Page 1

2

KOCHI/ekm

29 P\p-hcn 2011- i\n

\Kcw/ \m«n³]pdw

hntij§Ä

krjvSn Ic-Iu-ie D¸¶ {]ZÀi\w C¶vv XpS§pw

sIm®n: Bƒ tIcf lm≥Un{Im-^v‰vkv-sa≥ sh¬^-b¿ Atkm-kn-tb-j≥ kwL-Sn-∏n°p∂ tZiob Ic-Iu-ie taf "krjvSn 2011' C-∂v Bcw-`n-°pw. Fd-Wm-Ipfw hna≥kv Atkm-kn-tb-j≥ lmfn¬ s^{_p-hcn Bdp hsc \ofp∂ taf-bn¬ hnhn[ kwÿm-\-ß-fn¬ \n∂p≈ IcIuie D-¬-∏-∂-߃ AWn-\n-c-Øpw. PΩp Imivao¿, ]›n-a-_w-Kmƒ, lnamN¬ {]tZ-iv, tIc-fw, Hdo-k, cmP-ÿm≥, DØ¿-{]--tZiv, Xan-gv\m-Sv, B{‘-{]-tZ-iv, I¿Wm-SI F∂n-hn-S-ß-fn-¬ \n∂p≈ X\Xv Ic-Iu-ie D¬∏-∂-߃ {]Z¿i-\-Øn-\Øn-ep-≠m-hp-sa∂v kwLm-SI¿ Adn-bn-®p.

dn¸-»n-Iv Zn-\w B-tLm-jn¨p

]\ßmSv: kw-ÿ tI-c-f Pwø-Øp¬ D-e-a sk≥-{S¬ Iu¨-kn¬ B-lzm-\-{]-Im-cw F-kv-.-sI-.F-kv.hn bp-sSbpw ]\-ßm-Sv ap-kvenw P-am-A-Øns‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ dn-π_n-Iv B-tLm-jw kw-L-Sn∏n®p. a-l√v {]-knU‚ v ]n sF am-ap ]Xm-I D-b¿Øn. al√v J-Øo-_v lm-Pn lmdq¨ ss^-kn ap-Jy-{]-`mjWw \-SØn. Ip-º-fw-{Km-a-∏©mb-Øv sa-w_¿ AUz. ]n Fw ap-lΩ-Zv lk≥, ]n Fw \m-k¿ am-ÿ kw-km-cn-®p.

l-Öv kwK-aw

sIm®n: l-÷v˛Dw-d Hm-]td-‰¿ amcm-b A¬-ln-μv Sq¿-kv B‚ v {Sm-h¬-kn-s‚ F-d-Wm-Ip-fw {_m-©v l-÷v kwK-aw \-SØn. I-º-\n-bp-sS F-d-Wm-Ipfw {_m-©v h-gn I-gn-™ A©p-h¿-j-ß-fn-em-bn l-÷v bm-{X- sNbv-X lm-Pn-amcpw Ah-cp-sS _-‘p-°-fp-am-Wv s]-cpºm-hq-cn¬-\-S-∂ kw-K-a-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. l-÷n-s‚ bm-{X-bn¬ 40 Znhk-ß-tfm-fw H-cp-an-®v Xm-a-kn® lm-Pn-am¿-°v h¿-j-Øn¬ Hcp {]m-h-iy-sa-¶nepw Im-Wm≥ th-≠n F√m-h¿-j-hpw Iº-\n kwK-aw kw-L-Sn-∏n-°m-dp≠v. hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂p-≈ lm-Pn-am-cmb-Xv sIm-≠v F√mh¿°pw H-tc th-Zn-bn¬ t\-cn-´v Im-Wm\pw ]-g-b Im-cy-߃ Hcn-°¬ Iq-Sn A-b-hn-d-°m\pw In-´p-∂ A-hk-cw an-° lm-Pnamcpw D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-dps≠-∂v sIm-®n-bn¬ l-÷v˛Dwd tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ A≥-h¿ kmZ-Øv ]-d™p. s]-cp-ºm-hq¿ Su¨-a-kv-Pn-Zv Camw hn Fw A-–p¿-d-ln-am≥ au-e-hn-bp-sS {]m¿-∞-\-tbm-sS B-cw-`n-® NS-ßn-s‚ D-Zv-LmS-\w l-÷v Aao¿ ap-lΩ-Zv kzm-en-lv aue-hn \n¿-h-ln®p. jw-kp-±o≥ am-kv‰¿ A-[y-£-X-h-ln®p. Ip™n-ap-lΩ-Zv ]p-eh-Øv ap-Jy{]-`m-j-Ww \-SØn. Fw ]n Aen-Ip-™n-¬ \n∂pw ]mkvt]m¿-´v G-‰p-hm-ßn l-÷v _p-°n-Mn-s‚ D-Zv-LmS-\w tImgn-t°m-Sv am-t\-P¿ A-–p¬ka-Zv \n¿-h-ln®p.

hm³ a-c-¯n-en-Sn-¨v H-¼-Xpt]À-¡v]-cn-¡v

\o-te-iz-cw: Izm-fn-kv hm≥ a-cØn-en-Sn-®v F-d-Wm-Ip-fw kz-tZin-Ifmb H-º-Xpt]¿-°v ]-cnt°-‰p. ss{U-h¿ tPm-kv(27),bm--{Xn-Icmb Pn-tPm h-¿-Kokv(26),F¬-tZm h¿-Ko-kv(19),tPm-kv h¿-Ko-kv(20),tPm-kv- Un{Iq-kv(34),_n≥-kn- tIm-kv(28)-,hn-]n≥(28),tPm-k-^v(29),tPmbv - t am≥(29)F- ∂ n- h ¿- ° m- W p ]-cn-t°-‰-Xv. Chsc \o-te-iz-csØ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p.- C-∂-se ]p-e¿-s® I-m-cyt¶m-Sv ]m-e-Øn-\-Sp-Ø tZ-io-b]m-X-bn-em-Wv A-]-I-Sw. hml\w \n-b-{¥-Ww-hn-´v ]m-XtbmcsØ a-c-Øn-¬ CSn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.

A-¡u-−v-kv tÌ-ävsaâv Ab-¨p

sIm®n: Fw-tπm-bo-kv s{]mhnU‚ v ^-≠v Aw-K-ß-fp-sS 2010 am¿-®v 31 \v A-h-km-\n-°p∂ h¿j-sØ hm¿jn-I A°u-≠v-kv tÃ-‰v-sa‚ v (t^mw 23) _-‘-s∏-´ F√m ÿm-]-\ß-fn-te-°pw Ab-®p sIm-SpØ-Xm-bn do-Py\¬ s{]m-hnU‚ v ^-≠v I-Ωo-j-W¿ A-dn-bn®p. C-Xph-sc e-`n-°m-Ø F-dWm-Ipfw, Xr-iq¿, B-e∏p-g F∂o Pn√-I-fn-se -Aw-K-ß-ƒ sIm-®n do-P-W¬ s{]m-hnU‚ v ^-≠v I-Ωo-j-W-dpsS Hm-^nkp-am-bn _-‘-s∏-tS-≠-Xm-Wv.

]-co-£m t»m-¡v D-Zv-LmS-\w C-¶v

sIm®n: sIm-®n im-kv-{X kmt¶Xn-I k¿-h-I-em-im-e-bp-sS A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰ohv Hm-^o-kn¬ ]p-Xp-Xm-bn ]-Wn-I-gn-∏n-® F-Iv-km-an-t\-j≥ tªm-°n-s‚ D-Zv-LmS-\w C-∂v cm-hnse 9.30 \v hn-Zym-`ym-k-a{¥n Fw F t_-_n \n¿-h-ln-°pw. kv-‰p-U‚ v-kv A-an-\n-‰n sk‚-dn-s‚ X-d°√n-S¬ I¿-Ωhpw a{¥n \n¿-hln-°pw.sIm-®n k¿-h-I-em-ime ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. cma-N-{μ≥ sX-t°S-Øv A-[y-£X h-ln-°pw.

