Page 1

2

kannur/kk

am-¸n-f I-e-IÄ-¡v A-hK-W-\: thZn X-IÀ-¶p s]mΔ¬: am-∏n-f-I-e-I-ƒ-°v bq\n-th-gv-kn-‰n I-tem¬-k-hØn¬ A-h-K-W-\s-b-∂p ]cmXn. Z-^v-ap-´v, tIm¬-°-fn, am∏n-f-∏m-´v, ]-cn-N-ap´v F-∂n-h-bv°v aq-∂mw- \-º¿- th-Zn-bm-Wv A-\p-h-Zn-®n-cp-∂Xv. C∂-se ssh-Io-´v tIm¬°-fn a¬k-cw \-S-°p-∂-Xn-\nsS kv-t‰-Pv X-I¿∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-cn-]m-Sn \n¿Øn-h-®p. ]n-∂o-Sv H-cp a-Wn-°qdn-\p ti-jw \m-emw- th-Zn-bn¬ a¬k-cw ]p-\-cm-cw-`n®p. C-Xp ]-cn-]m-Sn B-kz-Zn-°m-s\-Øn-bh-cpsS {]-Xn-tj-[-Øn-\v C-Sbm°n.

ln-μp-Øm-\n kw-Ko-X-¯n an-Yp³ ap-c-fo-[-c³ s]m-Δ¬: kzm-Xn-Xn-cp-\mƒ IrXn-bn-se -hn-tiz-iz-c Z¿-i-\ Itc.-.-.- F-∂ h-cn-Iƒ B-e-]n-®v B-Xn-tY-b-cm-b F¬.-_n.-F-kv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hnZym¿-Yn an-Yp≥ ap-c-fo-[-c≥ H∂m-a-sX-Øn. I-gn-™ h¿-jw e-fn-X-Km-\Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn-bncp-∂p. ]-ø-∂q¿ Im-t¶m-en-se ap-c-fo-[-c≥-˛-hn-em-kn-\n So-®¿ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv.

hn-P-bn-IÄ

s]m-Δ¬: I-tem¬-k-h-Øn-se H-∂pw c-≠pw ÿm-\-°m¿. a-¬k-c- C-\w, t]-cv, tIm-f-Pv F-∂ {I-aØ - n¬: b-£-Km-\w: Sn th-Wp-tKm-]mepw kw-Lh - pw (K-h. tIm-fP - v, Imk¿-tIm-Uv), P-be - £ - va - n-bpw kwL-hpw (\-f-μ tIm-f-Pv, s]¿-f). ho-W-˛-]u-c-kv-Xyw: j-_v-\ (Fkv.-F≥ tIm-f-Pv, tXm-´-S), jn-an\ \n-Xn-bw-K (kzm-an B-\-μ-Xo¿Y Imw-]-kv, ]-ø-∂q¿). ln-μpÿm-\n kw-Ko-Xw-˛s - ]¨: {ip-Xn ^n-en-∏v (hn-a¬ tPym-Xn F≥-Pn\o-bd - n-Mv tIm-fP - v, tN-tº-cn), taLv-\m kp-tc-{μ≥ (\n¿-a-e-Kn-cn Iq-Øp-]-d-ºv), \m-Z-kz-cw-˛-]u-ckv-Xyw:k-\¬ kp-tc-{μ≥ (Fkv.F - ≥ tIm-fP - v, tXm-´S- ). ]p-√m¶p-g¬-˛-]u-c-kv-Xyw: sF-iz-cym cm-P≥ (hn-a¬ tPym-Xn F≥-Pn\o-bd - n-Mv tIm-fP - v, tN-tº-cn), {]ho¨ Ip-am¿ ]n (C sI \m-b\m¿ kv-am-c-I K-h. tIm-f-Pv, Ftf-cn-Ø´- v). ln-μp-ÿm-\n kw-KoXw-˛-B¨-: an-Yp≥ ap-c-fo-[-c≥ (F¬.-_n.-Fk - v F≥-Pn-\o-bd - n-Mv tIm-f-Pv, s]m-Δ¬). am-∏n-f-∏m-´v-˛{Kq-∏v: kn hn {ip-Xn-bpw kw-Lhpw (Kp-cp-tZ-hv B¿-Svk - v B‚ v kb≥-kv tIm-f-Pv, am-Øn¬, ]-ø∂q¿), F hn {io-e£ - va - n-bpw kwL-hpw (]-ø∂ - q¿ tIm-fP - v).

s]m-Δ¬: I-Æq¿ k¿-h-I-emim-e I-tem¬-k-h-Øn-s‚ c≠mw-\mƒ \r-Ø-th-Zn k-Po-ham-bn. s]m-Δ¬ F¬.-_n.-F-kv Imw-]-kn-s‚ sN-¶¬-∏m-d-bnse s]m-cn-sh-bn-en¬ a-\- n-\v Ip-fn¿-a-bm-bn \r-Ø-hpw kw-KoX-hpw A-c-ßp -X-I¿-Øp. I-tem¬-k-h-Øn-s‚ c≠mw-\m-fn-epw X-e-t»-cn {_Æ≥- tIm-f-Pv Hm-h-tdmƒ In-co-SØn-\v A-cn-In-em-Wv. 166 t]mbn‚m-Wv H-∂mw- ÿm-\-Øp-≈ {_-Æ≥ tIm-f-Pn-s‚ k-ºmZyw. 115 t]m-bn-t‚m-sS Im-™ßm-Sv s\-lv-dp B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv c-≠mw-ÿm-\-Øpw 114 t]m-b‚p-am-bn Iq-Øv-]-d-ºv \n¿-a-e-Kn-cn tIm-f-Pv aq-∂mw ÿm-\-Øp-w Xp-S-cp-∂p. kw-KotXm¬-k-h-Øn¬ sN-tº-cn hna¬-tPym-Xn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv

{_-Æ≥ tIm-f-Pn-\v 42 t]mbn‚pw- e-`n-®p. Zr-tiym¬-k-hØn¬ Im-k¿-tIm-Uv K-h.-tImf-Pv 22 t]m-bn‚ v t\-Sn H-∂mwÿm-\-Øpw s]¿-f \-f-μ tImf-Pv 14 t]m-bn-t‚m-sS c-≠mwÿm-\-Øp-am-Wv.

Hm-S-¡p-g-en c-−m-a-Xpw sF-iz-cy

s]m-Δ¬: Hm-S-°p-g¬ a¬-k-c-Øn¬ sN-tº-cn hn-a¬ tPy-Xn F≥-Pn\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se c-≠mw h¿-j C-e-Iv-{Sn-°¬ B‚ v C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kv hn-Zym¿-Yn-\n sF-iz-cym cm-P≥ c-≠mw X-h-W-bpw hn-P-bn-bm-bn. tam-ln-\n-bm-´w, kw-L-\r-Øw F-∂n-h-bn-epw ]s¶-Sp-°p-∂p-≠v. Im-™-ßm-Sv Zp¿-K l-b¿-sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn¬-\n-∂v tam-ln-\n-bm-´w, tI-c-f \-S-\w, Hm-S-°p-g¬, Cw-•o-jv ]Zyw, Hm¿-°-kv-{S F-∂n-h-bn¬ kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ hnP-bw t\-Sn-bn-´p-≠v. k-tlm-Z-c≥ Xm-b-n-t\-cn l-b¿-sk-°-≥-U-dn -kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn {io-cm-Kv tIm-´-b-Øv \-S-∂ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ ar-Zw-Kw, A-jv-S-]-Zn F∂n-h-bn¬ F t{K-Uv t\-Sn-bn-cp-∂p. Zp¿-K l-b¿-sk°-≥-U-dn kv-Iq-fn-se A-[ym-]-I≥ cm-P≥ Xm-b-n-t\cn, F-kv.-F.-Sn.-F-®v.-F-kv.-F-kv A-[ym-]n-I \-fn-\n Zº-Xn-I-fp-sS a-°-fm-Wv.

