Issuu on Google+

4. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / april 2011

UVODNIK V praznični aprilski številki poročamo o dogodkih v preteklem mesecu, ko so mladi radovedneži na prijazen način spoznavali znanost, Evropa je spodbujala energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije, v Bistri pa so svoje izume na ogled postavili slovenski inovatorji. Predstavljamo še vedno aktualno dogajanje v zvezi z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, soočenje mnenj o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije, v rubriki Priložnosti pa ne spreglejte treh razpisov s področja raziskovanja. Prepričano smo, da bo v Napovedniku med številnimi dogodki v prihajajočem mesecu maju, lahko vsak, ki ga znanost in raziskovanje zanimata, našel nekaj zase. Prijetno branje!

Spoštovani! Če menite, da ste naše novice prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si. Če e-novic vsebinske mreže za znanost in raziskovanje ne želite več prejemati, nam to prosimo sporočite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si in napišite v rubriko "Zadeva": ODJAVA E-novic. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.


2

Projekt ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

Javna predstavitev mnenj o predlogu Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije in okrogla miza o (ne)vrednosti inženirjev v družbi Kot smo zapisali že v februarski številki enovic, bo Slovenska inženirska zveza (SIZ) v sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost«* pripravila več koristnih informacij in nasvetov o inovacijah, ki so namenjeni nevladnim organizacijam, državni upravi, posameznikom in medijem. V Državnem zboru RS je 13. aprila 2011 potekal dogodek z naslovom »Javna predstavitev mnenj o predlogu Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije«. Predstavniki SIZ so ob tej priložnosti zapisali, da je v polni dvorani Državnega sveta mnenja soočilo več kot 50 predstavnikov različnih interesnih skupin, ki jih lahko umestimo v dve ključni skupini. V prvi so predstavniki javnih raziskovalnih, znanstvenih in univerzitetnih izobraževalnih organizacij, ki se zavzemajo za ohranitev statusa quo, z zahtevo po večji avtonomiji in več sredstvih za izvajanje dejavnosti; v drugi skupini pa so neodvisni (»nejavni« inovatorji) posamezniki in inovatorska združenja, predstavniki proizvodnega gospodarstva in tehnično izobraženi posamezniki, ki se zavzemajo za korenite spremembe državne inovacijske politike. Slednji predvsem opozarjajo, da je nujno potrebno uvesti ukrepe, ki bi spodbudili sodelovanje med inovatorji, podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami ter univerzami, s čimer bi omogočili boljši pretok znanja in posledično večjo uporabo domačih patentov in izumov v gospodarstvu. Dejstvo je, da izumi inovatorjev ne morejo zaživeti kot inovacije na trgu, zato od njih ne pridobijo ne inovatorji ne gospodarstvo in ne država. Z ohranitvijo sedanjih razmer na področju raziskovalne in

inovacijske dejavnosti, je sicer zelo optimistično zastavljen cilj (»število uspešno prenesenih inovacij posameznikov v gospodarsko uporabo«) praktično neuresničljiv, saj manjkajo konkretni ukrepi in učinkoviti mehanizmi, s katerimi bi te cilje dosegli. Druga skupina tudi ugotavlja, da gre Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije na majsko zasedanje Državnega zbora RS brez upoštevanja predlogov, pripomb in pobud tistih, ki prispevajo okoli 40 % vseh prijavljenih patentov v Republiki Sloveniji. Še več, v Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije sploh niso omenjeni pojmi kot so inovatorska združenja, neodvisni inovatorji (posamezniki) in strokovni nevladni tehnični sektor. Zato ne preseneča izjava znanega in uveljavljenega inovatorja Alojza Tomazina, ki je dejal, da se počuti izbrisanega. Razveseljuje pa izjava mag. Radovana Žerjava: »Ob tem država nikakor ne sme pozabiti na inovatorje posameznike, ki letno vložijo skoraj polovico zahtevkov za patente, za njihovo delo pa je namenjenih sramotno malo javnih sredstev.« Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je v organizaciji Študentske organizacije Fakultete za elektrotehniko in Društva elektrotehnikov – Stromar.si 13. aprila 2011 potekala tudi okrogla miza z naslovom »(Ne)vrednost inženirjev v družbi«. Udeleženec okrogle mize Igor Beguš pravi, da je bila na okrogli mizi nazorno predstavljena problematika inženirskih poklicev: plačna nesorazmerja v Sloveniji, mačehovski odnos države do raziskovalne in inovacijske dejavnosti (predvsem v gos-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


podarstvu oziroma v visokotehnoloških podjetjih) in slaba promocija inženirjev in tehniških poklicev ter tehnike nasploh v medijih. Ministrica za gospodarstvo je napovedala spodbude, ki jih bo država namenila tehnološkemu razvoju podjetij (prvi javni razpis bo že v maju 2011), študenti pa so spomnili na davčne olajšave, ki so običajne tudi v razvitih državah Evropske unije. Jože Duhovnik, dekan Fakultete za strojništvo, je opozoril na izobraževalno politiko Slovenije, saj je nevzdržno razmerje med številom diplomantov tehniških ter številom diplomantov družboslovnih in naravoslovnih fakultet, ki se še poslabšuje. Izpostavil je problem slednjih: okoli 2.500 diplomantov, le-ti so presežek, ki ga bo potrebno prekvalificirati v druge poklice takoj po diplomi.

