Page 1

29 P\ph-cn 2011 i\n

1200 210 215 85 140 375 1700 50 42

]cn-]mSn  ]-tg-cn a-{Z-k lmƒ: sXm-Sp]p-g \-K-c-k-` 10˛mw hm¿-Uv k`-˛ 3.-00

s]-cp-h-¥m-\w ]-©m-b-Øn-se sh-≈m-\n-˛ -a-X-º tdm-Un-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]n Sn tXm-a-kv Fw.--]n \n¿-h-ln-°p-∂p. Fw.--]n ^-≠n¬ \n-∂v aq-∂v e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®m-Wv tdm-Uv \n¿-an-®-Xv

s\-Spw-I-≠w: s\-Spw-I-≠-Øv F≥.-kn.-kn _-‰m-en-b≥ B-cw-`n-°m≥ tI-{μ k¿-°mcn-s‚ A-\p-a-Xn e-`n-®p. _-‰m-en-b≥ B-cw`n-°p-∂-Xn-s‚ B-Zy-L-´-am-bn F≥.-kn.kn tIm-´-bw {Kq-∏v I-am≥-U¿ tI-W¬ hn ]n t]mƒ s\-Spw-I-≠-Øv k-μ¿-i-\w \-SØn. c-≠p-h¿-jw ap-ºv s\-Spw-I-≠-Øv F≥.-kn.-kn tZ-io-b {S-°n-Mv Iymw-]v \-S∂n-cp-∂p. C-Xn-\p ti-j-am-Wv _-‰m-en-b≥ B-cw`n-°m-\p-≈ \o-°w \-S-∂-Xv. Cu hn-j-bw ]n Sn tXm-a-kv Fw.-]n ]m¿-e-sa‚n¬ A-hX-cn-∏n-® ti-j-am-Wp \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n®-Xv. cm-Py-sam-´m-sI c-≠p-e-£w F≥.-kn.kn tI-U-‰p-I-fp-sS Ip-d-hm-Wp-≈-Xv. C-Xp ]-cn-l-cn-°m≥ Iq-Sp-X¬ ÿ-e-ß-fn¬ _-

‰m-en-b-\p-Iƒ B-cw-`n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambm-Wv s\-Spw-I-≠-Øv _-‰m-en-b≥ Xp-Sßp-∂-Xv. s\-Spw-I-≠w Su-Wn¬ _-‰m-en-bs‚ Hm-^n-kv B-cw-`n-°pw. Iymw-]v ssk-‰n\m-bn B-td-°¿ ÿ-e-am-Wv B-h-iy-ap-≈Xv. C-Xn-\m-bn ssI-em-k-∏m-d sa-´v, s\-Spºm-d-sa-´v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {Kq-∏v I-am≥U¿ k-μ¿-i-\w \-S-Øn. _-‰m-en-b≥ B-cw`n-°p-∂-tXm-sS s\-Spw-I-≠-Øv ÿn-cw {S°n-Mv Iymw-]pw Xp-S-ßpw. Pn-√-bn-se F≥.kn.-kn-bp-sS {]-h¿-Ø-\w C-t∏mƒ aq-hm-‰p]p-g, tIm-´-bw {Kq-∏p-I-fp-sS Io-gn-em-Wv. s\-Spw-I-≠-Øv _-‰m-en-b≥ B-cw-`n-°p-∂tXm-sS Iq-Sp-X¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ F≥.-kn.kn-bp-sS {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-°m≥ km-

Adnbn-¸pIÄ

kr-ãn-IÄ £-Wn-¨p I-´-∏-\: tI-c-f t^m-d-kv-‰v s{]m-´-Œo-hv Ãm-^v A-tkm-kntb-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n G¿-s∏-Sp-Øn-b ]-cn-ÿn-Xn am[y-a A-hm¿-Un-\v kr-„n-Iƒ £-Wn-®p. 2010 P-\p-h-cn ap-X¬ Un-kw-_¿ h-sc a-e-bm-f B\p-Im-en-I {]-kn-≤o-I-c-W-ßfn¬ h-∂ ]-cn-ÿn-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ an-I-hp-‰ te-J-\߃-°m-Wv in¬-]-hpw {]-iwkm ]-{X-hpw 5,000 cq-] ]m-cntXm-jn-I-hpw \¬-Ip-∂-Xv. A-hm¿-Uv s^-{_p-h-cn aq∂mw hm-c-Øn¬ Xn-cp-h-\-¥]p-c-Øp \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ hn-X-c-Ww sNøpw. ]-cn-K-W-\m¿-l-am-b teJ-\-ß-fp-sS H-dn-Pn-\-epw aq-∂v ]-I¿-∏p-I-fpw s^-{_p-h-cn A©n-\-Iw e-`n-°-Ø-°-hn-[w P\-d¬ sk-{I-´-dn, sI.-F-^v.-]n.F-kv.-F kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n, Sn.-kn 42/1002, C.-Sn.-B¿.-F 224, a-lm-Xv-am-e-bw, X-ºm-\q¿, ssX-°m-Sv ]n.-H, Xn-cp-h-\-¥-]pcw ˛ 14 hn-em-k-Øn¬ A-b-bv°-Ww.-