1.Fkv.Un.]n.sF Ip-∂-Øp-\m-Sv afi-ew k-tΩf-\tØmS-\p-_-‘n®v tIm-e-t©-cn-bn¬ \S∂ {]-I-S-\w 2. ktΩ-f\w -tZio-b {]-knU‚ v C A-_q-_-°¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

tam-j-Wkw-L-¯n-sâ kzÀ-Ww Agn-a-Xnbpw hn-th-N-\-hp-anÃm-¯ C-´y hm§n-b hym-]m-cn Xn-cn-¨p-\Â-In F-kv.Un.]n.sF e£yw: A-_q-_¡À aq-hm-‰p-]p-g: Ip-{]-kn≤ tam„m-hv tIm-Sm-en {io-[c-s‚ kwLw X-´n-sb-Sp-Ø kz¿-Ww hmßn-b hym-]m-cn Xn-cn-sI \¬-In . Xq-Øp-Ip-Sn-bn¬ h-®v am¿-hmSn-bn¬ \n-∂v ]n-Sn-®p]-dn- \-SØn-b kz¿-W-Øn¬ \n-∂m-Wv Im-™n-c-∏-≈n-bn¬ hym-]m-cw \-S-Øp-∂ A-\-kn-\v kw-Lw kz¿-Ww ssI-am-dn-bXv. kw-`-h-sØ-Xp-S¿-∂v tIm-Smen {io-[-c≥ H-fn-hn¬ t]m-sb¶nepw kw-L-Øn-se c-≠p-t]-

sc X-an-gv-\m-Sv t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-bn-cp∂p. tamj-Ww ap-X¬ I-s≠Øp-∂-Xn-\m-bn ]n-Sn-bnem-b bph-Xn-I-fp-am-bn aq-hm-‰p]p-g Iot®-cn-∏-Snbn¬ F-Øn kz¿-Ww hmßn-b A-\-kn-s\ Im-Wn-®v sIm-Sp-Ø-Xn-s\- Xp-S¿-∂v a-^vSn-bn-seØn-b Xq-Øp-Ip-Sn t]men-kv C-bm-sf hn-fn-®p-h-cp-Øn tNmZyw sN-øp-∂-Xn-\n-sS P-\w X-Sn-®p-IqSn. C-Xn-\n-sS t]m-enkn-s\ sh-´n-®v C-bmƒ I-S-∂p-

I-f-bp-I-bm-bn-cp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v Xq-Øp-Ip-Sn t]m-en-kv aq-hm-‰p]p-g tÃ-j-\nse-Øn hnh-cw \¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-t\zj-Ww \-S-Ønsb-¶nepw I-s≠-Øn-bn-√. XpS¿-∂m-Wv aq-hm-‰p]pg t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ h-®v kz-¿-Ww Xncn-sI \¬-In-bXv. A-cIn-temtbm-fw kz¿-Ww Xq-Øp-Ip-Sn t]m-en-sk-Øn G-‰p-hm-ßn-bXm-bn aq-hm-‰p]pg t]m-en-kv ]d-™p.

tIm-e-t©cn: A-gna-Xn ap-‡hpw hn-th-N-\-hp-an√m-Ø C¥y-bm-Wv tkm-jy¬ sU-tam{Im-‰n-Iv ]m¿´n Hm-^v C-¥y-bpsS e-£y-sa-∂v ]m¿-´n tZio-b {]-knU‚ v C A-_q-_°¿. Fkv.Un.]n.sF Ip-∂-Øp-\m-Sv \n-tbm-P-I afi-ew s]m-Xp-ktΩf-\w D-Zv-LmS-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±lw. kzX-{¥ P-\m-[n]-Xy C-¥ybn-se kw-hn[m-\-߃ k-º∂ kh¿-W ^m-jn-Ãv i-‡n-I-

fp-sS h-f¿-®-bv-°v A-\p-Iq-e-amhp-∂-XmWv. i-X-tIm-So-iz-c-∑m-cp-sS kº-Øv Ip-an-™p Iq-Sp-tºm-ƒ Zm-cn-{Zyhpw hn-i∏pw A-\p-`-hn°p∂ P-\-ß-fp-sS F-Æw G-dnh-cn-I-bmWv. kzm-{¥y-e-–n-°ptiw C-¥y-bp-sS h-f¿-® A-gn-aXn-bn¬ am-{X-amWv. F√m hn-`m-Kw P-\-߃°pw \o-Xnbpw Ah-k-c k-aXzhpw \¬-Ip-∂-Xn-\v `-c-W-I¿Øm-°ƒ ]-cm-P-b-s∏-´n-cn-°p-

I-bm-sW∂pw A-t±-lw ]-d™p. h-cm-\n-cn-°p-∂ kw-ÿm\ \n-b-ak-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ F-kv.Un.]n.sF-bp-sS km-∂n[yw C-cp-ap-∂-Wn-Iƒ-°pw I-SpØ sh√p-hn-fn kr-„n-°p-sa-∂v kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am¿ ]-d™p. sN-ß-d k-a-c-\m-b-I≥ fml tKm-]m-e≥ ap-Jym-[n-Xn-bmbn-cp-∂p. ]m¿´n Ip-∂-Øp-\m-Sv afi-ew {]-kn-U‚ v lw-k h-f-

b≥ Nnd-ß-c A-[y-£-X h-ln®p. F-kv.Un.]n.sF Pn√m sk{I´-dn ssj≥ ap-lΩ-Zv ap-Jy-{]`mj-Ww \-SØn. F-kv.-Un.-]n.-sF kwÿm\ J-Pm-©n kmw-Ip-´n tP-°-_v, Pn√m {]-knU-‚ v ap-lΩ-Zv Akvvew, sk-{I´-dn tdm-bn A-d-bv°¬, Ip-∂-Øp-\m-Sv afi-ew P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n Fw A–p¿d-lv-am≥ kw-km-cn®p. Bbn-c-°-W-°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ {]-I-S-\-Øn¬ ]-s¶-SpØp.

an-¨-`q-an ssItb-dm³ \o-¡w : C-«n-b-¡m-«v a-e-bn t]m-en-kv Im-h aq-hm-‰p-]p-g: C-Sp-°n- Pn√-bn¬ an-®`q-an e-`n-® sN-ß-d-k-a-c-°m-¿ aq-hm-‰p-]p-g-bnse `q-an ssI-tb-dm≥ \o°w. C-Xp kw_-‘n-®v kq-N-\ e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq-hm-‰p-]p-g-bv-°-Sp-Øv B-thm-en C-´n-b°m-Sv a-e-bn-se `qan-°v t]m-en-kv Imh¬ G¿-s∏-Sp-Øn. C-Sp-°n- Pn√-bn-se a-d-bq¿ N-{μ-awKew h-\-Øn-em-Wv C-h¿-°v k¿-°m¿ `qan \¬-In-b-Xv. sN-ß-d-bn¬ h¿-j-ß-fmbn `q-an-°v th-≠n k-a-cw- \-S-Øn-bn-cp-

∂h-sc ]p-\-c-[n-h-mk ]m-t°-Pn-s‚ `mK-am-bm-Wv k¿-°m¿ an-®-`q-an C-h¿-°mbn I-s≠-Øn-b-Xv. 30 G-°¿ `q-an-bm-Wv C-´n-b-°m-Sv a-e-bn¬ D-≠m-bn-cp-∂Xv. CXn¬ ]-Xn-\m-ev G-°¿ 28 t]¿-°v t\csØ \¬-In-. A-c G-°¿ `q-anbm-Wv H-cpIp-Spw-_-Øn-\v A-\p-h-Zn-®n-cp-∂Xv. `q-an e-`n-® 26 Ip-Spw-_m-Kw-߃ ho-Sv h-®v Xma-k-am-cw-`n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. sN-ß-d-k-a-c-°m¿-°m-bn I-s≠Øn-b `q-an-bn¬ hm-k-tbm-Kyam-b ÿ-

ew aq-hm-‰p-]p-g-bn-¬ Dƒ-s∏-sS Nn-e Pn√I-fn¬ am-{X-ta-bp-≈p-sh-∂v k-a-c-°m-¿ ]-cm-Xnbpw D-b¿-Øn-bn-cp∂p. a-d-bq-cn¬ \¬-In-bn-cn-°p-∂ `q-an-bn¬ Xm-a-kn°m≥ I-gn-bn-s√-∂v ]-d-™m-Wv aq-hm-‰p]p-g-bn¬- A-h-ti-jn-°p-∂ `q-an-bv-°mbn A-h¿ k-a-c cw-K-Øp-h-∂Xv. Cu `qan e-`n-°-W-sa-∂v t\c-sØ B-h-iy-ap∂-bn-®-Xm-bpw ]-d-bp∂p. I-gn-™ Znh-kw `q-an ssI-tb-dm≥ sN-ß-d k-a-c-°m¿ \o-°w \-S-Øp-∂-

Xm-bn t]m-en-kn-\v c-l-ky-hnh-cw e-`n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ÿe-Øv h≥ t]m-enkv k-∂m-lw Imyw-]v sN-øp-I-bmWv. cl-ky-am-sbØn-b `q-an-bn¬ {]-th-in-®v Ip-Sn¬ sI-´m-\m-bn-cp-∂pht{X ]-≤Xn. C-Xp-kw-_-‘n-®v kq-N-\- e-`n-®-tXm-sS Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠n-s‚-\n¿-tZ-i{]-Im-cw I-f-a-t»-cn F.B¿ Imw-]n¬ \n∂pw aq-hm-‰p-]p-g -tÃ-j-\n¬ \n-∂p- dnπ-_n-Iv Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v sh-tßm-e ap≈ t]m-en-kp-Im-sc-bm-Wv C-hn-sS ]-©mb-Øv H-ºXmw hm¿-Un-se A-¶-W-hm-Sn-bn¬ tªm-°v saw_¿ {]-^. A\-kv ]Xm-I D-b¿-Øp∂p Uyq-´n-°n-´n-cn-°p-∂-Xv.