ostati proizvodna država, kar naj bo prednostna naloga vlade v prihodnje; (2) ustaviti razprodajo družbenega premoženja (Slovenija mora imeti lastne paradne konje); (3) zagotoviti dosledno spoštovanje poklicnih etičnih kodeksov v slovenski družbi; (4) zagotoviti, da skupno premoženje (v lasti države) funkcionira za koristi državljanov Republike Slovenije; (5) v Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije vključiti nevladne organizacije strokovnega tehničnega in inovacijskega sektorja. ▪ *Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Profesor dr. Baldomir Zajc je ministrici za gospodarstvo izročil Izhodišča za razpravo, ki jih je pripravila SIZ in v katera so vključili pet ključnih zahtev: (1) Slovenija mora

Aktualno

Več naravoslovja in tehnike v slovenske šole Nacionalna strokovna skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji deluje že od pomladi 2009 z nalogo, da pripravi podlage za sistematično in strokovno utemeljeno preoblikovanje in dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja. Področne strokovne skupine so pripravile rešitve na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja, o katerih poteka v mesecu aprilu in maju 2011 javna strokovna razprava. V prejšnji številki e-novic smo vam že predstavili dokument Ocena tehniškega

Novo belo knjigo o vzgoji in izobraževanju je pod vodstvom dekana ljubljanske pedagoške fakultete Janeza Kreka (na sliki) v dveh letih pripravila posebna 21-članska strokovna skupina (foto: Siol.net)

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


4

izobraževanja v Sloveniji in predlogi za izboljšave, ki ga je pripravilo Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja (DRTI). Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki je med drugimi tudi podprla dokument društva DRTI, je na svoji skupščini dne 31. marca 2011 sprejela sklep, v katerem nasprotuje morebitnemu združevanju naravoslovnih predmetov v skupen predmet v zadnjih dveh letih osnovne šole ter predlaga razmislek o povečanju obsega ur za naravoslovne predmete v 8. in 9. razredu ter ponovno uvedbo predmeta Tehnika in tehnologija tudi v 9. razred. V nadaljevanju je celotno besedilo sklepa z utemeljitvijo: Seja skupščine Zveze za tehnično kulturo Slovenije četrtek, 31. marca 2011 Na seji skupščine ZOTKS je bil sprejet naslednji sklep: Skupščina ZOTKS odločno nasprotuje združevanju naravoslovnih predmetov v skupen predmet v zadnjih dveh letih osnovne šole. Predlagamo, da se takšen predlog umakne iz nabora predlaganih rešitev za osnovno šolo in da se opravi razmislek o povečanju obsega ur za naravoslovne predmete v 8. in 9. razredu ter ponovno uvedbo predmeta tehnika in tehnologija tudi v 9. razred. Število ur pri naravoslovno tehničnih predmetih se v nobenem primeru in pod nobenimi pogoji ne sme zmanjšati. Utemeljitev: Morebitno združevanje naravoslovnih predmetov v skupen predmet vzbuja skrb glede skupnega obsega ur in glede zagotavljanja strokovnosti izvedbe. Gre za predmete, ki temeljijo na bazičnih naravoslovnih znanostih, za katerih poučevanje so specializirano usposobljeni predmetni učitelji. Že dosedanja izkušnja kaže na določene težave pri zagotavljanju ustreznega učiteljskega kadra, ki bi se z nadaljnjim združevanjem poglobila do te mere, da bi pri nekate-

