Page 1

CMYK www.thejasnews.com

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR AND KOTTAYAM

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-5 issue-6

12 t]Pv

■ `4.00

2 s^-{_phcn 2011 _p[≥ tImgnt°mSv

]m-e-°m-Sv: {Xm-ßm-en ]-S-°im-em kv-t^m-S-\-Øn¬ a-cn-®h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K-߃-°v 10000 cq-]-bp-sS A-Sn-b-¥-c klm-bw k¿-°m¿ {]-Jym-]n-®p. A-]-I-S-Øn¬ sR-´¬ tc-Js∏-Sp-Øn-b ap-Jy-a-{¥n hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn-Iƒ-°v I-e-Œ¿-°v \n¿tZ-iw \¬-In. A-Sn-b-¥-c dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-°m≥ Pn-√m Ie-Œ-tdm-Sv ap-Jy-a-{¥n B-h-iys∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. F.Un.-Pn.-]n a-tl-jv-Ip-am¿ knw•-tbm-Sv A-]-I-S-Øn-s‚ dnt]m¿-´v B-h-iy-s∏-´n-´p-s≠-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n- tIm-Sn-tb-cnbpw hy-‡-am-°n. A-Sn-b-¥-c hn-h-c-ß-ƒ-°m-bn Xr-iq-cn-¬ I¨-t{Sm-ƒ-dqw Xp-d-∂n-´p-≠v t^m¨: 0487 2424193.-

]S¡-im-e-bn kv-t^m-S-\w

10 acWw 

º-Øq¿ ]m-k-©-dn¬ \n-∂p sX-dn-®p-ho-Wv H-cmƒ-°v Kp-cp-XH-‰-∏m-ew: sjm¿-Wq¿-˛-H-‰-∏m- c-am-bn ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. ew sd-bn¬-th {Sm-°n-\v k-ao-]w cm-hn-se 22 t]¿ tPm-en-s°hm-Wn-bw-Ip-fw {Xm-ßm-en-bn¬ Øn-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw C-Xn¬ A-\[ - n-Ir-X ]-S° - \n¿- a m- W - i m- e - b v °v Xo-∏n-Sn-®p-≠mb h≥ kv-t^m-S-\Øn¬ 10 t]¿ a-cn®p. \m-ep-t]¿-°p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰p. C-∂-se a-Wn cm-P-≥ ssh-Io-´v \m-te-ap- Nm-an °m-tem-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I- ]-Ip-Xn-t]¿ ssh-Io-´v Nm-b-IpSw. {Xm-ßm-en In-gt- °-Xn-¬ Ip-´- Sn-°m-\m-bn t]m-b-Xn-\m¬ c≥ F-∂ A-dp-ap-J-≥ (40), am-b- £-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h∂q-¿ kz-tZ-in Hm-a\ - , Nm-an (55), sØ Xp-S¿-∂v c-≠p-a-Wn-°q-¿ -

C ]n PbcmP³ h[{iat¡kv: {]Xn¡v 19 hÀjw ITn\XShvZpc-´w sjmÀ-Wq-cn-\p k-ao-]w {Xm-§m-en-bn  A-©p In.ao. Zq-sc-bp-Å ho-Sp-IÄ¡pw hnÅÂ

ssl-Z-cm-_m-Zv: kn.-]n.-Fw t\Xm-hv C ]n P-b-cm-P-s\ h-[n°m≥ {i-an-®-Xp-am-bn _-‘s∏-´ tI-kn¬ {]-Xn Iq-Øp-]-dºv kz-tZ-in t]-´ Zn-t\-i-\v 19 h¿-j-sØ ITn-\-X-S-hv. B{‘-{]-tZ-in-se Hm-t¶mƒ No^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bm-Wv in-£ hn-[n-®Xv. tI-kn-se a-s‰m-cp {]-Xn-bmb Nm-en¬ i-in t\-c-tØ sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. A-{‘-{]-tZin¬ h-®p-\-S-∂ kn-.]n-.Fw ]m¿-´n tIm¨-{K-kv I-gn-™v aS-ßp-I-bm-bn-cp-∂ C ]n P-b-cmP-s\ s{S-bn-\n¬-h-®p h-[n°m≥ {i-an-®p-sh-∂m-Wv tIkv. h-[-{i-a-Øn-\n-sS P-b-cm-P\v I-gp-Øn¬ sh-Sn-tb-‰n-cp-∂p. h-[-{i-aw, Kq-Vm-tem-N-\, Bbp-[w ssI-h-iw h-bv°¬ F∂o Ip-‰-ß-fm-Wv {]-Xn-s°-Xn{Xm-ßm-en-bn¬ ]-S-°-im-e-bv°v kv-t^m-S-\sØ Xp-S¿-∂v Xo-∏n-Sn-®-t∏mƒ tc Np-a-Øn-bn-cp-∂-Xv.

\yq-U¬-ln: Iw-t{Sm-f¿ B‚ v Hm-Un-‰¿ P-\-d¬ (kn-.-F.-Pn) dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ am-{Xw 2Pn kv-s]-{Œw ssek≥-kv d-±m-°m-\m-hn-s√-∂v kp-{]nw-tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. tIm-S-Xn-bn¬ l-c-Pn e-`n-®-Xn\p ti-j-ap-≈ C-Xp-kw-_-‘n® F-√m k¿-°m¿ \-S-]-Sn-Ifpw tIm-S-Xn-bp-sS Xo¿-∏n-\p hn-t[-b-am-bn-cn-°-p-sa-∂v P-Ãnkp-am-cm-b Pn F-kv knw-Kv-hn, F sI Kmw-Kp-en F-∂n-h-cp-sS s_-©v hy-‡-am-°n. kn-.-]n.-F¬ F-∂ k-∂-≤-kw-L-S-\bv-°p -th-≠n ap-Xn¿-∂ A-`n-`mj-I≥ {]-im-¥v-`q-j-\pw P-\Xm -]m¿-´n {]-kn-U‚ v kp-{_lv-a-Wyw kzm-an-bpw \¬-In-b l-c-Pn ]-cn-K-Wn-°p-I-bm-bn-cp∂p tIm-S-Xn. tI-kn-s‚ hn-Nmc-W tIm-S-Xn am¿-®v H-∂n-te°p am-‰n.

CMYK

P\ssa{Xn t]m-en-kn-\v {]iwk \yq-U¬ln: tI-c-f-Øn-se P\-ssa{Xn t]m-en-kv kw-hn-[m\-Øn-\v B-`y-¥-c kp-c-£-sb°p-dn-®v N-¿-®sN-øm-≥ tN-¿∂ tbm-K-Øn¬ {]-[m-\-a-{¥n-bpsS {]-iw-k. P-\-ssa{Xn t]men-kv kw-_-‘n-®v tI-c-f-w \SØn-b A-¥m-cm-{„ sk-an-\m¿ am-Xr-I-bm-t°-≠-Xm-sW-∂p {]-[m-\-a{¥n ]-d-™p. P-\ssa-{Xn t]m-en-kv kw-hn-[m-\w kw-_-‘n-®v A-¥m-cm-{„ A\p-`-h-ß-ƒ Iq-Sp-X-¬ A-d-n-bp∂-Xn-\v C-Ø-c-Øn-ep-≈- Iq-SpX¬ sk-an-\m-dp-I-ƒ th-W-sa∂v {]-[m-\-a{¥n ]-d™p.

DÄt]PpIfnÂ

5 k-\n-_tXym-v-k]n-U-tbm-n \n-Kc-¡n 7 9

km-[-\-§Ä hn-X-c-Ww sN-¿pw: a-{´nsKbnw-kv Agn-aXn: 28000 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-IÄ A-t\z-j-W-¯nÂlpkv-\o ap-_md-Iv cm-Pnh-bv-¡-W-sa-¶v 50 a-\pjym-hIm-i kw-L-S-\IÄ tSmd-kv sNÂ-kn-bnÂ

11 t]Pn 4 FUnäv ]Ýn-ta-jy-bn hncn-

bp¶ sh-fp-¯-]q¡Ä

cmPy-¯v ]pXn-b `o-I-c-kw-L-§-Ä: Nn-Zw-_cw \yq-U¬-ln: cm-Py-Øv ]p-Xn-b `o-I-c-kw-L-ß-ƒ X-e-s]m-°nb-Xm-bn B-`y-¥-c-a-{¥n ]n NnZw-_-cw. cm-Py-Øn-s‚ hn-hn-[`m-K-ß-fn-¬ \-S-∂ `o-I-cm-{I-a-

W-ß-fn-¬ Cu kw-L-Øn-s‚ ]-¶v kw-i-bn-°p-∂-Xm-bpw NnZw-_-cw ]-d-™p. a-te-Km-hv, kw-tPm-X, a-°ma-kv-Pn-Zv, A-Pv-ao-¿ Xp-S-ßn cm-

\yq-\-]-£-§-fp-am-bn _-Ô-s¸-« tI-kp-IÄ th-K-¯n- XoÀ¸m¡Ww: {]-[m-\-a-{´n \yq-U-¬ln: \yq-\-]-£-߃, ]-´n-IP - m-Xn-°m-¿, B-Zn-hmknI-ƒ, kv{- XoI-ƒ, hr-≤¿ - XpS-ßn-b-h-cp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-iv\ - ß - ƒ t]m-en-kv ku-ayX-tbm-sSbpw th-K-Øn-epw ssI-Imcyw sN-øW - s - a-∂v {][m-\a - {¥n a-≥t- am-l≥ - knMv. B-Zn-hm-knI-ƒ, ]´n-Ihn-`m-Kß-ƒ F-∂n-h¿-°p t\-sc-bp≈ A-Xn-{I-a-ß-ƒ cm-Py-Øv C-t∏mgpw Xp-S-cp-∂p-sh∂-Xv \-sΩ-sb-√mw e-÷n-∏n-°p-∂Xm-sW-∂v {]-[m-\-a-{¥n Nq≠n-°m-´n. B-`y-¥-c-kp-c-£ kw-_‘n-®p N-¿-®sN-øm-≥ tI-{μk-¿-°m-¿ hn-fn® tbm-K-Øn-

¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p {]-[m-\-a-{¥n. C-S-Xp-]£ Xo-{h-hm-Zw C-t∏mgpw cmPy-Øn-s‚ {][m-\ B-i-¶bm-bn Xp-Sc - p-∂p. O-Øo-kv-KUv, _n-lm-¿, ]-›n-a-_w-Km-ƒ, Pm-¿-J-fiv Xp-Sßn-b kw-ÿm-\-ß-fn-¬ \-S-°p-∂ A-{I-a-ß-ƒ B-i¶-bp-≠m-°p-∂-Xm-Wv. C-SXp]-£ Xo-{h-hm-Z-Øn-s\-Xntc t]m-cm-Sm-≥ kw-ÿm-\-ßfpw tI-{μ-tk-\-bpw X-Ωn-¬ Iq-Sp-X-¬ k-l-Ic-Ww thWw. \-Iv-k-¬_m[n-X ta-Je-bp-sS hn-I-k-\-Øn-\m-bn 60 ]n-∂m-° Pn-√I-sf Xn-cs™-Sp-Øn-´p≠v.

Py-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-¬ \-S-∂ kv-t^m-S-\-ß-fn-¬ B-¿.F-kv.-F-kv D-ƒ-s-∏-sS-bp-≈ lnμp-Xz-kw-L-S-\-I-fp-sS ]-¶v shfn-s∏-´ ]-›m-Ø-e-Øn-¬ B-`y¥-c-kp-c-£-sb-°p-dn-®p N-¿-®sN-øm-≥ tI-{μ-k-¿-°m-¿ hn-fn®p-tN-¿-Ø kw-ÿm-\ ap-Jy-a{¥n-am-cp-sS tbm-K-Øn-¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p Nn-Zw_-cw. Cu kw-L-S-\-I-fp-sS t]cp ]-d-bp-∂-Xn-epw A-h-bp-sS kz-`m-hw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂-Xnepw X-߃-°p a-Sn-bn-s√-∂pw ln-μp-Xz-kw-L-S-\-I-fp-sS t]cp ]-cm-a-¿-in-°m-sX Nn-Zw-_-cw ]-d-™p.- A-h-¿ G-Xp a-X-hn-`mK-hp-am-bn _-‘-s∏-Sp-∂-h-cmbn-cp-∂m-epw F-√m `o-I-c-kwL-ß-sf-bpw \n-b-a-Øn-s‚ ap∂n-¬ sIm-≠p-h-cp-I-bpw a-Xnbm-b in-£- hm-ßn-s°m-Sp-°pI-bpw sN-øpw. I-gn-™ c-≠p-h¿-j-am-bn B-`y-¥-c-kp-c-£m Im-cy-ß-ƒ sa-®-s∏-´n-´p-≠v. ]q-s\ kv-t^m-S-\w am-{X-amWv I-gn-™ h¿-jw cm-Py-Øp≠m-b G-I {]-[m-\ `o-I-cm-{I-aW-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p.

B-e-Øq¿ Im-h-t»-cn kz-tZ-inI-fm-b P-b-≥, kp-μ-c-≥, cm-P-∏≥, cm-P≥ - (52), D-Æn-sb-∂ a-Wn (55), ss{U-h¿ - i-in, i-¶p-Æn F∂n-hc - m-Wp a-cn-®X - v. 30 t]¿ tPmen-sN-øp-∂ ]-S-°-\n-¿-am-W-ime-bn-¬ kw-`h - k - a - b - Ø - v 12 t]-cp≠m-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wp hn-hc - w.I-h-f-∏m-d Ip-™n-°-Æ-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ ]-S-°-im-ebn-em-Wv kvt- ^m-S\ - a - p-≠m-bX - v. C-bmƒ-°pw Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰n-´p-≠v. ti-Jc - ≥, A-∏p, kp-μc - ≥ F∂n-hc - m-Wp ]-cn-t°-‰v Xr-iq¿ saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ I-gn-bp-∂ a-‰p-≈-h¿. kvt^m-S\ - k - a - b - Ø - v C-Xp-hg - n I-S∂p-t]m-b aw-K-em-]p-cw-˛-tIm-b-

Fw sI ap-\oÀ cm-Pnk¶-²-X A-dn-bn¨p

a-e-∏p-dw: Fw sI ap-\o¿ ]mW-°m-s´-Øn cm-Pn-k-∂-≤X A-dn-bn-®p. C-∂-se sshIo-´v 4.-45 Hm-sS eo-Kv kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]m-W°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_vX-ß-fp-sS h-k-Xn-bn-seØn-bm-Wv ]m¿-´n kw-ÿm\ sk-{I-´-dn-ÿm-\-Øp \n∂p cm-Pn-h-bv-°m≥ k-∂-≤X A-dn-bn-®-Xv. H-cp-a-Wn-°q-dn-e-[n-Iw Xß-fp-sS h-k-Xn-bn¬ ap-\o¿ sN-e-h-gn-®p. N¿-®-bv-°p-tijw ]p-d-Øp-h-∂ ap-\o-dnt\m-Sp cm-Pn-°-Øp \¬-Intbm F-∂p tNm-Zn-®-t∏mƒ F-√m Im-cy-ß-fpw X-ß-tfmSp ]-d-™n-´p-s≠-∂m-Wp ]d-™-Xv. ]p-Xn-b km-l-N-cysØ-°p-dn-®p N¿-®-sN-øm\m-Wp X-ß-sf k-μ¿-in-®sX-∂v ap-\o¿ ]-d-™p. ]m¿-´n-bn¬ H-‰-s∏-Sp-∂psh-∂p Xn-cn-®-dn-™ ap-\o¿ X-ß-tfm-Sv hn-Im-c-[o-\-\mbm-Wp kw-km-cn-®-sX-∂-dnbp-∂p.

t\-cw sjm-¿W - q-¿ P-Mvj - ≥ - h-gnbp-≈ Xo-h-≠n-K-Xm-K-Xw \n-¿Øn-h-®p.- I-\-Ø Nq-Sp-Im-c-Wam-Wp s]m-´n-sØ-dn-bp-≠m-bsX-∂m-Wv {]m-Ya - n-I \n-Ka - \ - w. k-ao-]-sØ a-c-߃ I-Øn°-cn-™p. ho-Sp-Iƒ-°v hn-≈¬ ho-Wp. `m-c-X-∏p-g-bv-°pw sd-bn¬-∏m-f-Øn-\pw k-ao-]-Øm-bmWv ]-S-°-im-e {]-h¿-Øn-®-Xv. G-gv sj-Up-I-fn-em-bm-Wv ]-S°-\n¿-am-Ww \-S-∂-Xv. C-sX√mw \n-t»-jw I-Øn-\-in-®p. A-]-I-S-ÿ-e-Øv \n-∂v A-©pIn-tem-ao-‰-¿ A-I-se-bp-≈ tZi-aw-K-ew, sN-dp-Xp-cp-Øn {]-tZi-ß-fn-se ho-Sp-Iƒ-°pw kvt^m-S-\-Øn-s‚ B-Lm-XØn¬ hn-≈-te-‰p.

P-Uv-Pn-¡p ]-Ww \Â-In-b-Xn-\v Xm³ km-£n: d-Du-^v 

kz¥w {]Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: sF-kv-{Iow ]m¿e¿ s]¨-hm-Wn-`-t°-kv H-Xp°p-∂-Xn-\v P-Ãn-kv sI \m-cmb-W-°p-dp-∏n-s‚ a-cp-a-I≥ aptJ-\ ]-Ww ssI-am-dn-b-Xn-\p Xm≥ km-£n-bm-sW-∂v ]n sI Ip-™m-en-°p-´n-bp-sS _-‘p sI F d-Du-^v hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬- sh-fn-s∏-Sp-Øn.ap≥ t{]m-kn-Iyq-j≥-kv AUo-j-\¬ U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ sI kn ]o-‰-dm-Wp \m-cm-b-W°p-dp-∏n-s‚ a-cp-a-I≥ k-Æn°p ]-Ww sIm-Sp-Ø-Xv. ]o-‰¿ sIm-≠p-h-∂ ]-W-Øn-s‚ s]mXn ho-´n¬ \n-∂n-d-ßp-tºmƒ k-Æn-bp-sS ssI-h-iw I-≠n-cp∂p. P-Ãn-kv sI X-¶-∏-\p-am-bn km-º-Øn-I C-S-]m-Sv \-S-Øn-bXv ap≥ A-Uo-j-\¬ A-Uz-°-‰v P-\-d-em-Wv. P-Ãn-kv sI X-¶-∏\p-am-bp-≈ N¿-®-bv-°p-ti-jw tI-kn¬ Ip-g-∏-ap-≠m-hn-s√-∂v ]o-‰¿ ]-d-™n-cp-∂p. Ip-™men-°p-´n B-{K-ln-® k-_v P-UvPn -ap-ºm-sI tI-kv F-Øp-Ibpw c-l-ky-hn-Nm-c-W A-\p-hZn-°p-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS A-

´n-a-dn-°m-\p-≈ F-√m km-l-Ncy-hpw H-cp-ßn. C-c-I-sf ]Tn-∏n®-Xn¬ A-∏p-dw H-cp-tNm-Zy-hpw F-hn-sS-bpw tNm-Zn-®n-´n-√. kp{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ sF-kv-{Iow tI-kv ¢o≥ tI-km-bm-Wv FØn-b-Xv. A-Xn-\m¬ Cu tIkn¬ kp-{]nw-tIm-S-Xn-°v H∂pw sN-øm-\m-bn-s√-∂pw d-Du^v ]-d-™p.tI-kv \-S-Øn-∏n-\p X-s‚ klm-bw-tX-Sn-bn-s√-∂v Ip-™men-°p-´n-°p ]-d-bm-\m-hn-√. tIkn-\m-bn t]m-b-t∏m-sg-√mw U¬-ln tI-c-f lu-kn¬ H-cp-an®p-Xm-a-kn-®-Xn-s‚ tc-J-Iƒ ]cn-tim-[n-®m¬ Ip-™m-en-°p-´n°p th-≠n hm-Zn-°p-∂ sI F≥ F Jm-Z-dn-s\ t]m-ep-≈-h¿-°v a-\- n-em-Ipw. kw-ÿm-\ cm-jv-{So-b-Øn¬ \n-∂p ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hm-b C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-s\ H-gn-hm°m-\m-Wv A-t±-l-sØ s]m∂m-\n ]m-¿-e-sa‚ v ko-‰n¬ a¬k-cn-∏n-®-sX-∂v hn-iz-kv-X tI{μ-ß-fn¬ \n-∂p X-\n-°p hn-hc-߃ e-`n-®n-´p-≠v. ap-\o-dn-s\s]m-∂m-\n-bn¬ a¬-k-cn-∏n-°m\m-bn-cp-∂p [m-c-W. Ip-™m-en-

°p-´n-bp-sS \n¿-_-‘-{]-Im-cam-Wv in-lm-_v-X-߃ Xo-cp-am\w am-‰n-b-Xv. Xm≥ ªm-°v-sa-bn¬ sN-bvsX-∂m-Wp Ip-™m-en-°p-´n-bpsS B-tcm-]-Ww. F-¥p-]-d™m-Wv ªm-°v-sa-bn-¬ sN-bvX-sX-∂pw F-¥p ]-I-cw-\¬-Insb-∂pw Ip-™m-en-°p-´n hy‡-am-°-Ww. a-ºm-Sv d-_¿ ^mŒ-dn I-Øn-®p F-∂-X-S-°w X\n-s°-Xn-tc A-Sn-ÿm-\-c-lnX-am-b B-tcm-]-W-߃ D-∂bn-®-Xn-\p Ip-™m-en-°p-´n-s°Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°psa-∂pw d-Du-^v ]-d-™p. X-\n-s°-Xn-cm-b I-≈-t\m-´v tI-kv sI-´n-®-a-®-Xm-Wv. I-≈t\m-´v tI-kn¬ A-t\z-jW - w \S-Ø-Ww. Xm≥-aq-ew B-fl-lXy-sN-bvX - H-cm-fp-sS t]-cv B-sc¶n-epw ]-d-™m¬ Ip-™m-en°p-´n aq-ew B-fll - X - y-sN-bvX - h-cp-sS ap-gp-h≥ t]-cpw ]p-dØ - p]-d-bm-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. sF-kv{- Iow tI-kn-se kXyw sh-fn-s∏-Sp-Øm≥ X-s∂ t{]-cn-∏n-®X - v C-¥ym-hn-j\nse \n-tI-jv Ip-am¿ B-bn-cp-∂psh∂pw A-t±-lw sh-fn-s∏-Sp-Øn.-

CMYK

kv-s]-{Îw sse-k³-kv d-±m-¡m-\m-hn-Ã: kp-{]nw-tIm-S-Xn

kz¥w {]Xn-\n[n

CMYK

CMYK

Hät\m«¯n kv-t^mS\¯n a-cn-¨-h-cp-sS Ip-Spw-_-§Ä-¡v A-Sn-b-´c k-lm-bw

CuPn-]vXv: P-\-e-£-§Ä sXcp-hnÂ; sh-Sn-h-bv-¡n-sÃ-¶v ssk\yw sI-bv-tdm: {]-kn-U‚ v lp-kv\o ap-_m-d-°n-s‚ aq-∂p-]-Xn-‰m≠p -\o-≠ G-Im-[n-]-Xy-`-c-WØn-\v A-¥yw-Ip-dn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v Cu-Pn-]v-Xn¬ s]m-´n-∏p-d-s∏-´ P-\m-[n-]-Xy P\-Io-b {]-t£m-`-Øn¬ ]-s¶Sp-°m-\m-bn hn-e-°p-Iƒ ewLn-®v P-\-e-£-߃ sX-cp-hnen-d-ßn. {]-kn-U‚p-am-bn A-I¬-® hy-‡-am-°n-b ssk-\yw {]-t£m-`-I¿-s°-Xn-tc sh-Snbp-Xn¿-°n-s√-∂p {]-Jym-]n-®tXm-sS X-e-ÿm-\ \-K-cn-bm-b sI-bv-tdm-bp-sS sX-cp-hp-Iƒ ka-c-°m-sc sIm-≠p \n-d-™p. F-´p-Zn-h-k-am-bn Xp-S-cp-∂ {]t£m-`-Øn-\n-sS B-Zy-am-bmWv C-{X-bp-a-[n-Iw P-\-߃ ]s¶-Sp-Ø dm-en \-S-°p-∂-Xv. s{S-bn≥ k¿-ho-kv \n¿-Øem-°n-bpw tdm-Up-Iƒ A-S-®pw _m-cn-t°-Up-Iƒ ÿm-]n-®pw I¿-^yq {]-Jym-]n-®pw dm-en-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xp X-S-bm-\p≈ k¿-°m-cn-s‚ {i-a-ß-sf AXn-Po-hn-®m-Wv Po-hn-X-Øn-s‚

\m-\m-Xp-d-I-fn¬ \n-∂p-ap-≈h¿ kzm-X-{¥y N-Xz-cw F-∂¿Yw h-cp-∂ X-lv-co¿ kv-Iz-b-dnte-°v H-gp-In-sb-Øn-b-Xv. ap_m-d-°n-s‚ cm-Pn-bn¬ Ip-d™ a-s‰m-∂p-sIm-≠pw Xr-]v-Xcm-hn-s√-∂p {]-t£m-`-I¿ {]Jym-]n-®p. {]-t£m-`w i-‡-am-b-tXmsS {]-Xn-]-£-I-£n-I-fp-am-bn

Pn-]v-Xv Aw-_m-k-U-dm-bn-cp-∂ {^m-¶v Pn hn-kv -s\¿ t\-Xm-°fp-am-bn N¿-® \-S-Øp-sa-∂v bp.F-kv hn-tZ-i-Im-cy-h-‡m-hv ]n sP {Iu-en ]-d-™p. {]-t£m-`-Øn-\n-sS sIm-√s∏-´-h-cp-sS F-Æw 300 I-hn-bpsa-∂v bp.-F≥ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-W¿ hy-‡-am-°n. {]t£m-`-I¿ \-a-kv-Im-c-Øn-\m-N-À-¨-bv-¡v X-¿m-dm-sW-¶v ap-_mdIv  bp.F³ ap³ Aw-_m-k-UÀ sIbv-tdm-bn-se¯n A-Sn-b-¥-c N-¿-®-bv-°v H-cp-°am-sW-∂v ap-_m-d-Iv A-dn-bn-®p. ]p-Xp-Xm-bn \n-tbm-Kn-°-s∏-´ ssh-kv {]-kn-U‚ v D-a¿ kpsse-am-\m-Wv N¿-®m-hm-Kv-Zm-\w tZ-io-b sS-en-hn-j-\n-eq-sS Adn-bn-®-Xv. A-Xn-\n-sS Cu-Pn-]v-Xn-se ap≥ bp.-F≥ Aw-_m-k-U¿ N¿-®-I-ƒ-°m-bn sI-bv-tdm-bn-seØn.- 1986 ap-X¬ 1991 h-sc Cu-

bn H-Øp-Iq-Sp-∂ kv-Iz-b-dn-s‚ `m-K-Øv {]-th-in-°p-∂-h-cp-sS Xn-cn-®-dn-b¬ Im-¿-Up-Iƒ ssk-\yw ]-cn-tim-[n-°p-∂p≠v. ]u-c≥-am¿-s°-Xn-tc sh-Snh-bv-°n-s√-∂v ssk-\yw tZ-iob sS-en-hn-j-\n-eq-sS-bm-Wp {]Jym-]n-®-Xv. ssk-\y-Øn-s‚ Iq-Sn ]n-¥p-W \-„-s∏-´-tXm-sS ap-_m-d-Iv Iq-Sp-X¬ {]-Xn-k- {]-knU‚ v lp-kv\ - o ap-_m-dI - v cm-Pn-hb - v° - W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v dmen \SØp∂Xn\mbn sIbvt- dm-bnse X-lvco¿ kvI - z-bd - n‘n-bn-em-bn-cn-°p-I-bm-Wv.¬ P\e-£ß - ƒ X-Sn-®p-Iq-Sn-bt- ∏mƒ

tUmfÀ 45.10 ■ ]u−v 72.10 ■ bqtdm 61.55 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 115.25 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 149.70 ■ Ham³ dnbm 112.90 ■ kuZn dnbm 11.61 ■ J¯À dnbm 12.01 ■ bp. F. C ZnÀlw 11.91 ■ kznkv {^m¦v 47.55 CMYK


kozhikode

1186 aIcw 19

1432 k^¿ 28

2 s^{_phcn 2011 _p[≥

Xlv-coÀ kv-Iz-bÀ \Â-Ip-¶ k-tμ-iw

sI

-bv-tdm-hn-se X-lv-co¿ N-Xz-c-Øn¬ Sm-¶pI-fpw I-h-Nn-X hm-l-\-ß-fpw A-ta-cn-°bn¬ \n-∂v C-d-°p-a-Xn sN-bv-X apƒ-th-en-I-fpw a-dnI-S-∂v e-£-°-W-°n-\m-fp-Iƒ ap-_m-d-°n-s\ a-Xnbm-bn F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-Øp-tºmƒ k≥-B apX¬ d-_m-Øv h-sc-bp-≈ X-e-ÿm-\-ß-fn¬ G-Im[n-]-Xn-Iƒ `m-fiw ap-dp-°p-∂ i-–-am-Wv tem-Iw tIƒ-°p-∂-Xv.- _- pw Xo-h-≠n-bp-a-S-°-ap-≈ F-√m K-Xm-K-X-ku-I-cy-ß-fpw X-S- -s∏-Sp-Øn-bn-´pw C-∂se \-S-∂ {]-Xn-tj-[-{]-I-S-\w cm-Py-Øn-s‚ N-cn-{XØn-se G-‰-hpw h-en-b-Xm-sW-∂m-Wv hn-e-bn-cp-Øs∏-Sp-∂-Xv. a-I≥ K-am-en-s\ knw-lm-k-\-Øn-en-cpØm≥ {]-kn-U‚ v lp-kv-\o ap-_m-d-Iv \-S-Øn-b KqVm-tem-N-\ s]m-fn-™p ]m-fo-km-bn F-∂p am-{X-a√, A-t±-l-Øn-\p X-s‚ C-cn-∏n-Sw X-s∂ kw-c-£n°p-∂-Xv Zp-jv-I-c-am-hpw-hn-[-am-Wv Cu-Pn-]v-Xn-se kw-`-h-hn-Im-k-߃.cm-Py-Øv `o-Xn-X-am-b A-¥-co-£w \n-e-\n¿-Øn ap-_m-d-°n-\v k¿-h-]n-¥p-W- \¬-In-bn-cp-∂ ap≥ C‚-en-P≥-kv X-e-h≥ D-a¿ kp-sse-am≥ {]-t£m-`Im-cn-I-fp-am-bn kw-km-cn-°m≥ k-∂-≤-X {]-I-Sn-∏n®-Xv `-c-W-Iq-Sw h-g-ßp-∂-Xn-s‚ kq-N-\-bm-hmw. As√-¶n¬ Cu tcm-jw A-S-ßp-∂-Xp-h-sc Im-Øn-cp-∂ti-jw ]-g-b G-Im-[n-]-Xyw ]p-\-ÿm-]n-°m-\p-≈ Kq-Vm-tem-N-\-bp-am-hmw. ap-_m-d-°n-\p ]n-¥p-W {]Jym-]n-®-h-cn¬ C-{km-tb-en-se h-e-Xp-]-£ Xo-{hhm-Zn-bm-b {]-[m-\-a-{¥n s_-©-an≥ s\-X-\ym-lp Ds≠-∂-Xp N-cn-{X-Øn-se H-cp X-am-i. Cu-Pv-]n-jy≥ G-Im-[n-]-Xn-°v A-[n-Im-cw \n-e-\n¿-Øm≥ a-[y-]uc-kv-Xy-Øn-se "G-I P-\m-[n-]-Xy-cm-jv-{S'Øn-s‚ hI B-bp-[-߃ kp-e-`-am-bn e-`n-°p-∂p-≠-t{X. IymºvtU-hn-Uv I-cm-dn-\p ti-jw kn-\m-bv a-cp-`q-anbn-te-°p bq-\n-t^mw [-cn-® H-cp Cu-Pn-]v-jy≥ `-S\pw h-c-cp-sX-∂ \n-_-‘-\ ap-_m-d-°n-\p th-≠n s\-X-\ym-lp C-f-hp-sN-bv-X-Xn¬ \n-∂p X-s∂ a-[y]u-c-kv-Xy-Øn-se A-hn-ip-≤ k-Jyw F-{X-am-{Xw A-d-_v hn-cp-≤-am-sW-∂p hy-‡-am-hpw. Cu-Pn-]v-jy≥ P-\m-[n-]-Xy-{]-t£m-`-Øn-se G-‰hpw B-th-i-I-c-am-b Im-cyw ssk-\yw {]-t£m-`-I¿s°-Xn-tc _-ew-{]-tbm-Kn-°n-s√-∂p Xo-cp-am-\n-®-XmWv. X-lv-co¿˛ hn-tam-N-\w F-∂m-Wv B ]-Z-Øn-\¿Yw-˛ N-Xz-c-Øn¬ X-Sn-®p-Iq-Sn-b P-\-e-£-ß-sf shSn-h-®p-sIm-∂p-sIm-≠v ap-_m-d-Iv {]-Xn-\n-[m-\w sNøp-∂ Zp-jn-®p-\m-dn-b hy-h-ÿ-sb \n-e-\n¿-Øm≥ km-[y-a-s√-∂p `-c-W-t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈-h¿ F-{X-thKw a-\- n-em-°p-∂p-thm A-{X-bpw \-√-Xv. ]p-Xn-b ssh-kv -{]-kn-U‚m-bn D-a¿ kp-sse-am-s\ \n-tbm-Kn®-Xn¬ \n-∂p-X-s∂ `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ D-t±-iy-ip-≤nbn-√m-bv-a hy-‡-am-hp-∂p-≠v. Xp-Wo-ky-bn¬ \n-∂p≈ ap-√-∏q-hn-s‚ a-Ww A-d-_v G-Im-[n-]-Xn-I-fp-sS A-S-®p-]q-´n-b kz¿-W-am-fn-I-I-fp-sS `n-Øn-Iƒ X-®pX-I¿-°p-sa-∂m-Wv tem-I-sØ-ßp-ap-≈ kzm-X-{¥ytam-ln-Iƒ {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. Aßs\h-∂m¬ AXv A-¥n-a-am-bn ^-e-kv-Xo-s‚ tam-N-\-Øn-\p-≈ h-gnXp-d-°p-I-bpw sN-øpw.

]mÞv tcm-Kam-tWm?

tXm

-∏n¬ `m-kn-bp-sS A-iz-ta-[w \m-S-IØn¬, Ip-jvT-tcm-Kw t`-Z-am-bn ho-´nse-Øn-bn-´pw Xn-c-kv-I-cn-°-s∏-Sp-∂ \m-bn-I tNm-Zn°p-∂ tNm-Zy-ap-≠v: tcm-Kw H-cp Ip-‰-am-tWm? Ip-jvT-tcm-K-sØ-t∏m-se Kp-cp-X-c-am-b tcm-K-a√m-Xn-cp-∂n-´pw ]m-fiv _m-[n-®-h¿ t\-cn-Sp-∂ km-aqln-I hn-th-N-\w h-ep-Xm-Wv. ]-I¿-®-hym-[n ]n-Sn-s]´-h-sc-t∏m-se k-aq-lw A-h-sc A-I-‰n-\n¿-Øp-∂p. hn-Zym-`ym-k-, sXm-gn¬-cw-K-ß-fn¬ A-h¿ X-g-b-s∏-Sp∂p. s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-lm-tem-N-\-Iƒ ap-Sßp-∂p; hn-hm-ln-X-bm-sW-¶n¬ _-‘w th¿-s∏-SpØp-∂p. C-Xn-s\-√mw Im-c-Ww ]m-fiv Ip-jvT-tcm-KØn-s‚ h-I-t`-Z-am-sW-∂ hn-izm-k-am-Wv. tiz-X-IpjvTw F-∂ t]-cn-em-Wn-X-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. A-Xn-s‚ X-an-gv sam-gn-am-‰-a-m-Wv "sh¨-Iq-´w.-' Cu {]-tbm-Kw H-gn-hm-°n "sh¨-]p-≈n-Iƒ' F-t∂ hy-h-l-cn-°m≥ ]m-Sp-≈q-sh-∂v Cu-bn-sS X-an-gv-\m-Sv k¿-°m¿ B-hiy-s∏-´n-cn-°p-∂p. H-c-f-thm-fw C-Xv Cu km-aq-ln-I hn-th-N-\-Øn-s\-Xn-tc t]m-cm-Sp-∂-h¿-°pw ]m-fiv ]n-Sn-s]-´-h¿-°pw B-izm-k-am-hpw. tI-c-fw-t]m-ep-≈ kw-ÿm-\-ß-fn-epw s]m-Xp-k-aq-lw C-°q-´-tcm-Sv hnth-N-\-am-Wp Im-Wn-°p-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-cm-b t_m[-h¬-°-c-W-Øn-\p k¿-°m¿ ap-t∂m-´p-h-tc-≠-Xp≠v. ssa-°nƒ Pm-Iv-k-s\ -t]m-se ]m-fiv ]n-Sn-s]´n-´pw A-]-I¿-j-Xm-t_m-[w Iq-Sm-sX {]-h¿-Øn°m≥ F-√m-h¿-°pw I-gn-s™-∂p h-cn-√. hn-jm-Ztcm-K-ß-fn-te-°pw B-fl-l-Xym-{]-h-W-X-bn-te-°pw Dƒ-h-en-bp-∂-h-cm-Wp ]-e-cpw. N¿-a-Øn-\p \n-dw \¬-Ip-∂ tIm-i-ß-fp-sS a-cW-tam, {]-h¿-Ø-\-cm-ln-Xy-tam sIm-≠p-≠m-hp-∂ N¿-a-ku-μ-cy- {]-iv-\-am-Wn-sX-∂pw tcm-K-ta-b-s√∂pw AXn\v ^-e-{]-Z-am-b Nn-In¬-k-I-fp-s≠-∂pw H-cp-hn-`m-Kw im-kv-{X-⁄¿ A-`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p.

t\Àhc CuPn]vXnse P\-Iob{]t£m`w XS-bm≥ _e-{]-tbmKw \SØns√∂v ssk\yw.

