Page 1

{]mtZ-inIw

5 s^-{_p-h-cn 2011 i\n

Adnbn-¸pIÄ

hm-l-\-te-ew

B-e-∏p-g: A-\-[n-Ir-X-am-bn B-‰p-a-W¬ I-S-Øn-b-Xn-\v s]m-enkv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø hm-l-\w te-ew sN-øp-∂p. 14 \v ]-I¬ 11 a-Wn-°v sN-ß∂q¿ X-l-ko¬-Zm-tcm X-lko¬-Zm¿ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øp-∂ D-tZ-ym-K-ÿ-t\m am-∂m¿ t]men-kv tÃ-j-\n¬ hm-l-\w teew sN-øpw. hn-i-Z-hn-h-cw sNß-∂q¿ Xm-eq-°v Hm-^n-kn-epw am-∂m¿ t]m-en-kv tÃ-j-\nepw e-`n-°pw.

Ir-jn-A-h-Im-iw te-ew sN-¿pw

B-e-∏p-g: Ip-´-\m-Sv Xm-eq°n¬ X-I-gn hn-t√-Pn¬ do-k¿th 524-˛¬ s]-´ 17.--37 G-°¿ k¿-°m¿ \n-e-Øn¬ 2011 se ]p-©-Ir-jn C-d-°p-∂-Xn-\p-≈ A-h-Im-iw 16 \v ]-I¬ 11 a-Wn°v Ip-´-\m-Sv Xm-eq-°m-^nkn¬ te-ew sN-øpw. hn-i-Z-hn-h-cw _-‘-s∏-´ Xm-eq-°m-^n-kn¬ e-`n-°pw.--

]-S-¡-im-e Zp-c-´w: kÀ-¡mÀ k-lm-b-¯n-se C-c-«-\o-Xn A-]-e-]-\o-bw B-e-∏p-g: sjm¿-Wq-cn¬ I-gn™ Zn-h-kw sh-Sn-a-cp-∂v im-ebn-ep-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ a-cW-a-S-™-h-cp-sS Ip-Spw-_-߃°v ]-Xn-\m-bn-cw cq-] D-S≥ klm-bw A-\p-h-Zn-°p-I-bpw XpS¿-∂p c-≠p-e-£w cq-] k-lmbw \¬-Im≥ a-{¥n-k-`m Xo-cpam-\-ap-≠m-hp-I-bpw sN-bv-X km-l-N-cy-Øn¬ 2010 sa-bv 12 \v ]m-Xn-c-∏-≈n-bn-se ap-cp-Im ^-b¿-h¿-Iv-kn¬ D-≠m-b Zp-c¥-Øn¬ a-cn-® cm-[m-a-Wn-bpsS Ip-Spw-_-Øn-epw X-Øp-eyam-b k-lm-b-[-\w A-\p-h-Zn-°W-sa-∂v tI-c-f \n-b-a-k-lm-bth-Zn I¨-ho-\¿ A-Uz. {]-Zo-]vIq-´m-e B-h-iy-s∏-´p. k-am-\ Zp-c-¥-Øn-\n-c-bm-bh¿-°v hy-Xy-kv-X co-Xn-bn¬ B-izm-kw \¬-Ip-∂-Xv P-\m-[n]-Xy kw-hn-[m-\-Øn-\v tN¿-∂X-s√-∂pw C-°m-cy-Øn¬ {]-tZi-sØ P-\-{]-Xn-\n-[n-sb-∂ \ne-bn¬ a-{¥n tXm-a-kv sF-k°v A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-S-Wsa-∂pw \n-b-a-k-lm-b-th-Zn I¨-ho-\¿ A-Uz. {]-Zo-]v Iq-´me {]-kv-Xm-h-\-bn¬ B-h-iys∏-´p.--

sk³-k-kv: c-−mwL-«w s^-{_p-h-cn H-¼-Xn-\v Xp-S-§pw

B-e-∏p-g: sk≥-k-kv 2011 s‚ c-≠mw-L-´-am-b P-\-kw-J-ym-IW-s°-Sp-∏v Pn-√-bn¬ H-º-Xn-\v B-cw-`n-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ ]n th-Wp-tK-m-]m¬ A-d-n-bn®p. H-º-Xp- ap-X¬ 28 h-sc Pn-√bn-se 4375 F-\-yq-a-td-j≥ tªm-°p-I-fn¬ \-S-Øp-∂ IW-s°-Sp-∏n-\m-bn 4229 F-\-yq-atd-‰¿-am-sc-bpw 709 kq-∏¿-sshk¿-am-sc-bpw \n-tbm-Kn-®n-´p≠v. Iq-Sm-sX C-h¿-°v ]-cn-io-e\w \¬-Im≥ 110 am-ÿ s{S-bn\n-I-fp-ap-≠v. F-√m tI-{μ-ß-fnepw ]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bm-bn. I-W-s°-Sp-∏n-\v B-h-i-y-am-b km-[-\- km-a-{Kn-I-fpw F-Øn®n-´p-≠v. H-º-Xn-\v {]-ap-J- h-y-‡n-Ifp-sS hn-h-c-߃ ti-J-cn-®m-bncn-°pw I-W-s°-Sp-∏v B-cw-`n°p-I. 28 \v cm-{Xn-bn¬, h-gntbm-c-ß-fn-epw a-‰p-ap-≈ `-h-\c-ln-X-cp-sS I-W-s°-Sp-°p-∂Xn-\v F-\-ypq-a-td-‰¿-am¿-°v Bh-i-y-sa-¶n¬ s]m-enkn-s‚ klm-bw e-`-y-am-°pw. I-W-s°-Sp-∏v B-cw-`n-®-Xp kw-_-‘n-® dn-t]m¿-´v ssh-In´v A-©p- a-Wn-°-Iw Nm¿-Pv Hm^n-k¿-am¿ I-e-Iv-S¿-°p \¬-IWw. F-\-ypq-a-t-d-j≥ ]q¿-Ønbm-°p-∂ \n-›n-X Zn-h-k-hpw dnt∏m¿-´v \¬-I-Ww. _-‘-s∏-´ D-tZ-ym-K-ÿ¿ am¿-®v G-gn-\v Xs∂ s{]m-hn-j-W¬ dn-t]m¿-´v \¬-I-W-sa-∂v I-e-Iv-S¿ \n¿-t±iw \¬-In. tbm-K-Øn¬ A-Uoj-W¬ Pn-√m -a-Pn-kv-t{S-‰v B‚Wn sUm-an-\n-°v, P-\-kw-JymI-W-s°-Sp-∏n-s‚ Nm¿-Pv Hm^nk¿-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶Sp-Øp.

kottayam/alp

a-b-¡pa-cp-¶v Bw-]yq-fp-am-bn H-cmÄ ]n-Sn-bnÂ

a-®-t©-cn: F-kv.-Un.--]n.--sF {]-Xn-tj-[n-¨p

a-Æ-t©-cn: a-b-°p-a-cp-∂p hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS H-cm-sf apl-Ω t]m-en-kv A-d-kv-‰p-sN-bv-Xp. a-Æ-t©-cn ]-©m-b-Øv 21mw hm¿-Un¬ ]p-Xp-h¬-sh-fn-bn¬ c-Pn-tam≥ (33) s\-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. C-bm-fp-sS ssI-bn¬ \n-∂p kn-dn-©pw \o-Un-epw Bw-]yq-fpw ss_-°pw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. {]-Xn-sb dn-am‚p-sN-bv-Xp.

a-Æ-t©-cn: tdm-Uv-ap-°v {io-cm-a-t£-{X-Øn-\v t\-sc I-t√-dp-≠mbn F-∂ hym-P-hm¿-Ø kr-„n-®p F-kv.U -- n.--]n.--sF-bv-°p-t\-sc B¿.-- F-kv.F -- -kv \-S-Øn-b Kq-Vm-tem-N-\-bn¬ ]m¿-´n a-Æ-t©-cn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n i-‡-am-bn {]-Xn-tj-[n-®p. Cu hn-j-bw sI-´n®-a-®p-≠m-°-s∏-´-Xm-sW-∂pw ]m¿-´n-bp-sS h-f¿-®-bn¬ A-kq-b]q-≠-h-cm-Wv C-Xn-\p ]n-∂n-se-∂pw {]-kn-U‚ v A≥-kn¬ Nn-bmwsh-fn {]-kv-Xm-hn-®p. km-ap-Zm-bn-I {Zp-ho-I-c-Ww \-S-Øn cm-{„o-b ap-X-se-Sp-∏v \-S-Øp-I F-∂ kw-L-]-cn-hmc A-P-≠-bm-Wv C-hnsS-bpw \-S-∂-Xv. C-Ø-cw \p-W-°-Y-Iƒ sa-\-™v hn-Sp-∂-h¿-s°Xn-tc t]m-en-kv k-a-tbm-Nn-X-am-bn C-S-s]-´p \-S-]-Sn-Iƒ ssIs°m-≈-W-sa-∂pw Cu hn-j-b-Øn¬ ]m¿-´n-°v bm-sXm-cp hn-[ _-‘-hp-an-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sk-{I-´-dn kp-sse-am≥-Ip™v, tdm-Uvap-°v {_m-©v {]-kn-U‚ v \n-kmw, sP-bv-k¨, Potam≥ kw-_-‘n-®p.--

h-fÀ-¯p-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-äv hn-ZymÀ-Yn-\n-¡p ]-cn-¡v

A-º-e-∏p-g: h-f¿-Øp-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-‰p hn-Zym¿-Yn-\n-°p-]-cn°v. ]p-d-°m-Sv ]-©m-b-Øv 14mw hm¿-Uv Km-b-{Xn- `-h-\n¬ Km-b-{Xn (14) bv-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pmip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-S-h-gn-bn-¬ \n∂p k-ao-]- ho-´nse h-f¿-Øp\m-b-bm-Wv I-Sn-®-Xv.

]p-Ãn-\v Xo¸n-Sn-¨-Xv ]-cn-{`m-´n-]-c-¯n

{]-hÀ-¯-\-dn-t]mÀ-«v \Â-I-Ww

B-e-∏p-g: Pn-√-sb ]p-I-bn-e-˛-a-b-°p-a-cp-∂v hn-ap-‡-am-°p-∂-Xn\p-≈ hn-ap-‡n-bp-sS {]-h¿-Ø-\-dn-t]m¿-´v sl¬-Øv Iv-f-_v-˛-C≥ Nm¿-Pv A-[-ym-]-I¿ F-√m-am-k-hpw A-©mw-Xo-b-Xn-°v ap-ºv \¬- "{]n-b-s∏-´ \-_n' Im-w]-bn-\ns‚ kw-ÿm-\X-e D-Zv-Lm-S-\-Øn-s‚ {]-Nm-c-Ww Im-bw-Ip-f-Øv A-e-¶-cn-® Ip-Xn-c-h-≠n-bn¬ \-S-Øp∂p I-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-d-n-bn-®p.