A-t]-£ £-Wn-¨p sXm-Sp-]p-g: Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-tbm-Sv A-\p-_-‘n-®p-≈ ]m-en-tb-‰o-hv tlmw sI-b¿ bq\n-‰n-se s{S-bv-\n-Mv sk‚-dn¬ \-S-Øp-∂ ( _n.-kn.-kn.-]n.F≥ ) t_-kn-Iv k¿-´n-^n-°-‰v tIm-gv-kv C≥ ]m-en-tb-‰o-hv \gv-kn-ßn-te-°v A-t]-£ £Wn-®p. _n.-F-kv.-kn, \-gv-kn-Mv, Un-tπm-a k¿-´n-^n-°-‰v C≥ P\-d¬ \-gv-kn-Mv B‚ v an-Uv ssh-^-dn I-gn-™-h¿-°v 11/2 am-k-sØ s{S-bv-\n-ßm-Wv. hni-Z-hn-h-c-߃-°v s{S-bv-\n-Mv sk‚-dp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 9447979744

hmÀ-Uv k-` sXm-Sp-]p-g: hm¿-jn-I ]-≤-Xn X-bm-dm-°m≥ 14˛mw hm¿-Uv tbm-Kw \m-sf D-®-°-gn-™v c≠n-\v ap-X-e-t°m-Sw sk‚ v tPm¿-Pv bp.-]n kv-Iq-fn¬ tNcpw.sXm-Sp-]p-g: \-K-c-k-` 11˛mw hm¿-Uv k-` 30\v D-®-I-gn-™v c≠n-\v ap-X-e-t°m-Sw P-bv-ln-μv sse-{_-dn lm-fn¬ \-S-°pw.-

s]m-Xp-iv-a-im-\w; cm-jv-{So-b]mÀ-«n-I-fp-sS tbm-Kw C-¶v sXm-Sp-]p-g: \-K-c-k-`-bn¬ B[p-\n-I s]m-Xp-iv-a-im-\w \n¿an-°p-∂-Xv kw-_-‘n-®v Xo-cpam-\-sa-Sp-°m≥ sXm-Sp-]p-g-bnse cm-jv-{So-b- ]m¿-´n-I-fp-sS tbm-Kw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v ap-\n-kn-∏¬ Hm-^n-kn¬ tN-cpsa-∂v \-K-c-k-` A-[y-£≥ Sn sP tPm-k-^v A-dn-bn-®p. \-K-c-k-`-bn¬ s]m-Xp-iv-aim-\w bm-Ym¿-Yy-am-°m≥ \-Kc-k-`m Iu¨-kn¬ {]-Xn-⁄m_-≤-am-Wv. C-Xp kw-_-‘n-®v ap≥ Iu¨-kn-en-s‚ Im-e-Øv h-kvXp G-s‰-Sp-°m-\p-≈ {]m-Y-an-I {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn-bn-´p≠v. C-Xn-s\-Xn-sc {]-tZ-i-hm-knI-fp-sS F-Xn¿-∏v D-b¿-∂n-´p-≈ km-l-N-cy-Øn¬ cm-jv-{So-b ]m¿-´n-I-fp-sS tbm-Kw tN¿-∂v iv-a-im-\- \n¿-am-W-sØ kw-_‘n-®v A-¥n-a-Xo-cp-am-\w F-Sp°p-I-bm-Wv tbm-K-Øn-s‚ D-t±iyw.

3

F³.-kn.-kn _-äm-en-b³ B-cw-`n-¡m³ tI-{μ kÀ-¡m-cn-sâ A-\p-a-Xn

I«-¸-\ hne \ne-hmcw G-ew ˛ Ip-cp-ap-f-Iv ˛ d∫¿ ˛ Im-∏n ˛ A-d-_n-°m-∏n ˛ {Km-ºp ˛ Pm-Xn-]{Xn ˛ amen-ap-fIv ˛ sImt°m ˛

kottayam/idk

{]mtZ-inIw

td-j³ ImÀ-Uv; Hm¬-sse³ A-t]-£-I-cn-Ãm-¯-Xv D-tZym-K-Ø-cp-sS A-\m-Ø aq-e-sa-¶v C-Sp-°n: Pn-√-bn¬ td-j≥- Im¿Un-\v Hm¨-sse≥ A-t]-£-Icn-√m-Ø-Xv Pn-√m-˛ Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-kp-I-fn-se D-tZym-Kÿ-cp-sS \n-cp-Ø-c-hm-Z-]-c-amb k-ao-]-\w -Hm¨-sse≥ At]-£-I¿ Ip-d-bm≥ Im-c-W-amb-Xm-bn Nq-≠n-°m-´-s∏-Sp-∂p. hn-h-c- km-t¶-Xn-I- hn-Zy-bpsS {]-tbm-P-\w Xm-tg-Ø-´n-ep≈-h¿-°pw e-`y-am-°p-I F-∂ k¿-°m¿ \-b-sØ -Xp-S¿-∂mWv A-£-b -tI-{μ-߃ ap-tJ\ Hm¨-sse≥ B-bn td-j≥Im¿-Un-\p-≈ A-t]-£ kzo-Icn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. F-∂m¬ C-Sp-°n H-gn-sI-bp≈ a-‰p Pn-√-Iƒ Cu A-h-k-cw

]-c-am-h-[n {]-tbm-P-\-s∏-SpØm≥ {i-an-®-t∏mƒ Pn-√-bn-se `-£y-˛ kn-hn¬ k-ssπ-kv A[n-Ir-X¿ Xo¿-Øpw \n-tj-[m-Xva-I k-ao-]-\-am-Wv kzo-I-cn-®Xv. Hm¨-sse≥ h-gn A-t]-£nt°-≠ bm-sXm-cp B-h-iy-hp-ans√-∂pw t\-cn-´p- h-∂m¬ h-f-sc F-fp-∏-Øn¬ Im-cyw \-S-°p-sa∂p-w hym-]-I-am-bn {]-N-cn-∏n®p. am-{X-a-√ A-£-b -tI-{μ-Øneq-sS A-t]-£n-®m-epw Im-cyw \-S-°-W-sa-¶n¬ Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-kn-se-tØ-≠-Xps≠-∂pw A-h¿ ]-d-™p. ]p-Xnb td-j≥ Im¿-Uv A-\p-h-Zn-°p-

