Page 1

{]mtZ-inIw

4 s^-{_phcn 2011 sh≈n

]cn-]mSn

"k-aq-l-¯n-sâ ]p-tcm-K-a-\-¯n-\v \n-Zm-\w N-cn-{X-¯n-sâ Xn-cn-¨-dn-hv '

_-¥n-tbm-Sv C-®n-e-t¶m-Sv a-Jmw D-dq-kv: ]-Xm-I D-b¿Ø¬-˛3.-00 ■ ta¬-]-d-ºv: Jm-kn kn Fw A-–p-√ au-e-hn A-\pkv-a-c-Ww-˛4.-00 ■ \m-b-∑m¿-aq-e _-Z¿- Pp-ama-kv-Pn-Zv: a-X-{]-`m-j-Ww-˛7.-00 ■ A-W-¶q¿ sIm-√-ºm-Sn _Z-dp¬-lp-Zm a-Zv-d-k: a-X-{]-`mj-Ww-˛9.-00 ■ s]m-Δ¬ K-h. am-∏n-f bp.]n kv-Iqƒ: ku-P-\y sa-Un°¬ Iymw-]v-˛9.-00 ■ Im-™-ßm-Sv hym-]m-c `h≥: t^m-t´m-{Km-t^-gv-kv B‚ v ho-Un-tbm {Km-t^-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m-k-tΩ-f-\w-˛ 9.-00 ■ ]-c-h-\-Sp-°w B-en-b sk°≥-U-dn a-Zv-d-k Hm-Un-t‰mdn-bw: ]q¿-h- hn-Zym¿-Yn-kw-Kaw-˛4.-30

F-kv.-ssh.-F-kv a-Zy-hn-cp-² I-e-Iv-S-td-äv amÀ-¨v \m-sf

Im-k¿-tIm-Uv: P-\-ß-fp-sS sskz-cy-Po-hn-Xw X-I¿-°p-∂ a-Zy-hn-]-Øn-s\-Xn-sc k-a-kvX tI-c-f kp-∂n bp-h-P-\ kwLw \-S-Øn-h-cp-∂ k-a-c ]-cn]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn \m-sf Im-k¿-tIm-Uv I-e-Iv-S-td-‰n-te°v Pn-√m F-kv.s-- sh.--F-kv t\Xr-Xz-Øn¬ _-lp-P-\-am¿-®v \-S-Øpw. hn-Zym-\-K¿ K-h.--tImtf-Pv ]-cn-k-c-Øp \n-∂m-cw-`n°p-∂ am¿-®v F-kv.s-- sh.--F-kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn a-Po-Zv I°m-Sv D-Zv-L-m-S-\w sN-øpw.

Im-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v

_-Zn-b-Sp-°: Im-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v tIm¨-{Io-‰v sXmgn-em-fn-°v ]-cn-t°-‰p. ss_-°v bm-{X-°m-c-\m-b _m-©-Ø-Sp°-bn-se k-t¥m-jv Ip-amdn(35)\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂se cm-hn-se _-Zn-b-Sp-° SuWn-em-Wv A-]-I-Sw.

B-tcm-Ky C³-jpd³-kv: t^m-t«msb-Sp-¡p-¶p

Im-k¿-tIm-Uv: A-£-b tI{μ-ß-fn-eq-sS 2010 H-Iv-tSm-_¿˛-\-hw-_¿ am-k-Øn¬ t]-cv cPn-ÿ sN-bv-X-h-cp-sS t^mt´m-sb-Sp-∏v t_-U-Up-° -]©m-b-Øn¬ Xm-sg ]-d-bp-∂ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. C-∂pw \m-sf-bpw ap-∂m-Sv Ko-jm tImf-Pv,Ip-≠w-Ip-gn kmw-kv-Im-cnI \n-e-bw F-∂n-hn-S-ß-fnepw,\m-sf t_-U-Up-° ]-©mb-Øv lmƒ,Pn.-F-®v.-F-kv.-Fkv sIm-f-Øq-cn-epw t^m-t´m F-Sp-°pw. A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ c-Pnÿ sN-bv-X-h¿ A-h¿-°v \¬In-b c-io-Xn k-ln-Xw Ip-Spw_-\m-Y-\pƒ-s∏-sS en-Ãn¬s∏-´ A-©v t]-cpw sk‚-dn¬ F-Øn t^m-t´m F-Sp-t°-≠Xm-Wv. t^m-t´m-F-Sp-°p-∂ ka-bw c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-kn-s‚ _m-°n-Xp-I-bm-b 25 cq-] hoXw Hm-tcm Ip-Spw-_-hpw \¬-IWw. cm-hn-se ]-Øp-ap-X¬ ssh-In-´v 5 h-sc-bm-Wv t^mt´m F-Sp-°p-∂-Xv.

hn-ZymÀ-Yn-¡v s]m-Å-te-äp

Im-k¿-tIm-Uv: s]m-≈-te-‰ \n-e-bn¬ hn-Zym¿-Yn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. _-Zn-b-Sp-° \-h-Po-h≥ kvIqƒ A-©mw X-cw hn-Zym¿-Yn s]¿-Um-e- sIm-d-K tIm-f-\n-bnse sF-Ø-∏-bp-sS a-I≥ APn-Øn(12)\m-Wv s]m-≈-te-‰Xv.

