Page 1

2

kottayam/kpi

hntij§Ä

"_m-¦v hÀ-t¡-gv-kv t^m-dw' km-ln-Xy aÂ-k-c-§Ä

a-e-∏p-dw: _m-¶v Po-h-\-°m-cpsS {]-kn-≤o-I-c-W-am-b _-m-¶v h¿-t°-gv-kv t^m-dw tI-c-f-Ønse kv-Iqƒ, tIm-f-Pv hn-Zym¿-YnIƒ-°pw _m-¶v Po-h-\-°m¿°p-am-bn km-ln-Xy a¬-k-c߃ kw-L-Sn-∏n-°p∂p. c-N-\Iƒ a-e-bm-f-Øn-em-bn-cn-°Ww. I-Y, I-hn-X F-∂n-h-bv°v {]-tXy-I hn-j-b-߃ \n¿-tZin-®n-´n-√. 12mw ¢m-kv h-sc-bp≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v "tI-c-fØn-se s]m-Xp hn-Zy-`ym-k-Øns‚ k-hn-ti-j-X-Iƒ', tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v "\-h kaq-l kr-„n-bn¬ hn-Zy-`ym-k-Øn-s‚ ]-¶v: ]p-Xn-b tI-{μ \-b-Øns‚ ]-›m-X-e-Øn¬', _m-¶v Po-h-\-°m¿-°v "km-£-c tI-cf-hpw am-[y-a [¿-a-hpw' F-∂Xm-Wv hn-j-b-߃. te-J-\w 1000 hm-°n-¬ I-hn-b-cp-Xv. {]n≥kn-∏-en-s‚ km-£y-]-{X-hpw c\-N-tbm-sSm-∏w sh-°-Ww. Hcn-\-Øn¬ H-cp F≥-{Sn am-{X-sa A-b-°m≥ ]m-Sp-≈p. Hm-tcm C\-Øn-epw H-∂mw k-Ωm-\-am-bn 2001 cq-]-bpw c-≠mw k-Ωm-\-ambn 1001 cq-]-bpw aq-∂mw k-Ωm\-am-bn 501 cq-]-bpw {]-i-kv-Xn ]-{X-hpw \¬-Ip-w. c-N-\-Iƒ F A-P-b≥, I¨-ho-\¿, _n.-Uªyp.-F-^v, km-ln-Xy-a¬-k-cw˛2011, C/o I-\-dm _m-¶v, sabn≥ im-J, a-e-∏p-dw-˛676505, F-∂ hn-em-k-Øn¬ 2011 am¿®v 10\v ap-ºm-bn e-`n-®n-cn-°Ww. t^m¨: 9447375658.

28 P-\phcn 2011 sh≈n

\Kcw/ \m«n³]pdw alnfmaμnc¯n \n¶v Hfnt¨mSnb F³Pn\obdnMv tImfPv tlmÌen `£yhnj_m-[; c−p s]¬Ip«nIÄ ]nSnbnÂ

\qtdmfw hnZymÀYnIÄ NnInÂk tXSn

sX¦min kztZ-in-\nsb Is−-¯n-bnà ]-Ø-\w-Xn-´: B-e-∏p-g k¿°m¿ a-ln-fm-a-μn-c-Øn¬ \n-∂p H-fn-t®m-Sn-b aq-∂p-s]¨-Ip-´nI-fn¬ c-≠p-t]-sc _-‘p-hns‚ ho-´n¬ \n-∂p t]m-en-kv Ikv-‰-Un-bnse-Sp-Øp. c-≠m-\-NvO-s‚-bpw Im-ap-I-s‚-bpw ]o-U\w aq-ew \m-Sp-hn-s´-∂v ]-d-bp∂ Xn-cp-h-√, Io-gv-hm-bv-]q¿ kztZ-in-I-fm-b s]¨-Ip-´n-I-sfbm-Wv I-kv-‰-Un-bn¬ F-Sp-ØXv. IqsS \m-Sp-hn-´ sX-¶m-in kztZ-in-\n sIm-√-tØ-°v t]m-bn F-∂m-Wv s]¨-Ip-´n-I-fp-sS sam-gn. ]n-Sn-bn-em-b c-≠p-s]¨-Ip-

´n-I-fpw ]-c-kv-]-c-hn-cp-≤-am-bn kw-km-cn-°p-∂-Xv t]m-en-kns\ Ipg°p-I-bm-Wv. sNm-Δm-gvN ]p-e¿-s® a-ln-fm-a-μn-c-Øn¬ \n-∂v H-fn-t®m-Sn-b s]¨-Ip´n-Iƒ A-∂v ssh-Io-´v X-s∂ Xncp-h-√ Ip-‰q¿ kz-tZ-in-\n-bp-sS sIm-®-Nv-O-s‚ ho-´nseØn-bncp-∂p. B-e-∏p-g t]m-en-kn¬ \n-∂v hn-h-cw e`n-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v Xn-cp-h-√ t]m-en-kv C-∂-se cm-hn-se C-hn-sS-sb-Øn-b-t∏mgm-Wv C-h-sc I-s≠-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂v I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Ø s]¨-Ip-´n-I-sf B-e-∏p-g t]men-kn-\v ssI-am-dn.-

Ip-‰q¿ kz-tZ-in-\nbm-b 15Im-cn-sb-bpw Io-gv-hm-bv-]q¿ kz-tZ-in-bm-b 16Im-cn-sb-bpw Ign-™ 12\m-Wv t]m-enkv s\-Spap-Sn-bn¬ \n-∂v I-kv-‰-Un-bn¬ F-Sp-Ø-Xv. ]n-∂o-Sv in-ip-t£-ak-an-Xn-bp-sS \n¿-tZ-i-sØ XpS¿-∂v a-ln-fm-a-μn-c-Øn-em-°pI-bm-bn-cp-∂p. C-h-sc ]o-Un-∏n®-Xm-bn ]-d-bp-∂ Io-gv-hm-bv-]qcp-Im-cn-bp-sS c-≠m-\-Nv-O-\pw B-\-∏m-∏m-\p-am-b _n-Pp, Ip‰q¿ kz-tZ-in-\nbp-sS Im-ap-I≥ a-s¶m-ºv kz-tZ-in Pn-tPm F-∂nh-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v t\-csØ sN-bv-Xn-cp-∂p.