Xmb-¼-I-bn I-c-hn-cp-Xv sX-fn-bn-¨v H-¼-Xp-h-b-Êp-Im-cn clnX a-´m-t©cn: s]m-Xp-th ]p-cp-j≥-am¿-°v h-g-ßp-∂ Akp-c hmZyam-b Xm-b-º-I-bn¬ I-c-hn-cpXv sX-fn-bn-®v sIm-®p-I-em-Im-cn B-kzm-Z-I¿-°v Iu-Xp-I-ambn. tI-c-f I-YI-fn sk‚-dn-s‚ hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v H-ºXp-h-b- p-Im-cn am¿-Kn c-ln-Xbpw kw-Lhpw A-h-X-cn-∏n-® Xm-b-º-I-am-Wv I-em B-tkzmZ-I¿-°v l-c-am-bXv. c-ln-X-tbm-sSm-∏w H-º-Xp-hb-kp-Im-c≥ am¿-Kn A-c-hn-μ Ir-jv-W\pw 12 h-b- p-Im-c≥ am-¿-Kn B-\-μ-Ir-jv-W-\p-am-Wv Xmb-º-I A-h-X-cn-∏n-®Xv. A-

Xm-bº-Iw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ c-ln-Xbpw kw-Lhw

a-lm-ß-Km-Ôn kÀ-h-I-emim-e sk\-äv Xn-c-sª-Sp-¸v: sI.]n.kn.Sn.F-bv-¡v hnP-bw

Sp-Ø-Ime-Øv kvv-{Xo-Iƒ sN≠ ]-cn-io-en-®v Xp-S-ßnsb-¶nepw C-{Xbpw sN-dp-{]m-b-Øn¬ N-Sp-e-Xm-f-tØm-sS s]¨-Ip-´nIƒ A-kp-c-hm-Zyam-b sN-≠ A-h-X-cn-∏n-°p∂-Xv A-]q¿-ham-Wv. hn-tZ-in-I-f-S-°-ap-≈ Iem B-tkzm-Z-I¿ c-ln-X-bp-sS {]-IS-\w I-≠v B-\-μ \r-Øam-Sn. kz-¥w ]n-Xmhm-b I-em-afi-ew Ir-jv-W-Zm-kn-s‚ in£-W-Øn¬ Xs‚ 5˛mw h-b- nem-Wv cln-X sN-≠ A-`y-kn°m≥ Xp-S-ßn-bXv. Ir-jv-W-Zmkv Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv am¿-Kn

]mXm-fw, ]p-d-¸-Ån-Im-hv _-−v \nÀ-am-Ww ]qÀ-¯n-bmbn h-∂Xv. C-tXm-sS s]-cn-bm-dn-te°v I-b-dp-∂ D-∏p-sh-≈ `o-£Wn-°v ]-cn-lm-c-ambn. ]m-XmfsØ sd-Kp-te-‰-dn-se j-´-dn-s‚ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ D-S≥ ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-d-n-bn®p. ]p-d-∏-≈n-°m-hn-se _-≠v \m-epXh-W H-en-®v t]m-b-Xn-\v ti-j-am-Wv _-≠v s_-e-s∏-SpØm≥ I-gn-™-Xv.i-‡am-b th-en-tb-‰-Øn-epw C-d-°-Ønepw ]-eX-h-W _-≠v H-en-®pt]m-bn-cp∂p. A-tX-ka-bw C-cp _-≠p-I-

aq-hm-‰p-]p-g: Sn-∏¿ tem-dn \n-b{¥-Ww hn-´v s]-´n-I-Sbpw C-e{Œn-Iv t]m-kv‰pw C-Sn-®p-X-I¿Øp. C.C.kn am¿°-‰v tdm-Un¬ s]-cp-s¥m-Sn ]m-e-Øn-em-Wv Sn-∏¿ tem-dn A-]-I-´n¬-s∏-´Xv. hym-gmgv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`hw. sa-‰¬- Ib-‰n Io-t®-cn∏-Sn `m-K-Øp-\n∂pw h-∂ Sn-∏¿ \nb-{¥-Ww hn-´v he-Xv `m-K-tØbv-°v ]m-™p-Ib-dn s]-´n-I-Sbpw C-e-{Œn-Iv t]m-kv‰pw C.C.kn am¿-°-‰n-s‚ a-Xnepw X-I¿Øm-Wv \n-∂Xv. s]-´n-I-S D-S-abpw a-s‰m-cm fpw Sn-∏¿ tem-dn h-cp∂-Xv I-≠v Hm-Sn-am-dn-b-Xn-\m¬ Zpc-¥w H-gnhm-Ip-I-bm-bn-cp-∂p.

Ipªm-en-¡p-«n¡v ]n´pW {]Jym-]n¨v {]I-S-\w sIm¨n-bn \S-¡p-¶Xv Iem-t]m-Âkhw: tabÀ

sIm®n: apkvenw eoKv kwÿm\ P\-d¬ sk- Sp-°pI F∂o ap{Zm-hm-Iy-ß-fp-b¿Øn \S-Øn{I-´dn ]n -sI Ip™m-en-°p-´n°v ]n¥pW {]- b {]I-S-\-Øn\v kwÿm\ {]h¿Ø-I-k-anXn Jym-]n®v eoKv Su¨ IΩn-‰n-bpsS B`n-ap-Jy- AwKw ]n -Fw lmcn-kv, apl-ΩZv Iwdm≥, cLpØn¬ \K-c-Øn¬ {]h¿Ø-I¿ {]I-S\w \S- \mYv ]\-then F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In. ]n Øn. sI Ip™m-en-°p-´n-s°-Xn-sc-bp≈ \o°-ßsf sIm®n: a-lm-fl-Km-‘n k¿-h-I-em-im-e-bn-te-°v- \-S-∂ sk\‰v Ip™m-en-°p-´n-bpsS Poh≥ c£n-°p-I, apkveow eoKv {]h¿Ø-I¿ H‰-s°-´mbn sNdpXn-c-s™-Sp-∏n¬ tI-c-f ss{]h-‰v tIm-f-Pv So-t®-gv-kv A-tkm-kn- h[`ojWn Db¿Øn-b-h¿s°-Xntc \S-]Sn F- °p-sa∂v ]n Fw lmcnkv ]d-™p. tbj-\v D÷z-e hn-Pbw. ss{]h-‰v tImf-Pv So-t®-gv-kv tIz-´-bn¬ sI.]n.kn.Sn.F bp-sS F-´p-ÿm-\m¿-Yn-I-fm-Wv tIz-´ ]q¿-Øo-Icn-®v hn-P-b-n-®Xv. hn-P-bn-® ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°v In´n-b H∂mw ap≥-KW-\m thm´nepw sI.]n.kn.Sn.F ap-∂n-´p- \n¬-°p∂p. hn-P-bn-®-h¿ {]-^. cmPp h¿-Ko-kv(Im-tØm-en-t°-‰v tIm-fPv, ]-Ø-\w-Xn´), tUm. kÆn amXyq(sk‚ v. tXma-kv tImf-Pv , ]me), tUm. tPmtPm tPm¿P-v(-F-kv.Un tIm-fPv,Im-™n-c-∏n-≈n), tUm-. kn F-kv A-Pn-Øv Ip--am¿-(F≥.F-kv.F-kv ln-μp tIm-fPv, N-ß-\m-t»-cn), tUm. tPmk-^v tPm¨(F-kv.F-®v tIm-fPv, tX-hc), {]-^. k-Æn sI tPm¿Pv(Fw.F tImfPv Hm-^v F-≥Pn-\o-b-dn-Mv , tIm-X-awK-ew), tUm. sI kn tKm-]-Ip-am¿({io. i¶-cm tIm-fPv, Ime-Sn), {]-^. km-Pp amXyq(bp.kn tIm-fPv, B-ep-h) F-∂n-h-cm-Wv hn-P-bn-®Xv. sk-\-‰n-se°v hn-P-bn-®-h¿-°v s^-{_p-h-cn 12 \v sI.-]n.kn.Sn.F kwÿm-\ \n¿-hm-l-W k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ F-d-Wm-Ipf-Øv h-®v h-ºn-® kzo-Ic-Ww \¬-Ip-sa-∂v sI.-]n.kn.Sn.F kwÿm-\ h-‡m-hv tUm. Fw kn Zn-eo-]v Ip-am¿ A-dn- ]n -sI Ip™m-en-°p-´n°v ]n¥pW {]-Jym-]n®v apkvenw eoKv {]h¿Ø-I¿ sIm®nbn¬ bn®p. \S-Ønb {]I-S-\w

G-eq¿: ]m-Xmfw, ]p-d-∏-≈n-Imhv _-≠v \n¿-am-Ww ]q¿-Ønbmbn. I-gn-™-Zn-h-k-am-Wv c≠v _-≠p-I-fp-sSbpw \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-bXv. ]m-Xm-fØv 161 ao-‰¿ \o-f-Øn-ep-≈ ]p-d∏-≈n-Im-hn¬ 320 ao-‰¿ \o-fØn-ep-am-Wv s]-cn-bm-dn-\v Ip-dptI _-≠v \n¿-Ωn-®Xv. ]m-XmfsØ _-≠v \n¿-Ωm-W-Øn-\v 20 e-£w cq-]-bm-Wv sNe-hm-bsX-∂v C-dn-tK-j≥ hn-`m-Kw A[n-Ir-X¿ ]-d™p. ]m-XmfsØ _-≠v \n¿am-W-Øn-\v 750 tem-Uv a-Æm-Wv B-h-iy-am-bn-

F-∂ t]-cn¬ ]-c-º-cm-K-X Iem-hn-Zyme-bw \-S-Øp-I-bmWv. Ir-jv-W-Zm-kn-s‚ in-jy≥amcm-Wv c-ln-X-tbm-sSm-∏w Xmbº-I A-h-X-cn-∏n-® A-\-¥-Irjv-W-\pw A-c-hn-¥ Ir-jv-W\pw-. \m-ep-h¿-j-Øn-\n-sS 20 Hmfw kv-t‰-Pp-I-fn¬ cln-X Xmbº-I A-h-X-cn-∏n-®n-´p≠v.\nimK-‘n Um≥-kv s^-Ãnh¬, {Km‚ v tI-cf tjm-∏n-Mv s^-Ãnh¬ , Kp-cp-hm-bq¿ t£{Xw A-S°-ap-≈ ]-e-{]ap-J t£-{X-ßfnepw cln-X Xmb-º-I A-h-Xcn-∏n-®n-´p-≠v. Zo-]-bm-Wv c-ln-Xbp-sS AΩ.