C.Fw.F-kv ]T-\-tI-{μ-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-™-ßm-Sv \-SØn-b N-cn-{X -sk-an-\m¿ N-cn-{X-Im-c≥ tUm. sI F≥ ]-Wn-°¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

^-−v A-\p-h-Zn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: t_-U-Iw Pn.F¬.-]n kv-Iq-fn¬ I-fn-ÿ-ew \n¿-Ωn-°m≥ ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n bp-sS {]m-tZ-in-I hn-Ik-\ ^-≠n¬ \n-∂pw A-©v e£w cq-] A-\p-h-Zn-®p.

D-]-tcm-[w \m-sf

Im-™-ßm-Sv: tI-c-f `m-Ky-°pdn kw-c-£-W k-an-Xn Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \msf cm-hn-se 8.-30\v B¿.-Un.-H Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-°pw. kn.sF.-Sn.-bp kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]n cm-L-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. sI F≥ {io-[-c≥ A-[y£-X -h-ln-®p. F Zm-tam-Zc≥,k-t¥m-jv- Im-‰m-Sn,hn _me≥,F Kw-Km-[-c≥ Xp-S-ßn-bh¿ kw-_-‘n-°pw.

aÀ-±-\-ta-äp

D-∏-f: a-t©-iz-cw tKm-hn-μss] tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn A-´tKm-fn-bn-se Ir-jv-W-cm-Pn(21) s\ a¿-±-\-ta-‰ ]-cn-°p-I-tfmsS Im-k¿-tIm-s´ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se cm-hn-se D-∏-f _-kvÃm‚n¬ h-®m-Wv a¿-±-\-ta-‰Xv.

Im-™-ßm-Sv: Xn-cn-®-dn-hv \-„-s∏-´ k-aq-lw acn-®-h¿-°v Xp-ey-am-sW-∂pw N-cn-{X-Øn-s‚ i-cnbm-b A-h-t_m-[-am-Wv k-aq-l-Øn-s‚ ]p-tcmK-a-\-Øn-\v \n-Zm-\-sa-∂pw-{]-i-kv-X N-cn-{X-Imc-\pw sI F≥ ]-Wn-°¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. kn.]n.-Fw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ C.-Fw.-F-kv ]T-\-tI-{μw kw-L-Sn-∏n-® N-cn-{X sk-an-\m-dn¬ C-¥y≥ tZ-io-b-X-bpw C-S-Xp-]£-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. 19mw \q-‰m-≠n-s‚ a-[y-Øn-em-Wv C-S-Xp-]-£ B-i-b-߃ C-¥y-bn¬ {]-Xy-£-s∏-´p Xp-S-ßnb-Xv. N-cn-{Xm-h-t_m-[w k-aq-l-Øn-ep-b-cp-∂-Xv c-≠v [m-c-I-fn-eq-sS-bm-Wv. C-Xn-sem-∂v k-aq-lX-e-Øn¬ N-cn-{X A-h-t_m-[-an-√m-Ø A-hÿ-bpw a-s‰m-∂v k-aq-lw F-hn-sS-sb-Øn \n¬°p-∂p-sh-∂ k-a-Im-eo-\ A-h-ÿ-sb-°p-dn-®p≈ Xn-cn-®-dn-hn-√m-bv-a-bp-am-Wv. k-aq-l-Øn-s‚ k-©m-c-ß-sf-°p-dn-®v Xn-cn-®-dn-hn-√m-Ø H-cp k-aq-lw ar-Xn-bm-hp-∂ k-aq-l-am-sW-∂v A-t±-

lw ]-d-™p. kn.-]n.-Fw Pn-√m-sk-{I-´-dn sI ]n k-Xo-jv-N-{μ≥,tUm. kn _m-e≥,sI Ip-™ncm-a≥ Fw.-F¬.-F kw-km-cn-®p.

