Page 1

2 hntij§Ä

kottayam/kpi

hÀ-¡nMv hn-a³-kv tlm-Ì-en-\v in-e-bn-«p

{io-_p-²-s\ A-c-§n-e-h-X-cn-¸n-¨v dn-bm-en-än tjm Xm-cw ssI-b-Sn t\-Sn

sIm-®n:kn-≤m¿-∞ cm-Pm-hn¬ \n-∂pw {io-_p-≤-\n-te-°p-≈ am-‰w X-∑-b-Xz-tØm-sS-b-h-X-cn∏n-®p dn-bm-en-‰n tjm Xm-cw ssI-b-Sn t\-Sn. ]m-e A¬t^m≥-km tIm-f-Pv hn-Zym¿Yn\n-bm-b km-¥m-\ a-cn-bm Nmt°m-bm-Wp kn-≤m¿-∞ cm-Pmhn-s‚ tam-£-am¿-K-Øn-te-°p≈ Im-eL - ´- s - Ø I-Ym-{]-kw-KØn-eq-sS th-Zn-bn-e-h-X-cn-∏n-®Xv.F -- ´- mw ¢m-kv ap-X¬ π-kv.- S-- p hsc Xp-S¿-®b - m-bn A-©p-h¿-jw kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-kh hn-Pb - n-bm-bn-cp-∂p km-¥m-\. ssI-cf - n Nm-\e - n-se "I-Y ]-db - ptºmƒ'dn-bm-en-‰n tjm-bn¬ IYm-{]-kw-Kw A-h-X-cn-∏n-®p hn[n-I¿-Øm-°f - p-sS {]-iw-k- t\Sn-bn-cp-∂p. F-´mw ¢m-kv ap-X¬ I-Ym-{]-kw-Kw A-`y-kn-°p-∂p≠v.K -- p-cp-hm-b ap-Xp-Ip-fw tkm-a\m-Ym-Wp I-Y X-øm-dm-°n \¬In-b-Xv. tIm-´-bw ]m-ºm-Sn am-S∏m-´v Nm-t°m-˛-im-¥n Z-º-Xn-Ifp-sS a-If - m-Wv.B -- e - ∏ - n E-jn-tIipw kw-Lh - p-am-Wp I-Ym-{]-kwK-Øn-\p th-≠ ]-›m-Øe - kwKo-Xs - am-cp-°n-bX - v.--

ÌmÀ kn-§À A-Rv-Pp tPm-k-^v I-temÂ-k-h th-Zn-bn-epw Xm-c-am-bn

sIm-®n: Ãm¿ kn-ß¿ s^-bnw I-tem¬-k-h th-Zn-bn-epw Xm-cam-bn. s]¨-Ip-´n-I-fp-sS e-fn-X Km-\ a¬-k-c-Øn¬ sF-Un-b Ãm¿ kn-ß¿ s^-bnw A-Rv-Pp tPm-k^ - n-\m-Wv H-∂mw ÿm-\w. F-dW - m-Ip-fw sk‚ v sX-tc-kmkv tIm-fP - n-se hn-Zym¿-Yn-bm-Wv A-Rv-Pp. tIm-´-b-Øp I-gn-™ X-hW - \-S∂ - Fw.-Pn k¿-hI - e - mim-e I-tem¬-kh - Ø - n¬ e-fn-XKm-\ a¬-kc - Ø - n¬ c-≠mw ÿm\-am-bn-cp-∂p A-Rv-Pp-hn-\v. 72 t]-cm-Wp a¬-kc - Ø - n¬ ]-s¶-SpØ-Xv. 10 t]¿ am-{X-ta \n-eh - m-cw ]p-e¿-Øn-bp-≈q-sh-∂p hn-[nI¿-Øm-°ƒ A-`n-{]m-b-s∏-´p. Xr-∏p-Wn-Øp-d B¿.-F¬.-hn tIm-fP - n-se hn B¿ e-£a v- n-°mWp c-≠mw ÿm-\w. N-ß\ - m-ticn F-kv.-_n tIm-f-Pn-se sa¿´n¬ Um-\n-b tPm-k^ - n-\m-Wv aq∂mw ÿm-\w.

]p-√-gn-bn¬ h¿-°nMv hn-a≥kv tlm-Ã-en-s‚ in-em-ÿm-]-\w a-{¥n _n-t\m-bv hn-izw \n¿-h-ln-°p-∂p

Ip-a-fn: A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-fp-sS ad-hn¬ ap-√-s∏-cn-bm-‰n-se t__n Umw tIm¨-{Io-‰v Um-am°n am-‰m-\p-≈ X-an-gv-\m-Sn-s‚ \o-°w A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v a{¥n F≥ sI t{]-a-N-{μ≥.--Ip-afn-bn¬ am-[y-a- {]-h¿-Ø-I-tcmSv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. {]-[m-\ Umw, t_-_n Umw -F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Im-emIm-e-ß-fn¬ \-S-tØ-≠ A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°v am-{X-am-Wv kp-{]nw- tIm-S-Xn X-an-gv-\m-Sn-\v A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv.C -- -Xn-s‚a-d-hn-em-Wv X-an-gv-\m-Sv hym-]-I \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ ap-√s∏-cn-bm-‰n¬ \-S-Øp-∂-Xv. ]pXn-b A-W-s°-´v \n¿-an-°-W-

sa-∂ Xo-cp-am-\w D-∂-X A-[nIm-c- k-an-Xn-bn¬ \n-∂p-≠m-hpsa-∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂pw a{¥n Iq-´n-t®¿-Øp.

sI.--Pn.--Sn.--F-^v kw-Øm-\ I¬-h³-j³ 31\v sIm-¨n-bnÂ

sIm-®n: tI-c-f Kp-Uv-kv {Sm≥kv-t]m¿-t´-gv-kv s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ I¨-h≥-j≥ 31\v F-d-Wm-Ip-fw tlm-´¬ A-_m-Zv πm-k-bn¬ \-S-°p-sa-∂p `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-

A-Sn-am-en: h-cb - m-Sp-If - p-sS {]-P\-\ Im-e-am-b-Xn-\m¬ cm-P-a-e Dƒ-s∏-Sp-∂ C-ch - n-Ip-fw tZ-io-b D-Zym-\Ø - n¬ s^-{_p-hc - n H-∂v ap-X¬ \n-tcm-[\ - w G¿-s∏-Sp-Øn. {]-P\ - \ - Im-eØ - v h-cb - m-Sn≥ Ip™p-߃-°v D-≠m-hp-∂ _p-≤nap-´p-Iƒ H-gn-hm-°m-\m-Wv \n-tcm[-\s - a-∂v aq-∂m¿ ssh¬-Uv sse^vv hm¿-U≥ A-dn-bn-®p. \n-tcm-[\w am¿-®v c-≠p h-sc Xp-Sc - pw.-

(tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v) aƒ´n tam-U¬ {Sm≥-kv-t]m¿-t´-js\ Ip-dn-®v sIm-®n Xp-d-ap-J {SÃv ap≥ U-]yq-´n No-^v F≥-Pn\o-b¿ sI -F-kv i-in-[-c-\pw {]_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw.kn.--sF.--Sn.-bp kw-ÿm-\ sk-{I-´d - n sI N-{μ≥-]n-≈ (tIc-fØ - n-se sXm-gn¬ cw-Kw), sIm®n k¿-h-I-em-im-e-bn-se kvIqƒ Hm-^v am-t\-Pv-sa‚ v ^m°¬-‰n-bm-b tUm. Fw `m-kn (tem-Pn-Ãn-Iv-kv hy-h-km-b-Øns‚ `m-hn), tUm. P-K-Zv cm-Pv (tem-Pn-Ãn-Ivk - v hy-hk - m-bw ]p\¿-\n¿-h-Nn-°p-tºmƒ), tI-c-f am-t\-Pv-sa‚ v A-tkm-kn-tbj≥ ap≥ {]-kn-U‚ v F-kv P-bm-

Nm-e-°pSn: tKmƒ-U≥ \-K¿ dn-kn-U≥-jy¬ A-tkm-kn-tbjs‚ hm¿-jnIm-tLm-jw ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ hn H ss]-e-∏≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. \-K-ck-`m {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn Fw {io-[c≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. P-\-ssa{Xn t]m-en-kn-Mn-s\ Ip-dn-®v Fkv.sF ]n em¬-Ip-am¿ ¢m-sk-SpØp. hm¿-Uv Aw-K-ßfm-b Sn {]-Zo-]v Ip-am¿ k-Ωm-\-Zm\w \n¿-h-ln®p. F Sn ]u-tem-kv A-[y-£-X h-ln®p. {]-kv-¢-∫v sk-{I´-dn sI hn Pb≥, ]n Un Zn-t\iv, hn-P-b≥-am-ÿ, k-Æn-Ip-cym-t°m-kv kw-km-cn-®p.

\n-[n A-t¥-hm-kn-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n, `-h\ \n¿-am-W t_m-¿-Uv {]-Xn-\n-[n F-∂n-h¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ k-an-Xn-bm-bn-cn-°p-w tlm-Ãen-s‚ {]-h¿-Ø-\-ß-ƒ \n-b-{¥n-°p-I. Zq-cÿ-e-ß-fn-¬ \n-∂v Xr-iq¿ \-K-c-Øn-epw {]m-¥-{]-tZ-i-ß-en-epw h-∂v tPm--en sN-øp∂ D-tZym-K-ÿ-Iƒ-°v tlm-Ã-en-s‚ {]h¿-Ø-\w Kp-W-I-c-am-bn-cn-°pw.- N-S-ßn¬ d-h-\yq a-{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p-.-tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W-≥ Fw.F¬.-F ta-b¿ sF ]n t]mƒ F-∂n-h¿ apJym-Xn-Yn-I-fm-bn-cp-∂p. Iu¨-kn-e¿-am-cmb sI cm-a-\m-Y≥, k-tcm-Pn-\n, hn-hn-[ cmjv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp. kw-ÿm-\ `-h-\ \n¿-Ωm-W t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ A-Uz. Fw d-“-Øp-≈, `-h-\\n¿-am-W t_m¿-Uv No-^v F≥-Pn-\o-b¿ Un

Xn-e-I≥ (tdm-Uv kp-c-£) F∂n-h-cpw hn-hn-[ hn-j-b-ß-sf B-kv] - Z- a - m-°n kw-km-cn-°pw. D-®-bv-°p-ti-jw \-S-°p-∂ sk-j-\n¬ F-Æ kw-c-£-WsØ Ip-dn-®v sI {]-km-Zv (C¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j≥), ^v-fo-‰v Im¿-Uv-kn-s\ Ip-dn-®v sF.--H.-kn No-^v am-t\-P¿ (^v-fo‰v Im¿-Uv-kv) kn -]n D-Æn-°r-jvW≥ ¢m-sk-Sp-°pw. ssh-Io-´v A-©n-\p \-S-°p-∂ k-am-]-\k-tΩ-f-\w a-{¥n tPm-kv sX-‰bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ sI.--Pn.--Sn.-F-^v {]-kn-U‚ v F≥ -F ap-lΩ-Zp-Ip-´n, P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI Ip-™m-en kw-km-cn-®p.

