Page 1

{]mtZ-inIw

06 s^{_phcn 2011 Rmb¿

kottayam/ktm

ssh-¡w t_m-«p-sP-«n \nÀ-am-Ww ]qÀ-¯n-bmbn

Adnbn-¸pIÄ

]-\ DÂ-¸-¶-hn-X-c-W-¡m-sc B-h-iy-ap-−v tIm´bw: kw-ÿm-\ ]-\ D¬∏-∂ hn-I-k-\ sXm-gn-em-fn t£-a tIm¿-]-td-j-s‚ (sI¬]mw) D¬-∏-∂-ß-fm-b io-X-f]m-\o-b-߃, kv-Izm-jv, s\m¶v, I-cn-∏p-°-´n, ]-\w-I¬-°≠w, I-c-Iu-i-e-\ D¬-∏-∂߃, ]-\w-X-Sn sIm-≠p-f-f ^¿-Wn-®¿ ap-X-em-b-h Pn-√bn¬ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\v km-º-Øn-I-`-{Z-X-bp-f-f-h¿-°v A-t]-£n-°mw. Xm¬-∏-cy-ap-ff-h¿ sN-b¿ am≥ & am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿, sI¬-]mw, slu-kv \-º¿ X-X-I-V/42 tlm-kv-]n‰¬ PMv-j≥, s\-øm-‰n≥-I-c, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-∂ hn-emk-Øn¬ s^-{_p-h-cn A-©n-\Iw e-`n-°-Ø-°-hn-[w A-t]£n-°-Ww. hn-i-Z-hn-h-c-Øn-\v 0471 2225007, 9446525005, 9387466859, 9446397497 F-∂o t^m¨ \-º-cp-I-fn¬ _-‘s∏-Sp-I.

ssh°w: P-e-K-Xm-K-X h-Ip∏n¬ G-‰-hp-a-[n-Iw h-cp-am-\w e-`n-°p-∂ k¿-ho-kp-I-fn¬ {][m-\-s∏-´-Xm-Wv ssh-°w ]-≈n∏p-dw t_m-´p sP-´n \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bmbn. \m-tem-fw t_m´p-I-fm-Wv C-hn-sS k¿-hokv \S-Øp-∂-Xv. h-cp-am-\-Øn¬ Gsd ap-∂n¬ \n-∂n´pw A-[nIm-c tI-{μ-߃ t_m-´p-sP-´n-bp-sS hn-I-k-\-Øn-\p-th-≠n H∂pw sN-bv-Xn-cp-∂n√. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-fpn-sS A-`mh-Øn¬ C-∂v Po¿-Wm-h-ÿ-bnemWv Cu sP´n. ssh-°w kXym-{K-l-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Km-‘n-Pn h-∂n-d-ßn-b-Xn-s‚ ]m-c-º-cyhpw cm-P-hm-gv-N-bp-sS kv-am-c-Iam-b iw-Jvap-{Z-bp-sS

kv-amÀ-«v ImÀ-Uv hn-X-c-Ww C-¶pw \m-sf-bpw

hn-I-k-\- k-an-Xn tbm-K-¯n hm-«À A-tXm-dn-än-s¡-Xn-tc hym-]-I ]-cm-Xn N-ß-\m-t»-cn: hn-hn-[ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ P-\-{]Xn-\n-[n-I-fpw hn-hn-[ h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ-cpw ]-s¶-Sp-Ø Xm-eq-°v hn-I-k-\ k-an-Xn-tbm-K-Øn¬ hm-´¿ A-tXm-dn-‰ns°-Xn-tc hym-]-I ]-cm-Xn. Ip-Sn-sh-≈£m-aw ap-X¬ sh-≈w Sm-∏n-eq-sS ]m-gmbn-t∏m-hp-∂-Xp-h-sc-bp-≈ \n-c-h-[n {]iv-\-߃-°p ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂m-Wv d-h\yq-S-h-dn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw kp[m-Ip-cy-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-K-Øn¬ D-b¿-∂ B-t£-]w. C-Xn-\v ]-cn-lm-c-am-bn Cu h-Ip-∏p-ambn _-‘-s∏-´ A-Zm-e-Øv \-S-Øp-∂-Xn\m-bn No-^v F-≥-Pn-\o-b-tdm-Sv B-h-iys∏-Sm-\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. N-ß-\m-t»-cn \-K-c-k-`-bp-sS hn-h-[ `mK-ß-fn¬ {]-tXy-In-®v a-Xp-aq-e, hm-g-∏≈n `m-K-ß-fn¬ ip-≤-P-ew-e-`n-°m-dn-s√∂pw ,\n-c-¥-cw sh-≈w H-gp-In P-ew ]mgm-Ip-∂ Nn-e-Sm-∏p-Iƒ am-‰n ]p-Xn-b-Xv ÿm-]n-°-W-sa-∂v ]-e-{]m-h-iyw B-h-