C-e-{În-Iv t]m-kväv C-Sn-¨p- X-IÀ¯p

sIm®n: Fw.Pn k¿hI-em-ime I-tem-¬kha√ I-em-t]m¬k-h-amWv sIm®n-bn¬ Fkv.F^v.sF t\Xr-Xz-Øn¬ kwL-Sn-∏n-°p-∂-sX∂v tab¿ tSmWn NΩn-Wn.Item-¬khw dnt]m¿´v sNøm-s\-Ønb am[y-a-{]-h¿Ø-Isc X√n-tbm-Sn-®Xv Iem-Im-c-∑m-tcm-Sp≈ Ah-tl-f\w IqSn-bm-Wv. am[y-a-{]-h¿Ø-I-sc-t∏mepw shdp-sX -hn-SmØ A{I-a-ssien Dt]-£n-°m≥ Fkv.F^v.sF t\XrXzw Xøm-dm-h-W-sa∂pw tab¿ Bhiy-s∏-´p. am[y-a-{]-h¿Ø-I¿°v kzX-{¥-ambn tPmen sNøm≥ tIm¿]-td-js‚ ]cn-an-Xn-°p-≈n¬ \n∂p-sIm≠v F√m klmbhpw \¬Ip-sa∂v tSmWn NΩnWn ]d-™p.

A{Iaw hnZymÀYn kwL-S-\-IÄ¡v A]-am\w: ssl_n CuU³

sIm®n: Item-¬khw dnt]m¿´v sNøm-s\-Ønb am[y-a-{]-h¿Ø-Isc A{I-an® Fkv.F^v.sF A{I-an-I-fpsS \S-]Sn hnZym¿Yn kwL-S-\-Iƒ°msI A]-am-\-am-sW∂v F≥.Fkv.bp sF tZiob A[y-£≥ ssl_n CuU≥. k¿Km-flI Iem-eb-ßsf ho≠pw Iem-]-`q-an-bm-°m-\p≈ Fkv.F^v.sF {iaw A\p-h-Zn-°m-\m-hn-√. Fw Pn Item-¬khw am[y-a-߃ _ln-jvI-cn-°m-\n-S-bmb kw`hw Iem-tI-c-f-Øn\p Xs∂ \mW-t°-Sm-Wv. Item-¬k-hØn¬ ]s¶-Sp-°m-s\-Ønb hnZym¿Yn-I-tfmSv Fkv.F^v.sF am∏v ]d-b-W-sa∂v ssl_n Bh-iy-s∏-´p.

fp-sS k-ao]-Øv \n-∂p a-W¬am^n-b a-W¬ hm-cp∂-Xv _≠p-Iƒ-°v `o£-Wn Iq-´p-∂p≠v. I-gn-™-Znh-kw ]m-Xm-fw _-≠n-\v k-ao]-Øv \n-∂p a-W¬ hm-cn I-S-Øm≥ {i-an-® temdn- ]n-Sn-s®-Sp-Øv -X-l-kn¬-Zm¿°v ssI-am-dn-b-Xmbpw t]m-enkv ]-d™p. _-≠p-Iƒ-°v a-W¬-am-^n-b-bp-sS `o£-Wn \n-e\n¬-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ Chn-sS t]m-en-kv kw-hn-[m-\w i‡-am-°-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Imhne-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc tI-c-f a-ln-fm kw-Lw kw-L-Sn-∏n-® D-]-hm-kw tZio-b A[y-£ B-\ncm-P D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p cp-sS B-h-iyw.


{]mtZ-inIw

29 P\p-hcn 2011 i\n

Ad-_n A-[ym-]-I kwK-aw

Im-°-\mSv: Pn√mX-e A-d-_n A-[ym-]-I kw-K-ahpw km-lnXy a¬-k-chpw A-Sp-Ø-am-kw c-≠n-\v s]-cp-ºm-hq¿ K-h: lb¿-sk-°‚-dn kv-Iq-fn¬ \-S°pw. tImw-π-Iv-kv sk-{I-´-dnam¿ a¬-k-cm¿-Yn-I-fp-sS ]´n-I Cu am-kw 31 \-Iw I¨-ho\-sd G¬-∏n-°Ww. ]-s¶-Sp-°p-∂ A-[ym-]-I¿-°v Uyq-´n- k¿-´n^n°-‰v \¬-Ip-sa-∂v ap-kv enw hn-Zym-`ym-k C≥-kv-s]-Œ¿ Fkv A-–p¬ P-∫m¿ A-dn-bn-®p.

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v amÀ-¨v F-«n-\v

Im-°-\mSv: Xr-∏p-WnØp-d \Kc-k-`-bn-se 41˛mw Un-hn-j-\n¬(tX-h-c-°mhv) am¿-®v F-´n-\v D]-Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°pw. C-Xpkw-_-‘n-® hn-⁄m]-\w s^{_ph-cn ]-Øn-\v {]-kn-≤o-I-cn°pw. 17 h-sc ]-{Xn-I \¬-Imw. ]n≥-h-en-°m-\p-≈ A-h-km-\Xo-ø-Xn 21, thm-s´-Ƭ am¿-®v H-º-Xn-\v . Pn√m hy-hkm-b tI{μw am-t\-P-dm-Wv h-c-Wm-[n-Imcn.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p

sIm-®n : s^-{_p-h-cn 6\v ]-≈pcp-Øn-bn¬ \-S-°p-∂ Fw.-Fkv.F -- w. Pn-√m hn-⁄m-t\m-’h-Øn-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn kzmK-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-®p. sI sI l- ≥ a-Zo-\n ap-Jy-c-£m[n-Im-cn. Fw ^-k-ep¬ l-Jv, ao-Xo≥-]n-≈ kp-√-an, kn Fw au-e-hn, Sn -_n l-_o-_v B-eph F-∂n-h¿ c-£m-[n-Im-cn-Iƒ. Fw k-em-lp-±o≥ a-Z-\n sN-b¿am-\pw Fw -Fw _-jo¿ a-Z-\n P\-d¬ I¨-ho-\-dp-am-Wv. sI Fkv ssk-\p-±o≥, hn -F-®v A-_vZp¬-Jm-Z¿, F ]n ap-l-Ω-Zm-en, F -F ap-l-Ω-Zv Ip-´n, sI -]n Aen--bm¿, j-^o-Jv C F (ssh-kv sN-b¿-am≥-am¿) ]n -Fw k-eow, ]n C-k-Uv -Fw A-iv-d-^v, D-Ω¿ Ip-´n hn -F, hn -]n ap-l-Ω-Zv, Fw Fw A-∫m-kv kz-em-ln (I¨ho-\¿-am¿). I¨-h≥-j≥ Fw k-em-lp±o≥ a-Z-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw Fw _-jo¿ a-Z-\n, l-_o_v B-ep-h, A-_v-Zp¬ K-\n kzem-ln, A-_v-Zp-k-emw C-kv-emln,Fw.-F-kv.-Fw. Pn-√m sk{I-´-dn hn F D-Ω¿-Ip-´n,j-^oJv C F kw-km-cn-®p.

NÀ-¨- \S-¯n

Im-eSn: F-kv.F≥.Un.]n sse{_-dnn¬ Im-e-Snbp-sS hnI-k-\ kz-]v-\-߃ F-∂ hn-j-b-Øn¬ N¿-® \-SØn. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v sI _n km-_p hnj-bm-h-Xc-Ww \-SØn. ]n sF \m-Zn¿j tam-U-td-‰-dm-bn-cp∂p. h¿-Ko-kv tIm-bn°-c, hn B¿ hn Aø¿, k-Zm-\-μ≥ ^p¬∏m\n, cm-[-ap-c-fo-[-c≥ F-∂nh¿ kw-km-cn®p.

thmÄthm F.kn

Im-eSn: Im-e-Sn-bn¬ \n-∂v hnam-\-Xmh-fw h-gn F-d-Wm-Ip-ftØ-°v thmƒthm F.kn _kp-Iƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v a{¥n tPm-kv sX-‰-bn¬ A-dn-bn®p.

km-bm-Ó [À-W

Im-eSn: hnhn-[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v hnhn-[ kw-L-S-\-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ Ime-Sn SuWn¬ km-bm-”[¿-W \-SØn. {]-^. in-h-i-¶-c-]n-≈ D-Zv-LmS\w sN-bvXp. sI N-{μ-{]-Im-iv A-[y-£X h-ln®p. sI.Fkv.B¿.´n.kn _- n-\v s^-b¿tÃ-Pv A-\p-h-Zn-°p-I,Hm-∏-td-‰nMv sk‚¿ A-\p-h-Zn-°p-I, Zo¿LZq-c _-kp-Iƒ-°v ¢n-]v-Xamb tÃm-∏-\p-h-Zn°p-I F-∂o B-h-iy-ß-fm-Wv k-a-c-°m¿ D∂-bn-®Xv.

