Page 1

2 hntij§Ä

25 P-\phcn 2011 sNmΔ

kozhikode/cl

\Kcw/ \m«n³]pdw \nb-a-\ X-«n¸v: bq-¯v tIm¬-{K-kv I-e-Î-td-ä-v amÀ-¨v A-{I-am-k-à-am-bn

k¼qÀ-W Imbn-I £-a-Xm Imjv A-hmÀ-Uv hn-XcWw

tIm-gn-t°m-Sv: Pn√-bn¬ \n-∂p 2009˛10 h¿-j-Øn¬ k-ºq¿-W Imbn-I £a-Xm ]-≤X - n-bn¬ F t{K-Uv I-c-ÿ-am-°n-b- hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v 500 cq-] ho-Xw Im-jv A-hm¿-Uv \¬-Ip-∂p. H-∂n-\v ssh-Io-´v aq-∂n-\p am-\m©n-d kvt]m¿-Svk - v Iu¨-kn¬ lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ N-S-ßn¬ Imjv A-hm¿-Uv hn-Xc-Ww sNøpw."F't{K-Uv t\Sn-b ap-gp-h≥ hn-Zym¿-Yn-Ifpw A-Xm-Xp kv-Iqfn¬ \n∂p {]-[m-\-[ym-]I-s‚ km-£y-]-{X-hp-am-bn F-Ø-Wsa-∂v kvt- ]m¿-Svk - v Iu¨-kn¬ {]-knU‚ v A-dn-bn®p.

\m-Zm-]p-c-¯v t]m-en-kv ]-S; kp-c-£ i-Iv-X-am-¡pw

\m-Zm-]p-cw: kw-L¿-jm-h-ÿ \n-e-\n¬-°p-∂ \m-Zm-]p-cw taJ-e-bn¬ P-\-ß-fp-sS Po-h-\pw h-kv-Xp-h-I-Iƒ-°pw kp-c-£ Dd-∏-°m≥ iv-‡-am-b \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v F.-Un.Pn.-]n a-tl-jv-Ip-am¿ kn-Kv-f. {]tZ-i-sØ kp-c-£m {I-ao-I-c-W߃ t\-cn¬ Im-Wm-s\-Øn-b A-t±-lw ]-{X-{]-Xn-\n-[n-I-tfmSv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.\m-Zm-]p-cw ta-J-e-bn¬ F-´v kvIzm-Up-I-fm-bn t]m-en-kv i-Iv X-am-b _-¥-h- v {]-tZ-i-߃ sd-bn-Up \-S-Øn B-bp-[-ßfpw a-‰pw I-s≠-Øm≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´p-≠v. I¿-i-\-am-b ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-Øm-\pw F-√m \-S-]-Sn-I-fpw kzo-I-cn-®n´p-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. k-am-[m-\w ÿm-]n-°m≥ P-\߃ k-l-I-cn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tIm-gn-t°mSv dq-d¬ F-kv.-]n. \o-c-Pv-Ip-am¿ Kp-]v -X,Pn-√-bn-se a-‰p D-b¿-∂ D-tZym-K-ÿ¿ F-∂n-h-cpw A-t±l-tØm-sSm-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p. \q-dp-I-W-°n-\v t]m-en-kp-Imsc-bm-Wv C-∂-se \m-Zm-]p-cØv hn-\y-kn-®-Xv.-

dn-]-»n-Iv Zn-\-¯n tPm-en sN-bv-Xv ka-cw \-S-¯p¶p

\nb-a-\-Ø-´n-∏n¬ ka{K At\z-jWw Bh-iy-s∏-´v tIm-gn-t°mSv ]m¿e-sa‚ v afiew bqØv tIm¨{Kkv IΩn-‰n \-SØnb Ie-IvS-td‰v am¿-®n-\nsS c≠mw \n-e-bn-ep≈ Pn√m ]n.Fkv.kn Hm^n-knte°v Hm-Sn-°-b-dm≥ {i-an-®- {]-h¿-ØI-sc t]m-en-kv X-S-bp∂p

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-sb πm-ÃnIv am-en-\y ap-‡-am-°p-I-sb-∂ e-£y-tØm-sS B-cw-`n-® "am∏v']-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \msf dn-∏-ªn-Iv Zn-\-Øn¬ ]q-gnØ-e ap-X¬ ssh-Zy-c-ßm-Sn hsc- 82 In-tem-ao-‰¿ Zq-c-Øn¬ a\p-jy-®-ß-e Xo¿-°p-sa-∂p Pn√m I-e-Iv-S¿ tUm. ]n _n keow hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. tZ-io-b-]m-X-bp-sS ]-Sn™m-dv `m-K-Øm-bn Xo¿-°p-∂ a-\p-jy-®-ß-e-bn¬ aq-∂p e-

£-tØm-fw t]¿ A-Wn-\n-c°pw. cm-hn-se 9.-45\v X-s∂ Nß-e-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ AWn-\n-c-°p-sa-∂pw ]-Øp a-Wntbm-sS dn-tl-gv-k¬ B-cw-`n°p-sa-∂pw I-eŒ -- ¿ hy-‡-am°n. ]-Ø-c-bv-°p a-\p-jy-®-ße Xo¿-°p-∂-tXm-sS Fw Sn hmkp-tZ-h≥ \m-b¿ πm-Ãn-Iv hn-cp≤ k-Xy-{]-Xn-⁄ sNm-√ns°m-Sp-°pw. {]-Xn-⁄-bpw A\p-_-‘ \n¿-tZ-i-ß-fpw B-Imi-hm-Wn-bpw, F-^v. Fw td-Untbm-I-fpw, tI-_nƒ Sn hn Nm-\-

ep-I-fpw X-kv-a-bw kw-t{]-jWw sN-øpw. ]q-gn-Ø-e-bn¬ Fw sI t{]w\m-Yv Fw.-F¬.-F N-ß-e-bn¬ B-Zy-I-Æn-bm-Ipw. ssh-Zy-cßm-Sn-bn¬ ap-l-Ω-Zp-Æn-lm-PnFw.-F¬.-F-bm-Wv A-h-km-\I-Æn-bm-hp-I. tI-{μ hn-tZ-i-Imcy k-l-a-{¥n C A-l-Ω-Zv, kwÿm-\ a-{¥n-am-cm-b ]m-tem-fn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, F-f-a-cw I-cow, IS-∂-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, kp-tc{μ≥-]n-≈, ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a-Pw, Fw sI cm-L-h≥ Fw.-

hn-ZymÀ-Yn-\n-sb ]o-Un-¸n-¨ A-[ym-]-I³ A-d-Ìn Xm-a-c-t»-cn: ]-c-∏≥-s]m-bn¬ Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-Iqƒ B-dmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-sb- ]o-Un∏n-® A-[ym-]-I≥ am-´mw-s]mbn¬ ssk-Zv j-co-^n (41)s\ Xm-a-c-t»-cn t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bv-Xp Un-kw-_¿ F-´n-\p kv-Iqƒ kv-t‰m-dn-se-Øn-b hn-Zym¿-Yn-\ntbm-Sv A-[ym-]-I≥ A-]-a-cym-Zbm-bn s]-cp-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. t\-cn¬-I-≠ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ A-h-cp-sS ho-Sp-I-fn¬ t]m-bn c£n-Xm-°-tfm-Sv hn-h-cw ]-d™p. Xp-S¿-∂v c-£n-Xm-°ƒ kv-

Iqƒ {]-[m-\-[ym-]-I-\pw ]-cmXn \¬-In. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v {]-[m-\m-[ym-]-I≥ D-∂-X-hnZym-`ym-km-[n-Ir-X¿-°v dn-t]m¿´v \¬-In-sb-¶n-epw H-cm-gv-N I-gn™n-´pw \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v c-£n-Xm-°ƒ Xm-ac-t»-cn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ap-ºpw C-bmƒ \n-ch-[n-s]¨-Ip-´n-I-sf ]o-Un-∏n®-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≠m-bn-cp∂p. \m-´p-Im-cp-sS {]-Xn-tj-[sØ Xp-S¿-∂v Pn-√m hn-Zym-`ymk Hm-^n-k¿ Un-kw-_-¿ 20\v

A-[ym-]-Is\ k¿-hokn¬- \n∂pw k-kvs]‚ v sNbv-Xp. H-fnhn¬ t]mb A-[ym]-I≥ ap≥Iq¿ Pm-ayØn-\p {i- ssk-Zv j-co-^v an-s®-¶nepw e-`n-®n-√. {]-Xn-sb Xm-a-ct»-cn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n. tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp.-

{^-©v ]u-cXzw hm-Kv-Zm-\wsNbv-Xv e-£-§Ä X-«n-b bp-h-Xn-sb t]m-en-kv Xn-c-bp¶p

a-e-¸p-d-¯p \n-¶v H-fn-t¨m-Sn-b s]¬-Ip-«n-IÄ tIm-gn-t¡m-«v ]n-Sn-bn s]m-en-kn-t\m-Sp ]-d-™p.C-cp-h-cpw ho-´n¬ \n-∂v h-kv{X-ß-fpw 145 cq-]-bp-am-bm-Wv h≠n I-b-dn-b-Xv. ]-I¬ Im-∏m-Sv _o-®n¬ I-d-ßn-b -ti-jw Xn-cn®v \-K-c-Øn-te-°v h-cp-tºmƒ h-gn- sX-‰n F-e-Øq-cn-\-Sp-Øv ]p-Xn-b-\n-c-Øn-se-Øn. cm-{Xnbm-b-Xn-\m¬ `-b-s∏-´v H-cp h¿°vv -tjm-∏n¬ I-b-dn H-fn-®p. h¿-°v v-tjm-∏v Im-h¬-°mc≥ C-h-sc I-≠v s]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]m-en-sk-Øn kv-t‰-j-\n-te°vv am-‰n-b- ti-jw ho-´p-Im-sc A-dn-bn-®p. Xp-S¿-∂v ho-´p-Im-scØn c-≠p t]-tc-bpw sIm-≠pt]m-bn.-

sa-∂v ]-d-™p C-bm-fn¬ \n-∂v {]ao-f F-´v e-£w cq-] X-´n-sbSp-Øp-sh-∂m-Wv ]-cm-Xn. _¿-´n\v {^-©v Iu¨-kn¬ \¬-Ip∂ hym-P sd-Uv-ko¬ Im¿-Uv \¬-In-bm-Wv ]-Ww ssI-∏-‰nbXv. ]n-∂o-Sv bm-sXm-cp hn-h-chp-an√m-Ø-Xn-\m¬ _¿-´n≥ {^-©v tIm¨-kp-te-‰n¬ At\z-jn-®-t∏m-gm-Wv sd-Uv-ko¬hym-P-am-sW-∂v I-s≠-ØnbXv. X-´n-∏v ]p-d-Øm-b-tXm-sS bph-Xn ÿ-ew hn-´-Xm-bm-Wp

