Page 1

6 s^{_phcn 2011 Rmb¿

I«-¸-\ hne \ne-hmcw G-ew ˛ Ip-cp-ap-f-Iv ˛ d∫¿ ˛ Im-∏n ˛ A-d-_n-°m-∏n ˛ {Km-ºp ˛ Pm-Xn-]{Xn ˛ amen-ap-fIv ˛ sImt°m ˛

1135 214 212 85 140 382 1700 45 43

]cn-]mSn  C-S-sh-´n A-¶-W-hm-Sn-: sXm-Sp-]p-g \-K-c-k-` 19mw hm¿Uv k-`-˛ 2.-30  Ip-am-c-aw-K-ew ]-©m-bØv: H-∂mw hm¿-Uv {Km-a-k-` 2.-00  aq-e-a-‰w sk‚ v tPm-k-^vkv tIm-f-Pv: ]n.---Sn.---F hm¿-jnIw-˛ 10.-00

Adnbn-¸pIÄ

k-l-I-c-W -A-Zm-e-¯v \m-sf h-≠-a-‰w: s\-Sp-a-‰w k¿-ho-kv k-l-I-c-W -_m-¶n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ k-l-I-c-W A-Zm-eØv G-gv, F-´v Xn-ø-Xn-I-fn¬ _m-¶v sl-Uv Hm-^n-kn¬ \-SØpw. B¿-_n-t{S-j≥ F-Iv-knIyq-j≥ B-b tem-Wp-Iƒ ]ng-]-en-i, t\m-´n-kv Nm¿-Pv, a-‰v Nn-e-hp-Iƒ F-∂n-h H-gn-hm-°n C-f-hp-I-tfm-sS tem¨ t¢m-kv sN-øm≥ A-Zm-e-Øn¬ ku-Icyw -D-≠m-bn-cn-°pw.-

kottayam/idk

{]mtZ-inIw ]pÃp-ta-Sv Zp-c-´w: hIp-¸p-IÄ hogv-Nh-cp-¯n-sb-¶v ss{Iw-{_m-©n-sâ {]m-Yan-I \n-Ka\w

t]m-enkvþ h-\w D-tZym-K-ØÀ-s¡-Xn-tc A-t\z-j-W-¯n-\v ip-]mÀ-i sN-bv-tX¡pw

Ip-a-fn: ]p-√p-ta-Sv Zp-c-¥-Øn¬ t]men-kv, h-\w h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿-s°Xn-sc h-Ip-∏v X-e A-t\z-j-W-Øn-\p ss{Iw- {_m-©v ip-]m¿-i sN-øp-sa∂p kq-N-\.---- a-I-c tPym-Xn Z¿-i-\w Ign-™v A-ø-∏-`-Iv -X¿ A-\n-b-{¥-n-Xam-bn a-e-bn-d-ßn h-∂-Xn-\m¬ D-∏p]m-d-bn¬ A-e-£y-am-bn ]m¿-°v sNbv-Xn-cp-∂ hm-l-\-ß-fm-Wv A-]-I-SØn-\v C-S-bm-°n-b-sX-∂pw ]m-X-tbmSp- tN¿-∂p X-s∂ I-S-Iƒ \n¿-an-®-Xp Zp-c-¥-Øn-s‚ hym-]v-Xn Iq-´n-b-sX∂p-am-Wv ss{Iw-{_m-©n-s‚ {]m-Y-anI \n-K-a-\w. ]m¿-°vsN-øm≥ C-S-an-s√-∂v t_m[y-ap-≠m-bn-´pw ]-cn-[n-bn¬ Iq-Sp-X¬

hm-l-\-߃ h-\w h-Ip-∏v ]p-√p-ta-´nte-°v I-S-Øn-hn-´-Xpw A-e-£y-am-bn hm-l-\-߃ ]m-¿-°v- sN-bv-Xn-´pw CXn-s\-Xn-sc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Xn-cp∂ t]m-en-kp-Im¿-°pw H-cp t]m-se ho-gv-N kw-`-hn-®-Xm-bpw A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ I-s≠-Øn Xp-S¿-∂mWv t]m-en-kv-˛ h-\w h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿-s°-Xn-sc h-Ip-∏pX-e A-t\z-jW-Øn-\v ss{Iw-{_m-©v ip-]m¿-i sN-øp-∂-sX-∂-d-n-bp-∂p. A-Xn-\n-sS Zp-c-¥-Øn¬ ]-cn-t°‰-h-sc I-≠v sam-gn-sb-Sp-°m≥ A-\y kw-ÿm-\-ß-fn-te-°p t]m-b A-t\zj-W D-tZym-K-ÿ¿ Xn-cn-s®-Øn Xp-Sßn. X-an-gv-\m-Sv, B-{‘m-{]-tZ-iv, I¿-

c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww

sXm-Sp-]p-g: \-K-c-k-`-bn¬ Aø-¶m-fn \-K-c- sXm-gn-ep-d-∏p ]≤-X n-{]-Im-cw sXm-gn¬ e-`n°m≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 10 \Iw \-K-c-k-`-bn¬ \n-›n-X- At]-£ k-a¿-∏n-®v t]-cv c-Pnÿ sN-ø-W-sa-∂v \-K-c-k-` sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

sk-an-\mÀ C-¶v sXm-Sp-]p-g: D-]m-k-\ kmw-kvIm-cn-I-th-Zn-bn¬ C-∂p sshIo-´v A-©n-\v hw-i-\m-iw t\-cnSp-∂ Po-h-tem-Iw F-∂ hn-j-bØn¬ tUm. jm-Pp tXm-a-kv {]`m-j-Ww \-S-Øpw.

