Page 1

{]mtZ-inIw

31 P\phcn 2011 Xn¶ƒ

]cn-]mSn Xriq¿ sk‚ v tXma-kv tIm-f-Pv sa-Un-en-t°m-´v lmƒ: Xr-iq¿ Pn√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ B-`n-ap-JyØn-¬ tI-c-f k¿-°m-¿ ImbnI ]mTy-]-≤-X-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn-b-Xn-s‚ Pn√m-X-e D-Zv-LmS-\w˛11.00 am-f K-Ãv lu-kv: am-f tªm°n-se hn-ap-‡ `-S≥-am¿°pw B-{in-X¿°pw th-≠n sk-an\m¿˛10.30 C-cn-ßm-e°pS aq¿°\mSv ]c¥dbn¬ {io s]m∂pÆn hnjvWpamb NmØ≥ t£{Xw: Xndsh≈m´v atlm-¬kh-tØmS\p_‘n®p hnin„ hy‡nIsf BZ-cn°¬˛5.00 C-cn-ßm-e-°p-S: C-cn-ßm-e- tPm¨ t]mƒ c-≠m-a≥ am¿-∏m-∏-bp-sS Xr-»q¿ k-μ¿-i-\ c-P-X Pq-_n-en B-tLm-j-߃-°v ap-t∂m-Sn-bm-bn I-Æw-Ip-f-ß-c °p-S-bp-sS kmw-kv-Imcn-I D¬- tPm¨ t]mƒ \-K¿ {In-kv-Xp-cm-P tZ-hm-e-b-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-fw-_-c Pm-Y B-cw-`n-®-t∏mƒ k-h-am-b X-\n-a-bp-sS Im¬-\m´p-I¿-Ωw˛9.00 Xr-iq¿ km-ln-Xy A-°m-Zan ssh-tem-∏n-≈n lmƒ: {]ap-J a-\p-jym-hIm-i {]-h¿Ø-I≥ A-Uz. sI Pn I-Æ-_ocm≥ A-\p-kva-c-W k-tΩf\w˛5.00

KOCHI/TCR

hn-fw-_-c-Pm-Y \-S-¯n

Xr-»q¿: tPm¨ t]mƒ c-≠ma≥ am¿-∏m-∏-bp-sS Xr-»q¿ kμ¿-i-\ c-P-X Pq-_n-en B-tLmj-߃-°v ap-t∂m-Sn-bm-bn IÆw-Ip-f-ß-c tPm¨ t]mƒ \K¿ {In-kv-Xp-cm-P tZ-hm-e-b-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-fw-_-c Pm-Y \-S-Øn. \-K-c-Øn-se {]-[m-\ tI-{μß-ƒ k-μ¿-in-® A-e-¶-cn-® hml-\-Øn¬ 1986¬ Xr-»q¿ kμ¿-i-\-th-f-bn¬ am¿-∏m-∏ Znhy-_-en-b¿-∏n-® th-Zn-bn¬ {]Xn-jvTn-®n-cp-∂ Ip-cn-iv {]-Z¿-in∏n-®n-cp-∂p. ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v {S-Ãn-am-cmb tXm-a-kv I-tc-c-°m-´n¬, sk_m-Ãy≥ C-t©m-Sn-°m-c≥ t\Xr-Xzw \-¬-In.

3

]-©mb-¯v {]-Xn-\n-[n-IÄ¡v kzo-Ic-Ww \ÂIn

]m-h-d´n: a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tbj-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]m-h-d´n-bn-se {Xn-X-e ]-©mb-Øv {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v kzo-I-c-Whpw Poh-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-ßfpw \-S∂p. hr-‡-tcm-Kn-Iƒ-°v U-bmen-kn-kv sNøp-∂-Xn-\p-≈ Nn-In¬-km-k-lmbw, \n¿-[-\cm-b tcm-Kn-Iƒ-°v a-cp-∂v hm-ßp-∂-Xn-\p-≈ [-\-k-lmbw, hn-Zym¿-YnIƒ-°v hn-Zy-`ym-k k-lm-bw F-∂n-h-bm-Wv \-S-∂-Xv. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v t{X-ky-Ω d-∏m-bn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. a¿-®‚ v-kv Atkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v Fw hn i-in-[-c≥ A-[y-£-X h-ln®p.