4

]Ýn-ta-jy-bn hncn-bp¶ sh-fp-¯-]q¡Ä C

-cp-]-Xpw ap-∏-Xpw h¿-jß-fm-bn. A-ø-©p sIm-√Øn¬ B-h¿-Øn-°p-∂ Hm-tcm Xn-c-s™-Sp-∏n-epw 95 \p ta¬ iX-am-\w thm-´v hm-ßn P-bn-®p-hcp-∂ {]-kn-U‚p-am¿-°pw cm{„m-[n-]-∑m¿-°pw A-[n-Im-cw hn-s´m-gn-bm-\p-≈ A-¥y-i-m-k-\hp-am-bn ]-›n-ta-jy-bn¬ ]-Xn\m-bn-c-߃ sX-cp-hn-en-d-ßn-bncn-°p-I-bm-Wv. ]-›n-ta-jy-bn¬ H-tc-sbm-cp P-\m-[n-]-Xy-cm-{„am-bn C-{km-tb-en-s\ B-tLmjn-°m-\pw A-Xn-s‚ ap≥-Xq-°w A-h¿-°p \¬-Im-\pw bq-tdm-˛bp.-F-kv-˛-C-{km-tb¬ k-Jyw Np-s´-Sp-Ø Xn-c-s™-Sp-∏p-Iƒ D]-tbm-Kn-®v sIm-≠p-]n-Sn-®p {i-an®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p I-gn-™ ]-Ø-º-Xp h¿-j-ß-fmbn. ]-›n-ta-jy-bn-se P-\-ß-fpsS au-en-I-am-b P-\m-[n-]-Xym-`nem-j-ß-fm-Wv Cu-hn-[w ]-Xn-‰m≠p-I-fm-bn ]-Sn-™m-d≥-i-‡nIƒ X-t±-io-b-cm-b G-Im-[n-]Xn-I-sf D-]-tbm-Kn-®v A-Sn-®-a¿Øn-s°m-≠n-cp-∂-Xv. C-dm≥, e_v-\m≥, ^-e-kv-Xo≥, Xp¿-°n F-∂n-ß-s\ G-Xm-\pw cm-{„߃ Cu A-[n-Im-c-t°m-bv-a-Isf sh-√p-hn-fn-®pw P-\m-[n-]-Xy, C-kv-em-an-I ]m-c-º-cy-ß-fn¬ ]n-Sn-®p-\n¬-°p-∂p. Ir-Xy-am-bn ]-≈n-bn¬ t]m-hp-∂-Xpw ]-Ømfp tN¿-∂p {]-I-S-\w \-S-Øp-∂Xpw Ip-‰-I-c-am-bn {]-Jym-]n-®n-cn°p-∂ cm-Py-ß-fn-em-Wp I-Sp-Ø X-Wp-∏n-s\-bpw an-en-´-dn _p-≈‰p-I-sf-bpw A-h-K-Wn-®p-sIm-≠v P-\-e-£-߃ sX-cp-hn-en-d-ßnbn-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™-Im-e-ßfn¬ \n-∂p hn-cp-≤-am-bn A-h¿ \n¿-`-b-cm-Wv. aq¿-Ø-am-b B-hiy-ß-fm-Wv A-h-cp-∂-bn-°p-∂Xv. "ap-_m-d-Iv ]p-d-Øp-t]m-hWw, A-en km-en-lv ]p-d-Øpt]m-h-Ww, ssk-\p¬ B-_nZo≥ A-[n-Im-cw hn-s´m-gn-bWw'˛ P-\-i-‡n-bp-sS hm-°pIƒ sX-cp-hp-I-fn¬ I-\-°p-∂p. hm-jn-Mv-S-Wn-epw sX¬-A-ho-hnepw ]m-cn-kn-epw e-≠-\n-epw C-

Xp P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ I-]-tSiz-c≥-am-cp-sS I-ti-cp-°-fn¬ Hcp hn-d ]m-bp-∂-Xp \-ap-°p kv]¿-iy-am-Wv. a-X-Øn-s‚ {_m‚ v Nm¿-Øn A-Sn-®-a¿-Øm≥ I-gn-bm-Ø-hn[w P-\-Io-b-am-Wp sX-cp-hp-I-fnse ap-t∂-‰-߃. F-∂pw \o-Xnbpw kp-Xm-cy-X-bpw k-Xy-k-‘X-bpw ap≥-\n¿-Øn s]m-cp-Xn-hcp-∂ C-kv-em-an-I ]m¿-´n-I-fm-hs´ A-h¿-°p-ta¬ B-tcm-]n-°s∏-´p-h-cp-∂ au-en-I-hm-Z imTy-

A-–p√ a-Wn-a

Cu ap-t∂-‰w hn-P-bn-®m-epw Cs√-¶n-epw H-cn-°¬ \o-¥w ]-Tn®-h¿ A-Xp a-d-°p-I-bn-s√-∂p ]d-™-Xp-t]m-se A-d-_v sX-cphp-Iƒ C-\n-sbm-cn-°-epw ]-g-bXp-t]m-se-bm-hn-√. I-gn-™ H-cp-\q-‰m-≠n¬ A-d_v tem-I-Øp kw-`-hn-® G-‰-hpw h-en-b hn-π-h-am-b A¬-P-ko-dbv-°p th-Ww Cu P-\-Io-b D-

\n¬-°-°-≈n-bn-√m-sX {]t£m-`-߃ dn-t]m¿-´v sN-øm≥ \n¿- _ - ‘ n- X - c m- b n- c n- ° p- I - b mWv. C-dm-\n-epw e-_v-\m-\n-epw \yq-kv-ap-dn-I-fn-en-cp-∂v sX-cp-hp{]-t£m-`-߃ kr-„n-°m≥ {ian-®-h¿ b-Ym¿-Y-Øn¬ sX-cp-hpIƒ C-f-In-a-dn-bp-∂-Xp Im-Wptºmƒ hn-Ωn-„-s∏-Sp-∂p. A-Xns‚ e-£-W-߃ F-ºm-Spw kn.-

h-cpw A-√m-Ø-h-cp-am-bn h-I-Xncn-®v sF-—n-I hn-π-hw H-cp-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-h-cn-°m-ew h-sc. A-ß-s\-bm-Wv A-–p-√-bpw ap_m-d-Ipw ssk-\p¬ B-_n-Zo\pw an-X-hm-Zn-I-fpw k-Jy-I-£nbp-am-b-Xpw \-Pm-Zpw D¿-Zp-Km-\pw A-kv-]r-iy-cm-b-Xpw. ]-t£, Ad-_n-sØ-cp-hp-Iƒ X-ß-fp-sS G-Im-[n-]-Xn-I-fp-sS ]n-∂n-se b-Ym¿-Y Nm-e-I-i-‡n-I-sf H-cn°-epw Xn-cn-®-dn-bm-Xn-cp-∂n-´n-√; X-߃-°p b-Ym¿-Y P-\m-[n-]-

a-X-¯n-sâ {_mâv NmÀ-¯n A-Sn-¨-aÀ-¯m³ I-gn-bm-¯-hn-[w P-\-Io-b-am-Wp sX-cp-hp-I-fn-se ap-t¶-ä-§Ä. F-¶pw \o-Xn-bpw kp-Xm-cy-X-bpw k-Xy-k-Ô-X-bpw ap³-\nÀ-¯n s]m-cp-Xn-h-cp-¶ C-kv-em-an-I ]mÀ-«n-I-fm-h-s« A-hÀ-¡p-ta B-tcm-]n-¡-s¸-«p-h-cp-¶ au-en-I-hm-Z imTy-§-fn \n-¶pw C-kv-em-an-s\ Nn-e in-£m-hn-[n-I-fpw B-Nm-c-§-fp-am-bn ]-cn-an-X-s¸-Sp-¯p-¶- \n-À-_-Ô-§-fn \n-¶pw ap-à-am-bn h-f-cp-¶ C-kv-em-an-I P-\m-[n-]-Xy-{]-Øm-\-§-fm-bn cq-]m-´-cw sIm-Åp-I-bpw sN-bv-Xn-cn-¡p-¶p. A-d-_v P-\-X-sb kw-_-Ôn-¨-n-S-t¯m-fw F-¡m-e-hpw A-km-[y-am-sW-¶p I-cp-X-s¸-«n-cp-¶ A-Zv-`p-X-am-Wv sX-cp-hp-I-fn kw-`-hn-¨p-sIm-−n-cn-¡p-¶-Xv. Cu ap-t¶-äw hn-P-bn-¨m-epw C-sÃ-¦n-epw H-cn-¡Â \o-´w ]-Tn-¨-hÀ A-Xp a-d-¡p-I-bn-sÃ-¶p ]-d-ª-Xp-t]m-se A-d-_v sX-cp-hp-IÄ C-\n-sbm-cn-¡-epw ]-g-b-Xp-t]m-se-bm-hn-Ã. ß-fn¬ \n-∂pw C-kv-em-an-s\ Nne in-£m-hn-[n-I-fpw B-Nm-c-ßfp-am-bn ]-cn-an-X-s∏-Sp-Øp-∂- \n¿-_-‘-ß-fn¬ \n-∂pw ap-‡-ambn h-f-cp-∂ C-kv-em-an-I P-\m-[n]-Xy-{]-ÿm-\-ß-fm-bn cq-]m-¥cw sIm-≈p-I-bpw sN-bv-Xn-cn-°p∂p. A-d-_v P-\-X-sb kw-_-‘n®-n-S-tØm-fw F-°m-e-hpw A-km[y-am-sW-∂p I-cp-X-s∏-´n-cp-∂ A-Zv-`p-X-am-Wv sX-cp-hp-I-fn¬ kw- ` - h n- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X v .

bn¿-∏v \-μn-]-d-bp-I. A-tXm-sSm∏w tkm-jy¬ s\-‰v-h¿-°p-I-fpsS km-∂n-[yw Iq-Sn Iq-´n-hm-bn°p-I-bpw sN-ø-Ww. P-\-߃ A-hy-‡-am-b B-h-iy-߃ Dt]-£n-°m-\pw Aw-iw A-[n-Imcn-bp-sS Ip-©n-tcm-aw ]n-Sn-®p-Ipep-°m-\pw ss[-cy-s∏-´n-cn-°p∂p. h¿-j-ß-tfm-fw A-d-_nsØ-cp-hp-I-sf A-h-K-Wn-® ]-m›m-Xy ao-Un-b A¬-P-ko-d-bpsS h-gn-I-fn¬ X-f¿-∂-t∏mƒ

F≥.-F≥, _n.-_n.-kn dn-t]m¿-´pI-fn¬ Im-Wmw. A-Xm-h-s´ kzm`m-hn-I-am-Wp-Xm-\pw. I-gn-™ A-c-\q-‰m-≠p-Im-ew X-߃ ]n¥p-W-® `-c-W-Iq-S-߃ a¿-±-Ii-‡n-I-fm-bn-cp-∂p F-∂p k-ΩXn-t°-≠n-h-cp-I F-fp-∏-a-√-t√m. ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn A-d-_n {Um-°p-f-am-sc Xo-‰n-t∏m-‰n-t∏mcp-∂-Xv C-{km-tb-epw bq-tdm-˛bp.-F-kv k-Jy-hp-am-Wv. G-Im[n-]-Xn-I-sf X-߃-°n-„-s∏-´-

Xyw \n-tj-[n-°p-∂-h-sc-bpw. GIm-[n-]-Xn-Iƒ C-{km-tb-en-t\mSpw A-ta-cn-°-tbm-Spw hn-e-t]in-b-Xpw "R-߃ th-W-tam AtXm au-en-I-hm-Zn-Iƒ th-Wtam' F-∂m-bn-cp-∂p-h-t√m. \q-dph-´w C-kv-em-an-I-sc-°mƒ G-Im[n-]-Xn-I-sf-bm-bn-cp-∂p ]-Sn™m-dn-\v {]n-bw. F-∂m¬, sX-cp-hp-I-fn¬ sh≈-∏q-°ƒ hn-cn-bp-tºmƒ H-gn-Ign-hp-I-fpw kz-bw \ym-bo-I-c-W-

ß-fp-am-bn h-cm≥ A-h¿ \n¿-_‘n-X-cm-bn-cn-°p-∂p. Zp¿-_-e-amb i-–-Øn¬ A-ta-cn-° \-ho-Ic-W-Øn-\v B-h-iy-s∏-´n-cp-∂Xm-bpw P-\-°q-´-Øn-\p t\-sc _-ew {]-tbm-Kn-°-cp-sX-∂v H_m-a im-kn-°p-∂-Xm-bpw A-h¿ kz-bw Pm-ay-sa-Sp-°p-∂p. A-]lm-ky-am-Wn-Xv. Xp-Wo-ky≥ ]´m-fw P-\-tØm-sSm-∏w \n-∂-Xpt]m-se Cu-Pn-]v-Xn-epw kw-`-hn°p-sa-∂v C-{km-tb-epw A-ta-cn°-bpw `-b-s∏-Sp-∂p. \ym-b-am-Wv B -`-bw. sX-cp-hn¬ P-\w B¿°p-∂-Xv, "{]n-b-s∏-´ ssk-\n-I k-tlm-Z-c-≥-am-sc' F-∂m-Wv. Im-c-Ww Po-hn-Xw s]m-≈p-∂Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sX-cp-hn-en-dßn-b Hm-tcm {]-t£m-`-Im-cn-bpw A-£-cm¿-Y-Øn¬ Cu ssk-\nI-cp-sS-bpw A¿-[-ssk-\n-I-cpsS-bpw c-‡-k-tlm-Z-c-ß-fm-Wv. Xp-Wo-ky-°pw b-a-\pw tPm¿-Zm\pw Cu-Pn-]v-Xn-\pw ]n-d-sI en_n-b-bpw A¬-Po-cn-b-bpw Iq-Sn N-cn-{X-Øn-s‚ `m-K-am-hm≥ Xn-Sp°-s∏-Sp-tºmƒ, P-dp-k-tew ImWn-°-h-®pw C-{km-tb-en-\v a-Xnep-sI-´v I-cm-sd-Sp-Øpw I-gn-bp∂ a-l-vaq-Zv A-∫m-kp-am-cpw F-dm-Im-Øp-am-cpw Iq-Sn I-S-en-se-dnb-s∏-Sp-sa-∂pw ^-e-kv-Xo-s‚ sIm-Sn ]-›n-ta-jy--bn¬ D-b-cpsa-∂pw \-ap-°p {]-Xo-£n-°mw-˛ A-Xn-\n-S-bn¬ ]yp dn-k¿-®v ^ut≠-j-s‚ t]-Sn-∏n-°-ep-I-fn¬ ap-kv-enw-Iƒ s]m-Xp-hn-epw A-d_n-Iƒ hn-ti-jn-®pw hn-c-≠pt]m-bn-´n-s√-¶n¬ (]-{X-߃ 29˛1˛11) P-\m-[n-]-Xy-tØm-Sv cmPn-bm-Im≥ C-kv-emw P-∑-\m Ai-‡-am-sW-∂ \-h-ssk-≤m-¥nI-∑m-cp-sS hm-°p-I-fp-sS ap-\sbm-Sn-°p-I-Iq-Sn-bm-Wv A-d-_v sX-cp-hp-Iƒ. tem-I-sØ B-ZysØ e-£-W-sam-Ø _-lp-a-X P-\-Io-b \-K-c-am-b a-Zo-\-bp-sS Hm¿-a-Iƒ C-kv-em-an-I-tem-Iw ]p-Xp-°n-s°m-≠n-cn-°p-∂ Cu L-´-Øn¬ Cu {]-t£m-`-߃°v A-Xp-ey-am-sbm-cp {]-Xo-I-`wKn-bp-≠v.-

Bkq{X-WI-½o-j³ Im-e¯n-s\m-¯v amdWw ■

tZh-In sP-bv≥

h-

cm-\n-cn-°p-∂ 12mw ]-©h¬-k-c-]-≤-Xn-bp-sS cq-]tc-J X-øm-dm-°p-∂-Xn-\p \n-¿-tZi-߃-°m-bn Cu-bn-sS B-kq{X-W I-Ωo-j≥ hn-hn-[ kn-hn¬ skm-ssk-‰n kw-L-S-\-I-sf kao-]n-®n-cp-∂p. {]-tXy-I {i-≤ Bh-iy-ap-≈ ta-J-e-Iƒ Nq-≠n°m-Wn-°m-\pw C-Ø-cw Im-cyß-fn¬ B-h-iy-am-b C-S-s]-S¬ kw-_-‘n-® {In-bm-fl-I-am-b \n¿-tZ-i-߃ \¬-Im-\p-am-Wv B-kq-{X-W -I-Ωo-j≥ B-h-iys∏-´-Xv. Iq-Sp-X¬ P-\-Io-b-hpw {]-tbm-P-\-{]-Z-hp-am-b H-cp ]-≤Xn-tc-J-bv-°p cq-]w sIm-Sp-°p∂-Xn-\v kn-hn¬ k-aq-l kw-L-S\-I-fp-sS ]-¶m-fn-Øw k-lm-b-Ic-am-hp-sa-∂v B-kq-{X-W I-Ωoj≥ Nq-≠n-°m-Wn-°p-I-bp-ap≠m-bn. I-gn-™ \n-c-h-[n Z-im-–-ßfm-bn B-kq-{X-W I-Ωo-j≥ CØ-c-sam-cp k-ao-]-\w X-s∂-bmWp kzo-I-cn-®p-h-∂n-´p-≈-Xv. Ign-™ A-t©m B-tdm ]-©h¬-k-c-]-≤-Xn-I-fp-sS Im-cyØn¬ C-Ø-c-Øn-ep-≈ hn-i-Zam-b Iq-Sn-bm-tem-N-\-Iƒ {]m-tZin-I-X-e-Øn-epw hn-j-b-ß-fpsS A-Sn-ÿm-\-Øn-epw kw-L-Sn∏n-°-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. Cu X-cØn-ep-≈ {]-h¿-Ø-\-ß-ƒ-°mbn hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ h-en-btXm-Xn¬ ]T-\-a-\-\ {]-h¿-Ø\-߃ \-S-Øm-dp-≠v. h-en-b ip`m-]v-Xn-hn-izm-k-tØm-sS-bm-Wv A-h¿ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ G¿-

s∏-Sp-∂-Xv. F-∂m¬, A-¥n-a-tcJ ]p-d-Øp-h-cp-tºmƒ b-Ym¿-YØn¬ B-kq-{X-W -I-Ωo-j-s‚ \n-e-]m-Sp-I-sf C-Ø-c-Øn-ep-≈ {i-a-ß-fpw ]T-\-ß-fpw hm-Z-ap-Jß-fpw H-∂pw kzm-[o-\n-°p-∂Xm-bn Im-Wm-dn-√. F-∂p-h-®m¬ Cu Iq-Sn-bm-tem-N-\-Iƒ H-cp hrYm-hym-bm-a-am-bn A-h-km-\n-°pI-bm-Wp ]-Xn-hv.I-Ωo-j-s‚ D-t±-iy-ß-fpw A¥n-a-tc-J-bn-se \n-cm-im-P-\-Iam-b Cu A-h-ÿ-bpw X-Ωn-ep≈ ssh-cp-[y-Øn-\p [m-cm-fw Im-c-W-ß-fp-≠v. hn-hn-[ hn-j-bß-fn¬ B-kq-{X-W I-Ωo-j-s‚ tc-J-I-fp-sS B-Zy I-c-Sp-cq-]w _‘-s∏-´ a-{¥m-e-b-ß-fm-Wp Xøm-dm-°p-∂-Xv. ]-≤-Xn-bn¬ kzoI-cn-°p-∂ A-Sn-ÿm-\ k-ao-]\w A-hn-sS-bm-Wp \n-›-bn-°s∏-Sp-∂-Xv. C-Ø-cw Im-cy-ßfn¬ a-{¥m-e-b-߃-°v t\-ctØ-°q-´n-bp-≈ Nn-e k-ao-]-\ß-fp-≠v. D-Zm-l-c-W-Øn-\v h-\nXm-˛-in-ip-t£-a a-{¥m-e-b-Øns‚ tc-J-Iƒ t\m-°p-I. F-√m-Xh-W-bpw A-h¿ H-tc \n¿-tZ-i߃ X-s∂-bm-Wv A-h-X-cn-∏n°p-∂-Xv. sXm-en-∏p-d-sa Nn-e am‰-ß-sfm-s° sIm-≠p-hcpsa-¶nepw A-Sn-ÿm-\ k-ao-]-\-ßfn¬ Z-im-–-ß-fm-bn bm-sXm-cp am-‰-hpw Im-Wm≥ I-gn-bp-∂n-√. \n-e-hn-ep-≈ ]-≤-Xn-I-fpw A-hbp-sS e-£y-ß-fpw A-h¿ A-°an-´p \n-c-Øpw. A-Sp-Ø A-©ph¿-j-tØ-°v A-Xp-X-s∂ B-

h¿-Øn-°p-I-bpw sN-øpw. s]mXp km-º-Øn-I A-h-ÿ-bn-ep≠m-b am-‰-ß-tfm A-Xp kv-{XoI-fp-sS Po-hn-X-Øn¬ D-≠m-°p∂ B-Lm-X-ß-tfm H-∂pw A-hsc kzm-[o-\n-°p-∂n-√. kv-{Xo-Ifp-sS Po-hn-X-Øn¬ B-Lm-X-ap≠m-°p-∂ {]-iv-\-ß-sf-°p-dn-®p≈ ]-cn-tim-[-\-bv-t°m A-Xv A-

Xn¬ \-b-cq-]o-I-c-W {i-a-ß-sf kzm-[o-\n-°p-∂p-≠v. km-º-ØnI-cw-K-Øv [-\-k-am-l-c-W-am¿K-ß-sf-bpw A-Xp kzm-[o-\n-°p∂p-≠v. A-Xp-sIm-≠v hn-hn-[ cmPy-ß-fpw kw-ÿm-\-ß-fpw am{X-a-√, A-¥m-cm-{„ G-P≥-kn-Ifpw k-lm-b-ÿm-]-\-ß-fpw kp{]-[m-\ L-S-I-ß-fm-bn cw-K-Øp-

B-kq-{X-W I-½o-j³ s]m-Xp-NÀ-¨-bp-sS H-cp th-Zn-bm-h-Ww. A-aÀ-Xy-sk³ A-t±-l-¯n-sâ sF-Un-b Hm-^v P-Ìn-kv F-¶ Ir-Xn-bn ]-d-bp-¶-t]m-se s]m-Xp-k-aq-l-¯n-sâ \n-e-]m-Sp-I-sf {]-Xn-^-en-¸n-¡p-¶ H-cp Øm-]-\-am-bn A-Xp kz-bw am-d-Ww. "kz-X-{´-hpw Xp-d-¶-Xp-am-b s]m-Xp NÀ-¨-bm-Wv \o-Xn D-d-¸p-h-cp-¯p-¶-Xn-\p-Å kp-{]-[m-\-am-b amÀ-K-§-fn H-¶v ' F-¶m-Wv A-aÀ-Xy-sk³ hm-Zn-¡p-¶-Xv. C-¶-s¯ ]mÀ-iz-hÂ-Ir-X-hn-`m-K-§-fp-sS \n-e-]m-Sp-I-sf ap-Jy-[m-c-bp-sS {i-²-bn-te-¡p sIm-−p-h-cm-\pw A-h-cp-sS hm-Z-ap-J-§-sf h-kv-Xp-X-I-fp-sS-bpw k-aq-l-¯n-se k-a-c-§-fp-sS-bpw P-\-§-fp-sS B-{K-l-§-fp-sS-bpw H-s¡ A-Sn-Øm-\-¯n ]-cn-t]m-jn-¸n-¨v A-h-X-cn-¸n-¡m-\pw I-½o-j-\v I-gn-b-Ww. A-§-s\ s]m-Xp-k-aq-l-¯n A-[x-Øn-X-cp-sS H-cp Pn-lz-bm-bn A-Xp am-d-Ww. h-cp-sS B-tcm-Ky-˛-hn-Zym-`ym-kIm-cy-ß-fn¬ sN-ep-Øp-∂ kzm[o-\-sØ-∏-‰n-tbm H-∂pw H-cp ]cn-K-W-\-bp-an-√. c-≠m-a-sØ {]-[m-\ {]-iv-\w, C-∂-sØ B-tKm-f-h¬-Ir-X km-º-Øn-I _-‘-ß-fp-sS A¥-co-£-am-Wv. C-Xp h-en-b-tXm-

h-cp-∂p-≠v. Cu X-c-Øn-ep-≈ ]pØ≥ L-S-I-߃ [-\-k-am-l-cW-Øn-epw hn-\n-tbm-K-Øn-epw {i-t≤-b-am-b L-S-I-ß-fm-bn amdn-bn-´p-≠v. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ C-sXm-∂pw I-W-°n-se-Sp-°msX k¿-°m-cn-s‚ h-c-hp-sN-e-hp I-W-°p-Iƒ am-{Xw t\m-°n-bp-

≈ B-kq-{X-Ww H-cp-X-c-Øn-epw ^-e-{]-Z-am-hp-I-bn-√. Np-cp-°n-∏d-™m¬ C-∂-sØ co-Xn-bn¬ \n¿-an-°-s∏-Sp-∂ B-kq-{X-Wtc-J b-Ym-¿-Y km-l-N-cy-ßfn¬ \n-∂v F-{X-tbm A-I-∂mWp \n¬-°p-∂-Xv. {]m-tbm-Kn-I {]-iv-\-ß-fp-am-bn A-Xn-\p h-enb _-‘-an-√. Cu Im-c-W-ß-fm¬ C-∂v Bkq-{X-W-{]-{In-b ^-e-{]-Z-hpw F-√m-hn-`m-K-ß-sf-bpw I-W-°nse-Sp-°p-∂-Xpw B-I-W-sa-¶n¬ A-Xn-s‚ k-ao-]-\-co-Xn B-sIX-s∂ am-d-Ww. B-kq-{X-W-{]{In-b-bn-se ]-¶m-fn-I-fpw A-Xns‚ \-b-k-ao-]-\-hpw e-£y-ßfpw Im-e-Øn-s\m-Øp am-d-Ww. A-ß-s\ am-{X-ta A-Xn-s\ ^-e{]-Z-hpw k-a-{K-hpw B-°n am‰m≥ I-gn-bq. I-gn-™ c-≠p-]-Xn‰m-≠p-I-fn-se am-‰-ß-sf I-W°n-se-Sp-°m-sX-bp-≈ C-∂sØ B-kq-{X-W-{]-{In-b shdpw k-a-b-Øn-s‚ hr-Ym-hy-bw am-{X-ta B-hp-I-bp-≈q. k-a-{Khpw ap-gp-h≥ P-\-ß-sf-bpw Dƒs°m-≈p-∂-Xp-am-b hn-I-k-\-kao-]-\w sIm-≠p-h-cp-∂ \n-e-]mSp-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn¬ tbmP-\m-`-h-\n-se ]-fin-X¿ ]-cm-Pb-am-Wv. A-Xn-\p Im-c-Ww C¥y≥ k-º-Zv-hy-h-ÿ-sb C-∂p b-Ym¿-Y-Øn¬ \-bn-°p-∂ hn-`mK-߃ A-Xn-s‚ hn-i-I-e-\-]-cn[n-°p ]p-d-Øm-Wv. A-Xn-\p-]-I-cw, B-kq-{X-W I-Ωo-j≥ s]m-Xp-N¿-®-bp-sS Hcp th-Zn-bm-h-Ww. A-a¿-Xysk≥ A-t±-l-Øn-s‚ sF-Un-b Hm-^v P-Ãn-kv F-∂ Ir-Xn-bn¬

]-d-bp-∂-t]m-se s]m-Xp-k-aq-lØn-s‚ \n-e-]m-Sp-I-sf {]-Xn-^en-∏n-°p-∂ H-cp ÿm-]-\-am-bn A-Xp kz-bw am-d-Ww. "kz-X-{¥hpw Xp-d-∂-Xp-am-b s]m-Xp N¿-®bm-Wv \o-Xn D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn\p-≈ kp-{]-[m-\-am-b am¿-K-ßfn¬ H-∂v' F-∂m-Wv A-a¿-Xysk≥ hm-Zn-°p-∂-Xv. C-∂-sØ ]m¿-iz-h¬-Ir-X-hn-`m-K-ß-fp-sS \n-e-]m-Sp-I-sf ap-Jy-[m-c-bp-sS {i-≤-bn-te-°p sIm-≠p-h-cm-\pw A-h-cp-sS hm-Z-ap-J-ß-sf h-kvXp-X-I-fp-sS-bpw k-aq-l-Øn-se k-a-c-ß-fp-sS-bpw P-\-ß-fp-sS B-{K-l-ß-fp-sS-bpw H-s° A-Snÿm-\-Øn¬ ]-cn-t]m-jn-∏n-®v A-h-X-cn-∏n-°m-\pw I-Ωo-j-\v Ign-b-Ww. A-ß-s\ s]m-Xp-k-aql-Øn¬ A-[x-ÿn-X-cp-sS H-cp Pn-lz-bm-bn A-Xp am-d-Ww. "]p-dØp-\n¬-°p-∂-h-cp-sS' A-h-Imi-ß-sf kw-c-£n-°p-I F-∂ `c-W-L-S-\m-]-c-am-b _m-[y-X \nd-th-‰m-≥ A-Xn-\p I-gn-b-Ww. Np-cp-°n-∏-d-™m¬, Iq-‰≥ dnt]m¿-´p-I-fpw I-c-Sv tc-J-I-fpw Xøm-dm-°p-∂-Xn-\p ]-I-cw \o-Xnbp-‡-am-b H-cp cm-{„o-b-˛-km-ºØn-I hy-h-ÿn-Xn-°p th-≠n {]-h¿-Øn-°p-∂ kp-{]-[m-\ ÿm-]-\-am-bn B-kq-{X-W IΩo-j≥ am-d-Ww. \n-e-hn-ep-≈ A-h-ÿ-bn-¬ A-h-cp-sS I-c-Sp tc-J-I-fpw dn-t]m¿-´p-I-fpw A-eam-c-bn¬ In-S-∂p s]m-Sn-]n-Sn-°mt\ D-X-Ip-I-bp-≈q.

epw ln-μp-Xz hn-[zw-k-I-kw-LS-\-I-fm-s-W-∂-dn-™n-´pw C-Xph-sc H-cp {]-I-S-\w-t]m-epw \-SØn-bn-√.

fpw tN¿-∂v `q-an-°v s]m-∂n-s‚ hn-e-bm-°n D-b¿-Øn. k¿-°m-cn\v C-Xp \n-b-{¥n-°m≥ ]‰p∂n√. 2007s‚ Xp-S-°-Øn¬ \n-e-ºq¿ Xm-eq-°n-se Nn-e `mK-ß-fn¬ sk‚n-\v sh-dpw 4,000cq-]-bv-°v Xm-sg -am-{Xw hn-e-bp≠m-bn-cp-∂ ÿm-\-Øv Ct∏mƒ A-c-e-£-Øn-\p ap-I-fnem-Wv hn-e. A-Xp-X-s∂ dn-b¬ F-kv-t‰-‰v am-^n-b-I-fp-sS ]-°em-Wv. d-_¿ F-tÃ-‰v ap-X-em-fnam¿ s]-s´-∂p-≠m-b h-cp-am-\w F-¥p-sN-ø-W-sa-∂-dn-bm-Ø-XpsIm-≠p ho-≠pw `q-an hm-ßn°q-´p-∂p.

(tZ-io-b-X-e-Øn¬ A-dn-bs∏-Sp-∂ k-∂-≤-{]-h¿-Ø-I -bm-Wp te-Jn-I.-)

GeÊp-If- p-sS kz-´w \m-Sv hn

-Zym-`ym-k-Øn¬ tI-c-fw h-f-sc ap-t∂-dn-sb-¶nepw A-‘-hn-izm-k-Øn-s‚ Imcy-Øn¬ h-en-b am-‰-sam-∂pw D≠m-bn-´n-√. D-±n-„-Im-cyw km-[n®p-In-´p-∂-Xn-\v G-e- p-Iƒ Xøm-dm-°n-s°m-Sp-°p-∂ hn-cp-X∑m¿ h¿-[n-®p-h-cp-∂p. ]-co-£ P-bn-°m≥ hn-Zym-km-c-kz-X Ge- v, C-„w-t]m-se [-\w D-≠mhp-∂-Xn-\v [-\m-K-a-ss`-c-h G-e v, kz¿-Ww Ip-∂p-Ip-∂m-bn e`n-°p-∂-Xn-\v kz¿-Wm-I¿-j-W ss`-c-h G-e- v, Zm-º-Xy-kp-JØn-\p a-Z-\-Im-ta-iz-cn G-e- v, C-W-sb B-I¿-jn-°p-∂-Xn-\v kp-c-tZ-h-Xm am-{¥n-I G-e- v A-ß-s\ F-s¥-√mw G-e- p-Ifm-Wv I-tºm-f-Øn-ep-≈-Xv. i‡n-Iq-Sn-b G-e- m-sW-∂pw Z£n-W-bpw sN-e-hpw Iq-Sn Np-cpßn-b Xp-I A-b-®m-¬ a-Xn-sb∂pw ]-c-kyw sN-bv-Xv Cu hn-Zzm∑m¿ ]m-h-ß-sf h-©n-°p-∂p. A¿-i- v t`-Z-am-hm≥-t]m-epw G-e- v X-øm-dm-°n-s°m-Sp-°p∂ X-{¥-im-en-I-fp-≠v. h-kv-Xp

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p \-√ hn-e-bv-°v D-S≥ hn-¬-∏-\ \S-Øm-\pw hn-tZ-i-Øv D-b¿-∂ DtZym-Kw e-`n-°m-\p-sam-s° C-hcp-sS ssI-bn¬ G-e- p-I-fp-≠v. A-‘-hn-izm-k-Øn-\v a-X-hyXym-k-an-√. A-d-_n am-{¥n-I-amWv a-s‰m-cp X-´n-∏v. t]-cn-\p ap∂n¬ "tUm-Œ¿' F-s∂m-s° ^n-‰v sN-bv-Xp Nn-e ap-kv-eym¿-amcpw I-tºm-f-Øn-en-d-ßn-bn-´p≠v. A-h-sc k-ao-]n-®p {]-iv-\߃ ]-d-™m¬ "a-e-°p'Iƒ D]-tZ-in-® a-{¥-߃ A-S-°w-sNbv-X ssl-°-en- o-lmw [-cn-∏n°pw. t\-cn-´p sN-√-W-sa-∂p-t]mep-an-√. X-]m¬ h-gn A-b-®psIm-Sp-°pw. G-Xp a-X-ÿ¿-°pw ]-‰n-b D-dp-°p-Iƒ e-`y-am-sW∂p ]-c-kyw sN-øp-∂ Nn-e X߃-am-cp-ap-≠v. C-Ø-cw X-´n-∏pIm-cn¬ \n-∂p ]m-h-ß-sf c-£s∏-Sp-Øm-\p-≈ _m-[y-X km-aq-

ln-I-{]-h-¿-Ø-I¿ G-s‰-Sp-t°≠n-bn-cn-°p-∂p. hn F-kv _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈ sXm-Sp-]p-g

\n-t-Acm--t[a-n-c¡n-°-Wt]mw epw B¿.-Fkv.-F-kn-s\ A-h-cp-sS `o-I-c ]´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´v Imew Ip-td-bm-bn. A-dp-]-tXm-fw cm-Py-ß-fn¬ B¿.-F-kv.-F-kv {]-h¿-Øn-°p-∂p-sh-∂m-Wv IW-°v. A-Xn-\¿-Yw C-{X-bpw cmPy-ß-fn¬ \n-∂v I-W-°n¬-s∏Sm-Ø ^-≠pw B¿.-F-kv.-F-kn\v In-´p-∂p-s≠-∂m-Wv. C-t∏mƒ cm-Py-Øp \-S-∂ kv-t^m-S-\-ßfn-ep-≈ A-h-cp-sS ]-¶pw sF.F-kv.-sF _-‘-hpw sh-fn-s∏-´ ÿn-Xn-°v B¿.-F-kv.-F-kn-s\ H-cp B-tKm-f `o-I-c-kw-L-S-\bm-bn I-≠v A¬-Jm-C-Z, e-iv-I-

sd Xz-øn-_, P-bv-si- ap-l-Ω-Zv Xp-S-ßn-b B-tKm-f `o-I-c-kwL-S-\-I-sf-t∏m-se bp.-F-∂n¬ {]-ta-b-a-h-X-cn-∏n-®v \n-tcm-[n°p-I-bm-Wp th-≠-Xv. tI-c-fØn¬ kw-L-`o-I-c-X D-≠m-bn´n-s√-∂p ]-d-bp-∂-Xn¬ A¿-Y-an√. h¿-j-߃-°p ap-ºv Xm-\qcn¬ {io-Ir-jv-W-P-b-¥n-°v t\sc A-h¿ X-s∂ t_mw-s_-dnbm≥ ]-≤-Xn-bn-Sp-∂-Xn-\n-S-bn¬ kv-t^m-S-\w \-S-∂v H-cp sIm-Spw`o-I-c≥ sIm-√-s∏-´-Xv tI-c-f P\-X a-d-∂n-´n-√. sI kn jm-lp¬ l-ao-Zv Xn-cq-c-ßm-Sn

{]-I{]--Sh-\m-w-Nt]mep-an-à -I-\n-μ \-S-Øn-b A[ym-]-I≥ B-{I-an-°-s∏-´-Xns‚ t]-cn¬ ap-kv-enw-Iƒ-s°-Xntc Xo-{h-hm-Z B-tcm-]-W ap-{Zmhm-Iy-߃ D-b¿-Øn D-d-™pXp-≈n-b kn.-]n.-F-Ωpw Un-^nbpw C-¥ym-cm-Py-Øv \-S-∂ an° kv-t^m-S-\-߃-°p ]n-∂n-

A-iv-d-^v ]p-fn-°¬ cm-a-\m-´p-I-c

Ip-I-itp-Æ-t¼-ddv hm-v bn-°p-tºmƒ ]w‡n-°v I-tÆ-dn-\p ]-I-cw Ip-ipºv F-t∂m a-t‰m t]-cn-S-W-sa∂p tXm-∂n-bn-´p-≠v. ]-t£, IqSp-X¬ B-tem-Nn-®-t∏mƒ ItÆ-dv F-∂ t]-cp X-s∂-bm-Wv D-Nn-X-sa-∂p a-\- n-em-bn. Im-cWw, I-tÆ-dv D-≠m-hp-∂-Xv Akq-b-bn¬ \n-∂m-Wv. A-–pƒ-k-Øm¿ au-e-hn C-S-hq¿

s]m-H-Å p-¶ `q-an cp-Xp-≠v `q-an Iq-c-h-bv°m≥ km-[m-c-W-°m¿-°p e`yam-hm-ØX-c-Øn¬ t{_m-°¿-amcpw dn-b¬ F-kv-t‰-‰v kw-L-ß-

kn ap-l-Ω-Zv h-≠q¿

tXP-kv sIb-¿ ]{Xw kw-_-‘n-® F-√m -]-cm-Xn-I-ƒ°pw thejascare@thejasonline.com support@thejasonline.com Phone - 0495 3061167

C¶s¯ hmNIw H-cp-Xp-≠v `q-an Iq-c-h-bv-°m≥ km-[m-c-W-°m¿-°p e`y-am-hm-Ø X-c-Øn¬ t{_m-°¿-am-cpw dn-b¬ F-kv-t‰-‰v kw-L-ß-fpw tN¿-∂v `q-an-°v s]m-∂n-s‚ hn-e-bm-°n D-b¿-Øn. k¿-°m-cn-\v C-Xp \n-b-{¥n-°m≥ ]-‰p∂n√. sIbvtdm-hnse a\p-jy-]n-c-anUv...!

kn ap-l-Ω-Zv, h-≠q¿

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw

2 s^-{_p-h-cn 2011 _p[≥

ImemhØ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fØnepw e-£-Zzo-]nepw h-c≠ Im-em-h-ÿ- A-\p-`-hs∏´p. \m-sf cm-hnse h-sc tI-c-f-Ønepw e-£-Zo]nepw s]m-Xpsh h-c-≠ Im-em-h-ÿ A-\p-`-h-s∏-Spsa∂p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Imem-h-ÿm \n-co-£-W tI{μw A-dn-bn-®p. tImgnt°m´pw Icn-∏q-cn-ep-amWv C∂se IqSp-X¬ NqS-\p-`h-s∏´Xv.

Xm]\ne

IqSnbXv IpdªXv

tIm-gn-t°m-Sv 34.3 sIm-®n 34.2 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 33.0 I-cn-∏q-¿ 34.3 s\-Sp-ºm-t»-cn 34.2 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 31.5

23.0 24.1 23.3 22.3 20.5 24.5

37 e-£w cq-]-bp-sS ]m-¼n³ hn-j-hp-am-bn H-cmÄ ]n-Sn-bn sIm-®n: cm-Pym-¥-c hn-]-Wnbn¬ 37 e-£w cq-] hn-e-h-cp-∂ aq¿-J≥ ]m-ºn-s‚ hn-j-hp-ambn H-cmsf t]m-en-kv Ad-ÃvsNbvXp. Xr-iq¿ Ip-∂w-Ip-fw Ip-co°m-Sv ]-≠m-c-∏-d-ºn¬ A-∫mkv (28) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 800an-√n en-‰¿ hn-j-hp-am-bn Fd-Wm-Ip-fw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn Ãm≥-Un¬ h-®m-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Xr-iq-cn¬ \ns∂-Øn-® hn-jw sIm-®n-bn¬ hn¬-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sSbm-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-b-sX∂v t]m-en-kv ]-d-™p. F-d-Wm-Ip-fw sk≥-{S¬ Fkv.-sF ]n F-kv jn-Pp, sl-Uv tIm¨-kv-‰-_nƒ tP-°-_v, tIm¨-kv-‰-_nƒ Ir-jv-W-Ipam¿ F-∂n-h¿ Dƒ-s∏-´ t]m-en-

kozhikode

\n-b-a-\ X-«n-¸v kn.-_n.-sF--¡v: tIm-S-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn

kv kw-L-am-Wv {]-Xn-sb ]n-SnIq-Sn-b-Xv. hn-j-hp-am-bn {]-Xn-sb tImS-\m-´v t^m-d-kv-‰v sd-bn-©v Hm- sIm-®n: \n-b-a-\ X-´n-∏v kw-_^n-k¿-°v ssI-am-dn. ‘n-® tI-kp-Iƒ kn.-_n.-sF°v hn-S-W-sa-∂ l-c-Pn-bn¬ ssl-t°m-S-Xn kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚-bpw t]m-en-kn-s‚bpw hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn. kz Im-cy-hy‡n k-a¿-∏n-® l-c-Pn P-Ãn-kv i-in-[-c≥ \-ºym-cm-Wv ]-cn-K-Wn-®-Xv. A-t\z-j-Ww ^e-{]-Z-am-bn \-S-°-W-sa-¶n¬ kn.-_n.-sF-sb G¬-∏n-°-Wsa-∂pw l-c-Pn-bn¬ ]-d-bp-∂p. AtX-k-a-bw, \n-b-a-\ X-´n∏p- tI-kn¬ {]-Xn-tN¿-°-s∏-´ sIm-√w Iq-´n-°-S kz-tZ-in ap-lΩ-Zv jm-bp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aymAd-Ã-nemb A-∫m-kv t]-£ P-Ãn-kv hn cmw-Ip-am¿ X-

kÀ-ho-kn Xn-cn-s¨-Sp-¡-W-sa-¶v ssl-t¡m-S-Xn D-¯-c-hv ≈n. tIm-´-bw Pn-√m ]-©m-bØv Hm-^n-kn¬ F¬.Un ¢m¿°m-b ap-l-Ω-Zv jm, {]-Im-iv F∂-bm-fp-sS k-lm-b-tØm-sS ]co-£ F-gp-Xn-sb-∂ tI-kn-emWv {]-Xn-tN¿°-s∏-´-Xv. AXn-\n-sS, s\-√n-bm-º-Xn \n-b-a-\ X-´n-∏v tI-kn¬ k-kvs]≥-j-\n¬ I-gn-bp-∂ ]-©mb-Øv Pq-\n-b¿ kq-{]-≠v hn Iem-[-c-s\ k¿-ho-kn¬ Xn-cn-s®Sp-°-W-sa-∂p ssl-t°m-S-Xn Bh-iy-s∏-´p. \n-b-a-\ X-´n-∏v ]p-d-Øv sIm-≠p-h-∂ X-s∂ k¿-°m¿ _-en-bm-Sm-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂pw b-Ym¿-Y {]-XnI-sf c-£n-°m≥ {i-aw \-S-°p-

∂p-sh-∂pw B-tcm--]n-®v I-em-[c≥ k-a¿-∏n-® l-c-Pn-bn-em-Wv P-Ãn-kv F-kv kn-cn-P-K-s‚ DØ-c-hv. l-c-Pn-bn¬ k¿-°m-cn\pw ]n.-F-kv.-kn--°pw tIm-S-Xn t\m-´o-k-b-®p.- A-\-[n-Ir-X \nb-a-\w \-S-Øm≥ dm-°-‰p-Iƒ X-s∂ {]-h¿-Øn-°p-∂X-dn™n-´pw \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-sX l-c-Pn-°m-c-s\ am-{Xw k-kvs]‚ v sN-bv-X \-S-]-Sn-sb tImS-Xn hn-a¿-in-®p. Zn-t\-in-s‚ \nb-a-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v I-em[-c-\v _-‘-ap-s≠-∂v sX-fn-bn°m-Øn-Xn-\m¬ k-kv-s]≥-j≥ ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v tIm-SXn D-Ø-c-hn-´p.

h-[-{i-aw: cm-L-h-\pw kp-[m-I-c-\pw c-£-s¸-«-Xv kzm-[o-\-¯mÂ-þ P-b-cm-P³

I-Æq¿: 1995 G-{]n¬ 12\v O-fio-K-Un-se ]m¿-´n tIm¨-{K n¬ ]-s¶-Sp-Øv s{S-bn-\n-¬ a-S-ß-sh X-s∂ sh-Sn-h-®p sIm√m≥ {i-an-® tI-kn¬ Fw hn cm-L-h-\pw sI kp-[m-I-c-\pw kzm-[o-\-ap-]-tbm-Kn-®p c-£-s∏´-Xm-bn C ]n P-b-cm-P≥. I-Æqcn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. C-cp-h-cp-sS-bpw t]-cv a-{Zm-kv t]m-en-kv hy-‡-am-bn ]-cm-a¿in-®n-cp-∂p. F-∂m¬, B-{‘-bnse cm-{„o-b kzm-[o-\-w D-]-tbmKn-®m-Wv C-h¿ c-£-s∏-´-Xv. C-hcp-sS t]-cv C-t∏m-g-sØ tIm-SXn-hn-[n-bn¬ ]-cm-a¿-in-®n-´n-√. \n-b-a-bp-≤w Xp-S-cp-sa-∂pw P-bcm-P≥ hy-‡-am-°n. sh-Sn-h-bv-]n-s‚ Zp-cn-Xw Xm-\n-t∏m-gpw A-\p-`-hn-°p-I-bm-Wv. tI-kn¬ hy-‡-am-b Kq-Vm-tem-N-\ \S-∂n-´p-≠v. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v I-£n-Iƒ C-°m-cyw Xs‚ ho-´n¬ -h-∂v G-‰p-]-d-™n-cp-∂-Xm-bpw A-t±-lw ]-d-™p.-

sk-¡p-eÀ tIm¬-^-d³-kv hne-¡-bäw XS-bm³ tdj³IS-IÄ hgn ]pXnb kwhn-[m\w {]-Jym-]-\w \m-sf ap-\o-dn-\v ]p-Xn-b ]mÀ-«n-bn-te-¡p kzm-K-Xw: ]n Sn F d-low tIm-gn-t°m-Sv: kn.-]n.-Fw \n-b{¥-W-Øn¬ cq-]o-I-cn-°p-∂ \m-j-\¬ sk-°p-e¿ tIm¨^-d≥-kn-s‚ {]-Jym-]-\w \msf. ap-kv-enw eo-Kn¬ \n-∂p hn´p-t]m-∂-h-sc-bpw sF.---F≥.-F¬ sk-Iyp-e-¿, e-Øo≥ -ItØm-en-° F∂o kwL-S-\Isf-bpw Dƒ-s∏-Sp-Øn- cq-]o-Icn-°p-∂ ]m¿-´n-bp-sS {]-Jym-]\w ssh-Io-´v tIm-gn-t°m-Sv SmtKm¿ lm-fn¬ \-S-°p-sa-∂v ]n Sn F d-low Fw.--F¬.--F A-dnbn-®p. P-\-Xm-Zƒ I¿-Wm-S-I ap≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚pw ap≥ Fw.--]n-bp-am-b k-a-Zv kn-±o-Jn {]-Jym-]-\w \-S-Øpw. tI-c-fØn-se C-S-Xp-]-£-˛-a-tX-X-c Iq-´m-bv-a-bv-°pw \yq-\-]-£, ]n∂m-° im-‡o-I-c-W-Øn-\p-am-