¶nepw ]-cn-t°¬-°m-sX c-£s∏´p. kv-t^m-S-\-Øn¬ ho-Sn-s‚ P-\¬-Nn√p-Iƒ X-I-cp-Ibpw Np-a-cn¬- hn-≈¬ ho-gp-Ibpw sN-bvXp. Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ XpS¿-∂v Zn-hk-ß-tfm-fw A-ctßdn-b kw-L¿-j-Øn-s‚ `mK-am-bn {]-tZi-Øv hym-]-I-ambn ho-Sp-Iƒ-°p t\-sc t_mwt_-dv \-S-∂n-cp-∂p. kw-L¿j-sØXp-S¿-∂v Aº-Xv ao-‰¿ A-I-se t]m-enkv Im-h¬ Xp-S-cp-∂-Xn-\n-S-bnse Ip-™-Ω-Zn-s‚ ho-Sn-\p t\sc t_mw-t_-dp-≠m-bXv. A-Xn\n-sS kv-t^mS-\w \S-∂v A-c-aWn-°q¿ I-gn-™n´pw \m-Zm-]pcw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ kw-`h-sØ-°p-dn-®v hnh-c-sam∂pw e-`n-®n-cp-∂n√.

kqN\. Im-cn-°¬ kz-tZ-inbmb D-Z-b-Ip-am-dn-s\bpw {]-ao-fbvs°m-∏w Im-Wm-Xm-bn-´p≠v. a-‰p ]-e-scbpw bph-Xn C-Ø-cØn¬ h-©n-®-Xm-bn kw-i-bap≠v. kw-`-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ A-t\zj-Ww \S-Øn h-cn-I-bmsW-∂v A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ-\m-b c-Lp-\mb-Iw ]-d™p. ]p-Xp-t®-cn-bn-se Nm-b-°-Sbn¬ Po-h-\-°m-c\m-b Nm-e-°c-bn-se Zm-tam-Zc-s‚ a-I-fm-Wv A-hn-hm-ln-X-bmb {]-ao-f.

]n, Fw.-F¬.-F-am-cm-b F {]-Zo]v-Ip-am¿, ]n Fw F k-emw, ]n Sn F d-lnw, bp kn cm-a≥, F sI i-io-{μ≥, Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI P-ao-e, kmaq-Xn-cn ]n sI F-kv cm-P, tUm. ]n sI B¿ hm-cy¿, ]n Sn D-j F-∂n-h¿ A-Wn-\n-c-°pw. C-cp-]Ø - n-\m-ep In-tem-ao-‰¿ \o-f-Øn¬ a-\p-jy-®-ß-e krjv-Sn-®m-Wp tIm-gn-t°m-Sv tIm¿]-td-j≥ b-Xv\ - Ø - n¬ ]-¶m-fn-Ifm-hp-I.- am-∏v ]-≤-Xn--°p ]n¥p-W {]-Jym-]n-®p ]-Xn-\-©p

cn-°p-I-bmWv CS-Xp-a-{¥n-amsc-∂v A-t±-lw ]-d™p. bqØv tIm¨{Kkv ]m¿esa‚ v aWvUew {]kn-U‚ v Fw ]n BZw ap¬kn A[y-£\m-bn-cp-∂p. Un. kn. kn AwKß-fmb ctaiv \ºn-b-Øv, sI kptc-jv, bqØv tIm¨{Kkv ]m¿e-sa‚ v aWvUew sshkv {]kn-U‚ v t{]wPn sPbnwkv, bqØv tIm¨{Kkv P\-d¬ sk{I-´dnamcmb F jnbm-en, sI {ioPn-Øv, ]n hn _n\ojv Ipam¿, hnZym _me-Ir-jvW≥, bqØv tIm¨{Kkv t\m¿Øv \ntbm-P-I-a-WvUew {]knU‚ v hn kaoPv ]mtdm-∏Sn, ]n ]n \ujn¿, sI.Fkv.bp Pn√m {]kn-U‚ v B¿ jlo≥, jnwPn-Øv, Peo¬ sImSp-h-≈n, sI sPbvk¬, cmPohv Xncp-h-®nd,

sI sI atl-jv, kn sI A_vZpƒ Peo¬, hn kwPn-Øv, ]n {]km-Zv, hn kptajv, Fw [\ojv em¬ kwkm-cn-®p.

20þ20 sN-kv aÂkcw

tIm-gn-t°mSv: B\-μv sN-kv A-°mZ-an A-Jn-e-tI-c-f G-IZn\ 20˛20 sN-kv Sq¿-W-sa‚ v \S-Øp∂p. H-cmƒ-°v 20 an-\n-´v am{Xw \¬-In I-fn Xo¿-°p-Ibm-Wp sN-øp-∂-Xv. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\-Sp-Øp-≈ ªq au-≠v πm-kv-a-bn¬ s^-{_ph-cn B-dn\m-Wp a¬-k-cw. td-‰nßn√mØ-h¿-°pw a¬-k-cn-°mw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ cm-hnse 9.30\v ap-ºm-bn F-ØWw. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃ 7736218324, 8086198780 \-º-dn¬ e-`n-°pw.

{Km-a-∏-©m-b-Øp-Iƒ kz-¥-ambn πm-Ãn-Iv s{j-ÕnMv bq-\n-‰pIƒ B-cw-`n-°m≥ ap-t∂m-´p h∂-Xm-bn Pn-√m I-eI - vS- ¿ A-dn-bn®p. Pn-√-bn-se aq-∂p tI-{μ-ßfn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv B-`n-apJy-Øn¬ do ssk-Ivf - n-ßv bq-\n‰p-Iƒ ÿm-]n-°m-\p-≈ \-S] - S- nI-fpw ]p-tcm-K-Xn-bn-em-sW-∂v A-t±-lw ]-d™ p.Pm-\-Ω Ip-™p-Æn, {]-^. tim-`o-{μ≥, Un.-Un C sI hn hn-t\m-Zv _m-_p, ]n c-ho-{μ≥ ]- am-hq¿tdm-Uv ]p-Xn-b Ãm‚ v ]-cn-k-c-Øv X-W¬ s¶-Sp-Øp.hr-£-߃ sh-´n-am-‰n-b-t∏mƒ Iq-Sp- X-I¿-∂v Xmtg-hoW Im-°-Ip-™p-ß-ƒ

Fkv.sI.F-kv.F-kv.F-^v a-\p-jy-Pmen-I \msf hS-I-c-bnÂ

a-\p-jyN-§-e-bn ap-kvenw eo-Kv I-®n-I-fmhpw

h-SI-c: cm-{„ c-£-bv-°v k-ulr-Z-Øn-s‚ I-cp-X-¬ F-∂ {]ta-b-Øn¬ F-kv.sI.F-kv.Fkv.F-^v Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ \m-sfh-S-I-cbn¬ a-\p-jy Pmen-I kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn®p. Pm-en-I-bp-sS `m-K-am-bn ssh-Ip-t∂cw 4.15\v hS-I-c h-

tIm-gn-t°mSv: Pn√-sb πm-ÃnIv am-en-\y ap-‡ Pn√-bm-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn \m-sf A-gnbq¿ ap-X¬ ssh-Zy-c-ßm-Sn hsc \-S-Øp-∂ a-\p-jy-N-ß-ebn¬ ap-kvenw eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ A-Wn tNc-W-sa-∂p Pn√m apkvvenw eo-Kv {]-knU‚ v ]n sI sI _m-hbpw P-\.sk-{I´-dn Fw kn am-bn≥-lm-Pnbpw A`y¿-Yn-®p.

en-b-h-f∏vv ]-cn-kc-Øp \n∂pw dm-en- B-cw-`n-°pw. 313 Im-U-‰p-Iƒ dm-en-bn¬ {]-tXy-I-am-bn A-Wn-\n-c-°pw. Xp-S¿∂v ap≥-kn-∏¬ C≥-tUm¿- kv-t‰-Un-b-Øn-\-Sp-Øp-≈ {Ku--≠n¬ ssh-Ip-t∂-cw A©n--\v {]-h¿-Ø-I¿ a-\p-jy Pmen-I Xo¿-°pw. ]m-W-°m-Sv A-∫m-kv A-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-LmS-\w

sI ]n H d-lv-a-Øp√

Xr-iq¿: tI-c-f-Øn¬ A-XnthK Xo-h-≠n-∏m-X-Iƒ bm-Ym¿Yy-am-hp-sa-∂v U¬-ln sa-t{Sm sd-bn¬-th sN-b¿-am≥ C {io[c≥. Xr-iq-cn¬ H-cp kz-Im-cy ]-cn-]m-Sn-s°Øn-b A-t±-lw tX-P-kp-am-bn kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ap-X¬ Imk¿-tIm-Uv h-sc AXnth-K Xoh-≠n k¿-ho-kv bmYm¿-Yy-am-°p-∂-Xn-\p-≈ km[y-Xm-]T-\w \-S-∂p-h-cn-I-bmWv. aq-∂v am-k-Øn-\p-≈n¬ CXp kw-_-‘-am-bn A-hkm-\ dn-t]m¿-´v k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n°pw. Cu Xo-h-≠n h-∂m¬ kwÿm-\-Øn-s‚ c-≠-‰-ß-fn-epw F-Øm≥ tIh-ew c≠-ca-Wn°q¿ am{Xw a-Xn-bm-hpw. a-Wn-

Nn-øq-cn¬ t_mw-t_-dn¬ X-I¿-∂ k-am[m-\ I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ Ip-™-Ω-Zn-s‚ hoSv