Xr-iq¿: kz-Im-cy F≥-Pn-\o-bdn-Mv tIm-f-Pv tlm-Ã-en¬ `£y-hn-j-_m-[. c≠mgvm-gv-Nbv°nsS hn-Zym¿-Yn-Isf B-ip]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n®p. I-gn™ Zn-h-kw A-º-tXm-fw hnZym¿-Yn-Iƒ Iq-Sn B-ip-]-{Xnbn-em-b-tXm-sS-bm-Wv kw-`-hw ]p-d-Øm-b-Xv. Nn-‰n-e-∏n-≈n sF.-C.-F-kv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv tlm-Ã-en-se hn-Zym¿Yn-I-sf-bm-Wv Xr-iq-cn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®-Xv. tIm-f-Pv Im‚o-\n¬ \n-∂m-

tam-Iv-{UnÃn-\n-sS Un-ssh.F-kv.]n a-cn-¨ kw-`-h-¯n A-t\zj-Ww XpS§n

A-t\z-j-W¨paXe ss{Iw Unäm¨vsaâv Unssh.Fkv.]n¡v

B-e-∏p-g: Zp-c-¥ \n-hm-c-WØn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ tam-Iv{Un-√n-\n-sS B-e-∏p-g Un-ssh.F-kv.-]n am-th-en-°-c sN-dptIm¬ hm-tcm-´n¬ _n c-ho-{μ{]-km-Zv (50) a-cn-®- kw-`-h-Øn¬ B-e-∏p-g ^-b¿-bq-\n-‰n-se Im-bw-Ip-fw: t]m-]p-e¿-{^-≠v ^-b¿ F≥-Pn-s‚ ss{U-h¿ Hm-^v C-¥y A-Sp-Ø-am-kw A- s_-\-Un-Œn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp©p-ap-X¬ 25 h-sc \-S-Øp-∂ - Øv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. {]n-b-s∏-´ \-_n- Imw-]-bn-s‚ a-\-∏q¿-h-a-√m-Ø \-c-l-Xykw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\-Øn- bv-°m-Wp {Sm-^n-Iv t]m-en-kv s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn kzm-K-XtI-sk-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. Akw-Lw cq-]o-I-cn-®p. Pn-√m {]- t\z-j-Ww B-e-∏p-g ss{Iw Unkn-U‚ v sI F-kv kn-dm-Pp‰m-®v-sa‚ v Un.-ssh.-F-kv.-]n ≤o≥ P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bpw _¿-Wm-Uv tZ-hn-\m-Wv. C-¥ysI F-kv jm≥ I¨-ho-\-dp-am- ≥ in-£m-\n-b-aw 179, 337, 38, bn 101 Aw-K I-Ωn-‰n-°p cq-]w 304(F) h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-amsIm-Sp-Øp. tÃ-‰v sk-{I-´-dn Sn Wp tI--kv. sI A-–p- -a-Zv, Imw-]-bn-≥ hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ tN¿-∂p tÃ-‰v tIm-˛Hm-Un-t\-‰¿ sI ap- A-Sn-b-¥-c km-l-N-cy-Øn-se l-Ω-Zm-en kw-_-‘n-®p. {]-h¿-Ø-\w hn-e-bn-cp-Øm-\mbn sNm-Δm-gv-N- \-S-Øn-b tamIv{Un-√n-\n-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p

cho-{μ-{]-km-Zn-s‚ ho´n-se-Ønb a{¥n tImSn-tbcn _me-Ir-jvW≥ Sw.- Zp-c-¥-ap-≠m-bm¬ kw-bp‡-am-bn F-ßn-s\ {]-h¿-Øn°-W-sa-∂-Xv hn-e-bn-cp-Øm-\mbm-Wv h-gn-t®-cn C.-F-kv.-sFbn¬ tam-Iv-{Un-√v kw-L-Sn-∏n-®Xv. C-hn-sS Kp-≠p-s]m-´n-®p t_mw-_v s]m-´p-∂ {]-Xo-Xn-bp-

≠m-°n-b-ti-jw hn-hn-[ h-Ip∏p-I-fn¬ hn-h-c-a-dn-°p-I-bm-bncp-∂p. ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ hml-\-Øn-\p sXm-´p-ap-∂n-em-bn Po-∏n-se-Øn-b Un-ssh.-F-kv.]n hm-l-\-Øn¬ \n-∂p Nm-Snbn-d-ßn. Cu k-a-bw ^-b¿-