rih vsebinah nivo znanja in strokovna usposobljenost izvajalcev bila objektivno nižja kot do sedaj. Ponovno uvedbo predmeta Tehnika in tehnologija tudi v 9. razred je ključnega pomena, saj živimo v svetu, ki si ga brez tehničnih naprav sploh ne moremo več predstavljati. Prav Tehnika in tehnologija pa je predmet, ki na aplikativno ravni povezuje vse naravoslovne predmete, hkrati pa si mladi krepijo ročne spretnosti in telesno motoriko nasploh. Prav slednje je še posebej pomembno pri ustvarjanju uspešnih karier, tako na področju naravoslovja in tehnike pa tudi medicine in drugih področij. Naravoslovni predmeti (biologija, fizika, kemija) skozi medpredmetne povezave in obravnavo aktualnih interdisciplinarnih primerov pri osnovnošolcih ohranjajo stik z znanji s področja tehnike in tehnologije. V tem vidimo velik pomen za ohranjanje (in morda povečanje) interesa za vpis na poklicne in tehnične srednje šole ter posledično kasneje na študijske smeri s področja tehnike in naravoslovja, kar je tudi cilj, ki ga zasleduje celotna EU in širše. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji predlagana rešitev v smeri združevanja naravoslovnih predmetov v zadnjih letih osnovne šole v skupen predmet se nam zdi zelo slaba, saj ne sledi tem ciljem niti trendom drugod po Evropi in svetu. Ozadje: Ker se obvezni učni predmet s področja tehnike (Tehnika in tehnologija) zaključi v 8. razredu OŠ (Vir: http://www.zrss.si/default.asp?link=predm et&tip=6&pID=31&rID=375, Učni načrt za TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO v devetletki; 6., 7. in 8. razred: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (70 + 35 + 35 ur)), učenci v 9. razredu nimajo neposrednega stika s tehniškimi znanji, razen v posameznih naravoslovnih predmetih. Nevarnost

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


5

zapisane ideje v »Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011« (Vir:http://www.belaknjiga2011.si/pss.php, Področna strokovna skupina za osnovno šolo), pri kateri se predlaga združitev treh naravoslovnih predmetov v skupen predmet iz absurdnega razloga zmanjšanja števila predmetov (ob hkratnem predlogu uvajanja novih predmetov v istem dokumentu) vidimo predvsem v tem, da se bo zmanjšal stik s tehničnimi znanji, če naravoslovni predmeti ne bodo več ločeni. Še posebej je to pomembno ob koncu osnovne šole, saj se takrat osnovnošolci odločajo o svojem nadaljnjem srednješolskem izobraževanju.

Vemo, da vlada majhen interes za vpis na poklicne in tehnične srednje šole. Z uvedbo navedene ideje k temu sigurno ne bomo pripomogli. Težava je večja, kot se sprva zdi. Vemo namreč tudi, da za vpis na naravoslovne in tehnične študijske smeri v Sloveniji vlada majhno zanimanje (to se začne že pri strukturi vpisa na srednje šole). Slovenija je celo zadnja na lestvici držav v Evropi (ne le znotraj EU) po številu diplomantov naravoslovja (Vir: ima Nataša Vaupotič, gre za naročeno raziskavo MVZT). To pa je eden od pokazateljev, koliko bo država konkurenčna v prihodnosti. ▪

Priložnosti

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012

Predmet razpisa: Predmet Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2012, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2012 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih.

Rok za prijavo na razpis: Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-JR-Prijava/2011 izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidenco raziskovalcev agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Podrobna obrazložitev postopka prijave in pridobitve gesla je v prilogi razpisa. Obrazce je potrebno oddati najkasneje do torka, 24. maja 2011, do 12. ure.

Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so vpisane v evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


6

Vse dodatne informacije v zvezi s razpisom zainteresirani dobijo na spletnih straneh agencije, osebno na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oziroma na

telefonskih številkah 01 400 59 36 (ga. Matejka Ahčin), 01 400 59 38 (ga. Nataša Dremota) in 01 400 59 76 (ga. Minka Glinšek). ▪

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Romunijo v letih 2012–2013 Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter • Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in romunskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 20122013 na vseh področjih znanosti, okvirno enega kratkega obiska (do 14 dni) ter enega daljšega (do 1 mesec) na leto na projekt v vsako smer; daljša potovanja so predvidena samo za mlajše raziskovalce (podiplomske študente in podoktorande). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Romunija. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki •

so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z

izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

Rok za prijavo na razpis: Prijave morajo biti oddane na naslov Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 10. junija 2011 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 1. julija 2011 do 12. ure (poštni žig). Razpisna dokumentacija: Javni razpis in prijavni obrazci so od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


7

agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom je na voljo dr. Primož Pristovšek

po telefonu na 01 400 59 71 vsak delovnik od 9. do 12. ure, ali po elektronski pošti na primoz.pristovsek@arrs.si. ▪

Javni razpis sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini v letih 2010 in 2011 • •

raziskovalne institucije, strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.

