Page 1

{]mtZ-inIw

29 P\phcn 2011 i\n

kottayam/ktm

hn-I-k-\-¯n kwØm\ kÀ-¡mÀ sd-t¡m-UnÂ: a-{´n Fw hn-P-b-Ip-amÀ

Adnbn-¸pIÄ

sI-«n-S \-¼À: A-Zm-e-¯v s^-{_p-h-cn H-¶p ap-X tIm-´bw: Pn-√-bn¬ 2010 Unkw-_¿ 31\v ap≥-]v \n-b-am-\pkr-Xw \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm°n-b sI-´n-S-߃-°v Im-e-Xm-akw H-gn-hm-°n \-º¿ \¬-Ip∂-Xn-\m-bn Ip-am-c-\-√q¿ I-ayqWn-‰n lm-fn¬ (]-g-b Ip-am-c-\√q¿ ]-©m-b-Øv I-ayq-Wn-‰n lmƒ) s^-{_p-h-cn H-∂v, c-≠v, aq-∂v Xnø-Xn-I-fn¬ A-Zm-e-Øv \-S-Øpw. A-Zm-e-Øn-te-°v Pn√m Su¨ πm-\-dp-sS Hm-^nkn¬ A-t]-£n-®n-´p-f-f-h¿ hni-Z-hn-h-c-Øn-\m-bn 0481 2564160 F-∂ t^m¨ \-º-cn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

sse-t{_-dn-b³ t{K-Uv \m-ev: ]-co-£ s^-{_p-h-cn \m-en-\v

s]m≥-Ip-∂-Øv ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ an-\n kn-hn¬ kvt‰-j-s‚ in-em-ÿm-]-\t-- ØmS\p_-‘n-®v tN¿-∂ k-tΩ-f-\w a{¥n Fw hn-P-b-Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p tIm-´bw: ]-©m-b-Øp h-Ip∏n¬ sse-t{_-dn-b≥ t{K-Uv \m-ev X-kv-Xn-I-bn-te-°v A-t]£n-®-h¿-°m-bn s^-{_p-h-cn \m-en-\v cm-hn-se F-´p ap-X¬ 9.15 h-sc ]n.-F-kv.-kn hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ H.-Fw.-B¿ ]-co£ \-S-Øpw. A-Uv-an-j≥ Sn°-‰pw \n¿-tZ-i-ß-fpw www.keral-ap-sc.org F-∂ sh-_v-ssk‰n¬ \n-∂p Uu¨-tem-Uv sNømw.-

s]m≥-Ip∂w: Cu k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂-Xn-\p-tijw 50,000 tIm-Sn cq-]-bp-sS hnI-k-\-{]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn k¿-h-Im-e sd-t°m¿-Un¬ FØn-b-Xm-bn a-{¥n Fw hn-P-bIp-am¿ A-dn-bn-®p. 50 e-£w Ip-Spw-_-߃-°v Cu t£-a-{]-h¿-Ø-\-߃ h-gn {]-tbm-P-\w e-`n-®-Xm-bpw a-{¥n A-dn-bn-®p. s]m≥-Ip-∂-Øv ]pXp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ an-\n knhn¬ kvt‰-j-s‚ in-em-ÿm-]\-I¿-a-hpw C-tXm-S-\p-_-‘n-®v tN¿-∂ k-tΩ-f-\ D-Zv-Lm-S-\hpw \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n.- tUm. F≥ P-b-cm-Pv Fw.F¬.-F A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. Pn-√m Ie-Œ¿ an-\n B‚-Wn

B-\p-Iq-eyw e-`n-¡n-Ã tIm-´bw: F.-F.-ssh. hn-`m-KØn¬ Dƒ-s∏-´ Im¿-Up-I-fnse Aw-K-Øn-\v A-∂-]q¿-W Im¿-Up-Iƒ e-`n-®n-´p-s≠-¶n¬ {]-kv-Xp-X hy-‡n-sb A-∂]q¿W hn-`m-K-Øn¬ \n-∂v H-gnhm-°p-sa-∂pw ]-≤-Xn-bp-sS B\p-Iq-eyw C-\n ap-X¬ e-`n-°p∂-X-√ F-∂pw Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

