Page 1

{]mtZ-inIw

25 P-\phcn 2011 sNmΔ

„ hm-gq¿ au≠vv Im¿a¬ ]-

≈n: Zn-hy_-en ˛5.00 „ Nn-d-°S-hv a-lm-tZ-h-t£-

{Xw: D¬-k-h-_-en-Z¿i-\w ˛10.00 „ ]-\-a-‰w-tZio-b hm-b-\-ime: h-{P-Pq-_n-en-B-tLm-jw ˛4.00 „ C-f-ßp-fw {io-[¿-Ω-im-kvXm-t£-{Xw: Ipw-`Ip-S \r-Øw ˛8.00

tIm-gn-¡-ų Im-«p-am-¡m³ Ip-Sp-§n

tPmkv sXä-bn ]XmI DbÀ¯pw

3

tIkn\v Xp¼mb s]«n-¡-S-bp-am-bn t]m-en-kv tIm-S-Xn-bn-te-¡v

]cn-]mSn

Ip-a-cIw: IpΩ-\w F-kv. F≥. Un. ]n °v k-ao-]w Im-´p-am-°ms\ ]n-Sn-IqSn. IpΩ-\w ]p-Xnbmd-bn¬ Ip™p-tam-s‚ tIm-gnsb-Im-Wm-Xm-b-tXm-sS Ip™p-tam≥ H-cp°n-b sI-Wnbn-em-Wv Im-´p-am-°m≥ Ip-Spßn-bXv. Ip™p-tam-s‚ 25 tImgn-I-fn¬ H∂pw c≠pw tIm-gnIƒ ho-Xw Im-WmXm-hp-I ]-Xnhm-b-tXm-sS I≈-s\ ]n-Sn°m≥ Ip™p-tam≥ h-® F-ens°-Wn-bn-em-Wv Im-´p-am-°m≥ Ip-Sp-ßn-b-Xv. ap∂-Sn \o-fhpw H-∂-cb-Sn ho-Xn-bp-ap-≈ X-Sn sIm-≠p-≈ sI-Wn X-øm-dm-°n sXm-´-Sp-Øp≈ ]-d-ºn¬ sh®p. C∂-se cmhn-se t\m-°n-b-t∏mƒ F-t¥mIp-Sp-ßn-b-Xm-bn I≠p. H-cp-hi-tØ-°v H-Xp-ßn-bn-cn-°p-∂Xn-\m¬ F-¥m-sW-∂v a-\- nem-bn√. C-Xn-\n-S-bn¬ Ip-Spßnb-Xv ]p-en-bm-sW∂m-tcm-]d™-Xv \m-´n¬ ]m-´m-bn P-\߃ A-hn-tS-°v ]p-en-sb-ImWm≥ hm-l-\-ß-fn¬ H-gp-Insb-Øn. ]n-∂o-Sv h-\w h-Ip-∏v A-[nIrX-sc hnh-cw A-dn-bn-®p.h\w-\-Ip-∏v kv-s]-jy¬ C≥-hÃvtK-j≥ B‚ v s{]m-´-£≥ hn-`m-K-Øn-se sd-bv-©¿ l-cnZm-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ H-cp kw-Lw 10.45 Hm-sS F-Øn A-hcm-Wv Im-´p-am-°m-\m-sW-∂v ÿn-co-I-cn-®-Xv Im-´p-am-°m-s\ ]n-∂o-Sv h-\w h-Ip-∏v A-[n-IrX¿ sI-Wn Dƒ∏-sS sIm≠pt]m-bn. G-‰hpw A-Sp-Ø h-\Øn-te-°v hn-Sp-sa-∂v sd-bv-©¿ A-dn-bn®p. ]p-en Im-´p-am-°m\m-b-tXm-sS P-\w ]n-cn™p. tIm-gn-sb I´-Xv Im-´p-am-°m≥ X-s∂-bm-sW-∂ \n-K-a-\-Ønem-Wv Ip™p-tam≥.

kottayam/Ktm

H-cp-¶¬ I-S-hn-ep-≈ s]-´n-°-S C∂-se ]n-°v A-∏v hm-\n¬ Ib-‰n F-cp-ta-en t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se-Øn-®-t∏mƒ

F-cp-taen: tI-kn-se kp{][m-\ sX-fn-hv H-cp s]-´n-°-S-bm-sW-¶n¬ AXpw tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°m-Xn-cn-°m≥ \n-hr-Ønbn√-t√m, A-Xn-\m¬ F-cp-ta-en t]m-en-kv s]-´n-°-S-bp-am-bn Im-™n-c∏-≈n tIm-S-Xnbn-te°v. Su-Wn-\v k-ao-]w Hm-cp-¶¬ I-Shn-ep-f-f-Xm-Wv tI-kn-se {][m-\ sX-fnhmb s]-´n°-S. C∂-se Fkv. sF jm-lp¬ l-aoZ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-S A-tX]-Sn C-f-°n-sbSp-Øv ]n-°v hm-\n¬ Ib-‰n tÃ-j-\n-seØn-®p. Xp-S¿-∂v a-l-k¿ X-øm-dm-°n C-∂v tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏nem-Wv s]-´n-°S A-\-[n-Ir-X-am-bn ÿm-]ns®-∂ ]-cm-Xn-bn-em-Wv tI-sk-Sp-Ø-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. C∂-se t]m-en-kv F-Øp-tºmƒ I-S Nß-e-bn´p]q-´n-b-\n-e-bn-em-bn-cp-∂p. ]q-´v s]m-´n-®m-Wv C-Xv tÃ-j-\n-se-Øn-®-Xv. IS-ÿm-]n-®-Xn-\v \m-´p-Imcm-b aq-∂p-t]-sc

{]-Xn-I-fm-°n tI-sk-Sp-Øn-´p-≠v.