iy-s∏-´n-´pw _-‘-s∏-´-h¿ X-øm-dm-bn-´ns√-∂v \-K-c-k-`mw-Kw sI Sn tXm-a-kw Nq-≠n-°m-´n. ]p-g-hm-Xv `m-K-Øv F-´-Sntbm-fw Xm-gv-N-bn-em-Wv ss]-∏p-Iƒ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. C-h s]m-´p-∂-Xv \n-Xy kw-`-h-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p. s]-cp-ºp-g ]m-e-Øn-\v k-ao-]w _‘w hn-t—-Zn-® \n-e-bn¬ In-S-°p-∂ IpSn-sh-≈ ss]-∏n-s‚ _-‘w ]p-\-ÿm]n-®m¬ F.-kn tIm-f-\n-bn-se P-e-£maw ]-cn-l-cn-°m-\m-Ip-sa-∂pw F-∂m¬ _-‘-s∏-´-h¿ A-Xn-\v X-øm-dm-Ip-∂ns√-∂pw ]m-bn-∏m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-_n ]-d-™p. ]-©m-b-Øn-se 64 Sm-∏p-I-fn¬ sh≈w e-`n-°p-∂n-s√-∂pw F-∂m¬ A-Xns‚ _n-√v Ir-Xy-am-bn A-S-t°-≠-Xm-bn h-cp-∂p-sh-∂v Ip-dn-®n ]-©m-b-Øv {]kn-U‚-v ssj-e-Pm-tkm-a≥ A-`n-{]m-bs∏-´p. H-cp e-£-Øn C-cp-]-Øn A-ømbn-cw cq-] sh-≈-°-c-am-bn A-S-t°-≠n h-cp-∂p-sh-¶n-epw hm-g-∏-≈n ]-©m-bØn¬ ip-≤-P-ew e-`n-°m-dn-s√-∂v {]-kn-

U‚ v tdm-k-Ω h¿-Ko-kv ]-d-™p. 104 Sm∏p-Iƒ am-{X-ap-≈ s\-Spw-Ip-∂w {Km-a-∏©m-b-Øn¬ 198 Sm-∏n-s‚ ]-W-am-Wv AS-°p-∂-Xv. C-Xn¬ ]-e-Xn-epw sh-≈w e`n-°m-dn-s√-∂v s\-Sp-Ip-∂w {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v cm-Pn-t]mØ≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. I-ß-g hm-´¿- kv-Io-an¬- \n-∂p-≈ ss]-∏p-I-fn¬ sh-f-f-ta e-`n-°m-dn-√. aq∂p-{]m-h-iyw tam-t´m¿ I-Øn-bn-´pw c≠-c-am-kw Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°m-Xn-cp∂n-´pw _-‘-s∏-´-h¿-]-cn-lm-cw I-s≠Øn-bn-se-∂pw sh-≈m-hq¿ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v A-\n-tam≥ tPm-k-^v ]-cm-Xn-s∏-´p. h-en-b Ip-fw `m-K-Øv cm-{Xn-Im-e-ßfn¬ Sn-∏-dp-I-fn¬ a-c-W-∏m-®n¬ \-S-ØpI-bm-sW-∂pw cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ C-h Hm-Sp-∂-Xn-\v A-\p-a-Xn th-W-sa-∂n-cns°-bm-Wv C-ß-s\ A-\-[n-Ir-X-am-bn aÆp-am-bn ]-c-°w ]m-bp-∂-sX-∂pw Xrs°m-Sn-Øm-\w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-Xn\n-[n ]-d-™p. Iq-Sm-sX t]m-en-kv tÃ-