S-Øn-b h-I-bn¬ H-cp tIm-Sn G-´p e-£w cq-] I-cm-dp-Im¿-°v \¬-Im-\p-s≠-∂v A-t±-lw tbm-K-sØ A-dnbn-®p. C-Xp-aq-e-am-Wv \-K-c-k-`-bp-sS X-\-Xv ^-≠n¬ s]-Sp-Øn-bn-´p-≈ h¿-°p-Iƒ sN-øm≥ I-cm-dp-Im¿ X-øm-dm-hm-Ø-Xv. ]Wn sN-bv-X-Xn-s‚ ]-Ww I-cm-dp-Im¿-°v \¬-Im≥ \-S-]-Sn-bp-≠m-h-W-sa-∂v hn-hn[ Iu¨-kn-e¿-am¿ B-h-iy-ap-∂-bn-®p. am¿-®n-\p-≈n¬ ]-Ww sIm-Sp-Øp-Xo¿°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂pw I-gn-™ am-kw ]-Øp e-£w cq-] I-cm-dp-Im¿-°v \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw sN-b¿-am≥ a-dp-]-Sn \¬-In. I-cm-dp-Im-cp-sS B-i-¶-Iƒ ]-cnl-cn-°p-∂-Xn-\v tPm-en-Iƒ ]-Ip-Xn X-\-

Xv ^-≠pw ]-Ip-Xn ]≤-Xn hn-ln-Xhpw D]-tbm-Kn-®v sN-øp-∂-Xn-\pw \-K-c-k-`-bpsS X-\-Xv ^-≠n¬ \n-∂v ]-Øv e-£w -cq]-°v Sm¿ hm-ßn I-cm-dp-Im¿-°v \¬-Ip∂-Xn-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. \-K-c-Ønse {]-ap-J h-kv-{X-hym-]m-c -ÿm-]-\Øn¬ \n-∂v sI-´n-S- \n-Ip-Xn ]n-cn-°p-∂Xn-\v ap≥ Iu¨-kn-en-s‚ Im-e-sØ [-\Im-cy-Ãm‚nMv I-Ω-‰n ho-gv-N h-cp-Øn-b-Xv Im-cyw 21mw hm¿-Uv Iu¨-kn-e-¿ _n tKm]-Ip-am¿ D-∂-bn-®-Xv Nn-e Aw-K-߃ XΩn¬ X¿-°-Øn-\n-S-bm-°n. h-kv-{X hym]m-c ÿm-\w A-c-t°m-Sn-tbm-fw cq-]-bpsS \n-Ip-Xn-bm-Wv \-K-c-k-`-°v A-S-bv-°m\p-≈-sX-∂v ap≥ sN-b¿-am≥ B-tcm-]n-

e≥-kv hn-`m-K-hpw Xp-S-ßpw. ASp-Ø _-Uv-P-‰n¬ tdm-Un-\v KWy-am-b Xp-I am-‰n-h-bv°p-sa∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v cm-[m hn \m-b¿, hm-gq¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F¬-k-Ω k-Pn, {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn sI cm-a-N-{μ≥ \m-b¿, Pn-√m ]-©mb-Øw-Kw Sn sI kp-tc-jv-Ipam¿, X-l-kn¬-Zm¿ k-t¥m-jv Xp-S-ßn-b-h¿ B-iw-k t\¿∂p. s]m-Xp-a-cm-a-Øv _n¬UnMv Un-hn-j≥ tIm-´-bw F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ F-kv lp-a-bq¨ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn∏n-®p. U-]yq-´n I-e-Œ¿ Sn sI t_-_n \-μn ]-d-™p.-

e-Pv-\-¯v ta-J-em k-t½f-\w C¶v

kv-tIm-fÀ-jn-¸v tIm-´-bw: \-K-c-k-`-bp-sS ^-≠v D-]-tbmKn-®p-≈ I-cm¿ tPm-en-Iƒ G-s‰-Sp°m≥ I-cm-dp-Im¿ X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂v \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ k-Æn I-√q¿. \Kck` Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ kwkm-cn-°-p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. C-Xp-Im-c-Ww aq-∂v- {]m-h-iyw sS≠¿ £-Wn-®n-´pw s\-tKm-kn-tb-j≥ Hm-^¿ £-Wn-®n-´pw 67 tPm-en-I-fn¬ 35 tPm-en-Iƒ B-cpw G-s‰-Sp-°p-∂n-√. tPmen-Iƒ am¿-®v 31\-Iw Xo¿-t°-≠-Xn\m¬ I-gn-™ Zn-h-kw I-cm-dp-Im-cp-am-bn N¿-®- \-S-Øn-sb-¶n-epw Xo-cp-am-\-am-hp∂n-√. 2008 ap-X¬ hn-hn-[ -h¿-°p-Iƒ \-

kw-km-cn®p. F-√m \n-tbm-P-Ia-fi-e-ß-fn-epw an-\n kn-hn¬ tÃ-j-\p-Iƒ \n¿-an-®v F-√m Hm^n-kp-I-fpw H-cp Ip-S-°o-gn¬ sIm-≠p-h-cp-sa-∂v a-{¥n A-dnbn-®p. \m-ep tIm-Sn 60 e-£w cq] Nn-e-h-gn-®m-Wv kn-hn¬ tÃj-s‚ H-∂mw-L-´w ]q¿-Ønbm-°p-∂-Xv. H-∂-c h¿-j-Øn-\Iw sI-´n-Sw ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn°pw.]-Xn-\m-bn-cw tIm-Sn cq-]-bpsS am-μy-hn-cp-≤ ]m-t°-Pv {]Jym-]n-®p. a-cm-a-Øv h-Ip-∏n¬ tkm-jy¬ Hm-Un-‰v \-S-∏m°m≥ \-S-]-Sn-bm-bn. 7,000 In.ao. tdm-Uv 718 tIm-Sn cq-] Nn-ehm-°n ]p-\-cp-≤-cn-°pw. Izm-fn‰n I¨-t{Smƒ bq-\n-‰pw hn-Pn-