Wm-S-I kw-ÿm-\-ß-fn-te-°v 11 kwL-ß-fm-Wv Zp-c-¥-Øn¬ a-c-W-a-S™-h-cp-sS Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ Bfp-I-tf-bpw ]-cn-t°-‰- a-‰p-≈-h-sc-bpw I-≠p sam-gn ti-J-cn-°p-∂-Xn-\m-bn t]-m-b-Xv. Zp-c-¥-Øn¬ 39 t]¿ a-cn-® X-an-gv-\m-´n-te-°v A-t\z-j-W-Øn-\v B-dv kw-L-ß-fpw 26 t]¿ a-cn-® B{‘m-{]-tZ-in-te-°v \m-ev kw-L-ßfpw, 37 t]¿ a-cn-® I¿-Wm-S-I-Øn-te°v H-cp kw-L-hp-am-Wv t]m-b-Xv. C-Xn¬ G-gv kw-L-߃ sam-gnIƒ tc-J-s∏-Sp-Øn A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ¿ Iym-w-]v sN-øp-∂ Ip-a-fnbn¬ Xn-cn-s®--Øn. H-∏w tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn-te-°p t]-bn-cp-∂

A-t\z-j-W kw-L-ß-fpw Xn-cn-sIsb-Øn-bn-´p-≠v . Zp-c-¥-hp-am-bn _‘-s∏-´v C-Xp-h-sc C-cp-\q-tdm-fw Bfp-I-sf t\-cn¬-°-≠v A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ¿ sam-gn-Iƒ ti-J-cn-®p-. F∂m¬ t]m-≠n-t®-cn, {io-e-¶ Xp-S-ßnb \m-Sp-I-fn-te-°v C-\n-bpw A-t\z-jW-Øn-\v D-tZym-K-ÿ-sc A-b-®n-´n-√. F-∂m¬ Zp-c-¥ ÿ-e-Øv D-t]-£n°-s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b X-an-gv\m-Sv c-Pn-kv-t{S-j-\n-ep-≈ ss_-°ns‚ D-S-a-sb kw-_-‘n-® hn-h-c-߃ I-s≠-Øm≥ D-tZym-K-ÿ¿-°m-bn-´n√. a-[p-c kz-tZ-in-bp-sS t]-cn-em-Wv ss_-°v c-Pn-kv-‰¿ sN-øv-Xn-´p-≈-sX-

∂v B¿.--Sn.--H Hm-^n-kn-se tc-J-I-fn¬ \n-∂p hy-Iv-X-am-bn-. F -- -∂m¬ kn.--kn Ip-Sn-»n-I h-∂-Xn-\m¬ ss^-\m≥-kv I-º-\n C-bm-fn¬ \n-∂v ss_-°v ]nSn-Iq-Sn a-s‰m-cmƒ-°v te-ew sN-øv-Xp sIm-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. C-Xp kw-_‘n-® Ir-Xy-am-b hn-h-c-߃ I-s≠Øp-∂-Xn-\v A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-Xam-°n-bn-´p-≠v. F-∂m¬ A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°‰ B-fp-I-fp-sSv k¿-´n-^n-°-‰v C-\nbpw A-t\z-j-W kw-L-Øn-\v e-`n-®n´n-√. Zp-c-¥ ÿ-e-Øv \-S-Øn-b t^md≥-kn-Iv ]-cn-tim-[-\-bp-sS dn-t]m¿´pw ssI-am-dn-bn-´n-√. A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-hm-Ø-Xn-\m¬ dn-t]m¿-´v

hn-Zym-`ym-k A-h-Im-i \n-tj-[-¯n-s\-Xn-tc dm-en-bpw [À-W-bpw F-«n-\v

s]m-Xp-k-` 13\v sXm-Sp-]p-g: \-K-c-k-` P-\-Iobm-kq-{X-Ww 2001˛12 im-co-cn-I am-\-kn-I sh-√p-hn-fn-Iƒ t\cn-Sp-∂-h-cp-sS {]-iv-\-ß-fpw Ah ]-cn-l-cn-°m-\pw 2011˛12 hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bn¬ G-s‰-Sp°m-hp-∂ t{]m-P-Œv \n¿-tZ-i߃ N¿-® sN-øm≥ 13\v D-®I-gn-™v 2.--30\v sXm-Sp-]p-g Kh¨-sa‚ v tKƒ-kv ssl-kv-Iqfn¬ s]m-Xp-k-` Iq-Spw.

