Issuu on Google+

2

30 P-\phcn 2011 Rmb¿

kozhikode/cl

\Kcw/ \m«n³]pdw bp-hm-hn-s\ X-«n-s¡m-−pt]m-bn ]-Ww I-hÀ-¨: kq-{X-[m-c³ ]n-Sn-bnÂ

hntij§Ä

tlmÀ-¯q-kv a-e-_m-dn¡-kv k-ky-kÀ-h-kzw D-Zv-LmS-\w H-¶n-\v

tIm-gn-t°mSv: h-\w-h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n°p--∂ C-´n A-Nyp-X≥ kv-am-cI tlm¿-Øq-kv a-e-_m-dn°--kv k-ky-k¿-hkzw A-Sp-Ø-amkw H-∂n-\p a{¥n _n-t\mbv hnizw D-Zv-LmS-\w sN-øp-sa∂p ap-Jy h-\-]m-e-I≥ sI hn kp-{_-“-Wyw hm¿-Øm k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. tI-c-f h-\w˛h-\y-Po-hn hIp-∏v dn-k¿-hv t^m-d-kv-‰m-bn {]-Jym-]n-® Nm-en-bw k¿-°m¿ X-Sn Unt∏m ÿ-e-ØmWv ]≤Xn \-S-∏m-°n-bXv. tlm¿-Øqkv a-e-_m-dn-°q-kn¬ {]-Xn-]mZn-® F√m k-ky-ßfpw H-∂n-®v H-cp ÿe-Øv \-´p h-f-¿-Øns°m-≠p s]m-Xp-P-\-ß-ƒ°pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw K-th--jI¿°pw a-\- n-em-°m-\pw ]T\ -K-th-j-W-߃ \-S-Øm\pw D-X-Ip-∂ hn-[-Øn-em-Wv ]≤Xn. C-´n A-Nyp-X≥ kv-a-m-c-I k-ky-k¿-hkzw F-∂mWv ]≤--Xn-°v \m-a-Ic-Ww sN-bv-Xn-cn°p-∂-Xv. cm-hn-se 10\v a{¥n F-f-a-cw -I-cow A-[y-£-X- h-ln°pw. Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI Pao-e, I-em- kmw-kv-Imcn-I \mb-I-∑mcm-b Fw Sn hm-kp-tZ-h≥ \mb¿, ]n sI tKm]n, ]p-cpj≥- I-S-ep≠n, ]n B¿ \m-Y≥, kn F tI-ih≥, am-ap-t°mb, F k-Pn-Ip-am¿, k-Xy-\mY≥ ]-s¶-SpØp.

sF._n.Fw.kn Hm-^n-kv Xpd¶p

tIm-gn-t°mSv: F≥.B¿.sF tk-h-\-ß-fn¬ hn-Z-Kv-[cm-b C≥-sh-kv-‰v-sa‚ v, _n-kn\-kv amt\-Pv-sa‚ v sk‚¿ (sF.-_n.Fw.-kn) {Kq-∏v tIm-gn-t°m´v Hm^n-kv Xp-d-∂-Xm-bn No-^v F-Ivkn-Iyq-´ohv Hm-^n-k¿ ]n sI kPn-XvIp-am¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn®p. ]p-Xn-bd tdm--Un¬ lm-∏n _n¬-Un-ßv-kn-em-Wv Hm-^n-kv {]-h¿-Øn-°p-I. C-¥y-bn-se ^n-\m≥-jy¬ am¿-°-‰p-I-fn¬ hnhn-[ \n-t£-]-߃ \-S-Øm\p-t±-in-°p-∂ a-e-_m-dp-Imcmb {]-hm-kn-Iƒ-°v F√m {]-^j-\¬ tk-h-\-ßfpw ]n-¥pWbpw \¬-Ip-I-bm-Wv taJem Hm-^n-kn-s‚ e-£yw. Xr-iq-cnepw s^-{_ph-cn BZy-hm-cw taJem Hm-^n-kv Xp-d°pw. Cu km-ºØn-I h¿-jw B-Zy -]m-Zw X-s∂ Xn-cp-h-\-¥]p-c-tØ°pw {]-h¿Ø-\w hym]n-∏n-°p-sa∂pw k-Pn-Øv ]d™p.

tPm¬-k¬ U-nkvv-{Sn-_yq-«À-amÀ ka-cw ]n³-h-e-n-¨p

kwÿm-\ kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ H-∏-\-bn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Snb Im-en-°-‰v F-®v.F-kv.F-kv t^m¿ lm‚n-Im-]v-Uv sImf-Ø-d Sow

h-SI-c: bp-hm-hn-s\ X-´n-s°m≠p-t]m-bn {Iq-c-am-bn a¿-Zn-®v ]Ww I-h¿-∂ kw-L-Ønse kq{X-[mc-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. ao-Ø-e-ßm-Sn a-Æ-tbm-S≥ ho´n¬ A-jv-d-^v (39)s\-bm-Wv dqd¬ F-kv.]n-bp-sS {]-tXy-I ss{Iw -kv-Izm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. hS-I-c kn.Fw B-ip-]{Xn ]--cn-kc-Øv Xm-a-kn-°p-∂ hn-tZi km-[-\-ß-fp-sS hn¬-∏-\°m--c-\mb kqd-Øv a≥-kn-en¬ A-kvean(35)s\-bm-Wv X-´ns°m--≠p-t]m-bn ]-Ww I-h¿-∂v I-cn-bm-Sv ]p-gbv-°-cn-In¬ X-≈nb-Xv. C-°-gn™ 14\v cm-{Xn \-S∂ kw-`-h-Øn¬ ]-cn-t°-‰ Akvvew Nn-In¬-k-bn-emWv. C-Sn-°-´- sIm-≠m-Wv A-jv-d-

^n-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ \m-ew-K -kwLw a¿-±n-®Xv. hntZ-i km-[-\-߃ hn¬-∏\ \-S-Øp-∂ A-kv -ean-s\ hntZ-i I-d≥kn D-s≠-∂v ]d-™v ]-≈n-°m-Sv ]-cn-k-c- Ajvd^v tØ-°v hn-fn-°p-Ibm-bn-cp∂p. A-kv-e-an-s\ X-{¥]q-¿hw Im-dn¬ I-b-‰n 23,000 Zn\m-dpw 75,000 cq-]bpw X-´n-sb-SpØp. ]n-∂o-Sv tZ-l-]cn-tim-[-\ \-SØm-\p-≈ {ia-sØ A-kvew XS-™-tXm-sS {Iq-c-am-bn a¿-±n-®v I-cn-bm-Sv ]p-g-bv-°-cn-In¬ X≈n. ssk_¿-sk√n-s‚ k-lmb-Øn¬ \-SØn-b A-t\z-j-W-

¹mÌnIv amen-\-y-apà {]J-ym-]\w C¶v kp{]nw tImSXn PUvPn \nÀh-ln¡pw tIm-gn-t°m-Sv: H-Iv-tSm-_¿ c≠n-\v Xp-S-°w- Ip-dn-® b-⁄Øn-s‚ -k-am-]-\w Ip-dn-®p- Pn-√sb C-∂v am-en-\-y-ap-‡ Pn-√-bmbn {]-J-ym-]n-°pw. tIm-gn-t°mSv _o-®n-se Hm]¨ F-b¿ tÃPn¬ ssh-Ip-t∂-cw \m-en-\p kp-{]nw-tIm-S-Xn P-Uv-Pn-bpw \yq-\-]-£ hn-Z-ym-`-ym-k ÿm-]\-ß-fp-sS tZ-io-b I-Ωo-j≥

sN-b¿-am-\p-am-b P-Ãn-kv Fw F-kv F kn-±oJn {]-J-ym-]-\w \-S-Øpw. tI-{μ B-`-y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-f-fn cm-a-N-{μ≥, a-{¥n Ff-a-cw I-cow, Fw sI cm-L-h≥ Fw.--]n, ta-b¿ F sI t{]-a-Pw, Fw.--F¬.-Fam¿, Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI P-ao-e, km-aq-l-nI˛ cm-jv-{So-b-˛ kmw-

kv-Im-cn-I cw-K-ß-fn-se {]-apJ¿ kw-_-‘n-°pw.{]-J-ym-]-\ th-Zn-bm-b _o-®v Hm]¨ tÃ-Pv ]-cn-k-c-Øv cmhn-se 10 ap-X¬ {]-Z¿-i-\-am-cw`n-°pw πm-Ãn-Iv am-en-\-y-ap-‡ Imw-]-bn-\p-am-bn _-‘-s∏-´ 200 Hm-fw t^m-t´m-{Km-^p-Iƒ, Nn-{X-Im-c-∑m¿ Iym-w-]n¬ h-c-® 100 Hm-fw Nn-{X-߃, ]-{X I-

´nMp-Iƒ, _-Z¬ D¬-∏-∂-߃ F-∂n-h-bm-Wp {]-Z¿-in-∏n-°pI. k-©n-I-fp-sS hn-]p-e-am-b {]-Z¿-i-\w, hn-hn-[-bn-\w N-≠nsØm-´n-Iƒ, {Ko≥ Km¿-Up-Iƒ F-∂n-h-bp-sS {]-Z¿-i-\-hpw Hcp-°n-bn-´p-≠v.am-en-\y \n¿-am¿-P-\-hp-ambn _-‘-s∏-´p hn-hn-[ G-P≥kn-I-fpw hy-‡n-I-fpw \n¿-an-®