Wv- ]m¿-´n \n-e-sIm-≈p-I-sb∂pw d-low hy-‡-am-°n. eoKn¬ \n-∂p ]p-d-Øp-h-∂m-¬ Fw sI ap-\o-dn-s\ ]m¿-´n--bn-te°p kzm-K-Xw sN-øp-sa-∂v At±-lw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ ]-d-™p. X-s‚ Nm-\¬ Ip™m-en-°p-´n-s°-Xn-tc hm¿Ø {]-kn-≤o-I-cn-®-Xn-s‚ t]cn¬ ]m¿-´n tbm-K-ß-fn¬-t]mepw ]-s¶-Sp-°m≥ kw-ÿm--\ sk-{I-´-dn-bm-b A-t±-l-Øn-\p km-[n-°p∂n-√. C-t∏m-g-sØ hn-hm-Z-߃-°p ]p-Xn-b ]m¿-´n cq-]o-I-c-W-hp-am-bn _-‘-ans√-∂pw d-low hy-‡-am-°n.hm¿-Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ s^-en-Iv-kv sP ]p-√p-S≥, sI A-–p-√ bq-kp-^v, F≥ sI A–p¬ A-ko-kv, l-ao-Zv I-cn-bmSv ]-s¶-Sp-Øp.--

k-_v-kn-Un \n-c-¡n \n-tXym-]-tbm-K km-[-\-§Ä hn-X-c-Ww sN-¿pw: a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \n-tXym-]tbm-K -km-[-\-ß-fp-sS hn-e-°b-‰w X-S-bp-∂-Xn-\v tI-c-f-Øn¬ ]p-Xn-b -kw-hn-[m-\w G¿-s∏Sp-Øp-sa-∂v s]m-Xp-hn-X-c-W -a{¥n kn Zn-hm-I-c≥. C-Xn-s‚ `mK-am-bn td-j≥I-S-Iƒ h-gn k_v-kn-Un \n-c-°n¬ \n-tXym-]tbm-K km-[-\-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂pw A-t±-lw hm¿Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. ]p-Xn-b kw-hn-[m-\w A-\pk-cn-®v H-∂mwL-´-Øn¬ 2000 Dw c-≠mwL-´-Øn ¬ 5,000Dw aq∂mw- L-´-Øn¬ 10,000Dw hoXw

td-j≥ I-S-Iƒ h-gn- km[-\߃ hn-X-c-Ww sNøpw. \n-ehn-ep-≈ am-th-en- kv-t‰m-dp-Iƒ°pw Hu-´v-e-‰p-Iƒ-°pw ]p-d-sabm-Wv Cu ]-≤-Xn \-S-∏m-°pI. \ym-b-hn-e-bv°v \n-tXym-]tbm-K km-[m-\-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\v _-P-‰n¬ Xp-I am‰n-h-bv-°pw. D-b¿-∂ Kp-W-\n-ehm-c-ap-≈ A-cn- 16 cq-]bv-°pw ]©-km-c 25 cq-]bv-°pw \¬-Ipw. _n.--]n.--F¬- Ip-Spw-_-߃-°v acp-∂p-Iƒ am-th-en sa-Un-°¬ tÃm-dp-I-fn¬ 25 i-X-am-\w hn-e°p-d-hn¬ \¬-Ip-sa-∂pw a-{¥n

sIm-¨n Xp-d-ap-J-s¯ sXm-gn-em-fn-IÄ A-\n-Ýn-X-Im-e ]-Wn-ap-S-¡v B-cw-`n-¨p sIm-®n: sIm-®n- Xp-d-ap-J-sØ kw-c-£n-°-W-sa-∂pw sXmgn¬ kw-c-£n-°-W-sa-∂pw Bh-iy-∏-´v Xp-d-ap-J-sØm-gn-em-fnIƒ C-∂-se A-¿-[c-- m-{Xn-apX¬ A-\n-›n-X-Im-e ]-Wn-ap-S°v B-cw-`n-®p. ]-Wn-ap-S-°p-ambn _-‘-s∏-´v C-∂p cm-hn-se sF-e‚n-se F-d-Wm-Ip-fw hm¿^n-\p ap-ºn¬ s]m-Xp-tbm-Kw \-S-Øpw. ]-Wn-ap-S-°n-\p apt∂m-Sn-bm-bn cm-Pym-¥-c I-∏¬ Ip-Ø-I-bm-b sa-gv-kv-Iv F-∂ I-º-\n-bp-sS Hm-^n-kv sXm-gnem-fn-Iƒ D-]-tcm-[n-®p.

h-√m¿-]m-S-Øv I-s≠-bv-\¿ sS¿-an-en-s‚ {]-h¿-Ø-\w Bcw-`n-°p-∂-tXm-sS sIm-®n Xp-dap-J-Øv \n-e-hn¬ I-b-‰n-bn-d°p-a-Xn \-S-Øn-sIm-≠n-cn-°p∂ cm-Po-hvKm-‘n I-s≠-bv-\¿ sS¿-an-\-en-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ h-√m¿-]m-S-tØ-°v am-‰pw. tIm--kv-‰¬ Im¿-tKm F-∂-dn-bs∏-Sp-∂ cm-Py-Øn-\-I-sØ Xpd-ap-J-߃-°n-S-bn-se N-c-°p K-Xm-K-Xw Xp-S¿-∂pw sIm-®n Xp-d-ap-J-Øp X-s∂ \n-e-\n¿Ø-W-sa-∂pw B s]m-Xp-ta-Jem ÿm-]-\-sØ kw-c-£n-°-

P-Uv-Pn-a-mÀ-s¡-Xn-cm-b sh-fn-s¸-Sp-¯Â ssl-t¡m-S-Xn A-t\z-jn-¡-Ww: ]n-W-dm-bn

I-Æq¿: sF-kv-{Iow ]m¿-e¿ s]¨-hm-Wn-`t°-kn¬ P-Uv-Pnam¿ ssI-°q-en hm-ßn hn-[n-{]-Jym-]-\w \-S-Øn-sb-∂ sh-fns∏-Sp-Ø-en-s‚ ]m-›m-Ø-e-Øn¬ A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-SW-sa-∂p kn.--]n.--Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥. sI.--F-kv.S-- n.--F Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p- ]n-W-dm-bn. C-{X-bpw Ku-c-h-ta-dn-b kw-`-h-ß-fp-≠m-bn-´pw tIm-S-Xn F¥p-sIm-≠v C-S-s]-Sp-∂n-s√-∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p. d-Du-^v \n-Ir-„-Po-hn-bm-sW-∂p eo-Kv t\-Xm-°ƒ ]-d-bp-∂ps≠-¶n-epw bp.--Un.--F-^v `-c-W-Im-e-Øv A-bm-ƒ F-ß-s\ A-[nIm-c-Øn-s‚ Z-√m-fm-b-sX-∂p hn-i-Zo-I-cn-°-Ww. Fw sI ap-\o¿ Ip-™m-en-°p-´n-sb \ym-bo-I-cn-®v H-c-£-c-hpw C-Xp-h-sc D-cnbm-Sn-bn-´n-√. X-s‚ Nm-\-en-s\ \ym-bo-I-cn-°p-I-bm-Wv A-t±lw sN-bv-X-sX-∂pw ]n-W-dm-bn ]-d-™p.-

"Ip-ªm-en-¡p-«n-bpw hn-hm-Z hy-h-km-bn-bpw X½n-epÅ C-S-]m-Sp-I-Ä A-t\z-jn-¡-Ww'

tIm-gn-t°m-Sv: a-e-_m¿ kn-a‚ v-kv Po-h-\-°m-c-s‚ a-c-W-Øn¬ B-tcm-]-Whn-t[-b-\m-b hn-hm-Z hy-h-km-bn hn Fw cm-[m-Irjv-W-\pw ap-kv-enw eo-Kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n sI Ip-™men-°p-´n-bpw X-Ωn-ep-≈ C-S-]m-Sp-I-ƒ A-t\z-jn-°-W-sa-∂v F≥.--ssh.--F¬. 2003¬ cm-[m-Ir-jv-W≥ ]m-e-°m-´v B-cw-`n-® kq-cym {Kq-∏v Hm-^v I-º-\o-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®-Xv Ip™m-en-°p-´n-bm-Wv. A-[ym-]-I-\m-b cm-[m-Ir-jv-W-s‚ h-f¿-®bpw A-t\z-jn-t°-≠-Xm-Wv. X-s‚ _-‘p-hn-s\ Iq-Sm-sX Ip-™m-en-°p-´n B¿-s°ms° hgn-hn-´p k-lm-bw \¬-In-sb∂v hy-‡-am-°-W-sa-∂pw kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]p-fn-°¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.--

eo-Kn-ep-Å-Xn-t\-¡mÄ {]-Xn-k-Ôn kn.--]n.--F-½n-Â: Fw BÀ ap-c-fn

W-sa-∂pw ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS sXm-gn¬ kw-c-£n-°-W-sa-∂pw B-h-iys∏-´m-Wv ]-Wn-ap-S-°v. H-º-Xp t{S-Uv bq-\n-b-\p-I-fS-ßp-∂ t{S--Uv bq-\n-b≥ tIm-˛ Hm--Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-Wn-ap-S-°v \S-Øp-∂-Xv. Xp-d-ap-J-sØ {]-iv\-ß-sf kw-_-‘n-®p _-‘s∏-´-h-cp-am--bn N¿-®- sN-bv-Xv No^v sk-{I-´-dn kw-ÿm-\ k¿°m-cn-\p dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®n-´p≠v. dn-t]m¿-´v C-∂v kw-ÿm-\ a-{¥n-k-` N¿-® sN-øp-sa-

∂mW-dn-bp-∂-Xv. ]-Wn-ap-S-°n-\p ap-t∂m-Sn-bmbn C-∂-se ssh-Io-´v F-d-WmIp-fw cm-tP-{μ ssa-Xm-\n-bn¬ P-\-Io-b I¨-h≥-j≥ \-SØn. A-¥m-cm-{„m sS¿-an-\¬ F-∂ \n-e-bn¬ h-√m¿-]m-SsØ hn-I-kn-∏n-°p-∂-tXm-sSm∏w B-`y-¥-c N-c-°p-\o-°-Øns‚ tI-{μ-am-bn sIm-®n Xp-d-apJ-sØ Xp-S¿-∂pw kw-c-£n-®p \n-e-\n¿-Ø-W-sa-∂pw I¨h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. {]-ap-J t\-Xm-°ƒ I¨-h≥-j-\n¬ ]s¶-Sp-Øp.

]-d-™p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, I-cp-\m-K∏-≈n, tIm-´-bw, X-e-t»-cn ssl--∏¿ am¿-°-‰p-I-fpw C-S-∏≈n-bn¬ B-[p-\n-I sa-Un-°¬ e-t_m-d-´-dn-bpw sIm-´m-c-°-cbn¬ kssπ-tIm-bp-sS ]p-Xn-b tKm-Uu-Wpw ]-Ø-\w-Xn-´bn¬ _n.--H.--Sn hy-h-ÿ-bn¬ B[p-\n-I ^v-tfm¿ an-√pw Xp-Sßpw. I-g-°q-´-Øpw Xn-cp-h-\¥-]p-cw Hm-h¿{_n-Uv-Pn-epw tjm-∏n-Mv tIm-wπ-Ivkp-Iƒ \n¿-an-°pw. B-Zn-hm-kn ta-J-ebn-epw Xo-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw bm-

]p-Ãp-ta-Sv: kÀ-¡mÀ B-h-iyw tIm-S-Xn X-Ån sIm-®n: ]p-√p-ta-Sv Zp-c-¥sØ°p-dn-®v A-t\z-jn-°m≥ kn-‰n-Mv P-Uv-Pn-bp-sS tk-h-\w e-`y-am-°-W-sa∂ k¿-°m¿ B-h-iyw ssl--t°m-S-Xn \n-k-cn-®p.102 t]¿ a-cn-® ]p-√p-ta-Sv Zpc-¥w A-t\z-jn-°p-∂-Xn-\v kn-‰n-Mv P-Uv-Pn-sb hn-´p-X-cW-sa-∂-Xv kw-_-‘n-®v k¿-°m¿ \¬-In-b l-c-Pn ssl-t°m-S-Xn X-≈n-btXm-sS, Pn-√m P-Uv-Pn-bp-sS tk-h-\w e-`y-am-°m≥ tImS-Xn-sb k-ao-]n-°m-\m-Wv k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w.

{Xm ku-I-cy-an-√m-Ø {Km-a-{]tZ-i-ß-ß-fn-epw ho-´p-]-Sn-°¬ km-[-\-߃ F-Øn-°p-∂-Xn\m-bn F-√m- Pn-√-I-fn-epw samss_-¬ am-th-en tÃm-dp-Iƒ B-cw-`n-°pw. C-Xn-\p th-≠n 10 ]p-Xn-b hm-l-\-߃ Iq-Sn hmßn-bn-´p-≠v.h-b-\m-Sv, C-Sp-°n Pn-√-I-fn¬ c-≠v hm-l-\-߃ ho-Xw D≠m-hpw. hn-e-°-b-‰w X-S-bp-∂Xn-\v cq-]w\¬-In-b ]-≤-Xn \msf \-S-°p-∂ `-£y-a-{¥n-am-cpsS Z-£n-tW ta-J-em tbm-KØn¬- k-a¿-∏n-°pw. sI-´n-°n-S-

°p-∂ td-j≥ Im¿-Un-s‚ At]-£-Iƒ D-S≥ Xo¿-∏m-°p-sa∂pw Zn-hm-I-c≥ A-dn-bn-®p. tI-c-f-Øn-se td-j≥ k-{ºZm-b-sØ X-I¿-°m≥ tI-{μ-k¿-°m-cn-s\ A-\p-h-Zn-°n-√-. tI{μw I-gn-™ c-≠p sIm-√-am-bn `-£y kp-c-£-sb-°p-dn-®v ]-dbp-∂p-≠v. F-∂m¬ \n-b-aw Fhn-sS-bm-bn F-∂v B¿-°pw Adn-bn-√. `-£y-kp-c-£m \n-b-aw \-S-∏m-°-W-sa-¶n¬ 65 an-ey≥ S¨ [m-\yw th-Ww. C-∂-sØ D-¬-∏m-Z-\w- 55 S¨ am-{X-am-sW∂pw a-{¥n I-q-´n-t®¿-Øp.

tem-«-dn: kÀ-¡mÀ sslt¡m-S-Xn-bn sIm-®n: A-\y-kw-ÿm-\ tem-´-dn-t°-kn¬ tI-{μ k ¿-°m-cn-s\-Xn-tc kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l-cP - n \¬-In. A-\[ - n-IrX A-\y-kw-ÿm-\ tem-´-dnIƒ \n-tcm-[n-°m≥ tI-{μk¿-°m-cn-\v \n¿-tZ-iw \¬I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wp l-c-Pn. kw-ÿm-\ k¿-°mcn-\p -th-≠n \n-Ip-Xn- h-Ip-∏v sk-{I-´-dn-bm-Wp l-c-Pn \ ¬-In-bX - v. A-\y-kw-ÿm-\ tem-´d - nI-fp-sS \n-b-a-ew-L-\w tI{μ-Øn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-SpØp-I am-{X-am-Wp kw-ÿm\w sN-tø-s≠-sX-∂pw \-S]-Sn kzo-I-cn-t°-≠-Xp tI{μ-am-sW-∂p-w tIm-S-Xn DØ--c-hp-≈-Xn-\m-em-Wp k¿°m¿ tI-{μ-Øn-s\-Xn-tc lc-Pn \¬-In-b-Xv.

_mw-¥q-cn-te-¡v kv-t^m-S-Ih-kv-Xp-¡Ä I-S-¯p-¶-Xn-\n-sS aq-¶pt]À ]n-Sn-bn Nm-e-°p-Sn: Im-dn¬ kv-t^m-S-Ih-kv-Xp-°-ƒ _mw-•q-cn-te-°v IS-Øp-∂-Xn-\n-sS t]m-en-kv ]n-SnIq-Sn. sN-dp-hm-fq¿ ]m-S-sØ \S-h-c-ºv tdm-Un¬ C-∂-se ]pe¿-s® H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-Wp hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tI-kpam-bn _-‘-s∏-´v aq-°-∂q¿ kztZ-in-bmb 17-Im-c-\-S-°w aq-∂pt]-sc sIm-c-´n t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bv-Xp. am-{º X-≠-∏n-≈n tPm-bv (34), a-e-bm-‰q¿ H-u-°m-c≥ t__n (40) F-∂n-h-cm-Wv A-d-kv-‰nem-b a-‰p c-≠p-t]¿. C-t∂m-h

Im-dn¬ \n-∂p 13 Un-s-‰m-tW-‰¿, aq-∂v P-em-‰n≥ kv-‰n-Iv, 10 Xn-cnIƒ F-∂n-h-bpw I-s≠-Sp-Øp. 17Im-c-\m-Wv Im¿ Hm-Sn-®n-cp-∂Xv. C-bmƒ am-{º I-√q-°m-c-s‚ ]m-d-a-S-bn-se Sn-∏¿tem-dn ss{U-h-dm-Wv. ]m-d-a-SsØm-gn-em-f-n-I-fm-b tPm-bv, t_-_n F-∂n-h-cm-Wv kv-t^m-S-I-h-kv-Xp-°ƒ C-bmƒ-°v ssI-am-dn-b-Xv. _mw-•q-cnep-≈ _-‘p-ho-´n-te-°v t]mIp-∂-h-gn C-bmƒ Hm-Sn-®n-cp-∂ Im¿ sN-dp-h-fq-cn-\-Sp-Øv ss_°p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-®n-cp-∂p.

\n¿-Øm-sX t]m-b C-bm-sf hnh-c-a-dn-s™-Øn-b t]m-en-kv \S-h-c-ºv tdm-Un¬ h-®v ]n-Sn-IqSn. Xp-S¿-∂v hm-l-\-Øn¬ \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv kvt^m-S-Ih-kv-Xp-°ƒ I-s≠Øn-b-Xv. k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ sI ]n tPm-kn-s‚ \n¿-tZi-{]-Imcw F-kv.-sF kn-tPm h¿-Ko-kmWv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. tIm¨kv-‰-_nƒ-am-cm-b cm-tP-jv, ¢o-‰kv, Sn ]n sP-bv-k¨ F∂n-h¿ A-t\z-j-W-kw-L-Øn-ep-≠mbn-cp-∂p.

C-´ym-hn-j³ sN-bÀ-am³ ]-Z-hn B-e-¦m-cn-I-a-Ã; Ip-ªm-en-¡p-«n-bp-sS hn-ip-²n FÃm-hÀ¡pw hy-à-am-hp-¶p:- C Sn {]-Xn-am-kw ap-\o-À ]-äp-¶-Xv A-c-e-£wsI ]n H d-lva - Ø - p-√

Xr-iq¿: C-¥ym-hn-j≥ sN-b¿-am≥ ]-Zh - n Be-¶m-cn-I-am-sW-∂ apkvenw eoKv kwÿm\ sk{I-´d - n- Fw sI ap-\o-dn-s‚ A-hI - m-ih - m-Zw s]m-fn-bp-∂p. {]-Xn-am-kw Cu ]-Z-hn-bn-en-cn°p-∂-Xn-\v ap-\o¿ A-c-e-£w cq-]-bm-Wp i-ºf-am-bn ]-‰p-∂-Xv. 2010 k-]v-Xw-_¿ 25\v sIm-®n tKm-Kp-ew ]m¿-°v tlm-´-en¬ tN¿-∂ Hm-l-cn D-S-a-I-fp-sS tbm-K-Øn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn ap\o¿ X-s∂ H∏n´v \n-t£-]-I¿-°v A-b-®p-sImSp-Ø hm¿-jn-I h-c-hp-sN-e-hv I-W-°n-em-Wv C-°m-cyw hy-‡-am-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. ap-\o¿ I-gn-™ H-cp h¿-jw i-º-f-am-bn B-

dp-e-£w cq-] ]-‰n-b-Xm-bn C-¥ym-hn-j≥ _me≥-kv jo-‰v ]-db - p-∂p. A-Xn-\m¬Ø-s∂ I-gn™Zn-h-kw ap-\o¿- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-Z-hn B-e-¶m-cn-I-am-sW-∂v ]-d-™-Xv i-cn-bs√-∂v h-cp-∂p. i-º-fw ]-‰p-∂-Xn-\v ]p-d-sa C¥ym-hn-j-s‚ Im-dpw ap-\o¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂p≠v. kn.-F-®n-s‚ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ ho-Sv C¥ym-hn-j≥ hm-S-Ibv-s°-Sp-Øv A-Xv D-]-tbmKn-°p-∂-Xn-\m-bn ap-\o-dn-\v \¬-Ip-I-bpw sNbv-Xn-´p-≠v. sN-b¿-am≥ F-∂ \n-e-bn¬ ap-\o-dn\v th-≠n H-cp e-£-tØm-fw cq-] C-¥ym-hnj≥ sN-eh - g - n-°p-∂p-≠v. C-°m-cyw C-¥ym-hnj≥ d-kn-U‚ v U-b-d-Iv-S¿ P-am-ep-±o≥ ^m-dqJn tX-Pk - n-t\m-Sv k-ΩX - n-®p.

hy-àn-l-Xy \-S-¯p-¶-hÀ-s¡-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-¡pw: P-. X-¦-¸³ sIm-®n: sF-kv-{Iow ]m¿-e¿ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´p k-Xyhn-cp-≤-am-b hm¿-Ø-Iƒ {]-Ncn-∏n-®p Pp-Uo-jy-dn-sb-bpw Xs∂ hy-‡n-]-c-am-bpw A-]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øp-∂-h¿-s°-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°psa-∂p P-Ãn-kv sI X-¶-∏≥. tI-kn¬ Ip-™m-en-°p-´n-bp-ambn _-‘-s∏-´ H-cp tI-kpw Xs‚ ap-∂n¬ h-∂n-´n-√. Cu kml-N-cy-Øn¬ Ip-™m-en-°p-´n-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sF-kv-{Iow hn-hm-Zw eo-Kn-\p-≈n¬ kr-„n-®Xn-t\-°mƒ {]-Xn-k-‘n kn.-]n.-F-Ωn-\p-≈n-em-Wv D-≠m-°n-bsX-∂v C-S-Xp-]-£ G-tIm-]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn Fw B¿ ap-c-fn. kw-ÿm-\-sØ ap-∂-Wn cm-{„o-b-Ønse Po¿-W-X-bpw H-Øp-I-fn-bp-w hy-‡-am-°p-∂ kw-`-h-ß-fmWv sF-kv-{Iow tI-kn-epw a-e-_m¿ kn-a‚ v-kn-se A-gn-a-Xn-t°kn-epw hy-‡-am-hp-∂-sX-∂pw A-t±-lw hm¿-Øm- k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. tI-kv ]p-\-c-t\z-jn-°-W-sa-∂v F-√m cm-{„o-b t\-Xm-°fpw B-h-iy-s∏-Sp-tºm-gpw ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ am-{X-am-Wv Cusbm-cm-h-iyw D-∂-bn-°m-Xn-cn-°p-∂-Xv. ]n-W-dm-bn hn-P-b-\pw Ip-™m-en-°p-´n-bpw H-tc \m-W-b-Øn-s‚ C-cp-]p-d-ß-fm-sW- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sF-kv-{Iow ∂m-Wv C-tXm-sS hy-‡-am-bn-cn-°p-∂-Xv˛ ap-c-fn ]-d-™p.tI-kv kw-_-‘n-® ]p-Xn-b shfn-s∏-Sp-Ø-ep-I-fp-sS ]-›mØ-e-Øn¬ C-°m-cyw ]p-\-ct\z-jn-°p-∂ Im-cyw C-∂Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-e-_m¿ kna‚ v-kv tI-kn¬ A-t\z-j-Ww sØ a-{¥n-k-`m -tbm-Kw N¿t\-cn-Sp-∂ hn-hm-Z hy-h-km-bn hn Fw cm-[m-Ir-jv-W-s\-Xn-tc- ® sN-øpw. tI-kn-s‚ hn-Nm-cbp-≈ B-tcm-]-W-Øn¬ \n-∂p ]n-∑m-dm≥ X-øm-dm-sW-∂pw W A-´n-a-dn-°m≥ h-gn-hn-´ {itIm-Sn-I-fp-sS A-gn-a-Xn-∏-W-Øn¬ ]-Ip-Xn X-cm-sa-¶n¬ ]n-∑m- a-߃ \-S-Øn-sb-∂ du-^ndm-sa-∂pw ]n kn tPm¿-Pv Fw.-F¬.-F X-t∂m-Sv ]-d-™-Xm-bn s‚ sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-s\ XptPm-tam≥ ]p-Ø≥-]p-c-°¬ B-tcm-]n-®p. hn Fw cm-[m-Ir-jv- S¿-∂v tI-kn-s‚ ]p-\-c-t\z-jW≥ tPm-tam≥ ]p-Ø≥-]p-c-bv-°-en-s\ Iq-´n-h-∂v X-s∂ kzm- Ww kw-_-‘n-®v B-`y-¥-c h[o-\n-°m≥ {i-an-®psh-∂ ]n kn tPm¿-Pn-s‚ B-tcm-]-W-Øn- Ip-∏v \n-b-tam-]-tZ-iw tX-Snbn-cp-∂p. \v a-dp-]-Sn-bm-bm-Wv tPm-tam-s‚ B-tcm-]-Ww.tI-kn¬ ]p-\-c-t\z-j-Ww a-e-_m¿ kn-a‚ v-kv A-gn-a-Xn-s°-Xn-tc \n-c-¥-cw t]m-cm-Sp∂ ]n kn tPm¿-Pv kz-¥w t^m-Wn¬ \n-∂v X-s‚ km-∂n-[y- \-S-Øm≥ X-S- -an-s√-∂p \nØn¬ hn Fw cm-[m-Ir-jv-W-s‚ sam-ss_-en-te-°v hn-fn-®p Iq- b-tam-]-tZ-iw k¿-°m-cn-\p eSn-°m-gv-N-bv°p-≈ k-a-bw \n-›-bn-®-Xv F-¥n-\m-sW-∂v tPm- `n-®-Xm-bn kq-N-\-bp-≠v. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hn-jtam≥ tNm-Zn-®p.

°v A-\p-Iq-e-am-bn hn-[n-sb-gpXn-sb-∂-Xp km-¶¬∏n-I I-Y am-{X-am-sW-∂pw A-t±-lw hm¿Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p.tIm-S-Xn am-‰-t°-kv, t{]mkn-Iyq-j≥ am-‰-t°-kv, {]-Xn-Isf sh-dp-sXhn-´ tI-kv F-∂n-hbn¬ h-∂ A-∏o-en-epw A-Pn-X sIm-Sp-Ø dn-hn-j≥ l-c-Pn-bnepw tI-kv ]p-\-c-t\z-jn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´p k¿-°m¿ ka¿-∏n-® A-t]-£-bn-epw sX-fn-

hp-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-epw F-√m I-£n-I-fp-sS-bpw hm-Z-apJ-߃ hn-e-bn-cp-Øp-I-bpw sN--bv-X ti-j-am-Wp hn-[n {]-kvXm-hn-®-Xv. Cu hn-[n-bn≥-ta-ep≈ A-∏o-en¬ X-s‚ \n-K-a-\߃ kp-{]nwtIm-S-Xn i-cnh®n´p-≠v. sF-kv-{Iow ]m¿-e¿ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´p d-Du^v, sF-∏v, ]o-‰¿ F-∂n-ß-s\B-cpw X-s∂ k-ao-]n-®n-´n-s√ ∂pw At±lw hy‡-am°n.

a-e-∏p-dw: Ip-™m-en-°p-´n-bpsS k-ao-]-\-ß-fpw hn-ip-≤nbpw F-√m-h¿-°pw hy-‡-am-hp∂--Xn-te-°m-Wp Im-cy-߃ t]m-hp-∂s - X - ∂ - p ap-kve - nw-eo-Kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn C Sn apl-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n. ]m¿-´n°pw Ip-™m-en-°p-´n-°p-sa-Xntc A-]-hm-Z-Øn-s‚ a-W¬t°m-´-Iƒ AXp Xo¿-Ø-h-cpsS ssI-Iƒ sIm-≠pX-s∂ XI-cp-I-bm-Wv. s]m-∂m-\n-bn-¬ X-s∂ ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xp I-b-‰n A-b-°m-\m-sW-∂ {]Nm-c-W-w A-kw-_-‘-am-Wv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sF-kv-{Iow tI-kv ]p-\-c-t\z-j-Ww \-S-Øn k-Xyw ]p-d-ØpsIm-≠p h-c-Wsa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n kn hn-jvWp-\m-Yv. \m-b-\m¿ k¿-°m-cns‚ Im-e-sØ \-S-]-Sn-I-fpw At\z-jn°-Ww. tI-kn¬ ]n iin--bp-sS C-S-s]-S-en-s\°p-dn-®v A-t\z-j-Ww th-s≠-∂ ]n-Wdm-bn hn-P-b-s‚ \n-e-]m-Sv Zp-cql-am-Wv. Zp-cq-l-X am-‰m≥ kn.]n.--Fw t\-Xr-Xzw X-øm-dmhWw˛ -hn-jv-Wp-\m-Yv hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.

bw C-∂-sØ a-{¥n-k-`m -tbmsam-gn-am-‰-t°-kn¬ I-s≠- A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-kv c-PnKw N¿-® sN-øpw. Øp-∂ ]p-Xn-b sX-fn-hp-I-fp-sS ÿ sN-øm-sa-∂m-Wv \n-b-tam]-tZ-iw. tI-kn¬ ]p-\-c-t\zj-Ww D-≠m-hp-sa-∂ Imcyw B-`y-¥-ca{¥n tIm-Sn-tb-cn tIm-gn-t°mSv: sF-kv-{Iow tI-kv A-´n-a-dn-°m≥ {i-an-s®-∂ sI F _m-e-Ir-jv-W≥ t\c-tØ d-Du-^n-s‚ sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-s\ Ip-dn-®v- At\z-jn-°m≥ cq-]o-I- hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. tI-kn-s‚ Im-cy-Øn-¬ apcn® t]m-en-kv kw-Lw am[y-a{]-h¿-Ø-I-cn¬ \n∂p sam-gn-sb-Spkz-¥w\n-e°pw. d-Du-^n-s‚ hm¿-Øm -k-tΩ-f-\-Øn-s‚ hn-i-Zmw-i߃, tc-J- Jy-a-{¥n-bpw Iƒ ]p-d-Øp-hn-´ C-¥ym-hn-j≥ Nm-\¬ dn-t]m¿-´¿-am¿ XpS-ßn H- bn¬ \n-b-tam-]-tZ-iw tX-Snbn-´p-≠v. C-Xn-s‚ Iq-Sn A-Sncp U-k-t\m-fw t]-cp-sS sam-gn-bm-Wv F-Sp-°p-I. sam-gnam-‰t- °-kn¬ Su¨ t]m-en-kv c-Pn-kv‰ - ¿ sN-bvX - tI-kv {]- ÿm-\-Øn-em-hpw a-{¥n-k`mtXy-I kw-La - m-Wv A-t\z-jn-°p-I. I¨-t{Smƒ dqw A-kn-. I-Ωoj- tbmKw \n-e-]m-sS-Sp-°p-I. W¿ P-bvk - ≥ sI A-{_-lm-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-LØ - n¬ t\-c-sØ Ip-™m-en-°p-´n-bptN-hm-bq¿ kn.sF ]n sI cmPp, Fkv.sFamcm-b Po-h≥ tPm¿Pv, sS-bpw du-^n--s‚-bpw sh-fnA-\o-jv tPmbv, tam-l≥-Zm-kv F-∂n-hc - m-Wp-≈Xv. tI-kp-am-bn _- s∏-Sp-Ø-en-s‚ A-Sn-ÿm-\‘-s∏-´v am-[y-aß - ƒ ]p-dØ - p-hn-´ hm¿-ØI - ƒ kw-Lw ti-Jc - n-°p- Øn¬ ]p-Xn-b F-^v.-sF.B¿ c-Pn-ÿ sN-bv-Xv tI-sk∂p≠v. d-Du-^n-s\ \m-sf ho≠pw tNmZyw sN-øpw. Sp-Øn-cp-∂p.

am[y-a{]-hÀ-¯-I-cn \n¶p sam-gn-sb-Sp¡pw

in-lm-_v X-ßfmWv ÿm-\m¿YnXzw Xo-cp-am-\n-®Xv. eo-Kn¬ {Kq-∏n-k-ap-s≠-∂p h-cp-Øn-Øo¿-°m-\p-≈ Nn-ecp-sS {i-aw hn-e-t∏m-hn-√. Btcm-]W - ß - f - n¬ bm-sXm-cp I-gºp-an-s√-∂v d-Du-^v ho-≠pw \S-Øn-b hm¿-Øm -k-tΩ-f-\Øn¬ \n-∂pX-s∂ hy-‡-ambn˛ C Sn ]d-™p. tIm-S-Xn am-‰m≥ {]-Xn-Iƒ P-Ãn-kv X-¶-∏-s\ t{]-cn-∏n-®psh-∂m-Wp d-Du-^v ]-d-™-Xv. cm-P-tKm-]m¬ \¬-In-b l-c-Pnbn¬ tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bv°p

]p-d-tØ-°p tI-kv am-‰-W-sa∂-Xm-bn-cp-∂p B-h-iy-w. F∂m¬ Pn-√-bn-se X-s∂ ta¬t°m-S-Xn-bn-te-°m-Wv P-kv-‰nkv X-¶∏ - ≥ tI-kva - m-‰n-bX - v.- ]n i-in -ap-tJ-\-bm-Wv F-√mw \SØn-b-sX∂pw {]-N-c-n-∏n-®p. F-∂m-¬ i-in-bp-am-bn X-\-n-°v bm-sXm--cp _-‘-hp-an-s√-∂mWv C-t∏mƒ d-Du-^v ]-d-bp-∂Xv. d-Du-^v ]-d™ X - p ap-gp-h≥ A-hm-kvXh-ham-sW-Wv CØcw {]kvXm-h\ - I - f - n-eqsS hy‡-am-hp-I-bm-sW ∂pw At±lw ]d-™p.

]p-\-c-t\z-j-n-¡-Ww: kn-._n-.sF A-t\z-j-Ww th-s−-¶ S-Xn hn-[n \n-b-a-{]-Im-c-a-Ã: tIm-Sn-tb-cn bq-¯v tIm¬-{K-kv tIm\yq-U¬-ln: sF-kv-{Iow ]m¿-e¿ tI-kn¬ kn-._n.-sF A-t\z-

tIkv ]p-\-c-t\z-j-Ww: Xo-cp-am-\w C-¶v

a-e-_mÀ kn-aâv-kv tI-kv H-Xp-¡m³ ]n kn tPmÀ-Pv {]-Xn-^-ew tNm-Zn-s¨-¶v

5

j-Ww th-s≠-∂ ssl-t°m-S-Xn hn-[n \n-b-a-{]-Im-c-a-s√-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥. Ip-™m-en-°p-´n D-≈-Xp-sIm-≠v tI-kn¬ kn-._n.-sF A-t\z-j-Ww th-s≠-∂ \n-e-]m-Sm-Wv P-Ãn-kv \m-cm-b-W-°p-dp-∏v kzo-I-cn-®-Xv. \m-cm-bW-°p-dp-∏n-t‚-Xv H-cp {]-tXy-I hy-‡n-sb ap-∂n¬-°-≠p-≈ hn-[n-bm-bn-cp-s∂-∂pw C-Xv \n-b-a-]-c-am-b hn-[n-b-s√-∂pw tImSn-tb-cn ]-d-™p. ssl-t°m-S-Xn-bn-se c-≠p P-Uv-Pn-am-sc-°p-dn®p-≈ B-tcm-]-Ww kp-{]nwtIm-S-Xn-bn-se P-Uv-Pn-am-cp-sS ]m\¬ A-t\z-jn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. F-kv{Iow tI-kv A-t\z-jn-°m≥ {]-tXy-I A-t\z-j-Wkw-Lw cq]o-I-cn-°p-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. hm¿-Ø-Iƒ ]p-d-ØpsIm-≠p-h-∂ Nm-\¬ sX-fn-hp-Iƒ \¬-In-bm¬ A-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ A-t\z-jn-°p-sa-∂pw tIm-Sn-tb-cn ]-d-™p.B-`y-¥-c kp-c-£-sb-°p-dn-®p-≈ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ U¬-ln-bn-se-Øn-b tIm-Sn-tb-cn am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-am-bn kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

{]-[m-\ tc-J-IÄ t]m-en-kv I-S-¯nsb¶v ]n.-Un.-]n

sIm-®n: sF-kv-{Iow ]m¿-e¿ tI-kn¬ Ip-™m-en-°p-´n-bp-ambn _-‘-s∏-´v A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z-\n-bp-sS ssI-h-i-ap-≠m-bncp-∂ {]-[m-\ tc-J-I-ƒ t]m-en-kv sd-bv-Uv \-S-Øn I-S-Øn-s°m≠p-t]m-b-Xm-bn ]n.-Un.-]n. 1998 am¿-®v 31\p a-Av-Z-\n-sb A-d-kv‰v sN-bv-X ti-j-am-Wp I-eq-cn-se h-k-Xn-bn¬ t]m-en-kp-Im¿ sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv. Cu tc-J-Iƒ B¿-°pth-≠n-bm-Wp I-SØn-s°m-≠pt]m-b-sX-∂pw C-Xn-s\-°p-dn-®p k-a-{Km-t\z-jWw \-S-Ø-W-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.Ip-™m-en-°p-´n-°p tI-kn¬ _-‘-ap-s≠-∂p sX-fn-bn-°p∂ tI-kn-s‚ tc-J-I-fpw sam-gn-I-fp-am-Wp sd-bv-Uv \-S-Øn- sIm≠pt]m-b-Xv. aAv-Z-\nsb I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n-b-Xn-\p-≈ ]m-]-Øn-s‚ i-º-f-am-Wp Ip-™m-en-°p-´n C-t∏mg-\p-`-hn-°p∂-sX-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.a-Av-Z-\n-°p \o-Xn\¬-I-W-sa-∂pw a-A-Z-\n-s°-Xn-cm-b tIkv kn.-_n.-sF A-t\z-jn-°-W-sa-∂p-am-h-iy-s∏-´v H-º-Xn-\v tIm-gn-t°m-Sv ap-X-e-°p-fw ssa-Xm-\n-bn¬ {]-Xn-tj-[ k-a-cw kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn kp-ss_¿ k-_m-ln, h¿-°-e cm-Pv, ap-l-Ω-Zv \-Po-_v, hn F am¿-k≥, ho-cm≥-Ip-´n kw-_-‘n-®p.-


tZiobw

2 s^-{_p-h-cn 2011 _p[≥

a-te-Km-hv kv-t^m-S-\w: {]-ho¬ ap-¯m-en-¡v A-d-kv-änÂ

\yq-U¬ln: Sm-‰m sN-b¿-am≥ c-Ø≥ Sm‰bpw tIm¿-]t- d-‰v C-S\n-e° - m-cn \o-cm dm-Un-bbpw XΩn-ep-≈ sSen-t^m¨ kw-`mj-W-߃ tNm¿-∂-Xv Ku-c-ham-sb-SpØv A-t\z-jn-°m≥ DØ-c-hn-´Xmbn tI-{μk¿-°m¿ kp-{]nw tIm-S-Xn-sb A-dn-bn®p. tS-∏p-Iƒ tNm¿-∂ kw-`-hØn¬ A-ew-`m-hw Im-Wn-°pIbpw C-h {]-N-cn∏n-°m\pw {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xn\pw k¿-

7

dn-{Iq-«v-saâv dmenbn ]-s¦-Sp-¯ 10 -t]À s{S-bn-\n- \n-¶v ho-Wp a-cn-¨p

ac-W-bm{X

apw-ss_: 2008se a-te-Km-hv kv-t^m-S-\-t°-kn-se {][m\ {]-Xn-Ifn-sem-cmfmb {]-ho¨ ap-Øm-en-°v ]n-Sn-bn-embn. Hfn-hn¬-°-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂ {]-hoWn-s\ I-gn-™-Znhkw cm{Xn- I¿-Wm-S-Ibnse s_¬-Kmw Pn√bn-se tKm-I-In¬ h-®mWv a-lm-cm-{„ `o-I-c-hn-cp-≤ tk-\ (F.Sn.F-kv) A-d-Ãv- sNbv-X-Xv. a-lm-cm-{„ kw-L-Sn-X Ip-‰-Ir-Xyw X-S-b¬ (tam-°) tIm-S-Xn ap-ºm-sI lm-P-cm-°n-b C-bm-sf Cu am-kw 14 h-sc t]m-en-kv I-Ã-Un-bn¬ dn-am‚ v- sN-bv-Xp. C-tXm-sS tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v A-d-Ãn-em-b-h-cp-sS FÆw 12 B-bn. kv-t^mS-\w \-S-°p-∂ k-abØv tI-kn-se {][m-\ {]-Xn e^v. tI-W¬ {io-Im-¥v {]-km-Zv ]p-tcm-ln-Xns‚ ss{]h-‰v sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p 32Im-c\m-b ap-Ømen°v. tI-kn-se KqVm-tem-N-\ sh-fn-®Øp-sIm-≠p-h-cp-∂-Xn¬ apØmen-°n-s‚ A-d-kv-‰v k-lm-b-I-am-hp-sa-∂v F.Sn.F-kv Xe-h≥ cm-tI-jv acn-b ]-d™p. kv-t^mS-\w B-kq-{X-Ww sNøp-∂-Xn-\v ]qs\, \mknIv, ]-©v-hm-Zn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S∂ cl-ky tbm-K-ß-fn¬ C-bmƒ ]-s¶-Sp-Øn-cp∂p. kv-t^mS-\-Øn-\p-≈ B¿.Un.F-Iv-kv kq-£n-® hm-S-I-ap-dn-bp-sS Xmt°m¬ C-bm-fp-sS ssI-h-i-am-bn-cp-∂p-. ap-dn-bn¬ \n-∂p Is≠-Sp-Ø B¿.Un.F-Iv-kv X-s∂-bm-Wv kv-t^m-S-\-Øn\v D]-tbm-Kn-®-sX-∂v t^m-d≥-kn-Iv ]-cn-tim-[-\-bn¬ hy-‡-amb-Xmbpw acn-b ]-d™p. sa-°m-\n-°¬ F-≥Pn-\o-b-dn-Mn¬ _n-cp-Z-ap-≈ ap-Øm-en°v A-`n\-hv `mc-Xv Aw-Ka - mWv. tI-knse {]-Xn-If - m-b cmw-Pn I¬kms{¶, k-μo-]v Umw-sK F-∂n-h¿ C-t∏m-gpw H-fn-hn-emWv. k-\ym-kn-\n {]-⁄m-kn-Mv Tm-°q¿, {io-Im-¥v ]p-tcm-lnXv Xp-Sßnbh-sc t\-c-sØ F.Sn.F-kv A-d-kv-‰v -sN-bv-Xn-cp∂p. 2008 k-]vX - w-_¿ 29\v h-S° - ≥ a-lm-cm-{„-bn-se \m-kn-Iv Pn-√-bn-¬ ap-kv-enw-Iƒ Xn-ßn-∏m¿-°p∂ a-te-Km-hn-ep-≠m-b kvt- ^m-S\ - Ø - n¬ Bdp-t]¿ sIm-√s - ∏-´n-cp-∂p. daZm≥ am-kØn¬ ap-kve - nw ]-≈n-°p k - a - o-]a - m-bn-cp-∂p kvt- ^m-S\ - w.

dmUnb tS¸v tNmÀ¶-Xv A-t\z-jn-¡m³ D-¯-c-hn-s«-¶v tI-{μ-kÀ-¡mÀ

kozhikode

e-Jv-t\m/_-td-en: D-Ø¿-{]-tZin-se _-td-en-bn¬ C-t¥m-˛-Xn_-Ø≥ A-Xn¿-Øntk-\-bp-sS(sF.-Sn.-_n.-]n) dn-{Iq-´v-sa‚ v dmen-bn¬ ]-s¶-Sp-Øv a-S-ß-sh 10 D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ s{S-bn-\n-\p ap-If - n¬ \n-∂p ho-Wpa-cn-®p.tlw-Kn-cn F-Iv-kv-{]- n-\p ap-I-fn-en-cp-∂v bm-{XsN-bv-X B-dp-t]¿ jm-P-lm≥-]q-cn¬-h®v ta¬-∏m-e-Øn-en-Sn-®pw a‰p≈-h¿ l-cn-tZm-bv Pn-√-bn¬ {Xnth-Wn F-Iv-kv-{]- n¬ \n-∂p ho-Wp-am-Wv a-cn-®-Xv. A]I-S-ß-fn¬ 20Hm-fw t]¿-°p ]-cn-°-‰-Xmbn bp.-]n F-

kv.-Un.-Pn.-]n {_n-Pv-em¬ ]-d™p. ssh-Zyp-Xn sse-\n¬ X-´nbpw A-]-I-S-ap-≠m-b-Xmbn At±-lw ]-d-™p. A-tX-k-a-bw, X-߃ k-a¿∏n-® tc-J-Iƒ ssI-Im-cyw sNøp-∂-Xn¬ A-[n-Im-cn-Iƒ-°p ho-gv-N]-‰-n-sb-∂m-tcm-]n-®v Bbn-c-tØm-fw D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ _-td-en-bnse sF.-Sn.-_n.-]n dn{Iq-´v-sa‚ v dm-en- ÿeØv {]t£m-`w \-S-Øn. hm-l-\-ß-ƒ B-{I-an-°p-I-bpw B-Im-i-hmWn, Zq-c-Z¿-i≥ Hm-^n-kp-I-ƒ°p -t\-sc I-t√-dp \-S-Øp-Ibpw sN-bv-Xp.-

F®am-^n-b-s¡-Xn-tc sd-bv-Uv; t]m-en-kp-ImÀ-¡p t\-sc I-tÃdv

DØ¿-{]-tZ-in-se _-td-en-bn¬ \S-∂ sF.Sn._n.]n dn-{Iq-´v-sa‚ v dm-en-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ Xn-ßn-\n-d-™ s{S-bn-\n-\v ap-I-fn-en-cp-∂v kz-tZ-i-ß-fn-te-°v a-S-ßp∂p

\m-Kv -]q¿: F-Æam-^n-b-s°Xncm-b \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bn sd-bv-Uv \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂ t]m-en-kv kw-L-Øn-\p t\-sc I-t√dv. C-‘-\-Øn¬ am-bw tN¿-°p-∂-h¿ F-∂p I-cp-Xp-∂h-cm-Wv B-{I-an-®-sX-∂p t]men-kv ]-d™p. I-t√-dn¬ Nne t]m-en-kv hm-

sKbnw-kv Agn-aXn: 28000 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-IÄ A-t\z-j-W-¯nÂ

°m¿ Iq-´p-\n-∂psh∂pap-≈ B--tcm]-Ww -B-Zm-b-\n-IpXn A-Uo-j-\¬ U-b-dŒ¿ tIm-SXn-bn¬ k-a¿-∏n-® c-≠p t]-Pp≈ k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ \ntj-[n®p. tcJ-Ifpw tS∏pw tNm¿∂Xv A-t\z-jn-°m≥ Un-kw-_¿  kz¥w {]-Xn-\n[n 27\p [-\-a-{¥me-bw c-≠v D-∂X D-tZym-Kÿ-sc Np-a-X-e-s∏- \yq-U¬-ln: tIm-a¨-sh¬Sp-Øn-b-Xmbpw kXy-hm-Mv-aq-e- Øv sK-bnw-kp-am-bn _-‘-s∏-´ 28,000 tIm-Sn-bp-sS \n-¿-am-W {]Øn¬ ]-d™p. hr-Øn-I-sf-°p-dn-®v A-t\z-jWw \-S-Øn-h-cpI-bm-sW-∂pw A-t\z-j-Ww ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ Iq-Sp-X¬ k-a-bw th-W-sa∂pw {I-a-t°-Sp-I-sf-°p-dn-®v At\z-jn-°m≥ {]-[m-\-a-{¥n \n∂ I-≈∏-Ww kw-_‘ - n-®v A- tbm-Kn-® D-∂-X-X-e k-an-Xn-bmt\z-jn-°p-∂-Xn\v _n.sP.]n b ipw-•p I-Ω-n-‰n A-dn-bn-®p.Zu-Xykw-L-sØ Np-a-X-e-s∏A-t\z-j-Ww kw-_-‘n-® Sp-Øn-bncp-∂p. kw-LØns‚ C-S-°m-e dn-t]m¿-´v Xn-¶-fm-gv-N dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-s‚ {]-[m-\-a-{¥n-°p k-a¿-∏n-®n-cp`m-K-am-bn hn-fn-®p-tN¿-Ø hm¿- ∂p. sK-bnw-kn-s‚ kw-t{]-jØm k-tΩ-f-\-Øn-em-Wv F≥.- Wm-h-Im-iw \¬-In-b-Xn¬ {IUn.F t\-Xm-°ƒ C-°m-cy-a-dn- a-t°-Sv \-S-∂-Xp kw-_-‘n-®mbn-®Xv. Wp dn-t]m¿-´n-se ]-cm-a¿-iw.