A-P-b≥ kw-km-cn-®p. lu-knw-Kv I-Ωo-jW-dpw kw-ÿm-\ `-h\ - \n¿-am-W t_m¿-Uv sk-{I-´d - n-bp-am-b t\m-b¬ tXm-ak - v dn-t∏m¿´v A-hX - c - n-∏n-®p.

en-^v-än Ip-Sp-§n-b s]¬-Ip-«n-sb c-£n-¨p

tIm-´-bw: kz-Im-cy ^v-fm-‰n-se en-^v-‰n¬ Ip-Sp-ßn-b G-gp-h-b- p-Im-cn-sb c-£-s∏Sp-Øn. I-™n-°p-gn-bp-≈ kz-Im-cy ^v-fm‰n-se en-^v-‰n-em-Wv sd-bv-®¬ kp-tc-jv tPm¿-Pv F-∂ _m-en-I Ip-Sp-ßn-b-Xv. kw-`h-a-dn-™v tIm-´-bw ^-b¿-t^m-gv-kv ÿ-esØ-Øn-sb-¶n-epw en-^v-‰v Hm-∏-td-‰¿-am¿ Ip-´n-sb en-^v-‰n¬-\n-∂v c-£-s]-Sp-Øn-bncp-∂p.

an-an-{In-bn k-^v-hm-\m-Wv Xm-cw

sIm-®n: an-an-{In-bn¬ F-dW - m-Ip-fw a-lm-cm-Pm-kv tIm-fP - n-se hnZym¿-Yn-bm-b k-^vh - m≥ sI _m-h an-an-{In-bn¬ F t{K-tUm-sS H∂mw ÿm-\w I-cÿ a - m-°n. I-gn-™ aq-∂p-h¿-jw Fw.--Pn bq-\n-thgv-kn-‰n I-tem¬-k-h-Øn¬ hn-P-bn-bm-b P-b-Ir-jv-W-s‚ in-jy\m-Wv k-^vh - m≥. kva - m¿-Svk - n-‰n-bp-sS ]-›m-Øe - Ø - n¬ Im-°\ - mSv F-∂ {Km-aØ - n-\pw A-hn-Sp-sØ P-\ß - ƒ-°pw h-∂ am-‰a - m-Wv k^vh - m≥ A-hX - c - n-∏n-®X - v. kva - m¿-Svk - n-‰n ]-≤X - n h-cp-∂t- Xm-sS tPm-en e-`n-°p-sa-∂ {]-Xo£-bn¬ ho-Spw H-t´m-bpw hn-‰p Iw-]yq-´¿ ]Tn-®-h-cp-sS I-Y k-^vhm≥ X-∑-b-Ø-tØm-sS A-h-X-cn-∏n-®p. F-d-Wm-Ip-fw am¿-tØmΩ So-t®-gv-kv s{S-bv-\n-Mv tIm-f-Pv k-Pn-Øv tkm-a≥, Ip-d-hn-e-ßmSv tZ-ho-am-X tIm-f-Pn-se _n-_n≥ t_-_n F-∂n-h¿-°m-Wp c≠mw ÿm-\w. h-f-b≥-Nn-c-ß-c {io-i-¶-c hn-Zym-]oT-Øn-se ]n Fw hn-jv-Wp-hn-\m-Wp aq-∂mw ÿm-\w. c-≠pw aq-∂pw ÿm-\-ßfn-ep-≈-h¿-°p _n t{K-Um-Wp-≈-Xv. kz-¥w i-–Ø - n-\p tbm-Pn-® i-–ß - ƒ Xn-cs - ™-Sp-°m≥ {i≤n-°W - s - a-∂pw an-an-{In-bpw tam-tWm-BI - v‰ - pw Xn-cn-®d - n-bm-Ø ]-ecpw a¬-kc - Ø - n-se-Øp-∂p-s≠-∂pw hn-[n-I¿-Øm-°ƒ A-`n-{]m-bs∏-´p.

bq-\n-äv Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

Xr-iq¿: tI-c-f kw-ÿm-\ hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn a-Æp-Øn bq-\n-‰v Hm-^n-kv F kn sam-bv-Xo≥ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v _n-∂n C-Ω-´n ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-cp-∂p. hym-]m-cn Ip-Spw-_-kw-K-aw {]-^.-kn c-ho-{μm-Yv Fw.F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-an-Xn bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v Sn B¿ kn t_m-kv A-[y-£-\m-bn-cp-∂p.

hn-hm-l-¯-«n-¸p ho-c³ A-d-ÌnÂ

Xr-iq¿: hn-hm-l X-´n-∏p ho-c-s\ s]m-en-kv A-dÃv sN-bvX - p. h-b\ - m-Sv Im-c® - m¬ am-S∏ - n-≈n ho-´n¬ \n-jm-Zn( 35)s\-bm-Wv Xr-iq¿ Cu-Ãv s]m-en-kv A-dà - v sN-bvX - X - v. ]-{X-∏c - k - yw sN-bvX - p kv{- Xo-Isf I-_f - n-∏n-®m-Wp hn-hm-lX - ´- n-∏p \-SØ - n-bn-cp∂-Xv. a-e_ - m¿ ta-Je - tI-{μo-Ic - n-®p ap-kve - nw bph-Xn-I-sf hn-hm-lw I-gn-®p kv-{Xo-[-\ Xp-I-bpw ssI-∏‰ - n \m-Sp-hn-Sp-Ib - pw ]n-∂o-Sv th-sd hn-hm-lw I-gn-bv° - p-Ib - p-am-bn-cp-∂p C-bm-fp-sS co-Xn. 2000-˛ ¬ tIm-gn-t°m-Sv A-Sn-hm-c-Øp-≈ dw-e F-∂ kv-{Xo-sb a-Xw-am-‰n hn-hm-lw I-gn-®m-Wp X-´n-∏v B-cw-`n-°p-∂-Xv. Cu _-‘-Øn¬ C-bmƒ°p \m-ep Ip-´n-I-fp-≠v. 2003˛¬ I-cp-hm-c-°p-≠v Xq-Δ-√q-cn-ep-≈ A-Sn-®n-°m-´n¬ _n-øq-´n-sb-bpw Kpcphmbq¿: sXep-¶v kn-\n-am \-S≥ \m-Km¿-Pp-\ Kp-cp-hm-bq¿ 2007˛¬ a-e-∏p-dw B-\-°-bw ]-≈n-∏p-d-Øp-≈ t£-{X-Øn¬ Z¿-i-\w \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se t£-{X-Øn-se- A-¶-\-hm-Sn So-®¿ ssa-ap-\-tb-bpw 2008˛¬ IØn-b A-t±-lw ]-gw sIm-≠v Xp-em-`m-cw \-S-Øn. C-Xn-\m-bn 77 In- Æq¿ a-´-∂q¿ sIm-fm-cn-bn-ep-≈ jm-ln-X-sb-bpw hn-hm-lw I-gn-®p. Xr-iq¿ In-g-t°-tIm-´-bn-se Htem ]-gw th-≠n h-∂p.-

sXep¦v \S³ \mKmÀPp\ Kpcphmbqcnse-¯n

cp X-´p-I-S-bn¬ Po-h\-°m-c-\m-bn-cn-s°, sN-{¥m-∏n-∂n kz-tZin-\n ]p-Xp-ho-´n¬ kp-ss_-Z-sb 2010 s^-{_p-h-cn-bn¬ hnhm-lw I-gn-® ti-jw Un-kw-_-dn¬ Xm-enam-e-bpw kv-{Xo-[-\ Xp-I-bp-am-bn \m-Sp-hn´p. kp-ss_-Z-bp-sS ]cm-Xn {]-Im-c-am-Wv s]m-en-kv A-t\z-jWw B-cw-`n-®-Xv. ]p- \n-jm-Zv Xn-b hn-hm-lm-tem-N\-bv-°p ]-{X-∏-c-kyw \¬-In-sb-∂ hn-h-cw e-`n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-W-Øn-\n-S-bn-emWv C-bmƒ Ip-Sp-ßn-b-Xv.--

kv-{Xo-[-\w: B-ß-l-Xy sN-bv-X bp-h-Xn-bp-sS `À-¯m-hn-\pw `À-Xr am-Xm-hn-\pw X-S-hv Xp-d-hq¿: kv-{Xo-[-\ ]o-U-\-sØ Xp-S¿-∂p bp-h-Xn B-fl-l-Xy sN-bv-X kw-`-h-Øn¬ bp-h-Xn-bp-sS `¿-Øm-hn-\pw `¿-Xr am-Xm-hn\pw X-S-hp in-£ hn-[n-®p. Ip-Øn-b-tXm-Sv ]-©m-b-Øv c-≠mw-hm¿Uv am-Wp-X-d ho-´n¬ k-Po-h≥ (30) A-Ω Im¿-Xym-b-\n (58) F-∂n-h-sc-bm-Wv X-S-hv in-£-bv-°p hn-[n-®-Xv. k-Po-h-s‚ `m-cy ]≈n-tØm-Sv kz-tZ-in sN-√-∏-s‚ a-Iƒ joe (26) B-Wv kv-{Xo-[-\ ]o-U-\-sØ Xp-S¿∂p `¿-Xr-ho-´n¬ tZ-l-Øv a-sÆ-Æ-sbm-gn®p B-fl-l-Xy-sN-bv-X-Xv. 2003 Pq-sse 14 \m-bn-cp-∂p kw-`-hw. B-fl-l-Xy t{]-c-W Ip-‰-Øn-\p 10 h¿-j-hpw kv-{Xo-]o-U-\-Øn-

kn¬ {]-Xn-bm-b 16 Im-c≥ ]n-Sn-bn¬. hn-go°-tØm-Sv kz-tZ-in sb-bm-Wv C-∂-se Im™n-c-∏-≈n t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bv-X-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw sIm-c-´n-bn¬ ]-≈n-s∏-cp∂m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®p-≠m-b kw-L¿-jØn¬ H-cp kw-L-am-fp-Iƒ- Im-™n-c-∏-≈n F-kv. sF, F.-F-kv.-sF F-∂n-h-c-S-°-ap≈ kw-L-sØ B-{I-an-°p-I-bpw t]m-enkv Po-∏v F-dn-™p-X-I¿-°p-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p. Cu tI-kn-se {]-Xn-bm-Wv ]n-Sn-bnem-bXv. {]-Xn-sb Pq-h-s\¬ tIm-S-Xn-bn¬ Im-™n-c-∏-≈n: sIm-c-´n-bn¬ ]-≈n-s]-cp- lm-P-cm-°n. tI-kn¬ C-\n-bpw {]-Xn-I-sf ∂m-fn-t\m-S-_-‘n-®p-≠m-b kw-L¿-j- ]n-Sn-Iq-Sm-\p-s≠-∂v Im-™n-c-∏-≈n t]m-en- i-cw-Ip-Øn-bn¬ Iq-´n-bn-Sn-®p X-I¿-∂ kv-tIm¿-]n-tbm-bpw Hm-av-\n hm-\pw.A]-I-S-Øn¬ Øn¬ t]m-en-kp-Im-sc B-{I-an-® tI- kv A-dn-bn-®p. Hcmƒ acn®p