∂-Xn-\v B-h-iy-am-b tc-J-I-fpam-bn Xm-eq-°v Hm-^n-kn-seØp-∂ A-£-b kw-cw-`-I-tcmSpw h-f-sc tam-i-am-bn s]-cp-amdn-b-Xm-bpw ]-cm-Xn-I-fp-≠v. Xmeq-°v Hm-^n-kp-I-fn¬ t\-cn-´v A-t]-£n-°p-∂-h-¿ Im¿-Uv H∂n-\v 200 cq-] {I-a-Øn-em-Wv ]Sn \¬-In-bn-cp-∂-Xv. A-£-b -tI-{μ-߃ C-S-\ne-°m-cm-bn h-∂-tXm-sS ]-Sn \n∂p. A-t]-£-I¿-°p ]-I-cw Xm-eq-°v Hm-^n-kp-I-fn¬ FØn-Øp-S-ßn-b- A-£-b- kw-cw`-I-sc \n- m-c-am-b Ip-d-hp-Iƒ Nq-≠n-°m-´n _p-≤n-ap-´n-°p-∂Xp ]-Xn-hm-b-n. C-tXm-sS td-j≥- Im¿-Un-

\p-≈ A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn°m≥ A-£-b- kw-cw-`-I¿-°pw a-Sn-bm-bn. C-°m-c-W-Øm-em-Wv Hm¨-sse≥ A-t]-£-I-fn¬ h≥-Ip-d-hp-≠m-b-sX-∂m-Wv Bt£-]w. td-j≥ -Im¿-Un-\p-≈ A-t]-£ Hm¨-sse≥ sN-øp∂-Xn-\v 25 cq-]m am-{X-am-Wv A£-b- tI-{μ-Øn¬ \¬-tI-≠Xv. A-t]-£-I-s‚ t^m-t´m-sbSp-°m-\pw B-h-iy-am-b tc-JIƒ kv-Im≥ sN-øm-\p-sa-√mw tI-{μw ku-I-cy-sam-cp-°p-∂p≠v. A-£-b- tI-{μ-ß-fn¬ At]-£-I-¿ C-√m-Ø-Xn-s\ Ip-dn®v tX-P-kv dn-t]m¿-´v sN-b-Xn-cp-

∂p. ]m-ºm-Spw-]m-d, s]-cp-h-¥m\w, h-´-h-S F-∂n-hn-S-ß-fn-semgn-sI F-√m {Km-a-∏-©m-b-ØpI-fn-epw A-£-b- tI-{μ-ß-fp≠m-bn-´p Iq-Sn-bpw C-Xp-h-sc e`n-® Hm¨-sse≥ A-t]-£-Iƒ 190 am-{X-am-Wv. a-‰p Pn-√-I-fn-se Hm¨sse≥ A-t]-£-I-fp-sS hn-iZmw-i-߃ C-ß-s\: Xn-cp-h-\¥-]p-cw-˛15300,sIm-√w-˛8980,]Ø- \ w- X n- ´ - ˛ 2000,B- e - ∏ p- g - ˛ 2500,tIm-´-bw-˛2500,F-d-Wm-Ipfw-˛1596,Xr-iq¿-˛ 3500,]m-e-°mSv 3800,a-e-∏p-dw 27300,tIm-gnt°m-Sv 12000,h-b-\m-Sv 1800,IÆq¿-˛3380,Im-k-¿-tKm-Uv ˛4500.-

hn-c-t−m-Sn-b t]m-¯v c-−p -t]-sc Ip-¯n- ho-gv-¯n aÀ-¨âv-kv shÂ-s^-bÀ kv-Io-w I-´-∏-\: I-im-∏n-\m-bn sIm-≠pbn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X- hmÀ-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw h-∂ t]m-Øv C-S-t™m-Sn c-≠phpw `-b-hpw aq-ew kp-Ip-am-c≥ t]-sc Ip-Øn- ho-gv-Øn. I-´-∏-\bn¬ ^¿-Wn-®¿ am¿-´n-se sXmgn-em-fn-bm-b D-Sp-º≥-tNm-e sIm-√w -]-d-ºn¬ kp-Ip-amc≥(54), I-´-∏-\ sk‚ v sk-_mÃy≥-kv tIm-f-Pn¬ Fw.-F hnZym¿-Yn-\n-bm-b tj¿-fn F-∂nh-sc-bm-Wv C-∂-se cm-hn-se Hº-X-c-tbm-sS ]-≈n-°-h-e-bn¬ h-®v t]m-Øv Ip-Øn-b-Xv. kp-Ip-am-c≥ ^¿-Wn-®¿ am¿-´n-se-Øn ]-Wn- B-bp-[-߃ h-®-ti-jw ap-dp-°m≥ hmßm≥ ]p-d-tØ-°v C-d-ßn-b-Xmbn-cp-∂p. ]n-∂m-se ]m-s™Øn-b t]m-Øv sIm-ºn¬ tIm-

t]m-Øv B-{I-an-® kp-Ip-am-c≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ cn-sb-Sp-Øv F-dn-™p. kp-Ip-amc-s‚-bpw I-≠p -\n-∂-h-cp-sSbpw \n-e-hn-fn -tI-´v k-ao-]-sØ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-kn-se DtZym-K-ÿ-cpw k-ao-]-sØ I-®h-S-°m-cpw Hm-Sn-h-∂v I-s√-dn™v t]m-Øn-s\ Xp-c-Øp-I-bm-