tImÀ-]-td-j³ sk-{I-«-dn-sb A-d-Ìv sN-bv-XnÃ; Fkv.sF-¡v tjmtImkv Xr-iq¿: tIm¿-]-td-j≥ sk-{Ihn-in-„ tk-h-\-Øn-\p≈ ap- ´-dn-sb A-d-Ãv sN-øm-Ø-Xn-s\ Jy-a-{¥n-bp-sS t]m-en-kv saXp-S¿-∂v Xr-iq¿ Su¨ F-kv.U-en-\v A¿-l\m-b Xr-iq¿ sF-°v D-]-t`m‡r-tImSXn Imsh-kv-‰v kv-t‰-j≥ F.Fkv.c-Ww Im-Wn-°¬ t\m-´n-kv sF sI Fw A-–p¿d-low Ab®p. sImc-´n kz-tZ-in F≥ ]n tPm-kv ^-b¬ sNbv-X lcPn-bn-em-Wv Fkv.sF-s°-Xntc Xr-iq¿ D-]-t`m‡r-tIm-S-Xn {]-knU‚ v ]-fln-\n kp-[ojv, s]m-∂m-\n: h-cp-∂ \n-b-a-k-`m sa_¿-amcm-b ]n F-kv c-P\n, Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Pn-√-bn-se kzm-[o-\-ap-≈ c-≠v a-fi-e-ßfn¬ H-‰bv-°v a¬-k-cn-°m≥ ]n.Un.-]n Xo-cp-am-\w. C-Xn-s‚ apt∂m-Sn-bm-bn Pn-√-bn¬ ]m¿-´n {]-h¿-Ø-\w i-‡n-s∏-Sp-Øm≥ Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. G-sX-√mw a-fi-e-ß-fn-em-Wv ]m¿-´n H-‰bv-°v a¬-k-cn-°p-∂sX-∂v Hu-tZym-Kn-I-am-bn ]p-dØv hn-´n-s√-¶n-epw s]m-∂m-\nbn¬ a¬-k-cn-°p-sa-∂v G-sd Ip-sd [m-c-W-bm-bn-´p-≠v. Pn-√bn¬ G-sd A-Wn-I-ƒ D-≈-Xv I-cp-hm-c-°p-≠v: C-¥y-bn-se s]m- ∂ m- \ n- b n- e m- s W- ∂ m- W v ap-kv -enw-`-c-Ww `o-I-c-hm-Z-Øn]m¿-´n I-W-°v Iq-´p-∂-Xv. s‚-bpw -Xo-{h-hm-Z-Øn-s‚-bpw s^-{_p-h-cn 20\p-≈n¬ Pn- Im-e-am-bn-cp-∂n-s√-∂pw a-dn-®v √-bn-se 16 \n-tbm-P-I-a-fi-e- \n¿-am-W-Øn-s‚ Im-e-am-bn-cpß-fn-epw a-fi-ew Iu¨-kn¬ ∂p-sh-∂pw apkvenweoKv tZhn-fn-®v tN¿-°m-\pw Xo-cp-am-\n- iob sk{I-´dn A-–p- -a-Zv k®n-´p-≠v. ]m¿-´n-°v kzm-[o-\-an- a-Zm-\n ]-d-™p. I-cp-hm-c-°p√m-Ø ÿ-e-ß-fn¬ {]m-tZ-in- ≠v Zm-dp-∂-Pm-Øv C-kv -em-an-Iv I Iq-´p-sI-´p-I-fp-≠m-°m-\pw sk‚¿ 35mw hm¿-jn-Im-tLmk-l-N-cy-a-\p-k-cn-®v ]n-¥p-W j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \¬-Ip-I-bp-am-Wv sN-øp-I. \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p As^-{_p-h-cn 26\v a-e-∏p-d-Øv \- t±-lw. S-°p-∂ k-ºq¿-W Pn-√m I¨C-¥y-bn-¬ 800 h¿-j-tØmh≥-j-\n¬ A-¥n-a Xocp-am-\- fw `-c-Ww \-S-Øn-bn-´pw sN-dnsa-Sp°pw. b X-c-Øn¬ t]m-ep-ap-≈ `o-I-chm-Z-tam Xo-{h-hm-Z-tam ap-kv-enw

]n.-Un.-]n H-ä-bv¡v aÂ-k-cn-¡pw

Fw F-kv i-in-[-c≥ F-∂n-h¿ t\m-´n-kv A-b-®Xv. tPm-kv t\c-sØ ^-b¬ sN-bv-Xn-cp-∂ lc-Pn-bn¬ Xriq¿ tIm¿-]-td-j≥ ssh-Zyp-Xn hn-`m-Kw A-kn-Â v sk-{I-´dn°psaXntc hn-[n-bp-≠m-bncp∂p. hn-[n {]-Im-cw kw-Jy \¬-Im-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm¿-]-td-j≥ sk-{I-´-dn°pw A-kn-Â v sk-{I-´-dn°pw

tImS-Xn hmd-‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn®p. F-∂m¬ tIm¿-]-td-j≥ sk-{I-´-dn-sbbpw A-kn-Â v sk-{I-´-dn-sbbpw t]m-en-kv Ad-kv-‰v sN-bv-Xv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-I-bp-≠m-bn√. CtX Xp-S¿-∂mWv t\m-´n-kv A-b®Xv. l-c-Pn-°mc-\v th-≠n A`n-`m-j-Icmb F Un s_-∂n, k-Pn-Xv tXma-kv F-S-°-f-Øq¿ lm-P-cm-bn.