Organizacije iz prejšnjega odstavka za tekmovanje, za katerega financiranje se prijavljajo, ne smejo prejeti sredstev Ministrstva za šolstvo in šport oziroma drugih javnih sredstev.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. aprilom 2010 in 30. septembrom 2011. Priprave na tekmovanje niso predmet sofinanciranja. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo pripravo tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanje v tujini, in sicer: •

javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe,

Rok za prijavo na razpis: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 6. 2011. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani http://www.skladkadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, v Ljubljani, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


8

Dogajalo se je v aprilu

Evropski dan znanosti za mladino

Četrtek, 14. april 2011, je bil poseben dan za mlade radovedneže, saj se je odvijal že sedmi Evropski dan znanosti za mladino (European Science Day for Youth – ESDY). Ta mednarodni dogodek vsako leto pripravlja MILSET, mednarodno gibanje za prostočasne dejavnosti na področju znanosti in tehnologije, katerega članica je tudi Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Glavni namen dogodka je pri mladih spodbujati interes za znanost in tehnologijo, raziskovanje in odkrivanje novih znanj ter ustvarjalnost, in sicer s pomočjo spoznavanja znanosti na uporaben, zabaven in atraktiven način. Tema letošnjega dneva je bila kemija, saj v letu 2011 v spomin na znanstvenico Marie Curie, ki je pred sto leti prejela Nobelovo nagrado za kemijo, praznujemo Mednarodno leto kemije. ZOTKS, ki je nacionalni koordinator Evropskega dneva znanosti za mladino, Mednarodno leto kemije in Evropski dan znanosti za mladino obeležuje z vsakoletnim tekmovanjem v znanju kemije za osnovno- in srednješolce ter s fotografskim natečajem na temo kemije. Manjše aktivnosti so 14. aprila po Sloveniji pripravili v nekaterih osnovnih in srednjih šolah, prav gotov največji dogodek pa je letos potekal v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije (SZF).

več kot sto udeležencev z osmih ljubljanskih osnovnih šol. Kot so poročali v časopisu Delo, je direktor Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal udeležencem prve delavnice predstavil naravne in sintetizirane pigmente ter barvila in njihov pomen za gospodarstvo in potrošnike. V eksperimentalnem delu delavnice pa so udeleženci s preprostimi raziskovalnimi metodami ugotavljali sestavo nestrupenih barvil in spremembe, ki so nastale pod vplivom delovanja izbranih kemikalij nanje. S pomočjo Mateje Budin, promotorice znanosti z zavoda Mathema, so pod prsti mladih radovednežev nastajali zanimivi modeli enostavnih molekul vode, kisika, ogljikovega dioksida in pa tudi bolj zapleteni modeli fulerenov, kristalov in kvazikristalov, sestavili pa so tudi model DNK. Vrhunski fizik nizkih temperatur in dolgoletni sodelavec Nase prof. dr. Dušan Petrač pa je mlade popeljal v svet breztežnosti. Galerija fotografij z delavnic v organizaciji SZF bo kmalu na voljo na njihovi spletni strani http://www.szf.si, še več informacij o Evropskem dnevu znanosti za mladino pa si lahko preberete na spletni strani MILSET http://esdy.milset.org./. ▪

V praznovanje Evropskega dneva znanosti za mladino so se v SZF vključili s svojim raziskovalnim laboratorijem za otroke in mladostnike, delavnic pa se je udeležilo

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


9

Evropski teden trajnostne energije V letošnjem petem Evropskem tednu trajnostne energije, ki je potekal od 11. do 15. aprila, so se po vsej Evropi odvili številni dogodki, ki so spodbujali energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije. Po pričakovanjih so dogodki v sklopu Evropskega tedna trajnostne energije 2011 pritegnili več kot 20.000 obiskovalcev iz vse Evrope in drugih držav. Tokratni teden trajnostne energije se je osredotočal predvsem na energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije v Evropi, velik del programa pa je bil posvečen evropskemu energetskemu trgu in pametnim električnim omrežjem.

V Bruslju so 12. aprila podelili nagrade najboljšim pobudam, ki na različnih področjih spodbujajo energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije. Letos so se za nagrado v šestih kategorijah (komuniciranje, potrošnja, učenje, življenje, potovanje in proizvodnja) potegovali 303 projekti, med katerimi je bilo izbranih 27 finalistov. V kategoriji Komuniciranje so sodelovali projekti, ki oblikujejo zavedanje o energetskih izzivih, spreminjajo njihovo zaznavanje in dosegajo merila energetske učinkovitosti in/ali obnovljive energije. Aktivnosti v tej kategoriji navadno zajemajo komunikacijske aktivnosti za določene ciljne skupine in kampanje množičnih medijev. Letošnji zmagovalec je španski projekt Evropski solarni deseteroboj, svetovno univerzitetno tekmovanje, ki pred študentske ekipe postavi izziv načrtovanja in izgradnje domov, ki so energijsko samozadostni.