DÂ-¸-¶ hn-]-W-\ta-f

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√m hy-h-km-b tI-{μ-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-se kq-£v-a sN-dp-In-S kw-cw-`-I-cp-sS D¬-∏∂ {]-Z¿-i-\ hn-]-W-\ taf kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Im¿-jn-Im-[n-jvTn-X Blm-c D¬-]-∂ {]-Z¿-i-\-am-Wv \-S-°p-I. aq-∂v Znh-kw \o-≠p-\n¬-°p-∂ {]-Z¿-i-\ hn-]-W-\ taf Im-k¿-tIm-Uv ]p-Xn-b _-kvÃm‚ v ]-cn-k-cØm-Wv kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-hm≥ Xm¬-∏-c-y-ap-f-f kw-cw-`-I¿ 14\-Iw Pn-√m hy-h-km-b tI-{μ-Øntem Im-k¿-tIm-Uv,Im-™-ßm-Sv Xm-eq-°v hy-hkm-b Hm-^nkp-I-fn-tem t\-cn-´v t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 04994 255749, 9447354311 F-∂ t^m¨ \-º-dp-I-fn-tem _-‘s∏-S-Ww.

A-´À-kw-Øm-\ dq-«n ^m-Ìv- ]m-k-©À Su-¬ Sp Su¬ kÀ-ho-kv Xp-S-§nkz¥w {]Xn-\n[n

Im-k¿-tIm-Uv: A-¥¿ kwÿm-\ dq-´n¬ sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn bp-sS ^m-Ãv-]m-k-©¿ Su¨ Sp Su¨ k¿-ho-kp-Iƒ Xp-S-ßn. I-gn-™ 14\v ]p-Xn-b Un-t∏m Iw tjm-∏n-Mv tImw-πIv-kv D-Zv-Lm-S-\ th-f-bn¬ {]Jym-]n-® A-©v ]p-Xn-b ^m-Ãv]m-k-©¿ _-kp-I-fn¬ \m-seÆ-am-Wv Im-k¿-tIm-Uv- \n∂pw aw-K-em-]p-c-tØ-°v \ntXy--\ F-´p-ho-Xw k¿-ho-kp-Iƒ \-S-Øp-∂-Xv. Nu-°n,Ip-º-f,_-¥n-tbmSv,D-∏-f,slm-k-¶-Sn,a-t©-izcw,X-e-∏m-Sn,sXm-t°m-Sv Xp-Sßn G-gp ÿ-e-ß-fn-em-Wv kvt‰m-∏v A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. 34

aw-K-em-]p-cw˛Imk¿-tIm-Uv dq´n-tem-Sp-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn ^m-Ãv ]m-k-©¿ _kv

cq-]-bm-Wv Sn-°-‰v \n-c-°v v. a-‰p _-kp-Iƒ-°v 31.-50 cq-]-bm-Wv Nm¿-Pv Cu-Sm-°p-∂-Xv. Im-k¿tIm-Uv \n-∂v aw-K-em-]p-c-tØ°v H-∂-c a-Wn-°q¿ sIm-≠v FØm-≥ km-[n-°p-sa-∂v A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p. A-¥¿ kw-ÿm-\ dq-´n¬ I¿-Wm-S-I {Sm≥-kv-t]m¿-´n-s‚ _-kp-Iƒ h≥ em-`w sIm-øptºmƒ tI-c-f k-¿-ho-kp-Iƒ°v {]-Xo-£n-® h-cp-am-\w e-`n°p-∂n-√. ]-g-b a-e-_m¿ _-kp-Iƒ°v bm-{X-°m¿ Ip-d-hm-Wv. I¿Wm-S-I-bp-sS thmƒ-thm _kp-Iƒ Im-k¿-tIm-Uv-˛-aw-Kem-]p-cw-˛-a-Wn-∏m¬ dq-´n¬ k¿-ho-kv B-cw-`n-®-tXm-sS-bpw I¿-Wm-S-I-bp-sS X-s∂ en-an-‰-

Uv-tÃm-∏v v _-kp-Iƒ Uo-e-Ivkv _-kp-I-fm-b-X-n-\m-epw bm{X-°m¿ Iq-Sp-X-epw Cu _-kpI-sf-bm-Wv B-{i-bn-°p-∂-Xv . sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bp-sS a-e_m¿ _-kp-Iƒ-°v I-¿-Wm-S-I _-kp-I-tfm-Sv a¬-k-cn-°m≥ ]-‰m-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. I¿Wm-S-I _-kp-Iƒ-°v \n-tXy-\ ]-Xn-\m-bn-c-Øn-te-sd cq-] Ie-£≥ C-\-Øn¬ e-`n-°ptºm-ƒ tI-c-f _-kp-Iƒ-°v 7500˛8000 cq-]- h-sc-bm-Wv h-cpam-\w e-`n-°p-∂-Xv. I¿-Wm-S-I B¿.-Sn.-kn-Itfm-Sv In-S-]n-Sn-°-Ø-° co-Xnbn¬ B-[p-\n-I co-Xn-bn-ep-≈ ]p-Xn-b _-kp-Iƒ C-d-°-Wsa-∂m-Wv Po-h-\-°m¿ B-hiy-s∏-Sp-∂-Xv.