3

cm-Py-sØ \-Zn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ `o-j-Wn-I-sf-°p-dn-®p ]T-\w \-S-Øm≥ C-¥y≥ dn-h¿ s\-‰vh¿-°v F-∂ kw-L-S-\-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ FØnb 30 Aw-K kw-L-w h-≈-°-S-hn¬ s]-cn-bm¿ \-Zn-bn¬ \-ZoKo-Xw B-e-]n-°p-∂p

I-´-∏-\: hn-Zym-`ym-k A-h-Im-i \n-b-a-Øn-se A-]m-I-X-Iƒ-s°-Xn-tc tI-c-f sd-°-Kv -ss\-kvUv kv-Iqƒ am-t\-Pv-sa‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ {]Xn-tj-[n-®p.----F-d-Wm-Ip-fw ]m-em-cn-h-´w ]m-Ã-d¬ Hm-dn-bt‚-j≥ sk‚-dn¬ Iq-Sn-b tbm-K-Øn¬ \n-ehn¬ Aw-Ko-Im-c-ap-≈ kv-Iq-fp-Iƒ ]p-\¿ Aw-KoIm-cw t\-S-W-sa-∂ hy-h-ÿ, X-t±-i ÿm-]-\ß-fp-sS A-\m-h-iy-am-b C-S-s]-S-ep-Iƒ F-∂o hy-h-ÿ-Iƒ ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏´p.----Aw-Ko-Ir-X A¨ F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\-ß-sf tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-°p-∂

co-Xn-bn-ep-≈ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-I-sf-bpw tbm-Kw hn-a¿-in-®p. C-Xn-s‚ -`m-K-am-bn F-´n-\v cm-hn-se ]-Øn-\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv {]-Xn-tj-[ dm-en-bpw sk-{It´-dn-b-‰n-\p- ap-∂n¬ [¿-W-bpw \-S-Øm≥ P-\d¬ t_m-Un tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.----- kac ]-cn-]mSn-I-fn¬ hnhn-[ ta-J-e-I-fn¬ \n-∂p-≈ \q-dp-IW-°n-\p t]¿ ]-s¶-Sp-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tU m. hns--- I P-b-Ip-am¿, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ^m. {^m≥-kn-kv- \o-e-¶m-hn¬, Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk{I-´-dn sIs--- I jm-P-lm≥, ^m. sF-k-Iv Um-\ntb¬, B¿F --- w _-jo¿ kw-km-cn-®p.--

Ip-a-fn P-am-A-¯v \-_n-Zn-\m-tLm-j ]-cn-]m-Sn-IÄ \m-sf Xp-S-§pw Ip-a-fn: jw-kp¬ C-kv -emw P-am˛-A-Øn-se \-_n-Zn-\m-tLm-j ]--cn-]m-Sn-Iƒ \m-sf B-cw-`n°pw. a-X hn-Rv-Pm-\ k-Z-kv, aueo-Zv ]m-cm-b-Ww, a-{Z-km hnZym¿-Yn-I-fp-sS I-em a-¬-k-c߃ F-∂n-h-bm-Wv kw-L-Sn∏n-°p-∂-Xv. \m-sf ssh-Io-´v 8.30\va-X hn-Rv-Pm-\ k-Z-kv jw-kp¬ Ckvv-emw P-am-A-Øv C-amw ]m-eph-≈n ap-l-Ω-Zv dm-^n A¬ A_v-dm-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pam A-Øv {]-kn-U-s‚ v lm-Pn sI F A-–p- -emw A-[y-£-

X h-ln-°pw. {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-Kw F A-–p- -emw, lm-Pn F jn-lm-_p-±o≥, lm-Pn Fw Fw \u-jm-Zv \-Pv-an, lm-Pn sI F ap-l-Ω-Zv Ip-´n, F A-–p- -aZvv kw-km-cn-°pw. F-´n-\v cm-{Xn H-º-Xn-\v {]hm-N-I kv-t\-lw F-∂ hn-j-bØn¬ A-–p¬ k-Øm¿ au-ehn A¬-Jm-kn-an-bpw H-º-Xv, 10 Xn-ø-Xn-I-fn¬ C-kv -em-an-I Pohn-Xw F-∂ hn-j-b-Øn¬ au-ehn k-hm-Zp¬ l-k-\n-bpw 11, 12 Xn-ø-Xn-I-fn¬ a-\p-jy-s‚ D-Øc-hm-Zn-Xz-߃ F-∂ hn-j-b-

Øn¬ A¬ lm-^n-kv ss^k¬ au-e-hn A¬ l-k-\n-bpw 13 ap-X¬ 15 h-sc Xu-lo-Zv, cnkm-e-Øv, B-ln-dw F-∂o hn-jb-ß-fn¬ ]m-ep-h-≈n ap-l-Ω-Zv dm-^n A¬ A-_v-dm-cn-bpw {]-`mj-Ww \-S-Øpw. 12, 13 Xn-ø-Xn-I-fn¬ cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ Ip-´n-I-fp-sS Iem a-¬-k-c-ß-ƒ A-c-tß-dpw. s]-cn-bm¿ ta-J-e-bn-se P-am A-Øv I-Ωn-‰n-I-fp-sS B-`n-ap-J y-Øn¬ Ip-a-fn-bn¬ ta-J-em \_n-Zn-\ dm-en sN-fn-a-S-bn¬ \n∂v 16\v 2.30\v B-cw-`n-°pw.