Npcp¡¯nÂ

tPm-en- G-sä-Sp-¡m³ I-cm-dp-ImÀ X-¿m-dm-hp-¶nÃ: k-®n IÃpÀ

tIm-´bw: hn-ap-‡-`-S-∑m-cp-sS a-°ƒ-°p th-≠n-bp-f-f {][m\-a-{¥n-bpsS kv-tIm-f¿-jn-∏n-\pf-f A-t]-£ s^-{_p-h-cn 20\Iw ssk-\n-I-t£-a Hm-^nkn¬ \¬-I-W-sa-∂v Pn-√m ssk-\n-It£-a Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

3

®p. Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pn-s‚ `m-K-am-bn ]-gb Ip-am-c-s\-√q¿, \m-´-Iw ]-©m-b-Øp-Ifn-ep-≈-h¿-°v k-_v-kn-Un \n-c-°n¬ BSp-I-sf hn-X-c-Ww sN-øp-∂ ]-≤-Xn kw_-‘n-®v Iu¨-kn¬-am-sc A-dn-bn-°p∂n-s√-∂v Iq-am-c-s\-√q¿ `m-K-Øp-\n-∂p≈ Iu¨-kne¿-am¿ ]-cm-Xn-s∏-´p. ar-K-kw-c-£-W -h-Ip-∏n-se D-tZym-Kÿ¿ ]-≤-Xn-\n¿-h-l-W th-f-bn¬ P-\{]-Xn-\n-[n-I-sf H-gn-hm-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc Iu¨-kn¬ Aw-K-߃ i-‡-am-b- {]-Xntj-[n-®p. Ip-Sn-sh-≈-£m-aw cq-£-am-b\m-´-I-Øv D-S-\-Sn tem-dn¬ sh-≈-sa-Øn°-W-sa-∂v {]-tZ-i-sØ -Iu¨-kn-e¿ B-h-iy-s∏-´p.

CSXp- kÀ-¡m-À ]-cmP-bw: D-½³Nm−n ho-«½ tjm-t¡-äv a-cn-¨

kw-`hw: ]-cm-Xn- G-dp-¶p

tIm-´bw: Z-£n-W tI-c-fm Pw-C-ø-Øp¬ D-e-am-bp-sS a-Zvd-km A-[ym-]-I kw-L-S-\-bm-b e-Pv-\-Øp¬ ap-A-√nao≥ 40mw hm¿-jn-Im-tLm-j ]-cn-]m-Sn-bp-sS tIm-´-bw taJ-em D-Zv-Lm-S-\ -ktΩ-f-\w C-∂v c-≠n-\v A-Xn-c-ºp-g a-‰w I-h-e C¿-im-Zp- n-_n-bm≥ a-Zv-d-km lm-fn¬ \-S-Øpw. ktΩ-f-\ {]-ta-b-am-b a-Zv-d-km hn-Zym-`ym-kw Po¿-W-X-bv°pw `o-I-c-X-bv-°p-sa-Xn-tc F-∂ hn-j-b-Øn¬ Cw-C-bØp¬ D-e-am Pn-√m sk-{I-´-dn sI Fw Cu-km A¬ Jmkn-an ¢m-kv \-bn-°pw.-

\-_n-Zn\m-tLm-j- I-½n-än

kw-{Im¥n: \o-en-awK-ew ap-kvenw P-amA-Øv ]-cn-]m-e-\ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-lΩ-Zv \-_n bp-sS 1485mwaXv P-∑-Zn-\w B-tLm-jn-°p-hm≥ Xo-cp-am-\n®p. au-en-Zv ]mcm-bWw, ko-dm ]m-cm-bWw, _p¿-Z a-Pv-enkv, Ip-´n-I-fp-sS I-em-Imbn-I a¬-k-c-߃, H∏-\, tIm¬-°fn, kmw-kvImcn-I k-tΩf-\w F-∂n-hbpw an-em-Zv sj-co-^v Zn-\-Øn¬ A-∂-Zm-\hpw \-S-Øpw. \o-en-awK-ew ap-kvenw PamA-Øv A-¶-W-Øn¬ \-S∂ tbm-K-Øn¬ 51 Aw-K an-em-Zv sj-co^v I-Ωn-‰n-sb Xn-c-s™-SpØp. P-am A-Øv {]-knU‚ v ]n sI kn-dm-Pp-±o≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n ]n I-_o¿, jm-\hmkv, ssk-\p-±o≥, A-\ojv, ]n F A-–p¬ A-ko-kv, dlow, ]-coXv, sj-^o°v, ap-Po-_v Xp-S-ßn-b-h¿ kw-kmcn®p.

