Page 1

Ζωςιμάδων Τύποσ

«Πειραματικά» νέα του Γ΄1 2ο φύλλο, 19 Απριλίου 2013

Για να γνωριςτούμε καλύτερα … είμαςτε το Γ΄1! Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Ζωςιμαίασ Σχολήσ Ιωαννίνων Παιδεία Πολιτιςμόσ Γνώςεισ Ζωή ΢υνεργαςία Ιδέεσ Περιπέτεια Προςπάθεια Γνηςιότητα Ζαβολιέσ Συναγωνιςμόσ Ικανοποίηςη Επικοινωνήςτε μαζί μασ ςτο : newseditor.zosim@gmail.com


«Ζωςιμάδων Τύποσ»

Α

γαπθτοί αναγνϊςτεσ, ςτθν προςπάκειά μασ να ζρκουμε ςε μια πρϊτθ επαφι με τον κόςμο τθσ δθμοςιογραφίασ και να δράςουμε ωσ μικροί, αρχάριοι δθμοςιογράφοι, ςασ καλωςορίηουμε ςτο δεφτερο φφλλο τθσ θλεκτρονικισ μασ εφθμερίδασ "Ζωςιμάδων Τφποσ". Πλο το τμιμα του Γ1' δουλζψαμε πολφ ςκλθρά για μία ακόμα φορά, ϊςτε να ζχουμε το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Με τθ ςυνεργαςία όλων μασ, καταφζραμε να φζρουμε ςε πζρασ κάκε δυςκολία που προζκυψε και ζτςι, με χαρά, ςασ δίνουμε τθν ευκαιρία να απολαφςετε τθ δουλειά μασ, θ οποία ξε-

τυλίγεται μζςα ςε κάκε ςελίδα. Το περιεχόμενο του φφλλου αυτοφ είναι αφιερωμζνο κυρίωσ ςτθν τριιμερθ εκδρομι που πραγματοποίθςε θ Γ' τάξθ του ςχολείου μασ ςτθν Ακινα ςτισ 27-29 Μαρτίου, ςτα πλαίςια τθσ επίςκεψισ μασ ςτθ Βουλι. Ζτςι, κα διαβάςετε τισ εντυπϊςεισ μασ από τθν εκδρομι αυτι και για χϊρουσ που επιςκεφτικαμε, κακϊσ και μια ςυνζντευξθ που πιραμε από μία ξεναγό (με αφορμι το πρόγραμμα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ ςτο οποίο ςυμμετζχουμε). Πςον αφορά τθν πόλθ μασ, αςχολθκικαμε και με τθν πρόςφατθ επικαιρότθτα – κα μάκετε λοιπόν για τα αποκριάτικα ζκιμα ςτα Λωάννινα και για μία κεατρικι παράςταςθ που

Σελίδα |2

παρακολουκιςαμε, αλλά και αναηθτιςαμε τα ιςτορικά ςτοιχεία που αποκαλφπτουν τα ονόματα οριςμζνων οδϊν γφρω από το ςχολείο μασ. Ακόμθ, με αφορμι το Καβαφικό -όπωσ ονομάηεται- ζτοσ που διανφουμε, προχωριςαμε ςτθν ανάλυςθ ενόσ ποιιματοσ του Κ.Ρ. Καβάφθ. Τζλοσ, ςτον τομζα τθσ ψυχαγωγίασ, κα ςασ παρουςιάςουμε τθ διαδρομι τθσ χϊρασ μασ ςτθν Eurovision τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, κα πάρετε αρκετζσ πλθροφορίεσ για ζναν από τουσ πιο διακεκριμζνουσ, Ζλλθνεσ ροκ μουςικοφσ και κα ανακαλφψετε τθν ιςτορία του πιο πολυφορεμζνου ροφχου των νζων, του τηθν! Με μια μεγάλθ ποικιλία πολιτιςτικϊν, κοινωνι-

«Ζωςιμάδων Σύποσ» Μια έκδοςη των μαθητών του Γ΄1 του Πρότυπου Πειραματικού Γυμναςίου Ζωςιμαίασ Σχολήσ Ιωαννίνων Ομάδα ςύνταξησ Αλέξανδροσ Αλεξίου Γιάννησ Αναςταςίου Ιωάννα Δήμου Ελένη Ζιώγα Τζένη-Μύριαμ Κοέν Παναγιώτα Μαντέλλου Αναςταςία Μπρέχα Επιμέλεια : Μαρία Πετρίδου

κϊν, ψυχαγωγικϊν και ακλθτικϊν κεμάτων, κακϊσ και με πλοφςια εικονογράφθςθ, ςασ ευχόμαςτε καλι ανάγνωςθ! Η ομάδα ςύνταξησ

Απόκριεσ και Καθαρά Δευτέρα ςτα Γιάννενα Α π ό κ ρ ι ε σ ονομάηονται οι τρεισ εβδομάδεσ πριν από τθ Μεγάλθ Σαρακοςτι. Ταυτίηονται με τθν περίοδο του Τριωδίου, μια κινθτι περίοδο ςτθν Ορκόδοξθ Χριςτιανικι παράδοςθ από τθν Κυριακι του Τελϊνου και του Φαριςαίου μζχρι τθν Κυριακι τθσ Τυροφάγου ι Τυρινισ. Θ πρϊτθ εβδομάδα των Αποκριϊν που τελειϊνει τθν Κυριακι του Αςώτου, λζγεται και Προφωνι, επειδι παλιά διαλαλοφςαν ότι άρχιηαν οι Απόκριεσ. Θ δεφτερθ εβδομάδα λζγεται Κρεατινι ι τθσ

Κρεοφάγου, επειδι ζτρωγαν κρζασ και δεν νιςτευαν οφτε τθν Τετάρτθ ι τθν Ραραςκευι. Θ εβδομάδα αυτι γιορτάηεται με γλζντια και φαγοπότια, χωρίσ κανζνα κρθςκευτικό περιοριςμό. Θ Κυριακι τθσ εβδομάδασ αυτισ, θ Κυριακι τθσ Απόκρεω ονομάςτθκε ζτςι, επειδι ςυνθκίηεται να μθν τρϊνε κρζασ οι Χριςτιανοί. Θ τρίτθ εβδομάδα λζγεται Τυρινι ι τθσ Τυροφάγου, επειδι ζτρωγαν γαλακτοκομικά προϊόντα ςαν ενδιάμεςθ κατάςταςθ μεταξφ κρεοφαγίασ και νθςτείασ, για τθν προετοιμαςία τθσ νθςτείασ τθσ Σαρακοςτισ.

Θ ελλθνικι αποκριά ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αρχαία Ελλάδα. Συνδζεται µε τθν τελετουργικι λατρεία του ∆ιονφςου, κεοφ του κραςιοφ και τθσ ευκυµίασ. Οι άνκρω-

ποι μεταμφιζηονταν ςε ςατφρουσ και φοροφςαν µάςκεσ, ξεχφνονταν ςτουσ δρόμουσ και ςτισ γειτονιζσ και ςυμπεριφζρονταν προκλθτικά. Ζτςι εξζφραηαν

ελεφκερα τισ ερωτικζσ τουσ ςκζψεισ, ενϊ ζκρυβαν τθν αλθκινι τουσ ταυτότθτα πίςω από τισ μάςκεσ. Κάτι αντίςτοιχο με αυτό που ςυμβαίνει με τα ςφγχρονα αποκριάτικα ζκιμα. Τςικνοπζμπτθ Κατά τα προθγοφμενα χρόνια από νωρίσ το απόγευμα τθσ Τςικνοπζμπτθσ παρζεσ μαςκαρεμζνων επιςκζπτονταν ςπίτια γνωςτϊν και ςυγγενϊν, χόρευαν και τραγουδοφςαν και δε φανζρωναν τα πρόςωπά τουσ, αν δεν τουσ αναγνϊριηε κάποιοσ από τουσ νοικοκυραίουσ. Οι μαςκαρε-


«Ζωςιμάδων Τύποσ» μζνοι δεν ζφευγαν αν δε δοκίμαηαν τουσ μεηζδεσ και τα γλυκά που είχε ετοιμάςει θ νοικοκυρά. Οι νοικοκυρζσ πάλι μπαινόβγαιναν ςτθν κουηίνα και ξεχνοφςαν το φαγθτό ςτθ φωτιά, το τςίκνωναν και ζτςι πιρε το όνομά τθσ θ Τςικνοπζμπτθ. Απόκριεσ ςτθν Θπειρο

Τθν τελευταία Κυριακι τθσ Αποκριάσ ςε πολλζσ περιοχζσ των Λωαννίνων, όπωσ ςτον Κατςικά, ςτθν Κόνιτςα, ςτουσ Λογγάδεσ, πραγματοποιοφνται καρναβάλια. Ρολλοί καρναβαλιςτζσ ςυγκεντρϊνονται για να παρελάςουν ςτουσ κεντρικοφσ δρόμουσ των περιοχϊν και οι κεατζσ χειροκροτοφν και ηθτωκραυγάηουν τισ πιο καλζσ μεταμφιζςεισ. Επίςθσ, τθν τελευταία Κυριακι τθσ Αποκριάσ ςτα Γιάννενα γιορτάηονται οι «Τηαμάλεσ». Οι Τηαμάλεσ είναι μεγάλεσ φωτιζσ, όπου οι μεταμφιεςμζνοι χορεφουν ςε διπλζσ και τριπλζσ ςειρζσ γφρω τουσ. Σε μια μεγάλθ κατςαρόλα βράηουν φαςολάδα και τθ μοιράηουν ςτον κόςμο. Από το βράδυ κιόλασ τθσ Κυριακισ τθσ Τυρινισ, οι φοφρνοι δουλεφουν αςταμάτθτα για να βγάλουν τισ λαγάνεσ, τισ οποίεσ πουλάνε ςτον κόςμο που τριγυρνάει από φωτιά ςε φωτιά. Οι εκδθλϊςεισ του Καρναβαλιοφ κορυφϊνονται ςτθν κεντρικι πλατεία των Λωαννίνων, όπου ςτινεται και το περίφθμο γαϊτανάκι. Από τα πιο γνωςτά ζκιμα, που διατθροφνται μζχρι τισ μζρεσ μασ, είναι το γαϊτανάκι. Είναι ζνασ χορόσ που δζ-