k-am-]-\ k-tΩ-f-\w lm-Pn Fw Fw \u-jm-Zv \-Pv-an D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F A-–p¬ I-\n, F A-l-Ω-Zv I-_o¿, Fw A-l-Ω-Zv ao-cm≥ P-am-en, ]n Fw A-_q-_°¿, \p-Av-am≥ au-e-hn, ap-lΩ-Zv dn-bm-kv au-e-hn kw-km-cn°pw. 28 h¿-j-am-bn Ip-a-fn-bn¬ tk-h-\w A-\p-„n-°p-∂ tUm. Kp-W-ti-J-c≥, an-I-® Km-\-Øn\v Xp-S¿-®-bm-bn aq-∂p X-h-W X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a-{¥-bn¬ \n∂v A-hm¿-Uv hm-ßn-b j-_m\ Pm-kv-an≥ F-∂n-h-sc tbm-KØn¬ B-Z-cn-°pw.

hym-]m-cn hy-h-km-bn Ip-Spw-_ta-f 13\v A-Sn-am-en: hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\- k-an-Xn A-Sn-amen bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ 13-\v D-®-I-gn-™v c-≠n-\v kulr-Zw 2011 F-∂- t]-cn¬ A-Snam-en hn-iz-Zo-]v-Xn kv-Iq-fn¬ IpSpw-_ -ta-f \-S-Øpw. k-Ωm-\ -Zm-\w, cm-{Xn G-gn-\v am-{¥n-I≥ {]-^. tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sn-s‚ am-Pn-Iv tjm Xp-Sßn-b-h-bm-Wv ]-cn-]m-Sn-I-sf∂v bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v FwC --- aocm≥, sk-{I-´-dn ]nF --- w t_-_n F-∂n-h-¿ A-dn-bn-®p.

ssI-am-dp-∂-Xv ssh-Ip-sa-∂m-Wp kqN-\. kw-`-hw A-t\z-jn-°p-∂ F-d-WmIp-fw ss{ Iw {_-©v F-kv.] -- n F-kv kp-tc-{μ-s‚ kw-L-Øn-te-°v tIm-´bw ss{ Iw {_m-©v Un.----ssh.----F-k] v.---- n.-tPm¨-k¨ tPm-Wn-t\-bpw Dƒ-s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v . A-tX-k-a-bw, ]p-√pta-Sv kw-`-hw kw-_-‘n-®v h-\w-h-Ip∏v hn-Pn-e≥-kv kn.--kn.--F-^v A-t\z-jWw \-S-Øn-bn-cp-∂p. h-\w h-Ip-∏ns\ A-\p-Iq-en-°p-I-bpw t]m-en-kn-\v ta¬ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw sI-´n-h-bv-°p-Ibpw sN-øp-∂ co-Xn-bn-em-Wv dn-t]m¿´v X-øm-dm-°n-bn-cn-°p-∂-sX-∂v Bt£-]-ap-≠v.

Npcp¡¯nÂ

Ip-am-c-aw-K-ew ]m-d-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hn-I-emw-K sh¬-s^-b¿ skm-ssk-‰n-bn¬ hn-I-emw-K-cp-sS {Km-a-k-` ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sk-en≥ sP-tdmw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-a-cm-h-Xn kv-IqÄ kp-hÀ-W- Pq-_n-en B-tLmjw 10\v Xp-S-§pw Ip-a-fn: A-a-cm-h-Xn K-h¨-sa‚ v l-b¿ sk-°-≠-dn kv-Iqƒ kp-h¿-W -Pq-_n-en B-tLmjw ]-Øn-\p Xp-S-ßpw. D-®-I-gn™v 2.-----30-\v \-S-°p-∂ hn-fw-_-c -Pm-Y-tbm-sS H-cp-h¿-jw \o-≠p\n¬-°p-∂ Pq-_n-en-°v Xp-S-°w- Ip-dn-°pw. tlm-fn-tU tlmw ]-cn-k-c-Øp \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ Pm-Y kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ F-Øp-tºmƒ tN-cp-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m- ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v A-e-Iv-kv tIm-gn-a-e Pq-_n-en D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw. cm-{Xn G-gn-\v c-kn-I-cm-P \-º¿ h¨ A-h-X-cn-∏n-°p-∂ Iem-k-‘y \-S-°pw. Pq-_n-en-bp-sS `m-K-am-bn B-Zy-Im-e I¿-jI-sc B-Z-cn-°¬, ]q¿-h -hn-Zym¿-Yn kw-K-aw, ]q¿-h A-[ym-]I kw-K-aw, ap≥ ]n-.S-- n-.F -- {]-h¿-Ø-I-sc B-Z-cn-°¬, sa-Un°¬ Iym-w-]v, km-ln-Xy k-Z-kv, I-hn-b-c-ßv, sk-an-\m-dp-Iƒ, I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-°pw. B-tLm-j \-S-Øn-∏n-\v ]nS--- n tXm-a-kv Fw.---]n, Pn-√m -]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v A-e-Iv-kv tIm-gn-a-e, CF --- -kv _n-Pn-tamƒ Fw-.F -- ¬.---F F-∂n-h¿ c-£m-[n-Im-cn-I-fpw Pn-√m- ]-©m-b-Øv Aw-Kw FwF --- w h¿-Ko-kv sN-b¿-am-\pw hn]--- n kp-Ip-am-c≥ \mb¿ P-\-d¬ I¨-ho-\-dp-am-bn kzm-K-X -kw-Lw cq-]o-I-cn-®-Xmbn ]-ªn-kn-‰n I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ a-tPm Im-cn-ap-´w A-dn-bn-®p.-----

sh-bv-än-Mv D-]-hm-kw F-«n-\v; td-j³ I-S-IÄ A-S-¨n-Spw sj-Uv Øm-]n-¡-Ww Poh-Im-cp-Wy {]-hÀ-¯-\-§-fn am-Xr-I-bm-bn A-Sn-am-en P-\-ssa{Xn t]m-enkv

ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv h≥ Xp-I ]n-g Np-a-Øn-b kw-`-hw P-\-Io-b A-Zm-e-Øn¬ I-c-®n-tem-sS hn-h-cn-°p-∂ sI.--Un.-F-®v hn-t√-Pv aq-∂m¿ tIm-f-\n-bn-¬ Xm-a-kn-°p-∂ 65Im-cn I-dp-∏m-bn-. ho-´n-te-°v h-b¿ h-en-®v _ƒ-_v I-Øn-®p F-∂ Ip-‰-w Np-a-Øn 29,835 cq-]-bm-Wv C-h¿-°v A-[n-Ir-X¿ ]n-g-bn-´-Xv

cm-a-°¬-ta-Sv: _m-e≥ ]n-≈ kn-‰n-bn¬ sh-bv-‰n-Mv sj-Uv ÿm-]n-°-W-sa-∂ B-h-iyw iIvv-X-am-bn. hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fnte-°v t]m-hm≥ \q-dp-I-W-°n\v B-fp-I-fm-Wv C-hn-sS F-Øp∂-Xv. sh-bv-‰n-Mv sj-Uv C-√mØ-Xn-\m¬ a-g h-∂m-epw shbn¬ h-∂m-epw s]m-Xp-P-\-ß ƒ-°v I-S-Øn-Æ-I-sf i-c-Ww {]m-]n-t°-≠ ÿn-Xn-bm-Wv. ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v F-kv.Un-.-]n.-sF cm-a-°¬-ta-Sv {_m©v I-Ωn-‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. {_m-©v {]-kn-U‚ v jm-Pn CS-Ø-d-ap-°v A-[y-£-X hln®p.

sXm-Sp-]p-g: an-\n-aw th-P-kv \¬-I-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v kw-ÿm-\-sØ td-j≥ -I-S-Iƒ F-´n\v A-S-®n-´v sk-{I-´-dn-tb-‰v ]-Sn-°¬ Iq-´ -D-]-hmkw \-S-Øp-sa-∂v td-j≥ Uo-te-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ tZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn t_-_n-®≥ ap-°m-S≥, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F -sI A-jv-d^v F-∂n-h¿ A-dn-bn-®p. k¿-°m¿ `m-K-Øp \n-∂v A-\p-Iq-e \n-e-]m-Sv D-≠m-hp-∂n-s√-¶n¬ am¿-®v H-∂p- ap-X¬ A-\n›n-X-Im-e-tØ-°v td-j≥ `-£y-[m-\y- hn-X-cWw kv-Xw-`n-∏n-°m-\pw kw-bp-Iv-X k-a-c-k-an-Xn tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. td-j≥ hym-]m-cn kw-L-S\-Iƒ k-a-c -t\m-´n-kv \¬-In-bn-´pw N¿-®-bv-°v hn-fn-°m-Ø kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \n-e-]m-Sn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw B-cw`n-°p-∂-Xv. td-j≥ hym-]m-cn-Iƒ-°v an-\n-aw th-P-kv D-d∏p-h-cp-Øn th-X-\w h¿-[n-∏n-°p-I, Ip-Sn-»n-J XpI-bm-b 20 tIm-Sn cq-] D-S≥ hn-X-c-Ww sN-øp-I Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv k-a-c-k-an-Xn D-∂-bn-°p-∂ B-h-iy-߃. ]p-Xn-b td-j≥ Im¿-Un-\v kwÿm-\-sØ hn-hn-[ k-ssπ Hm-^n-kp-I-fn¬ sI-

´n-°n-S-°p-∂ c-≠-c -e-£-tØm-fw A-t]-£-I¿°v Cu k¿-°m-cn-s‚ Im-e-Øp X-s∂ td-j≥Im¿-Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øm≥ B-h-iy-am-b \S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw t\-Xm-°ƒ B-h-iys∏-´p. D-S≥ Im¿-Uv e-`n-°p-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ A£-b -tI-{μ-Øn-eq-sS Hm¨-sse≥ h-gn A-t]£ k-a¿-∏n-® H-∂-c -e-£-tØm-fw A-t]-£-Icn¬ 28,000 t]¿-°p am-{X-am-Wv Im¿-Up-Iƒ hn-Xc-Ww sN-bv-X-Xv. 71 e-£w Im¿-Up-I-fm-Wv kwÿm-\-Øp hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. C-\n-bpw A-©p e-£w Ip-Spw-_-߃-°v Im¿-Up-Iƒ \¬Im-\p-≠v. CØcw Im-cy-ß-fn¬ A-[n-Ir-X¿ XpS-cp-∂ A-\m-ÿ sh-Sn-™v A-\pIq-e \-S]-Sn kzo-I-cn-°Ww. kw-ÿm-\ Pn-√m Xm-eq-°v X-e-ß-fn¬ A-Zme-Øp-Iƒ \-S-Øn am¿-®v 30 \-Iw ap-gp-h≥ Ip-Spw_-߃-°pw td-j≥ -Im¿-Up-Iƒ \¬-I-Ww. dnU-£≥-˛ -k-d-≠¿, t\m¨ C≥-¢q-j≥ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ A-∂p-X-s∂ hn-X-c-Ww sN-ø-W-sa∂pw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F-sI A-jv-d-^v Bh-iy-s∏-´p.-