]mbn-¸m-s« Ip-Sn-sh-Å-£m-aw ]-cn-l-cn-¡Ww: F-kv.Un.]n.sF N-ß-\m-t»-cn:th-\¬-Nq-Sv B-cw-`n-®-tXm- Iznkv aÂkcw \msf sS {Km-a-∏©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[-`m-K-ßfn¬ A-\p-`-h-s∏-Sp-∂ Ip-Sn-sh-≈-£m-aØn-\v ]-cn-lm-cw D-≠m-°-W-sa-∂v F-kv Un ]n sF ]m-bn-∏m-Sv ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. a-®n-∏≈n, tIm-X-b-d,ap-°m-™n-cw, XpS-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv Ip-Sn-sh-≈-£maw cq-£-am-bn-´p-≈-Xv. A-I-e-ß-fn¬ t]mbn sh-≈w sIm-≠p-h-c-≠ A-h-ÿ-bm-Wv \n-e-hn-ep≈-Xv. Ip-Sn-sh-≈-£m-a-Øn-\v DS≥ ]-cn-lm-cw I-W-W-sa∂pw tbm-KØn¬ B-h-iy-s∏´p. a-¬ky-am¿-°-‰v \-hoI-cn°pI tdm-Uv hnI-k-\ {]-h¿-Ø-\߃ Xz-cn-X-s∏-Sp-Øp-I, Xp-Sßn-b B-h-

I¬a-Wn-bm«w hnS-hm§n; \-K-c-¯n Xn-c-s¡m-gnªp tIm´bw: cm-∏-epI-sf k¿-Kmfl-I-am-°n I¨-a-Wn-bm-´w hnS-hmßn-tXm-sS \-K-c-Øn¬ Xnc-s°m-gn™p. B-dp-Zn\cm{X-߃ \o-≠ kwÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-kh-Øn-\v I-gn-™ ZnhkamWv hn-cm-a-am-bXv.I-tem¬-k-h Zn\-ß-fn¬ \-K-c-Øn¬ P-\-ß-fptSbpw hm-l-\-ß-fp-tSbpw h≥ Xnc-°v A-\p-`-h-s∏´ncp-∂p. 17 th-Zn-I-fn-em-bn \S∂ a¬k-c C-\-ß-ƒ Im-Wm≥ P-\-ßfpw ]-s¶-Sp-°m≥ a¬-k-cm¿-∞n-Ifpw HmSnØp-SßnbtXmsS Xnc°vv h-¿≤n®p. a¬-k-cm¿-∞n-

Iƒ-°v k-©-cn-°m≥ hnhn-[ kv-Ip-fp-I-fp-sS ap-∏-Ø©vv hml-\-am-Wv G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂-Xv.C-Xn-\p ]pd-sa kz-Im-cy hm-l-\-ßfpw \n-c-Øn¬ kPoh-am-bn-cp∂p. tlm-´epIƒ, ioX-f]m-\n-b I-S-Iƒ F∂nhnS-ß-fn¬ I-®h-Sw s]mSns]m-Sn®p. hn-Zym¿-∞n-Iƒ-°v I¨-k-j≥ \¬-I-W-sa-∂v If-Œ-dp-sS \n¿-t±-i-ap-≠mbn-cps∂-s¶epw ]-e kz-Im-cy _ p-Ifpw hn-Zym¿-∞n-I-fn¬ \n∂v ]-Ww C-Sm°n. I-em-tIfn-bn¬ 8000Øn-e-[n-Iw {]-Xn-`I-fm-Wv am-‰p-c-®-Xv. B-Zy Znh-

kw Im-Wn-Iƒ Ip-d-s™-¶nepw Xp-S¿-Zn-h-k-ß-fn¬ th-ZnIƒ P-t\m¬-k-h-am-bn. ]-cm-XnIfpw ]-cn-`-h-ßfpw ap≥ Item¬-k-h-ß-sf-°mƒ Ip-d-hmbn-cp-s∂-¶nepw hnhn-[ a¬-k-cß-fn-em-bn 657 A-∏oep-Iƒ IΩn-‰n-°v e-`n®p. I-tem¬-k-h-w Im-Wm≥ tIc-f-Øn-se {]ap-J F-gp-Øp-Imcpw \m-S-I kn-\nam {]-h¿-Ø-Icpw I-hn-I-fpw a‰pI-em-Im-c∑mcpw F-Øn-bn-cp∂p. hn-tZ-inIfm-b hn-t\m-Z k-©m-cn-Iƒ I-tem¬-k-h-th-Zn-I-fn¬ I-bdn-bn-d-ßnb-Xv B-I¿-j-Wo-b-