Hm-S-°p-g¬˛sF-izcy (sN-tº-cn hn-a¬ tPyXn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv) tIm-f-Pv 54 t]m-bn-t‚m-sS H∂mw-ÿm-\Ø - pw ]-ø∂ - q¿ tImf-Pv 47 t]m-bn-t‚m-sS c-≠mwÿm-\-Øp-am-Wv. \r-tØm¬-k-h-Øn¬ hna¬-tPym-Xn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-\v 54t]m-bn‚pw ]-ø∂q¿ tIm-f-Pn-\v 47 t]m-bn‚ v

vs]m-Δ¬: sN-≠-˛-C-S-bv-°- a¬k-c-ß-fn¬ Kp-cp-hpw in-jy-\pw H-∂pw c-≠pw ÿm-\-ß-ƒ t\Sn. ]-S-∂ j-d-^v B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn-se ]n Ir-jvW-{]-km-Zv H-∂m-a-sX-Øn-bt∏mƒ ]-S-∂-°m-Sv s\-lv-dp tIm-f-Pn-se ]n hn i-c-Xv c-≠mwÿm-\w t\-Sn. {]-`m-I-c am-cm-cpsS in-£-W-Øn-¬ ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b Ir-jv-W-{]-km-Zn¬ \n∂m-Wv i-c-Xv sN-≠-bp-sS _me-]mTw A-`y-kn-®-Xv. Ir-jv-W-{]-km-Zn-\v sN-≠bn-epw C-S-bv-°-bn-epw H-∂mwÿm-\w e-`n-®-t∏mƒ i-c-Xn-\v c-≠n-epw c-≠mw-ÿm-\w e-`n®p. D-Zn-\q-cn-se {]-`m-I-c≥-˛-cm[ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv Irjv-W-{]-km-Zv. sX-øw- I-em-Im-c\m-b D-Zn-\q-cn-se sI hn \m-cmb-W≥-˛-cp-‹n-Wn Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\m-Wv ]n hn i-c-Xv.-

s]mΔ¬: Agn-aXn-s°-Xntc lmky- i - c - s a- b v X v NmIym¿Iq-Øv a¬k- c - Ø n¬ sNtºcn hna ¬ tPym-Xn F≥Pn\o-bd - nMv tImfPnse aq∂mw h ¿j Ce-Iv{Sn°¬ F≥Pn-\ob-dnMv hn-Zym¿Yn F kn-≤m¿-Yv H ∂mw ÿm\w t\Sn. ss]¶fw \mcmbW NmIym-cpsS Iogn-em Wp ]cn-ioen-®X - .v \ote-izcw ] t´-\b - nse Xºm≥ \mb¿˛ _m e-N{- μnI Zº-Xn-If - psS aI-\m-W.v

s]m-Δ¬: bq- \ n- t h- g vkn-‰n I-tem ¬-k-h-Øn ¬ {_-Æ≥ tIm- f - P n- s e kn sI sshim-Jv- kw-KoX {]-Xn-`-bmbn. 28 t]m-bn‚ v t\-Sn-bm-Wv ssh-im-Jv {]-Xn-`m-]-´w t\-Sn-bXv. aq-∂mw h¿-j C-°-tWm-an-Ivkv hn-Zym¿-Yn-bm-b ssh-im-Jv lm¿-tam-Wn-bw,e-fn-X-Km\w,im-kv-{Xo-b kw-Ko-Xw F∂n-h-bn¬ H-∂mw-ÿm-\-hpw sN-≠-bn¬ aq-∂mw ÿm-\-hpw t\-Sn. F-c-t™m-fn Np-¶-sØ ]-hn-{X≥-˛-{io-\ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\-m-b ssh-im-Jv kv-Iqƒ Xew ap-X¬ π-kv-Sp h-sc lm¿tam-Wn-b-Øn¬ H-∂mw ÿm-\°m-c-\m-bn-cp-∂p.

K-k-en Xm-c-am-bn k-Pn³ am-\p-hÂ

ln-μn \m-S-I a¬-k-c-Øn¬ H-∂m-a-sXØnb Iq-Øp-]-d-ºv \n¿-a-e-Kn-cn tIm-f-Pv Sow

s]m-Δ¬: I-Æq¿ k¿-hI - em-im-e I-tem¬-kh - Ø - n¬ s]¨-Ip-´n-If - p-sS e-fn-XK - m\ a¬-kc - w `m-hk - m-{μ-am-bn. 41 am-‰p-c® - X - n¬ an-°h - c - pw anI-® \n-eh - m-cw ]p-e¿-Øn-sb∂v hn-[n-I¿-Øm-°f - m-b kwKo-X kw-hn-[m-bI - ≥ \-h\ ≥, K-k¬ Km-bI - ≥ tIm-gnt°m-Sv _-°¿ `m-bn, a-e∏ - p-dw Kn-co-jvN - {- μ t_m-kv F-∂nh¿ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. Im-™-ßm-Sv s\-lv-dp B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn-se c-ay c-ta-in-\mWv H-∂mw ÿm-\w. F-kv ]n lp-kv\ - , A-ºn-fn F-∂n-h¿ c-≠mw-ÿm-\w ]-¶n-´p. tkmW¬ I-tem¬-k-h-Øn¬ {ip-Xn t_m-Iv-kv h-bv-°msX-bm-Wp ]-ec - pw ]m-Sn-bX - v. `m-h-Ko-X-߃ B¿-{Z-am-b kz-c-Øn¬ kz-c-ip-≤n-tbmsS B-e] - n-°p-tºm-gm-Wv efn-X kw-Ko-XØ - n-\p Po-h≥h-bv-°p-∂-sX-∂v hn-[n-I¿Øm-°ƒ A-`n-{]m-bs - ∏-´p.

Nm-IymÀIq-¯n kn-²mÀYv

im-Jv kw-Ko-X sN-−-bnepw C-S-bv-¡-bn-epw Kpcp-hn\pw injy-\pw k-½m\w ssh{]-Xn-`

dn-t]mÀ-«v-

A-–p¿-d-lv-am≥ B-eq-¿ F ]n hn-t\m-Zv Ip-´n-bm-\w ap-l-Ω-Zv-Ip-™n F hn kp-tc-jv

t^m-t«m-

`-c-X-\m-Sy-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\Sn-b A-iz\n (]n.B¿.F≥.F-kv.F-kv, a-´-∂q¿)

-im-^n sX-cp-h-Øv ]o-Xmw-_-c≥

s]m-Δ¬: Ip-®p-Zq¿ l-am-sc-kmYv N-tem, lw Zn¬ In I-lm-\n I-lt- Zw-sK (-Ip-d® - p-Zq-cw F-s‚ Iq-sS h-cq, F-s‚ lr-Z-b-Øns‚ I-Y-]-d-bmw.-.-.-) l-cn-l-c-s‚ a-t\m-l-c-am-b K-k¬ Cu-c-SnIƒ B-e-]n-®v ]-ø-∂q¿ tIm-fPn-se _n.-F a-e-bm-fw hn-Zym-Yn k-Pn≥ am-\p-h¬ k-Z- n-s\ ssI-bn-se-Sp-Øp. l-b¿-sk-°≥-U-dn X-e-Øn¬ e-fn-Km-\- a-¬k-c-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Snbn-´p-≠v. B-e-t°m-Sv D-Z-b-Kn-cnbn-se k-Æn-˛-A-°-Ω Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv. I-∂-S \m-S-I- a¬kcØn¬ H-∂m-a-sXØnb s]¿-f B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pv Sow

ln-μn \m-S-I-¯n \nÀ-a-e-Kn-cn tIm-f-Pv; {io-t]-jv-IÀ an-I-¨ \-S³ s]m-Δ¬: ln-μn \m-SI - a¬-kc - Ø - n¬ Iq-Øp-]d - ºv \n¿-ae - K - n-cn tIm-fP - v Sow A-cß - n-se-Øn-® l - ´m-ae - Io k¿-lZ- v ]m¬- F-∂ \m-SI - w H-∂mw-ÿm\w t\-Sn. tIm-fP - n-se c-≠mw h¿-j kp-thm-fP - n hnZym¿-Yn {- io-t]-jI v- d - n-s\ an-I® - \-S\ - m-bn Xn-cs - ™-

Sp-Øp. 2009 ¬ Zr-iy-Ie - m {]-Xn-`b - m-bn-cp-∂p. I-gn™ h¿-jw an-an-{In-bn¬ c-≠mw-ÿm-\w t\-Sn-bn-´p≠vv. ]n kn tiz-X, ]n en-Pp- tXm-ak - v, Fw dn-_o-\, ]n {]-Wh - v, cm-tK-jv, kn an-Yp≥, A-cp¨-em¬, tPmk-^v B‚-Wn F-∂n-hc - m-Wv a-‰p A-`n-t\-Xm-°ƒ - .

kw-Øm-\ ]m-c-e tIm-f-Pv I-tem-Â-k-h-¯n-\v A-c-§p-WÀ-¶p I-Æq¿: kw-ÿm-\ ]m-c-e¬ tIm-f-Pv I-tem¬k-h-Øn-s‚ th-Zn-Iƒ a¬-k-c-ß-fm¬ k-Po-ham-bn. `-c-\m-Syw, Ip-®p-∏p-Sn, tam-ln-\n-bm-´w, Xncp-hm-Xn-c-I-fn, am¿-Kw-I-fn, im-kv-{Xo-b kw-KoXw, e-fn-X-Km-\w, I-hn-Xm-em-]-\w, kw-L-Km-\w, \m-S≥-]m-´v F-∂n-h-bn-epw c-N-\m hn-`m-K-Øn-epam-Wv C-∂-se a¬-k-c-߃ A-c-tß-dn-b-Xv. B¨-Ip-´n-I-fp-sS `-c-X-\m-Syw, Ip-®n-∏p-Sn C-\-

a-±-f-¯n tKm-IpÂ-Zm-kv s]m-Δ¬: C ]n tKm-Ip¬-Zm-kn\v a-±-f-Øn¬ c-≠mw-X-h-W-bpw H-∂mw-ÿm-\w. ]-S-∂-°m-Sv s\lv-dp B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn-se _n.-F aq-∂mw h¿j ln-Ã-dn hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. hm-gp-t∂m-d-Sn-bn-se _m-eIr-jv-W≥-˛-im-c-Z Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\m-Wv.