\p aq-∂p-h¿-j-hpw k-Po-h≥ in-£ A-\p-`hn-°-Ww. Im¿-Xym-b-\n-°p kv-{Xo-]o-U-\Øn-\p aq-∂p-h¿-j-tØ-°m-Wp in-£ hn[n-®n-cn-°p-∂-Xv. tN¿-Ø-e sk-£≥ P-UvPv Un kp-tc-jv-Ip-am-dm-Wv hn-[n {]-kv-Xm-hn®-Xv.

t]m-en-kv kw-L-s¯ B-{I-an-¨ tI-kn 16 Im-c³ ]n-Sn-bnÂ

Ip-ªm-en-¡p-«n a-{´n-bm-bncp-¶ Im-es¯ F-Ãm C-S-]m-S-p-I-fpw A-t\z-jn-¡-Ww: F.-sF.--ssh-.-F-^v Xr-iq¿: ]n sI Ip-™m-en-°p´n a-{¥n-bm-bn-cp-∂ Im-e-sØ F-√m C-S-]m-Sp-I-sf Ip-dn-®pw k-a-{K-am-b A-t\z-j-Ww \-SØ-W-sa-∂v F.-sF-.-ssh-.-F-^v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz sI cm-P≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. sF-kv-{Iow ]m¿-e¿ s]¨hm-Wn-`-t°-kn¬ am-{X-am-bn A-t\z-j-Ww Np-cp-°p-∂-Xv A]-I-S-I-c-am-b ]-e bm-Ym¿-Yyß-fpw ]p-d-Øp-h-cm-Xn-cn-°m≥ Im-c-W-am-Ip-sa-∂-Xp-sIm-≠mWv k-a-{K-am-b A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. Ip-™m-en°p-´n-bp-sS F-√m C-S-]m-Sn-epw ]-¶m-fn-bm-bn-cp-∂ `m-cym-ktlm-Z-co-`¿-Øm-hv du-^pw Ip™m-en-°p-´n-bpw Xn-Sp-°w-]n-Sn®v \-S-Øn-b sh-fn-s∏-Sp-Ø-epI-fp-sS ]n-∂n-se km-l-N-cyw Zp-cq-l-am-Wv.

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Un t^m-t«m- a-dn-ambw Ip-ac-Iw: A-[n-Ir-X-cp-sS A\m-ÿ A-Xn-cp I-S∂ - t- ∏mƒ Xn®-dn-b¬ Im¿-Un¬ t^m-t´m-ad - nambw. Xncp-hm¿-∏v ]-©m-bØn¬ hm-b\ - i - m-e° - h - e - A-dp]-db - n¬ 5¬ A-iz-Xn c-hn-bp-sS Xn-cn-®d - n-b¬ Im¿Un-em-Wv a-‰mcpsStbm t^mt´m ]-Xn-®n-cn-°p∂-Xv . Im¿-Un-\-t]-£n-®v ImØn-cp-∂ A-iz-Xn Im¿-Uv hmßm≥ sN-∂-t∏m-gm-Wv X-s‚ Im¿-Un-en-cn-°p-∂ B-fn-s\°≠v sR-´n-bX - v. Im¿-Un¬ X-s‚ t^m-t´mb√ F∂ p t_m- [ ys∏-SpØm≥ Ip-´n {ian-s®¶nepw A-izXn

Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se 10\v a-{¥n F-kv i¿-a D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI.--Pn.--Sn.--F-^v {]-knU‚ v F≥ -F ap-l-Ω-Zp-Ip-´n A[y-£-X h-ln-°pw. h-√m¿-∏m-Sw sS¿-an-\¬ A-S°-ap-≈ ]-≤-Xn-Iƒ h-cp-∂ kml-N-cy-Øn¬ tem-Pn-Ãn-Iv-kv hy-h-km-bw F-∂ \n-e-bn-te°p h-f¿-∂n-´p-≈ N-c-°p-K-XmK-X cw-Kw t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\-ßfpw sh-√p-hn-fn-I-fpw c-≠v skj-\p-I-fn-em-bn \-S-°p-∂ I¨h≥-j≥ N¿-® sN-øpw. "\-K-c-KXm-K-Xw t\-cn-Sp-∂ sh-√p-hn-fnI-fpw tdm-Uv kp-c-£m t_m-[h¬-°-c-W-hpw' F-∂ hn-j-bØn¬ B-Z¿-iv Pn -\m-b-cpw

hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn¨p

\yq-tam-Wnb-sbØp-S¿-∂v B-e∏p-g Pn√m P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® {]-Xn-]-£ t\Xmhv D-Ω≥sIm-®n:Fw.--Pn k¿-h-I-em-im-e Nm-≠n-sb bp.Un.F^v t\-Xm-°ƒ k-μ¿-in-°p∂p

cm-P-a-e-bn k-μÀ-iIÀ-¡p \n-tcm-[-\w

Xr-iq¿: `-h-\ \n¿-am-W h-Ip-∏v sI-´n-Sw \n¿-an-°p-tºmƒ Xm-a-k-°m¿-°v A-\p-krX-am-b co-Xn-bn¬ hr-£-߃ h-®p ]n-Sn-∏n°m≥ t_m¿-Un-t\m-Sv \n¿-t±-in-®n-´p-s≠∂v h-\w-˛-`-h-\ a-{¥n _n-t\m-bv hn-izw ]-d™p. ]p-√-gn-bn¬ h¿-°nMv hn-a¨-kv tlmÃ-en-s‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]p-√-gn h¿-°nMv hn-a≥-kv tlm-ì `-h\ \n¿-am-W t_m¿-Un-s‚ \m-em-a-sØ kwcw-`-am-Wv. aq-∂p \n-e-I-fn-em-bn 20,000 N.A-Sn hn-kv-Xo¿-Æ-Øn¬ hn-{i-a-Øn-\pw hnt\m-Z Øn-\pw th-≠n-bp-≈ B-[p-\n-I ku-I-cy-ß-tfm-Sp Iq-Sn H-cp-°p-∂ sI-´n-SØn¬ 12 t]¿-°v Xm-a-kn-°p-hm≥ ku-Icy-ap-≠m-bn-cn-°pw. Pn-√m I-e-Iv-S¿, t]m-enkv kq-{]-≠v, km-aq-lnIt£-a h-Ip-∏p {]Xn-\n-[n, km-aq-lnI {]-h¿-Ø-I-cp-sS {]-Xn-

t_-_n Umw tIm¬-{Io-äv sN¿m\p-Å X-an-gv-\m-Sn-sâ \o-¡w A-\p-h-Zn-¡n-Ã: a-{´n

Im-hy-tI-fn-bn-eq-sS B-Zy- hn-P-bn-bm-bn hn-Zy

I-tem¬-k-h-Øn-s‚ a-¬-k-c- ^e-߃ ]p-d-Øp h-∂-t∏mƒ BZy-hn-Pbn- b m- b Xp Imhy.-tI-fnbn¬ H∂ m w ÿm-\w t\-Sn-b A-¶-amen ^nkm-‰v hn-Zym¿-Yn-\n Sn hn-Zy.--_n-cpZ hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cn-s° Im-en°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n I-tem¬-kh-Øn-epw H-∂mw ÿm-\w t\-Snb-Xn-s‚ B-fl-hn-izm-k-hp-ambm-Wp hn-Zy C-°p-dn \m-en-\-ßfn¬ a-¬k-cn-°m-s\-Øn-bn-cn°p-∂-Xv.P -- n i-¶-c-°p-dn-∏n-s‚ "Im-e-am-Wm-h-iyw ]m-bpw F≥ A-izw'F-∂p Xp-S-ßp-∂- Im-hyam-Wp {]-[m-\-am-bpw a-¬k-cØn-em-e-]n-®-Xv. Np-\-ßm-Sv Aar-X `m-c-Xn hn-Zym-k-an-Xn-bn-se cm-a-N-{μ A-ø-cp-sS Io-gn-em-Wp Im-hy-tI-fn A-`y-kn-°p-∂-Xv.a-- e-bm-fw ]-Zyw sNm-√¬,A-£-c t«m-Iw,im-kv-{Xo-b kw-Ko-Xw F-∂n-h-bn-epw hn-Zy a-¬k-cn-°p∂p-≠v.] -- m-e-°m-Sv Np-\-ßm-Sv tXP-kv ho-´n¬ D-Æn-Ir-jv-W≥-˛-eX Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wp ^nkm-‰n-se c-≠mw h¿-j Fw.--_n.-F hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b hn-Zy.--

30 P-\phcn 2011 Rmb¿

\Kcw/ \m«n³]pdw

Cu Zp-cq-l-X sh-fn-®-ØpsIm-≠p-h-cp-∂ A-t\z-j-W-amWv \-S-tØ-≠-Xv. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ F.-sF.--ssh.--F^v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n a-Wn, sk-{I-´-dn sI sI tPm-_n, F.sF-.-F-kv-.-F-^v Pn-√m {]-knU‚ v Sn ]n kp-\n¬, sk-{I-´-dn dn-b¬ tZ-h-kn F-∂n-h-cpw ]s¶-Sp-Øp.

B-Xn-c-¸n-Ån ]-²-Xn \-S-¸m-¡-cp-Xv: C-S-Xp-kw-L-S-\-IÄ

Xr-iq¿: \n¿-±n-jv-S B-Xn-c-∏n≈n ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°-cp-sX∂v F.-sF-.-ssh-.-F-^v, F.-sF-.F-kv-.-F-^v kw-L-S-\-Iƒ Bh-iy-s∏-´p. ]-›n-a-L-´ ]-cn-kvYn-Xn hn-Z-Kv-[ k-an-Xn A-[y-

£≥ am-[-hv Km-Uv-Kn-en-s‚ t\Xr-Xz-Øn-¬ A-cq¿-ap-gn I-ayqWn-‰n lm-fn¬ \-S-∂ s]m-XpsX-fn-sh-Sp-∏n¬ F.-sF-.-ssh-.-F-^v kw-ÿm\ I-Ωn-‰n Cu A-`n-{]m-bw tc-Js∏-Sp-Øn. C-Xn-\v A-\p-_-‘am-b Im-c-W-߃ A-S-ßn-b tcJ-bpw F.-sF.--ssh-.-F-^v kwÿm-\ I-Ωn-‰n k-an-Xn-°v ssIam-dn. hn-i-Zmw-i-ß-fpw _-Z¬ \n¿t±-i-ß-fpw A-S-ßp-∂ tc-J F.sF.--ssh-.-F-^v kw-ÿm-\ sk{I-´-dn A-Uz. sI cm-P≥ k-anXn A-[y-£-\v \¬-In. F.-sF-.F-kv-.-F-^v kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Sn {]-Zo-]v Ip-am¿, F.-sF-.ssh-.-F-^v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n a-Wn, a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI F th-Wp, sI kn _m-_p ]s¶-Sp-Øp.