tIm-´bw: k-a-{K B-tcm-Ky C≥-jpd≥-kv ]-≤-Xn {]-Im-cw Ip-d-hn-e-ßm-Sv, I-S-πm-a-‰w, In-Sßq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn¬ Dƒ-s∏-´-h-cp-sS kv-am¿-´v Im¿Uv hn-X-c-Ww C-∂pw \m-sf-bpam-bn Xm-sg ]-d-bp-∂ tI-{μ-ßfn¬ hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v Pn√m te-_¿ Hm-^n-k¿ tPm-kv A-K-Ãn≥ A-dn-bn-®p. A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ t]-cv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X-h¿ sF-U‚n‰n Im¿-Up-am-bn Ip-Spw-_-k-taXw \n-›n-X-tI-{μ-ß-fn-se-Øn t^m-t´m F-Sp-°-Ww.--Ip-d-hn-eßm-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn-epƒs∏-´-h-cp-sS t^m-t´m Ip-cyw bp.-]n kv-Iqƒ, tIm-g s]≥j≥ `-h≥, ]-©m-b-Øv lmƒ, tXm-´p-hm tIm-Hm-∏-td-‰o-hv _m¶v lmƒ F-∂n-h-S-ß-fn-epw FSp-°pw. I-S-]v-fm-a-‰w ]-©m-b-Øn-epf-f-h-cp-sS t^m-t´m I-S-πm-a-‰w I-Ωyq-Wn-‰n lmƒ, h-b-e IB-Iv-k-kv ssK-U≥-kv sk‚-dpw Ip-Ω-\w ap-kvenw P-am-A-Øpw kw-bp-‡-am-bn Ωyq-Wn-‰n lmƒ F-∂n-hn-S-ßkw-L-Sn-∏n® ]co-£m hn-P-b kq-{Xw ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn fn-epw In-S-ßq-cn-ep-f-f-h-cp-tS-Xv In-g-t° Iq-S-√q¿ sk‚ v tPmk-^v bp. ]n, kv-Iqƒ, In-S-ßq¿ K-h: F¬ ]n kv-Iqƒ, In-Sßq¿ sku-Øv F-bv-U-Uv bp.]n kv-Iqƒ, Ip-Ω-Æq¿ km-kvIm-cn-I \n-e-bw, sN-ºv-fm-hv sI.-kn.-ssh.-Fw sse-{_-dn F∂n-hn-S-ß-fn-ep-am-Wv F-S-p°p∂-Xv.--

td-j³ hym-]m-cn-IÄ sk-{I-t«-dn-b-äv ]-Sn¡Â D-]-hkn¡pw

d-_À D-Â-¸-¶- \nÀ-am-W-w: ]-cn-io-e-\w \ÂIpw tIm-´-bw: d-_-dp-¬-∏-∂- \n¿-amW-Øn¬ d-_¿- t_m¿-Uv ]-cnio-e-\w \¬-Ip-∂p. D-W-° d_-dn¬- \n-∂v s{S-Uv d-_¿, hnhn-[-X-cw tamƒ-U-Uv D-¬∏∂߃ Xp-S-ßn-b-h-bp-sS \n¿-amWØn-ep-≈ ]-cn-io-e-\w s^{_p-h-cn 16 ap-X¬ 25 h-sc tIm´-b-Øp-≈ d-_¿ s{S-bn-\n-Mv C≥-Ãn-‰n-bq-´n¬ h-®v \-S-°pw. ]-cn-io-e-\-^o-kv 1700 cq-]. ]-´n-I-Pm-Xn-]-´n-I-h¿-§Øn¬ s∏-´-h¿-°v ^o-kn-\Øn¬ 50 i-X-am-\w C-f-hp e-`n°p-∂-Xm-Wv.-]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ sh-≈-°-Sem-kn¬ X-øm-dm-°n-b A-t]£-tbm-sSm-∏w ]-cn-io-e-\-^okv U-b-d-Œ¿ (s{S-bn-\n-Mv), d_¿-t_m¿-Uv F-∂ t]-cn¬ tIm-´-b-Øp am-dm-hp-∂ Unam‚ v {Um-^v-‰v B-tbm a-Wntbm¿-U¿ B-tbm U-b-d-Œ¿ (s{S-bn-\n-Mv), d-_¿ -t_m¿-Uv ]n.-H-, tIm-´-bw- 9 F-∂ hn-emk-Øn¬ A-b-t°-≠-Xm-Wv.Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 0481-2351313.-

tIm-´-bw: an-\n-aw thPkv \¬I-W-sa-∂-h-iy-s∏-´v kw-bp-‡k-a-c-k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ sNm-Δm-gv-N kw-kv-Ym-\sØ td-j≥ I-S-I-ƒ A-S-®n-´v sk-{I-t´-dn-b-‰v ]-Sn-°¬ Ip-´ D]-hm-kw \-S-Øp-sa-∂v td-j≥ Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ tZ-in-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn- t__n-®≥ ap-°m-S≥ ]-{X-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. C- X n- \ p- a p- t ∂m- S n- b m- b n \mep ap-X¬ Xm-ep-°v X-e-

Øn¬ k-a-c-{]-N-c-W hm-l-\Pm-Y B-cw-`n-®p. k¿-°m¿ `m-KØp \n-∂v A-\p-Ip-e \n-e-]m-Sv D-≠m-bn-√-¶n¬- am¿-®v H-∂p apX¬ A-\n-›n-X-Im-e-tØ-°v td-j≥ `-£y-[m-\y hn-X-c-Ww kv-Xw-`n-∏n-°m-\pw Xn-cp-am-\-ap≠v. td-j≥ hym-]m-cn-Iƒ-°v an\n-aw th-P-kv D-d-∏p-h-cp-Øp-I. Ip-Sn-»n-I Xp-I-bm-b 20 tIm-Sn cp-] -D-S≥ hn-X-c-Ww sN-øp-I. c≠-c e-£-tØm-fw h-cp-∂ ]p-