bq-¯v eo-Kv k-a-c-¯n-s\m-cp-§p-¶p

H-cp-a-\-bq¿: Ip-≠p-h-I-S-hv ]m-ew D-Zv-Lm-S-\w I-gn-™v am-k-߃ I-gn-™n-´pw A-t{]m-®v tdm-Uv \n¿-am-Ww B-cw-`n-°m-Ø-Xn-s\-Xntc bq-Øv-eo-Kv k-a-c-Øn-s\m-cp-ßp-∂p. A-t{]m-®v tdm-Uv \n¿-an-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v bq-Øv eo-Kv k-a-c cw-K-Øn-d-ßp-sa-∂v a-fiew {]-kn-U‚ v Pw-jo¿ H-cp-a-\-bq¿ ]-d-™p. k-]v-Xw-_¿ am-kØn-\-Iw A-t{]m-®v tdm-Un-s‚ \n¿-am-Ww s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v G-s‰-Sp-°p-sa-∂ s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v a-{¥n tUm. tXm-a-kv sF-k-°n-s‚ {]-kv-Xm-h-\ ]m-gv-hm-°m-sb-∂ hm¿-Ø tX-P-kv Ign-™ Zn-h-kw {]-kn-≤o-I-cn-®n-cp-∂p.-

a-tS-¡-S-hn km-aq-ly hn-cp-²-cp-sS A-sse-[än-Iv X-r-XI-c-cp-m-sdSnÂA-\m-Ø; ssl-am-kv-äv hym-]-I B-{I-a-Ww

kv-IqÄ hmÀ-jn-I-hpw bm-{X-b-b-¸pw

C-cn-ßm-e-°p-S: \-S-h-c-ºv K-h. tam-U¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ hm¿-jn-I-hpw hn-c-an°p--∂ A-[ym-]-I¿-°p-≈ bm{X-b-b-∏v- k-tΩ-f-\-hpw \-S-Øn. A-Uz. tXm-a-kv D-Æn-bm-S≥ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.

ImÂ-\m-«p- IÀ-aw

C-cn-ßm-e-°p-S: C-cn-ßm-e-°pS-bp-sS kmw-kv-Im-cn-I D¬-k-ham-b X-\n-a-bp-sS Im¬-\m-´p-I¿Ωw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v \-S°pw.\-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tkm-Wn-bm-Kn-cn ]-s¶-Sp°pw.

{]-hÀ-¯-I k-t½-f-\w

am-f: F≥.-kn.-]n sIm-Sp-ß-√q¿ tªm-°v {]-h¿-Ø-I k-tΩ-f-\w \-S-Øn. Pn-√m sk-{I-´-cn Sn sI D-Æn-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw

am-f: A¬ A-kv-l¿ sk≥-{S¬ kv-Iqƒ hm¿-jn-Iw {]-i-kv-X kn-\n-am kw-hn-[m-b-I≥ I-a¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssI-c-fn ]-´p-dp-am¬ s^-bnw ^m-kn-em-_m-\p, tUm. sI sI A-–p¬ k-emw, Xzm-l lm-^nkv, _n-μp-cm-P≥, am-f ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v C-μn-c in-h-cma≥, ]n Fw A-en, F≥ Fw A–p¿d-lv-am≥ kw-km-cn-®p.

Nm-h-°m-Sv: a-tS-°-S-hn¬ km-aq-ly hn-cp-≤-cp-sS B-{I-a-Ww. ho-Sn-s‚ aXn¬ X-I¿-Øp. c-≠p ho-Sp-I-fp-sS Hme-th-en-bpw ^-e-hr-£-ß-fpw \-in-∏n®p. a-tS-I-S-hn-\v h-S-°v kn Sn kp-{_lv-a-Wy-s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ …m-_v a-Xn-em-Wv A≥-]-Xv ao-‰-tdm-fw Zq-c-Øn-¬ A-Sn-®p X-I-¿-Ø-Xv. sXm-´-Sp-Ø Ip-∂-Øv \m-cm-b-Ws‚ ho-Sn-\p Np-‰p-ap-≈ th-en s]m-fn® kw-Lw ho-´p-ap-‰-sØ ^-e-hr-£ßƒ sh-´n \n-c-Øn. ta-te-]p-c-°¬ hn-iz-\m-Y-s‚ ho-´p-a-Xn-en-\v ]p-d-Øv sI-´n-bn-cp-∂ th-en-bpw \-in-∏n-®n-´p≠v. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv ho´p-Im¿ kw-`-hw A-dn-™-Xv. ta-J-e-bn¬ C-Xn-\p ap≥-]pw CØ-c-Øn-ep-≈ B-{I-a-W-߃ A-ctß-dn-bn-´p-≠v. Nm-h-°m-Sv F-kv.-sF ]n A-_v-Zpƒ ap-\o-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-j- Nm-h-°m-Sv a-tS-°-S-hn¬ kn Sn kp-{_-lv-a-Wy-s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ …m-_v Ww \-S-Øn.a-Xn¬ A-Sn-®p X-I¿-Ø \n-e-bn¬

I-S-¶Â-Ip-t¯-äv aq-¶pt]À-¡v ]-cn-¡v

]p-∂-bq¿-°p-fw: I-S-∂¬-Ip-tØ-‰v aq-∂v t]¿-°v ]-cn-°v. X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b ap-cp-I≥ (42), Im-fn-ap-Øp (38), h-≈n-b-Ω (51) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. B-{In I-®-h-S-°m-cm-b aq-h-cpw tdm-U-cp-In-eq-sS \-S-∂p t]mI-sh ]p-∂q-°m-hn¬ h-®v C-∂-se D-®bv-°v 12 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw.-