°q-dn¬ 300 In-tem-ao-‰¿ th-KX-bn-em-Wv A-Xnth-K Xo-h-≠nIƒ Ip-Xn-°p-I. Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øp-\n∂pw sIm-®n-bn-seØm≥ ap-°m¬ a-Wn-°q¿ a-Xnbm-Ipw. tIm-gn-t°m-s´-Øm-≥ Hcp a-Wn-°q¿ a-Xn-bm-hpw. km--[mc-W Xo-h-≠n {Sm-°p-I-tfm kvt‰-j-\p-Itfm A-Xnth-K Xo-h≠n-k¿-ho-kn-\v ]‰p-I-bn√. Ce-{Œn-Iv s{S-bn-\p-Iƒ X-s∂-bmbn-cn°pw Hm-Sp-I. C-Xn-\p--≈ km-[y-Xm-]T-\w ]p-tcm-K-an-°p∂-Xmbpw {io-[-c≥ sh-fn-s∏SpØn. 36,000 tIm-Sn cq-]-bm-Wv kwÿm-\-sØ A-Xnth-K Xoh≠n k¿-ho-kv bm-Ym¿-Yy-am-°p∂-Xn-\m-bn th-≠n-h-cnI. kzIm--cy s]m-Xp ]-¶m-fn-Ø-tØmsSbm-bn-cn-°pw C-Xn-\v ]-Ww

tIm-gn-t°mSv: im-co-cn-Ihpw am\-kn-I-hpam-b ]-cn-an-Xn-Iƒ aqew hn-Zym-e-b-ß-fn-se-Øm≥ km-[n-°m-sX t]m-b Ip-´n-I-sf°p-dn-®p k¿-h-in-£m A-`nbm≥ \-SØn-b ]T-\ dn-t]m¿-´ns‚ {]-Im-i-\-hpw tUm-Iypsa‚-dn {]-Z¿-i-\hpw \-S-∂p. Pn√m ]-©m-b-Øv {]knU‚ v sI P-ao-e A-[y-£-X h-ln®p. ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a-Pw D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]T-\ dn-t]m¿-´v {]-Imi-\w tÉv s{]mPIv-‰v U-b-d-Iv-S¿ tUm. sI hn Ip-™n-Ir-jvW≥ Pn√m s{]mPIv-‰v Hm-^n-k¿ C sI ap-lΩ-Zv l-\o-^-°p \¬-

I-s≠-Øp-I. A-Xn-\m¬ kmº--Øn-Iw hn-j-a-am-hn-√. A-Xnth-K Xo-h-≠n-°v No-dn-∏m-bm-≥ ]pXn-b {Sm-°p-Ifpw tÃ-j-\p-Ifpw D-≠m-t°-≠n- h-cpw. sIm-®n sa-t{Sm ]-≤-Xn-°v hcp-∂ Pq¨-am-ktØm-sS tI-{μk¿-°m¿ A-\pa-Xn e-`n-°pw. kw-ÿm-\-k¿-°m-cn-s‚ F√m A-\p-a-Xnbpw C-Xn\-Iw e-`n-®n´p≠v. Nn-e ]-Wn-I-fp-sS sS-≠dpw kw-ÿm-\-k¿-°m¿ hn-fn®n-´p≠v. tI-{μ kw-ÿm-\-k¿°m-cp-Iƒ 800 tIm-Sn cq-] hoXw ap-S-°n-bm-Wv ]≤-Xn bmYm¿-Yy-am-°p-∂Xv. tI-{μ-k¿°m-cn-s‚ A-\pa-Xn ssh-Ip∂Xv A-`n-{]m-b hy-Xym-k-ap-≈Xp-sIm-≠√ km-t¶Xn-I {]-iv\-߃ sIm-≠p am-{X-am-Wv. AXv aq-∂v am-k-Øn-\p-≈n¬ ]-cn-

t£-{X-ap-ä-s¯ sIm-e: \m-ev t]À¡v G-gp-hÀ-jw ITn-\-X-S-hv tIm- g n- t °m- S v : t£- { X- Ø n¬ a-√n-Im-e-bw a-[p-kq-Z-\≥(47) sXm-gp-Xp \n¬-°p-∂-Xn-\n-Sbn¬ hr-≤-s\ X-e-°-Sn-®p sIm--∂ tI-kn¬ {]-Xn-I-fm-b \m-ep-t]-¿-°v G-gp h¿-jw ITn\ X-S-hpw 5,000 cq-] ho-Xw ]n-gbpw. tIm-gn-t°m-Sv A-Xn-th-K tIm-S-Xn(H-∂v) P-Uv-Pv ]n Un [¿-a-cm-Pm-Wp in-£n-®-Xv. ]n-g-b-S-°m-Ø ]-£w {]-XnIƒ B-dp-am-kw A-[n-I X-S-hv A-\p-`-hn-°-Ww. ]-n-g-kw-Jy sIm-√-s∏-´ hr-≤-s‚ B-{in-X¿°p \¬-Im-\pw tIm-SX - n D-Øc - hn-´p.-tN-f-∂q¿ F-t´-c-≠n¬ Icp-hm-c° - ¬ `-Kh - X - n t£-{X-ap-‰Øm-Wp 2007 ta-bv 31\v ssh-Ipt∂-cw 6.-15Hm-sS-s]m-°m-fn ]-fl\m-`≥(74)sIm-√s - ∏-´X - v. {]-Xn-I-fm-b I-Æ-¶-c X-´m-c°-≠n {]-ho¨(42), k-tlm-Zc≥ X-´m-c° - ≠ - n {]-tam-Zv(45), Ch-cp-sS ]n-Xm-hv I-≠≥-Ip-´n(72), _-‘p-hm-b tN-f∂ - q¿ I-ƶ - c -

sN-øpw. Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. \mk¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn ap-Jy {]-`mj-Ww \-S-Øpw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v ap-Po_v ss^-kn ]q-tem-Sv,sk-{I´dn kp-_p-ep- emw h-S-I-c,C-kva-bn-¬ lm-Pn- F-S-t®-cn ]-s¶SpØp.

]T-\dn-t]mÀ-«v {]-Im-i-\hpw tUm-Iyp-saâ-dn {]-ZÀ-i-\hpw In \n¿-h-ln-®p. Cu Ip-´nI-sf tI-{μo-I-cn-®p X-øm-dm°n-b "X\n-sb' F∂ tUm-Iyp-^n-Iv j≥ {]-Z¿-i-\-w D-Zv-LmS-\w tIm¿-]-td-j≥ t£-a-Im-cy ÿn-c-a-kn-Xn sN-b¿-am≥ Fw cm-[m-Ir-jv-W-≥ \n¿-h-ln®p. tUm. P-ko-¿, a-tl-jv Kp]vvX≥, sI Sn Zn-t\-i≥ (Fkv.kn.B¿.Sn), tPm¿-Pv tPmk^v (U-b‰ - v {]n≥-kn-∏¬), Fw P-b-cmPv, D-tajv, Sn sI A-∫mkv A-en kw-km-cn®p. tUm-Iyp^n-Ivj≥ kw-hn-[m-bI - ≥ ^n-en]v tPm-Wn-\p-≈ D-]l - m-cw tÃ-‰v s{]mPIv‰ - vUb - d - I - vS- ¿ tUm. sI hn Ip-™n-Ir-jW v- ≥ \¬In.

tIc-f-¯n A-Xn-th-K- Xo-h-−n-IÄ h-cp¶p

k-am[m-\ I-½n-än I¬-ho-\-dp-sS ho-Sn-\pt\sc t_mw-t_dv \m-Zm-]pcw: Nn-øq-cn¬ k-am[m\ I-Ωn-‰n I¨-ho-\-dp-sS ho-Sn\p t\-sc t_mw-t_dv. ap-kv -enweo-Kv {]-h¿-Ø-I\m-b ]p-Ø≥]p-c-bn¬ Ip-™-Ω-Zn-s‚ ho-Sn\p t\-sc-bm-Wv t_mw-t_-dp≠m-bXv. I-gn-™ Znh-kw A¿-[-cm{Xn 12.35 \m-Wv kw-`-hw. c-≠v kv-‰o¬ t_mw-_p-I-fm-Wv B{I-a-Øn¬ ho-Sn-\p t\-sc F-dn™Xv. Ip-™-Ω-Zn-s‚ ]q¿-W K¿-`n-Wnbm-b a-Iƒ D-d-ßn-°nS-∂ dq-an-\p t\-sc-bm-Wv BZyw t_mw-t_-dp-≠m-b-Xv. Xp-S¿-∂v ho-Sn-s‚ ap-Iƒ \n-e-bn-se ap-dn°p t\-scbpw B-{I-an-Iƒ t_m-w-s_-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. ap-dn-bn¬ D-d-ßn-°n-S-°p-I-bmbn-cp-∂ Ip-´n-I-fp-sS tZl-Øv t_mw-_v No-fp-Iƒ sX-dn-s®-

kw`-h-ÿ-eØv Ip-g-™p-hoW C-bmƒ izmkw e`n-°msX {]bm-k-s∏-´-p. C-bmsf bqØv tIm¨{Kkv {]h¿-Ø-I¿ _o®v P\-d¬ Bip-]-{XnbnseØn-®-p. {]I-S-\w- I-e-Œ-td-‰n-\p apºn¬ s]menkv _mcn-t°-UpIƒ D]-tbm-Kn®p XS-bp-I-bmbn-cp-∂p. Xp-S¿∂v Un.kn.kn {]kn-U‚ v sI kn A_p DZvLm-S\w \n¿h-ln-®p. \nb-a\-Ø-´n-∏p-ambn _‘-s∏´v hnhm-Z-ß-fp-b¿∂ kml-N-cyØn¬ a{¥n sI ]n cmtP-{μ≥ cmPnh-bv°-W-sa∂v At±lw Bh-iy-s∏-´p. acp-a-Isf ASp°-f-°m-cn-bmbn \nb-an®v k¿°m¿ iºfw \¬Inb Btcm-Ky-a{¥n ]n sI {ioa-XnbpsS ]mX ]n¥p-S-cm≥ a¬k-