νει απόλυτα με το χρϊμα και το κζφι τθσ απόκριασ. Δεκατρία άτομα χρειάηονται γι’ αυτόν το χορό. Ο ζνασ κρατά ζνα μεγάλο ςτφλο ςτο κζντρο, από τθν κορυφι του οποίου κρζμονται 12 μακριζσ κορδζλεσ διαφορετικοφ χρϊματοσ. Οι κορδζλεσ αυτζσ λζγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνομά τουσ ςτο ζκιμο. Οι δϊδεκα χορευτζσ κρατοφν από ζνα γαϊτάνι και χορεφουν ςε ηευγάρια. Κακϊσ κινοφνται γφρω από το ςτφλο, κάκε χορευτισ εναλλάςςεται με το ταίρι του κι ζτςι πλζκουν τισ κορδζλεσ πάνω τουσ δθμιουργϊντασ χρωματιςτοφσ ςυνδυαςμοφσ. Πταν πια οι κορδζλεσ τυλιχτοφν ςτο ςτφλο και οι χορευτζσ χορεφουν όλο και πιο κοντά ςε αυτόν, τότε ο χορόσ τελειϊνει και το ςτολιςμζνο γαϊτανάκι μζνει να κυμίηει το αποκριάτικο πνεφμα. Κακαρά Δευτζρα Με τθν Κακαρά Δευτζρα ξεκινά θ Σαρακοςτι για τθν Ορκόδοξθ εκκλθςία, ενϊ ταυτόχρονα ςθμάνει το τζλοσ των Απόκρεω. Από παλιά θ Κακαρά Δευτζρα πζραςε ςτθ ςυνείδθςθ του λαοφ, ςαν μζρα κακαρμοφ. Οι Χριςτιανοί "κακαρίηονταν" πνευματικά και ςωματικά. Οι βυηαντινοί τθν ονόμαηαν Απόκεςθ-Απόδοςθ, και τελοφςαν δρϊμενα. Τραγουδοφςαν ςχετικά άςματα, από τα οποία ζχουν ςωκεί μικρά μζρθ μζχρι ςιμερα. «Λδζ το ζαρ το καλόν πάλιν επανατζλλει, φζρον υγείαν και χαρά και τθν ευθμερίαν». Σιμερα θ Κακαρά Δευτζρα είναι μζρα νθςτείασ αλλά και αργίασ. Θ νθςτεία διαρκεί για περίπου 40 μζρεσ, όςεσ ιταν και οι μζρεσ νθςτείασ του Χριςτοφ ςτθν ζρθμο. Τθν Κακαρά Δευτζρα ςυνθκίηεται να τρϊγεται λαγάνα (άηυμο ψωμί που παραςκευάηεται μόνο εκείνθ τθ μζρα),

Σελίδα |3 ταραμάσ και άλλα νθςτίςιμα φαγϊςιμα, κυρίωσ λαχανικά, όπωσ και φαςολάδα χωρίσ λάδι. Επίςθσ ςυνθκίηεται το πζταγμα χαρταετοφ.

Το πζταγμα του χαρταετοφ, είναι ζνα ζκιμο μεταγενζςτερο. Κουλοφμα ονομάηεται θ κακαροδευτεριάτικθ ζξοδοσ ςτθν εξοχι και το πζταγμα του αετοφ. Οι χριςτιανοί, παρζεσ παρζεσ, βγαίνουν ςτθν εξοχι παίρνοντασ μαηί τουσ νθςτίςιμα φαγθτά και το ρίχνουν ςτθν διαςκζδαςθ και τον χορό. Τα κοφλουμα από τόπο ςε τόπο γιορτάηονται διαφορετικά, με διάφορεσ εκδθλϊςεισ. Ραντοφ όμωσ επικρατεί κζφι, χορόσ και τραγοφδι. Για τθν ετυμολογία τθσ λζξθσ κοφλουμα υπάρχουν πολλζσ εκδοχζσ. Κατά τον Νικόλαο Ρολίτθ, πατζρα τθσ ελλθνικισ λαογραφίασ, θ λζξθ προζρχεται από το λατινικό cumulus (κοφμουλουσ) που ςθμαίνει ςωρόσ, αφκονία αλλά και το τζλοσ. Εκφράηει δθλαδι το τζλοσ, τον επίλογο τθσ Αποκριάσ. Σφμφωνα με μια άλλθ εκδοχι προζρχεται από άλλθ λατινικι λζξθ, τθ λζξθ «κόλουμνα», δθλαδι «κολϊνα». Κι αυτό επειδι το πρϊτο γλζντι τθσ Κακαράσ Δευτζρασ ςτθν Ακινα ζγινε ςτουσ Στφλουσ του Ολυμπίου Διόσ. Πποια όμωσ κι αν είναι θ ρίηα τθσ λζξθσ, απ’ όπου κι αν προζρχεται, τα κοφλουμα είναι μια καλι ευκαιρία για όλουσ να διαςκεδάςουν κοντά ςτθν φφςθ.

Χρυςαυγή Λώρα Βάςω Ζερβού

Ελένη του Ευριπίδη

Τθν Τετάρτθ 10 Μαρτίου παρακολουκιςαμε τθν παράςταςθ Ευριπίδου Ελζνθ από το κεατρικό οργανιςμό Κυμζλθ. Κετικά τθσ παράςταςθσ: - Το Συνεδριακό Κζντρο Κάρολοσ Ραποφλιασ ωσ χϊροσ πολιτιςμοφ προδιακζτει να παρακολουκιςει κανείσ κάτι αξιόλογο - θ ςυνφπαρξι μασ με άλλα δφο ςχολεία για τθν ίδια παράςταςθ - θ πιςτότθτα τθσ απόδοςθσ του κεατρικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το κείμενο του Ευριπίδθ, - ενδιαφζροντα ςτοιχεία κίνθςθσ και μουςικισ, τα οποία παρζπεμπαν ςε "ςτοιχεία όψθσ" που είχαμε ςχολιάςει κατά το μάκθμα - θ παρουςία του Χοροφ: τελετουργικι, αρμονικι, εκφραςτικι Αρνθτικά ςθμεία: - επειδι γνωρίηαμε τθν πλοκι, το ενδιαφζρον μασ δε διατθροφνταν ηωντανό - θ ερμθνεία των θκοποιϊν ιταν υπερβολικι και, ταυτόχρονα, ανζκφραςτθ και επίπεδθ (με εξαίρεςθ αυτιν του Αγγελιαφόρου) - τα ςκθνικά και τα κοςτοφμια, από απλοϊκά ζωσ κακόγουςτα, δεν ιταν πειςτικά - υπιρχε ενόχλθςθ από το κοινό των μακθτϊν (βιχασ -...οι ιϊςεισ μαίνονταν- κουβεντοφλα, φαςαρία, πιγαινε ζλα εκτόσ αίκουςασ). Γενικά, ιταν μια καλι αφορμι να ςυμπλθρϊςουμε τθν εικόνα μασ όςον αφορά τθν τραγωδία "Ελζνθ", αν και, κατά τθ γνϊμθ μου, θ προςωπικι μου φανταςτικι παράςταςθ, που ηωντάνευε ςτα μάτια μου κατά τθ ςχολικι χρονιά, υπερτερεί ςε όλα τα ςθμεία.

Αριάδνη Αγγελοπούλου


«Ζωςιμάδων Τύποσ»

Η τριήμερη εκδρομή τησ γ΄ γυμναςίου ςτη Βουλή Κάκε χρόνο χιλιάδεσ μακθτζσ επιςκζπτονται τθν Ακινα, που αποτελεί όχι μόνο ςφμβολο πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ αλλά και εμπειρία ηωισ ειδικά ςτα μάτια ενόσ νεαροφ εφιβου από τθν επαρχία. Ζτςι κι εμείσ επιςκεφτικαμε το «κλεινόν άςτυ» ςτισ 27, 28 και 29 Μαρτίου. Για μζνα θ Ακινα αποτελεί ζνδειξθ τθσ κλθρονομιάσ και των προγόνων μασ. Μζςω τθσ Ακρόπολθσ, του μουςείου τθσ Ακρόπολθσ, του Αρχαιολογικοφ μουςείου και του Ραρκενϊνα αντλοφμε ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ όςον αφορά τόςο τθν αρχιτεκτονικι των κτθρίων και των ναϊν όςο τθν αιςκθτικι του ρουχιςμοφ και των εξωτερικϊν χαρακτθριςτικϊν των προγόνων μασ. Επιπλζον θ Βουλι αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα κτιρια ανάδειξθσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, κακϊσ είναι ζνα από τα αρχαιότερα κτιρια – χτίςτθκε ωσ παλάτι του βαςιλιά τθσ Ελλάδοσ Πκωνα. Από τθν άλλθ πλευρά μια μεγαλοφπολθ, όπωσ θ Ακινα, δεν ςχετίηεται μόνο με τα αξιοκζατα και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Είδαμε δρόμουσ γεμάτουσ αλλοδαποφσ, άςτεγουσ να κοιμοφνται ςτα πεηοδρόμια, θλικιωμζνουσ να περπατοφν με μάτια φοβιςμζνα χωρίσ

Σελίδα |4

ελπίδα και μζλλον, χαροφμενουσ τουρίςτεσ, που επιςκζφτθκαν τθ χϊρα μασ για να γνωρίςουν τον πολιτιςμό μασ και να δουν τον ιλιο τθν Αττικισ. Αφοφ επιςκεφτικαμε όλα τα παραπάνω, καταφζραμε να ςχθματίςουμε μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθν κακθμερινότθτα, τον πολιτιςμό και τισ ρίηεσ μασ αλλά και να προβλθματιςτοφμε. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πωσ το ταξίδι που πραγματοποιεί κάκε μακθτισ τθσ Γϋ γυμναςίου ςτθν πρωτεφουςα δεν πρζπει να καταλιγει λόγω τθσ εφθβικισ μασ θλικίασ μόνο ςε ταξίδι διαςκζδαςθσ και ανεμελιάσ, αλλά αντικζτωσ αποτελεί μάκθμα ηωισ...

Ιωάννα Δήμου

Η Βουλή των Ελλήνων

Τθν Τετάρτθ 27 Μαρτίου επιςκεφκικαμε τθν Βουλι των Ελλινων. Θ Βουλι είναι ζνασ χϊροσ με πολλζσ αίκουςεσ όπου ςυνεδριάηουν οι βουλευτζσ και ο πρόεδροσ τθσ Βουλισ. Αρχικά κακίςαμε ςε μια αίκουςα και θ ξεναγόσ μασ ζδειξε ζνα βίντεο και μασ μίλθςε για τθν ιςτορία τθσ Βουλισ. Μετά πιγαμε ςε άλλθ μια αίκουςα όπου θ ξεναγόσ μασ μίλθςε για τον Χαρίλαο Τρικοφπθ, τον Ελευκζριο Βενιηζλο και μασ ζδειξε πϊσ ψιφιηαν παλιά.

