn-U‚ v apwXmkv kao-d, ]-©m-bØv {]kn-U-‚p-am-cmb kn F®v apl-ΩZvIp™n (-sN-¶-f), sI Fw KoX (tZe-ºm-Sn), iwjmZv ip°q¿ (ao©), kp\nX (shm¿°m-Sn), Xm-eq°v hn-I-k\kanXn AwK-ß-fmb Fw Fkv apl-ΩZvIp™n, sI B¿ Pbm-\μ, A-–p¿-d-lv-am≥ _mt¶mSv, C sI \mb¿, Sn Fw CJv-_m¬, Fw Al-ΩZv apfn-bm¿, Fw Ip™ºp \mb¿, U]-yq´n Ie-IvS¿ F®v Znt\-i≥, Xl-kn¬Zm¿ F≥ ]n _me-Ir-jvW≥, Xm-eq°vXe DtZ-ym-K-ÿ¿ kw-_-‘n®p.

Io-´v ]p-√n-\v Xo-∏n-Sn-®p. Im-k¿tIm-Uv \n∂p ^-b¿-t^m-gv-skØn-bm-Wv Xo-bW - ® - Xv.

hml-\PmY

cmP-]pcw: hnhn-[ B-h-iy߃ D-∂-bn-®v I¿j-I -sXmgn-em-fn- bq-\n-b≥ ]\-ØSn Gcnbm IΩn-‰n- \-SØp∂ hml\PmY Pn√m{]kn-U-‚ v sI IÆ≥ \m-b¿ DZvLm-S\w sN-bvXp. _m\-Øv \-S-∂ NSßn¬ C ]fl-\m-`≥ A[y£-X hln®p. Fw hn IrjvW≥,Fw tKm]m-e≥, Fw kn am[-h≥ kwkmcn-®p.

X-f¶-c: Fw.sF.F.F¬.]n kv-Iq-fn-se hm-bn-°q k-Ωm-\w t\-Sq ]-≤-Xn-bn-se hn-P-bn-Iƒ°v Imk¿-tIm-Uv tªm-°v]©mb-Øv {]-knU‚ v AUz. apw-Xm-kv jp-°q¿ k-Ωm\߃ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. sI Fw A-–p¿-d-lv-am≥ A-[y-£X -h-ln®p. sl-Uv-am-kv-‰¿ hn {]-im¥v,F A-–p¬-I-cow,]n F bq-k-^v,F ap-lΩ-Zv d-^oJv,sam-bv-Xo≥-Ip-™n ]-≈n°m¬,sI Fw B-bn-i,F ap- Xf-¶-c Fw.sF.F.F¬.]n kv-Iq-fn-se "hm-bn-°q k-Ωm-\w t\-Sq' ]-≤-Xn-bn-se hnP-bn J-Zo-P-bv-°v tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v AUz. apw-Xm-kv jp-°q¿ k-Ωm-\w \¬-Ip-∂p lΩ-Zv kw-km-cn®p.

t_m-hn-°m-\w: bq-Øveo-Kv ap-fn-bm¿- ]©mb-Øv k-tΩf-\w C∂pw \m-sfbpw t_m-hn-°m\-Øv \-S-°pw. C-∂v ssh-Io´v aq-∂n-\v am-kv-Xn-Ip-≠n¬ \n∂pw {]-IS-\w B-cw-`n-°pw. A-©n-\v t_m-hn-°m\-Øv \S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w Pn√m ap-kvenweo-Kv {]-knU‚ v sN¿°-fw A-–p√ D-ZvLmS-\w sN-øpw. kn-±o-Jv t_m-hn-°m-\w A-[y-£-X -h-ln-°pw. ]n hn ap-lΩ-Zv Aco-t°mSv,Fw kn J-a-dp-±o-≥, _-jo¿ sh≈n-t°m-Øv kw-km-cn°pw. k-tΩ-f-\-Øns‚ {]-Nm-c-W- hm-l-\Pm-Y a-fi-ew bqØveo-Kv {]-kn-U‚ v sI _n Fw i-co-^v Im∏n¬ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

A\p-tam-Zn¨p

Im-™-ßmSv: tIm-´b-Øv \-S-∂ kw-ÿm\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ N-cn-{X-hn-Pbw ssI-h-cn-® Zp¿-K l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se I-em-Im-bn-I-{]-Xn-`I-sf A[ym-]-I c-£m-I¿-Xr k-an-Xn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ A\p-tam-Zn®p. ]-≈n-{]w- _m-e≥ Fw.F¬.F D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m- ssh-kv sN-b¿am≥ {]-`m-I-c≥ hm-gp-t∂md-Sn A-[y-£-Xh-ln®p. Fw Ip-™n-cm-a≥ \-ºym¿, Pm-\-In-°p´n, Un.C.H kn D-j, sI tKm-]n, Fw sI _kpa-Xn kw-km-cn-®p.