B-\-bp-sS A-Sn-tb-äv ]m-¸m-\v ]-cn-¡v

Kp-cp-hm-bq¿: B-\-bp-sS Xp-ºn ssI-sIm-≠p-≈ A-Sn-tb-‰v ]m∏m-\v ]-cn-°v. km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ ]m-∏m≥ Fw ]n cm-[m-Ir-jvW-s\ Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-Xn-cn-™v aq-t∂m-sS Xm-Wn-bn¬ t£-t{Xm¬-kh-Øn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. i-¶-c-\m-cm-b-W≥ F-∂ B-\X-fn-°p-fw: ]p-∂-t®m-Sv bw-Mv- bm-Wv ]m-∏m-s\ A-Sn-®p ]-cn-t°¬-∏n-®-Xv. sa≥-kv sse-{_-dn-bp-sS-bpw sse-{_-dn Iu¨-kn-en-s‚-bpw ]m-h-d-´n: ap-c-fn s]-cp-s\-√n Fw.-F¬.-F-bp-sS hn-I-k-\ hn-cp-≤ kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ h-\n- \-b-ß-fn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bq-Ø tIm¨-{K- v do-Øv k-a¿-∏n-®v Xm sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. {]-Xn-tj-[n-®p. "kv-{Xo kzm-X-{¥yw {]-iv-\F-f-h-≈n ]m-ew hn-I-k-\ hn-cp-≤ kv-am-c-I-am-bn {]-Jym-]nß-fpw sh-√p-hn-fn-I-fpw' F-∂ ®p-sIm-≠m-Wv do-Øv h-®-Xv. a-fi-ew {]-kn-U-‚ v _n-\p ]-d-bvhn-j-b-Øn¬ \-S-∂ sk-an-\m¿ °m-Sv A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw kn Fw \u-jm-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvam-f: sa-‰-kv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ _n.-F.-B¿.-kn-bp-sS Xp. hn-\-b-{]-km-Zv A-[y-£-X [-\-k-lm-b-tØm-sS K-th-j-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn Xp-S-ßn-b h-ln-®p. {]-^.-Pn D-jm-Ip-am-cn _-tbm sS-Iv-t\m-f-Pn sk‚-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w B-t‰m-an-Iv I-Ωohn-j-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn. ap- j≥ sN-b¿-am≥ tUm. {io-Ip-am¿ _m-\¿-Pn \n¿-h-ln-®p. sa-‰v\o¿ C-S-t»-cn, F an-\n, {]-tim- kv sN-b¿-am≥ tUm. jm-Pp B‚-Wn A-[y-£-X h-ln-®p. `v kw-km-cn-®p.-

sk-an-\mÀ \-S-¯n

]m-h-d´n: Pn√-bn-se tImƒ taJ-e-bn-se B-Zy-sØ ssht°m¬ kw`-c-W s_-bv-e¿ sajo≥ apc-fn s]-cp-s\√n Fw.F¬.F D-Zv-LmS-\w sNbvXp. sh-¶nS-ßv ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI F k-Xy≥ A[y-£-X h-ln-®p. 22 e-£w cq-] Nn-e-h-gn-®v ap≥`-c-W k-an-Xnbm-Wv ]≤-Xn X-øm-dm-°n-bXv. Pn√-bn¬ B-Zy-am-bm-Wv H-cp {Km-a-∏-©mb-Øv kz-¥-am-bn

`m-c-hm-lnIÄ

tN-e°-c: A-¥n-a-lm-Im-f≥Im-hv th-e-bp-sS sh-ßm-W√q¿ tN-e-t°m-Sv tZ-iw `m-c-hm-lnI-sf Xn-c-s™-SpØp. _m-_p tX-e-°m-Sv({]-knU‚ v), kp-{_“-Wy≥ aqk-Xv(sk-{I-´-dn), Pbv-Zo-]v `m-Ky-e-£v-an-(J-Pm-©n).

bq-Wn-äv k-t½-f-\w

bq-Wn-äv cq-]o-I-cn¨p

I-bv-]-aw-Kew: B¿.Sn.sF s^-U-tdj-s‚ Xr-iq¿ Pn√-bn-se B-Zy-bq-Wn-‰v I-bv-]-aw-Ke-Øv cq-]o-I-cn®p. I-bv-]-awK-ew ]©mb-Øv {]-knU‚ v _o-\ kp-tc-{μ≥ D-Zv-LmS-\w \n¿-hln®p. sI sI jm-P-lm≥ A-[y-£-X h-ln®p. s^-U-td-j≥ kwÿm-\ sk-{I´-dn Sn _n _n\p, ]n F-kv in-lm-_p-±o≥, am-en-Iv ho-´n-°p-∂v kw-km-cn®p.