Τζλοσ, ξεναγθκικαμε ςτο χϊρο ςυνεδριάςεων, κακίςαμε ςτα ζδρανα και ακοφγαμε τθν ξεναγό που μασ εξθγοφςε ποφ κάκεται το κάκε κόμμα. Αυτό που μου ζκανε μεγαλφτερθ εντφπωςθ ιταν θ αίκουςα που ςυνεδριάηουν οι βουλευτζσ, γιατί είναι μια μεγάλθ και επιβλθτικι αίκουςα με ξφλινα κακίςματα και μια γυάλινθ οροφι που ςου προκαλεί εντφπωςθ.

Σατιάνα Αλιγιάννη


«Ζωςιμάδων Τύποσ»

Σελίδα |5

΢υνέντευξη από μία ξεναγό Κατά τθν εκδρομι μασ ςτθν Ακινα, γνωρίςαμε τθν κ. Ειρινθ Παφλου, ξεναγό ςτθν Ακρόπολθ, ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ, ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο, κακϊσ και ςε άλλουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Τθσ ηθτιςαμε να μασ πει λίγα λόγια για το επάγγελμά τθσ και δζχτθκε ευχαρίςτωσ. Τι περιλαμβάνει φυςιολογικι μζρα ξεναγοφ;

μια ενόσ

(χα, χα… γελάει) Δεν είμαι ςίγουρθ ότι υπάρχουν φυςιολογικζσ μζρεσ για τουσ ξεναγοφσ αλλά τζλοσ πάντων μια ςυνθκιςμζνθ μζρα δουλειάσ εξαρτάται πάντα από το τι είδουσ δουλειά ζχεισ κλείςει. Συνικωσ οι ξεναγοί, πρζπει να ςασ πω ςτθν Ελλάδα, δουλεφουνε ςε ςυνεργαςία με τουριςτικά γραφεία. Σπανιότερα, όπωσ εγϊ τϊρα, δουλεφουνε για λογαριαςμό τουσ με τουσ τουρίςτεσ, τουσ ιδιϊτεσ και τζλοσ με τα ςχολεία που ζρχονται και τουσ αναηθτάνε.

Μπορεί κάποιοσ να κάνει

μία ξενάγθςθ ι και καμία ι μπορεί να ζχει ζνα ολόκλθρο πρόγραμμα. Ασ ποφμε, ζνα τουριςτικό γραφείο προτείνει ςτουσ πελάτεσ του μια εκδρομι 4-5 θμερϊν και ο ξεναγόσ ξεκινάει από τθν Ακινα ι και από τθν Θγουμενίτςα, οπότε χρειάηεται ξενάγθςθ και ςτα μζρθ ςασ, τα οποία εγϊ τα ξζρω *εννοεί τθν Ιπειρο+, ι ςτο Αρχαιολογικό μουςείο, τθν Ακρόπολθ και κυρίωσ τουσ χϊρουσ τθσ Ακινασ που ζχουν κάποια ιςτορία. Τϊρα, ςχετικά με το πόςθ δουλειά ζχουμε, αυτό που ζχω να ςασ πω είναι ότι είναι μία δουλειά εποχιακι. Δθλαδι ςυνικωσ δεν υπάρχει πολφσ τουριςμόσ το χειμϊνα, άρα ξεκινάει από τον Απρίλιο ζωσ τον Οκτϊβρθ. Λζμε πάντα τι είναι τα ςυνθκιςμζνα, γιατί πλζον τίποτα δεν είναι

ςίγουρο, δεν είναι δεδομζνο. Αλλά το χειμϊνα ςτθν Ακινα τουλάχιςτον (και ςτα Λωάννινα μπορεί να ςυμβαίνει κάτι τζτοιο), τα ςχολεία κάνουν μικρότερεσ ι μεγαλφτερεσ επιςκζψεισ. Οπότε

οριςμζνεσ φορζσ ηθτάνε ξεναγό, όπωσ κάνατε εςείσ. Τι πρζπει να ςπουδάςει κανείσ και γενικότερα τι ικανότθτεσ πρζπει να διακζτει, ϊςτε να γίνει ξεναγόσ; Μζχρι τϊρα και ςυγκεκριμζνα από το 1967, τότε που εγϊ ξεκίνθςα, υπιρχε μια κρατικι ςχολι ξεναγϊν που εποπτευόταν από τον

ΕΟΤ (Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ). Για να μπεισ, ζπρεπε να περάςεισ από ζνα διαγωνιςμό – γραπτά και προφορικά – ςε μία ι περιςςότερεσ γλϊςςεσ που είχεσ επάρκεια. Και δεν ιταν κακόλου ςίγουρο ότι κα ςε δεχτοφν, γιατί βεβαίωσ πάντα γινόταν με επιλογι και με ζναν ςυγκεκριμζνο και πολφ περιοριςμζνο αρικμό

Η δουλειά του ξεναγού είναι μια δουλειά εποχιακή… υποψθφίων. Στθν αρχι οι ςπουδζσ ιταν ζνασ χρόνοσ, ςτθ ςυνζχεια ζφταςε να είναι δυόμιςι - τρία χρόνια. Εκεί διδάςκεται κανείσ μακιματα γεωγραφίασ, ιςτορίασ, ιςτορίασ τθσ τζχνθσ, και κάνει παράλλθλα εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ. Για να πάρει


«Ζωςιμάδων Τύποσ» το πτυχίο, πθγαίνει ςε ζνα μζροσ ςτο οποίο κάνει ξενάγθςθ και ζτςι παίρνει τθν άδεια ξεναγοφ (Η ξεναγόσ μασ δείχνει τθν άδεια τθσ). Ρολλά πράγματα αλλάηουν τϊρα. Το επάγγελμα γίνεται ελεφκερο, δίνοντασ τθ δυνατότθτα να γίνεται κανείσ ξεναγόσ με ςεμινάρια πολφ ςφντομθσ διάρκειασ. Ακόμθ, όςοι ζχουν ςχετικό Ρανεπιςτθμιακό Ρτυχίο, Αρχαιολόγοι, Λςτορικοί τθσ Τζχνθσ, μποροφν και αυτοί να γίνουν ξεναγοί. Μπορείτε να μασ περιγράψετε όλεσ τισ εργαςίεσ που κάνει ζνασ ξεναγόσ και ποιο απ’ όλα αυτά που κάνετε εςείσ ςασ φαίνεται πιο ενδιαφζρον; Κοιτάξτε να δείτε, ςτα μεν ταξίδια, με ποφλμαν, ο ξεναγόσ ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα το οποίο ζχει κακοριςτεί από το τουριςτικό γραφείο. Ραίρνει τουσ τουρίςτεσ κάνοντασ τουσ τθν περιιγθςθ, θ οποία μπορεί να διαρκεί πολλζσ μζρεσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο ξεναγόσ κάνει και χρζθ αρχθγοφ. Δθλαδι πρζπει να

φροντίςει για το εςτιατόριο, για το ξενοδοχείο, τα δωμάτια και οτιδιποτε άλλο χρειαςτεί, όπωσ να πλθρϊνει τα ειςιτιρια. Αλλά ζχει μια ευκφνθ μεγάλθ που δεν είναι μόνο να εξθγεί. Διότι

ουςιαςτικά θ δουλειά του ξεναγοφ είναι να μιλάει και να εξθγεί αυτά που ο επιςκζπτθσ βλζπει. Τϊρα, αν είναι ζνασ ξεναγόσ που δουλεφει για λογαριαςμό του, υποδζχεται τα γκρουπ ςτο χϊρο τθσ ξενάγθςθσ – αρκεί να μθν υπάρχουν τοπικοί ξεναγοί (πράγμα που γίνεται μόνο ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο και ςτθν Ακρόπολθ) – και κάνει τθν ξενάγθςι του. Ειδάλλωσ, πρζπει να τον αναηθτιςει κανείσ ςτο ςωματείο ξεναγϊν. Λζγοντασ λοιπόν τι κζλετε, π.χ. μια μεγάλθ επίςκεψθ ι μια ςφντομθ επίςκεψθ κτλ., τθν κάνει και πλθρϊνεται ςτο τζλοσ από τον επιςκζπτθ ι από το ςχολείο ι από το γκρουπ.

Αλλά, ςασ επαναλαμβάνω, θ πλειοψθφία των ξεναγϊν δουλεφει με οργανωμζνα ταξίδια, τισ περίφθμεσ κρουαηιζρεσ. Αυτό όμωσ είναι άςχθμο και για τον τουριςμό μασ, διότι οι κρουαηιζρεσ είναι πολφ ςφντομεσ επιςκζψεισ με πάρα πολφ κόςμο, που δε κα μείνει πζρα από το μεςθμζρι. Θ ταυτόχρονθ άφιξθ χιλιάδων ανκρϊπων κάνει πραγματικά πάρα πολφ δφςκολθ τθ ηωι

Σελίδα |6 του ξεναγοφ, ο οποίοσ προςπακεί να είναι όπωσ πριν, παιδιά, που ιμαςταν ςτο ναυάγιο. Είδατε πόςοσ κόςμοσ ιτανε, είδατε πόςο κζλεισ να πεισ όςα μπορείσ και να ςε ακοφςουν και να δοφνε αλλά ζχεισ πάρα πολλοφσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ που ςε δυςκολεφουν, που δυςκολεφουν και τουσ επιςκζπτεσ εννοείται. Εκεί, νομίηω, κα χρειαηόταν μια καλφτερθ οργάνωςθ από μζρουσ των δθμοςίων αρχαιολογικϊν χϊρων, του κράτουσ δθλαδι, ϊςτε να υπάρχει μια ροι ελεγμζνθ.

κάτω από τθν ίδια μαςχάλθ. Συνεπϊσ, αναγκάςτθκα με τον καιρό να επιλζξω και επζλεξα αυτό που ιταν το πιο προςοδοφόρο επάγγελμα δθλαδι τον τουριςμό. Διότι βεβαίωσ το κζατρο οφτε τότε οφτε τϊρα οφτε ποτζ νομίηω δίνει τθ δυνατότθτα να κερδίςεισ χριματα. Δίνει τθ δυνατότθτα να χαρείσ.

Εςάσ τι ςασ ζκανε να διαλζξετε αυτό το επάγγελμα; Από μικρι ςκεφτόςαςταν να γίνετε ξεναγόσ;

Τζλοσ, κα κζλαμε να ςασ ρωτιςουμε αν, όταν τελειϊνει μια μζρα δουλειάσ αιςκάνεςτε ανακοφφιςθ που δϊςατε τόςεσ πλθροφορίεσ και ενδιαφζροντα πράγματα ςτουσ μακθτζσ.