Xn-b td-j≥ Im¿-Up-Iƒ hn-Xc-Ww sN-øp-I F-∂n A-h-iyß-fpw k-a-c-k-an-Xn D-∂n-bn-°p∂p. tI-{μ-]p-fn¬ \n-∂v A-[n-I hn-e-°v e-`n-® 50000 sa-{Sn-°v S¨ A-cn hm-ßm≥ B-fn-√msX sI-´n-In-S-∂p \-in-°p-I-bmWv. F-∂m¬ hn-e-Ip-Sn-b A-cn tÃm-s°-Sp-°m≥ hn-k-Ω-Xn°p-∂ hym-]m-cn-I-fp-sS ssek≥-kv k¿-°m¿ d-±p-sN-øp-Ibm-W-∂pw P-\-d¬ sk-{I-´-dn Ip-‰-s∏-Sp-Øn.-

{Km-a-§-fn-se kn-\n-am-im-e-IÄ a¬a-d-bp-¶p

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: \m-´n≥ ]p-dß-fn¬ \n-∂pw kn-\n-am-tIm-´I-ƒ a¨ a-d-bp-∂p. hym-P- kn.--Un-I-fp-sS-bpw Sn.hn-bp-sS-bpw A-Xn {]-k-c-W-am-Wv Xn-tb-‰-dpI-sf X-I¿-Ø-Xv. ]-e D-S-a-I-fpw \-„w k-ln®m-Wv Xn-tb-‰¿ \-S-Øn-s°m≠p-t]m-∂n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ D-g-hq¿: D-g-hq¿˛-]p¬-∏m-d-Ip-S- Nn-e-hv h¿-[n-®-tXm-sS ]-e D-S-a°-®n-d tdm-Un-se H-c-∏m-¶¬ I-fpw Xo-tb-‰-dp-Iƒ Hm-Un-t‰mI-ep-¶v s]m-fn-®v ]p-Xp-°n-∏-Wn- dn-b-ß-fm-°n. sh-≈q¿ {_-“bp-∂-Xn-\m¬ s^-{_p-h-cn Gaw-K-ew, ]n-d-hw, I-√-d, X-e-tbmgp ap-X¬ ]-Wn Xo-cp-∂-Xp-he-∏-d-ºv, D-√-e, _-≠v-tdm-Uv `msc A-Xp-h-gn-bp-f-f hm-l-\-KK-ß-fn¬ {]-h¿-Øn-®p-sIm-≠nXm-K-Xw \n-tcm-[n-®p. hm-l-\- cp-∂ {]-Z¿-i-\-im-e-Iƒ ]-e߃ D-g-hq¿- im-kv-X-°p-fw-˛Xpw s]m-fn-®p-\o-°n. Nn-e-Xv CA-d-™-]p-g h-gn t]m-th-≠t∏mƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-ß-fm-bn Xm-sW-∂v I-Sp-Øp-cp-Øn tdm- am-‰n-bn-´p-≠v. ssh-°-Øv {]-h¿Uv-kv k-_v Un-hn-j≥ F-Iv-kn- Øn-®n-cp-∂ aq-∂v kn-\n-am XnIyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn- tb-‰-dp-I-fpw A-S-®p-]q-´n. km®p. am-\yw t{]-£-I-cp-≠m-bn-cp-∂

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p

{]u-Unbpw D-≈ Cu ]-gb t_m-´p-sP´n-tbm-Sv tN¿-∂p-Xs∂-bm-Wv ]pXn-b sP-´n \n¿-Ωn®n-´p-≈-Xv. 65 e-£wcq-] Nn-e-hgn-®v C-dn-tKj≥ h-Ip-∏v \n¿-an® P-´n-bn¬ bm-{X-°m¿-°v -{]mYan-I B-h-iy-߃ \n-d-th-‰p∂-Xn-\p-≈ ku-I-cy-ap≠v. Iq-Sm-sX πm‰v-t^m-an-\v ta¬°q-c ÿm-]n-®n-´p-≈-Xn-\m¬ sh-bnepw a-gbpw G¬-°m-sX bm-{X-°m¿-°v t_m-´n¬ I-b-dm\mhpw. ]pXn-b sP-´n-bp-sS D-ZvLmS\w Cu am-kw \n¿-h-ln°p-∂-Xn-\p-≈ Xn-c-°n-´ {]-h¿Ø-\-ß-fm-Wv \-S-∂p-h-cp-∂-Xv. t_m-´v A-Sp-°p-∂-Xn-\v B-gw {I-ao-I-cn-°p∂ tPm-en-Iƒ hcpw Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-Øp-sa-