_ln-jv-I-cn¡pw

sN-º-cn-°: ln-Zm-b-Øp¬ap-kv-en-ao≥ kw-L-Øn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Jm-kn kn Fw D-kv-Xm-Zv A-\p-kv-a-c-Whpw Ckvv-eman-I I-Ym-{]-kw-Khpw \m-sf ap-X¬ ]-Øph-sc sN-ºcn-° Jm-kn kn ap-lΩ-Zv Ip-™n ap-kv-eym¿ \-K-dn¬ \-S°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ- A-dn-bn®p. ssh-Io-´v G-gn-\v C-kveman-I I-Ym-{]-kw-Kw \-S-°pw. F≥ Fw A-–p¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. 10\v A-\p-kva-c-W k-tΩf\w sN-º-cn-° Jm-kn Xzm-J A-l-Ω-Zvap-kv-eym¿ D-Zv-LmS\w sN-øpw. a-e-b-Ω \u-jm-Zv ss^-kn A-\p-kva-c-W {]`mj-Ww \-S-Øpw. kn Fw D-ss_-Zp√ au-e-hn, kn F apl-Ω-ZvIp-™n ap-kveym¿, ]n kp-sse-am-≥-Zm-cnan, kn F A–p√ au-ehn, kn F a-l-aq-Zv au-e-hn kw-_-‘n-°pw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kzm-K-Xkw-Lw sN-b¿-am≥ a-Po-Zv JØ¿, I¨-ho-\¿ Sn Fw F d-lv-am≥ Xp-cpØn, kn F-®v apl-Ω-Zv, im-^n sN-º-cn-° kw-_-‘n-®p.

aoem-Zv a-lÀ-Pm³ XpS§n

sN¿°-f: ap-lvbp-±o≥ P-am-AØ - v- I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-SØp∂ aoem-Zv a-l¿-Pm≥ kw-bp-‡ P-amA-Øv {]-knU‚ v sN¿°-fw A-–p√ D-ZvL - mS-\w sN-bvX - p. A-_ql∂-Øv Ip-™nap-lΩ-Zv aue-hn {]-`mj-Ww \-SØ - n. hnhn-[ Zn-hk - ß - f - n¬ A-–p- a-Zv ]q-t°m-´q¿, A-–p¿-dk - mJv _p-kvX - m\n, A-–p¬-Jm-Z¿ \-Zvhn am-Wn-aq-e, D-kva - m≥ Zm-cn-an ]-¥n-s∏m-bn¬, kn-dm-Pp-±o≥ I-°m-Sv, A-_q-_° - ¿ \n-kman, ap-lΩ-Zv A-jd-^v ss^-kn {]-`mj-Ww \-SØ - pw.

\-_nZn-\ {]-`mj-Ww F-«n\v

Pn√m-I-Ωn-‰n F-´n-\v cm-hn-se 10\v kn-‰nS-h-dn¬ kzo-Ic-Ww \¬-Ipw. ap≥ -Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U-‚ v ]n _n A-–p¿-d-kmJv D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

kzo-Ic-Ww F-«n\v

Imk¿-tImUv: a-Zy-]n®v Hmt´m Hm-Sn-® ao-∏p-Kn-cn Im-fn-b-¶m-s´ F-kv l-co-jv(38), sI tKm-Ip¬(44) F-∂nh-sc t]m-en-kv Ad-kv-‰v sN-bv-Xp.