Med projekti v kategoriji Potrošnja je zmagal srbski projekt Jagodno drevo, ki je bil najboljši med projekti, aktivnostmi in storitvami, ki so oblikovani za zmanjšanje porabe energije. Jagodno drevo je javna naprava za polnjenje mobilnih telefonov, ki deluje na sončno energijo. V kategoriji Učenje so sodelovali projekti, ki so usmerjeni v povečanje znanja o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Te aktivnosti navadno izvajajo izobraževalne institucije. Zmagovalni projekt letošnjega leta nosi naslov Energijski detektivi v šoli, ustvarili pa so ga v Avstriji. Ta šolski program skupinam učencev omogoča odkrivanje prekomerno potrošene energije, njihove vrstnike in odrasle pa izzove k spremembi njihovih slabih navad, povezanih s porabo energije. Obnova večdružinskih zgradb je naslov zmagovalnega projekta iz Bolgarije v kategoriji Življenje. Projekti v tej kategoriji imajo za cilj energetsko učinkovite zgradbe, prav tako pa sem spadajo aktivnosti, ki spodbujajo večjo rabo obnovljivih virov energije doma in na delovnem mestu. Da bi omogočili energetsko učinkovite obnove hiš, je bolgarski projekt združil Razvojni program Združenih narodov in lokalne oblasti, ki so prepričali lastnike domov v velikih stanovanjskih blokih, da so se združili z namenom sprememb v smeri energetske učinkovitosti domov. V kategoriji Proizvodnja so sodelovali projekti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo energetsko učinkovitih izdelkov. Za najboljšega je bil razglašen francoski projekt Renault Tanger Méditerranée, ki predstavlja prvo tovarno brez emisij, ki deluje na obrobju Tangierja na severni obali Maroka. Najboljši projekti, ki se nanašajo na transport ljudi ali dobrin in se osredotočajo na

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


10

energetsko učinkovitost ter uporabo obnovljivih virov energije, pa so sodelovali v kategoriji Potovanje. Zmagal je projekt Kolesarski občinski svetniki iz Nemčije, kjer so občinski svetniki zaradi klimatskih sprememb za sredstvo prevoza raje zbrali kolo namesto avta in tako postali vzor tudi drugim. Tudi v Sloveniji smo Evropski teden trajnostne energije obeležili z različnimi dogodki. Med drugim je v Centru Evropa v Ljubljani potekala delavnica o energetski učinkovitosti v javnem sektorju, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani se je odvijala delavnica z naslovom Introduction to renewables, na Ptuju pa so pripravili konferenco Trajnostna energija – doseganje energetskih in podnebnih ciljev

s pomočjo mehanizmov sodelovanja.

teritorialnega

Foto: Gogreeneurope.com

Več o Evropskem tednu trajnostne energije si lahko preberete na uradni spletni strani evropskega tedna http://www.eusew.eu, kjer so na voljo tudi podrobnejši opisi nagrajenih projektov. ▪

Dnevi inovatorjev Tehniški muzej Slovenije je v sodelovanju z Inovatorskim centrom ASI med 10. in 13. aprilom 2011 pripravil druge Dneve inovatorjev. Na dogodku je sodelovalo 23 inovatorjev, ki so predstavili 43 inovacij, večina je izdelana do stopnje prototipa, tako da je bila obiskovalcem omogočena demonstracija funkcionalnih novosti in razumevanje bistva posamezne inovacije. Obiskovalci so imeli možnost oceniti posamezne izume in s pomočjo glasovnic tudi izbrati najboljše inovacije. Tako so bili za najboljše izbrani masažno-razgibalno ležišče Miloša Beltrama iz Kopra, večnamenska otroška zibelka Erike Drobnič iz Železnikov, smuči za tek po vodni gladini Milana Kolarja in pripomoček za testiranje stopal diabetikov Obrada Dabića (oba iz Ljubljane). Med letošnjimi predstavljenimi izumi so bili poleg nagrajenih na ogled še: pametna kozmetika Anaya inovatorke Veronike

Panj AN za ekološko čebelarjenje Aleksandra Nastrana (foto: arhiv Tehniškega muzeja Slovenije)

Klinar, motorne kose za travnike in vinograde Alojza Tomazina, varnostni podstavek za lestve Aleksandra Pajtlerja, invalidski voziček Dimitrija Čebulja, generator s preklopljivimi poli Tomaža Pantarja, sekalnik za les Jožeta Biderja, varovalo nadzemnih vodov Gregorja Pevca, panj

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


11

AN za ekološko čebelarjenje Aleksandra Nastrana, univerzalna rotacijsko-nihalna naprava Jožeta Vlaha, svetilka za potapljače Tomaža Pevca, plevelnik za natančno izkoreninjanje plevelov Alfonza Radeta itd.

