Page 1

2 hntij§Ä

kozhikode/ml

DÀ-Zp A-[ym-]-IÀ [À-W \-S-¯n-

sI.-F-kv.-F-^v.-F ¢-ºv ^p-Sv-t_mÄ Nmw-]y³-jn-¸n-\v \m-sf Xp-S-¡w

a-e-∏p-dw: tI-c-f sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-js‚-bpw ko-Xn-lm-Pn tÃ-Unbw I-Ωn-‰n-bp-sS-bpw kw-bp-‡ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-°p-∂ ¢∫v ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n\v \m-sf F-S-h-Æ ko-Xn-lm-Pn tÃ-Un-b-Øn¬ Xp-S-°-am-hpw. ssh-Io´v 6.-30\v C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n Sq¿-W-sa-‚ v D-ZvLm-S-\w sN-øpw. B-Zy-a¬-k-cØn¬ P-b t_-°-dn Xr-iq¿, A¬ i-_m-_v Xr-∏-\-®n-sb t\-cn-Spw. tI-c-f-Øn¬ B-Zy-am-bmWp sk-h≥-kv So-ap-I-fp-sS ¢∫v ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏v A-c-tß-dp-∂-Xv. 30 So-ap-Iƒ Sq¿-W-sa‚n¬ ]-s¶-Sp-°pw. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ Pn-√-I-fnem-bn h¿-jw tXm-dpw 45e-[nIw sk-h≥-kv a¬-k-c-߃ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ A-tkm-kntb-j≥ sk-h≥-kv ^p-Svt_mƒ cw-K-Øv \-S-∏m-°p-∂ ]p-Xn-b ]-cn-jv-Im-c-ß-fp-sS `mK-am-bm-Wp ¢-∫v ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏v kw-L-Sn-∏n-°p∂-sX-∂v sI.-F-kv.-F-^v.-F `mc-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. Hm-tcm Pn-√-I-fn-epw H-cp ^pSvt_mƒ A-°m-Z-an F-∂ ]-≤Xn-bp-am-bn sI.-F-kv.-F-^v.-F ap-t∂m-´v t]m-hp-I-bm-sW-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v sI Fw se-\n≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn jm-lp¬l-ao-Zv, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ kq∏¿ A-jv-d-^v, C A-–p-k-a-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

Fw.F-kv.Fw kwØm-\ {]-Xn-`m kwK-aw \msf

a-e-∏pdw: Fw.F-kv.Fw kwÿm-\ k-an-Xn kw-L-Sn-∏n°-p-∂ {]-Xn-`m kwK-aw \m-sf a-e-∏p-dw tIm-´-°p-∂v Un.Sn.]n.kn lm-fn¬ \-S-°pw. ss{]a-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-th≠n Fw.F-kv.Fw kwÿm-\ X-e-Øn¬ \-SØnb t\m-f-Pv {]-Xn-`m ]-co-£-bn¬ anI-hv sX-fn-bn-®h-cmWv kw-K-aØn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂Xv.cm-hnse H-º-Xn\v ap≥ hn-Zym-`ym-k a{¥n C Sn ap-lΩ-Zv _-jo¿ Fw.]n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Fw.F-kv.Fw kwÿm-\ JPm-©n C sI _-co¿ A-kv-ew A-[y-£-X h-ln-°pw.

kp-¶n_m-e kw-Lw kv-t\-l-hn-Nm-cw \m-sf

a-e-∏p-dw: `m-jm hn-cp-≤ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-I-fn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Pn√-bn-se D¿-Zp A-[ym-]-I¿ a-e-∏p-dw Un.-Un.-C Hm-^n-kv [¿-W \S-Øn. a-e-∏p-dw Ip-∂p-Ω-en¬ \n-∂m-cw-`n-® {]-I-S-\w Un.-Un.-C Hm^n-kv ]-cn-k-c-Øv Fw ]n A-–p- -a-Zv k-a-Zm-\n D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. C-¥y≥ kmw-kv-Im-cnI ss]-Xr-I-Øn-s‚ {]-Xo-I-am-b D¿Zp `m-j-bp-sS \n-e-\n¬-∏n-\v X-S- -am-b D-Ø-c-hp-Iƒ ]n≥-h-en-°W-sa-∂p A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. {]-I-S-\-Øn-\v ]n sI A-_q-_°¿ lm-Pn, Sn ho-cm≥-Ip-´n, F ]n D-kv-am≥,Sn ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v, sI tPm-k-^v t\-Xr-Xzw \¬-In.

thm-«nMv b-{´-§-fp-sS ]-cn-tim-[-\ Xp-S-§n

D-¿Zp A-[ym-]-I¿ \-S-Øn-b a-e-∏p-dw Un.-Un.-C Hm-^n-kv [¿-W Fw ]n A-–p- -a-Zv k-aZm-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-e-∏p-dw: ]-{X am-t\-Pv-sa‚p-Ifp-sS kw-L-S-\-bm-b C-¥y≥ \yq-kv t]-∏¿ skm-ssk-‰n- tIc-f- do-Py\¬ sN-b¿-am-\v \¬In-b Un-am‚ v t\m-´n-kn¬ ]-d™ B-h-iy-߃ Aw-Ko-I-cn°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v doPy\¬ sN-b¿-am-s‚ D-S-a-ÿX-bn-ep-≈ ]-{X-am-b am-Xr-`q-anbp-sS tIm-´-°¬ Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ [¿-W \-S-Øp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. ]-{X hn-X-c-W-Øn-\p-≈ Iqen h¿-[n-∏n-°p-I, G-P‚ v-am-scbpw hn-X-c-W-°m-sc-bpw t£-a\n-[n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I Xp-Sßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®mWp 27\v 10 a-Wn-°v [¿-W \-SØp-∂-Xv. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI A-tim-I≥, Pn-√m {]-knU‚ v hn ]n D-Æn, sk-{°-´-dn k-eow c-≠-Øm-Wn, ssh-kv {]-kn-U‚ v N-{μ≥ B-e-t¶m-Sv, sI ]n k-t¥m-jv ]-s¶-Sp-Øp

F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v a-\p-jy-Pm-en-I \m-sf

a-e-∏p-dw : \n-b-a-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v Pn-√-bn¬ D-]-tbm-Kn-°m-\p-≈ thm-´nMv b-{¥-ß-fp-sS ]-cn-tim-[-\ I-e-Iv-Std-‰n¬ Xp-S-ßn. C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv tIm¿-]-td-j≥ Hm-^v C-¥y en-an-‰-Un¬-\n∂p-≈ D-tZym-K-ÿ-cm-Wv b-{¥-߃ ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xv. 10 Zn-hk-am-Wv ]-cn-tim-[-\ 2500 b-¥-߃ ]-cn-tim-[n-®v Ir-Xy-X D-d-∏ph-cp-Ø-pw.

Im-h-\q-cn-se F³-tUmkÄ-^m³ Zp-cn-X-w: B-tcm-Kyh-Ip-¸v dn-t]mÀ-«v \Â-In-bn-à Im-h-\q¿: Im-h-\q¿ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-\v k-ao-]w h-´-]-d-ºv X-e-t®mdn-s‚ h-f¿-®-°p-d-hv Im-c-Ww Zp-cn-X-a-\p`-hn-°p-∂-h-sc-°p-dn-®pw h¿-j-߃-°v ap-ºv {]-tZ-i-sØ I-ip-am-hn≥ tXm-´-ßfn¬ X-fn-®n-cp-∂ F≥-tUm kƒ-^m≥ Ch-cpsS A-kp-J-Øn-\v Im-c-W-am-tbm F-∂-Xn-s\-°p-dn-®pw ]T\w \-S-Øn dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-\v B-tcm-Ky a{¥n \n¿-tZ-iw \¬-In H-cp am-kw I-gn™n-´pw Pn-√m sa-Un-°¬ hn-`m-K-Øn¬

\n-∂p \-S-]-Sn-bm-bn-√. a-t©-cn Fw.-F¬.-F ]n sI A-–pd-∫v B-tcm-Ky a-{¥n-°v \n-th-Z-\w \¬In-b-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv ]T-\Øn-\v \n¿-tZ-iw h-∂-Xv. h-´-∏-d-ºn¬ _p-≤n-am-μyw _m-[n-®h¿-°v A-Sn-b-¥c-am-bn ssh-Zy k-lmbw \¬-I-W-sa-∂pw {]-iv-\-sØ-°p-dn®v ]Tn-°m≥ D-∂-X-X-e sa-Un-°¬ kwL-sØ A-b-°-W-sa-∂pw {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-Kw F hn A-jv-d-^v {]-ta-bw

aq-ew k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. ]-Øv h-b-kn-\pw 25 h-b-kn-\pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈ Hº-Xv t]-cm-Wv G-I-tZ-iw H-cp In.-an Np-‰-f-hn¬ h-´-]-d-ºv {]-tZ-iØv _p-≤n hn-I-kn-°m-sX-bp-≈-Xv. A-Sp-Ø-Sp-Ø ho-Sp-I-fn¬ C-{X-b-[nIw t]¿-°v H-tc Im-e-b-f-hn¬ k-am-\ tcm-K-߃ h-∂n-´v B-tcm-Ky h-Ip-∏n-s‚ {i-≤-bn¬s]-´n-cp-∂n-√-.-Z-cn-{Z-cpw Iq-en th-e-°m-cp-am-b an-° c-£n-Xm-°-fpw Xß-fp-sS Ip-™p-߃-°v sN-dp-∏-Øn¬