hn-Zym-`ym-k hm-bv]: bq-¯v tIm¬-{K-kv amÀ-¨v F-«n-\v

sXm-Sp-]p-g-sb X-W-e-Wn-bn-¡Â: inÂ-¸-im-e \S¯n

sXm-Sp-]p-g: bq-Øv tIm¨-{K-kv a-Wv-U-ew I-Ωn‰n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-´n-\v cm-hn-se 10\v sXm-Sp-]p-g \n-tbm-P-I a-Wv-U-e-Øn-se ap-gp-h≥ ]-©m-b-Øp-I-fn-epw tZ-i-km¬-Ir-X _m-¶p-Ifn-te-°v am¿-®pw [¿-W-bpw kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv sXm-Sp-]p-g \n-tbm-P-I a-WvU-ew I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. hn-Zym-`ym-k hm-bv-] e-`y-am-°p-I, hn-Zym-`ymk hm-bv-] kw-_-‘n-® hn-h-c-ß-ƒ A-S-ßp-∂ t_m¿-Up-Iƒ {]-Z¿-in-∏n-°p-I, A¿-l-cm-b ap-gph≥ A-t]-£-I¿-°pw hm-bv-] e-`y-am-°p-I, hnZym-`ym-k hm-bv-] \n-tj-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v cmP-Ip-am-cn-bn¬ B-Xv-a-l-Xy-bv-°v {i-an-® hn-Zym¿Yn-\n-°v \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬-Ip-sa-∂ Pn-√m eoUv _m-¶v am-t\-P-cp-sS D-d-∏p ]m-en-°p-I Xp-S-ßnb B-h-iy-ß-ƒ D-∂-bn-®m-Wv am¿®v. ap.----- ´-Øv F-kv._ -- n.--Sn im-J-bn-epw I-cn-¶p-∂-Øv s^-U-d¬ _m-¶n-te-°pw ]p-d-∏p-g-bn¬ h-gn-Ø-

sXm-Sp-]p-g: B-tKm-f Xm-]-\Øn-\pw Im-em-h-ÿm -hr-Xn-bm\-Øn-\pw ]-cn-lm-c-am-bn a-c-ss Ø-Iƒ \-´p-h-f¿-Øm≥ sXm-Sp]p-g Su¨- lm-fn¬ \-S-Øn-b ]cn-ÿn-Xn kw-c-£-W- in¬-]im-e-bn¬ Xo-cp-am-\n-®p. C-Xns‚ `m-K-am-bn ]-s¶-Sp-Ø 400 hnZym¿-Yn-I-fpw A-Sp-Ø ]-cn-ÿnXn- Zn-\-Øn¬ ]-Øv a-cw ho-Xw \-´p-h-f¿-Øpw. sXm-Sp-]p-g-sb X-W-¬ AWn-bn-°¬ k-an-Xn-bp-sS k-lI-c-W-tØm-sS \-K-c-k-`-bm-Wv hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bn¬-s∏-SpØn Cu in¬-]-im-e kw-L-Sn∏n-®n-cn-°p-∂-Xv.-- ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ A-

e s^-U-d¬ _m-¶n-te-°pw a-W-°m-Sv s\-Sn-bim-e F-kv._ -- n.--Sn-bn-te-°pw Ip-am-c-aw-K-e-Øv bq\n-b≥ _m-¶n-te-°pw sXm-Sp-]p-g sh-Ãv a-Wv-Uew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sXm-Sp-]p-g Fkv._ -- n.--sF-te-bv-°pw Cu-Ãv a-Wv-U-ew I-Ωn-‰n bq-\n-b≥ _m-¶n-te-°pw sh-≈n-bm-a-‰w s^-Ud¬ _m-¶n-te-°pw D-Sp-º-∂q-cn¬ F-kv._ -- n.--sF te-bv-°pw I-cn-a-Æq-cn¬ F-kv._ -- n.--Sn bn-te-°pw tIm-Sn-°p-f-Øv bq-\n-b≥ _m-¶n-te-°pw h-Æ-∏pd-Øv F-kv._ -- n.--Sn im-J-bn-te-°pw am¿-®pw [¿-Wbpw \-S-Øpw. ap-l-Ω-Zv A≥-jm-Zv A-[y-£-X h-ln-® tbmKwA-Uz. Uo≥ Ip-cym-t°m-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.sXm----Sp-]p-g tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v Pm-^¿ Jm≥ ap-l-Ω-Zv, Pn-tbm am-Xyp, Nm¿-fn B‚-Wn, ap-tI-jv tam l≥, sI Pn k-Pn-tam≥, A-\o-jv In-g-t°¬, kn B¿ {]-im-¥v kw-km-cn®p.--