{]-kmÀ`mc-Xn kn.C.Hbpw Zq-c-ZÀ-i³ U-b-dÎdpw hogvN hcp¯n

\yq-U¬ln: Im-e-t^m-¿-Wn-bbn-se ss{S-hm-en k¿-h-I-emim-e C-¥y≥ hn-Zym¿-YnI-sf h-©n-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ {]iv-\w A-ta-cn-°-bp-sS {i-≤-bn¬ sIm-≠p-h-cp-sa-∂p hn-tZ-iIm-cy a{¥n F-kv Fw Irjv-W ]-d™p. kw-i-bm-kv-]-Zam-b CØcw k¿-h-I-em-im-e-Iƒ-°v Ata-cn-°≥ A[n-Ir-X¿ {]-h¿Ø-\m-\pa-Xn \¬-In-b-Xn¬ At±-lw A-Zv`p-Xw {]-I-Sn-∏n-®p. k¿-h-I-emim-e A-S-®p-]q-´n-bXn-s\ Xp-S¿-∂v C-¥y≥ hn-Zym¿YnI-sf km-t¶-Xn-I-am-bn ]n¥p-S-cp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn C-hcp-sS tZl-Øp tdUn-tbm Sm-KpIƒ L-Sn-∏n-® {]-iv\-sØ hnim-eam-b Im-gv-N-∏m-tSm-sS kao-]n-°-W-sa-∂v A-t±-lw ]d™p. A-ta-cn-°-bn¬ 1,80,000-e-[nIw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]Tn-°p-∂ps≠∂pw C-Xn¬ ]-{¥t-≠m ]Xn-s\t´m hn-Zym-¿-Yn-I-sf am-{Xta \n-co-£n-°p-∂p-≈q-sh∂pw Irjv-W Iq´n-t®¿Øp.

t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°m≥ Ign-bn-s√-∂v ipw-•p hn-i-Zo-I-cn®p. tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°mcp-I-fn-se hn-hn-[ h-Ip-∏p-Ifn¬ \n-∂p sK-bnw-kv \n¿-am-W {]-hr-Øn-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´ tc-J-Iƒ I-Ωn-‰n ti-J-cn-®n-cp∂p.sK-bnw-kv A-gn-a-Xn-t°-kn¬ Ip-‰-°m-cm-b-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa∂p {]-[m-\-a-{¥n tUm. a≥-taml≥-kn-Mv hy-‡-am-°n. ipw-•p I-Ωn-‰n-bp-sS C-S-°m-e dn-t]m¿´v e-`n-® -ti-jw {]-Xn-I-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p {]-[m-\-a-{¥n. A-Snb-¥-c- ]-cn-tim-[-\-bv-°m-bn Im-_n-\-‰v sk-{I-´-dn sI Fw N{μ-ti-J-c-\v dn-t]m¿-´v ssIamdnbn-´p-≠v.

Iiv-aoÀ: th−-Xv B-ßmÀ-Y NÀ-¨-sb-¶v t\-Xm¡Ä

tKm-J-se-bp-sS ]-{X-¯n-\v 100 hb-Êv

\yq-U¬-ln: P-Ωp-I-iv-ao-cn¬ k-am-[m-\m-¥-co-£w ]p-\ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v F-√m hn-`mKw P-\-ß-fp-am-bpw B-fl-m¿-Yam-b N¿-®-Iƒ \-S-tØ-≠-Xps≠-∂v C-S-Xp-I-£n-Iƒ Dƒs∏-sS-bp-≈ cm-{„o-b kw-L-S\m t\-Xm-°ƒ sk-an-\m-dn¬ B-h-iy-s∏-´p.kw-ÿm-\-sØ kp-c-£mtk-\-bp-sS F-Æw Ip-d-bv-°m\pwkmbp-[-tk-\m {]-tXy-Im[nImc \n-b-aw (A-^v-kv-]) ]n≥-h-en-°m-\pw B-h-iy-s∏-´ cm{„o-b-t\-Xm-°ƒ, I-iv-ao-cn-Iƒ°m-bn sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr„n-t°-≠-Xn-s‚ {]m-[m-\y-hpw

\m-Kv] - q¿: kzm-X{¥yk-ac - tk\m-\n tKm-]m¬ IrjvW tKm-Jse ÿm-]n-® Cw-•o-jv Z-n-\-]{Xam-b Zn ln-Xh - m-Ub - v-°v 100 hb v. ]-{X-Øn-s‚ 100mw ]n-d∂mƒ s^-{_ph-cn B-dn-\v BtLm-jn-°pw. cm-{„-]-Xn {]-Xn`m ]m-´o¬ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw. 1911em-Wv ]-{Xw Xp-S-ßnbXv. {_n-´o-jp-Im-¿ C°m-eØv apw-ss_-bn¬ \n∂v Cw-•o-jv ]{Xw C-d-°n-bn-cp∂p. {]m-tZinI`m-jI - f - n-ep-≈ ]-{X-߃ {_n´o-jv `cW-sØ F-Xn¿-Øn-cp∂p-sh-¶n-epw Cw-•o-jv ]-{X-ßfp-sS Ipd-hv ]-cn-l-cn-°m≥ lnXhm-U Xp-Sß - p-Ib - m-bn-cp-∂p.

A[n-Im-c¯n\pÅ -aÂk-cw A-XymÀ-¯n kr-ãn-¡p-¶p: tkmWn-b

\yq-U¬ln: I-≈-∏-W-Øn-s\Xncmb t]m-cm-´-Øn¬ amXr-I kr-„n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn _n.sP.]n t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ F≥.-Un.F X-ß-fp-sS ap-Jy-a{¥nam-tcmSpw ap-Xn¿-∂ t\-Xm°-tfmSpw kz-Øp-hn-h-c-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øm-\m-h-iy-s∏-Spw. hn-tZi-Øp sI-´n°-n-S-°p-

Nq-≠n-°m-´n.I-iv-ao-cn-I-sf kw-_-‘n-®v C-¥y≥ `-c-W-Iq-Sw F-∂-Xns‚ \n¿-h-N-\w ssk-\yw F∂m-bn Np-cp-ßn-bn-´p-s≠-∂p kn.-]n.-Fw P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-Im-iv Im-cm-´v, kn.-]n.-sF P\-d¬ sk-{I-´-dn F _n _¿Z≥, tem-Iv P-\-i-‡n ]¬ A[y-£≥- cmw-hn-em-kv ]m-kzm≥ F-∂n-h¿ ]-d-™p.\mw \-Ωp-sS ssk-\n-I-i‡n-bpw B-bp-[-ti-jn-bpw dn]-ªn-Iv Zn-\ ]-tc-Un-s‚ `m-K-ambn {]-I-Sn-∏n-°p-tºm-ƒ tem-IØn-\p \-Ωp-sS ti-jn kw-_‘n-® k-tμ-i-am-Wp \¬-Ip-∂-

sX-¶n¬, I-iv-ao-cn-se P-\-߃ X-ß-fp-sS {Km-a-ß-fn-epw ho-SpIƒ-°p ap-∂n-epw Zn-t\-\-sbt∂m-Ww C-Ø-cw ssk-\n-I-\o°-߃-°p km-£n-bm-hp-∂p≠v. F-√m Zn-h-k-hpw X-ß-fp-sS {Km-a-Øn¬ ssk-\yw ^v-fm-Kv am¿-®v \-S-Øp-∂-Xv B-cpw C-„s∏-Sp-I-bn-√-˛ kn.-]n.-sF P-\d¬ sk-{I-´-dn F _n _-¿-Z≥ ]-d-™p.- cm-Py-Øn-s‚ B-bp-[߃ i-{Xp-°-ƒ-°p ]-I-cw kz¥w P-\-X-bv-s°-Xn-tc X-s∂ {]-tbm-Kn-°p-∂ ÿn-Xn-hn-tij-am-Wp \n-e-\n¬-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw ]-d-™p.tZ-_-{_-X _n-izm-kv (t^m-

"BZÀiv skmsskän-tbmSv N-hm³ Aan-XXmÂ-¸cyw Im-Wn-¨p' apw-ss_: a-lm-cm-{„ ap≥ apJy-a{¥n A-tim-Iv N-hm≥ BZ¿-iv lu-kn-Mv skm-ssk‰ntbm-Sv A-Xn-cp-hn-´ Xm¬-∏cyw Im-Wn-®p-sh-∂v kn._n.sF. kn-hn-en-b≥-am¿-°v 40 i-Xam-\w Hml-cn hn-ln-Xw A-\p-hZn-°-W-sa-∂p skm-ssk-‰n amt\-Pn-Mv IΩn-‰n Aw-K-߃ ip]m¿-i sN-bv-X-Xmbpw {]m-YanI A-t\z-j-W dn-t]m¿-´n¬ kn._n.sF ]-d-™p. C-∂-se-bm-Wp kn._n.sF

dn-t]m¿-´n-se hn-i-Zmw-i-߃ ]p-d-Øp-hn-´-Xv. N-hm≥ d-h\yq a-{¥n-bm-bn-cp-∂ k-a-bØv B¿ kn Xm-°q¿, dn-´. {_n-tKUnb¿ Fw Fw hm≥-t®m, tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv sI F¬ Kn-Zvhm-\n F-∂n-h¿ kn-hn-en-b≥am¿-°v 40 i-X-am-\w Hml-cn A\p-h-Zn-°-W-sa-∂p \n-¿-tZ-in-®ncp∂p. _-‘p-°ƒ ^v-fm-‰p-Iƒ hmßp-∂-Xn-\p N-hm≥ Hu-tZymKnI ]Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-X-

{]Xnk-Ôn Cu-Pn-]v-Xn-sâ B-`y-´-cIm-cyw: tI{μw \yq-U¬-ln: Cu-Pn-]v-Xn-se k-¿-°m¿hn-cp-≤ {]-t£m-`w B cmPy-Øn-s‚ B-`y-¥-cImcyw am-{X-sa-∂p hn-tZ-i-Im-cya{¥n F-kv Fw Ir-jv-W. {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn {]-t£m-`-I-¿°v Iq-Sn Aw-KoImc tbm-Kyam-b H-cp ]-cn-lm-c-am¿-Kw Cu-Pn-]v-Xv ap-t∂m-´p-h-bv-°p-sa-∂m-Wp {]-Xo-£-sb∂pw A-t±-lw ]-d™p. X-an-gv-\m-Sv ap-Jy-a{¥n I-cp-Wm-\n-[n-bp-am-bp-≈ Iq-Sn-°m-gv-N-bv°p ti-jw X-an-gv-\m-Sv lu-kn¬-h-®v am-[y-a{]-h¿Ø-I-tcm-Sp kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Xn-cn-®p-h-cm-\-m-{K-ln-°p-∂ C¥y-°m¿-°p- th-≠ ku-I-cy-߃ k-¿-°m¿ sN-bv-Xp-sIm-Sp-°p∂p-≠v. sIbv-tdm-bn-se C-¥y≥ Fw_-kn A-hn-Sp-sØ C-¥y-°mcp-am-bn B-i-bhn-\na-bw \-S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. Cu-Pn-]v-Xn-se C¥y-°m-cp-sS kp-c-£ {]-[m-\-amWv. sIbv-tdm-bn-se C-¥y≥ Aw_m-k-U¿ kzm-an\m-Y-\p-am-bn Xm≥ \nc-¥cw _-‘-s∏-Sp-∂ps≠∂pw A-t±-lw ]-d™p. CXn-\n-sS, Cu-Pn-]v-Xn¬ \n-∂p Xn-cn-s®-Øn-b C-¥y-°m-cn¬ \n-∂v F-b¿ C-¥y km-[m-c-W hn-am-\ -\n-c-°ns‚ C-c-´n-bn-e-[nIw Cu-Sm-°n-b-Xm-bn ]-cm-Xn D-b¿∂p. Cu-Pn-]v-Xv X-e-ÿm-\am-b sIbv-tdm-bn¬ \n-∂v apw-ss_-bnte-°p-≈ hn-am-\ -Sn-°-‰n-\v (980 tUm-f¿) 43,000 cq-]-bm-Wv F-b¿ C¥y Cu-Sm-°n-b-sX-∂p bm-{X-°m¿ ]-d-™p. Cu-Pn-]v-Xn¬ IpSpßn-b C-¥y-°m-sc Xn-cn-s®-Øn-°m≥ c-≠p k-¿-ho-kp-Iƒ Fb¿ C-¥y \-S-Øn-bn-cp∂p. Cu k¿-ho-kp-I-fn¬ Aan-X Nm¿Pv Cu-Sm-°n-sb-∂m-Wp ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cn-°p-∂-Xv. hn-am-\ -Sn-°-‰n\p-≈ Xp-I ]-W-am-bn X-s∂ A-Sbv-°-W-sa-∂ F-b¿ C-¥y-bp-sS I-Spw-]n-Sn-Øwaq-ew hn-Zym¿-Yn-I-fpƒ-s∏-sS \n-ch-[n t]¿ sIbv tdm hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ Ip-Sp-ßn-bn-cn-°p-I-bmWv.

Xmbpw kn._n.sF B-tcm-]n®p. 2009¬ ap-Jy-a-{¥nbm-b tijw ssa-Xm-\w \n¿-an-°p-∂-Xn\p N-hm≥ skm-ssk-‰n-°v 15 iX-am-\w Cf-hv \¬-In-b-Xm-bn kn._n.sF ]-d™p. F-∂m¬ N-hm≥ C-°m-cyØn¬ {]-Xn-I-c-n-°m≥ hn-k-ΩXn®p. {]m-Y-an-Im-t\z-j-W- dnt]m¿-´ns‚ Hu-tZymKn-I ]-I¿∏v In-´p∂-Xp Im-Øn-cn-°p-I-bmsW-∂v A-t±-lw ]-d™p.

¿-th-Uv tªm-°v), A-_-\n tdmbn (B¿.-F-kv.-]n), im-ln-Zv kn±o-Jv (B¿.-F¬.-Un), Um-\n-jv A-en (sP.-Un.-F-kv), \m-tam \m-tKz-iz¿ dm-hp (Sn.-Un.-]n) F∂n-h-cpw sk-an-\m-dn¬ ]-s¶-SpØp.{]-iv-\-Øn¬ cm-{„o-b ]-cnlm-c-am-Wp th-≠-sX-∂p ]-d™ {]-Im-iv Im-cm-´v, kw-ÿm\-Øp P-\m-[n-]-Xy-cm-ln-Xyhpw G-Im-[n-]-Xy-hpw \-S-am-SpIbmsW∂v A-`n-{]m-b-s∏´p. Xo-{h-hm-Zn-I-sf t\-cn-Spw t]mse I-iv-ao¿ P-\-X-bp-sS {]t£m-`-ß-sf t\-cn-Sm-hp-∂-Xs√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.-

\yq-U¬-ln: k-º-Øn-\pw A[n-Im-c-Øn-\pw th-≠n-bp-≈ A-‘-am-b a¬-k-c-tbm-´w H-cp ]-cn-[n- I-gn-™m¬ A-Xym-¿Øn-bm-bn ]-cn-W-an-°p-sa-∂p tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkmWn-bm Km-‘n. Xp-S¿-®-bm-b Agn-a-Xn-bmtcm-]-W-߃ tI-{μk¿-°m-cn-s\ ]n-Sn-®p-e-bv-°p∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wp tkmWn-b C-°m-cyw ]-d-™-Xv.-kzm-X-{¥y k-a-c-tk-\m-\nbm-b Nu-[-cn c¨-_o¿ kn-Mns‚ Hm¿-Ω-bv-°m-bn Ãm-ºv ]p-dØn-d-°p-∂ N-S-ßn¬ kw-km-

H-cm-gv-N-bv-°-Iw ip-]m¿-i-Itfm-Sp Iq-Sn-b dn-t]m¿-´v Im-_n\-‰v sk-{I-´-dn k-a¿-∏n-°pw. Cu ip-]m¿-i-I-fp-sS A-Sn-ÿm\-Øn-em-bn-cn-°pw Xp-S¿-\-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-I-sb-∂p {][m-\-a-{¥n-bp-sS am-[y-a- D-]-tZ„m-hv l-co-jv tJ¿ ]-d-™p. I-gn-™-Zn-h-kw cm-hn-sebm-Wp sK-bnw-kn-s‚ kw-t{]j-Wm-h-Im-i-hp-am-bn _-‘s∏-´ A-gn-a-Xn-sb-°p-dn-®p-≈ C-S-°m-e dn-t]m¿-´v ipw-•p I-Ωn‰n- {]-[m-\-a-{¥n-°v k-a¿-∏n-®Xv.- - sK-bnw-kv A-gn-a-Xn-bp-ambn _-‘-s∏-´ ]q¿-W-am-b dnt]m¿-´v \¬-Ip-∂-Xn-\p I-Ωn-‰n°v tI-{μ-k¿-°m¿ A-Sp-Ø-amkw 31 h-sc Im-em-h-[n \o-´n\¬-In-bn-´p-≠v.

ss{S-hm-en {]-iv-\w bp.F-kn-sâ {i-²-bnÂ-s¸-Sp¯pw

t]m¿-´m-Wv I-Ωn-‰n I-gn-™ Znh-kw {]-[m-\-a-{¥n-°p k-a¿-∏n®-Xv. Im-_n-\-‰v sk-{I-´-dn-°pw dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-´p-≠v. dnt]m¿-´n-se I-s≠-Ø-ep-Iƒ {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥-kn-Mv Ku-c-h-am-bn ]-cn-K-Wn-®n-´ps≠-∂v {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS Hm^n-kv A-dn-bn-®p. Im-_n-\-‰v sk-{I-´-dn-bp-sS ip-]m¿-i-Iƒ ]-cn-K-Wn-®v C-°m-cy-Øn¬ D-Ss\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kv {]kv-Xm-h-\-bn¬ hy-‡-am-°n. I-gn-™ H-tŒm-_¿ 25\m-Wv {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥-kn-Mv I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®-Xv. aq-∂p amk-Øn-\p-≈n¬ dn-t]m¿-´v \¬Im-\m-Wv B-h-iy-s∏-´n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ Cu Im-e-b-f-hn¬ A-

F³.Un.F ap-Jy-a-{´nam-À kz-¯v sh-fn-s¸-Sp-¯pw

{_n-´o-jv I-º-\n-bm-b F-kv.sF.-F-kv sse-hn-\v kw-t{]-jWm-h-Im-iw \¬-In-b-Xn¬ kkv-s]v-‚ v sN-ø-s∏-´ {]-km¿ `mc-Xn kn.-C.-H _n F-kv e-√n-bpw Zq-c-Z¿-i≥ U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ A-cp-W i¿-a-bpw Ip-‰-°m-cmsW-∂v I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´n¬ Nq≠n-°m-´n. C-cp-h¿-°p-sa-Xn-tc i-‡am-b \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw ap≥ Iw-]v-t{Sm-f¿ B‚ v Hm-Un‰¿ P-\-d¬ hn sI ipw-•p X-e-h\m-b c-≠w-K I-Ωn-‰n \n¿-tZ-in®p. 135 tIm-Sn cq-]-bv-°m-Wv HtŒm-_-dn¬ U¬-ln-bn¬ \-S∂ sK-bnw-kn-s‚ kw-t{]-jWm-h-Im-iw {_n-´o-jv I-º-\n°p \¬-In-b-Xv. 236 t]-Pp-≈ C-S-°m-e dn-

l-\-߃ X-I¿-∂p. Iq-Sp-X¬ t]m-en-kv F-Øn-bm-Wp ÿn-XnK-Xn-Iƒ \n-b-{¥-Wm-[o-\-am°n-bXv. a-te-Km-hv A-Uo-j-\¬ I-eI - vS¿ b-iz-¥v tkm-s\-hms\-sb sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wp a-lm-cm-{„ k¿-°m¿ F-Æ am-^n-b-s°-Xn-tc \-S]-Sn Xp-Sß - n-bXv.

cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿.-64mw h-b- n¬ kz-ta-[-bm cm-{„o-b-cw-K-Øp \n-∂p hn-c-an® Nu-[-cn c¨-_o¿ kn-Mn-s\ t]m-ep-≈-h-cp-sS am-Xr-I C-∂sØ A-Xym¿-Øn _m-[n-® a¬k-c-tbm-´-߃-°n-S-bn¬ {]-k‡-am-Wv. kzm-X-{¥y-k-a-c-Øn¬ \n-∂p B¿-Pn® am-Xr-II - ƒ C-Ø-c-Øn¬ \-ap-°v ssI-tamiw -h-∂p. ]-W-hpw A-[n-Im-chpw A-Xp \¬-Ip-∂ Xm¬-°men-I k-t¥m-jh - pw sIm≠v Pohn-X-Øn-¬ F-√mw t\-Sm-\mhn√. kzm-X{- ¥y k-ac - t- k-\m-\n-I-

BZÀ-iv: tI-sk-Sp-s¯-¶v kn._n.sF apw-ss_: B-Z¿-iv lu-kn-Mv skm-ssk-‰n Ipw-`-tIm-W-hp-ambn _-‘-s∏-´v 13 {]-Xn-Iƒ-s°Xn-tc tI-sk-Sp-Øn-´p-s≠-∂p kn.-_n.-sF t_mw-s_ sslt°m-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. C-tXØp-S¿-∂v ]-cm-Xn-bpw _-‘-s∏´ tc-J-I-fpw kn.-_n.-sF-°v ssI-am-dm≥ km-aq-ln-I {]-h¿Ø-I≥ knw-{]o-Xv kn-Mn-\p tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw \¬-In. tIkv kn.-_n.-sF-°v ssI-am-d-Wsa-∂p kn-Mv t\-c-sØ tIm-S-Xnbn¬ B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. tI-kn¬ X-s‚ \n-e-]m-Sv hy-

‡-am-°m≥ A-\p-a-Xn th-Wsa-∂pw F-^v.-sF.-B-dn-s‚ tIm-∏n \¬-I-W-sa-∂pw A-`y¿Yn-®v {]-Xn-I-fn-sem-cm-fpw \-K-c hn-I-k-\ h-Ip-∏v ap≥ U-]yq-´n sk-{I-´-dn ]n hn tZ-iv-ap-Jv ka¿-∏n-® l-c-Pn tIm-S-Xn X-≈n. B-Z¿-iv Ipw-`-tIm-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´ ^-b-ep-Iƒ Im-WmXm-b tI-kv kn.-_n.-sF-°v ssI-am-d-W-sa-∂ tZ-iv-ap-Jn-s‚ l-c-Pn-bn¬ Cu am-kw 17\-Iw a-dp-]-Sn \¬-Im≥ ss{Iw-{_m©v tPm-bn‚ v I-Ωo-j-W¿-°v tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw \¬-In.

kw-ÿm-\-sØ A-gn-a-Xn-hncp-≤ _yq-tdm-°v ta¬ k-Ω¿-±ap-≠m-hm-\n-S-bp-≈-Xn-\m¬ BZ¿-iv tI-kv kn.-_n.-sF-°v ssI-am-d-W-sa-∂pw tIm-S-Xn A-t\z-j-W-Øn-\v ta¬-t\m-´w h-ln-°-W-sa-∂p-am-Wp knw{]o-Xv l-c-Pn-bn¬ B-h-iy-s∏´n-cp-∂-Xv. B-Z¿-iv A-gn-a-Xn-bn¬ tI{μ-a-{¥n kp-io¬ Ip-am¿ jn-≥sU-bv-°v ]-¶p-s≠-∂pw F-∂m¬ kn.-_n.-sF F-^v.-sF.-Bdn¬ A-t±-l-Øn-s‚ t]-cn-s√∂pw knw-{]o-Xn-s‚ A-`n-`m-j-

I≥ ssh ]n kn-Mv Nq-≠n-°m´n. F-∂m¬, B-cp-sS-sbm-s° t]¿ F-^v.-sF.-B-dn¬ tN¿-°W-sa-∂-Xv A-t\z-j-W G-P≥kn-bp-sS hn-ti-jm-[n-Im-c-Øn¬-s∏-Sp-∂-Xm-sW-∂v tIm-S-Xn ]-d-™p. B-Z¿-iv Ipw-`-tIm-W-Øn¬ {]m-Y-an-Im-t\z-j-Ww Xp-S-ßn c-≠p am-k-Øn-\p ti-j-am-Wv kn.-_n.-sF tI-sk-Sp-Ø-Xv. F^v.-sF.-B-dn-¬ ap≥ ap-Jy-a-{¥n A-tim-Iv N-hm-s‚-bpw hn-c-an-® ssk-\n-I D-tZym-K-ÿ-cp-sSbpw t]-cp-Ifp≠v.-

fp-sS Xym-KØ - n-s‚ I-YI - ƒ a-d°m-\p-≈-X-√. A-h-cp-w Xm-¬°m-en-I k-t¥m-j-߃ tXSnt∏m-bn-cp-s∂-¶n-¬ kzm-X{- ¥yk--a-c-Øn-¬ `m-K-am-hm≥ km-[n°m-sX h-cp-am-bn-cp-∂p-sh-∂pw tkm-Wn-bm-Km-‘n ]-d™ p.c¨-_o¿ kn-Mn-s‚ a-I-\mb l-cn-bm-\ ap-Jy-a-{¥n `q-]oμ¿-kn-Mv lq-U, tI-{μ-a-{¥n-amcm-b I-]n¬ kn-_-¬, k-®n≥ ss]-e-‰v, kzm-X-{¥y k-a-c-tk\m-\n kw-LS- \ - m {]-kn-U≥v APn-Xv kn-Mv k-∂n-ln-X-cm-bn-cp∂p.

Nnc-Rv-Po-hn-sb UÂ-ln-¡v hn-fn-¸n¨p ssl-Zc - m-_mZv: {]-Pm-cmPyw ]m¿-´n {]-knU‚ v Nn-cR - vP - o-hn-sb tIm¨-{K-kv ssl-°a - m≥-Uv U¬-ln-°p £-Wn®p. C-cp-I-£nIfpw X-Ωn¬ \n-e-\n-¬-°p-∂ [m-c-W k-Jy-am-°n am-‰p-∂-Xns\-°p-dn-®v N¿-® sN-øm-\m-Wv tIm-¨-{K-kv Nn-c-Rv-Po-hn-sb £-Wn-®-Xv. B-{‘m-{]-tZ-iv tIm-¨{- K-kv {]-kn-U‚ v Un {io\n-hm-kv A-dn-bn-®X - m-Wv C-°mcyw. Nn-c-Rv-Po-hn-b-p-am-bn tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ t\-c-tØ kw-km-cn-®n-cp-∂p-sh∂pw A-Xn\m¬ C-sXm-cp Xp-S° - a - s - √∂pw A-t±-lw ]-d™p.

hn-hmZw: kpj-a Xm³ apJy-a-{´n-amÀ X½n-epÅ i-{Xp-X-bp-sS kn.hn.kn k-Xy-hm-Mv-aq-ew k-aÀ-¸n-¡nà C-csb¶v ]n sP tXmakv 

kz¥w {]-Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: tI-c-f-Øn-se ap≥- ap-Jy-a-{¥n-bpw C-t∏m-gsØ ap-Jy-a-{¥n-bpw X-Ωn-ep≈ i-{Xp-X-bp-sS _-en-Sm-bmWp Xm-s\-∂v tI-{μ hn-Pn-e≥kv I-Ωo-j-W¿ ]n sP tXm-akv. tI-{μ hn-Pn-e≥-kv I-Ωo-jW¿ (kn.-hn.-kn) B-bn \n-b-an°-s∏-Sm-\p-≈ F-√m tbm-Ky-Xbpw X-\n-°p-≠m-bn-cp-s∂-∂pw tXm-a-kv kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ A-t±-lw hy-‡-am-°n. ]msam-en≥ tI-kn¬ X-s∂ t{]mkn-Iyq-´v sN-øm≥ A-\p-a-Xn-bp≠m-bn-cp-∂n-s√-∂p X-s‚ c≠m-a-sØ hn-i-Z-am-b k-Xy-hmMv-aq-e-Øn¬ tXm-a-kv Nq-≠n°m-´n-bn-´p-≠v. tI-{μ hn-Pn-e≥-kv I-Ωoj≥ Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b ti-

j-am-Wp kn.-hn.-kn-bm-bn \n-ban-°-s∏-S-m≥ X-s‚ t]-cv ]-cn-KWn-®-Xv. ]-Z-hn-bn-te-°p ]-cn-KWn-°-s∏-Sm≥ A-∂-sØ apXn¿-∂ D-tZym-K-ÿ-≥ Xm-\m-bncp-∂p. kn.-hn.-kn \n-b-a-\-Øn\p-≈, {]-[m-\-a-{¥n X-e-h-\mb aq-∂w-K k-an-Xn-°v ap-ºm-sI k-a¿-∏n-°p-∂ tc-J-Iƒ kw-_‘n-® A-t\z-j-Ww {]-k-‡am-h-W-sa-∂n-√. \n-b-a-\-Øn-\v ]-cn-K-Wn-°-s∏-Sp-∂-h-sc-√mw k¿-°m¿ sk-{I-´-dn-am-cm-sW∂p-≈-Xpw sk-{I-´-dn ÿm-\tØ-°v A-h-sc-Øp-∂-Xp tNmZyw-sN-øm-\m-hm-Ø kz-`m-h-ip≤n sIm-≠m-sW-∂-XpamWv- CXn-\p Im-c-W-sa-∂pw k-Xy-hmMv-aq-e-Øn¬ ]-d-bp-∂p.B-`y-¥-c, hn-tZ-i-Im-cy, [\, \n-b-a- a-{¥m-e-b-ß-fn-epƒs∏-sS \n¿-Wm-b-I-am-b hnjb߃ ssI-Im-cyw sN-øp-∂ ]-Z-

hn-bm-Wv sk-{I-´-d-n-am-cp-tS-Xv F-∂-Xp-sIm-≠p X-s∂ ss{S_yq-W¬ sN-b¿-am≥-am-cm-bn \n-b-an-°-s∏-Sm≥ -A-h¿ tbmKy-cm-Wv. sk-{I-´-dn-am-cm-bn \n-b-an-°s∏-Sp-tºmƒ X-s∂ hn-Pn-e≥kn-s‚ A-\p-a-Xn-tbm-Sp Iq-Sntb A-h-sc \n-b-an-°m-dp-≈q. F-´v 1972˛73 _m-®v sF.-F.-Fkv Hm-^n-k¿-am-sc-bpw X-s‚bpw \n-b-a-\-Øn-\v hn-Pn-e≥-kv A-\p-a-Xn tX-Sn-bn-cp-∂p. H-ºXp t]-sc-bm-Wp kn.-hn.-kn-bmbn \n-b-an-°-s∏-Sm≥ ]-cn-K-Wn®n-cp-∂-Xv. C-h-cn¬ F-√m-h¿°p-sa-Xn-tc G-sX-¶n-epw tIkn¬ Ip-‰-]-{Xw X-øm-dm-bn-h-cp∂ k-a-b-am-bn-cp-∂p A-sX∂pw C-h-cp-sS t]-cp-Iƒ Nq-≠n°m-´n tXm-a-kv ]-d-™p. cm-{„o-b-°m¿ X-s∂ C-c-bm°n-b-Xn¬ A-Xn-bm-b hn-j-a-ap-

≠v. X-s‚ `m-Kw hn-i-Zo-I-cn°m≥ {i-an-°m-Ø-Xp-sIm-≠v am-[y-a-߃ F-s‚ `m-K-Øv H-cp \ym-b-hp-an-s√-∂ \n-e-bn¬ apt∂m- ´ p- t ]m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ p. F-s‚ k¬-t∏-cv am-[y-a-߃ X´n-°-fn-°p-I-bm-Wv ˛ tXm-a-kv ]-d-™p.tI-c-f-Øn-se ap≥-ap-Jy-a{¥n-bpw C-t∏m-g-sØ ap-Jy-a{¥n-bpw X-Ωn-ep-≈ i-{Xp-X-bnte-°v X-s∂ h-en-®n-g-bv-°p-Ibm-bn-cp-∂p. F¬.-Un.-F-^v k¿-°m-cm-Wv ap≥ ap-Jy-a-{¥n sI I-cp-Wm-I-c-s\ t{]m-knIyq-´v sN-øm≥ A-\p-a-Xn \¬In-b-Xv. F-∂m¬ F≥.-Un.-F, bp.-]n.-F F-∂n-h-bp-sS `-c-Wß-fn-¬ I-gn-™ 12 h¿-j-am-bn X-s∂ t{]m-kn-Iyq-´v sN-øm≥ A-\p-a-Xn \-¬-In-bn-´n-s√-∂pw A-t±-lw tIm-S-Xn-sb A-dn-bn®p.

\yq-U-¬-ln: tI-{μ -hn-Pn-e≥kv I-Ωo-j-W-dm-bn (kn.-hn.kn) ]n sP tXm-a-kn-s\ \n-b-an®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-iv-\Øn¬ Xm≥ kp-{]nw-tIm-S-Xnbn¬ k-Xy-hm-Mv-aq-ew k-a¿-∏n°n-s√-∂p tem-Ivk-`m {]-Xn-]£-t\-Xmhv kp-j-am kz-cm-Pv. I-gn-™-Zn-h-kw kn.-hn.-kn Xn-c-s™-Sp-∏v k-an-Xn ]n sP tXm-a-kn-s\-Xn-tc-bp-≈ ]msam-en≥ tI-kv N¿-® sN-bv-Xncp-∂p-sh-∂v B-`y-¥-c a-{¥n NnZw-_-cw k-Ω-Xn-®-Xn-s‚ ]-›mØ-e-Øn-em-Wp k-Xy-hm-Mv aq-

ew k-a¿-∏n-t°-≠-Xn-s√-∂p kp-j-a Xo-cp-am-\n-®-Xv.- tXm-akn-s\-Xn-cm-b ]m-sam-en≥ tIkv Xm≥ k-an-Xn-bp-sS tbm-KØn¬ D-∂-bn-®n-cp-∂p-sh-∂p Nn-Zw-_-cw k-Ω-Xn-®n-cn-°p-Ibm-sW-∂pw A-Xn-\m¬ X-s‚ hn-tPm-bn-∏p tc-J-s∏-Sp-Øn-bn´p-s≠-∂pw kp-j-a ]-d-™p.tXm-a-kn-s\-Xn-tc-bp-≈ tIkv k-an-Xn-sb A-dn-bn-®n-´n-√mbn-cp-∂p-sh-∂v A-t‰m¿-Wn P-\d¬ Pn C h-l≥-h-Xn I-gn-™bm-gv-N kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ t_m[n∏n®n-cp-∂p.

cmP-bp-sS k-tlm-Zc-s\ tNmZyw sN-bvXp \yq-U¬-ln: 2Pn kv-s]{Œw Agn-a-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v ap≥ sS-en-tImw a{¥n F cm-P-bp-sS k-tlm-Z-c≥ F sI s]-cp-am-fns\ kn._n.sF tNmZyw sNbvXp. C∂-se kn._n.sF Bÿm\-Øp cm-hn-se XpS-ßnb tNmZyw sN-ø¬ ssh-Ip-t∂-cw

h-sc Xp-S¿-∂p-sh∂v Hu-tZymKnI hr-Ø-߃ ]-d™p. B-tcm-]-W hn-t[-bcm-b F√m-h-tcbpw tNmZyw sN-øpsa-∂v kn._n.sF A-dn-bn®p. Ign-™ Z-nh-kw F cmP-sb F-´p a-Wn-°q¿ kn._n.sF tNmZyw sN-bv-Xn-cp∂p.


8

kozhikode

2 s^-{_p-h-cn 2011 _p[≥

A§mSn Dj kv-IqÄ sk-e-Ivj³ A-©n\v

tIm-gn-t°mSv: D-j kv-Iqƒ Hm^v A-Xv -e-‰n-Iv-kn-te-°p-≈ Cu h¿j-sØ sk-e-Ivj≥ {Sb¬-kv D-j kv-Iqƒ Iymw-]-kn¬ A-©n-\p \-S-°pw.---- 1997, 98, 99 h¿-j-Øn¬ P-\n-® Im-bn-Im-`ncp-Nn-bp-≈ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v ]-s¶-Sp-°mw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ _-tbmUm-‰, P-\-\-k¿-´n-^n-°‰v, ]mkv-t]m¿-´v ssk-kv t^mt´m F∂n-h k-ln-Xw _m-ep-ti-cn In-\m-eq-cn-se D-j kv-Iqƒ {Ku≠n¬ cm-hnse F-´n-\v kv-t]m¿Sv-kv {U- n¬ dn-t]m¿-´v sNøWw.

-C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv e-Iv-N-dÀ H-gn-hv

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: ]m-e-°m-Sv, h-b-\m-Sv Pn-√-I-fn-se k¿-°m¿ tImf-Pp-I-fn¬ e-Iv-N-d¿˛C≥˛ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv X-kv-Xn-Ibn¬ G-gv Xm-¬°m-en-I H-gn-hp≠v. tbm-Ky-X 55 i-X-am-\w am¿B-bq-:sI-b¿ In-gn sX-dm-∏n In-‰v B-bq: sI-b¿ {_m≥-Uv Aw-_m-kU-dpw {]-ap-J {In-°-‰v Xm-c-hp-am-b {io-im-¥v ]p-d-Øn-d-°p-∂p. B-bp: sI-b-¿ am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ tUm. sI a-tl- t°m-sS Fw.-F-kv.-kn (C-e-Ivjv ta-t\m≥, h-f-∏n-e I-Ωyq-Wn-t°-j≥-kv am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ tPm¨-kv t]mƒ h-f-∏n-e, t{Sm-Wn-Iv-kv) _n-cp-Z-hpw, s\B-bq:sI-b¿ am-t\-P¿-am-cm-b jm-Pn Ip-am¿, hn cm-P≥ F-∂n-h¿ k-ao-]w ‰pw (C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv). ]-´n-IPm-Xn/h¿-K hn-`m-K-°m¿-°v Fw.-F-kv.-kn-°v 50 i-X-am-\w am¿-°v a-Xn. C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kn¬ ]n.F-®v.-Un tbm 1990 Un-kw-_¿ 31\v ap-ºv t\-Sn-b Fw.-^n¬ _ncp-Z-tam D-≈-h¿-°v s\-‰v tbmKy-X B-h-iy-an-√. Xm¬∏cy-ap≈-h¿ A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰p-IsIm®n: B-kv-t{Xenbbn¬ D- °pw. cmhnse 11 apX¬ D-®- tIm-∏n-Ifpw hnZym¿Yn-Iƒ fp-am-bn lm-P-cm-h-Ww.∂-X hnZym-`ym-k-Øn\v B{K- bv°v c≠p-h-sc-bmWv taf. sIm-≠p-h-tc-≠-Xm-Wv. ln-°p∂ hn-Zym¿Yn-Iƒ°p-thtaf-bn¬ ]s¶-Sp-°p-∂-hB-kv-t{Xen-b≥ k¿h-I≠n sF.Un.]n FPyp-t°-j≥ ¿°v ^okvclnX At]-£m- em-im-e {]Xn-\n-[n-I-fp-ambn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: dn-hn-j≥ C¥y, Cu amkw \men\v XmPv t^m--ap-Iƒ e`n-°pw. tbmKyX hnZym¿-Yn-Iƒ-°v t\-cn´v Bi- 2003 kv-Iow {]-Im-c-ap-≈ AtK‰vthbn¬ hnZym-`ym-k-taf D≈-h¿°v taf-bn¬ Xs∂ b-hn-\nabw \S-Øm-\p≈ th- ssπ-Uv k-b≥-kv em-_v ]-cokwL-Sn-∏n-°pw. B-kvt{X-en- k¿h-I-em-im-e-Iƒ kvtIm- Zn-sbm-cp-°p-I-bmWv Dt±-iy- £ s^-{_p-h-cn aq-∂n-\v cm-hnbbnse H-ºXv {]apJ k¿h-I- f¿jn∏v A\p-h-Zn-°pw. Hm-¨- sa∂v sF.Un.]n FPyp-t°- se H-º-Xv ap-X¬ Xn-cp-h-\-¥em-im-e-Ifntebpw hnhn[ hn- kvt]m´v Hm^dpIfmWv as‰m- j≥ kuØv Gjy doPy\¬ ]p-cw sk≥-{S¬ t]m-fn-sS-Iv-\nZym--`ym-k ÿm]-\-ßfntebpw cp B\p-Iq-eyw. k¿´n-^n-°-‰p- Ub-d-IvS¿ l¿aoXv s]‚¬ °v tIm-f-Pn¬ \-S-Øp-sa-∂v {]n≥-kn-¬ A-dn-bn-®p.A[n-Ir-X¿ taf-bn¬ ]-s¶-Sp- I-fpsS Hdn-Pn-\epw t^mt´m- Adn-bn-®p.