P-e- a-en-\o-Ic-Ww

ssh-°w: k-a-kv-X ta-JCu-cm-‰p-t]-´: th-\¬-I-S-°p-∂-tXm-sS ao\-®n-em-‰n¬ P-e e-I-fn-epw ]-cm-P-b-s∏-´ a-en-\o-Ic-Ww cq-£-am-bn Xp-S-cp∂p. C-f-∏p¶¬, h´p-sImN-ß-\m-t»cn: a¿-®‚ v-kv AC-S-Xp-]-£ k¿-°m-cn-\v ´-`m-KØv \-©v Ie-°-epw, ao≥ ]n-Sn-Øhpw Ip-fn-°-S-hn¬ ]me m: Bc n° c b n¬ XpW nA e Wv ]c mX nI fpw \n¿t Zi ß fpw tkm-kn-tb-j≥ Ip-Spw-_-ta-f A-[n-Im-c-Øn¬ Xp-S-cm≥ t]mepw \-S-°p-tºmƒ A-[n-Ir-X¿-°v bm-sXm-c-\-°-hp°m≥ C-dßn-b ho-´Ω tjm-t°-‰v £-Wn-®Xv. s]m-´n-ho-gm-dm-bn \n¬2011 t\m-S-\p-_-‘n-®v hym-]m[m¿-an-I-am-bn A-h-Im-ian√. ^n-j-dn-kv h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {Km-a-∏-©m-bac n® kw` hs Ø XpS ¿∂v Ce { Œn°p∂ sse\ pI t fm, A] I S I cn-Iƒ°pw Ip-Spw-_mw-K-߃an-s√-∂v {]-Xn-]-£ t\Øp-am-bn k-l-I-cn-®v \-S-∏n-em-°n-b a¬-ky- tIc-fw ]-≤kn‰ n t_m¿U n\ v ]c mX n Gd p∂p. camb S® nMpI t fm,a‰ v A] I S ` o°p-am-bn hnhn-[ ]p-jv-]m-e¶m- Xm-hv D-Ω≥-Nm-≠n ]-dXn-{]-Im-cw ao-\-®n-em-‰n¬ hnhn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ B-bn-cI-gn-™ H-cm-gv-N-°p-≈n¬ 56 ]-cm- j-Wn-Iƒ I-≠m¬ Un-hnj≥ Hmc a¬-k-c-߃ kw-L-Sn-∏n-®n™p. °-W-°n-\v Iq-™p-߃ s]-‰v s]-cp-In-b-tXm-sS an-I-® XnI f mW v ]me m Unh nj \¬ Hm^nk n¬ DS ≥ Ad nb n° m\ mb nc pcn°p∂p. ]m-e-{X-®n-d-bn-ep≈ tI-c-f- tam-N-\-bm-{Xa¬-ky k-º-Øm-Wv ]p-g-bn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. \m-Sn-s‚ ^nk n¬ e` n® Xv . A] I S k m[y∂p t_m¿U v \n¿t Zi w. Ig nssj-\n HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ bp-sS Pn-√m -X-e-]-cy-S-\{][m-\ Pe-t{km-X mb ao\-®n-em-dn-s‚ a-en-\o-Ic-Ww X \n-e-\n¬-°p-∂ {]-tZi-sØ ™mgv-N C-Xp-kw-_-‘n-®v A-dn-bn30 \-S-Øp-∂ a¬-k-cw 11 apØn-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-fX-S-b-W-sa∂v F-kv.Un.]n.sF Im-c-bv-°m-Sv {_m-©v-I-Ωnkml N c yß ƒ kw_ ‘ n® v ]c m∏v t_m¿U v am[ ya ß f ne qs S s]mX¬ 1 h-sc B-bn-cn-°pw. \-Øn¬ ssh-°-Øv kw‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. Xn \¬I ph m≥ Unh nj W ¬ F≥XpP \ ß sf Ad nb n® Xv . Xm¬∏cy-ap-f-f-h¿ P-\-d¬ km- c n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p Pn\ ob ¿ s]mX pP \ß t fmS v Bh A] I S ` ojW n Nq≠ n° mI¨-ho-\¿ B¿ in-h-Ip-am-dnA-t±-lw. ap-Jy-a-{¥n G- tI-c-f- tam-N-\-bm-{X-bv°v ssh-°-Øv \¬In-b iy-s∏-´n-cp∂p. A-]-I-S-߃ H-gn- ´m≥ e-`n-® A-hk-cw \-„-s∏-Sms‚ ]-°¬ t]-cv c-Pn-ÿ-sN-ø- sd sIm-´n-tLm-jn-®v B- kzo-I-c-W-Øn¬ D-Ω≥Nm-≠n kw-km-cn-°p∂p Cu-cm-‰p-t]´: Cu-cm-‰p-t]-´ K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kvhm-°m-\m-bn P-\Io-b ]n¥p-W sX \n-ch-[n B-fp-Iƒ t_m¿-Uv W-sa-∂v P-\-d¬ sk-{I´-dn A- cw-`n-® aq-∂m¿- Zu-Xyw CIqƒ ]q¿-Δ hn-Zym¿-Yn kwK-aw \m-sf cm-hn-se 10 ap-X¬ kvt\SpI F∂ X mb nc p∂p t_m¿A[ nI rXs c t^mW ne qs Sbpw dn-bn®p. hn-h-c-߃-°v t^m¨ S-Xp-]m¿-´n Hm-^n-kn-\p- ap-∂n-se-Øn-b- √q¿, Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, Fw-Fw Iqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. kw-K-a-Øn¬ ap-gp-h≥ Un-s‚ e-£yw. t\-cn-´pw ]-cm-Xn \¬In. F-∂m¬ 9446112000 t∏mƒ ]n-¥n-cn-tb-≠n-h-∂-Xpw \-Ωƒ -I-≠- l-k≥, A-P-bv-X-d-bn¬, _n-μp-Ir-jv-W, cm-Pv]q¿-Δ hn-Zym¿-Yn-I-fpw ]-s¶-Sp-°-W-sa∂v ]q¿-Δ-hn-Zym¿]me m Ce { Œn° ¬ Unh nj\ v Cu ]c mX nI sfm∂pw ]q¿W a mXm-sW-∂pw D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™p. bp.-Un.- tam-l≥ D-Æn-Øm≥, e-Xn-Im-kp-`m-jv, F-kv Yn kw-LS-\m sN-b¿-am≥ -^-k¬ hn \u-jmZv, sk-{I´-cn Iog ne p≈ Cuc m‰ pt ]´ , ]nÆ m° bn ]c nl c n° m≥ _‘ s ∏´ AF-^v \n-tbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v t]mƒ- Un kp-tc-jv _m-_p, {^m≥-ko-kv tPm¿-Pv, am-ln≥ ap-lΩ-Zv F-∂n-h¿ A-dn-bn®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-Øn\mSv, ]q-™m¿, `-c-W-ßm\w, [n-Im-cn-Iƒ-°v I-gn-™n-´n√. e-`nk¨ tPm-k-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. sI Fw s_-∂n _-l-∂m≥, sI sI A-∏-®≥, ]n sI \v t^m¨: 9447104638. ]mem, cma ] pcw, ac ß mS p]≈ n ® ]c mX nI ƒ AX mX v sk£≥ am-Wn, sI kn tPm-k-^v, kn ]n tPm¨, Zn-t\-i≥, ]n F≥ _m-_p, tam-l≥, Un _mF∂ o sk£ ≥ {]t Zi Ø p\ n∂ mHm^ nk pI ƒ° v ssIa md pw. tIm-´bw: k-a-{K B-tcm-Ky s{]m-^. F-hn Xm-a-cm-£≥, tPm-Wn s\- _p, ]n Sn kp-`m-jv F-∂n-h¿-kw-km-cn-®p. C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn {]-Im-c-ap≈ kv-am¿-´v Im¿-Uv hn-X-c-Ww Xm-sg-∏-d-bp-∂ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øpw. A-£-b-tI-{μ-ßfn¬ C-Xn-\-Iw t]-cv c-Pn-k-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≈-h¿ Ip-Spw-_-kta-Xw X-ß-fp-sS sF-U‚n-‰n Im¿-Up-am-bn \n-›n-X tI-{μß-fn-se-Øn t^m-t´m F-Sp-°W-sa-∂v Pn-√m te-_¿ Hm^nk¿ (C.F≥.F-^v) tPm-kv A-K-Ãn≥ A-dn-bn-®p.- G-‰p-amIm-™n-c-∏≈n: Fwtπm-bv\q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-ep-f-f-hsa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ t]-cv c-Pncp-sS t^m-t´m C∂v G-‰p-amN-ß-\m-t»cn: N-ß-\m-t»-cn F-∂m¬ ]p-cm-X-\ {]uUn- ÿ sN-bv-Xn´pw tPm-en e-`n-°m\q¿ t_m-bv-kv ssl-kv-Iqƒ, a¬kyam¿-°-‰n¬ ]-Xn-‰m-≠ptbm-sS ]-g-b-Im-e- sI-´n-S-߃ Ø-Xn\vv i-h-s∏-´n-bn¬ InS-∂v F≥.-F-kv.-F-kv I-c-tbm-Kw Iƒ ]-g-°-ap-≈ sI-´n-S-߃ A-tX]-Sn C-hn-sS \ne\n¬-°p- {]-Xn-tj-[n-®p. tIm-cp-tØm-Sv hlmƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ F-Ss]m-fn-®p-am-‰-W-sa-∂ B-hiyw ∂p-ap≠v. I-gn-™ \-K-c-k-`-bp- b-epw-I¬ cm-Pp(49) B-Wv Im°pw. A-bv-a-\w ]-©m-b-Øni-‡-am-bn. G-Xp k-a-bhpw \nsS ImeØv Cu sI-´n-S-߃ ™n-c∏-≈n an-\n kn-hn¬-tÃ-jep-f-f-h-cp-tS-Xv ]-cn-∏v ssh.ew ]-Xn-°m-hp-∂ \n-e-bn¬ `nF√mw \o-°w sN-bv-Xv B-[p-\n- \p-ap-∂n¬ hy-Xy-ÿam-b {]-XnFw.