\o-Xn-\ym-bcwK-¯v \n-e-hn-ep-ÅXv 1950se ku-I-cy§Ä: ssl-t¡mS-Xn No-^v P-Ìn-kv hSI-c: 1950 ¬ 40 tIm-Sn P-\߃ D-≠m-bn-cp-∂ k-ab-Øv \n-e-\n¬-°p-∂ A-Snÿm-\ ku-I-cy-sa C-t∏mgpw \o-Xn\ym-bcwK-Øv \n-e-hn-ep-≈q-sh∂v ssl-t°mS-Xn No-^v P-Ãnkv P-kvX - n sN-et- a-iz¿. hS-Ic tIm¿-´v tImw-π-Iv-kn¬ Ip-Spw_-tImS-Xn D-Zv-LmS-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. A-Snÿm-\ ku-I-cy-ß-fp-sS A-`mhw \o-Xn-\ym-bcwK-sØ kp-Kaam-b {]-h¿-Ø-\-Øn-\v X-S- hS-Ic tIm¿-´v tImw-π-Iv-kn¬ Ip-Spw-_-tImS-Xn D-Zv-LmS-\w am-hp-∂p≠v. kwÿm-\ k¿-°m¿ \o-Xn- ssl-t°mS-Xn No-^v P-Ãn-kv P-kv-Xn sN-e-ta-iz¿ \ym-b cwK-Øv \o-°nhbv-°p- \n¿-h-ln-°p∂p

∂ ]≤-Xn hn-ln-Xw \m-a-am-{Xam-sW∂pw \o-Xn-\ym-b cwKØv {]-h¿-Øn-°p-∂-h¿ hn-a¿-i-\-ß-fn¬ \n∂pw hn-´p \n¬-°--W-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. B-`y-¥-c a{¥n tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X hln-®p. P-Ãn-kv ]b-kv kn Ipcym--t°m-kv ap-Jy {]-`m-jW - w \S-Øn. Fw sI t{]w-\m-Yv Fw.-F¬.-F, \-Kc-k` - m sN-b¿ - t- ]-gvk - ≥ ]n ]n c-RvP - n-\n, ap-≥ Fw.-]n ]-n k-Xo-tZhn, Pn√m P-UvP - n Fw ]n C-kv-am-bn¬, A-Uz. ]n Fw tkm-ak - p-μc - ≥ kw-km-cn-®p.

tUm-I-yp-sa‚-dn-Iƒ, {l-k-z-Nn{X-߃, Im¿-´q¨ kn-\n-a-Iƒ F-∂n-h D-®-bv°v c-≠p ap-X¬ {]-Z¿-in-∏n-°pw.ssh-Ip-t∂-cw A-©n-\v Bcw-`n-°p-∂ I-em- k-‘-y-bn¬ ]´p-dp-am¬ ]-cn-]m-Sn-bn-se-bpw sF-Un-bm Ãm¿-knM¿ ]-cn-]mSn-I-fn-se-bpw I-em-Im-c-∑m¿ kw-Ko-X- hn-cp-s∂m-cp-°pw.-

Øn¬ am-ln ]m-e-°-c-bn¬ \n-∂v A-jv-d-^n-s\ ]nSn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp∂p. a-‰v aq-∂v {]-Xn-Iƒ-s°-Xn-tc A-t\zjWw Du¿-Pn-Xam°n. hS-I-c dq-d¬ F-kv.]n \oc-Pv Kp-]v-X-bp-sS {]tXy--I kv-Izm-Uv Aw-K-ßfm-b Un-ssh.-F-kv.-]n sI {]Zo-]v Ip-am¿, kn.---sF Fw sIjmPn, F-kv.-sF Fw ]n cm-tPjv, F.-Fkv.-sF kp-[m-Ic≥, slUv-tIm-¨-kv-‰-_nƒ-amcm-b B¿ hn-Pb≥, kn F-®v Kw-Km-[c≥, sI ]n cm-Po-h≥, sI bqk^v, F a-Ωq-´n F-∂n-hcm-Wv A-t\z-j-W kw-L-Øn-ep≈Xv.

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: aq-gn-°¬-˛-saUn-°¬ tIm-tf-Pv tdm-Uv A`n-hr-≤n-s∏-Sp-Øp-∂ {]-hrØn \m-sf B-cw-`n-°p-∂-Xn\m¬ \m-sf ap-X¬ {]-hr-Øn Xo-cpw h-sc Cu tdm-Un-eq-sSbp-≈ hm-l-\ K-Xm-K-Xw \ntcm-[n-®p. Cu h-gn t]m-th≠ hm-l-\-ß-ƒ ]-≈n-Ømgw˛-Nm-e-t°m-Sv h-b¬ h-gn t]m-th-≠-Xm-Wv.-

\gvk-dn I-temÂk-hw

tIm-gn-t°mSv: ]p-Xn-b-d tkh-Ins‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® \-gvk-dn I-tem¬khw I-em-c-Xv-\w \m-Sym-Nm-cy≥ Kp-cp tN-a-t©-cn Ip-™n-cm-a≥ \m-b¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. tI-c-f km-ln-Xy A-°mZ-an Ahm¿-Uv tP-Xm-hv a-eb-Øv A∏p-Æn-sb B-Z-cn®p.

am-en-\y-ap-à {]-Jym-]-\w: hn-ZymÀ-Yn-I-fpw A-[ym-]-I-cpw ]-s¦-Sp-¡-Ww tIm-gn-t°m-Sv: πm-Ãn-Iv am-en-\y-ap-‡ tIm-gn-t°m-Sn-s‚ {]-Jym-]\w \-S-°p-∂ tIm-gn-t°m-Sv _o-®v Hm-]¨-tÃ-Pv ]-cn-k-c-tØ-°v ss{]-a-dn, ssl-kv-Iqƒ, l-b¿sk-°-≥U-dn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ Ip´n-Iƒ, A-[ym-]-I¿, {]-[m-\m-[ym-]-I¿, ]n.-Sn.-F Aw-K-߃ F∂n-h-sc-Øn-t®-c-W-sa-∂v hn-Zym-`ym-k U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ sI hnt\m-Zv _m-_p A-dn-bn-®p. C-∂v ssh-Io´v \m-en-\m-Wv {]-Jym-]-\w.

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv \-jv-S-s¸-«-hÀ-¡v Uyq-¹n-t¡-äv ImÀ-Uv tIm-gn-t°m-Sv: thm-´¿ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv \-jv-S-s∏-´-h¿-°v Uyqπn-t°-‰v Im¿-Up-Iƒ s^-{_p-h-cn H-∂v ap-X¬ 11 h-sc tIm-gn-t°mSv Xm-eq-°v Hm-^n-kn¬ \n-∂p hn-X-c-Ww sN-øpw. 0070˛02˛101˛99 F-∂ io¿-j-I-Øn¬ 25 cq-] N-em≥ A-S-®v N-em≥ c-io-Xn-bpw dkn-U≥-kv k¿-´n-^n-°-‰pw h-b-kv sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-bpw k-lnXw C-e-Iv-j≥ hn-`m-K-Øn¬ lm-P-cm-h-Ww.-

Cuh\nMv tem tImfPpI-fpw {Kma \ymbmeb§fpw Bcw`n¡pw: a{´n tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv Cu-h-\nMv tem tIm-f-Pp-I-fpw {Km-a-\ym-bm-e-b-ß-fpw B-cw-`n°p-sa-∂v B-`y-¥-ca-{¥n tImSn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥. h-S-Ic tIm-S-Xn k-ap-®-b-Øn¬ Bcw-`n-® Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ A-[y-£X h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. Cu-h-\nMv tem tIm-f-Pp-Iƒ B-cw-`n-°m≥ ssl-t°m-S-Xnbp-am-bn _-‘-s∏-´v \-S-]-Sn-sbSp-°pw. Cu km-º-Øn-I h¿-jw Xs∂ 30 {Km-a \ym-bm-e-b-߃°v kw-ÿm-\-Øv Xp-S-°w Ip-

dn-°pw. Pp-Uo-jy¬ Hm-^n-k¿am¿-°pw Po-h-\-°m¿-°pw I£n-Iƒ-°pw tIm-S-Xn-I-fn¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyw h¿-[n-∏n°pw. 13mw [-\-Im-cy I-Ωo-j≥ Pp-Uo-jy-dn-°v am-‰n-h-® 140 tIm-Sn cq-]-bn¬ -\n-∂v 20 tIm-Sn cq-] Cu h¿-jw C-Xn-\p-th-≠n hn-\n-tbm-Kn-°pw. Pp-Uo-jy¬ Hm-^n-k¿-am¿-°v tIm-S-Xn ]-cnk-c-ß-fn¬ Xm-a-kku-I-cysam-cp-°p-w. C-t∏mƒ kw-ÿm-\-Øv 18 Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-Iƒ D-s≠∂pw H-º-Xv e-£-tØm-fw tIkp-Iƒ Xo¿-∏p-I¬-∏n-°m-\m-

bn kw-ÿm-\-Øv Ip-Spw-_-tImS--Xn-I-fn¬ F-Øn-bn-´p-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

ImÂ-\-S-bm-{X-¡mc-\v ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-¡v

tIm-gn-t°m-Sv : tN-hm-bq¿ {]-kt‚--j≥ kv-Iq-fn-\p k-ao-]w ss_--°n-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{X°m-c-\v Kp-cp-X-c ]-cn-t°‰p. tNhm-bq¿ sh-≈m-´pI-≠n sIm-®ptZ-h-ky-(65)bv°mWv ]cn-°v. Cbmsf sa-Un-°¬ tImf-Pv Xo-{h-]-cnN-c-W hn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-∏n®p. C∂-se cm-{Xn F-´n-\m-Wv kw-`-hw.

