Page 1

31 P-\phcn 2011 Xn¶ƒ

]cn-]mSn  sIm√-t¶mSv D]-Pn√m

hnZ-ym-`-ymk Hm-^o-kv: k_v {Sjdn ]cn-[n-bn-se FbvUUv kvIqƒ Poh-\-°mcpsS 2008-˛09 se s{IUn‰v Im¿Uv hnX-c-Ww˛10.00  XØ-aw-Kew Kh. sslkv°q-ƒ: XØ-aw-Kew Kh. sslkv°q-fnse k©-bnI hcn-°m-cmbn tN¿∂n-´p-ff ]q¿Δ hnZym¿∞nIfpsS tbmKw- 3.00  Ip©≥ \º-ym¿ kvam-c-Ilmƒ: alm-Ihn Ip©≥ \º-ym-cpsS Xd-hm´p ap‰Øv ]Wn Xo¿Ø \mS-y-im-e k-a¿-∏Ww˛4.00

Adnbn-¸pIÄ

ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv ]-cn-tim-[n-¡mw

a-Æm¿-°m-Sv: a-Æm¿-°m-Sv Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kvtN-©n¬ 2011-˛2013 te-°p-≈ Xm¬-°m-en-I Aw-Ko-Im-cw e`n-® ko-\n-tbm-dn-‰n en-Ãp-Iƒ {]-kn-≤o-I-cn-®p. sa-{Sn-Iv ¢m¿°v (31-˛12-˛93 h-sc), ¢m-kv t^m¿ kzo-∏¿ (31-˛12-˛97 h-sc), _n-cp-Zw (31-˛12-˛2000 h-sc), Untπm-a kn-hn¬/C-e-Iv-{Sn°¬/sa-°m-\n-°¬/C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kv (30-˛9-˛2010 h-sc) hn-hn-[ F≥.-‰n.-kn. t{S-Up-Iƒ (30-˛9-˛2010 h-sc) hn.-F-®v.-Fkv.-C. t{S-Up-Iƒ Xp-S-ßn H-gnhp-I-fn-te-°p-f-f ko-\n-tbm-dn‰n en-Ãm-Wv {]-kn-≤-s∏-Sp-Ønb-Xv. D-tZym-Km¿-∞n-I-fp-sS B-t£-]-ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw s^-{_p-h-cn 28 \-Iw \¬-I-Wsa-∂v Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^ok¿ A-dn-bn-®p.

Iu¬-kn-eÀ H-gn-hn-te-¡v A-t]-£ £-Wn-¨p

]m-e-°m-Sv: tI-{μ km-aq-l-yt£-a t_m¿-Un-t‚ k-lm-btØm-sS ta-gv-kn tIm-tf-Pn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ^m-an-en Iu¨-k-en-Mv sk‚-dn-te-°v Xm-Xv-°m-en-Im-Sn-ÿm-\-Øn¬ Iu¨-kn-e-sd B-h-i-y-ap-≠v. Fw.-F. ssk-t°m-f-Pn /Fw.F-kv.-U-_yq. tbm-K-y-X-bp-≈ h-\n-X-Iƒ-°v A-t]-£n-°mw. {]-kn-U‚ v, ^m-an-en Iu¨-ken-Mv sk‚¿, ta-gv-kn tIm-tfPv, ]m-e-°m-Sv-˛6 hn-em-kØn¬ s^-{_p-h-cn 10 \-Iw At]-£ e-`n-°-Ww.

{]mtZ-inIw

tam-ãn¨ ss_-¡n kzÀ-Wam-e I-hÀ-¨: c-−p t]À ]n-Sn-bnÂ

]m-e-°m-Sv: sI-´n-S \-º¿ A-Zm-e-Øv ]m-e-°m-Sv Pn-√m ]-©m-b-Øv lm-fn¬ s^-{_p-h-cn c-≠v, aq∂v Xo-b-Xn-I-fn-em-bn \-S-Øpw. c-≠n-\v a-e-ºp-g tªm-°n-se s]-cp-sh-ºv, AI-tØ-Ø-d, ]p-Xp-∏-cn-bm-cw, a-e-ºp-g, s]m¬-∏pf-fn, ]p-Xp-t»-cn, a-cp-X-tdm-Uv ]-©m-b-Øp-Iƒ°v cm-hn-se 10 ap-X¬ 11.-30 h-sc-bpw Ip-g¬-a-μw tªm-°n-se am-Øq¿, Ip-Ø-∂q¿, I-Æm-Sn, tX¶p-dn-»n, s]-cn-tßm-´p-Ip-dn-»n, Ip-g¬-a-μw ]-©mb-Øp-Iƒ-°v cm-hn-se 11.-30 ap-X¬ H-cp a-Wn hsc-bpw ]-´m-ºn-bn-se Xn-cp-th-K-∏p-d, ]-c-Xq¿, ]´m-ºn, ap-Xp-X-e, hn-f-bq¿, Hm-ß-√q¿, sIm-∏w ]©m-b-Øp-Iƒ-°v D-®-bv-°v c-≠v ap-X¬ 3.-30 h-scbpw {io-Ir-jv-W-]p-cw, ]q-t°m-´p-Im-hv, I-cn-ºp-g ]-©m-b-Øp-Iƒ-°pw Xr-Øm-e tªm-°n-se Nmen-t»-cn {Km-a-]-©m-b-Øn-\pw, a-Æm¿-°m-Sv tªm-°n-se X-®-\m-´p-I-c, A-e-\-√q¿, tIm-t´m∏m-Sw, Ip-a-cw-]p-Øq¿, Im-cm-°p-dn-»n ]-©m-bØp-Iƒ-°pw D-®-bv-°v 3.-30 ap-X¬ ssh-Io-´v A©v h-sc-bp-am-Wv A-Zm-e-Øv. s^-{_p-h-cn aq-∂n-\v B-e-Øq¿ tªm-°n-se h-≠m-gn, I-Æ-{º, ]p-Xp-t°m-Sv, F-cn-a-bq¿, Im-ht»-cn, X-cq¿, h-S-°-t©-cn, In-g-°-t©-cn ]-©mb-Øp-Iƒ-°pw Nn-‰q-cn-se ]-´-t©-cn ]-©m-bØn-\pw sIm-√-t¶m-Sv tªm-°n-se ap-X-e-a-S, sIm√-t¶m-Sv, ]p-Xp-\-K-cw ]-©m-b-Øp-Iƒ-°pw cm-hnse 10 ap-X¬ 11.-30 h-sc-bpw ]m-e-°m-Sv tªm-°nse tIm-ßm-Sv, ap-≠q¿, a-Æq¿, tI-c-f-t»-cn,