Ip-ºf: sIm-Sn-b-Ω Fh¿-ssj≥ ¢-∫n-s‚bpw s\-lv-dp bp-htI-{μ-bpsSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p∂ ^pSv-t_mƒ Sq¿-Wsa‚n-s‚ ss^-\¬ C-∂v sshIo-´v 4.30\v {Ko≥-]m¿-°n¬ \-S°pw. hn-P-bn-Iƒ-°v kn F-®v Ip-™-ºp Fw.F¬.F k-Ωm\-߃ hn-Xc-Ww sNøpw. \-Kc-k-`m sN-b¿-am≥ Sn C A-–p√ kw-_-‘n-°pw. lo-tdm-kv s_-≈qcpw _m-®n-te-gv-kv ]pK-Xm-K-X \n-b-{¥-W-Øn-\v X¶-bw P-Mv-j-\n¬ \n¿-an® Un-ssh-U¿ Øp-cpw X-Ωn-em-Wv a¬-k-cw.

BÀ.Un.H Hm-^n-kv D-]-tcm-[n¨p

Im-™-ßmSv: tI-cf tem´-dn sXm-gn-em-fn kw-bp-‡ kwc£-W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-™-ßm-Sv B¿.Un.H Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-®p. kn.sF.Sn.bp kw-ÿm-\ sk-{I´dn ]n cm-L-h≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F Zm-tam-Z-c≥ A-[y£-X- h-ln®p.

A-d-_n- A-[ym-]I ao-äv F-«n\v

cm-P-]p-cw: I-Æq¿ bq\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS Iogn¬ cm-P-]p-cw sk‚ v]-b-kv sS≥-Xv tIm-fPn-¬ B-cw-`n-® hn-Zq-c hn-Zym-`ym-k ]T-\ tI{μ-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m-]-©m-b-Øv {]kn-U-‚ v ]n ]n iym-afm-tZ-hn \n¿-h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ kn sI eq-t°m-kv A-[y£-X h-ln-®p. sP-bnwkv t]mƒ, ]n {]-`m-I-c≥, ^m-Z¿ tPm¿-Pv, Fw cm-P-]p-cw sk‚ v ]b-kv sS≥-Xv tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-°p-∂ bp tXm-a-kv, tPm-_n hnZq-c hn-Zym-`ym-ktI-{μ-w Pn√m- ]-©mb-Øv {]-knU‚ v tXm-a-kv, {]n-≥-kv tPm- AUz. ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p k-^v kw-km-cn-®p. tIm-f-Pn¬ tN¿-∂v ]Tn-°m≥ tIm-f-Pp-I-fp-sS ]-c-[n-bn-ep-≈- ]T-\ tI-{μ-Øn¬ _n.-_n-.-F, A-h-k-cw In-´m-Ø I-Æq¿ bq- h-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v i-\n, _n tImw, _n.-F Cw-•o-jv F\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ c-Pn-ÿ sN- Rm-b¿ Zn-h-k-ß-fn-em-Wv ]T- ∂o tIm-gv-kp-I-fn-em-Wv ¢mkpbv-X F-tf-cn-Ø-´v, cm-P-]p-cw \-ku-I-cyw H-cp-°n-bn-´p-≈-Xv. Iƒ B-cw-`n-°p-∂-Xv.

kw-ÿm-\˛Pn√m km-£-c-Xm an-j≥ ]-cn-]m-Sn-Iƒ 10 ap-X¬ _-ln-jI v- c - n-®v ka-cw \-SØ - m≥ Xo-cp-am-\n-®p. Pn√m {]-knU‚ v Fw cm-[ A-[y-£-X- h-ln-®p. sk-{I´-dn D-Zb - I - p-am-¿, c-Xo-i≥, am-Xyp-tXma-kv kw-km-cn®p.

\o-te-izcw: eo-]v an-j≥ \-S∏ - m°m-Ø km-lN - c - y-Øn¬ tI-cf - Imk¿-tImUv: Hmƒ- tI-c-f {Ikm£-c-Xm t{]-c-Ivkv A-tkm- j-¿ Hm-tW-gv-kv A-tkm-kn-tbkn- t b- j ≥(sI.F- k v . - ] n.- F ) j≥ kwÿm-\ km-c-Yn-Iƒ-°v