t_m-[-c-ln-X-\m-bn-. A-t∏m-sf-Øn-b Hm-t´m -dn£-bn¬ I-b-‰n F-Iv-ssk-kpIm¿ X-s∂-bm-Wv kp-Ip-am-cs\ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. tIm-f-Pn¬ t]m-hm≥ h-∂ tj¿-fn-bp-sS t\-sc-bm-bn-cp-∂p t]m-Øn-s‚ ]n-∂-bp-≈ ]-cm-{Iaw. B-fp-Iƒ _-l-fw -h-®-tXmsS t]m-Øv tj¿-fn-sb hn-´v HmSn-t∏m-bn. t]m-Øn-s\ ]n-∂o-Sv sh-Sn h-®v sIm-∂p. tj¿-fn-°v \n-km-c ]-cn-t°‰p. {]-Y-a-ip-{iq-j \¬-In tj¿fn-sb hn-´-b-®p. cm-P-a-√n-bm-Wv kp-Ip-am-c-s‚ `m-cy. -

I-´-∏-\: a¿-®‚ v-kv A-tkm-kntb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ a¿-®‚ v-kv sh¬-s^-b¿ kv-Ioan-s‚ hm¿-jn-I s]m-Xp-tbm-Kw a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ \-S-∂p. I-´-∏-\ hn-t√Pn¬ am-{Xw ]-´-bw sIm-Sp-°mXn-cn-°p-∂-Xn¬ tbm-Kw {]-Xntj-[n-®p. ssl-td-©v kw-c-£-W kan-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn-b k-a-c-Øn-s‚-bpw \n-b-a \-S-]-Sn-I-fp-sS-bpw ^-e-am-bn ]´-bw sIm-Sp-°m≥ k¿-°m¿ Xocp-am-\-sa-Sp-Øn-´pw I-´-∏-\ hnt√-Pn-se \m-em-bn-c-tØm-fw

B-fp-Iƒ-°v ]-´-bw \¬-Im≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-hm-Ø kml-N-cy-Øn¬ k¿-°m¿ A-Sn-b¥-c-am-bn C-S-s]-´v ]-´-bw \¬I-W-sa-∂pw 2004 ¬ kv-sI-®pw πm-\pw X-bm-dm-°n-b 1240 ]-´-b߃ th-Kw \¬-I-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. sN-b¿-am≥ A-Uz. Fw sI tXm-akv -A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n lk≥, ]n sI tPm-jn Ip-´-S, kn kn sk-_m-kv-‰y≥, km-P≥ tPm¿-Pv, ]n sI am-Wn, F F-®v Ip-™p-tam≥, hn≥-k‚ v hn Ipcy≥ kw-km-cn-®p.-

kz-Im-cy _-kv a-dn-ªv 15 t]À¡v -]-cn-¡v sXm-Sp-]p-g: kz-Im-cy _-kv a-dn-™v 15 t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. sXm-Sp]p-g ˛ ]-≠-∏-≈n-˛ aq-hm-‰p-]p-g dq-´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _-kv B-Wv C-∂-se ssh-Io-´v 6.-20\v a-W-°m-Sv h-®v A-]-I-S-Øn¬-s∏´-Xv. B-Iv-kn¬ H-Sn-™v \n-b-{¥-Ww hn-´ _-kv a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. B¬-∏m-d F-°-tS-Øv c-Rv-Pn-Øv (30), B¬-∏m-d ]-Sn-™m-‰pta-Xn¬ A-\n-X Ir-jv-W≥ Ip-´n (27), s^-an-\ (29), tKm-]n-\m-Y≥ (57), F Fw kp-Kp-W-Zm-kv (65), kp-Pm-X (36), cm-P-∏≥ (36), Zo-]vXn (20), cm-tP-jv, cmP≥, hn-P-b≥ Xp-S-ßn-b-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰Xv. F-√m-h-cpw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw tN¿-∂v c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-SØn. _-kn¬ \n-d-sb bm-{X-°m-cp-≠m-bn-cp-∂p. kv-t‰-j≥ Hm-^nk¿, sI B¿ j-n-t\m-bn, eo-Un-Mv C≥-Nm¿-Pv ]n F≥ k-Pn-Ipam¿, ^-b¿-am≥-am-cm-b _n-Pp ]n tXm-a-kv, Po-h≥ Ip-am¿, \-ho≥, ss{U-h¿ _-jo¿, _n¬-kv tPm¿-Pv, s_-∂n F-∂n-h¿ Dƒ-s∏-´ B-Iv-kn¬ H-Sn-™p a-dn-™ _-kv kw-Lw c-£m {]-h¿-Ø-\-߃-°p t\-Xr-Xzw \¬-In.