I-¶-S \m-S-I-¯n C-¡p-dn-bpw s]À-f \-f-μ tIm-f-Pv s]m-Δ¬: I-∂-S \m-S-I-Øn¬ c-≠mw X-h-W-bpw s]¿-f B¿-Svkv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pv H∂m-a-sX-Øn. F≥-tUm-kƒ^m≥ `o-I-c-X-bpw πm-Ãn-Iv amen- \ y- ß ƒ- s °- X n- t c- b p- a p- ≈ {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-® "-K-‘-h-

Xn-' F-∂ \m-S-I-Øn-\m-Wv H∂mw-ÿm-\w e-`n-®-Xv. H-∂mw h¿-j _n.-F-kv.-kn hn-Zym¿-Yn-\n Pn P-b-e-£v-an-sb an-I-® I-∂-U \-Sn-bm-bn Xn-cs™-Sp-Øp. Im-™-ßm-Sv Bhn-bn-se F sI Kw-Km-[-c-≥-˛-hn-

th-Zn H-¶v (Su¬-lmÄ)

\m-tSm-Sn \rØw (B¨, s]¨), kw-L\rØw (B¨, s]¨), tIm¬-°fn, H∏-\, k-am-]-\ k-tΩ-f-\w.

th-Zn c−v (knÂ-hÀ Pq-_n-en lmÄ) tam-tWm BŒv (B¨, s]¨), an-an-{In (B¨, s]¨), ssaw.

]n-I-bp-sS Bw-Ky Øn-s\m-Øv Np-h-Sph-bv-°p-∂ \r-Øhpw H∏-\bpw k-Z-ky-cn¬ Iu-Xp-Iap-W¿-Øn. am-∏n-f-I-e-bpsS Cu-‰n√-amb X-e-t»-cn-bn¬ C∂-se \-S∂ H-∏-\- B-kz-Zn-°m≥ P-\sam-gp-In-sb-Øn. I-tem¬-k-h\-S-Øn-∏n-\m-bn 20 e-£w cq-] am-{X-am-Wp k¿-°m¿ A-\p-h-Zns®-¶n-epw ta-f A-£-cm¿-YØn¬ {]-V-Kw-`o-c-am-bn.

Ωm-\n-®v 13ma-Xv kwÿm\ kvs]-jy¬ kv-Iqƒ I-tem¬-k-hØn-\p sIm-Sn-bn-d-ßn. ]-Xn-hp ta-f-I-fn¬-\n-∂v hyXy-kv-X-ambn ]-cm-XnIƒ H-∂pan√msX Xp-ey Zpx-Jn-X-cp-sS I- b - n¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Snb Im-en-°‰ - v F-®v.F-kv.F-kv t^m¿ lm‚n-Im-]vU - v sImf-Ød - Sow tem ¬-k-h-am-bn-cp∂p. A-[ym- H-∏\

Im-gv-N-bn-sÃ-¦nepw a-\w Ip-fnÀs¡ B-kz-Zn-¨v Cu A-[ym-]IÀ

X-e-t»cn: kw-ÿ-m-\ kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ H∂mw th-Zn-bn¬ H-∏-\ a¬k-cw Im-Wms\Øn-b-h-cp-sS ap≥\n-cbn¬ a-e-∏p-dw sh-≈p-h{ºw kz-tZ-in A-–p¬ I-cow am-Ãdpw Xncq¿ kz-tZ-in Ip-™n_m-_ am-Ã-dpw. Im-gv-N-bn-s√-¶nepw a-\w \ndth-Zn aq¶v (tIm-f-Pv Hm^v tIm-ta-gv-kv) sb B-kz-Zn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-‘cm-b Cu kwKo-Xm-[ym-]I¿. C-cp-hcpw sIm-f-Ø-d l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ t^m¿ lm‚nam-∏n-f-∏m´v (B¨, s]¨), Im-]v-Unse kwKo-Xm-[ym-]-I-cmWv. C-h-cp-sS in-£-W-Øn¬ ]{]-kw-Kw (a-e-bmfw, Cw-•o-jv). cn-io-en-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ bp.]n hn-`m-Kw tZ-i-`-‡n-Km-\-Ønepw bp.]n am-∏n-f-∏m-´nepw e-fn-X- Km-\-Ønepw F t{K-Uv t\-Sn. IqSmsX, an-an-{In-bn¬ _n t{K-tUmsS aq∂mw ÿm\hpw _m‚ v Un`cX-\m-Sykvt- π-bn¬ _n t{K-tUmsS c≠mw ÿm-\hpw I-cÿ a - m-°n. a¬-k-c-Øn¬ \n∂v

hm-Zy-I-em Ip-Spw-_-¯n-sâ s]-cp-a-bv-¡v Nn-e-¦-bp-sS Xm-fw cw-K-Øp-≠v. Xn-cp-hn-ezm-a-e cmP-≥, cm-aI - r-jvW - ≥ F-∂n-h¿ a±-fw I-em-Im-c-≥-am-cm-Wv. a-s‰mcp k-tlm-Zc - ≥ - \m-cm-bW - ≥-Ip´n- C-e-Øm-fw ssI-Im-cyw sNøp-∂p. A-iz-Xn-bp-sS tPy-jvT≥ in-h-{]-km-Zpw Xn-an-e- hm-bn°pw. ]m-e-°m-Sv e-£v-an \m-cmb-W tIm-f-Pn-se π-kv-h¨ hnZym¿-Yn-bm-Wv A-iz-Xn. a-e-∏p-d-

a-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv Pb-e-£v-an. C-Pm-kv A-_v-Zp¿-d-lvam≥, lp-k-bv≥ A≥-h¿, A-∫m-kv dw-jm-Zv, In-c¨ Ir-t]-jv, ]n B-im-Ip-am-cn, {]n-b-{io F-∂nh-cm-Wv a-‰v A-`n-t\-Xm-°ƒ.

kwØm-\ kv-s]-jy kv-IqÄ I-temÂ-k-h-¯n-\v sIm-Sn-bnd§n

X-e-t»cn: ss]Xr-I \-K-cn-bmb X-e-t»-cn°v aq-∂p Zn-\-cm-{Xß-fn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv H-cmƒ am-{Xw. ]-≈n-°p-fw ߃ B-Xn-tY-b-Xz-Øn-s‚ A tP-_o-kv tIm-f-Pn-se A-h-km-\ h¿-j _n- \p-`q-Xn-I-fpw kv-a-c-W-Ifpw ktImw hn-Zym¿-Yn tkm-\p -hn-t\m-Zm-Wv C-h-bn¬ a¬-k-cn-®-Xv. I-f-cn-hm-Xp-°¬ Ko-Xm-Rv-P-en \rØ hn-Zym-e-b-Øn-¬ H-º-Xp h¿-j-am-bn -\r-Øw A-`y-kn-°p-∂ tkm-\p ]-≈n-°p-f-sØ hn-t\m-Zv˛-jo-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. A-\n-Xm N-{μ\m-Wp Kp-cp.

thZn-bn C¶v

I-Æq¿: hm-Zy-I-em Ip-Spw-_Øn-s‚ s]-cp-a-bv-°v Nn-e-¶-bpsS Xm-fw ]-I-cp-I-bm-Wv ]n Aiz-Xn. kw-ÿm-\ ]m-ce - ¬ tImf-Pv I-tem¬-kh - Ø - n-se `-c\ - mSy- a¬-kc - Ø - n¬ A-iz-Xn-bm-Wv tP-{Xn. Xn-an-e I - e - m-Im-c≥ Xn-cphn-ezm-ae - tKm-]n-bm-Wv A-iz-Xnbp-sS ]n-Xm-hv. A-—≥ am-{X-a√ - , ]n-Xr-k-tlm-Z-c≥-am-cpw hm-Zy-

`m-h-km-{μ-am-bn e-fn-X-kw-Ko-Xw

{_®³ tImf-Pv In-co-S-¡pXn-¸nÂ

th-Zn-bn C-¶v th-Zn H-∂v 10.-00˛11.-00 kw-L-\r-Øw (-B¨) 2.-00 k-am-]-\ k-tΩ-f-\w 3.-00-˛5.-00 kw-L-\r-Øw (s]¨) th-Zn c-≠v 10.-00-˛12.-00 ssaw 12.-00-˛3.-00 kv-In-‰v (a-e-bm-fw) th-Zn aq-∂v 10.-00-˛12.-30 tam-tWm B-Œv 12.-30-˛2.-30 an-an-{In th-Zn \m-ev 10.-00-˛12.-00 I-Ym-{]-kw-Kw th-Zn A-©v 10.-00-˛1.-00 \m-S≥-]m-´v th-Zn B-dv (s]m-Δ¬ Su¨) 10.-00-˛12.-00 sX-cp-hp-\m-S-Iw