X-f¶-c: K-h. ap-kvenw ssl-kv-Iq-fnse A-[ym-]-I H-gn-hpIƒ \n-I-Ø-W-sa-∂v Xf-¶-c I-Sh-Øv im-Jm ap-kv-enw bqØvveo-Kv B-h-iy-s∏´p. ap-Po-_v Xf-¶-c D-Zv-Lm-S-\w- sNbvXp. Sn C F a-l-dq-^v A-[y-£-X- h-ln-®p.`m-c-hm-lnIƒ: Sn F a-lvdq-^v ({]-kn.), B-^n-bm-_v, ^-bm-kv tIm-fn-bm-Sv ssh-. {]-kn.), A-Pv-a¬- Xf-¶-c (P-\. sk-{I.), d-°o_v, iwko¿ (tPm-. sk-{I.), A-∫m-kv A¿-jm-Zv(J-Pm-©n).

hnZq-c hn-Zym-`ym-ktI{μw D-Zv-LmS-\w sN-bvXp

A-gn¯-e-bn ]pen-ap-«v \nÀ-am-Ww Xp-S-§n i-hm-kn-Iƒ \n-c-¥-c-am-bn Bh-iy-s∏-´n-cp-∂p. ]p-en-ap-´v \n¿am-W-Øn-s‚ {]m-cw-` {]-h¿-Ø\-sa-∂ \n-e-bn¬ tdmUv, Hm^nkv, sI-´n-Sw F-∂n-h-bp-sS \n¿-am-Ww B-cw-`n-®n-´p≠v.

Jm-kn kn Fw D-kv-Xm-Zv A-\p-kv-a-c-Whpw I-Ym-{]-kw-Khpw \m-sf Xp-S-§pw

A-[ym-]-I- H-gn-hp-IÄ \n-I-¯Ww

k-½m-\w \ÂIn

Imk¿-tIm-Uv kw-bp-‡ Jm-kn Sn sI Fw _m-h ap-kv-eym¿ \m-sf D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂ Jm-kn lm-Pn A-–p¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿ sa-tΩm-dn-b¬ F-Pyqt°-j≥ B‚ v dn-k¿-®v ^u-t≠-j≥ sk‚¿

cm-Xn-bp-≠v .-

Ip-ºf - : _-Z-cn-b\-K-¿ C-amwim-^n A-°mZ-an-bn¬ F-´n\v \_nZn-\ {]-`m-j-Whpw kn Fw D-kv-Xm-Zv A-\p-kv-a-c-Whpw kw-L-Sn-∏n-°pw. ssh-Io-´v aq-∂n-\v F Fw ap-lΩ-Zv ]Xm-I D-b¿-Øpw. au-eo-Zv ]m-cm-b-W-Øn-\v k-øn-Zv sI F-kv A-en X-߃, k-øn-Zv lm-Zn X-߃ t\-Xr-Xzw- \-¬-Ipw. A-\p-kvac-W k-tΩf-\w aw-K-em-]p-cw Jm-kn Xzm-J A-l-Ω-Zvap-kveym¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Fw F Jmknw ap-kv-eym¿ A-[y£-X-h-ln-°pw. Imk¿-tIm-Uv kw-bp-‡ Jm-kn Sn sI Fw _m-h- apkveym¿ {]m¿-Y-\ \-S-Øpw. bp Fw A-–p¿-d-lvam≥ aue-hn A-\p-kva-c-W {]-`mj-Ww \-S-Øpw.

bq-¯veo-Kv k-t½f-\w C¶v

\o-te-izcw: ssX-°-S-∏p-dw AgnØ-e-bn¬ ]p-en-ap-´v \n¿-am-WØn-s‚ {]m-cw-`-{]-h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n®p. A-gn-apJ-Øv D-b¿-∂p-\n¬°p-∂ a-W¬Øn-´-bn¬ X-´n \nch-[n a¬-ky_-‘-\ t_m-´pIƒ X-I-cp-Ibpw B-f-]m-bw -D≠m-hp-I-bpw- sN-bv-X km-l-NsN¿°-f: \memw [-\-Im-cy I- cy-Øn-¬ C-Xn-\v imiz-X ]-cnΩo-j≥ dn-t]m¿-´v {]-Im-cw X\- lm-cw Im-W-W-sa-∂m-h-iy-s∏Xv ^-≠n√m-Ø tªm-°v ]-©m- ´v ]p-en-ap-´v \n¿-an-°m≥ Xo-c-tZb-Øp-Iƒ-°v ]≤-Xn hn-ln-Xw h¿-[n-∏n-°-W-sa-∂ tªm-°v ]©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v aqk _n sN¿°-f B-hi - y-s∏-´p.