{Kmâv tI-c-f tjm-¸n-Mv s^-Ìn-h-en-\v D-Pz-e k-am-]-\w B-e-∏p-g: kw-ÿm-\-Øn-s‚ hy-h-km-b-˛-hm-Wn-Py ta-J-e-Ifn-se Ip-Xn-∏v e-£y-an-´p kwÿm-\-k¿-°m¿ B-hn-jv-I-cn® {Km≥-Uv tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h-en-s‚ \m-emw ko-kWv D-÷z-e k-am-]-\w. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w {]u-Vam-b k-Z- n-s\ km-£n \n¿Øn tI-{μ- Du¿-P-k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tjm-∏n-Mv s^-Ão-h-en-eq-sS kw-ÿm-\sØ- Sq-dn-k cw-K-Øp h≥ Ip-Xn®v Nm-´-ap-≠m-°m≥ I-gn-b-Wsa--∂p A-t±-lw ]-d-™p. tjm∏n-Mv s^-Ão-h¬ tem-I \n-ehm-c-Øn¬ \-S-Øm≥ I-gn-™m¬ h≥ ap-t∂-‰w kr-„n-°m≥ Ign-bp-sa-∂pw X-s‚ a-{¥n ÿm\ e-–n- kw-ÿm-sØ Sq-dn-k hn-I-k-\-Øn-\p th-≠n {]-tbmP-\-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw sI kn th-Wp-tKm-]m¬ ]-d-™p. A-Sp-Ø h¿-jw ap-X¬ tI-c-

c-P-XPq-_n-en B-tLm-jw

Po-h-\-°m¿ A-Xv \n-km-c-am-bn Im- W p- I - b m- b n- c p- ∂ - p hs{X. Xr-iq¿: tPm¨ t]mƒ c-≠mho≠pw A-[n-IrX-sc k-ao-]n- a≥ am¿-]m-∏-bp-sS Xr-iq¿ k®n-cn-°p-Ib - m-Wv A-izXn. μ¿-i-\-Øn-s‚ c-P-X Pq-_n-en Xr-iq¿ A-Xn-cq-]-X-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ s^-{_p-h-cn B-dv, G-gv Xo-b-Xn-I-fn¬ B-N-cn°pw. B-dn-\p ssh-In-´v 3.-30\v i‡≥ X-ºp-cm≥ \-K-dn-se t]∏¬ S-h-dn¬ \n-∂pw ]p-Ø≥-]≈n _-kn-en-°-bn-te-°p Pq-_nen ]-Z-bm-{X kw-L-Sn-∏n-°p-∂p\v. A-Xn-cq-]-X t\-Xr-tØm-sSm∏w hn-hn-[ a-X-hn-`m-K-ß-fp-sS t\-Xm-°-fpw ]-Z-bm-{X-bn¬ ]s¶-Sp-°pw. sIm-®n, ]m-td-a-°mhv, Xn-cp-h-ºm-Sn tZ-h-kz-ß-fpsS aq-∂p K-P-ho-c-∑m¿ ]-©-hmZy-Øn-s‚ A-I-º-Sn-tbm-sS ]-Zbm-{X-bv-°v A-I-º-Sn-bm-Ipw. ssh-In-´v

4.-30\v _-kn-en-° πm-‰n-\w Pq_n-en lm-fn¬ tN-cp-∂ s]m-Xpk-tΩ-f-\w B¿-®v _n-j-∏v am¿ B≥-{Uq-kv Xm-g-Øv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. hn-t\m-Zv dm-bv sF.F.-F-kv " t]-∏¬ k-μ¿-i-\Øn-\p ti-j-ap-≈ Xr-iq-cn-s‚ hn-I-k-\w', {]-^. am-[-h≥-Ip-´n " am¿-]m-∏-bpw a-X-ku-lm¿-Zhpw ' F-∂o hn-j-b-ß-sf Ip-dn®p {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n°pw. A-∂p am¿-]m-∏ ]-s¶-SpØ k-aq-l hn-hm-l-Øn-se Zº-Xn-Iƒ Ip-Spw-_m-K-ß-tfmsSm-∏w C-Xn¬ ]-s¶-Sp-°pw. Pq-_n-en Zn-h-k-am-b G-gn-\p cm-hn-se B-dn-\v eq¿-Zv I-Øo{U¬ tZ-hm-e-b-Øn-epw, 11\v _kn-en-° tZ-hm-e-b-Øn-epw ]nXm-°-∑m-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Ir-X-Rv-P-X Zn-hy-_-en \-S-

f Sq-dn-kw {]-tam-j≥ t{S-Uv Iº-\n-bm-hpw tjm-∏n-Mv s^-Ãoh¬ kw-Lm-S-I-sc-∂p N-S-ßn\p A-[y-£w h-ln-®v kw-km-cn® B-`y-¥-c-˛-Sq-dn-kw a-{¥n-bpw s^-kv-‰n-h¬ sN-b¿-am-\p-am-b tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ ]d-™p. kw-ÿm-\-sØ A-¥m-cm-jv-{S-hm-Wn-Py-tI-{μ-am-bn NS-ßn¬ tIm-Sn-tb-cn {]-Jym-]n®p. k-l-I-c-W-˛-I-b¿ h-Ip-∏p a-{¥n Pn kp-[m-I-c≥ s^-Ãn-hen-s‚ kv-t]m¨-k¿-am¿-°pw ao-Un-b- ]m¿-Sv-\¿-am¿-°pw D-]lm-c-߃ \¬-In.sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv Fw.--]n, Fw.--F¬.--F-am-cm-b F F jp-°q¿, F -Fw B-cn-^v, ]n Xn-tem-Ø-a≥, tXm-a-kv Nm-≠n, A-Uz. _n _m-_p {]-km-Zv, kn -sI k-Zm-in-h≥, ]n -kn hn-jvWp-\m-Yv, Fw ap-c-fn, sI -sI jm-Pp, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Uz. {]-Xn-`m l-cn, AUo-j-W¬ No-^v sk-{I-´-dn-

F-^v. U-b-d-Iv-S¿ sI -F≥ kXo-jv Xp-S-ßn-b cm-{„o-b km-aqln-I cw-K-sØ {]-ap-J¿ kw-º‘n-®p.k- a m- ] - t \m- ¬ - k - h - t Øm- S \p-_-‘n-®v B-e-∏p-g _o-®n¬ {]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-b th-Znbn¬ hn-hn-[ I-em-]-cn-]m-Sn-Ifpw A-c-tß-dn.

{Km‚ v tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h-en-s‚ \m-emw ko-k-¨ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w tI-{μ- Du¿-P-k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sS `q-an D-S³ ho-s−-Sp-¡-Ww: D-½³ Nm-−n

°pw. c-P-X Pq-_n-en-bm-tLm-jß-fp-sS `m-K-am-bn H-∂p ap-X¬ G-gp h-sc `-‡-kw-L-S-\-I-fp- B-e-∏p-g: Ip-´-\m-´n-se B¿sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sk-an-\m-dp- tªm-°v Im-b-en¬ 217 `q-c-ln-X Iƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. I¿- j - I - s Xm- g n- e m- f n- I ƒ- ° p k¿-°m¿ ]-Xn-®p-\¬-In-b `q-an A-h-c-dn-bm-sX ssI-am-dn-b-Xp ho-s≠-Sp-Øp Xn-cn-®p-\¬-Im≥ k¿-°m¿ D-S≥ \-S-]-Sn kzo-I-cnXr-iq¿: ssk≥ {]n‚n-Mv C≥- °-W-sa-∂p {]-Xn-]-£ t\-XmU-kv-{So-kv A-tkm-kn-tb-j≥ hv D-Ω≥ Nm-≠n B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS H-∂mw hm¿- Im-em-h-[n A-h-km-\n-°p-∂jn-I B-tLm-j-hpw Ip-Spw-_- Xn-\p-≈n¬ \o-Xn-\-S-∏m-°m≥ kw-K-a-hpw C-∂v D-®-Xn-cn-™p k¿-°m-cn-\p I-gn-b-W-sa-∂pw c-≠n-\v {Sn-®q¿ S-th-gv-kv tlm-´- A-t±-lw hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p.en¬ tN-cpw. Im-b¬-cm-Pm-hv ap-cn-°-\n¬tIm¿-∏-td-j≥ ta-b¿ sF ]n t]mƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. \n-∂pw `q-]-cn-jv-°-c-W-\n-b-aA-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]-Im-cw G-s‰-Sp-Øp ]m-h-s∏-´ {]-kn-U‚ v kn N-{μ-tam-l≥ I¿-j-I-sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v ]Xn-®p-\¬-In-b `q-an kn.--]n.-Fw A-[y-£-\m-bn-cn-°pw.

hmÀ-jn-I-hpw Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw

bpw {Km≥-Uv tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h-¬ P-\-d¬ I¨-ho-\dp-am-b Sn _m-e-Ir-jv-W≥, Pn√m I-e-Iv-S¿ ]n -th-Wp-tKm]m¬, B-e-∏p-g \-K-c-k`-- m-[y£ ta-gv-kn So-®¿, tUm, hy-hkm-b-h-Ip-∏v U-b-d-Iv-S¿ Sn -H kq-c-Pv, Sq-dn-kw h-Ip-∏v U-b-d-IvS¿ Fw in-h-i-¶¿, Pn.--sI.-F-kv.--

\n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ k-l-I-cW-kw-L-am-Wp D-S-a-Iƒ A-dnbm-sX hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xv. CXp-kw-_-‘n-®v Xm≥ ap-Jy-a{¥n-°p ]-cm-Xn-\¬-In-sb-¶nepw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-´n-√.Ip-´\ - m-Sv ]m-t°-Pv \-S∏ - m-°p∂-Xn-epw kp-\m-an ]p-\-c-[n-hmk ]-≤-Xn-bp-sS Im-cy-Øn-epw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Xn-I-™ A-\m-ÿ-bm-Wv Im-´n-b-Xv. tI{μw A-\p-hZ- n-°p-∂ ^-≠p-Iƒt]m-epw ^-e-{]-Z-am-bn D-]-tbmKn-°m≥ I-gn-bp-∂n-√. sX-cs™-Sp-∏p-Im-e-Øv I¿-j-I kvt\-lw {]-I-Sn-∏n-® C-S-Xp-ap-∂Wn A-[n-Im-cØ - n-te-dn-bt- ∏mƒ I¿-j-I-t{Zm-l \-S-]-Sn-I-fp-ambn \o-ßp-∂-Xm-Wp tI-c-fw I-

≠-Xv. sh-´n-\n-cØ - ¬ k-ac - h - pw sIm-bv-Øv b-{¥-߃ X-S-™Xpw D-Zm-lc - W - ß - ƒ am-{Xw.K-h¨-sa‚n-s‚ P-\-t{Zm-l \-b-߃-s°-Xn-tc i-‡-am-b Iq-´m-bv-a D-b¿-∂p h-cn-I-bm-Wv. B-kn-bm≥ I-cm-dn-s‚ t]-cn¬ tI-{μ-sØ {]-Xn-°q-´n¬ \n¿Øn-b kn.-]n.-Fw C-t∏mƒ A\p-Iq-en-°p-I-bm-Wv. F-¥n--t\bpw B-Zyw F-Xn¿-°p-∂ k-ao]-\-am-Wv A-h-cp-tS-sX-∂pw DΩ≥-Nm-≠n Ip-‰-s∏-Sp-Øn. tIm¨-{K-kv h-‡m-hv Fw Fw l-k-≥, bp.-Un.-F-^v Pn-√m sNb¿-am≥ A-Uz. kn B¿ P-b-{]Im-iv, Un.-kn.-kn {]-kn-U‚ v F F jp-°q¿, sI F-kv hmkp-tZ-h i¿-Ω ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