am-bn. k-am-]-\-Øn-\p -ap-t∂mSn-bm-bn- h¿-W-®m¿-Øp-Iƒ ]In-t´Inb kmw-kv-ImcnI tLm-j-bm-{X \-K-cw-Np‰n. h¿Wm-`am-b D-S-bm-S-Iƒ A-Wn™v \q-dp-I-W-°n-\v hn-Zym¿-YnIfpw A-[ym-]-I-cpw A-Wn-\n-c∂ kmw-kv-Im-cn-I -tLm-j-bm{X I-tem¬-k-h-Øn-\v Xn-e-I°p-dn-bmbn. C-¥y-bn-se hnhn[ kw-ÿm-\-ß-fn-se kmw-kvImcn-I X-\n-a-bp-W¿-Øp-∂ tN-e-I-f-Wn-™m-Wv hn-Zym¿-YnIƒ tLm-j-bm-{X-bn¬ ]-s¶Sp-ØXvv .hn-[n-I¿-Øm-°-fp-sS hn-e-bn-cp-Ø-ep-I-fn¬ \n-∂v

a¬-k-c-ß-sf√mw \n-e-hm-cw ]p-e¿-Øn-sb-∂v ]-d-bm≥ I-gnbpw. ta-f-bp-sS F√m hn-`m-K-ßfnepw Xn-I-™ A-®S-°w ]men-°m-\mb-Xv t\-´-ambn. henb I√p-ISnI-fn√m-sX I-tem¬k-h-Øn-\v ]-cn-k-am-]v-Xn Ip-dn°m-\m-b-Xn¬ kw-Lm-S-I¿- A`n-am-\-Øn-em-Wv. I-tem¬-khw- kz-tZ-iØpw hn-tZ-iØpw H-cp t]m-se F-Øn-® am[y-a {]h¿Ø-sc I-tem¬-k-h-Øns‚ A-a-c-°m-c-\m-bn-cp-∂ Fw F¬ hn F≥ hm-k-h≥ C∂se tIm´-bw {]-kv ¢-_n-seØn A-`n-\μn®p.

Cu-cm-‰p-t]-´: h¿-j-ß-fm-bn X-I¿-∂p-In-S-°p-∂ {Km-ao-WtdmUm-b \-S-bv-°¬˛ sIm-´p-Im]-≈n tdm-Uv P-\Io-b {i-a-Zm-\Øn-eq-sS ]p-\-cp-≤-cn-°m≥ tkm-jy¬ sU-tam-{Im-‰n-°v ]m¿´n Hm-^v C-¥y \-S-bv-°¬ {_m-©v I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. H-t´-sd Ip-Spw-_-߃ Xm-a-kn-°p-∂Xpw G-sd ]g-°w sN-∂Xpam-b Cu tdm-Uv Sm-dnw-Kv \S-Øn K-XmK-X-tbm-Ky-am-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v {]tZ-i hm-kn-Iƒ \n-c¥-cw A-[n-Ir-X-tcm-Sv B-hiy-s∏-´n´pw am-dn-am-dn-h-cp-∂ ]-©mb-Øv `-c-W k-an-Xn \n-c-¥-cam-bn A-h-K-Wn-°p-∂-Xn¬ Fkv.Un.]n.sF {_m-©v I-Ωn-‰n {]Xn-tj-[n-®p. 28\v sh-≈n-bmgv-N cm-hn-se G-gp- ap-X¬ tdm-Uv {i-aZm-\w B-cw-`n-°m\pw I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n®p. Fkv.Un.]n.sF ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n sk-{I´-dn ka-Zv a-‰-bv°m-Sv {_m-©v tbm-Kw D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]q-™m¿ afi-ew {]knU‚ v A-øq-_v-Jm≥ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. tbm-K-Øn¬ ]pXn-b {_m-©v `m-c-hm-lnI-sf Xn-c-s™-SpØp. Pn√m I-Ωn-‰n AwKw l-eo¬ X-e-∏-ffn¬ ,jm-lp¬ l-ao-Zv F-∂n-h¿ kw-kmcn®p. ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n sk-{I´-dn ka-Zv a-‰-bv-°m-Sv Xn-c-s™-Sp-∏v \n-b-{¥n®p. `m-c-hm-ln-I-fmbn {_m-©v {]-knU‚ v A-^v-km¿, sk-{I´-dn lm-jnw, {S-j-d¿ ssl-t{Zm-kv F-∂n-h¿ cw-K-Øp≠v.

Npcp¡¯nÂ

"]co£ hnP-b-kq{Xw'

Iq-´n-°¬: Iq-´n-°¬ ap-kvenw Pp-am A-Øn-s‚bpw tXP-kv Zn-\-]-{X-Øn-s‚bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-co-£ hn-Pbkq-{Xw ( ]-hn-{Xw) \-SØn. Pp-am A-Øv {]-knU‚ v ap-lΩZv \u-jm-Zv ]-cn-]m-Sn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. B-Ivk-kv ssKU≥-iv {]-Xn-\n-[n ¢m-kv \-bn-°pw. Pp-am A-Øv sk-{I´-dn Pem¬ I√p-]p-c-bv-°¬ lm-dq¨ aT-Øn¬ Iym]-kv {^≠v Hm^v C-¥y bq-Wn-‰v {]-knU‚ v jn-lm-_p-±o≥ kw-km-cn®p.

