Page 1

11. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / december 2011

UVODNIK V rubriki Projekt »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost«, vabimo na posvet mreţe, na brezplačno usposabljanje »Kako priti do javnosti?« ter k izpolnjevanju dveh vprašalnikov.

Foto: Francisco Javier Lopez Pinto, Mehika – dobitnik bronaste nagrade na MILSET Science Photo Contest 2011

Pred vami je 11. številka e-novic vsebinske mreţe za raziskovanje in znanost, s katero si lahko popestrite ţe tako veseli december.

V rubriki Aktualno si preberite, kdo so letošnji prejemniki plaket Drţavnega sveta RS za najzasluţnejše prostovoljce ter prejemniki prvih drţavnih priznanj in nagrade za prostovoljstvo. Med Priložnostmi objavljamo dva aktualna razpisa, v Napovedniku pa tudi tokrat ne manjka zanimivih dogodkov ob koncu tega in v začetku prihodnjega leta. Prijetno branje!

Spoštovani! Če menite, da ste naše novice prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si. Če e-novic vsebinske mreže za znanost in raziskovanje ne želite več prejemati, nam to prosimo sporočite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si in napišite v rubriko "Zadeva": ODJAVA E-novic. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.


Projekt ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

Vabilo na posvet vsebinske mreže ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost KJE: Center Evropa*, Dalmatinova 4, Ljubljana KDAJ: torek, 13. decembra 2011, ob 13. uri

2. normativno urejanje področja raziskovanja in znanosti – analiza normativnih aktov, potrebe po normativnem urejanju, predlog zakonske ureditve – Zakon o inovacijskem in podpornem okolju, 3. vključevanje predstavnikov nevladnih organizacij v delovne skupine in telesa s področja znanosti in raziskovanja – primeri in potrebe. Več informacij o temah posveta je na voljo na spletni strani mreţe.

V sklopu projekta ZOTKS – mreţa za raziskovanje in znanost, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za javno upravo, vas vabimo na posvet, kjer bomo podrobneje predstavili nekatere dejavnosti projekta, predvsem pa se bomo osredotočili na: 1. pregled pomembnejših dosedanjih in tekočih dejavnosti (vprašalniki in analize, usposabljanja, svetovanja, članice mreţe, tiskani časopis in e-novice, Baza strokovnjakov),

Prosimo vas, da svojo udeleţbo na posvetu potrdite najkasneje do ponedeljka, 12. decembra 2011, do 12. ure, na telefonsko številko 01 62 03 693 ali po elektronski pošti na mreza@zotks.si. *Izvedbo dogodka v Centru Evropa sta omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v RS. Program EU aktivnosti v informacijskem središču Center Evropa je del partnerstva med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Vlado Republike Slovenije pri komuniciranju evropskih vsebin. ▪

Brezplačno usposabljanje s področja komuniciranja, informiranja in promocije – »Kako priti do javnosti?« KJE: Center Evropa*, Dalmatinova 4, Ljubljana KDAJ: ponedeljek, 19. decembra 2011, ob 10. uri

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


V sklopu projekta »ZOTKS – mreţa za raziskovanje in znanost« za predstavnike nevladnih organizacij pripravljamo brezplačno usposabljanje s področja komuniciranja, informiranja in promocije raziskovalnih in znanstvenih aktivnosti z naslovom »Kako priti do javnosti?« Usposabljanje bosta vodila dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije, ter Samo Kranjec, urednik oglasnih prilog pri časniku Finance in nekdanji sourednik mesečne rubrike Znanost z vizijo.

Program usposabljanja je na voljo na spletni strani mreţe, kjer najdete tudi prijavnico. Prijavnico izpolnite in jo najkasneje do srede, 14. decembra 2011, pošljite po elektronski pošti na mreza@zotks.si, po faksu na 01 25 22 487 ali po navadni pošti na ZOTKS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana. *Izvedbo dogodka v Centru Evropa sta omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v RS. Program EU aktivnosti v informacijskem središču Center Evropa je del partnerstva med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Vlado Republike Slovenije pri komuniciranju evropskih vsebin. ▪

Vprašalnik o informiranosti NVO na področju raziskovanja in znanosti ter vprašalnik o opravljanju javnih storitev V sklopu projekta »ZOTKS – mreţa za raziskovanje in znanost« bomo s pomočjo vprašalnikov pripravili tudi analizi glede informiranosti nevladnih organizacij (NVO) na vsebinskem področju raziskovanja in znanosti in opravljanja javnih storitev v nevladnem sektorju. K reševanju vprašalnika smo vas v sklopu prejšnjih enovic ţe pozvali, tokrat pa smo vprašalnik pripravili še v elektronski obliki, kar vam bo olajšalo izpolnjevanje.

vaši organizaciji, kako bi ocenili dosedanje informiranje v sklopu našega projekta in kakšne informacije bi si ţeleli v prihodnje.