30 P\phcn 2011 Rmb¿

\Kcw/ \m«n³]pdw I-®qÀ kÀ-hI-em-im-e I-temÂ-k-hw

Øv \-S∂ - kw-ÿm-\ kvI - qƒ Item-¬-k-h-Øn¬ tam-ln-\n-bm´-Øn¬ c-≠mw ÿm-\t- Øm-sS F t{K-Uv t\-Sn-bn-´p-≠v. I-em-afi e - w cm-tP-jv Ip-amdm-Wv Kp-cp. Fw Sn hm-kp-tZ-h≥ \m-bc - p-sS H-cp-]n-Sn Ip-∂n-°p-cp, Hm-WØ - p-ºn-s°m-cq-™m¬ F∂o sS-en-^n-en-ap-If - n-epw th-jA-–p¬ I-cow am-Ãdpw Ip-™n_m-_ am-Ã-dpw an-´p-≠v.-

hmÀ-¯bpw Nn-{X-§fpw

jm-Pn ]m-≠ym-e kn sI D-a¿ am-ÿ ss^-k¬ s]-cn-ß-Øq¿

kwØm-\ kv-s]-jy kv-IqÄ I-temÂ-k-h-¯n-sâ t]-cn A-\-[n-Ir-X ]-W-¸n-cnhv

X-et- »-cn: {]-tXy-I ]-cnK-W\ A¿-ln-°p-∂ Ip-´n-If - psS I-tem¬k-hØ - n-s‚ t]-cn¬ \-Kc - Ø - n-se bpw ]-cn-kc - {]-tZ-iß - f - n-te bpw IS-If - n-¬ \n∂pw hy-‡n-If - n¬ \n∂pw Nn-e¿ A-\[ - n-Ir-Xa - mbn ]-W∏n-cn-hv \-SØ - n-bX - p hn-hm-ZØ - n¬. I-tem ¬-kh - \-SØ - n-∏n-\p s]m-XpJ-P\ - m-hn¬-\n-∂v 20 e-£w A-\p-hZn-®n-cp-∂p. I-tem¬-kh - Ø - n \p bmsXm-cphn-[ ]-W∏ - n-cnhpw \-SØ - m≥ ]m-Sn-s√-∂v _-‘s - ∏-´h - ¿ \n¿-tZ-in°p-Ib - p-≠mbn. hn-Pb - n-® Soant\m a ¬-kc - m¿-Ynt°m t{Sm-^n-I tfm a- ]-W-∏n-cn-hp-Im¿ I-S-bp-S-a-bv-°v- \¬-In-b ‰p k-Ωm-\ß - tfm am {Xw \¬-Im≥ kw-`m-h-\-bp-sS d-ko‰v am-{Xta k-∂≤ - kw-LS- \ - I - s - fbpw hy-‡n-Is - f Øp-∂-sX-∂pw ]n-cn-hp-ambn kw-Lm-S-I¿-°v bpw A-\p-hZ- n-®n-´p-≈q F-∂n-cn-s°-bm-Wp I- bm-sXm-cp _-‘-hp-an-s√∂pw C-tX-°p-dn®v tem¬-kh - Ø - n-s‚ t]-cn ¬ ]-Xn-\m-bn-c° - W - - {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-b-t∏mƒ Un.]n.sF ap-l°n-\p cq-] kw-`m-h\ - b - m-bn kz-cq-]n-®n-´p-≈Xv. `- Ω-Zv l-\o-jv {]-Xn-I-cn-®p. ta-f-bp-sS \-S-Øn-∏n-\p a-ß-te¬-∏n-® kwc-WI - £ - n-bn se H-cp L-SI - I - £ - n-bp-sS {]-mtZin-I t\-Xm-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]n-cn-hv `h-sØ A-Xo-h -Ku-c-h-tØm-sS-bm-Wv ImWp-∂-sX∂pw C-tX°p-dn-®v A-t\z-jn-°m≥ \-S∂ - s - X-∂p ]-db - s - ∏-Sp∂p. s]m-Xp-J-P-\m-hn¬-\n∂p A-\p-h-Zn-® ]- t]m-en-kn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-Sp-sa∂pw A-t±Wap-]t- bm-Kn-®p am-{X-am-Wv I-tem ¬-kh - w \-S- lw hy-‡-am-°n.


3 {]mtZ-inIw A-[ym-]n-I-sb kn.-]n.-Fw tem-¡Â sk-{I-«-dn aÀ-±n-¨p; kv-Iq-fn kw-LÀ-jw

30 P\phcn 2011 Rmb¿

kannur/knr

]cn-]mSn

IÆq¿ t]m-en-kv ssaXm\w: ]pjv-t]m¬-k-hw˛10.00 I-Æq¿ I-e-Iv-S-td-‰v ssaXm\w: ]p-kv-X-tIm¬-khw˛10.00 IÆq¿ Su¨ k-lI-c-W _m¶v Hm-Un-t‰m-dn-bw: Fkv.sF.H t^-kn-Mv FIvkmw A-h-X-cWw˛9.00 ]m-∏n-\n-t»-cn sd-bn¬th tK-‰v ]-cn-kcw: bp.Un.F-^v im-¥n-bm-{X˛10.00 C-cn-th-cn s\-Ãv sse-{_-dn lmƒ: H-dn-Km-an \n¿am-W ]-cn- X-e-t»-cn Pn√m tImS-Xn k-ap-—-b-Ønse Ip-Spw_tIm-S-Xn- tI-c-fm ssl-t°mS-Xn No-^v io-e\w˛3.00 P-Ãn-kv sP sN-e-ta-iz¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

C-cn-´n: A-[ym-]n-I-sb kn.-]n.-Fw tem°¬ sk-{I-´-dn a¿-±n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p s]cp-hw-]-d-ºv bp.-]n kv-Iq-fn¬ kw-L¿-jw. C-∂-se cm-hn-se H-cp-kw-Lw bp-hm-°ƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I-bpƒ-s∏-sS-bp-≈-h-sc Hm^n-kv dq-an¬ ]q-´n-bn-´p. C-cn-´n-bn-se H-cp tIm-f-Pv Po-h-\-°m-c≥ Iq-Sn-bm-b kn.-]n.Fw ]m-bw tem-°¬ sk-{I-´-dn {]-Im-i-\mWv s]-cp-hw-]-d-ºv bp.-]n kv-Iq-fn-se A[ym-]n-I jo-P-sb a¿-±n-®-sX-∂p ]-d-bp∂p. tem-°¬ sk-{I-´-dn-bp-sS `m-cy-bpw C-

tX kv-Iq-fn-se A-[ym-]n-I-bm-Wv. C-cp-h-cpsS-bpw a-°ƒ C-tX-kv-Iq-fn¬ hn-Zym¿-Yn-Ifm-Wv. a-°ƒ X-Ωn-ep-≠m-b {]-iv-\-w Xo¿∏m-°m≥ kv-Iqƒ am-t\-P¿ C-cp-h-sc-bpw k-ao-]-sØ X-s‚ ho-´n-te-°p hn-fn-®p-h-cpØn N¿-®- \-S-Øp-I-bp-≠m-bn. C-Xn-\n-sSbm-Wp tem-°¬ sk-{I-´-dn A-[ym-]n-I-bpsS I-c-W-Ø-Sn-®-Xv. kv-Iq-fn¬ \-S-tØ-≠ N¿-® ho-´n-te-°pam-‰n {]-iv-\-ap-≠m-°n-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®m-Wv H-cp-kw-Lw bp-hm-°ƒ A-[n-Ir-X¿-

s°-Xn-tc Xn-cn-™-Xv. {]-[m-\m-[ym-]n-I Ko-X, A-[ym-]-I≥ l-co-jv-Ip-am¿ F-∂n-hsc-bm-Wv Hm-^n-kv ap-dn-bn¬ ]q-´n-bn-´-Xv. F.-sF.-ssh.-F-^v A-Jn-te-¥ym {]-knU‚ v kn k-t¥m-jv- Ip-am-dn-s‚ k-tlm-Z-cnbm-Wv a¿-±-\-ta-‰ jo-P. `¿-Øm-hv I-Æqcn¬ d-h-\yq-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-\pw kn.-]n.sF A-\p-Iq-e kw-L-S-\-bn-se Aw-K-hpam-Wv. jo-P C-cn-´n Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k tX-Sn. A-Xn-\n-sS {]-iv-\w H-Øp-Xo¿-∏m-°m≥ N¿-® Xp-S-ßn-bn-´p-≠v.