B-e-¸p-g-bn cm-Pym-´-c I-I-bbÀs¯mÀ-tga-n-efm-f-bn-I-fv-¡p-sSv Xnc ns Xf nª p an-\n-aw Iq-en 200 cq-]-bm-¡n-: a-{´n B-e-∏p-g: In-g-°n-s‚ shbn-em-Wv a\o-kn¬ I-b-dn-s‚-bpw {]{¥n hn-a¿-inIr-Xn-Z-Ø \m-cp-I-fp-sS®-Xv. bpw cm-Pym-¥-c ta-fbmb {Km-ao-W -I-b¿-ta-f- 2011\v Xn-cn-sXDƒ-\m-S≥ tafn-™p. J-e-bn-se πm-\nw-Kv t_m¿-Uv tdm- U p- I - f pssh-kv sN-b¿-am≥ {]^. sS \n¿-am-W{]-`m-Xv ]-Sv-\m-bn-°v D-ZvØn¬ Pn-tbm Lm-S-\w sN-bv-Xp. sS- I v - s sìtI-c-f-Øn-se G-‰-hpw kv D-]-tbm-Kn]-c-º-cm-K-X hy-h-km-b®v Ip-d-™-Xv am-Wv I-b¿ F-¶n-epw Cu 10 h¿-j-sa-¶nta-J-e-bn¬ B-[p-\o-I-hepw tI-Sp-]m¬°-c-W-hpw b-{¥-h-¬Sp-Iƒ D-≠m°-c-W-hpw th-≠-{X \-Shn- s √- ∂ m- W v ∂n-´n-s√-∂v A-t±-lw AC-Xp-kw-_B-e-∏p-g-bn¬ A-¥m-cm-jv-{S I-b¿ta-f πm-\nMv t_m¿-Uv ssh-kv sN-b¿-am≥ `n-{]m-b-s∏-´p. ‘n-®v hn-Z-KvCu t]m-cm-bv-a-Iƒ a-\- {]-^. {]-`m-Xv ]-Sv-\m-bn-°v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p [¿ A-`n-{]m-bkn-em-°p-∂-Xn-\pw ]-cn-l-cn- aw Iq-en Cu am-kw ap-X¬ 200 lw Iq-´n-t®¿-Øp. tdm-Uv \n¿- s∏-´-Xv. °p-∂-Xn-\pw C-Ø-cw ta-f-Iƒ cq-]-bm-bn h¿-[n-∏n-®-Xm-bn a- am-W-Øn¬ Pn-tbm sS-IvF-∂m¬, tdm-Up-Iƒ s]-s´ssì-kv D-]-tbm-Kn-°-W-sa- ∂v X-I-c-W-sa-∂v B-{K-ln-°pk-lm-b-I-am-hp-sa-∂v A-t±-lw {¥n ]-d-™p. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \ym-b-am- ∂ \n¿-tZ-iw ]m-en-°m≥ s]m- ∂ Nn-e F-≥Pn-\o-b¿-am-cm-Wv ]-d-™p. a-{¥n Pn. kp-[m-I-c≥ N-S-ßn¬ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. b Iq-en \¬-Ip-∂-Xv D-Ø-c-hm- Xp-a-cm-a-Øv A-[n-Ir-X¿ X-øm- C-Xn-\v X-S- -sa-∂pw a-{¥n ]-dI-b¿ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS an-\n- Zn-Xz-am-bn Im-W-W-sa-∂v A-t±- dm-hm-Ø-Xn-s\ cq-£-am-b `m-j- ™p.

tam-t«mÀss_-¡n-Â t]m-c-Sn-¨ X-h-f-bpw ]m-¼pw Iu-Xp-I-am-bn A-º-e-∏p-g: tam-t´m¿ ss_-°n--en-cp-∂p ]-c-kv-]-cw t]m-c-Sn-® X-h-f-bpw ]m-ºpw Iu-Xp-I Im-gv-N-bm-bn. ]p-∂-{] A-d-hp-Im-Sv tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kn-se hym-]m-c ÿm-]-\-Øn-\p ap-∂n¬ h-®n-cp-∂ F≥-^o¬-Uv tam-t´m¿ ss_-°n¬ I-b-dn-∏-‰n-b Xh-f-bpw ]m-ºp-am-Wv Iu-Xp-I-tØm-sSm-∏w `o-Xn-bp-W¿-Øn-bXv. C-∂-se ssh-In-´v B-tdm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-h-f-bpsS I-c-®n¬ tI-´m-Wv tam-t´m¿ ss_-°p-S-a ]-cn-tim-[n-®-Xv. Cu k-a-bw F≥-Pn≥ t_m-Iv-kn-\n-S-bn¬ Np-‰n-∏n-W-™ ]mºn-s‚ hm-bn¬ \-n-∂p c-£-s∏-Sm-\p-≈ {i-a-Øn-em-bn-cp-∂p Xh-f. hn-j∏m-ºm-sW-∂v I-cp-Xn-b ss_-°p-S-a H-cp \n-an-jw ]I-®p. ]n-∂o-Sv Nn-e-cp-sS k-lm-b-tØm-sS hm-l-\-Øn¬ \n∂p ]m-ºn-s\-bpw X-h-f-sb-bpw th¿-s]-Sp-Øn. G-I-tZ-iw H∂-c A-Sn-\o-fw h-cp-∂ tN-c°p-™m-bn-cp-∂p hm-l-\-Øn¬ I-S-∂p-Iq-Sn-b-Xv.