Bkvt{Xen-b³ hnZym-`ym-ktaf \men\v sIm¨n-bnÂ

A-ss¹-Uv k-b³-kv ]-co-£

\nehmcw

d_À- hn-e DbÀ-¶p-

d_dn-\pw- shfn-s®Æbv-°pw 100 cq-] h¿-[n-®p sIm®n

A-S° - ]p-Xnb-Xv 6000˛7600 ]-g-b-Xv ............. 8500 sIm-´-tØß sNdpXv.... 4800þ5,200 hepXv......... 5,400 ˛ 6,000 (hS-Ic)........ 4,200-- ˛4600 Ip-cpapfI-v \mS≥...............-. 20,200 tN´≥................... 20,600 hb\mS≥............... 21,200 d_¿ 4...................... 22,000 ˛5............................ 20,400 H´p-]m¬........... 15,500 DW°°∏(Xriq¿) 2,225 (Ccn´n).................... 1300 s]m∂n....................... 28.00 Ipdph..................... ..... 21.40 ]-®-cn....... 15.50 ssaZ......................... 1770 B´.............................. 1650 kqNn........... 1860 ]©-km-c.... 2950 kz-¿Ww............ 15,040-X¶w................ 20,400 sh≈n.............. 43,400

shfn-s®-Æ........... 9300s^{_p-hcn ........... 8895 am¿®v ........... 8495 G{]n¬ ........... 8080 sabv ............. 7960 sIm-{]-............ 6210˛6300 ]n-Æm°v tdm-´-dn......... 2000 FIvkv]-√¿.....-.... 1700 Ip-cpapfIv]p-Xn-bXv 20,800 A-¨-Km¿-_n-ƒ-U-v. 21,300 Km¿-_nƒ-Uv.....-...... 22,100 Np°vC-SØcw.14000˛17,000--------------taØcw........ C√ a™ƒ\mS≥.... 13000 AS° ]g-bXv... 8500˛---- 9000 AS°]pXn-bX - v 7000˛7700 ]©-kmc......-......... 3000 apf-Iv.......-........ 7000-˛10000 Dgp-∂v.......-......... 6300˛6800 sNdp-]-b¿.....5400˛6200 IS-e........-......... 3100˛3700 apXn-c.....-................... 2000 F≈v......... 6000˛9000 a√n................ 5000˛ 1-- 1000 ]®-cn......-........... 1500˛2150]pgp-°-e-cn........ 2100˛2700 PmXnsXm≠≥..-.. 300˛325 sXm≠n√m-Ø-Xv. 600˛625Pm-Xn-]-{Xn-.-... 1500˛1600 {Kmºq ....-............... 310-˛350 It®m-ew........... 30,000d-_¿ B¿.Fkv.Fkv ˛5 ..............21,100˛21,600d-_¿˛4 t{K-Uv.-.. 22,300 H´p-]m¬........... 16600 kz¿Ww................. 15040-

ae-∏pdw shfns®Æ....(Sn≥) 1430 I-S-se-Æ.................... 1420 \s√-Æ.................. 1230 dn-ss^≥Uv Hm-bn-¬... 1010 F≈n≥]nÆm°v . .....1820 sIm-{]........................... 6300 ]n-Æm-°v......... 1750.00 IS-e-∏n-Æm-°v ....... 1700 ]-©-km-c........ 2940 sh-√w......................... 1600 ssa-Z............ 1720 i¿°-cs∏mSn... 1770 A-hn-¬............... 2200 A-cn................. 1200˛2800 A-cn a-´.................. 2260 ]®-cn................... 2500 Xph-c-∏-cn∏v 6000 a√n........... (40kg) 2340.00 apXn-c..................... 1800.00 sN-dp-]-b-¿......... 6500 I-S-e.. ............ 3500 h-≥-I-S-e.. ................ 3700 dh............................... 1850

tImgnt°mSv shfns®Æ........ sIm{]F-Sp-Ø]-Sn.. D-≠............... cm-Pm-]q¿..... Zn¬-]-k¥v.......... dmkv.................. ]nÆm°v (tdm´dn)................ FIvkv]√¿..........

9,200 6,250 6600 7200 6,400 6,125 21,40 1,700

apf-IvF.kn........... 2125 apf-Ivk-Xy-aw-K-ew. 2550 D-gp-∂p-]-cn-∏v............ 6000 D-gp-∂v..........6800 d_-¿-(I-ntem).... 220.00 tem-´v................... 212.00 H-´p-]m-¬.............. 160 Ip-cp-ap-f-Iv........... 21800 \m-fn-tI-cw....... 1925.00 sIm-{]................ 6100 sIm-´-S-° (]-g-b-Xv)............ 9015.00 ]pXn-b-Xv................ 7300.00 t\{¥°mb \mS≥.............. 15.00 hb\mS≥............... 15.00 Xr®n ............................ 12.00 Iip-h≠n ......... 3900 Nßc-Ipfw sIm´-S-° ]gbXv................. 9200 ]pXn-b-Xv........ 7900 c≠mwX-c-w...... 6000 ]pem-a-t¥mƒ sIm´-S-° ]g-bXv......... 9300˛9800 ]pXnbXv...... 7700˛8370 c≠mw-X-cw..... . 6700þ8250

c≠mwX-cw................. 20.60 F.]n........................ 20.00 Ipdp-h....................... 21.50]®-cn H-∂mw-X-cw......19.40 ]®cnc≠mwXcw..... 14.20 d-_¿ tem-´v............ 206.00 d-_-¿t{K-Uv.............. 219.00 kv-{Im-∏v..-....-............. 155.00

˛4................ 22225 ˛5.......................... 21500 Xcw-Xn-cn-°mØ-Xv.. 21000˛21050 sh-fn-s®-Æ .............. 9700 sIm-{]....................... 6600]nÆm°v...................... 1700

Be-∏pg ----

Xriq¿

kz¿Ww.................. 15,040-Hcp {Kmw.............. 1880 X¶w.............. 20,200 sh≈n(1Intem)..... 42,000 10{Kmw................ .... 430 Acn(-]p-©) 28.50˛29.00 (-kp-tc-J)... . 31.00-˛33.00 (-P-b)..... 28,00˛28,50 Dgp∂v.......... .... 9200 IS-e......... 3500 ]cn-∏v............... 3600˛ 3900 sNdp-]-b¿..... 6200-˛7200 apfIv............... 6400 ˛7100 a√n.............. 4600 ]©-kmc-.......... 3100 shfns®Æ....... 9300 sIm-{]........ 6250˛6300

kz¿Ww.... 1880 sh≈n....................... 430 X¶w....................... 2030 shfn-s®-Æ......... 9250 \s√Æ................. 1375 IS-seÆ ......... 1400 sIm-{].................. 6300 tXßm-∏n-Æm°v......... 1625 F≈v ]n-Æm°v......... 1950 AS° (]g™n) ]g-b-Xv............. 1900˛1999 ]pXn-b-Xv......... 1600˛1750 c≠mw-Xcw ........ 1100-˛1350 d-_-¿........... 22,000 Ip-cp-ap-f-Iv.... 20,100 Aae ]pXn-bXv ........... 1580-˛1725 ]g-bXv........... 1800˛2010 c≠mw-Xcw ........... 800˛1300

I¬∏‰ tIm´bw IpcpapfIv tN´-≥-...... hb-\m-S≥... Im--∏n ]cn∏v................ D≠°m∏n(54In.) C©n(Nm°v)......... t\{¥°mb(Izn)....

d_-¿ t_m¿Uv. hne 21,300 21,800 9100 2825 1300 1000

]me°mSv A-cn-, a-´ H∂mw-X-cw.. c≠mwX-cw................ PbFw.-]n-............... c≠mw X-cw........... I-¿-Wm-S-I.-.......-........ s]m∂n................... c≠mwX-cw................ tdm-kv....................... ]m-e-°m-S-≥ kn H.... t_m-[-\ H∂mwX-cw ................

22.30 21.80 28.00 25.50 25.50 25.00 19.00 20.00 20.00 21.50

B-¿.F-kv.F-kv4 . 22350 B-¿.F-kv.F-kv-5. 21600 sF.F-kv.F-≥.B-¿20 ....................22100 60%em-‰-Iv-kv......... 14945 d_¿: sIm®n B-¿.F-kv.F-kv˛4 22350 ˛5...............-. 21600 cmPym-¥chne _m-t¶m-°v B¿.-Fkv.F-kv-1 26433 ˛2................. 26345 ˛3......... 26264 ˛4................. ........ 26219 ˛5................. 26153 Izem-ew-]q¿ Fkv.F -- w.-B¿20.. 24649 60% em‰Ivkv .-...... 15318 B¿.-F-kv.-F-kv

I-Æq-¿ Acn Ip-dp-h.......... 21.30 ˛22.50 t_m-[-\.......... 22.00 s]m-∂n............ 19.00˛ 23.00a´................ 22.00 ]-®-cn................. 14.00 -]-©-km-c............... 29.00 Ip-cp-ap-f-Iv.......... 206.00 A-S-°............. 88.00 ssa-Z.......... 1830 (90 Intem) sh-fn-s®-Æ(Sn-≥)..... 1380 Izn-‚-¬............. 9133 sIm-{]................... 58.00 tXß.................... 18.50 kz¿-Ww............ 15040 X-¶w...................... 20150 sh≈n ... 42500

tIcf bq\n-th-gvknän _n.F-kv-kn \-gv-knMv ]p-\À-aq-e-y-\nÀ-W-bw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿-h-Iem-im-e k-]v-Xw-_dn¬ \-S-Øn-b c≠mwh¿-j _n. F-kvkn \-gv-kn-Mv ]-co-£bp-sS ]p-\¿-aq-e-y-\n¿tIcf W-b-Øn-\pw kq-£v-akÀhIemime ]- c n- t im- [ - \ - b v - ° pw s^-{_p-h-cn 17 h-sc A-t]-£n-°mw.-

C-cp-]-s¯m-¶mw \q-äm-−n-se A-[-y-m-]-\-co-Xn-IÄ: Zzn-Zn-\ A-´m-c-jv-{S k-t½-f-\w

k¿-h-I-em-im-e C≥-Ãn-‰-yq-´v Hm^v Cw-•o-jv, bp.Pn.kn-˛-F-kv.F. ]n, sk‚¿ t^m¿ Cw-•o-jv emw-tK-zPv So-®nMv F-∂n-h kw-bp-‡-am-bn \m-sfbpw a-‰-∂mfpw C-cp-]-sØm∂mw \q-‰m-≠n-se A-[ym-]-\ co-XnIƒ( ELT : Pedagogical Strategies in the 21st Century ) F∂ hn-j-b-Øn¬ Zzn-Zn-\ A-¥m-cm-jv-{S k-tΩ-f-\w kw-L-Sn-∏n-°pw. Xn-cp-h\-¥-]p-cw k-b≥-kv B≥-Uv sS-Ivt\m-f-Pn ayq-kn-b-Øn¬ \m-sf cm-hnse H-º-Xn\v A-Uo-j-\¬ U-b-d-IvS¿ P-\-d¬ Hm-^v t]m-enkv tUm. Ae-Iv-km-≠¿ tP-°-_v sF.]n.F-kv. k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tÉv C≥-Ãn-‰-yq-´v Hm-^v Cw-•o-jv ap≥ Ub-d-Iv-S¿ tUm. sI F≥ in-h-cm-a≥ ap-J-y-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. k-tΩ-f\-Øn¬ hn-tZ-i k¿-h-I-em-im-e-Ifn¬ \n-∂v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-Z-Kv≤¿ {]-`m-j-W-߃ \-S-Øpw. \men\v \-S-°p-∂ k-am-]-\-k-tΩ-f-\Øn¬ a-{¥n Fw -F -t_-_n ap-J-y{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

\m-t\m k-b³-kv Bâvv sS-Iv-t\m-f-Pn e-Iv-N-dÀþ Xn-cp¯v

k¿-h-I-em-im-e Im-c-y-h-´w sk‚-¿ t^m¿ \m-t\m k-b≥-kv B≥Uv \m-t\m sS-Iv-t\m-f-Pn-bn¬ I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ e-Iv-N-d¿ \n-b-a-\Øn-\m-bn s^-{_p-h-cn A-©n-\v \-S-

Øp-∂ hm-Iv C≥-˛-C‚¿-h-yp-hn-\p- b¬ F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂-Xn-\p- hgn, s^{_phsc 28 hsc k-¿-h-I≈ Ip-d-™ hn-Z-ym-`-ym-k-tbm-K-y-X ≈ A- ¬ tc-J-I-fp-am-bn C‚¿-h-yq- em-imebn¬ ka¿∏n°mw. hn-i-Zhn-hc߃ ]T\ hIp∏pIfn¬ 55 i-X-am-\w am¿-°n¬ Ip-d-bm-sX hn-\v lm-P-cm-I-Ww.e`yamWv. ^n-kn-Iv-kv/ sI-an-kv-{Sn hn-j-b-ßfn¬ Fw. F-kv.kn. _n-cp-Z-hpw \mtIm´bw: 2010 G-{]nt\m k-b≥-kn¬ ]n. F-®v.-Un Aen¬ \SØnb c≠mw s√-¶n¬ bp.Pn.kn. s\-‰p-am-Wv. t\-ch¿j _n.Fkv kn satI{μ BtcmKy a{-¥m-e-b-ØnsØ {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv i-cn-b-s√∂v Un-°-¬ tdUntbmf- s‚ Iognep-≈ C-¥y≥ Iu¨kn¬ A[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. Pn°¬ sSIvt\mfPn Hm^v saUn°¬ dntk¿®n\p alm-ßm-KmÔn Un{Kn ]co£bpsS kÀhIemime ^ew {]-kn-≤o-I-cn®p. th≠n almflmKm‘n k-¿-h-I-emim-e Gs‰SpØv \S∏m°p∂ K-th] p \ ¿ a q e y - \ n - ¿ - W - b Ø n \ p w j-W s{]mPIv‰ntebv°v Pq\nb¿ k q £ v a ] c n t i m [ \ b v ° p w dntk¿®v s^t√msb B-h-i-yk¿-h-I-em-im-e Pq-sse/ B-K- s^{_phcn 28 hsc At]£n°mw. ap≠v. ssl s]¿t^ma≥kv ss\Ãn¬ \-S-Øn-b hn-Zq-c-]-T-\ Fw.F. 2010 Pq-Wn¬ \SØnb H∂mw A-\-e-‰n-°¬ C-°-tWm-an-Iv-kv skaÿ _n.Fkv.kn A-Izm-I-ƒ- tem¨ \mt\m tImwt]mssk‰v ({]o-hn-b-kv, ss^-\¬) ]-co-£-m-^- ®-¿ Un{Kn ]co£bpsS ^ew {]-kn- t^m¿ sU‚¬ Bπnt°j≥kv ew sh-_v-ssk-‰n-epw (www.ker- ≤o-I-cn®p. ]p\¿aqey-\n-¿-W-bØ-n- F∂ hnjbØn¬ {]mhoWyw alauniversity.ac.in) ]-co-£m-tI- \-pw kq-£va-]cnt-im[-\-bv-°pw thWw. Imemh[n 3 h¿jw. H∂mw {μ-ß-fn-epw e-`n-°pw. A¿-®-\ -]n s^{_phcn 21 hsc At]£n-°mw. ¢mt msS Fw.Fkv kn sIankv{Sn / t]mfna¿ kb≥kv _ncpZhpw Fkv (c-Pn.\w. 1127) H-∂mwdm-¶v t\s\‰pw thWw. As√¶n¬ ^Ãv Sn. ]p-\¿-aq-e-y-\n¿-Wb-Øn-\pw kq¢mt mSpIqSnb Fw.C / Fw.sSIv £v-a-]-cn-tim-[-\-bv-°pw am¿-®v 31-\v _ncpZw D≠mbncn°Ww. {]-Xn-amap-ºv A-t]-£n-°-Ww.kw 12,000/- cq] s^t√mjn∏pw ho´p-hmSI _Øbpw e`n°pw. k¿-h-I-em-im-e Im-c-y-h-´w skalmflmKm‘n k-¿-h-I-em-im- _tbmUm‰bpw k¿´n^n°‰pIfp‚¿ t^m¿ Pn-tbm C≥-^-ta-j≥ k- e C‚¿ bq\nthgvkn‰n sk‚¿ sS km£ys∏SpØnb i-cn-]I-¿-∏pb≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn-bn¬ I- t^m-¿ Unsk_nen‰n ÃUokn¬ I-fpw klnXw {]^. tUm. km_p cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ e-Iv-N-d¿ \n-b-a- hnhn[ HgnhpIfn¬ \n-ba-\-Øn-\p- tXmakv, sk‚¿ t^m¿ \mt\m \-Øn-\v s^-{_p-h-cn 10 cm-hn-se 9.- ≈ C‚¿hyp s^{_phcn 2, 3 Zn-h- kb≥kv B‚ v \mt\m sS-Ivt\m-f30 \v ]m-f-bw k¿-h-I-em-im-e kßfn¬ cmhnse 10 \vv kvIqƒ Pn, almflmKm‘n k-¿h-Iem-imImw]kn-se t{]m-˛-ssh-kv Nm≥-k- Hm^v _ntlhnbd¬ k-b≥-k-kn- e, ]n.Un ln-¬-kv ]n.H, tIm´bw e-dp-sS tN-º-dn¬ hm-Iv-˛-C≥ C‚¿- ¬ \SØpw. {]kvXpX C‚¿hyq-hn- 6-8-6 560 F∂ hnemkØn¬ A-t]hyq \-S-Øpw. tbm-K-y-X: dn-tam-´v \p≈ Adnbn∏p e`n°mØhcpw £n°pI. C-sabn¬: sabupolysk≥-knMv/ Pn-tbm C≥-^¿-am-‰n-Iv- A`napJØn\p lm-P-cm-hWw. ^o- mer@yahoo.com kn¬ Fw.F-kv-kn/ Fw.sS-Iv _n-cp- ¬-Uv sa ©¿ XkvXnIbntet^m¨: 9447223452. At]£ Zw. A-s√-¶n¬ Pn-tbm-f-Pn/Pn-tbm- bv°p≈ C‚¿hyp XnøXn ]n-∂oS- e`nt°≠ Ahkm\ XnøXn 2011 {K-^n F-∂n-h-bn¬ dn-tam-´v sk≥- dnbn°pw. s^{_phcn 15 knMv/Un-Pn-‰¬ C-ta-Pv C‚¿-s{]-t´j≥/Pn-tbm C≥-^¿-ta-j≥ sS-IvalmflmKm‘n k¿-hI-emi-mt\m-f-Pn C-h-bn¬ kv-s]-j-y-sse- e-bn¬ 2011 ¬ t]mÃv tUmŒd¬ k¿hIemimebn¬ 2003se tk-j-t\m-Sp-Iq-Sn Fw.F-kv-kn _n- s^temjn∏n\v (^pƒssSw dnt-k¿cp-Zw. {]m-bw 01.-01.-2011-¬ 35 h-b- v I- ®v) At]£n°mw. k¿hIemime `uXnI imkv{X t\m_¬ tPXmhv gn-bm≥ ]m-Sn-√. am-k-th-X-\w P\d¬ kvt‰mdn¬ \n∂pw e-`n-°p- {]^. k¿ B‚Wn sP se§‰ns‚ 10,000/˛ cq-]. Xm¬-∏c-y-ap-≈-h¿ {]m- ∂ \n›nX t^mdØnep≈ A-t]- t\XrXzØn¬ \S∂ph∂ N-Xp-¿-Znbw, tbm-Ky-X, ]-cn-N-bw, Xn-cn-®-dn- £-Iƒ _‘s∏´ ]T\ hIp∏p \ imkv{X ktΩf\w kam]n®p.

]co£m^-ew

Fw.Pnbn \mt\mkb³kv KthjI Hgnhv

Fw.-F A-\-e-än-¡Â C-¡-tWm-an-Iv-kv H-¶mw dm-¦v AÀ-¨-\-bv-¡v

e-Iv-N-dÀ: hm-Iv-þ-C³ CâÀ-hyq

Fw.Pn Unsk_nenän ]T\tI{μ¯n HgnhpIÄ : CâÀhyp 2, 3 Xn¿XnIfnÂ

t]mÌv tUmÎd s^temjn¸v

Fw.Pn : NXpÀZn\ imkv{X kt½f\w kam-]n¨p

tI-cf D∂X hnZym`ymk k-an-Xnbpw k¿hIemimebpw kw-bp-‡ambn kwLSn∏n°p∂ FdpssU‰v ]≤Xnbnse ap-Jy {]`mjI\mWv {]^. se§‰v. Sm‰m C≥Ãn‰yq´v Hm^v ^≠sa‚¬ dntk¿®v, Xn-cp-h-\¥-]pcw sFk¿ F∂nhbpsS B`n-ap-JyØn¬ \S∂ imkv{X k-tΩf-\w Izm≠w kmt¶XnI hnZybpsS sshhn[yßsf∏‰n hn-Zy-m¿-Yn-I-ƒ°v ]pØ\dnhpIƒ ]I¿∂p. imkv{X KthjW taJebnse A-\¥km[yXIƒ N¿-® sNøs∏´ ktΩf\Øn¬ \nch[n tImfPv, k¿hIemime hnZym¿YnIfpw A[ym]Icpw ]s¶SpØp. {]^. tPmk^v kmaph¬, kp]q¿Wm kn≥l (cma≥ dntk¿®v C-≥-Ãn‰yq´v, _mw-•q¿), Fkvv i-¶-c-\m-cmbW≥, A\n¬ jmPn, {io[¿ ZØ (sFk¿ Xncph\¥]pcw, tUm. F≥ hn DÆn°rjvW≥, tUm. sI CμpteJ (Fw.Pn k¿hIemime) F∂nh¿ {]`mjW߃ \-SØn.

]co£

tX™-∏ew: Imen°‰v k¿h-I-em-ime Fw.tImw (hn-Zq-c-hnZym- ` ym- k - h n- ` m- K w) aq∂v, \mev ska-ÿ Imen¡äv ]co-£-Iƒ s^{_pkÀhIemime hcn Ggn\pw H∂v, c≠v ska-ÿ ]co-£-Iƒ s^{_p-hcn F´n\pw Bcw-`n-°pw. hnZym¿YnIƒ k¿h-I-em-ime sh-_vssk‰n¬ \n∂pw Uu¨temUv sNbvX lmƒSn-°‰n¬ tcJ-s∏-SpØnb tI{μ-Øn¬ ]co£ Fgp-tX-≠-XmWv.hni-Z-amb ssSwtS-_nƒ ]coIvjm tI{μ-Ønepw sh-_vssk-‰nepw e`y-am-Wv. hni-Z-hn-h-c߃°v 0494 2401130 F∂ \º-dn¬ _‘-s∏-Smw. Imen-°‰v k¿h-I-em-ime _n.F-®v.-Fw-Fkv c≠v,aq∂v h¿j kπn-sa‚dn ]co-£-Iƒ bYm-{Iaw s^{_p-hcn 10, 11 Xnø-Xn-I-fn¬ B-

I-em-ime sh_vssk-‰n¬ (www.universityofcalicut.info) e`y-am-Wv. cw--`n-°pw. ]p\]cn-tim-[\, ]p\¿aq-ey\n¿Wbw F∂n-h°v s^{_p-hcn k¿Δ-I-em-ime Fw.-Fkvkn HºXv hsc At]-£n°mw. sl¬Øv B‚ v tbmK sXdm∏n c≠mw ska-ÿ ]co-£-°p≈ At]-£ kzoI-cn-°p∂ Ah-km\ XnøXn s^{_p-hcn F´v. 100 cq] k¿h-I-em-ime _n.F/_n.]ng-tbmSv IqSn s^{_p-hcn 10 hsc Fkvkn/_n.tImw H∂mw h¿j At]-£n-°mw. ]co£ s^{_p- ss{]h‰v cPn-kvt{S-j\p≈ At]hcn 18\v Bcw-`n-°pw. £-Iƒ kzoI-cn-°p-∂-Xn\v s^{_pImen-°‰v k¿h-I-em-ime _n.- hcn H∂v apX¬ 16 hsc k¿h-I-emsSIv/_n.-B¿Iv H∂v, c≠v ska- ime C≥^¿ta-j≥ sk‚¿,-h-S-Iÿ dKp-e¿(2010 {]th-i-\w) ]co- c, ]co£m `h≥ F∂n-hn-S-ß-fn-¬ £Iƒ°p≈ Hm¨sse≥ A-t]- kvt]m¿´v shcn-^n-t°-j≥ Iymw]p£ kzoI-cn-°p∂ Ah-km\ Xn- Iƒ \S-°pw. øXn s^{_p-hcn 25. 100 cq] ]ngHm¨sse-≥ cPn-kvt{S-j≥ \Stbm-SvIqSn am¿®v H∂v hsc-bpw, 500 Ønb hnZym¿Yn-Iƒ°v am{Xta cq] kq∏¿ss^-t\mSv IqSn am¿®v Cu kwhn-[m\w D]-tbm-Kn-°m≥ A©v hscbpw At]-£n-°mw. km[n-°p-I-bp≈q. cmhnse ]co£m XnøXn ]n∂o-S-dn-bn-°pw. 10.30apX¬ sshIo´v \mev hsc Imen-°‰v k¿h-I-em-ime _n.- {]h¿Øn-°p∂ Iymw]n¬ ]s¶-SpF-kv.kn sF.Sn Bdmw ska-ÿ °m≥ Xm¬∏-cy-ap≈ hn-Zym-¿-Yn(2008˛09 {]th-i-\w) dKp-e¿/kπn- Iƒ sa‚dn ]co-£-Iƒ°v ]ng-Iq-SmsX 1.Uu¨temUv sNbvX At]s^{_p-hcn 10 hsc-bpw, 100 cq] ]ng- £-bpsS km£y-s∏-Sp-Ønb {]ntbmSv IqSn s^{_p-hcn 16 hsc-bpw, ‚u-´v, 2. A ¬ Nem≥ cko-Xv, 500 cq] kq∏¿ss^-t\mSv IqSn 3 tbmKyXm ]co£m k¿´n-^ns^{_p-hcn 19 hscbpw At]-£n- °‰v, am¿°v enÃv, Sn.-kn, F∂n-h°mw. ]co£m XnøXn ]n∂o-S-dn-bn- bpsS Hdn-Pn-\¬(A- ¬ k¿´n-^n°pw. °-‰pw, am¿°venÃpw shcn-^n-t°j\v tijw XncnsI \evIpw) 4. k¿Δ-I-emime 2010 sabn¬ tbmKyXm ]co£m k¿´n-^n-°‰v, \S-Ønb _n.-F-kv.kn F®.v-Fw- am¿°v enÃv, Sn.-kn, F∂n-h.Fkvkn kn-.F-kv \memw bpsSkm£y-s∏-Sp-Ønb ]I¿∏v 5. Fkv.Fkv.-F¬.kn k¿´n-^nsk--a-ÿ ]co£m ^ew {]kn-≤o-Icn-®p. am¿°v enÃp-Iƒ AXXv °‰v (P\\XnøXn hy‡-am-°p-∂tI{μß-fn¬ e`y-am-Wv. ]p\¿ Xn\v ) 6.tbmKyXm ]co-£-bn¬ am-¿aqey-\n¿W-bw, ]p\-]-cn-tim-[\ °n--f-hn\v A¿l-X-bp-≈-h¿ A ¬ F∂n-h°v s^{_p-hcn 14hsc IΩyq-Wn‰n k¿´n-^n-°-‰v , km£yAt]-£n-°mw. Imen-°‰v k¿h-I- s∏-Sp-Ønb tIm∏n F∂nh k-lnem-ime 2010 \hw-_dn¬ \S-Ønb Xw lmP-cm-th-≠-Xm-Wv. hn-Zym-¿-YnFw.-Fkv kn πmt‚-j≥ Uh-e- Iƒ Uu¨temUv sNbvX At]]vsa‚ v aq∂mw ska-ÿ ]co£m £-, Nem≥ ckoXv F∂nhbpsS ^ew {]kn-≤o-I-cn-®p. ^ew k¿Δ- tIm∏nIƒ kq£n-t°-≠-Xm-Wv.

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ

At]£

ss{]häv cPn-kvt{S-j³ hnZymÀYn-I-fpsS {i²bv¡v

]co£m ^ew

kÀ-¡mÀ sh-_v-t]mÀ-«Â tÌ-äv Um-äm-skâ-dn-te-¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sF B‚ v ]n.- B¿.--Un sh-_v B‚ v \yq ao-Un-bm hn`m-K-Øn¬, kw-ÿm-\ sh-_v-t]m¿-´en-s‚-bpw a-‰v 47 k-_v sUm-ssa-\p-Ifp-sS-bpw ssa-t{K-j≥ tPm-en-Iƒ ]q¿Øn-bm-b-Xm-bn sF B‚ v-]n.-B¿.--Un U-b-d-Iv-S¿ Fw -\-μ-Ip-am¿ A-dn-bn®p.- k¿-°m¿ sh-_v-ssk-‰p-Iƒ cmPy-Øn-\p-≈n¬-\n-∂v tlm-Ãv sN-øW-sa-∂ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ I¿-i-\am-\-Z-fiw ]m-en-®m-Wv kw-ÿm-\ k¿-°m¿ sh-_v-t]m¿-´-em-b www.kerala.gov.in Dw A-\p-_-‘ k-_vsUm-sa-bn-\p-I-fpw C-Xn-\-Iw I-t\Un-b≥ k¿-h-dp-I-fn¬-\n-∂pw kwÿm-\ sF.-Sn an-j-\v Io-gn-ep-≈ tÃ-‰v Um-‰m-sk‚-dn-te-°v ]p-\¿-hn-\y-kn®n-´p-≈-Xv.- C-Xn-t\m-sSm-∏w X-s∂, k¿-°m¿ sh-_v-ssk-‰p-Iƒ kz-X-{¥tkm-^v-‰v sh-b¿ N-´-°q-´n-te-°v am-‰Ww F-∂ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ am¿-K\n¿-tZi-{]-Im-cw kw-ÿm-\ k¿-°mcn-s‚ sh-_v-t]m¿-´¬ kn.-Fw.F-^nte-°v am-‰p-∂-Xn-\p-≈ B-i-b-˛-hn-Ik-\-˛-cq-]-I-¬]-\ tPm-en-Iƒ sF B‚ v ]n.--B¿.--Un sh-_v B‚ v \yq aoUn-b Un-hn-j-\n¬ ]q¿-Øn-bm-bn-h-cp∂p. t]m¿-´-en¬ hn-h-c-߃ Dƒ-s∏-SpØp-∂-Xn-s‚ hn-tI-{μo-I-c-W-Øn-\pw C-˛-`-c-W-\n¿-h-l-Ww, tk-h-\ hn-X-cW kw-hn-[m-\w F-∂n-h-bp-sS k-a-\zb-Øn-\pw kn.--Fw.--F-^v πm-‰v-t^m-an¬ Pqw-em tkm-^v-‰v-sh-b-dn-te-°p-≈ am-

‰w D-]-I-cn-°pw.-

U-]yq-t«-j³ H-gn-hv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \yq-U¬-ln-bn¬ ^p-Uv tIm¿]-td-j≥ Hm-^v C-¥ybn¬ P-\-d¬ am-t\-P¿ X-kv-Xn-I-bnte-°v U-]yq-t´-j≥ hy-h-ÿ-bn¬ \nb-an-°-s∏-Sp-∂-Xn-\v tI-{μ k¿-ho-knse U-]yq-´n sk-{I-´-dn/U-b-d-Iv-S¿ Xe-Øn-ep-≈ D-tZym-K-ÿ-cn¬ \n-∂p A-t]-£ £-Wn-®p. A-h-km-\ XnøXn s^-{_p-h-cn G-gv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ www.prd.kerala.gov.in sh_v-ssk-‰n-se whats new F∂ en-¶n¬ e`n°pw.-

kz-bw-sXm-gn hm-bv-]m ]-²-Xn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ ]-´n-IPm-Xn h¿K hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ \-S-∏m-°p-∂ kz-bw-sXm-gn¬ hm-bv-]m ]-≤-Xn-bm-b {]^-j-\¬ k¿-ho-kv ]≤-Xn-°p Io-gn¬ hm-bv-] \¬-Ip-∂-Xn\m-bn kw-ÿm-\-sØ {]-^-j-\¬ tbm-Ky-X-bp-≈ ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬-s∏-´ kw-cw-`-I-cn¬ \n-∂v A-t]-£ £-Wn®p. ]-c-am-h-[n 1,50,000 cq-] hm-bv-]-bmbn A-\p-h-Zn-°pw. tUm-Iv-S¿, F-©n\o-b¿, Nm¿-t´¿-Uv A-°u-≠‚ v, ^m¿-a-kn-Ãv, e-t_m-d-´-dn sS-Iv-\ojy≥, sF.-Sn.-sF/F-©n-\o-b-dn-Mv Un-tπm-a tbm-Ky-X-bp-≈-h¿ Xp-S-ßn {]-tXy-I ta-J-e-I-fn¬ ssh-Z-Kv-≤yw

t\-Sn-bn-´p-≈ ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬-s∏-´ bph-Xo bp-hm-°ƒ-°v kz-¥-am-bn {]m-IvSo-kv sN-øm≥ ]-cym-]v-X-am-b kz-bw sXm-gn¬ kw-cw-`-߃ B-cw-`n-°p-∂Xn-\m-Wv hm-bv-]. {]m-bw 18\pw 45\pw a-t[y. Ip-Sw-_-hm¿-jn-I h-cp-am-\w c≠v e-£w cq-]-bn¬ I-hn-b-cp-Xv. hm-bv]m Xp-I D-]-tbm-Kn-®v A-t]-£-I¿ {]tXy-I ssh-Z-Kv-≤yw t\-Sn-b ta-J-e-Ifp-am-bn _-‘-s∏-´ hn-P-b km-[y-X-bp≈ kz-bw sXm-gn¬ kw-cw-`-ß-fn¬ G¿-s∏-S-Ww. hm-bv-]-°v B-h-iy-am-b Pm-ayw lm-P-cm-°-Ww. hm-bv-]m Xp-I A-©v h¿-j-Øn-\p-≈n¬ G-gv i-X-am\w ]-en-im \n-c-°n¬ Xn-cn-®-S-bv°Ww. A¿-l-cm-b-h¿-°v ^-≠n-s‚ e-`yX-bv-°p hn-t[-b-am-bn k-_v-kn-Un A\p-h-Zn-°pw. tIm¿-]-td-j-\n¬ \n-∂v ap-ºv G-sX-¶n-epw kz-bw sXm-gn¬ hmbv-] (ssa-t{Im s{I-Un-‰v ]-≤-Xn/a-lnfm k-ar-≤n tbm-P-\ H-gn-sI) e-`n-®-h¿ ho-≠pw A-t]-£n-°m≥ A¿-l-c-√. A-t]-£m t^m-an-\pw hn-i-Z-hn-h-c߃-°pw tIm¿-]-td-j-s‚ ta-J-em Hm-^n-kp-I-fn¬ _-‘-s∏-S-Ww.-

]-©m-b-¯v h-Ip-¸n-se Ø-ew am-äw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-©m-b-Øv h-Ip∏n-se hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fn-te--°v 2011˛12 h¿-j-sØ s]m-Xp-ÿ-ew-am-‰Øn-s‚ I-c-Sv en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-®p. B-t£-]-߃ ]-©m-b-Øv U-b-d-Iv-

Adnbn-¸pIÄ S¿-°v t\-cn-´v k-a¿-∏n-t°-≠ A-h-km\ Xnø-Xn s^-{_p-h-cn \m-ev. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ X-t±-i kz-bw-`-c-W h-Ip∏n-s‚ www.lsg.kerala.gov.in ssk‰n¬ ]-cn-tim-[n-°mw.-

Io-gn¬ h-cp-∂ ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂v e-`n-°p-∂ sXm-gn¬ ]-cn-N-b k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ A-kn- v te-_¿ Hm-^nk¿ t{K-Uv c-≠v Dw, ^m-Iv-S-do-kv B-Iv‰n-\v Io-gn¬ h-cp-∂ ÿm-]-\-Øn¬ \n∂v e-`n-°p-∂ sXm-gn¬ ]-cn-N-b k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ ^m-Iv-S-dn C≥-kv-s]-Iv-S¿, tPm-bn‚ v U-b-d-Iv-S¿ km-£y-s∏-SpXn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn- Ø-Ww.- Ch lmP-c-m°Ww se kw-ÿm-\ A¿-[ k¿-°m¿ ÿm]-\-Øn¬ kn-Ãw F-≥Pn-\o-b¿ t{KUv Fw.-Bdns‚ ÿn-cw H-gn-hn-te-°v Hm-∏¨ hn-`m-K-Øn¬ \n-∂v A-t]-£ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-tbm-Pn-X in-ip £-Wn-®p. tbm-Ky-X I-ºyq-´¿ F-©n- kw-c-£-W ]-≤-Xn-bn¬ B-dv h-b- n\n-b-dn-Mv _n-cp-Z-hpw G-sX-¶n-epw h≥- \p Xm-sg {]m-b-ap-≈ A-\m-Y-cm-b IpIn-S hy-h-km-b ÿm-]-\-Øn¬ k-am- ´n-I-sf ]m¿-∏n-®v Z-Øv \¬-Ip-∂-Xn-\p\-X-kv-Xn-I-bn¬ Ip-d-™-Xv aq-∂v h¿- ≈ ÿm-]-\-߃ Xp-S-ßm-\p-≈ ]-≤j {]-hr-Øn ]-cn-N-b-hpw, i-º-fw Xn-bp-s≠-∂v km-aq-ln-I-t£-a U-b-d12930 ˛ 20250/˛ cq-], {]m-bw 2011 P-\p-h- Iv-S¿ A-dn-bn-®p. Cu ÿm-]-\-Øn-\p cn H-∂n-\v 35 h-b-kv (\n-b-am-\p-kr-X th-≠ B-sI sN-e-hn-s‚ 90% tI-{μ C-f-hv e-`n-°pw). hn-Zym-`ym-k tbm-Ky- k-lm-b-am-bn e-`n-°pw. 10% k-∂-≤ X-I-fpw, sXm-gn¬ ]-cn-N-b-hpw sX-fn- kw-L-S-\ h-ln-°-Ww. ]-≤-Xn A-\pbn-°p-∂ A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-cn-®p-≈ Po-h-\-°m-cpw sI-´n-S-hpw k-ln-Xw s^-{_p-h-cn F-´n-\v ap-ºv _- ÿm-]-\-Øn-\v th-Ww. Im-k¿-tIm-Sv, ‘-s∏-´ s{]m-^-j-\¬ & F-Iv-kn-Iyq- a-e-∏p-dw, sIm-√w, ]-Ø-\w-Xn-´, tIm-gn´o-hv Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ t°m-Sv Pn-√-I-fn-se Xm-¬∏-cy-ap-f-f kt\-cn-´v t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. \n-e- ∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ-°v A-t]-£nhn¬ tPm-en sN-øp-∂-h¿ ta-e-[n-Im-cn- °mw. A-t]-£ km-aq-lnI-t£-a Ubn¬ \n-∂p-f-f F≥.-H.-kn lm-P-cm-°- b-d-Iv-S¿, hn-Im-kv-`-h≥ ]n.-H, Xn-cp-h-\Ww. 1960 se tjm-]v-kv & sIm-ta-gv- ¥-]p-cw hn-em-k-Øn¬ A-b-bv-°ky¬ F-Ãm-ªn-jv-sa‚ v \n-b-a-Øn≥ Ww.

kn-Ìw F-³Pn-\o-bÀ H-gn-hv

A-tUm-]v-j³ G-P³-kn: A-t]-£ £-Wn-¨p

Fkv.F.Sn sN-bÀ-am³ \n-b-a\w: tI-{μ kÀ-¡mcn-t\m-Sv hn-i-Zo-Ic-Ww tXSn sIm®n: kv-t‰-‰v A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv ss{S-_yq-W-en-s‚ sN-b¿-ams\ \n-b-an-°p∂-Xv kw-_-‘n-®v tI-{μ k¿-°mcn-t\m-Sv sslt°mS-Xn hn-i-Zo-Ic-Ww tXSn. sN-b¿-am-s\ \n-b-an-°p-∂-Xn-\v apºv kp-{]nw tImS-Xn No-^v P-Ãn-kp-am-bn Iq-Snbm-tem-N-\ \-S-Ønbn-cp-t∂m-sb-∂v A-kn-kv‰‚ v tkm-fn-kn-‰¿ P-\-d¬v c-≠m-gv-N-°p≈n¬ A-dn-bn-°-W-sa-∂m-Wv P-kv-‰n-kv kn F≥ cm-a-N-{μ≥-\mbcpw P-kv-‰n-kv _n ]n tdbpw Dƒ-s∏-´ Un-hn-j≥ _-©n-s‚ D-Øc-hv. ss{S-_yq-W-en-s‚ B-ÿm-\w Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv ÿm-]n°p-∂-Xn-s\-Xn-scbp-≈-XS-°w A-©v l-c-Pn-I-fm-Wv tImS-Xn ]cn-K-Wn-°p-∂Xv.

sF._n.Fw.kn Xriqcnepw Xr-iq¿: F≥.-B¿.-sF tk-h\ - ß-fn¬ hn-ZK - v[ - c - m-b C≥-sh-Ãvsa‚ v, _n-kn-\k - v am-t\-Pvs - a‚ v sk‚¿ (sF.-_n.-Fw.-kn) {Kq-∏v Xr-iq-cn-epw ta-J-em Hm-^n-kv Xp-d° - p-∂p. C-∂p cm-hn-se 11\v Fw.-Pn tdm-Un-se sk‚¿ t]mbv‚ v _n¬-Un-Mv-kn¬ ta-b¿ sF ]n t]mƒ ta-J-em Hm-^nkn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°pw. a-e-_m-dn-se {]-hm-kn C¥y-°m¿-°v A-h-cp-sS kz-¥w ]-´W - ß - f - n-tem k-ao-]t- Øm [\-Im-cy tk-h-\-߃ e-`y-am°p-I F-∂XmWv e-£y--sa∂v sF.-_n.-Fw.-kn {Kq-∏n-s‚ No-

^v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ ]n sI k-Pn-Xv Ip-am¿ hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]-d™ p. a-e_ - m-dn-se {]-hm-kn C-¥y°m¿-°p tk-h-\-߃ F-Øn°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS I-gn™-bm-gv-N tIm-gn-t°m-Sv ta-Jem Hm-^n-kv B-cw-`n-®n-´p≠v. Kpcp-hm-bq¿, Nm-h° - m-Sv, sIm-Sp-ß√q¿ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-epw sF.-_n.-Fw.-kn-bp-sS im-JIƒ Xp-d-°pw. C-¥y-bn-se ^n\m≥-jy¬ am¿-°-‰p-I-fn¬ hnhn-[ \n-t£-]-߃ \-S-Øm-\pt±-in-°p-∂ {]-hm-kn-Iƒ-°v F√m ]n-¥p-Wb - pw \¬-Ip-sa-∂p- w- At±lw ]d-™p.


2 s^-{_p-h-cn 2011 _p[≥

aym³-a-dn kÀ-¡mÀ cq-]oI-c-W \-S]-Sn Xp-S§n

CuPn-]v-jy³ {]-t£m-`-¯n-\v XpÀ-¡n-bp-sSbpw C-dm-sâbpw ]n´p-W; Bi-¦-tbm-sS C-{km-tb A-¶m-d: Cu-Pn-]vX - n-s‚ a-Æn¬ B-™-Sn-°p-∂ P-\-Io-b {]-t£m-`-Øn-s‚ sIm-Sp-¶m‰n¬ aq-∂p ]-Xn-‰m-≠v tkz—m[n-]-Xy `-c-Ww \-S-Øn-b {]kn-U‚ v lp-kv-\n ap-_m-d-Iv Iq-Sp-X¬ H-‰s - ∏-Sp-∂p. ap-_m-dIn-s\ Xm-sg-bn-d-°p-sa-∂ ZrV{]-Xn-⁄-bp-am-bn X-eÿm-\- \-K-c-am-b sI-bv-tdmbn-se X-lv-co¿ kv-Iz-b-dn¬ B¿-Øn-cº - p-∂ P-\e - £ - ß - ƒ-°p ]n-¥p-W-bp-am-bn Xp-¿°n-bpw C-dm-\pw cw-K-sØØn. C-Xp-hs - c au-\w `-Pn-®n-cp∂ Xp¿-°n {]-[m-\-a-{¥n d-P_v Xz-øn-_v D¿-Zp-Km≥ {]t£m-`-I¿-°v k-ºq¿-W ]n¥p-W- {]-Jym-]n-®p. cm-Py-Øv kp-c£ - b - pw ÿn-cX - b - pw \n-e\n¬-°-W-sa-¶n¬ P-\-ß-fpsS i-–-Øn-\p sN-hn-sIm-Sp°-Ws - a-∂v ]m¿-es - a‚n¬ \S-Øn-b {]-kw-K-Øn¬ A-t±lw ]-d™ p. Cu-Pn-]-Xn-s‚ \-∑-bv-°pX-Ip-∂ Im-cy-߃ Xm-¶ƒ

sØ-Øn-bn-´p-≠v. tem-I-Øv kzm-X-{¥yw tX-Sp-∂-h-tcmsSm-∏a - m-Wv R-߃. a-lØ - mb cm-{„-am-b Cu-Pn-]v-Xn-se hn-π-h-Øn-\v R-߃ ]n-¥pW {]-Jym-]n-°p-∂p-˛ C-dm≥ hn-tZ-iI - m-cy a-{¥n A-en A-Iv_¿ km-en-ln ]-d™ p. Cu-Pn-]v-Xn-se hn-π-hw Ckv-em-an-I ]-›n-ta-jy-bp-sS kr-„n-°p k-lm-bI - a - m-hp-sa∂v C-dm≥ {]-Xym-i {]-IS- n-∏n®p. F-∂m¬, A-d-_v tem-IsØ {]-I-º-\w sIm-≈n-°p∂ kzm-X-{¥y-t∏m-cm-´-Øn-¬ A-ta-cn-° C-Ss - ]-Sp-Ib - m-sW∂v km-en-ln B-tcm-]n-®p. taJ-eb - n¬ am-‰w B-hi - y-am-Wv. P-\-Io-b-a-√m-Ø `-c-W-Iq-S߃ \n-ew-]-Xn-°-Ww. ]m›m-Xy i-‡n-Iƒ \n-b-{¥n°p-∂ `-c-W-Iq-S-߃-°v A¥yw Ip-dn-°m≥ k-a-b-am-bn F-∂p sX-fn-bn-®n-cn-°p-I-bmWv Xp-Wo-ky-bn-se-bpw CuPn-]v-Xn-se-bpw P-\-ß-ƒ F∂pw A-t±-lw ]-d™ p. A-tXk-a-bw, Cu-Pn-]v-

Xp¿-°n {]-[m-\-a-{¥n d-P-_v Xz-øn-_v D¿-Zp-Km≥ B-Zyw sN-ø-Ww. P-\-ß-sf `-It- cm-Sv B-lzm-\w sN-bvX - p. Xr-]vX - n-s∏-Sp-Øm-\p-≈ \-S] - - Cu-Pn-]vX - n-epw Xp¿-°n-bn-epw Sn-Iƒ kzo-Ic - n-°W - w-˛ ap-_m- F-{X-bpw s]-s´-∂v ]-cn-jvI - c - d-In-t\m-Sm-bn D¿-Zp-Km≥ ]-d- Ww h-c-W-sa-∂m-Wv X-߃ ™p. Cu-Pn-]v-Xv km-[m-c-W B-{K-ln-°p-∂X - v. A-tXm-sSmÿn-Xn-bn-te-°p a-Sß - n-bm¬ ∏w k-am-[m-\-hpw kp-c-£Xm≥ sI-bv-tdm k-μ¿-in-°p- bpw th-Ww. P-\m-[n-]X - y-Ønsa-∂v A-t±-lw A-dn-bn-®p. A- \p th-≠n-bp-≈ k-a-c-ß-sf tXk-a-bw, {]-t£m-`w k-am- Xp¿-°n F-∂pw ]n-¥p-Wbv[m-\-]-c-am-bn-cn-°-W-sa-∂pw °p-sa-∂pw A-t±-lw {]-Jymcm-Py-Øn-s‚ km-wkv-Im-cn-I ]n-®p. ss]-Xr-Iw Im-Øp-kq-£n-°{]-t£m-`I - ¿-°p ]n-¥p-W W-sa-∂pw A-t±-lw {]-t£m- {]-Jym-]n-®v C-dm-\pw cw-K-

Cdm³ C-kv-eman-I hn-¹-h-¯nsâ HmÀ-a-bnÂ

sIbv-tdm: {]-t£m-`-I¿-s°-Xn-tc {]-tbm-Kn-°m≥ Cu-Pn-]vjy≥ {]-knU‚ v lp-kv-\n ap-_m-d-In-\v C-{km-tb¬ B-bp-[w \¬-In-sb-∂p dn-t]m¿´v. B-bp-[-ß-fp-am-bp-≈ aq-∂p hn-am-\߃ sIbv-tdm-bn-se an-\ A-¥m-cm-{„ hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ i-\n-bm-gv-N- FØn-bn-´p-s≠-∂v C‚¿-\m-j-\¬ s\-‰vh¿-°v t^m¿ ssd-‰v B‚ v U-h-e-]v-sa‚n-s\ D-≤-cn-®v {]-kv Sn.hn dnt]m¿-´v sN-bvXp. A-¥m-cm-{„X-e-Øn¬ _-ln-jv-I-cn-® hm-XI-ß-f-Sßn-b B-bp-[-ß-fm-Wv F-Øn-b-Xv. {]-t£m-`w X-Wp∏n-°m≥ ap-_md-Iv \-SØn-b {i-a-߃ k-a-c-°m¿ X-≈n-bn-cn°p-I-bm-Wv. C-Xp-h-sc 150e-[n-Iw B-fp-Iƒ k-a-c-Øn-\n-sS sIm√-s∏-´p-sh-∂m-Wv I-W°v.

sdbva-≠v tU-hn-kn-s\ tIm-S-Xn-bn-te-°v sIm-≠p-h-cp∂p ∂p I-cp-Xn-bm-Wv Xm≥ c-≠p ]m- kv 15 Zn-hk - Ø - n-\p ti-jw ]-cnIv ]u-c≥-am-sc sh-Sn-h-®psIm- K-Wn-°pw. tU-hn-kv \-bX-{¥ ∂-sX-∂v tU-hn-kv t]m-enkn- ]-cn-c-£-bp-≈ hy-‡nbmtWm t\m-Sv k-Ω-Xn-®n-´p≠v. sIm-e- F-∂p ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\v °p-‰w Np-aØ - n C-bm-sf P-bn-en- ka-bw th-W-sa-∂v k¿-°m¿ e-S-®n-cn-°p-I-bm-Wn-t∏mƒ. tI- tIm-SX - n-bn¬ B-hi - y-s∏´p.

tkm-am-en-b-bn G-äp-ap-«Â: 16 ac-Ww t]m-en-kp-Imc-s\ sh-Snh-®psIm-∂-Xm-Wv G-‰p-ap-´-en-\p Imc-W-am-b-Xv. Xn-c-t°dn-b s_-\m-Zn¿ am¿°-‰n-ep≠m-b sh-Sn-h-bv-]n¬ km-[m-c-W-°m-cm-Wv Iq-Sp-Xepw sIm√-s∏-´Xv. ]-Xn-‰m-≠pI-fm-bn B-`y-¥-c{]-iv-\-߃

t^m¿ lyq-a≥ssd-‰v kv-‰-Uokv, sk‚¿ t^m¿ C-I-tWm-anIv-kv B‚ v tkm-jy¬ ssd‰v, Ad-_v sk‚¿ t^m¿ C≥Uns]‚≥-kv Hm-^v Pp-Uo-jy-dn XpSßn-b {]-[m-\- a-\p-jym-hImi kw-L-S-\-Iƒ {]-kv-Xm-h-\bn¬ B-h-iy-s∏-´p. ]pXn-b `-cW- L - S - \ - b p- ≠ m- ° p- ∂ - X n- \ v F√m cm-{„o-b]m¿-´n-I-fpw Dƒs∏-Sp-∂ I-Ωoj-\p cq-]w \¬I-W-sa∂pw A-h¿ \n¿-tZ-in®p. A-tX-k-a-bw, Cu-Pn-]vXpIm¿°p th-≠m-Ø {]-knU‚ v ap-_m-d-In-s\ A-ta-cn-° ]n-¥pW-bv-°-cp-sX-∂v {]-[m-\- {]-Xn]-£am-b C-Jvhm-\p¬ ap-kv-enaq≥ B-h-iy-s∏´p. Cu-Pn-]vjy≥ P-\-X-sb-bm-Wv A-ta-cn° ]n-¥p-W-bv-t°-≠Xv. kn-hnen-b≥-am-sc A-Sn-®-a¿-Øp-Ibpw sIm-e-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-

{_m-Uv-en am-\n-Mn\v bp.FÊn G-Im-´ X-Shv

bp.F-kv D-tZym-K-Øs\ cmPyw hn-Sm³ A-\p-h-Zn-¡-cp-sX-¶v em-tlmÀ tImS-Xn

sam-Km-Znjp: tkm-am-en-b-≥ Xe-ÿm-\amb sam-Km-Zn-jp-hn¬ ssk-\yhpw t]m-enkpw X-Ωnep≠m-b G-‰p-ap-´-en-\n-sS 16 t]¿ sIm√-s∏-´p. 56 t]¿-°p ]cn-t°-‰p. \-K-c-Øn-se s_-\m-Zn¿ Bip-]-{Xn-°-Sp-Øp ssk-\n-I≥

\-Iƒ. Pp-Uo-jy-dn-bp-sS ta¬t\m-´-Øn¬ B-dp- am-k-Øn\Iw ]m¿-e-sa‚ v˛{]-knU‚ v Xnc-s™-Sp-∏p-Iƒ \-S-Ø-W-sa∂pw sIbvtdm C≥-kv-‰n-‰yq´v

{]t£m-`I-sc t\-cn-Sm³ C-{km-tb B-bp-[w \Â-In

Bkm-Zn kv-Iz-b-dn¬ X-Sn-®p-IqSn-b P-\߃ sX-lv-dm≥: 14 h¿-j-Øn-\p ti- Jmw-\-C k-μ¿-in-®p. 10 Znhjw 1979 s^-{_ph-cn 1 \m-Wv C- kw \o-fp-∂ B-tLm-j- ]-cn-]mkv-eman-I hn-π-h-Øn-s‚ A-Wn- Sn-Iƒ Cu am-kw 11\p k-am-]nb-d-in¬-∏n C-amw Jp-ssa-\n C- °pw. A-ta-cn-°≥ ]n-¥p-W-bpdm-\n¬ Xn-cn-s®-Øn-bXv. A∂v ≈ ]-lve-hn `-c-W-IqS-sØ XqA-t±-lw sX-lv-dm-\n-se-Øn-b sØ-dn™p-sIm-≠m-Wv C-dm≥ ka-b-amb cm-hnse 9.33\p hn- P-\-X 32 h¿-jw ap-ºv G-Imπ-h-Øn-s‚ 32mw hm¿jn-Im- [n]-Xy `-c-W-Øn-\v A¥ywIptLm-j-Øn-\v C-dm-\n¬ Xp-S- dn-®Xv. C-kv-eman-I aq-ey-ßfpw °-am-bn. P-\m-[n-]-Xyhpw A-Sn-ÿm-\Z£n-W sX-lv-dm-\n-se Jp- am-°n-bp-≈ cm-{„o-bk{-ºssa-\n-bp-sS J-_-dn-Sw hn-π-h Zmbw hn-π-h-Øn-eq-sS C-dm-\nt\-Xm-hv B-b-Øp√m A-en ¬ ÿm-]n-X-am-bn.

C-kve - m-am-_mZv: c-≠p ]m-Iv ]uc≥-am-sc sh-Snh-®psIm-∂ tIkn¬ A-d-kv-‰nem-b bp.F-kv tIm¨-kp-te-‰v D-tZym-K-ÿ-≥ sdbva-≠v tU-hn-kn-s\ cmPyw hn-Sm≥ A-\p-hZ- n-°c - p-sX-∂v emtlm¿ ssl-t°mS-Xn k¿-°m-cn\p \n¿-tZ-iw \¬In. cmPyw hn´p-t]m-hm-Xn-cn-°m≥ tU-hn-kns\ hn-tZ-ib - m{Xm \n-b{¥-W ]´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa∂pw tImS-Xn D-Øc - h - n´p. \-bX{¥ ]-cn-c-£-bp≈ tU-hn-kns\ tam-Nn-∏n-°W - s - a-∂v A-ta-cn°≥ Fw_-kn B-hi - y-s∏´p. B-{I-an-°m≥ h-cn-Ib - m-sW--

Xn¬ C-dm≥ B-h¿-Øn-°ptam F-∂ `-b-∏m-Sn-em-Wv C{km-tb¬. A-cm-P-I-Xz-Øns‚ A-¥-co-£-Øn¬ H-cp kw-LS- n-X C-kve - m-an-I i-‡n°v cm-Py-Øn-s‚ \n-b{- ¥-Ww G-s‰-Sp-°m-\m-hpw. C-dm-\n¬ A-Xm-Wv kw-`-hn-®-Xv. a-‰p ]e ÿ-eß - f - n-epw A-Xv kw-`hn-®n-´p-≠v-˛ I-gn-™ Zn-h-kw P¿-a≥ Nm-≥-k-e¿ B-≥P-e sa¿-°e - n-t\m-sSm-Øv \-SØ - nb hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ C-{km-tb¬ {]-[m-\-a-{¥n s_≥-Pa - n≥ s\-X\ - ym-lp ]-d™p. X-ßf - p-sS A-Sp-Ø Iq-´m-fnbm-b ap-_m-dI - v H-‰s - ∏-Sp-∂X - v `-b∏ - m-tSm-sS-bm-Wv C-{kmtb¬ Im-Wp-∂X - v. ap-_m-dI - ns\-Xn-cm-b \n-e-]m-sS-Sp-°-cpsX-∂v A-ta-cn-°-tbm-Spw bqtdm-]y≥ cm-Py-ß-tfm-Spw C{km-tb¬ A-`y¿-Yn-®p. C-Xn\p th-≠n k-Ω¿-±w sN-epØm≥ hn-hn-[ cm-Py-ßf - n-se X-ßf - p-sS Fw-_k - n-It- fm-Sv C{km-tb¬ B-hi - y-s∏-´n-´p-≠v.

AÔ³ ImÀ Hm-Sn-¨Xv N-cn-{X-¯n-te¡v

b-¶q¨: aym≥-a-dn¬ c-≠p Zim-–-Øn-\n-sS cq]w-sIm-≠ B-Zy ]m¿-e-sa‚ v k-¿-°m¿ cq-]o-Ic-W \-S-]-Sn-Iƒ Xp-Sßn. 1962 ap-X¬ ssk\n-I`-cW-Øn-\p Io-gn-em-bn-cp-∂ aym≥-a-dn¬ I-gn-™ \-hw-_dnem-Wv P-\m-[n-]-Xy-Øn-te°p-≈ a-S-°-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-∂Xv. k¿°m¿ cq-]o-I-cn-°p-∂-Xn-\m-bn ]m¿-e-sa‚ v A-©v ssh-kv {]knU‚ v ÿm-\m¿-YnI-sf \ma-\n¿-tZ-iw sN-bvXp. C-Xn¬ Hcmƒ {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™Sp-°-s∏-Spw. ssk\n- I ]n- ¥ p- W - b p- ≈ bq-\n-b≥ tkm-fn-Um-cn-‰n B‚ v U-h-e-]v-sa‚ v ]m¿-´n-°mWv ]m¿-e-sa‚n¬ `q-cn-]-£-ap≈-Xv. ÿm-\-sam-gn-bp-∂ k¿°m-cn¬ {]-[m-\-a-{¥n-bm-bn-cp∂ P-\d¬ sX-bv≥ sk-bv-≥, e^v-‰\‚ v P-\-d¬ Sn≥ Hm-Mv sabv‚ v Hm F-∂n-h-cmWv ssh-kv {]-knU‚ v ÿm-\m¿-Yn-I-fn¬ {]-apJ¿. ÿm\m-¿-Yn-I-fp-sS \m-a\n¿-tZ-i-ß-fp-sS kq£v-a ]cntim-[-\ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ ]m¿-e-sa‚n-s‚ C-cp-k-`-I-fpw hym-gmgv-N h-sc \n¿-Øn-h-®n-cn°p-I-bm-Wv.

hm-jn-MvS¨: A-ta-cn-°-bn-se A-¥m-cm-{„ AXnth-K ]m-X-bneq-sS Im-tdm-Sn-®v A-‘≥ N-cn{Xw kr-„n®p. 34Im- c \m- b am¿-°v dn-t°m t_m-tWm-bm-Wv ^v - t fm- d n- U - b nse tU-tSm-W ]m-X-bn-eq-sS AZv`p-Xw Im-Wn- am¿-°v dn-t°m -t_m-tWm- Imtdm-Sn°m≥ X-øm-sd-Sp-°p∂p ®Xv. Hm-´-Øn-\n-sS H-cp hm-\n-s\ a-dn-I-S-∂pw A-t±-l-Øn-s‚ h-gn-bn-te-s°-dn™ Im-¿Uv-t_m¿-Uv I-j-W-ß-fn¬ \n-∂v H-gn-™p-amdnbpw dnt°m t_mtWm ss{U-hv sN-bv-X-Xm-bn sU-bv-en sa-bn¬ dn-t]m¿-´v sN-bvXp. D-∂-X km-t¶Xn-Ihn-Zy D-]-tbm-Kn-®v \n¿an-® Im-dm-Wv dn-t°m t_m-tWm-bp-sS ss{U-hn-Mn-\p klm-b-IambXv. Im-dn¬ L-Sn-∏n-® te-k¿ sk≥-k¿ h-f-hp-I-fn¬ F{X Xn-cn-°-W-sa-∂ hn-h-c-ßfpw a‰pw kn-Kv-\-ep-I-fm-bn \¬-Ip∂p. C-tX-t]m-se ss{U-h¿ ko-‰n-te-°pw t{_°v, B-Iv-kn-e-td‰¿ F∂n-h kw-_-‘n-® \n-¿-tZ-i-߃ ssht{_-j≥ kn-Kv-\-ep-I-fm-bn ]-d-™p-sIm-Sp-°p∂p. hn¿-Po\n-b km-t¶Xn-I k¿-h-I-em-im-e-bn-se hn-Zym¿Yn-I-fm-Wv Im-dn-\p cq-]I¬-∏-\ \¬-In-bXv. A-‘\m-b ss{U-h¿-°p th-≠ -k-ab-Øv hy-‡am-b \n¿-tZ-i-߃ \¬-Im≥ I-gn-bp-∂psh∂-Xm-Wv Im-dn-s‚ {]-tXyIX.

{]t£m-`w: tPmÀ-Zm³ a-{´n-k-` ]n-cn-¨p-hn-«p

lp-kv-\n ap_md-Iv cm-Pn -h-bv-¡-W-sa-¶v 50 a-\p-jym-hIm-i kw-L-S-\-IÄ sIbv-tdm: {]-t£m`w c-‡-cqjn-X-am-hp-∂-Xn-\p ap-ºv {]knU‚ v lp-kv-\n ap-_md-Iv cmPn -h-bv-°-W-sa-∂v 50 Cu-Pn-]vjy≥ a-\p-jym-hIm-i kw-L-S-

Xp-S-cp∂ tkm-am-en-b-bn¬ bp.F≥ ]n-¥p-W-bp-≈ k¿-°m-cns\ A-\p-Iq-en-°p-∂-h-cm-Wp t]m-enkpw ssk-\y-hpw. tkm-am-en-b≥ {]-kn-U‚ v, {]-[m-\-a-{¥n, kv-]o-°¿ F-∂nh¿ kw-`-h-Øn¬ Zpx-Jw tc-Js∏-Sp-Øn.

9

kozhikode

kmÀhtZiobw

hm-jn-MvS¨: hn-°n-eo-Iv-kn-\v cl-kyhn-h-c߃ ssI-am-dn-b-Xn-\v A-d-Ãnem-b A-ta-cn°≥ ssk-\nI-≥ {_m-Uv-en am-\nMn-s\ Ata-cn-°≥ A-[n-Ir-X¿ hn¿-Po\n-b P-bn-en¬ Zn-h-kw 23 a-Wn-°q¿ G-Im-¥ XS-hn¬ ]m¿∏n°p∂p. k¿-°m¿c-l-ky-߃ hn°neo-Iv-kn-\p ssI-am-dn-b-Xp-am-bn _-‘-s∏´v Ggp am-kw ap-ºm-Wv C-bmƒ A-d-Ãn-em-b- {_m-Uv-en am-\nMv Xv. ssk-\nI-s‚ A-`n-`m-j-Icpw a-‰p kp-lrØp-°-fp-am-Wv C-Xp kw-_-‘n-® hn-h-c-߃ ]p-d-Øp-hn-´-Xv. AtX-k-abw, ssk-\nI-s‚ G-Im-¥- XS-hp kw-_-‘n-® hm¿-Ø s]‚-K¨ \n-tj-[n®p. k-μ¿-iI-sc Im-Wp-∂-Xn\pw t^m-¨ sN-øp-∂-Xn\pw tUm-Œ¿-am-cp-am-bn ssZ-\wZn-\ Iq-Sn-°mgv-N°pw am-\nMn-s\ A-\p-h-Zn-°p-∂p-s≠∂pw s]-‚-K¨ ]-d™p.

slbv-¯n ap³ {]-kn-Uân-\v Xn-cn-¨p-h-cm³ A-\paXn

t]m¿-t´m-{]n≥-kv: \m-Sp-I-S-Ø-s∏-´ sl-bvØn ap≥ {]-knU‚ v Po≥ s_¿-{S≥-Uv A-cnssÃ-Un-\v cm-Py-Øp Xn-cn-s®-Øm≥ h-gn-Isfm-cp-ßp∂p. G-gp h¿-ja - m-bn Z-£n-Wm-{^n°-bn¬ I-gn-bp-∂ A-cn-ssÃ-Un-\p ]mkvt- ]m¿-´v \¬-Im≥ X-øm-dm-sW∂pw cm-Py-Øp Xn-cn®p-hc - m≥ A-\p-hZ- n-°p- s - a∂pw sl-bvØ - n k¿°m¿ A-dn-bn®p. At]£ e-`n-®m¬ s]-s´-∂v A-cn-ssÃ-Uv A-\p-hm-Zw \¬-Ip-sa-∂v k-¿° - m¿ D-d∏ - p-\¬Ip-∂X - m-bn hm¿-Øm-hn-\n-ab - a-{¥m-eb - w ]p-dØ - n-d°n-b {]-kvX - mh-\b - n¬ ]-d™p. sl-bvØ - n-bn-te-°v Xn-cn-®p-hc - m≥ X-øm-dm-sW∂v A-cn-kvs - s‰-Uv {]-kvX - m-hn-®n-cp∂p.

øp-∂ k¿-°m-cn-s\-Xn-tc \-S]Sn kzo-I-cn-°m-Ø bp.F∂ns‚bpw ]-Sn-™m-d≥ cm-Py-ß-fp-sSbpw \-S-]-Sn-sb kwL-S-\ A-]e-]n-®p. ]pXn-b k¿-°m¿ cq-]o-

I-cn-°p-∂-Xn-\p ap-lΩ-Zv A¬_-dm-Zn Dƒ-s∏-sS-bp-≈ G-Xp kzX-{¥ ÿm-\m¿-Yn-Isfbpw ]n-¥p-W-bv-°p-sa-∂pw C-Jvhm≥ hy-‡-am°n.

Ata-cn-¡³ thym-a-tk-\m bq-\näv Cu-Pn-]v-Xn-te¡v

hm-jn-MvS¨: Cu-Pn-]v-Xn-se ko\m-bv D-]-Zzo-]n-ep-≈ _lpcm-{„-tk-\-bv-°pw \n-co-£-I¿°pw (Fw.F-^v.H) Iq-SpX¬ I-cp-Øp- ]-I-cp-∂-Xn\v A-ta-cn-°≥ tk-\-bp-sS thym-atk-\m sd-Pn-sa‚n-s\ A-tßm-t´-°-b-°pw. Cu-Pn-]v-Xv˛C{km-tb¬ I-cm-dn-se \n¿-tZ-i-߃ ]m-en-°-s∏-Sp-∂pt≠m F∂v D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\p-≈ A-¥m-cm-{„ k-am[m-\tk-\-bmWv Fw.F-^v.H. A-ta-cn-°-bp-sS A-Sp-Ø Iq´m-fnbm-b Cu-Pn]v-jy≥ {]-knU‚ v lp-kv-\n ap-_m-d-In-s‚ ÿn-Xn P-\Iob{]-t£m`-sØ Xp-S¿-∂p ]-cp-ß-en-em-bn-cn-°p-I-bmWv. Cu km-l-N-cy-Øn-ep-≈ A-ta-cn-°≥ ssk\n-I\o-°-Øn-\p {]m[m\yw I¬-∏n-°-s∏-Sp-∂p≠v.

A-Ωm≥: k¿-°m¿ \-b-ß-fn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tPm¿-Zm-\n¬ P-\-߃ {]-t£m-`w i-‡-am°n-b ]-›m-Ø-e-Øn¬ A–p√ c-≠m-a≥ cm-Pmhv a-{¥nk-` ]n-cn-®phn´p. ap≥ ssk\nI P-\-d-en-s\ ]pXn-b a-{¥n-k` cq-]o-I-cn-°m≥ £-Wn®p. Xp-Wo-ky-bn¬ \n∂pw CuPn-]v-Xn¬ \n-∂pw {]-tNm-Zn-Xcmb tPm¿-Zm-\n-se B-bn-c-ßfm-Wv C∂-se k¿-°m-cn-s\Xn-tc sX-cp-hn-en-d-ßn-bXv. C‘-\˛`-£yhn-eh¿-[-\-hnepw cm-{„o-b ]-cn-jv-Im-c-ß-fpsS sa-s√t∏m-°n-epw a-\w a-SpØ P-\-߃ {]-[m-\-a-{¥n kman¿ cn^m-C cm-Pn-h-bv-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´m-Wv {]-IS-\w \S-ØnbXv. cn-^m-C-bp-sS cm-Pn kzo-I-cn® cm-Pm-hv ap≥ ssk\n-I P-\d-em-b a-Av-dq-^v _m-In-Xn-t\mSv k¿-°m¿ cq-]o-I-c-W-Øn-\v B-h-iy-s∏-´p. t\csØ C{km-tb-en¬ Aw-_m-k-U-dmbpw A-t±lw tk-h-\-a-\p-jvTn®n-´p≠v.

_n³ A-en-bp-sS kz-¯v C.bp a-c-hn-¸n-¨p e≠≥: ]p-d-Øm-°-s∏-´ XpWo-ky≥ G-Im-[n]-Xn ssk\p¬ B-_n-Zo≥ _n≥ A-en-bpsSbpw `m-cy-bp-sSbpw kz-Øv bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ a-c-hn∏n®p. Xp-Wo-ky-bn-se C-S°me k¿-°m-cn-s‚ A-`y¿-Y-\ am\n-®m-Wv bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ hn-tZ-i-Im-cy a-{¥n-am¿ Xo-cp-am\-sa-Sp-ØXv. Zm-cn-{Zy-hpw A-gn-a-Xn-bpw h≥-tXm-Xn¬ h¿-[n-® Xp-Woky-bn¬ P-\Io-b {]-t£m-`sØØp-S¿-∂v _n≥ A-en \mSp-hn-´-tXm-sS-bmWv A-t±-l-

_n≥ A-en-bp-w `m-cy-bpw Øn-s‚ 23 h¿j-sØ `-c-WØn-\v A-¥y-am-bXv. A-[n-Im-c Zp¿-hn\n-tbm-Kw \SØn cm-PyØn-s‚ k-º-Øv hn-tZ-i-tØ°p I-S-Øn-b-Xn\v _n≥ A-en-

°pw Ip-Spw-_-Øn-\p-sa-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-´p-≠v. C-h-cp-sS \n-ch-[n kz-Øp-°ƒ hn-tZ-i- _m-¶p-I-fn-emWv. c-£s∏-Sp-∂-Xn-\p ap-ºv _n≥ A-enbp-sS `mcy h≥-tXm-Xn¬ kz¿Ww hn-tZ-i-tØ°p I-S-Øn-bn´p-s≠-∂p t]m-en-kv I-s≠-Ønbn-cp∂p. _n≥ A-en-bp-sS klm-bn-I-fp-sS kz-Øp-°fpw a-chn-∏n-t®-°p-sa-∂v C.bp D-tZymK-ÿ¿ A-dn-bn®p. _n≥ A-enbp-sS `-c-W-Øn¬ Xp-S-ßn-h-® hym]m-cN¿-® bq-tdm-]y≥ bq\n-b≥ D-S≥ ]p-\-cm-cw-`n-°pw.

sIm-dn-b-I-fp-sS ssk\n-I NÀ-¨ 8-\v tkmƒ: Z-£n-W˛D-Øc sImdn--b-Iƒ X-Ωn¬ s^-{_ph-cn 8\v ssk\n-I N¿-® \-S-Øm-≥ Xo-cp-am-\n®p. \-hw-_-dn¬ C-cp-cm-Py-ßfpw ]c-kv]cw t_mw-_m-{IaWw \-SØn-b ti-jw B-Zyw \-S-°p-∂ N¿-®-bm-WnXv. A-

Xn¿-Øn \-K-cam-b ]m≥ap-M- vtPm-an-em-Wv N¿-® \-S-°p-I. C-cpcm-Py-ß-fp-sSbpw {]Xn--tcm-[ a-{¥n-am-cp-sS Iq-Sn°m-gv-Nbv-°p-≈ Xn-ø-Xnbpw ÿ-e-hpw tbm-K-Øn¬ Xo-cpam-\n-°pw. A-tX-k-abw, I-gn-™ h¿-

jw tbm≥-t]ym-Mn-ep≠m-b B-{I-aW - Ø - n-s‚ D-Øc - h - m-Zn-Øw D-Øc sIm-dn-b G-s‰-Sp-°p--Ibpw CØ-cw kw-`h - ß - ƒ B-h¿-Øn-°n-s√-∂v D-d-∏p \¬-Ip-Ibpw sN-bvX - m-te N¿-® \-S° - p-Ibp-≈q-sh-∂v Z£nW sImdn-b hy-‡a - m-°n-bn-´p≠v.

ss{]w ssSw Zqc-ZÀi³ Un Un tIcfw 06.30 hnZym-`ym-k- ]-cn-]mSn 07.00 k¿K-kwKw 07.30 05.00 07.00 hm¿Ø-Iƒ 07.45 {]Xn-I-cWw 08.00 \nim-K‘n 03.00 A\p-bm{X 03.25 ]pd∏mSv 03.50 iymamw-_cw 04.10 a¿acw 05.55 Irjn-Z¿i≥ 06.30 Nn{Xw 06.55 Ik-hp-Xocw 07.15 kzmÿy tIcfw 07.30 A\¥w

Un Un aebmfw 09.00 {Kma-I-em-kw-¶aw 9.30 sSen{_m‚ vkv 10.30 Irjn-Z¿i≥ 11.00 hm¿Ø-Iƒ 11.30 t^mIv dnbm-en‰n 12.30 Hm¿a-bn¬ 01.00, 03.00, 05.00,07.00 hm¿Ø-Iƒ 01.30 sSen-tjm∏nßv 02.00 kn‰n-k¨ Ãm¿ 02.30 Un Un Ip°dn 03.02 kocnb¬ 03.25 Un Un @ Imºkv 04.00 ho´p-hn-tijw 07.30 Nn{X-KoXw 08.00 \nim-K‘n 09.30 kºq¿W KoXmPvRm\w 10.30 Kƒ^v t^m°kv

kqcy 06.00 sse^v C≥Z thUv 07.00 `‡n Km\-߃

07.30, 01.0-0, 06.00, 11.00, hm¿ØIƒ 08.00 kwKoX alm-bp≤w 09.00 Xami 09.55 _m¬°Wn 10.00 kn\na 01.00 \yqkv @1 01.15 kn\na 04.05 Im¿´q¨ 04.30 Im¿´q¨ amb-°-Æ≥ 05.00,05.30, 06.30,08.00, 09.30 kocn-b-epIƒ 10.00 N°-c-`-cWn 10.30 Xami 11.00 \yqkv @11 11.30 kn\na

Gjyms\äv 06.15 ap‡n kp[m-Icw 06.45 kp{]-`mXw 07.30 Ãm¿ knM¿˛5 08.30 Uªyp Uªyp Fkv 09.00 kn\na 12.30 ASp-°f 12.00,05.00,05.30, 06.00,06.30, 07.00, 07.30, 09.30, 10.00, 11.30,12.00 kocn-bepIƒ 01.00 kn\na 04.25 Ip°dn tjm 04.30 hm¬°-ÆmSn 05.30 tZh-cmKw 06.00 kzman Aø-∏≥ 06.30 Hmt´m{-{Km^v 08.00 Ãm¿ knM¿˛5 10.30 hniz-kn-®mepw Cs√-¶nepw

Gjym-s\-äv \yqkv 06.00,07.00,08.00,09.00,10.00, 11.00,12.00,01.00,02.00,

03.00,05.00,06.00,08.30 10.00,9.00,10.30, hm¿ØIƒ 07.30 C≥ {]n‚ v 08.15 _nkn-\kv \yqkv 08.30 kn‰n ssSw 09.30 ]ƒkv 10.30 F‚¿sSbv≥sa‚ \ v yqkv 11.30 F^v sF B¿ 12.30 t]mbn‚ v ªmMv 01.30 {Uowtlmw 02.30 tUmIvtSgvkv ssehv 03.30 temI PmeIw 04.00 Kƒ^v \yqkv 04.30 Hm∏¨ lukv 05.30 hntZi hnNmcw 06.00 \yqkv ssSw 06.30 C¥y tK‰v 06.55 ap≥jn 07.00 t^m°kv tIcf 09.00 \yqkv Ah¿

Gjyms\äv ¹kv 06.00 IWIvSv πkv 06.30 ^Ãv I´v 07.00 tZh-kw-KoXw 07.30 Xmc-ß-fn¬ Xmcw 08.00 kq∏¿ sj^v 8.05 F hm°v hnØv kpss_Z 08.30 ^mj≥ _o‰vkv 09.00 sSentjm∏v 09.30 πkv tjm 10.00 ayqkn-°¬ sNb¿ 10.30 s_Ãv Hm^v Ãm¿ knß¿ 12.00 Uypb‰vkv 01.00 lrZ-b-cmKw 01.30 ^Ãv I´v 02.00 F hm°v hnØv kpss_Z

04.30 anÃv 05.00 {^jv & ssehv 06.00 ^mj≥ _o‰vkv 06.30 kq∏¿ sj^v 06.55 kn\nam SpsU 07.00 kn\na 10.00 Nncn-°pw-X-fnI

C´ym-hnj³ 0.30,11.30 ,1.3012.00,12.30 03.30, 04.00, 05.00, 05.30 \yqkv A]vtU‰v 06.30 sIm®p sIm®p hm¿Ø-Iƒ 07.00 \yqkv 08.00 lrZ-b-Ko-X-߃ 08.30 lm¿Sv _o‰vkv 09.00 ayqkn-Iv_o‰vkv 09.30 Bbp¿ -kuJyw 11.30 C‰vkv dnben tSÃv 12.30 dnemIvkv 01.30 Nncn-a-[pcw 02.00 ayqknIv _o‰vkv 2.30 Krl-kJn 03.30 Iyq≥kv Cf-b-\ne 04.00 \yqkv 04.30 Bhmkv 05.30 tImaSn kv{So‰vkv 06.00 Nncn-a-[pcw 06.30 \yqkv 07.30 s_Ãv Hm^v shÃv 08.00 kn\nam hm¿Ø-Iƒ 08.05 lrZ-b-KoXw 09.00 hnZq-j-I≥ 09.25 Sn‚p tam≥ 11.00 Kƒ^v \yqkv

Pbvlnμv 06.00 CuW-߃ 06.30 Bcm[\ 07.00,09.00,11.00,01.00,03.00, 05.00,11.00 Pbvlnμv \yqkv 10.00 tKmƒU¨

kwKoXw

hnt\mZw

Idâv A-^-tb-gvkv

PohnXw 10.00 tSm]v 10 @ sS≥

Inc¬

Inc¬

AarX

01.30teUokvtNmbvkv

10.00 tSm]v 10@10

at\m-ca \yqkv

Poh³

kqcy

02.00 ayqknIv t_mIvkv

09.55 _m¬°Wn

Gjym-s\-äv \yqkv

Pbvlnμv

Gjym-s\äv ¹kv

10.00 tKmƒU¨ Sme‚ v

07.30 Xmc-ß-fn¬ Xmcw

Inc¬ 06.00 Kmt\m¬khw

06.30 \m´p-hm¿Ø

07.00 t^m°kv tIcf

Poh³ 01.30 Nncn-a-[pcw

C´ym-hn-j³ 11.00 Kƒ^v \yqkv

AarX 06.00 \yqkv {Sm°v

06.00 Kmt\m¬khw 07.00 KpUvtam-WnMv 09.00 Inc¨ hn-jkv 10.00 kq∏¿ ln‰v 11.00 Inc¨ ¢mknIv 12.00 Inc¨ skeIvSv 01.30 teUo-kv tNmbvkv 02.30 ehv B≥Vv temÃv 03.30 Um≥kv Um≥kv 05.30 Xan-gv ln‰vkv 06.30 \n߃°-dn-bmtam 07.25 kn\n-am-hm¿Ø-Iƒ 07.30 kn\na 10.30 Nncn-°p-Sp° 11.30 sSenss_

at\m-c-a \yqkv Sme‚ v 01.30 saUn tSm°v 03.30 sSen {_m≥kv 04.30 t{]m∏¿Sn tjm 05.30 ck-Kpf 07.30 -c-Wm-¶Ww 08.00 tKmƒU¨ Sme‚ v 8.30 Pbv l\p-am≥ 09.00 _nKv \yqkv 10.00 ImgvN-bv°-∏pdw 11.30 c-Wm-¶Ww

Poh³ 07.00 hm¿Ø-Iƒ 08.00 lrZ-b-Ko-X-߃ 08.30 lm¿Svkv _o‰vkv 10.00, 01.00, 04.00 10.00, 06.30 hm¿Ø-Iƒ 09.00 ayqknIv _o‰v 09.30 Bbp¿kuJyw

11.30 C‰vkv dnben tSÃn 12.30 dnemIvkv 01.00 \yqkv 01.30 Nncn-a-[pcw 02.00 ayqknIv t_mIvkv 02.30 Krl-kJn 03.30 Iyq≥kv Cf-b-\ne 04.30 Bhmkv 05.00 PÃv InUnßv 05.30 tIma-Un-kv{So‰vkv 06.00 Nncn-a-[pcw 07.30 s_Ãv Hm^v shÃv 08.00 kn-\nam \yqkv 8.05 lrZ-b-KoX߃ 08.30 dnemIvkv 09.00 hnZq-j-I≥ 09.30 \yqkv 11.00 Kƒ^v \yqkv

AarX 06.30 DZ-bm-arXw 07.30 `mc-XZ¿i\w0v 8.00,11.00,01.00,03.00 hm¿Ø-Iƒ 08.30 {ipXn-ebw 09.00 kn\na 11.00 hm¿Ø 01.00 hm¿Ø-Iƒ 02.00 Iypam-{SnIvkv 03.00 hm¿Ø 03.30 Xmc-Øn-f°w 05.00 lcnX `mcXw 05.30 \mS-Ita DeIw 06.00 \yqkv {Sm°v 06.30 k‘ym-Zo]w 07.00 C≥ IWIvSv 07.30 ARvPen 08.00 kq∏¿ Um≥k¿ 09.30 IY-b-√nXp

07.00 ]pe¿thf 08.30 \m´p-hm¿Ø 09.30 hoSv 10.30 h\nX 11.30 ]m´ns‚ hgn 12.30 \nb-{¥W tcJ 01.00 Hcp-aWn hm¿Ø 01.30 \m´p-hm¿Ø 02.30 h\nX 03.0--0 ^mkv‰v {Sm°v 04.30 \m´p-hm¿Ø 05.30 ]d-bm≥ _m°n h®Xv 06.00 k‘ym hm¿Ø 06.30 \m´p-hm¿Ø 07.15 _nkn-\kv at\m-ca 07.30 \n߃ ]dbq 08.00 F´paWn hm¿Ø 08.30 kIe Ie 09.00 Iu-≠¿ t]mbn‚ v

09.30 ss{]w ssSw 10.00 At\z-jWw 11.00 Ip‰-]{Xw 11.30 t\sc sNmsΔ

ssIcfn 08.00,01.00,06.00,10.30 hm¿ØIƒ 06.00 ^vtfthgvkv C¥y 06.30 ant√\nbw Ãm¿kv 07.30 bm{X 08.30 amºgw 09.30 sSen am¿°-‰nMv 10.00 kn\na 01.30 Ip¶paw 02.00 Xmtcm-’hw 02.30 Xmtcm-’hw 03.00 ^vtfthgvkv Hm^v C¥y 03.30 \yq F‚¿ssS≥sa‚ v ho°v 04.00 ant√\nbw Ãm¿kv 05.00 kzc-k-Kcw 05.30 thdn´ ImgvN-Iƒ 06.00 hm¿Ø-Iƒ 07.00 amºgw 07.30 ^vfthgvkv C¥y 08.00 Xmtcm-’hw 09.00 ant√\nbw Ãm¿kv 10.00 Sm¿P‰v 140 11.00 {^jv B≥ ln‰vkv 11.30 Un.Fkv.F^v

hnIvtSgvkv 06.00,10.55tZi-`‡ - n-Km\߃ 06.05,02.30 Km‘n Z¿i\w 07.00,3.30 Hm¿Ω-bnse ae-bmfw 07.10,03.40ssk_¿sslth 07.30, 04.00 Xmf-ssh-Jcn

08.05,11.00,05.00,08.00 te¨ F thUv F tU 08.30,05.05,{XossUsa≥j\¬ Pntbm-sa{Sn 09.00 08.00 t]ƒkv Hm^v Ah¿I¨{Sn 09.30,05.30 a\- p-I-fn¬ ae-bm-f-Øns‚ ]q°mew 09.55,05.55 a\- zn\n 10.00,01.00,04.00 hnZy-`ymkhm¿ØIƒ 10.05,06.00 imkv{XZn\ {]`m-jWw 11.30, sXmgn¬ hm¿Ø12.05,08.30 AUv kvIqƒ