t^m-gv-kv hm-l-\w B-ip-]-{Xn h-f-∏n-te-°v I-b-dp-∂-Xn-\m-bn a-Xn-en-\v tN¿-∂p-\n-∂ {]-km-Zv hm-l-\-Øn-\pw a-Xn-en-\pw C-Sbn¬ sR-cp-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. \n-e-Øp-ho-W Un-ssh.-Fkv.-]n-sb {i-≤n-°m-sX hm-l-

hr²bp-sS sIm-e-: a-cp-aI\v Poh-]-c-y´w ]m-e° - m-Sv: kz-Øp X¿-°s - Ø Xp-S¿-∂v hm-Wn-bw-Ip-fw am-∂\q¿ sh-ff - n-bm-Sv H-cp-°m-´n¬ cma-s\-gp-Ø-—≥ `m-cy e-£v-an-bΩ-(80)sb sIm-e-s∏-Sp-Øn-b Ip-‰-Øn-\v a-I-fp-sS `¿-Øm-hmb N-{μ≥ F-∂ \-μ-Ip-am-c-s\ (57) A-Xn-th-K tIm-SX - n c≠v PUvP - n B-\o-kv a-Øm-bn Po-h] - c-y¥ - w X-Sh - n-\pw 10,-000 cq-] ]n-gbv-°pw in-£n-®p. 2008 H-Iv-tSm_-dn-em-Wv tI-kn-\m-kv] - Z- a - m-b kw-`-hw. t{]m-kn-I-yq-j-\p--th≠n A-Uo-j\ - ¬ ]-ªn-Iv t{]mkn-Iy- q-´¿ kn c-an-I lm-Pc - m-bn.

ap-kv-enw -`c-Ww `o-I-c-hm-Z-¯n-sâ Im-e-am-bn-cp-¶nÃ: k-a-Zm\n

Zm-dp-¶-Pm-¯v hmÀ-jn-I-¯n-\v Xp-S¡w

\-gv-kn-Mv tIm-f-Pn-\v FXncm-b \o-¡w D-t]-£n-¡-Wsa¶v

a-t©-cn: P-\-d¬ B-ip-]-{Xntbm-S-\p-_-‘n-®p kzm-{i-b \gv-kn-Mv tIm-f-Pv Xp-S-ßm-\p-≈ \o-°-Øn-s\-Xn-tc H-cp hn-`m-Kw bp.-Un.-F-^v P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ cw-K-sØ-Øn-b-Xv cm-{„ob t{]-cn-X-am-sW-∂v B-ip-]{Xn hn-I-k-\ k-an-Xn-bn-se C-SXp ]-£ Aw-K-߃ B-tcm-]n®p. sN-c-Wn-bn¬ tIm-f-Pn-\v kz-¥w sI-´n-Sw ]-Wn-bm≥ Xocp-am-\-am-b-Xm-Wv. P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bp-sS sI-´n-S-Øn-s‚ ap-Iƒ \n-e-bn¬ Xm¬-°m-e-I-am-bm-Wv tlm-kv‰¬ ku-I-cy-sam-cp-°m≥ Xo-cpam-\n-®n-cn-°p-∂-Xv. C-Xn-s\-Xntc-bm-Wv c-≠p Fw.-F¬.-F-am¿ cw-K-sØ-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS tk-h-\w Bip-]-{Xn-°m-bn D-]-tbm-K-s∏-SpØm-hp-∂X - m-Wv. \-gvk - n-Mv tImf-Pv \-„s - ∏-Sp-Øm-\p-≈ \o-°w D-t]-£n-°-Ww. 31\-Iw ku-Icy-߃ e-`y-am-sW-∂v Im-Wn-®v U¬-ln-bn¬ A-t]-£ \¬-In s^-{_p-h-cn-bn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-°pw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ A-Uz. sF Sn \-Po-_v, A-Uz. ]n Fw k-^d - p--√, A-Uz. tam-l≥-Zm-kv ]-s¶-Sp-Øp.

Wv tlm-Ã-en-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p `-£-Ww hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xv. i-‡-am-b h-b-dp-th-Z\-bpw O¿-±n-bpw h-b-dn-f-°-hpap-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Chsc B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-∏n°p-I-bm-bn-cp∂p.C-°g - n-™ 17\v cm-{Xn `-£Ww I-gn-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A-kzm-ÿyw A-\p-`-h-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂v A-∂p cm-{Xn Xs∂ Nn-In-¬k tX-Sn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v {]n≥-kn-∏-en-t\m-Sv ]cm-Xn-s∏-´n-cp-∂p-sh-∂pw hnZym¿-Yn-Iƒ ]-d™ p. F-∂m¬

`-c-W-Im-e-Øv D-≠m-bn-´n-√. kw-kv-Im-cw Xp-Sn-°p-∂ h-kv-{X[m-c-W co-Xn-bpw cp-Nn-I-c-am-b `-£-W-hp-am-W-h¿ kw-`m-h-\ \¬-In-b-Xv. tem-Im-¤p-X-ß-fmbn C-∂pw A-h-ti-jn-°p-∂ Xc-Øn-ep-≈ a-l-Øm-b \n¿-anXn-bm-Wv \-S-Øn-b-Xv. Xo-{h-hm-Z-Øn-\pw `o-I-c-hmZ-Øn-\pw H-cp a-X-Øn-epw ÿm\-an-√. H-cp Ip-S-°o-gn¬ X-s∂ B-flo-b-hpw `u-Xn-I-hp-am-b ]T-\w k-a-\z-bn-∏n-® ]-fin-X t{i-jvT-\m-bn-cp-∂p sI Sn am-\p ap-kv -eym-sc-∂pw A-t±-lw ]-d™p. cm-hn-se G-gn-\v \-S-∂ kn-