Adnbn-¸pIÄ

dkn-U³j-y kvIqÄ {]th-i\w I-Æq¿: ]´n-I-h¿K hnI-k\ h-Ip∏v \S-Øp∂ 2011-˛12 h¿jsØ tamU¬ dknU≥j-y¬ kvIqƒ {]thi\∏co£, Aø-¶mfn kvamcI kvtImf¿jn∏v ]co£ F∂nh s^{_p-h-cn A-©n\p bYm-{Iaw 10 apX¬ 12 hscbpw D-®-bv-°v c≠pap-X¬ \meph-scbpw Xmh-°c Kh. bp.-]n.-kvIqƒ IÆq¿, hmgp-∂h¿ bp]n.-kvIqƒ Ccn-´n- tI{μß-fn¬ \S-°pw. Adn-bn∏v e`n°m-Ø-h¿ 04972700357 F∂ \º-dn¬ _‘-s∏-S-W-sa∂v sF.-Sn.-Un.-]n s{]m-P-Œv Hm^nk¿ Adn-bn-®p.

sI.-Fw.kn \¼À hnX-cWw I-Æq¿: SuWn¬ k¿hokv \SØp∂-Xn-\v sI.-Fw.kn \º-dn\v A-t]-£n-®h¿ A ¬ tcJ-Iƒ klnXw 31, s^-{_-p hcn aq∂v Xnø-Xn-I-fn¬ Su¨ kvIzb-dn¬ lmP-cm-h-Ww. hniZhnh-c-߃ B¿.Sn Hm^nkn¬ e`n-°pw.

td-j³ kw-hn-[m-\w Im-c-y-£-a-am-¡-Ww: Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn I-Æq¿: Pn-√-bn-se td-j≥ kw-hn-[m-\w Im-c-y-£-a-am-°-W-sa-∂v Pn-√m hn-I-k\ k-an-Xn B-h-i-y-s∏-´p. td-j≥-Im¿-Uv hn-X-c-Ww ssh-Ip-∂-Xm-bpw _n.--]n-.F -- ¬ B-\p-Iq-e-y-߃ t]m-epw b-Ym-k-a-bw I-Æq¿: Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ 2011e-`-n-°p-∂n-s√-∂pw Fw.--F-¬.--F-am-cm-b ˛2012 hm¿-jn-I ]-≤-Xn cq-]o-I-c-WFw {]-Im-i≥, kn sI ]n ]-fl-\m-`≥ Øn-s‚ `m-K-am-bp-≈ hn-I-k-\ sk-anNq-≠n-°m-´n. c-≠p-cq-]-bp-sS A-cn sXm- \m¿ s^-{_p-h-cn F-´n-\p cm-hn-se 10.gn-em-fn-Iƒ-°p e-`n-°m≥ I-S-º-Iƒ I-S- 30\v \-S-°pw. kw-ÿm-\ B-kq-{X-W t°-≠n-h-cn-I-bm-sW-∂pw -F-w.-F¬.-F- t_m¿-Uw-Kw tUm. sI F≥ l-cnam¿ ]-d-™p. C-°m-c-y-Øn¬ k¿-°m¿ em¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]\n¿-tZ-iw hy-‡-am-sW-∂pw A-Xp ]m- ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-^. sI F en-°-s∏-S-W-sa-∂pw a-{¥n cm-a-N-{μ≥ I- k-c-f A-[-y-£-X h-ln-°pw.S-∂-∏-≈n \n¿-tZ-in-®p. k¿-°m¿ Xo-cp-am-\-Øn-s‚ ]-›m- [y-£-X h-ln-® Pn-√m I-e-Iv-S¿ hn sI Ø-e-Øn¬ h-Ip-∏p-X-e -tbm-Kw-hn-fn-®v _m-e-Ir-jv-W≥ hy-‡-am-°n. Xo-cp-amIm-c-y-߃ N¿-® sN-bv-Xn-´p-s≠-∂v A- \w \-S-∏m-°m≥ Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k-

Pn-Ãm ]-©m-b-¯v hn-I-k-\ sk-an-\mÀ F-«n-\v

tdm-Sv I-e-Iv-S¿ \n¿-tZ-in-®p. td-j-≥-Im¿Uv X-øm-dm-°p-∂ kn.-Un-‰v Zn-t\-\ 40 Im¿-Up-Iƒ am-{X-am-Wv H-cp-°p-∂-sX∂pw C-Xm-Wp hn-X-c-Ww \o-fm≥ Im-cW-sa-∂pw k-ssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. k-_v-kn-Un td-j≥-km-[-\-߃ e-`n°m≥ \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°p-sa-∂pw A-h¿ hy-‡-am-°n. hm¿-[-I-y-s]≥-j≥ e-`-yam-°m-Ø-Xn-se Im-e-Xm-a-k-Øn-\v \-S]-Sn- -bp-≠m-h-W-sa-∂v Fw {]-Im-i≥ Fw.--F¬.-F B-h-i-y-s∏-´p. ]m-∏n-\n-t»-cn, A-go-t°m-Sv kn.--F® - v.F -- kn-If - n¬ tUm-IvS- ¿-am-cp-sS ÿn-cw kwhn-[m-\a - p-≠m-°W - s - a-∂pw A-t±-lw Nq≠n-°m-´n. sam-bv-Xp-]m-e-Øn-eq-sS `m-cwI-b‰ - n-b hm-l\ - ß - ƒ cm-{Xn-Im-eß - f - n¬ t]m-hp-∂-Xv -I¿-i-\-am-bn X-S-b-W-sa-

IeIvv-S-td-äv amÀ-¨v \-S¯n

I-Æq¿: tÃ-‰v F-Iv-kv k¿-ho-k-kv Pn√m I-Ωn‰n I-e-Iv -S-td-‰v am¿®pw -[¿-W-bpw \-SØn. \-K-ck`m sN-b¿-t]-gv-k¨ Fw kn {io-P D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. Pn√m {]-knU‚ v Iym-]v-‰≥ sI kn Ir-jv-W-]n-≈- A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m sk-{I´-dn Fw hn P\m¿-±-\≥ \-ºym¿, c-£m-[n-Im-cn IÆ≥, N-¥p-°p´n, ]n sI am-[h≥ \-ºym¿, ]n sI ]-fl-\m-`≥ \-ºym¿, h-\n-Xm hn-Mv Pn√m {]kn-U‚ v im-¥-Ω, sk-{I´-dn am[-hn So®¿, Iym-]v-‰≥ _m-e≥ \ºym¿, F-kv ]-hn-{X≥ kw-km-cn-®p.

Xmeq¡v hnI-k\ kanXn I-Æq¿: Xmeq°v hnI-k\ kan-Xn-bpsS s^{_p-hcn amksØ tbmKw A-©n\p cmhnse 10.30\p Xmeq°v Hm^nkn¬ tNcpw. F√m AwK-ßfpw ]s¶-Sp-°-Wsa∂v IÆq¿ Xl-kn¬Zm¿ Adn-bn-®p.

kn.]n.Fw {]-hÀ-¯I-\v aÀ-±-\w

KXm-KX \ntcm-[\w I-Æq¿: aøn¬ kn.-B¿. kn˛aøn¬ hnt√Pv Hm^nkv tÃ-‰v F-Iv-kv k¿-ho-k-kv Pn√m I-Ωn-‰n \-SØnb I-e-Iv-S-td-‰v -[¿-W \-K-ck`m tdmUn¬ C√-Øn\p k-aosN-b¿-t]-gv-k¨ Fw kn {io-P D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ]sØ ]mew ]p-Xp-°n ∏Wnbp-∂-Xn-\m¬ CXp-h-gn-bp-≈ hml\KXm-KXw s^ {_p-h-cn H-∂pap-X¬ aq-∂p am-k-tØ°v \ntcm-[n-®-Xmbn aøn¬ ]-©mbØv sk{I-´dn Adn-bn-®p.

I¬h³-j³ \msf I-Æq¿: km£-cXm anj≥ kwÿm\ XpS¿hnZ-ym-`y- mk Item¬khw kzm-KX - k - wLw I¨h≥-j≥ \m-sf D-®b - v°p 2.30\v Pn√m ]©m-bØv lm fn¬ tNcp-w. apgp-h≥ AwK-ß fpw ]s¶-Sp-°W - s - a-∂v Pn √m ]©mb-Øv {]-knU‚ v {] ^. sI F - kc-f, Ub-dI - Sv- ¿ tUm. {]-`m-Ic - ≥ ]g»n Adn-bn-®p.

tI-c-IÀ-j-I kw-Lw {]-N-m-c-W-Pm-Y H-¶n-\v Xp-S-§pw I-Æq¿: hnhn[ B-h-iy-ß-fp∂-bn-®p tI-c I¿-j-I kw-LØn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ s^{_-hc - n H-∂p ap-X¬ 10 h-sc Im™-ßm-´v \n-∂p Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pc-tØ-°v {]-Nm-c-W Pm-Y \-SØpw. kn.-]n.-sF kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn kn sI N-{μ-∏≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v sF hn i-im-¶≥ \-bn°p-∂ Pm-Y c-≠n-\v cm-hn-se Hº-Xn-\p \o-te-iz-c-Øp \n-∂v {]-bm-Ww B-cw-`n-°pw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tZ-io-b Iu ¨-kn¬ Aw-Kw F {]-Zo]≥, Pn-√m sk-{I-´-dn I-Æm-Snb≥ `m-kv-I-c≥, In-km≥-k-` Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n Ip-™nIr-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.