¹m-ÌnIv amen\y apà tIm-gn-t¡m-Sn-\mbn \m-sf a\p-jy-¨-§-e

tIm- g n- t °mSv : tI- c - f - Ø n- s e {In-an-\¬ tImS-Xn Po-h-\-°m¿ h¿-j-ß-fm-bn D-∂-bn-°p-∂ {]ivv-\-߃-°v k¿-°mcpw A-[nIm-cn-Ifpw ]-cn-lm-chpw ImWm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tIc-f-Øn-se ap-gp-h≥ a-Pn-kv-t{S‰p tIm-S-Xn-I-fn-se Po-h-\°mcpw dn-]ªn-Iv Zn-\-Øn¬ tPm-en-sN-bvXp-sIm≠pw Xp-S¿∂p-≈ H-cm-gv-N-°m-ew I-dp-Ø _m-Uv-Pv [-cn®pw I-cn-Zn-\w BN-cn-°p-I-bpw sN-øp∂p. tI-c-f {In-an-\-¬ Pp-Uo-jy¬ kv-‰m-^v A-tkm-kn-tb-j-\m-Wv hy-Xykv-Xam-b ka-cw \-S-Øp-∂Xv. amln: {^-©v ]u-cXzw hm-Kv-Zm\w sNbv-Xv e-£-߃ X-´n-b kw-kv Ym- bp-h-Xn-sb t]m-en-kv Xn-c-bp\ kv∂p. Nme-°-c kz-tZ-in-\nbpw Iqƒ I]p-Xp-t®-cn D∏-fw t\-Xm-Pn \-Ktem-¬k- dn-se Xm-a-k-°m-cn-bpam-b {]h-Øn¬ ao-f(36)s°-Xn-tc-bm-Wv Z-Znssl-kvbm≥ Nm¬ t]m-en-kv tI-sk-SpIqƒ hnØ-Xv. `m-Kw a-e]p-Xp-t®-cn D-g-h¿-°-c-bn-se bm-fw ]- km-aqln-I {]-h¿-Ø-I\m-b Zy-w sNm√-en¬ F t{K-Uv t\- _¿-´n-\n-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wv Sn-b sI {io-e-£v-an ({]-ktI-sk-Sp-ØXv. ÿn-c-am-bn {^t‚-j≥ F-®v.F-kv.F-kv tN- ©v ]u-cXzw i-cn-bm-°n X-cmhm-bq¿, 10mw-¢m-kv hn-Zym¿Yn-\n-bm-Wv )

tIm-gn-t°m-Sv: a-e-∏p-d-Øp \n∂pw H-fn-t®m-Sn-b c-≠v s]¨Ip-´n-Iƒ tIm-gn-t°m-´v ]n-Snbn¬. a-e-∏p-d-sØ {]-ap-J kv-Iq-fnse ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\nI-fm-b c-≠v s]¨-Ip-´n-I-fm-Wv F-e-Øp¿ s]m-en-kv ]n-Sn-bn-emb-Xv.Rm-b-dm-gv-N D-®-tbm-sS ho´n¬ \n-∂pw C‚¿-s\-‰v t\m-°ms\-∂v ]-d-™v C-d-ßn-b C-cp-hcpw t\-sc tIm-gn-t°m-t´-°p-≈ _- n¬ I-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. ap-ºv kv-Iq-fn¬ \n-∂pw Im-∏m-Sv _o-®v Im-Wm-s\-Øn-b ]-cn-Nbw ap≥-\n¿-Øn-bm-Wv tIm-gnt°m-´v F-Øn-b-sX-∂v C-h¿

tIm-gn-t°mSv: hymP \nb-a-\Ø-´n-∏n¬ ka{K At\z-jWw Bh-iy-s∏-´v tIm-gn-t°mSv ]m¿e-sa‚ v aWvUew bqØv tIm¨{Kkv IΩn-‰n \-SØnb Ie-IvS-td‰v am¿-®v A-{I-am-k‡-ambn. am¿-®v I-e-Œ-td-‰n-\p ap-ºn¬ X-S-s™-¶nepw I-e-Œtd-‰v tIm-ºu-≠n¬ {]-th-in-® Nn-e {]-h¿-Ø-I¿ c≠mw \n-ebn-ep≈ Pn√m ]n.Fkv.kn Hm^n-knte°v Hm-Sn-°-b-dm≥ {i-an-®-Xm-Wp kw-L¿-j-Øn\p Im-c-W-am-b-Xv. ap-{Zm-hmIyw hn-fn-I-fp-ambn Hm-Sn-sbØnb {]h¿Ø-Isc s]menkv _ew {]tbmKn®v XS-™-Xn-s\-Øp-S¿∂v bqØv tIm¨{Kkv ]m¿e-sa‚ v aWvUew {]Xn-\n[n sI ssjPp(32)hn-\p ]-cn-t°‰p. -

F-∂n-h-tc-bm-Wv tIm-S-Xn in£n-®-Xv.-t£-{X-Øn¬ am-k-hnf-°v I-Øn-°p-∂-Xn-s\ sNm-√nbp-≈ X¿-°a - m-Wp sIm-eb - v°p ]n-∂n¬. ]-fl-\m-`-s\ sIm-es∏-Sp-Øp-Ib - pw a-°f - m-b kp-tcjv _m-_p(41), kzm-an-\mY≥(38)F-∂n-h-sc B-{I-an-®p ]-cn-t°¬-∏n-®p F-∂p-am-bn-cp∂p t{]m-kn-Iyq-j≥ tI-kv.t£-{X-ap-‰-sØ Hm-^nkn-\-p apI-fn¬ kq-£n-® hn-dI - p-sIm-≈nsb-Sp-Øp ]-fl\ - m-`t- \-bpw a-°tf-bpw B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp∂p. ]-fl-\m-`-\v lr-t{Zm-Kw D-≈Xm-bn t]m-kv‰ - v tam¿-´w dn-t∏m¿´n-ep-≠m-bn-cp-∂p. _-‘p-°-fpsS ]-cm-Xn-bn¬ k¿-°m¿ kvs - ]jy¬ t{]m-kn-Iyq-´-sd \n-tbmKn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t{]m-knIyq-j\ - p-th-≠n ]n ]n kp-tc-{μ\m-Wv lm-Pc - m-bX - v.

l-cn-°pw. sa-t{Sm sd-bn¬-th ]≤-Xn-Iƒ km-º-Øn-I-am-bn em`-I-c-a-s√-¶nepw t\m¨ s^b¿ I-f-£≥ ]-≤-Xn-bn-eq-sS ]Ww I-s≠-Øp-I-bm-Wv coXn. sd-bn¬-th-bp-sS ÿ-e-ß-fn¬ tjm-∏nMv tImw-π-Iv-kp-Ifpw a‰pw ]-Wn-Xm-Wv h-cp-am-\-ap≠m-°p-∂Xv. U¬-ln sa-t{Sm sd-bn¬-th H-cp h¿-j-Øn-\p-≈n¬ em-`-Ic-am-°n-bXpw Cu cq-]-Øn-emWv. h-cp-∂ Pq-Wn¬ A-\pa-Xn e-`n-®m¬ 2014 ¬ sIm-®n sat{Sm sd-bn¬ I-Ωo-j≥ sNøm≥ I-gn-bpw. ssl- kv-]o-Uv s{S-bn-\p-I-ƒ tI-c-f-Øn¬ bmYm¿-∞y-am-Ip-∂-tXm-sS P-\ß-fp-sS bm-{Xm -ku-Icyw h≥tXm-Xn¬ sa-®-s∏-Sp-sa-∂pw {io-[-c≥ Iq-´n-t®¿Øp.

im-co-cn-Ihpw _p-≤n-]-c-hpam-b ]-cn-an-Xn-Iƒ aq-ew ho-Sp-I-fn¬ I-gn-bp-∂ Ip-´n-I-sf-°p-dn-®p-≈ ]T-\ dn-t]m¿-´v {]-Im-i-\hpw tUm-Iyp-sa‚-dn {]-Z¿-i-\hpw tIm-gn-t°m´v ta-b¿ {]-^. F sI t{]a-Pw D-Zv-LmS-\w sNøp∂p

eo-hn-\p h-¶ P-hm-\pw kp-lr-¯pw tN-À-¶v hn-ZymÀ-Yn-sb aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn B-h-f: kv-Iqƒ hn-´v a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-sb eo-hn\p \m-´n¬ h-∂ P-hm-\pw kplr-Øpw tN¿-∂v {Iq-c-am-bn a¿±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. B-h-f tNem-bn Xp-cp-Øn-b¬ t£-{XØn-\-Sp-Øv A-Ω-Xn-s‚ a-cp-aI≥ A-^v -k¬ (15)\m-Wv a¿-±\-ta-‰-Xv.-a¿-±-\-Øn-¬ Ip-´n-bpsS hm-cn-sb-√v s]m-´n-bn-´p-≠v. I-hp-ßn¬ Nm-cn \n¿-Øn Icn-¶-√p sIm-≠v X-s∂ Ip-Øp-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v A-^v-k¬ ]d-bp-∂p. I-®-dp-I-≠n sd-\n-s°Xn-tc-bm-Wv ta-∏-øq¿ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. hnZym¿-Yn-sb t]-cm-{º K-h. Bip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv v sa-Un-

°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bnepw {]-th-i-n-∏n-®p. B-h-f Ipt´m-Øv ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Ynbm-Wv.-

koäv H-gnhv

tIm-gn-t°mSv:kwÿm-\ k¿°m¿ ÿm-]-\-amb (sF.F®v.B¿.Un) bp-sS tIm-gn-t°mSv tImfPv Hm-^v A-ssπ-Uv kb≥-kn¬ D-tZym-K-ÿ¿-°m-bn \-S-Øp-∂ ]m¿-´v ssSw (]n.Pn.Un.kn.F) tIm-gv-kn-\v G-Xm\pw ko-‰p-Iƒ H-gn-hp≠v. Aw-KoIr-X k¿-h-I-emime _n-cp-Z-am-Wv {]-th-i\ tbmKyX.hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v 0495 ˛ 2765154 \-º-dn¬ _-‘-s∏SpI.

tI{μo-IrX tem-¡-¸v kw-hn-[m-\w s^-{_p-h-cn-bnÂ: -a-{´n tIm-Sn-tb-cn

a-Æm¿-°m-Sv/ A-K-fn: tI{μoIrX tem-°-∏v kw-hn-[m-\w s^-{_p-h-cn-bn¬ tIm-gn-t°m-Sv, F-d-Wm-Ip-fw, Xn-cp-h-\-¥-]pcw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-∏m-°psa-∂v B-`y-¥-c a-{¥n tIm-Sntb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d™p. A-K-fn-bn¬ t]m-en-kv Izm¿-t´-gv-kp-I-fp-sS-bpw a-Æm-¿°m-Sv ^-b¿ tÃ-j≥ sI-´n-SØn-s‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. t]m-en-kn-s\ B-[p-\n-I-h¬°-cn-°p-∂-Xn-t‚ `m-K-am-bn \-K-c-ß-fn¬ Im-a-d-Iƒ ÿm]n-°pw. tIm-gn-t°m-Sv 87 e-£w cq-]-bpw sIm-®n, Xn-cp-h-\-¥-]pcw \-K-c-ß-fn¬ Hm-tcm tIm-Sn cq-]-bpw sN-e-h-gn-®v Cu ]-≤Xn \-S-∏m-°pw. sk-{I-t´-dn-b-‰n\v ap-∂n-se I-t√-dv C-\n \-S-°n-