am[y-a-cwK-¯v {]-Xo-£-bp-sS ]p-Xp-\m-¼pIÄ: sk-an-\mÀ

sF.F³.FÂ H-ä-s¡«v: F-kv F ]p-Xn-b-h-f-¸nÂ

tX-™n-∏ew: am[y-a cwKsØ ]p-gp-°p-ØpI-sf Xp-d-∂p-Im´m≥ Nn-e a-e-bm-fn am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ ss[cyw Im-Wn®-Xv B-i¶-Iƒ-°n-S-bn¬ {]Xo-£ \¬-Ip-∂-Xm-sW-∂v Im-en°-‰v hm-gv-kn‰n Imw-]-kn¬ kw-L-Sn-∏n-® "am-[y-a-ßfpw hn-a-X i-–-ß-fpw' sk-an-\m¿ A-`n-{]m-b-s∏´p. Imw-]n-kn-se tP-W-en-kw ]q¿-h hnZym¿-Yn-I-fp-sS Iq-´m-bv-abm-b am-kv-Im bm-Wv ]-cn-]m-Sn kw-LSn-∏n-®-Xv. tUm. Fw F≥ Im-c-t»-cn, tUm. sP tZ-hn-I, Sn ]n cmPoh≥, l-cn F-kv I¿-Øm hnj-bw A-h-X-cn-∏n®p. Fw ]n {]-im¥v tam-U-td-‰-dm-bn-cp∂p. am-kv-Im I-Ωyq-Wn-b≥˛2011 ssh-kv Nm≥-k-e¿ {]-^. A≥h¿ P-lm≥ kp-t_-cn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI _m-e-Ir-jv-W≥, A-–p√-Øo-^v \-l, sI ]n cm-Po-h≥, tUm. -F≥ ap-l-ΩZ-en kw- sF.F≥.F¬ sk-Iy-pe¿ Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ tI-{μ \n-co-£-I≥ aue-hn km-cn®p. {]-kn-U‚mbn Fw ]n {]-im¥v (Z \yq C-¥y≥ F-Iv-kv- kn Sn A-jvd-^v A-en De-hn kw-km-cn-°p-∂p {]-kv), P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bm-bn F≥ k-PoZv (Im-en°-‰v hm-gv-kn-‰n Imw]-kv), J-Pm-©n-bm-bn A-–p√-Øo-^v \-l (Z lnμp) F-∂nhsc Xn-c-s™-SpØp.

tIm-gn-t°mSv: kwÿm-\ Iu¨-kn-e¿am-cn¬ `q-cn-]-£-hpw X߃ hn-fn-®p tN¿Ø tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-ØXv sF.F≥.F¬ H-‰-s°-´m-bn \n¬-°p-∂p F-∂-Xn-\p sX-fn-hm-sW∂v- kwÿm-\ {]-knU‚ v F-kv F ]p-Xn-b-h-f-∏n¬ ]-d-™p. e-b-\w F-∂-Xv H-cn-°-epw ]m¿-´n-bp-sS A-P-≠-bn¬ C-√. GXp ap-∂-Wn-bn¬ F-∂-X-√ ]m¿-´n-bp-sS {]-iv-\-sa-∂pw ]m¿-´n-sb i-‡n-s∏-Sp-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ-°m-Wp {]-Y-a ]-cn-K-W-\-sb∂pw A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn-®p. ]m¿-´n {]-kn-U‚n-\p ]-c-am-[n-Im-cw \¬-Ip-∂ `-c-W-L-S-\-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv C-Xp-h-sc F√m \-S-]-Sn-I-fpw ap-t∂m-´p t]m-b-sX-∂pw t\-Xm-°ƒ hy-‡-am°n. `q-cn]-£w {]-h¿-Ø-Icpw A-\p-`m-hn-I-fpw e-b-\ hn-cp-≤-cmsW-∂p hy-‡-am-bn. ]m¿-´n-bp-sS ]pXn-b \n-e-]m-Sp-Iƒ ]n-∂o-Sp {]-Jym-]n-°pw. bp-.Un-.F-^n-s\ ]n¥p-W-bv°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w ]-©mb-Øv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ am{Xw kzo-I-cn-®Xm-Wv. tIm¨-{K n-s‚-bpw eo-Kn-s‚bpw \n-e-]m-Sp-I-tfm-Sp hn-tbm-Pn-∏p-≠v. F∂m¬ C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ F√m \n-e-]m-Sp-I-tfmSpw tbm-Pn-t∏m hn-tbm-Pnt∏m C√. C-{_mlnw kp-sse-am≥ tk-´v D-b¿-Øn-∏n-Sn® B-i-bß-sf ]n¥p-W-®-h-cmWv Cu ]m¿-´n-bn¬ F-Øn-bsX∂pw At±lw -]-d-™p.

tIm-gn-t°m-Sv: tPm¨-k¨ B‚ v tPm¨-k¨ D¬-∏-∂-߃ h¿-j-ß-fm-bn hn-Xc-Ww \-SØn-h-∂ c-≠v Un-kv-{Sn-_yq-´¿am-sc ]n-cn-®p-hn-´ Iº-\n D-tZymK-ÿ-cp-sS \-S-]-Sn-Iƒ-s°-Xntc-bpw hym-]m-cn t{Zm-l-\-S-]-SnIƒ-s°-Xn-tcbpw H-∂-c-am-kam--bn Hmƒ tI-c-f Un-kv-{Sn-_yqt´-gv-kv A-tkm-kn-tbj-s‚ t\Xr--Xz-Øn¬ tI-c-f-Øn-se tPm¨-k¨ B‚ v tPm¨-k¨ Un--kv-{Sn-_yq-´¿-am¿ \-S-Ønh∂ ka-cw ]n≥-h-en-®p. I-º-\nbpsS Hmƒ C¥ym ssh-kv {]kn-U‚ v ssh-`-hp-am-bn kwÿm--\ {]-knU‚ v Fw sI iyma--{]-km-Zv ta-t\m≥, P-\-d¬ sk{I-´-dn F-_n F-{_lmw F-∂nh¿ \-S-Øn-b N¿-®-bn-emWp ]cn--lm-c-am-bXvv. A-tkm-kn-tb-j≥ D-∂-bn® B-h-iy-߃ I-º-\n Aw-KoI-cn-°p-Ibpw ]n-cn-®p-hn-´ c-≠v Un-kv-{Sn-_yq-´¿-am-sc ]p-\-ÿm- am-kv-Im I-Ωyq-Wn-b≥˛2011 Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-em ]n-°m\pw Xo-cp-am-\am-b km- Imw-]-kn¬ ssh-kv Nm≥-k-e¿ {]-^. A≥-h¿ P-lm≥ l-N-cy-Øn-em-Wv ka-cw ]n≥-h- kp-t_-cn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p en-®Xv.

a-Av-Z-\n-bp-sS ho-«n \n-¶p sIm−p-t]m-b tc-J-IÄ Fhn-sS-sb¶v sh-fn-s¸-Sp-¯Ww: ]n-.Un-.]n tIm-gn-t°m-Sv: ]n.Un.]n sN-b¿-am≥ A-–p-∂m-kn¿ aAv-Z-\nsb 1997¬ A-d-kv-‰v sNbv-Xt∏mƒ A-t±-l-Øn-s‚ ho-´n¬ \n-∂p t]m-en-kv sIm≠p-t]mb tc-J-Iƒ B-cp-sS ssI-I-fnem-sW-∂p I-s≠-Øn A-h shfn-s∏-Sp-Øm≥ k¿-°m¿ \-S-]Sn-sb-Sp°-W-sa-∂p ]n.Un.]n k-wÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn kp-ss_¿ k-_m-ln hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. ap-kvenweo-Kv kwÿm-\

sk-{I-´-dn ]n sI Ip-™m-en°p-´n-s°-Xn-tc B-tcm-]-W-ßfp-am-bn _‘p d-Du-^v cw-KsØ-Øn--b- km-l-N-cy-Øn¬ hn-fn-®p-tN-¿-Ø hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn-emWv C°mcyw D∂-bn-®-Xv. tc-J-I-fn¬ Ip-™m-en-°p´n-s°-Xncm-b h-kv-Xp-X-Iƒ D≈-Xm-bn kw-i-bn-°p-∂-Xmbpw tc-J-Iƒ ]pdw-tem-Iw ImWmsX- t]m-b-Xv AXp-sIm≠mhmw.

thm-´p-Iƒ `n-∂n-∏n-°m-\pw C Sn ap-lΩ-Zv _-jo-dns‚ hn-Pbw D-d-∏m-°m-\p-am-bn s]m-∂m\n-bn¬ ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn-sb \n¿-Øm≥ d-Du-^v Aº-Xp e£w cq-]-bp-am-bn a-Av-Z-\n-bp-sS ho-´n¬ h-∂n-cp-∂-Xmbpw C-bmsf a-Av-Z-\n Xn-cn-®-b-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh∂pw kp-ss_¿ Btcm-]n-®p. Pn√m {]-kn-U‚ v A-ko-kv \--√fw, \u-jm-Zv sIm-Sn-b-Øq¿, kn ]n Fw kenw ]-s¶-Sp-Øp.

"sFkv-{Iow ]mÀ-eÀ- hn-hmZw: A-t\zjn¡-Ww' tIm-gn-t°m-Sv: ap≥-a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n-bp-sSbpw _-‘p d-Du-^n-s‚bpw sh-fn-s∏-Sp-Ø-ep-I-fp-sSbpw ]-›m-Ø-e-Øn¬ tIm-gn-t°mSv sF-kv-{Iow s]¨-hmWn-` tI-kv Dƒ-s∏-sS ap-gph≥ B-tcm-]-W-ß-sf-°p-dn®pw ka-{K A-t\zj-Ww \-S-Ø-Wsa-∂v tkm-fn-Um-cn-‰n kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n sF \ujm-Zv B-h-iy-s∏´p. cm-{„o-b `-c-W-\n¿h-l-W ta-J-e-bn-ep]-cn Pp-Uo-jy-dn-sb AS-°w _m-[n®n-cn-°p-∂ A-gn-a-Xn-bn-te°pw am^n-bm _-‘-ßfn-te-°p-am-Wv ]pXn-b hn-hm-Zw hn-c¬Nq-≠p-∂Xv. tI-kv A-´n-a-dn°p-∂-Xn¬ `m-K-hm°m-b ap-gp-h≥ t]¿-s°-Xn-tcbpw I¿-i-\\S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v A-t±-lw B-h-iy-s∏´p.