P-\-kw-Jym I-W-s¡-Sp-¸v: {]-hm-kn-IÄ ]pd¯v Im-fn-Imhv: cm-Py-Øv A-Sp-Ø am-kw \-S-°m≥ t]m-Ip-∂ P-\-kwJy I-W-s°-Sp-∏n¬ \n-∂v {]-hm-kn-Iƒ ]p-dØv. s^-{_ph-cn HºXv ap-X¬ 28 h-sc \-S-°p-I. ho-Sv I-b-dn-bp-≈ kq-£v-a I-W-s°-Sp∏n¬ {]-hm-knI-sf Dƒ-s∏-Sp-tØ-≠-Xn√ F-∂m-Wp \n¿-tZiw. I-gn-™ h¿jw G-{]n-en¬ cm-Py-sØ sam-Øw ho-Sp-I-fp-sS I-Ws°-Sp-Øn-cp∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv C-\n \-S-°m≥ t]m-Ip-∂ I-W-s°-Sp∏v. cm-Py-sØ sam-Øw ]u-c≥-am-cp-sS I-Ws°-Sp-°p-tºmƒ e-£-°-W-°n-\v {]-hm-knI-sf X-g-bp∂-Xv `mhn-bn¬ {]-Xn-k-‘n-°n-S-bm-°p-sa-∂v B-i-¶-bp≠v. hntZ-i cm-Pyß-fn¬ h-∂p C-hn-sS H-cp am-kw Xm-a-kn-°p-∂-h-cp-tSbpw A-\y kwÿm\ sXm-gn-em-fn-I-sf-bpw I-W-°n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂p≠v. hn-tZ-i-Øp-≈ A-\-[nIr-X Xm-a-k-°m-cp-sS Fw-_-kn-°p t]mepw ÿn-c-s∏-Sp-Øm-\m-hn√. {]-hm-kn-Iƒ thm-´-h-Im-i-Øn-\p th-≠n hm-Zn-°p-tºmƒ cm-Py-sØ F-Æ-Øn¬-t]mepw Dƒ-s∏-SpØm≥ X-øm-dm-hmØ-Xv {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm-°n-bn-´p-≠v.

At]£ £Wn¨p

a-e-∏pdw: kw-ÿm-\ Sq-dn-kw h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ tIm-gn-t°m-Sv sh-Ãv ln-√n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tÃ-‰v C≥-Ãn-‰-yq-´v Hm-^v tlm-kv]n-‰m-en-‰n am-s\-Pv-sa‚ v \-S-Øp-∂ _n. -F-kv kn tlm-kv-]n-‰m-en‰n B‚ v tlm-´¬ A-Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ tIm-gv-kn-\v A-t]-£ £Wn-®p. tI-{μ Sq-dn-kw h-Ip-∏v \m-j-\¬ Iu¨-kn¬ t^m¿ tlm´¬ amt\Pv-sa‚ v B≥-Uv Im-‰-dn-Mv sS-Iv-t\m-f-Pn, C-t·m F-∂nh-bp-am-bn A-^n-en-tb-‰v sN-bv-X ÿm-]-\-Øn¬ {]-th-i-\-Øn-\v G-{]n¬ 16\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øpw sIm-®n-bn-epw ]-co-£ \-SØpw. π-kv-Sp-hm-Wv tbm-K-y-X. www.nchmet.org¬ e-`n-°p-∂ A-t]-£m-t^mw ]q-cn-∏n-®v s^-{_p-h-cn 28-\-Iw \n-›n-X hn-em-kØn¬ e-`n-°-Ww Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃°v, 0495 2385861 .

bm-d-Øn-\v k-a-kv-X tI-{μ apim-h-d Aw-Kw H Ip-´n ap-kv eym¿- t\-Xr-Xzw \¬-In.D-Zv-L-m-S-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ F ]n A-\n¬-Ip-am¿ Fw.-F¬.F A-[y-£-X-h-ln-®p. A-Uz. Fw D-a¿ Fw.-F¬.-F, s]-cn¥¬-a-Æ tªm-°v {]-kn-U‚ v A-_q-_-°¿ lm-Pn, tNm-°m-Sv {Km-a-∏-©m-Øv {]-kn-U‚ v sI A-–p-¬ l-ao-Zv, A-–p¬-l-ao-Zv ss^-kn A-º-e-°-S-hv, hmt°m-Sv sam-bv-Xo≥ Ip-´n ss^kn, C sam-bv-Xo≥ ss^-kn ]pØ-\-gn, ta-em-‰q¿ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v I-cow, C Ip™m-Wn ap-kv -eym¿, ]n ssk-

Xm-en ap-kv-eym¿, k-Øm¿ ]-¥√q¿, kw-km-cn-®p. \-Pm-Øv i-co-A-Øv tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-øm-dm-°n-b amK-kn-\pw A-£-cw {In-tb-j≥kv ]p-d-Øn-d-°n-b Po-hn-X-Øns‚ ssIsbm-∏p-Iƒ F∂ sI Sn am-\p ap-kv-eym-cp-sS Po-h-N-cn{X tUm-Iyp-sa‚-dn-bpw Fw ]n A-–p- -a-Zv k-a-Zm-\n {]-Im-i\w sN-bv-Xp. C-∂v cmhnse 9.-30\v kv-{XoIƒ-°v am-{X-am-bn Jp¿-B≥ Ncn-{X sk-an-\m-dpw sshIo´v \men-\v ap-X-A-√nw kw-K-a-hpw Ggn-\v B-Z¿-i k-tΩ-f-\-hpw \-S°pw.