I-b¿-ta-f-tbm-S-\p-_-‘n-®p≈ I-em-k-‘y-bp-sS D-Zv-Lm-S\w ]n sI ta-Zn-\n-bpw X-I-gn inh-i-¶-c-]n-≈-bp-sS ]p-{X≥ tUm. _m-e-Ir-jv-W-\pw \n¿-hln-®p. I-b¿ t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ hn F-kv hn-P-b-cm-L-h≥, Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n th-Wp-tKm-]m¬, \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gv-k¨ tagv-kn U-bm-\ am-kn-tUm, I-b¿ hn-I-k-\ U-b-d-Iv-S¿ tUm. sI. a-Z-\≥, ^n-kv-I sN-b¿-am≥ amXyp tPm-k-^v, I-b¿ tIm¿-∏-tdj≥ sN-b¿-am≥ Pn th-Wp-tKm]m¬ kw-km-cn-®p. I-b¿ kv-s]jy¬ sk-{I-´-dn dm-Wn tPm¿-Pv kzm-K-X-hpw ta-f-bp-sS h¿°nMv sN-b¿-am≥ ]n ]n Nn-Øc-Rv-P≥ \-μn-bpw ]-d-™p. C-cp-]-tXm-fw hn-tZ-i cm-Pyß-fn-te-X-S-°-ap-≈ I-b¿ hy-hkm-bn-Iƒ ]-s¶-Sp-°p-∂ B-dpZn-h-kw \o-≠p-\n¬-°p-∂ ta-f H-º-Xn-\m-Wv k-am-]n-°p-∂-Xv.

l-cn-∏m-Sv: ]p-√n-\v Xo-∏n-Sn-®-Xv ]-cn-{`m-¥n-]-c-Øn. I-cp-hm-‰ sdbn¬-th-tÃ-j-\p k-ao-]w Du-´p-]-d-ºv {]-tZ-i-Øm-Wv Xo-∏n-Sp-Øap-≠m-b-Xv. C-∂-se D-®-I-gn-™p aq-t∂m-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bn-®-X-\p-k-cn-®p B-e-∏p-g-bn¬ \n-∂p c-≠p bq-\n-‰v ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn Xo-b-W-®-Xn-\m¬ Zp-c-¥w H-gn-hm-bn.

Npcp¡¯nÂ

\-_n-Zn-\m-tLm-jw: sIm-Sn-tb-äv

B-e∏ - p-g: h-St- ° a-l¬ ap-kve - nw P-am-AØ - v jw-jo-sd Xulo-Zv A-tkm-kn-tb-js - ‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-_n-Zn-\m-tLmj ]-cn-]m-Sn-If - p-sS k-am-cw-`w Ip-dn-®p-sIm-≠p-≈ sIm-Sn-tb‰v a-l√ - v {]-kn-U‚ v F Fw tIm-b \n¿-hl - n-®p. Pp-ap-A \-akvI - m-cØ - n-\p-ti-jw \-S∂ - N-Sß - n¬ a-l¬-JØ - o-_v ]n Fw F-kv F B-‰t- °m-b X-߃ Zp-B \n¿-hl - n-®p. P-\d - ¬ sk-{I-´d - n _n Im-knw, ssh-kv {]-kn-U‚ v A-–p¬-Ie - mw ]\-bv° - ¬, {S-jd - ¿ lm-Pn C-kva - b - n¬ Ip-™v, sk-{I-´d - n Fkv F dn-bm-kv, ]-ªn-kn-‰n I¨-ho-\¿ \n-km¿ tkTv, t{]m{Kmw I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ Fw J-eo¬ kw-km-cn-®p.--

aq-¶p-e-£w- cq-] ]n-g Cu-Sm-¡n

B-e∏ - p-g: D-]t- `m-‡r-kw-c£ - W - w, hn-e\ - n-b{- ¥-Ww F-∂nh e-£y- a - m-°n Pn-√b - n-se hn-hn-[ Xm-eq-°p-If - n¬ eo-K¬ sa-t{Sm-fP - n h-Ip-∏v \-SØ - n-b an-∂¬ ]-cn-tim-[\ - I - f - n¬ 170 tI-kp-Iƒ I-s≠-Øp-Ib - pw aq-∂p e-£w cq-] ]n-g Cu-Sm°p-Ib - pw sN-bvX - p. A-fh - p-Xq-°\ - n-ba - e - w-L\ - w, \n-ba - m-\pkr-X{- ]-Jy- m-]\ - ß - ƒ C-√m-Ø ]m-°‰ - p-If - p-sS {]-Z¿-i\ - h - pw hn¬-]\ - b - pw, A-[n-Ih - n-e Cu-Sm-°¬, hn-eX - n-cp-ج, Kymkpw a-Zy- h - pw td-j≥ km-[\ - ß - f - pw A-fh - n¬ Ip-d® - v hn¬-∏\ \-SØ - ¬ F-∂n-ßs - \ hn-hn-[ t- a-Je - I - f - n-em-Wv ]-cn-tim[-\ \-SØ - n-bX - v. ]-cn-tim-[\ - b - v° - v A-kn- v I¨-t{Sm-f¿am-cm-b en-√n Pm-kva - n≥ s^¿-Wm-≠k - v, Po-k¨ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

]p-Xn-b- ]-²-Xn-I-fpw t`-Z-K-Xn-I-fpw k-aÀ-¸n-¡-Ww

B-e∏ - p-g: Pn-√m- B-kq-{X-W-k-an-Xn-bn¬ 2010-˛11 h¿-j-sØ ]p-Xn-b ]-≤-Xn-I-fpw ]-≤-Xn t`-Z-K-Xn-I-fpw k-a¿-∏n-°m≥ Dt±-in-°p-∂ X-t±-i-k-z-bw-`-c-W-ÿm-]-\-߃ A-h s^-{_ph-cn 10 \v km-t¶-Xn-I k-an-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v Pn-√m I-f-Iv-S¿ ]n. th-Wp-tK-m-]m¬ A-dn-bn-®p. {Km-a-∏-©m-b-ØpIƒ A-X-Xv _n.--- Un.-- H a-- m¿-°pw tªm°v ]-©m-b-Øp-I-fpw ap\n-kn-∏m-en-‰n-I-fpw Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-kn-epw t{]m-P-Iv-‰pIƒ \¬-I-Ww.

^v.-kn.--sF Iq-en-¯-À-¡w ]-©m-b-¯v {]-kn-Uân-sâ t\-Xr-Xz-¯n F]-cn-l-cn-¡m³ \-S-]-Sn-bm-bn ho-−pw a-s®-Sp-¸v X-S-ªp Nm-cpw-aq-Sv: A-\-[n-Ir-X a-sÆSp-∏n-s\-Xn-tc A-[n-Ir-X¿ I-ÆS-®-t∏mƒ ]-©m-b-Øv {]-knU‚n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ho≠pw a-sÆ-Sp-∏v X-S-™p. FkvI-th-‰-dp-Ifpw Sn-∏¿tem-dn-I-fp-w ]n-Sn-s®-Sp-Øp. ]me-ta¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v _n-Pp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønem-Wv a-‰-∏-≈n ]p-en-°p-∂v a-ebn-se a-sÆ-Sp-∏v X-S-™-Xv. C-Xn-s‚ A-Sp-Øp X-s∂-bp≈ a-e -am-^n-b a-sÆ-Sp-Øv \o°n-b-Xn-\m¬ B-dp-am-kw ap-ºv C-Sn-™p ho-W-Xn-s\ Xp-S¿-∂p

H-cp-ho-Sv X-I¿-∂n-cp-∂p. C-hn-sS D-d-ßn-°n-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ IpSpw-_w A¬-`p-X-I-c-am-bn A∂p c-£-s∏-´n-cp-∂p. I-gn-™ Ip-td \m-fp-I-fm-bn a-Æv am-^nb Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂p ae-Iƒ C-Sn-®p A-\-[n-Ir-X-am-bn I-S-Øp-∂-Xv ]-Xn-hm-bn-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \n-c-h-[n ]-cm-Xn-I-fpw _-‘s∏-´ A-[n-Ir-X¿-°v \¬-In-bncp-∂p. F-∂m¬ a-Æv am-^n-b-I-sf kw-c-£n-°p-∂ \n-e-]m-Sm-Wv

_-‘-s∏-´-h¿ sN-bv-Xp-sIm≠n-cn-°p-∂-sX-∂v \m-´p-Im¿ ]d-bp-∂p. c-≠m-gv-N-ap-ºpw ta-´p-]p-dw ]-≈n-bp-sS k-ao-]-Øp \n-∂pw a-sÆ-Sp-°p-∂-Xpw {]-kn-U‚ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ X-S-™n-cp∂p. F-∂m¬ C-sX-√mw ew-Ln®p am-^n-b-Iƒ ho-≠pw a-sÆSp-∏v Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv {]-knU‚n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ c-w-KsØ-Øn-b-Xv. X-S-™n-´ hm-l\-߃ \q-d-\m-Sv t]m-en-kv I-kv‰-Un-bn-se-Sp-Øp.--

B-e-∏p-g: ^p-Uv tIm¿-]-td-j≥ Hm-^v C-¥-y-bp-sS am-th-en-°-c k-_v Un-t]m-bn-se sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Iq-en-Ø¿-°w ]-cn-l-cn°m≥ Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n th-Wp-tKm-]m-en-s‚ A-[-y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ \-S-]-Sn-bm-bn. Iq-en h¿-[-\-bm-h-i-y-s∏-´v sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-Wn-ap-S-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv tbm-Kw hn-fn®p-tN¿-Ø-Xv. td-j≥ \o-°w X-S- -s∏-Sp-Øn-s√-∂v sXm-gn-em-fnIƒ tbm-K-Øn¬ D-d-∏p-\¬-In-bn-´p-≠v. {]-iv-\-Øn-\p im-i-z-X ]cn-lm-cw Im-Wp-∂-Xn-\m-bn _-‘-s∏-´-h-cp-sS tbm-Kw {]m-tZ-in-IX-e-Øn¬hn-fn-®p-tN¿-°m≥ I-f-Iv-S¿ F-^v.---kn.s--- F. A-kn-Â v am-t\-P-sc Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. s^-{_p-h-cn H-º-Xn-\v sXm-gn-em-fn kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw tdj≥ sam-Ø-hy-m-]m-cn-I-fp-sS-bpw {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw hn-fn®p-tN¿-°pw.-- I-e-Iv-t{S-‰n¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m te-_¿ Hm^o-k¿ tPm¨-kv sP aw-K-ew, F-^v.kn. --s--- F. A-kn.a--- m-t\-P¿ kn -B¿ k-Zm-in-h≥ ]n-≈, td-j≥ sam-Ø-hym-]m-cn-I-fp-sS-bpw t{SUv bq-Wn-b-\p-I-fp-sS-bpw {]-Xn-\n-[n-Iƒ, hn-hn-[ h-Ip-∏p-tZ-ym-Kÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

k-l-I-c-Wkw-L-§-fn-se km-¼-¯n-I kw-LÀ-j-ap-−m-¡m-³ BÀ.--F-kv.-F-kv {i-aw; Xn-cn-a-dn: A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-X-a-sÃ-¶v t]m-en-kv Im-h-en _-kv Po-h-\-¡m-sc B-{I-an-¨p Im-bw-Ip-fw: k-l-I-c-W-kw-L-ß-fn¬ hym-]-Iam-bp-≠m-Ip-∂ km-º-Øn-I Xn-cn-a-dn-Iƒ A-t\zjn-®p \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn¬ k¿-°m-cn-s‚ {]h¿-Ø-\w Du¿-Pn-X-a-s√-∂v B-t£-]w. {]-tZ-i-sØ \n-c-h-[n kw-L-ß-fn¬ hym-]-Iam-b tXm-Xn¬ km-º-Øn-I A-gn-a-Xn \-S-∂n-´pw A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn D≠m-Im-Ø-Xm-Wv B-t£-]-Øn-\p Im-c-Ww. A-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn hn-hn-[ kw-L-ß-fn-embn e-£-ß-fp-sS Xn-cn-a-dn \-S-∂n-´p-≈-Xm-bn sXfn-™n-´p-≠v. am-th-en-°-c `q-]-W-b-_m-¶v, ]-Ønbq¿ ^m¿-ta-gv-kv _m-¶v, Pn-√m k-l-I-c-W-_m-¶ns‚ Nq-\m-Sv, I-‰m-\w im-J-I-fn¬ ]-S-b-Wn-h-´w tI-{μ-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ sF.--kn ssS¬-kv F-∂ hy-h-km-b ÿm-]-\-kw-Lw, I-Sp-hn-\m¬ £o-tcm¬-∏m-Z-I-kw-Lw, Im-ºn-ti-cn sX-t°-apdn £o-tcm¬-∏m-Z-I-k-l-I-c-W-kw-L-Øn-\v ]pd-ta I-Æ-\m-Ip-gn k-l-I-c-W-kw-L-Øn¬ A-gna-Xn \-S-∂n-´p-≈-Xm-bn B-tcm-]-Ww D-b¿-∂n-´p≠v. A-gn-a-Xn B-tcm-]-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´p an-

° im-J-I-fn¬ \n-∂pw Po-h-\-°m-sc ]p-d-Øm°n-bn-´p-≈-Xm-Wv. k¿-°m¿ \¬-Ip-∂ k-l-I-cW \n-b-aw ]m-en-°-s∏-Sm-sX kz-X-{¥-am-bn {]h¿-Øn-®v D-]-t`m-‡m-°-sf I-_-fn-∏n-°p-∂-XmWv ]-e-im-J-I-fn-epw A-gn-a-Xn-°p Im-c-Ww.

]n³-hm-Xn \n-b-a-\w: bq-¯v tIm¬-{K-kv ]-cm-Xn-IÄ kzo-I-cn-¡p-¶p

B-e-∏p-g: s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-߃, Btcm-Ky h-Ip-∏v k-l-I-c-W ÿm-]-\-߃ Xp-Sßn-b-h-bp-am-bn _-‘-s∏-´ ]n≥-hm-Xn¬ \n-b-a\-߃-s°-Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kv Pm-{K-Xm k-an-Xn-Iƒ cq-]o-I-cn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. C-Xns‚ `m-K-am-bn Pn-√-bn-se bp-h-P-\-ß-fn¬ \n∂pw \n¿-t±-i-߃, ]-cm-Xn-Iƒ F-∂n-h kzo-I-cn°pw. F-kv Zo-]p, Pn-√m {]-kn-U‚ v, bq-Øv tIm¨-{K-kv ]m¿-e-sa‚ v \n-tbm-P-I a-fi-ew IΩ-‰n, B¿ i-¶¿, tIm¨-{K-kv `-h≥, ap-√-bv-°¬, B-e-∏p-g F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-bv-°-Ww.--

a-Æ-t©-cn: tdm-Uv ap-°n-\v kao-]w ÿn-Xn-sN-øp-∂ Im-e-bv°¬ {io-cm-a-t£-{X-Øn-se D¬-k-h-Øn-s‚ a-d-hn¬ F-kv.-Un.--]n.--sF {]-h¿-Ø-I¿ t£{X-Øn-\p t\-sc I-s√-dn-™ hym-P {]-N-c-W-hp-am-bn B¿.--Fkv.F -- -kv.F -- -kv l¿-Øm-en-\p B-lzm-\w sN-øp-I-bpw I-S-Iƒ A-S-∏n-°p-I-bpw _-kv X-S-bp-Ibpw sN-bv-Xp. Im-c-Ww Xn-c-°n-b _- nse Po-h-\-°m-sc t]m-en-kv t\m-°n-\n¬-s° a¿-±n-®-h-i-cm°n. kv-{Xo-I-sf-bpw sh-dp-sXhn-´n-√. H-cp kv-{Xo-bp-sS ssI X√n-sbm-Sn-®p. F-∂m¬ t£-{X-Øn-tem t£-{X-]-cn-k-c-tØm bm-sXmcp A-\n-„ kw-`-h-hpw \-S-∂n-´ns√-∂v t£-{X-]q-Pm-cn t]m-enkn-\v sam-gn \¬-In.

F-∂m¬, Ip-{]-N-c-W-Øns‚ a-d-hn¬ am-k-ß-tfm-f-am-bn km-ap-Zm-bn-I I-em-]-Øn-\v {iaw \-S-Øn h-cn-I-bm-bn-cp-∂p B¿.--F-kv.F -- -kv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn tdm-Uv-ap°v, tIm-a-f-]p-cw `m-K-ß-fn¬ kz-Im-cy _-kp-Iƒ X-S-bp-Ibpw I-S-Iƒ _-ew {]-tbm-Kn-®v A-S-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. B¿.--F-kv.F -- -kv t\-Xm-°∑m-cm-b {]-ho¨, _n-‰p, A-\ojv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-bn-cp-∂p C-Xv \-S-∂-Xv. a¿-±\-Øn¬ kz-Im-cy _-kv Po-h-\°m-c-\m-b am-aq-Sv kz-tZ-in ssk-Pp (30) hn-\v ]-cn-t°¬°p-I-bpw sN-bv-Xp. P-\-Io-b tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn Po-h-\°m-sc a¿-±n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®p F-kv.U -- n.--]n.--sF a-Æ-t©-cn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-

Øm-\mÀ-Yn \nÀ-W-b-¯n N-¯ I-d-h-¸ip-hn-\v {]-Jym-]n-¨ [-\-k-lm-bw e-`n-¨n-Ã; P-\-kw-Jym-\p-]m-Xn-I hy-Xy-kvX k-a-c-hp-am-bn IÀ-j-I³ kw-h-c-Ww D-d-¸p-h-cp-¯-Ww: sa-¡ B-e-∏p-g: B-k-∂-am-b \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-≈ ÿm\m¿-Yn \n¿-W-Øn¬ ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn¬-s∏-´-h¿-°v P-\-kwJym-\p-]m-Xn-I-am-b kw-h-c-Ww D-d-∏p-h-cp-Ø-W-sa-∂v C-cp-ap-∂Wn-bn-epw s]-´ L-S-I-I-£n-I-tfm-Sv sa-° B-h-iy-s∏-´p. ]-e hn-`m-K-߃-°pw Iq-Sp-X¬ ko-‰p-Iƒ e-`n-°p-I-bpw a-‰p Nn-e hn-`m-K-߃-°v k-Ω¿-± X-{¥-Øn-eq-sS Iq-Sp-X¬ ko-‰p-Iƒ t\-Sp-I-bpw sN-øp-tºmƒ ap-kv-enw k-ap-Zm-bw kzm-`m-hn-I-am-bpw I-_-fn-∏n-°-s∏-Sp-∂ A-h-ÿ-bv-°v A-dp-Xn h-cp-Ø-W-sa-∂pw {]kv-Xm-hn-®p. 15 \v \-_n-Zn-\m-tLm-j-am-b-Xn-\m¬ A-∂p \-S-Øm≥ D-t±-in®n-´p-≈ tIm-a-f-]p-cw kv-]n-∂n-Mv an-√n-t‚-bpw sI.--F-kv.U -- n.--]n-bpsS ]p-Xn-b πm‚n-s‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w am-‰n-h-bv-°-W-sa-∂pw sa-° A-º-e-∏p-g Xm-eq-°v I-Ωn-‰n A-[n-Ir-X-tcm-Sv B-h-iy-s∏-´p. A-Jv-\-kn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ A-º-e-∏p-g Xm-eq-°v I¨-h≥-j≥ F-®v sk-bv-Xv ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sa-° kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F F l-°ow ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Ign-™ l-÷v I¿-a-Øn-\v F-Øn-b lm-Pn-am¿-°v \¬-In-b {]-iwk-\o-b tk-h-\w ]-cn-K-Wn-®v ku-Zn A-td-_y-bn-se C-¥y≥ tIm¨-kp-te-‰n¬ \n-∂pw {]-i-kv-X tk-h-\-Øn-\p-≈ F-Iv-ke≥-kn k¿-´n-^n-°-‰v I-c-ÿ-am-°n \u-jm-Zn-s\ N-S-ßn¬ B-Z-cn®p. P-\m-_p-am-cm-b A-–p¬ d-jo-Zv, C-kv-a-bn¬, _-jo¿, I-_o¿, P-am-ep-≤o≥, ]n F-kv A-jv-d-^v kw-km-cn-®p.

3

s‚ X-e A-dp-sØ-SptN¿-Ø-e: N-Ø ]-ip-hnØv Xn-cp-h-\-¥-]p-cs‚- \-„-]-cn-lm-c-Øp-I InØp-≈ ar-K-kw-c´m≥ hm-l-\-Øn¬ ]-ip-hn£-W h-Ip-∏n-s‚ s‚ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Upw tZem-_n¬ ]-cn-tim-[io-b ]-Xm-I-bpw Km-‘n-Pn\-bv-°v hn-t[-b-ambp-sS Om-bm-Nn-{X-hpw °n. ]m¬ ]m-{X-hpw h-®p-sI-´n A- X p- I - g n- ™ p A-[n-Im-cn-I-fp-sS I-Æp-Xph-∂ ^-e-hpw t] hnd-∏n-°m≥ H-‰-bmƒ t]m-cmj-_m-[-aq-e-sa-∂m´w. Wv ]-cn-tim-[-\am-cm-cn-°p-fw {Km-a-∏bn¬ I-s≠-Øn-b©m-b-Øv B-dmw hm¿-Uv IXv. C-Xn-\p-ti-jw c-∏p-dw cm-P-ti-J-c-\m-Wv Xcm-P-ti-J-c-s‚ ho-Sns‚ h-f¿-Øp ]-ip N-Ø-Xn\v k-ao-]-Øp-≈ In\v \-„-]-cn-lm-cw tX-Sn hyg-t° A-d-bv-°¬ Xy-kv-X k-a-c-ap-d-bp-am-bn tam-l-\-s‚ ]-ipcw-K-sØ-Øn-b-Xv. hpw N-Øp. I-gn-™ B-dp-am-k-amG-gp en-‰¿ ]m¬ bn cm-P-ti-J-c≥ \-„-]-cnNp-c-Øp-∂ cm-P-tilm-c-Øn-\m-bn A-e-bm≥ I-d-h-∏-ip N-Ø-Xn-\v \-„-]-cn-lm-cw tX-Sn J-c-s‚ ]-ip-hpw, {]Xp-S-ßn-bn-´v. 2010 Hm-K-kv-‰v cm-P-ti-J-c≥ \-S-Øn-b H-‰-bmƒ k-a-cw 13 \m-Wv cm-P-ti-J-c-s‚ I-d-h- [-bm-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂p I- k-hn-°m-dm-b tam-l-\-s‚ ]-i∏-ip N-Ø-Xv. ÿ-e-sØ-Øn-b s≠-Øn. C-Xp Aw-Ko-I-cn-°m- phpw N-Ø-tXm-sS \m-Sv ]-cn-{`mar-K-tUm-Œ¿-am¿ t] hn-j-_m- sX cm-P-ti-J-c≥ N-Ø ]-ip-hn- ¥n-bn-em-bn. H-´p-an-° Hm-^n-kp-

I-fn¬ \n-∂pw A-t\z-jn-°m≥ D-tZym-K-ÿ-sc-Øn. ar-K-kw-c-£-W-h-Ip-∏v, £oc-h-Ip-∏v, ]-©m-b-Øv sl¬Øv Un-∏m¿-´v-sa‚ v ^-b¿ k¿ho-kn¬ \n-∂p-h-sc A-t\z-jW-Øn-s\-Øn-bn-cp-∂p. A-∂sØ ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏v Ub-d-Œ¿ hn-P-b-Ip-am¿ N-Ø ]ip-°ƒ-°v A-Sn-b-¥-c \-„-]-cnlm-c-am-bn ]-Xn-\m-bn-cw cq-] A\p-h-Zn-®p. Cu Xp-I-bv-°v th-≠n-bm-Wv cm-P-ti-J-c≥ B-dp-am-k-am-bn \-S-∏p Xp-S-cp-∂-Xv. C-∂-se cmhn-se 11 Hm-sS ]-ip-hn-s\ a-d-hp sN-bv-X ÿ-e-Øp \n-∂p-am-Wv H-‰-bmƒ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cmP-ti-J-c≥ tN¿-Ø-e Xm-eq-°v Hm-^n-kn-te-°v am¿-®v \-S-Ønb-Xv. H-‰-bmƒ {]-Xn-tj-[-Øn-\p ]n-¥p-W-bp-am-bn \n-c-h-[n £oc-I¿-j-I-cpw ]-s¶-Sp-Øp.--

Xr-Xz-Øn¬ tIm-a-f-]p-c-tØ°v {]-Xn-tj-[ am¿-®v \-S-Øn. Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠v F A-Iv-_¿, ku-Øv kn.--sF tXma-kv F-∂n-h¿ kw-`-h-ÿ-ew k-μ¿-in-®p. C-√m-Ø hm¿-Ø-bp-≠m-°n km-ap-Zm-bn-I kw-L¿-j-ap-≠m°p-I F-∂ B¿.--F-kv.F -- -kv AP-≠-bm-Wv Cu hn-j-b-Øn-epw s]m-fn-™p-ho-W-Xv. I-gn-™nsS-bp-≠m-b tdm-Uv-ap-°v a-kv-PnZv k-Cu-Zv B-{I-a-Øn¬ {]-XnI-fm-b B¿. F -- -kv.F -- -kp-Im¿ Xs∂-bm-Wv Cu hn-j-b-Øn-epw cw-KØ -- p≠mbn-cp-∂-Xv.

c-s™-Sp-∏n¬ ap-kv-enw-eo-Kv D≠m-°m≥ t]m-Ip-∂ ap-t∂-‰Øn-\p X-S-bn-Sm-\p-≈ Kq-V-i‡n-I-fp-sS {i-a-am-Wv Im-e-l-cW-s∏-´ hn-hm-Zw s]m-Sn-X-´n-sbSp-Ø-Xn-\p ]n-∂n-se-∂p sF.-F≥.--F¬ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn F sa-l-_q-_v hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn¬ cm{„o-b-am-bpw km-ap-Zm-bn-I-ambpw hn-hn-[ tN-cn-I-fn¬ \n-∂ncp-∂ sF.--F≥. F -- ¬, C.--sI, F.-]n hn-`m-Kw, C-cp-hn-`m-Kw ap-Pmln-Zv F-∂n-h-sb sF-Iy-s∏-SpØn {Xn-X-e-]-©m-b-Øv Xn-cs™-Sp-∏n¬ eo-Kv h≥ hn-P-bw t\-Sn-b-Xp Ip-™m-en-°p-´n-bpsS {i-a-^-e-am-bm-Wv. C-Xp X-I¿-°m-\p-≈ {i-a-amWv C-t∏mƒ \-S-°p-∂-sX-∂pw B-e-∏p-g: h-cm≥ t]m-hp-∂ Xn- A-t±-lw A-dn-bn-®p.

sF-kv-{Iow hn-hm-Zw: k-ap-Zm-b sF-Iy-s¯ X-IÀ-¡m-\p-Å {i-a-sa-¶v

alp 05-02-11  

Adnbn- ¸ pIÄ Ir- j n- A - h - I m- i w te- e w sN- ¿ pw {]- h À- ¯ - \ - d n- t ]mÀ- « v \Â- I - W w hm- l - \ - t e- e w ]p- Ã n- \ v Xo¸n-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you