Ip-Spw-_ kw-K-aw

C-cn-ßm-e-°p-S: sh-≈m-¶√q¿ K-h. bp.]n kv-Iqƒ kph¿-W Pq-_n-en B-tLm-j ]-cn-]m-SnI-fp-sS D-Zv-LmS-\w d-h-\yq-a{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥ \n¿-Δln®p. F sI N-{μ≥ Fw.-F¬.F A-[y-£-X h-ln®p. sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cp∂p. sh-≈m-ß√q¿ tªm-°v ]©mb-Øv {]-knU‚ v B-en-kv tXma-kv k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-hln®p. tªm-°v ]-©mb-Øv Aw-Kw N-{μn-I in-h-cma≥, {Kma-]-©m-b-Øw-Kw Fw sI taml\≥, ]n.Sn.F {]-knU‚ v Fw Fw A-–p¬ \n-km¿, ]n sI tacn-So-®¿ kw-km-cn®p.

BÀ.F-kv.F-kv B-{I-a-W-¯n F-kv.Un.]n.sF {]-hÀ-¯I-\v ]-cn-¡v

am-f: tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-Wn-b≥ s]mø-bq-Wn-‰v k-tΩ-f-\w kw-ÿm\ I-Ωn-‰n-bw-Kw F kn j¨-apJ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bqWn-‰v {]-kn-U‚ v ]n ]n ]p-jv- hm-Sm-\-∏≈n: B¿-.F-kv.F-kv ]mw-K-Z≥ A-[y-£-X h-ln-®p. B-{I-a-W-Øn¬ F-kv.Un.-]n.sF {]-h¿-ØI-\v Kp-cp-X-c-amsIm-Sp-ß-√q¿: F≥.-F-^v.-]n.- bn ]-cn-t°‰p. hm-Sm-\-∏-≈n ^mC-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Zzn-Zn-\ dq-Jv \-K¿ kz-tZ-in X-\q-_nIymw-]v kw-L-Sn-∏n-®p. k¿-°n- (19)\m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. C∂-se ƒ Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ A- cm-{Xn 11.45 Hm-sS- F-´w-K B¿.kn-Â v sk-{I-´-dn ]n F tam- F-kv.F-kv kw-Lw X-S-™p\n¿-Øn am-c-Im-bp-[-߃ D-]l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tbm-Kn-®v A-{I-an-°p-I-bm-bn-

Zzn-Zn-\ Iymw-]v

Pq-_n-en B-tLmjw

cp∂p. Im-‰-dn-Mv tPm-en I-gn-™v kp-lr-Øv \-kodn-s\m∏w ho-´nte-°v h-cp-∂-Xn-\n-sS hm-Sm-\∏≈n sk‚-dn¬ h-®m-Wv kw`hw. B-{I-a-W-Øn¬ \-ko-dn\pw ]-cn-t°-‰n-´p≠v. X-e-bv°pw ssI-øn\pw km-c-am-bn ]-cnt°‰ C-cp-h-tc-bpw Xr-iq¿ shÃv t^m¿-´v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.

kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF hm-Sm-\∏-≈n ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n {]-IS-\w \SØn. ta-J-e-bn¬ k-am[m-\ A-¥-co-£w X-I¿-°m-\m-Wv B¿.F-kv.F-kv {i-an-°p-∂sX--∂v F-kv.Un.]n.sF Ip-‰-s∏SpØn. sj-^oJv, A-jvd-^v hen-b-IØv, k-Øm¿ t\-XrXzw \¬In.

s_-bv-e¿ sa-jo≥ hm-ßn-bXv. H-cp G-°-dn¬ \n-∂v 1200 In-tem ssh-t°m-em-Wv {]-Xo-£n-°p∂Xv.

A\p-tam-Z-\ k-t½f\w

a-Xn-eIw: sk‚ v tPmk-^v ssl-kv-Iq-fn-se hm¿-jnImtLm-jhpw kwÿm-\ kv-Iqƒ ta-f-bn¬ an-I-® {]-IS-\w Im-gvN-sh-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈

A-‰-Ip-‰-]-Wn \-S-Øn tI-Sp-]m-Sv Xo¿-°m-t\m ]I-cw sse-‰v ÿm-]n-°m-t\m A-[n-Ir-X¿ C-Xp-hsc X-øm-dm-bn-´n-√. hym-P-a-Zy hn¬-∏-\-°m-cp-sS-bpw I-©m-hp am^n-b-bp-sS-bpw {]-[m-\ Xm-h-f-ß-fn-sem-∂m-b C-hn-sS ssl-am-kv-‰v sse-‰v {]-Im-in-°m-Ø-Xv Cu kw-L-ß-ƒ-°v G-sd A-\p-{K-l-am-hp-I-bmWv. ssl-am-kv-‰v sse-‰n-s‚ X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-®v {]-Im-in-∏n-°-W-sa-∂m-h-iyw i-‡-am-bn-´p-≠v.-