√. k-a-c-߃-°pw Pm-Y-Iƒ°pw C-S-bn-te-°v ]p-d-Øp\n∂v I-s√-dn-bp-∂-h≥ C-\n A-IØm-hpw. I¨-t{Smƒ dq-an-en-cp∂m¬ sk-{It-´-dn-b-‰n-\v ap-∂n¬ \-S-°p-∂ Im-c-y-ß-sfm-s° Im-Wm≥ I-gn-bp-sa-∂pw tIm-Sntb-cn ]-d-™p. F-√m t]m-en-kp-Im-tc-bpw Xm-a-k ku-I-c-y-ap-f-f-h-cm-°n am-‰p-∂-tXm-sSm-∏w Ip-´n-I-fpsS hn-Z-ym-`ym-kw Iq-Sn I-W-°nse-Sp-Øv ho-Sp \n¿-an-®v \¬-Ip∂ \-S-]-Sn L-´w L-´-am-bn ]q¿Øn-bm-°pw. 15 h¿-jw tk-h-\a-\p-jvTn-® t]m-en-kp-Im-sc tIm¨-Ã-_nƒ-am-cm-bpw 23 h¿j-am-b-h-sc F.-F-kv.-sFam-cmbpw C-t∏mƒ ]p-Xn-b D-Ø-c-hv {]-Im-cw 28 h¿-j-am-b-h-sc t{KUv s{]m-tam-j≥ \¬-In F-kv.-

sF B-bpw am-‰m≥ k¿-°m¿ \S-]-Sn kzo-I-cn-®p. H-cp t]m-enkp-Im-c≥ F-kv.-sF B-bm-bncn-°pw hn-c-an-°p-I. kw-ÿm-\-Øv ^-b¿ B‚ v sd-kv-Iyp-hp-am-bn _-‘-s∏-´ ]p-Xn-b tIm-gv-kv B-cw-`n-°p-w. A-Sp-Ø-am-kw aq-∂v ^-b¿ tÃj-\p-Iƒ-Iq-Sn Xp-S-ßp--sa-∂pwA-t±-lw hy-‡-am-°n. U-]-yq´n kv-]o-°¿ tPm-kv t_-_n A[-y-£-X h-ln-®p. Fw _n cm-tPjv Fw.-]n ap-J-ym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚p-\m-cm-b Fw B¿ k-X-y≥, ]n d-^o-Jv, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sP B‚-Wn, jm-ln\ F-tc-c-Øv, d-^o-Jv Ip-¥n-∏pg, Cu-i-z-cntc-i≥, Fkv.]n C Zn-hm-I-c≥, F.-F-kv.-]n cm-Pv ]m¬ ao-W kw-km-cn-®p.-


25 P-\phcn 2011 sNmΔ

{]mtZ-inIw

kozhikode/clc

t]m-en-kn-sâ slÂ-sa-äv th-«; A-]-I-S-¯n c-−pt]À-¡v ]-cn¡v

KXmKX \nb-{´Ww tIm-gn-t°m-Sv: IrjvW≥ \mb¿ tdmUn¬ F≥.-F-®v ss_∏mkv t{Imkv sNøp∂ `mKw aÆn´v Db¿Øn-b-Xn-\m¬ amhn-fn°-Shv `mK-tØ°p t]mtI≠- hml-\-߃, ss_∏mkn\v CSXv hi-Øp-IqSn \n¿Ωn-®n-´p-ff sskUv tdmUn¬ Ibdn It°mSn ˛ ]pXn-b-ßmSn tdmUn¬ IqSn amhn-fn-°-Shv Aßm-Snbn-te°v t]mI-Ww.

A-tØmfn: t]m-en-kn-s‚ sl¬-sa-‰v th-´-°nsS A-]-I-S-Øn¬ c≠pt]¿-°v ]-cn-°v. ]-cn-t°-‰ Ip-f-ØpwI-≠n j-^o-Jv (22), s]m´-h-b¬Ip-\n \n-jm-¥v (24) F-∂nh-sc sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se cm-hn-se A-tØm-fn-°S- p-Øv Iq-ap-≈n°pw B-en≥-NphSn-\p-an-Sb - n-em-Wv kw-`hw. sl¬-sa‰v [-cn-°m-Ø bm-{X-°m-sc ]nSn-°m\pw tI-sk-Sp-°m\pw A-tØm-fn t]m-en-kv Cu ÿ-eß - f - n¬ Iymw-]p sN-bvX - n-cp∂p. Zq-sc \n∂pw h-∂ c-≠v sl¬-sa-‰n√mØ ss_-°v bm-{XnI-sc t]m-en-kv ssI Im-Wn-®p X-Sb - m≥ {i-an®p. F∂m¬ t]m-en-kn-s\ `-b∂ - C-h¿ ss_-°v th-KØ - n¬ Hm-Sn-®p t]mhp-Ib - m-bn-cp∂p. Po-∏p-am-bn t]m-en-kv ]n-¥p-Sc - p∂-Xv {i-≤b - n¬-s]´ bp-hm-°ƒ ss_-°n-s‚ th-K-X h¿-[n-∏n-®-tXm-sS ss_-°v adn™p. Chsc D-S≥ sa-Un-°¬ tIm-fP - n¬ {]-th-in-∏n-®p.

]cn-]mSn „\f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: F-

^v.F-®v.F-kv.Sn.F Pn√m k-ac {]-Jym-]-\ I¨-h≥-j≥ ˛ 2.30 „a-e-_m¿ {In-kv-Xy≥ tImfPv: `m-cXo-b Im-thym¬k-hw ˛ 1.30 „am-\m©n-d sk≥-{S¬ sse{_-dn ]-cnk-cw ˛ πm-Ãn-°ns\-Xn-sc jm-Pn I√m-bn-bp-sS kv-{Im-]v dn-Yw tπ ˛ 4.00 „sa-Un-°¬ tImfPv Hm-^nkv ]-cnkcw: d-knU‚ v tUmŒ¿-am-cp-sS A-\n›n-X Im-e k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn [¿-W ˛ 10.00 „sh-≈-bn¬ K-h. F^v.bp.]n kv-Iqƒ: Cw-•o-jv ]cn-io-e-\-Øn\m-b th-hv s^Ãv D-Zv-LmS-\w ˛ 10.00 „anTm-bn sX-cp-hv Jm-Zn {Kmtam-tZym-Kv Fw-t]m-dnbw: JmZn hn]-W-\ ta-f ˛ 4.30 „\√-fw Pn.Fw.bp.]n kvIqƒ: Km-‘n an-\n ayq-kn-bw DZv-LmS-\w ˛ 10.00 „A-c-bnS-Øv ]m-ew ap-Pm-lnZv sk‚¿: C-kv-em-ln {]-`mjWw: 6.30 „\m-j-\¬ tlm-kv-]n‰¬: tI-c-f lm-ky-th-Zn-bp-sS Nn-cnbc-ßv \¿-a km-bm-lv-\w ˛ 4.30 „Xm-a-c-ti-cn t^m-d-kv-‰v sdbv©v Hm-^nkv: tI-cf tIm¨{K-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I¿j-I am¿-®v ˛ 10.00 „sN-dp-h-Æq-¿ I-≠n-Øm-gw: hS-I-c ap-lΩ-Zv lm-Pn kvv-amcIw in-em-ÿm]-\w ˛ 3.00 „sIm-Sph≈n Hm-∏¨ F-b¿ tÃPv: kzX-{¥ I¿-j-I kwLw Xm-eq-°v I-Ωn-‰n kw-L-Sn∏n-°p-∂ I¿-j-I [¿-W ˛ 4.00

hn-X-c-Ww Xp-S-§n

Ip-‰n-°m-´q¿: Ip-‰n-°m-´q¿ K-h.--- l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv Sp hn-`m-K-Øn¬ ]Tn-® 2008˛2010 _m-®n-se t]m-kv-‰v sa-{Sn-Iv kvtIm-f¿-jn-∏n-\v A¿-l-cm-b ap-kv-enw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A-\p-h-Zn® ^o-km-\p-Iq-ey Xp-I hn-X-c-Ww Xp-S-ßn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ D-S≥ Xp-I kv-Iqƒ Hm-^n-kn¬ \n-∂pw ssI-∏-t‰-≠-Xm-sW-∂v {]n≥-kn]¬ A-dn-bn-®p.

kwÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬k-h-Øn-s‚ kz¿-W-°-∏p-am-sbØn-b hn-Zym¿-Yn {]-Xn-`-Iƒ-°v tIm-gn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a-P-Øn-s‚bpw Pn√m- I-e-Œ¿ tUm. ]n _n k-eo-an-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \¬Inb h-c-th¬-∏v

tIm-Xn¸m-ew A-t{]m-¨v tdm-Uv: 17 Ip-Spw-_-§Ä ho-sSmgn-ªp tIm-gn-t°m-Sv : tIm-Xn ]m-ew A-t{]m-®v tdm-Uv \n¿-an-°m≥ th-≠ ÿ-e-sØ 17 Ip-Spw-_߃ ho-Sv H-gn-™p. C-h¿-°v H-gn-™p-t]m-hm≥ Cu am-kw 21 h-sc-bm-Wp k-abw A-\p-h-Zn-®n-cp-∂-Xv. k-abw I-gn-™-Xn-\m¬ C-h-sc Hgn-∏n-°m≥ Pn-√m `-c-W-Iq-S-hpw B-Iv-j≥ I-Ωn-‰n-bpw Xo-cp-am\n-®n-cp-∂p. C-Xn-\m-bn Pn-√m Ie-Œ¿ tUm. ]n _n k-eo-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ X-l-kn¬-Zm¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ d-h-\yq D-tZymK-kv-Y-cpw ]n.U-ªv-bp.---Un DtZym-K-ÿ-cpw s]m-en-kpw C-

∂-se cm-hn-se ÿ-e-sØ-Ønbn-cp-∂p. F-∂m¬, kz-bw H-gn-™pt]m-hm≥ X-øm-dm-sW-∂v Xm-ak-°m¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿∂p A-h-sc A-Xn-\v A-\p-h-Zn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Xm-a-k-°mcpsS ho-Sp-Iƒ s]m-fn-®p-Xp-S-ßn.---- Ch-sc B-Zy-L-´-Øn¬ tIm-Xnbn¬ \n-∂v H-gn-∏n-°m-\m-bn-cp∂p Xo-cp-am-\w. tIm-Xn-∏m-eØn-s‚ A-t{]m-®v tdm-Un-\mbn ho-Sv H-gn-bp-∂ Xm-a-k-°msc ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°p-∂-Xn\m-bn Nm-ap-≠n-h-f-∏n¬ tIm¿-