30 P-\phcn 2011 Rmb¿

Adnbn-¸pIÄ

kÀ-¡m-cn-\v A-`n-\-μ-\w

\nÀ-am-W-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sS \-ã-s¸-« t£-a-\n-[n Aw-K-Xzw ]p-\-Øm-]n-¡mw

tIm-´-bw: tI-c-f \n¿-am-WsØm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Un¬ Aw-i-Zm-b Ip-Sn»n-I h-cp-Øn Aw-K-Xzw \-„s∏-´-h¿-°v A-h ]p-\-ÿm-]n®v e-`n-°p-∂-Xn-\v s^-{_p-h-cn H-∂p ap-X¬ 28 h-sc A-h-kcw. dn-ssh-h¬ {]-Im-cw Ip-Sn»n-I A-S-®v Aw-K-Xzw ]p-\ÿm-]n-®m-epw hym-P Aw-K-ßfm-sW-∂v sX-fn-™m¬ Aw-KXzw d-±v sN-øpw. Ip-Sn-»n-I Hm-tcm am-k-tØ°pw c-≠p cq-] \n-c-°n¬ ]n-g∏-en-i k-ln-Xw Xp-I H-cp-an-®S-bv-°-Ww. Ip-Sn-»n-I Im-e-b-fhv s]≥-j≥ H-gn-sI-bp-f-f a-‰m\p-Iq-ey-߃-°v ]-cn-K-Wn-°n√. A-t]-£-I¿ I-eIvStd-‰n\p k-ao-]w d-_¿ t_m¿-Uv tIm˛Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n _n¬-UnMn-ep-f-f Pn-√m Hm-^nkn¬ _-‘-s∏-Sp-I.

sI-«n-S \-¼À: A-Zm-e-¯v s^-{_p-h-cn H-¶pap-XÂ

tIm-´-bw: Pn-√-bn¬ 2010 Unkw-_¿ 31\v apºv \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°n-b sI-´n-S-߃°v \-º¿ \¬-Ip-∂-Xn-\v Ip-amc-\-√q¿ I-ayq-Wn-‰n lm-fn¬ s^-{_p-h-cn H-∂v, c-≠v, aq-∂v XnøXn-I-fn¬ A-Zm-e-Øv \-SØpw. A-Zm-e-Øn-te-°v Pn-√m Su¨ πm-\-dp-sS Hm-^o-kn¬ A-t]-£n-®n-´p-f-f-h¿ 0481 2564160 F-∂ \-º-dn¬ _-‘s∏-SWw.

]n.--F-kv.kn tIm-¨n-Mv Iymw-]v

ssh-°w: \-K-c-k-`m km-£-cXm an-j≥, Nm-e-∏-d-ºv Xp-S¿ hnZym-tI-{μw, P-Z-\-ssa-{Xn-t]men-kv, c-≠mw _o-‰v, bMv C-¥y B¿-Sv-kv B≥ tkm-gv-kv ¢-∫v F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`napJyØn¬ ]n.--F-kv.kn tIm®nMv Iym-w]v Xp-S-ßn. \-K-c-k`m sN-b¿-t]gvk¨ {io-e-Xm_m-e-N-{μ≥, ssh-kv sN-b¿am≥ A-–p¬k-emw dm-hpØ¿, A-\n-Xm Pn \m-b¿, tcWp-I c-Xo-jv, ssh-°w kn.--sF sIm-®p-dm-Wn-am-Xyp, ]n ]n APn-\m-^v, sI B¿ jo-_, t{]-cIv F-kv i-in-[-c≥, sI Sn cmwIp-am¿, F-kv l-cn-Zm-k≥ \mb¿, tPm¿-Pv h¿-Ko-kv, A-Ωp-So®¿ {]-kw-Kn-®p.

Btcm-Ky sk-an-\mÀ C¶v

N-ß-\m-t»-cn: N-ß-\m-t»-cn ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn-¬ C∂v sshIo´v 5.30\v ¢∫v -lmfn¬ hn-ZKv[ tUm-Œ¿-am¿ ]-s¶Sp-°p-∂ B-tcm-Ky sk-an-\m¿ \-S-°pw. hr-≤-cp-sS B-tcm-Ky{]-iv-\-߃, Z-¥-tcm-Kw, lr-Zb-kw-_-‘am-b A-kp-J-߃ Xp-S-ßn-b-h-sb-°p-dn-®v ¢m- pIfpw D-≠m-bn-cn-°pw.

sk-an-\mÀ \-S-¯n

Nn-d-°-S-hv : im-kv-{X-km-t¶-XnI t\v-´-ß-fm-b C‚¿-s\-‰v,samss_¬-t^m¨, Xp-S-ßn-b-h Iu-am-c {]m-b-°m-¿ Zp¿-hn-\ntbm-Kw sN-øp-∂-Xn-s\ km-aqly km-l-N-cy-ß-sf Ip-dn-®v kv{Xo-Iƒ-°m-bn s]m≥-Ip-∂w {Km-a-Zo-]w-hm-b-\-im-e-bn¬ GI Zn-\ sk-an-\m¿ \-S-Øn.-hmgq¿ tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw Pbm-{io-[¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. kn-ÿ-ta-gv-kn h-f-bw hn-jbm-h-X-c-W-w \-S-Øn. {Km-a-]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v an-\n tk-Xp-\m-Yv A-[y-£-X hln-®p.-

dn-]-ªn-Iv Zn-\-tØmS-\p-_-‘n®v k-a-kv-X-tI-c-f kp-∂n-_m-e-th-Zn- N-ß-\m-t»-cn am¿°-‰v jw-kp¬ C-kvemw aZvdk-bn¬ tZiob]Xm-I D-b¿-Øp∂p

Im-™n-c-∏-≈n: s]m≥-Ip-∂Xv an-\n kn-hn¬ kv-t‰j≥ bmYm¿-Yy-am-°n-b kwÿm\ k¿-°m-cn-s\ tI-c-f K-k-‰-Uv Hm^o-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Im-™n-c-∏-≈n G-cn-bm k-tΩf-\w A-`n-\-μn-®p. bq-\n-b≥lm-fn¬ tN¿-∂-tbm-K-Øn¬F-kv B¿ A-\n¬-Ip-am¿ {]h¿-Ø\ dn-t]m¿-´pw kw-ÿm\ I-Ωn-‰n-bw-Kw P-b≥ ]n hn-Pb≥ kw-L-S-\m -dn-t]m¿-´pw Ah-X-cn-∏n-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn tUm F-®v B¿ tam-l-\-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C sI kptc-{μ≥ A-[y-£-\m-bncp∂p. C. sI kp-tc-{μ≥ ({]-kn-U‚ v), F-kv B¿ A-\n¬-Ip-am¿ (sk-{I-´-dn), _n kp-\n¬ ({S-jd¿) F-∂n-h-sc `m-c-hm-ln-I-fmbn Xn-c-s™-Sp-Øp.

¹m-Ìn-Iv I-h-dn-\p-Ån D-t]-£n¨ \n-e-bn A-Øn-Iq-Sw I-s−¯n

s]m≥-Ip-∂w: tZ-io-b-]m-X-˛220 Im-™n-c-∏-≈n-°v k-ao-]w tN-∏pw ]m-d-bn¬ C-©n-]-S¿-∏n\p-≈n¬ πm-Ãn-Iv I-h-dn-\p-≈n¬ D-t]-£n-°-s∏-´ \n-e-bn¬ A-ÿn-Iq-Sw I-s≠-Øn.- C-∂se cm-hn-se ]-ip-hn-s\ Xo-‰m\m-bn F-Øn-b _m-e-\m-Wv h≈n-]-S¿-∏n-\p-≈n¬ πm-Ãn-Iv Ih-dn-\p-≈n¬ sI-´n-b-\n-e-bn¬ A-ÿn-Iq-Sw I-s≠-Øn-b-Xv. G-I-tZ-iw F-gp-]-Xv h-b-kp-≈bm-fp-sS-Xm-hmw CsX∂m-Wv t]m-en-kv \n-K-a-\w. F-∂m¬ A-ÿn-Iq-Sw ]p-cp-j-s‚-tXm kvv-{Xo-bp-sS-tXm F-∂v Xn-cn-®dn-bm≥ km-[n-®n-´n-√. C-hn-sS ar-X-tZ-lw I-≠-Xmbn sh-≈n-bm-gv-N -ap-X¬ A-`yqlw -]-c-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t]m-

tN-∏pw-]m-d-bv-°v k-ao-]w- πm-Ãn-Iv I-h-dn¬ sI´n-b \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b A-ÿn-IqSw en-kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Ønsb¶n-epw bmsXm∂pw I-s≠-Øm≥ km-[n-®n-cp-∂n-√.- C-∂-se ]ip-hn-s\ Xo-‰ms\-Øn-b _m-e\m-Wv ]-©m-b-Øn-s‚ s]m-Xp-

kv-a-im-\-tØm-Sv tN¿-∂v ]-≈n]-S¿-∏n-\p-≈n¬ A-ÿn-Iq-Sw I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-kv-‰v tam¿´-Øn-\v ti-jw B-ip-]-{Xn-bn¬-\n-∂v ar-X-tZ-lw s]m-Xp-

™p-\¬-Ip-∂ πm-Ãn-Iv I-h-dn\p-≈n-em-Wv CXv I-≠-Xv. at‰-sX-¶nepw ar-X-tZ-lw ad-hv sN-øm-s\-Øn-bh¿ ]-g-b Ip-gn-am-Sw am-¥n-b-ti-jw A-Xn\p-≈n-ep-≠m-bn-cp-∂ A-ÿnIq-Sw ]p-d-tØ-°v F-dn-™-Xmhmsa∂v kwi-b-ap-≠v. G-Xm\pw am-k-߃-°v apºv Im-™nc-∏-≈n Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ In-S-∂v a-cn-® X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZ-lw G-s‰Sp-°m≥ B-fn-√m-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬ a-d-hp-sN-øm≥ G¬-∏n-®n-cp∂p. AXns‚ A-ÿn-Iq-SamtWm bnsX-∂pw t]m-en-kv At\z-jn°p-∂-p≠v. A-ÿn-Iq-Sw Iq-SpX-¬ ]-cn-tim-[-\-bv-°m-bn t]men-kv k-¿-P\v ssI-am-dn.

kottayam/ktm

aZy-¯n-s\-Xn-tc P-]am-e dm-en C-¶v ]m-em-bn-Â

tIm-´-bw: tI-c-f I-tØm-en°m-k-`-bp-sS a-Zy hn-cp-≤ Zn-\mN-c-W-am-b C-∂v ]m-em cq-]-Xm sI.kn._n.kn a-Zy hn-cp-≤ kan-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]mem-bn-¬ P-]-am-e dm-en \-S-Øpsa-∂v `m-c-hm-ln-I-ƒ ]-d-™p. a-Zyw hn-‰v \m-Sn-s\ Xp-e-°p-∂ `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ-°v Xm-°o-Xmbm-Wv dm-en. D-® -I-gn-™v c-≠n-\v ]m-em ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \n∂pw B-cw-`n-°p-∂ P-]-am-e dmen Su¨ h-gn sIm-´m-c-a-‰w kmt¥mw tImw-π-Iv-kv A-¶-WØn¬ k-am-]n-°pw. Xp-S¿-∂v s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw \-S-°pw. _n-j-∏v am¿ tPm-k-^v ]-