Diskasti sekalnik lesa Jožeta Biderja (foto: arhiv Tehniškega muzeja Slovenije)

Poleg razstave inovacij je v nedeljo, 10. aprila 2011, potekal še poseben program, namenjen inovacijam, ki so povezane s področjem kmetijstva (kmetijski stroji, sadjarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo, vrtnarstvo, živinoreja itd.). Na kratko so predstavili vse najboljše izume s tega področja, sledil pa je še pogovor z našim najbolj znanim in uspešnim izumiteljem s

področja kmetijstva, Jožetom Biderjem iz Rečice pri Savinji, ki je prejel preko 30 pomembnih priznanj in medalj na domačih in mednarodnih inovacijskih sejmih, in ima tudi pet podeljenih patentov. Svoje dosežke na področju čebelarstva pa je predstavil še inovator Aleksander Nastran. Dneve inovatorjev je obiskal tudi Igor Beguš s Slovenske inženirske zveze, ki se je pogovarjal z Ivanom Gregoričem, kandidatom za evropskega inovatorja leta, in drugimi izumitelji. V pogovorih je bilo po besedah Beguša ponovno slišati o težavah, s katerimi se pri svojem delu srečujejo slovenski inovatorji: neučinkovito inovacijsko podporno okolje, ki bi - že v fazi realizacije - nudilo strokovno pomoč neodvisnim, 'malim' inovatorjem, ki delujejo izven javnih raziskovalnih organizacij, in seveda pomanjkanje finančnih sredstev za razvoj idej in prototipov ter zaščito avtorskih in sorodnih pravic. Posebno poglavje inovacijske dejavnosti je nepripravljenost in finančna podhranjenost slovenskega gospodarstva, da prepozna inovativno in tržno vrednost novosti, ki so lahko podlaga za razvoj novih produktov z visoko oz. višjo dodano vrednostjo. ▪

Napovednik

Predavanje »Pomembna brezna in jame Velebita«

Jame in brezna Velebita (foto: Croatia.traveldesign.com)

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana vabi v torek, 3. maja 2011, ob 18. uri, na predavanje Dalibora Paara in Darka Bakšića z naslovom »Pomembna brezna in jame Velebita«. Predavanje bo potekalo na Naravoslovnotehniški fakulteti (predavalnica P05 – v pritličju), Aškerčeva 12, Ljubljana.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


12

Dalibor Paar in Darko Bakšić bosta predstavila rezultate jamarskih raziskav in znanstvena (hidrogeološka, mikroklimatska in druga) spoznanja o velikih jamah in breznih Velebita ter možnostih nadaljnjih raziskav. Na Velebitu so znane tri jame, globlje od 1000 m, poleg njih pa še osem globljih od 500 m. Po zadnjih raziskavah je dolžina sistema Kita Gaćešina-Draženova

narasla na 18,2 km, s čimer je od leta 2010 to najdaljša jama Hrvaške. Trenutna dolžina jame Munižabe, ki se temu sistemu približa na okrog 600 m, pa je 8,7 km. Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku. Vstopnine ni. ▪

Poljudno astronomsko predavanje »Sprehod skozi vesolje – Instrumenti za raziskovanje vesolja«

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije organizirata cikel brezplačnih poljudnih astronomskih predavanj s skupnim naslovom »Sprehod skozi vesolje«. Predavanja so na sporedu vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri v Peterlinovem paviljonu na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 26, Ljubljana. Na majskem predavanju, ki bo potekalo v četrtek, 5. maja 2011, bodo udeleženci lahko spoznali instrumente za raziskovanje vesolja.

Začetki opazovalne astronomije segajo v antične čase, vendar se je razvoj opazovalnih naprav in z njimi povezanimi odkritji do dobra začel šele z izumom optičnega teleskopa v začetku sedemnajstega stoletja. Prva opazovanja so prinesla spoznanja o Osončju, o njegovi sestavi in naši legi v njem, o končni velikosti svetlobne hitrosti itd. Kasneje so z napredkom tehnologije postala poleg vidnega dostopna tudi druga območja svetlobnega spektra, od radijskih signalov, ki jih sprejmemo z oddaljenih galaksij, vse do visoko energijskih gama žarkov ter eksotičnih delcev, kot so nevtrini. Na predavanju bo skozi zgodovinski razvoj predstavljeno, kakšni instrumenti so bili od začetnih preprostih naprav do danes razviti in kako so bistveno pripomogli k našemu razumevanju vesolja. ▪

Dan odprtih vrat na observatoriju Zaplana Ustvarjalno astronomsko društvo (UAD) enkrat mesečno organizira dan odprtih vrat na njihovem observatoriju, ki leži ob robu vasi Mizni dol na Zaplani nad Vrhniko na 640 metrih nadmorske višine. Pred nekaj leti je bilo to območje Slovenije eno naj-

temnejših, s tem pa tudi eno najbolj ugodnih za opazovalno astronomijo. Danes so pogoji za opazovanje zaradi svetlobnega onesnaženja občutno slabši, kljub temu pa se člani društva trudijo za razvoj observatorija in njegovo funkcionalnost.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