A-Sn-am-en s]m-Xp am¿-°-‰n-\p sh-fn-bn¬ tdm-U-cp-In¬ No-™-fn-™ ao≥ hn¬-]-\ X-S-™-t∏mƒ Un.]n.sF {]-h¿-Ø-I-sc am¿-°-‰n-se Nn-e¿ X-S-bm≥ {i-an-®-tXm-sS kw-L¿j-ap-≠mbn. C-Xn-\nsS kw-`-h-w A-dns™-Øn-b bq-Øv tIm¨-{K-kp-Im-cpw \m-´p-Im-cpw Fkv.Un.]n.sF°m¿-°v ]n-¥p-W-bp-am-bn cw-K-sØØn. ]n-∂oSv am¿-°-‰n-se ao≥ Ãm-fp-Iƒ-

°vv k-ao-]w kq-£n-®n-cp-∂ G-gn-e-[n-Iw No-™-gp-In-b ao≥ s]-´n-Iƒ \m-´p-Imcpw {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v ]p-d-Øn´p. ao≥ `q-cn-`m-K-hpw No-™v h-b¿ s]m-´nb \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. -Iq-Sm-sX Zp¿-K‘-hp-ap-≠m-bn-cp-∂p. kw-`-hw h¬-]-\°m-cp-am-bn hm-t°-‰-Øn¬ I-em-in-®p. -

Xm-t_m-dn [ym-\w G-gp-ap-´w: Xm-t_m¿ [ym-\ tI-{μ-Øn¬ s^-{_p-h-cn B-dp ap-X¬ 11h-sc B-¥-cn-I ku-Jy [ym-\w \-S-°p-sa-∂v U-b-d-Iv-S¿ dh.--tUm. A-K-Ãn≥ ]-≈n-°p-t∂¬ A-dn-bn®p. t^m¨. 94862˛262167.--9544767260

Npcp¡¯nÂ

P-bv-ln-μv sse-{_-dn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® dn-]-ªn-Iv Zn-\m-tLm-j k-tΩ-f-\w \-K-c-k-` ssh-kv sN-b¿-am≥ A-Uz. Xm-Pv-tamƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

dn-]-»n-Iv Zn-\m-tLm-jw ap-X-e-t°m-Sw: P-bv-ln-μv sse-{_-dn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ dn-]-ªn-Iv Zn-\w B-tLm-jn-®p. sse-{_-dn {]-kn-U‚ v sI kn kp-tc-{μ≥ ]-Xm-I D-b¿-Øn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn kw-L-Sn∏n-® sN-kv a¬-k-cw ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kn-e¿ tPm¿-Pv Xm∂n-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v sI kn kp-tc-{μs‚ A-[y-£-X-bn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ A-Uz. Xm-Pv-tamƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tPm¨ s\-Sn-b-]m-e, hn hn ^n-en-∏v kw-km-cn-®p. sN-kv a¬-k-c-Øn¬ H-∂pw c-≠pw ÿm-\-߃ t\-Sn-b hn-a-e ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-se sa-co-k tXm-a-kv, tPm¿-Pv B‚-Wn (k-_v-Pq-\n-b¿ hn-`m-Kw) hn-a-e ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-se tPm¨k¨ B‚-Wn, sU¬-hn≥ _n ]n (Pq-\n-b¿ hn-`m-Kw), s_≥-k≥ t_-_n (P-b-dm-Wn Cw-•o-jv ao-Un-bw) am-Xyq-kv sIm-√-∏-≈n (hn-a-e ]-ªn-Iv kv-Iqƒ) (ko-\n-b¿ hn-`m-Kw) F∂n-h¿-°v ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-k-e¿ jm-Pp t]mƒ t{Sm-^nIƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Nm-t°m tPm-k-^v, tPm¿-Pv Xp-cpØn-°m-´v kw-km-cn-®p. sXm-Sp-]p-g: Pn-√m B-bp¿-th-Z- B-ip-]-{Xn -Po-h-\-°m-cp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b I¿-a dn-{In-tb-j≥ ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ dn-]-ªn-Iv Zn-\-Øn¬ B-ip-]-{Xn A-¶-W-Øn¬ ]-Xm-I D-b¿Ø-epw dn-]-ªn-Iv Zn-\m-tLm-j-hpw \-S-Øn. tUm. am-Xyp-kv tPm-k-^v sh-ºn-≈n ]-Xm-I D-b¿-Øn. dn-]-ªn-Iv Zn-\ k-tμ-i-hpw \¬-In. \-gv-kn-Mv kq-{]-≠v Fw sF-jm-_o-hn, tUm. bp _n jo-P, tUm. F¬ \-fn-\- Ipam-cn, hn≥-k‚ v tXm-a-kv, A-Pn-Xv sI A-ºm-Sn kw-km-cn-®p. Im-fn-bm¿: P-b-dm-Wn ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ dn-]-ªn-Iv Zn-\mtLm-jw \-S-Øn. kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ \-S-∂ dn-]-ªn-Iv ]-tcUn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n h¿-Ko-kv k-eyq-´v kzo-I-cn-®p. Xp-S¿-∂v \-S-∂ s]m-Xp- tbm-K-Øn¬ {]n≥-kn∏¬ kn-ÿ ^n-tem-an-\ A-[y-£-X h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI.--]n h¿-Ko-kv dn-]-ªn-Iv Zn\ k-tμ-iw \¬-In. h-Æ-∏p-dw {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ dn-]-ªn-Iv Zn-\m-tLm-jw \-S-Øn. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n h¿-Ko-kv ]-Xm-I D-b¿-Øn.