\mj\Â tPym{K-^nIv 0v 8.00 s_Ãv Hm^vssh¬Uv 09.00 C¥y hn≥ 10.00 {Intb-‰ohv hnj≥ 01.00 kvt\°v {hm¶vtegvkv 02.00 Pbn¬Uv At{_mUv 03.00 \m‰v Pntbm kvs]jy¬ 04.00 a¶n Xohvkv 05.00 \m‰vPntbm

tdUntbm

09.30

tIm-gn-t¡mSv 06.25 {i≤ 07.00 Km\-{]-]©w 07.10 Imhym-RvPen 07.15 {]mtZ-inIw 07.35 \m´p-hn-tijw 08.30 knw^Wn 09.00 ag--hn√v 09.15 ]mT-ime 12.40 {Kma{io 01.00 ayqknIv ssSw 02.30 h\n-Xm- ]-cn-]mSn 04.45 efn-X-Km\w 05.30 e£Zzo]v ]cn]mSn 05.55 lnμn Ne-®n{X Km\-߃ 06.30 hm¿Øm ho£Ww 06.40 `‡nKm\߃ 06.50 hbepw hoSpw 07.35 _me-temIw 08.00 kb≥kv kocn-b¬ 09.16 hnZym-`ymk ]cn-]mSn 09.30 Ne-®n{X Km\w

XriqÀ

sS³ kvt]mÀSvkv 07.30 Uªyp.-Uª - yp.C˛ B-^v‰¿ t_¨ 08.30 dnb¬ F≥ _n F 11.30 ^pSvt_mƒ eoKv tjm 12.00 InMv ^nj¿ tIm¿]td‰vkv 12.30 em enK 05.00 Uªyp.-Uª - yp.C t_m´w-sse≥ 06.00 dnb¬ F≥.-_n.F

07.00 Imhym-RvPen 07.05 Km‘n-am¿Kw 07.20 tkh\ hm¿Ø-Iƒ 09.00 Ivfmkn-°¬ ayqknIv 02.30 a[p-cw- KoXw 05.00 am∏n-f-∏m´v 06.05 Pn√m hrØm¥w 06.50 hbepw hoSpw 07.35 h\nXm thZn


10

kozhikode

2 s^-{_p-h-cn 2011 _p[≥

kvamÀ-«v-kn-än: Zp_bv {]-Xn-\n-[n-IÄ kÀ-¡m-cp-am-bn C-¶p NÀ-¨ \-S-¯pw Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: kva - m¿-´vkn-‰n ]-≤-Xn- kw-_-‘n® X¿-°]-cnlm-c-Øn-\m-bn ap-Jy-a-{¥n hn -F-kv A-Nyp-Xm-\μ - \ - pw Zp-_bv k¿-°m¿ {]-Xn-\n-[n-I-fpw XΩn¬ C∂p Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cØ - p N¿-® \-S-Øpw. D-®-bv-°p 12 aWn--°p a-kv°‰ - v tlm-´e - n-em-Wv N¿-®. So-tImw {]-Xn-\n-[n-Ifpw N¿-®b - n¬ ]-s¶-Sp-°pw. Zp-_bv C‚¿-\m-j-\¬ ^n-\m≥-jy¬ sk‚¿ K-h¿-Wdpw Zp_bv kp{]nw ^n-kv-I¬ I-Ωn-‰n sN-b¿am-\pam-b A-lva-Zv lp-ssa-Zv A¬ Xm-bn-dm-Wv Zp_bv k¿°m-cn-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn°pI. kv-am¿-´v-kn-‰n {]-iv-\]-cn-l-m-cØn\p So-tImw D-∂-Xm-[n-ImcnI-sf kwÿm-\ k¿-°m¿ £-Wn-® km-l-N-cy-Øn-em-Wv

A¬ Xm-bn¿ tI-cf - Ø - nseØp∂Xv. {]-iv\ - w ]-cn-lc - n-°p-∂X - n\p k¿-°m¿ {]-Xn-\n-[n-bm-bn \n-›b - n® t\m¿° ssh-kv sNb¿-am\pw {]ap-J hy-h-km-bnbpam-b Fw F bq-k^-en \SØn-b hnhn-[ X-e-Øn-ep-f-f N¿-®I - ƒ-s°m-Sp-hn-em-Wv B-Zyam-bn Zp_bv k¿-°m-cn-s‚ apXn¿-∂ {]-Xn-\n-[n t\-cn-´p kwÿm-\-sØ-Øp-∂Xv. bq-k^en C-Xn\-Iw Zp_bv {]-Xn-\n-[nI-fp-am-bn B-dpX-hW - N¿-® \-SØn. t\c-sØ kwÿm-\ k¿°m-cp-am-bp-f-f N¿-®-I-fn¬ kvam¿-´vk - n-‰n kn.C.H ^-co-Zv A-_vZp¿-d-lv-am-\m-Wv Zp_bnsb {]Xn-\n-[o-Ic - n-®n-cp-∂X - v. F-∂m¬, bq-k^ - e - n-sb k¿°m¿ {]-Xn-\n-[n-bm-bn \n-tbm-

Kn-®t- i-jw N¿-® D-∂X - X - e - ß - fn-te-°p am-dn. C-∂p \-S-°p-∂ N¿-®b - n¬ A¬ Xm-bn-dn-\p ]pdta So-tImw kn.C.H A-_v-Zp√Øo-^v A¬ ap-A√-bpw ]-s¶-Sp°pw. C-h¿ ap-Jy-a{- ¥n-bp-am-bn t\cn-´p \-S-Øp-∂ N¿-®-bn¬ kvam¿-´v-kn-‰n ]≤-Xn kw-_‘ - n-® \m-e-c-h¿jsØ X¿-°-߃°p ]-cn-lm-ca - m-hp-sa-∂m-Wp Icp-Xp∂Xv. kz-X-{¥m-h-Im-i-`qan kw-_‘ - n-® {]-iv\ - Ø - n¬ Ccp-hn-`m-Khpw sNdn-b hn-´p-ho-gvN-Iƒ-°v H-cp-ßm-\m-Wp km-[yX. k¿-°m¿ ]-Sn-bn-d-ßp-∂-Xn\p ap-ºp ]-≤-Xn B-cw-`n-°m≥ I-gn-bp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv H-cn-°¬Iq-Sn N¿-®-bv°p I-fsam-cp-ßp-∂X - v.

kn.-]n.-F-½n-se hn-`m-Ko-b-X FÂ.-Un.-F-^n-s\ tXmÂ-¸n-¨p: N-{μ-¸³ Im-™-ßm-Sv: kn.-]n.-F-Ωn-se ]n-W-dm-bn-˛-hn F-kv {Kq-∏p-Iƒ X-Ωn-¬ D-S-se-Sp-Ø t]m-cm-Wv I-gn-™ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-epw X-t±-i k - z-bw-`c - W - Xnc-s™-Sp-∏n-epw F¬.-Un.-F^ - ns‚ ]-cm-P-b-Øn-\p -Im-c-W-amb-sX-∂p kn.-]n.-sF kw-ÿm\ sk-{I-´d - n kn sI N-{μ-∏≥ ]d-™p. Im-™-ßm-´v kn.-]n.sF a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw.

a-{¥n-bm-bn-cp-∂-t∏mƒ Xs∂ `-b-s∏-Sp-Øn `m-cy-m-ktlm-Zc - o `¿-Øm-hm-b d-Du-^v ]e B-\p-Iq-ey-ß-fpw t\-Sn-sbSp-Ø-n-´p-s≠-∂pw kv-t\-l-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ h-gn-hn-´v k-lm-b-߃ \¬-In-sb-∂pw Xp-d-∂p-]-d-™v `-c-W-L-S-\m ew-L-\-hpw k-Xy-{]-Xn-⁄mew-L-\-hpw \-S-Øn-sb-∂p kΩ-Xn-°p-∂ ]n sI- Ip-™m-en°p-´n-sb F-¥p-hn-e-sIm-SpØpw kw-c£ - n-°p-sa-∂p ]-db - p∂ sI.-]n.-kn.-kn {]-kn-U‚ v c-

ta-iv sN-∂n-Øe - P-\ß - s - f sh√p-hn-fn-°p-I-bm-W-v. a-e-_m¿ kn-a‚n-se Po-h\ - ° - m-cs - \ sIme-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ Ip-™m-en°p-´n-°v ]-¶p-s≠-∂pw C-XvsIm-≠m-Wp X-\n-°v h-[-`o-jWn-bp-s≠-∂pw ]-d-bp-∂-Xv. cm{„o-b F-Xn-cm-fn-If - m-Wv sF-kv{Iow tI-kv ho-≠pw Ip-Øn-s∏m°n-b-sX-∂ B-tcm-]-Ww Akw-_‘ - a - m-Wv. Fw sI ap-\o-dns‚ D-Sa - ÿ X - b - n-ep-≈ Nm-\e - mWv C-°m-cyw ]p-d-Øp-sIm-≠ph-∂-sX-∂p N-{μ-∏≥ ]-d-™p.

tIcf efnXIem A¡mZ-an kwØm\ ]pckvImc-§Ä {]-Jym-]n¨p sIm-®n: an-I-® I-em-kr-„n-Iƒ°p-≈ tI-c-f e-fn-X-I-em A°m-Z-an-bp-sS Cu h¿-j-sØ kw-ÿm-\ ]p-c-kv-Im-c-߃ {]Jym-]n-®p. Cu am-kw 13\v F-dWm-Ip-fw Z¿-_m¿ lm-fn¬ Ahm¿-Uv k-a¿-∏-Ww \-S-°p-sa∂p e-fn-X-I-em A-°m-Z-an sNb¿-am≥ kn F≥ I-cp-Wm-Ic≥, sk-{I-´-dn k-Xy-]m¬ hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p.Nn-{X-˛-in¬-∏-˛-t^m-t´m-{K^n-˛-Im¿-´q¨ hn-`m-K-ß-fn¬ hn N-{μm-\-μ≥, tIm-∂n-bq¿ If-`-tI-k-cn, H-Wn-Iv-kv ]u-temkv, s]m≥-a-Wn tXm-a-kv, kmPp A-ø-ºn-≈n, ss^-k¬ ap-lΩ-Zv, Sn -sI kp-Pn-Xv F-∂n-h-cmWv A-hm¿-Un-\¿-l-am-b-Xv. apJy kw-ÿm-\ ]p-c-kv-Im-c߃-°v A-h-W-hv \m-cm-bW≥, C Pn Nn-{X, Sn -F-kv {]km-Zv, cm-[ tKm-a-Xn-k, F F-kv kp-ln¬ cm-Pv, sI -_n Kn-co-jv, jn-Pn-Øv {io-cw-K-\m-Y≥, kn-±nJv ]-d-hq¿, Sn -hn -Pn ta-t\m≥ F∂n-h-sc-bpw I-em-hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ ]p-c-kv-Im-c-߃-°v A-cp¨ hn-P-b≥, ]n Pn A-`n-, Sn F-kv P-b-i-¶¿,tPm-_n≥ tPm-k-^v, ]n kn k-t\m-Pv F∂n-h-sc-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. I-em-N-cn-{X-˛-\n-cq-]-W hn`m-K-Øn-se a-e-bm-f-Øn-ep-≈ an-I-® au-en-I {K-Ÿ-Øn-\p-≈ ]p-c-kv-Im-cw kv-an-Xm tKm-]men-s‚ "B-[p-\n-I-X-bp-sS L-SI-߃ Nn-{X-I-e-bn-epw t\m-hen-epw' F-∂ {K-Ÿ-Øn-\p e-`n®p.-

tI-]n-\p Io-gn-ep-Å 12 Øm-]-\-§-fn-se Po-h-\-¡m-cp-sS i-¼-fw ]-cn-jv-I-cn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-˛-Hm-]td-‰o-hv A-°m-Z-an Hm-^v {]-^-j\¬ F-Pyp-t°-j-s‚ (tI-]v) Io-gn-ep-≈ 12 ÿm-]-\-ß-fn-se Po-h-\-°m-cp-sS i-º-fw ]-cn-jvI-cn-°p-∂-Xn-\p Xo-cp-am-\-ambn. k-l-I-c-W a-{¥n Pn kp-[mI-c≥ sN-b¿-am-\m-bp-≈ tI-]v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰n-bm-Wv ]-cn-jv-I-c-Ww kw-_-‘n-®p Xocp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. B-dv F-≥-Pn\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv, sIm-®n saUn-°¬ tIm-f-Pv, \-gv-kn-Mv tIm-f-Pv, \-gv-kn-Mv kv-Iqƒ, ]p∂-{] am-t\-Pv-sa‚ v C≥-Ãn-‰yq´v, ^n-\n-jn-Mv kv-Iqƒ, ]p-∂-{] k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn F-∂nhn-S-ß-fn-se Po-h-\-°m-cp-sS iº-f-am-Wv ]-cn-jv-I-cn-°p-∂-Xv. B-dv F-≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pnse-bpw am-t\-Pv-sa‚ v C≥-kv-‰n‰yq-´n-se-bpw e-Iv-N-d¿-am¿ C-\nap-X¬ F.-sF.-kn.-Sn.-C kv-Iow t]m-se-X-s∂ A-kn. {]-^-k¿am-cm-bn \m-a-I-c-Ww sN-ø-s∏Spw. C-h¿-°p 15600˛39100 F-∂ kv-sI-bn-¬ A-\p-h-Zn-®v 6000 cq-

]-bp-sS A-°m-Z-an-Iv t{K-Uv t] A-\p-h-Zn-°pw. \n-e-hn¬ A©p-h¿-jw ]q¿-Øn-bm-°n-b A-kn. {]-^-k¿-am¿-°v 15600˛39100 kv-sI-bn¬ A-\p-hZn-®v 8000 cq-] A-°m-Z-an-Iv t{KUv t] A-\p-h-Zn-°pw. H-cp Akn. {]-^-k¿-°v G-‰-hpw Ip-d™-Xv 6720 cq-]-bp-sS-bpw am-t\Pv-sa‚ v C≥-Ãn-‰yq-´v U-b-d-Œ¿°v 24716 cq-]-bpw {]-Xn-am-k h¿[-\-hp e-`n-°pw. Cu C-\-Øn¬ 280 A-[ym-]-I¿-°m-bn {]-Xnh¿-jw 2.-10 tIm-Sn-bp-sS B-\pIq-ey-am-Wp e-`n-°p-∂-Xv. 40 Kkv-‰v e-Iv-N-d¿-am-cp-sS i-º-f-hpw ]p-Xp-°n \n-›-bn-®-Xp {]-Im-cw {]-Xn-h¿-jw 20 e-£w cq-]-bpsS h¿-[-\-hpw A-\p-h-Zn-®n-´p≠v. k¿-ho-kn¬ {]-th-in-°ptºmƒ ]n.-F-®v.-Un-°m-cm-b A[ym-]-I¿-°v A-©v C≥-{Insa‚pw k¿-ho-kn¬ {]-th-in-® ti-jw ]n.-F-®v.-Un k-ºm-Zn-®h¿-°p aq-∂v C≥-{In-sa‚pw A\p-h-Zn-°pw. k¿-ho-kn¬ {]-thin-°p-tºmƒ Fw.-sS-Iv t\-Sn-b-

h¿-°p c-≠p C≥-{In-sa‚pw ]n∂o-Sp t\-Sn-b-h¿-°v H-cp C≥{In-sa‚pw A-[n-I-am-bn A-\p-hZn-°pw. ]p-Xp-°n-b i-º-f-tØmsSm-∏w 35 i-X-am-\w £m-a-_Ø-bpw e-`n-°pw. A-\-[ym-]-I Po-h-\-°m-cpsS i-º-f kv-sI-bn¬ 2750˛4625 F-∂-Xn¬ \n-∂pw 5500˛9100 Bbn ]-cn-jv-I-cn-®p. 10 h¿-jØn¬ Iq-Sp-X¬ k¿-ho-kp-≈h¿-°v H-cp C≥-{In-sa‚ v sh-bnt‰-Ppw A-Sn-ÿm-\ i-º-f-Øns‚ F-´v i-X-am-\w £m-a-_-Øbpw e-`n-°pw. F-√m Po-h-\°m¿-°pw B-Zy-sØ F-´p-h¿j-sØ k¿-h-o-kn-\v H-cp k-a-b_-‘n-X t{K-Upw A-\p-h-Zn°pw. hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fn¬ tIm¨-{Sm-Iv-‰v \n-b-a-\-ß-fn¬ Xp-S-cp-∂-h-cp-sS i-º-f-hpw ]-cnjv-I-cn-®n-´p-≠v. 5490 cq-] e-`n-®ncp-∂ H-cp A-‰≥-U¿-°v 700 cq-] h¿-[-\-thm-sS 6190 cq-] e-`n°pw. Pq-\n-b¿ C.-kn.-Pn sS-Iv\o-jy-\v 7804 cq-]-bn¬ \n-∂p 1194 cq-]-bp-sS h¿-[-\-thm-sS

8998 cq-]-bm-hpw. Pq-\n-b¿ ^m-¿a-kn-Ãn-\v 7804¬ \n-∂pw 1194 cq]-bp-sS h¿-[-\-thm-sS 8998 cq]-bm-hpw. 9495 cq-] e-`n-®n-cp-∂ Hm-^n-kv A-kn.-t{K-Uv c-≠n-\v 788 cq-] h¿-[n-®v 10283 cq-] e-`n°pw. t{S-Uv-am-s‚ i-º-fw 9495 cq-]-bn¬ \n-∂pw 10283 cq-]-bmhpw. 19855 cq-] e-`n-°p-∂ Akn.-F-≥-Pn-\o-b¿-°v 2708 cq-]bp-sS h¿-[-\-thm-sS 22567 cq-]bm-bn i-º-fw \n-P-s∏-Sp-Øpw. \-gv-kn-M-v kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏-ens‚ i-º-fw 1169 cq-] h¿-[-\thm-sS 24334 cq-]-bm-bn D-b-cpw. sIm-®n k-l-I-c-W sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se lu-kv k¿-P≥-amcp-sS {]-Xn-am-k ssÃ-∏‚ v 8000 cq-]-bm-bn h¿-[n-∏n-®p. tI-]ns‚ Io-gn-ep-≈ d-Kp-e¿ Po-h-\°m-cp-sS {]-k-hm-h-[n B-dp amk-am-bn h¿-[n-∏n-°m-\pw Xo-cpam-\-am-bn. C-t∏mƒ \-S-∏n-em°n-b ]-cn-jv-I-c-W-Øn-s‚ B\p-Iq-eyw 2011 P-\p-h-cn H-∂p-apX¬ A-Sn-ÿm-\-am-°n e-`y-am°pw.-

FÂ.Un.F-^v hnI-k-\ ap-t¶-ä PmY 18\v B-cw-`n¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-c-s™-Sp∏n-\p-≈ ap-s∂m-cp-°-ß-fp-sS `m-K-am-bn F¬-.Un.F-^v kwL-Sn-∏n-°p-∂ hnI-k-\ ap-t∂‰ Pm-Y Cuam-kw 18\v B-cw-`n®v am¿-®v c-≠n-\p k-am-]n-°pw. h-S-°≥-Pm-Y-bp-sS D-Zv-LmS-\w ap-Jy-a{¥n hn F-kv A-Nyp-Xm-

\-μ≥ Imk¿-tIm-Uv Pn√-bnse a-t©-izc-Øv \n¿-h-ln°pw. Cu Pm-Y Xr-iq-cn¬ k-am]n-°pw. a{¥n kn Zn-hm-I-c-\mbn-cn°pw Pm-Ym Iym-]v‰≥. ÿn-cmw-K-ß-fm-bn a{¥n Fw F t_-_n (kn.]n.Fw), F F A-ko-kv Fw.F¬.F (B¿.F-

kv.]n), a{¥n I-S-∂-∏-≈n cm-aN-{μ≥ (tIm¨.F-kv), amXyp Sn tXm-a-kv Fw.F¬.F (P-\Xm-Zƒ F-kv), D-g-hq¿ hn-P-b≥ (F≥.kn.]n), kv-I-dn-bm tXmakv (tI-cfm tIm¨.]n kn tXma-kv hn-`m-Kw) h-S-°≥ PmY-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

a{¥n tIm-Sn-tb-cn _m-e-Irjv-W≥ t\-XrØzw \¬-Ip-∂ sX-°≥-ta-J-e PmY 18\v kn.]n.sF kwÿm-\ sk-{I´dn kn sI N-{μ-∏≥ F-d-WmIpf-Øv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Pm-Y Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv k-am]n-°pw.


2 s^-{_phcn 2011 _p[≥

Hm^v{Sm¡v kmââ-dn-s\ tem-I \n-e-hm-c-¯n-te-¡p-bÀ-¯pw: A-lv-km³ Aen

am{UnUv: kv-]m-\n-jv ¢-∫v tdkn-Mv km‚‚-dn-s\ tem-I \ne-hm-c-Øn-te-°p-b¿-Øp-I-bmWv X-s‚ e-£y-sa-∂v ¢-∫ns‚ ]pXn-b D-S-a-bm-b C-¥y≥ hy-h-km-bn A-lv-km≥ A-en kbv-Zv ]-d™p. F∂m¬ C-Xn\m-bn X-\n-°v am-Pn-Iv A-dn-bns√∂pw ITn-\m-[zm-\-Øn-eqsS am-{X-sa A-Xv km-[y-am-hp I-bp≈qsh∂pw A-t±-lw ]d™p. h-e≥-kn-b-s°-Xn-tc km ‚‚-dns‚ tlmw{Ku-≠n¬ \-S∂ a¬k-cw Im-Wm-s\Øn-b A-lv-km≥ A-en°v Du-jv-a-f h-c-th¬-∏m-Wv So-a-[n-Ir-Xcpw B-cm-[-Icpw \¬-In-b-Xv. Cw•o-jv ¢-∫v ªm-Iv-t_¨ tdmth-gv-kv hm-ßm-\p-≈ {i-aw ]cm-P-b-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv At±lw kv-]m-\n-jv ¢-∫v kz¥-am-°n-bXv. kv-]m-\n-jv eo-Kn¬ km‚ ‚¿ I-gn-™ Znh-kw h-e≥-knb-bp-am-bn 1˛1\p k-a\n-e ]men-®p. 1930˛31 ko-k-Wn¬ c ≠mwÿm-\-sØ-Øn-b-Xm-Wv kv-]m-\n-jv eo-Kn¬ km‚‚-dns‚ an-I-® {]-I-S\w.

Kn-Kv-kv am-©-kv-ädn-sâ F-¡m-e-s¯bpw an-I-¨ Xmcw

e≠≥: am-©-ÿ bp-ss\-‰Un-s‚ F-°m-e-sØbpw an-I® Xm-c-am-bn shbv¬kvv kvss{S-°¿ d-bm≥ Kn-Kv-kn-s\ Xnc-s™-Sp-Øp. am-©-kv-‰-dn-s‚ ap≥ C-Xn lm-kXm-c-ßfmb F-dn-Iv It‚m-\, tPm¿-Pv s_-kv‰ - v F-∂n h-sc ]n-¥≈ - n-bm-Wv 37Im-c≥ an-I® - Xm-ca - m-bXv. am-©Ã - ¿ bp-ss\-‰U - ns‚ Hu-tZym-Kn-I am-Kk - n-\pw manutd.com sh_vssk-‰pw \-SØnb thm-s´-Sp-∏neq-sS-bmWv F-°m-es - Ø-bpw an-I® - Xmc-sØ I-s≠-Øn-bXv. 2010 Un-kw-_¿ ap-X¬ 2011 P-\ph-cn h-sc-bm-bn-cp-∂p thms´-Sp∏v. sd-Uv sU-hnƒ-kn-\p th≠n G-‰-hp-a-[n-Iw a¬-k-c-ß ƒ I-fn-® Xm-c-am-Wv 1990¬ Hm ƒ-Uv {Sm-t^m¿-Un¬ A-c-tß dn-b Kn-Kv-kv. 11 Cw-•o-jv {]o-anb¿ eo-Kv In-co-Shpw \m-ev F^v.F I∏pw aq-∂p eo-Kv I∏pw c-≠v Nmw-]y≥-kv eoKpw t\Snb am-©-ÿ So-an¬ Kn-Kv-kv Aw-K-am-bn-cp-∂p.

kozhikode

Ifn¡fw

kphmdkn-\p ]n-¶m-se I-tcmfpw en-hÀ-]q-fn-te¡v

Rmb-dmgvN enhÀ]q-fn-s\-Xntc tSmdkv Ac-t§dpw

sN-¬-kn-bp-sS H-ºXmw \-º¿ P-gv-kn-bp-am-bn s^¿-Wmt≠m tSmdkv

11

e-≠≥: D-dptKz kv-ss{S-°¿ eq-bn-kv kp-hm-d-kn-s\ So-anse-Øn-®-Xn-\p ]n-∂m-se \yqIm-kn¬ bp-ss\-‰-Un-s‚ Cw•o-jv kv-ss{S-°¿ B≥-Un Itcm-fn-s\bpw en-h¿-]qƒ kz¥-am°n. s^¿-Wmt≠m tSmdkv sN¬-kn-bn-te-°v tN-t°dn-b-tXm-sS-bm-Wv ]-I-c-°m-c\m-bn I-tcmƒ en-h¿-]q-fn-seØp-∂Xv. 35 an-ey¨ bq-tdm \¬-Inbm-Wv kv-ss{S°-sd \yq-Im-knen¬ \n-∂v sd-Uv-kv ssI-°em-°n-b-Xv. 22 Im-c\m-b kvss{S-°¿ ¢-∫p-am-bn A-©-c h¿j-sØ I-cm-dn¬ H-∏p-h-®Xm-bn en-h-¿-]qƒ Hu-tZymKn-I sh_v-ssk-‰n¬ A-dn-bn®p. tSmd-kv [-cn-®n-cp-∂ H-ºXmw \-º¿ P-gv-kn-bm-Wv I-tcmƒ B-≥-Un I-tcmƒ en-h¿-]qƒ tIm-®v Um-¬-•njn-s\m∏w en-h¿-]q-fn¬ A-Wn-bp-I. \yqIm-kn-enepw A-t±-lw H-º- s‚ I-cp-Øn-em-Wv I-gn-™ X- A-e≥ ]m¿Uyp B-h¿-Øn-®v Xmw\-º¿ P-gv-kn-bm-Wv A-Wn- h-W c-≠mw Un-hn-j-\n¬ \n- hy-‡-am-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp ™n-cp-∂Xv. ∂v Nmw-]y≥-am-cm-bn \yq-Im- ∂p. F-∂m-¬ h≥ Xp-I-bp-amCu ko-k-Wn¬ \yq-Im-kn- kn¬ {]o-an-b¿ eo-Kn-¬ Xn-cn- bn en-h¿-]qƒ ho≠pw cw-Ken-\p th-≠n 19 eo-Kv a¬-k-c- s®-Øn-bXv. sØ-Øn-b-tXm-sS Xmc-sØ ß-fn¬ 11 X-h-W kv-tIm¿ sN en-h¿-]qƒ t\c-tØ I-tcm- hn¬-°m≥ ¢-∫v \n¿-_-‘n-Xbv-X I-tcmƒ I-gn-™ \-hw-_- fn-\p th-≠n \yq-Im-kn-en-s\ cm-hp-I-bm-bn-cp∂p. en-h¿-]q dn-em-Wv tZio-b So-an-\m-bn A- k-ao-]n-®n-cp-s∂-¶n-epw \n-c- ƒ C-t∏mƒ Hm-^¿ sN-bv-X 35 c-tß-‰w Ip-dn-®Xv. Cw-•-≠n- kn- ° - s ∏- S p- I - b m- b n- c p∂p. an-ey¨ bqtdm H-cp \yq-Im-kn s‚ `m-hn kq-∏¿ Xm-c-am-bn hn- Xmc-sØ hn¬-°m≥ D-t±-iy- ¬ Xm-c-Øn-\p e-`n-°p-∂ sden-h-¿-]q-fn¬ t^mw I-s≠- e-bn-c-p-Ø-s∏-Sp-∂ I-tcm-fn- an-s√-∂v \yq-Im-kn¬ tIm-®v t°m-Uv Xp-I-bmWv. Øm-\m-hm-sX hn-j-an-® A-t±lw X-s∂ Sow hn-Sm≥ A-\p-hZn-°-W-sa-∂v en-h¿-]qfn-t\m-Sv A-`y¿-Yn-®n-cp∂p. Xp-S¿-∂v 35 an-ey-¨ bq-tdm-bpsS Hm-^-dpam-bn tSm-d-kn-\p th-≠n sN¬kn cw-K-sØ-Øn-bn-cp-s∂-¶n epw en-h¿-]qƒ \n-c-kn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. cw e-`n-®-Xn¬ k-t¥m-j-ap-s≠-∂v {_-ko-en-b 2007¬ dm-t^¬ s_-\n‰-kv e≠≥: s^¿≥ hw-i-P\m-b eq-bn-kv ]-d-™p. A-©p h¿-j]-cn-io-e-I-\m-b-t∏m-gm-Wv A- Wmt≠m tSm-dØn-\p ti-jw 2010¬ t]m¿-®p-Ko-kv eo-Kn¬ Xv-e-‰ntIm am-{Un-Un¬ \n-∂v kn-s\ kz-¥-amNmw-]y≥-amcm-b s_≥^n° So-an¬ eq-bn-kv 20 an-ey¨ bq-tdm-bv°v tSmd- °n ap-t∂-‰\n-c Aw-K-am-bn-cp∂p. kv en-h¿-]q-fn-se-Øn-b-Xv. aq- i - ‡ n - s ∏ - S p A-tX-k-abw, A-ta-cn-°≥ an-Uv-^o-¬-U¿ ∂-c h¿-jw sd-Uv-kn-s‚ P-gv- Ønb sN¬-kn ssa-°¬ {_m-Uv-en B-Ã≥-hn√-bp-am-bn I-cmkn-b-Wn-™ A-t±-lw 142 I- Un-^‚¿ tUdn-seØn. P¿-a≥ ¢∫mb s_m-dq-ky tam-sI fn-I-fn¬ \n-∂m-bn 81 tKm-fp-I hn-Uv eq-bn-kns\bpw So-an-se≥-•m-Uv-_m-°n¬ \n-∂v Cu ko-k-¨ A-h-kmƒ t\-Sn-bn-´p≠v. \n-°p∂-Xp h-sc tem-W-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv en-h¿-]q-fn¬ Xs‚ B-Zy Øn-®v {]Xn-tcmA-t±-lw Cw-•-≠n-te-°p Iq-Sp-am-dn-bXv. ko-k-Wn¬ aq-∂p lm-{Sn-°-S- [hpw I-cp-Øp°w 46 a¬-k-c-ß-fn¬- \n-∂v 33 ‰-Øm°n. t]m tKm-fp-Iƒ A-Sn-®p-Iq´n-b tSm ¿-®p-Ko-kv ¢∫v dkv en-h¿-]q-fn-s‚ kq-∏¿ Xm- s _ - ≥ - ^ n - ° c-]-Z-hn-bn-te-°p-b¿∂p. c bn¬ \n-∂m-Wv ≠mw ko-k-Wn¬ ]-cn-°v hn √- 21.3 an-ey¨ bq\m-sb-¶n-epw 38 a¬-k-c-ß-fn tdm-bv-°v A-©- tU-hn-Uv eq-bn-kv ¬ \n-∂v kv-ss{S-°¿ 17 tKm-fp- c h-¿ j-sØ Icm-dn¬ eq-bn-kv sN¬-kn-bn-se-Øp-∂Xv. I-cmIƒ t\-Sn. F-∂m-¬ Cu h-¿-jw Xp-S¿- dn-s‚ `m-K-am-bn sk-¿-_nb≥ an-Uv-^o¬-U¿ ®bm-b ]-cn-°p-I-fpw i-kv-{X- s\-aRv-P am-‰n-°n-s\ s_-≥-^n-°-bv-°v ssI{In-b-Ifpw aq-ew Ipd-®v a¬-k- am-dp-sa-∂v sN¬-kn A-dn-bn-®p. C-t∏mƒ hn-s‰c-߃ \-„-am-sb-¶n-epw 32 a sk B≥-sla-\p th-≠n A-t±-lw tem-W-Sn¬-k-c-ß-fn¬ \n-∂v 22 tKm-fp- ÿm-\-Øn¬ I-fn-°p-I-bmWv. Cw-•-≠n-se G-‰hpw hen-b ¢-∫p-Ifn-sem Iƒ t\-Sm≥ A-t±-l-Øn-\p I∂m-b sN¬-kn-°p th-≠n I-fn-°m≥ A-h-k- ssa-°¬ {_m-Uven gn-™p.

tSmd-kv sNÂ-kn-bn e-≠≥: P-\p-h-cn-bn-se {Sm≥kv-^¿ ko-k¨ A-h-km-\n°p∂-Xn\p sXm-´p-ap-ºm-bn enh¿-]q-fn-s‚ kv-]m-\n-jv kq-∏¿ kv-ss{S°¿ s^¿Wmt≠m tSmd-kns\ Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eo-Kv Nmw-]y≥-amcm-b sN¬kn ssI°-em°n. {_n-´o-jv sd-t°m-Uv Xp-I-bm-b 50 an-ey ¨ bq-tdm-bv-°m-Wv tSmd-kv ªq-kn-se-Øp-∂-Xv. ^p-Sv-t_m ƒ N-cn-{X-Ønse G-‰hpw henb \m-ema-sØ {Sm≥-kv-^¿ XpI Iq-Sn-bm-Wn-Xv. 2009 Pq-ssebn¬ t]m¿-®p-Ko-kv kq-∏¿ Xmcw {In-Ãymt\m sdm-WmƒtUm-sb 80 an-ey¨ bqtdm sNe-h-gn-®v d-b¬ am-{Un-Uv kz-¥am-°n-b-Xm-Wv \n-e-hn-se temI sd-t°mUv. A-©-c h¿j-sØ I-cm-dmWv 26 Im-c\mb tSmd-kv sN¬kn-bp-am-bn H-∏p-h-®Xv. Rm-bdmgv-N X-s‚ ]-g-b ¢-∫m-b enh¿-]q-fn-s\-Xncm-b eoKv a¬k-c-Øn¬ tSmd-kv sN¬-kn°p th-≠n A-c-tß-‰w Ip-dn°pw. tem-I-Øn-se an-I-® ¢∫p-Ifn-sem∂m-b sN¬-kn°p-th-≠n I-fn-°p-I-sb∂-Xv G-sXm-cp ^p-Sv-t_m-f-dp-sSbpw e-£y-am-sW-∂v tSmd-kv sN¬kn Sn.hn-bn¬ {]-Xn-I-cn-®p. ""sN- ¬ - k n- b n- s e- Ø n- b - X n ¬ F-\n-°v G-sd k-t¥m-j hpw H-∏w A-`n-am-\-hp-ap-≠v. bq-

eq-bn-kn-s\ sNÂ-kn kz-´-am¡n; {_m-Uv-en sh-kv-äv-lm-anÂ

¢∫v am‰-Øn¬ {]Xn-tj-[n®v en-h¿-]qƒ B-cm-[-I¿ tSm-d-kn-s‚ P-gv-kn I-Øn-°p∂p tdm-∏n-se ap≥-\n-c ¢-∫p-Ifn- cm-´-ho-cy-ap-≈-h-cmWv. sN¬sem∂m-b A-h¿ an-I® t]m- kn-s°m-∏w G-Xp sh√p-hn-fnbp-ta-s‰-Sp-°m≥ R-m≥ X-ømdm-bn-°-gn™p. H-t´-sd an-I-® I-fn-°m¿ sN¬-kn-bn-ep-≠v. {In-Ãymt\m sdm-WmƒAXp-sIm-≠v X-s∂ I-gn-hn- s - ‚ tUm (80 an-ey¨ bq-tdm) am]-ca - mh-[n an-I® - {]-IS-\w \S©-kv-‰¿ bp-ss\‰-Uv ˛ dØn So-an¬ ÿm-\a - p-d∏ - n-°m-≥ b¬ am-{Un-Uv (2009) Rm-≥ {i-an-°pw. Nmw-]y≥-kv …m-‰≥ C-{_mln-tameo-Kv t\-Sp-Is - b∂-Xv G-sXm-cp hn-®v (56.6 an-ey¨ bq-tdm) Xm-c-Øn-s‚bpw kz-]v-\-amWv. C‚¿-an-em≥˛ _m-gv-k-temsN¬-kn-s°m-∏w A-Xv km-[nW (2009) °p-sa-∂m-Wv F-s‚ {]-Xo-£'' I-° (56 an-ey¨ bq˛ tSmd-kv a-\ - p-Xp-d∂p. tdm) F.kn an-em≥˛ d-b¬ 2010¬ tem-II-∏v t\Sn-b am-{Un-Uv (2009) kv-]m-\n-jv So-an-ew-K-am-bn-cps^¿-Wmt≠m tSm-d-kv ∂ tSm-d-kv 2008¬ So-an-s\ bq(50 an-ey¨ bq-tdm) en-h-¿tdm- I-∏v hn-P-b-Øn-te-°p \]qƒ˛ sN-¬-kn (2011) bn-®n-cp-∂p. Cu ko-k-Wn-¬

sd-t¡m-Uv {Sm³-kv-^-dp-IÄ

Rm³ sk-hm-Kn-sâ B-cm-[I³: sI-hn³ ]o-tä-gvk³

IÃw s^À-Kqk³ Hm-ko-kv So-anÂ

k-Nn³- tem-I-I-¸n-sâ Xm-c-am-hpw: hm-Svk³ sa¬_¨: Cu am-k-am-cw`n-°p∂ tem-II-∏v {In-°-‰n ¬ G-‰-hp-a-[n-Iw t\-´w sIm øp-I C-¥y≥- am-ÿ ªm-ÿ k-Nn-≥ sS-≠p¬-°-dm-bncn-°p-sa-∂v B-kv-t{X-enb ≥ Hmƒ-du-≠¿ sj-bv≥ hmSv-k≥ A-`n-{]m-b-s∏´p. kNn-s\-°q-Sm-sX {io-e-¶-bpsS atl-e P-b-h¿-[s\, shÃv C≥-Uo-kv Xm-cw Io-c-bv ≥ s]m-≈m¿-Uv F-∂n-hcpw tem-I-I-∏n¬ {it≤-b {]-I S-\w \-S-Øp-sa-∂v hm-Sv-k≥ Nq-≠n-°m´n. tem-I-I-∏n¬ {i-≤n-t°-≠ aq∂p Xm-c-ßsf-°p-dn-®v "C≥-ssk-Uv {In-

sa¬_¨: Cw-•-≠n-s\-Xncmb A-hkm-\ c-≠v G-I-Zn-\-ß ƒ-°p-≈ B-kv-t{X-en-b≥ Soan¬ _m-‰v-kv-am≥ I√w s^¿Kqk-s\ Dƒ-s∏-Sp-Øn. ]-cnt°‰ tjm¨ am¿-jn-\p ]-I-c°m-c-\m-bm-Wv s^¿-Kq-k-s\ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bXv. A-©mw G-I-Zn-\-Øn-\n-sSbm-Wv am¿-jn-\v ]-cn-t°-‰-Xv. Im¬-ap-´n-t\-‰ ]-cn-°n-s\ Xp-S ¿-∂v s^¿-Kq-k≥ I-gn-™ h ¿jw Hm-ko-kn-\p th-≠n I-fØn-en-d-ßn-bn-cp-∂n√.

C-bm³ tXmÀ-]v Xn-cn-¨p-h-cp-¶p

A-−À 20: AÀ-Pâo-\-bv-¡v tXmÂhn; {_-ko-en-\p Pbw CIz-tUmÀ 1 þ AÀ-Pâo-\ 0, {_-ko-Â 5 þ Nnen 1

A-sc-Izn-] (s]-dp): A-≠¿ 20 tem-II-∏v ^pSv-t_mƒ em-‰n-\ta-cn-°≥ taJ-em tbm-Ky-Xm du-≠v a-¬-k-c-Øn¬ I-cp-Ø cm-b A¿-P‚o-\-bv-°v A-{]-Xo £nX tXm¬-hn t\-cn-´-t∏mƒ {_-ko-¬, D-dptKz F-∂n-h¿ Pb-tØm-sS ap-t∂dn. c≠mw du-≠n¬ C-Iz-tUmdm-Wv G-I-]-£o-bam-b H-cp tKm-fn-\v Inco-S t^-h-dn-‰p-Ifm b A¿-P‚o\-sb sR-´n-®Xv. F-∂m¬ Cc-´-tKm-fp-I-fp-ambn Iu-am-c-hn-kva-bw s\-bv-a-¿ Ifwhm-W a¬-k-c-Øn¬ {_-ko ¬ 5˛1\v Nn-en-sb ap-°n. eq-°m kv, UotKm au-dojn-tbm, hn√y≥ F-∂n-h-cm-Wv a-‰p kv-tIm- a-¬-k-c-ti-jw A¿-P‚o-\n-b≥ Xm-c-߃ \n-cm-i-cm-bn d¿-am¿. {Ku-≠v hn-Sp∂p

h-e³-kn-b-¡v k-a-\n-e-

\yqU¬ln: C-¥y-bp-sS sh-Sn-s°´v Hm-]-W¿ ho-tc-μ¿ sk-hmKn-s‚ ISpØ B-cm-[-I-\m-Wv Xm-s\-∂v Cw•-≠v _m-‰v-kv-am≥ sI-hn≥ ]o-t‰-gv-k≥ ]-d-™p. a¬-k-c-Øn-s‚ K-Xn am-‰n-a-dn-°m≥ I-gn-hp-≈ i-‡\m-b _m-‰v-kv-am-\m-Wv sk-hm-sK∂pw A-t±-lw ]-d™p. sh-Ãv C≥-Uo-kv _m-‰v-kv-am≥ {In-kv sK-bv-em-Wv C-Øc-Øn¬ Xm≥ B-cm-[n-°p-∂ a-s‰m-cp {In-°-‰¿ F∂pw A-t±-lw sh-fn-s∏-SpØn. ""Xp-S-°-Øn-se 10˛15 Hm-h-dn¬ X-s∂ F-Xn-cm-fnI-sf kv-X-œkn-Uv\n: A-©v X-h-W H-fnwcm-°p-∂-Xm-Wv sk-hm-Kn-s‚ {]-I-S\w. F-Xn-cm-fn {]-Xo-£n-°m]n-Iv Nmw-]y\m-b B-kv-t{X-en- Ø X-c-Øn-ep-≈ _m-‰n-Mv ssi-en-I-fm-Wv A-t±-l-Øn-s‚ k-hnb≥ \o-¥¬ CXn-lmkw Cti-j-X''˛]o-t‰-gv-k≥ ]-d-bp∂p. ""{In°-‰v am-dn-s°m-≠n-cn-°p-∂ bm≥ tXm¿-]v Xn-cn-®p-h-chnI-fn-bmWv. A-Xn¬ ]p-Xp-a-Iƒ s\m-cp-ßp-∂p. 2012se e-≠≥ B-hn-jv-I-cn-°p-∂-h¿°v F∂pw H-fnw-]n-Iv-kv e-£y-an-´v 28Im-c hn-P-bn-°m-\mhpw. sk-hm-Kv A≥ Xn-cn-s®-Øp-sa-∂m-Wv dnØ-c-Øn¬ hn-P-bn-® Xm-c-am-Wv'' t]m¿´v. Xn-cn-®p-hc-hv {]-Jym-]n- ˛A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. °p-∂-Xn-\mbn tXm¿-]v sshtem-I-I-∏n-s‚ `m-K-am-bn s]-]vImsX hm¿-Ømk-tΩf-\w \-S- kn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ "sN-bv-©v Zn Øp-sa∂pw kq-N-\-bp-≠v. sK-bnw' {]-Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ 2006¬ \o-¥¬-°p-f-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ U¬-ln-bn-se-Øn\n-∂p hn-c-an® tXm¿-]v Xn-cnb-Xm-bn-cp-∂p Cw•-≠v Xmcw. F sI-sb-Øp-sa-∂v apºpw \n-ch- ∂pw ]p-Xp-a-Iƒ I-s≠-Øm-\m[n hm¿-Ø-I-fp-≠m-bn-cp∂p. Wv X-s‚ {i-a-sa∂pw X-s‚ {]F-∂m¬ A-t±-lw A-sX√mw tXy-I-Xbm-b kzn-®v ln-‰n-eq-sS \n-c-kn-°p-I-bm-bn-cp∂p. {]-iw-kbpw hn-a¿-i-\hpw H-cpt]m-se t\-cn-´ ]o-t‰-gv-k≥ hykalikkalam@thejasonline.com ‡-am°n.