Πχι. Από μικρι ςκεφτόμουν να κάνω κζατρο. Εγϊ προςωπικά, θ Ειρινθ Ραφλου, ζκανα κζατρο και πιγα ςτθ Δραματικι Σχολι, πιγα ςτο εξωτερικό με υποτροφίεσ. Εκεί είδα ότι το επάγγελμα του ξεναγοφ που τότε ξεκινοφςε ςτθν ουςία, είχε πολφ λίγουσ ενδιαφερόμενουσ και ιταν ζνα επάγγελμα – πϊσ να ςασ πω… – τθσ ελίτ. Ζτςι ςκζφτθκα ότι κα μποροφςα να δουλεφω λίγουσ μινεσ, ϊςτε να μπορϊ να κερδίηω τα απαραίτθτα για τθν επιβίωςθ και τον υπόλοιπο χρόνο να κάνω το κζατρο που με ενδιζφερε περιςςότερο. Αλλά τελικά δε ςυνζβθ αυτό, γιατί, παιδιά, και ςασ το λζω ςα ςυμβουλι ςε όλα τα νζα παιδιά, είναι πάρα πολφ δφςκολο να κάνεισ πολλά πράγματα μαηί. Είναι ςα να κρατάσ δυο καρποφηια

Πχι απλϊσ ανακοφφιςθ αιςκάνομαι, αιςκάνομαι δικαίωςθ. Κεωρϊ δθλαδι ότι είναι μια δουλειά όπου μεταδίδεισ γνϊςθ, ανοίγεισ ορίηοντεσ. Εγϊ αγαπϊ αυτιν τθν επαφι με τον κόςμο, θ οποία μου δίνει μία ςτάςθ ηωισ και ζνα χάριςμα. Κζλω να λζω τα πράγματα όςο πιο ηωντανά γίνεται, ϊςτε να μζνει κάτι ςτο «μυαλουδάκι των παιδιϊν». Χαίρομαι για τθν αποδοχι που ζχω από τουσ επιςκζπτεσ, ϊςτε όταν αυτοί με αναηθτοφν πάλι, αυτό με κάνει να νιϊκω υπεριφανθ για τθ δουλειά μου.

Αριάδνη Αγγελοπούλου Παναγιώτα Μαντέλλου

Στοιχεία επικοινωνίασ κυρία Ειρινθ Ραφλου, ξεναγόσ τθλ.: 6947296525


«Ζωςιμάδων Τύποσ»

Σελίδα |7

Καβάφησ: οδηγόσ των «ταξιδιωτών» ςτα μονοπάτια τησ ζωήσ

Με αφορμι τα 150 χρόνια από τθ γζννθςθ του Αλεξανδρινοφ ποιθτι, παρουςιάηουμε ζνα άρκρο πάνω ςε ζνα από τα πιο φθμιςμζνα ποιιματά του. Ή καλφτερα, εξωτερικεφουμε ςυχνοφσ προβλθματιςμοφσ … Λίγα λόγια για τον ποιθτι Ο Κ.Ρ. Καβάφθσ, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ του ρεαλιςτικοφ είδουσ ποίθςθσ, ζχει επθρεάςει ςε μεγάλο βακμό τθν εξζλιξθ τθσ νεοελλθνικισ ποίθςθσ. Το 2013 χαρακτθρίηεται ωσ "Ζτοσ Κ.Ρ. Καβάφθ" προσ τιμιν των 150 χρόνων από τθ γζννθςι του. Ο λόγοσ του χαρακτθρίηεται από λιτότθτα, ςυμβολικότθτα κάποιεσ φορζσ και διαχρονικότθτα, κακϊσ μποροφμε να ερμθνεφςουμε τα ποιιματά του με διάφορουσ τρόπουσ, κατάλλθλουσ για κάκε εποχι. Το ζργο του ζχει υπάρξει πολλζσ φορζσ αντικείμενο μελζτθσ παγκοςμίωσ. Ζνα από τα πιο διαδεδομζνα και γνωςτά ποιιματα του Καβάφθ, είναι θ «Λκάκθ». Το ποίθμα και ο ςυμβολιςμόσ του Θ Ικάκθ είναι ο ςτόχοσ και τα όνειρα κάκε ανκρϊπου, ενϊ το ταξίδι προσ τθν Λκάκθ είναι θ ηωι του, με τισ δυςκολίεσ και τισ ςτιγμιαίεσ πολλζσ φορζσ χαρζσ και απολαφςεισ τθσ. Εάν πάρουμε παράδειγμα τθν ιςτορία του Οδυςςζα, όπωσ άλλωςτε

ζκανε και ο ποιθτισ, κα διαπιςτϊςουμε πωσ είναι και τα δφο φψιςτθσ ςθμαςίασ. Δθλαδι, είναι ςθμαντικό να ζχουμε μια όμορφθ ηωι και να εκτιμάμε και τα πιο απλά πράγματα, αλλά φυςικά είναι ωφζλιμο και για μασ αλλά και για τθν κοινωνία να βάηουμε ςτόχουσ, να ζχουμε όνειρα και να κάνουμε ό,τι μποροφμε για τουσ επιτφχουμε και να καλυτερζψουμε τθν ποιότθτα ηωισ μασ.

Η Ικάκθ και θ ςφνδεςι τθσ με τθ ηωι Στο ποίθμα, αναφζρεται ωσ παράδειγμα ο Οδυςςζασ, για να φανεί πιο ζντονα ότι πίςω από κάκε μικρι πράξθ, κρφβεται ζνα όνειρο και ζνασ ςτόχοσ, που ςτθν ουςία ενδυναμϊνει τθν προςπάκεια και δίνει το κίνθτρο για τθ ςυνζχιςι τθσ. Στθν Ικάκθ, ο Καβάφθσ, δεν αναφζρεται ςτον Οδυςςζα, αλλά αντλεί παραδείγματα από τθ δικιά του -γνωςτι ςε

όλουσ- ιςτορία. Ζτςι, απευκφνεται ςτο ςφγχρονο άνκρωπο και τον καλεί να απολαφςει τθ ηωι του, όςο δφςκολθ και αν φαίνεται, όπωσ ςυμβολίηεται μζςα από τθν ιςτορία τθσ Λκάκθσ. Επίςθσ, τον παροτρφνει να μθν κάνει τα πάντα για να φτάςει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςτόχο ι μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ ςτθ ηωι του, αλλά να επωφελείται από τθν κάκε του ςτιγμι και να εκτιμάει όλα όςα τον ζχουν οδθγιςει ςε κείνθ. Πλα αυτά που αναφζρονται ςτο ποίθμα, ςυμβολίηουν τισ μικρζσ χαρζσ τθσ κακθμερινότθτασ και το πωσ κανείσ δεν πρζπει να τισ υποτιμάει, διότι αυτζσ είναι που τελικά πραγματικά μετράνε. Κάκε λζξθ, κάκε ιχοσ, κάκε μυρωδιά, κάκε γζλιο ι δάκρυ, είναι αυτό που ςυντελεί ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ μασ και του τρόπου που αντιμετωπίηουμε τισ δυςκολίεσ που προκφπτουν. Οι … ςυμβουλζσ του Καβάφθ Επιπλζον, το ποίθμα μάσ περνάει το μινυμα ότι δεν πρζπει να υποκφπτουμε και

να τα παρατάμε μπροςτά ςε κάκε δυςκολία, αλλά να είμαςτε αιςιόδοξοι και να ευελπιςτοφμε για το καλφτερο δυνατό. Αυτό ςυνδζεται κακαρά και με τθν εποχι που διανφουμε εμείσ ςιμερα, που είναι γεμάτθ προκλιςεισ και δυςκολίεσ. Ταυτόχρονα, μασ ωκεί να μορφωκοφμε και να πάρουμε μζροσ ςτον κόςμο τθσ γνϊςθσ, ςυναναςτρεφόμενοι και με άλλουσ ανκρϊπουσ του πνεφματοσ που μποροφν να μασ προςφζρουν πολλά. Κατϋ επζκταςθ, ο Καβάφθσ μασ ςυμβουλεφει να αποκομίηουμε τα κετικά ςτοιχεία από κάκε εμπειρία ι άνκρωπο, ϊςτε να πετφχουμε το χτίςιμο μιασ ιςορροπθμζνθσ προςωπικότθτασ. Ραράλλθλα, μασ παροτρφνει να μθ κυςιάηουμε όλθ μασ τθ ηωι για ζνα όνειρο που μπορεί και να αποδειχκεί ακατόρ-


«Ζωςιμάδων Τύποσ» κωτο και τελικά να κατάλιξουμε χωρίσ ωραίεσ ςτιγμζσ και εμπειρίεσ, και γενικότερα κενοί.

Το κυριότερο μινυμα Τζλοσ, μπορεί να μθν οδθγθκοφμε ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα και μάλιςτα ςε ζνα ικανοποιθτικό ι ςε αυτό που ελπίηαμε, αλλά τουλάχιςτον κα ζχουμε γευτεί τθ χαρά και τθ μαγεία του ταξιδιοφ, δθλαδι τθσ ηωισ. Δεν πρζπει να μετανιϊνουμε αν δεν ζχουμε το επικυμθτό αποτζλεςμα, αλλά αυτό που μετράει είναι όλα αυτά που αποκομίςαμε από το ταξίδι μασ ςε διάφορα μονοπάτια τθσ ηωισ. Πλεσ αυτζσ είναι ςτιγμζσ και εμπειρίεσ που κα μασ ςυνοδεφουν ςτο ταξίδι τθσ ηωισ μασ, ϊςπου να βάλουμε νζουσ ςτόχουσ, να προςπακιςουμε να φτάςουμε ςε μια νζα ''Λκάκθ''. Πλα αυτά κα γίνουν αναμνιςεισ που κα ζρχονται ςτθ ςκζψθ μασ όποτε τισ χρειαηόμαςτε και τισ αναηθτοφμε. Η αντίκετθ άποψθ… Εάν όμωσ κζλαμε να εξετάςουμε το κζμα από μια πιο ςφαιρικι ςκοπιά, κα λζγαμε ότι ίςωσ ο Καβάφθσ

Σελίδα |8 ικανοποίθςθ και ευχαρίςτθςθ. Εξάλλου, αυτό κα δϊςει τθ δφναμθ για τθν δθμιουργία νζων ςτόχων και επιδιϊξεων!

Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη, νὰ εὔχεσαι νά ᾿ναι μακρὺς ὁ δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας, τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι, τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς, ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει. Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας, τὸν ἄγριο Ποσειδῶνα δὲν θὰ συναντήσεις, ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου, ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου. Νὰ εὔχεσαι νά ᾿ναι μακρὺς ὁ δρόμος. Πολλὰ τὰ καλοκαιρινὰ πρωϊὰ νὰ εἶναι ποὺ μὲ τί εὐχαρίστηση, μὲ τί χαρὰ θὰ μπαίνεις σὲ λιμένας πρωτοειδωμένους· νὰ σταματήσεις σ᾿ ἐμπορεῖα Φοινικικά, καὶ τὲς καλὲς πραγμάτειες ν᾿ ἀποκτήσεις, σεντέφια καὶ κοράλλια, κεχριμπάρια κ᾿ ἔβενους, καὶ ἡδονικὰ μυρωδικὰ κάθε λογῆς, ὅσο μπορεῖς πιὸ ἄφθονα ἡδονικὰ μυρωδικά· σὲ πόλεις Αἰγυπτιακὲς πολλὲς νὰ πᾷς, νὰ μάθεις καὶ νὰ μάθεις ἀπ᾿ τοὺς σπουδασμένους.