]-¨-¡-dn kw-`-c-W bq-Wn-äp-IÄ B-cw-`n-¡pw tN-e-°-c: \n-tbm-P-I a-fi-eØn-se I-¿-j-I¿ D¬-∏m-Zn-∏n°p-∂ ]-gw-˛-]-®-°-dn F-∂n-hbp-sS kw-`-c-W-hpw hn-]-W-\hpw e-£y-am-°n \-S-∏m-°p-∂ ]-≤-Xn-bp-sS B-tem-N-\m-tbmKw kv-]o-°¿ sI cm-[m-Ir-jvW≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-®-°-dn D¬-∏-\-߃ kw-`cn-°p-∂-Xpƒ-∏-sS-bp-≈ ]-≤-XnIƒ-°v cq-]w \¬-In. hy-h-kmb h-Ip-∏v, Ir-jn-h-Ip-∏v, tlm¿´n Iƒ-®-d-¬ an-j≥ F-∂n-h-bp-

tImÄ-ta-J-e-bn s_-bv-eÀ sa-jo³

do-¯v h-¨v {]-Xn-tj-[n-¨p

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

I-S-∏p-dw: ap-\-°-I-S-hv ^n-jv-em‚n-Mv sk‚-dn-\Sp-sØ ssl-am-kv-‰v sse-‰v {]-Im-in-°m-Xm-bn-´v am-k-ß-fm-bn-´pw A-[n-Ir-X¿-°v A-\-°-an-√. Gsd ap-d-hn-fn-Iƒ-s°m-Sp-hn-em-Wv C-hn-sS ssl-amkv-‰v sse-‰v ÿm-]n-®-Xv. F-∂m¬ B-gv-N-Iƒ ]n-∂n-´-tXm-sS sse-‰v {]Im-in-°m-Xm-bn. \q-dp-I-W-°n-\pt]¿ sXm-gn-seSp-°p-∂ ^n-jv-em‚n-Mv sk-‚-dn-\-Sp-sØ Cu ssl-am-kv-‰v G-sd D-]-Im-c-{]-Z-am-sW-∂n-cn-s°

A-\p-tam-Z-\ k-tΩ-f-\hpw aXne-Iw ]-©mb-Øv {]-knU‚ v hn-P-b-e-£v-an _m-e-Ir-jvW≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v H F sP≥{Sn A-[y-£-X h-ln®p. _m-ekm-ln-Xy-Im-c≥ kn-∏n ]-≈n∏pdw, tªm-°v ]-©mb-Øv {]knU‚ v ]pjv-] {io-\n-hmk≥, ^m. tSm-an {km-ºn°¬, Sn Fkv Zmk≥, Sn F-kv k-Po-h≥-amÿ kw-km-cn-®p.

C-Sn-b-©n-d-þ- A-Sm-«v tdm-Uv \nÀ-an-¡-Ww

]m-h-d-´n: Xn-cp-s\-√q¿ C-Sn-b-©n-d-bn¬ \n-∂m-cw-`n-®v F-e-h-Øq¿ Du-c-Iw h-gn A-Sm-´v h-sc \n-e-hn-ep-≈ sI.-F¬.-Un.-kn I-\m¬ _-≠v D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn tdm-Uv \n¿-Ωn-°-W-sa-∂v ap-√-t»-cn Pn√m ]-©m-b-Øv Un-hn-j-≥ {Km-a-k-`-bn¬ B-h-iy-ap-b¿-∂p. ]n sI cm-P≥ A-[y-£-X h-ln-®p. A-\n¬ A-°-c D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.

B-bpÀ-th-Z-þ-tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn-IÄ B-cw-`n-¡-Ww

C-cn-ß-e-°p-S: kw-ÿm-\-sØ F-√m ]-©m-b-Øp-I-fn-epw Bbp¿-tΔ-Z-˛-tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn-Iƒ B-cw-`n-°-W-sa-∂v tI-c-f K-k-‰-Uv Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ C-cn-ßm-e-°p-S G-cnbm hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-tb‰v Aw-Kw F hn {]-Zo-]v Ip-am¿ kw-L-S-\m {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®p.

sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn-emWv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-I. 10 G-°tdm-fw h-cp-∂ ÿ-e-Øv 12 tImSn cq-] sNe-h-gn-®v I¿-j-I-cpsS ]q¿-W ]-¶m-fn-Ø-tØm-sSbm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-I.

hn-in-ã hy-àn-I-sf C-¶v B-Z-cn-¡pw

C-cn-ßm-e-°p-S: aq¿-°-\m-Sv ]c-¥-d-bn¬ {io s]m-∂p-Æn hnjv-Wpam-b Nm-Ø≥ t£-{XØn--se Xn-d-sh-≈m-´v a-tlm-’-

h-tØm-S-\p-_-‘n-®p hn-in-„ hy-‡n-I-sf B-Z-cn-°pw. C-∂p sshIo´v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ X{¥n kp-tc-jv ssX-h-f-∏n¬, I-ft¶m-fn hm-kp, s]-cn-tßm-´p-I-c _m-e≥, sN-dm-bn tZ-h-∏≥, tNeq¿ I-d-∏≥, B-\-¥-]p-cw a-Wnem¬,A-h-Wq¿ i-¶-c≥, Xn-cnhn-ezm-a-e s]-cp-amƒ, am-{]m-Ww i-in, Kp-cp-hm-bq¿ {io-[-c≥, hS-hm-°-c A-∏p-°p-´≥, Im-°t»-cn \m-cm-b-W≥ Xp-S-ßn-b-hsc-bm-Wp B-Z-cn-°p-∂-Xv.