-kn.-F-, sF-°-c-®n-d kvØn-Iƒ X-I¿∂pw a-‰p-am-Wv anI- ku-I-cy-ß-tfm-sS a-¬ky- tj-[w \-S-Øn-bXv. c-Pn-ÿ sNIqƒ, I-co-e-°p-f-ß-c Ip-S-am° sI-´n-S-ßfpw \n¬-°p-∂Xv. am¿-°‰pw A-\p-_-‘ sI-´n-S- bv-Xv 28 h¿-jw ]n-∂n-´n´pw tPmfq¿ F≥.-F-kv.-F-kv I-c-tbmC-h-bnse ]-eXpw D-]-tbm-K-iqßfpw \n¿-an-°p-hm≥ \o°w D- en e-`n-®n-s√-∂-Xm-bn-cp-∂ {]Kw, A-bv-a-\w ]-©m-b-Øv \y-am-bn A-S-™p-In-S-°p-I-bm≠m-bn-cp-∂p-sh-¶nepw ]n-∂o-Sv Xntj-[ Im-cWw. {]-Xn-tj-[w lmƒ, Ip-Ω-\w C-fw-Im-hv kvWv. A-h H∂pw \-S-∂n√. F-∂m¬ t]m-en-kv XS-™-sXm-sS CIqƒ, No-∏p-¶¬ I-co-aTw kvH-cp-Ime-Øv a-[y-tI-c-f-ØnB-h-iy-Øn-te-sd ÿ-ehpw C- bmƒ ]-Øp-an-\n´p-sIm-≠v kaIqƒ, i-‡n-iz-cw F-kv.-F≥.se G-‰hpw A-[n-Iw Xn-c-°p-≈ hn-sS A-\m-Y-am-bn In-S-°p-I-bp- cw A-h-km-\n-∏n-®v i-h-s∏-´n-bpUn.-]n F-∂n-hn-S-ß-fn-epw I-Sp- am¿-°-‰p-I-fn¬ H-∂m-bn-cp-∂p am-Wv. C-h kw-c-£n-°p-∂-tXm- am-bn t]mbn. C∂-se cm-hn-se Øp-cp-Øn ]-©m-b-Øn-ep-f-fCXv. tI-c-f-Øn-s‚ In-g-°≥ {]sSm-∏w Zo¿-L-ho-£-W-tØm-Sp- ]- Ø p- a Wn- t bm- s S- b m- b n- c p- ∂ p Fw-tπm-bv-sa‚n¬ \n-∂v tPm-en e-`n-°m-Ø-Xn¬ cmPp h-cp-tS-Xv ]-©m-b-Øv I-ayq-\n- tZ-i-ß-fn-se I¿-j-I¿ D¬-∏mi-h-s∏-´n-°p-≈n¬ In-S-∂v {]-Xn-tj-[n-°p∂p Iq-Sn hnI-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ kw-`hw. ‰n lmƒ, Ir-jn Hm-^n-kv, ap-´p- Zn-∏n-°p-∂ D¬∏-∂-߃ Gt]-´-°-h-e-bn¬- \n∂pw i-hC-hn-sS \-S-Øn-bm¬ {]uVn'sX-≠n-bm-{X' F-∂ t]-cn¬ C-bmfpw `m-cybpw Nn-d K-h. bp.-]n kv-Iqƒ, a-[p-c- sdbpw hn-‰-gn-®n-cp-∂Xpw Cu a- a¬ky am¿-°-‰n-\p-≈n-se C-Sn™p-s]m-fn-™ sI-´nSw tbm-sS am¿-°-‰n-s\ Xn-cn-sI s∏-´n- Np-a∂p-sIm-≠m-Wv kn-hn¬-tÃ-j-\n-se- tN¿-∂v ap-≠°-bw ap-X¬ sk-{I-´-dn-tb-‰phsc th-en ]n.-F-®v.-kn-, B-bmw-IpØnb X v . 1983¬ {]oU n{ Kn]mkmb ka b Ø m¬ky-am¿-°-‰n-\v k-ao]-sØ NsIm-≠p-h-cm-\m-hp-sa-∂m-Wv \msS hn-‰n-cp-∂p-sh-¶n¬ C-t∏mƒ ]p-e¿-s® Im¬-\-S-Pm-Ybpw \-S-Øn-bn-cp∂p. C-Xnepw XoSn F¬.-]n kv-Iqƒ F-∂n-hn-S¥-bn-em-bn-cp∂p. G-‰hpw Iq-Sp-X¬ D-W- G-Xm\pw a-Wn-°q-dp-Iƒ \-S-Øp-∂ \m-a- Sn-s‚ hn-Ik-\w e-£y-am-°n {]-h¿-Øn- Wv Fw-tπm-bn-sa‚n¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-bv-X-sX- cp-am-\-߃ D-≠m-hm-Xn-cp-∂-Xn-\m-em-Wv ho-≠p ß-fn-epw \m-sfbpw a-‰-∂m-fp∂v cm-Pp ]-d-bp∂p. C-Xn-\p-apºpw C-bmƒ tPm°-ao-\pw- \m-S≥ a¬-ky-ß-fp-sa√mw C-hn- am-{X-°-®h-Sw am-{X-am-bn Np-cpßn. °p-∂ kw-L-S-\-Ifp-sS A-`n-{]mbw. ambn \-S-°pw. en-e-`n-®n-s√-∂- t]-cn¬ ka-cw \-S-Øn-bn-cp-∂p. k-a-c-hp-am-bn cw-K-Øp-h-∂-Xv.