Πάντα στὸ νοῦ σου νά ᾿χεις τὴν Ἰθάκη. Τὸ φθάσιμον ἐκεῖ εἶν᾿ ὁ προορισμός σου. Ἀλλὰ μὴ βιάζεις τὸ ταξείδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει· καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξεις στὸ νησί, πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο, μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσει ἡ Ἰθάκη. Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξείδι. Χωρὶς αὐτὴν δὲν θά ῾βγαινες στὸν δρόμο. Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά. Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρεῖς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε. Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, μὲ τόση πεῖρα, ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες οἱ Ἰθάκες τὶ σημαίνουν. 1911

ςτο ποίθμά του δίνει λίγο περιςςότερθ ςθμαςία ςτθν κακθμερινι εκτίμθςθ τθσ ηωισ, απ’ ό,τι κα περιμζναμε. Σφμφωνα με τον ποιθτι, από τθν ςτιγμι που ο Οδυς ςζασ φτάνει ςτθν Λκάκθ, τι άλλο του μζνει να κάνει; Τι άλλο μπορεί να επιδιϊξει για να είναι πιο ευτυχιςμζνοσ; Κατά τον Καβάφθ, λίγα είναι αυτά που μποροφν να του προςφζρουν πραγματικι ικανοποίθςθ, πζρα από το ταξίδι.

Εδϊ κα ςθμειϊναμε πωσ υπάρχει θ ουςιαςτικι διαφορά με τθν εποχι του ποιθτι και τθ δικιά μασ. Στισ μζρεσ μασ οι άνκρωποι απολαμβάνουν πολφ περιςςότερο τθν επίτευξθ του ςτόχου τουσ, παρά το ίδιο το ταξίδι, μολονότι ξζρουν τθ ςθμαςία του δεφτερου. Ραρόλα αυτά, δεν μποροφμε να αρνθκοφμε πωσ όνειρα που πραγματοποιοφνται και προςπάκειεσ που ανταμείβονται, προςφζρουν βακιά

Και για περαιτζρω προβλθματιςμό… Ωςτόςο, πρζπει να αναρωτθκοφμε ποιοσ είναι τελικά εκείνοσ που κζτει τουσ ςτόχουσ ςτθ ηωι. Είναι ο ίδιοσ ο άνκρωποσ ι το γφρω περιβάλλον του; Επιπλζον, οφείλουμε να ςκεφτοφμε πόςο επθρεάηεται ο κακζνασ από εμάσ από τουσ ανκρϊπουσ και τισ καταςτάςεισ γφρω του. Ακόμα, δεν είναι ποτζ ςίγουρο εάν κα καταλιξουμε να επιτφχουμε τουσ ςτόχουσ που κζτουμε, κακϊσ τα χρόνια περνάνε, οι καιροί δυςκολεφουν, οι ανάγκεσ και οι προτεραιότθτεσ των ανκρϊπων μεταβάλλονται. Τζλοσ, δεν μποροφν τα όνειρα του κακενόσ, να αλλάξουν και αυτά μαηί με τον ίδιο του το χαρακτιρα και τθν προςωπικότθτα του; Επίςθσ, ποιοσ μασ διαβεβαιϊνει πωσ ο κακζνασ από μασ δεν κα ςυμβιβαςτεί και δεν κα καταλιξει να ηει από υποχρζωςθ;

Και τελικά, τι μετράει πιο πολφ, το να ηεισ μια ηωι πλιρθ και ευτυχιςμζνθ, αν και ζχει πολλά «κφματα» και «καλαςςοταραχζσ», ι να φτάςεισ ςτθν Λκάκθ ςου, θ οποία όμωσ μπορεί να ςου ςτεριςει πολλά και ςτο τζλοσ, ίςωσ ςε απογοθτεφςει…;

Σζένη-Μύριαμ Κοέν Παναγιώτα Μαντέλλου


«Ζωςιμάδων Τύποσ»

Σελίδα |9

Οι δρόμοι έχουν τη δική τουσ ιςτορία... Επειδι πράγματι οι δρόμοι ζχουν τθ δικι τουσ ιςτορία, αποφαςίςαμε να αναηθτιςουμε ςτοιχεία για τθν ονοματοδοςία των δρόμων τθσ γειτονιάσ μασ, κοντά ςτο Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο Ηωςιμαίασ. Αρχαίεσ μορφέσ… Πλατεία Ομιρου Πμθροσ, ο ξακουςτόσ επικόσ ποιθτισ τθσ αρχαιότθτασ, για τθν καταγωγι του οποίου ερίηουν οι πόλεισ Χίοσ και Σμφρνθ. Λζγεται ότι ιταν τυφλόσ και ζγραφε με τα μάτια τθσ ψυχισ του. Του αποδίδονται δφο λαμπρά ζργα, θ Ιλιάδα και θ Οδφςςεια. Στο πρϊτο αφθγείται τα γεγονότα του Τρωικοφ πολζμου και ςτο δεφτερο τθν περιπζτεια τθσ επιςτροφισ του Οδυςςζα ςτθν πατρίδα του Λκάκθ. Οδόσ Δωδϊνθσ Θ Δωδϊνθ είναι ορεινόσ οικιςμόσ με πλθκυςμό 100 περίπου κατοίκων κτιςμζνοσ ςε υψόμετρο 730 μ., ςτθν πρϊθν επαρχία Δωδϊνθσ του νομοφ Λωαννίνων. Βρίςκεται νότια των Λωαννίνων, ςτουσ βόρειουσ πρόποδεσ του όρουσ Τόμαροσ. Σε απόςταςθ 20 χιλιομζτρων από τον οικιςμό βρίςκεται θ αρχαία Δωδϊνθ, λατρευτικό κζντρο του Δία, με το γνωςτό μαντείο. Οδόσ Εφφρασ Θ πόλθ Εφφρα είναι θ αρχαιότερθ πόλθ τθσ Θπείρου. Χτίςτθκε από Μυκθναίουσ εποίκουσ και ιταν ιδθ ςθμαντικό εμπορικό κζντρο από τα χρόνια του Ομιρου. Στθν Εφφρα υπιρχε το περίφθμο

Νεκρομαντείο ςτισ όχκεσ του Αχζροντα ποταμοφ, που ςϊηεται ακόμθ και ςιμερα. Οδόσ Ελλοπίασ Ελλοπία είναι το αρχαιότατο όνομα μιασ περιοχισ ςτθν καρδιά τθσ θπειρωτικισ γθσ, θ οποία περιλαμβάνει τθ Δωδϊνθ. Θ ονομαςία αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςτον επικό ποιθτι Θςίοδο, που κάνει λόγο για τθν Ελλοπίθ, μια χϊρα πλοφςια, γεμάτθ βοςκοτόπια και με κατοίκουσ κτθνοτρόφουσ, που ο Δίασ τθν αγάπθςε και αποφάςιςε να φτιάξει εκεί το μαντείο του. Στθν περιοχι κατοικοφςαν οι Ελλοί ι Σελλοί και οι Γραικοί, που αργότερα ονομάςτθκαν Ζλλθνεσ. Οδόσ Αςκλθπιοφ Ο Αςκλθπιόσ ιταν μεγάλοσ γιατρόσ τθσ αρχαιότθτασ, γιοσ του Απόλλωνα και τθσ Κορωνίδασ. Διδάχκθκε τθν ιατρικι κοντά ςτο ςοφό κζνταυρο Χείρωνα. Επειδι όμωσ είχε καταφζρει να αναςταίνει νεκροφσ, ο Ρλοφτωνασ δυςαρεςτικθκε και ηιτθςε τθν επζμβαςθ του Δία, ο οποίοσ τον ςκότωςε με κεραυνό.

…διατρέχουν τη νεότερη ιςτορία… Οδόσ Σουλίου Το Σοφλι είναι το κεφαλοχϊρι ςε μια ομάδα χωριϊν που βρίςκονται ςτα όρια των

νομϊν Κεςπρωτίασ και Ρρζβεηασ (Σουλιωτοχϊρια). Κατά τθν περίοδο τθσ Ελλθνικισ επανάςταςθσ το θρωικό Σοφλι με τθν αντίςταςι του ςτθν πολιορκία των Τοφρκων ανζβαςε το θκικό των επαναςτατθμζνων Ελλινων. Ο Διμοσ Λάκκασ Σουλίου ιταν διμοσ του νομοφ Λωαννίνων που ςυςτάκθκε με το πρόγραμμα «Καποδίςτριασ» από τθ ςυνζνωςθ παλαιότερων κοινοτιτων τθσ περιοχισ. Λειτοφργθςε τθν περίοδο 1999-2010 με ζδρα τα Δερβίηιανα και υπιρξε ο πιο νότιοσ διμοσ του νομοφ ςτα ςφνορα με τουσ νομοφσ Κεςπρωτίασ και Ρρζβεηασ. Στθν περιοχι του διμου αυτοφ βρίςκονται οι πθγζσ του ποταμοφ Αχζροντα. Οδόσ Καποδιςτρίου Σθμαντικόσ Ζλλθνασ πολιτικόσ και διπλωμάτθσ, γεννθμζνοσ ςτθν Κζρκυρα, ο Λωάννθσ Καποδίςτριασ υπιρξε ο πρϊτοσ κυβερνιτθσ τθσ Ελλάδασ ζπειτα από τθν απελευκζρωςι τθσ από τουσ Τοφρκουσ (1828-1831). Κατά τθ διακυβζρνθςι του. Ο Καποδίςτριασ κατάςτρωςε ζνα ςυνολικό ςχζδιο οργάνωςθσ του ελλθνικοφ κράτουσ και ζβαλε τα κεμζλια ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ διοίκθςθσ. Ωςτόςο, οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν του επζτρεψαν να εφαρμόςει το πλάνο του. Δολοφονικθκε ςτθν πρϊτθ

πρωτεφουςα του Ελλθνικοφ κράτουσ, το Ναφπλιο, ςτισ 9 Οκτωβρίου 1831. Οδόσ ΚΑϋ Φεβρουαρίου Μία πολφ ςθμαντικι θμερομθνία για όλθ τθν Ιπειρο είναι θ 21θ Φεβρουαρίου 1913, θ μζρα τθσ απελευκζρωςθσ των Λωαννίνων από τον τουρκικό ηυγό ζπειτα από 483 χρόνια ςκλαβιάσ. Στθν τετραιμερθ μάχθ του Μπιηανίου (1913), με αρχιςτράτθγο τον Κωνςταντίνο Α', τζκθκε ςε εφαρμογι το ςχζδιο παραπλάνθςθσ με βολζσ πυροβολικοφ και επικζςεισ μονάδων πεηικοφ. Φςτερα με ζναν κυκλωτικό ελιγμό κατάφεραν να περικυκλϊςουν τα τουρκικά ςτρατεφματα και να αναγκάςουν τον αρχθγό τουσ να παραδϊςει τθν περιοχι.