]-d-fn, sIm-Sp-ºv, ]n-cm-bn-cn ]-©m-b-Øp-Iƒ°pw s\-∑m-d tªm-°n-se F-e-h-t©-cn, A-bneq¿ ]-©m-b-Øp-Iƒ-°pw H-‰-∏m-ew tªm-°n¬s∏-´ A-º-e-∏m-d, e-°n-Sn t]-cq¿ ]-©m-b-ØpIƒ-°pw cm-hn-se 11.-30 ap-X¬ H-cp a-Wn h-sc-bpw sjm¿-Wq¿, H-‰-∏m-ew, Nn-‰q¿-˛-X-Ø-aw-K-ew ap-\nkn-∏m-en-‰n-Iƒ-°v D-®-bv-°v c-≠v ap-X¬ 2.-15 h-scbpw ]m-e-°m-Sv ap-\n-kn-∏m-en-‰n-°v D-®-bv-°v 2.-15 ap-X¬ A-©v a-Wn h-sc-bpw A-Zm-e-Øv \-S-Øpw. A-Zm-e-Øn-te-°v A-t]-£ k-a¿-∏n-®h-cpw _-‘-s∏-´ ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-am-cpw A-\p-_-‘ tc-J-Iƒ k-ln-Xw \n-›n-X k-a-bØv Pn-√m ]-©m-b-Øv lm-fn¬ F-Ø-W-sa-∂v Pn-√m Su¨ πm-\¿ hn F tKm-]n A-dn-bn-®p.

a-c-Wm-\-´-c k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ I¨-kv-{S-£≥ h¿-t°-gvkv tIm¨-{K-kn-s‚ Aw-K sXm-gn-em-fn-bm-b th¿-tIm-en Fw l-cn-Zm-kn-s‚ a-c-Wm-\-¥-c [-\k-lm-b-am-bn F¬.-sF.-kn-bp-sS {Kq-∏v C≥-jqd≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂pw e-`n-® 30,000 cq-]-bpsS sN-°v sI.-]n.-kn.-kn \n¿-hm-l-I-k-an-Xn-bwKw hn sI {io-I-WvT≥ A-h-Im-in-°v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ I¨-kv-{S-£≥ h¿-t°-gv-kv tIm¨{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sN-¥m-a-cm-£≥ A[y-£-X h-ln-®p.

kz-X-{¥ I-¿-j-I kw-Lw Pn-√m I-Ωn-‰n A-´-∏m-Sn ap-°m-en-bn-¬ kw-L-Sn-∏n-® [¿-W I-√-Sn ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

l-am-b-Xm-bpw tam-j-Ww s]-cpIp-∂-Xm-bp-am-Wv ]-cm-Xn. cm{Xn t\-c-ß-fn-se C-hn-sS aW¬-sIm-≈ hym-]-I-am-Wv. C-h¿-°v kp-K-a-am-bn k-©cn-°m-\m-Wv t]m-en-kv ]-t{Sm-fnMv \n¿-Øn-b-X-t{X. C-hn-S-ßfn¬ a-W¬-am-^n-b-°v F-kv-

a-Æm-¿-°m-Sv: ssk-e-‚ v hm-en tZ-io-b D-Zym-\-sØ h-\y-ar-K k-t¶-X-am-°p-tºm-gp-≠m-Ip-∂ I-¿-j-I-cp-sS B-i-¶ A-I-‰-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v kz-X-{¥ I-¿j-I kw-Lw Pn-√m I-Ωn-‰n A-´∏m-Sn ap-°m-en-bn-¬ I-¿-j-I [-¿Æ \-S-Øn. _-^-¿-tkm-¨ {]-Jym-]n-®Xp aq-ew a-e-tbm-c I-¿-j-I-cpw Ip-Sn-tb-‰-°m-cpw A-\p-`-hn-°p∂ ]o-U-\-ß-ƒ ]-cn-l-cn-°phm-≥ C-\n-bpw I-gn-™n-´n-√m-

Imw-]-kv dn-{Iq-«v-saâv

H-‰-∏m-ew: ]-\-a-Æ-bn-tebpw tIm-X-Ip¿-in-bn-tebpw F-kv. Un.]n.sF {_m©v Hm-^n-kv XI¿-°p-Ibpw {]-h¿-ØI-sc a¿±n-°p-Ibpw sNbv-X kw-`-hØn¬ B-dv ap-kv enw eo-Kv {]h¿-ØI-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. G-gp-s]m-Xn-bn¬ A-º-ewh´w in-lm-_p-±o≥ (32), tIm-XIp¿-»n B-en-∏p (42), ]-\-a-Æ ap-l-Ω-Zv (42), s]-cp-h-g-°p-fw DÆn-bm≥-Ip-´n (46), sam-bv-Xo≥Ip-´n (45), ]mhp-tIm-Ww ap-lΩ-Zv-jm (54) F-∂n-h-sc-bm-Wv H-