U‚ v cm-[m-hn \m-b¿ \n¿-Δln®p. N-S-ßn¬ Pn√m I-e-Œ¿ an-\n B‚Wn, ap-Jy {]-`mjWw \-SØn. tIm-´bw ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ k-Æn-I-eq¿ A-[y-£-X-h-ln®p.

bph-Xnsb ]oUn-¸n-¨-Xm-bn -]-cm-Xn

dn]»n-¡v Zn\m-tLmjw

tIm´bw: dn]ªnIv Zn\w Pn√bn¬ hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-tfmsS BtLm-jn°pw. t]menkv N-ß-\m-t»-cn: tIc-fm kv-t‰‰v ]tcUv {Ku≠n¬ \S-°p∂ F-Iv-kv k¿-Δo-kv eoKns‚ B]cn-]m-Sn-bn¬ t]men-kv, `n-ap-Jy-Øn¬ dn]ªn-°v Zn-\w FIvssk-kv, F≥.-kn.-kn., hn-]p-eam-b ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS kvIu´vkv & ssKUvkv hn`m-KB-tLm-jn-°pw. ß-fpsS ]tc-Uv, hnZ-ym¿∞n-I26\v cm-hn-se H≥-]-Xn-\v IpfpsS _m‚ v hmZ-yw, a‰p Iem-]cn-ipw-aq-´n-ep-≈ tPm¿-÷v cn-]m-Sn-Iƒ F∂n-h-bp-≠m-bntXma-kv tX-h-e-°-c-bp-sS kvcn-°pw. ar-Xn a-fi-]-Øn¬ ]p-j]m¿cmhnse 8.30\v KXm-K-X®-\, tZio-b ]-Xm-I-bp-b¿a{¥n tPmkv sX‰-bn¬ ]XmI ج, s]mXp-tbm-Kw F∂n-h Db¿Øn A`n-hm-Zyw kzo-I]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn \-Scn°pw. 8.40\v t]menkv, Øpw. FIvssk-kv, F≥.-kn.-kn., kvIu´vkv & ssKUvkv hn`m-Kß-fpsS ]tcUv \S-°pw. HºXn\v a{¥n dn]ªnIv Zn\-ktμiw \¬Ipw. 9.15\v kΩm-\-Zm\w \S°pw. 9.30\v kvIqƒ hnZym¿YnI-fpsS Iem-]-cn-]m-SnIƒ Ac-tß-dpw. ]cn-]m-Sn-bn¬ F√m hn`mKw P\-ßfpw ]s¶- B¿-∏p°-c: sa-Un°¬ -tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se ]n Pn hn-Zym¿Sp-°-W-sa∂v Pn√m IeIvS¿ Yn-Iƒ C-∂p-ap-X¬ A-\n-›n-XIm-e k-a-c-Øn\v. ka-cw AXymln-X hn-`m-K-tØbpw Xo-{h ]-cnN-c-W hn-`m-K-tØbpw _man\n B‚Wn A`-y¿∞n-®p. [n-°p-sa-∂-Xn-\m¬ B-ip-]{Xn {]-h¿-Ø-\w X-S- -s∏-Sm≥ km[y-Xbp≠v. h¿-[n-∏n-® ^o-kv Ip-d-bv-°p-I, sÃ^‚ v h¿-≤n-∏n-°p-I, Uyq´nh m¿-Up-I-fn-se A-Snÿm-\ ku-Icyw h¿-≤n-∏n°p-I Xp-SßnN-ß-\m-t»-cn: {]-kn-≤am-b sab Bh-iy-߃ D-∂-bn®p-sIm-≠m-Wv k-a-cw. {Xm-s∏m-eo-Ø≥ ]-f-fn-s∏-cpC-¥y-bn-se k¿-°m¿ sa-Un-°ƒ tIm-f-Pp-I-fn¬ tI-c-f∂mƒ C-∂v hn-]p-eam-b ]-cn-]mSn-I-tfm-sS \-S-°pw. cm-hn-se Øn¬-am-{X-am-Wv I-\-Ø ^okv Cu-Sm-°p-∂-X.v I-gn-™ aq-∂pG-gn-\p \-S-°p-∂ Ip¿-_m-\°vv h¿-j-Øn-\n-S-bn¬ ]-Xn-\m-bn-c-Øn-e-[n-Iw cq-]-bm-Wv ^o-kv C-\am¿ tPm-k-^v s]-cp-t¥m-´w sa- Øn¬ h¿-≤n-∏n-®-Xv. F-∂m¬ Uyq-´n-sN-ø-s∏-Sp-∂ hm¿-Up-I-fn¬ A-Snÿm-\ ku{Xm-s∏m-eo-Ø ta¬-t\m-´w Ic y-߃ G¿-s∏-Sp-ØmØ-Xv tUm-Œ¿-am¿-°v _p-≤n-ap-´v D-≠m\¬-Ipw. 10\v B-tLm-jam-b Ip¿- °p-∂-Xmbpw ]-d-bp-∂p. 24 a-Wn-°q-dm-Wv Uyq-´n-ka-bw Nn-e-t∏m_m-\°vv ^m. jn-Pp I-≠-πm- ƒ \q-dp-a-Wn-°q-dn-e-[n-Iw tPm-en sN-tø-≠ A-h-ÿ-bm-Wv. 270 °¬ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. Xp-S¿- ]n Pn hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv C-t∏mƒ tIm´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn∂v d-h. ^m. tPmk-^v ap-≠-I- ep-≈-Xv. ]n Pn hn-Zym¿-Yn-Ifpw lu-kv k¿-P≥-kv hn-`m-K-hp-am-Wv A-ipØn¬ {]-kw-Kn-°pw. D-®-I-gn]{Xn {]-h¿Ø-\w Im-cy-£-a-am-bn \-S-Øn-s°m≠p-t]m-Ip-∂Xv. ™vv ap-∂n-\v \-K-cw-Np-‰n-bp-≈ {]-Z-£n-Ww \-S-°pw. Rm-b-dm- hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ka-cw B-ip-]{Xn {]-h¿-Ø\-sØ ]q¿-W-amgv® ssh-In-´v Ip¿-_m-\-tbm-sS bn _m-[n-°p sa-∂-Xn-\m¬ a-¬k-c-Øn¬-\n-∂v ]n-∑m-d-W-sa-∂v kp-{]-≠v tUm ]n sI _m-e-Ir-jv-W≥ A-dn-bn®p. sIm-Sn-bnd-°w \-S-°pw.