]pjv-]m-e-¦m-c- aÂkcw

]qÀ-h-hn-ZymÀ-Yn kwK-aw \msf

kv-amÀ-«v ImÀ-Uv hn-X-c-Ww C¶p ap-XÂ

aÂky-amÀ-¡-än-se ]p-cm-X-\ sI-«n-S-§Ä s]m-fn-¨p\o¡Ww

F-kv.Un.]n.sF tdm-Uv K-XmK-X -tbm-Ky-am¡n Cu-cm-‰p-t]-´: ]-g-°w-sN-∂ {Km-ao-W-tdmUm-b \-S-bv-°¬-˛-sIm-´p-Im-]-≈n- tdm-Uv tkm-jy¬ sU-tam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n Hm-^v C¥y \-S-bv-°¬ {_m-©v I-Ωn-‰n t\-Xr-XzØn¬ {i-a-Zm-\w \-S-Øn K-Xm-K-X-tbm-Ky-am°n. Xm-g-sØ \-S-bv-°¬ ap-X¬ Iu-k¿- a-kvPn-Zv-h-sc-bp-≈ {]-tZ-i-am-Wv K-Xm-K-X-tbmKy-am-°n-b-Xv. A-bq-_v Iq-´n-°¬, k-a-Zv a-‰bv-°m-Sv, A-^v-k¬, \u-^¬- I-≠-Øn¬, ]n F jm-lp¬-l-ao-Zv, k-enw, A-\-kv, sslt{Zm-kv F-∂n-h¿v t\-Xr-Xzw \¬-In.

\-S-bv-°¬-˛-sIm-´p-Im-]-≈n- tdm-Uv F-kv.Un.]n.sF \-S-bv-°¬ {_m-©v I-Ωn-‰n t\-Xr-Xz-Øn¬ KXmK-Xtbm-Ky-am-°p∂p