ss{I-kv-X-h-Øm-]-\-§Ä-s¡-Xn-cmb kn.]n.Fw t\-Xm-hnsâ _-Ôp-hn-\v \n-b-a-\w A-{I-aw A-h-km-\n-¸n¡-Ww bq¯v tIm¬{Kkv {]hÀ¯-IÀ tIm-gn-t°m-Sv: ss{I-kv-X-h ÿm-]-\ß-sf \n-c-¥-c-am-bn- ]o-Un∏n-°p-Ibpw A-h-tlfn-°p-Ibpw sN-øp-∂ k¿-°m¿ \-S]-Sn Ah-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v {In-kv-Xy≥ U-tam-{Im-‰n-Iv bq-\n-b≥ B-hiy-s∏´p. hr-≤a-μn-c߃, B-Xp-cm-e-b߃, A\m-Y a-μn-c-߃ F-∂n-h-bp-sS {]-h¿-Ø-\ß-sf s]m-Xp-P-\-a-[y-Øn¬ A-[n-t£]n-°p-I-bmWv. h¿-j-ß-fm-bn {]-h¿-Øn-®p-h-cp∂ tIm-gn-t°m-Sv I-cp-Wm-`-h≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ss{I-kv-X-h ÿm-]-\-ß-ƒ- I-®-hS-ÿm-]-\-ß-fm-sW-∂v ÿm-]n-°p-∂ co-Xn-bn-bn¬ a-e-bm-fw A[ym-]-I-cp-sS ¢-Ã-dn¬ kn-.Un {]-Z¿i-\w \-S-Øp∂-Xv ss{I-kv-Xh hn-izm-knI-sf A-h-tl-fn-°p-∂-Xm-Wv . tX-™-Im-e-Sn-I-fp-sS F-∂ hnhm-Z kn-.Un ]n≥-h-en-®v C-Xn\p ]n-∂n-¬ {]-h¿-Øn-®-h¿-s°-Xn-tc \-S]-Sn F-Sp-°-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. {]-knU‚ v ]n F¬ tPmk-^v ]p-fn-aq-´n¬ A-[y-£-X h-ln®p.

tZhkzw I½oj-WÀ Hm^nkv D]-tcm-[n-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: a-e-_m¿ tZ-h- {It-´-dn-b-‰v Aw-Kw hn hn Z-£n- kv tIm-gn-t°m-Sv ]m¿-e-sa‚ v akzw t_m¿-Un¬ kn.-]n.-Fw Wm-aq¿-Øn-bp-sS k-tlm-Z-cn- fi-ew {]-kn-U‚ v Fw ]n Bt\-Xm-hn-s‚ a-cp-a-I-\pƒ-s∏-sS bp-sS a-I-\pƒ-s∏-sS aq-∂p t]- Zw ap¬-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvaq-∂p-t]¿-°v ]n≥-hm-Xn¬ \n-b- sc-bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw tZ-h- Xp. \n-tbm-P-I a-fi-ew {]-kna-\w \¬-In-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n- kzw t_m¿-Un¬ ¢m¿-°p-am-cm- U‚p-am-cm-b k-ao-Pv ]m-tdm-∏®v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿- bn \n-b-an-®-Xv. Sn, ]n {]-km-Zv, t\-Xm-°-fm-b Ø-I¿ tZ-h-kzw I-Ωoj-W¿ 2007 H-tŒm-_¿ ap-X¬ Zn-h- A-Uz. sI ]n \n-[o-jv, ]n hn Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-®p. \n-b-a-\ k th-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ _n-\o-jv-Ip-am¿, F≥ e-Xo-_v, D-Ø-c-hv In-´m-Ø B-sc-bpw tPm-en sN-bv-X B-sf ss{U-h- a-e-_m¿ tZ-h-kzw Fw-tπm-botPm-en sN-øm≥ A-\p-h-Zn-°n- dm-bpw \n-b-an-®n-cp-∂p. ap≥ tZ- kv tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kns√-∂pw H-gn-hp-Iƒ ]n.-F-kv.-kn- h-kzw I-Ωoj-W-dm-b ]n F-kv U‚ v {]-Po-jv Xn-cp-Øn-bn¬, °v dn-t]m¿-´v sN-øp-sa-∂pw U- kn Aw-Kw Fw t{]-a-cm-P-\pƒ- sI ]n cm-tP-jv, sI dn-jn¬ ]yq-´n I-Ωoj-W¿ F-gp-Xn \¬- s∏-sS {I-a-t°-Sn-\v Iq-´p-\n-∂- _m--_p, sI ssj-Pp, hn Pn-\oIn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv D-]- h¿-s°-Xn-tc A-h¿ \-S-]-Sn B- jv, ]n tdm-Pn-Øv, hn kp-ta-jv, tcm-[w A-hk -- m-\n-∏n-®-Xv. h-iy-s∏-´p. jn-lm-_v ]-øm-\-°¬ t\-Xrkn.-]n.-Fw kw-ÿm-\ skD-]-tcm-[w bq-Øv tIm¨-{K- Xzw \¬-In. tIm-gn-t°mSv: hn-I-emw-K-cp-sS B-[n-Imcn-I tc-J-bm-bn k¿-°m¿ \¬In-b Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv I¨-k-j≥ bm-{X ap-X¬ hn-Iemw-K-cp-sS hnhn-[ B-h-iy-߃-°m-bp-≈ B-[n-Imcn-I tc-J-sb∂p k¿-°m¿ D-Ø-c-hp-≠m-bn´pw Nn-e D-tZym-K-ÿ¿ hn-I-emwKsc h-´w I-d-°p-∂-Xmbn hn-I-emw-K kwLS-\ sF-Iy-ap∂-Wn kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ Ip-™-–p-√ Ip-f-h-b¬ B-tcm-]n-®p. Imk¿-tIm-´v \n∂p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw h-sc hn-I-emw-K kwc-£-W tIm-gn-t°mSv: ae-_m¿ tZhkzw t_m¿Uns‚ ]Sn F¥p-hne \¬Inbpw XS-bp-sa∂v ae-_m¿ hm-l-\-{]N-c-W Pm-Y kw-L-Sn-∏n-°pw. tZio-b {]-knU‚ v A- Iogn-ep≈ t£{X-ß-fnse Poh-\-°m¿°p {]- tZhkzw Fwtπmbokv tIm¨{Kkv Pn√m I-ΩnUz. d-k¬ tPm-bn A-[y-£-X h-ln®p. sN-b¿-am≥ Ip-™-_v-Zp√ Xnamk iº-fhpw A¿lamb B\p-Iq-eyhpw ‰n hy‡-am-°n. `cWw Ah-km-\n-°p-∂-Xn--\p sIm-f-h-b¬ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. \¬ImØ kml-N-cy-Ønepw ]n.F-kv.-k-ns-b-- ap-ºp kz¥-°msc XncpIn°b‰m\p≈ {i-akw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-K-ßfm-b keow a-e-∏pdw, A-_v-Zp√ bpw Fwtπm-bvsa‚ v FIvkvtN-©n-s\-bpw t\m- sØ t£{X Poh-\-°mscbpw hnizm-kn-Isfau-ehn, a-S-hq¿ ssk-\p-±o≥, B-en-°p´n, enkn, k-teman, Zn-eo-^v °p-Ip-Øn-bm°n `cW t\Xm-°-ƒ°pw _-‘p- bpw sXmgn¬ tXSp∂ bphm-°sfbpw A-Wn-\nIp-am¿, hn hn jmPn, A-jvd-^v h-b-\mSv, dm^n, J-a-dp-±o≥ F-d-Wm- °-ƒ°pw ]n≥hm-Xn¬ \nb-a\w \-¬Ip∂ \S- c-Øn sNdp-°m\pw tbmKw Xocp-am-\n-®p. Ipfw, k-lo¿ Xr-iq¿ kw-km-cn®p.

hnI-emw-K- Xn-cn-¨-dn-b ImÀUv: kÀ¡mÀ D-¯c-hv \-S-¸m-¡Ww

]n³-hm-Xn \n-ba-\w X-S-bpw: Fw-t¹m-bo-kv tIm¬-{K-kv

tIm-gn-t°m-Sv a-e-_m¿ tZ-hkzw t_m¿-Un-se ]n≥-hm-Xn¬ \n-b-a-\-Øn-s\-Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ U-]yq-´n I-Ωo-j-W¿ Zm-tamZ-c-s\ XS-™ph-®-t∏mƒ

IS¶-¸-Ån-sb H-gn-hm-¡m³ I¬-ho-\À-¡p I-¯p \ÂIpw tIm-gn-t°m-Sv: ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-cp-sS hn-Im-cw am-\n-°m-sX G-Im-[n-]-Xy-]c-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂ tZ-hkzw a{¥n I-S-∂∏-≈n cm-a-N-{μ-s\ a{¥nk-`-bn¬ \n-∂v H-gn-hm-°m≥ F-¬.Un.F^v X-øm-dm-h-W-sa-∂p ]n-f¿∂ tIm¨-{K-kv (F-kv) hn-`m-K-Øns‚ {]-knU‚ v F≥ hn {]-Zo]v Ip-am¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏´p. Cu B-hiyw D-∂-bn-®p F¬.Un.F-^v I¨ho-\¿ ssh-°whn-iz-\p I-Øp \¬-Ipw. I-S-∂-

∏-≈n-bp-sS A-ew-`m-h-am-Wv ]m¿-´n-°p ]n.Fkv.kn Aw-KXzw In-´m-sX t]m-hm≥ Im-c-W-ambXv. ]m¿-´n-°p kw-LS-\m N-´-°q-Sv \-„-s∏-´ncn-°-bm-Wv. ]m¿-´n-bn¬ ]p-d-Øm-°¬ ]-c-º-cbm-Wp \-S∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂-sX-∂pw {]-Zo-]v B-tcm-]n-®p. A-Sp-Ø am-kw c-≠p ap-X¬ 16 h-sc F-d-WmIpf-Øp kwÿm-\ {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ kw-L-Sn-∏n-°pw. Im-´p-Ip-fw _-jo¿, sI Sn Ac-hn-μm£≥, C _m-e-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.