X-e-\mSv: ssS-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \msf cm-hn-se 9 ap-X¬ X-e-\m-Sv K-h. F¬. ]n kv-Iq-fn¬ Iznkv a¬kcw \-S-°pw. F¬.]n. bp. ]n F®v. Fkv. hn-`m-K-߃°m-bn Xn-cn-®v s]m-Xp-hn-⁄m\-sØ Bkv-]-Z-am-°n-bm-Wv a¬-kcw. ssl-kv-IqƒX-e-Øn-epw bp.]n kv-Iqƒ-X-e-Ønepw G‰hpw Iq-Sp-X¬ t]m-bn‚p-t\-Sp-∂ kv-Iq-fn\v Fh¿-tdm-fnw-Kv t{Sm-^n-\¬-Ipw. \m-sf cm-hnse 9\v {]-knU‚ v tcm-ln-Wn-`m-bv \n¿-Δ-ln-°pw. ]-©mb-Øv saº¿-tim-`_m_p, em-e-®≥ F-∂n-h¿ kw-km-cn-°pw. kv-Iqƒ sl-Uv-am-kv‰¿ sFk-Iv tPm¿-Pv hn-P-bn-Iƒ-°v k-Ωm-\-w \¬-Ipw

tdm-Uv ]p-\-cp-²m-c-W-¯n-\v Fkv.Un.]n.sF cwK¯v

PnÃ-bn 1,44,929 Ip-«n-IÄ-¡v Xp-Ån-a-cp-¶v \ÂIn tIm´bw: ]ƒ-kv t]mfntbm Xo-{h-b-⁄-Øn-s‚ `m-K-am-bn 23, 2 Xo-b-Xn-I-fn¬ 1,44,929 Ip-´nIƒ-°v a-cp-∂v \¬Inb-Xmbn Pn√m sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. hn-hn ho\-kv A-dn-bn®p. B-[y Zn-\am-b C∂-se _qØp-I-fn¬-sh®v 1,40,409 Ip-´nIƒ-°v a-cp-∂p-\¬-In-bn-cp-∂p. A\y kw-ÿm-\-ß-fn¬-\n∂ph-∂v C-hn-sS Xm-a-kn-®v tPmen-sN-øp-∂-h¿-°v A-h-cp-sS Xm-ak ÿ-e-ß-fn¬ sh®pw acp-∂v \¬-In. A-©p-h-k- n-\p-Xm-sg a-cp∂ e-`n-°m-Ø Ip-´n-Iƒ-°v hmf-≠n-b¿-am-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ `-h-\ k-μ¿i-\w \S-Øn A-Sp-Ø Zn-h-k-ß-fn¬ Xp-≈n-acp-∂v \¬-Ipw. ]-cn-]m-Sn-bp-sS Pn√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w 23 \v cmhn-se Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬sh-®v Pn√m ]-©mb-Øv {]-kn-

iy-߃ A-S-ßn-b {]-ta-bhpw tbm-Kw AwKo-I-cn®p. A-\o-jv ]m-bn-∏m-Sv A-[y-£-Xh-ln-®p. ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n ‰n sI tKm-]n \n-tbm-P-I afi-ew {]-kn-U‚ v a≥-kp¿ sXß-W kw-km-cn-®p.

sh≈q¿: hnhml hmKvZm\w \¬In bph-Xnsb ]oUn-∏n-®Xm-bn -]-cm-Xn. hS-bm¿ a-t\mPv a\ojv (30)\v FXnscbmWv sh≈q¿ a-\-°-I-Shv `mK-Øp≈ hnhm-l-_‘w th¿s]-SpØnb bphXn Xe-tbm-e-∏-dºv t]menkn¬ ]cmXn \¬Inbn-cn-°p-∂-Xv. ]cm-Xn-°m-cn-bmb bph-Xn-s°m∏w Fd-Wm-Ip-fØv tPmen- t\m-°p∂ bphmhv hnhm-l-hm-KvZm\w \¬In Iq´pIm-cn-bpsS ho´n¬ sIm≠pt]mbn aq∂v Znhkw ]oUn-∏ns®∂v ImWn-®mWv ]cmXn \¬In-bn-cn-°p-∂Xv.