]-²-Xn hn-ln-Xw hÀ-[n-¸n¡Ww

X-cWw sNbvX-Xv. 3,900 At]-£-Iƒ C\n Xo¿∏p I¬∏n-°m-\p-≠v. CXn¬ 900 At]-£-I¿°v t\m´okv \¬In-bn´pw lmP-cm-bn-´n-√. hnhn[ hn`mKw sXmgn-em-fn-Iƒ°v k¿°m¿ A\p-h-Zn® 2 cq] \nc-°n-ep-≈ Acn hnX-cWw sNøm-\p≈ At]-£-I-fn¬ \S-]Sn FSpØp-h-cp-∂p. Imk¿-tImUv˛awK-em-]pcw dq´n¬ ]pXp-Xmbn \mev sI.Fkv.B¿.Sn.kn _ p-Iƒ IqSn A\p-h-Zn-°-W-sa∂v tbmKw k¿°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏´p. \ne-hn-ep-≈ _ p-Iƒ IrX-y-k-abw ]men-°-Ww. _ p-Iƒ Hcp-an®v t]mIp∂Xp ImcWw D-∏-f, at©-i-z-cw `m-KsØ bm{X-°m¿-°v _p≤n-ap-´p-≠mhp∂-Xmbn AwK-߃ Nq≠n-°m-´n. tZiob ]mX-b-S-°-ap-≈ tdmUp-Ifp-sS A‰-Ip-‰-∏Wn ASn-b-¥-c-ambn sNbvXp Xo¿°-Ww. apJ-y-a-{¥n-bpsS Zpcn-

\mbv-¡m-¸n ho-Sn-\v Xo-¸n-Sn¨p; e-£w cq-]-bp-sS \ãw Ipº-f: \m-bv-°m-∏n¬ ]p√p-ta™ ho-Sn-\v Xo-∏n-Sn-®v e-£w cq]-bp-sS \„w. C∂-se D-®-bv°v 12 Hm-sS-bm-Wv \m-bv-°m-∏nse tKm-]m-e-Ir-jv-W \m-bv-Ins‚ ho-Sn-\v Xo-∏n-Sn-®Xv. A-Sp∏n¬ \n-∂mWv Xo-]-S¿-∂-sX∂v kw-i-bn-°p-∂p. ho-´n-\-IØp-≠m-bn-cp-∂ km-[-\-߃ ]q¿-Wa - mbpw I-Øn-\i - n-®p. ^b¿-t^m-gv-sk-Øn-bm-Wv Xo-bW-®Xv. t_m-hn-°m\w: t^m-d-kv-‰v Hm^n-kn-\v ]n-≥-hi-sØ Im-Sn-\v Xo-∏n-Sn-®v \n-ch-[n -a-c-߃ IØn-\-in-®p. C∂-se D-®-bv-°v c≠-c-tbm-sS-bm-Wv Xo-∏n-Sp-Øap-≠m-bXv. sN¿-°f - b - n¬ C∂-se ssh-

bn-t°-≠ Ir-jn `-h-\n¬ \n∂pw hy-‡-am-b a-dp-]-Sn In-´p∂n-s√-∂mWv B-t£-]-w. h≥-Xp-I ap-X¬ ap-S-°n Ir-jn-°n-d-ßn-b-h¿ Io-S-ßfp-sS D-]-{Z-hw Ir-jn-`-h-\n¬ A-dn-bn-®v ]-cn-tim-[n-°m≥ Bh-iy-s∏-´m¬ Nn-e Io-S-\min-\n-I-fp-sS t]-cp-]-d-™v AXv {]-tbm-Kn-°m-\p-≈ \n¿-tZi-am-Wv e-`n-°p-∂-Xv. Ir-jn `-h-\n¬ \n-∂p-≈ B-\p-Iq-ey-߃ t]m-epw ]e¿-°pw In-´p-∂n-s√-∂pw ]-