]qÀ-hhn-ZymÀ-Yn k-t½-f-\w C-¶v sXm-Sp-]p-g: sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv bp-.] -- n kv-Iqƒ kp-h¿-WPq-_n-en B-tLm-j-Øn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn C-∂v D-®-I-gn-™v c-≠n-\v kv-Iqƒ lm-fn¬ \-S-°p-∂ ]q¿-h -hn-Zym¿-Yn k-tΩ-f\w am-t\-P¿ ^m. tPm-kv tam-\n-∏n-≈n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pq_n-en-bp-sS `m-K-am-bn \-S-∏m-°p-∂ kv-am¿-´v kv-Iqƒ ]-≤-Xn-bpsS I-c-Sv tc-J ]n-.S-- n-.F -- {]-kn-U‚ v tPm¨-k¨ sh-≈m-∏p-g A-h-X-cn-∏n-°pw. Pq-_n-en ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v tbm-K-Øn¬ A¥n-a -cq-]w \¬-Ipw. 1961 ap-X¬ C-hn-sS ]Tn-® F-√m-h-cpw tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v sl-Uv-an-kv-{S-kv kn-ÿ B≥-kn-e-‰v A-dn-bn-®p.-----

kq-N-\m ]-Wn-ap-S-¡v \-S-¯n in¬-∏-im-e ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ A-Uz. F-kv F-®v Xm-Pv-tamƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Uz. F-kv F-®v Xm-Pv-tamƒ ]-cn- ®p. F≥ c-ho-{μ≥ , dn-´. t^m-d]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn- ÿ F Sn tXm-a-kv, tPm-kv tImZym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN- \m-´v, Fw -F≥ P-b-N-{μ≥, t_b¿-am≥ jn-_n-en km-ln-_v _n tPm-k-^v hn-j-b A-h-X-ctbm-K-Øn¬ A-[y-£-X h-ln- Ww \-S-Øn.

ssh-Zyp-Xn {]-k-c-Wta-J-e i-Iv-Xn-s¸-Sp-¯m³ am-kv-äÀ¹m³: a-{´n F sI _m-e³

sXm-Sp-]p-g: P-e- ssh-Zyp-Xn-bpsS ]-Ip-Xn-bpw kw-`m-h-\ sNøp-∂ Pn-√-bn-se ssh-Zyp-Xn {]k-c-W cw-Kw i-Iv -Xn-s∏-SpØm≥ am-ÿ πm≥ \-S-∏m-°psa-∂v a-{¥n F sI _m-e≥. Pn√m P-\-Io-b ssh-Zyp-Xn A-Zm-eØv sXm-Sp-]p-g-bn¬ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. {]-k-c-W ta-J-e-bn¬ h-enb Xp-I Nn-e-h-gn-°m-sX C-Sp°n-sb a-‰v Pn-√-Iƒ-°v H-∏w FØn-°m≥ \-S-]-Sn ssI-s°m≈pw. h-Æ-∏p-dw, ap-cn-°m-t»-cn, Ip-a-fn, h-≠≥-ta-Sv, ap-´w F-∂nhn-S-ß-fn-se k-_v tÃ-j-\pIƒ k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿Øn-°p-sa-∂pw a-{¥n hy-Iv-X-am- Pn-√m P-\-Io-b ssh-Zyp-Xn A-Zm-e-Øn¬ tZ-hn-Ip-fw Fw.-F¬.-F F-kv cm-tP-{μ≥ \¬-In-b °n. 2002 ¬ a-cw ap-dn-® C-\- ]-cm-Xn a-{¥n F sI _m-e≥ ]-cn-tim-[n-°p-∂p

A-Sn-am-en: kv-s]-j¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v `-£-Ww \¬-In P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv am-Xr-I-bm-bn. a-®n-πm-hv Im¿a¬ -tPym-Xn kv-Iq-fn-se _p-≤n-am-μy-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v `£-Ww \¬-In-bm-Wv P-\-ssa-{Xn t]m-eo-kv Po-h-Im-cp-Wy cwK-Øv am-Xr-I-bm-b-Xv. A-Sn-am-en kn-.s-- F-bp-sS ]-cn-[n-bn-ep-≈ P-\-ssa-{Xn t]m-enkv kw-L-am-Wv t\-Xr-Xzw- \¬-In-b-XFv.----- kv-.s-- F knB --- ¿ {]tam-Zv, F.---F-kv-.s-- F a-Wn-em¬, I-ayq-Wn-‰n dn-te-j≥-kv Hm-^nk¿ sIs--- I ]-co-Xv, _o-‰v Hm-^n-k¿-am-cm-b k-t¥m-jv, dw-e, a‰v t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cm-b Sn]--- n Pq-Un, A-–p- -emw t\-XrXzw -\¬-In. kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ kn-ÿ ^n-en≥-Z, kn-ÿ enZn-b kw-km-cn-®p.--

Øn¬ Ip-t∂¬ s]-cn-b-a-‰w kndn-b-°n-\v a-{¥n sN-°v \¬-In. t\-c-tØ e-`n-® 489 ]-cm-Xn-Ifn¬ 322 F-Æw A-Zm-e-Øn-\p ap-ºv X-s∂ ]-cn-l-cn-®p. ]n sP tPm-k-^v Fw.-F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. Fw.F¬.-F-am-cm-b tdm-jn A-K-kv‰n≥, C F-kv _n-Pn-tamƒ, F-kv cm-tP-{μ≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-e-Iv-kv tIm-gn-ae, {]-k-c-W hn-`m-Kw No-^v F≥-Pn-\o-b¿ Pn kp-[m-tZ-hn kw-km-cn-®p. Fw.-Un.-Fw _n c-a-N-{μ≥, C-e-{Œn-kn-‰n t_m¿-Uv sa-º¿ sI cm-[m-Ir-jv-W≥ F-∂n-h-cpsS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ A-∏o¬ I-Ω-n-‰n-bm-Wv Xo¿-∏m-°m-Ø ]cm-Xn-Iƒ ]-cn-K-Wn-®-Xv.