Ø km-l-N-cy-Øn-¬ h-\y-ar-K k-t¶-X-am-°n B-°p-∂-tXm-sS D-≠m-Ip-∂ Zp-cn-X-ß-ƒ Ku-\n°m-Ø h-\w h-Ip-∏n-s‚-bpw k¿-°m-dn-s‚-bpw \n-e-]m-Sn-¬ {]Xn-tj-[n-®m-Wv [-¿-Æ. a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se A-a-c-ºew, I-cp-hm-c-°p-≠v, I-cp-fm-bn, ]m-e-°m-s´ A-e-\-√q-¿, tImt´m-∏m-Sw, Ip-a-cw-]p-Øq-¿, sX¶-c, A-K-fn, tjm-f-bq-¿, ]p-Xq-¿ Xp-S-ßn-b ]-©m-b-Øp-I-fn-se a-e-tbm-c I-¿-j-I-cm-Wv B-i-¶-

{]-Ir ku-lr-Z hn-t\m-Z k-©mc tI-{μ-ß-fp-sS `q-]-S-Øn¬ tI-c-f-Øn-se 32 Sq-dn-kw tI-{μß-fn-sem-∂m-bn am-dp-I-bm-Wv aw-K-ew-Umw. t_m-´m-Wn-°¬ ]m¿-°v, Ip´n-I-fp-sS ]m¿-°v, \-£-{X-tIm´-bv-°v Np-‰pw Umw-ssk-‰v ho£n-°m-\p-≈ hyq-t]m-bn‚ v, \S-∏m-X F-∂n-h-b-√mw ]q¿-Ønbm-bn. 2008 H-tŒm-_-dn-em-Wv ]≤-Xn-{]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn-b-Xv. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø≥, Un.-Sn.-]n.kn. sN-b¿-am≥ Iq-Sn-bm-b Pn√m I-e-Iv-S¿ sI hn tam-l≥-Ipam¿ ]-s¶-Sp-°pw.aw-K-ew- Umw

b-Øv B-tcm-K-y-˛-hn-Zym-`ym-k Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F-kv A-_v-Zp¿ d-“m≥ am-ÿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {Km-a-]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn Fw Pao-e A-[-y-£-X h-ln-°pw. Ip- j vT- t cm- K - s Ø°p-dn-®v C-∂pw \n-e-\n¬-°p-∂ A-Rv-P-X k-aq-l-Øn¬ \n-∂v Xp-S-®p \o-°p-hm-\pw tcm-Kn-Itfm-Sp-≈ k-ao-]-\-Øn¬ am-‰w h-cp-Øp-hm-\p-am-Wv ]-£m-N-cWw sIm-≠v e-£y-am-°p-∂-Xv. c-£-km-£n-Xz Zn-\-am-b P\p-h-cn 30 ap-X¬ s^-{_p-h-cn 12 h-sc-bm-Wv ]-£m-N-c-Ww.

‰-∏m-ew t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-XXv. I-gn-™ sh-≈n-bm-gv-Nbm-Wv {]-I-S-am-sbØn-b eo-Kv {]-h¿-ØI¿ Hm-^n-kv A-Sn-®pX-I¿-°p-Ibpw {]-tZi-sØ sIm-Sna-cw ]n-g-sX-dn-bp-Ibpw sN-bv-XXv. I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ 150 t]¿-s°-Xn-sc-bm-bn-cp-∂p tIkv.

≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \-ho-Icn-°-W-sa-∂v tI-c-f Z-en-Xv s^U-td-j≥ ta-J-em-{]-h¿-Ø-I k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. Pn√m {]-kn-U‚ v kn kp-{_-“Wy≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]©m-b-Øw-Kw hn-P-b≥ A-[y£-X h-ln-®p. sI B¿ B-dp-apJ≥, kn Ir-jv-W≥-Ip-´n XpSß-b-h¿ kw-km-cn-®p. `m-c-hmln-Iƒ: sI th-em-bp-[≥({]kn-U‚ v), sI kn a-Wn(ssh-kv h-S-°-t©-cn: In-g-°-t©-cn ]- {]-kn-U‚ v), kn sN-√≥(P-\.©m-b-Øn-se a-™-en-Ip-f-ºn- sk-{I-´-dn), F cm-a≥(tPm.-skse \-√-Ip-fw sXm-gn-ep-d-∏p ]- {I-´-dn), kn a-Wn(J-Pm-©n).

sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn-bn DÄ-s¸-Sp-¯-Ww

bp-sS \n-g-en-¬ I-gn-bp-∂-Xv. ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv-{]-kn-U-‚ v I-√-Sn ap-lΩ-Zv [-¿-Æ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. I-¿-j-I kw-Lw kw-ÿm-\ ssh-kv-{]-kn-U-‚ v I-f-Øn-¬ A-_v-Zp-√ A-[y-£-X h-ln-®p. ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m `m-c-hmln-I-fm-b Fw Fw l-ao-Zv, Fw ]n _m-∏p-lm-Pn, a-fi-ew {]kn-U-‚ v F-≥ lw-k kw-km-cn®p.

d-h-\yq Po-h-\-¡mÀ A-h-[n-sb-Sp-¡pw

]m-e-°m-Sv: d-h-\yq h-Ip-∏n-se hn-hn-[ X-kv-Xn-I-Iƒ-°v C-X-ch-Ip-∏p-I-fn-se k-am-\-X-kv-XnI-I-tf-°mƒ Xm-gv-∂ iw-_-f-kvsI-bn¬ H-º-Xmw iw-_-f-I-Ωnj≥ ip-]m-¿-i sN-bv-X-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v s^-{_p-h-cn 17\v Iq´ A-h-[n-sb-Sp-°m≥ tI-c-f d-h\yq Ãm-^v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p.