Npcp¡¯nÂ

c-à-km-£n- Zn-\w B-N-cn-¨p

hm-Sm-\-∏-≈n: a-fi-ew tIm¨-{K-kv sF I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ a-lm-flm-Km-‘n-bp-sS c-‡-km-£n-Xz-Zn\w B-N-cn-®p. {]-kn-U‚ v C _n D-Æn-Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-®p. kn Fw \u-jm-Zv, kp-ss_-Z ap-l-Ω-Zv, ]c-ta-iz-c≥ Xn-cn-bm-S-Øv, sF sF \m-cm-b-W≥, F Sn A-–p-≈ kw-km-cn-®p. Xr-{]-bm¿: C-μn-cm-Pn Iƒ-®-d¬ sk‚-dn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ a-lm-flm-K-‘n-bp-sS c-‡-km-£n Zn-\w B-N-cn®p. t{]-a-N-{μ≥ h-S-t°-S-Øv A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. kn A-ø-∏-°p-´n, ]n F-kv \-ko¿, sIm-Sp-]-Øv hn-iz-\m-Y≥ kw-km-cn-®p.X-fn-°p-fw: C-¥y≥ bq-Øv tIm¨-{K-kv X-fn-°p-fw afi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ a-lm-flm-K-‘n-bpsS c-‡-km-£n Zn-\w B-N-cn-®p. bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew {]-kn-U‚ v ]n F-kv kp¬-^n-°¿ A-[y-£-\mbn-cp-∂p. F sI ^n-tdm-jv, F F bq-k-^v, sI sI kpPn-Øv, hn F-kv jm-\-hm-kv kw-km-cn-®p.C-cn-ßm-e-°p-S: a-lm-flm-Km-‘n c-‡-km-£n Zn-\w Ccn-ßm-e-°p-S tIm¨-{K-kv Hm-^n-km-b cm-Po-hv-Km-‘n aμn-c-Øn-¬ B-N-cn-®p. tªm-°v tIm¨-{K- v {]-kn-U‚ v B-t‚m s]-cp-ºp≈n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-t]-gvk¨ tkm-Wn-bm-Kn-cn, a-fi-ew {]-kn-U‚ v Sn hn Nm¿fn kw-km-cn-®p. Nm-h-°m-Sv: Km-\v-[n c-Iv-X-km-£n Zn-\w bq-Øv tIm¨{K-kv Nm-h-°m-Sv a-fi-ew I-Ωn-‰n cm-Py c-£m-Zn-\-am-bn B-N-cn-®p. {]-kn-U‚ v F-®v Fw \u-^¬ A-[y-£-X hln-®p. k-°o¿ I-cn-°-bn¬, sI F-kv _m-_p-cm-Pv, Fw F-kv in-h-Zm-kv, sI _n _n-Pp, {]-ho¨-Ip-am¿, dn-jn≥ emk¿, k-^¿ Jm≥, \u-^¬, F hn j-^o-Jv kw-km-cn®p.

kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw

]m-h-d´n: ]m-Sq¿ A-eo-ap¬ Ckvv-emw l-b¿-sk-°≥Udn kvIq-fn-s‚ 32mw hm¿-jn-I-hpw A[ym-]-I-˛-c-£m-I¿-Xr-Zn-\-hpw bm-{X-b-b-∏v k-tΩ-f-\hpw \-SØn. kv-Iqƒ am-t\-P¿ ap-l-Ω-Zv dm-^n X-߃ A-[y-£-X h-ln®p. i-¶-c-\m-cm-b-W≥ am-ÿ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ^m-Øn-a A-l-Ω-Zv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. Fw sI jw-kp-±o≥, _n sI lp-kbv≥, A-–p¿d-lv -am≥, tim-`, sI sI Pm-\-In, Fw ]mSq¿ A-eo-aq¬ C-kvemw l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-¬ \-S-∂ hm¿-jn-I-hpw A-[ym-]-I˛ \-ko¿, B¿ F a-\m-^v, F Sn a- c-£-I¿-Xr-Zn-\hpw bm-{X-b-b-∏v k-tΩ-f-\hpw i-¶-c-\m-cm-b-W≥ am-ÿ D-Zv-LmS-\w Po-Zv kw-km-cn-®p. sN-øp∂p

tI-t®-cn: F≥.-U-ªp.-F-^v tIt®-cn bq-Wn-‰v Ip-Spw-_ kw-K-aw kw-L-Sn-∏n-®p.

inÂ-¸-im-e

C-cn-ßm-e-°p-S: sI-´n-S \n¿Ωm-W sXm-gn-em-fn bq-Wn-b≥(kn.-sF.-Sn.-bp) in¬-∏-im-e kw-L-Sn-∏n-®p. Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn kn sI N-{μ≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.