]q-WnØp-d t]-´-bn¬ tKmfn-t^m¿-a-en≥ I-º-\n-bn¬ hm-X-I- tNm¿®-sbØp-S¿-∂v sXm-gn-em-fn-Ifpw \m-´p-Imcpw {]-Xn-tj-[ -{]-IS-\w \-S-Øp-∂p

]pI-bn-e-clnX PnÃ-bv¡mbn a\pj y¨ § e 31\v P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw Xmc-§fpw I®n-I-fmhpw sIm-®n: P-\-Io-b Iq-´m-bv-a-bneq-sS Pn-√-sb ]p-I-bn-e \n-b{¥-W -Pn-√-bm-°m-\p-≈ ]-≤Xn--bp-sS B-cw-`w F-∂ \n-ebn¬ Cu-am-kw 31\v F-d-Wm-Ipfw ssl-t°m-S-Xn PMv-j≥ apX¬ cm-tP-{μ-ssa-Xm-\w h-sc a\p-jy-®-ß-e kw-L-Sn-∏n-°psa-∂v I-f-Iv-S¿ tUm. Fw _o-\ A-dn-bn-®p. Fw.--F¬.-F am-cm-b sUm-a-\n-Iv {]-k-t‚-j≥, sI -_m--_p, ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬-tZm-kv Ip-∂-∏-f-fn, kn-\nam-Xm-c-ß-fm-b Ip-©m-t°m

t_m-_≥, P-b-kq-c-y, Iym-]v-‰≥ cm-Pp, Ip-°p ]-c-ta-iz-c≥, sF.Pn _n k-‘-y Dƒ-∏-sS {]-ap-J¿ N-ß-e-bn¬ I-Æn-I-fm-Ipw.F-d-Wm-Ip-fw a-ssd≥-ss{Uhv , t^m¿- ´ p- s Im- ® n- ˛ - s N- d m- b n _o-®p-Iƒ, \-K-c-Øn-se hn-Zym`ym-k-ÿm-]-\-ß-fpw s]m-Xpÿm-]-\-ß-fpw Xn-ßn-\n-d-™ t\m¿-Øv Hm-h¿-{_n-Uv-Pv ap-X¬ sh-≠p-cp-Øn ]m-ew h-sc-bp≈ {]-tZ-i-߃ F-∂n-h ]p-Ih-en \n-tcm-[-\-ta-J-e-I-fm-bn {]-Jym-]n-®v, ]p-I-h-en c-ln-X t_m¿-Up-I-fpw t_m-[-h-Xv-I-c-

W Imw]-bn-\p-I-fpw \-S-Øpw. Pn-√-bn-se F-√m hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw \q-dphm-c Np-‰-f-hv ]p-I-bn-e-\n-tcm-[\ ta-J-e-bm-°p-I, s]m-Xp-ÿe-ß-fn-se ]p-I-h-en ]q¿-W-ambpw C-√m-Xm-°p-I, kn-\n-am-ime-Iƒ, tlm-´-ep-Iƒ, tem-Uv-PpIƒ, _m-dp-Iƒ, tPm-en-ÿ-e߃, k¿-°m¿ ˛ A¿-[-k¿°m-¿ ÿm-]-\-߃, _o-®p-Iƒ, a-ssd≥-ss{U-hv, hym-]m-cÿm-]-\-߃, _-kv-Ãm‚p-Iƒ, sh-bv-‰nMv-sj-Up-Iƒ, ]m¿°p-Iƒ, sd-bn¬-th-tÃ-j-\p-I-

ƒ Xp-S-ßn-b F-√m s]m-Xp-ÿe-ß-fn-epw ]p-I-h-en \n-tcm-[\-t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n-°p-Ibpw ]p-I-h-en \n-tcm-[-\w \-S∏n-em-°p-I-bpw sN-øp-I, 18 h-bkn¬ Xm-sg-bp-≈ Ip-´n-Iƒ-°v ]p-I-bn-e hn¬-°m≥ ]m-Sn-√ F∂ \n-b-aw I¿-i-\-am-bn \-S-∏m°p-I, ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-fpsS F-√m X-c-Øn-ep-≈ ]-c-kyß-fpw C-√m-Xm-°p-I, kv-Iq-fpI-fn¬ ]p-I-bn-e hn-cp-≤ k-anXn-Iƒ cq-]o-I-cn-°p-I F-∂n-hbm-Wv ]-≤-Xn hn-`m-h-\w-sN-øp∂ e-£y-߃.

]-≈p-cpØn: a¬-ky-_-‘-\Øn-\p t]m-b h-≈w a-dn-™v B-dp sXm-gn-em-fn-Iƒ A-Zv`p-XI-c-am-bn c-£-s∏´p. sN√m\Øp \n∂pw a¬-ky-_-‘-\Øn\p-t]m-b Pok-kv F∂ t_m--´m-Wv C∂-se D-®-bv-°v hm®m-°¬ F-∂ ÿ-e-Øp-h-®v A-]-I-S-Øn¬s∏-´Xv. i-‡nbm-b Im-‰n¬-s∏-´v h≈w a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. X-I¿∂ h-≈-Øn-\v \m-ev e-£w cq]bp-sS \-„w I-W-°m-°p-∂Xm-bn sXm-gn-em-fn-Iƒ A-dn-bn®p. \m-´p-Im¿ hnh-cw A-dn-bn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-Æ-am-en t]m-

en-kv ÿe-Øv F-Øn-sb-¶nepw Po-h-\-°m¿ B-dp t]cpw \o-¥n c-£-s∏´p.

]mkv-t]mÀ-«v

sIm®n: sIm-®n taJ-em ]mkvt]m¿´v Hm-^o-kn¬ 2010 Un-kw_¿ Hº-Xv h-sc e-`n-® A-t]£-I-fn¬ t]m-en-kv sh-cn-^nt°-j≥ I-gn-™-h-bn¬ Xo¿∏p- I¬-∏n®p. ]mkv-t]m¿-´pIƒ P-\p-h-cn 21 \v A-h-km-\n® B-gv-N-bn¬ A-b-®p-sIm-SpØ-Xm-bn ]mkv-t]m¿´v Hm-^o- sN√m\-Øv Im-‰n¬-s∏-´p X-I¿-∂ h-©n- sXm-gn-em-fn-Iƒ k¿ A-d-n-bn-®p. I-c-bv-s°-Øn-®-t∏mƒ

I-§-c¸-Sn hn-Ik-\w: `q-an-tb-sä-Sp-¡m³ I-e-Î-dp-sS A-´y-im-k\ Im-°-\mSv: I-ß-c∏-Sn hn-I-k\-Øn-\m-bn `q D-S-a-Iƒ H-cm-gv-Nbv°-Iw k-Ω-X ]{Xw \¬-Im\m-bn-s√-¶n¬ F¬.F B-Œv {]-Im-cw k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°psa-∂v I-e-Œ¿ tUm. Fw _o-\ A-dn-bn®p. `q D-S-a-Ifpw _-‘-s∏-´ DtZym-K-ÿcpw I-e-Œ-td-‰v lmfn¬ tN¿∂ tbm-K-Øn¬ ]-s¶SpØp. \m-ep-h¿-jw ap-ºv Xp-Sßn-h-® ]-≤-Xnbm-Wv I-ß-c∏Sn hn-I-k\w. C-Xn-\m-bn \q-tdmfw `q D-S-a-I-fn¬ \n-∂m-bn 88 G°¿ `q-an-bm-Wv G-s‰-Sp-°p-∂Xv. sk‚n\v 5.10 e-£w apX¬

4.8 e-£wh-sc-bm-Wv hn-e \n›-bn-®n-´p-≈Xv. k¿-°m¿ \n-›-bn-®n-´p-≈ hn-e-bn¬ 50 i-X-am-\w A-[n-Iam-bn-cn°pw C-t∏m-gp-≈ hn-e. C-Xv Aw-Ko-I-cn-°m≥ X-øm-dp≈-h¿ C-∂p-ap-X¬ G-gv Zn-h-kØn\-Iw k-Ω-X ]{Xw \¬-IWw. A√m-Ø-h-cp-sS `q-an F≥.F B-Œv {]-Im-cw G-s‰-Sp-°phm-\m-Wv Xo-cp-am\w. Pn√m I-eŒ-dp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ k-an-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\w Fkv.-F¬.bp.knbp-sS Aw-Ko-Imc-Øn-\m-bn A-b-°pw. A-\paXn e-`n-°p-∂ ap-d-bv-°v G-s‰-Sp-