ss_¡v bm{X-¡m-c\v ]cn¡v Iq-´n-°¬ ap-kvenw Pp-amA-Øn-s‚bpw tXP-kv Zn-\-]-{X-Øn-s‚bpw kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ \S-Ønb ]hn{Xw ]cn-]m-Sn-bn¬ \n∂v

sh≈q¿: B\-sb-I-b-‰n-t∏mb temdn-bn¬ ss_°n-Sn®v ss_°v bm{X-°m-c\v ]cn°v. hS-Ic IS-bØpwIpgn kptc{μs‚ aI≥ kp`mjv (24)\mWv ]cnt°‰Xv. tIm´bw FdWm-Ipfw tdmUn¬ hcn-°mw-Ip-∂n\v kao]-amWv A]-I-Sw. ]cn-t°‰ kp`mjns\ s]m-Xn-bnse kzIm-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.

sa-Un¡Â -tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se Adnhpw hn-t\m-Zhpw ]-IÀ-¶v _tbm FIvkvt]m {i-t²-b-ambn {ioIp-am-c-Kp-cp-tZhCu-cm-‰p-t]-´: ssPh ssh-hn- F. ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn-em- tNm-tZym-Ø-c-ßfpw hn⁄mP-tIm-·´-Zbw:n\m-Xn-tLmjw ]n.Pn hn-ZymÀ-Yn-IÄ C-¶p-ap-X [y-Øn-s‚ {]m-[m\yw hn-fn- Wv {]Z¿i\w kw-L-Sn-∏n-®Xv. \ {]-Zhpw hn-t\m-Z-{]-Z-hp-am-bn cph√- s]m-bv-I-bn¬ {io-Ip-am-c-Kp-cp-tZ-h-s‚ t®m-Xn- hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-cp°n-b k-ao-]-{]-tZi-sØ kv-Iq-fp-I- amdn. kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏ƒ jm133˛mw P-∑-Zn-\w A-[: ÿn-X P-\-X-bp-sS tZ-io-b-tbm¬-k-h_tbm F-Ivkvt]m {i-t≤-b-am- fn¬-\n-∂pw- tIm-f-Pp-I-fn¬- Pn tPm-k^v, ¢-∫v A-ssUzA-\n-Ýn-XIm-e k-a-c-¯n\v ambn s^-{_p-h-cn 13 ap-X¬ 19 h-sc ]n.B¿.Un.F-®v Bbn. 60 Hmfw kv-‰m-fp-I-fn-em-bn \n∂pambn \n-ch-[n hn-Zym¿-Yn- k¿ amXyp Fw Ip-cym-t°mkv,

sa-{Xm-s¸m-eo-¯-³ ]-Ån-s¸-cp-¶mÄ C-¶v

ssPhssh-hn-[y-Øn-s‚ {]m[m-\y-sØ-°p-dn®pw t\-cn-Sp-∂ `o-j-Wn-I-sf-°p-dn®pw kwc£-W am¿-K-ß-sf-°p-dn®pw hnZym¿-Yn-Iƒ t{]m-P-Œp-I-fn-eqsS-bpw-a‰pw A-h-X-cn-∏n-®t∏mƒ {]-Ir-Xn kv-t\-l-Øns‚bpw kw-c-£-W-Øn-s‚ DW¿-Øp-]m-´m-bn. πm-i-\m¬ sk‚ v B‚-Wo-kv Un.F≥.-

I-fm-Wv ]cn-]mSn -Im-Wm-s\Øn-bXv. \m-S≥ `-£-W ]m-\ob-ß-fp-sS ssh-hn-[yw, tX-\o-® h-f¿Ø¬, am-en-\y \n¿-am¿-P\ am¿-K߃, e-l-cn-hn-cp≤ t_m-[-h-XvI-c-W kv-‰mƒ F∂n-h A-dnhn-s\m-∏w aqeyt_m-[w ]-I-cp-∂-Xm-bn amdn. Izn-kv a¬-k-c-ßfpw ssPh ssh- h n- [ y- ß - s f- ° p- d n- ® p≈

ssl-Uv-am-k-‰¿ Ip-cym-t°m-kv t\-XrXzw \¬-In.

am-änh¨p

sIm-Sp-ßq¿: hm-gq¿ {Km-a-∏©m-b-Øn¬ Ip-Spw-_-{io-Iƒ°v sNm-Δmgv-N \-S-Øm-\n-cp-∂ ap-´-t°m-gn hn-Xc-Ww am‰nsh®p. ]p-Xn-b Xob-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw.