^pSvt_mÄ ^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv amÀ-¨v 27 ap-XÂ

tN-e-°-c: Bƒ C-¥ym sk-h≥-kv ^v-f-Uv-en-‰v ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v am¿-®v 27 ap-X¬ tNe-°-c-bn¬ \-S-°pw. tN-e-°-c kv-t]m¿-Sv-kv sK-bnw-kv hn-I-k\ k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ap-Jm-cn-Ip-∂v kv-Iqƒ {Ku≠n-em-Wp Sq¿-W-sa‚ v \-S-°pI. kv-]o-°¿ sI cm-[m-Ir-jv-W≥ ap-Jy c-£m-[n-Im-cn-bm-bpw ]n sI _n-Pp Fw.-]n c-£m-[n-Imcn-bm-bpw kzm-K-X-kw-Lw cq]o-I-cn-®p.-

ko-\n-tbm-dn-än en-kv-äv X-¿m-dm-¡p-¶p

a-Xn-e-Iw: sF.-kn.-kn.-F-kv t{]m-P-Œn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ FS-Øn-cp-Øn, I-bv-]-aw-K-ew, a-Xn-e-Iw, {io-\m-cm-b-W-]p-cw, s]-cn™-\w ]-©m-b-Øp-I-fn-se A¶W-hm-Sn h¿-°¿-am-cp-sS-bpw sl¬∏-¿-am-cp-sS-bpw ÿn-cw H-gn-hn-te-°p-≈ \n-b-a-\-Øn-\v ko\n-tbm-dn-‰n en-kv-‰v X-øm-dm-°p-∂p. I-c-Sv en-kv-‰v _-‘-s∏-´ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kp-I-fn-epw sF.kn, Un.-kn Hm-^n-kn-epw {]-kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. en-Ãn-s\ kw-_‘n-®v B-t£-]-ap-≈-h¿ s^-{_p-h-cn A-©n-\-Iw a-Xn-e-Iw inip-hn-I-k-\ ]-≤-Xn Hm-^n-k¿-°v tc-J-Iƒ k-ln-Xw t_m-[n-∏nt°-≠-Xm-Wv.

e-l-cn hn-cp-² [À-W

tN-e-°-c: e-l-cn hn-cp-≤ {]-t£m-]-Øn-s‚ `m-K-am-bn F-kv.-ssh.F-kv tN-e-°-c ta-J-em I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ km-bm-” [¿-W-\-S-Øn. sI B¿ ap-l-Ω-Zv A≥-h-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI kn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n kp-lv-cn A-[y-£-X h-ln-®p. A-en A-iv-d^n, A-∫m-kv lm-Pn, kn _-Z-dp-lm-Pn, ap-l-Ω-Zv ap-kv -eym¿ kwkm-cn-®p.

{Kmao-W kq-¸À-amÀ-¡-äv D-Zv-Lm-S-\w I-bv-]-aw-K-ew: Xr-iq¿ {Km-ao-W kq-∏¿-am¿-°-‰v I-bv-]-aw-K-ew imJ sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.-]n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn F≥ {]-Xm]≥ Fw.-F¬.-F A-[y-£-X h-ln-®p.

I-S-em-a ap-«-bn-«p; tam-jv-Sm-¡Ä I-hÀ-¶p

]p-∂-bq¿-°p-fw: I-S¬ Xoc-Øv I-b-dn I-S-em-a ap-´-bn´p.a-Wn-°q-dp-Iƒ-°-Iw tamjv-Sm-°ƒ ap-´-Iƒ I-h¿∂p. a-μ-emw-Ip-∂v I-S-∏p-dØv C-∂-se-bm-Wv kw-`-hw. ]p-e¿-s® c-t≠m-sS I-S¬Xo-c-Øv I-b-dn-b H-eo-hv dnUv-en hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ I-Sem-a ap-´-bn-´v a-S-ßn-b a-Wn°q-dp-Iƒ-°-Iw X-s∂ tamjv-Sm-°ƒ ap-´-Iƒ I-h¿-∂v c-£-s∏-´p. am-k-߃-°v ap≥-]v F-S°-gn-bq¿ ]-©-h-Sn I-S-∏p-dØv \n-∂pw C-Ø-c-Øn-¬ tam-jvSm-°ƒ I-S-em-a ap-´Iƒ I-h¿-∂n-cp-∂p. F-∂m¬ I-S-em-a kw-c-£-I¿ tamjv-Sm-°-sf I-s≠-Øn ap-´I-ƒ I-S¬ Xo-c-Øp X-s∂ Ip-gn-®p aq-Sn-.