∂v _-‘-s∏-´-h¿ ]-d-™p.

kzo-I-c-Ww \Â-In

tIm-´-bw: Fw.-Pn k¿-h-I-emim-e I-em-{]-Xn-` A-\q-]v F t_-_n-bv-°v Io-gq¿ Un.-_n tIm-f-Pn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. kzo-I-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ {]n≥-kn-∏¬ tUm. F-®v k-Zmin-h≥-]n-≈ A-[y-£-\m-bn-cp∂p. tIm-f-Pn-s‚ D-]-lm-c-hpw k-Ωm-\n-®p. tIm-f-Pv bq-\n-bs‚ D-]-lm-cw sN-b¿-am≥ entPm h¿-Ko-kv ssI-am-dn. tKm-]n\m-Y≥ \m-b¿, h-Ip-∏v ta-[m-hn Fw F-kv _n-Pp, _n-μp \m-b¿, kn-_n tPm¨, F A-cp¨-Ipam¿, s_-∂n tIm-t®-cn kw-kmcn-®p.

\n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm°nb ssh-°w t_m-´p-sP´n

s^-{_p-h-cn-bn-se td-j³ hn-X-c-Ww tIm-´-bw: s^-{_p-h-cn-bn-se Pn-√-bn-se F.-]n.-F¬. Im¿Up-S-a-Iƒ-°v 8.-90 cq-] \n-c°n¬ 10 In. {Kmw A-cn-bpw 6.-70 cq-] \n-c-°n¬ c-≠p In.-{Kmw tKm-X-ºpw hn-X-c-Ww sN-øp-sa∂v Pn-√m k-]v-ssf Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p. F.-]n.-F¬. hn-`m-KØn¬-s∏-´ k-_v-kn-Un Im¿Up-S-a-Iƒ-°v c-≠p cq-] \n-c°n¬ 10 In. {Kmw A-cn-bpw c≠p In.-{Kmw tKm-X-ºpw \¬Ipw. _n.-]n.-F¬. Im¿-Up-S-a-Iƒ°v 24 In.-{Kmw A-cn-bpw B-dp In.-{Kmw tKm-X-ºpw F.-F.ssh. Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v 45 In.{Kmw A-cn-bpw c-≠p cq-] \n-c°n¬ hn-X-c-Ww sN-øpw. _n.]n.-F¬, F.-F.-ssh. Im¿-Up-Sa-Iƒ-°v In-tem-{Km-an-\v 13.-50 cq-] \n-c-°n¬ Hm-tcm Aw-KØn-\pw 400 {Kmw ]-©-km-cbpw e-`n-°pw.ssh-Zyp-Xo-I-cn-® ho-Sp-Iƒ-°v c-≠p en-‰-dpw sshZyp-Xo-I-cn-°m-Ø ho-Sp-Iƒ-°v A-©p en-‰-dpw a-sÆ-Æ en-‰-dn\v 12.-30 cq-] \n-c-°n¬ hn-X-cWw sN-øpw.

3

j-\p-th-≠n hn-t√-Pv Hm-^n-kv ÿ-ew \¬-Im≥ X-øm-dm-sW-∂pw A-Xn-\m-bp≈ t]-∏¿ tPm-en-Iƒ A-S-°p-hm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw A-t±lw B-h-iy-s∏-´p. hm-gq¿ tπm-°v {]-knU‚ v F¬-k-Ω-tbm-Sv k-sπ H-^n-kv Poh-\-°m¿ \n-cp-Ø-c-hm-Z-]-c-am-bn s]-cpam-dn-b-Xn-\v hn-i-Zo-I-c-Ww B-h-iy-s∏Sp-hm-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. ss_-∏m-kv tdm-Un¬ sX-cp-hv hn-f°p-Iƒ ÿm-]n-°p-hm≥ ]n.--U-ªyp.--Un F-Xn-cp-\n¬-°p-∂-Xm-bpw \-K-c-k-`mwKw \n- m¿ B-tcm-]n-®p. C-Xn-\v ]n.--Uªyp.--Un-tbm-Spw hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Spw. Fw.--kn tdm-Un-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-epw N-ß-\m-t»-cn hm-gq¿ tdm-Uv F-∂n-hn-Sß-fn-epw Zn-im t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n°p-hm-\pw ]n.--U-ªyp.--Un tbm-Sv B-h-iys∏-Sp-hm-\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-ambn. X-l-kn¬-Zm¿, Um-\n-kv tPm¿-Pv, hnhn-[- h-Ip-∏v Po-hn-°m-cn-Iƒ P-\ {]-Xn\n-[n-Iƒ F-∂n-h¿ tbm-K-Øn¬ kw-_‘n-®p.