3

ku-P-\y t\-{X-tcm-K Nn-In-Âkm Iym-w-]v B-dn-\v

a-t©-iz-cw: a-®w-]m-Sn au-em\m A-_p¬-I-emw B-km-Zv satΩm-dn-b¬ B¿-Sv-kv B‚ v kvt]m¿-Sv-kv ¢-∫pw {io `m-c-Xn t\-{X Nn-In-’m-em-b-Øn-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ ku-P-\y t\-{X-tcm-K Nn-In-¬km Iymw]v kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. B-dn-\v cm-hn-se 8.-30 ap-X¬ 12 h-sc- a®w-]m-Sn sl¬-Øv sk‚-dn¬ h-®m-Wv Iymw-]v \-S-°p-∂-Xv. I¿-Wm-S-I Fw.-F¬.-F bp Sn Jm-Z¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Sn F-®v A-–p¬-l-ao-Zv A-[y-£X h-ln-°pw. a-t©-iz-cw tªm-°v sshkv-{]-kn-U‚ v l¿-jm-Zv shm¿°m-Sn,Pn-√m ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ a-a-Xm Zn-hm-I¿, tUm. \kv-dp-±o≥,tUm. {io-[¿ `-´v kw_-‘n-°pw.

Npcp¡¯nÂ

I-c-Sv en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn¬ ]-©m-b-Øv h-Ip-∏n-se bp.-Un ¢m¿-°v,F¬.-Un ¢m¿-°v,]yq¨ F-∂o X-kv-Xn-I-bn-se Po-h\-°m-cp-sS Pn-√-bv-°-I-Øp-f-f ÿ-ew-am-‰w I-c-Sv D-Ø-c-hv {]kn-≤o-I-cn-®p. en-Ãv ]-©m-b-Øv U-]-yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Hm^nkn-epw www.lsgkerala.gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n-epw e-`-y-am-Wv. B-t£-]-ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw B-dv h-sc ]-©m-bØv U-]-yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Hm-^nkn¬ kzo-I-cn-°pw.

sa-Un-¡Â t_mÀ-Uv kn-än-Mv

Im-k¿-tIm-Uv: 2011 h¿-j-sØ s{]m-^-j-W¬ Un-{Kn tIm-gvkn-\p-f-f {]-th-i-\ ]-co-£-bv-°v A-t]-£n-°p-∂ hn-I-emwK ]-co-£m¿-Yn-Iƒ-°v H≥-]-Xn-\v cm-hn-se ]-Øp-ap-X¬ Pn√m sa-Un-°¬ t_m¿-Uv Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ kn-‰n-Mv \-SØpw. A¿-l-cm-b ]-co-£m¿-Yn-Iƒ B-h-i-y-am-b tc-J-Iƒ k-ln-Xw lm-P-cm-I-W-sa-∂v kq-{]-≠v A-dn-bn-®p.

saw_À-jn-¸v hn-X-c-Ww C-¶m-cw-`n-¡pw

Im-k¿-tIm-Uv: k-a-kv-X tI-c-f ap-kv-enw Fw-tπm-bo-kv bq\n-b≥ sa-º¿-jn-∏v Imw-]-bn≥ C-∂v ssh-In-´v G-gn-\v sN¿°-f-bn¬ ]m-W-°m-Sv ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. A-Uz.-kn F≥ C-{_m-lnw,kn-dm-Pp-±o≥ Jm-knte≥,d-jo-Zv s_-fn-©w,F F A-–p¿-d-lv-am≥,A-\-kv Gtgmw,\u-^¬ s\-{Im-sP,l-ao-Zv kw-_-‘n-°pw.

hn-Úm-\ ]-co-£ \m-sf

Im-k¿-tIm-Uv: a-e¿-hm-Sn hn-⁄m-\ ]-co-£ P-n-√m-X-e a¬k-cw \m-sf D-®-b-v°v c-≠n-\v B-en-b Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \S-°pw. k-_v-Pn-√m- X-e-Øn¬ H-∂v,c-≠v,aq-∂v ÿm-\-߃ t\-Sn-b-h¿ ]-s¶-Sp-t°-≠-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨-˛9400017881.