≈n-°-∏-d-ºn¬ P-]-am-e-dm-en ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw. _n-j-∏v am¿ tPm-k-^v I-√-d-ßm-´ v s]mXp k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. _n-j-∏v am¿ am-Xyp B-\n°p-gn-°m-´n¬ k-tμ-i-hpw ^m .tPm¿-Pv Nq-c-°m-´v , ^m. ^n-en-∏v R-c-f-°m-´v, ^m. Cu-cm-kv H-‰sX-ßp-¶¬, ^m. tPm-k-^v Ipgn-™m-en¬, ^m. am-Xyp N-{μ-≥Ip-t∂¬, ^m. tP-°-_v sh-≈a-cp-Xp-¶¬, F Sn tZ-h-ky, {]km-Zv Ip-cp-hn-f, tPm-kv {^m≥kn-kv, am-Xyp tPm-k-^v kw-kmcn-°pw. dm-en-bn¬ \n-›-e Zr-iy-ßfpw, Sm-tªm-I-fpw, a-Zy-Øn-s‚ `o-I-c-X Zr-iy-am-°p-∂ A-h-X-c-

P-\-Io-b ssh-Zyp-Xn A-Zm-e-¯v \m-sf

h\n-Xm- I-−Î-sd A-{I-an-¨ bp-hm-hn-s\ bm-{X-¡mÀ ]n-Sn-Iq-Sn

tIm-´-bw: Pn-√-bn-se P-\-Io-b ssh-Zyp-Xn A-Zm-e-Øv \msf cmhn-se 10\v am-Ω≥ am-∏n-f lmfn¬ ssh-Zyp-Xna-{¥n F sI _m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm[m hn \m-b¿ A-[y-£-bm-bn-cn°pw.--{]-Xn-]-£-t\-Xm-hv D-Ω≥ Nm-≠n, Fw.--]nam-cm-b tPm-kv sI am-Wn, B-t‚m B‚-Wn, sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv, Fw.-F¬.--Fam-cm-b sI Fw am-Wn, hn F≥ hm-k-h≥, kn F-^v tXm-a-kv, tXm-a-kv Nm-gn-°mS≥, tam≥-kv tPm-k-^v, ]n kn tPm¿-Pv, {]-^. F≥ P-b-cm-Pv, sI A-Pn-Xv, A¬-t^m¨-kv IÆ-¥m-\w, \-K-c-k-`m-[y-£≥ k-Æn I-√q¿ B-iw-k t\-cpw.-tIm-´-bw C-e-{Œn-°¬ k¿°nƒ U-]yq-´n No-^v F≥-Pn-\ob¿ tam-l≥ h¿-Ko-kv dn-t]m¿´v A-h-X-cn-∏n-°pw. Pn-√m I-eŒ¿ an-\n B‚-Wn kzm-K-X-hpw ]m-em C-e-{Œn-°¬ k¿-°nƒ sU-]yq-´n No-^v F≥-Pn-\o-b¿ kp-Pm-X tKm-]m-e≥ \-μn-bpw ]-d-bpw.--

tZio-b- kv-IqÄ A-Xv-e-än-Iv-kv ]u-cm-h-Im-i-tc-J {]-Im-i-\-hpw ]-«-bXm-c-§Ä-¡v kzo-I-c-Whpw hn-X-c-W-hpw dh\yqa-{´n \nÀ-h-ln-¡pw A-hmÀ-Uv Zm-\hpw N-ß-\m-t»-cn: 2010¬ sIm¬°Øbn¬ \-S-∂ tZio-b kv-Iqƒ Im-bnI -a¬-k-c-ß-fn¬ kz¿-Wsa-U¬ I-cÿ-am°n-b Pn-Pn≥ hn-Pb≥, kp-Pn-Xv H F-kv, tIm-®v A-Pn-Xv Ip-am¿ , ^n-kn°¬ FPyp-t°-j≥ So-®¿ _ntPm tPm-k^v F-∂n-h¿°v sF-Iy {Km-ahnI-k-\ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-sf ssh-Io-´v \m-en-\v sX-ß-Wm-bn¬ kzo-Ic-Ww \¬-Ipw. ]n Fw sI lm-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn N-ß-\m-t»-cn kn sF tPm¨-k¨ tPmk-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. B¿ k-eow-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. {]-^. sI hn ]u-tem-kv, am-S∏-≈n ]©mb-Øv hn-I-k-\- Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n F sj-^oJv, ]n tam-l\≥ ]n-≈, \n-jm-_nPp, ]n sI iin, ‰n Fw tPm¿÷v, Un- kp-tcjv, d-dn F≥ _m_pkw-km-cn-°pw. hnhn-[ hm-l-\-ß-fp-sS A-I-ºSn-tbm-sS tP-Xm°-sf kzo-I-cn®p≈ tLm-j-bm-{X \m-en-\v am-Ωq-´n¬-\n∂pw B-cw-`n-°pw.

tIm-´-bw: d-h-\yq h-Ip-∏n-s‚ \ho- I - c - W - { ]- h ¿- Ø - \ - ß - f p- s S `m-K-am-bn d-h-\yq Hm-^nkp-Ifn¬ \n-∂p P-\-߃-°v e-`n-°p∂ tk-h-\-߃ Dƒ-s°m-≈n®p-sIm-≠p-≈ ]u-cm-h-Im-i tc-J {]-Im-i-\-hpw hn-P-b-]p-cw hn-t√-Pn-se sIm-i-a-‰w tIm-f\n \n-hm-kn-Iƒ-°p-f-f ]-´-b-hnX-c-Ww D-Zv-Lm-S-\-hpw a-{¥n sI -]n cm-tP-{μ≥ \n¿-h-ln°pw. 2008˛-09, 2009˛-10 h¿-j-ßfn¬ an-I-® tk-h-\w Im-gv-N-h® Pn-√m-, Xm-eq-°v-, hn-t√-Pv Hm^nkp-Iƒ-°p-f-f ]p-c-kv-Im-chn-X-c-Ww, hn-t√-Pv Hm-^nk¿ ap-X-ep-f-f d-h-\yq D-Z-tym-K-

ÿ¿-°v knw Im¿-Uv hn-X-c-Ww F∂n-hbpw a{¥n \n¿h-ln°pw. s^-{_p-h-cn H-∂n-\v cm-hnse 10.-30\v sI.-]n.-F-kv tat\m≥ lm-fn¬ \-S-°p-∂ N-Sßn¬ hn F≥ hm-k-h≥ Fw.F¬.-F A-[y-£-X h-ln-°pw.Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-[m hn \m-b¿ ]u-cm-h-Im-itc-J G-‰p-hm-ßpw. _n -F-kv.F≥.-F¬ P-\-d¬ am-t\-P¿ Ptym-Xn i-¶¿ d-h-\yq D-tZym-Kÿ¿-°p-f-f knw Im¿-Uv ssIam-‰w sN-øpw. Fw.-]nam-cm-b tPm-kv sI am-Wn, B-t‚m B‚-Wn, sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-

3

tc-jv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. Fw.-F¬.-F.-am-cm-b tXm-akv Nm-gn-°m-S≥, tam≥-kv tPmk-^v, {]-^. F≥. P-b-cm-Pv, sI. A-Pn-Xv, \-K-c-k-`m-[y-£≥ kÆn I-√q¿, Pn-√m Ie-Œ¿ an-\n B‚-Wn, A-Uo-j-\¬ Pn-√m aPn-kv-t{S-‰v C ]n cm-P≥, cm-{„ob-]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fm-b Fw.Sn tPm-k-^v, kn sI i-in-[-c≥, C sP A-K-kv-Xn, A-Uz. ^n¬k¨ am-Xyq-kv k-∂n-ln-X-cmbn-cn-°pw.em‚ v d-h-\yq I-Ωo-j-W¿ sI B¿ ap-c-fo-[-c≥ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-°pw.

]-²-Xn hn-ln-Xw hn-\n-tbm-Kn-¡p-¶-Xn Pm-{K-X th-Ww: I-e-ÎÀ

Xp-I A-\p-h-Zn¨p

Im-™n-c-∏≈n: \n-tbm-P-I-afi-e-Øn-se hnhn-[ -]-©m-bØn-I-fn-se tdm-Uv hn-I-k-\Øn-\v X-s‚ {]-tXyI ^-≠n¬\n-∂v 59 e-£w cq-] A-\p-hZ- n-®Xmbn A¬-t^m¨-kv I-Æ¥ - m\w Fw.F¬-F A-dn-bn®p. ]Wn-Iƒ bp-≤-Im-em-Sn-ÿm-\Øn¬ am¿-®v 31\-Iw ]q¿-Øn-bm°p-sa∂pw At±lw ]-d™p.

Nß-\m-t»-cn: Uyq-´n-°n-sS h-\n-Xm I-≠Œ-sd B-{I-an-® bp-hmhn-s\ bm-{Xm-°mcpw \m-´p-Imcpw ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn¬ G¬∏n®p. Ip-dn-®n ]q-h-°p-fw en¬-kv (25) B-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. Xn-cph√-tIm´-bw dq-´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ th-Wm-Sv _- n¬ C∂se cm-hn-se 11\v Xp-cp-Øn-bn¬- h-®mWv kw-`hw. Sn°-‰v F-Sp-°p∂-Xv kw-_-‘n-® X¿-°-am-Wv {]-iv-\-Øn-\v Im-cWw. I-≠Œ-sd a¿-±n-® ti-jw _- n¬ \n∂pw C-dßn-tbmSnb bp-hm-hn-s\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp∂p. F-∂m¬ Cbmƒ-°v am-\kn-I tcmK-Øn-s‚ e-£-W-߃ D-≈-Xm-bn t]menkv ]-d™p. a¿±-\-ta-‰ I-≠Œ-sd Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

Fkv.Un.]n.sF tIm«bw aÞ-ew `m-c-hm-lnI-Ä

tIm-´bw: F-kv.Un.]n.sF tIm´-bw afi-ew IΩn‰n Xn-c-s™Sp∏v tbm-Kw \-S∂p. afi-ew {]-knU-‚ v F jm-P-lm-s‚ A-[y£-X-bn¬ Iq-Sn-b- tbm-K-Øn¬ kn-±oJv tIm´-bw ap-Jym-Xn-Yn-bmbncp∂p-. Pn√m- {S-j-d¿ _-jo¿-sIm-t®-Sw Xn-c-s™-Sp-∏v \n-b{¥n®p. {]-kn-U‚m-bn Sn B¿ A-jv-d-^n-s\-bp, ssh-kv {]-kn-U‚m-bn A-jd-^v Xm-g-Ø-ßm-Sn-tb-bpw P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bmbn F jmP-lm-s\bpw sk-{I-´-dn-bm-bn l-cn-sb-bpw {S-j-d-dm-bn A-td-_y≥ d-jo-Zn-s\bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. Bdw-K afi-ew I-Ωn-‰n Aw-Kß-sfbpw Xn-c-s™-Sp-Øn-´p-≠v.