]-co-£m hn-P-b-kq-{Xw kw-L-Sn-¸n-¨p Ip-Ω-\w: F-kv. F-kv. F¬. kn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ]-co-£m hnP-b kq-{Xw ( ]-hn-{Xw) \-S-∂p. B-Iv-k-kv ssK-U≥-kv sk‚-dpw Ip-Ω-\w ap-kv enw P-am-A-Øpw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n® ]-cnio-e-\ ]-cn-]m-Sn Ip-Ω-\w C-amw k-°o¿ au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. \n-kmw ]m-bn-∏m-Sv ¢m-kv \-bn-®p. A-Iv-_¿-jm au-e-hn, IpΩ-\w A-kn-kv-d-d‚ v C-amw k-°n¿ au-e-hn kw-km-cn-®p.

SmÀ \-in-¸n¨p

F-cp-ta-en: F-en-hm-en-°-c-bn¬ tdm-Uv \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn tdmU-cp-In¬ kq-£n-®n-cp-∂ Sm¿ \n-d-® ho-∏-Iƒ km-aqln-I hn-cp≤¿ tdm-Un-te-°v I-a-gv-Øn C´p. C-Xv H-gp-In-]-c-∂v-tdm-Un¬ Sm¿\nd™-Xp-aq-ew hm-l-\-bm-{X-°m¿-°pw, Im¿-\-S-bm-{X°m¿°pw Fsd _p-≤n-ap-´p∂p. F-en-hm-en-°-c ]m-ew Pw-Kv-j-\nem-Wv kw-`hw. k-‘y -I-gn-bp-∂-tXm-sS C-hn-sS a-Zy-hn¬-∏-\ hym]-I-am-sW-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. hymP hntZ-i a-Zyhpw kp-e-`am-bn hn-‰-gn-°-s∏-Sp∂p. C-hn-sS t]m-en-kv s]-t{Sm-fnw-Mn√mØ-Xv km-aq-ly-hn-cp-≤¿-°v A-\p-{K-l-am-bn.

sd-bnÂ-th bm-{X-¡m-cp-sS kp-c-£ D-d-¸p-h-cp-¯-Ww : tPm-kv sI am-Wn tIm-´-bw: h-\n-Xm bm-{X-°m¿°v kp-c-£n-X-am-bn bm-{X-sNøp-hm≥ s{S-bv-\n¬ kp-c-£m kw-hn-[m-\-߃ i-‡n-s∏-SpØm≥ th-≠ \-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®v bm-{X-°m-cp-sS kp-c-£ D-d-∏v h-cp-Ø-W-sa-∂v tPm-kv sI -am-Wn tI-{μ d-bn¬-th a{¥n a-a-Xm _m-\¿-Pn-°v \¬-Inb \n-th-Z-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. s{S-bn-\n-se h-\n-X Iw-]m¿´p-sa‚p-I-fn¬ kv-{Xo-Iƒ-°v t\-sc-bp-≠m-Ip-∂ A-Xn-{I-a߃ h¿-≤n-®v h-cp-∂ km-l-Ncy-Øn¬ bm-{X-°m-cp-sS kp-c£-bv-°v h-\n-Xm Iw-]m¿-´psa‚p-I-fn¬ Iq-Sp-X¬ h-\n-Xm

Npcp¡¯nÂ

tem-«-dn- sXm-gn-em-fn-IÄ Pm-Y- \-S-¯n

ssh-°w: kw-ÿm-\ `m-Ky-°p-dn \-dp-s°-Sp-∏v G-gp-Zn-hk-hpw \-S-Øp-I. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v {]-Xn-am-kw \¬-Ip∂ k-am-izm-kw Ip-Sn-in-I Xo¿-Øv \¬-Ip-I, tem-´-dn sXm-gn-em-fn-I-sf kw-c-£n-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy߃ D-∂-bn-®p-sIm-≠v \-S-Øp-∂ I-e-Œ-td-‰v am¿-®n-t\mS-\p-_-‘n-®v tem-´-dn sXm-gn-em-fn-Iƒ ssh-°-Øv hn-fw_-c-Pm-Y \-S-Øn. ssh-°w Su-Wn¬ \-S-∂ Pm-Y-°v Gcn-bm sk-{I-´-dn kn sP Hmw-]n-≈, sI a-Wn-b≥, ]n F≥ tPm-k-^v, th-Wp-tKm-]m-e≥ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