Npcp¡¯nÂ

Bh-i-y-am-Wv. Im´p-]-∂n, Ipc-ßv, B\ F∂nh hym-]-I-ambn Irjn \in-∏n-°p∂p. kssπtIm ]o∏nƒkv _km-dp-Ifn¬ k_vknUn km[-\-߃ e`-y-am°-W-sa∂v tbmKw k¿°m-cn-t\m-Sv Bh-iy-s∏´p. an° amth-entÃmdpI-fnepw k_vknUn km[-\-ß-fpsS hn¬-∏\ \S-°p-∂n-√. Xmeq°v `£y D]-tZiI kanXn tbmKw amk-Øn¬ Hcn-°se-¶nepw tNc-Ww. I¿-j-I¿°p-≈ asÆ-Æ s]¿an-‰p-Iƒ Cuamkw hnXcWw sNøm-\p-≈ \S-]Sn kzo-I-cn®p hcp-∂-Xmbn knhn¬ kssπkv A[nIr-X¿ Adn-bn-®p. 4000˛Hmfw s]¿an-‰pI-fmWv \¬Ip-I. ]pXnb tdj≥Im¿Up-Iƒ°pw Im¿Up-Iƒ XncpØn \¬Ip-∂-Xn-\pap-≈ 23,000Hmfw At]-£-Ifn¬ Xo¿∏p I¬∏n-®p. 10,200 ]pXnb Im¿Up-I-fmWv hn-

k-kv-s]âv sN-¿m³ ip-]mÀ-i sN-bvXp

sN-Ω-\mSv: Hmt´m \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-™v ss{U-h¿ am-ßms´ ]-hn-{X(37)\v ]-cn-t°-‰p. Ign-™ Znh-kw cm-{Xn G-gn-\v ta¬-∏d-ºn¬ \n-∂v Imk¿-tImt´-°v h-cp-tºmƒ N-fn-b-t¶m-Sv h-®v Hmt´m \n-b-{¥-Ww hn-´p-adn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.

Xr-°-cn-∏q¿: ho-´m-h-iy-Øn\pw hn-]-W-\-Øn-\p-w ]-®-°dn Ir-jn-°n-d-ßn-b-h¿-°v Bh-iy-am-b \n¿-tZi-߃ \¬Im≥ Irjv`-h≥ Xm-øm-dm-hp∂n-s√-∂v ]-cm-Xn. Io-S-\m-in-\n-bn-√m-Ø ]®-°-dn F-∂ e-£y-tØm-sSbm-Wv ]-e-cpw Ir-jn-bn-te-°v C-d-ßn-b-Xv. F-∂m¬, ]-®-°-dn-sb _m-[n-°p-∂ Io-S-ß-fm-Wv I¿-j-I-sc G-sd _p-≤n-ap-´n°p-∂-Xv. I¿-j-I-sc k-lm-

tXm¡p-IÄ IÀj-I-À-¡v Xncn-¨v \ÂI-Ww: Xmeq¡v hn-I-k\k-anXn

ta¬-]-dºv: ap-kvenweo-Kv k-apZm-b-Øn-\v _m-[y-X-bm-hp-I-bmsW-∂v F-kv.Un.]n.sF DZp-a afi-ew I-Ωn-‰n B-tcm-]n®p. ss^-k¬ tIm-fn-b-Sp-°w A[y-£-X- h-ln-®p. kn-dmPv,BkmZv,in-lm-_v I-S-hØv, d-low D-Zp-a, Ip-™map, l¿-jm-Zv, aplΩ-Zv jm kw-km-cn-®p.

Hmt«m- a-dn-ªv ss{U-hÀ-¡v- ]-cn¡v

Im-k¿-tIm-Uv: P-\ß - f - p-sS sskz-cyPo-hn-Xw X-I¿-°p-∂ a-Zy-hn-]Ø - n-s\Xn-tc F-kv.-ssh.-F-kv I-e-Iv-S-td-‰nte-°v am¿-®v \-SØ - n. hn-Zym-\K - ¿ K-h.tIm-f-Pv ]-cn-k-c-Øp \n-∂m-cw-`n-® am¿-®v F-kv.-ssh.-F-kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn a-Po-Zv I-°m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _n F-kv A-–p-√-°p-™n ss^-kn, Pn-√m {]-kn-U‚ v ]-≈t- ¶mSv A-–p¬-Jm-Zn¿ a-Z-\n, C-_v-dm-low ]q-°p-™n X-߃ - , kp-sse-am≥ I-cnsh-≈q¿, kn A-–p-√-lm-Pn Nn-Ømcn, _n sI A-–p-√l - m-Pn, F _n A–p-√ lm-Pn, sIm-√º - m-Sn A-–p¬-JmZn¿ k-A-Zn, aq-k¬ a-Z-\n X-e-°n, aqk k-Jm-^n I-fØ - q¿ kw-_‘ - n-®p.