Informiranost: V sklopu projekta vas s pomočjo spletne strani www.mreza.zotks.si in mesečnih enovic redno obveščamo o aktualnih temah in dogodkih za NVO s področja raziskovanja in znanosti. Z vprašalnikom, ki je dostopen prek te povezave in na omenjeni spletni strani, ţelimo pridobiti vaše mnenje o specifičnih potrebah NVO glede informiranja in obveščanja o relevantnih tematikah, kar bomo poskušali v čim večji meri upoštevati pri nadaljnjih aktivnostih na tem področju v sklopu projekta. V vprašalniku nas zanima, kako izvajate informiranje v

Javne storitve: S pomočjo vprašalnika, ki je dostopen prek te povezave in na spletni strani projekta, ţelimo pridobiti podatke o trenutnem stanju izvajanja javnih storitev med nevladnimi organizacijami, dejavnimi na področju raziskovanja in znanosti. Ena od aktivnosti projekta je namreč analiza trenutnih programov in javnih storitev, ki jih izvajajo nevladne organizacije na tem vsebinskem področju v Sloveniji in tujini. Na podlagi te analize bomo pripravili tudi nabor storitev, ki jih izvajajo NVO na področju razis-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


kovanja in znanosti, ter predlog javnih storitev, ki bi jih NVO v prihodnosti lahko izvajale.

Veseli bomo, če si boste vzeli nekaj časa in izpolnili vprašalnika. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri pripravi koristnih informacij za vas in druge organizacije. ▪

Aktualno

Podeljene plakete Državnega sveta RS za leto 2011 najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam ter prva državna priznanja in nagrada za prostovoljstvo Na pobudo Zveze društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) in Drţavnega sveta Republike Slovenije je predsednik Drţavnega sveta Republike Slovenije (RS) mag. Blaţ Kavčič skupaj s predsednikom ZDOS Janezom Matohom ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva ţe tradicionalno podelil plakete Drţavnega sveta najzasluţnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev je potekala v četrtek, 1. decembra 2011, v dvorani Drţavnega sveta RS. Predloge za podelitev plaket je zbrala ZDOS, o prejemnikih plaket pa je odločil predsednik Drţavnega sveta Republike Slovenije po posvetovanju s kolegijem Drţavnega sveta. Plakete za leto 2011 so prejeli: Joţe Barbo, Tadej Beočanin, Franci Cvelbar, Vincenc Griljc, mag. Franc Hočevar, Franc Janeţ, Boštjan Noč, Jurček Nowakk, Milan Pečnik, Joţe Rebec, Milan Valjavec, Tomaţ Wraber in Joţef Zimšek. Le dan pred slovesno podelitvijo plaket Drţavnega sveta je preminil gospod Joţe Rebec, zato mu je bila plaketa podeljena posthumno in bo predana svojcem. Na slovesnosti je bila gospodu Rebcu izkazana čast z minuto molka.

Dobitnike plaket iz preteklih let si lahko ogledate na spletni strani ZDOS.

Letošnji prejemniki plaket skupaj s predsednikom Drţavnega sveta RS mag. Blaţem Kavčičem in predsednikom ZDOS Janezom Matohom (Foto: Andrej Schara).

Ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva, ki ga vsako leto praznujemo 5. decembra, in v Evropskem letu prostovoljstva smo v Sloveniji dobili tudi prve prejemnike drţavnih priznanj in nagrade s področja prostovoljstva. Osrednjo nagrado je prejel zdravnik Aleksander Doplihar, vodja ambulante Pro bono za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Odbor RS za podelitev drţavnih priznanj na področju prostovoljstva je imel teţko nalogo, saj je moral med zasluţnimi ljudmi dobrih src in organizacijami, ki dejansko spreminjajo stvari na bolje, izbrati le nekaj najboljših.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


5

Med tistimi, ki so še posebej izstopali, so bili prejemnik drţavne nagrade dr. Aleksander Doplihar ter prejemniki drţavnih priznanj: Medgeneracijsko društvo za samopomoč DRAVA, Čebelarska zveza Slovenije, Jani Podrepšek, Zvonimir Korenčan, Jadranka Glavač, Gorazd Bence.

so ţe od jutra zbrano delali udeleţenci in udeleţenke 8. Slovenskega kongresa prostovoljstva, mnogi med njimi aktivni prostovoljci. Le-ti so z velikim aplavzom pospremili podelitev priznanj in nagrade ter se dr. Aleksandru Dopliharju še posebej poklonili. Dr. Doplihar, ki je prepričan, da je prostovoljstvo staro kot človeštvo, je pozval k spodbujanju prostovoljstva med mladimi, da bodo prepoznali stiske drugih in pomagali. Obrazloţitve Odbora RS za podelitev drţavnih priznanj na področju prostovoljstva o prejemnikih nagrade in priznanj za leto 2011 si lahko preberete na spletni strani Slovenske filantropije. ▪

Dr. Aleksander Doplihar (Foto: spletna stran Slovenske filantropije).