30 P-\phcn 2011 Rmb¿

]cn-]mSn tIm-gn-t°mSv \yq \fμ:

{][m-\-a-{¥n-bpsS sXmgn¬ZmbI ]≤-Xn-bpsS kwÿm\Xe h¿°vtjm∏v ˛ Ff-acw Icow ˛ cmhnse 10 .00 tIm-gn-t°mSv _o®v Hm]¨ tÃPv: πmÃnIv amen-\-y-ap‡ {]J-ym-]\w ˛4.00, _o®v Hm]¨ tÃPv: am]v {]Z¿i\w ˛ cmhnse 10.00 Xn-cp-h-Æq¿: ssa{Xn tdm-Uv d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tbj≥ D-Zv-LmS-\w ˛ 3.30 ^vtfm-dn-°¬ ln¬ tdmUv: I-cn-°mw-Ipfw Cu-kv-‰v d-knU≥-kv A-tkm-kn-tbj-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ U-]yq-´n tab¿-°v kzo-Ic-Ww ˛ 4.00 sIm-bn-em-≠n kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ kv-t‰-Un-bw: C¥y≥ sa-Un-°¬ A-tkm-kntb-j≥ kv-t‰-‰v Iƒ-®-d¬ hn-Mv kmw-kv-Imcn-I ]-cn-]m-Sn D-ZvLmS-\w ˛ 5.30 a-em-∏dºv: F-bv-©¬ F-btdm-_n-Iv-kv Bv-‚ v tbm-K sk‚¿ ˛ kuP-\y F-b-tdm_n-Iv-kv Iymw-]v ˛ cm-hnse 8.00 X-fn Pq-_nen sa-tΩm-dnb¬- lmƒ: bq-\n-th-gv-k¬ B¿-Sv-kv A-Jn-te¥ym _m-eNn-{X c-N-\m a¬k-cw ˛ 9.00 ]ø-Sn ta-ج K-h. F¬.]n kv-Iqƒ: kuP-\y t\-{X ]cn-tim-[-\m Iymw]pw Xnan-c i-kv-{X-{In-bbpw ˛ 9.00 tlm-´¬ A-f-Im-]pcn: a-e_m¿ ^p-Uv s{]mU-Œv Uo-te-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ ˛ te_¿ sk-an-\m¿ ˛ 4.00 ssk\n-I t£-a Hm-^nkv Hm-Un-t‰m-dn-bw: hn-ap-‡ `-S kwK-aw ˛ 11.00 ]-t´ycn ]u-c-k-an-Xn {Ku≠v: kuP-\y t\-{X ]cntim[-\m Iymw-]v ˛ 9.00 ]n Fw Iq-´n tdm-Uv A-ø-∏ `-P-\-k-an-Xn lmƒ: kuP-\y lr-t{Zm-K \n¿-W-b Iymw-]v ˛ 9.00 Imb-Æ: a-Z¿ sXtc-k _n.F-Uv tIm-f-Pn-s‚ ]p-Xnb sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ˛˛3.00 sIm-Sp-h-≈n ap-kv-enw Hm¿^-t\Pv: hm¿-jn-I k-μ¿-i-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ ˛ 8.00, k-am-]-\ k-tΩf-\w ˛ 7.00 sIm-Sp-h-≈n sI.Fw.H lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ: tkm-^v-‰v t_mƒ Nmw-]y≥-jn∏v ˛ 9.00 sh-≈n-a-S Su¨: lm-^n-fv Ip-™n-ap-lΩ-Zv ap-kv-eym¿ A\p-kv-a-c-Whpw Zn-Iv-dv hm¿-jnIhpw ˛ 7.00

{]mtZ-inIw

Xp-d-bqÀ ¹m-Ìn-Iv am-en-\y-ap-à ]-©m-b-¯m-bn {]-Jym-]n-¨p

kozhikode/clr

3

a-cp-XqÀ K-h. FÂ.-]n kv-Iq-fn-\v ]p-Xn-b t]-cv

h-S-I-c: am-°q¬ ]o-Sn-I-bn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF s]m-Xp-tbm-Kw C∂v ssh-Io-´v 5.-30\v \-S-°pw. a-e-∏p-dw Pn-√m-I-Ωn-‰n Aw-Kw F-c™n-°¬ Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F sI A-–p¬ a-Po-Zv, I-Ω-\ C-kv-a-bn¬ kw-km-cn-°pw.

sIm-bn-em-≠n: A-c-\q-‰m-≠p-Im-ew hm-S-I-sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿Øn-® a-cp-Xq¿ K-h. F¬ ]n kv-Iq-fn-\p hn Fw tKm-]m-e≥ A-Sntbm-Sn sa-tΩm-dn-b¬ K-h. F¬ ]n kv-Iqƒ F-∂p \m-a-I-c-Ww sNbv-Xp. \-K-c-k-`m sN-b¿ t]-gv-k¨ sI i-m-¥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv -Xp. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ I-√-t¶m-´v `m-kv-I-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ap≥- \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ sI Zm-k≥ t]-cv A-\m-Om-Z-\w sN-bvXp. {]-hr-Øn ]-cn-N-b-ta-f-bn-se hn-P-bn-I-fm-b ]q¿-h-hn-Zym¿-YnIƒ-°v D-]-lm-c-߃ \¬-In. ]n Sn F {]-kn-U‚ v Ir-jv-W-°p-dp∏v-, Fw Fw tKm-]m-e≥, Fw ]n {io-[-c≥ kw-km-cn-®p.

kzÀ-Wm-`-c-Ww \-ã-s¸-«p

am-Xr-kw-K-aw \-S-¯n

]-tøm-fn: Xp-d-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv πm-Ãn-Iv am-en-\y-ap-‡ ]©m-b-Øm-bn {]-Jym-]n-®p. C-\n-ap-X¬ 30 ssa-t{Im-Wn¬ Xm-sgbp-≈ πm-Ãn-Iv D¬-∏-∂-߃ hn¬-°p-I-tbm D-]-tbm-Kn-°p-Itbm sN-øp-∂-Xv in-£m¿-l-am-sW-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

F-kv.-Un.-]n.-sF s]m-Xp-tbm-Kw C-¶v

h-S-I-c: tIm-gn-t°m-Sv \n-∂pw h-S-I-c h-gn B-b-t©-cn°p-≈ bm{Xm-a-t[y B-b-t©-cn bn-se ho-´-Ω-bp-sS aq-∂-c ]-h-s‚ kz¿-Wm`-c-Ww \-„-s∏-´-Xm-bn ]-cm-Xn. hym-gm-gv-N D-®-bv-°m-bn-cp-∂p kw-`- a-cp-Xq¿ K-h.-F¬. ]n kv-Iq-fn-¬ ]p-\¿-\m-a-I-c-W N-S-ßv \-K-c-k-`m sN-b¿t]-gv-k¨ sI i-m-¥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p hw h-S-I-c t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

]-²-Xn-IÄ hn-P-bn-¡m³ P-\-Io-b Iq-«m-bv-a-IÄ A-\n-hm-cyw: a-{´n I-cow I-°-´n¬: G-sXm-cp ]-≤-Xn-bpw hn-P-bn°-W-sa-¶n¬ P-\-Io-b ]-¶m-fn-Ø-hpw t_m-[-]q¿-h-am-b B-kq-{X-W-hpw A\n-hm-cy-am-sW-∂v hy-h-km-b a-{¥n F-fa-cw I-cow. tI-c-f-Øn-se B-Zy πm-Ãn-Iv am-en-\y ap-‡ a-fi-e-am-bn ta-∏-øq-cns\ {]-Jym-]n-°p-∂ N-S-ßpw {Xn-th-Wn kq-∏¿ am¿-°-‰pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xpkw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. a-fi-e-Øn-se B-tcm-Ky-˛-ip-Nn-Xz ]-≤-Xn-bm-b ]-cn-c-£ aq-∂mw-L-´w ]n∂n-Sp-tºmƒ Xp-S¿ {]-h¿-Ø-\-Øn-eq-sS t\-Sn-b hn-P-bw a-‰p a-fi-e-߃-°v am-

Xr-I-bm-sW-∂pw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp. tUm. tkm-a-kp-μ-cw {]-Xn-⁄ sNm-√ns°m-Sp-Øp. sI sI e-Xn-I Fw.-F¬.-F A-[y£-X h-ln-®p. ]-cn-c-£m tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ hn-t\m-Z≥ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n®p. ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn 41 kv-Iq-fpIƒ-°v 1000 cq-] ho-Xw hn-e-bp-≈ ]p-kvX-I In-‰p-Iƒ a-{¥n hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v APn-X \-tS-Ω¬, Ip-∂p-Ω¬ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v cm-[n-I Nn-d-bn¬, thfw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v k¬-a, ]p-d-

ta-cn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v h-\-P, aWn-bq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-tcjv _m-_p, tªm-°v sa-º¿ A-Uz. {]tam-Zv I-°-´n¬, ]n A-Ω-Xv, hn ]n aq-k, {]n-b kw-km-cn-®p.

tI-{μ- a-{´n-amÀ h³ ]-cm-P-bw t]-cm-{º: B-dv tI-{μ-a-{¥n-am¿ tI-c-fØn¬ \n-∂p-≠m-bn-´pw B-\p-Iq-ey߃ t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn¬ h≥ ]-cm-Pb-am-s-W-∂v a-{¥n F-f-a-cw I-cow. t]-cm-

{º-bn¬ kn.-]n.-Fw k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-c-f-Øn-\p tbm-Py-am-b co-Xn-bn-e√ tI-{μw ]-e ]-≤-Xn-I-fp-tS-bpw am-\-Zfi-am-bn \n-jv-I¿-jn-°p-∂-Xv. 32 e£w _n.-]n.-F¬ Ip-Spw-_-ß-fm-Wv tIc-f-Øn-ep-≈-Xv. F-∂m¬ tI-{μ am-\-Zfi {]-Im-cw C-Xv 13.-5 e-£w am-{X-amW.-v ti-jn-°p-∂-h¿-°v kw-ÿm-\-amWv B-\p-Iq-eyw \¬-Ip-∂-sX-∂pw At±-lw ]-d-™p. F sI {io-[-c≥ A-[y£-X h-ln-®p. sI hn Kw-Km-[-c≥ \ºym¿ kw-km-cn-®p.