…και ςυναντούν τα πρόςωπα τησ ςύγχρονησ Ελλάδασ Οδόσ Άρθ Βελουχιϊτθ Ο Άρθσ Βελουχιϊτθσ γεννικθκε το 1905 ςτθ Λαμία και πζκανε το 1945 ςτθ Μεςοφντα. Εντάχκθκε ςτθν κομμουνιςτικι νεολαία και διϊχκθκε για τισ ιδζεσ του. Στον Ελλθνοϊταλικό πόλεμο πολζμθςε ςτο μζτωπο και κατά τθ Γερμανικι κατοχι πιρε


«Ζωςιμάδων Τύποσ» ενεργό μζροσ ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ ωσ αρχθγόσ του ΕΛΑΣ. Στισ 5 Νοζμβρθ του 1942 ςυμμετείχε ςτθν ανατίναξθ τθσ γζφυρασ του Γοργοποτάμου, που αποτζλεςε ιςχυρό πλιγμα για τουσ Γερμανοφσ. Οδόσ Ναπολζοντοσ Ζζρβα Ο Ναπολζων Ηζρβασ γεννικθκε ςτθν Άρτα το 1891 και πζκανε ςτθν Ακινα το 1957. Ριρε μζροσ ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ ωσ αρχθγόσ του ΕΔΕΣ και ζδραςε κυρίωσ ςτθν Ιπειρο και τθν Αιτωλοακαρνανία. Το Νοζμβριο του 1942 πιρε μζροσ ςτθν ανατίναξθ τθσ γζφυρασ του Γοργοποτάμου, που ζγινε με τθ ςυνεργαςία Ελλινων ανταρτϊν και Βρετανϊν ςαμποτζρ. Μετά τον πόλεμο εξελζγθ βουλευτισ.

Σ ε λ ί δ α | 10

Οδόσ Ι. Λαμπρίδου Ο Λωάννθσ Λαμπρίδθσ ιταν ζνασ από τουσ μεγάλουσ μελετθτζσ τθσ ιςτορίασ τθσ Θπείρου του περαςμζνου αιϊνα. Γεννικθκε ςτα Άνω

Ρεδινά Ηαγορίου, ςποφδαςε Λατρικι ςτθν Ελλάδα και ςτθ Γερμανία και από το 1867 άςκθςε το επάγγελμά του ςτα Γιάννινα. Ραράλλθλα ζκανε ςυλλογι ιςτορικοφ και άλλου υλικοφ, με αφετθρία το Ηαγόρι και ιδιαίτερα με τθν αγακοεργία των Θπειρωτϊν. Το υλικό αυτό αξιοποίθςε ςε διάφορεσ εκδόςεισ του. Ρζκανε όμωσ πρόωρα.

Οδόσ Ευεργζτου Δόμπολθ Ο Λωάννθσ Δόμπολθσ ιταν εκνικόσ ευεργζτθσ από τθν Ιπειρο. Γεννικθκε ςτθ ΢ωςία, όπου δθμιοφργθςε περιουςία. Οικονομικόσ ςφμβουλοσ και φίλοσ του Καποδίςτρια ιρκε μαηί του το 1828 ςτθν Ελλάδα, όπου ανζλαβε ςθμαντικζσ κζςεισ. Ξαναγφριςε ςτθ ΢ωςία μετά τθ δολοφονία του Κυβερνιτθ. Με τθ διακικθ του άφθςε όλθ του τθν περιουςία ςτο ελλθνικό δθμόςιο για τθν ίδρυςθ Ρανεπιςτθμίου, που

ονομάςτθκε Εκνικό Καποδιςτριακό (Ακθνϊν). Οδόσ Δθμθτρίου Φίλιου Ο Δ. Φίλιοσ γεννικθκε ςτα Γιάννινα. Σποφδαςε ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι Ακθνϊν, τθσ οποίασ ζγινε και διδάκτορασ και υπθρζτθςε ςτθ Κεολογικι Σχολι Χάλκθσ. Συνζχιςε τισ αρχαιολογικζσ ςπουδζσ του ςτθ Γερμανία και κατά τθν επιςτροφι του ςτθν Ελλάδα θγικθκε ωσ Ζφοροσ Αρχαιοτιτων ςε επιτυχείσ αναςκαφζσ, ιδίωσ ςτθν Ελευςίνα (1882-1894). Τα πορίςματα των αναςκαφϊν και τθν ερμθνεία των ευρθμάτων του δθμοςίευςε ςε μελζτεσ.

Ελένη Ζιώγα

Γιάννησ Αγγελάκασ, τραγουδιςτήσ και μουςικι. 2005 Ξεκινά θ ςυνεργαςία του με τον Νίκο Βελιϊτθ, με τον οποίο ζκαναν ςυναυλίεσ και δίςκουσ. 2009 Ζγραψε τθ μουςικι για τθν ταινία του Ραντελι Βοφλγαρθ «Ψυχι βακιά».

Ο Γιάννθσ Αγγελάκασ είναι τραγουδιςτισ τθσ ελλθνικισ ροκ ςκθνισ. Γεννικθκε το 1959 ςτθ Κεςςαλονίκθ, όπου και ζκανε τα πρϊτα του βιματα ςτθ μουςικι.

«Τρφπεσ» 1983-2001 Μαηί με τον Γιϊργο Καρρά άρχιςαν να γράφουν ροκ μουςικι ςε ελλθνικοφσ ςτίχουσ και ςχθμάτιςαν το κρυλικό ςυγκρότθμα "Τρφπεσ". Κυκλοφόρθςαν μαηί ςυνολικά 7 δίςκουσ, με πρϊτθ μεγάλθ επιτυχία το παςίγνωςτο τραγοφδι «Ταξιδιάρα Ψυχι». 1990 Θ πρϊτθ του ςυμμετοχι ςε δίςκο άλλου καλλιτζχνθ ζγινε ςτο δίςκο «Άντε... και καλι τφχθ μάγκεσ», ο οποίοσ θχογραφικθκε ςτθ μνιμθ του ρόκερ Ραφλου Σιδθρόπουλου, και ςυμμετείχαν και άλλοι καλλιτζχνεσ. 1995 Ο Αγγελάκασ με τισ «Τρφπεσ» θχογραφοφν τα πρϊτα τουσ τραγοφδια για

κινθματογράφο, για τθν ταινία «Θ εποχι των δολοφόνων» και μάλιςτα εμφανίηονται να τα παίηουν ηωντανά ςτθν ταινία. Θ μουςικι αυτι ςυμπεριλιφκθκε ςτο δίςκο «Υπζροχο τίποτα».

Σόλο καριζρα Θ επιλογι του Αγγελάκα να κάνει ςόλο καριζρα ιταν θ αιτία τθσ διάλυςθσ του ςυγκροτιματοσ «Τρφπεσ». Τα επόμενα χρόνια θχογράφθςε δικά του τραγοφδια ςε προςωπικοφσ δίςκουσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ

καλλιτζχνεσ και παράλλθλα ζκανε ςυμμετοχζσ και ςε δίςκουσ άλλων καλλιτεχνϊν. Από τα πιο γνωςτά τραγοφδια αυτισ τθσ περιόδου είναι το «Σιγά μθν κλάψω». 2000 Συμμετείχε ςτο δίςκο του Κανάςθ Ραπακωνςταντίνου «Βραχνόσ προφιτθσ» και ζκαναν μαηί ςυναυλίεσ, όπωσ και το 2004. 2001 Ζγραψε ςτίχουσ για το δίςκο «Ο κυρωρόσ» του Γιϊργου Χριςτιανάκθ. 2003 Ρρωταγωνίςτθςε ςτθν ταινία «Ο χαμζνοσ τα παίρνει όλα», για τθν οποία ςφνκεςε

Επίςθσ, ίδρυςε δικι του διςκογραφικι εταιρία, υπιρξε παραγωγόσ ςε τρεισ δίςκουσ άλλων ςυγκροτθμάτων, ζχει εκδϊςει δφο ποιθτικζσ ςυλλογζσ και το 2000 κυκλοφόρθςε το βιβλίο Για τθν καρδιά ενόσ κτινουσ, 1985-2000, με ςτίχουσ και ςυνεντεφξεισ του.

Αλέξανδροσ Καςκάνησ (ςυγκέντρωςη υλικού) Κείμενο: ομάδα ςύνταξησ


«Ζωςιμάδων Τύποσ»

Τα Τηθνσ είναι παντελόνια φτιαγμζνα από φφαςμα ντζνιμ. Συχνά ο όροσ «Τηθνσ» αναφζρεται ςε ζνα ιδιαίτερο ςτυλ παντελονιϊν, που ονομάηεται «μπλου τηθνσ» και εφευρζκθκε από τουσ Τηζικομπ Ντζιβισ και Λιβάι Στροσ το 1873. Αρχίηοντασ από τθ δεκαετία του 1950, τα τηθνσ ζγιναν δθμοφιλι ανάμεςα ςτουσ εφιβουσ, ιδιαίτερα ςτα μζλθ των ομάδων greaser (=μπριγιαντίνθ/λόγω τθσ μπριγιαντίνθσ που χρθςιμοποιοφςαν ςτα μαλλιά τουσ). Στισ ιςτορικζσ μάρκεσ τηθνσ ςυμπεριλαμβάνονται οι Levi’s, Lee, Wrangler και τελευταία θ Diesel. Τα τηθνσ κυκλοφοροφν ςε διάφορεσ μορφζσ, ανάλογα με τθν εφαρμογι τουσ ςτο ςϊμα. Ζτςι υπάρχουν τα πολφ ςτενά (skinny), τα καμπάνα, τα κλαςικά ίςιασ γραμμισ, τα χαμθλόμεςα, τα τφπου ιππαςίασ κλπ. Επίςθσ, όςον αφορά το χρϊμα, εκτόσ από το αρχικό μπεη και το κλαςικό μπλε του φθμιςμζνου «μπλου τηθν», ζχουν εμφανιςτεί κατά καιροφσ πολλζσ αποχρϊςεισ, όπωσ μαφρο, άςπρο, ροη, καφζ, ακόμθ και πράςινο. Θ ιςτορία των τηθνσ αρχίηει από τθν πόλθ Genova ςτθν Λταλία, διάςθμθ για το βαμβακερό τθσ καραβόπανο που ονομαηόταν τηθν ι τηιαν – δθλαδι το φφαςμα από τθ Τηζνουα. Στθν εποχι τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Τηζνουασ, το φφαςμα εξαγόταν από ναυτικοφσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Φθμολογείται ότι από μια εκδοχι του ίδιου υφάςματοσ ιταν καταςκευαςμζνα τα πανιά ςτισ καραβζλεσ Νίνα, Πίντα και Σάντα Μαρία, με τισ οποίεσ ζφταςε το 1492 ςτο