Fwt¹m-bn-saânÂ- \n-¶v tPm-en e-`n-¨nÃ; i-h-s¸-«n-bn InS-¶v {]-Xn-tj-[n¨p

s\Â-¸m-S-§-fn tPm-en¡m-fnÃ; kv-{Xo- sXm-gn-em-fn-IÄ-¡m-bn s\-t«m«w N-ß-\m-t»cn: s\¬∏m-S-ß-fn¬ ]-Wn-sNøm-\m-bn kv{Xo sXm-gn-em-fn-Iƒ-°m-bn I¿j-I¿ s\-t´m-´-Øn¬-. Ip-´-\m-S≥˛A-∏¿Ip-´-\m-S≥ ta-J-e-bn-em-Wv ]mS-Øv ]-Wn°v B-sf In-´m-sX I¿-j-I¿ s\-t´m-´-Ønem-bn-cn-°p-∂-Xv. ]p-©-Ir-jn B-cw-`n-®v 25 ap-X¬ 35 Znh-kw ]n-∂n-´v I-gn-™-t∏mgpw I-f-]-dn-°m\pw Rm-dp-\-Sm-\p-am-Wv Afn√m-Xm-bn-cn-°p-∂-Xv. Ip-dn®n, hm-g-∏≈n, Ip-a-c-¶cn, ]m-bn-∏mSv, \o-ew-t]-cq¿ {]-tZ-iß-fn-se√mw C-Xp-Imc-Ww I¿-j-I¿ hn-jan-°p-I-bm-Wv. I¿-j-I sXm-gn-em-fn-I-fpsS kw-L-S-\I-ƒ h-f-sc-b-[n-Iw {]-h¿-Øn-°p-∂p-s≠¶nepw C-°m-cy-Øn¬ A-hcpw Ku-c-ham-b \-S-]-Sn-Iƒ F-Sp-Øn-´p-an√. I¿j-I-sXm-gnem-fn-Iƒ-°p-th-≠n i-–-ap-b¿-Øp-∂-h¿ ]mS-sØ ]-Wn-°v th≠-{X sXm-gn-em-fnIsf \¬-Ip-∂ [m¿an-I D-Ø-c-hm-ZnXzw ImWn-°p-∂n-s√∂pw I¿-j-I¿ B-tcm-]n°p∂p. I¿j-I-sØm-gn-em-fn-Iƒ tZio-b

{KmaoW sXm-gn-ep-d-∏p-]-≤-Xn-bn¬ t]-cp cPn-ÿ sN-bv-Xp sXm-gn-se-Sp-°p-∂-Xn-\mem-Wv ]mS-Øv ]-Wn-°v B-sf In-´m-sX-h∂n-cn-°p-∂-Xv. h-en-b-_p-≤n-ap-´p-Iƒ k-ln-°m-sX {KmaoW sXm-gn-ep-d-∏p-]-≤-Xn-bn¬ tPm-en sN-øm-hp-∂Xpw ]-e-tcbpw Cu cw-K-tØ°v Xn-cn-®n-´p-≠v. F-∂m¬ I-gn-™ Im-eß-fn¬ \n∂pw hy-Xy-kv-X-am-bn Iq-SpX¬X-cn-ip \n-e߃ Ir-jn-°v tbm-Ky-am-°n Ir-jn B-cw-`n-®n-cp-∂-Xp-Im-cWw Iq-SpX¬ sXm-gn-em-fnI-sf ]m-S-tØ-°v B-hiy-ambpw h-∂n-´p-≠v. Ir-jn-bnd-°n H-cp-amk-Øn-\p-≈n¬ I-f-]-dn-°epw ]-dn-®p-\Soep-sam-s° \-S-tØ-≠-Xp-s≠-¶nepw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-`m-hw {]-kvXpX tPm-en-Iƒ H∂pw sN-bv-Xp-Xo¿-°m≥- km[n-®n-´n√. H-cp-]m-S-Øp- \n∂pw a-s‰m-cp-]mS-tØ-°v am-dn-am-dn tPm-en-°m-bn sXm-gn-emfn-Iƒ t]m-hp-am-bn-cp∂p. F-∂m¬ Ct∏mƒ AXn-s\m∂pw ]pXn-b X-e-ap-d-bn¬-

s∏-´-h¿ {i-an-°p-∂n√. ]p-Ø≥ X-e-ap-d IqSp-X¬ D∂-X hn-Zym-`ym-k-ß-fn-te°pw km-t¶Xn-I hn-Zy ]Tn-°p∂ sXm-gn¬ cw-KtØ-°pw -am-dn-bXpw ]m-S-Øp- \n∂pw ]n¥n-cn-bm≥ Ch-sc t{]-cn-∏n-®n-´p≠v. Iq-SmsX D-b¿-∂ Pohn-X \n-e-hm-chpw ]p-Ø≥ X-e-ap-d Cu cw-K-Øp-\n∂pw ]n¥n-cn-∏n-®n´p-≠v.

]hn{Xw \S¶p

tIm-´-bw: F-kv.Fkv.F¬.kn ]-co£-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ]-co£m hn-P-b kq{Xw ]-cn-]m-Sn ( ]-hn-{Xw) \S∂p. BIv-ssk-kv ssK-U≥-kv sk‚-dns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tIm´-bw ]p-Ø-\ßm-Sn sk-s‚ tXma-kv tKƒ ssl-kv-Iqfn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏ƒ kq-kn Ip-cym-t°m-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. \n-kmw-]m-bn-∏m-Sv ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-°v t\-XrXzw \¬In. A-Iv-_¿-jm-au-ehn, Aao≥ ]m-bn-∏m-Sv Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_-‘n®p.

29-01-11 ktm  

sse- t {_- d n- b ³ t{K- U v \m- e v : ]- c o- £ s^- { _p- h - c n \m- e n- \ v B- \ p- I q- e yw e- ` n- ¡ n- Ã kv - t Im- f À- j n- ¸ v √q...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you