a-e-bm-fn-bp-sS ]-cn-N-c-Wan-I-h-dn-bm³ A-hÀ I-S -I-S-s¶-¯n t]-cm-{º: Z-b s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv t]-cm-{º-bp-sS {]h¿-Ø-\-߃ ho-£n-°p-∂-Xn\m-bn bq-tdm-]y≥ kw-Lw t]cm-{º Hm-^n-kn-epw ho-Sp-I-fnepw k-μ¿-i-\w \-S-Øn.- bp sI ]m-en-tb-‰o-hv sa-Un-kn≥ I¨k¬-‰‚ v enw-kv tXmw-k≥, {]n≥-kn-∏¬ tkm-jy¬ h¿°¿ sa-cn dn-®m-Uv-k≥, P-\-d¬ {]m-Œn-j-\¿ I-Ωyq-Wn-‰n tUmŒ¿ kv-‰-√ _m-Uv≥ F-∂n-h-cmWv ¢n-\n-°n-s‚ {]-h¿-Ø-\߃ I-≠-dn-bm≥ I-S¬ I-Ss∂-Øn-b-Xv. kzo-I-c-W tbm-K-Øn¬ a-e_m¿ tKmƒ-Uv Fw.-Un C-ºn®ym-en A-[y-£-X h-ln-®p. Ip™-_v -Zp-√, hn-iz≥ aT-Øn¬ tUm. Pn-tX-jv, e-Øo-^v a-Wn∏m¬, ap-l-Ω-Zv jm-^n, F ]n A-_v-Zp¬ e-Øo-^, h-k-¥, kPn-X, kp-[, hn kn \m-cm-b-W≥ \-ºym¿ kw-km-cn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

sI-«n-S \-¼À A-Zm-e-¯v

PnÃm tkm-^v-ävt_mÄ Nmw-]y³jn¸v

sIm-Sp-h-≈n: Pn-√m tkm-^v-‰v t_mƒ A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sIm-Sp-h-≈nbn¬ \-S-°p-∂ Pn-√m k-_v Pq\n-b¿, Pq-\n-b¿ Nmw-]y≥-jn∏n¬ Pq-\n-b¿ (s]¨) hn-`m-KØn-epw k-_v Pq-\n-b¿ (s]¨) hn-`m-K-Øn-epw F-tf-‰n¬ Fw sP l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqfpw a¿-I-kv tKƒ-kv l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fpw ss^-\-en¬ {]-th-in-®p. k-_v Pq-\n-b¿ B¨-Ip-´n-Ifp-sS hn-`m-K-Øn¬ Im-c-¥q¿ a¿-I-kv Cw-•o-jv ao-Un-bw sk°≥-U-dn kv-Iq-fpw Fw sP lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fpw ss^-\-en¬ {]-th-in-®p. Nmw-]y≥-jn-∏v sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n ]n Ip-™m-bn≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-tkm-kntb-j≥ {]-kn-U‚ v ]n ap-l-ΩZv \-Po-_v A-[y-£-X h-ln-®p. sI cm-a-Zm-kv, Sn Fw A-_v Zp-d-ln-am≥, ]n Sn A-_v-Zp¬ Akn-kv, ]n j-^n-Jv, F hn K^q¿, F sI ap-l-Ω-Zv A-jv -d^v, kn ]n d-joZv kw-km-cn-®p. ss^-\¬ C-∂v \-S-°pw.

]m-te-cn: I-Sn-b-ßm-Sv a-l-√v hn-Zym-`ym-k k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ So-t\-Pv tKƒ-kv ao-‰pw am-Xr-kw-K-a-hpw N-ß-tcm-Øv {Km-a∏-©m-b-Øv Aw-Kw sI Fw {io-P D-Zv-Lm-S-\w sN-b-Xp. l-ko-\ kn-±oJv aw-K-em-]p-cw ¢m-sk-Sp-Øp.

¹m-Ìn-Iv am-en-\yap-à {]-Jym-]-\ dm-en

I-S-ta-cn: B-b-t©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v am-en-\y-ap-‡ -{]-Jym-]-\ dm-en ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v s\m-®m-Sv Ip-™-–p-√ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v I-tÆm-Øv t_-_n A-[y£-X h-ln-®p. ÿn-c k-an-Xn sN-b¿-am≥ Sn _n a-\m-^v, do-\ cmP≥, Fw sI \m-Wp, F kp-tc-{μ≥, ]p-Xn-tb-S-Øv A-_v-Zp-√, Sn Fw \m-k¿, Im-´n¬ sam-bv-Xp, A-{¥p Ip-≠p-Ip-f-ß-c, C-√-Øv \mWp \-ºym¿, sI Sn A-–p-d-ln-am≥, ss]-°m-´v A-Ω-Zv lm-Pn kwkm-cn-®p.

Ip-äym-Sn im-´-am-hp-¶p; A-©v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-IÀ I-Ì-Un-bnÂ

]m-te-cn: I-gn-™ Zn-h-kw A-\n-„ kw-`-h-߃ \-S-∂ Ip-‰ym-Sn im-¥-am-Ip-∂p. A-Xn-\n-sS kn.-]n.-Fw Hm-^n-kv X-I¿-Ø kw-`-hhp-am-bn _-‘-s∏-´v A-©v tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. A-cn-b-d-®m≥ I-≠n iw-ko¿, F-S-Øn¬ s]m-bn¬ ^m-kn¬ hf-b-∂q-cv, cm-lp¬ sXm-´n¬-]m-ew, A≥-kn-^v \m-tfmw-¶-≠n, A-Pv\m-kv A-º-e-°-≠n F-∂n-h-sc-bm-Wv Ip-‰ym-Sn t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. Du-c-Øv Im-hn¬ I-S-hn¬ \n-∂p-≈ A-\-[n-Ir-X a-W-eq-‰p-ambn _-‘-s∏-´v D-S-se-Sp-Ø kw-L¿-jw Ip-‰ym-Sn Su-Wn-epw ]-cn-kc-ß-fn-te-°pw hym-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

sI.-F≥.-Fw Pn-√m Iu¨-kn¬ Ip-‰ym-Sn-bn¬ sI.-sP.bp \n¿-hm-l-I k-an-Xn-bw-Kw hn hn A-_q-_-°¿ au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

`o-I-c{]-hÀ-¯-\-§Ä-s¡-Xn-tc _-lp-P-\ Iq-«m-bv-a th-Ww: sI.-F³.-Fw

sXm-´n¬-]m-ew: `o-I-c-{]-h¿-Ø-\-߃-s°-Xntc Pm-Xn-˛-a-X t`-Z-߃-°-Xo-X-am-b _-lp-P-\ Iq-´m-bv-a D-b¿-∂ph-c-W-sa∂v tI-c-f \-Zv h-Øp¬ ap-Pm-ln-±o≥ Pn-√m Iu¨-kn¬ A`n-{]m-b-s∏-´p. `q-cn-]-£, \yq-\-]-£ hn-`m-K-߃-°n-S-bn¬ A-kw-Xr-]v-Xn ]-S¿-Øn X-Ωn-e-Sn-∏n-°m-\p-≈ {i-a-ß-sf atX-X-c k-aq-lw H-‰-s°-´m-bn F-Xn¿-°-W-sa-∂pw Iu¨kn¬ Iq-´n-t®¿-Øp. tI-c-f Pw C-ø-Øp¬ D-e-a \n¿-hm-l-I k-an-Xn Aw-Kw hn hn A-_q-_-°¿ au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.-F≥.Fw Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v hn ]n A-_v-Zp¬ k-emw A[y-£-X h-ln-®p. kn sI A-_v-Zp-√ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n®p. kn sI t]m-°¿, hn A-_p-_-°¿, kn a-l-aq-Zv, sI sambv-Xp lm-Pn, sI P-am¬ a-Z-\n, hn C¬-bm-kv ¢m-sk-Sp-Øp.