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

sIm-√-t¶m-Sv: sk‚ v t]mƒ-kv Cw-•o-jv ao-Un-bw ssl-kv-Iq-fns‚ hm¿-jn-Im-tLm-j-hpw lb¿ sk-°≥-U-dn ]p-Xn-b tªm°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw hn sN¥m-a-cm-£≥ Fw.-F¬.-F \n¿h-ln-®p.

\-S-¡m-hv sd-bnÂ-th tK-än taÂ-¸m-ew \nÀ-an-¡-Ww ]m-e-°m-Sv: H-e-h-t°m-Sv ˛ a-eºp-g tdm-Un¬ \-S-°m-hv sdbn¬-th tK-‰n¬ ta¬-∏m-ew \n¿-an-°-W-sa-∂v Pn-√m ]-©mb-Øv tbm-Kw tI-{μ-˛-kw-ÿm\ k¿-°m-cp-I-tfm-Sv B-h-i-ys∏-´p. I-gn-™ Zn-h-kw {]-kn-U‚ v Sn F≥ I-≠-ap-Ø-s‚ A-[-y£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-am-Wv C-Xv kw-_-‘n-® {]-ta-bw sFI-y-I-Wv-tT-\ ]m-km-°n-b-Xv. ]m-e-°m-´v \n-∂pw tIm-b-ºØq-cn-te-°v t]m-Ip-∂ F-√m

s{S-bn-\p-I-fpw C-Xp-h-gn I-S-∂p t]m-Ip-∂-Xn-\m¬ sd-bn¬-sh tK-‰v F-t∏m-gpw A-S-®n-Sp-I ]Xn-hm-Wv. Z-£n-tW-¥-y-bn-se G-‰-hpw {]-[m-\ Sq-dn-Ãv tI-{μ-am-b a-eºp-g k-μ¿-in-°m-s\-Øp-∂ A-\-y-tZ-i-°m¿-°pw A-Xp-t]mse X-t±-io-b¿-°pw Cu sdbn¬-sh tK-‰v H-cp im-]-am-bn Xo¿-∂n-cn-°p-I-bm-Wv. tK-‰v A[n-Iw k-a-b-hpw A-S-bv-°p-∂Xn-\m¬ K-Xm-K-X-°p-cp-°pw, aWn-°q-dp-Iƒ \o-fp-∂ Im-Øp-

s\Ãv sIm-¿m³ B-fnÃmsX IÀ-j-IÀ h-e-bp-¶p

fn-I-sf sIm-bv-Øn-tem-°v BI¿-jn-∏n-°m≥ \-S-]-Sn th-Wsa-∂p I¿-j-I¿ B-h-iy-s∏-´p. ap≥-h¿-j-ß-fn-se A-\p-`-hØn¬ H-t´-sd I¿-j-I¿ Ir-jn`q-an X-cn-im-bn C-´n-cn-°p-I-tbm hm-g t]m-ep-≈-h Ir-jn-bn-te°v am-dp-I-tbm sN-bv-Xn-´p-≠v.

{io-Ir-jv-W-]p-cw: hn-f-™v aqs∏-Øn-b s\-√v sIm-øm≥ Bsf In-´m-sX I¿-j-I¿ h-e-bp∂p. s\¬-Ir-jn-°v Iq-en-]-Wn°m-sc In-´m-\n-√m-Ø A-h-ÿbm-Wv. s\-√v sIm-gn-™v Xp-Sßn-b-Xn-\m¬ a-I-c-sIm-bv-Øv {]-Xo-£n-®n-cp-∂ I¿-j-I¿ Zpcn- X - Ø n- e m- b n- c n- ° p- I - b m- W v . sIm-øm-\m-sf tX-Sn-bp-≈ ]-c°w ]m-®n-en-em-Wv I¿-j-I¿. {io-Ir-jv-W-]p-cw, I-cn-ºpg, I-S-º-gn-∏p-dw ]-©m-b-Øp-Ifn-se \n-c-h-[n {]-tZ-i-ß-fn¬ s\-√v sIm-bv-sX-Sp-°m≥ B-sf In-´m-Ø-Xp-aq-ew s\-√v ]m-S-Øv hn-f-™v \n¬-°p-I-bm-Wv. sXmgn-ep-d-∏p-]-≤-Xn-bn-se th-X-\w h¿-[n-∏n-®-tXm-sS-bm-Wv sIm-bvØn-\v Xo-sc B-sf In-´m-Xm-bsX-∂v I¿-j-I¿ ]-d-bp-∂p. sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn sXm-gn-em-

C-kv-em-ln-b hmÀ-jn-Im-tLm-jw

hn-f-™p-\n¬-°p-∂ s\¬-∏m-Sw

tIm¿-s´-∂ t]-cn¬ ]m-Xn-cm{Xn-bpw B-fp-Iƒ \n¬-°p-∂-Xv ]-Xn-hm-Wv. C-h¿-°v ku-I-cy-sam-cp-°m\m-Wv t]m-en-kv am-dn-\n¬-°p∂-sX-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. Xn-cp-an-‰-t°m-Sv, Xr-Øm-e ta-Je-bn¬ ap-sºm-s° A-\-[n-Ir-

Fkv.Un.]n.sF Hm-^n-kv X-IÀ-¯ tI-kn B-dv eo-Kp-Im-sc A-d-Ìv sN-bvXp

aw-K-ew Umw Sq-dn-kw ]-²-Xn C-¶v \m-Sn-\v k-aÀ-¸n-¡pw

tZ-io-b Ip-jvT-tcm-K ]-£m-N-c-Ww C-¶v

a-Æm¿-°m-Sv Xm-eq-°v kp-∂n Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a {]-kn-U‚ v C-kv-am-bn¬ Zm-cn-an, sk-{I-´-dn Sn Sn bq-k-^v ss^-kn