Νζο Κόςμο ο Χριςτόφοροσ Κολόμβοσ. Στθ γαλλικι πόλθ Nimes, οι υφαςματοποιοί προςπάκθςαν να αναπαραγάγουν το φφαςμα ακριβϊσ, αλλά χωρίσ επιτυχία. Ωςτόςο, με πειραματιςμοφσ κατζλθξαν ςε ζνα παρόμοιο βαμβακερό διαγϊνιασ φφανςθσ, που ζγινε γνωςτό ωσ ντζνιμ (δίμιτο ςτα ελλθνικά), από τθ γαλλικι ζκφραςθ «de Nimes» - από τθ Νιμ. Το 1853, ο 20χρονοσ βαυαρόσ μετανάςτθσ Λιβάι Στροσ, ξεκίνθςε από τθ Νζα Υόρκθ για τθν Καλιφόρνια, για να βοθκιςει τον αδελφό του ςτο κατάςτθμα γενικοφ εμπορίου, ακολουκϊντασ το ρεφμα των χρυςοκιρων.

Ρουλοφςε το ανκεκτικό καραβόπανο για τθν κατάςκευι ςκθνϊν και ςκεπάςτρων για τα βαγονζτα. Αυτό που χρειάηονταν, όμωσ, περιςςότερο οι χρυςοκιρεσ ιταν ροφχα που να αντζχουν ςτισ δοκιμαςίεσ τθσ Άγριασ Δφςθσ. Ζτςι, ο Στροσ ςκζφτθκε να χρθςιμοποιιςει το φφαςμά του για να φτιάξει ανκεκτικά παντελόνια, τα οποία λόγω τθσ γενοβζηικθσ καταγωγισ τουσ ονομάςτθκαν τηθνσ. Ζνα άλλο ςθμαντικό πρόβλθμα που αντιμετϊπιηαν οι εργάτεσ ςτα ορυχεία ιταν ότι οι τςζπεσ τουσ ςκίηονταν εφκολα. Τθ λφςθ για τθν ενίςχυςι τουσ ςκζφτθκε ζνασ πελάτθσ του Στροσ, ο ράφτθσ Τηζικομπ Ντζιβισ, και δεν ιταν άλλθ από τισ μεταλλικζσ κόπιτςεσ που φζρουν ςτισ γωνίεσ απ’ τισ τςζπεσ και τα ςθμερινά τηθνσ. Πμωσ, ο Ντζβισ δεν

Σ ε λ ί δ α | 11

Τα πρώτα τζιν υορέθηκαν από εργάτες σε ορστεία

διζκετε τα απαραίτθτα χριματα για να κατοχυρϊςει τθν ιδζα του. Ρρότεινε, λοιπόν, ςτον Στροσ να πλθρϊςει εκείνοσ για τθν πατζντα και να μοιραςτοφν τα κζρδθ από τθν εμπορικι εκμετάλλευςι τθσ. Αφοφ ο Στροσ δζχτθκε τθν προςφορά του, οι δυο άντρεσ ζλαβαν τθν πατζντα U.S. Patent 139,121, για τθ «Βελτίωςθ ςτο Κοφμπωμα των Ανοιγμάτων των Τςεπών». Το πρϊτο παντελόνι με κόπιτςεσ πουλικθκε ςτισ 20 Μαΐου του 1874, ςτθν τιμι των 13 δολαρίων ανά δωδεκάδα. Τα πρϊτα τηθνσ, ζωσ τισ αρχζσ του 1860, ιταν μπεη, αλλά ιδθ είχαν τον κωδικό 501. Τότε ιταν που κυριάρχθςε το μπλε, κακϊσ είναι το χρϊμα που λερϊνεται λιγότερο. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιικθκε θ βαφι ιντίγκο, που εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται μζχρι ςιμερα. Θ δερμάτινθ ετικζτα, που απεικονίηει δφο άλογα να τραβοφν ζνα τηθν, προςτζκθκε ςτο πίςω μζροσ του παντελονιοφ το 1886. Θ εταιρία Levi Strauss & Co, θ οποία είχε ιδρυκεί από το 1853, χρθςιμοποίθςε αυτι τθν παράςταςθ για να διαφθμίςει τθν ανκεκτικότθτα των προϊόντων τθσ. Στθ δεκαετία του 1950, αφοφ ο Τηζιμσ Ντιν τα ζκανε δθμοφιλι ςτθν ταινία «Επαναςτάτθσ χωρίσ αιτία», το να φορά κανείσ τηθνσ ζγινε ςφμβολο τθσ νεανικισ επαναςτα-

τικότθτασ, και θ εξζγερςθ των νζων ενάντια ςτον κοινωνικό κομφορμιςμό ζφερε τθ μαηικι εξάπλωςι τουσ. Λόγω τθσ ςφνδεςισ τουσ με τθν επαναςτατικότθτα, μερικζσ φορζσ απαγορεφονταν ςτα κζατρα, τα εςτιατόρια και τα ςχολεία. Ωςτόςο, μία ζρευνα το 1958 ςτισ Θ.Ρ.Α. αποκάλυπτε ότι το 90% των νζων τα φοροφςε ςε όλεσ τισ περιςτάςεισ. Από τθ δεκαετία του 1960 και ιδιαίτερα από το 1970 και μετά τα τηθνσ ζγιναν γενικι νεανικι μόδα. Το 1965, θ μπουτίκ Λίμπο τθσ Νζασ

Υόρκθσ ιταν θ πρϊτθ που λάνςαρε το πλυμζνο τηθν, ϊςτε να δείχνει παλιό και φκαρμζνο, που ζγινε αμζςωσ μόδα. Αυτό οδιγθςε ςτθν ανακάλυψθ και κακιζρωςθ τθσ τεχνικισ του πετροπλυμζνου τηθν, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980. Ανάλογθ πορεία ακολοφκθςε και ςτθν Ευρϊπθ, όπου το 1970 αποτζλεςε τθ νζα πρόταςθ ςτισ παριηιάνικεσ παςαρζλεσ από τον Γάλλο ςχεδιαςτι μόδασ Υβ Σαιν Λοράν. Σιμερα το τηθν είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ γκαρνταρόμπασ των περιςςότερων ανκρϊπων ανεξάρτθτα από θλικία και φφλο. Ρθγζσ: Wikipedia, sansimera.gr

Αναςταςία Μπρέχα


«Ζωςιμάδων Τύποσ»

Η Ελλάδα ςτη Eurovision: από το 2001 μέχρι και ςήμερα Με αφορμι τον διαγωνιςμό τθσ Eurovision, o οποίοσ όλο και πλθςιάηει, αποφαςίςαμε να κάνουμε ζνα αφιζρωμα για τισ ςυμμετοχζσ τθσ Ελλάδασ από το ζτοσ 2001 μζχρι και ςιμερα, το 2013. Ασ πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από τθν αρχι. Το 2001 μασ εκπροςϊπθςαν οι Antique με τθν Ζλενα Ραπαρίηου και τον Νίκο Ραναγιωτίδθ και το γνωςτό ςε όλουσ μασ “I would die for you”. Βρεκικαμε επιτυχϊσ ςτθν 3θ κιόλασ κζςθ από τισ 23 – που ιταν και θ καλφτερι μασ επίδοςθ μζχρι τότε. Το 2002 ο Μιχάλθσ ΢ακιντηισ ζκανε τθν εμφάνιςι του με το “S.A.G.A.P.O”. Δυςτυχϊσ το κοινό δεν φάνθκε να αγγίηεται από τα γλυκά λόγια του τραγουδιοφ και κάπωσ ζτςι πζςαμε ςτθν 17θ από τισ 24 κζςεισ. Μετά τθ μεγάλθ επιτυχία ιρκε θ μεγάλθ πτϊςθ! Ζναν χρόνο μετά θ κατάταξι μασ ςτον διαγωνιςμό παρζμεινε θ ίδια μετά τθν ερμθνεία του “Never let you go” από τθν κρυςτάλλινθ φωνι τθσ Μαντϊσ. Ερχόμαςτε και πάλι ςτθν 17θ κζςθ, ςτουσ 26 αυτι τθ φορά. Ζπειτα από δφο «μζτριεσ» χρονιζσ ζρχεται και πάλι θ άνοδοσ! Το 2004 ο Σάκθσ ΢ουβάσ και το “Shake it” μασ

ξεςθκϊνουν και μασ ανεβάηουν και πάλι ςτθν 3θ κζςθ ςτουσ 24!

Και μετά, θ απόλυτθ πρωτιά! Το 2005 θ Ζλενα Ραπαρίηου, μόνθ τθσ αυτι τθ φορά, καταφζρνει να μασ κάνει περιφανουσ με το “My number one” ςε ςτίχουσ του Χριςτου Δάντθ και τθσ Ναταλίασ Γερμανοφ. Το κομμάτι κάνει το κοινό να παραλθρεί, αποςπά 10 δωδεκάρια (ρεκόρ τότε) και χαρίηει το τρόπαιο ςτθ χϊρα μασ.

Μετά τθν επιτυχία τθσ πρϊτθσ κζςθσ, όπωσ γίνεται πάντα, ιταν ςειρά τθσ Ελλάδασ να φιλοξενιςει τθ Eurovision. Ζτςι και ζγινε! Στθ Eurovision τθσ Ακινασ, λοιπόν, το 2006 θ Άννα Βίςςθ με το “Everything”, με δικοφσ τθσ ςτίχουσ και ςε ςφνκεςθ του Νίκου Καρβζλα, κατζλαβε τθν 9θ κζςθ. Τθν επόμενθ χρονιά ςτο Ελςίνκι ιρκε θ ςειρά του Σαρμπζλ να «ςθκϊςει το φορτίο» τθσ Eurovision. Ερμθνεφοντασ το “Yassou Maria” (ςφνκεςθ του Άλεξ Ραπακωνςταντίνου και του Μάρκουσ Ζνγκλεφ) ςε πιο dance ρυκμοφσ μασ φζρνει μόλισ δφο κζςεισ πιο πάνω από τθν προθγοφμενθ ςυμμετοχι – βγαίνουμε ζβδομοι.