]-td-j≥ hm-ßn-b ÿ-e-Øv CXn-\-Iw ap-∏-Xv ho-Sp-I-fp-sS \n¿-am-W-am-Wv ]q¿-Øn-bm-bXv. ]-tØm-fw ho-´p-Im¿ C-hnsS Xm-a-kn-®p-h-cp-∂p-≠v. tImXn A-t{]m-®v tdm-Uv \n¿-an-t°≠ ÿ-e-Øv B-sI 94 ho-´p-Imsc-bm-Wv H-gn-∏n-°m-\p-≈-Xv. c-≠mw-L-´-Øn¬ 16 ho-SpIƒ Iq-Sn H-gn-∏n-°pw. C-Xn-\v s^-{_p-h-cn A-©v h-sc km-hIm-iw \¬-In-bn-´p-≠v. \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-bn-´pw A-t{]m®v tdm-Un-√m-Ø-Xn-\m¬ ]-Xn\m-ev h¿-j-am-bn D-]-tbm-K-{]-a-

dn]-»nIv Zn\w: a{´n Ff-acw Icow ke-yq«v kzo-I-cn¡pw

tIm-gn-t°m-Sv : shÃvln√nse Iym-]v‰≥ hn{Iw ssaXm-\n-bn¬ 26\v \S-°p∂ dn]-ªn-IvZn\ ]tc-Un¬ a{¥n Ff-acw Icow k-ey- q´v kzo-Ic - n-°pw. t]menkv, kmbp[ t]menkv, kvIu´v, ssKUvkv, hnhn[ kvIqƒ I≠n√m-sX In-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p P‚p-Iƒ, sdUvt{Imkv hn`m-KCu ]m-ew. ߃ ]tc-Un¬ AWn-\n-c° - pw. tdm-Uv \n¿-an-t°-≠ ÿ-esØ Xm-a-k-°m¿ ho-sSm-gn-bmØ-Xp- Im-c-Ww A-t{]m-®v tdmUn-s‚ ]-Wn \-S-Øm≥ I-gn-bmØ- km-l-N-cy-Øn-em-Wv 94 Ip- A-gn-™n-ew: Im-dn-Sn-®v ssh- v ap-dn-™p. ^m-dqSpw-_-ß-sf Ip-Sn-bn-d-°m-\p-≈ Zyp-Xn t]m-kv‰ \-S-]-Sn-I-ƒ a-cm-a-Øv h-Ip-∏n- Jv tIm-f-Pv hm-g-°m-Sv tdm-Un¬ s‚ \n¿-t±-i-{]-Im-cw Pn-√m `-c- A-gn-™n-ew A-ßm-Sn-bn¬ C∂-se cm-{Xn 9. 3--- 0\m-Wv A-]-IW-Iq-Sw kzo-I-cn-®-Xv. - ]n-¥p-W-bp-am-bn B-Iv-j≥ Sw. Im-dn-se ss{U-h¿ a-Zy-el I-Ωn-‰n Iq-Sn cw-K-sØ-Øn-b- cn-bn-em-bn-cp-∂p-sh-∂v \m-´pp. t]m-kv‰ - v ap-dn-™tXm-sS-bm-Wp Ip-Sn-bn-d-°¬ \- Im¿ ]-d™ - v sshS-]-Sn- th-K-Øn-em-hp-I-bm-bn-cp- Xn-s\ Xp-S¿-∂p {]-tZ-iØ Zyp-Xn hn-Xc - W - w X-S - s - ∏-´p. ∂p.---

Im-dn-Sn-¨v t]m-kv-äv X-IÀ-¶p

tIm-gn-t¡m-S³ lÂ-h \nÀ-am-Ww \ne¨p

\-Ã-fw sd-bv-©v Pw-C-¿-¯p ap-A-Ãn-ao³ s{S-bv-\n-Mv ¢m-kv D-Zv-Lm-S-\w

\-√-fw: k-a-kv-X tI-c-f C-kv emw a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uns‚ Io-gn¬ a-{Z- A-[ym-]-I¿°v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ s{S-bn-\nMv ¢m-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w A-co°m-Sv A≥-hm-dp¬ C-kve - mw a-{Z -bn¬ sd-bv© - v {]-kn-U‚ v hn ]n ap-kv-X-^ ss^-kn-bp-sS A- a-{Z-  A-[ym-]-I¿-°v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ s{S-bn-\n-Mv ¢m-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w A-co-°m´v ≤y-£-X-bn¬ k-a-kv-X tI-c-f Fw F tN-fm-cn \n¿-h-ln-®p Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ sk≥-{S¬ Iu¨-kn¬ am-t\P¿ Fw F tN-fm-cn \n¿-h-ln-®p. k-a-kv-X Syq-´¿ sI sI A–p¬ Jm-Z¿ ap-kve - n-bm¿ ¢m-kn\v t\-Xr-Xzw \¬-In. A-–p¬ \m-k¿ {km-ºy, aq- -t°m-b ^-tdm°v: h-\n-Xm k-lI-c-W Ip-≠m-bn-tØm-Sv, A-jvd - ^ - v \-√tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-sb πm-Ãn-Iv ap-‡-am-°p-∂-Xn-\p-≈ `-ckw-L-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ fw, kn sI sam-bvX - p \-√f - w, samW-Iq-S-Øn-s‚ {i-a-߃-°v ]n-¥p-W {]-Jym-]n-®v sIm-®pI-S-ep-≠n-bn-se X-cn-ip-`q-anbv-Xo≥-Ip-´n lm-Pn A-co-°m-Sv _m-e-s‚ am-{¥n-I {]-I-S-\w. H-f-h-Æ k-^-b¿ sk≥-{S¬ kvbn¬ s\¬-Ir-jn hn-f-sh-Sp-∏p B-iw-k-Iƒ A¿-∏n-®p. sd-bvIqƒ aq-∂mw ¢m-kv hn-Zym-¿-Yn B-Zn-jv tXm-´mw Ip-\n-bm-Wv \-SØn. ©v sk-{I-´d - n Fw hn aq- t- Imπm-k-‰n-°n-s\-Xn-tc Iq-´p-Im-sc t_m-[-h¬-°-cn-°m≥ am-PnI-S-ep-≠n {Km-a-∏-©m-b-Ønb au-eh - n kzm-KX - h - pw sI.---]n d°p-am-bn cw-K-Øp h-∂-Xv. dn-]-ªn-Iv Zn-\-am-b \m-sf cm-hn-se se ka-{K Im¿jn-I ]-≤-Xnbmjo-Zv Zm-cn-an \-μn-bpw ]-d™ p. H-º-Xn-\v k-^-b¿ kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ \-S-°p-∂ N-Sb th-\¬ ]-®-bn¬ Dƒ-s∏-Spßn¬ B-Zn-jn-s‚ t_m-[-h¬-°-c-W b-Rv-P-Øn-\v Xp-S-°w Øn-bm-Wv s\¬-Ir-jn \-S-ØnIp-dn-°pw. Xp-S¿-∂v F-√m Zn-h-k-hpw hn-hn-[ kv-Iqƒ tI-{μobXv. I-cn-®v am-{¥n-I {]-I-S-\w \-S-Øpw. C-cp-]-tXm-fw an-\n-‰v ]-©m-b-Øn-se \m-ep kwssZ¿-Ly-am-Wv am-Pn-Iv {]-I-S-\-Øn-\v. Pn-√-bn-se kz-Im-cy ˛ L-߃ ap-tJ-\-bm-Wv ]-Øv A¨ F-bv -U-Uv kv-Iq-fp-I-fp-sS Iq-´m-bv -a-bm-b (sI. ]--- n.--- FG-°-dn¬ hn-f C-d-°n-bXv. kv.F --- ) bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv am-{¥n-I {]-I-S-\w C-S-°m-´v ]pjv-] h√n-bp-sS H-cp-°p-∂-Xv. t\-Xr-Xz-Øn¬ cq-]o-I-cn-® IptIm-gn-t°mSv:]o-U-\H-f-h-Æ-bn-se tXm-´mw-Ip-\n cm-P-\pw k-tlm-Z-c-\pw B´m-Sw ]m-Sw h-\n-Xm kw-L-Øn߃°pw Ip-Spw_ tIm-S-Xn-IZn-jn-s‚ ]n-Xm-hp-am-b hn-P-b-\p-am-Wv am-Pn-°n¬ B-Zn-jns‚ hn-f-sh-Sp-∏p I-S-ep-≠n {Kmfp-sS A-\ym-bam-b hn-[ns‚ Kp-cp. kv-Iq-fn¬ bp.s--- I.--- Pn hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cn-s°-bm-Wv a-∏-©mb-Øv {]-knU‚ v Sn sI Iƒ°pw C-cbm-b ]p-cp-j-∑m-cpB-Zn-jv B-Zy-am-bn tÃ-Pn¬ am-Pn-Iv Im-gv-N-h-®-Xv. ssj-e-P D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sS P-\Io-b Iq-´m-bva 30\v cm-hnse 11\v D-t≈y-cn s]≥-j≥ `-h\n¬ \-S-°pw. \ym-bm-[n-]-∑m¿, A-`n-`m-j-I¿ Xp-S-ßn-b-h-cn¬ \n-∂p-≠m-bn-´p-≈ Zp-c-\p-`-h-ßsf-°p-dn-®p-≈ sX-fn-sh-Sp∏pw D-≠m-bn-cn-°pw. Ip-Spw_ tIm-SXn-I-fn¬ tI-kp-≈-hcpw Km¿ln-I˛kv-{Xo-[-\ ]o-U-\ tI- tIm-gn-t°mSv: A-kn-am-\-μ-bp- Un-‰¿ A-Pn-Xv km-ln B-h-iy- ln®p a-[y-aw F-Un-‰¿ H A-_v"Km-‘n-Lm-X-I-cn¬ Zp-d-lv -am≥, A-hm-an `mc-Xv {]kp-≈-hcpw Iq-´m-bv-a-bn¬ ]- sS Ip-‰-kΩ-X-sam-gn-bp-sS ]- s∏´p. - Ø - n¬ Iq-Sp-X¬ sX-fn- \n∂pw C-¥y-sb c-£n-°p-I' knU‚ v ^n-tdm-kv anXn-t_m¿s¶-Sp-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c- ›m-Øe ߃-°v 9387469083 \-º-dn¬ e- hp-Iƒ I-s≠-Øn ln-μp-Xz `o- F-∂ {]-ta-b-Øn¬ tkm-fn-Um- hm-e, F d-io-Zp-±o≥, kn Zm-hqZv, Ic-sc \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ cn-‰n kw-L-Sn-∏n® s]mXp-tbm- d-^o-Jv-d-lv -am≥ aq-gn-°¬, ]n `n-°pw. sIm-≠p-h-cm\pw in-£ D-d-∏p-h- Kw D-ZvL - mS-\w sN-bvX - p kw-km- kn _-io¿, sI kn X≥-ho¿, bqcp-Øm\pw `-c-W-Iq-Sw X-bm-dm- cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±lw. d- kp-^v aq-gn-°¬, keow sh-≈nh-W-sa-∂v sXl¬-I ap≥ F- km-Jv ]m-te-cn A-[y-£-X h- ]d-ºv kw-km-cn®p.