13

Dnevi odprtih vrat na observatoriju Zaplana so namenjeni vsem radovednežem in ljubiteljem astronomije, potekali pa bodo vsak prvi četrtek v mesecu, predvidoma po končanem predavanju iz cikla »Sprehod skozi vesolje«, torej okoli 21. ure. Naslednji dan odprtih vrat bo torej na sporedu 5. maja 2011. V primeru slabega vremena bo dan odprtih vrat odpadel, kar bo objavljeno na spletni strani UAD http://www.uad.si. ▪ Refraktorski teleskop na observatoriju Zaplana (foto: spletna stran UAD)

Dnevi elektrotehnike

»Iz dneva v dan sem se spraševal, kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje.«

Tisti, ki si je zastavljal to vprašanje, je bil Nikola Tesla. Slavni izumitelj se je to spraševal po mnogih poizkusil, s katerimi je želel ukrotiti še tako nerazumljivo stvar, kot je elektrika. Sredi maja 2011 pa Fakulteta za elektrotehniko in Tehniški muzej Slovenije pripravljata že desete Dneve elektrotehnike, kjer bodo raziskovalci, profesorji in študenti s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani predstavili zanimive eksperimente s področij svojega dela. Radovedni obiskovalci si boste letos lahko ogledali haptičnega robota, preverili, kako železne krogle lebdijo v magnetnem polju, se preizkusili v električnem pinkponku ali

kot voditelji v virtualnem TV studiu, razvozlali skrivnosti sončnih celic in optičnih vlaken, zajeli temperaturo svojega telesa s termovizijsko kamero in še mnogo več. Sodelavci in študentje fakultete bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja ter predstavili študij in možnosti ustvarjanja in dela na področju elektrotehnike. V sklopu Dnevov elektrotehnike, ki bodo potekali v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki, bodo organizirani ogledi poizkusov potekali od 10. do 13. maja 2011 med 9. in 16. uro ter v nedeljo, 15. maja 2011 med 10. in 18. uro. V nedeljo ob 15. uri bo potekalo tudi nadvse zanimivo in tematsko aktualno predavanje z naslovom »Varnost sedanjih in prihodnjih jedrskih elektrarn«. Predaval bo dr. Marko Čepin, profesor na Fakulteti za elektrotehniko in predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije. Predstavil bo princip delovanja jedrskih elektrarn in odgovoril na temeljna vprašanja povezana z zagotavljanjem varnosti v sedanjih in prihodnjih elektrarnah, s poudarkom na naši elektrarni v Krškem, ki je izjemnega pomena za Slovenijo in slovensko elektroenergetiko. Glede na aktualne dogodke na Japonskem bo podan tudi kratek pregled dogajanja na

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


14

področju varnosti v zvezi z enim največjih potresov v zgodovini človeštva, ki je povzročil težave v več jedrskih elektrarnah in nesrečo v elektrarni Fukušima.

72. Dneve elektrotehnike si lahko ogledate z nakupom muzejske vstopnice. ▪

Predhodne prijave za Dneve elektrotehnike sprejemajo na elektronskem naslovu programi@tms.si ali po telefonu na 01 750 66

Znanstival dogodivščin 2011

Med 19. in 22. majem bodo ulice Ljubljane in Pirana zopet popestrile dogodivščine, ki se bodo odvijale v sklopu letošnjega Znanstivala. Znanstival dogodivščin organizira Hiša eksperimentov, center znanosti, kjer so postavljeni eksperimenti tipa »izvedi sam«. Namenjen je vsem, ki so radovedni in jih ni strah priznati, da bi se radi naučili še česa novega. Znanstival so v Hiši eksperimentov začeli ustvarjati zato, ker jih takšne stvari veselijo in ker so prepričani, da bodo tudi druge. Sestavili so ga iz štirih sklopov: •

Znanstvene dogodivščine so po besedah organizatorjev improvizacija promocije izobraževanja, neke vrste jazz v znanosti. V dobre pol ure zanimivih in privlačnih posku-

• •

sov ter interakcije z obiskovalci, na poljuden način prikažejo neko temo iz znanosti. Dogodivščine se izvajajo na odprtem, pa tudi v Hiši eksperimentov, kjer pravijo, da so zelo veseli, da niso edini v svetu, ki izvajajo dogodivščine. Z ljudmi iz tujine imajo namreč veliki stikov, zato Znanstival vsako leto popestrijo tudi gostje iz tujine. Delavnice v Hiši eksperimentov imenujejo Znanstveni Krneki. Tu obiskovalci iz enostavnih predmetov izdelujejo zanimive znanstvene stvaritve: oboo, vulkan, letala, vozilo na zračni blazini, spektroskop, fagot ... Znanstveno-promocijska predavanja se odvijajo v Hiši eksperimentov. Spektakel v soboto. Kaj se bo zgodilo tam, organizatorji nočejo izdati, vendar pravijo, da se splača priti pogledat.