]Xm-IIÄ \-in-¸n¨p ]q-X-∏m-d: Su-Wn¬ ÿm-]n-® kn.]n.Fw, ap-kv enw eoKv, Fkv.Un.]n.sF ]m¿-´n-I-fpsS ]Xm-I-Iƒ km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \-in-∏n-®p. kw-`-h-Øn¬ {]-Xntj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF {_m©v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ {]-IS-\w \-SØn. {_m-©v {]-knU‚ v A-–p ¬ h-lm_v, C-kv -am-Cu¬, B_nZv, A≥-h¿ t\-XrXzw \¬ In. {]-I-S-\-Øn-\p ti-jw ]-XmI Db¿Øn.

thÀ-]mSv

]q-\ kz-tZ-in-\n s{S-bn-\n a-cn-¨p

I-Æq¿: Nn-In¬-k I-gn-™v \m-´n-te-°p a-S-ßn-b ]q-\ kztZ-in-\n s{S-bn-\n¬ a-cn-®p. ]q\ kz-tZ-in Pm-th-Zn-s‚ `m-cy im-cn-I (22)bm-Wv a-cn-®-Xv. Im≥-k¿ tcm-Kn-bm-b C-h¿ Xncp-h-\-¥-]p-cw do-Py-\¬ Im≥k¿ sk‚-dn-se Nn-In-¬-k-°v ti-jw sIm-®p-th-fn-˛-O-fioK-Uv k-º¿-{Im-¥n s{S-bn-\n¬ apw-ss_-bn-te-°v bm-{X- Xn-cn®-Xm-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-{Xn G-tgm-sS s{S-bn≥ I-Æq-cn-¬ F-Øn-bt∏mƒ ar-X-tZ-lw kv-t‰-j-\n¬ C-d-°n sd-bn¬-th tUm-Iv-S¿ ]-cn-tim-[n-®m-Wv a-c-Ww ÿnco-I-cn-®-Xv. Xp-S¿-∂v im-cn-I-bpsS ar-X-tZ-l-hp-am-bn _-‘p°ƒ \m-´n-te-°p Xn-cn-®p.

∂pw tbm-Kw \n¿-tZ-in-®p. I-Æq¿-˛a - ø - n¬ dq-´n¬ cm-{Xn-bn¬ te-Uo-kv Hm¨-en _kv k¿-ho-kv, Np-Se - h-fh - n¬ ss_-]m-kv kw-hn-[m-\w, ]p-Xn-bs - X-cp-˛X - m-sg-sNm-Δ dq-´n-se A-\-[n-Ir-X ]m¿-°n-Mv Xp-S-ßnb hn-jb - ß - f - pw N¿-®s - N-bvX - p. kp-\m-an ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤-Xn, B-d-fw ]p-\-c-[nhm-k ]-≤X - n, `q-{]-iv\ - ß - ƒ Xp-Sß - n-bh - bn-¬ hy-‡a - m-b \-S] - S- n-Iƒ ssI-s°m≠n-´p-s≠-∂v I-eI - vS- ¿ A-dn-bn-®p. ]-g-»n Um-an-s‚ X-I¿-∂ j-´¿ kwhn-[m-\w A-Sn-b-¥-c-am-bn t\-sc-bm-°m\pw P-e-£m-aw cq-£-am-hm-sX t\m-°m\pw A-t±-lw \n¿-tZ-in-®p. F.--Un.-Fw ]n sI kp-[o¿-_m-_p, Pn-√m πm-\n-Mv Hm^n-k¿ sI \-S-cm-P≥ F-∂n-h-cpw hn-hn[ h-Ip-∏p -ta-[m-hn-I-fpw kw-_-‘n-®p.

Iq-Øp-]dºv: ]n-W-dm-bn ]p-Ø≥-I-≠-Øn-¬ kn.]n.Fw {]-h¿ØI-\v a¿-±\ - t- a‰p. kzm-an‚hn-S an-Yp\m(22)Wv ]-cn-t°-‰Xv. bp-hmhns\ X-e-t»-cn k-lI-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-i-n∏n-®p. C∂se ssh-Io-´v A-t©m-sS-bm-Wp kw-`hw. _n.sP.]n {]-h¿-ØI≥ t{]w-Pn-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ F-´w-K kwLw A-Sn-®p ]cn-t°¬-∏n-®X - m-bm-Wp ]-cmXn. I-Xn-cq¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

Ad-_n A-[ym-]-I kw-K-ahpw km-ln-Xy-aÂ-k-c-hpw

I-Æq¿: s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v A-d_ - n-Iv bq-\n-‰n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ \-SØ - p-∂ Pn√m-Xe - Ad-_n A-[ym-]I - kw-Kahpw km-ln-Xy-a¬-kc - h - pw s^-{_p-hc - n 11\v cm-hn-se H-ºX - v apX¬ k-b≥-kv ]m¿°v Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ h-®v \-S° - pw. F ]n A-–p√-Ip-´n Fw.F¬.F D-ZL v- mS-\w sN-øpw. Un.Un.C ]n sI A-ø∏ - ≥ - A-[y-£X - - h-ln-°pw. I-Æq¿ Un.C.H F cm-P≥, Fw sI A-_q-_°¿, C h-k¥≥, H Kw-Km-[c≥, kn A-–p ¬ A-kokv, F≥ aq-k, F ap-lΩ-Zv Ip-™v kw-km-cn-°pw. k-am-]\ - k-tΩf-\w \-Kc - k-`m ssh-kv- sN-b¿-am≥ kn k-ao¿ D-ZvL - mS-\w sN-øpw. Pn√m hn-Zym-`ym-k kv‰ - m‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ ]n tdm-k k-Ωm-\Z- m-\w \-SØ - pw. sI sI A-–p√, sI sI C-{_m-low, hn hn ap-lΩ - Zv, sI Sn A–p -emw, Fw A-lΩ-Zv kw-km-cn-°pw. Pn√-bn-se 15 D-]Pn√-If - n¬ \n-∂m-bn 150Hmfw A-[ym-]I - ¿ ]-s¶-Sp-°pw.

bq¯v tIm¬-{K-kv ]-Z-bm-{X-IÄ C¶v

I-Æq¿: `o-Ic - h - m-ZØ - n-\pw h¿-Ko-bX - b - ° v- p-sa-Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kv \n-tbm-PI - afi-ew I-Ωn-‰n-If - p-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ C∂p ]-Zb - m-{X-Iƒ \-SØ - p∂p. C-cn-°q¿ \n-tbm-PI - afiew {]-knU‚ v _n-Pp ]p-fn-bs - ¥m-´n \-bn-°p-∂ bm-{X- D-®b - v°v c-≠n-\v sN-ºs - Øm-´n-bn¬ tkm-Wn sk-_m-k‰ v- y≥ D-ZL v- m S-\w sN-øpw. t]-cm-hq¿ a - fi-ew {]-knU‚ v Fw sI hn-t\m-Zv \-bn-°p-∂ bm-{X ap-lΩ-Zv ªm-Øq¿ D-ZL v- mS-\w sN-øpw. a-´-∂q¿ I-afi-ew {]-knU‚ v kp-tc-jv amhn-e \-bn-°p∂ -bm-{X cm-hn-se 10\v B-bn-∏p-g-bn¬ sI kp-[m-I-c≥ Fw.]n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. I-Æq¿ -afi-ew {]-knU‚ v kp[o-jv ap-t≠-cn \-bn-°p-∂ bm-{X D-®-bv-°v c-≠n-\v hmcw _km-dn¬ kp-am -_m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. [¿a-Sw afi-ew {]-knU‚ v kn Pn-ta-jv \-bn-°p-∂ bm-{X D-®-bv-°v aq-∂n-\v Im-Sm-®n-d-bn¬ kÆn- tPmk-^v D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

hnf- s- h-Sp-¸v D-ZL -v mS-\w C¶v

]-ø-∂q¿: sh-≈q¿ sk≥-{S¬ B¿-Sv-kv ¢-∫v ]-ø-∂q¿ Ir-jn`h-s‚ k-lm-b-tØm-sS \-S-∏m°n-b F-s‚ {Km-aw ]-®°-dn {Km-aw ]-≤-Xn-bp-sS hn-f-sh-Sp-∏v D-Zv-LmS-\w C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\v P-h-l¿ hm-b-\im-e ]-cn-kc-Øv \-S-°pw. N-e-®n-{XXmcw I-em-`-h≥ a-Wn D-Zv-LmS\w \n¿-h-ln-°pw. ]n A-∏p°p-´≥ A-[y-£-X h-ln-°pw.