¹m-Ìn-Iv hn-ap-à-am-¡m³ sIm-¨p_m-e-sâ am-{´n-I {]-I-S-\w

tIm-gn-t°mSv: l¬-h-\n-¿-am-W sXm-gn-em-fnIƒ \m-ep-Zn-h-k-ambn ]-Wn-ap-S-°n-b-tXm-sS tIm-gn-t°m-S≥ l¬-h D¬-∏mZ-\w \ne®p. th-X-\ h¿-[-\ B-h-iy-s∏-´mWp k-acw. sXm-gn-em-fn-Iƒ 50 i-X-am\w Iq-en-h¿-[-\ B-h-iy-s∏-Sp-tºmƒ \¬-Im≥ D¬-∏m-Z-\ bq-\n-‰v D-S-a-Iƒ X-øm-dm-hp-∂n√. hn-e-°b-‰w sIm-≠p s]m-dp-Xnap-´p-∂ km-l-N-cy-Øn-¬ A≥]-Xp i-X-am-\w Iq-en h¿-[-\ AwKo-I-cn-°m-\m-hn-s√-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv Ah¿. 20 i-X-am-\wh-sc Iq-en h¿-[-\ \¬-Im≥ D-S-a-Iƒ X-øm-dm-bn´p≠v. F-∂m¬ 50 i-X-am-\w h¿-[-\-sb-∂ B-h-iy-Øn¬ \n-∂p ]n-t∂m-´p t]m-hm≥ sXm-gn-em-fn-Iƒ X-øm-dm-bn-´n√. {]iv-\ ]-cnlm-c-Øn-\m-bn C-∂p te_¿ Hm-^nkn¬ N¿-®-bp≠v. l¬-h \n¿-an-°m-\m-bn tÃm-°v sNbvX ssa-Zbpw ]-©-kmcbpw hym-]m-cn-I-fpw tKm-Uu-Wn¬ kv-t‰m-°v sN-bv-Xn-cn-°bmWv. C-Xp \-in-®p t]m-hp-sa-∂ B-i-¶-bn-em-Wp hym-]m-cnIƒ. kn.sF.Sn-.bp B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wp tIm-gn-t°m-S≥ l¬-h \n¿am-W-sØm-gn-em-fn-Iƒ ]-Wn-ap-S-°n¬ G¿-s∏-´n-cn-°p-∂Xv.

anTm-bn-s¯-cp-hv Xo-¸n-Sn-¯w: hym-]m-cn-I-fp-sS ]p-\-c-[n-hm-k-¯n-\v A-Sn-b-´-c \-S-]-Sn th-Ww tIm-gn-t°m-Sv: anTm-bn-sØ-cp-hv Xo-∏n-Sp-Øw I-gn-™v B-gv-N-Itf-sd-bm-sb-¶n-epw Cu kw-`hw aq-ew hym-]m-cw \-„-s∏-´-hcp-sS ]p-\-c-[n-hm-kw ssh-Ip∂-Xn¬ Im-en-°-‰v tNw-_¿ Bi-¶ tc-J-s∏-Sp-Øn. Cu hym-]m-cn-Iƒ-°v sI-´n-S \-ho-I-c-W-Øn-\v B-h-iy-am-b A-\p-a-Xn-bpw, A-[n-Ir-X klm-b-hpw A-Sn-b-¥-c-am-bn \¬I-W-sa-∂pw, Im-en-°-‰v tNw_¿ A-`y¿-Yn-®p. tNw-_¿ {]-kn. Sn ]n A-lΩ-Zv tIm-b, sk-{I-´-dn Sn ]n hmkp, tPm-l¿ Smw-S¨, dn-bm-kv s\-tcm-Øv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-

Xz-Øn¬, tNw-_¿ `m-c-hm-lnIƒ C-∂v kw-`-h ÿ-ew k-μ¿in-®p. ÿ-ew Iu¨-kn-e¿ ]n Inj≥-N-μv hn-hn-[ I-®-h-S ÿm]-\ {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂n-h-cpam-bn N¿-® sN-bv-Xp. A-·n _m-[ aq-ew I-Øn-ba¿-∂ A-h-in-„-߃ \o-°w sN-øm≥ t]m-en-kv A-t\z-jWw \-S-°p-∂ km-l-N-cyØn¬ A-\p-a-Xn ssh-Ip-∂-Xmbn hym-]m-cn-Iƒ A-dn-bn-®p. sI-´n-S D-S-a-I-fp-sS A-\p-hm-Z-]{X-tØm-sSm-∏w dqƒ 102 {]-Imcw πm≥ k-a¿-∏n-®m¬ D-S≥ ]p\¿ \n¿-am-W-tPm-en Xp-S-ßm≥

tIm¿-]-td-j≥ C-Xn-\-Iw A\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn¬ \o-Xn ]q¿-W-am-b t]m-en-k-t\z-jWw A-Xn-th-Kw ]q¿-Øn-bm-°n I-S-I-fp-sS ]p-\¿ \n¿-am-W-Øn\m-h-iy-am-b A-\p-Iq-e-am-b km-l-N-cy-hpw, A-\p-a-Xn-bpw _-‘-s∏-´-h¿-°v A¿-l-am-b km-º-Øn-I k-lm-b-hpw D-S≥ e-`y-am-°-W-sa-∂v tNw-_¿ A`y¿-Yn-®p. Cu B-h-iyw D-∂-bn-®p kn‰n t]m-en-kv I-Ωn-j-W¿, tIm¿]-td-j≥ sk-{I-´-dn F-∂n-h¿°v ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bpw sN-bvXp.

{]-Xn-\n-[n k-t½-f-\-hpw A-hmÀ-Uv Zm-\-hpw C-¶v

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-fm hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ kan-Xn bq-Øv hnw-Mn-s‚ Pn-√m {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\-hpw Ahm¿-Uv Zm-\-hpw C-∂v Su¨-lm-fn¬ \-S-°p-sa-∂p Pn-√m {]kn-U‚ v Fw _m-_p-tam≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. D-®-°v 1.3--- 0 \v Fw sI cm-L-h≥ Fw.]--- n k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Pn-√m I-Ωn-‰n G¿-s∏-Sp-Øn-b bp-h hy-hkm-bn-°p-≈ sF-°¨ Hm-^v bq-Øv C≥ _n-kn-\- v Ahm¿-Un-s‚ k-a¿-∏-W-hpw Fw sI cm-L-h≥ \n¿-h-ln-°pw. I-≈n-b-Øv {Kq-∏v Hm-^v I-º-\o-kv D-S-a lp-a-bq¨ I-≈n-bØn-\m-Wv A-hm¿-sU-∂pw _m-_p-tam≥ ]-d-™p. P-\ . s---- k{I-´-dn a-\m-^v Im-∏m-Sv, Fw sI C-Jv-_m¬, l-\o-^, K-^q¿ ]-s¶-Sp-Øp.

a-Pv-en-kp-¯u-lo-Zv k-\-Zv Zm-\ k-t½-f-\ kzm-K-X kw-Lw

tIm-gn-t°m-Sv: a-Pv-en-kp-Øu-lo-Zv tk-h-\-tI-{μw kzm-K-X kw-Lw ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv A-∫m-k-en in-lm-_v X-߃ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am-\m-bn A-∫mk-en X-ß-sf Xn-c-s™-Sp-Øp. 101 Aw-K kzm-K-X-kw-Lw cq]o-I-cn-®p. k-Cu-Zv a-c-°m¿, ap-l-Ω-Zv am-ÿ Ip-‰n-°m-´q¿, apf-b-Øv ap-l-Ω-Zv lm-Pn, , tIm-b-am-kv-‰¿ ssh-kv sN-b¿-am\m-bpw, tUm: Jm-kn-ap¬ Jm-kn-an P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bpw kn-±o-Jv Nm-en-bw s]m-Xm-Øv ap-l-Ω-Zv lm-Pn, km-_n¿ Xulo-Zn, ap-l-Ω-Zv am-ÿ ]p-Δm-´p-]-d-ºv, D-Ω¿ lm-Pn, _m-h lm-Pn, _m-h In-Wm-t»-cn, _-jo¿ ]p-Δm-´v ]-d-ºv hn-hn-[ k_v I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿-am-cm-bpw hn-cm≥ tIm-b ]p-Δm-´v-]-d-ºv {S-d-dm-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. sI sI Ip-™n-sam-bv-Xo≥ Ip-´n lm-Pn A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. tUm Jm-kn-ap¬ Jm-kn-an kzmK-X-hpw kn-≤o-Jv Nm-en-bw \-μn-bpw ]-d-™p.