Npcp¡¯nÂ

Un.ssh.F^v.sF B-ip-]-{Xn°-h-e-bn¬ bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tdm-Uv D-]-tcm-[n-®-t∏mƒ

Un.ssh.F^v.sF tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p

Xetbm-e-∏dºv: Bip-]-{Xn-°-h-e-bn¬ kz-Im-cy en-an‰Uv tÃm-∏v _- p-Iƒ-°v tÃm-∏v A-\p-hZn-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v Un.ssh.F^v.sF tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. \n-e-hn¬ C-hn-sS kn.F≥.Fkv Hm¿-Un-\-dn-°v kv-t‰m-∏p≠v. {]-Xn-Zn\w \q-dp-I-W-°n-\v tcm-Kn-Iƒ Nn-In¬-k tX-Sn-sb-Øp-∂ K-h.B-ip-]-{Xn-bpw \n-ch-[n hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ßfpw k¿-°m¿ Hm-^nkp-Ifpw A-Xn-]p-cm-X-\hpw {]-kn-≤-hpamb t£-{Xhpw ÿn-Xn-sN-øp-∂ C-hn-sS kz-Im-cy en-an‰-Uv tÃm-∏v _- p-Iƒ-°v tÃm-∏n√m-Ø-Xn-\m¬ bm-{X-°m¿ Gsd _p-≤n-ap-´p-Iƒ t\-cn-Sp∂p≠v. H-t∂-Im¬ Intem ao-‰-tdm-fw Zq-sc-bm-Wv C-t∏mƒ _ p-Iƒ \n¿-Øp-∂-Xv. C-hn-sS \n∂pw H-t´m-hn-fn-®m-Wv ]ecpw B-ip-]-{Xn-bnepw a‰pw F-Øp-∂-Xv. Cu km-l-N-cyØn¬ kz-Im-cy en-an‰-Uv _- p-Iƒ-°v C-hn-sS tÃm-∏v A\p-h-Zn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Un.ssh.F^v.sF t\csØ A-[n-Ir-X¿-°v \n-thZ-\w \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-\v bm-sXm-cp-\-S-]-Snbpw kzo-I-cn-°m-Ø km-l-N-cy-Øn-em-Wv h-gn-X-S-b¬ ka-cw kw-L-Sn-∏n-®-sX-∂v bq-\n-‰v sk-{I´-dn kn-dn≥ t_m-kv A-dn-bn-®p.

tIm-´-bw: Hm-tcm h-Ip-∏n-\pw A-\p-h-Zn-®n-´p-f-f ]-≤-Xn-hn-lnXw k-a-b-_-‘n-X-am-bn hn-\ntbm-Kn-°p-∂-Xn-\v \n¿-h-ltWm--tZym-K-ÿ¿ Iq-Sp-X¬ Pm{K-X ]p-e¿-Ø-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Œ¿ an-\n B‚-Wn B-h-iys∏-´p. Pn-√m hn-I-k-\-k-an-Xntbm-K-Øn¬ A-[y-£-X h-ln®p kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p X-e-tbm-e-∏-d-ºv: sN-ºv {Km-a- I-e-Œ¿.-∏©m-b-Øn-se a-lm-flm-KmsXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bp-sS ‘n tZ-io-b sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤- \-S-Øn-∏n¬ {Km-a-∏©m-b-Øv Xn-bp-sS \-S-Øn-∏v kw-_-‘n-®v G-\m-Zn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® inev-]-im-e-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn-P-b≥ \n¿-Δ-ln-®p. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv Un tIm-´-bw: hm¿-Uv I-Ωn-‰n tbmkp-tc-jv _m-_p A-[y-£-X-h- K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Iu¨kn-e¿ ]m¿-´n-°m¿-°pw s]m-Xpln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw P-\-߃-°pw c-≠p-X-cw t\m-´ojm-Pn ]p-g-th-en-bn¬, ssh-kv kv \¬-In-b-Xm-bn ]-cm-Xn. 43mw {]-kn-U‚ v Hm-a-\ ]m-e-°p-fw, \-º¿ Xp-d-ap-Jw hm¿-Un-s‚ {]F-kv. P-b-{]-Im-iv, kn.--Un.F- Y-a I-Ωn-‰n-bn-em-Wv kn.-]n.-Fw kv sN-b¿-t]-gv-k¨ sP-an-\n c- Aw-K-am-b Iu¨-kn-e¿ ]m¿-´nta-i≥, sk-{I-´-dn sI Fw cm- °m¿-°pw a-‰p-≈-h¿-°pw shtP-{μ≥, Ir-jn A-kn- v ap- tΔ-sd k-a-bw A-dn-bn-®p-sIm≠p-≈ t\m-´o-kv sIm-Sp-Ø-Xv. cp-I-Zm-kv {]-kw-Kn-®p. ]m¿-´n-°m¿-°v sIm-Sp-Ø

sk-{I-´-dn-am¿, F≥-Pn-\o-b¿-am¿, a-‰v D-tZym-K-ÿ¿ F-∂n-h¿ Iq-Sp-X¬ {i-≤n-°-Ww. Pn-√-bn-se {Km-a-∏-©m-b-Øv tdm-Up-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ tdm-Up-I-fn¬ ti-jn-°p-∂ ]Wn A-Sn-b-¥-c-am-bn ]q¿-Ønbm-°n k-©m-c-tbm-Ky-am-°p∂-Xn-\pw D--tZym-K-ÿ-tcm-Sv I-eŒ¿ \n¿-tZin-®p.--hn-hn-[ h-Ip-∏pIƒ-°p th-≠n _-P-‰n¬ 22,859. 67 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xn¬ 16,698.--97 e-£w cq-] sN-e-h-gn-®-

Pn-Ãm B-kq-{X-W kanXn Aw-K-§-fp-sS Xn-c-sª-Sp-¸v: t\m-an-t\-j-³ \Â-I-Ww

Hm-cp-ap-«p-IÄ ]qÀW-ambn s]m-fn-¡p-¶nÃ; ]p-g a-en-\-am-hp¶p

in-¸im-e

Xm-bn A-h-tem-I-\-tbm-KØn¬ A-dn-bn-®p. hn-I-k-\-k-an-Xn-tbm-K-sØ Xp-S¿-∂v kp-Xm-cy-tI-c-fw ]-cn]m-Sn-bp-sS A-h-tem-I-\-tbm-Khpw \-S-∂p. Fw.--Un.--Fw. C ]n cm-P≥, Pn-√m πm-\n-Mv Hm^nk¿ Fw kn X-¶-∏≥, ^n\m≥-kv Hm-^n-k¿ Fw kn kt¥m-jv, hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS Pn-√m-X-e D--tZym-K-ÿ¿ Xp-Sßn-b-h¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp- Cu-cm-‰p-t]-´ {Ik‚ v kv-s]-jy¬ kvv-Iqƒ 3mw-hm¿jn-I k-tΩf-\w B-t‚m -B‚-Wn Fw.]n D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p Øp.

W-ß-fpw D-≠m-Ipw.hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ `m-c-hm-ln-I-fm-b ^m. tP-°-_v sh-≈-a-cp-Xp-¶¬, {]-km-Zv Ip-cphn-f, tPm-kv {^m≥-kn-kv , amXyp tPm-k-^v ]-s¶-Sp-Øp.-

ssh-I-ey-ap-Å Ip-«nI-sf hmÀ-Uv I-½n-än-bn-Â ]-s¦-Sp-¡m³ c-−pX-cw t\m-«o-kv kw-c-£n-¡p-¶-Xv hen-b \³a

tIm-´-bw: Pn-√m ]-©m-b-Øn-se Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ Aw-K-ßfn¬ \n-∂pw 11 t]-sc-bpw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-I-fn-se Iu¨-kn-e¿-amcn¬ \n-∂v H-cw-K-sØ-bpw Dƒ-s∏-sS 12 t]-sc- B-kq-{X-W- kanXnbn-te-°v Xn-c-s™-Sp-°p-∂p. Pn-√m ]-©m-b-Øn¬ \n-∂p-f-f-h-sc s^-{_p-h-cn H-∂n-\v D-®-bv°v c-≠n-\v Pn-√m ]-©m-b-Øn-epw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-I-fn¬ \n-∂p-≈bm-sf s^-{_p-h-cn c-≠n-\v cm-hn-se 11\v am-Ω≥ am-∏n-f lm-fn-epw \-S-°p-∂ tbm-KØnepw Xn-c-s™-Sp-°pw. tbm-Kw Xp-S-ßp-∂-Xn\p ap-ºv a-¬k-cn-°p-∂ Aw-K-߃ tbm-K-ÿ-e-Øp-h-®v h-c-Wm[n-Im-cn Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Œ¿ ap-ºm-sI t\m-an-t\-j-≥ k-a¿-∏n°-Ww.Pn-√m ]-©m-b-Øn¬ \n-∂p-f-f 11 ko-‰p-I-fn¬ \m-se-Æw kv{Xo-Iƒ-°pw Hm-tcm ko-‰p ho-Xw ]-´n-I-Pm-Xn kv-{Xo-°pw ]-´n-I-PmXn P-\-d-en-\pw kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p-∂p. A-s©-Æw P-\-d¬ ko-‰m-Wv. ap-\n-kn-∏m-en-‰n-I-fn¬ \n-∂p-f-f ko-‰v kv-{Xo-kw-h-c-Wam-Wv.

]p-kv-X-I {]-ZÀ-i-\w C-¶p-apX Im-™n-c-∏≈n: Im-™n-c∏-≈n ]-g-b]-≈n s]-cp-∂mfn-t\m-S-\p_-‘n-®v lmw-t]m-kv-‰¬ sse-{_-dn-bn¬ C∂pw \m-sfbpw]p-kvX-I {]-Z¿i-\w \-S-Øpw.

t\m-´o-kn¬ aq-∂v a-Wn-sb-∂pw _m-°n-bp-≈-h¿-°v sIm-Sp-Ø t\m-´o-kn-¬ \mepa-Wn-sb-∂pam-bn-cp-∂p h-®n-cp-∂-Xv. C-X-\pk-cn-®v \mepa-Wn-°v hn-hn-[ ]m¿-´n-°m-cpw s]m-Xp-P-\-ßfpw I-Ωn-‰n ÿ-e-am-b Xp-d-ap-JØn-\v k-ao-]-ap-≈ Sn.-kn.-F¬ Izm¿-t´-gv-kn¬ F-Øn-t®¿-∂t∏m-tg-°pw I-Ωn-‰n Xo¿-∂n-cp∂p. Im-c-Ww A-t-\z-jn-®-t∏mgm-Wv k-a-bw aq-∂pa-Wn-bm-bn-