Fkv.Un.]n.sF `m-c-hm-lnIÄ

a\p-jym-hIm-i I-½o-j-³ kn-än-Mn t]m-en-kn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn {]-fbw X-e-t»cn: X-e-t»-cn d-Ãv lu-kn¬ \-S-∂ a-\pjym-hIm-i I-Ωo-j≥ kn-‰n-Mn¬ 150 Hm-fw ]-cmXn-Iƒ e-`n®p. C-Xn¬ 75 i-X-am-\-Øn-te-sdbpw t]m-en-kv ]o-U-\-sØ°p-dn-®p-≈Xv. X-e-t»-cn t]m-en-kv tem-°-∏n¬ ap-g-∏n-e-ßm-Sv kz-tZ-in tIm-a-Øv \m-k¿ a-c-n® kw-`-h-am-bn-cp-∂p CXn¬ {]-[m-\-s∏-´-Xv. \m-k-dn-s‚ a-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kv U-b-dn 24\p \-S-°p-∂ A-Sp-Ø kn-‰n-Mn¬ lm-Pcm-°m≥ a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j≥ A-t\z-j-W D-tZymK-ÿ-tcm-Sv \n¿-tZ-in®p. tI-kn¬ At\zj-W D-tZym-K-ÿ≥ ss{Iw-{_m-©n-se {]-Zo-]≥

I-Ωo-j≥ ap-ºm-sI lm-P-cm-bn. I-iv-ao¿ Xo{hhm-Z _‘m-tcm]n-X tI-kn¬ hn-øq¿ P-bnen¬ X-S-hn-ep≈ {]-Xn-°v B-h-iyam-b Nn-In¬km ku-I-cy-ßfpw a‰pw sN-bv-XpsIm-Sp-°m\pw I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hn-´p.

kzÀ-Wam-e I-f-ªpIn-«n

]-ø-∂q¿: sd-bn¬th tÃ-j≥ `m-K-Øp-\n∂v kz¿-Wam-e I-f-™p-In´n. D-S-a-ÿ¿ sX-fn-hpkln-Xw cm-a¥-fn k¿-ho-kv cm-a¥-fn k¿-ho-kv klI-c-W _m-¶v h-S-°p-ºm-Sv im-J-bp-am-bn _- B-Zn-hm-kn tKm-{X -P-\-k-`-bp-sSbpw tI-c-f B-Zn-hm-kn t^m-d-Øn-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ ‘-s∏-S-Ww. I-e-IvS-td-‰n-te-°v \-SØn-b am¿®v

aW sXm-gn-em-fn ]-Wn-apS-¡v ]n³-h-en¨p B-Zn-hm-kn-IÄ I-e-Iv-S-td-äv amÀ¨v \-S¯n I-ºn¬: Ip-Ωm-b-°-S-hn-se aW¬ sXm-gn-em-fn ]-Wn-apS-°v ]n≥-h-en®p. a-W¬ tem-Un-Mv˛ A¨-tem-Un-Mv sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ \¬In-b Un-am‚ v t\m-´n-kv kw-_-‘n-®p N¿-®sN-ømØ tIm-¨-{Sm-Œ¿-am-cp-sS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n®m-bn-cp-∂p k-a-cw Xp-S-ßn-bn-cp-∂Xv. Xp-S¿-∂v kwÿm-\ F-kv.Sn.bp sk-{I´-dn Fw F I-cow hn-fn-®ptN¿-Ø tbm-K-Øn-emWv ka-cw ]n≥-h-en-°m≥ [m-c-W-bm-b-Xv. \n-e-hn¬ e-`n-°p∂ Iq-en-bn¬ tem-Uv H-∂n-\v 75 cq-] h¿[n-∏n-°m\pw 50 ap-X¬ 100 A-Sn-hsc 3.50 cq-]-bpw 101 ap-X¬ ap-I-fn¬ Hm-tcm A-Sn-°pw 3.50 cq-] F∂ \n-e-bn-epw B-\p-]m-Xn-I-am-bn \¬-Im\pw Xo-cp-am-\-am-bn. t_mW-kv \m-ep i-X-am-\w h¿[n-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. ]n ]n kp-ss_¿ bq\nb-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn®p. ]n ]n C-{_m-lnw, a-

lv-dq^v, kn hn d-^oJv, kn ]n k-ao¿, ap-l-Ω-Zv dm- I-Æq¿: Bd-fw ^m-anse B-Zn-hm-kn Ip-Sn-bn-d^n N¿-®-bn¬ kw-_-‘n-®p. °-en-s\-Xntc B-Zn-hm-kn tKm-{X-P-\-k-`-bpsSbpw tI-c-f B-Zn-hm-kn t^m-d-Øn-s‚bpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ I-e-Iv-S-td-‰v [¿-W \-S-Øn. I-Æq¿: sX-cp-hp-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-‰v hym-]m-cnB-Zn-hm-kn tKm-{X-P\-k-` I¨-ho-\¿ {io°p ]-cn°v. ]-øm-ºe-Øv s]-´n-°S- \-SØ - p-∂ {io- cm-a≥ sIm-tøm≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ]n sI Ik-‘y-bn¬ hn cm-Po-h\ - m(55)Wv I-Sn-tb-‰X - v. I-gn- c-Wp-Im-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. tI-c-f B-Zn-hm™ Znh-kw cm{Xn I-S]q-´n ho-´n-te-°p \-S-∂p kn t^m-dw Pn√m {]-knU‚ v Fw sI kp-Ipt]m-hp-∂X - n-\n-sS \m-b° - q-´w A-{I-an-°p-Ib - m-bncp∂p. Pn√m B-ip-]{- Xn-bn¬ Nn-In¬-k tXSn.

sXcp-hp-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-äp

A-[ym-]-I H-gnhv

Ø-ew ssI-tb-dn-b-hÀ-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¡m³ tImS-Xn \nÀ-tZiw

h-f-]-´Ww: K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ F-®v.F-kv.Fkv hn-`m-K-Øn¬ am-Xv-kv A-[ym-]Is‚ H-gn-hp≠v. s^-{_ph-cn H-∂n-\v cm-hn-se 11\v C‚¿hyq \-S-°pw. IqØp-]-dºv: ÿ-ew ssI-tb dn-b aq-∂p-t]¿-s°-Xntc tIsk-Sp-Øv A-t\zj-Ww \-SØ - m ≥ tImS-Xn t]m-en-kn-\v \n¿-tZsN-øm≥ tI-f-Iw t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. \m- iw \¬In. in-h-]pc-sØ sNepZnh-kw ]-g-°-ap-≈ ar-X-tZ-l-am-Wv sh-≈n- ºn-em-Sv d-joZv, e-Øo^v, d-kmJv F-∂n-h¿-s°-Xn-tc tI-sk-Spbmgv-N cm-hn-se I-s≠-Øn-b-Xv. - m-\m-Wv am-\-`w-K-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS sN- Øv A-t\zj-Ww \-SØ dp-Øp \n-∂ cm-Kn-Wn-sb cmP≥ A-Sn-®pho-gv-Øn- Iq-Øp-]d-ºv H∂mw ¢m-kv Ppbn-cn-°m-sa∂v Ip-cp-Xp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d- Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn ™p. cm-Kn-Wn-bp-sS `¿-Øm-hv t\c-sØ a-cn-®n- am-eq¿ t]m-en-kn-\v \n¿-tZiw - v. 19mw ssa-en-se jm cp∂p. cmP-\v c-≠p `m-cy-bpw \m-ep a-°-fp-ap-≠v. \¬-In-bX

BZn-hm-kn-bp-sS Zpcq-l a-cWw; tNmZywsN-¿Â Xp-S-cp¶p C-cn-´n: tI-fI-Øv s]-cp-¥m-\w tIm-f-\n-bn-se cm-Kn-Wn(50)sb Zp-cq-lkm-l-N-cy-Øn¬ ]p-gbn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xp-am-bn _-‘s∏-´v t]m-enkv C-Xp-h-scbpw A-d-Ãv tc-J-s∏-SpØn-bn√. tNmZyw sN-ø¬ Xp-S-cp-∂-Xm-bn tIfIw t]m-en-kv A-dn-bn-®p. s]-cp-¥m-\w tIm-f-\n-°p k-ao-]-sØ sF.Sn. kn tIm-f-\n-bn-se cm-P-s\(49)bm-Wv tNmZyw

amc≥, B-Zn-hm-kn tKm-{X-P\-k-` Pn√m {]knU‚ v sI k-Xo-i≥, F A-\n¬, kn sI hnPb≥, im-¥ A-Wp-tßmSv, F-Sm≥ N-{μ≥ XpSßn-bh¿ kw-km-cn®p. [¿-W-bv-°v ap-t∂m-Sn-bm-bn \-SØn-b {]-I-S\-Øn-\v \-fn\n, _me≥, Ko-X tKm]n, hn sI at\mPv, `-c-X≥ No-°mSv, ]n sI Zm-tam-Z-c≥ No°mSv, Sn F c-a-Wn t\-XrXzw \¬-In.

\n-Z Izm¿-t´-gvk - n¬ sN-ºn-em-en ssk-\-_ \¬In-b l-c-Pn-bnem-Wp \-S] - Sn.

tem-tKm £-Wn-¨p I-Æq¿: s^-{_p-hc - n-bn¬ I-Æqcn¬ \-S° - p-∂ kw-ÿm-\ Xp-S¿hn-Z-ym- I-tem¬-k-h-Øn-\v temtKm £-Wn-®p. s^-{_p-hc - n A©n-\I - w tem-tKm Pn-√m km-£c-Xm an-j≥ Hm-^n-kn¬ F-Øn°-Ww. t^m¨: 04972707699.