sXm-gn ]-cn-io-e-\ bq-\n-äv B-cw-`n-¨p

A-Sn-am-en amÀ-¡-än ]-g-In-b ao³ hnÂ-¡m-\p-Å {i-aw X-S-ªp A-Sn-am-en: A-Sn-am-en ]-©m-b-Øv s]mXp am¿-°-‰n¬ ]-g-In-b ao≥ hn¬-°m-\p≈ {i-aw \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS Fkv.Un.]n.sF-˛- bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ X-S™p. C-∂se ssh-Io´v B-d-c-tbm-tS-bm-Wp kw-`-hw. -am¿-°‰n-\v ]p-d-Øv a-∂m-¶m-e tdm-U-cp-In¬ s]m-Xp-P-\-߃-°v i-ey-am-hp-∂ co-Xnbn¬ ao≥ hym-]m-cw \-S-Øn h-cn-I-bmbn-cp∂p. ]-©m-b-Øv -˛- t]m-en-kv-˛- B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-cp-sS H-Øm-i-tbm-sS \-S-°p-∂ \n-b-a hn-cp-≤ hn¬-]-\-s°-Xnsc {]-Xn-tj-[w hym-]-I-am-bn-cp∂p. a∂m¶me h-gn-bn-eq-sS t]m-hp-∂ kv-{XoI-tf-bpw s]¨-Ip-´n-I-tf-bpw A-«o-ew I-e¿-∂ I-a‚p-I-fp-am-bn F-Øp-∂ CØ-c-°m¿-s°-Xn-tc \m-´p-Im-cpw s]m-XpP-\-ß-fpw \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ \¬-Insb-¶n-epw \-S-]-Sn D-≠m-bn√. CtX Xp-S¿-∂v A-\-[n-Ir-X ao≥ hn¬-]-\ X-S-bm-s\-Øn-b Fkv. Un.]n.sF {]-h¿-Ø-I-cm-Wv No-™-gpIn D-]-tbm-K- iq-\y-am-b ao≥ I-s≠-ØnbXv. CXv ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ {i-an-® Fkv.

[n-°pw. k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ-°pw a-‰p-am-bn tIm-´bw, aq-hm-‰p-]p-g F-∂n-hn-S-ß-fn¬ t]m-th≠ ÿn-Xn-bpw H-gn-hm-Ipw. F≥.-kn.-kn taP¿ {]-^. tPm-Wn-°p-´n sP H-gp-I-bn¬, kvt]m¨-k-dn-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F sP {^m≥-kn-kv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-emWv {Kq-∏v I-am≥-U¿ k-μ¿-i-\w \-S-Øn-bXv.-

No-™-gp-In-b ao-\n-s\ Ip-dn-®v B-tcmKy h-Ip-∏-v A-[n-Ir-X-tc-bpw ]-©m-bØvv {]-Xn-\n-[-I-tf-bpw hn-h-cw A-dn-bns®-¶n-epw C-h¿ F-Øm≥ X-øm-dm-bn√. ]n-∂oSv \m-´p-Im¿ \¬-In-b hn-h-c-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ A-Sn-am-en t]m-enkv ÿ-e-sØØn. Xp-S¿∂v \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ ]n-Sns®-Sp-Ø ao≥ \-in-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n®-tXm-tS-bm-Wv {]-Xn-tj-[-°m¿ ]n-cn™p-t]m-b-Xv. A-Sn-am-en am¿-°-‰n-¬ ao≥ hn¬-°m≥ {]-tXy-I Ãm-fpw ku-Icy-ß-fpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠-¶n-epw hn¬-]-\-°m-cn¬ Nn-e¿ s]m-Xp-h-gn-bnte-°v C-d-ßn hym-]m-cw \-S-Øp-∂-Xv {]Xn-tj-[m¿-l-am-sW-∂pw ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ω-‰n \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa-∂v \m-´p-Im-cpw s]m-Xp-{]-h¿-Ø-Icpw B-h-iy-s∏´p. A-\-[nIrXao≥ hn ¬-]-\-s°-Xn-sc Xp-S¿ Zn-h-k-ß-fn¬ i‡-am-bn cw-K-Øp h-cp-sa-∂v Fkv. Un.]n.sFa-fi-ew P-\-d¬ sk-{I-´-dn d-low kn -_n, bq-Øv tIm¨-{K-kv `m-chm-ln P-Ãn≥ Ip-f-ß-c F-∂n-h¿ ap-∂dn-bn-∏v \¬In.

sN-Ω-Æm¿: Ip-´n-I-fn¬ sXm-gn-en-s‚ a-l-Xzw a-\-kn-em-°n sIm-Sp-°p-∂-Xn-\v sN-Ω-Æm¿ sk‚ v tk-thy-gv-kv l-b¿ sk-°-≠-dn kv-Iq-fn¬ sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\ bq-\n-‰v B-cw-`n®p. s\-Spw-I-≠w tdm-´-dn ¢-∫n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS B-cw`n-® sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\ bq-\n-‰n¬ B-Zy-L-´-am-bn ]-Øv Xø¬ sa-jn≥ tdm-´-dn ¢-_v \¬-In. kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m. tPm-kv πm-®n-°-en-s‚ A-[y-£-Xbn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ tdm-´-dn ¢-_v A-kn-kv-‰‚ v K-h¿W¿ ]n F¬ am-Xyq-kv X-ø¬ sa-jo≥ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. s\-Spw-I-≠w tdm-´-dn ¢-_v {]-kn-U‚ v Fw hn tPm-kv, h¿-Kokv tPm-k-^v, ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v km-t‚m-®≥ sIm-®p-]p-c, kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ tam-fn B-K-kv-Xn, sl-Uv-am-kv-‰¿ tPmk-^v tPm¨ kw-km-cn-®p. k-tΩ-f-\-Øn¬ tdm-´-dn shm-t°j-\¬ F-Iv-k-e≥-kv A-hm¿-Uv sN-Ω-Æm¿ sk‚ v tk-thygv-kv ssl-kv-Iqƒ sl-Uv-am-kv-‰¿ tPm-k-^v tPm-Wn-\v k-Ωm\n-®p.-