A-ss¹-Uv k-b³-kv tIm-f-Pn-\v Po-h-\-¡m-cp-sS k-a-cw: B-tcm-Ky-h-Ip-¸n ]qÀ-h-hn-ZymÀ-Yn kw-K-aw C-¶v 90 e-£w A-\p-h-Zn-¨p A-h-tem-I-\tbm-Kw ap-S-§n `m-c-hm-ln-IÄ

]-c-h-\-Sp-°w: B-en-b sk-°≥-U-dn a-Zv-d-k ]q¿-h-hn-Zym¿Yn kw-K-aw C-∂v ssh-In-´v 4.-30\v a-Zv-d-km Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw.-

Im-k¿-tIm-Uv: tI-{μ am-\-hti-jn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-f-f Ip-º-f A-ssπ-Uv k-b≥-kv tIm-f-Pn-\v 90 e-£w cq-] sN-e-hn¬ sI-´n-Sw \n¿-an°p-∂p. sI-´n-S \n¿-am-W-Øn-\v am\-h-ti-jn hn-I-k-\ h-Ip-∏v 50 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. kn F-®v Ip-™-ºp Fw.-F¬.-

F bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw 25 e-£hpw,]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂pw 15 e-£w cq-]bpw sI-´n-S-Øn-\m-bn A-\p-hZn-®p. \n¿-am-W {]-h¿-Øn-Iƒ-°v Pn-√m-I-e-Iv-S¿ `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In.-

Im-k¿-tIm-Uv: B-tcm-Ky-hIp-∏n-se ^o-¬-Uv hn-`m-Kw Po\-°m-cm-b sl¬-Øv C≥-kvs]-Œ¿, ]-ªn-Iv sl¬-Øv \-gvkv hn-`m-Kw Po-h-\-°m¿ \-SØn-h-cp-∂ k-a-c-Øn-s‚ `m-Kam-bn B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ tªm-°v X-e A-h-tem-I-\ tbm-K-߃ _-ln-jv-I-cn-®p. iº-f ]-cn-jv-I-c-W-Øn¬ Po-h-

Pn-Ã-bn \m-en-S-¯v Xo-¸n-Sn-¯w

t_m-hn-¡m-\-¯v 500 I-ip-am-hpssX-IÄ I-¯-n-\-in-¨p I-m-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn¬ C∂-se \m-en-S-Øv Xo-∏n-Sp-Øap-≠m-bn. D-®-bv-°v 11 Hm-sS s]m-Δ-en¬ c-≠p ÿ-e-ß-fnse ]-d-ºn-epw sN¿-°-f kv-Iqfn-\-Sp-Ø kz-Im-cy ]-d-ºn-epw t_m-hn-°m-\-sØ H-cp kz-Imcy ]-d-ºn-ep-am-Wv Xo-∏n-Sp-Ø-

ap-≠m-b-Xv. t_m-hn-°m-\-Øv 500 ¬-]cw I-ip-am-hn≥ ssX-I-fpw 100 e-[n-Iw Im-‰m-Sn a-c-ß-fpw IØn-\-in-®p. Im-k¿-tIm-Uv \n∂pw Ip-‰n-t°m-en¬ \n-∂pw ^b¿-t^m-gv-kv bq-Wn-‰p-Iƒ FØn-bm-Wv Xo-b-W-®-Xv. e-£-

ß-fp-sS \-„w I-W-°m-°p∂p. ^-b¿-t^m-gv-kv bq-\n-‰n-se c-ho-{μ≥,Po-h≥,dp-_n≥k¨,c-ta-i≥,\m-cm-bW≥,kp-[m-I-c≥ F-∂n-h¿ Xo-b-W-°m≥ t\-Xr-Xzw-\¬In.-

[-\-k-lm-bw

70 e-£w A-\p-h-Zn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv: hm¿-[-I-y- Ime s]≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xn-\mbn hn-hn-[ ]-©m-b-Øp-Iƒ-°v 70,44,020 cq-] A-\p-h-Zn-®-Xmbn Pn-√m-I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. Pn-√-bn¬ sam-Øw 7,284 t]-cmWv s]≥-j-\v A¿-l-cm-bn-´p-ff-Xv. {]-Xn-am-kw 260 cq-]-bm-Wv s]≥-j≥ \¬-Ip-I. 2010 G{]n¬ ap-X¬ sk-]v-Xw-_¿ hsc-bp-f-f Ip-Sn-»n-I Xp-I-bpw hn-X-c-Ww sN-øpw.