tIm-gn-t°m-Sv: sI-´n-S \-º¿ \¬-Ip-∂-Xn-se Im-e-Xm-a-kw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-{^≥-kv lm-fn¬ s^Z-b s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ ¢n-\n-Iv t]-cm-{º-bp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ {_p-h-cn H-∂v, c-≠v Xn-ø-Xn-I]Tn-°p-∂-Xn-\v bq-tdm-]y≥ kw-Lw h-S-t°-°-c l-ao-Zn-s‚ ho-´n¬ F-Ønbt∏mƒ fn¬ A-Zm-e-Øv \-S-Øp-∂p. a-Shq¿, Im-°q¿, Ip-cp-h-´q¿, Xm-ac-t»-cn, cm-a-\m-´p-I-c, sIm-Sn-bØq¿, ap-°w, s]-cp-a-Æ, H-f-hÆ, tN-f-∂q¿, I-t°m-Sn, ^\m-Zm-]p-cw: t]-tcm-Sv A-_v-Zp-d-lv-am≥ k-Jm-^n-bp-sS k-]vtdm-°v, \-cn-°p-\n, s]-cp-hX-Zn-\ a-X-{]-`m-j-Ww C-∂v B-cw-`n-°pw. ssh-In-´v G-gn-\v Db¬, tIm-´q¿, ]-tøm-fn, Io-g-cnZv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\-w \-S-°pw. h-S-I-c: ]p-Xp-∏-Ww sP.-F≥.-Fw l-b¿ sk-°≥-U-dn kvbq¿, ta-∏-øq¿, A-cn-°p-fw, h-S-I-c: hn-Zym-`ym-k cw-K-Øv a-‰v a-X-k-aq-l-߃- Øn-\v I-gn-bm-sX t]m-bn. Cu ho-gv-N a-\- n-emIqƒ hn-Zym¿-Yn-sb A-⁄m-X kw-Lw X-´n-s°m-≠p-t]m-bn s\m-®m-Sv, aq-Sm-Sn, sN-dp-h-Æq¿, t\-Sn-b ]p-tcm-K-Xn-sb-°mƒ A-Xn-Zq-cw ap-t∂m- °n-b a-l-Zv hy-‡n-Iƒ Im-cy-߃ a-\- n-em-°n ]n-∂o-Sv hn-´-b-®p. sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se H-º-Xn-\v \o-e -am-cpD-t≈y-cn, t]-cm-{º, A-tØm´p-t]m-Im≥ h¿-j-߃-°p- ap-ºv X-s∂ C-kv-emw- k-ap-Zm-b-sØ hn-Zym-`ym-k cw-K-Øv -Ip-Xn-®p-Nmt]-cm-{º: in-h-i-‡n I-f-cn kw-L-Øn-s‚ A-©mw hm¿-jnXn H-av-\n- bn-se-Øn-b A-©w-K kw-Lw ap-Jw s]m-Øn-∏n-Sn-®v fn, Xp-d-bq¿, \-Sp-h-Æq¿, _ma-X-Øn-\v I-gn-™n-cp-∂-Xm-bn tI-{μ-a-{¥n ap-√-∏- ´-Øn-\v k-÷-am-°n˛ a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp. Im-tLm-j ]-cn-]m-Sn- \m-Sym-Nm-cy≥ Kp-cp tN-a-t©-cn IpImd n¬ Ib ‰ n sIm≠ pt]mh pI b mb nc p∂ p. i– a p≠ m° nep-t»-cn, Im-b-Æ, N-ß-tcmf-fn cm-a-N-{μ≥.- h-S-I-c-bn¬ \-Zv-h-Øp¬ ap-Pm\-Zv-h-Øp¬ ap-Pm-ln-Zo≥ kw-ÿm-\ sk-{I™n-cm-a≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I-f-cn Kp-cp-°-∑m-cmbm¬ sIm-√p-sa-∂v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn. ]n-∂o-Sv hn-Zym¿-Yn-sb Øv, Xn-t°m-Sn ]-©m-b-Øp-Iln-Zo≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I- ´-dn F A-kv-K-d-en A-[y-£-X h-ln-®p. lpb Im-b-s°m-Sn H-tX-\≥ Kp-cp-°ƒ, Fw C kp-tc-jv \t]-cm-{º Su-Wn-\-Sp-Øv D-t]-£n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. fn-se A-t]-£-I¿ s^-{_p-hbm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ssk≥ a-S-hq¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Fw ºym¿ F-∂n-h-sc U-]yq-´n I-e-Œ¿ sI sI cm-P≥ -B-Z-cnho≠ pw t_m[ w \„ s ∏´ hnZ ym¿Y ns b 11 aW nt bms S cn H-∂n-\pw Im-b-s°m-Sn, Iptem-I-Øv F-hn-sS-t∏m-bm-epw hn-Zym-`ym-kw sI t{]w-\m-Yv Fw.-F¬.-F, sI ]n _m-e≥, kw®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v B¿ i-in- ap-Jyt]-cm-{º-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. hn∂p-Ω¬, H-©n-bw, Ip-‰ym-Sn, t\-Sn-bn-cn-°-W-sa-∂v {]-hm-N-I¿ A-cpƒ- sN-bv- km-cn-®p. {]-`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw Im-hn¬ ]n h-cw A-dn-s™-Øn-b c-£n-Xm-°ƒ Ip-´n-sb h-S-I-c k-l-ItNm-tdm-Sv, hn-√ym-∏-≈n, th-fw, X-Xp X-s∂ hn-Zym-`ym-k-sØ C-kv-emw F-{X- Kukmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. kn ]n am-[-h≥, B¿ sI c-hn-h¿-a, a-Po-{μ≥ Kp-cp-°ƒ, tUm. kcW mi p] { Xnb nt e° v am‰ pI b mb nc p∂ p. hS I c t]me nk v ]p-d-ta-cn ]-©m-b-Øp-I-fn-sec-h-tØm-sS-bm-Wv t\m-°n-°-≠-sX-∂-Xn-\p sX- cm-P-ti-J-c≥, {]-^. I-S-Ø-\m-Sv \m-cm-b-W≥, \n¬ Ip-am¿, A-Uz. A-–p¬ P-eo¬ Hm-W-Øv, sI {]-ZoA-t\z-j-Wam-cw-`n-®p.bpw h-S-I-c, sIm-bn-em-≠n \-Kfn-hm-Wv. F-∂m¬ ]n¬-°m-e-Øv hn-Zym-`ym-k -cw- Fw kn h-S-I-c, ap-Po-_v d-lv-am≥ In-\m-eq¿, sI ]≥, P-b-dmw sN-dp-h-I, c-Pn-te-jv, ]p-{X-a-Æn≥, {]-Im-i≥ c-k-`-I-fn-se-bpw A-t]-£¿ K-Øv th-≠-{X {i-≤ -sN-ep-Øm≥ C-kv-emw-a-X- Sn kq-∏n kw-km-cn-®p. tIm-´n-te-°v, km-Pp , N-{μ≥, H Fw e-Xo-jv kw-km-cn-®p. s^-{_p-h-cn c-≠n-\pw A-Zm-eB-bp¿-th-Z sa-Un-°¬ Iymw-]v t]-cm-{º tªm-°v ]Øn¬ ]-s¶-Sp-°-Ww. ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Ip-™-Ω-Zv D-Zv-L-m-S-\w sN-bv-Xp. A-dn-bn-∏v e-`n-°m-Ø-h¿ Pn]-tøm-fn: s]¨-Ip-´n-sb i-eywsN-bv-X-Xn-\v B-dp-t]¿-s°]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C Fw Ip-am-c≥ A-[y-£-X h-ln√m Su¨ πm-\-dp-sS Hm-^nhn-eym-∏-≈n: tXm-S-∂q¿ D-]-PnXn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. c-≠pt]-sc \m-´p-Im¿ kw-`-h®p. tUm. kq-c-Pv, tUm. kn hn-P-b≥, tUm. k-μo-]v Un \mkn¬ _-‘-s∏-S-Ww. √m D¿-Zp -Izn-kv a¬-k-cw \-Sÿ-e-Øp- \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn. t]m-en-kn¬ G¬-]n-®p. s]-cpb¿- t\-Xr-Xzw \¬-In. Øn. No-°n-tem-Sv bp.-]n kv-Iq-fnamƒ-]p-cw kz-tZ-in-I-fm-b `-K-h-Xn-I-≠n ap-l-Ω-Z-en (19), sNsk-an-\m¿ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-k,v h-Ip-∏v U-]yq-´n U-b-ddp-Ip-‰n C-kv-a-bn¬ (22) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-tømŒ¿ Sn th-em-bp-[≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. C sI tKmhm-Wn-ta¬: ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂pw k-ºm-Zn-® D-Ø-c-hn-s‚ se hn-Zym¿-Yn-I-fm-b ap-l-Ω-Zv fn tIm-S-Xn- {]-Xn-Iƒ-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-®p. hn-μ-h¿-Ω cm-P, C Fw kp-tc-jv \-ºym¿, tUm. k-\n¬ Ipa-d-hn¬ hm-Wn-ta¬ sIm-{]-°-fw {_-tZ-gv-kv {Ku-≠v ssI-h-i-s∏- \m-jn-Zv, sI Pw-jo-\- H-∂mw tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f kw-ÿmam¿, kn.-sI.-Pn.-Fw K-h. tIm-f-Pv ssh-kv {]n≥-kn-∏-¬ {]Sp-Øm≥ ap≥ D-S-a-bm-b kz-Im-cy hy-‡n {i-an-°p-∂-Xm-bn ]-cm- ÿm-\-hpw hn-eym-∏-≈n bp.-]n \ hn-I-emw-K t£-a tIm¿-∏-td^. Fw sI ]o-Xmw-_-c≥ kw-km-cn-®p. Xn. A-Sp-Ø am-kw A-©v -ap-X¬ \-S-°p-∂ D-Ø-c-ta-J-em thm-fn- kv-Iq-fn-se sI k-l-ep-±o≥, hn j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ im-co]-tøm-fn: ]-´m-∏-I¬ -s]¨-Ip-´n-sb A-]-am-\n-°m≥ {i-an-® t_mƒ ta-f X-S-b-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v hn-[n e-`n-®-bmƒ t]m-en-kn- _m-_n-Øv c-≠mw ÿm-\-hpw cn-I ssh-I-ey-a-\p-`-hn-°p-∂tI-kn-se {]-Xn-Iƒ-°v P-mayw A-\p-h-Zn-®-Xn¬ A-Jn-te-¥ym s\ k-ao-]n-®-Xm-bn A-dn-bp-∂p. F-∂m¬ 25 h¿-j-Øn-te-sd-bm- t\-Sn. h¿-°v ku-P-\y k-lm-b D-]P\ m[ n] X yal nf m At kmk nt bj ≥ ]t ømf n Gc nb m Ibn thm-fn-t_mƒ {Ku-≠m-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂ ÿ-e-Øv X-s∂ I-c-W \n¿-W-b hn-X-c-W saΩn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. sI ssi-e-P, Sn jo-_, P-b-{io, k-Xn Sq¿-W-sa‚ v \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. Un-°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏nA-\n-X kw-km-cn-®p. 1943 ¬ ]p-∂-Øp-cp-Øn A-_v-Zp-√ F-∂-bmƒ ]-e¿-°m-bn ssI°p-∂p. s^-{_p-h-cn B-dn-\v cmam-dn-bn-cp-∂p. Cu ÿ-ew ]n-∂o-Sv ]-e k-a-b-ß-fn-em-bn `q-an-hm- hm-Wn-ta¬: h-f-cp-∂ \m-Zm-]phn-se H-º-Xn-\p ap-°w A-K-kvXp-°-se \m-cm-b-W-¶-≠n I-Zo-i \m-ep-t]-cn¬ \n-∂p hn-e-°v hm- cw ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn h-\wXy≥-ap-gn sXm-≠n-Ω¬ Pn. ßn. Cu B-[m-c-Øn¬ Im-Wn-® A-Xn¿-Øn-I-fn-se ap-gp-h≥ ÿ- a-{¥n _-n-t\m-bv hn-izw hm-WnF¬.-]n. kv-Iq-fn¬ tPm¿-Pv e-hpw X-߃-°-h-Im-i-s∏-´-Xm-sW-∂pw B-[m-c-Øn¬ A-f-hv -tc- ta¬ Fw.-bp.-]n kv-Iq-fn-\-\p-hFw tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN]-tøm-fn: a-Wn-bq-cn¬ Zp-cq-l km-l-N-cy-Øn¬ Xq-ßn-a-cn-® J-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ sX-‰p kw-`-hn-®-Xm-sW-∂pw Im-Wn-®m-Wv C- Zn-® kv-am¿-´v ¢m-kv dqw {Km-a-∏øpw. td-j≥-Im¿-Uv, c-≠v ]m\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b F-f-ºn-em-Sv-Nm-en¬ A-\n¬ Ip-am-dnt∏mƒ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂pw D-Ø-c-hv kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≈-Xv. ©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m ks‚ `m-cy Po-h-bp-sS a-c-Ww sIm-e-]m-X-I-am-sW-∂v Im-Wn-®p tI-kn-s‚ B-Zy-L-´-Øn¬ I-£n-tN¿-∂n-cp-∂ 40 Hm-fw t]-sc tI- sI ssk-\-_ D-Zv-Lm-S-\w sNln-Xw lm-P-cm-h-Ww. Po-h-bp-sS A-—≥ aq-Sm-Sn Nm-°-c sX-s° Xn-øn¬-I-≠n _mkn-s‚ A-h-km-\ L-´-Øn¬ tIm-S-Xn-bn-se-Øn-°m-sX am-‰n \n¿- bv-Xp. ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v F e-Ir-jv-W≥ t]m-en-kn-\v ]-cm-Xn- \¬-In-. sh-≈n-bm-gv-N D-®Øn-bm-Wv dn-b¬-F-tÃ-‰v tem-_n D-Ø-c-hv t\-Sn-sb-Sp-Øn-´p-≈- sI a-Ωp A-[y-£-X h-ln-®p. tIm-gn-t°m-Sv: \n¿-am-W sXm°mWv ho-Sn-s‚ ]p-d-In-se hn-d-Iv ]p-c-bn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-esX-∂p ¢-_v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. A-tXk-a-bw tIm-S-Xn D-Ø- F.-C.-H h¬-k≥, ]n hn A-Ω-Zv, gn-em-fn t£-a t_m¿-Un¬ c-Pnbn¬ Im-W-s∏-´-Xv. 11 h¿-j-w ap-ºm-Wp Po-h-bp-sS hn-hm-lw c-hv h-gn e-`y-am-b ÿ-ew sIm-{]-°-fw {_-tZ-gv-kv {Ku-≠-s√-∂v ]n kp-c-ø, Fw sI B-cn-^, ]n kv-t{S-j≥ ^o-kpw aq-∂v am-k\-S-∂-Xv. `¿-Øm-hpw am-Xm-hpw k-tlm-Z-cn-bpw \n-c-¥-c-am-bn sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-I-fpw ]p-d-Øp-h-∂n-´p-≠v. {_-tZ-gv-kv {Ku-≠v sI Ip-™m-en, F ]n e-Øo-^v hm-Wn-ta¬ Fw.-bp.-]n kv-Iqƒ kv-am¿-´v ¢m-kvdqw ]-©m-bsØ Aw-im-Zm-b-hpw A-S-®v Po-h-sb ]o-Un-∏n-®n-cp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.kw-c-£n-°m≥ cw-K-Øn-d-ßp-sa-∂v ¢-∫v `m-c-h-m-ln-Iƒ ]-d-™p. kw-km-cn-®p. Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ssk-\-_ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Aw-K-am-bn-cn-s° Aw-im-Zm-b Ip-Sn-»n-I h-cp-Øn Aw-K-Xzw \jv-S-s∏-´-h¿-°v Aw-K-Xzw ]p\ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v 1 ap-X¬ 28 h-sc A-h-k-cap≠mhpw.