Video utrinke, fotografije in druge podrobnosti z Znanstivala 2010 si lahko ogledate na spletni strani http://www.znanstival.si/, kjer je na voljo tudi podroben program letošnjega Znanstivala. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


15

Mednarodna prireditev »Verižni eksperiment 2011« menti, ki jih zgradijo otroci v vrtcih, učenci, dijaki, študentje, člani društev in zainteresirani posamezniki. V elemente avtorji vgradijo veliko zanimivih dogodkov, ki prikazujejo različne fizikalne zakonitosti.

Verižni eksperiment so prvič postavili leta 2005 ob Letu fizike v Cankarjevem domu v Ljubljani, v organizaciji Tehniškega muzeja Slovenije, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije pa bo v letu 2011 potekal že sedmo zaporedno leto. Ta edinstven dogodek v svetu pridobiva na veljavi in je postal mednarodna prireditev ter tradicionalni način promocije fizike in tehničnega izobraževanja. Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo, tako da prejšnja sproži naslednjo, po principu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisni ele-

Mednarodna prireditev »Verižni eksperiment 2011« bo potekala v času Znanstivala dogodivščin, in sicer v soboto, 21. maja 2011, med 14. in 17. uro v Železniškem muzeju Slovenskih železnic na Parmovi 35 v Ljubljani. Zagon verige bo potekal ob 14., 15. in 16. uri. Poleg Verižnega eksperimenta pa bodo potekale še spremljajoče aktivnosti. Strokovna komisija bo najbolj kvalitetnim in izvirnim elementom Verižnega eksperimenta podelila tri nagrade in tri pohvale, poleg tega pa še posebno nagrado za zanesljivo delovanje. Gledalci pa bodo izbirali najzanimivejši element z glasovanjem. ▪

Državno srečanje mladih raziskovalcev

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) že vrsto let skrbi tudi za vzgojo mladih raziskovalcev. V sklopu projekta Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije mladi iz osnovnih in srednjih šol pripravljajo raziskovalne naloge s številnih področij. Skozi proces priprave raziskovalnih nalog nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, se interesno usmerjajo v različna področja znanosti ter

se učijo raziskovalnih metod. Prav tako se učijo kritičnega razmišljanja in inovativnega reševanja problemov. Z uspešnim delom ter ustreznim usmerjanjem mentorjev si utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja ter se naučijo jasno in javno izražati svoja mnenja. Na srečanju mladih raziskovalcev imajo možnost o svojem delu razpravljati s strokovnjaki in javno predstaviti rezultate svojega raziskovanja, poleg tega pa se naučijo projekte izvajati v obliki zaokroženih elaboratov.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


16

Cilji srečanj mladih raziskovalcev so zlasti: • zgodnje uvajanje mladih v znanost in raziskovalno delo ter učenje raziskovalnih metod, • populariziranje znanosti med mladimi, predvsem na področju naravoslovja in tehnike, • prispevanje k razvoju posameznikov in njihovih idej ter potencialov ter pomoč pri oblikovanju kariere in lastne samopodobe, • usposabljanje mladih za kakovostno in učinkovito predstavljanje svojih lastnih idej in izdelkov, • nadgrajevanje in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja, • spodbujanje mladih k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju, ter odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj in pristopov. Na srečanjih lahko sodelujejo učenci zadnjih štirih razredov osnovnih šol in dijaki srednjih šol z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Projekt poteka dvostopenj-

sko, in sicer mestna oz. regijska srečanja mladih raziskovalcev ter zaključno državno srečanje, na katerega se uvrstijo najboljši z mestnih oz. regijskih srečanj. Letos bodo osnovno- in srednješolci lahko sodelovali z raziskovalnimi nalogami s kar 20 področij, ki med drugim zajemajo astronomijo ali fiziko, kemijo ali kemijsko tehnologijo, matematiko ali logiko, elektroniko, elektrotehniko in robotiko, računalništvo ali telekomunikacije, varnost v cestnem prometu itd. Na območju celotne Slovenije je že potekalo 15 mestnih oz. regijskih srečanj, kjer so mladi raziskovalci že predstavili svoje naloge. Najboljši so se uvrstili naprej na državno srečanje, ki se bo s sklepno prireditvijo zaključilo v ponedeljek, 23. maja 2011 v Murski Soboti. Prireditev že tradicionalno poteka na Gimnaziji Murska Sobota ter Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Več informacij o srečanjih mladih raziskovalcev je na voljo na spletni strani ZOTKS http://www.zotks.si. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


17

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

4. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / april 2011 Izdajatelj: Zveza za tehnično kulturo Slovenije Lepi pot 6 1000 Ljubljana Urednica e-novic: Anja Soršak E-novice izhajajo v sklopu projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost, ki ga financirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


4. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost