Page 1

29 P-\phcn 2011 i\n

{]mtZ-inIw hn-fw-_-c-Pm-Y kw-L-Sn-¸n-¨p

]cn-]mSn ■

tIm-∂n apkvvenw P-am-AØv: \-_n-Zn-\m-tLm-jw˛cmhnse 8.00 ■ ]-Ø-\w-Xn-´ I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: -Pn√m hn-I-k-\ k-an-Xn-tbm-Kw-˛ cm-hnse 11.00 ■ A-Sq¿ K-h¨-sa‚ v tKƒkv ssl-kv-Iqƒ: - sk≥-kkv ]cn-io-e-\w˛cm-hnse 9.30 ■ ]-Ø-\w-Xn-´ In-g-t°-S-Øv a-dn-bw tImw-π-Iv-kv:B-[m-cw F-gp-Øv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I¨-h≥-j≥˛ -cm-hnse 9.-30.-

Adnbn-¸pIÄ

Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn -tbm-Kw C¶v

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn-tbm-Kw C∂v cm-hnse 11\v I-eIv-S-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. _-‘s∏-´-h¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp°-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ Adn-bn-®p.

A-[-ym-]-I ]-cn-io-e-\ tI-{μ-§Ä ]p-\-{I-ao-I-cn-¨p

]-Ø-\w-Xn-´: C-∂v \-S-°p-∂ A-[-ym-]-I ]-cn-io-e-\-Øn-\mbp-≈ tI-{μ-߃ ]p-\-{I-ao-Icn-®-Xm-bn ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m hn-Z-ym-`-ym-k Hm-^n-k¿ A-dnbn-®p. C-X-\p-k-cn-®v a-e-bm-fw A-[-ym-]-I-cp-sS ]-cn-io-e-\w ]-Ø-\w-Xn-´ sk‚ v ta-co-kv ssl-kv-Iq-fn-epw Cw-•o-jv A[-ym-]-I-cp-tS-Xv ]-Ø-\w-Xn-´ am¿-tØm-a ssl-kv-Iq-fn-epw ln-μn A-[-ym-]-I-cp-tS-Xv Hm-a√q¿ K-h.ssl-kv-Iq-fn-epw \-S°pw. K-Wn-X-im-kv-{X hn-`m-Kw A-[-ym-]-I¿-°v ssa-e-{] FkvF .--- -®v.s--- sl-kv-Iq-fn-epw kmaq-l-nI-im-kv-{X hn-`m-Kw A-[ym-]-I¿-°v Im-cw-th-en F-kv.F≥.-Un-.]n ssl-kv-Iq-fn-epw ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. ^n-kn-Ivkv, sI-an-kv-{Sn A-[-ym-]-I-cpsS ]-cn-io-e-\ tI-{μw ]-Ø\w-Xn-´ Im-tXm-en-t°-‰v sslkv-Iq-fpw _-tbm-f-Pn A-[-ym-]I-cp-tS-Xv tIm-g-t©-cn sk‚ v tXm-a-kv ssl-kv-Iq-fp-am-bn-cn°pw. ^n-kn-°¬ F-P-yq-t°-j≥, kw-kv-Ir-Xw A-[-ym-]-I¿ Hm-a-√q¿ F.--_n ssl-kv-Iq-fn-epw I-e, {]-hrØn-]-cn-N-bw F-∂n-h ]Tn-∏n°p-∂ A-[-ym-]-I¿ Hm-a-√q¿ Kh. ssl-kv-Iq-fn-epw ]-cn-io-e\-Øn-s\-Ø-Ww. A-d-_n A[-ym-]-I-cp-sS ]-cn-io-e-\ tI{μw ]-Ø-\w-Xn-´ K-h. ssl-kvIq-fm-bn-cn-°pw.

Xm-eq-¡v hn-I-k-\ k-an-Xntbm-Kw

tIm-g-t©-cn: tIm-g-t©-cn Xmeq-°v hn-I-k-\ k-an-Xn-tbmKw s^-{_p-h-cn A-©n-\v cmhn-se 10.--30\v Xm-eq-t°m-^nkn¬ tN-cpw. _-‘-s∏-´ P-\{]-Xn-\n-[n-I-fpw D-tZ-ym-K-ÿcpw cm-jv-{So-b-I-£n {]-Xn-\n[n-I-fpw tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp°-W-sa-∂v X-l-kn¬-Zm¿ Adn-bn-®p.

kv-amÀ-«v ImÀ-Uv hn-X-c-Ww

]-Ø-\w-Xn-´: k-a-{K B-tcmKy C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bp-≈ kv-am¿-´v Im¿-Uv hn-X-c-Ww A-bn-cq¿, C-c-hn-t]cq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ C-∂pw \m-sf-bpw B-d-∑p-f, sa-gp-then ]-©m-b-Øp-I-fn¬ Cu amkw 29,30,31 Xn-ø-Xn-I-fn-epw tXm-´-∏p-g-t»-cn, tIm-bn-{]w ]©m-b-Øp-I-fn¬ 31\pw s^{_p-h-cn H-∂n-\pw \-S-°p-sa-∂v Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ A-dnbn-®p. hn-h-c-߃ 9496007103 \-º-cn¬ e-`n-°pw.

[-\-k-lm-bw

]-Ø-\w-Xn-´: Ip-´-\m-Sv ]m-t°Pn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn {Km-ao-W A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k\ ^-≠v ]-≤-Xn {]-Im-cw ]m-Sti-J-c-ß-fn¬ Xm-¬-°m-en-I kw-`-c-W-im-e-Iƒ \n¿-an-°p∂-Xn-\v [-\-k-lm-b-Øn-\v At]-£n-°mw. 02.-8 e-£w cq-] h-sc [-\-k-lm-bw e-`n-°pw. 12 ao-‰¿ \o-f-hpw 5 ao-‰¿ ho-Xnbpw tIm¨-{Io-‰v X-d-bp-≈Xpw Pn.-sF jo-‰n-s‚ ta¬-°qc-bp-≈-Xp-am-b \n¿-an-Xn-Iƒ°m-Wv km-º-Øn-I k-lm-bw e-`n-°p-I. [-\-k-lm-b-Øn-\v Xm-¬∏c-y-ap-≈ I¿-j-I¿ ]m-S-ti-J-c k-an-Xn-bp-sS ip-]m¿-i-tbm-SpIq-Sn Ir-jn h-Ip-∏v A-kn v F-Iv-kn-I-yq-´o-hv F≥-Pn\o-b¿-°v A-t]-£ \¬-IWw. A-t]-£-bp-sS H-cp ]I¿-∏v Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pv s{]mP-Iv-‰v Hm-^n-kn-epw \¬-I-Ww.-

kottayam/pta

bp.-Un.-F-^v A-Sq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® hn-fw-_-c-Pm-Y tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v G-gw-Ip-fw A-Pp D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-Sq¿: {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv DΩ≥-Nm-≠n \-bn-°p-∂ tI-c-f tam-N-\-bm-{X-sb kzo-I-cn-°p∂-Xn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn tIm¨-{K-kv A-Sq¿ a-fi-ew I-Ωn‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im¬\-S hn-fw-_-c Pm-Y kw-L-Sn-∏n®p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v D-Ω≥ tXm-a-kv Iym-]v-‰-\m-bn ]-dt°m-´v \n-∂m-cw-`n-® Pm-Y tIm¨-{K-kv tªm-°v {]-kn-U‚ v G-gw-Ip-fw A-Pp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h¿-Ko-kv t]-c-bn¬, ]-dt°m-Sv A≥-km-cn, ap-c-fo-[-c≥, A-Sq¿ B-cn-^v, _m-_p Zn-hm-Ic≥, \n-km¿ Im-hn-f-bn-¬, Fw A-em-hp-±o≥, km-ep tPm-¿-Pv, A-∂-Ω F-{_-lmw, \-ko¿ ]d-t°m-Sv, A-Sq¿ P-hm-Zv, tKm]p I-cp-hm-‰ ]-s¶-Sp-Øp.

en-an-ä-Uv tÌm-¸v t_mÀ-Uv -h-¨v kÀ-ho-kv \-S-¯n-b kz-Im-cy_-kv hn-ZymÀ-Yn-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp-¯p

]-Ø-\w-Xn-´: A-\p-a-Xn-bn-√msX en-an-‰-Uv tÃm-∏v k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ kz-Im-cy _- p-Iƒs°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v hn-Zym¿-YnIƒ ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ k¿-hokv _-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øv sIm-SnsI-´n. C-∂-se ssh-Io-´v 3.30tbm-sS-bm-Wv sI.--F-kv.b -- p t\-Xr-Xz-Øn-se-Øn-b hn-Zym¿Yn-Iƒ Ip-º-g B-ÿm-\-am°n {]-h¿-Øn-°p-∂ kz-Im-cy I-º-\n-bp-sS F¬.--F-kv t_m¿-Up-am-bn k¿-ho-kv \-SØp-∂ _-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øv sIm-Sn sI-´n-b-Xv. kv-Iqƒ k-a-b-ß-fn¬ am{Xw Nn-e kz-Im-cy _- p-Iƒ en-an-‰-Uv kv-t‰m-∏v s]¿-an-‰v t_m¿-Up-h-®v k¿-ho-kv \-SØp-I-bpw hn-Zym¿-Yn-I-sf I-b‰p-∂-Xn-\v hn-k-Ω-Xn-°p-I-bpw sN-øp-∂-Xm-bm-Wv hn-Zym¿-YnIƒ B-tcm-]n-°p-∂-Xv. C-Øc-Øn¬ k¿-ho-kv \-S-Øn h∂n-cp-∂ kz-Im-cy _- m-Wv ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. hn-h-c-a-dn-™v Un-ssh.--F-kv.] -- n ]n F-kv km_p-, kn.--sF hn-Zym-Z-c≥, F-kv.-sF-am-cm-b sI Un I-cp-Wm-Ic≥, Zn-eo-]v Jm≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ t]m-en-skØn _- p-Im¿-s°-Xn-tc \-S-

A-\p-a-Xn-bn-√m-sX en-an-‰-Uv tÃm-∏v k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ kz-Im-cy _-kv ]-Ø-\w-Xn-´ Ãm‚n-\p-≈n¬ sI.--F-kv.b -- p t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-Ø-t∏mƒ ]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw B¿.-- Øp-∂-Xm-bn Im-Wn-®v ap-ºv X- S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn¬ hnSn.--H A-\p-a-Xn-bn-√m-sX kz-Im- ߃ \¬-In-bn-cp-∂ ]-cm-Xn- Zym¿-Yn-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-Ø _cy _- p-I-sf F¬.--F-kv Iƒ t]m-en-kv A-h-K-Wn-®-Xv  n-\v k¿-ho-kv \-S-Øp-∂-Xnt_m¿-Up-h-®v k¿-ho-kv \-S- Nq-≠n-°m-´n-bm-bn-cp-∂p hn- \pw s]¿-an-‰pw C-√m-Xn-cp-∂Øp-∂-Xn-\v A-\p-h-Zn-°p-I-bn- Zym¿-Yn-Iƒ C-Xn-s\ {]-Xn-tcm- Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-Xm-bpw s√-∂v ]-d-™v A-\p-\-bn-∏n- [n-®-Xv. ]-d-bp-∂p. s]¿-an-‰n-√m-sX Hm°m≥ {i-an-s®-¶n-epw hn-Zym¿C-Xn-\n-Sn-bn¬ _ n-se Po- Sn-bn-cp-∂ _-kv t]m-en-kv I-kvYn-Iƒ A-Xn-\v X-øm-dm-bn-√. h-\-°m¿ C-d-ßn-tbm-Sp-I-bpw ‰-Un-bn-se-Sp-sØ-¶n-epw h-≠n C-Ø-cw k¿-ho-kp-Iƒ \-S- sN-bv-Xp.--Xp-S¿-∂v t]m-en-kv \- hn-´p-sIm-Sp-°p-∂-Xn-\v hn-Zym¿-

Y Iƒ X-øm-dm-hm-sX _-l-fw h®p. A-\p-a-Xn-bn-√m-sX kz-Imcy _-- p-I-fn¬ en-an-‰-Uv tÃm∏v t_m¿-Up-h-°p-∂-Xn-\pw HmSn-°m≥ A-\p-h-Zn-°p-I-bn-s√∂ D-d-∏n≥-ta-em-Wv ]n-∂o-Sv _kv kv-‰m‚n-se bm¿-Un¬ ]n∂o-Sv t]m-en-kv \o-°w sN-bv-XXv. C-Xn-\n-sS t\-Xr-\n-c-bn-ep≈-h-cn-tem-tcm t]m-en-kp-Imsc A-k-`yw ]-d-™-Xv hn-Zym¿Yn-I-fpw t]m-ep-kpw X-Ωn¬ D¥n-epw X-≈n-epw I-em-in-®p. Xp-S¿-∂v {]-I-S-\w \-S-Ønb hn-Zym¿-Yn-Iƒ t]m-en-kv kvt‰-j-\n-te-°v I-S-°m≥ {i-an°p-∂-Xn-\n-sS- t\-Xm-°-sf t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. Un.--kn.--kn {]-kn-U‚n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-Xn¿-∂ t\-Xm-°-sf-Ønbm-Wv hn-Zym¿-Yn t\-Xm-°-sf tam-Nn-∏n-®-Xv. B¿.--Sn Hm-^n-knse Nn-e-cp-sS k-lm-b-tØmsS-bm-Wv Pn-√-bn¬ hym-]-I-ambn F¬.--F-kv t_m¿-Up-Iƒ h®v kz-Im-cy k¿-ho-kp-Iƒ {]Xy-£-s∏-Sp-∂-sX-∂pw ]-cmXn-bp-≠v. C-Ø-c-Øn¬ k¿-hokv \-S-Øp-∂ _- p-Iƒ-s°Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂Xn¬ t]m-en-kpw hn-ap-J-X Im´p-I-bm-Wv.

3

\-Po-_v-Jm³ h-[w: {]-Xn Ip-ä-¡m-c³ ]-Ø-\w-Xn-´: ]-Ø-\m-]p-cw am-t¶m-Sv ]m-e-°p-fw ho-´n¬ jm-lp¬-dm-hp-Ø-dn-s‚ a-I≥ \-Po-_v-Jm-s\(22) Ip-Øns°m-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn-se {]-Xn I-e-™q¿ ]m-Sw kz-tZin I-_o¿ (29) Ip-‰-°m-c-\m-W∂vv ]-Ø-\w-Xn-´ A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv P-Uv-Pn F≥ sP tPm-kv I-s≠-Øn. in-£ C-∂v hn-[n-°pw. 2003 \-hw-_¿ 25\m-bn-cp∂p tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`hw. 23\vv ]m-Sw P-Mv-j-\n¬ h®v \-Po-_v-Jm-s‚ ]n-Xr-ktlm-Z-c-]p-{X≥ \-Po-_v k-©cn-®n-cp-∂ tam-t´m¿ ssk-°nfpw I-_o¿ k-©-cn-®n-cp-∂tam-t´m¿ ssk-°n-fpw X-Ωn¬

D-c-kn-b-Xn-\v {]-Xn \-Po-_ns\ a¿-±n-®n-cp-∂p. C-Xp- tNmZyw-sN-bv-X \-Po-_v-Jm-s\ {]Xn I-gp-Øn-\p ]n-Sn-®v ]p-d-tIm´vv X-≈n. Xm-sg-ho-W s\-Po-_v-Jms‚ s\-©-Øv {]-Xn Ip-Øp-Ibm-bn-cp-s∂-∂p-am-Wv t{]m-knIyq-j≥ tI-kv. t{]m- k n- I yq- j - \ p- t h- ≠ n A-Uo-j-\¬ ]-ªn-Iv t{]m-knIyq-´-¿ _m-_p-Pn tIm-in lmP-cm-bn. Iq-S¬ t]m-en-km-bn--cp∂p tI--kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv -Xn-cp∂-Xv. c-≠p-Zn-h-kw H-fn-hn¬ I-gn™n-cp-∂ {]-Xn-sb I-e-™q-cnse d-_¿-tØm-´-Øn¬ \n-∂mWv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

Npcp¡¯nÂ

]p-Ø≥-Im-hv am¿-]o-e-Iv-kn-t\m-kv bp.-]n kvv-Iq-fn¬ \-h-Xn-bm-tLm-jw C-Sp-°n `-{Zm-k-\m-[n-]≥ am-Xyq-kv am¿ tX-thm-tZm-kn-tbm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]p-¯³-Im-hv bp.-]n kv-Iq-fn \-h-Xn-bm-tLm-jw

sN-ß-∂q¿: ]p-Ø≥-Im-hv am¿-]o-e-Iv-kn-t\m-kv bp.-]n kvvIq-fn¬ \-h-Xn-bm-tLm-jw Xp-S-ßn. C-Sp-°n `-{Zm-k-\m-[n]≥ am-Xyq-kv am¿ tX-thm-tZm-kn-tbm-kv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®p. B-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]T-\-k-lm-b hn-X-cWw, \-h-tPym-Xn ]-{X-{]-Im-i-\w, 80 h-b- p-I-gn-™ ]q¿-hhn-Zym¿-Yn-I-sf B-Z-cn-°¬, I-em-{]-Xn-`-Iƒ-°v A-\p-tam-Z\w F-∂n-h \-S-∂p.

Pn-Ãm I¬-h³-j³ C-¶v

]-Ø-\w-Xn-´: B-[m-cw F-gp-Øv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I¨-h≥-j≥ ]-Ø-\w-Xn-´ In-g-t°-S-Øv a-dn-bw tImw-π-Ivkn¬ C-∂v \-S-°pw. s]m-Xp-k-tΩ-f-\w cm-hn-se 9.--30\v B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sP cm-tP-{μ≥]n-≈ A-[y-£-X h-ln-°pw. Xp-S¿-∂v \-S-°p-∂ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI F-kv Cu-∏≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

ho-«n-se-¯m³ h-gn-bn-Ãm-sX H-cp-Ip-Spw-_w h-e-bp-¶p Nn-ämÀ F-¨v.-F-kv.-F-kv kp-hÀ-W Pq-_n-en ]-¥-fw: ho-´n-se-Øm≥ h-gn-bn√m-sX H-cp-Ip-Spw-_w h-e-bp∂p. ]-¥-fw I-S-bv-°m-Sv Ip-dp_-Øv h-S-t°-Xn¬ j-lm-_p±o-\pw Ip-Spw-_-hp-am-Wv h-gn-bn√m-sX _p-≤n-ap-´p-∂-Xv. 30 h¿j-am-bn I-S-bv-°m-Sv I-√m¿ ]p©-bv-°v k-ao-]w aq-∂p-sk‚ v ÿ-e-Øv Xm-a-kn-°p-∂ jlm-_p-±o-\pw Ip-Spw-_-hpw ]©m-b-Øv tdm-Un-¬ \n-∂v ]p©-bv -°v k-ao-]-Øp Iq-Sn-bp≈ c-≠p-ao-‰-tdm-fw ho-Xn-bp≈ \-S-h-gn-bm-bn-cp-∂p ho-´nse-Øm≥ B-{i-bn-®p-sIm-≠ncp-∂-Xv. F-∂m¬ Im-e-h¿-j-s°-SpXn aq-ew Cu \-S-h-gn ]q¿-W-ambpw a-Æv C-Sn-™p-am-dn X-I¿∂n-cn-°p-I-bm-Wv v . C-t∏mƒ Cu Ip-Spw-_w A-b¬-hm-knbp-sS ÿ-e-Øp-Iq-Sn-bm-Wv ho´n-se-Øp-∂-Xv. C-h-cp-sS aq-∂psk‚ v v ÿ-e-hpw a-Æv H-en-®nen-¬ t]m-hm≥ Xp-S-ßn-b-tXmsS I-gn-™ tªm-°v ]-©m-b-

j-lm-_p-±o-\pw Ip-Spw-_-hpw D-]-tbm-Kn-®p-sIm-≠n-cp-∂ h-gn X-I¿-∂-\n-e-bn¬ Øn-s‚ ^-≠v v D-]-tbm-Kn-®v Øn-cp-∂p. C-Ø-c-Øn¬ C-hssk-Uv a-Xn¬ ]-Wn-Xv sIm-Sp- cp-sS ho-Sv ap-X¬ ]-©m-b-Øv

t{_-¡v X-I-cmdnemb tem-dn a-dn-ªp

sN-ß-∂q¿: t{_-°v X-I-cm-dnem-b tem-dn a-dn-™p. C-∂-se cm-hn-se 11\v ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-Sn ]m-e-Øn-\p-k-ao-]-am-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-X.-v Xq-Øp-°pSn-bn¬ \n-∂v N-ß-\m-t»-cn-bnte-°v h-fw I-‰n-h-∂ tem-dn-bmWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. c-≠p-ao-‰¿ Iq-Sn am-dn-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-sX-¶n¬ hml-\w A-Km-[-am-b C-√n-a-e tXm-´n¬ ]-Xn-°p-am-bn-cp-∂p.

tdm-Uv v h-sc sskUvv kw-c-£-W aXn¬ ]-Wn-Xm¬ {]ivv v -\w ]-cn-l-cn-°m\m-hpw. C-h-cp-sS A-hÿ a-\- n-em-°nb tªm-°v v ]-©mb-Øv saw-_¿ d-Po\m-k-eow D-S≥ Fs¥-¶n-epw \-S-]-Snsb-Sp-°m-sa-∂v ]-d™-Xm-bpw ho-´pIm¿ ]-d-bp-∂p. I-Sbv-°m-Sv am¿-°-‰v apX¬ Ip-dp-_-Øv hgn C-S-¥-d-Ip-‰n-bnte-°v v aq-∂p-ao-‰tdm-fw D-≠m-bn-cp∂ tdm-Uv v ]q¿-Wam-bn X-I¿-∂ A-hÿ-bn-em-Wv. C-Xns‚ kw-c-£-W-Øn\pw \-S-]-Sn-sb-Sp-°W-sa-∂v v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

B-tLm-j-§Ä k-am-]n-¡p-¶p Nn-‰m¿: Nn-‰m¿ K-h¨-sa‚ v lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-s‚ H-cph¿-jw \o-≠p\n-∂ kp-h¿Æ Pq-_n-en B-tLm-j-߃ k-am-]n-°p-∂p. k-am-]-\tØm-S-\p-_-‘n-®v cm-hn-se 10\v- Nn-‰m¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv PMv-j-\n¬ \n-∂p kv-Iq-fn-te-°v kmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. kp-h¿tÆm¬-k-hw 2011 F-∂ t]cn¬ \-S-Øp-∂ k-am-]-\ ktΩ-f-\w s^-{_p-h-cn H-∂n-\v \n-b-a-k-`m kv-]o-°¿ sI cm[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. N-S-ßn¬ cm-Pp G-{_lmw Fw.--F¬.--F A-[y-£-X h-ln-°pw. kp-h¿-W Pq-_n-en kv-am-cI ]-h-en-b≥ k-a¿-∏-Ww Bt‚m B‚-Wn Fw.--]n-bpw kΩm-\-Zm-\w Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _m-_p tPm¿-Ppw

tI-c-f tam-N-\ bm-{X 31\v Pn-Ã-bnÂ

]-Ø-\w-Xn-´: {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv D-Ω≥-Nm-≠n \-bn-°p-∂ tI-cfm tam-N-\ bm-{X 31\v Pn-√-bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øp-sa-∂v bp.--Un.--F^v t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se 9.-30\v Xn-cp-h-√ ]-ªn-Iv tÃ-Un-b-Øn¬ Pn-√-bn-se ]-cy-S-\-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn-®v \-S-°p-∂ s]m-Xp k-tΩ-f-\w ]n sP Ip-cy≥ Fw.-]n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂v D-®-°v 2.--30\v tIm-∂n Sm-Iv-kn kv‰m‚n-epw 3.--30\v dm-∂n C-´n-b-∏m-d Ãm‚n-epw, ssh-Io-´v A-©n-\v ]-Ø-\w-Xn-´ ]-g-b _-kv Ãm‚n-epw 6.--30\v A-Sq¿ sI.--F-kv.B -- ¿.-Sn.--kn tIm¿-W-dn-epw bm-{X-°v kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. dm-∂n-bn¬ sI Fw am-Wn-bpw ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ tI-{μ-a-{¥n sI kn th-WptKm-]m-epw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√-bnse ]-cy-S-\-Øn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn Xn-cp-h-√ ssh.--Fw.--kn.--F lmfn¬ cm-hn-se H≥-]-Xn-\v kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-I-k-\ {]-iv-\߃ N¿-® sN-øpw. bp.--Un.--F-^v Pn-√m I¨-ho-\¿ ]o-en-t∏m-kv tXm-a-kv, sN-b¿-am≥ hn-Œ¿ Sn tXm-a-kv, Un.--kn.--kn {]-kn-U‚ v ]n tam-l≥-cm-Pv hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-_-‘n-®p.

]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-Sn ]m-e-Øn-\p-k-ao-]w A-]-I-SØn¬s∏´ temdn

Nn-‰m¿ K-h¨-sa‚ v l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-ƒ \n¿-h-ln-°pw. kp-h¿-W Pq_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS `m-Kam-bn kv-Iq-fn-s‚ F-√m ¢m-kv dq-ap-I-fpw ssh-Zyp-Xo-I-cn-°pI-bpw aƒ-´n ao-Un-b dq-apw em_pw {I-ao-I-cn-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS hn-Pb-Øn-\m-bn kv-Iqƒ {]n≥-kn-

∏¬ Un A-\n-X P-\-d¬ I¨ho-\-dm-bpw Pn-√m-]-©m-b-ØwKw tIm-a-fw A-\n-cp-≤≥ (sNb¿-am≥), Sn F-kv A-tim-I≥, sl-Uv-am-kv-‰¿ cm-P≥ G-{_lmw F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ hn-hn-[ I-Ωn-‰n-I-fpw {]h¿-Øn-°p-∂p.

I-e-Î-td-äv Po-h-\-¡m-c-sâ C-cn-¸n-Sw F-Sp-¯p-am-än ]-Ø-\w-Xn-´: I-e-Œ-td-‰n-\p≈n-se D-tZym-K-ÿ≥ C-cn-∏Sw k-l-{]-h¿-Ø-I¿ F-Sp-Øpam-‰n-b-Xm-bn B-tcm-]-Ww. CXv kw-_-‘n-®v F.--Un.--kn Hm^nkn-se Hm-Un-‰v hn-`m-Kw Poh-\-°m-c≥ ]n Xp-f-ko-[-c≥ ]cm-Xn \¬-In. cm-hn-se tPm-en°m-sb-Øn-b Xp-f-ko-[-c-\v Ccp-∂n-cp-∂ I-tk-c-bpw ta-ibpw D-]-tbm-Kn-®p sIm-≠n-cp∂ Iw-]yq-´-dpw Im-Wm-Xm-b-

tXm-sS-bm-Wv ]-cm-Xn-bp-am-bn cw-K-sØ-Øp-∂-Xn-\v t{]-cn-∏n®-Xv. X-s∂ H-gn-hm-°p-∂-Xn-\mbn Hm-^nkn-se X-s∂ a-‰p-≈ Po-h-\-°m-cm-Wv kw-`-h-Øn-\v ]n-∂n-se-∂v B-tcm-]n-°p-∂ Xp-f-ko-[-c≥ I-e-Œ-td-‰n-\p≈n¬ Nn-e Po-h-\-°m-¿ ta-eptZym-K-ÿ-cp-sS au-\m-\p-hm-ZtØm-sS ^-b-ep-Iƒ \o-°p-∂Xm-bpw ]-d-bp-∂p.

CâÀ-hyq H-¶n-\v

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn¬ Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ kv-Iq-fp-I-fn¬ ssk-t°m tkm-j-y¬ k¿-hokv ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn h-\n-Xm Iu¨kn-e¿-am-sc \n-b-an-°p-∂-Xn\p-≈ C‚¿-hyq s^-{_p-h-cn H∂n-\v cm-hn-se 11\v Pn-√m ]©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-°pw.

]-cn-io-e-\w C¶v

]-Ø-\w-Xn-´: Cu am-kw 25\v \-S-Øn-b sk≥-k-kv ¢mkn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ I-gn-bmØ A-Sq¿ Xm-eq-°n-se F-\-yqa-td-‰¿-am¿-°pw kq-∏¿-sshk¿-am¿-°pw C∂v cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ A-Sq¿ K-h¨-sa‚ v tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn¬ ¢m-kv \-S-Øpw. 25\v ¢m-kn¬ lm-Pcm-hm≥ I-gn-bm-Ø-h¿ ¢mkn¬ \n¿-_-‘-am-bpw ]-s¶Sp-°-W-sa-∂v X-l-ko¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

hn-I-k-\ t£-a-{]-hÀ-¯-\-§-fn kÀ-h-Im-e sd-t¡m-Uv: -a-{´n a-√-∏-≈n: hn-I-k-\ t£-a-{]h¿-Ø-\-ß-fn¬ k¿-h-Im-e sd-t°m-Uv ssI-h-cn-°m≥ Cu k¿-°m-cn-\v I-gn-™-Xm-bn s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n Fw.---hnP-b-Ip-am¿ ]-d-™p. Pn-√-bnse a-√-∏-≈n ˛ B-\n-°m-Sv B\n-°m-Sv ]-©m-b-Øp-I-sf _‘n-∏n-°p-∂ a-Wn-a-e-bm-dn-\v Ip-dp-sI-bp-≈ Im-h-\m¬ I-Shv ]m-e-Øn-s‚ in-em-ÿm-]\w a-√-∏-≈n ap-c-Wn Pw-Kv-j\n¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p a-{¥n. kw-ÿm-\-sØ tim-N-ym-h-ÿ-bn-ep-≈ tdmUp-I-sf 5 hn-`m-K-ß-fm-bn X-cwXn-cn-®v ap≥-K-W-\m-{I-a-Øn¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-

Im-h-\m¬ I-S-hv ]m-e-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\w a-{¥n Fw h -- n-P-b-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

Xn-\p-th-≠ \-S-]-Sn-Iƒ F-SpØp-h-cn-I-bm-sW-∂v A-t±lw ]-d-™p. G-I-tZ-iw 7000 In-tem-ao-‰-tdm-fw tdm-Up-I-fmWv kw-ÿm-\-Øv G-‰-hpw tami-am-b A-h-ÿ-bn-ep-≈-sX∂pw A-Xn-\m-bn 718 tIm-Sn cq]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-sX∂pw A-t±-lw ]-d-™p. s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏nse Im-e-l-c-W-s∏-´ k-{º-Zmb-߃ am-‰p-I-bpw sS≥-U¿ \S-]-Sn-Iƒ e-Lq-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xv Im-e-Xm-a-kw ]q¿Wam-bpw H-gn-hm-°n-. G-Xv Im-em-h-ÿ-bn-epw \ne-\n¬-°p-∂ tdm-Up-Iƒ \n¿an-°p-∂-Xn-\m-Wv C-t∏mƒ ap≥-K-W-\ \¬-Ip-∂-sX-∂pw

h-cm≥ t]m-hp-∂ kw-ÿm-\ _-Uv-P-‰v tdm-Up-Iƒ-°v th≠n-bp-≈ H-cp _-Uv-P-‰m-bn-cn°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. N-S-ßn¬ tPm-k-^v Fw.---]p-Xpt»-cn Fw-.F¬.-F A-[-y-£\m-bn-cp-∂p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sd-Pn tXm-a-kv, {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b F-en-k-_-Øv tP-°-_v, im-¥Ω h¿-Ko-kv, Pn-√m ]-©m-bØw-Kw im-¥n ]n.---\m-b¿, timim-Ω tXm-a-kv, s]m-Xp-a-cm-aØv No-^v F≥-Pn-\o-b¿ Sn.---_m_p-cm-Pv, F-Iv-kn-I-yq-´o-hv F≥Pn-\o-b¿ tPm¨ sP.---G-ew-Ip∂w kw-km-cn-®p.

X-IÀ-¶ Ip-Sn-sh-Å ss]-¸v \¶m-¡n ]-¥-fw: X-I¿-∂v v B-gv-N-I-tfm-fw Ip-Sn-sh-≈w \-„-s∏-´p sIm≠n-cp-∂ ss]-∏v v A-[n-Ir-X¿ i-cn-bm-°n. ]-¥-fw {Km-a-∏-©m-bØvv B-dmw-hm¿-Uv D-f-a-bn¬ e-£w-ho-Sv tIm-f-\n-bn-se 30Hm-fw Ip-Spw-_-߃ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn D-]-tbm-Kn-®p-sIm-≠n-cp-∂ s]-∏m-Wv X-I¿-∂p-In-S-∂n-cp-∂-Xv. \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´n-´pw icn-bm-°-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tX-P-kn¬ hm¿-Ø {]-kn-≤o-I-cn-®ncp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v hm-´¿ AtXm-dn-‰n-bp-sS Po-h-\-°m¿ I-gn™-Zn-h-kw tIm-f-\n-bn-seØn Iq-Sm-sX ap-t∂m-tdm-fw ss]-∏p-I-fpw ]p-\-ÿm-]n-®p.

hm-l-\-te-ew

sN-ß-∂q¿: a-W¬-°-S-Øn-bXn-\v t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-seSp-Ø hm-l-\w s^-{_p-h-cn 14\vv cm-hn-se 11\vv am-∂m¿ t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ te-ew sN-øpw.-

29-01-11 pta  

A- [ - y m- ] - I ]- c n- i o- e - \ tI- { μ- § Ä ]p- \ - { I- a o- I - c n- ¨ p [- \ - k - l m- b w kv - a mÀ- « v ImÀ- U v hn- X - c - W w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you