sI ]n l-ʳ-lm-Pn A-\p-kv-a-c-Ww \m-sf tIm-gn-t°m-Sv: a-e-_m-dn-se {]-ap-J hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-amb sP.--- Un .‰--- n C-kv-emw Hm¿-^-t\-Pn-se ap≥ A-t¥-hm-kn-Ifp-sS H-Øp-tN-c-epw sI ]n l- ≥-lm-Pn A-\p-kv-a-c-W-hpw \m-sf \-S-°p-sa-∂p sP.U --- n.‰--- n C-kv-emw Hmƒ-Uv C≥-ta-‰v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v ]n ap-l-Ω-Zv Im-knw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se ]-Øn-\v sP.U --- n.‰--- n C-kv-emw Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.--- ]n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tZio-b A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv B¿ sI s]m-‰-t»-cn-bv°p hn A-_v-Zpƒ e-Øo-^v D-]-lm-cw \¬-Ipw. s]m-Xp-]-co£-I-fn¬ D-b¿-∂ am¿-°p t\-Sn-b A-t¥-hm-kn-Iƒ-°p-≈ F≥-tUm-hv-sa‚ v hn-X-c-W-hpw \-S-°pw. tUm. A-_v-Zp¬ K^q¿ sIm-Sn-b-Øq¿, sI kn A-l-Ω-Zv-Ip-´n, ]n sI bm-Jq-_v sN-dp-hm-Sn, kp-sse-am≥, h-f-∏n¬ ho-cm≥-Ip-´n ]-s¶-Sp-Øp. tIm-gn-t°m-Sv: Ip-‰n-®n-d K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-I-k-\ k-an-Xn cq-]o-I-c-W tbm-Kw ]n Fw F k-emw Fw.--- F¬.--- F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Iu¨-kne¿ sI ]n A-_v-Zp-√-t°m-b A-[y-£-X h-ln-®p. Iu¨-kne¿-am-cm-b {_-ko-en-b jw-kp-±o≥, ]n In-j≥-N-μv, ap≥ Iu¨-kn-e¿ sI sam-bv-Xo≥-tIm-b, ]n sI A-Pn-Xv-Ip-am¿, {]n≥-kn-∏¬-am-cm-b kn F-®v A-P-bv-Ip-am¿, Pn Kn-cn-Pm-Ω, ]n.---Sn.---F {]-kn-U‚ v Fw sI P-eo¬, sI ]n a-Ω-Zv tIm-b, C hn D-kv-am≥ tIm-b kw-km-cn-®p.--`m-c-hm-ln-I-fm-bn hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ sI ]n A-_v-Zp√-t°m-b (sN-b¿-am≥), kn F-®v A-P-bv-Ip-am¿ (P-\-d¬ I¨-ho-\¿) Pn Kn-cn-Pm-Ω (J-Pm-©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp h-\n-Xm k-lI-c-W kw-L-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-S-ep-≠n-bn-se X-cn-ip-`q-an-bn¬ Cd-°nb s\¬-Ir-jn hn-f-sh-Sp-∏v ]n P-b-h√n, c-hn tNm-e-bn¬, c-≠-c G-°¿ Ir-jn-bn¬ \nsI ]-Xv -an\n, ]-Øv Aw-K kw- ∂v \m-ep S¨ hn-f-hv e-`n-®-XmL-am-Wv Ir-jn-bn¬ G¿-s∏-´n- bn Ir-jn`h≥ Hm-^n-k¿ sI cp-∂Xv. Fw hn-iz-cm-Pv ]-d™p.

ln-μp-Xz-`oI-cX: in-£ Dd-¸ph-cp-¯m³ \-S]-Sn ¹m-Ìn-Iv am-en-\y-§Ä \o-¡w kzo-I-cn¡Wwþ A-Pn-Xv kmln sN-¿m¯-Xv Zp-cn-X-am-hp¶p

]n.--Pn Un-t¹m-a-bv-¡v A-t]-£n-¡mw

Npcp¡¯nÂ

kv-IqÄ hn-I-k-\ k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p

h-\n-Xm Iq-«m-bv-a-bn X-cn-ip-`q-an-bn hn-f-sh-Sp-¸p \S¯n

]o-U-\-¯n-\n-c-bm-b]pcp-j³am-cp-sS Iq-«m-bv-a D-tÅy-cn-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: tI-{μ k¿-°mcn-s‚ Un.H--- .--- C.--- F.k --- n.k --- n sk‚dn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-cw-`n°p-∂ Fw-_-U-Uv kn-Ãw/hn.--F¬.--- F-kv.--- sF Un-ssk-\n¬ ]n. P--- n Un-tπm-a-bv-°v A-t]-£ £-Wn-°p-∂-Xm-bn _-‘-s∏-´h¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. A-Sp-Ø am-kw 23\v B-cw-`n°p-∂ B-dp-am-kw Im-em-h-[nbp-≈ tIm-gv-kn-te-°m-Wv At]-£ £-Wn-®n-cn-°p-∂-Xv. Fw-_-U-Uv kn-Ãw Un-ssk≥, Fw-_-U-Uv h-b¿-se- v B‚ v sam-ss_¬ A-πn-t°≥-kv, hn.--F¬.--- F-kv.s--- F B‚ v Fw-_-UUv lm¿-Uv th¿ Un-ssk≥ Unssk-≥, A-kn-°v Un-ssk≥B‚ v sh-cn-^n-t°-j≥ F-∂o tIm-gv-kp-I-fn-te-°m-Wv A-t]£ £-W-n-°p-∂-sX-∂p sk‚¿ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿-amcm-b tUm. B¿ \-μ-Ip-am-dpw Fw cm-tP-jpw ]-d-™p. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v 2287266 .---

3

^-tdm°v: am]v ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn I-S-ep-≠n ]-©m-b-Øn¬ \n∂pw ti-J-cn-® πm-Ãn-Iv am-en-\y-߃ \o-°w sN-ømØ-Xv Zp-cnX-am-hp∂p. I-S-ep-≠n ]-©m-b-Øn¬ \n∂pw ti-J-cn-® am-en-\y߃ a-Æq¿ h-f-hn¬ tdm-U-cn-In¬ Dƒ-∏-sS c-≠v ÿ-e-ß-fn-embm-Wv Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂Xv. cm{Xn k-a-b-ß-fn¬ \m-b-Iƒ C-Xv Io-dn ]-c-Øp-Ibpw sN-bvXp. ^m-dq-Jv tImf-Pv tK-‰n-\p ap-∂n¬ Iq´n-bn-´ am-en-\yhpw \o-°w sN-bv-Xn-´n√.

tIm-gn-t°m-Sv: H.B --- ¿.k --- n ]-≤-Xn-bp-sS kv-Iqƒ-X-e D-Zv-Lm-S\w _n.C --- .--- Fw tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ tIm¿]-td-j≥ Iu¨-kn-e¿ ]n In-j≥-N-μv \n¿-h-ln-®p. ]n.S--- n.F --{]-kn-U‚ v sI ]n N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Pp-h-ss\¬ hn-Mv k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ F D-ta-jv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. I-k-_ kn.---sF t{]w-\m-Yv, H.B --- ¿.k --- n I¨-ho-\¿ tUm. t_-_n-°p-´n em-e, Un.--- C.H--- e-£v-a-W≥ \-ºq-Xn-cn, l-b¿ sk-°≥-U-dn {]-[m-\-[ym-]n-I jo-em ]n tPm¨, {]n≥-kn∏¬ sI ]n do-\, ]n Sn F ssh-kv {]-kn-U‚ v kn ]--- n F --- w kCu-Zv A-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

¹mÌn-Iv am-en\yw s]-dp-¡m³ P-Uv-Pnbpw tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m `-c-WIq-Sw {]-Jym-]n-® πm-Ãn-Iv \n¿-am¿P-\ b-⁄-Øn-¬ am-dm-Sv kv-s]-jy¬ A-Uo-j-\¬ sk-j≥kv P-Uv-Pv tkm-^n tXm-a-kpw ]-¶m-fn-bm-bn.-------P-Uv-Pn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-c-™n-∏m-e-sØ tIm-S-Xn Po-h-\-°m¿ tImw-]u-≠n-se πm-Ãn-Iv am-en-\y-߃ s]-dp-°nsb-Sp-Øv \-in-∏n-®p. πm-Ãn-Iv \n¿-am¿-P-\ b-⁄-Øn¬ tIm-S-Xn Po-h-\-°m-tcmsSm-∏w t]m-en-kp-Im-cpw ]-¶m-fn-I-fm-bn. πm-Ãn-Iv c-ln-X tImw]u-≠v B-bn {]-Jym-]n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v D-]-tbm-K-ß-fn¬ \n∂p πm-Ãn-Iv h¿-Pn-°m≥ {]-Xn-⁄-sb-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

a-s®-® sh-«n-¡p-d-¨-Xn -"am-bm-Pm-ew'{]-Im-i-\w sN-bv-Xp {]-Xn-tj-[n-¨v [À-W \S¯n ^-tdm°v: a¬-ky _-‘-\ bm\-߃-°v a-sÆ-Æ- Izm-´ sh-´n°p-d-® tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ \-S]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v a¬-kysØm-gn-em-fn bq-\nb≥ (kn.sF.Sn.bp) I-S-ep-≠n ]©mb-Øv I-Ωn-‰n Nm-en-bw t]mkv‰v Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ [¿-W \-SØn. Un.ssh.F^v.sF kwÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw Fw Kn-co-jv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kn i-io-{μ≥ A-[y-£-X hln®p. bq-\n-b≥ Pn√m I-Ωn-‰n Aw-Kw ap-k-^¿ A-l-ΩZv, Sn cm[m-tKm]n, F lk≥, Sn sI a≥-kq¿ kw-km-cn®p.

tIm-gn-t°m-Sv: k-PnXv sI sIm-S-°m-´ns‚ I-Ym-k-am-lmcw -am-bm-Pm-ew{]-i-kv -X F-gp-ØpIm-c≥ ]n kp-tc{μ≥ bp-h-I-Ym-IrØv kp-kv -ta-jv Nt{¥m-Øn-\v tIm-∏n \¬-In {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. kn-hn-Iv N-{μ≥ ]p-kvX-Iw ]-cn-N-bs∏-Sp-Øn. tUm. tKm-]n ]p-Xp-t°m-Sv A-[y-£-X h-ln- k-Pn-Xv sI sIm-S-°m-´n-s‚ -am-bm-Pm-ew- I-Ym-k-am-lm-cw ]n ®p. kp-tc-{μ≥ kp-kv-ta-jv N-t{¥m-Øn-\p tIm-∏n \¬-In {]-Im-i-\w Im-knw hm-Sm-\- sN-øp-∂p ∏-≈n, i-in-[-c≥ ^tdm-°v, ]p-Xp-°p-Sn _m-e-N- {μ≥, Sn hn _m-e≥, Sn sI c-ho- ]v cm-a-\m-´p-I-c, I-cow tN-te{μ-\m-Yv, A-\n¬ am-cm-Øv, {]-Zo- {º kw-km-cn-®p

clt  

\nb- a - \ - Ø - ´ n- ∏ n¬ ka{K At\z- j Ww Bh- i y- s ∏- ´ v tIm- g n- t °mSv ]m¿e- s a‚v afiew bqØv tIm¨{Kkv IΩn- ‰ n \- S Ønb Ie- I v S - t...

clt  

\nb- a - \ - Ø - ´ n- ∏ n¬ ka{K At\z- j Ww Bh- i y- s ∏- ´ v tIm- g n- t °mSv ]m¿e- s a‚v afiew bqØv tIm¨{Kkv IΩn- ‰ n \- S Ønb Ie- I v S - t...