C-f-§p-f-w t£{X-¯n B-\-bq-«v s]m≥-Ip-∂w: C-f-ßp-fw {io-[¿-Ω im-kv-Xmt£-{X-Øn¬ {]-kn-≤am-b B-b-bq-´v v \-S∂p. tIm´-bw F-kv.]n ]n Pn A-timIvv Ip-am¿ B-\bq-´v D-Zv-Lm-S-\w-sN-bvXp. C∂-se D-®-I-gn™v 2.45 Hm-sS B-cw-`n-® B-\-bq-´n¬ Kp-cp-hm-bq¿-tIi-h≥,K-tPm-Øa≥ Cu-cm-‰p-t]-´ A-ø-∏≥, Im™n-c-°m-´p-ti-Jc≥, πm-t¥m-´w-_m_p, Nm-∏a‰w Ir-j-W≥-Ip´n, ]p-Xp∏-≈n {_-lv-a-ZØ≥, D-

j-{io-i-¶-c≥-Ip´n, tXm-´p-Nm-en¬ t_m-tem\mYv, ]p-Xp∏-≈n aw-Knƒ,a√∏-≈n e°n-{]-km-Zv, aq-hm-‰p-]p-g-A-ø-∏≥, tXm-´-b-°m-Sv Im¿-ØntIb≥, ssX-ap-dn Ip-´n-Ir-jv-W≥, th-º-\m-´v A¿-Pp\≥, Nn-d-bv-°m´vv thWp-tKm-]m¬, Fv-∂o B-\-I-fm-Wv C-∂e-sØ B-\-bq-´n¬ ]-s¶-SpØ-Xv. F-kv.]n ]n Pn A-timIvv Ip-am¿ DZvLmS\w sNbvXp.

ÿm-\am-b C-c-hn-t]-cq¿ {io-Ip-am¿ \-K-dn¬ {]-Xy-£ c£mssZh-k-` B-tLm-jn-°pw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn {]-tXy-I {]m¿-Y-\bpw ]p-jv-]m¿-®-\bpw \-S-Øpw. B-[ymfln-I k-tΩ-f\w, s]m-Xp-k-tΩ-f\w, P-∑-Zn-\-ktΩf-\w hn-Zym¿-Yn bph-P-\ k-tΩf-\w B-[ymfln-] {]-`mj-W-߃ F∂n-h \-S-°pw.

F-kv.Un.]n.sF `m-c-hm-lnIÄ

tIm´bw: ]m-bn-∏m-Sv ]-©mb-Øv: ]n F A-\ojv ({]-knU‚ v) cm-P (ssh-kv {]-kn-U‚ v) ‰n sI tKm]n (sk-{I-´-dn) \u-jmZv (tPm-bn‚ v sk-{I-´dn) ‰n F k-eow (J-Pmw-Pn). IqSm-sX 13 Aw-K I-Ωn-‰n-sbbpw Xn-c-s™-SpØp. a-®n∏-≈n {_m-©v˛ jn-bm-Zv ]n F®v ({]-kn-U‚ v ) I-_o¿ (sk-{I-´dn) A≥-km¿ (J-Pm≥Pn) A-ao¿ (tPm. sk-{I-´dn) \n- m¿ (ssh. {]-knU‚ v ) Ip-Sm-sX Hº-Xv Aw-K I-Ωn-‰n Xn-c-s™-SpØp. am¿°-‰v {_m©v˛ lm-jvnw ({]-kn-U‚ v ) jmPn (ssh-kv {]-I-kn-U‚ v) jm-\hmkv (sk-{I´-dn)A≥k¬ (tPm.sk-{I-´dn) A-^vk¬ ({Sj-d¿)Iq-Sm-sX H-ºXw-K I-Ωn-‰n-sb Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-p.

At]-£ £-Wn-¨p tIm´bw: tIcf ]ªnIv k¿hokv IΩo-j≥ \S-Øp∂ ]co-£-Iƒ°v Akn-Â v kq{]-≠p-am-cmbn \ntbm-Kn-°s∏-Sm≥ F¬.-]n./bp.-]n. kvIqƒ Akn-Â v, F®v.-Fkv.-F., a‰p k¿°m¿ DtZ-ym-Kÿ¿, dn´-b¿ sNbvXv A©p h¿jw Ign-bmØ F¬.-Pn.-Fkv. Hgn-sI-bp-ff DtZ-ym-K-ÿ¿ F∂n-h¿°v At]-£n-°mw. Xm¬]c-y-ap-f-f-h¿ s^{_p-hcn Hº-Xn-\Iw Pn√m ]n.-F-kv.-kn. Hm^nkn¬ At]-£-bp-ambn t\cn´v lmP-cm-I-Ww. At]£-bpsS amXrI IΩo-js‚ sh_vssk-‰n¬ e`n-°pw. k¿ho-kn-ep-f-f-h¿°pw dn´-b¿ sNbvX-h¿°pw {]tX-yIw At]-£mt^m-dam-Wv. hniZhn-h-c-Øn\v Pn√m ]n.-F-kv.kn. Hm^o-kp-ambn _‘-s∏SWw. ]mem: kwÿm-\ \n¿-Ωn-Xn tI-{μ-Øn-s‚ ]m-em h-≈n-®n-dnep-≈ doPn-b-W¬ sk‚-dn¬ ]p-Xn-b-Xm-bn B-cw-`n-°p∂ tlm¿-´n-Iƒ-®d¬, Im¿-s]‚-dn ]-cn-io-e-\-Øn-\v 18\p 35\pw at[y-{]m-b-ap≈ sXm-gn¬-c-lnXcm-b bph-Xn bp-hm-°-fn¬-\n∂v A-t]-£ £-Wn-®p.