B-a ]n-Sp-¯-¡m-sc-¶ hym-tP-\ I-hÀ-¨: \m-ew-K X-an-gv kw-Lw A-d-kv-än ]p-∂-bq¿-°p-fw: B-a ]n-Sp-Ø°m-sc-∂ hym-tP-\ ho-Sp-I-fnse-Øn I-h¿-® \-S-Øp-∂ \mew-K X-an-gv kw-L-sØ t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-b-º-Øq¿ kz-tZ-in-I-fm-b _m-_p (55), `mcy ao-\m-£n (45), a-[p-c kz-tZin am-cn-ap-Øp (22), a-[p-c kz-tZin-bm-b ]-Øp h-b-kp-Im-c≥ F-∂n-h-cm-Wv Kp-cp-hm-bq¿ sh®v s]m-∂m-\n t]m-en-kn-s‚ ]nSn-bm-em-b-Xv. s]m-∂m-\n A-e-¶m¿ Xn-tø‰-dn-\-Sp-Øv I-dp-∏w-ho-´n¬ \mk-dn-s‚ ho-´n¬ \n-∂pw kz¿-Whpw sam-ss_¬ t^m-Wp-I-fpw I-h¿-∂ tI-kn-em-Wv kw-Lw ]n-Sn-bn-em-bn-´p-≈-Xv.tam-j-Ww t]m-b sam-ss_¬ t^m-Wn-s‚ ko-cn-b¬ \-º¿ D-]-tbm-Kn-®v

ssk-_¿-sk¬ \-S-Øn-b At\z-j-W-sØ Xp-S¿-∂v F-S-∏mƒ \n-∂pw ]n-Sn-bn-em-b ]-Øp hb-kp-Im-c-s\ tNm-Zyw sN-bv-Xt∏m-gm-Wv a-‰p aq-∂p t]-sc Iq-Sn ]n-Sn-Iq-Sm≥ km-[n-®-Xv. P-\p-h-cn A-©n-\m-Wv \m-kdn-s‚ ho-´n¬ \n-∂pw \m-ep ]h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw c-≠v sam-ss_¬ t^m-Wp-I-fpw kwLw I-h¿-∂-Xv. A-tX Zn-h-kw X-s∂ ta-J-e-bn-se A-©p hoSp-I-fn¬ I-h¿-®m {i-a-ß-fpw A-c-tß-dn-bn-cp-∂p. tam-jv-Sn-® kz¿-Wm-`-c-W-߃ kw-Lw Kpcp-hm-bq-cn-se kz-Im-cy ]-W-an-S]m-Sv ÿm-]-\-Øn¬ ]-W-b-s∏Sp-Øn-cp-∂p. C-Xv t]m-en-kv Is≠-Øn. A-d-kv-‰v sN-bv-X {]Xn-I-fn¬ aq-∂p-t]-sc dn-am‚ v

sN-bv-Xp.]-Øp h-b-kp-Im-c-s\ Fw.C.F-kv Pn√m {]-knU‚ v Pp-ssh-\¬ tlm-an-te-°-b-®p.- {]-^. sI F A-–p¬ h-lm-_v k-Ωm-\n-®p.

t_m-[-h¡-c-W sk-an-\m
sIm-Sp-ß√q¿: Fw.C.Fkv bqØv hn-Mv Xr-iq¿ Pn√m I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ssk_-¿ Ip-‰-Ir-Xy-߃-s°-Xn-tc t_m-[-h¬°-c-W sk-an-\m¿ \-SØn. A-go-t°m-Sv cm-P-lmfn¬ \-S-∂ sk-an-\m-dn¬ bq-Øv hn-Mv Pn√m {]-knU‚ v sI Fw ap-jv-Xm-Jv sam-bv-Xo≥ A-[y£-X h-ln®p. hn-in-„ tk-h-\Øn-\v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS sa-U¬ e-`n-® sIm-Sp-ß√q¿ kn.sF sI Fw tZ-h-ky-°v Fw.C.Fkv bq-Øv hn-Mn-s‚ D-]-lm-cw

kzo-Ic-Ww \ÂIn

I-bv-]-aw-Kew: s]-cn™-\w shÃv bq-Øv sse-{_-dn B‚ v doUnw-Mv dq-an-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn-¬ tZio-b A-[ym-]-I A-hm¿-Uv t\Sn-b ]n {io-tZ-hn So-®¿-°v kzo-Ic-Ww \¬In. s]-cn-™w sh-Ãv F¬.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∂ k-tΩf-\w ]-©mb-Øv {]-knU‚ v hr-μm-t{]w-Zm-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sse-{_-dn {]-kn-U‚ v ]n hn-P-b-Ip-am¿ A-[y-£-X hln-®p. cm-P-≥ tIm-´-∏pdw, Sn sI c-ta-jv _m-_p, Fw sI D-Æn-cmP≥, Sn ]n c-Lp-\mYv, sI F≥ A-P-b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

tcr  

I- S - ¶ Â- I p- t ¯- ä v aq- ¶ pt]À- ¡ v ]- c n- ¡ v bq- W n- ä v k- t ½- f - \ w inÂ- ¸ - i m- e Zzn- Z n- \ Iymw- ] v B- \ - b p- s S A-...