Ip-¯n-\n-d-¨v hn-Â-¸-\-bv-¡m-bn sIm−pt]m-b B-Sp-Isf t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn aq-hm-‰p-]p-g: s]-´nHm-t´m-bn¬ Ip-Øn-\nd-®v hn¬-∏-\-bv-°m-bn sIm- ≠ p- t ]m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ B-SpI-sf aq-hm-‰p]pg t]m-enkv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. hym-gm-gv-N-cm{Xn I-t®-cnØmg-Øp \n-∂m-Wv c≠v Hmt´mdn-£-I-fn¬ ap-∏-Øn-\mev B-SpI-sf sIm-≠p-t]m-Ip∂-Xn-\n-sS ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Hmt´m-Ifpw I-®-h-S-°m-scbpw ss{U-h¿-am-scbpw t]m-en-kv Ikv-‰-Un-bn-se-SpØp. I®-hS°mcmb C-c-´ k-tlm-Z-c≥-

°¬ \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-°pw.

hn-tZ-i-bm-{X-¡mÀ Ip-Sp-§n

s\-Sp-ºm-t»cn: dn-bm-Zn-se sh≈-s∏m-°w aq-ew A-ta-cn-°-bnte°pw bq-tdm-∏n-te°pw t]mtI-≠n-bn-cp-∂ \n-c-h-[n-bm-{X°m¿ I-gn-™-Znh-kw cm{Xn s\-Sp-ºm-t»-cn hn-am-\-Øm-h-fØn¬ Ip-Spßn. dn-bm-Zn¬ \n∂pw ssh-Io-´v h-∂p cm{Xn C-hnsS \n∂pw apw-ss_Ivv t]m-th≠n-bn-cp-∂ F-b¿-C¥ym hn-am\w F-Øn-t®-cm-Xn-cp-∂-Xm-Wv {]-iv-\w kr-„n-®Xv.

I-f-a-t»cn: A-¥m-cm{„m {In°-‰v tÃ-Un-b-Øns‚ \n¿-am-WØn\v I-f-a-t»-cn F-®v.Fw.Sn `q-an A\p-tbm-Py-am-sW∂pw Cu `q-an G-s‰-Sp-Øv kvt‰-Un-bw \n¿-am-W-Øn-\v k¿-°m¿ X-øm-dm-h-Wsa-∂v I-f-a-t»-cn ]u-c-k-an-Xn B-h-iy-s∏´p. hyhkm-b B-h-iy-߃-°m-bn G-s‰-Sp-Ø `q-an h¿j-ß-fm-bn X-cn-im-bn In-S-°p-I-bmWv. I-f-a-t»-cn sd-bn¬-th tÃ-j-\pw ko t]m¿´v˛ Fb¿-t]m¿´v tdmUv, hn-am-\-Ømh-fw Xp-Sßn-b bm-{Xm ku-I-cy-ßfpw X-cn-im-bn -In-S-°p∂ 100 I-W-°n-\v G-°¿ I-c `q-an°v bm-sXm-cp ]m-cn-ÿn--I {]-iv-\hpw C√m-ØXn-\mepw tÃUn-bw \n¿-Ωm-W-Øn-\v F-®v.Fw.Sn `q-an A\ptbm-Py-am-sW-∂v tbm-Kw A-h-X-cn-∏n-® {]-ta-bw Nq-≠n-°m´n. \-K-c-k-`-bn-se 10 sk‚ v ap-X¬ c-≠v G-°¿ h-sc hn-kv-Xo¿-W-ap-≈ 53 Ip-f-߃ sI-´n kw-c£n-®v Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- m-bn kw-c-£n-°-Wsa∂pw A-\-[n-Ir-X-am-bn ssItb-dn-bn-´p-≈ ]pg-I-fpw tXm-Sp-Ifpw ssItb-‰-Øn¬ \n∂pw Xncn-®p-]n-Sn-°m≥ \-Kc-k-` X-øm-dm-h-W-sa∂pw

aq-hm-‰p-]p-g: B¿.Sn.Hm bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ aq-hm-‰p-]p-g, tIm-X-aw-Kew, Ip-∂-Øp-\m-Sv Xm-eq-°p-I-fn¬ \-SØn-b hml-\ ]cn-tim-[-\-bn¬ 112 hml-\-߃ ]n-Sn-IqSn. ]n-g-b-S-∏n®p. 87900 cq-]-bm-Wv ]n-g Cu-Sm°n-bXv. A-an-X-`m-cw I-b-‰n-b 19 hml-\-߃-°pw sse-k≥-kn√mØ A-©pw,i-cnbmb sse-‰pIƒ C√m-Ø 29 hm-l-\-߃°psa-Xn-sc \-S]-Sn kzo-I-cn®p. \n-Ip-Xn A-S-°m-Ø aq-∂v hm-l-\-߃ ]n-Sn-s®-Sp-Øp.

t^mÀ-«p-sIm-¨n-bn tam-jWw

tXm-∏pw-]Sn: t^m¿-´p-sIm-®n sh-fn-bn¬ ]-e-Nc-°v I-S \-S-Øp∂ B‚-Wn-bp-sS I-S Ip-Øn-Øp-d-∂v 1500 cq] tam-„n-®-Xm-bn ]cmXn. C∂-se cm-hn-se I-S Xp-d-°m≥ h-∂-t∏m-gm-Wv tam-j-W hnh-cw A-dn-bp-∂Xv. k-ao]-sØ aq-∂v I-S-I-fnepw tam-j-W {i-aw \-S-∂n-´p≠v. ]-≈p-cp-Øn-bn-se sam-ss_¬ t^m¨ I-S Ip-Øn Xpd-∂v ]-tØm-fw t^m-Wp-Iƒ I-gn-™ Znh-kw tam-„n-®n-cp-∂p.

a-WÂ h-©n-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn

Im-eSn: A-\-[nIr-X a-W¬ am^n-b kw-L-Øn-s‚ c-≠p-h-©nIƒ ]n-Sn-IqSn. Ime-Sn a-W-∏p-d-Øn-\v k-ao-]-Øp-\n-∂v \n-d-sb- aW-ep-am-bn Ime-Sn t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp∂p. I-\m¬ ]m v, \-º¿ Xp-S-ßn-b-hsbm-∂p-an√m-Ø h-©n-I-fm-Wv I-Ã-Unbn-se-Sp-ØXv. cm-{Xn-bn¬ a-W¬ hm-cn-bn-cp-∂ kw-Lw t]m-en-kns\ I≠v Hm-Sn a-d-bp-I-bm-bn-cp∂p. H-°¬ I-S-hp-ß-I-S-hn-se h©n-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. t_m-´n-seØnb t]m-en-kv h-©n-Iƒ sI-´n-h-en-®v kv-t‰-j≥ I-S-hn-se-Øn-®p-tI-sk-Sp-Øp.

t_m-[-hXvI-cWw

{Sm^n¡v \n-b-{´n¨ Ip«n t]m-enkv \m-«p-Im-cn Iu-Xp-I-ap-WÀ¯n ^n°v \nb-am-h-t_m[w e`y-am°pI F∂ e£y-tØmsS {Sm^n°v \nb-{¥n® Ip´n t]menkv sl¬sa‰v [cn-°m-sX hml\w HmSn-®-hsc ]nSn-IqSn Xm°oXv sNbvXp. CXn¬ CcpN{I hml-\-tam-Sn® kv{XoIfpw Dƒs∏-´p. ko‰v s_¬‰v CSmsX, samss_¬t^m¨ D]-tbm-Kn-®v,sX-‰mb coXn-bn¬ Hmh¿tS°v sNbvXp,-B-\m-h-iy-ambn t^m¨ apg°n KXm-KX \nb-a-߃ ewLn®v hml\w HmSn-®-h-sc Ch¿ ssItbmsS ]nSn-IqSn. t_m[-h¬°-cWw \S-Øn. Ip´n t]menkns\ Ifn-∏n-Im≥ {ian-®-h¿°v Xm°oXv \¬Im\pw Ch¿ ad-∂n-√.

W¬-Iq-\-bn¬ Xm-h-f-am-°n-bn´p-≈ \m-b Hm-Sn-sb-Øn B¬{^-Un-s\ I-Sn-®p-ap-dn-th¬-∏n®Xv. ]-eh-´w B¬-{]-Un-s‚ tZ-l-tØ-°v Nm-Sn-°-bdn-b \mbsb I-øn-ep-≠m-bn-cp-∂ _mKv sIm-≠v X-S-s™-¶nepw AXn-s\ a-dn-I-S-∂m-Wv B-{I-an®Xv. G-Xm\pw Znh-kw ap-ºv c≠p-h-bkm-b H-cp-°p-´n-sb \m-

¿), Bkn-b-`mbn (a-´m-t©-cn), tI{μobhnZym-eb (hn-√nMv-S¨ sFe‚ v), tI{μob-hn-Zym-eb (sF.-F≥.-Fkv t{ZmWm-Nmcy), F≥.- F-kv.- F-kv lb¿ sk-°≥Udn kvIqƒ (Xr-∏qWn-Øp-d), tI{μob-hn-Zym-eb (Kn-cn-\-K¿) F∂n-hn-S-ß-fnse A©p-ap-X¬ 10 hb-kp-h-scbp≈ Ip´n-Isf ]s¶-Sp-∏n-®psIm-≠mWv t_m[-h-XvI-cW ]cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn-∏n-®-Xv. amPnIv IYm-]m-{X-amb hnt mbpw c≠p-Ip-´n-I-fp-amWv A\n-ta-j≥ Nn{X-Ønse IYm- ] m- { X- ß ƒ.- h n- Z ym¿Yn- I ƒ°v, Ah-cpsS AΩ-am¿°v \¬Im≥ F®v.]n Kym-kv In‰p-Ifpw

kΩm-\n-®p.