Nagrade je v imenu Odbora RS za podelitev drţavnih priznanj na področju prostovoljstva podelila ambasadorka prostovoljstva in soproga predsednika drţave gospa Barbara Miklič Türk. Svečana podelitev je potekala v Dvorani Union v Mariboru, kjer

Vir: Zveza društvenih organizacij Slovenije in Slovenska filantropija

Priložnosti

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, druţboslovnih,

medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer:  znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;  prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;  prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


6

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem sodijo tudi znanstveni slovarji in znanstveni zemljevidi. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:  organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS);  društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;

pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje zaloţniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu.

Rok za oddajo vloge: Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predloţiti na naslov Javna agencija za knjigo, Trţaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 5. januarja 2012, do 12. ure. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javne agencije za knjigo (JAK), zainteresirani pa jo lahko v razpisnem roku dvignejo tudi v glavni pisarni JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro.▪

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012–2014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2012–2014 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, druţboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:

sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev, spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI, organiziranje arbitraţe v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved), redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


7

 

vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine, sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri, pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.

Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS ali druga pravna

oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja knjiţnično ali drugo informacijsko dejavnost vsaj pet let in izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS. Rok za oddajo vloge: Vloge je potrebno oddati najkasneje do 9. januarja 2012 do 12. ure. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ARRS. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri gospe Marici Ţvar osebno, po telefonu na številki 01 400 59 42, vsak delavnik med 9. in 13. uro, ali po elektronski pošti marica.zvar@arrs.si. ▪

Napovednik

Fizikalne ustvarjalnice za otroke v Kopru čilnice. Udeleţenci bodo izdelali skrita voščila, ki bodo razkrila fizikalne lastnosti svetlobe. Cena posamezne ustvarjalnice je 6 EUR. Naslednja fizikalna ustvarjalnica s temo fizikalni orkester bo v Centru eksperimentov Koper na sporedu v četrtek, 22. decembra. V Centru eksperimentov Koper v četrtek, 15. decembra 2011, med 17. in 18.30 uro pripravljajo fizikalno ustvarjalnico za otroke, stare od 9 do 11 let. Tema tokratne fizikalne ustvarjalnice bodo fizikalne voš-

Prijave zbirajo na elektronskem naslovu centereksperimentov@siol.net ali na telefonski številki 05 627 20 77 ob četrtkih, petkih in sobotah med 9. in 13. uro.▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


8

3. podelitev priznanja Mentor leta 2011 razglašen 15. decembra 2011 ob 18. uri na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Slovenski mladi raziskovalci, ki se zdruţujejo v Društvu mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), bodo 15. decembra 2011 podelili priznanje Mentor leta 2011. Društvo je letos prejelo največ prijav doslej, in sicer 37 za skupno 27 mentoric in mentorjev. Prijave so zbirali od sredine septembra do 14. Novembra 2011, oddali pa so jih lahko mladi raziskovalci, ki se usposabljajo ţe najmanj dve leti, in nekdanji mladi raziskovalci, ki so s svojim usposabljanjem zaključili in od zagovora njihove doktorske disertacije nista minili več kot dve leti. Letošnji dobitnik nagrade bo

DMRS bo priznanje podelilo tretjič. Dosedanja lavreata sta dr. Janko Kos s Fakultete za farmacijo v Ljubljani, ki je priznanje prejel leta 2009, in lanski nagrajenec dr. Domen Leštan z Biotehniške fakultete v Ljubljani. O iniciativi, s katerim društvo spodbuja najboljše mentorske prakse pri prenosu znanja in izkušenj na mlajše generacije znanstvenikov in raziskovalcev, je maja letos pisala tudi ugledna znanstvena revija Nature. Svojo prisotnost na podelitvi so ţe napovedala številna ugledna imena s slovenske znanstvene sfere. Letošnji dogodek je podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). ▪ Vir: ARRS

Teden inovativnosti na Fakulteti za elektrotehniko Študentska organizacija Fakultete za elektrotehniko (ŠOFE) med 12. in 15. decembrom 2011 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani organizira Teden invovativnosti. Z dnevnimi dogodki »Od ideje do izdelka«, »Start up podjetja«, »Prodor na trg in venture kapital« ter z razpravo na okrogli mizi »Inovativna Slovenija«, ţeli ŠOFE študente spodbuditi k inovativnemu, kreativnemu ter podjetniškemu razmišljanju, poleg tega pa jim predstaviti moţnosti in priloţnosti, ki se jim odpirajo s tovrstnim razmišljanjem.