hn-ZymÀ-Yn-sb X-«n-s¡m-−pt]m-b-Xm-bn ]-cm-Xn

C-kv-emwa-Xw hn-Zym-`ym-k-cw-K-s¯ h-gn-hn-f-¡v: ap-Ã-¸-Ån cm-a-N-{μ³

k-]v-X-Zn-\ {]-`m-j-Ww C-¶v Xp-S-§pw

in-h-i-àn I-f-cn hmÀ-jn-Iw Xp-S-§n

s]¬-Ip-«n-sb i-eywsN-bv-X B-dp-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv

hn-I-emw-K k-lm-tbm-]-I-c-W \nÀ-W-b Iymw-]v

DÀ-Zp Izn-kv tIm-S-Xn D-¯-c-hn-sâ a-d-hn {Ku-−v ssI-h-i-s¸-Sp-¯m³ \o-¡w

Pm-ayw A-\p-h-Zn-¨-Xn {]-Xn-tj-[w

kv-amÀ-«v ¢m-kvdqw D-Zv-Lm-S-\w

bp-h-Xn-bp-sS a-c-Ww sIm-e-]m-X-I-sa-¶v _-Ôp-¡Ä

Aw-im-Zm-b Ip-Sn-Èn-I

^pSvt_mÄ Fw Zm-k³ kv-am-c-I Pn-Ãm sk-h³-kv

ta-∏-øq¿: Un.-ssh.-F-^v.-sF ta-J-em I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® Fw Zm-k≥ kv-am-c-I F-h¿-tdmfn-Mv t{Sm-^n-°pw Un.-ssh.-F^v.-sF jo¬-Un-\pw th-≠n-bp≈ Pn-√m sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ k-am-]n-®p. a¬-k-c-Øn¬ {Km-∑ G-°m-´q¿ tP-Xm-°-fmbn. k-am-]-\ a¬-k-cw Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n F ap-l-Ω-Zv dnbm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Acn-°p-fw ]-©m-b-Øv {]-kn\m-Zm-]p-cw ap≥-kn-^v tIm-S-Xn-bp-sS \q-dmw hm¿-jn-Im-tLm-j k-am-]-\k-tΩ-f-\w U‚ v Sn kp-tc-jv A-[y-£-X ssl-t°m-S-Xn No-^v P-Ãn-kv sN-e-ta-iz¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p h-ln-®p.

\m-Zm-]p-cw tIm-S-Xn i-Xm-Ðn B-tLm-jw k-am-]n-¨p

\m-Zm-]p-cw: ap≥-kn-^v tIm-S-Xnbp-sS \q-dmw hm¿-jn-Im-tLmjw k-am-]n-®p. k-am-]-\ k-tΩf-\w ssl-t°m-S-Xn No-^v P-Ãnkv sN-e-ta-iz¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. a-{¥n _n-t\m-bv hn-izw A-[y-£-X h-ln-®p. P-kv-‰n-kv ]n Iyq _¿-°-Øen, sI sI e-Xn-I Fw.-F¬.-F, {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kq-∏n \-cn-°m-t´-cn kw-km-cn®p. Kp-cp tN-a-t©-cn Ip-™n-cma≥ \m-b-cp-sS In-cm-Xw I-Y-Ifn-bpw A-c-tß-dn.

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sS sh-«n-¡p-d-¨ a-s®-® ]p-\Øm-]n-¡-Ww: Pn-Ãm hn-I-k-\k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: a¬-ky-sØm-gnem-fn-I-fp-sS sh-´n-°p-d-® a-sÆÆ hn-ln-Xw ]p-\:ÿm-]n-°W-sa-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv tbm-Kw k¿-°m-dn-t\m-Sm-h-iys∏-´p. I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ ]n hn-iz≥ Fw.F¬.-Fbm-Wv {]-ta-bw A-h-Xcn-∏n-®-Xv. a-sÆ-Æ hn-ln-Xw sh-´n-°p-d-®-Xp Im-c-Ww a¬ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ _p-≤n-ap´n-em-sW-∂v Fw.-F¬.-F ]-d™p. sIm-bn-em-≠n-bn-se Ipdp-h-ßm-Sv ]p-Xn-b ]m¬ skmssk-‰n cq-]o-I-cn-°p-∂-Xn-\v F-

{X-bpw th-Kw \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂pw A-t±-lw B-hiy-s∏-´p.ap-°w, aw-K-e-t»-cn tXm-´w tIm-f-\n-I-fn-se B-Zn-hm-knIƒ-°v ap≥-K-W-\ \¬-In sI´n-°n-S-°p-∂ ap-gp-h≥ A-t]£-I-fn-epw D-S-\-Sn ]-´-bw \¬Im≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v tPm¿-Pv Fw tXm-a-kv Fw. F¬.-F B-h-iy-s∏-´p. h-\y-arK-߃ Ir-jn \-in-∏n-®m¬ \¬Ip-∂ \-jv-S-]-cn-lm-cw Im-temNn-X-am-bn D-b¿-Ø-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. Im¿-

jn-tIm¬-]-∂-ß-fp-sS hn-e \n›-bn-°p-∂-Xv ]-g-b Xm-co-^v A-\p-k-cn-®m-b-Xn-\m¬ Xp-®-amb \-jv-S-]-cn-lm-c-ta I¿-j-I-\v e-`n-°p-∂p-≈q-sh-∂v A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. h-\y-Po-hn-Iƒ Irjn \-in-∏n-® h-I-bn¬ F-´p e£w cq-] \-jv-S-]-cn-lm-c-am-bn \¬-In-°-gn-™-Xm-bn Pn-√m t^m-d-Ãv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. Pn-√-bn¬ am-th-en tÃm¿ C√m-Ø G-I-{]-tZ-i-am-b N-°n-´]m-d-bn¬ am-th-en tÃm¿ Xp-d°-W-sa-∂v sI Ip-™-Ω-Zv Fw.F¬.-F B-h-iy-s∏-´p.


clt