Bß-IÀjI AhmÀUv

sIm®n: CS-∏≈n tªm°p ]cn[n-bnse IS-a-°p-Sn, tNcm-s\√q¿ ]©m-b-Øp-I-fn¬ \n∂pw If-a-ti-cn, Xr°m-°c ap\nkn∏m-en-‰n-I-fn¬ \n∂pw Bfl-˛an--I® I¿j-Is\ Xnc-s™-Sp°p-∂-Xn-\mbn At]£ £Wn-®p. At]-£-Iƒ s^{_p-hcn A©n-\Iw AXXp Irjn-`-h\p-I-fn¬ ka¿∏n-°W-sa-∂v If-a-ticn Irjn Akn-Â v Ub-d-IvS¿ Adn-bn-®p.

A-´m-cm-{ãm {In¡-äv tÌ-Un-bw F-¨v.Fw.Sn `q-an-bn th-Ww: I-f-a-tÈ-cn ]u-c-k-an-Xn

knhn kv-tä-j-\n \m-b-bp-sS B-{I-a-W-¯n ¢À-¡n-\v ]-cn-¡v

amcm-b Ip-d-hn-e-ßm-Sv B-im-cn ]-d-ºn¬ tPmkv, tPm-kv F-∂nh-¿-s°-Xn-tc - t]me-kv tI-skIm-°-\mSv: Pn√m kn-hn¬ kSp-Øp. ssπ Hm-^nkn-se bp.Un ¢¿-°v B¬-{^-Un-s\ I-e-Œ-td-‰v h-f]-d-hq¿: ]-d-b-°m-Sv el-cn hn- ∏n¬ \m-b B-{I-an®p. I-Sn-tbap-‡ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz- ‰ Po-h-\-°m-c-s\-k-l-{]-h¿Øn¬ ho-Sp-Iƒ tXmdpw t_m- Ø-I¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn[-h¬°-c-W Imw-]-bn≥ \-S- ®v Nn-In¬-k \¬In. Øpw. Un.]n k` ssa-Xm-\nC∂-se cm-hn-se kn-hn¬bn¬ \-S∂ tbm-Kw ]-©mb- tÃ-j-\n-se {][m-\ I-hm-SØv {]-knU‚ v A-c-pW Pm- Øn-eq-sS I-e-Œ-td-‰v h-f-∏n-teXºn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. °v I-S-°p-tºm-gm-Wv C-hn-sS a-

kv kvIqfnse Ip´nI-fmWv A¶-amen ]´-W-Øn¬ ]cn-ioe-\-Øn-s\-Øn-b-Xv. hnZym¿Yn-Iƒ°v k¿°m¿ ]≤Xn {]Imcw {Sm^n°v ]cnio-e\ ]cn-]mSn \S-∏m-Ip-∂-XneqsS Bfl-\n-b-{¥-Ww, t\XrXz-t_m-[w,-K-Xm-KX \nb-a-߃ ]men-°m-\p≈ B¿Phw krjvSn-s®-Sp-°pI F∂n-h-bmWv {][m\ LS-I-ßsf∂v A¶-amen k¿°nƒ C≥sk]vIvS¿ kn.-sF. sP -Ip-cn-bmt°m-kv ]d-™p. ]cn-io-e-\Øn-¬ ]s¶-SpØ Ip´n-Iƒ CØcw Imcy-Øn¬ hfsc Db¿∂ \ne-hm-c-amWv ]pe-¿Øn-b-sX∂v A-t±lw ]d™p.P\-ß-fn¬ IqSp-X¬ {Sm-

sIm®n: ]mN-I-hm-XI D]tbm-Kw, ASp-°f kpc-£n XXzw F∂nh-sb-∏‰n lnμp-ÿm≥ s]t{Sm-fnbw tIm¿]-tdjs‚ `mK-amb F®v]n Kymkv, kvIqƒ Ip´n-Iƒ°p th≠n kwL-Sn-∏n-® t_m[-h-XvI-cW ]cn-]mSn kam-]n®p. Nn{XI--e-bn-eqsS t_m[-h-XvI-cWw F∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ Nn{X-cN\m a’-cw, A\n-ta-j≥ ^nenw {]Z¿i\w F∂nh Dƒs∏Sp-Øn-bn-cp-∂p. tI{μob hnZym-ebw (t\-h¬t_-kv), FwFw Hmdn-b-‚¬ kvIqƒ (Pq-Su¨), kvam-¿Sv kvIq-ƒ (ssh-‰n-e), ^mIvSv kvIqƒ (G-eq¿), `h≥kv (Kn-cn-\-K-

112 hm-l-\-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn

aÂ-ky-_-Ô-\-¯n-\n-sS h-Åw a-dn-ªp

A¶-am-en: Xnc-t°-dnb kabØv A¶-amen ]´-W-Øns‚ lrZb `mKØv {Sm^n°v \nb{¥-W-Øn-\mbn FØnb Ip´n t]men-kns\ I≠v ]ecpw AZv`p-X-s∏-´p. ]s£ AsXm∂pw tI-´-Xmbn `mhn-°msX \nba ewL\w \S-Øn hml\w HmSntIm-´-°¬: Im-dn-\p ]n-∂n-en®-hsc ]nSn-IqSn Xm°oXv \Sn-®v sX-dn-®phoW ss_-°v ¬In hn´-b-®p. \nbaw ewLn-®bm-{Xn-I≥ F-Xn-tc h∂ _- n- h-cn¬ ]pcp-j≥am¿ am{X-a√ \-Sn-bn¬-s∏-´p a-cn®p. tZ-io-b- kv{XoIfpw Dƒs∏-Sp-∂p. ]m-X- sN-\-°-en¬ C-∂seÃpU≥kv t]meokv ]ssh-Io´m-Wv kw-`-hw. F-d-Wm- ≤Xn {]Imcw dpd¬ t]meo-knIp-fw kz-tZ-in a-\p (22) B-W-v s‚ Iogn-ep≈ A©v kv°q-fpa-cn-®-Xv. Iq-sS-bm-{X- sN-bv-X I-fnse Ip´n-Iƒ°mWv t]mF-d-Wm-Ip-fw kz-tZ-inbmb Pn- eokv ]cn-io-e\w \¬Ip-∂-Xv. Xn\v (26) ]-cn-t°‰p. F-d-Wm- CXn¬ ]cn-io-e-\-Øn-\mbn XnIp-f-Øp- \n-∂p ss_-°n¬- hc-s™-SpØ Idp-Ip‰n Ãm¿ Pocn-I-bm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw.

thÀ-]mSv Im-dn-en-Sn-¨p sX-dn-¨p-hoW ss_-¡vbm-{Xn-I³ _-Ên-\-Sn-bnÂ-s¸«p a-cn¨p

3

F¨v ]n Kymknsâ t_m[-h-XvI-cW ]cn-]mSn kam-]n¨p

]cn-]mSn Fd-Wm-Ipfw hna≥kv Atkm-kn-tb-j≥ lmƒ: Bƒ tIcf lm≥Un-{Im-^v‰vkv-sa‚ v sh¬^-b¿ Atkm-kn-tbj≥ B`n-ap-Jy-Øn¬ Ic-Iuie D¬∏-∂-ß-fpsS {]Z¿i\w. A-ar-tX-iz-cn lm-fn¬ Aar-X B-ip-]{Xn: B-ip-]{Xn-I-fn-se A-Wp_m-[ \n-b{¥-W-Øn-s‚ {]m-[m\yw tZio-b Zn-Zzn-\ sk-an-\m¿ cmhnse 8.30 \v U¿-_m¿ lmƒ : ssIc-fn {Im-^v-‰v _-km¿ 10.00 H_tdmƒ-amƒ F-Xn¿hiw {Ku-≠n¬: Nn-°o-kv tlm´v tUm--Kv ^m-Ãv ^p-Uv irw-J-ebp-sS D-Zv-LmS-\w \-Sn kw-hrXm kp-\n¬ 5.00 I-eq¿ tÃ-Un-bw : kn._n.F-kv.C, sF.kn.Fkv.C kw-ÿm--\ I¨h≥-j≥ D-Zv-LmS-\w h-b-em¿ c-hn