AhK-W-\-bp-sS sI-«-gn-¨v hn-I-emw-K {Kmak-`; ]-s¦-Sp-¯-Xv 568 t]À F-cp-taen: {Km-a-∏©m-b-Øv A-[n-IrX-sc A-º-c-∏n®p-sIm≠v \q-dp-I-W-°n-\v hn-I-emw-K¿ Iq-´-tØm-sS hn-I-emw-K¿-°p≈ {]-tXy-I {K-m-a-k-`-bn¬r ]s¶-Sp-°m-s\Øn. C∂-se cm-hn-se 11 \v ]©mb-Øv tIm¨-^-d≥-kv lmfn-em-Wv {Kma-k-` \-S-∂Xv. ]-SnIƒ Ib-dn tIm¨-^-d≥-kv lmfn-em-sXØn-b hn-I-emw-K¿°m-bn A≥-]-tXm-fw C-cn-∏nSß-tf D-≠m-bn-cp-∂p≈q. lmfn¬ Xn-ßn \nd-™-tXmsS F√m-h¿-°pw I-tk-c-Iƒ \¬Im≥ -]-©mb-Øv {]-knU‚ v tam-fn amXyp \n¿-t±-in®p. F√m-h¿°pw C-cn-∏n-S-sam-cp°n-bn-´m-Wv {Kma-k-` B-cw-`n-®Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ap-gph≥ hn-I-emw-Kcpw F-Øn-sb∂ {]-Xo-Xn-bm-bn-cp∂p. samØw 568 t]¿ ]-s¶-SpØp. C-{Xb-[n-Iw hn-I-emw-K¿ ]-s¶-Sp-

Ø {Kma-k-` F-cp-ta-en-bp-sS Ncn-{X-Øn¬ B-Zy-am-bmWv. I-gn™ Hmtcm X-h-Wbpw hm-Kv-Zm\-ß-f√m-sX X-߃-°m-bn A[n-Ir-X¿ H∂pw sN-bv-Xn-´n-s√∂ ]-cm-Xn-I-fm-bn-cp∂p Hm-tcmcp-Ø¿°pw ]-d-bm-\p-≈-Xv. Nne-cp-sS A-`n-{]m-b-{]-IS-\w \n-dI-Æp-I-tfm-sS-bm-bn-cp∂p. h¿j-ß-fm-bn s]≥-j≥ ap-S-ßn-bXn-s‚ a-t\m-th-Z-\bpw Nn-e¿°p-≠m-bn-cp∂p. a-°-fp-sS hn-Zym-`ym-khpw ho¬-sN-b¿ A-\p-h-Zn-°m-\p≈ B-h-iy-ßfpw \n-c-h-[nt]¿ D-b¿Øn. D-b¿-∂ hn-Zym`ym-k-ap-≠m-bn´pw C-Xph-sc sXm-gn¬ e-`n-°m-Ø-Xn-s‚ ]cm-Xn-Ifpw G-sd D-b¿∂p. thZn-bn¬ {]-knU‚ v tam-fn-amXyp, ssh-kv {]-knU‚ v tPm-bn ta-{]m¬, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv Sn hn sXm-Ωn F-∂n-h-cp-ap≠mbn-cp∂p. B-sI aq-∂v e-£w-cq]-bm-Wv hn-I-emw-K¿-°m-bp-≈

{]-tXy-I ]-≤-Xn-°m-bn h-I-bncp-Øn-b-sX-∂v {]-knU‚ v ]-d™-t∏mƒ 23 hm¿-Up-≈ F-cpta-en-bn¬ C-Xv A-]-cym-]v-X-amsW-∂v A-`n-{]m-bw D-b¿∂p. sam-Øw ]-≤-Xn-Xp-I-bp-sS A©v i-X-am-\w hn-I-emw-K¿-°mbn am-‰n-sh-bv-°-W-sa-∂v Bhiyw i-‡-am-bn-cp-∂p. 12 h¿j-am-bn ]-©m-b-Øn¬-\n-∂p≈ s]≥-j≥ ap-Sßn-b hn-Iemw-K¿h-sc ]-cm-Xn-°m-cn¬ D≠m-bn-cp∂p. A-Sp-Ø {Km-a-∏©mb-Øv I-Ωn-‰n-bn¬ hn-I-emw-K¿-°p-≈ {]-tXy-I ]-≤-Xn-I-sf∏-‰n Xo-cpam-\-sa-Sp-°p-sa-∂v {]-kn-U‚ v A-dn-bn®p. D-®-tbm-sS-bm-Wv {Kma-k-` ]n-cn-™-Xv. Aw-K-ssh-I-ey-ap≈-h-sc ]-cn-K-Wn-®v Iq-Sp-X¬ ku-I-cy-{]-Zam-b \n-e-bn¬ {Kma-k-` hn-fn-®p tN¿-°-W-sa∂pw B-h-iyw D-b¿-∂p.

C-f-ßp-fw {io-[¿-a im-kv-Xm-t£-{X-Øn¬ C∂se \S∂ B\-bq´v

p20_25-01-11  

bph- X nsb ]oUn- ¸ n- ¨ - X m- b n - ] - c m- X n am- ä nh¨p sa- { Xm- s ¸m- e o- ¯ - ³ ]- Å n- s ¸- c p- ¶ mÄ C- ¶ v ]cn- ] mSn hm- g q¿ a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you