Svoje izkušnje bodo udeleţencem zaupali predstavniki tehnoloških parkov, inkubatorjev, uspešnih in prodornih podjetij ter študenti, ki se na svoji poti k uspehu še spopadajo z različnimi ovirami. Udeleţba na dogodkih v sklopu Tedna inovativnosti je brezplačna. Vzporedno z začetkom tedna inovativnosti bo zaţivel spletni portal inovativnost.stromar.si, kate-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


9

rega namen je promocija večje angaţiranosti pri gradnji lastne prihodnosti in pomoč pri prvih korakih razvoja ideje v izdelek. Sklepi odmevne aprilske okrogle mize »(NE)vrednost« inženirjev v družbi so namreč pokazali, da bodoči inţenirji iščejo izgovore, namesto da bi se dokazali.

Dokaţejo pa se lahko ravno z inovativnimi in prodornimi idejami ter njihovo uresničitvijo. Več informacij o Tednu inovativnosti je na voljo na njihovem spletnem portalu. ▪

Evropsko inženirsko tekmovanje MacGyver 4.0

MacGyver je študentsko inţenirsko tekmovanje, ki ga v sklopu evropskega tekmovanja EBEC ţe četrto leto zapored organizira študentsko društvo BEST Ljubljana. Potekalo bo 11. in 12. januarja 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. MacGyver 4.0 je pravi naslov za vse tiste, ki imajo dovolj sedenja za knjigami, bi radi svoje tehnično znanje, iznajdljivost in kreativnost uporabil v praksi, jih veseli delo v skupini, bi radi srečali potencialne delodajalce in se ob vsem tem še zabavali.

Prvi dan bo na sporedu t. i. izdelava v skupini oz. team design, kjer bo naloga vsake ekipe ta, da z danim materialom v omejenem času sestavijo napravo, ki bo kar se da učinkovito opravljala zastavljeno funkcijo. Ob zaključku bodo preizkusili njeno delovanje, učinkovitost in funkcionalnost. Drugi dan bo namenjen študiji primera oz. case study, ki bo zajemal teoretično nalogo organizacijskega, tehnološkega ali razvojnega problema podjetja. Vsaka ekipa bo predstavila svoje stališče in optimizacijo rešitve zastavljenega problema. Prijave zbirajo do 24. decembra 2011. Podrobnejše informacije o prijavi na tekmovanje in o samem tekmovanju so na voljo na spletni strani MacGyver. ▪

Vabilo na ornitološko šolo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) tudi v šolskem letu 2011/12 vabi na »Ornitološko šolo za učitelje«, ki bo tokrat prvič potekala v sklopu formalnega izobraţevanja učiteljev, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

vanja in raziskovanja ptic ter usposobiti udeleţence za samostojno izvajanje terenskega dela na področju ornitologije v okolici šol. Ciljna skupina so učitelji naravoslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli, mentorji mladinskih raziskovalnih nalog in naravoslovnih kroţkov ter drugi pedagoški delavci.

Namen Ornitološke šole je predstaviti moţnosti za doseganje ciljev v vzgojno izobraţevalnem procesu s pomočjo opazo-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


10

Ornitološka šola bo potekala marca ali aprila 2012 v Ljubljani. Rok za prijavo je 20. januar 2012. Prijavite se lahko s prijavnico na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ali Ministrstva za šolstvo in šport. Izobraţevanje z naslovom »Opazovanje in proučevanje ptic« najdete v Katalogu programov nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraţevanju na strani 65. Za vse dodatne informacije so vam na voljo v pisarni DOPPS na telefonski številki 01 426 58 75 ali po elektronski pošti na eva.vukelic@dopps.si. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


11

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost 11. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / december 2011 Izdajatelj: Zveza za tehnično kulturo Slovenije Lepi pot 6 1000 Ljubljana Urednica e-novic: Anja Soršak E-novice izhajajo v sklopu projekta ZOTKS – mreţa za raziskovanje in znanost, ki ga financirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

11. številka e-novic mreže za raziskovanje in znanost  

decembrska številka e-novic mreže "ZOTKS - mreža za raziskovanje in znanost"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you