KOCHI/ekm

b I-Sn-®p-Iodn-b kw`-hw Im-°\m-Sv D-≠m-bn-cp∂p. I-e-Œ-td-‰n¬ kq-£n-®n-´p≈ a-W¬ Iq-\I-fn¬ am-f-߃ D-≠m-°n-bm-Wv \m-b-Iƒ C-hnsS Xm-h-f-am-°n-bn-´p-≈Xv. Im‚n-\n-se `-£-Whpw I-gn-™pIq-Sm≥ Xm-h-fhpw kp-c-£n-Xam-bn I-e-Œ-td-‰v h-f-∏n-ep-≈-XmWv \m-bIq-´-߃ C-hn-sS s]cp-Im≥ Im-c-Ww.

tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. tbm-K-Øn¬ ]n Fw _o-cm-Ip-´n A-[y-£-Xh-ln-®p. A-ep]p-c k-°o¿, F≥ F ap-lΩ-Zv Ip´n, P-eo¬ ]m-a-ßmS≥, d-^o-Jv Xm-\Øv, sI Fw ]-coXv, P-am¬ I-S-∏n-≈n Xp-S-ßn-b-h¿ kwkm-cn-®p.

hn-ZymÀ-YnI-sf I-b-äm-¯ _Êp-IÄ XS-ªp a-´m-t©cn: kz-Im-cy _-kp-I-fn¬ hn-Zym¿-YnIsf I-b-‰m-Xn-cp-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bqØv-tIm¨-{K-kv ]-\-b-∏n-≈n afi-ew I-Ωn-‰nbp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ _- p-Iƒ X-S™p. ÿn-c-am-bn hnZym¿-YnI-sf I-b-‰m-sX _- p-Iƒ Aan-X th-KX-bn¬ Hm-Sn®p-t]m-hp∂-Xv ]-›n-a-sIm-®n¬ ÿn-c-amWv. afi-ew {]-knU‚ v A-^v-k¬ Aen, Pn√m \n¿-hm-l-I k-an-Xn Aw-Kw j-ao¿ hfh-Øv t\-XrXzw \¬-In.

Npcp¡¯nÂ

Izn-kv aÂ-k-c-¯n Nn-·-b h-SpX-e H¶mw Øm-\w I-c-Ø-am-¡n

a-´m-t©cn: I-cp-th-en∏-Sn Sm-tKm¿ sse-{_-dn-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ dn-π-_n-Iv Zn-\-Øn¬ bp.]n hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v th≠n kw-L-Sn-∏n-® am-ÿ B\-μv tZ-hv sa-tΩm-dn-b¬ Izn-kv a¬-k-c-Øn¬ h-Sp-X-e Nn-∑-b kv-Iq-fn-se sU-\o-‰ sa≥kn-k v-H∂mwÿm-\w I-c-ÿ-am°n F-h¿ tdm-fn-Mv t{Sm-^n t\Sn. t^m¿-´p-sIm-®n sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-se tjmfn-b sdPn, `-hy {]-tam-Zv F-∂n-h¿ c≠mw ÿm-\w I-c-ÿam°n. F-kv B¿ \m-b¿ hn-P-bn-Iƒ-°v t{Sm-^nbpw Iym-jv A-hm¿Upw hn-Xc-Ww sN-bvXp. F-kv B¿ \mb¿, kn Fkv tPm-k^v, sI \m-cm-b-W Ip-dp-∏v , sI sP tPmk-^v F∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

{Km-a-¸-©mb-¯v Aw-K-§Ä A-S-¡w 17 t]À-¡p ]-cn¡v

Xq°p-]m-ew: kn.Un.F-kv kv‰-Un Sq¿ t]m-b hml-\w t{_-°v t]m-bn A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-K߃ A-S-°w 17 t]¿-°p ]-cn-°v. aqhm-‰p-]p-g Xn-cp-am-dm-Sn ]-©mb-Øv {]-knU‚ v _o-\, Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]gvk≥ A-\n-Xm t__n, Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ _nPp, ]-©mb-Øv sa-w_¿ tPm-_n tPm¨, kn.Un.F-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ P- n tPm-k^v, hn.C.H s_-∂n ]b-kv A-S-°w 17 t]¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰Xv. C-h¿ I´-∏-\-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{X-bn-¬ Nn-In¬k-bn-emWv. C∂-se cm{Xn G-tgm-sS ]p-fn-b≥a-e˛ I-´-∏-\ dq-´n-em-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. t{_-°v t]m-b sSwt]m {Smh-e¿ Xn-´-bn¬ C-Sn-®p \n¿-Øn-b-Xn-\m¬ h≥ Zpc-¥w H-gnhm-bn. C-Sp-°n Pn√-bp-sS hnhn-[ `m-K-߃ k-μ¿-in-®v a-Sß-th-bm-Wv A-]-ISw.

ss{U-hn-Mv sS-kv-än-\v ap-¼v ]-cn-ioe-\w

Im-°-\mSv: ss{U-hn-Mv sS-Ãn-\v lm-P-cm-Ip-∂-Xn-\v ap-ºv A-t]-£-Iƒ-°v \n¿-_-‘n-X-]-cn-ioe-\w \¬-Ip-∂ ]≤Xn Pn√-bn-se F√m B¿.Sn.Hm-^o-kp-I-fn-epw k_v Hm-^okp-I-fnepw \n-e-hn¬ h∂p. F-d-Wm-Ip-fw B¿.Sn.Hm-^okn-\p-Io-gn-ep-≈ 62 ss{U-hn-Mv kv-Iq-fp-I-fp-am-bn k-l-I-cn®m-Wv ]-cn-io-e-\ sa-∂v B¿.Sn.Hm kn Pn ssa-°nƒ A-dnbn-®p. B-gv-N-bn¬ 400 t]¿-°m-Wv ]-cn-ioe-\w _p[≥, i\n Zn-h-k-ß-fn¬ Hm-^o-kv k-a-b-Øn-\p apºpw ti-jhpw ¢m-kp-Iƒ \-S-Øpw. te-tW-gv-kv sse-k≥-kv e-`n-®-h¿-°m-bn tdm-Uv D-]tbm-Kn-t°-≠ coXn, tdm-Uv \n-baw, kn-·-ep-Iƒ Xp-S-ßnbh-sb Ip-dn-®v ¢m-kv D-≠m-Ipw. ]-cn-io-e-\-Øn-s‚ Npa-Xe U-]yq-´n {Sm≥kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ ]n F ssk-\p-±o\mWv. ]≤-Xn bp-sS D-Zv-LmS-\w C-∂v c-≠n-\v Im-°-\m-Sv \S-°pw.

_mÀ A-tkm-kn-tb-j³ `m-c-hm-ln-IÄ

tXm-∏pw-]Sn: sIm-®n≥ _m¿ A-tkm-kn-tbj-s‚ ]pXn-b `m-c-hm-lnI-sf Xn-c-s™-SpØp. {]-kn-U‚ v AUz. tPmk^v C-S-°m´n, sk-{I´-dn AUz. sI F-kv {in-en-Ip-am¿, ssh-kv {]-knU‚ v hn F≥ i-inI-e, tPm-bn‚ v sk-{I´-dn AUz. {^m≥-ko-kv \n-Ivk¨, {S-j-d¿ AUz. sI ]n jn_p F-∂nh-sc Xn-c-s™-SpØp.

dn-¹-_n-Iv Zn-\w B-tLm-jn-¨p

B-ep-h: Ip-™p-Æn-°c 58˛mw \-º¿ A-¶-W-hm-Snbn¬ dn-π_n-Iv Zn-\w B-tLm-jn®p. I-Spßq¿ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-knU-‚ v sI sI Pn-∂m-kv ]Xm-I D-b¿Øn.N-S-ßn¬ tªm-°v ]©mb-Øv saw-_¿ `-{Zm-tZ-hn, hm¿-Uv sa-w_¿ ko\-Øv P-eo¬, A-¶-W-hm-Sn So-®¿ {io-c⁄n-\n, kp-ss_¿ \-Sp-∏-d-ºn¬, d-^o-°v I-Sp-°m-´v ]-s¶-SpØp.

D-Zv-LmS-\w c-−n-\v

Im-°-\mSv: Xr-∏p-WnØp-d \ntbm-P-I-a-fi-e-Øn-se k-ºq¿W ssh-Zyq-Xo-I-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w A-Sp-Ø-am-kw c≠n-\v ssh-Io-´v 5.30 \v Im-°-\mSv Hm-∏¨ tÃ-Pn¬ ssh-Zyq-Xn a{¥n F sI _m-e≥ \n¿-h-ln°pw. sI _m-_p Fw.-F¬.F Ip-™p-Æn-°c 58˛mw \-º¿ A-¶-W-hm-Sn-bn¬ \-S-∂ dn-π-_n-Iv Zn\m-tLm-j N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-°pw. I-Sp-ß√q¿ {Km-a-∏©mb-Øv {]-knU‚ v sI sI Pn-∂m-kv ]Xm-I D-b¿-Øp-∂p

29-01-11 ekm  
29-01-11 ekm  

]- c o- £ m t»m- ¡ v D- Z v - L mS- \ w C- ¶ v C- e - { În- I v t]m- k v ä v C- S n- ¨ p- X- I À¯p ]n - s I Ip™m- e n- ° p- ´ n°v ]n¥pW {]-...