]-´m-ºn: a-W¬ am-^n-b-sb klm-bn-°m≥ t]m-en-kv cm-{XnIm-e ]-t{Sm-fn-Mv \n¿-Øn-b-Xmbn ]-cm-Xn. C-Xp-aq-ew Xn-cp-th-K-∏p-d, ssI-∏p-dw, sX-°pw-a-e, hn-b-‰v\mw-]-Sn Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ßfn¬ cm-{Xn-Im-e Po-hn-Xw Zp: -

h-\y-ar-K k-t¦-Xw: [À-W \-S-¯n

ssh-I-ey-ap-ÅhÀ¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v

]m-e-°m-Sv: tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-se sI.-F¬.-01 F-®v 1272 \-º¿ sStºm {Sm-Iv-kv hm-l-\w 18000 cq] A-Sn-ÿm-\ hn-e \n-›-bn-®v B-h-i-y-am-b \-S-]-Sn-{I-a-߃ ]m-en-®v s^-{_p-h-cn A-©n-\v te-ew sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-hcw do-P-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm^o-kn¬ A-dn-bmw.

]m-e-°m-Sv: Km-‘n-Pn-bp-sS 63mw c-‡-km-£n-Xz-Zn-\w hn-hn[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS Pn-√-bn¬ B-N-cn-®p. Km-‘n-b≥ B-Z¿-i-ß-fn¬ \n-∂pw hy-Xn-N-en-°p-∂-Xm-Wv cm-Pyw C-∂v sh-√p-hn-fn-Iƒ t\cn-Sp-∂-sX-∂v Un.-kn.-kn sk{I-´-dn ]n hn cm-tP-jv ]-d-™p. Un.-kn.-kn Hm-^n-kn¬ ]p-jv]m¿-®-\-bv-°v ti-jw \-S-∂ A\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F.-sF.-kn.-kn sa-º¿ hn-Pb≥-]q-°m-S≥, a-lm-fl Ã-Un sk‚¿ sN-b¿-am≥ ]n sI \mcm-b-W≥, bq-Øv-tIm¨-{K-kv

]m-e-°m-Sv \n-b-a-k-`m I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v Fw tam-l-≥-_m_p, \-K-c-k-`m kv-‰m‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ sI `-h-Zm-kv kwkm-cn-®p.- bq-Øv tIm¨-{K-kv sjm¿-Wq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n Ipf-∏p-≈n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® Km‘n-kv-ar-Xn bm-{X sI.-F-kv.-bp kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v im-^n-]d-ºn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bq-Øv tIm¨-{K-kv tªm-Iv {]-kn-U‚ v Fw c-Xo-jv A-[y£-X h-ln-®p. B¿ a-tl-jv, aWn-I-WvT≥, ]n ]n hn-t\m-Zv-Ipam¿, hn sI {io-Ir-jv-W≥, ]n ap-l-Ω-Zv ]-s¶-Sp-Øp. bm-{X sjm¿-Wq-cn¬ k-am-]n-®p.-

sI«nS\¼À AZm-e¯v c−n\pw a-WÂ-am-^nb-sb k-lm-bn-¡m³ aq¶n\pw ]-t{Sm-fn-Mv \nÀ-¯n-b-Xm-bn ]-cmXn

h-S-°-t©-cn: aw-K-ew Umw Sqdn-kw ]-≤-Xn 31 \v a-{¥n tIm-Sntb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ \m-Sn-\v ]-´m-ºn: P-\-Io-bm-kq-{X-W ]- k-a¿-∏n-°pw. cm-hn-se 10 \v Fw N-{μ≥ Fw.-F¬.-F.-bp-sS A-[≤-Xn-bn¬ D-ƒ-s∏-Sp-Øn ]-´mºn {Km-a-∏-©m-b-Øv \-S-∏n-em- y-£-X-bn¬ aw-K-ew Umw Sq-dnkw ]-cn-k-c-Øv \-S-°p-∂ N-S°p-∂ am-\-kn-I im-co-cn-I ssh-I-ey-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ- ßv P-e-hn-`-h h-Ip-∏v a-{¥n F≥ °v kv-tIm-f¿-jn-∏v s{]m-P-Œp-I- sI t{]-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw.-]n-am-cm-b ]n sI fn-te-°v Kp-W-t`m-‡m-°-sf _n-Pp, sI C C-kv-am-bn¬ apXn-c-s™-Sp-°p-∂p. ]-´m-ºn {Km-a-∏-©m-b-Øn- Jym-Xn-Yn-I-fm-bn-cn-°pw. kw-ÿm-\ Sq-dn-kw se ÿn-c Xm-a-k-°m-cpw 40 iX-am-\-sa-¶n-epw hn-I-emw-K-Xzw h-Ip-∏v 4.-62tIm-Sn sN-e-hn¬ awK-ew-Um-an-s\ hn-t\m-Z k-©mD-s≠-∂v sX-fn-bn-°p-∂ kmc tI-{μ-am-°m-\p-≈ ]-≤-Xn-bm£y-]-{X-ap-≈-h-cp-am-bn-cn-°Ww A-t]-£-I¿. {]-[m-\m-[y- Wv C-tXm-sS ]q¿-Øn-bm-b-Xv. ]-I-s‚ km-£y-]-{Xw k-lnXw s^-{_p-h-cn ]-Øn-\v ap-ºv ]-´m-ºn ]-©m-b-Øv Hm-^nkn¬ A-t]-£ \¬-I-Ww. B-e-Øq¿: tZ-io-b Ip-jvT-tcm]m-e-°m-Sv: ]m-e-°m-Sv K-h. hn- K \n-hm-c-W ]-£m-N-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn 31 \v B-e-ØqIv-tSm-dn-b tIm-tf-Pv I-cn-b¿ B≥-Uv Iu¨-kn-en-Mv sk-√n- cn¬ sh-®v Pn-√m-X-e dm-en-bpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw kw-L-Sns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C≥t^m-kn-kv ÿm-]-\-Øn-\v th- ∏n-°p-∂p. cm-hn-se 10 \v B-e-Øq¿ Sn.≠n s^-{_p-h-cn aq-∂n-\v Imw-]kv dn-{Iq-´v-sa‚ v kw-L-Sn-∏n-°p- _n.-bp-sS ap≥-h-i-Øp \n-∂pw B-e-Øq¿ tªm-°v ]-©m-b∂p. an-I-® A-°m-Z-an-Iv \n-ehm-cw ]p-e¿-Øp-∂ A-h-km-\ Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kp-tcjv _m-_p dm-en ^v-fm-Kv Hm-^v h¿-j _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn _n.-]n.-H.-, sS-Iv-t\m-f-Pn, sN-øpw. 11 \v B-e-Øq¿ luss^-\m≥-kv B≥-Uv A-°u- kn-Mv tIm-˛-Hm-∏-td-‰o-hv skmssk-‰n lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°p≠n-Mv hn-`m-K-ß-fn-te-°m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v. Xm¬-]-c-y-ap-≈- ∂ Pn-√m-X-e s]m-Xp-k-tΩ-f-\hpw sk-an-\m-dpw Pn-√m ]-©mh¿ 31 \-Iw I-cn-b¿ ssK-U≥kv sk¬ I¨-ho-\-dp-am-bn _‘-s∏-S-W-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p. t^m¨ : 9446033559.

hm-l-\-te-ew

3

KmÔn-Pn-sb A-\p-kv-a-cn-¨p

]me-°mSv: \nc-h[n tamj-W-t°-kp-I-fn¬ {]Xn-I-fmb c-≠pt]sc tImßmSv t]meo-kv ]nSn-IpSn. ASn-amen hmfd Ccp-ºp]mew hm\w-I-≠-Øn¬ Ptbjv (25), H‰-∏mew apf-™q¿ Imcm´p-]-d-ºn¬ kp\n¬ _m_p (aWn˛24) F∂n-h-sc-bmWv C∂se sshIo-´v \m-temsS tImßm-Sp-sh®v AdÃv sNbvX-Xv. tamjWw \S-Ønb ss_°n¬ k©-cn®v kv{XoI-fpsS ame Ih-cp-I-bmWv Ch-cp-sS coXn-sb∂v t]meokv ]d-™p. tamjvSn® tamt´m¿ ssk°nƒ Ch-cpsS ]°¬ \n∂v t]meokn-\v I-s≠-SpØp. ss_°n seØn AS-bv°m-]p-Øqcnse Im¿Øym-b-\n-bpsS ame Ih¿∂-Xpw, tImßms´ ]m¿ΔXn-bpsS ame Ih-cm≥ {ian-®Xpw Ch-cm-sW∂v kΩ-Xn-®-Xmbn t]meokv ]d-™p. H‰-∏m-ew, ]me-°mSv Su¨ kuØv, ASn-amen, Bep-h, tImX-aw-K-ew, Fcp-a-s∏´n t]meokv tÃj-\p-I-fn¬ Ch¿s°-Xnsc tIkp-I-fp≠v. Un-ssh. Fkv.]n Fw sI ]pjv°c≥, kn.sF kn kpμ-c≥, tImßmSv Fkv.sF tKm]-Ip-am¿, bqØv-tIm¨-{K-kv sjm¿-Wq¿ afi-ew kw-L-Sn-∏n-® Km-‘n kv-ar-Xn bm-{X slUv tIm¨Ã-_nƒamcmb tPmjzm, cma-N-{μ≥ F∂n-h-c-S- Ip-f-∏p-≈n-bn¬ im-^n ]-d-ºn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ßnb kwL-amWv {]Xn-Isf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

am-kn-bÀ \n-b-a-\w: Iq-Sn-¡m-gv-N 31 \v

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ `m-c-Xo-b Nn-In-’m h-Ip-∏n≥ Io-gn-ep-≈ N-f-h-d K-h. B-bp¿-th-Zm-ip-]{Xn-bn-te-°v am-kn-b¿-am-sc F≥.-B¿.-F-®v.-Fw ap-tJ-\ \nb-an-°p-∂p. F-kv.-F-kv.-F¬.kn bpw tI-c-f K-h. t\-cn-´v \-SØp-∂ am-kn-b¿ s{S-bv-\n-Mv tIm-gv-kv P-b-hp-am-Wv tbm-K-yX. D-tZ-ym-Km¿-∞n-Iƒ hn-Zym`ym-k tbm-K-y-X sX-fn-bn-°p∂ A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰v kln-Xw `m-c-Xo-b Nn-In-’m hIp-∏n-s‚ N-f-h-d K-h. B-bp¿th-Zm-ip-]-{Xn-bn¬ 31 \v cm-hnse 11 \v Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v FØ-Ww.

kozhikode/pkd

X-Æo¿-t°m-Sv: Ip-a-c-s\-√q¿ Ckv-em-ln-b Imw-]-kn-s‚ hn-hn[ hn-Zym-e-b-ß-fp-sS hm-¿-jnIm-Lm-jw \-S-Øm-≥ Xo-cp-am\n-®-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. 31, s^-{_p-h-cn H-∂v Xo-øXn-I-fn-em-Wv ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S°p-I. a-e-∏p-dw Pn-√m {]-knU‚ v kp-l-d a-ºm-Sv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw.

\n¬-∏pw \n-X-y-kw-`-h-am-Wv. CsXm-gn-hm-°n In-´p-∂-Xn-\m-bn ]-e \n-th-Z-\-߃ \m-´p-Im-cpw hn-hn-[ kw-L-S-\-I-fpw k-a¿∏n-®n-´p-s≠-¶n-epw \m-fn-Xp-hsc ^-ew I-≠n-√. sd-bn¬-shbp-sS hn-I-k-\-Øn-s‚ `m-K-ambn C-t∏mƒ ]p-Xn-sbm-cp sse\pw Iq-Sn C-Xp h-gn I-S-∂p-t]mIp-∂-Xp sIm-≠v Zp-cn-Xw C-c-´n®n-cn-°p-I-bm-Wv. Cu km-l-Nc-y-Øn-em-Wv ta¬-∏m-ew \n¿Ωn-°p-∂-Xn-\p-≈ A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn B-h-i-y-s∏-´-Xv.

D-tZym-K-Ø-sc \n-b-an-¡-Ww

{io-Ir-jv-W-]p-cw: I-cn-ºp-g hnt√-Pv Hm-^n-kn¬ D-tZym-K-ÿ¿ C-√m-Ø-Xn-\m¬ P-\-߃ _p≤n-ap-´p-∂p. D-tZym-K-ÿ-sc DS≥ \n-b-an-°-W-sa-∂v I-cn-ºp-g a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv B-h-iy-s∏-´p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI F A-ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. Un.-kn.-kn sk-{I-´-dn ]n F-kv A-–p¬ Jm-Z¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. bp Ip-™-b-Ωp, sI Fw l\o-^, ]n Sn Ip-am-c≥, d-jo-Zv tIm-´-∏p-dw, ]n Sn ap-Øp, ]n Ben-∏p, ]n Sn cm-P≥, tPm¿-Pv kwkm-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

h-S-h-∂q-cn¬ Fw.-Pn.-B¿ P≥aZn-\m-tLm-jw X-an-gv-\m-Sv Fw.-]n tUm.- a-sse-kzm-an D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Fw.-Pn.-B-dn-sâ P-³aZn-\w B-tLm-jn-¨p

h-S-h-∂q¿: Fw.-Pn.-B-dn-s‚ 94 mw P-≥a-Zn-\w B-N-cn-®p. X-angv-\m-Sv Fw.-]n.-tUm.-a-sse-kzm-an h-S-h-∂q-cn¬ \-S-∂ P-≥a-Zn\m-tLm-jw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.-sF.-F.-Un.-Fw.-sI kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn B-Uz.-{io-\n-hm-k th-Wp-tKm-]m¬ A-[y-£-X h-ln-®p. s]m-≈m-®n In-W-Øp-I-S-hv Fw.-F¬F.-kn Zm-tam-Z-c≥, sI A-®yp-X≥ Fw.-F¬.-F, hm-kp-tZh≥, k-°o¿-lq-ssk≥, i-in-[-c≥, ]n kn k-º-Øv kw-kmcn-®p.-

Xr-¸m-fqÀ ]m-ew bm-YmÀ-Y-y-amhp-¶p

B-e-Øq¿: F-cn-a-bq¿ ˛ B-e-Øq¿ ]-©m-b-Øp-I-sf XΩn¬ _-‘n-∏n-°p-∂ Km-b-{Xn-∏p-g-bv-°v Ip-dp-sI \n¿-Ωn-°p∂ Xr-∏m-fq¿ ]m-ew s^-{_p-h-cn A-h-km-\-hm-cw K-Xm-K-XØn-\m-bn Xp-d-∂p-sIm-Sp-°pw. 110 h¿-jw ]-g-°-ap-≈ ]m-ew 2007 em-Wv s]m-´n-s∏m-fn™v K-Xm-K-Xm-tbm-K-y-a-√m-Xm-b-Xv. Xp-S¿-∂v Fw N-{μ≥ Fw.-F¬.-F. ap≥-ssI F-Sp-Øm-Wv ]p-Xn-b ]m-ew \n¿-Ωn°m-≥ \-S-]-Sn-I-fm-cw-`n-®-Xv. 17.-07 ao-‰¿ \o-f-Øn-epw C-cp-hi-ß-fn-te-bpw \-S-∏m-X-b-S-°w 11.-05 ao. ho-Xn-bn-epw aq-∂v kv-]m-\p-I-fn-em-bm-Wv ]m-ew \n¿-Ωn-®n-´p-f-f-Xv. aq-∂v tIm-Sn cq-]m sN-e-hn¬ s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v B-e-Øq¿ k-_v Un-hn-j≥ 20 am-kw sIm-≠m-Wv \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øo-I-cn-®Xv.

_-Êp-I-Ä cm-{Xn- kÀ-ho-kv ap-S-¡p-¶p; bm-{X-¡mÀ-¡v Zp-cn-Xw

X-Æo¿-t°m-Sv: Xr-Øm-e ta-J-e-bn¬ cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ _-kp-I-fp-sS {Sn-∏v ap-S-°w bm-{X-°m-sc s]-cp-h-gn-bn-em-°p∂p. F-S-∏mƒ-˛ Xr-Øm-e, F-S-∏mƒ-˛ Iq-‰-\m-Sv F-∂o `m-Kß-fn-te-°v k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _-kp-Iƒ an-°-Xpw cm-{Xn k¿-ho-kv ap-S-°p-I-bm-Wv. G-gp-a-Wn I-gn-™m¬ Cu {]-tZi-ß-fn-te-°v bm-{X sN-ø-W-sa-¶n¬ 30˛45 an-\n-´v _-kv ImØp-\n¬-°-Ww. F-∂m¬ ]-Øv an-\n-´v C-S-sh-´v H-t´-sd _kp-Iƒ-°v s]¿-an-‰v D-s≠-¶n-epw _-kp-Iƒ Hm-Sp-∂n-√. C-XpIm-c-Ww Zp-c-bm-{X I-gn-s™-Øp-∂-h-cpw tPm-en-ÿ-e-ßfn¬ \n-∂pw Xm-a-kn-s®-∂p-h¿-°pw G-sd _p-≤n-ap-´-\p-`-hnt°-≠n-h-cp-∂p. cm-{Xn-k-a-b-Øv {Sn-∏v ap-S-°p-∂ _-kp-Iƒs°-Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-Øv {]-iv-\-Øn-\v ]-cn-lm-c-ap-≠m-°W-sa-∂v A-[n-Ir-X-tcm-Sv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ B-h-iy-s∏-´p

Ip-ªm-en-¡p-«n-s¡-Xn-tc Pp-Uo-jy A-t\zj-Ww thWw: ]n.Un.]n XrØme: sF-kv-{Iow-]m¿-e¿ s]¨-hm-Wn-`-t°kv, a-e-_m¿ kn-a‚ v-kv Po-h-\-°m-c≥ i-io{μ-s‚bpw Zp-cq-l-ac-Ww F-∂nh-bn¬ Ip-™m-en-°p-´n-bp-sS ]-¶v F-∂n-h-bn¬ Pp-Uo-jy¬ A-t\zj-Ww \S-Øn kXyw ]pdØp- s Im- ≠ p- h - c - W - s a- ∂ v ]n.Un.]n XrØm-e afi-ew IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Ip-™m-en-°p-´n- d-Du-^n-\v th-≠n X-s‚ a-{¥n]-Zw D-]tbm-Kn-®v h-gn-hn-´ k-lm-bw sNbv-Xp-sh-∂ Ip-™m-en-°p-´n-bpsS sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ A-t\zj-Ww \-SØ-W-sa-∂pw P-Uv-Pn-am-sc kzm-[o-\n-°m≥ {i-an-®-p-sh-∂ B-tcm]-Ww sR-´n-∏n-°p-∂Xm-sW∂pw sF-kv-{Iow ]m¿e¿ tI-kn¬ Pp-Uo-jy¬ A-t\zj-Ww \S-Øn k-Xym-h-

X a-W-se-Sp-∏n-s\-Xn-sc t]m-enkv i-‡-am-bn cw-K-Øp-≠m-bncp-∂p. F-∂m-en-t∏mƒ Cu ta-J-ebn-se t]m-en-kp-Im-cpw A-\-[nIr-X a-W¬-I-S-Øn-s\-Xn-sc \S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ a-Sn-°p-∂Xm-bpw B-t£-]-ap-≠v.

A-]m-I-X-IÄ ]-cn-l-cn-¡-Ww

]-´m-ºn: iw-_-f-]-cn-jv-I-c-Wÿ ]p-dØp- sIm-≠p-h-c-W- Øn-se A-]m-I-X-Iƒ D-S≥ ]sa∂pw I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. cn-l-cn-°-W-sa-∂v sI.-]n.-Fkv.-Sn.-bp ]-´m-ºn k-_v Pn-√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. k-_v Pn√m {]-kn-U‚ v sI {io-tP-jv A[y-£-X h-ln-®p. d-h-\yq Pn-√m ]-´m-ºn: kv-Iqƒ hn-I-k-\ ]-≤- sk-{I. sI B¿ tam-l≥-Zm-kv, Xn-bp-sS `m-K-am-bn s]-cp-ap-Sn- kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: bq¿ K-h.-F¬.-]n kv-Iq-fn¬ Fw ]n {]-im-¥v({]-kn-), sI sP.-kn.-sF ]-´m-ºn-bp-sS B-`n- {io-tP-jv(sk-{I.), iw-kpap-Jy-Øn¬ c-‡-\n¿-W-b ±o≥(J-Pm-©n). Iymw-]pw hn-Zym-¿-Yn-Iƒ-°v tam´n-th-j≥ ¢m-kpw \-S-Øn. ]m-e-°m-Sv: F-Æ-I-º-\n-Iƒjn-Pn-e-^n tdm-kv A-[y-£- °v A-\p-h-Zn-® hn-e \n¿-Æ-b-hX h-ln-®p. sP.-kn.-sF {]-kn- Im-i-Øn-s‚ a-d-hn¬ B-gv-NU‚ v kp-Po-jv D-Zv-Lm-S-\w sN- tXm-dpw s]-t{Smƒ hn-e h¿-[nbv-Xp. {]-[m-\m-[ym-]n-I Ku-cn ∏n-°p-∂ F-Æ I-º-\n-I-fp-sS kw-km-cn-®p. sP kn ap-kv-X-^ \n-e-]m-Sv P-\-ß-tfm-Sp-≈ bp-≤ lm-jnw ¢m-sk-Sp-Øp. sk-{I-´- {]-Jym-]-\-am-sW-∂v bp-‡n-hmdn A-–p¬ P-∫m¿, {]-Zo-]v, lw- Zn Ip-Spw-_w Pn-√m I-Ωn-‰n A-`nk, {]-Pn-Xv, j-_o¿, kp-ss_¿, {]m-b-s∏-´p. ap-kv-X-^ ¢m-sk-Sp-Øp.

c-à-\nÀ-W-b Iymw-]v \-S-¯n

{]-Xn-tj-[mÀ-lw

pkd  

d- h - \ yq Po- h - \ - ¡ mÀ A- h - [ n- s b- S p- ¡ pw ko- \ n- t bm- d n- ä n en- Ì v ]- c n- t im- [ n- ¡ mw am- k n- b À \n- b - a - \ w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you