C-\n 16 Znhkw

°-‰n'¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±lw. Sq¿-W-sa‚n-\v B-gv-N-I ƒ am{Xw ti-jn-s° B-kvt{X-en-bbpw G-sd {]-Xo-£bn-em-sW-∂v hm-Sv-k≥ hy‡-am°n. ""B-j-kn¬ ]-cm-P-bs∏-s´-¶nepw Cw-•-≠n-s\Xncm-b G-IZn-\ ]-c-º-c-bn ¬- tP-Xm-°-fm-hm≥ R-ß ƒ-°p I-gn™p. I-fn-bp-sS F√m ta-J-e-bnepw R-ß ƒ Iq-Sp-X¬ sa-®-s∏-´p sIm≠n-cn-°p-I-bmWv. tem-I-I∏v \n-e-\n-¿-Øm≥ R-߃°p km-[n-°p-sa-∂v X-s∂bm-Wv {]-Xo-£''˛ A-t±-lw hn-i-Z-am°n.

am-{Un-Uv: kv-]m-\n-jv ^p-S-v t_mƒ eo-Kn¬ ap≥ Nmw-]y≥amcm-b h-e≥-knb-°v k-a-\n-e°p-cp°v. td-kn-Mv km‚‚-dm Wv 1˛1\v h-e≥-knb-sb ]n-Sn-®psI-´n-b-Xv. 33mw an-\n-‰n¬ A¿P‚o-\n-b≥ kv-ss{S-°¿ G-cn-b ¬ s\-lp-sh¬-]-\n-eq-sS td kn-Mm-Wv BZyw eo-Uv t\-Sn-bXv. 78mw an-\n-‰n¬ ^-Ip≥tUm B¬-s_¿t´m tIm-kv-‰ h-e≥kn-b-°v k-a\n-e k-Ωm-\n-°pI-bm-bn-cp∂p. Zn-h-k-߃-°v ap-ºv tdknMv km-‚‚-dns‚ D-S-a-ÿm-h-Imiw kz-¥-am°n-b C-¥y≥ hyh-km-bnbm-b A-lv-km≥ A-en k-bv-Zv So-an-s‚ {]-I-S-\w hn-e-bncp-Øp-∂-Xn-\m-bn tÃ-Un-bØn-se-Øn-bn-cp∂p.

i-lv-km-Zn-\p ]-cn¡v kn-Uv\n: ]-cn-°n-s\-Øp-S¿-∂v Cw•-≠v ^m-Ãv _u-f¿ A-Pv-a ¬ i-lv-km-Zv B-kv-t{X-en-bs°-Xncm-b G-I-Zn-\ ]-c-º-c-bnse ti-jn-°p-∂ a-¬-k-c-ß-fn ¬ \n-∂p ]n≥-amdn.

Cu a¬-k-c-Øn-se Cc-´tKm-fp-I-tfm-sS Sq¿-W-sa‚n-se tSm-]vkv-tIm-d¿ ]-Z-hn-bn-ep-≈ s\-bv-a-dp-sS k-ºmZyw G-gp tKm-fp-I-fmbn. a-s‰mcp tbm-Ky-Xm du-≠v a ¬-k-c-Øn¬- D-dp-tKz G-I-]£o-bam-b H-cp tKm-fn-\v sImfw-_nb-sb Io-g-S-°n. B-dp So-ap-I-fm-Wv c-≠mw du-≠n¬ am-‰p-c-bv-°p-∂-Xv. Hm tcm Soapw ]-c-kv]cw Hmtcm Xh-W G-‰p-ap-´pw. C-h-cn¬ BZy \m-ep ÿm-\-ß-fn-se-Øp∂-h-cm-Wv tem-I-I-∏n-\v tbm Ky-X t\-SpI. Cu h¿-j-a-hkm-\w sIm-fw-_n-b-bn-em-Wv A-≠¿ 20 tem-II-∏v A-c-tßd-p-∂Xv.

an-kv-_m-lv an¶n; ]m-In-kv-Xm-\v {X-kn-¸n-¡p-¶ hnPbw \m-∏nb¿: a-[y\n-c _m-‰v-kv-am ≥ an-kv-_m-lp¬ l-Jn-s‚ amkv-acn-I C-∂n-Mv-kn-s‚ an-I-hn ¬ \yq-kn-e‚n-s\-Xncm-b \memw G-I-Zn-\-Øn¬ ]m-In-kvXm-\v c-≠p hn-°-‰n-s‚ {X-kn-∏n°p-∂ P-bw. 263 d¨-kn-s‚ hnP-b-e£yw ]n-¥p-S¿-∂ ]m-Inkv-Xm≥ B-dn-\v 198 F-∂ \n-ebn¬ tXm¬-hn-sb ap-∂n¬ Is≠-¶nepw A-–p¬ d-kmJns\m-∏w 40 d¨-kn-s‚ Iq-´p-sI´p-≠m-°n an-kv-_m-lv ]m-In-kvXm-s\ I-c-I-b-‰n. 93 d¨-kp-am-bn ]p-dØm-hmsX \n-∂ an-kv-_m-ln-s‚ Nn-dIn-tedn H-tcm-h¿ ti-jn-s° F´p hn°-‰v \-„-Øn¬- ]m-In-kvXm≥ hn-P-b-Xo-c-a-W-™p. 91 ]¥n¬ G-gp _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-k-dp-a-S-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn-s‚ C-∂n-Mvkv. ankv-_m-lv X-s∂-bm-Wv I-fn-bn-

hn-P-b-d¨ t\Sn-b an-kv-_m-lns‚ (C-SXv) B-ÀmZw se tI-a≥. Cu hnP-bt- Øm-sS B-dp a¬-k-c-ß-fp-sS ]-c-º-cbn¬ ]m-In-kv-Xm≥ 2˛1\v ap-∂ne-Øn. t\c-tØ sP-bnw-kv {^m-¶v-

en≥ (62), \-Xm≥ a-°p√w (53*) F-∂n-h-cp-sS A¿-[ sk-©z-dnIfm-Wv \yq-kn-e‚n-s\ G-gp hn°-‰n-\v 262 F∂ s]m-cp-Xm-hp-∂ kvt- Im-dn-te-°p \-bn-®Xv.


CMYK

12 tImgnt°mSv

Regd. No: KL/CT/166/2009-11 2 s^-{_p-h-cn 2011 _p[≥

sI-bv-tdm: Cu-Pn-]v-Xn-se I-em]-`q-an-bn-e-I-s∏-´ 16 a-e-bm-fnIƒ C-∂-se \m-´n-te-°p a-Sßn. kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ t]-cm-{º F-S-h-cm-Sv aq-cn-°pØn kz-tZ-in Sn sI A-–p¬ lao-Zm-Wv Cu hn-h-cw tX-P-kns\ A-dn-bn-®-Xv. c-≠-c h¿-j-w ap-ºv H-cp Xp-¿°n I¨-kv-{S-Iv-j≥ I-º-\n-bpsS sk-{I-´-dn-bm-bn sI-bv-tdmbn-se-Øn-b A-–p¬ l-ao-Zv \kp-dp kn-‰n-bn-em-bn-cp-∂p Xm-akw. C-tX I-º-\n-bn-se 16 a-ebm-fn-Iƒ D-ƒ-s∏-Sp-∂ C-¥y≥ kw-L-Øn-\m-Wv C-∂-se cm{Xn 9 a-W-n-tbm-sS F-an-td-‰v-kv hn-am-\-Øn¬ Zp-ss_ h-gn \m-´nse-Øm≥ I-º-\n-b-[n-Ir-X¿ Xs∂ h-gn-sbm-cp-°n-b-Xv. C-∂-se \-S-∂ ]-Øp e-£w t]-cp-sS {]-I-S-\-tØm-sS CuPn-]v-Xv I-e-ßn-a-dn-bp-I-bm-sW∂v l-ao-Zv A-dn-bn-®p. I-Sp-Ø `£y-£m-a-hpw Ip-Sn-sh-≈-£ma-hpw Cu-Pn-]v-Xn-s\ th-´-bm-SpI-bm-Wv. c-t≠m aq-t∂m Zn-h-ktØ-°p-≈ B-lm-c-]-Zm¿-Y߃ am-{X-am-Wp-≠m-hp-I.

Im¿-jn-I cm-Py-am-b Cu-Pn-]vXn¬ a-s‰-√m km-[-\-ß-fpw ]pd-Øp-\n-∂p h-tc-≠-Xp-≠v. ho-Sv A-S-®v P-\-ß-sf-√mw {]-I-S-\Øn-\p t]m-b-Xn-\m¬ h-≥-tXm-

A-–p¬ l-ao-Zv Xn¬ sIm-≈ \-S-°p-I-bm-Wv. G-‰-hpw ]m-h-s∏-´-h-cpw h≥ ]W-°m-cp-am-Wv Cu-Pn-]v-Xn-ep≈-Xv. C-S-Ø-c-°m¿ hn-c-f-amWv. A-Xn-\m¬-X-s∂ k-º-∂hn-`m-K-Øn-s\-Xn-cm-b tcm-jw B-fn-°-Øp-I-bm-Wv. hn-tZ-inI-tfm-Sv F-√m-h-cpw \-√ \n-e-bnem-Wv s]-cp-am-dp-∂-Xv. I-Sp-Ø Ip-Sn-sh-≈-£m-aw {Km-a-ß-sf A-e-´n-s°m-≠n-cn-

°p-I-bm-Wv. ssh-Zyp-Xn-bp-≈Xm-Wv B-izm-kw. sam-ss_¬ t^m-Wn¬ Hu-´v-tKm-bn-Mv tImƒ e-`y-a-√. C≥-I-an-Mv tImƒ Ct∏mƒ e-`n-°p-∂p-≠v. 80 i-X-am\w ]m-h-s∏-´-h¿ Xm-a-kn-°p-∂ Cu-Pn-]v-Xn¬ bp-hm-°ƒ-°p hnhm-ln-X-cm-hm-\pw a-‰pw h≥-XpI sN-e-hp-h-cpw. C-Ø-cw A-Snÿm-\ {]-iv-\-߃ Zo¿-L-Ime-am-bn A-e-´p-∂-Xm-Wv I-em-]am-bn-Øo¿-∂-Xv. F-b¿-t]m¿-´nte-°p-≈ hm-l-\-߃ h-gnbn¬ X-S-™p-\n¿-Øn tc-JIƒ ]-cn-tim-[n-® ti-j-am-Wv \m-´p-Im¿ I-S-Øn-hn-Sp-∂-sX∂pw l-ao-Zv hy-‡-am-°n. Cubn-sS sI-bv-tdm-bn¬ B-cw-`n-® ep-ep sk-‚-dn¬ 60Hm-fw a-e-bmfn-Iƒ tPm-en sN-øp-∂p-≠v. Ch-cpw \m-´n-te-°p a-S-ßm≥ {ian-®p-h-cn-I-bm-Wv. F-´p Zn-h-k-am-bn A-_v-Zp¬ l-ao-Zv A-S-®n-´ ap-dn-bn¬ I-gnbp-I-bm-bn-cp-∂p. F-S-h-cm-Sv ]tc-X-\m-b sX-ßpw-Ip-gn-bn¬ Ip-™-_v-Zp-√-bp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy P-kv-\-bpw c-≠p Ip-´n-Ifpw \m-´n¬ X-s∂-bm-Wp-≈-Xv.

d-Du-^v d-_À ^m-Î-dn I-¯n-¡p-¶-Xv I-s−-¶v \n-kmÀ kz¥w {]Xn-\n[n

Im-™n-c-∏-≈n: ]p-Xn-b sh-fns∏-Sp-Ø-en-eq-sS hn-hm-Z-\m-bI-\m-b d-Du-^v d-_¿ -^m-Œ-dn I-Øn-®-Xn-\v Xm≥ Zr-Iv-km-£nbm-sW-∂p Im-™n-c-∏-≈n ]-Sn™m-‰n¬ \m-k¿ A-l-Ω-Zv. dDu-^n-s‚ A-b¬-hm-kn tIm-gnt°m-´v tXm-hq¿ ho-´n¬ Pn-tPmbp-sS Im-en-°-‰v d-t_-gv-kv F∂ ÿm-]-\-am-Wv 1995¬ d-Du^v I-Øn-®-sX-∂v \n-km¿ Im™n-c-∏-≈n t]m-en-kn¬ \¬In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. IØn \-in-® ^m-Œ-dn-bp-sS AtX ÿm-\-Øv d-Du-^n-s‚ Im¿ss_-Uv ^m-Œ-dn-bm-Wv Ct∏mƒ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. d_¿ ^m-Œ-dn-Iƒ I-Øn-®v \-in∏n-® ti-jw ]n-∂o-Sv C-h \n- mc-hn-e-bv-°p kz-¥-am-°p-I-bmWv C-bm-fp-sS ]-cn-]m-Sn.

Im-b Sq-dn-kw h³-In-S-¡mÀ ssI-b-S-¡n; sN-dp-In-S lu-kv-t_m-«v hy-h-km-bw {]-Xn-k-Ôn-bn F Fw \n-km¿

CMYK

kn-I-fpw t\-cn-s´-Øn-b-tXm-sS sN-dp-In-S bpw I-„-Øn-em-bn. Hu-tZym-Kn-I I-W-°lu-kv-t_m-´p-Iƒ tX-Sn hn-t\m-Z-k-©m-cn- \p-k-cn-®v Ip-´-\m-´n-se Im-b¬ Sq-dn-kw BIp-´-\m-Sv: dn-tkm¿-´v D-S-a-I-fpw {Sm-h¬ G- Iƒ F-Øm-Xm-bn. Cu G-P≥-kn-Iƒ Iq-Sp- kz-Zn-°m≥ F-Øp-∂- kz-tZ-in-I-fpw hn-tZP≥-kn-I-fpw hn-t\m-Z-k-©m-c-ta-J-e ssI- X¬ I-Ωo-j≥ \¬-Ip-∂ h≥-In-S lu-kv- in-I-fp-am-b hn-t\m-Z-k-©m-cn-I-fp-sS F-Æb-S-°n-b-tXm-sS sN-dp-In-S lu-kv-t_m-´v D- t_m-´p-I-fn-te-°m-Wv Im-b¬-ku-μ-cyw Øn¬ {]-Xn-h¿-jw 20 i-X-am-\w h¿-[-\-hmS-a-I-fpw Po-h-\-°m-cpw Wv D-≠m-hp-∂-Xv. k{]- X n- k - ‘ n- b n- e m- b n. ©m-cn-I-fp-sS h¿-[-\-hnIm-b-tem-c hn-t\m-Z-k\-v A-\p-k-cn-®p sN-dp-In©m-c-Øn-s‚ A-\-¥S lu-kv-t_m-´p-Iƒ-°p km-[y-X-Iƒ ap-∂n¬-°k¿-ho-kv e-`n-°p-∂n-√. ≠v lu-kv-t_m-´p-Iƒ t_m- ´ v - b m- ¿ - U p- I - f n¬ \n¿-an-®-p cw-K-Øp-h-∂ sN-dp-In-S \u-I-Iƒ kIp-´-\m-´n-se sN-dp-In-S ©m-cn-I-sf Im-Øp-In-Skw-cw-`-I-cm-Wv hn-t\m-Z°p-∂-Xv Ip-´-\m-S≥ tak-©m-cn-I-sf In-´m-XmJ-e-bn-se \n-Xy-Im-gv-Nb-tXm-sS Zp-cn-X-Øn-embm-Wv. s\-Sp-ap-Sn, ]-≈mb-Xv. B-Zy-Im-e-Øv {]Øp-cp-Øn, N-º-°p-fw, Xn-Zn-\w 3000 ap-X¬ 5000 ]p-fn-¶p-∂v, Im-hm-ew {]cq-] h-sc h-cp-am-\w e-`ntZ-i-ß-fn-em-Wv k-©m®n-cp-∂p. C-Xm-Wv Cu cn-Iƒ F-Øm-Xm-b-tXmcw-K-tØ-°v C-S-Ø-csS sN-dp-In-S lu-kv°m¿ [m-cm-f-am-bn I-St_m-´p-Iƒ Im-b¬-Xo-c∂p-h-cm≥ h-gn-sbm-cpØv hn-{i-an-°p-∂-Xv. Hm°n-b-Xv. `q-kz-Øv ]-W´w \n-e-®-tXm-sS Po-h-\b-s∏-Sp-Øn-bpw Iq-Sn-b °m-cp-sS ÿn-Xn-bpw G©m-cn-I-fp-sS h-c-hv Ip-d-™-tXm-sS ]-≈m-Øp-cp-Øn t_m-´v-bm¿-Un¬ ]-en-i-bv-°v h≥-Xp-I ksd ]-cn-Xm-]-I-c-am-bn. H-Xp-°n-bn-´n-cn-°p-∂ sN-dp-In-S lu-kv-t_m-´p-Iƒ tª- -Up-Im-cn¬ \n-∂p sN-dp-In-S lu-kv-t_mhm-ßn-bp-am-Wv ]-e-cpw sN-dp-h-≈-ß-fn¬ \p-I-cm≥ k-©m-cn-I-sf I-b-‰n-hn-Sp-∂-Xv. ´p-I-fn¬ ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ 500te-sd Po-hB-Uw-_-c \u-I-Iƒ ]-Wn-Xn-d-°n-b-Xv. C-tXm-sS sN-dp-In-S lu-kv-t_m-´p-I-fn¬ \-°m-cpw Ip-Spw-_-ß-fp-am-Wv {]-Xn-k-‘n F-∂m¬, dn-tkm¿-´p-I-fpw {Sm-h¬ G-P≥- ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ Po-h-\-°m-cp-sS ÿn-Xn- t\-cn-Sp-∂-Xv.

kw-`-h-sØ-°p-dn-®v \n-kmdn-s‚ hn-i-Zo-I-c-W-an-ß-s\: 1988 ap-X¬ d-Du-^n-s\m-∏w d-_¿ hym-]m-cw \-S-Øn-h-∂ Xm≥ d-Du-^n-s‚ `m-cym-]n-Xmhn-s‚ ap-X-e-°p-f-sØ I-t°mS≥ Sq-dn-kv-‰v tlm-an-em-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. sN-dn-b s]cp-∂m-fn-s‚ X-te- Zn-h-kw Im™n-c-∏-≈n-bn¬ t]m-Im≥ Xøm-dm-b \n-km-dn-t\m-Sv, ssh-Ipt∂-cw H-cp A-Xym-h-iy-ap-s≠∂pw cm-{Xn-bn¬ t]m-Im-sa-∂pw ]-d-™p. ssh-Ip-t∂-cw 5 a-Wntbm-sS d-Du-^n-t\m-sSm-∏w t]m-hp-I-bpw ]m-f-b-sØ sI.Sn.-kn s]-t{Smƒ-]-ºn¬ -\n-∂v A-©p- en-‰¿ s]-t{Smƒ hm-ßn ho-´n-te-°v a-S-ßp-I-bpw sN-bvXp. cm-{Xn 11Hm-sS A-©p Ip-∏nI-fn-em-°n s]-t{Smƒ \n-d-®v ^m-Œ-dn-°p k-ao-]-sa-Øp-Ibpw Xp-d-∂p-In-S-∂ -P-\-en-eq-sS

Cu-Pn-]v-Xn-ep-Å C-´y-¡mÀ-¡v F-´p k-lm-b-hpw sN-¿pw: h-b-emÀ c-hn sIm-®n: Cu-Pn-]v-Xn-se C-¥y°m-sc \m-´n-se-Øn-°m-\p-≈ {i-a-߃ hn-tZ-i-Im-cy-h-Ip-∏ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-tcm-K-an®p- s Im- ≠ n- c n- ° p- I - b m- s W- ∂ v tI-{μ-a-{¥n h-b-em¿ c-hn. Aw_m-k-U-dp-sS Hm-^n-kv 24 aWn-°q-dpw {]-h¿-Ø-\-k-÷am-Wv. Xn-cn-®p-h-cm-\p-≈ B¿-°p th-W-sa-¶n-epw Aw-_m-k-U-dpam-bn _-‘-s∏-Smw. Aw-_m-kU¿ B-h-iy-s∏-´m¬ F-b¿-C¥y Iq-Sp-X¬ hn-am-\-߃ A-b°m≥ X-øm-dm-Wv.Cu-Pn-]v-Xn¬ \n-∂p-≈ bm{X-°m-cn¬ \n-∂v F-b¿-C-¥y Iq-Sp-X¬ ]-Ww Cu-Sm-°p-∂psh-∂ ]-cm-Xn {i-≤-bn¬-s∏-´n´n-s√-∂v a-{¥n ]-d-™p. Aw_m-k-U-tdm A-hn-sS-\n-∂p h∂-h-tcm C-Ø-cw B-tcm-]-Ww D-∂-bn-®n-´n-√. F-b¿-C-¥y A-ß-s\ sNbv-Xm¬ C-S-s]-Sp-tam F-∂p tNm-Zn-®-t∏mƒ, A-Xv F-b-¿-C¥y-bp-sS Xo-cp-am-\-am-hp-sa∂pw C-S-s]-Sn-s√-∂pw h-bem¿ c-hn a-dp-]-Sn \¬-In.

td-j³ I-cn-©-´-bv-¡p Im-c-Ww kÀ-¡mÀ\-S-]-Sn-I-fp-sS ssh-I-ey-sa-¶v A-tkm-kn-tb-j³ - F-kv jm-P-lm≥ ]-Ø-\w-Xn-´: td-j≥ km-[-\߃ I-cn-©-¥-bn¬ hn¬-°p∂-Xn-\p Im-c-Ww k¿-°m-¿ \-S]-Sn-I-fp-sS ssh-I-ey-sa-∂v Hmƒ C-¥ym td-j≥ Uo-te-gv-kv A-t-km-kn-tb-j≥. td-j≥ Nn√-d-hym-]m-cn-Iƒ `-£y-km-[-\ß-fpw a-sÆ-Æ-bpw sam-Øhym-]m-cn-I-fn¬ \n-∂v G-s‰-SpØp hn¬-°p-tºm-gp-≠m-hp-∂ sN-e-hpw k¿-°m¿ \n-›-bn°p-∂ I-Ωo-j-\pw X-Ωn-ep-≈ A-¥-cw \n-I-Øp-∂-Xn-\p th≠n-bm-Wv Im¿-Up-S-a-Iƒ-°p \¬-tI-≠ hn-ln-Xw a-dn-®phn¬-°p-∂-Xn-\p \n¿-_-‘n-Xcm-hp-∂-Xv.

C-Xn-\m-bn Im¿-Up-S-a-Iƒ°p \¬-tI-≠ td-j≥ hn-ln-Xw A-h-cp-sS k-Ω-X-{]-Im-cw \mƒ-h-gn-bn¬ Ir-{Xn-a-am-bn tcJ-s∏-Sp-Øn adn®p hn¬-°p-∂p. ]-I-cw Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v em-`hn-ln-Xw \¬-Ip-I-bm-Wv sNøp-∂-Xv. _n.---]n.---F¬ Im¿-Up-S-aI-fn¬ 90 i-X-am-\w Ip-Spw-_-ßfpw td-j≥ km-[-\-߃ hmßp-∂p-s≠-¶n-epw ]-Ip-Xn-bn¬ Xm-sg F.---]n.---F¬ Im¿-Up-S-a-Iƒ am-{X-am-Wv I-S-bn-se-Øm-dp≈-Xv. tI-{μ-]q-fn¬ \n-∂p e-`n-°p∂ td-j≥ hn-ln-X-Øn¬ Ip-dhp h-cm-Xn-cn-°p-∂-Xn-\p th-≠n B-h-iy-°m-cn-s√-¶n-epw tdj≥ h≥-tXm-Xn¬ kv-t‰m-°v

sN-øp-∂-Xn-\p kw-ÿm-\ k¿°m¿ td-j≥ hym-]m-cn-I-sf \n¿-_-‘n-°p-I-bpw hn-k-ΩXn°p-∂-h-cp-sS I-S k-kvs]‚ v sN-øp-∂-Xn-\p \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I-bpw sN-øm-dp-≠v.--an-° I-S-I-fn-epw A-[n-I-cn-® [m-\y-ß-fp-sS h≥-ti-J-cw ]pgp-h-cn-®pw {]m-Wn-Iƒ I-S-∂pIq-Sn-bpw `-£y-tbm-Ky-a-√m-Xmbn-Øo¿-∂n-´p-≠v. C-Ø-cw kml-N-cy-Øn-em-Wv A-[n-I-am-b tÃm-°v a-dn-®p-hn-‰v Nn-√-d-hym]m-cn-Iƒ I-S-Iƒ \n-e-\n¿-Ønh-cp-∂-Xv. C-Xn-\p {]-Xyp-]-Im-c-am-bn td-j≥ sam-Ø-hym-]m-cn-I-fpsS A-Sp-Øp-\n-∂p Nn-√-d-hym]m-cn-Iƒ km-[-\-߃ F-Sp-

°p-∂-Xn-\m-bn F-Øp-tºmƒ 1500 cq-] ap-X¬ 2000 cq-] -h-sc an-\n-aw am-k-∏-Sn-b-S-®p th-Ww X-ß-fp-sS hn-ln-X-Øn-\p-≈ Xp-I \¬-Im≥. C-ß-s\ \¬Ip-∂ ]-Sn Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿ ap-X¬ td-j-\n-Mv C≥-kvs]-Œ¿ h-sc ho-Xn-s®-Sp-°p∂p. 750 cq-]-bm-Wv Pn-√m kssπ Hm-^n-k¿-°m-bn Hm-tcm td-j≥-I-S-bp-S-a-bp-sS-bpw hnln-X-sa-∂pw Nn-√-d-hym-]m-cnIƒ Nq-≠n-°m-´p-∂p. td-j≥-hym-]m-cn-I-fp-am-bn k¿-°m¿ G-P≥-kn-Iƒ \-SØp-∂ A-\u-tZym-Kn-I N¿-®I-fn¬ I-cn-©-¥-bn-se-Øp-∂ td-j≥-km-[-\-ß-fn¬ \n-∂p e-`n-°p-∂ Xp-I-bp-sS aq-∂n-

A-Sn-am-en ImwtIm PMv-j≥ ]-g-b tdm-Un¬ Im¿-Øym-b-\n-bp-sS ho-´pap‰-Øv C-WtN-cp-∂ ]m-ºp-IfpsS Zriyw

sem-cp `m-Kw I-S-bp-S-a-°pw _m°n-bp-≈-Xv kn-hn¬ k-ssπ-kv ÿm-]-\-ß-fn-se D-tZym-Kÿ¿-°p-sa-∂m-Wv \n-e-hn-ep≈ co-Xn. C-Xn-\-]-hm-Z-am-bn 10 i-X-am-\-Øn¬ Xm-sg-bp-≈ DtZym-K-ÿ¿ am-{X-am-Wv C-t∏mgp-≈-Xv. tI-{μ-]q-fn¬ \n-∂v C-t∏m-ƒ e-`n-°p-∂ A-cn-bp-sS hn-e 12.---70 cq-]-bm-Wv. C-Ø-c-Øn¬ e-`n°p-∂ A-cn-bm-Wv G-sd-°p-td I-cn-©-¥-bn-eq-sS hn¬-°p-∂Xv. ]-®-cn-°pw I-cn-©-¥-bn¬ B-h-iy-°m-tc-sd-bm-Wv. 12.---20 cq] hn-e-bp-≈ ]-©-km-c-bpw 13.--50 hn-e-bp-≈ a-sÆ-Æ-bpw bYm-{I-aw 34 cq-]-bv-°pw 29 cq-]-bv°pw a-dn-®p-hn¬-°m-dp-≠v.

^m-Œ-dn-°p-≈n¬ I-S-∂ d-Du^v d-_¿-Iq-∏p-I-fn¬ s]-t{Smƒ H-gn-®p Xo-bn-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. kw-`-h-ÿ-e-Øp-\n-∂v Hm-Sn -c-£-s∏-Sm≥ I-gn-™p-sh-¶nepw d-Du-^n-s\m-∏w F-Øm≥ I-gn-bm-sX h-∂-tXm-sS, X-s∂ ^m-Œ-dn I-Øn-b ÿ-e-Øv Dt]-£n-®v d-Du-^v c-£-s∏-´p. ^m-Œ-dn I-Øn-®-Xn-\p Zr-Iv-km£n-bm-Wv X-m-s\-∂p tI-kv At-\z-jn-®n-cp-∂ kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W-tdm-Sv ]-d-™n-cp-∂Xm-bpw \n-km¿ ]-d-bp-∂p. ^mŒ-dn- I-Øn-® -ti-jw a-S-ßn-b dDu-^v Pn-tPm-sb-bpw `m-cy-sbbpw ^m-Œ-dn-°v Xo-]n-Sn-® hn-hcw A-dn-bn-°p-∂-Xn-\pw C-h¿°p -th-≠ k-lm-b-߃ \¬Im-\pw ap-∂n-ep-≠m-bn-cp-∂p. a-e-∏p-d-sØ a-ºm-Sv ^m-Œ-dn I-Øn-® kw-`-h-Øn-\p ]n-∂nepw d-Du-^m-sW-∂v \n-km¿

B-tcm-]n-°p-∂p. Im-™n-c-∏≈n aT-Øn¬ ho-´n¬ A-–p¬ P-eo-en-s‚ B-e-∏p-g A-cq-cn-se ^m-Øn-a ^m-Œ-dn I-Øn-°p-∂Xn-\m-bn Iz-t´-j≥ So-an-s\ G¬-∏n-®p-sh-¶n-epw A-h-km\w ]n≥-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. \-√ \n-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ^mŒ-dn kz-¥-am-°p-∂-Xn-\p- ap-ºmbn ^m-Œ-dn-s°-Xn-sc a-en-\o-Ic-W-{]-iv-\-ap-s≠-∂v {]-Nm-cWw \-S-Øpw. P-\-߃ {]-Xntj-[-ap-b¿-Øn k-a-cw B-cw-`n°p-∂-tXm-sS ^m-Œ-dn I-Øn°p-I-bpw I-Øn-®-Xv k-a-c-°mcm-sW-∂p {]-N-cn-∏n-°p-I-bpw sN-øpw. ti-jw ^m-Œ-dn ]p-\-¿\n¿-an-°p-∂-Xn-\v ]-Ww \¬-In ^m-Œ-dn-Iƒ kz-¥-am-°p-I-bmWv ]-Xn-hv. 1988¬ hym-]m-c-Øn-\m-bn Im-™n-c-∏-≈n-bn-se-Øn-b dDu-^n-\v aq-∂p {]m-h-iyw \n-

CMYK

sI-bv-tdm-bn-e-I-s¸-« 16 a-e-bm-fn-IÄ \m«nte¡v a-S-§n

km¿ d-_¿ \¬-In-bn-cp-∂p. Cß-s\ sIm-Sp-Ø d-_¿ _n-√pw c-Pn-kv-t{S-j≥ \-º-dpw D-]-tbmKn-®v d-Du-^v hym-P-hym-]m-cw Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Cu hym]m-c-Øn-s‚ t]-cn¬ 2.-20 tIm-Sn -cq-]-bp-sS _m-[y-X-°m-c-\m-bn Xm≥ am-dn. d-Du-^n-s‚ kzm-[o\w D-]-tbm-Kn-®v Cu \-„w \n-IØp-∂-Xn-\m-Wv Xm≥ d-Du-^ns\m-∏w \n-∂-Xv. Xp-S¿-∂v X-s‚ {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°m≥ km-[n-°n-s√∂p I-≠-tXm-sS 2010 sa-bv 10\v d-Du-^n-s\-Xn-sc hm¿-Øm-ktΩ-f-\w \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-Xn\n-sS I-gn-™ Zn-h-kw d-Du-^v˛-Ip-™m-en-°p-´n {]-iv-\w k¶o¿-W-am-b-tXm-sS Xm≥ d-Du^n-s‚ c-l-ky-߃ ]p-d-Øp-hnSp-sa-∂p t]-Sn-®m-Wv X-\n-s°Xn-sc h-[-`o-j-Wn ap-g-°n-b-sX∂pw \n-km¿ ]-d-™p.

ip-²o-I-c-W -\o-¡-§Ä I-S-em-knÂ; eo-Kn-s\ th-«-bm-Sp-¶-Xv [mÀ-an-I {]-Xn-k-Ôn ]n kn A-_vZ - p-√

tIm-gn-t°m-Sv: A-]-hm-Z-ß-fpsS th-en-tb-‰-Øn¬ ]m¿-´n sk-{I-t-´-dn-b-‰pw t\-Xm-°-fpsam-∂-S-¶w ]n sI Ip-™m-en°p-´n-°p ]n-¥p-W {]-Jym-]n°p-tºm-gpw [m¿-an-I-X-bn-eq∂n-b tNm-Zy-߃ s]m-Xp-k-aql-Øn¬ ap-kv-enw-eo-Kn-s\ th´-bm-Sp-∂p. \m-e-c h¿-jw ap-ºv Xr-iqcn¬ {]-tXy-I I¨-h≥-j≥ hn-fn-®p-tN¿-Øv ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n X-øm-dm-°nb t\-Xr-X-e ip-≤o-I-c-W {]Jym-]-\-߃ I-S-em-kn-ep-dßp-tºm-gm-Wv, ]-gb - X - pw ]p-Xnb-Xp-am-b B-tcm-]-W-߃ Nm-´p-fn-I-fm-bn ho-≠pw ]m-¿-´n°p t\-sc B-™p-X-d-bv-°p∂-Xv. I-gn-™ \n-ba - k - ` - m Xn-cs™-Sp-∏n¬ Ip-‰n-∏p-d-Øpƒs∏-sS ap-kv-enw-eo-Kv t\-cn-´ I\-Ø ]-cm-P-b-ß-fp-sS ]-›mØ-e-Øn-em-bn-cp-∂p Xr-iq-cn¬ {]-tXy-I I-¨-h≥-j≥. 2006 B-K-kv-Xv 26, 27, 28 Xn-øXn-I-fn¬ \-S-∂ t\-Xr-kw-K-aØn-\p P¬-sk A-Av-e (a-lØm-b Iq-Sn-t®-c¬) F-∂m-Wv t]-cn-´n- c - p-∂X - v. -b-Ym¿-Y ap-kv-en-am-hp-I; ]n-s∂ ap-kv-enw-eo-Kp-Im-c-\mhp-I- F-∂ k-øn-Zv A-–p-d-lvam≥ _m-^-Jn X-ß-fp-sS hm°p-I-fn-eq-∂n-bm-bn-cp-∂p Xriq¿ I¨-h≥-j-\n¬ eo-Kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n A-h-X-cn-∏n® {]-Jym-]-\-߃. [m¿-an-I-Xbn-eq-∂n-b eo-Kn-s‚ \n¿-Wmb-I Np-h-Sp-h-bv-]m-bm-Wv am[y-a-ß-fpw ]-cn-]m-Sn-sb hn-tijn-∏n-®-Xv. im-Jm-X-ew ap-X¬ kwÿm-\-X-ew h-sc t\-Xm-°-fpsS hy-‡n-Xz kw-kv-I-c-Ww, ]m¿-´n L-S-I-ß-fp-sS {]-h¿Ø-\ kp-Xm-cy-X, Jp¿-B≥ ¢m-kp-Iƒ, C-Xc - ap-kve - nw kwL-S-\-I-fp-am-bn c-Rv-Pn-∏v, BUw-_c - ß - ƒ-s°-Xn-cm-b t_m[-h¬-°c - W - w, A-Wn-I° -- p-≈ [m-¿-an-I t_m-[-h¬-°-c-Ww Xp-S-ßn-b-h-bm-bn-cp-∂p Xriq¿ I¨-h≥-j-s‚ {]-Jym-]\-߃. ip-≤o-Ic - W - ]-cn-]m-Sn-

I-fp-sS k-ab - _ - ‘ - n-Xa - m-b LS-\b - pw B-hn-jvI - c - n-®n-cp-∂p. \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v ]-cm-P-b-sØ-Øp-S¿-∂p ]n sI Ip-™m-en-°p-´n am-dp-Ibpw C A-l-Ω-Zn-\p kw-ÿm\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-sS Npa-X-e \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X L´-Øn-em-Wv Xr-iq¿ ip-≤o-I-cW I¨-h≥-j≥ \-S∂ - X - v. Xriq-cn¬ I¨-h≥-j≥ hn-fn-®ptN¿-°p-∂-Xn-\v H-∂-c am-kw ap-ºv C A-lΩ - Z- n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ kw-ÿm-\ eo-Kv t\-Xm°ƒ tIm-gn-t°m-Sv ssl-k¨ tlm-´-en¬ ap-kv-enw kw-L-S\m t\-Xm-°-fp-sS-bpw ]-finX-cp-sS-bpw tbm-Kw hn-fn-®n-cp∂p. \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ eo-Kn-s\-Xn-tc \o-ßn-b ap-kv-enw kw-L-S-\-I-sf ]m¿´n-bp-am-bn A-Sp-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn-´m-bn-cp-∂p A-Xv. sF-kv-{Iow tI-kn-epƒ-s∏sS eo-Kv kzo-I-cn-® \n-e-]m-SpIƒ, a-pk - ve - nw kw-LS- \ - I - t- fmSp-≈ eo-Kn-s‚ k-ao-]-\- sshI-eyw, t\-Xm-°-fp-sS A-[m¿an-I-X Xp-S-ßn-b hn-j-b-ß-fpb¿-Øn I-Sp-Ø hn-a¿-i-\-amWv ap-kve - nw kw-LS- \ - m t\-Xm°-fpw ]-fin-X-cpw B tbm-KØn¬ D-b¿-Øn-b-Xv. sF-kv{Iow tI-kn¬ B-tcm-]-W-hnt[-b-\m-b Ip-™m-en-°p-´nsb am-‰n-\n¿-Øp-∂-Xn-\p ]-Icw {]-iv-\w k-ap-Zm-b-Øn-t‚Xm-°n am-‰n eo-Kv {]-Xn-tcm-[n°m-\n-d-ßn-b-Xv i-cn-b-s√-∂mbn-cp-∂p ]-e ap-kve - nw kw-LS- \m t\-Xm-°-fpw A-`n-{]m-bs∏-´X - v. C-Ø-cw hn-Im-c-߃ {Inbm-fl-I-am-bn N¿-® sN-bv-Xv ]cn-lm-cw Im-Wm-\pw `m-hn-bn¬ ho-gv-N B-h¿-Øn-°m-Xn-cn-°m\p-am-bn-cp-∂p Xr-iq-cn-se {]tXy-I I¨-h≥-j≥. C A-lΩ-Zv ap-kv-enw kw-L-S-\m t\Xm-°ƒ-°pw ]-fin-X-∑m¿°pw C-°m-cy-Øn¬ D-d-∏p-\¬In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, I-¨h≥-j≥ I-gn-™v G-Xm-\pw B-gv-N-Iƒ-°p-≈n¬ C A-lΩ-Zv A-Jn-te-¥ym t\-Xr-XzØn-te-°p Xn-cn-®p-t]m-bn. ]n sI Ip-™m-en-°p-´n kw-ÿm-

\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ÿm-\Øv ho-≠pw A-h-tcm-[n-°-s∏Sp-I-bpw sN-bv-Xp. A-tXm-sS, ap-kv-enw-eo-Kn-s‚ k-ao-]-\w kw-_‘ - n-®v C A-lΩ - Z- v C-Xc ap-kv-enw kw-L-S-\m t\-Xm°ƒ-°p \¬-In-b D-d-∏p-I-fpw ip-≤o-I-c-W-{]-{In-b-I-fpw Ah-Xm-f-Øn-em-sb-∂m-Wv Bt£-]w. Ip- ™ m- e n- ° p- ´ n- b p- a m- b n _-‘-s∏-´ ]p-Xn-b hn-hm-ZØn¬ eo-Kn-s\ A-\p-Iq-en-°p∂ C sI k-a-kv-X Dƒ-s∏-sSbp-≈ ap-kv-enw kw-L-S-\-I-fpsS au-\-Øn-\p ]n-∂n¬ t\-csØ A-Jn-te-¥ym {]-knU‚ v \¬-In-b D-d∏ - p- ]m-en-°s∏-Sm-Ø-Xn-ep-≈ A-a¿-j-amsW-∂m-Wv kq-N-\. Ip-™men-°p-´n-˛-d-Du-^v hn-gp-∏-e-°en¬ H-Sp-hn¬ sIm-S-∏-\-°¬ X-dh - m-Spw eo-Kn-s‚ a-‰p t\-Xm°-fpw h-en-®n-g-°-s∏-Sp-∂-Xv X-S-b-W-sa-∂m-Wv k-a-kv-X Dƒ-s∏-sS-bp-≈ kw-L-S-\-Ifp-sS \n-e] - m-Sv. ]p-Xn-b hn-hm-ZØn-\p ]n-∂n¬ cm-{„o-bh - pw a‰p-am-b Kq-Vm-tem-N-\-Iƒ D≠m-hm-sa-¶n-epw s]m-Xp-k-aql-Øn-\pw \n-jv-]-£-a-Xn-Iƒ°pw ap-ºn¬ eo-Kn-s‚-Ø-s∂ [m¿-an-I-X-bm-Wv C-t∏mƒ tNm-Zyw sN-ø-s∏-Sp-∂-sX-∂v k-a-kv-X-bp-sS D-b¿-∂ t\-Xmhv C-∂s - e tX-Pk - n-t\m-Sv ]-d™p. Ip-™m-en-°p-´n-sb am‰n-\n¿-Øn- A-t\z-j-W-ß-sf A-`n-ap-Jo-I-cn-°m-\p-≈ B¿P-hw ap-kv-enw-eo-Kv Cu L-´Øn¬ {]-I-Sn-∏n-®n-´n-s√-¶n¬ B-k-∂-am-b Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ eo-Kv I-\-Ø hn-e \¬-tI-≠nh-cp-sa-∂v A-t±-lw A-`n-{]m-bs∏-´p. A-tX-b-h-k-cw, ]m¿-´n-bpsS ]-e X-e-ß-fn-epw A-gn-a-Xn hym-]-I-am-b-Xn-\m¬ i-‡-amb H-cp \-S-]-Sn-°pw kw-ÿm-\ t\-Xr-Xz-Øn-\p km-[y-a-s√∂p-≈ hn-e-bn-cp-Ø-ep-ap-≠v. hn-hm-Z-®p-gn-bn¬ \n-∂p ]p-dØp-Nm-Sn-bm¬ eo-Kv t\-XrXzw ]-g-b io-e-ß-fn-te-°p Xncn-®p-t]m-hp-sa-∂p X-s∂-bmWv \n-jv-]-£ \n-co-£-I¿ Icp-Xp-∂-Xv.

t^mt´m: jm-\-hm-kv Im-cna‰w

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-6 issue-6. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: Prof. P Koya (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

1. Cu-Pn-]v-Xn¬ C‚¿-s\-‰v tk-h-\-Øn-\v X-S- -ta¿s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-°p-∂ bp-hmhv. 2. Cu-Pn-]v-Xv {]-kn-U‚ v lp-kv-\n ap-_m-d-Ins‚ tIm-ew Xq-°n-te-‰p-∂ {]-t£m-`-I¿. 3. ]n-©p-a-I-tfm-sSm∏w {]-t£m-`-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ am-Xm-hv

main  

\yq- \ - ] - £ - § - f p- a m- b n _- Ô - s ¸- « tI- k p- I Ä th- K - ¯ n-  XoÀ¸m¡Ww: {]- [ m- \ - a - { ´n N- À - ¨ - b v - ¡ v X- ¿ m- d...

main  

\yq- \ - ] - £ - § - f p- a m- b n _- Ô - s ¸- « tI- k p- I Ä th- K - ¯ n-  XoÀ¸m¡Ww: {]- [ m- \ - a - { ´n N- À - ¨ - b v - ¡ v X- ¿ m- d...