[À-W \-S-¯n Ip-am-c-aw-K-ew: ]-©m-b-Øn¬ e-£w ho-Sn-\v k-ao-]w h¿-jß-fm-bn {]-h¿-Øn-®v h-cp-∂ k¿-°m¿ tlm-an-tbm B-ip-]{Xn am-‰p-∂-Xn-¬ {]-Xn-tj-[n-®v [¿-W \-S-Øn. ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv sh-´n-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Zn-h-k-hpw \q-dp-I-W-°n-\v B-fp-Iƒ s]-cp-kv,’-bv-°m-bn F-Øp-∂ ÿ-e-Øv \n-∂m-Wv G-g-√q¿-°v am-‰m-≥ {i-aw \-S-°p∂-Xv. C-Xn-\v Nn-e X¬-]-c I-£n-I-fp-sS ]n-¥p-W-bp-s≠-∂v B-tcm-]-W-ap-≠v. ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b kn sI {io-[c≥, sI Pn kn-‘p-Ip-am¿, D-jm cm-P-ti-J-c≥ \m-b¿, ssj-eP _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-¿, km-aq-ly {]-h¿-Ø-I-cp-am-b ]n sI I-cp-Wm-I-c≥, ]n ]n jm-Pn, Sn Fw ssa-Xo≥, s_-Ãn≥ Ipcym-t°m-kv, F-kv B¿ l-cn-Zm-kv kw-km-cn-®p.

Ip-Sn-sh-Å £m-aw ]-cn-l-cn-¡-Ww tIm-Sn-°p-fw: G-g-√q¿ l-cn-P≥ tIm-f-\n-bn¬ B-gv-N-I-fm-bn Ip-Sn-sh-≈w F-Øm-Ø-Xp aq-ew \n-c-h-[n Ip-Spw-_-߃ _p≤n-ap-´n-em-bn. P-\-߃ Xn-ßn-∏m¿-°p-∂ C-hn-sS F-{X-bpw th-Kw Ip-Sn-sh-≈w F-Øn-°m≥ A-[n-IrX¿ C-S-s]-S-W-sa∂v kn.--]n.--sF sN-dp-tXm-´n≥-I-c {_m-©v I-Ωn-‰n- B-h-iy-s∏´p. Fw B¿ X-¶-∏≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI ]n Ir-jv-W≥Ip-´n, ]n F ssk-\p-±o≥, sI F tKm-]m-e≥ kw-km-cn-®p.--

2137 IÀj-IÀ¡vv D-]m-[n c-ln-X ]-«-bw \Â-In

]-«-b ta-f; bp.--Un.--F-^v Xo-cp-am-\w Pm-fy-X a-d-bv-¡m³: FÂ.-Un.-F-^v

sNdp-tXmWn: a-e-tbm-c I¿-jI-cp-sS-bpw a-‰p P-\ -hn-`m-K-ßfp-sS-bpw `q-an kw-_-‘-am-b {]iv-\-߃-°v im-i-z-X ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ C-—m-i-‡n-tbm-sSbm-Wv k¿-°m¿ {]-h¿-Øn-°p∂-sX-∂pw A¿-l-cm-b ap-gph≥ I¿-j-I¿-°pw ]-´-bw \¬Ip-∂-tXm-sSm-∏w `q-c-ln-X¿°pw B-Zn-hm-kn-Iƒ-°pw `q-an \¬-Ip-sa-∂pw d-h-\yp-a-{¥n sI ]n -cm-tP-{μ≥. D-]m-[n- c-ln-X ]-´-b-hpw ]pXn-b ]-´-b-hpw \¬-Ip-∂- c≠mw-L-´ ]-´-b hn-X-c-W ta-f sN-dp-tXm-Wn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. C-Sp°n, I-™n-°p-gn, X-¶-a-Wn hnt√-Pp-I-fn-se 2137 t]¿-°v D-]m[n c-ln-X ]-´-b-hpw 30 t]¿-°v ]p-Xn-b ]-´-b-ß-fpw \¬-In. X¶-a-Wn hn-t√-Pn-se ]p-Ø≥-]pc-bn¬ Pm-\-In Ip-´-∏-\v ]p-Xn-b ]-´-b-hpw I-™n-°p-gn hn-t√-Pn-

C-Sp-°n: a-e-tbm-c I¿-j-I-cp-sS `q-an-°v Zo¿-LIm-e-sØ Im-Øn-cn-∏n-\v ti-jw X-S- -ß-ƒ \o°n ]p-Xn-b \n-b-a \n¿-am-Ww \-S-Øn ]-´-bw sImSp-°m≥ k¿-°m¿ s\-Sp-w-I-≠-Øv kw-L-Sn-∏n-® ]-´-b-ta-f _-ln-jv-I-cn-® bp-.-Un-.-F-^v Xo-cp-am\w Pm-fy-X a-d-bv-°m-\m-sW-∂v F¬.--Un-.-F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. a-e-tbm-c I¿-j-I-cp-sS `q-an-°v ÿn-cm-h-Imiw \¬-Ip-∂-Xn-\v F-Xn-cm-bn tIm-S-Xn-I-fn¬ \ne-]m-Sp-Iƒ kzo-I-cn-°p-I-bpw `-c-W cw-K-Øv ]-´bw sIm-Sp-°m-Xn-cn-°m≥ X-S- -߃ D-≠m-°pI-bp-am-Wv bp.--Un-.-F-^v sN-bv-X-sX-∂v h-kv-Xp-Xbm-Wv. B-sc-¥p -]-d-™m-epw ap-gp-h≥ a-e-tbm-c I¿j-I¿-°pw k¿-°m-cn-s‚ `-c-W-Im-e-Øv ]-´-bw sIm-Sp-Øv Xo¿-°p-w. D-t]-£n-°-s∏-´ ]-≤-Xn {]-tZ-i-ß-fm-b s]cn-©mw-Ip-´n-bn-epw cm-Pm-°m-´pw ]-´-bw sIm-Sp°m≥ \-b-a-]-c-am-bn Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xpw ]-´b-ta-f-bp-sS Xn-ø-Xn {]-Jym-]n-®-Xpw F¬.--Un-.-F^v k¿-°m-cm-Wv. H-cmƒ-°v \m-te-°¿ Ir-jn `qan-°v h-sc ]-´-bw e-`n-°m≥ 1964 se `q-an ]-Xn-hv \n-b-a-hpw N-´-hpw A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ 2005 ¬ A-∂-sØ bp.--Un-.-F-^v k¿-