\w ap-t∂m-´p-t]m-bn. C-Xn-\n-sS Im-en¬ \n-∂pw c-‡w A-an-Xam-bn {]-h-ln-®p. I-≠p-\n-∂ t]m-en-kp-Im¿ Hm-Sn-sb-Øn Po∏n¬ h-≠m-\w sa-Un-°¬ tImf-Pn¬ F-Øn-®p. Xp-S¿-∂p A-Snb-¥-c i-kv-{X-{In-b-bv-°v hn-t[b-am-°n-sb-¶n-epw A¿-[ cm-{Xn a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xn-c-°n¬ F-Øn-b B-e-∏pg ^-b¿-bq-\n-‰n-se sI.-F¬.-01 F Fw 4702 F-∂ ^-b¿ F≥Pn-\m-Wv Un-ssh.-F-kv.-]n-sb C-Sn-®-Xv. G-Xv A-Sn-b-¥-c kml-N-cy-Øn-em-sW-¶n-epw hm-l\-tam-Sn-°p-tºmƒ {i-≤n-°-Wsa-∂pw ^-b¿-t^m-gv-kp-Im¿ d^v ss{U-hn-Mm-Wv \-S-Øn-bsX-∂pw tam-°v-{Un¬ H-_v-k¿h¿-am¿ hn-e-bn-cp-Øn-. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, cm-jv-{Sob-˛-km-aq-ln-I-˛-kmw-kv-Im-cn-It\-Xm-°ƒ, h-Ip-∏p-tZym-K-ÿ¿ B-Z-cm-RvP-en-Iƒ A¿-∏n-®p.-

Im-cy-am-b \-S] - S- n-bp-≠m-bn-s√∂v B-t£-]ap≠v. I-gn-™ Xn¶-fm-gv-N-bpw `-£y-hn-j-_m-[sb Xp-S¿-∂p hn-Zym¿-Yn-Iƒ NnIn-¬k tX-Sn-bn-cp-∂p. A∂v cm{Xn I-gn-® `-£W - Ø - n¬ hn-j_m-[-bp-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 33 hn-Zym-¿Y - n-Is - fbmWv B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-®Xv. CXp-aqew \n-c-h-[nt]¿-°v sNm-Δm-gv-N \S-∂ bq-\n-th-gv-kn-‰n ]-co-£sb-gp-Xm-≥ km-[n-®n-s√-∂v sF.-C.-F-kv F≥-Po-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv bp-\n-th-gv-kn-‰n bq-\nb≥ Iu¨-kn-e¿ C¿-jm-Zv C-

{_m-lnw ]-d-™p. A-kz-ÿ-X-bp-≠m-bhsc B-ip-]-{Xn-bn¬ sIm-≠p t]mIm-\pw tlm-ì A-[n-Ir-X¿ X-bm-dm-bn-s√-∂p hn-Zym¿-YnIƒ Btcm-]n®p.I-gn-™ Zn-h-khpw hn-j_m-[-bp-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _p-[-\m-gv-N cm-{Xn-tbm-sS 41 hn-Zym¿-Yn-I-fpw 13 hn-Zym¿-Yn\n-I-fpw ho-≠pw NnIn¬k tXSn. C-hcn¬ G-gp hn-Zym¿-Yn\n-I-sf-bpw 29 hn-Zym¿-Yn-I-sfbpw A-Uv-an-‰v sN-bv-Xn-cn-°p-Ibm-Wv.

IÀ-a\n-c-X\mb t]m-en-kv D-tZym-K-Ø-\m-bn-cp¶p c-ho-{μ-{]-km-Zv-: B`y-´ca{´n am-th-en°-c: kw-ÿm\-sØ I¿-a\n-c-X\mb t]m-en-kv D-tZymK-ÿ-cn¬ H-cm-fm-bn-cp-∂p A-]-I-S-Øn¬ a-cn-® Unssh.F-kv.]n _n c-ho-{μ-{]-kmsZ-∂v B-`y-¥-c-a{¥n tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jvW≥ ]-d™p. _p-[-\mgv-N cm-{Xn 10.15\v c-ho-{μ-{]-km-Zn-s‚ amth-en-°c tIm-´-bv°-Iw X-d-ta¬ Ku-co-\n-e-b-Øn¬ A¥n-tam]-Nm-cw A¿-∏n-°m-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p A-t±lw. Un.Pn.]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-]-I-S-sØ-°p-dn-®p h-Ip-∏vX-e A-t\zj-Ww \-S-Øpw. Iq-Sm-sX Ip-Spw-_-Øn-\p k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn-s\-°p-dn®v a-{¥n-k`m-tbm-Kw tN¿-∂-Xn-\p-ti-jw Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-sa∂pw tImSn-tbcn ]-d™p. c-ho-{μ-{]-km-Zns‚ B-{in-X¿-°v hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ B-`y-¥-c-h-Ip-∏n¬ A-Sn-b-¥-c-am-bn ap≥-K-W-\m-{I-aw A-h-K-Wn®p tPm-en-\¬-Ip-sa∂pw a{¥n Iq-´n-t®¿-Øp.