kannur/ksd

sN-Ω-\m-Sv ]-©mb-Øv ]-∂n-°m¬ A-¶-W-hm-Sn sI-´n-Sw ]-©mb-Øv {]-knU‚ v B-bn-im- k-l-Zp√ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn-se hnhn- [ kv - I q- f p- I - f n¬ F¬.- ] n ¢m- k p- I - f n¬ ]Tn- ° p- ∂ - X pw 2010 Pq¨ ap-X¬ 2011 P-\p-hcn 31 h-sc 75 i-X-am-\w lm-P¿ D-≈-h-cp-am-b ]-´n-I-h¿-K hn-Zym¿- Y n- I - f p- s S c- £ n- X m- ° ƒ°p--f-f t{]m¬-km-l-\ [-\-klm-b-Øn-\v A-t]-£ £-Wn®p. {][m-\m-[ym-]-Iam¿ t^mdw \-º¿ H-∂n¬ X-øm-dm-°n, lm-P¿ k¿-´n-^n-°-‰v tc-J-s∏Sp-Øn 15 \-Iw Im-k¿-tIm-Uv ss{S-_¬ sU-h-e-]v v v v-sa‚ v Hm^o-kn¬ F-Øn-t°-≠-Xm-Wv. A¿-l-X-bp-f-f hn-Z-ym¿-Yn-I-fpsS c-£n-Xm-°ƒ-°v {]-Xn-amkw 50 cq-] ho-Xw A-\p-h-Zn-°p∂-Xm-Wv.-

\-°m-sc A-h-K-Wn-®-Xn¬ -{]Xn-tj-[n-®m-Wv P-\p-h-cn 27 apX¬ k-a-cw B-cw-`n-®-Xv. C-tX Xp-S¿-∂v A-X-Xv Znh- k - ß - f n- s e {]- h ¿- Ø - \ dnt]m¿-´v Hm¨-sse-\m-bn \¬tI-≠ 'ln-kv-]v' dn-t]m¿-´n-Mv ap- S - ß n- b - X v B- t cm- K y- h - I p∏n- s ‚ {]- h ¿- Ø - \ - s Ø _m[n-®p.

95 i-X-am-\w Po-h-\-°m-cpw k-a-c-Øn-em-sW-∂v B-£≥I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. hn ]n tam-l≥,Fw N-{μ≥, sI [-¿-tΩ-{μ≥,sI A-kv-a,C sI P-\m¿-±-\≥,]n k¬-a-Øv, sI C-{_m-lnw, _n A-j-d-^v, sI ]-fl-Ip-am-cn Xp-S-ß-n-b-h¿ t\-Xr-Xzw- \¬-In.

Io-S-\m-in-\n-Iƒ \¬-Im-hq. hn-f-bp-sS t]-cpw tcm-K-hpw hy‡-am-°n-s°m-≠v G-Xv Io-S\m-in-\n-bm-Wv th-≠-sX-∂pw (cm-k-\m-aw Dƒ-s∏-sS) F-{X A-f-hn¬ D-]-tbm-Kn-°-W-sa∂pw Ip-dn-∏-Sn-bn¬ hy-‡-am°n-bn-cn-°-Ww. I¿-j-I-cp-sS hn-f-Iƒ tcmK-_m-[-bn¬ \n-∂v kw-c-£n°p--∂-Xn-\v th-≠ am¿-K-\n¿-tZi-ß-fpw k-ky-kw-c-£-W am¿-K-ß-fpw I-cp-X¬ \-S-]-SnIƒ Dƒ-s∏-sS \n¿-tZ-in-°p-∂Xn-\p-≈ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw Irjn Hm-^n-k¿-°m-Wv.-Io-S-\min-\n Un-t∏m Uo-e¿-am¿ Ip-dn∏-Sn A-\p-k-cn-®v am-{Xw a-cp-∂v hn-X-c-Ww sN-tø-≠-Xpw hn-iZmw-i-߃ c-Pn-Ã-dn¬ F-gp-Xn kq-£n-t°-≠-Xpw _-‘-s∏-´ D-tZ-ym-K-ÿ¿-°v ]-cn-tim-[-\bv-°v \¬-tI-≠-Xp-am-Wv. ho-gv-

®-h-cp-Øp-∂ Uo-e¿-am¿-s°Xn-sc I¿-i-\ \-S-]-Sn- kzo-I-cn°pw. Ir-jn-h-Ip-∏n-se Ir-jn-`h≥-X-ew ap-X¬ ap-I-fn-te-°p≈ F-√m Ir-jn D-tZ-ym-K-ÿ¿°pw am¿-K\n¿-tZ-i-߃ \-S∏m-°p-∂-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-ZnXzw D-≠m-bn-cn-°p-sa-∂pw DØ-c-hv hy-‡-am-°p-∂p.

in-em-Øm-]-\w

Im-k¿-tIm-Uv: kw-ÿm-\ `h-\-\n¿-am-W t_m¿-Uv Imk¿-tIm-Uv Un-hn-j≥ Hm^nkn-s‚-bpw tjm-∏n-Mv tImwπ-Iv-kn-s‚-bpw in-em-ÿm-]\w lu-kn-Mv-t_m¿-Uv sN-b¿am≥ A-U-z. Fw d-lv-a-Øp√ \n¿-h-ln-®p. sN-¶-f C-μn-cm-\K-dn-ep-f-f lu-kn-Mv t_m¿-Uns‚ kz-¥-am-bp-f-f ÿ-e-ØmWv sIm-ta-gv-k-y¬ tImw-π-Ivkv \n¿-an-°p-∂-Xv.

kw-K-aw \m-sf

Im-k¿-tIm-Uv: ]n.-Un.-]n- Pn-√m {]-h¿-Ø-I-kw-K-aw \m-sf \m-en-\v B-en-b Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tN-cp-w.

hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-k tI-{μw -A-\p-h-Zn-¨p cm-P-]p-cw: ]-b-kv sS≥-Xv tImf-Pn¬ hn-Zq-c hn-Zym-`ym-k tI{μw A-\p-h-Zn-®p. C-tXm-sS tIm-f-Pv bq-Wn-th-gv-kn-d-dn sk‚ v-dm-bn am-dpw. I-Æq¿ bpWn-th-gv-kn-‰n-°p Io-gn¬ ss{]h-‰m-bn c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈h¿-°v _n.-_n.-F, _n tImw, _n F Cw-•o-jv F-∂o hn-j-b߃ ]Tn-°m≥ Cu h¿-jw ku-I-cyw e-`n-°pw. 200 Hm-fw t]¿ Cu h¿-jw c-Pn-ÿ sNbv-Xn-´p-≠v.-]p-d-Øp-≈-h¿-°pIq-Sn hn-Zym-`ym-kw e-`y-am-°pI F-∂ e-£y-tØm-sS-bm-Wv ]p-Xn-b tI-{μ-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn-®n-cn-°p-∂-Xv. F- t f- c n- Ø - ´ v , cm- P - ] p- c w tIm-f-Pp-I-fp-sS ]-cn-[n-bn¬ hcp-∂-h¿-°m-Wv ]p-Xn-b tI-{μØn¬ \n-∂p-f-f ku-I-cyw e`y-am-Ip-I. A-Sp-Ø h¿-jw apX¬ ]p-Xn-b tIm-gv-kp-Iƒ IqSn A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v sk‚¿ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ tPm-_n tXm-a-kv, ]n sP tPm-an F-∂nh¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. tI-μ-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 5\v cm-hn-se 10\v Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-afm-tZ-hn -\n¿-h-ln-°pw. {]n≥kn-]¬ tUm.-kn sI eq-t°mkv A-[y-£-X h-ln-°pw.

ap-ln-Ωm-Øv Imw-]-kn-¬ \-S-°p-∂ an-em-Zv B-tLm-j-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v XpS-°wIp-dn-®v kzm-K-Xkw-Lw sNb¿-am≥ ap-_md-Iv A-–p√-°p-™n lm-Pn ]Xm-I D-b¿-Øp-∂p

kn Fw au-e-hn ]m-Þn-Xy-¯n-sâ \n-d-Ip-Sw: Pn-{^n -ap-¯p-t¡m-b X-§Ä N-´-©m¬: a-X-Øn-s‚ ta-J-e-bn¬ am-{X-a-√ `uXn-I ta-J-e-I-fn-epw ]m-fin-Xy-Øn-s‚ I-cp-Øv sX-fn-bn-® ]-fin-X-\m-bn-cp-∂p kn Fw A-–p√ au-e-hn-sb-∂v Im-™-ßm-Sv kw-bp-‡ -Jmkn Pn-{^n-ap-Øp-t°m-b- X-߃ ]-d-™p. am-ln-\m-_m-Zv Fw.-sF.-kn-bn¬ kn Fw Dkvv-Xm-Zv B-≠p-t\¿-®-tbm-sS-\p-_-‘n-®v \-S-∂ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kn Fw Dkv-Xm-Zn-s‚ a-c-W-Øn-\v v ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-®-

ssP-h-Ir-jn \-bw: Io-S-\m-in-\n hnÂ-¸-\-bv-¡v C-¨n-e-t¦m-Sv D-dq-kv C-¶v Xp-S-§pw I-Sp-¯ \n-b-{´-Ww Im-k¿-tIm-Uv: ssP-h-Ir-jn \-bw kw-ÿm-\-Øv \-S-∏m-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Ir-jn-bn-Sß-fn¬ Io-S-\m-in-\n-I-fp-sS hn-th-N-\-c-ln-X-hpw A-\n-b{¥n-X-hp-am-b D-]-tbm-K-hpw hnX-c-W-hpw X-S-bp-∂-Xn-\v k-¿-°m¿ Nn-e \n-_-‘-\-Iƒ G-¿-s∏-Sp-Øn. 10 h¿-jw-sIm-≠v kw-ÿm-\-sØ ]q¿-W-am-bpw ssP-h-Ir-jn co-Xn-bn-te-°v am‰p-I F-∂-Xm-Wv e-£-yw. Pn-√bn¬ I-Spw-a-™,Np-h-∏v Io-S\m-in-\-I-fp-sS hn¬-∏-\ \ntcm-[n-®n-´p-≠v. Io-S-\m-in-\n hn¬-∏-\-bv-°v k¿-°m¿ am¿-§ \n¿-tZ-i-߃ \¬-In- D-Ø-chm-bn.Ir-jn-h-Ip-∏n-se Ir-jn Hm^n-k-dp-sS dm-¶n¬ Ip-d-bm-Ø H-cp D-tZ-ym-K-ÿ-s‚ Ip-dn-∏ns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ am-{X-ta hn¬-∏-\-im-e-I-fn¬ \n-∂pw

s]m-Δ¬: Nq-cn-aq-e im-Jm bq-Øv-eo-Kv `m-c-hm-ln-Iƒ: k-ønZv \n-km-¿ X-߃ ({]-kn-U‚ v), d-km-Jv(ssh-kv {]-knU‚ v), F \u-jm-Zv(sk-{I-´-dn), \u-jm-Zv Ip-∂n¬(tPmbn‚ v sk-{I-´-dn), km-Zn-Jv(J-Pm-©n).

_-¥n-tbm-Sv: N-cn-{X-{]-kn-≤am-b C-®n-e-t¶m-Sv am-en-Iv-Zo\m¿ a-Jmw D-dq-kn-\v C-∂v XpS-°-am-hpw. ssh-In-´v aq-∂n-\v P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v ap-lΩ-Zv-A≥-km¿ si-dq¬ ]-XmI D-b¿-Øpw. P-am-A-Øv sNb¿-am≥ Ip-tºm¬ sI F-kv B-‰-t°m-b X-߃ kn-bm-dØn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. cm-{Xn F-´n-\v ]m-W-°m-Sv _-jo-d-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Im-k¿tIm-Uv kw-bp-‡ P-am-AØv Jm-kn Sn sI Fw _m-hap-kv -en-bm¿ A-[y-£-X- hln-°pw. k-øn-Zv A-Xm-D-≈m X-߃ {]m¿-Y-\-bv-°v t\-XrXzw- \¬-Ipw. Ip-º-f ap-Z-cn-kv A-–p- emw ss^-kn ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. 30 Zn-h-kw \o- C-®n-e-t¶m-Sv aJmw ≠p-\n¬-°p-∂ a-X-{]-`m-jW ]-c-º-c-bpw D-≠m-Ipw. am¿- ®v B-dn-\v D-dq-kv k-am-]n-°pw.

h¿ B-cm-bm-epw A-h-sc P-\-k-aq-l-Øn-\v ap∂n¬ sIm-≠p-h-cm≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-I-Wsa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Jm-kn Xzm-J A-lΩ-Zv-au-e-hn A-[y-£-X- h-ln-®p. bp Fw A-–p¿-d-lv-am≥ au-e-hn,]n sI ]n A-–p- -emw au-e-hn,tIm-´p-a-e _m-∏p -ap-kv-enbm¿,_-lm-D-±o≥ ap-l-Ω-Zv \-Zv-hn,sI F-kv Aen X-߃- Ip-tºm¬,C sI a-l-aq-Zv ap-kv -enbm¿,ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-߃,sN¿-°-fw A-–p-√ kw-km-cn-®p.

ksd 04-02-11  

hn- Z ymÀ- Y n- ¡ v s]m- Å - t e- ä p hn- Z q- c - h n- Z ym- ` ym- k - tI- { μw - A - \ p- h - Z n- ¨ p ^- − v A- \ p- h - Z n- ¨ p ]cn- ]...

ksd 04-02-11  

hn- Z ymÀ- Y n- ¡ v s]m- Å - t e- ä p hn- Z q- c - h n- Z ym- ` ym- k - tI- { μw - A - \ p- h - Z n- ¨ p ^- − v A- \ p- h - Z n- ¨ p ]cn- ]...