Σ ε λ ί δ α | 12 Το 2008 ςτο Βελιγράδι θ Καλομοίρα ερμθνεφει το τραγοφδι “Secret Combination”, ςε ςφνκεςθ του Κωνςταντίνου Ραντηι και ςτίχουσ του Ροςειδϊνα Γιαννόπουλου. Θ χάρθ και θ γλυκφτθτα τθσ Καλομοίρασ και το ζξυπνο χορευτικό τθσ δεν άφθςαν αςυγκίνθτεσ τισ άλλεσ χϊρεσ, που μασ ζδωςαν τθν 3θ κζςθ ςτισ 25 (πάνω από τα φαβορί Ουκρανία και ΢ωςία) και ςυνολικά 218 βακμοφσ! Το 2009 μασ εκπροςωπεί για ακόμα μία φορά ςτθ Eurovision ο Σάκθσ ΢ουβάσ με το “This is our Night”. Ραρόλθ τθν ενζργεια και τισ χορευτικζσ του κινιςεισ μασ θ φζρνει ςτθν 7 κζςθ με 120 βακμοφσ. Κα λζγαμε πωσ περιμζναμε κάτι παραπάνω, αν αναλογιςτοφμε τθ ςυμμετοχι του το 2004 και τθν 3θ κζςθ. Τθν επόμενθ άνοιξθ οι Γιϊργοσ Αλκαίοσ & Friends μασ εκπροςωποφν με το τραγοφδι “OPA” και με ελλθνικοφσ ςτίχουσ ςτον τελικό του Πςλο. Θ καταμζτρθςθ μασ φζρνει ςτθν 8θ κζςθ και μασ δίνει να καταλάβουμε πωσ οι ελλθνικοί ςτίχοι δεν αρζςουν τόςο πολφ ςτο κοινό τθσ Eurovision.

Το 2011 ο Λοφκασ Γιόρκασ και ο Stereo Mike με το τραγοφδι “Watch my Dance” (ςφνκεςθ του Γιάννθ Χριςτοδουλόπουλου) και με μία μείξθ του ελλθνικοφ ηεϊμπζκικου και του R&B μασ φζρνει ςτθν 7θ κζςθ ςτον τελικό του Ντίςελντορφ. Ππωσ βλζπουμε για τρία ςυνεχόμενα χρόνια θ Ελλάδα βρίςκεται ανάμεςα ςτθν 7θ και τθν 8θ κζςθ, κάτι που κα αλλάξει τθν επόμενθ χρονιά. Το 2012, λοιπόν, ςτον τελικό του Αηερμπαϊτηάν θ νεαρι Ελευκερία Ελευκερίου από τθν Κφπρο με το τραγοφδι “Aphrodisiac” μασ οδθγεί άδοξα ςτθν 17θ κζςθ με μόλισ 64 βακμοφσ. Μάλλον όλοι μασ περιμζναμε κάτι καλφτερο από τθν γεμάτθ ενζργεια Ελευκερία και το όλο ρυκμό “Aphrodisiac”. Φζτοσ θ ςυμμετοχι μασ ςτθ Eurovision κα είναι κάκε άλλο παρά μια από τα ίδια. Ο γνωςτόσ ρεμπζτθσ Αγάκωνασ Λακωβίδθσ και το ςυγκρότθμα Koza Mostra με το τραγοφδι “Alcohol is free” παίρνουν τθ ςκυτάλθ και ζχοντασ περάςει ιδθ από τον ελλθνικό τελικό δθλϊνουν πανζτοιμοι να βάλουν να δυνατά τουσ! Το μόνο που μποροφμε να ποφμε είναι «καλι επιτυχία» και να μασ κάνουν περιφανουσ!

Κατερίνα Καραμπίνα


«Ζωςιμάδων Τύποσ»

Σ ε λ ί δ α | 13

Αθλητικόσ απόηχοσ ΠΟΔΟ΢ΦΑΙΡΟ

ΝΣΕΡΜΠΙ ΑΙΩΝΙΩΝ Υπεροχι των Πράςινων Το καλφτερό του παιχνίδι απζναντι ςε ζναν τραγικό Ολυμπιακό πραγματοποίθςε ο Ρανακθναϊκόσ το βράδυ τθσ Κυριακισ. Οι πράςινοι μπικαν δυνατά ςτο παιχνίδι και απείλθςαν ςτο 1ο λεπτό με ςουτ του Ηζκα, το οποίο εξουδετζρωςε μετά από κόντρα ο Μζγιερι. Ο Ολυμπιακόσ απάντθςε ςτθν αμζςωσ επόμενθ φάςθ με τθν κεφαλιά του Τηιμποφρ να φεφγει πάνω από τα δοκάρια του Καρνζηθ. Στο 15ϋ μετά από εξαιρετικι πάςα του

Βιτόλο ο Σπυρόπουλοσ ξε-φεφγει από τουσ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29ΗΣ αμυντικοφσ και βρίςκεται απζναντι ΑΓΩΝΑ΢ ςτον Μζγιερι, όμωσ θ λόμπα που επιχείρθςε Α.Δ.Κ-ΠΑΝΘΡΑΚΗΚΟ΢ εξουδετερϊκθκε από ΑΡΖ΢-Α΢Σ.ΣΡΗΠΟΛΖ΢ τον πολφ καλό ΜεΒΔΡΟΗΑ-ΠΛΑΣΑΝΗΑ΢ γιερι. Στο 22ϋ εξαιρεΛΔΒΑΓΔΗΑΚΟ΢-Π.Α.Ο.Κ τικι εκτζλεςθ φάουλ του Χολζβασ από πλάΟ.Φ.Ζ-ΑΣΡΟΜΖΣΟ΢ ΑΘ. για κζςθ καταλιγει ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ΢-ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ΢ ςτο αριςτερό κάκετο ΠΑ΢ ΓΗΑΝΝΗΝΑ-ΚΔΡΚΤΡΑ δοκάρι του Καρνζηθ, ο οποίοσ ζμεινε άγαλμα, αλλά τελικά θ μπάλα του ζκανε το χατίρι. Στο 45ϋ εξαιρετικι κεφαλιά πάςα του Τοτςζ. Ο Ηζκα τρυπϊνει ςτθν αντίπαλθ άμυνα, περνάει και τον τερματοφφλακα αλλά το πλαςζ που επιχείρθςε από πλάγια κζςθ κατζλθξε ςτο δοκάρι. Οι 2 ομάδεσ πιγαν με το 0-0 ςτα αποδυτιρια.

Τα γκολ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΑ

ΑΓΩΝΔΣ

ΒΑΘΜΟΙ

1.

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ΢

29

74

2.

Π.Α.Ο.Κ

29

59

3.

Α΢Σ.ΣΡΗΠΟΛΖ΢

29

53

4.

ΠΑ΢ ΓΗΑΝΝΗΝΑ

29

44

5.

ΑΣΡΟΜΖΣΟ΢ ΑΘ.

29

43

6.

SKODA ΞΑΝΘΖ

29

39

7.

ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ΢

29

37

8.

ΠΑΝΗΩΝΗΟ΢

29

36

9.

ΛΔΒΑΓΔΗΑΚΟ΢

29

34

10.

ΒΔΡΟΗΑ

29

33

11.

ΠΛΑΣΑΝΗΑ΢

29

33

12.

Ο.Φ.Ζ

29

32

13.

ΑΡΖ΢

29

32

14.

ΠΑΝΘΡΑΚΗΚΟ΢

28

30

15.

Α.Δ.Κ

28

30

16.

ΚΔΡΚΤΡΑ

29

20

Το δεφτερο θμίχρονο ιταν ανοφςιο από πλευράσ φάςεων, όμωσ είχε τα 2 γκολ. Στο 73ϋ αντεπίκεςθ από τον Ρανακθναϊκό από λάκοσ του Χολζβασ, μακρινι μπαλιά ςυςτθμζνθ από τον Ηζκα για τον Φιγκερόα, ο οποίοσ πλάςαρε υποδειγματικά τον Μζγιερι για το 0-1. Με τθν αλλαγι όμωσ του Μίτρογλου ςτθ κζςθ του Ραπάηογλου ο Ολυμπιακόσ γίνεται πιο επικετικόσ και μετά από ςζντρα του Λμπαγάςα, ο Τηεμποφρ κερδίηει τθ μονομαχία με τον Βιτόλο, ςουτάρει για γκολ, όμωσ ςτθν πορεία τθσ μπάλασ βρίςκεται ο Μίτρογλου, ο οποίοσ με ΟΜΑΓΑ Ο.΢.Φ.Π Π.Α.Ο.Κ ΠΑΝΘ. Ο.΢.Φ.Π ΑΡΖ΢

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΢ΚΟΡ 0-1 5-1 5-0 0-1 2-2 1-1 1-0

προβολι τελικά κάνει το 1-1 (οι πράςινοι ςε αυτιν τθν φάςθ διαμαρτφρονται για οφςάιντ, που όμωσ όπωσ αποδεικνφεται ςτο replay δεν υπάρχει. Αξίηει να ςθμειωκεί το ακυρωκζν γκολ του Μίτρογλου ςτο 90ϋ, ςωςτά, κακϊσ ιταν ςε κζςθ οφςάιντ. Μετά το παιχνίδι το γεμάτο Γεϊργιοσ ΚΑ΢ΑΪΣΚΑΚΘΣ αποδοκίμαςε ζντονα τουσ ποδοςφαιριςτζσ και τθν ΡΑΕ Ολυμπιακόσ για αυτι τθν εμφάνιςθ με τον πρόεδρο τθσ ομάδασ να μιλάει περί αχαριςτίασ των οπαδϊν.

Παύλοσ Βλάχοσ ΢πύροσ Καριοφύλησ

ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΕΔΜΠΟΤΡ ΡΑΦΗΚ ΑΘΑΝΑ΢ΗΑΓΖ΢ ΢ΣΔΦΑΝΟ΢ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΖ΢ ΜΖΣΡΟΓΛΟΤ ΚΩ΢ΣΑ΢ ΑΓΚΑΝΘΟ ΝΣΑΒΗΝΣ

GOAL 20 13 10 10 9

Profile for Newseditor Zosim

Ζωσιμάδων Τύπος 2ο  

Ζωσιμάδων Τύπος, μαθητική εφημερίδα, 2ο φύλλο, Απρίλιος 2013

Ζωσιμάδων Τύπος 2ο  

Ζωσιμάδων Τύπος, μαθητική εφημερίδα, 2ο φύλλο, Απρίλιος 2013

Profile for zostypos
Advertisement