3

ho«½amÀ ]¨¡dnt¯m«§Ä¡v Xp-S-¡-an«p; Irjn-`-h³ klm-bn-¡p¶nsöp ]cm-Xn

Irjn`qan-bn h\-y-ar-K-i-eyw cq-£-w

"eo-Kv k-ap-Zm-b-¯n-\v _m-[y-X-bm-hp¶p'

ta¬-]-dºv: {Xn-X-e ]-©mbØv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ sN-Ω-\mSv ]-©m-b-Øn-se 19mw hm-¿-Uv ap-kvenweo-Kv ÿm-\m¿-Yn-s°Xn-tc _q-Øv G-P‚m-bn {]-h¿Øn-® kn F ap-l-Ω-Zvim-^n sN--º-cn-°,18mw hm¿-Uv ÿm-\m¿-Yn-s°-Xn-tc {]-h¿-Øn-® Fw F sI l\o-^ F-∂nh-sc ]m¿´n A-®S-°w ew-Ln-®-Xn-\v ap-kvenw-eo-Kns‚ {]m-Yan-I Aw-K-XzØn¬ \n-∂p k-kv-s]‚ v sNøm≥ kwÿm-\ I-Ωn‰n-tbm-Sv ip-]m¿-i sN-bv-XXm-bn Pn-√m {]-knU‚ v sN¿°-fw A-–p√ A-dn-bn-®p.

kannur/ksd

A-d-ÌnÂ

X¦-bw P-Mv-j\n Un-ssh-UÀ Øm-]n¨p

Xr°-cn-∏q¿: K-Xm-K-X \n-b-{¥W-Øn-\v X¶-bw P-Mv-j-\n¬ Un-ssh-U¿ H-cp-ßn. Xr-°-cn-∏q¿˛]-ø-∂q¿ ss_-]m-kv tdm-Uv B-cw-`n-°p-∂ P-Mv-j-\n-em-Wv Un-ssh-U¿ ÿm-]n-®-Xv. A-]I-S-km-[y-X Iq-Sn-b P-Mv-j\n¬ \n-ch-[n XhW A-]I-S-w \S∂n´p≠v. \-hoI-c-W {]-hrØn ]q¿-Øn-bm-°n-b-tXm-sS ss_-]m-kv tdm-Un¬ hm-l-\ß-fp-sS F-Æw K-Wy-am-bn h¿[n-®p.

Imk¿-tImUv: d-h\yq Pn√m A-d-_n A-[ym-]-I ao-‰v F-´n-\v IpWn-b K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. cm-hn-se H-º-Xn-\v ]p√q¿˛-s]cn-b ]-©mb-Øv {]kn-U‚ v kn sI A-c-hn-μm-£≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. kzm-KXkw-Lw sN-b¿-am≥ Icow IpWn-b A-[y-£-X- h-ln-°pw. 10.30 ap-X¬ A-[ym-]-I-cp-sS Iem-km-ln-Xy-a¬-k-c-߃ \-S°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v k-am-]\k-tΩf-\w Fw sI A-_q-_°¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. sI.F.-Sn.F-^v kwÿm\ ssh-kv{]-kn-U‚ v Fw F a-°m¿ A[y-£-X -h-ln-°pw. Ip-™-–p√ IpWn-b k-Ωm-\-Zm-\w \n¿h-ln-°pw.

I¬-h³-j³ F-«n\v

Ipº-f: F-kv.ssh.F-kv Ip-ºf -]-©mb-Øv sa-w_¿-jn-∏v Imw-]-bn≥ F-´n-\v ssh-Io´v aq∂n-\v _-Z-cn-ø\-K¿ C-amwim^n C-kv-em-an-Iv A-°m-Z-an-bn¬ \-S-°pw.