]Sn-¡-¨m-ense BÀ.F-kv.F-kv tI-{μ-¯n t_mw-_p-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn \-in-¸n-¨pC-cn´n: sd-bv-Un-\n-sS B¿.Fkv.F-kv tI-{μ-Øn¬ C-cn-´n t]m-en-kv H-º-Xp t_mw-_p-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn. F≥.Un.F-^v {]-h¿Ø-I≥ ap-l-Ω-Zn-s\ sh´ns°m-e-s∏-SpØn-b tI-kn-se a´∂q¿: ]-Sn-°® - m-en-se t_mw_v ti-Jc - Ø - n- \¬ tI-kn-se {]-Xnbm-b B¿.F-kv.F-kv {]{]-[m-\ -{]-Xn N-{μ-s‚ ho-´n-\-cn\p ]n-∂n-se i-‡nI-sf I-s≠-Ø-W-sa-∂pw h¿-ØI - ≥ N-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv t_mwInse ]-Sn-°-®m¬ kv-Iq-fn-\p B¿.F-kv.F-kv tI-{μ-Øn¬ sd-bvU - v \-SØ - m _v ti-Jc - hpw A-{I-ah - pw \-S° - p-∂X - v. k-ao]-sØ Hgn-™ ]-d-ºn-¬≥ t]me nkv Xø md mh W s a∂pw t]m] pe ¿ { ^taJ e b n¬ Ie m] w kr„ n° m≥ B¿.F\n-∂mWv Ggv sF-k{v- Iow t_mw≠v D-fn-bn¬ G-cn-bm I-Ωn-‰n B-hi - y-s∏´p. G- kv.F-kv A-Wn-bd - \ - o°w \-SØ - p-∂X - n-s‚ `m_p-I-fpw c-≠p \m-S≥ t_mw sd- Im-ea - m-bn ]-Sn-°® - m¬ tI-{μo-Ic - n-®v t_mw- K-am-bm-Wv t_mw-_p-Iƒ ti-J-cn-®p h-®Xv. _pw t]m-en-kv I-s≠-Øn-bXv. _v \n¿-am-Whpw B-bp-[t- i-Jc - hpw \-S° - p-∂p t_mw-_n-s‚ D-d-hnS-sØ°p-dn-®v A-t\z-jn]p-∂m-Sv ta-J-e-bn¬ I-gn≠v. F-∂m¬ Im-cy-£a - am-b A-t\z-jW - Ø - n\v °m≥ t]m-en-kv X-øm-dm-h-W-sa∂pw ta-J-e™ \m-ep Zn-h-k-am-bn kn. ]n. t]m-en-kv X-øm-dm-bn-´n√. ]p-∂m-Sv kw-L¿-j- bn¬ k-am-[m-\m-¥-co-£w \n-e-\n¿-Ø-W-sa Fw˛ B¿.F-kv.F-kv kw-L´Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv C-t∏mƒ sd-bv-Uv \-S- ∂pw tbm-Kw B-hi - y-s∏´p. G-cn-bm {]-knU‚ v \w \-S-°p-∂-Xn-\n-sS B-bp-[Øm≥ t]m-en-kv k-∂≤ - c - m-bXv. \n-ch-[n {In-an- A-–p¬ k-Øm¿, kn ]n d-km-Jv kw-km-cn-®p. ߃-°m-bp≈ Xn-c-®-nen-\n-Sbn¬ C-{X-b-[n-Iw t_m-w-_pIƒ I-s≠-Sp-°p∂-Xv C-Xm-Zy- b t_mw-_v kv-Izm-Uv hn-Z-Kv-[¿ in-∏n®p. I-gn-™ Ip-td am-k-am- kv-t^m-S-\-ß-fm-Wv ]-Sn-°am-bmWv. I-Æq-cn¬ \n-s∂ Øn kw-`-h ÿ-e-ØpX-s∂ Ch \- bn cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ \n-c¥-cw ®m¬ `mK-Øv \-S-°p-∂-Xv. C-

t_mw-_v ti-J-c-¯n-\p ]n-¶n-se i-ànI-sf I-s−-¯Ww: t]m-]p-eÀ {^−v

hnSsØ B¿.F-kv.F-kv tI{μ-ß-fn¬ t_m-w-_v \n¿-amWhpw B-bp-[-ti-J-chpw XIr-Xn-bm-bn \-S-°p-∂p-s≠-∂mWp kq-N-\. B-bp-[˛t_mw_v -ti-J-cØn-\p ]n-∂n¬ N{μ-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ kw-L-am-sW∂mWp t]m-en-kv kw-i-bn-°p∂-Xv. F-∂m¬ ]p-∂m-´v kw-L¿jw \-S-°p-∂-Xph-sc B-bp-[߃t°m at‰m B¿.F-kv.Fkv tI-{μ-ß-fn¬ Xn-c-®n¬ \-SØm≥ t]m-en-kv X-øm-dm-bn-cp∂n√. a-´-∂q¿ kv-t‰-j-\n-se Nne t]m-en-kp-Im¿ sd-bvU - v hnh-c-ßfpw a‰pw N-{μ-\v tNm¿Øn-\¬-Ip-∂-Xmbpw ]-d-b-s∏Sp-∂p. \n-ch-[n {I-n-an-\¬ tIkn-se {]-Xn-bm-Wv C-bmƒ.

Dw-d ]T-\-¢mkv C¶v I-Æq¿: a-_v-dq¿ l÷v˛ Dw-d k¿-ho-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ lm-Pn-am-cp-sS kw-K-ahpw Dw-d ]T-\-¢mkpw C-∂v cm-hnse 9.35\v I-Æq¿ sX-°o-_-km-¿ bq-\n-b≥ tImw-π-Iv-kn¬ \-S°pw. hn-eym∏-≈n C-{_mlnw ap-kv-eym¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. sI Sn A-–p√ au-e-hn- A[y-£-X- h-ln-°pw. 2011se l÷v c-Pn-kv-t{S-j≥ D-Zv-LmS-\w am-Wn-bq¿ A-lΩ-Zv aue-hn \n¿-h-ln-°pw. a-iv-lq¿ F Da¿-tIm-b X߃ {]m¿-Y-\-bv-°v t\-XrXzw \¬-Ipw.

I-m-Sm-®n-d: F-kv.Un.]n.sF tIm-´q¿ {_m-©v I-Ωn-‰n \n-ehn¬ h-∂p. `m-c-hm-ln-I-fmbn sI hn \u-jmZv ({]-knU‚ v), kenw tIm-´q¿ (ssh-kv {]knU‚ v), k-ao¿ tIm-´q¿ (sk{I´-dn), jw-km¿ (tPm-bn‚ v sk-{I´-dn), sI d-Cukv (J-Pm©n) Xn-c-s™-SpØp. {]-tZisØ bm-{Xm-t¢-iw ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-\v I-Æq¿ B-ip-]{Xn˛tIm- ´ q¿˛N- ° - c - ° √n- t e°v _-kv k¿-ho-kv ]p-\-cm-cw-`n°m\pw sI.F-kv.B¿.Sn.knbp-sS ]pXn-b k¿-ho-kv B-cw`n-°m-\pw B-h-iy-s∏´v I-Ωn-‰n {]-ta-bw ]m-km-°n.

F-kv.ssh.F-kv [À-W \-S¯n C-cn-´n: F-kv.ssh.F-kv kw ÿm-\ hym-]-I-am-bn \-S-Øp∂ a-Zy-hn-cp-≤ {]-t£m-`-Øns‚ `m-K-am-bn Bd-fw ]-©mbØv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Bd-fw Su-Wn¬ km-bm-” [¿-W \-SØn. Pn√m {]-knU ‚ v F≥ A-–p¬ e-Øo-^v k A-Zn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. aq-k kA-Zn A-[y-£-X h-ln®p. kn km-Pn-Zv, sI ]n jw-kp-±o≥, A-_q-_-°¿ lmPn, jw-kp±o≥ A-kv l-cn kw-km-cn®p. [¿-W-bv-°v ap-t∂m-Sn-bm-bn {]I-S-\hpw \-SØn.

kzo-I-c-Ww \Â-In I-Æq¿: tI-c-tfm¬-k-hw, bp-hP-t\m¬-k-h hn-P-bn-Iƒ-°v Pn√m ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. Pn-√m ]-©-m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-^. sI -F k-c-f D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn Ir-j-vW≥ A-[-y-£-X h-ln-®p.

sIm-Sn tXm-c-W-§-fpw kv-Xq-]-§-fpw \-in-¸n-¨p Im-Sm-®n-d: Io-gd - ap-X¬ aq-∂p-s]-cn-b- h-sc ÿm-]n-® kn.-]n.-FΩ - ns‚ kv-Xq-]-ß-fpw sIm-Sn- tXm-c-W-ß-fpw I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn km-aq-ln-Ih - n-cp-≤¿ \-in-∏n-®p. kw-`h - Ø - n-\p ]n-∂n¬ B¿.-Fk - v.F-kv-˛ _n.-sP.-]n {In-an-\-ep-I-fm-sW-∂v kn.-]n.-Fw B-tcm-]n-®p. kn.-]n.-FΩ - n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-tj-[ {]-IS- \ - w \-SØ - n.

knr  

ln- μ p- Ø m- \ n kw- K o- X - ¯ n an- Y p³ ap- c - f o- [ - c ³ tam- t Wm BŒv (B¨, s]¨), an- a n- { In (B¨, s]¨), ssaw. th- Z n aq¶v (tIm-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you