kp-c-£m-]cn-tim-[-\-IÄ {]-l-k-\-ambn

sjm¿-Wq¿: hn-ti-j-Zn-h-k-ß-fn-se kpc-£m ]cn-tim-[-\-Iƒ {]-l-k-\-am-bn amdp-∂p. dn-]-ªn-Iv Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v sjm¿Wq¿ sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ \-SØn-b ]cn-tim-[-\-bm-Wv \m-aam-{X-am-°n-bXv. kv-t‰-j-\n-te-°p-≈ {][m-\ I-hm-S-am-b Sn°-‰v Iu-≠-dn-s‚ `mK-Øv \m-S-sI-´n- sa-‰¬ Un-‰-Œ-dn-eq-sS-bm-Wv bm{X-°m-sc {]-th-in-∏n-®n-cp-∂Xv. F-∂m¬ a-‰p ]-e-`m-K-ß-fn-eq-sSbpw tÃ-j-\n-te-°v I-S-°m-sa-∂n-cn-s° A-hnsS-sbm∂pw ]cntim[-\tbm \n-co-£-Isctbm G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂n√. G-sd Xn-c-°p-≈ k-ab-Øv t]mepw sd-bn¬ s{]m-´-Ivj≥ t^m-gvkpw sd-bn¬-th t]m-enkpw \n¿-_-‘-_p≤n-tbm-Sp-Iq-sSbmWv Cu {]-tXy-I I-hm-S-Øn-eq-sS P-\ß-sf {]-th-in-∏n-®n-cp∂Xv. Ip-Stbm a-‰p- k-am-\-h-kv-Xp-°tfm ssI-h-i-ap-s≠-¶n¬ Aedmw ap-g-ßp-∂-Xn-\m¬ Ch-sc {]-tXy-Iw ]cn-tim-[n-®n-cp∂p. Sn°-‰v F-Sp-°ms\-Øp-∂-h¿-°v am-{X-am-Wv ]cn-tim-[-\ F-∂v B-t£-]-ap-bcpIbpw sNbvXp.

kzÀ-Wm-`-c-W-¯n-\p Xn-f-¡w Iq«m-sa-¶v ]-d-ªp X-«n-¸v; c−v _nlmdnIÄ ]n-Sn-bn 

kz¥w {]Xn-\n[n

A-º-e-∏p-g: kz¿-Wm-`-c-WØn-\p Xn-f-°w h¿-[n-∏n-°m-sa∂p ]-d-™p X-´n-∏p-\-S-Øn-b c≠v _nlm¿ kz-tZ-in-Iƒ ]nSn-bnembn. _nlmdnse kqt]mƒ Pn-√-°mcmb tcm-lv-\mYv P-W-Pn-Øv (25) hn-tP-{μ-Ipam¿ (25) F-∂n-h-sc-bm-Wv Aº-e-∏p-g t]m-en-kv A-d-Ãv -sNbv-X-Xv.

k-a-Zm-\n-bp-sS ]p-kv-X-I-§Ä I-em-{i-a-¯n-\v ssI-amdn A-ßm-Sn-∏pdw: A-–p-ka-Zv ka-Zm-\n-bp-sS ]p-kv-X-I ti-Jcw A-ßm-Sn-∏p-dw I-eym-Wn ]m-dbn-se sR-cf-Øv I-em-{i-a-Øn\v ssI-am-dn. th-Zm¥w, X-Xz-imkv-{Xw, A√m-am C-Jv-_m¬, lyp-am-\n-t‰-dn-b≥ A-°m-Z-anbp-sS {]-kn-≤o-I-c-W߃, {]`m-j-W kn.Un-Iƒ F∂n-h sR-c-f-Øn-s‚ ]-Xv-\n e-£v-an°p-´n-b-Ωbpw C-S-Øpw-]pd-Øv I√ym-Wn-b-Ωbpw k-aZ-m-\n-bn¬ \n∂v G-‰p-hm-ßn. A-ßm-Sn∏p-dw ]-©mb-Øv {]-knU‚ v tIm-dm-S≥ dw-e A-[y-£-X-hln®p. D-Ω¿ A-d-°-¬, AUz. Fw tI-i-h≥ \mb¿, tUm. A_q-_-°¿ X-øn¬, ]n cm-[m-Irjv-W≥, I-f-Øn¬ i-¶p-Æn, Ip∂-Øv B-en-lmPn, sR-cf-Øv lcn-tKm-hn-μ≥ kw-km-cn-®p.

I-gn-™ Zn-h-kw tXm-´-∏-≈n tIm-kn-bp-sS Nn-d- ho-´n¬ cm-[ (63)bp-sS ho-´n-em-Wv _nlm¿ kz-tZ-in-IsfØn X-´n-∏p-\-SØn-b-Xv. cm-[bp-sS ]-°¬ \n∂pw B-Zyw sh-≈n-]m-Z-kz-cw hm-ßn-Xn-f-°w h¿-[n-∏n-®p Xncn-sI \¬-In. C-Xn-\p-ti-jw ho-´-Ω F-´p-{Kmw Xq-°w h-cp-∂ kz¿-W-am-e Xn-f-°w h¿-[n-∏n°m≥ Du-cn \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p.

am-e {]-tXy-I-em-b-\n-bn¬ ap-°n-b-ti-jw a-™ƒ-s∏m-Sn ]p-c-´n ^m-\n-\p Xm-sg-h-bv°m≥ kw-Lw B-h-iy-s∏-´p. C-Xn-\n-S-bn¬ C-h-cp-sS a-I-s\Øn kw-i-b-Øn-s‚ t]-cn¬ ame-Xq-°n t\m-°n-b-t∏mƒ c-≠p{Kmw Ip-d-hm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p t]m-en-kn¬ hn-hc-a-dn-bn-®p. I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.-