\-_n-Zn-\m-tLm-j-w

Im-™n-c-∏-≈n: Zm-dp- -emw A-d-_n-Iv kv-Iq-fn-s‚ \-_nZn-\m-tLm-j-hpw a-X-{]-`m-j-Ww ]-c-º-c-bpw B-cw-`n-®p. Cu am-kw 15 h-sc-\-S-Ø-s∏-Sp-∂ ]-cn-]m-Sn-Iƒ Xm-Pp±o≥ au-e-hn, A-_q-j-Ωm-kv au-e-hn, ssk-\p-em-_vZo≥ au-e-hn, km-Zn-Jv au-e-hn, A-en- _mJ-hn, \u-jm-Zv au-e-hn F-∂n-h¿- a-X-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Cu-am-kw 12\v a-{Z-km-Ip-´n-I-fp-sS I-em-a¬-k-c-ß-fpw 15\v \-_n-Zn\m-tLm-j-hpw \-S-°pw.

hmc-\mSv s]m¦me 11\v

tIm-´-bw: tN¿-Ø-e hm-c-\m-Sv tZ-ho-t£-{X-Øn-se s]m¶m-e a-tlm-¬-k-hw 11\v \-S-°pw. cm-hn-se 8.-30\v t£{Xw X-{¥n I-Sn-b-t°m¬-a-\ Ir-jv-W-\v \-ºq-Xn-cn s]m¶m-e-bv-°v `-{Z-Zo-]w ]-I-cpw. 10 a-Wn-°v F-gp-∂-≈-Øv. s]m-¶m-e Iq-∏-¨ hn-X-c-Ww t£-{Xw Iu-≠-dn¬ B-cw`n-®p. 11\v cm-hn-se 8.-30\v h-sc t£-{X-Øn-se-Øp-∂-h¿°v s]m-¶m-e-bn-Sm≥ ku-I-cyw e-`n-°pw. sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn {]-tXy-I k¿-ho-kp-I-fpw 11\v t£-{X-Øn-te-°v D≠m-hpw. C-cp-]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw h-cp-∂ `-‡-sc-bm-Wv s]m-¶m-e-bn-Sm≥ C-Ø-h-W {]-Xo-£n-°p-∂-sX-∂v t£{Xw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-{X-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]{X-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n tam-l≥-Zm-kv, F≥ th-Wp-tKm]m¬, _n cm-tP-{μ-_m-_p ]-s¶-Sp-Øp.-

hmÀ-jn-I k-t½-f-\w

tIm-´-bw: Po-hn-Xw A-\p-I-ºm-[n-jvTn-X-am-bm¬ k-aq-lØn¬ im-¥n \n-e-\n¿-Øm≥ I-gn-bp-sa-∂v in-h-Kn-cn {io\m-cm-b-W [¿-a kw-Lw {S-Ãv Aw-K-hpw ap-l-Ω hn-iz-KmPn-aTw sk-{I-´-dn-bp-am-b kzm-an A-kv-]¿-im-\-μ.-Kp-cp-tZh Z¿-i-\ ]T-\-Øn-eq-sS A-\p-I-º-bm¿-∂ Po-hn-X-ssien cq-]-s∏-Sp-Øp-hm-\m-hpw.- Kp-cp-[¿-Ω {]-Nm-c-W k-` ]Sn-™m-dpw-`m-Kw bq-Wn-‰v hm¿-jn-I k-tΩ-f-\-Øn¬ A\p-{K-l {]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-b-cp-∂p kzm-an. k-`m bq-Wn-‰v {]-kn-U‚ v F Un k-Zm-\-μ≥ A-[y-£-\m-bn-cp∂p.-Pn-√m sk-{I-´-dn C Fw tkm-a-\m-Y≥ k-tΩ-f-\w DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.sI sI \m-cm-b-W≥, jn-_p-aq-te-Sw, sI sI k-c-f∏≥, sI F≥ _m-e-N-{μ≥ F-∂n-h¿ {]-kw-Kn-®p. tUm^n hm-kp-tZ-h≥, {io-Ip-´n A-P-b≥ F-∂n-h¿ ]T-\-¢mkv \-bn-®p. hn-hn-[ a-’-c-ß-hn-P-bn-Iƒ-°p kzm-an Akv-]¿-im-\-μ k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

am-en-\y \n-t£-]w: bm-{X-¡mÀ Zp-cn-X-¯n N-ß-\m-t»cn: \q-dp-I-W-°n-\v bm-{X-°m¿ h∂p-t]m-hp-∂ ]mbn-∏m-Sv I-h-e-bn¬ am-en-\y \nt£-]w hym-]Iw. C-Xp-aq-ew kao-] I®-h-S-°mcpw C-Xph-gn t]m-hp-∂-h-cp-sa√mw Zp-cn-XØn¬. k-ao-] -am¿-°-‰n-sebpw Cu sNdn-b ]-´-Øn-sebpw am-en-\yßfpw ap-gp-h≥ \n-t£-]n-°phm≥ a-‰p ÿ-e-ß-fn¬ I-s≠ØmØ-Xp Imc-Ww F√mw Chn-sS \n-t£-]n-°p-I-bmWv ]-Xn-hv. N-ß-\m-t»-cn Dƒ-s∏-sSbp-≈ hnhn-[ `m-K-ß-fnte°v