am-en\yw Ip-¶p-Iq-Sp¶p; P-\w Zp-cn-X¯n Xr-°-cn-∏q¿: Xr-°-cn-∏q¿ SuWn-¬ am-en\yw \o-°w sN-ømØXn-\m¬ \m-´pIm¿ Zp-cn-XØn¬. am-en\yw \o-°w sNøm≥ A-Sn-b¥-c kw-hn-[m-\w G¿s∏-Sp-Ø-W-sa-∂ \m-´p-Imcp-sS- B-h-iy-Øn-\v C-Xph-sc \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-´n√. Su-Wns‚ Nn-e `m-K-߃ am-en\yw \nt£-]n-°m≥ am-{X-ap-≈-Xm-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. am-en-\ykw-kv-I-c-W-Øn-\v hnhn-[ L-´-

ß-fn-em-bn ]-e ]-≤-Xn-Ifpw ]©mb-Øv `-c-W-k-an-Xn A-h-Xcn-∏n-°p-∂p-s≠-¶nepw H∂pw \-S-∏m-bn-´n√. kw-kv-Ic-Ww G-Xp co-Xnbn¬ \-S-∏m-°-W-sa-∂ Imcyw N¿-® sN-øm≥ hym-]m-cn-I-fpsSbpw k-∂-≤-kw-L-S-\-I-fpsSbpw tbm-K-߃ ]-©m-b-Øv ]-eh-´w hn-fn-®p-tN¿-Øp. am-en\y kw-kv-I-c-W-Øn-\v A-Snb¥-c {]-[m\yw \¬-In \-S-]-

Sn-bp-≠m-bn-s√-¶n¬ k-a-c-Øn\n-d-ßm≥ hn-hn-[-kw-L-S-\Iƒ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v.

aq-{X¸p-c Øm-]n¡Ww

Imk¿-tIm-Uv: ]-g-b _-kv-Ãm‚ v ]-cn-kc-Øv aq-{X-∏p-c- ÿm]n--°m≥ A-Sn-b¥-c \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v Pn√m P-\Io-b -\o-Xn-th-Zn tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. A-–p¿-d-lv -am≥ -sXcp-h-Øv A-[y-£-X- h-ln®p.

tdm-Up-I-fp-sS A-ä-Ip-ä-¸-Wn-IÄ-¡v 40 e-£w cq-] A-\p-h-Zn¨p Imk¿-tImUv: Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn-bn¬ X-I¿∂ a-t©-iz-cw a-fi-e-Øn-se ]Øp- tdm-Up-Ifp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-ƒ-°m-bn 40 e-£w cq-] A\p-h-Zn-®-Xm-bn kn F-®v Ip™-ºp Fw.F¬.F A-dn-bn®p.

]p-dw-N-´-bn¬ -{]-kn-≤o-I-cn-®p-h-∂-Xv. Imk¿tIm-Uv Xm-eq-°v k-ssπHm-^n-kn¬ \n-∂v A-\ph-Zn-® 246812200 \-º-¿ td-j≥ Im¿-Un-em-Wv bYm¿-Y Kr-l-\mY-s‚ t^m-t´m-bv-°v ]I-cw a-s‰mcm-fp-sS t^mt´m A-Sn-®p- h-∂Xv. C-Xp-kw-_-‘n®v Pn√m kssπHm-^n-k¿-°v- ]-cm-Xn \¬In.

td-j³ ImÀ-Un t^mt«m amdn F-Iv-k-e³-kn sS-kv-äv C¶v sN¿-°-f: ]p-Xp-Xm-bn td-j≥ Im¿-Un-\v A-t]£n-®v Im¿-Uv e-`n-®-t∏mƒ Kr-l-\m-Y-s‚ t^mt´m amdn. tªm-°v]-©mb-Øv ssh-kv{]kn-U‚ v aq-k _n sN¿-°-f-bp-sS t^m-t´m-bv-°v ]I-cw a-s‰m-cm-fp-sS t^m-t´m-bm-Wv Im¿-Un-s‚

Imk¿-tImUv: F-kv.F-kv.F¬.kn ]co-£ Fgp-Xp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v th-≠n F-kv.F-kv.F^v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n \-S-Øp-∂ F-Iv-k-e≥-kn sS-Ãv C-∂v \-S-°pw.

ksd 06-02-11  

]- ² - X n hn- l n- X w hÀ- [ n- ¸ n¡Ww A- d - Ì n " e o- K v k- a p- Z m- b - ¯ n- \ v _m- [ y- X - b m- h p¶p' C¶v sshZypXn XS- Ê - s ¸Sp...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you