]-c-am-h-[n Nn-In¬-k sIm-Sp-Øn-cp-∂psh-¶n-epw ^-e-ap-≠m-bn-√. 11 h-b-kp-≈ an-kv-e, k-tlm-Z-c≥ ap-l-Ω-Zv B-kn-^v 16, A-Po-jv 23, ap-l-Ω-Zv 22, a-jv-lq-Zv 10, cm-tK-jv, c-Xo-jv Xp-S-ßn-b-h-cm-Wv Akp-J-_m-[n-X-cm-bp-≈-Xv. A-t\z-j-Ww \-S-Øp-sa-∂ a-{¥n-bp-sS {]-Jym-]-\-hpw {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ C-S-s]-S-epw C-h¿°v {]-Xo-£- \¬-In-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw B-tcm-Ky h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cp-sS A\m-ÿ Xn-cn-®-Sn-bm-hp-I-bm-Wv.-

{Km-a-¸©m-b-¯v Hm-^n-kn-se A-{I-aw: {]-Xn-I-sf sh-dp-sX-hn-«p tN-fm-cn: tX-™n-∏-ew {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ A-{I-aw \-S-Øn-b tI-kn¬ \n-e-hn-se ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Dƒ-∏-sSbp-≈ tI-kn-se ap-gp-h≥ {]-Xn-I-sf-bpw tIm-S-Xn sh-dp-sX hn´p. 2006 ¬ C-S-Xp ap-∂-Wn tX-™n-∏-ew {Km-a-∏-©m-b-Øv `-cn°p-∂ Im-e-Øv hn-I-k-\ I-c-Sv tc-J-bp-sS 500 Hm-fw tIm-∏n-Iƒ h-en-®v ]p-d-Øn-´v I-Øn-®p-sh-∂ tI-kn-em-Wv C-h-sc {]-Xn-tN¿ØXv. I-c-Sv tc-J-bn¬ cm-{„o-b ]-cm-a¿-iw I-S-∂v Iq-Sn-bn-´p-s≠∂m-tcm-]n-®v bq-Øv eo-Kv \-S-Øn-b k-a-c-Øn-\n-Sbv-°v c-≠v t]¿ Hm-^n-kn-\-I-Øv A-Xn-{I-an-®v I-b-dn I-c-Sv tc-J h-en-®n-´p I-Øn®p-sh-∂ sk-{I-´-dn kn Ko-X-bp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv tIsk-Sp-Øn-cp-∂-Xv. bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cm-b I-≈n-bn¬ ^ntdm-kv, Fw Fw _-jo¿, ]n ap-kv-X-^, ]n sI C-ºn-®n-t°m-b, Xm-g-Ø-bn¬ ap-Po-_v F-∂n-h-sc-bm-Wv ]-c-∏-\-ßm-Sn H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v Sn ]n A-\n¬ sh-dp-sX hn-´-Xv.

ssI-¡q-en hm-§n-b hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ hn-Pn-e³-kv ]n-Sn-bn ]m-≠n-°m-Sv: ÿ-ew D-S-a-bn¬ \n-∂v \n-Ip-Xn kzo-I-cn-°m≥ ssI-°q-en hm-ßn-b sN-{º-t»-cn hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ hn-Pn-e≥kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bn. sIm-√w Cu-¥-bn-se s\-Sp-ºm-d \-Sp-hn¬ hm-°-bn¬ {io-[-c≥ (52)B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sN-{º-t»-cn kztZ-in sIm-‰-tßm-S≥ k-°o¿ lp-ssk-\n¬ \n-∂p H-º-Xp sk‚ v `q-an-°v \n-Ip-Xn-b-S-°m≥ th-≠n 2000 cq-] ssI-°q-en hm-ß-sh-bm-Wv hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. \n-Ip-Xn AS-bv°m≥ k-°o¿ lp-ssk≥ ]-e-t∏m-gpw hn-t√-Pv Hm-^n-kn-seØn-sb-¶n-epw Xn-cn-®-b-®n-cp-∂p. C-Xp kw-_-‘n-®p k-°o¿ a-t©-cn d-h-\yq A-[n-Ir-X¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. i-\n-bm-gv-N hn-t√-Pv Hm-^n-kn-se-Øn-b k-°o-dn-t\m-Sv hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ c-≠m-bn-cw cq-] B-h-iy-s∏´p. Xp-S¿-∂v hn-Pn-e≥-kv Hm-^n-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. ssI-°q-en hm-ßn-b D-S≥ hn-Pn-e≥-kv Un-ssh.-F-kv.-]n A–p¬ l-ao-Zpw kw-L-hpw hn-t√-Pv Hm-^nk-sd sXm-≠n-tbm-sS ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠v h¿-j-߃-°v ap-ºm-Wv {io-[-c≥ hn-t√-Pv Hm-^n-kn¬ Nm¿-sP-Sp-Ø-Xv. hn-Pn-e≥-kv kn.-sF am-cmb _n-Pp, tZ-h-Zm-kv, F.-F-kv.-sF {io-\n-hm-k≥, A-–p¿-d-lnam≥, c-ho-{μ≥ F-∂n-h-cm-Wv kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv.-

tIc-f-¯n A-Xn-th-K- Xo-h-−n-IÄ h-cp¶p ssa-t\m-dn-än tIm-¨n-Mv skâÀ: {]-th-i-\ sI ]n H d-lv-a-Øp√ Xr-iq¿: tI-c-f-Øn¬ A-XnthK Xo-h-≠n-∏m-X-Iƒ bm-Ym¿Yy-am-hp-sa-∂v U¬-ln sa-t{Sm sd-bn¬-th sN-b¿-am≥ C {io[c≥. Xr-iq-cn¬ H-cp kz-Im-cy ]-cn-]m-Sn-s°Øn-b A-t±-lw tX-P-kp-am-bn kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ap-X¬ Imk¿-tIm-Uv h-sc AXnth-K Xoh-≠n k¿-ho-kv bmYm¿-Yy-am-°p-∂-Xn-\p-≈ km[y-Xm-]T-\w \-S-∂p-h-cn-I-bmWv. aq-∂v am-k-Øn-\p-≈n¬ CXp kw-_-‘-am-bn A-hkm-\ dn-t]m¿-´v k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n°pw. Cu Xo-h-≠n h-∂m¬ kwÿm-\-Øn-s‚ c-≠-‰-ß-fn-epw F-Øm≥ tIh-ew c≠-ca-Wn°q¿ am{Xw a-Xn-bm-hpw. a-Wn-

°q-dn¬ 300 In-tem-ao-‰¿ th-KX-bn-em-Wv A-Xnth-K Xo-h-≠nIƒ Ip-Xn-°p-I. Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øp -\n∂p sIm-®n-bn-se-Øm ≥ ap-°m¬ a-Wn-°q¿ a-Xn-bmIpw. tIm-gn-t°m-s´-Øm-≥ H-cp a-Wn-°q¿ a-Xn-bm-hpw. km--[m-cW Xo-h-≠n {Sm-°p-I-tfm kv-t‰j-\p-Itfm A-Xnth-K Xo-h-≠nk¿-ho-kn-\v ]‰p-I-bn√. C-e{Œn-Iv s{S-bn-\p-Iƒ X-s∂-bmbn-cn°pw Hm-Sp-I. C-Xn-\p--≈ km-[y-Xm-]T-\w ]p-tcm-K-an-°p∂-Xmbpw {io-[-c≥ sh-fn-s∏SpØn. 36,000 tIm-Sn cq-]-bm-Wv kwÿm-\-sØ A-Xnth-K Xoh≠n k¿-ho-kv bm-Ym¿-Yy-am-°p∂-Xn-\m-bn th-≠n-h-cnI. kzIm--cy s]m-Xp ]-¶m-fn-Ø-tØmsSbm-bn-cn-°pw C-Xn-\v ]-Ww

I-s≠-Øp-I. A-Xn-\m¬ kmº--Øn-Iw hn-j-a-am-hn-√. A-Xnth-K Xo-h-≠n-°v No-dn-∏m-bm-≥ ]pXn-b {Sm-°p-Ifpw tÃ-j-\p-Ifpw D-≠m-t°-≠n- h-cpw. sIm-®n sa-t{Sm ]-≤-Xn-°v hcp-∂ Pq¨-am-ktØm-sS tI-{μk¿-°m¿ A-\pa-Xn e-`n-°pw. kw-ÿm-\-k¿-°m-cn-s‚ F√m A-\p-a-Xnbpw C-Xn\-Iw e-`n-®n´p≠v. Nn-e ]-Wn-I-fp-sS sS≥U-dpw kw-ÿm-\-k¿-°m¿ hn-fn-®n-´p≠v. tI-{μ kw-ÿm-\k¿-°m-cp-Iƒ 800 tIm-Sn cq-] ho-Xw ap-S-°n-bm-Wv ]≤-Xn bmYm¿-Yy-am-°p-∂Xv. tI-{μ-k¿°m-cn-s‚ A-\pa-Xn ssh-Ip∂Xv A-`n-{]m-b hy-Xym-k-ap-≈Xp-sIm-≠√ km-t¶Xn-I {]-iv\-߃ sIm-≠p am-{X-am-Wv. AXv aq-∂v am-k-Øn-\p-≈n¬ ]-cn-

l-cn-°pw. sa-t{Sm sd-bn¬-th ]≤-Xn-Iƒ km-º-Øn-I-am-bn em`-I-c-a-s√-¶nepw t\m¨ s^b¿ I-f-£≥ ]-≤-Xn-bn-eq-sS ]Ww I-s≠-Øp-I-bm-Wv coXn. sd-bn¬-th-bp-sS ÿ-e-ß-fn¬ tjm-∏nMv tImw-π-Iv-kp-Ifpw a‰pw ]-Wn-Xm-Wv h-cp-am-\-ap≠m-°p-∂Xv. U¬-ln sa-t{Sm sd-bn¬-th H-cp h¿-j-Øn-\p-≈n¬ em-`-I-cam-°n-bXpw Cu cq-]-Øn-em-Wv. h-cp-∂ Pq-Wn¬ A-\pa-Xn e-`n®m¬ 2014 ¬ sIm-®n sa-t{Sm sdbn¬ I-Ωo-j≥ sN-øm≥ I-gnbpw. ssl- kv-]o-Uv s{S-bn-\p-Iƒ tI-c-f-Øn¬ bm-Ym¿-∞y-amIp-∂-tXm-sS P-\-ß-fp-sS bm{Xm -ku-Icyw h≥-tXm-Xn¬ sa-®-s∏-Sp-sa-∂pw {io-[-c≥ Iq´n-t®¿Øp.

\-S-]-Sn A-´n-a-L-«-¯n s]m-∂m-\n: k-®m¿ k-an-Xn dn-t]m¿-´n-s‚ ]-›mX-e-Øn¬ Pn-√-bv°v A-\p-h-Zn-® G-I ssa-t\mdn-‰n tIm-®n-Mv sk‚-dn¬ {]-th-i-\ \-S-]-Sn A¥n-a- L-´-Øn¬. ap-kv-en-wIƒ-°v am-{X-am-Wv {]th-i-\w A-\p-h-Zn-°p-I. s]m-∂m-\n Nm-W-bnse am-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-\v k-ao-]-ap-≈ sI-´nS-Øn-em-Wv Xm¬-°m-en-I ¢m-kp-Iƒ \-S-°p-I. sk‚-dn-s‚ in-em-ÿm-]-\w a-{¥n ]m-tem-fn ap-l-Ω-Zv Ip-´n c-≠m-gv-N ap-ºv \n¿-h-ln-®n-cp-∂p. ku-P-\y-am-bm-Wv ]-cn-io-e-\w . cm-hn-se 10 apX¬ ssh-Io´v A-©v h-sc-bm-Wv ]-cn-io-e-\ ¢mkv. {]-th-i-\w t\-Sm-\m-{K-ln-°p-∂-h¿ ]m-kvt]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m, F-kv.-F-kv.-F¬.-kn _p-°n-s‚ ]-I¿-∏v F-∂n-h-bp-am-bn Hm-^n-kn-seØ-W-sa-∂v sk‚-dn-s‚ Np-a-X-e-bp-≈ Hm-^nk¿ C-Jv-_m¬ A-dn-bn-®p. s^-{_p-h-cn B-Zy-hm-c-Øn¬ ¢m-kp-Iƒ Xp-Sßp-w. ]-cn-io-e-\Øn-\m-h-iy-am-b A-[ym-]-I-sc k-ao-]-ap-≈ kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂v I-s≠-Øn-bn´p-≠v. B-Zy-L-´-Øn¬ F¬.-Un ¢¿-°v, U-]yq-´n

I-e-Œ¿, F-∂o X-kv-Xn-I-bn-te-°p-≈ ]-cn-io-e\-am-Wv \¬-Ip-I. Pn-√-bn-se G-I ssa-t\m-dn-‰n tIm-®n-Mv sk‚-dm-Wv s]m-∂m-\n-bn-te-Xv. t^m ¨: 9847580459.-

hymP-t\m«v tIkn bphm-hns\ in£n¨p

at©cn: Icn-¶-√-ØmWn a¬ky-am¿°-‰n¬ \n ∂p 500 cq]-bpsS hymP-t\m-´p-Iƒ klnXw ]nSnbn-emb bphm-hns\ at©cn H∂mw AXn-thK tImSXn aq∂p-h¿jw XS-hn\p in£n®p. tIknse c≠mw-{]Xn FS-∏mƒ tIme-fºv IfØn-]-d-ºn¬ ]c-ta-iz-cs\Xn-tc-bmWvv AUo-j\¬ Pn√m skj≥kv PUvPn ]n Fkv \ko¿ Al-ΩZv in£ hn[n-®Xv. 2000 s^{_p-hcn 21\p Icn-¶-√-ØmWn a¬ky-am¿°-‰n¬ h®v 500 cq]bpsS aq∂p hymP C¥y≥ Id≥kn klnXw FS-∏mƒ ipI-]pcw \Sp-h´w Ip‰n-∏me ImfnbØv C{_m-lnw-Ip´n, ]c-ta-iz-c≥ F∂n-hsc s]cp-º-S∏v t]menkv AdÃv sNbvXn-cp∂p. C{_mlnw Ip´n Hfn-hn-emWv.

_-Êp-I-fn \n-¶v sam-ss_ t^m¬ I-h-cp-¶ \m-ew-Kkw-Lw ]n-Sn-bnÂ-

a-e-∏p-dw: dn-]-ªn-Iv Zn-\-Øn¬ F-kv .F-kv .F-^v tZ-io-tbm-Zv{K-Y-\-Øn-\v F-∂ io¿-j-IØn¬ Pn-√-bn-se 123 tI-{μ-ßfn¬ kp-∂n _m-e kw-Lw kvt\-l-hn-Nm-cw \-S-Øpw. D-®bv°v 3.-30\v Pn-√-bn-se sk-IvS¿ tI-{μ-ß-fn¬ kv-t\-lw-Kaw Xp-S-ßpw. Un-hn-j≥ {]-Xn-\n-[n kwK-a-Øn¬ kv-t\-l k-tμ-i ¢msk-Sp-°pw. F-kv. F-kv .F-^v sk-Iv-S¿ {]-kn-U‚p-am¿ kv-t\l-{]-Xn-⁄ sNm-√n-sIm-Sp°pw.

\yq-kv t]-¸À G-Pâv A-tkm-kn-tb-j³ [À-W 27\v

25 P-\phcn 2011 sNmΔ

\Kcw/ \m«n³]pdw

sIm-f-Øq¿ C¿-im-Zn-b Cw-•o-jv kv-Iqfn¬ kv-am¿-´v ¢m-kv dqw ]cn-]mSn Ir-jn-a-{¥n ap-√-°-c c-Xv-\m-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

h-fm-t©-cn: _ n¬ samss_¬ t^m¨ tam-„n-°p-∂ \m-ew-K X-an-gv- kw-L-sØ h-fmt©-cn t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn.X-an-gv-\m-Sv Un≠n-°¬ tImb-º-Øq¿- kz-tZ-in-I-fpw Ip-faw-Kw-ew _m-h-]-Sn-bn¬ Xm-a-k°m-c-\p-am-b ap-Øp F-∂ `-cXv(25), Im-f-n ap-Øp(20), am-bm F-kv-In (25), {]n-b (19) F-∂n-hsc-bm-Wv h-fm-t©-cn F-kv.-sF a-t\m-l-c≥ A-d-kv-‰v sN-bv-XXv.Zn-h-k-hpw Im-e-Øv h-fmt©-cn _-kv -kv-‰m‚n¬ \n-∂p Ad-Ãn-emb \m-ew-K X-an-gv- kw-L-w ]-´m-ºn, F-S-∏mƒ, s]-cn-¥¬-a- Æ `m-K-ß-fn-te-°v _-kv I-b- dp-∂ kw-L-Øn-se k-v-{Xo-Iƒ

k-v-{Xo- bm-{X-°m-cp-sS _m-Kn¬ \n-∂v sam-ss_¬-t^m¨ tam„n-®v Iq-sS-bp-≈ ]p-cp-j-∑m-cpsS ssI-I-fn-te-°v F-Øn-®psIm-Sp-°p-∂-Xm-Wv C-h-cp-sS coXn. C-h-cn¬ \n-∂v \m-ev samss_¬ t^m-Wpw 2500 cq-]-bpw ]n-Sn-Iq-Sn. C-h Ip-f-Øq¿ t]m-en-kv kvt‰-j≥ ]-cn-[n-bn-se ]-S-∏-d-ºn ¬ \n-∂pw Nm-h-°m-Sp- \n-∂pw tam-„n-®-Xm-sW-∂v {]-Xn-Iƒ k-Ω-Xn-®-Xm-bn t]m-en-kv ]-dbp-∂p. {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am-‚ v sN-bv-Xp.

BÀ.-Fw.-F-kv.-F {]-tXy-I G-P³-kn h-gn \-S-¸m-¡-Ww: sI.-F-kv.-Sn.-bpa-e-∏p-dw:tI-{μ hn-Zy-`ym-k ]≤-Xn-bm-b cm-{„o-b am-[y-an-Iv in-£ A-`n-bm≥ (B¿.-Fw.-Fkv.-F) {]-tXy-I G-P≥-kn h-gn \-S-∏m-°-W-sa-∂v sI.-F-kv.-Sn.bp Pn-√m k-tΩ-f-\w B-h-iys∏-´p. kv-Iq-fp-Iƒ-°v h≥ tXmXn¬- km-º-Øn-I k-lm-bw e`n-°p-∂ Cu ]-≤-Xn ^-e-{]-Z-ambn \-S-∏m-°-W-sa-¶n¬ F-kv.F-kv.-F co-Xn-bn-ep-≈ G-P≥kn B-h-iy-am-Wv. i-º-f ]-cn-jv-I-c-W dn-t]m¿´n-se A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn-®v \-S-∏m-°p-I, A-[ym-]-I¿-°v s{]m-´-Ivj≥ B-\p-Iq-eyw D-d∏ h-cp-Øp-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ß-fpw k-tΩ-f-\-ap-∂-bn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn A-_v-Zp-√ hmhq¿ ({]-kn-U‚ v), ]n sI Fw jm-ln-Zv, ho-cm≥-Ip-´n I-S-t°m´n-cn, sI F d-low, lp-ssk≥

\m-\m-°¬ (ssh-kv {]-kn-U ‚p-am¿), Fw A-l-Ω-Zv (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), Sn Fw P-eo¬, Fw sI ss^-k¬, H ]n km-Zn-J-en, F≥ ]n ap-l-Ω-Z-en (tPm.-sk{I-´-dn-am¿), sI ^-k ¬ l-Jv (J-Pm-©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

dn-]-»n-Iv-Zn-\ ]-tc-Uv: a-{´n ]m-tem-fn A-`n-hm-Zyw kzo-I-cn-¡pw

a-e-∏p-dw : dn-]-ªn-Iv-Zn-\-Øn¬ a-e-∏p-dw Fw.- -F-kv.] -- n {Ku-≠n ¬ \-S-°p-∂ ]-tc-Un¬ cm-hnse 8.--30\v X-t±-i kz-bw-`-c-W hIp-∏p-a-{¥n ]m-tem-fn ap-l-Ω-ZvIp-´n ]-Xm-I D-b¿-Øn A-`n-hmZyw kzo-I-cn-°pw. Km¿-Uv- Hm-^v-Hm-W¿ kzo-Icn-® a-{¥n ]-tc-Uv ]-cn-tim-[n-® ti-jw dn-∏-ªn-I-Zn-\ k-tμ-iw

\¬-Ipw. ]-tc-Un¬ Fw.- -F-kv.- -]n, {]m-tZ-inI t]m-enkv, km-bp-[ dn-k¿-hv t]m-en-kv, F-Iv-sskkv, h-\n-Xm-t]m-en-kv, Pn-√-bnse hn-hn-[ kv-Iq-fp-I-fn¬ \n∂p-f-f F≥.kn.- -kn, kv-Iu-´vkv, ssK-Uv-kv hn-`m-K-߃ AWn-\n-c-°pw.--

sI sk-bv-Xm-en-¡p-«nsb A-\p-kv-a-cn¨p

s]-cn-¥¬-a-Æ: kn.-]n.-Fw Pn√m sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂ sI sk-bv-Xm-en-°p-´n-bp-sS H-∂mw N-c-a hm¿-jn-I A-\p-kv-a-c-Ww s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ a-{¥n ]mtem-fn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. C.-Fw.-F-kv Bip-]-{Xn sN-b¿-am≥ tUm. F ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X- h-ln-®p.

a-e-∏p-dw: cm-{„-c-£-bv-°v kulr-Z-Øn-s‚ I-cp-X¬ {]-ta-bhp-am-bn F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.F-^v a-e-∏p-dw Pn-√m I-Ω-‰n \m-sf tIm-´-°-en¬ a-\p-jyPm-en-I kw-L-Sn-∏n-°pw.C-∂v ssh-Io-´v im-Jm-X-e-ßfn¬ hn-fw-_-c-dm-en-bpw-kulr-Z km-bm-lv-\-hpw \-S-°pw. \m-sf ssh-Ip-t∂-cw \m-ep-aWn-°v tIm-´-°-en¬ ]n.-Fw HmUn-t‰m-dn-b-Øn-\p k-ao-]-Øv \n-∂v dm-en B-cw-`n-°pw. Xm-sg tIm-´-°-en¬ k-am-]n-°p-∂ dmen-°p ti-jw Pm-en-I Xo¿°pw. ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en inlm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Fw d^o-Jv A-lv-a-Zv A-[y-£-X hsk-bv-Xm-en-°p-´n-bp-sS H-∂mw N-c-a hm¿-jn-ImN-cWw s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ ln-°pw sI ap-c-fo-[-c≥ ap-Jym- sI a-{¥n ]m-tem-fn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Xn-Yn-bm-bn-c-n-°pw.

Hmƒ tI-c-f dos-´-bn¬ Nn°≥ a¿-®‚ v-kv A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n hn A-–p¬ d-jo-Zv (]-c-∏-\ßm-Sn), P-\. sk-{I-´-dn Fw A-_q-_-°¿ (a-e-∏p-dw)

in¸-im-e a-e-∏p-dw : \-_m¿-Uv B¿.- -sF.-Un.--F-^v ^-≠v hn-\n-tbm-K-sØ°p-dn-®v tªm-°v-˛-Pn-√m-]-©m-bØv {]-kn-U‚p-am¿-°pw D-tZym-Kÿ¿-°pw 27 \v cm-hn-se 10.--30 \v IeIv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ in¬-∏-im-e \-S-Øpw.

ae∏pd-Øp \-S-∂ tI-cf t]m-en-kv kw-ÿm-\ ^pSv-t_mƒ a¬-k-c-Øn¬ hn-P-bn-® a-e-∏p-dw Fw.F-kv.]n Sow

a-e-¸pd-¯p \n¶p H-fnt¨mSn-b s]¬-Ip-«n-IÄ tIm-gn-t¡m-«v ]n-Sn-bnÂ

tIm-gn-t°mSv: a-e-∏pd-Øp \n∂p H-fnt®mSn-b c-≠v s]¨-Ip-´nIƒ tIm-gn-t°m-´v ]n-Sn-bn¬. a-e-∏p-d-sØ {]apJ kv-Iq-fnse ]Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-Ifm-b c-≠v s]¨-Ip-´n-I-fm-Wv FeØp¿ t]menkv ]n-Sn-bn-em-bXv. Rm-b-dm-gvN D-®-tbmsS ho-´n¬ \n-∂p C‚¿-s\-‰v t\m-°m-s\∂v ]d-™v C-dßn-b C-cp-hcpw t\-sc tIm-gn-t°m-t´-°p-≈ _ n¬ I-b-dp-I-bm-bn-cp∂p. a-p-ºv kv-Iq-fn¬ \n∂p Im-∏m-Sv _o-®v Im-Wm-s\Ønb ]-cnN-bw ap≥-\n¿-Øn-bmWv tIm-gn-t°m-´v F ØnbsX∂v C-h¿ t]menkn-t\m-Sp ]-d-™p. C-cp-hcpw ho-´n¬ \n∂v h-kv-{X-ß-fpw 145 cq-]-bp-am-bm-Wv h≠n I-b-dn-bXv. ]-I¬ Im-∏m-Sv _o-®n¬ I-d-ßn-b -ti-jw Xn-cn-®v \-K-c-Øn-te-°v h-cp-tºmƒ h-gn- sX-‰n Fe-Øq-cn-\Sp-Øv ]p-Xn-b\n-c-Øn-seØn. cm-{Xn-bm-b-Xn-\m¬ `-b-s∏´vv H-cp h¿-°v vtjm∏n¬ Ib-dn H-fn-®p. h¿-°v tjm-∏v Im-h¬-°m-c≥ Ch-sc I-≠v t]menkn¬ hnhca-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p. t]mensk-Øn kv-t‰j-\n-te°vv am-‰n-b- ti-jw ho-´p-Im-sc A-dn-bn®p. Xp-S¿-∂v ho-´pIm-sc-Øn c-≠p t]-tc-bpw sIm-≠pt]mbn.

Zm-dp lp-Zm A-´À-I-em-e-b I-tem-Âk-h-w 28-\v Xp-S-§pw

a-e-∏p-dw: Zm-dp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS C-cp-]tXm-fw bp.--Pn tImf-Pp-Iƒ X-Ωn-ep-≈ kw-ÿm-\ A-¥¿-I-em-eb I-tem-¬k-h-Øn-\v 28-\v sN-Ωm-Sv Zm-dp¬ lp-Zm-bn¬ Xp-S-°-amhpw. \q-tdm-fw C-\-ß-fn-em-bn B-bn-c-Øn-te-sd a-¬k-cm¿-Yn-Iƒ am-‰p-c-bv°p-∂ I-tem-¬k-h-Øn-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ 28-\v c-≠p aWn-°v \-S-°pw. a-¬k-cm¿-Yn-Iƒ A-Wn-\n-c-°p-∂ tLm-j-bm-{X ssh-Io-´v 4.--30--\v sN-Ωm-Sv Su-Wn¬ \n-∂v B-cw-`n-®v Zm-dp¬ lp-Zm bq-\n-th-gv-kn-‰n Im-w-]kn¬ k-am-]n-°pw.-G-gp a-Wn-°v D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\w aq-∂v sk-j-\p-I-fn-em-bn \-S-°pw. -29--\v c-≠mw Zn-\ a¬k-c ]-cn-]m-Sn-Iƒ B-dp {]-[m-\ th-Zn-I-fn-em-bn \-S-°pw.

Im-dn-Sn-¨v ssh-Zyp-Xn t]m-kv-äv X-IÀ¶p

A-gn-™new: Im-dn-Sn-®v ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰v ap-dn™p. ^m-dq-Jv tImf-Pv hm-g-°m-Sv tdm-Un¬ A-gn-™n-ew A-ßm-Sn-bn¬ C∂-se cm-{Xn 9.30\m-Wv A-]-ISw. Im-dn-se ss{U-h¿ a-Zy-e-l-cn-bn-em-bncp-∂p-sh-∂v \m-´p-Im¿ ]-d™p. t]m-kv-‰v ap-dn-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂p {]-tZ-i-Øv ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww X-S- -s∏´p.


25 P-\phcn 2011 sNmΔ

]cn-]mSn tIm-´°¬: a-e-_m¿ Cw•o-jv l-b¿-sk-°≥U-dn kvIqƒ I-cn-b¿ ssK-U≥-kv sk¬ D-Zv-Lm-S-\hpw sk-an-\mdpw ˛ 10.00 s]-cn-¥¬-a-Æ F.C.H Hm^n-kv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: D-]-Pn√-bn-se F¬.]n, bp.]n kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]-I- tbmKw ˛10.30 I-cp-hm-c-°p-≠v In-g-s°Ø-e en-‰n¬ ^v-f-h¿ sk≥-{S¬ kv-Iqƒ: kv-Iqƒ-tU˛F ]n A-\n¬-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F˛5.00 I-cp-hm-c-°p-≠v \-f-μ tImf-Pv: s]¨-]nd-hn \m-S-I bm-{Xbv-°v kzo-I-cWw˛2.00 Pn.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ HXp-°p߬: Pn.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ G-tIm-]-\ {K-Ÿmebw H∂mwhm¿-jnIm-tLm-jw˛-2.00 a-e-∏p-dw Pn√m _m¶v HmUn--t‰m-dnbw: k-lI-c-W _m¶v Po-h-\-°m-cp-sS ]T-\ Iymw]v-˛ 2.00

{]-Im-i-\w sN-bvXp

{]mtZ-inIw

kozhikode/mlw

sI.F-kv.BÀ.Sn.knbpw kz-Im-cy_Êpw Iq-«n-bn-Sn-¨v 25 t]À-¡v ]-cn-¡v Xn-cq-c-ßmSn: tZ-io-b-]m-X-bn¬ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _ pw kz-Im-cy_ pw Iq-´n-bn-Sn-®v 25 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. N-ß-\m-t»cn-bn¬ \n∂p tIm-gn-t°m-t´°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ sI.Fkv.B¿.Sn.kn _ pw tIm-gnt°m-´v \n∂p h-fm-t©-cn-bn-te°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ kz-Im-cy _ pw X-Ωn-em-Wv Iq-´n-bn-Sn®Xv. C∂-se ssh-Ip-t∂-cw A-©v aWn-tbm-sS-bm-Wv kw`hw. X-e-∏m-d-bv°pw hn.Sn ]-Sn°pw C-S-bn¬ X-e-sh-´n-bn-emWv A-]-ISw. Im-dn-s\ a-dn-I-S°p-∂-Xn-\n-sS kz-Im-cy_- v tZ-io-b-]m-X-bn-¬ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _ pw kz-Im-cy_ pw Iq´n-bn-Sn®p-≠mb A]-ISw sI.F-kv.B¿.Sn.kn-bn-¬ C-Sn-

aWÂ-am-^n-b-bp-sS A-{I-aw: t]m-en-kp-Im-c-\p ]-cn¡v

Xn-cq-c-ßmSn: Ip-‰q¿ ]m-°-S-∏pd-mb P-∂-Øp¬ Deqw a-Zv-d-k πkv h¨ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]p-d-Ønd°n-b am-K-kn≥ Fw F≥ Ip™n-ap-lΩ-Zv lmPn, hn Sn Icow lm-Pn-°v \¬-In {]-Imi\w sN-bvXp. tZh¿-tjm-e A–p-¬k-emw ap-kv-eym¿, A-cn{º A-–p-d-lv-am≥ k-Jm^n, Sn sI A-–p-¿d-lvam≥, ]n k-°o- Xn-cp-\m-hm-b: a-W¬-°S-Øv ¿ lp-ssk≥ kw-km-cn-®p. X-S™ t]m-en-kv kw-L-Øn\p t\-sc a-W¬-am-^n-b-bp-sS Xn-cq-c-ßmSn: aq-∂n-bq¿ ]-©m- A-{Iaw. kw-L-Øn-se H-cp b-Øv 14mw hm¿-Uv ap-kv-enw-eo-Kv t]m-en-kp-Imc-\v ]-cn-t°‰p. aI¨-h≥-j≥ \-S-Øn. k-eow W¬-°S-Øv X-S-bp-∂-Xn-\m-bn sF-Zo-Zv X߃, _-°¿ sN¿- Xn-cp-\m-hm-b-bn¬ Iymw-]v sN\q¿, hn ]n ssk-X-ehn, sI øp-∂ F.B¿ Iymw-]n-se knskbv-X-e-hn- lmPn, kn ]n ap- kn¬ {In-Ãy≥ cm-Pn-\m-Wv ]-cnl-ΩZv, Fw e-Øo-^v kw-km-cn- t°-‰Xv. C∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv ®p. `m-c-hm-lnIƒ: hn ]n _m-hkw`hw. Xn-cp-\mhm-b F-S-°plmPn ({]-knU‚ v), kn ]n apl-ΩZv, F hn A-l-ΩZv, Fw l- f-Øv h-®v A-\-[nIr-X a-W¬ -≥ (ssh-kv {]-knU‚ v), ap- °S-Øv X-S-™ Bdw-K kw-L≈p-߬ A-–p¬ e-Øo^v (P- Øn-\p t\-sc-bm-Wv a-W¬-am\d¬ sk-{I´-dn), H kn-±oJv, ^n-b-bp-sS A-{I-a-ap-≠m-bXv. Fw C-{_m-lnw, Fw hn kn-±oJv Xn-cp-\m-hm-b-bn¬ \n∂p a-W(tPm.sk-{I´-dn). tIm-Wnb-Øv ¬ I-b-‰n-t∏m-hp-I-bm-bn-cp-∂ A-l-ΩZv (J-Pm-©n).

I¬-h³-j³

\m-e-p tem-dnI-sf t]m-en-kv ssI--Im-Wn-®p \n¿-Øm-\m-hiy-s∏´p. \n¿-Øm-sX t]m-hm≥ {i-an® tem-dn-I-fn-te-°v t]men-kp-Im¿ Nm-Sn-°-bdn. C-Xns\ Xp-S¿-∂v aq-∂p tem-dn-bn-se Po-h-\-°m¿ hml-\w \-n¿Øn Hm-Sn c-£-s∏´p. ap-∂n¬ h∂ tem-dn-bn¬ NmSn-°-b-dm≥ {i-an® t]m-en-kpIm-c-s\ X-´n-sØ-dn-∏n-®v \-º-dn√m-Ø hml-\w \n¿-Øm-sX t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. C-Xn¬ X´n-hoW t]m-en-kp-Im-c-\m-Wv ]--cn-t°-‰Xv. C-t±l-sØ Xn-cq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th--in-∏n®p. aq-∂p tem-dn-Iƒ Xncq-¿ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn.

a-W tem-dn-¡mÀ \Sp-tdm-Un X-½n-e-Sn¨p: c-−pt]À B-ip-]-{Xn-bnÂ

tN-fmcn: c-≠v a-W¬ tem-dn-°m¿ X-Ωn-ep-≈ X¿-°w Iq-´b-Sn-bnepw I-øm-¶-fn-bnepw I-em-in-®p. tN-fm-cn˛am-Xm∏pg tdm-Un¬ C∂-se D-®-bv°v 12.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`hw.tem-dn-°m¿ X-Ωn-ep-≈ ap≥ ssh-cm-Ky-am-Wv Im-c-Ww. tem-dn ss{U-h¿amcmb a-lv-dq-^n-t\bpw ap-l-Ω-Zv dm-^nsbbpw Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. tem-dn-sb AtX Zn-i-bn-¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ a-s‰mcp temdn Hm-h¿-tS-°v sNbv-Xv s]-s´∂v \n¿-Øn ]n-∂n-tes°Sp-Øp C-Sn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v Z-rIv-km-£n-Iƒ ]-d™p. t]m-en-sk-Øn c-≠v hm-l-\-ßfpw IÃ-Unbn-se-Sp-Øp.-

°p-I-bm-bn-cp∂p. ]-cn-t°-‰hsc Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°m-ip-]{Xn, Fw.sI.F-®v B-ip-]{Xn F-∂n-hn-S-ß-fn-¬ {]-th-in∏n®p. sI.F-kv.-B-¿.Sn.kn _-kv ss{U-h¿ ]-Ø-\w-Xn-´ sIm-´men-bn¬ ^n-en-∏v(50), B-an-jm_n (45), A-∫m-kv(39), kp-kv-anX(18), kp-tc-jv-(17), D-j(56), _n-μp(34), kp-tc-{μ-≥(47), jo_(30) F-∂nh-sc Xn-cq-c-ßmSn Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n®p. Im-Smºp-g ]-Øm-b-I√n-se ap-l-Ω-Zv(58), `m-cy J-Zo-P(40) F-∂nh-sc kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bnepw {]-th-in-∏n®p.

Xe-ap-d- kwKaw

I-Æ-aw-Kew: tN-dq-¿ im-Jm apkvv-enw-bq-Øv-eo-Kv kw-L-Sn-∏n-® X-eap-d kwK-aw tI-c-f I¿-jI sXm-gn-em-fn s^-U-td-j-≥ kwÿm-\ sk-{I´-dn sI sI lwk D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Sn ]n _m-h A-[y-£-X h-ln®p. ]n ^n-tdmkv, ]n iw-kp-±o-≥, sI ]n Fw _-jo-¿, sI sI Assk-≥ kw-km-cn®p. `m-c-hmln-I-fm-bn Nm-°o-cn A-–p-d-lvam-≥- ({]-knU-‚ v), sI ]n Fw _-jo-¿ (sk-{I´-dn), Sn ]n A–p-¬ -d-jo-Zv (J-Pm©n)F-∂nh-sc Xn-c-s™-SpØp.

bp-h-X sN-s¶-¯p-¶-Xv PoÀ-W-X-bnÂ: l-ao-Z-en in-lm-_v X-§Ä

thß-c: i-º-f-]-cn-jv-I-c-WØn-se A-]m-I-X-I-ƒ ]-cn-l-cn°-W-sa-∂v tI-c-f A-d-_n-Iv Sot®-gv-kv s^-U-td-j-≥(-sI.-F.Sn.F^v) D-]-Pn-√m I-Ωn-‰n Bh--iy-s∏´p. s^-{_p-h-cn aq-∂n-\v F-S-cn-t°m-Sv \-S-°p-∂ D-]-Pn√m-k-tΩf-\w hn-P-bn-∏n-°m\pw Xo-cp-am-\n®p. Pn-√m sshkv-{]-knU-‚ v Sn ]n A-–p-¬lJv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Sn F aPo-Zv A-[y-£-X h-ln®p. Sn sI kzm-ZnJv, F-≥ bq-kp^v, _o-cm≥-Ip´n, kn sI ap-l-Ω-Zen, ]n P-A-^-¿- kzm-Zn-Jv kw-km-cn®p.

dm-en \-S-¯n I-Æ-aw-K-ew: F-kv.-sI.-F-kv.F-kv.-F-^v a-\p-jy-Pm-en-I-bpsS {]-Nmc-Wm¿-Yw ]q-t®m-e-amSv im-Jm I-Ωn-‰n ssk-°n-ƒ dmen \-S-Øn. kn k-_o-¿, F Sn ss^-k-¬, ]n ]n P-kow t\-XrXzw \-¬In.-

bq-¯veo-Kv {]-h-À-¯I\v Ip-t¯äp

tIm-´-°¬: bp-hm-°ƒ B-flo-b k-Z- p-I-fn¬ \n-∂v A-I-∂v Po¿-W-X-bn-te-°v k-©-cn-°p-I-bm-sW-∂p l-ao-Z-en inlm_v X߃ ]-d-™p. Np-\q-cv a-l-√v I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® kz-em-Øv hm¿jn-I k-am-]-\k-tΩ-f-\-Øn¬ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. Zp-B-k-tΩ-f-\-Øn-\v F-f-¶q¿ ap-Øp-tIm-b- X-߃, Sn F-kv sI X-߃ A¬-_p-Jm-cn, H Fw sI ss^-kn ]-≈n-∏p-dw, tNtßm-´q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv ap-Z-cn-kv ap-l-Ω-Zv ss^-kn, lm-Pn A-–p-√ ap-kv-eym¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

F-kv.-F-kv.-F-^v dm-en \-S-¯n-

Xn-cq-c-ßm-Sn: F-kv.-F-kv.-F-^v Xn-cq-c-ßm-Sn Un-hn-j≥ dm-en-bpw kw-ÿm-\ t\-Xm-°ƒ-°v kzo-I-c-W-hpw \¬-In. sIm-f-∏p-d-Øv \S-∂ Iymw-]v C aq-l-Ω-Z-en k-Jm-^n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-_q_-°¿ ]-Sn-°¬ ¢m-sk-Sp-Øp. d-m-en-bn¬ 12 sk-Œ-dp-I-fn¬ \n∂m-bn {]-h¿-Ø-I¿ ]-s¶-Sp-Øp. kzo-I-c-W k-tΩ-f-\w F-kv.-F-kv.-F-^v kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ hn A-–p-¬ d-km-Jv k-Jm-^n D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw F a-Po-Zv A-cn-b-√q¿ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. ssk-\p-±o≥ k-Im-^n C-cp-ºp-gn, in-lm-_p-±o≥ k-Jm-^n s]cp-ap-°v, ap-ln-b-±o≥ _p-Jm-cn I-Æ-aw-K-ew, F≥ Fw ssk-\p-±o≥ F-kv.-F-kv.-F-^v Xn-cq-c-ßm-Sn Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n k-Jm-^n, F≥ Fw Pm-_n¿, \u-jm-Zv ]m-e-Øn-߬ kw-km-cn®p sIm-f-∏p-d-Øv \-S-Øn-b dm-en

s]-cp-º-S∏v: bq-Øv eo-Kv {]-h¿Ø-I-\v A-I-em-Sv aq-ss∂-\nbn¬ h-®v Ip-t؉p. sN-dp\-ºn ho-´n¬ C-kv-lm-Jn-\m-Wv(28) Ip-tØ-‰Xv. ss_-°n-seØn-b aq-∂w-K-kw-Lw C-SXp-ssI-°v Ip-Øp-I-bm-bn-cp∂p. C-bmƒ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnemWv. C∂-se cm-{Xn-tbm-sS-bmWv kw-`hw. kw-`-h-Øn-\p ]n∂n¬ kn.]n.Fw {]-h-¿-Ø-I-cmsW-∂p bq-Øv eo-Kv B-tcm-]n®p. h-S-t°-°m-Sv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

tkm-jy ao-äv C-¶v

Xn-cq-c-ßm-Sn: A-[¿-a-Øn-\pw A-cm-P-I-Xz-Øn-\p-sa-Xn-tc al-√p-I-fp-sS P-\-Io-b Iq-´m-bv-a F-∂ t]-cn¬ F-kv.-ssh.-F-kv ta-J-em I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p∂ tkm-jy¬ ao-‰v C-∂v \m-ev aWn-°v sN-Ωm-Sv G-d-]-d-º≥ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw.

I-p-Spw-_-kwKaw

Xn-cq-c-ßmSn: I√p-]-d-º≥ IpSpw-_mw-K-ß-fp-sS kw-K-aw 26\v sN-Ωm-Sv Xm-Pv I¨-h≥-j≥ sk‚-dn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬- A-dn-bn®p. cm-hn-se ]-Øv aWn-°v sI Ip-´n A-l-Ω-Zv-Ip-´n Fw-F¬.F D-Zv-LmS-\w sNøpw. 4000 tØm-fw I-p-Spw-_mw-Kß-ƒ ]-s¶-Sp-°pw. sI ]n A_q-_°¿, sI ]n _-Zv-dp-±o≥, sI ]n Ip-™n-ap-l-ΩZv, sI ]n A-–p¿-d-lv-am≥, sI ]n a-Po-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv hn-Xc-Ww C¶v

kz-Im-cyta-Je-bpambn tNÀ¶v hn-Zym-`ym-k Kp-W-\n-e-hm-cw D-bÀ-¯pw: tIm-Sn-tb-cn tN-fmcn: k¿-°m¿ ÿm-]-\ß-ƒ-°p ]pd-sa kz-Im-cy kwcw-`-I-scbpw k-lI-c-W {]ÿm--\-ß-sfbpw k-l-I-cn-∏n-®v hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ Kp-W-\n-ehm-cw D-b¿-Øp-∂-Xn-\p th-≠n k¿-°m¿ {i-an-®v h-cn-I-bm-sW∂v B-`y-¥-c a{¥n tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d™p. kulr-Zw 2011 tN-te-{º \m-cm-bW-≥ \m-b¿ sa-tΩm-dn-b¬ tIm-f-Pp-I-fp-sSbpw tZ-h-In-bΩ sa-tΩm--dn-b¬ tIm-f-Pp-I-fpsS-bpw kw-bp-‡ hm¿-jnImtLm-jØns‚ D-Zv-Lm-S-\w tNte-{º-bn¬ \n-¿-h-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p a-{¥n. tI-c-f-Øn¬ F-≥-Pn-\o-b-dnMv tIm-f-Pp-Ifpw sa-Un-°¬

Xn-cq-c-ßmSn: \m-j-\¬ thm-t´gv-kv tU B-bn B-N-cn-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn C-∂v D-®-bv-°v tijw aq-∂v a-Wn-°v t]m-fn-Mv _qØp-I-fn¬ ]pXnb thm-´¿-am¿°p-≈ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Up-Iƒ hn-Xc-Ww sN-øpw. thß-c, Xn-cq-c-ßmSn, h-≈n-°p-∂v \ntbm-P-I a-fi-e-Øn¬ Dƒ-s∏´-h-cpw 2010 \-hw-_¿, Un-kw-_¿ am-k-ß-fn¬ thm-´¿∏-´n-I-bn¬ t]-cv tN¿-Øn-b-h-cpam-b F√m thm-´¿-amcpw Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Up-Iƒ- A-X-Xv _q-Øp-Ifn¬ \n∂pw G-‰-p-hm-tß≠XmWv. tIm-´-°¬: Su-Wn¬ ]-e-bn-Sß-fn-em-bn Hm-S-Iƒ aq-Sm-sX InS-°p-∂-Xv \m-´p-Im¿-°v i-ey-amhp-∂p. am-en-\yw Ip-an-™p IqSn Zp¿-K-‘w h-an-°p-∂ Hm-S-bmXn-cq-c-ßmSn: sh-∂n-bq¿ Im®- Wv ]-e-bn-S-Øpw …m-_v X-I¿Sn Im-kv-Iw ¢-∫v kw-L-Sn-∏n∂v Xp-d-∂p In-S-°p-∂-Xv. °p-∂ aq-∂ma-Xv bp sI _m-h Nn-e `m-K-ß-fn¬ \m-´p-Im¿ kv-am-c-I ^v-f-Uv-en-‰v {In°-‰v tdm-U-cn-In-¬ Iq-´n-bn-´ Un-sshSq¿-W-sa‚ v s^-{_p-h-cn 11, 12 k¿ sIm-≠v aq-Sn-bn-cn-°-bm-Wv. Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw. ]-s¶-Sp- Xp-d-∂p In-S-°p-∂ Hm-S-bn-te°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈ So-ap-Iƒ °v Nn-e I-S-bp-S-a-Iƒ am-en-\yw 9995784210, 9645990888 \-º-dn¬ πm-Ãn-Iv I-h-dn¬ \n-d-®v sIm_-‘-s∏-S-Ww. ≠p-h-∂n-Sp-∂Xn\m¬ ]-e-ka-- b-ß-fn-epw a-en-\ P-e-Øn-s‚ HXn-cq-c-ßmSn: sP.sP hn-Mv hn- gp-°v X-S- -s∏-´v tdmUn-teZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn ]-co£-sb s°m-gp-Ip-∂p-≠v. Zn-h-k-ß-tfm-f-am-bn Xp-dFß-s\ A-`n-ap-Jo-I-cn-°mw ∂p In-S-°p-∂ Hm-S-b-S-bv°p-∂F-∂ hn-j-b-Øn¬ ]-cn-ioeXn-\p C-Xp-h-sc \-S-]-Sn- kzo-I\w \-¬-Ipw. 26-\v cm-hnse cn-®n-´n-√. 9.30\v sN-Ωm-Sm-Wv Iymw-]v. t^m¨: 9744202670, aqSmsX Xpd-∂n´ HmS 9895584610.

tI-c-f-Øn-\p ap-X¬-°q-´m-sW∂pw a-{¥n ]-d™p. sI ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-® B¿-InsS-Iv-N¿ tIm-f-Pn-s‚ D-Zv-Lm-S\w B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv Fw.-F¬.-F \n¿-h-ln®p. Fw ]n Kw-Km-[c≥, F hn-Pb-cm-Lh≥, hn cm-P-tKm-]m¬, ]n sP hn-t\jv, sI hn i-¶-c\m-bm-c-W≥, C F≥ tam-l≥Zmkv, hn sk-bv-Xp ap-lΩ-Zv X߃ kw-km-cn-®p. tN-te-{º \m-cm-b-W≥ \m-b¿ sa-tΩm-dn-b¬ tIm-f-Pp-I-fp-sSbpw tZ-h-In-b-Ω sa-tΩm-dnhn-t\m-Zv tIm-hq-cn-s‚ an--an-Ivb¬ tIm-f-Pp-I-fp-sSbpw kw-bp-‡ hm¿-jnIm-tLm-jw B-`y-¥-c a{¥n tIm-Sn-tb-cn kv ]-tc-Uv, ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-I_m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p fpw hn-Zym¿-YnIfpw A-h-X-cn--∏ntIm-f-Pp-Ifpw h¿-[n-®n-´p-≠v. kv, B-tcm-Kyw, sh-‰-dn-\-dn k-¿- tI-{μ-k¿-h-I-em-im-eIƒ, A- ® I-em-]-cn-]m-Sn-Ifpw A-cA-Sp-Ø-Im-e-Øm-bn ^n-j-do- h-I-em-im-e-Ifpw B-cw-`n®p. enK-Uv sk‚¿ Xp-S-ßn-b-hbpw tß-dn.

aq-Sm-¯- Hm-S-IÄ A]-I-S-ap-−m-¡p¶p

Adnbn-¸pIÄ

{In-¡-ä-v SqÀ-W-saâv

]-cn-ioe\w

_-kv a-dn-ªv 27 t]À¡v ]-cn-¡v tIm-´°¬: kzIm-cy _-kv \n-b-{¥-Ww hn´v ho-´p-ap‰-Ø a-dn-™v hn-Zym¿-Yn-I-f-S-°w 27 t]¿-°p ]-cn-t°‰p. C∂-se Im-Sm-ºp-g-bn¬ \n∂pw ]-Øm-b°√v h-gn tIm-´-°-en-te-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ eu-tjm¿ _-kv tIm-´q-cn¬ h-®v \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-bp-I-bm-bncp∂p. ]-cn-t°-‰ k-paø (18) ]-Øm-b-°√v, B-jn-Iv -tIm-b (18) ]p-Ø≥ ]o-Sn-tb°¬, A-e-hn (40) ]-Øm-b-I√v, A-l-Ω-Zv (57) ]pØ≥ ]o-Sn-tb°¬, jm-_n-Zv (13) ]-Øm-b-I√v, jw-kp-±o≥ (14) h´-a-Æn¬, hn-hn≥ (14) a-c-h´w, kp-a-ø (18) tX-\m-en¬ ]-d-∏q¿, Bjn-Iv (18) ]-Øm-b-I√v, sam-bv-Xp (55) a-c-h´w, A-en (65) Im-Sm-ºpg, ssa-aq-\ (24), Pnw-jn (17) Im-Sm-ºp-g, ap-lΩ-Zv A-en (14) ]-Ømb-I√v, kp-lv-d (38) ]-d-∏q¿, ap-kv\(21) c-≠-Øm-Wn, D-Ωp-k¬-a (18) a-c-h´w, Ban-\ ]p-Ø≥-ho-´n¬, l-^o-^v d-lv-am≥, ap^o-Z Xkv\n, \u-^¬ D-≈m-S-t»cn, dnkvhm≥ d-lv-am≥ (18), ap-l-ΩZv, alv-aq-Zv In-fn-b-Æn, j-d-^p-±o≥ H-Xp-°p-߬ F-∂nh-sc kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

A-]m-I-X-I-Ä ]-cn-l-cn¡Ww

a-cp-¶v ssI-amdn

Xn-cq-c-ßmSn: Ip-∂pw-]p-dw apkvenw bq-Øv eo-Kv˛Fw.F-kv.F-^v {]-h¿-Ø-I¿ Po-h-Im-cpWy {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-ambn sN-Ωm-Sv˛I-cn-]-d-ºn-se IcpW s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰ohv sI-b¿ ¢n-\n-°n-\p kz-cq-]n® a-cp∂v, F B¿ \-K¿ ]-©mb-Øv ap-kv-enw- bq-Øveo-Kv tPm.sk-{I´-dn sI ]n A-–p-¬kemw, Fw.F-kv.F-^v bq-\n-‰v {]kn-U‚ v ]n Sn \n-km¿ F-∂n-hcn-¬ \n-∂v Icp-W ¢n-\n-°n-\p th-≠n am-t\-P¿ lw-k ]-¥m-cßm-Sn G-‰p-hm-ßn.

tIm-´q-cn¬ \n-b-{¥-Wwhn-´p a-dn-™ _-kv

Npcp¡¯nÂ

I-¡m-Sv Pn.-Fw.-bp.-]n ssl-kv-Iq-fm-¡m³ ip-]mÀ-i

Xn-cq-c-ßm-Sn: I-°m-Sv Pn.-Fw.-bp.-]n kv-Iqƒ ssl-kv-Iq-fm°m≥ ]m-tem-fn I-Ω-‰n ip-]m¿-i sN-bv-X-Xn¬ \m-´p-Im¿ B-Àm-Z-Øn¬. Pn-√-bn-se 59 k¿-°m¿ ss{]-a-dn hn-Zym-eb-ß-ƒ ssl-kv-Iq-fm-°n D-b¿-Øm-\p-≈ ip-]m¿-i-bn¬ I°m-Sv Pn.-Fw.-bp.-]n kv-Iq-fpw Dƒ-s∏-´n-´p-≠v. 1912¬ ÿm-]nX-am-b kv-Iq-fn-\v 100mw h¿-j-Øn¬ e-`n-® t\-´-am-Wn-Xv.kz-¥-am-bn ÿ-e-ap-≈ kv-Iq-fn-\v ]p-Xn-b sI-´n-S-Øns‚ ]-Wn {Zp-X-K-Xn-bn¬ \-S-∂p h-cn-I-bm-Wv. ssl-kv-Iqƒ Xp-S-ßm-\p-≈ ku-I-cy-ß-fpw C-hn-sS-bp-≠v. In-W¿, aq-{X∏p-c Xp-S-ßn-b-h-bp-sS ]-Wn ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v. \n-e-hn¬ 800 Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-hn-sS ]Tn-°p-∂p. ssl-kv-Iq-fm°p-∂-Xv c-£n-Xm-°ƒ-°pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw G-sd Bizm-k-am-hpw. Cu A-[yb-\ h¿-jw X-s∂ ssl-kv-Iqƒ B-cw-`n-°-W-sa-∂ B-h-iy-Øn-em-Wv c-£n-Xm-°ƒ.-

B-ip-]-{Xn am-en-\yw X-Åp-¶Xmbn ]cmXn-

Xn-cq-c-ßm-Sn: B-ip-]-{Xnbnse am-en-\y-߃ X-≈n-b-Xmbn ]-cm-Xn. aq-∂n-bq¿ ]-´n-t»-cn h-b-tem-c-Øm-Wv B-ip-]{Xn am-en-\y-߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h X-≈n-b-Xv. am-en-\y-߃ X-≈n-b-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[-ap-b¿-∂n-´p-≠v.

a-Zyhn-cp-² H-¸pti-J-c-Ww

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-∑-bp-sS hn-]m-S-\w \-∑-bp-sS ho-s≠-Sp-∏v F-∂ {]-ta-b-Øn¬ F-kv.-ssh.-F-kv [¿-a t_m-[-\w Imw]-bn-s‚ `m-K-am-bn I-°m-Sv bq-\n-‰v F-kv.-ssh.-F-kv I-Ωn-‰n a-Zy-hn-cp-≤ H-∏v ti-J-c-WZn-\-w B-N-cn-®p. k-ºq¿-W a-Zy \n-tcm-[\w \S∏m-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n-°v C˛-sa-bn¬ k-tμ-iw A-b-®p. Ip-t™m-´v A-–p-¿d-lv-am≥ lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn F d-low, Sn jw-kp-±o≥, ]n sI Pm-_n¿, ap-\o¿ sIm-≠m-S≥, kn ]n Fw ap-kv-X-^, l-\o-^ sN-‰m-en t\-Xr-Xzw \¬-In. [¿-a t_m-[-\w Imw-]bn-s‚ `m-K-am-bn F-kv.-ssh.-F-kv \-∂-{º ]-©m-b-Øv IΩn-‰n t_m-[-\ -bm-{X \-S-Øn. hn Sn l-ao-Zv lm-Pn, ]n kpsse-am≥ ap-kv-eym¿, ]n ap-l-Ω-Zv _m-h ap-kv-eym¿, ]n Sn bq-\p-kv k-Jm-^n, ]n kp-sse-am≥ k-Jm-^n, A-–p-¬ eØo-^v k-Jm-^n hn-hn-[ kzo-I-c-W tI-{μ-ß-fn¬ kwkm-cn-®p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-b F≥ cm-a≥-Ip-´n, F-en-ºm´n¬ lw-k, kzm-en-lv, F≥ k-emw, bq-Øveo-Kv t\-Xm-hv sI d-low Ip-≠q¿ kw-km-cn-®p.

kvIq-fn km-aqln-Ihn-cp-² -A-{Iaw

s]m-∂m\n: s]m-∂m-\n Fw.-sF bp.]n kv-Iq-fn¬ kmaqln-I hn-cp-≤-cp-sS A-{I-aWw. kv-Iq-fn-s‚ P-e-ss]-∏pIƒ km-aqln-I hn-cp-≤¿ ]q¿-W-ambpw X-I¿Øp. s]m∂m-\n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In. C-Xn-\p apºpw kv-Iqfn¬ hym-]-I-am-bn a-Zy- Ip-∏n-Iƒ sIm-≠ph-®v A-{I-aw \-SØn-bn-cp∂p.

thm-fn-t_m-Ä Sq-À-W-saâv

th-ß-c: I-t®-cn-∏-Sn te-‰-Ãv ¢-_v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ thm-fnt_m-ƒ Sq-¿-W-sa-‚ v s^-{_p-h-cn B-Zy-hm-c-Øn-¬ \-S-°pw. Xm--¬-∏-cy-ap-≈ So-ap-I-ƒ 31\p ap-ºv 9447279155, 9037150144 \º-dp-I-fn-¬ _-‘-s∏-S-Ww.-

kw-Øm-\ I-temÂ-k-h-¯n Xgsª-¶v ]cmXn tIm-´-°¬: kw-ÿm-\ I-tem¬-k-h-Øn¬ h-´-∏m-´n¬ a-e-∏p-dw Pn-√-sb {]-Xn-\n-[n-I-cn-s®-Øn-b tIm-´q¿ F.-sI.-Fw.-F-®v.-F-knse hn-Zym¿-Yn-I-sf A-\ym-b-am-bn X-g-™-Xm-bn ]-cm-Xn. an-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-® Cu So-an-\v kw-`-hn-® ]m-I-∏n-g-sb-s¥-∂p hn[n-I¿-Øm-°-tfm-Sv B-h-iy-s∏-´-t∏mƒ hy-‡-am-b hn-i-Zo-I-c-Ww \-¬-In-bn-s√-∂pw Xp-S¿-∂v A-∏o¬ \¬-In-b-t∏mƒ Hº-Xmw ÿm-\-Øn-\p ]-I-cw aq-∂mw ÿm-\w \¬-In hn-Sp-I-bm-Wv sN-bv-Xs-- X∂pw _-‘-s∏-´-h¿ ]-d-™p.

\-thm-Z-b ]-co-£ am-än

th-ß-c: Du-c-Iw \-thm-Z-b kv-Iq-fn-¬ s^-{_p-h-cn B-dn-\p \-SØm-\n-cp-∂ B-dmw-¢m-kv {]-th-i-\ ]-co-£ am-‰n-h-®p.

a-®-«mw-]m-d j-«À s]m-«n; IÀ-j-IÀ D-¸psh-Å `o-j-Wn-bn Xn-cq-c-ßm-Sn: a-Æ-´mw-]m-d AW-s°-´n-s‚ j-´¿ s]m-´n. I¿j-I¿ D-∏p-sh-≈ `o-j-Wn-bn¬. ap-∂n-bq¿ a-Æ-´mw-]m-d A-Ws°-´n-s‚ j-´-¿ Xp-cp-sº-SpØm-Wv s]m-´n-b-Xv.- Im¿-jnIta-J-e-bn¬ D-∏p-sh-≈w I-bdm-Xn-cn-°m-\pw th-\¬ Im-eß-fn¬ sh-≈w kw-c-£n-®p \n¿-Øm-\p-am-Wv ]-Xn-‰m-≠pIƒ-°v ap-ºv A-W-s°-´v ÿm]n-®-Xv. A-W-s°-´n-s‚ j-´-dp-Iƒ h¿-j-ß-fm-bn X-I¿-∂p In-S°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Xh-W H-cp j-´-¿ am-‰n-bn-cp-∂p. _m-°n-bp-≈-Xn¬ H-∂m-Wv Ign-™ Zn-h-kw s]m-´n-b-Xv. j´¿ s]m-´n-b-tXm-sS I¿-j-I¿ B-i-¶-bn-em-Wv.-Xm-eq-°n-se

3

10te-sd ]-©m-b-Øp-I-f-n-se Ir-jn-sb C-Xp- _m-[n-°pw. D∏p-sh-≈w I-b-dn Xp-S-ßn-b-Xmbn I¿-j-I¿ ]-d-™p.- j-´¿ DS≥ \-∂m-°-W-sa-∂v a-Æ-´mw]m-d A-W-s°-´v kw-c-£-W kan-Xn I¨-ho-\¿ I-S-h-Øv sambv-Xo≥-Ip-´n B-h-iy-s∏-´p.

j«-dp-IÄ amän Øm]n-¡Ww

Xn-cq-c-ßm-Sn: sh-fn-ap-°v a-Æ´w-]m-d A-W-s°-´n-s‚ A-]-ISm-h-ÿ D-S≥ ]-cn-l-cn-°-Wsa-∂pw tI-Sp-h-∂ j-´-dp-I-ƒ am‰n ÿm-]n-°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S]-Sn-I-fp-≠m-h-W-sa-∂pw sh-fnap-°v Su¨ ap-kv-enw bq-ØveoKv I-Ωn‰n B-h-iy-s∏-´p. -`m-chm-ln-Iƒ: bp D-a-¿-tIm-b ({]-

h-Sw-h-en a-Â-k-cw

Du-c-Iw: Ip-∂-Øv sk-h-≥-Ãm¿ B-¿-Sv-kv B-‚ v kv-t]m-¿-Sv-kv ¢-∫v dn-]-ªn-Iv Zn-\-Øn-¬ h-Swh-en a-¬-k-cw kw-L-Sn-∏n-°pw. Xm-¬-∏-cy-ap-≈ So-ap-I-ƒ kn-U‚ v), sI Fw F P-∫m¿, 9847290937, 9847494113 \-º-dp-I]n kn ap-\-^¿, Sn ss^-k¬ fn-¬ _-‘-s∏-S-Ww. (ssh. -{]-kn-U-‚p-am¿), _n apl-Ω-Zv A-kv-ew(P-\. sk-{I-´dn), sI A-–p- -a-Zv, Fw Pm^¿ i-co-^v, C ap-kv-X-^ (tPm.sk-{I-´-dn-am-¿), hn ]n Pp-ss\-Zv (J-Pm-©n).- l-\o-^ ap-∂n-bq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. jm-^n A[y-£-X h-ln-®p. bq-Øv eo-Kv ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn C-kvlm-Jv Xn-c-s™-Sp-∏v \n-b-{¥n®p. _n ap-l-Ω-Zv A-kv-ew, hn ]n Pp-ss\-Zv kw-km-cn-®p.

A-cn hn-Xc-Ww

s]-cp-º-S∏v: s]-cp-ºS-∏v {Km-a]-©m-b-Øn-se 11mw hm¿-Unse 155mw \-º¿ A-¶-W-hm-Snbn¬ K¿-`n-Wn-Iƒ°pw Ip-´n-Iƒ-°pw A-cn hn-Xc-Ww \-SØn.

mlp_0  

sI sk- b v - X m- e n- ¡ p- « nsb A- \ p- k v v - a - c n¨p dn- ] - » n- I v - Z n- \ ]- t c- U v : a- { ´n ]m- t em- f n A- ` n- h m- Z yw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you