bm-{X sN-øp-∂-h¿ \n¬-°m≥ C-S-an√m-sX ]-e-t∏mg-pw C-Xns‚ k-ao]-Øv X-s∂-bm-Wv \n¬-t°-≠n-h-cp-∂-Xv. Zp¿-K-‘-]q-cn-Xam-b km-lN-cy-Øn¬-t]mepw bm-{X-°m¿ C-hn-sS \n¬-t°-≠n-h-cp∂-Xv G-sd {]-iv-\-߃ kr-„n°p∂p. b-Ym k-a-b-ß-fn¬ CXp-\o-°w sN-øm-Ø IqSn-InS°p-∂-Xm-Wv am-en-\y- \n-t£]w D-b-cm≥ Im-c-Ww. a-g s]-øp∂-tXm-sS C-h-bn-se A-h-in-„߃ H-gn-®nd-ßn {][m-\ ]m-Xbn¬ H-gp-Ip-∂Xpw ]-Xn-hm-Wv

a-Zy-hn-cp-² {]-N-m-c-W Pm-Y k-am-]n-¨p

N-ß-\m-t»-cn: a-Zy-hn-cp-≤ P-\Io-b k-a-c k-an-Xn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ 17\v \-S-°p-∂ sk-{It´-dn-tb-‰v am¿-®n-s‚ `m-K-am-bn Xm-eq-°v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ a-Zy-hn-cp-≤ {]-Nmc-W Pm-Y k-am-]n-®p. s]-cp-∂ _-kv-Ãm‚n¬ \-S-∂ tbm-KØn¬ Pm-Ym Iym-]v-‰≥ tPm¿Pp-Ip-´n a-W-ta¬, sI Pn cm-[mIr-jv-W≥, F Pn hn-P-bm-\μ≥, an-{Xn sI ^n-en-∏v, ap-l-ΩZv j-l-\m-kv, K-tW-jv-Ip-am¿, sI F-kv i-in-I-e, sI k-Zm-\μ≥ F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p. {]N-c-W Pm-Y-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w hm-g-∏-≈n {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v tdm-k-Ω P-bnw-kv Xpcp-Øn-bm¬ \n¿-h-ln-®p. Ip-´nI-fn¬-t]m-epw a-Zy-]m-\m-k{]h¿-Ø-\w \ne® ssh°w hn-P-b Xo-tb-‰¿ ‡n h-f¿-∂p-h-cp-∂-Xv Ku-c-hH-cp Xn-tb-‰¿- C-t∏mƒ- Hm-Un- °-aq-e-ap-≈ P-\-td-‰¿ {]-h¿- am-bn Im-tW-≠-Xp-s≠-∂pw Ct‰m-dn-b-am-°n-am-‰m-\p-≈ ]-Wn- Øn-∏n-°m-\p-≈ A-[n-I-Nn-e- Xn-s\-Xn-sc-bp-≈ {]-h¿-Ø-\Øn-c-°n-em-Wv. ssh-Zyp-Xn \n-c- hp-am-Wv Xn-tb-‰-dp-Iƒ ]q-´m≥ ߃ k-aq-lw Du¿-Pn-X-s∏-SpØ-W-sa-∂pw A-h¿ ]-d-™p. ]m-bn-∏m-Sv PMv-j-\n¬ Ip-∂p-IqSnb am-en-\yw °v h¿-[n-®-Xpw. ssh-Zyp-Xn-ap-S- {]-[m-\-Im-c-Ww.

a¬- k y- ˛ am- k m- h - i n- „ - ß ƒ t]mepw ]-e-t∏mgpw C-hn-sS \nt£-]n-°m-dp≠v. ]-d-h-Iƒ Ch sIm-Øn-sb-Sp-Øv I-®-h-Sÿm-]-\-ß-fp-sS ap-I-fnepw a‰pw- sIm≠p-t]m-bn-Sm-dp≠v-dp≠v. F-∂m¬ Cu sN-dp-]-´-WØn¬ CØ-cw am-en-\y-߃ A-∏-t∏mƒ \o-°w sN-øp-Ibpw C-h \n-t£-]n-°p-hm≥ P-\Ønc-°v H-gn-™ {]-tZ-iw Is≠-Ø-W-sa∂pw B-hiyw Db¿-∂n-´p-≠v.

ktm 06-02-11  

sd- b nÂ- t h bm- { X- ¡ m- c p- s S kp- c - £ D- d - ¸ p- h - c p- ¯ - W w : tPm- k v sI am- W n kv - a mÀ- « v ImÀ- U v hn- X - c - W w C-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you