tam-N-\bm-{X \-S-t¯−-Xv UÂ-ln-bn-tes¡¶v tImSn-tbcn a-t©-cn: {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv D-Ω≥-Nm-≠n \-bn-°p-∂ tI-c-f tamN\bm-{X \-S-tØ-≠-Xv U¬-ln-bn-te-°m--sW-∂v kn.-]n.Fw t]m-fn-‰v _yqtdm Aw-Khpw B-`y-¥-c a-{¥n-bp-am-b tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jvW≥. hn-e-°b-‰w ]n-Sn-®p-\n¿-Øm≥ U¬-ln-bn¬ Hcp-am-k-sa-¶n-epw ka-cw \-S-Øm≥ D-Ω≥-Nm-≠n X-øm-dm-IWw. at©-cn-bn¬ sI sk-bv-Xm-en-°p-´n A-\p-kva-c-W k-tΩf-\w D-ZvLmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-ta-cn-°≥ Xm¬∏-cy-߃ \-S-∏m-°p-∂-Xn-\m-Wv bp.-]n.F k¿-°m¿ {]m-[m\yw sIm-Sp-°-p-∂Xv. `q-cn]-£w h-cp-∂ A-Snÿm-\ P-\-hn-`m-K-ß-fm-Wv C-Xn-s‚ {]-Xym-Lm-X-߃ A-\p-`-hn°p-∂-sX∂v tImSn-tbcn ]d-™p. Sn sI lw-k A-[y-£-X h-ln®p. kn.]n.Fw Pn√m sk-{I-´-dn sI DΩ¿, AUz. Io-gn-t»-cn {]-`mIc≥, AUz. sF hn \-Po_v, C F≥-tam-l≥-Zmkv, {]-^. F F≥ in-h-cm-a≥-\m-b¿ kw-km-cn®p. {]-I-S-\hpw kwL-Sn-∏n®p.

am-t\-Pv-saâv s{S-bn-\n ]-co-£

a-e-∏p-dw: \n-e-ºq¿ sF.-Sn.-Un.]n s{]m-P-Iv-‰v Hm-^n-kn-te-°pw \ne-ºq¿, F-S-h-Æ ss{S-_¬ F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^nkp-I-fn-te-°pw Hm-^nkv amt\-Pv-sa‚ v s{S-bn-\n-I-sf sX-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ F-gp-Øp ]-co-£ s^-{_p-h-cn c-≠n\v cm-hn-se 10\v \n-e-ºq¿ N¥-°p-∂v sh-fn-b-t¥m-Sp-≈ C-μn-cm-Km-‘n sa-tΩm-dn-b¬ tamU¬ d-kn-U≥-j¬ kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. A-t]-£n-® ]-´n-I-h¿-K D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ 9.30\v ]-co-£-bv-s°-ØWw.

ae-¸pdw ]q-Æ-¯m-Wn-bn a-c-anÃv I-¯n-\-in-¨p; 40 e-£w cq-]-bp-sS \ãw s]-cn-¥¬-a-Æ: ]q-Δ-Øm-Wnbn¬ a-c-an-√v ]q¿-W-am-bpw IØn-\-in-®p. 40 e-£w cq-]-bpsS \m-i-\-„w I-W-°m-°p∂p. ]q-Δ-Øm-Wn s]m-Xn-bn¬ sXm´n-]-d-ºn¬ A-h-dm-s‚ D-S-a-ÿX-bn-ep-≈ ]n.-Sn.-hn k¨-kv ae-an-√m-Wv C-∂-se ]p-e¿-s®tbm-sS A-Kv-\n-°n-c-bm-b-Xv. A]-I-S Im-c-Ww hy-‡-a-√. tjm-¿-´v k¿-Iyq-´m-sW-∂ {]m-Y-an-I hn-h-cw hn-iz-kn-\o-ba-s√-∂v \m-´p-Im¿ ]d™p. a-c D-cp-∏-Sn-I-fpw e-£-߃ hn-e-hcp-∂ tX-°v, πm-hv, a-lm-K-Wn Xp-S-ßn-b hn-hn-[ X-c-Øn-ep-≈ a-c-ß-fpw sa-jo-\-dn-I-fpw sI-´nS-hpw ]q¿-W-am-bpw I-Øn-\-in®p. cm-{Xn 11 a-Wn-h-sc an-√n¬ Po-h-\-°m-cp-≠m-bn-cp-∂p. ]pe¿-s® sXm-´-Sp-Øv Xm-a-k-°m-

A-Kv-\ni-a-\tk\ Xo sI-Sp-Øp∂p cp-sS ho-Sp-I-fn¬ I-\-Ø Nq-Sv sh-≈w No-‰-n-bm-Wv Xo \n-b-{¥A-\p-`-h-s∏-´-tXm-sS-bm-Wv a-c- Wm[o-\-am-°n-b-Xv. Xp-S¿-∂v an-√v I-Øn-b-a-cp-∂-Xv \m-´p-Im¿ G-I-tZ-iw H-cp a-Wn-°q¿ I-gnI-≠-Xv. D-S≥ A-·n-i-a-\-tk-\- ™m-Wp \m-´p-Im¿-°pw A-·nbp-sS s]-cn-¥¬-a-Æ bq-\n-‰v i-a-\-tk-\-°pw c-£m {]-h¿ÿ-e-sØ-Øn a-Wn-°q-dp-Iƒ Ø-\w Xp-S-ßm-\m-b-Xv.

I-Øn-\-in-® a-c-an√v ]p-e¿-s® \m-en-\v Xp-S-ßn-b c-£m{]-h¿-Ø-\-߃ Im-eØv 8.-30 h-sc Xp-S¿-∂p. s]-cn¥¬-a-Æ t]m-en-kv \-S-]-Sn kzoI-cn-®p. \mi-\jvSØns‚ tXmXv

Iq-Sn-tb-°p-sa-∂pw \n-c-h-[n CS-]m-Sp-Im-cp-sS X-Sn D-cp-∏-Sn-Ifpw ^¿-Wn-®-dp-I-fpw e-£-߃ hn-e-h-cp-∂ sa-jo-\-dn-I-fpw I-Øn-\-in-®-Xmbpw D-S-a \¬In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.

28-01-11 wyd  

k- a - Z m- \ n- b p- s S ]p- k v - X - I - § Ä I- e m- { i- a - ¯ n- \ v ssI- a mdn ]n.- U n.- ] n H- ä - b v ¡ v aÂ- k - c n- ¡ pw kz¥w {...