Kym-kv kn-en-−-dp-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn A-Sn-am-en: Bƒ-Øm-a-k-an-√mØ ho-´n¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n-®n-cp-∂ C-¥y≥ Hm-b n¬ tIm¿-]-td-j-s‚ 30 Kym-kv kn-en-≠-dp-Iƒ sh-≈-Øq-h¬ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. Ip-©n-Ø-Æn ]-d-ºn¬ tPmkn-s‚ ho-´n¬ kq-£n-®n-cp-∂ Ip-‰n-I-fn¬ 23 \n-d-Ip-‰n-bpw _m°n Im-en-bp-am-WFv.----- kv-.s-- F F --F-kv Nm-t°m, F-.F -- -kv-.s-- F apl-Ω-Zv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ t]m-en-km-Wv Kym-kv ti-J-cw ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. Cu ta-J-e-bn¬ ]m-N-I-hmX-I £m-aw cq-£-am-bn-cn-s°bm-Wv C-Ø-c-Øn¬ I-cn-©-¥bn¬ I-®-h-Sw \-S-°p-∂-sX-∂v D-]-t`m-Iv -Xm-°ƒ ]-d-™p. ta J-e-bn¬ ]m-N-I hm-X-I I-cn©-¥ hym-]-I-am-sW-∂v t\ctØ B-t£-]-ap-≠v. ]-d-ºn¬ tPm-kn-s‚ t]-cn¬ sh-≈-Øqh¬ t]m-en-kv tI-s -Sp-Øp. kn-en-≠-dp-Iƒ kn-hn¬ kssπ-kv h-Ip-∏n-\v ssI-amdn.

sXm-Sp-]p-g: kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-td-j≥ Po-h-\-°m¿ s]≥-j≥ Dƒ-∏-sS-bp-≈ hn-hn-[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v kq-N\m ]-Wn-ap-S-°p \-S-Øn. s]≥-j≥, {]-tam-j≥ Xp-S-ßn-b Im-cy-ß-fn¬ Po-h-\-°m¿°v A-\p-Iq-e-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v kn.--]n.--sF Xmeq-°v sk-{I-´-dn ]n ]n tPm-bn B-h-iy-s∏-´p. sXm-Sp-]p-g ss{]h-‰v Ãm‚n-se kq-∏¿ am¿-°-‰n-\p ap-∂n¬ \-S-∂ [¿-W A-t±lw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn F jw-kp-±o≥, Fw Fw tPm¿-Pv, Fw Fw jp-°q¿ kw-km-cn-®p.-

_-kv kÀ-ho-kv ap-S-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn A-©n-cn: sXm-Sp-]p-g sI.--F-kv.B -- ¿.-Sn.-kn Un-t∏m-bn¬ \n-∂v B-\-°-bw-˛ I-´-∏-\ dq-´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _-kv k¿-hokv ap-S-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. C-Xp-aq-ew hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-∏-sS-bp-≈-h¿ _p-≤n-ap-´n-em-bn. k¿-ho-kv Ir-Xy-am-bn \-S-Øp-∂-Xn-\v A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzoI-cn-°-W-sa-∂v bm-{X-°m¿ B-h-iy-s∏-´p.-

a-Zy-\-b-¯n-s\-Xn-tc k-a-cw A-Sn-am-en: k¿-°m-cn-s‚ hn-I-e-am-b a-Zy-\-bw Xn-cp-Ø-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v a-Zy-hn-cp-≤ P-\-Io-b k-a-c-k-an-Xn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ k-a-cw \-S-Øn. F≥ hn-P-b-tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w -sN-bv-Xp. kn -sI kpIp-am-c≥, Sn kn kn-Pp, Sn kn tX-∑mw-Ip-gn kw-km-cn-®p.-

I-cn-bÀ ssK-U³-kv sk-an-\mÀ C-¶v ]-∂n-a-‰w: sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]m-cn-jv lm-fn¬ sk‚ v hn≥-k‚ v Un. t]mƒ skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ C∂v D-®-I-gn-™v c-≠p- ap-X¬ I-cn-b¿ ssK-U≥-kv sk-an-\m¿ \-S-°pw. tUm. ]nk --- n A -- -®≥-Ip-™v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.-----

ap-«w t]m-fn-bn \m-sfap-X A-h-[n ap-´w: ap-´w t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tIm-f-Pn¬ \m-sf- ap-X¬ H-º-Xph-sc d-Kp-e¿ ¢m-kp-Iƒ D-≠m-bn-cn-°p-∂-X-s√-∂v {]n≥-kn∏¬ A-dn-bn-®p. H-º-Xn-\p cm-hn-se 10\v ]n-.S-- n-.F -- tbm-Kw tNcpw.

idk 06-02-11  

]cn- ] mSn s]m- X p- k - ` 13\v G- e w ˛ 1135 Ip- c p- a p- f - I v ˛ 214 d∫¿ ˛ 212 Im- ∏ n ˛ 85 A- d - _ n- ° m- ∏ n ˛ 140 {Km- º p ˛ 382 P...