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: Hm-cp-ap-´p-Iƒ s]m-fn-®p-am-‰p-∂ A-h-k-cØn¬ a-Æpw a-‰p-h-kv-Xp-°-fpw ]q¿-W-am-bn am-‰m-Ø-Xv ]p-g-Ifp-sS-bpw tXm-Sp-I-fp-sS-bpw \oscm-gp-°v X-S- -s∏-Sp-∂-Xn-\v Im-c-W-am-Ip-∂p. ]-e ÿ-e-ßfn-epw C-Ø-cw ap-´p-Iƒ s]m-fn°p-tºmƒ ap-Iƒ- `m-Kw am-{Xta \o-°w sN-øm-dp-≈q. Nn-d \n¿-an°m-\m-bn D-]-tbm-Kn-°p∂ h-kv-Xp-°-fp-sS ]-Ip-Xn-`mKw t]m-epw ]-e-t∏m-gpw \o-°w sN-ø-s∏-Sp-∂n-√. C-Xn-t\m-sSm∏w N-∏p-N-h-dpw A-Sn-™p-Iq-Sn \o-scm-gp-°v X-S- -s∏-Sp-∂-Xpw P-em-i-bw a-en-\-am-Ip-∂-Xn-\v Im-c-W-am-Ip-∂p. h¿-j-߃-°p-ap-ºv \m-´pIm¿ `-£-Ww ]m-Iw sN-øm≥ h-sc D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ P-em-ib-ß-fn¬ ]-e-Xpw C-∂v a-en-\-ab-Xn-\p ]n-∂n-se {]-[m-\ Im-c-

cp-∂p-sh-∂v A-dn-™-Xv. F-∂m¬ X-ß-ƒ-°v In-´n-b t\m-´o-kn¬ aq-∂v a-Wn-bm-Ws√m h-®-sX-∂v A-dn-bn-®-t∏mƒ A-_-≤w ]-‰n-b-Xm-sW-∂mWv Iu¨-kn-e¿ A-dn-bn-®-Xv. kn.-]n.-Fw Aw-K-߃-°v am-{Xam-Wv Ir-Xy-k-a-bw A-dn-bn-®p≈ t\m-´o-kv \¬-In-b-sX-∂pw C-Xv Iu¨-kn-e-dp-sS cm-{„o-b ]-£-]m-Xn-Xz-am-sW-∂p-ap-≈ ]-cm-Xn D-b¿-∂n´p-≠v.

Cu-cm-‰p-t]-´: im-cocn-I am-\-knI- sh√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ Ip´nI-sf G-s‰-Sp-Øp kw-c-£n-°p-∂ ÿm-]-\-߃ sNøp-∂Nv henb \≥a-bm-sW∂v Bt‚m B‚-Wn Fw.]n {]-kv-Xm-hn-®p. Cu-cm-‰p-t]-´ ]-©m-b-Ønse {Ik‚ v kv-s]-jy¬ kv-Iq-fn-s‚ ap∂mw hm¿-jnI- k-tΩf-\w D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. sN-b-¿-am≥ ap-lΩ-Zv \-Zo¿ au-e-hn-bp-sS A-[y£-X-bn¬ tN¿∂ tbm-K-Øn¬ ]-©mb-Øv {]-knU‚ v ]n sI A-en-bm¿, sshkv {]-knU‚ v kmen-tX-m-akv, A-_q-j-Ωm-kv, ap-l-ΩZ-en au-ehn, ap-lvbp-±o≥ ]-≈n Camw kq-ss_-¿ aue-hn, kv-Ipƒ amt\-P¿ ]n ]n \u-jm-Zv, hn F k-^o¿ ]-d™p.

\o-scm-gp-°v \ne-®v ]p√v h-f¿-∂v a-en-\-am-bn-°n-S-°p-∂ Ip-dp-¥-d-∏p-g W-hpw C-Xp-X-s∂. A-im-kv{Xo-b-am-b hn-I-k-\-{]-h¿-Ø\-ß-fpw Nn-e-bn-S-ß-fn¬ \oscm-gp-°p-Iƒ X-S- -s∏-Sp-∂-Xn\v Im-c-W-am-bn. X-e-tbm-e-∏-dºv {]-tZ-i-Øv D¬-`-hn-®v th-º\m-´p-Im-b-en¬ A-h-km-\n-°p-

∂ ]p-Ø≥-tXm-Sv a-en-\-am-Ip∂-Xn-\v Im-c-W-am-b-Xpw C-Øcw ap-´p-I-fm-Wv. sa-bn≥-tdm-Unse ]m-e-Øn-\p-k-ao-]-hpw tXm´p-h-°w \-Sp-hn-se ]m-e-Øn-\pk-ao-]-hp-am-Wv h¿-jw-tXm-dpw H-m-cp-ap-´p-Iƒ \n¿-an-°p-∂-Xv.

X-e-tbm-e-∏-d-ºn-se X-s∂ a-s‰m-cp P-em-i-b-am-b Ip-dp-¥-d∏p-g-bp-sS C-∂-sØ A-h-ÿ-bv°v Im-c-Ww ]p-Ø≥-tXm-´n-\pk-ao-]w ]p-g-bp-sS D¬-`-h-ÿm\-Øv \n¿-an-®n-´p-≈ …q-bo-kv hm¬-hm-Wv. {Km-a-∏-©m-b-Øv e-£-߃ sNe-h-gn-®p ]-Wn-Ign-∏n-® Cu …q-bo-kv hm¬-hv Aim-kv-{Xo-b-X-bp-sS {]-Xo-I-amsW-∂v hn-Z-Kv-[¿ Nq-≠n-°m-´p∂p. ]-Øp-ao-‰-tdm-fw ho-Xn-bp≈ ]p-g-bp-sS a-[y-`m-K-Øm-bn \m-ev- ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ \n¿-an-®n´p-≈ hm¬-hv P-e-\n-c-∏n¬-\n∂pw h-f-sc D-b¿-∂m-Wv ÿn-XnsN-øp-∂-Xv. C-Xn-\m¬ aq-hm-‰p]p-g-bn¬-\n-∂p-≈ th-en-tb-‰w ]p-g-bn-te-°v F-Øp-∂n-√. C-Xns‚ ^-e-am-bn ]p-g ]m-b-epw t]m-f-bpw am-en-\y-ß-fpw \n-d™v D-]-tbm-K-iq-\y-am-bn-cn-°pI-bm-Wv. Cu ]p-g-sb ip-≤o-I-

kwØm-\ Iymw]v kwL-Sn-¸n¨p

ssh°w: ]p-tcmK-a-\ I-em km-ln-Xy kw-Lw kwÿm-\ Iymw-]v "kn-ln-Xob'Øn-s‚ D-Zv-Lm-S\w tUm. JZo-P apwXm-kv \n¿-h-ln-®p. kwÿm-\ {]-knU‚ v bp F Jm-Z¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I´-dn {]-^. hn F≥ apcfn kw-km-cn-®p. tUm. ]n- ]n c-ho-{μ≥, tUm Fw Pn _m-_pPn, A-Uz ]n sI l-cn-Ip-am¿, C ]n cm-P-tKm-]m¬, tUm. kn B¿ {]kmZv, tUm P-bnw-kv a-Wna-e, N-{μ-Zm-k≥ ]n B¿ l-cnem¬, kp-\n¬ ]n C-f-bnSw, s{]m-^. sI B¿ N{μ-taml≥ sk-an-\m-dp-I-fn¬ ]-s¶-Sp-Øp. "B-i-b-kw-hm-Z߃' F-∂ hn-j-b-Øn¬ sI C F≥ Ip™-l-ΩZv {]`mj-Ww \-S-Øn. kmw-kv-Imcn-I kZ-kv G-gm-t®-cn cm-a-N{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp.

Fkv.Un.]n.sF \o-en-awK-ew {_m-©v-

tIm-´-bw: Fkv.Un.]n.sF \o-en-awK-ew {_m-©v- I-Ωn-‰nXn-c-s™-Sp∏p tbm-Kw sk-{I-´-dn- F jm-P-lm≥ \n-b-{¥n®p. sd-Pn (]kn-U‚ v ), cm-P≥ (sh-kv {]-kn-U‚ v)-, kn-dmPv (sk-{I-´-dn), kp-[o-jv (tPmbn‚ v sk-{I-´-dn-), kn-±n-Jv ({S-j-¿)-.

cn-°m≥ k¿-°m-cpw {Xn-X-e ]©m-b-Øp-I-fpw ]-e-t∏m-gm-bn tIm-Sn-Iƒ Nn-e-h-gn-s®-¶n-e-CXn-\m¬ ]p-g th-K-Øn¬ a-en-\am-Ip-∂p. sh-≈q¿, sN-ºv ]©m-b-Øp-I-fn-eq-sS I-S-∂pt]m-Ip-∂ ]p-√m-Øn-bm-dn-s‚ ac-W-a-Wn ap-g-ßn-Øp-S-ßn-b-Xv sIm-tø-en-ap-°n¬ ]m-ew \n¿-an°p-∂-Xn-\m-bn ap-´v \n¿-an-®tXm-sS-bm-Wv. Xp-S¿-∂v am-k߃ I-gn-™n-´pw ]m-ew ]-Wn Xp-S-ßm-Ø-Xn-\m¬ \m-´p-Im¿ ap-´v t]m-fn-®p-\o-°n. C-Xn-\n-sS X-s∂ \o-scm-gp-°v \n-e-®v am-en\y-߃ \n-d-™v ]p-g a-en-\-ambn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv e-£-߃ sNe-hgn-®v sN-ºv ]-©m-b-Øn¬-\n-∂v sP-kn-_n-bpw a-‰pw D-]-tbm-Kn®m-Wv ]p-g-bp-sS B-gw Iq-´n-bXv. sh-≈q¿ ]-©m-b-Øpw hn-hn[ ]-≤-Xn-I-fn¬-s∏-Sp-Øn ip-

No-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-SØn-bn-cp-∂p. Iq-Sm-sX G-\m-Zn cw-Kw kmw-kv-Im-cn-I th-Zn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ 50 Hm-fw t]¿ ]-Øp-Zn-h-k-tØm-fw {i-a-Zm\-am-bpw ip-No-I-c-Ww \-S-Øn. F-∂n-´pw ]p-g ip-≤o-I-cn-°m≥ I-gn-™n-´n-√. a-[p-c-t°-cn¬ ]me-hpw No-∏pw \n¿-an-®-Xn-se Aim-kv-{Xo-b-X-sb Xp-S¿-∂m-Wv Cu ]p-g-bp-sS H-gp-°v X-S- -s∏´-Xv . 10 ao-‰-tdm-fw hn-kv-Xo¿-Wap-≠m-bn-cp-∂-Xv C-t∏mƒ A©p--ao-‰-dm-bn H-Xp-ßn. C-tXm-sS ]p-√m-∂n-bm-dn-s‚ h-S-I-c-`m-KtØ-°p-≈ ssI-h-gn-bpw \-in°p-I-bm-Wv. C-sX-√mw h≥-]-cnÿn-Xn {]-iv-\w kr-„n-°p-∂p. Iq-Sm-sX tdm-Up-I-fp-sS \n¿-amW-Øn-\m-bn \n-I-Ø-s∏-´ \o¿®m-ep-Iƒ D-b¿-Øp-∂ ]-cnÿn-Xn {]-iv-\-ß-fpw \m-´p-Im¿ t\-cn-´p-sIm-≠n-cn-°p-Ibm-Wv.

ktm  
ktm  

bq- \ n- ä v Hm- ^ n- k v D- Z v - L m- S - \ w i- c w- I p- Ø n- b n¬ Iq- ´ n- b n- S n- ® p X- I ¿- ∂ kv - t Im¿- ] n- t bm- b pw Hm- a v...