a{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥ sNdp-tXm-Wn-bn¬ ]´-bw hn-Xc-Ww sN-øp∂p se cm-L-h≥ \m-cm-b-W-\v Dhm-g-tØm-∏v {Km-a-∏-©m-b]m-[n c-ln-X ]-´-b-hpw \¬-In- Øv Aw-Kw {]-`m X-¶-®≥ A-[ybm-Wv a-{¥n ]-´-b-ta-f-bp-sS D-Zv- £-X- h-ln-®p. Cu k¿-°m¿ hLm-S-\w \n¿-h-ln-®-Xv. ∂-ti-jw c-≠v e-£w t]¿-°p

]-´-bw \¬-In. aq-∂m-dn-se tXm´w ta-J-e-bn¬ X-e-ap-d-I-fm-bn ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ sXm-gn-em-fn Ip-Spw-_-߃-°pw k¿-°m¿ `q-

an \¬-In. Ip-‰n-bm¿ hm-en-bn¬ C-Xn-\-Iw 3109 t]¿-°v A-©p sk‚ v ap-X¬ `q-an \¬-In. s]cn-©mw-Ip-´n Dƒ-∏-sS ]-≤-Xn Dt]-£n-°-s∏-´ ÿ-e-ß-fn-se I¿-j-I¿-°v ssI-h-i `q-an \¬Im-\p-≈ Xo-cp-am-\-߃ D-S-s\ a-{¥n-k-`-bn¬ Xo-cp-am-\n-°psa-∂pw d-h-\yq a-{¥n hy-Iv-X-am°n. hm-g-tØm-∏v {Km-a-∏-©m-bØv Aw-Kw tc-Wp-Im i-in, cmjv-{So-b I-£n {]-Xn-\n-[n-I-fmb Fw -Fw -a-Wn, am-Xyp h¿-Kokv, A-\n¬ Iq-h-πm-bv-°¬, knhn h¿-Ko-kv, km-P≥ Ip-t∂¬, sI -F-®v Fw bq-k-^v au-e-hn, sU-]-yq-´n I-e-Iv-S¿ sI tKm-]me≥,- ]-´-bw G-‰p-hm-ßp-∂-h-cpsS {]-Xn-\n-[n-I-fm-b sk-_mÃ-y≥ ssX-°¬, kn -sI -_-m_p ]-s¶-Sp-Øp. sU-]-yq-´n I-eIv-S¿ sI -ap-c-fo-[-c≥, B¿.-----Un.----H hn -B¿ hn-t\m-Zv kw-km-cn-®p.

°m¿ d-h-\yq h-Ip-∏v sIm-≠p-h-∂ t`-Z-K-Xn-bn-eqsS C-Xv H-tc-°-dm-bn Ip-d-®p. C-t∏mƒ ho-≠pw \m-te-°-dm-bn ]p-\-ÿm-]n°m-\p-≈ \n-b-a -\n¿-am-W-am-Wv F¬-.-Un-.-F-^v k¿-°m¿ \-S-Øp-∂-sX-∂pw Pn-√m I-Ωn-‰n Nq≠n-°m-´n. I¨-ho-\¿ kn sI Ir-jv-W≥-Ip-´n- A[y-£-X h-ln-®p. F¬.--Un-.-F-^v L-S-I-I-£n- t\-Xm-°-fm-b Fw Fw a-Wn, H Pn -a-Z-\≥, am-Xyp h¿-Ko-kv, ]n ap-Øp-]m-≠n, A-K-Ãy≥ h-´-°p-t∂¬, Fw sI tPm-k-^v, cm-Pp tPm¿-Pv, sI sI \o-emw-_-c≥, ]n F≥ tam-l-\≥, F ]n tXm-a-kv, A-\n¬ Iq-hπm-°¬, am-Wn Ip-cp-hn-f, kn-t\m-Pv h-≈m-Sn kwkm-cn-®p.-

hn-Úm-t\m-Â-k-hw sXm-Sp-]p-g: -a-e¿-hm-Sn _m-e- kw-L-Øn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ hn-⁄m-t\m-¬-k-hw sh-ß-√q¿ ap-\n-kn-∏¬ bp.--]n kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-®p. hnP-bn-Iƒ-°v ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ Sn sP tPmk-^v t{Sm-^n-I-fpw k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw hn-X-cWw sN-bv-Xp. k-am-]-\ tbm-K-Øn¬ ]n ]n Ip™p- ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p.--

29-01-11 idk  

G- e w ˛ 1200 Ip- c p- a p- f - I v ˛ 210 d∫¿ ˛ 215 Im- ∏ n ˛ 85 A- d - _ n- ° m- ∏ n ˛ 140 {Km- º p ˛ 375 Pm- X n- ] {Xn ˛ 1700 amen- a p-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you