Page 1

executive

6 min

1/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 18 | Donderdag 15 november 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

‘Kwart Duitse ziekenhuizen moet dicht’ Foto: ANP/Koen Suyk

Een kwart van de Duitse ziekenhuizen haalt onvoldoende volumes om kwaliteit te leveren bij hoogcomplexe aandoeningen. Uit recent onderzoek van professor Thomas Mansky blijkt dat ziekenhuizen zich onvoldoende specialiseren.

rapporten

De ‘Zichtbare schakel’wijkverpleegkundige: een hele zorg minder BMC Kosten-batenanalyse in opdracht van ZonMw, juni 2012 > Lees de samenvatting op pagina 3 > Download het hele rapport

benchmark

Effectiviteit reïntegratie werklozen in beeld gebracht Foto: ANP/Evert Elzinga

buitenland

Berenschot heeft een interventiecalculator ontwikkeld. De rekenhulp becijfert de effectiviteit van interventies om risicojongeren en ex-gedetineerden weer aan een baan te helpen.

> Lees verder op pagina 4 > Lees verder op pagina 2

in het kort • 302 van de 429 ziekenhuizen halen minimale volumenorm slokdarmkankeroperaties niet • Een kwart van de ziekenhuizen doet ingewikkelde maagoperatie slechts een tot vier keer per jaar

‘Als Mercedes maar drie limousines per jaar zou verkopen, zou dat ook niet rendabel zijn’ Thomas Mansky, professor Technische Universiteit Berlijn

Gezond belonen Commissie inkomens medisch specialisten Beleidsopties voor de inkomens van medisch specialisten, oktober 2012 > Lees de samenvatting op pagina 5 > Download het hele rapport

Aanmelden Wilt u eens in de twee weken Zorgvisie Executive ontvangen? Ga naar www.zorgvisie.nl/executive

in het kort • Zorgverzekeraars besparen op gezondheidskosten doordat werken regelmaat brengt en de gezondheid verbetert • Justitie is minder geld kwijt aan detentiekosten als een groter deel van de ex-gedetineerden aan het werk komt en daardoor uit de gevangenis blijft

‘Het is interessant om ook andere partijen die profiteren van de aanpak mee te laten financieren’ Koos van Dijk, gemeente Rotterdam


executive

6 5 min

2/6

Nieuwsbrief Nieuwsbriefvoor voorbestuurders bestuurders| |1817| |Donderdag Donderdag151 november 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

buitenland

‘Kwart Duitse ziekenhuizen moet dicht’ Een kwart van de Duitse ziekenhuizen haalt onvoldoende volumes om kwaliteit te leveren bij hoogcomplexe aandoeningen. Uit recent onderzoek van professor Thomas Mansky blijkt dat ziekenhuizen zich onvoldoende specialiseren. Duitse ziekenhuizen en klinieken specialiseren zich onvoldoende. Dat blijkt uit een recent onderzoek van prof.dr. Thomas Mansky van de Technische Universiteit Berlijn. Mansky is het brein achter de Duitse kwaliteitsindicatoren. Hij heeft ze ontwikkeld toen hij nog voor de Duitse Helios ziekenhuisketen werkte. Ze zijn gebaseerd op het internationaal gangbare dbc-systeem, de diagnoses relatedgroup (DRG) en de ICD-10, het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van diagnoses. De indicatoren meten volume, sterfte en de prevalentie van bepaalde aandoeningen. Mansky heeft in zijn onderzoek de kwaliteit van 184 aandoeningen van alle 2000 ziekenhuizen en klinieken in kaart gebracht. Ofschoon de resultaten zijn geanonimiseerd, bevatten ze potentieel springstof. Zo blijkt dat in 2010 in 1002 klinieken hoogcomplexe maagoperaties plaatsvonden. Een kwart van deze klinieken deed deze ingewikkelde operatie slechts een tot vier keer per jaar.

Volumenormen omstreden Volumenormen stellen is omstreden in Duitsland. Niet iedereen is ervan overtuigd dat meer operaties altijd tot betere kwaliteit leiden. Maar bij slokdarmkankeroperaties is er wel overeenstemming dat meer opereren leidt tot betere kwaliteit. De wettelijke minimumnorm is bepaald op tien operaties per jaar. Uit het onderzoek van

Mansky blijkt dat 302 van de 429 ziekenhuizen die deze operatie doen, deze minimale volumenorm niet halen. Het gezamenlijke Duitse sterftecijfer voor deze ingreep ligt op 9,4 procent. Ter vergelijking: bij gespecialiseerde klinieken in de VS is dat 8,1 procent. Dat toont volgens Mansky aan dat het basisniveau in Duitsland weliswaar goed is, maar dat er bij specialisatie nog veel kwaliteitsverbetering mogelijk is. De boodschap van Mansky luidt daarom: schaalvergroting. ‘Om kwaliteit te leveren heb je een op elkaar inge-

speeld team nodig dat regelmatig opereert. Een kwart van de Duitse ziekenhuizen kan beter verdwijnen, maar dat durven de Duitse politici niet.’ Ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief is schaalvergroting volgens Mansky onontkoombaar. ‘Als Mercedes maar drie limousines per jaar zou verkopen, zou dat ook niet rendabel zijn.’ (bk) Begin volgend jaar verschijnt in Zorgvisie magazine een uitgebreid interview met professor Mansky.


executive

4 6 min

3/6

Nieuwsbrief Nieuwsbriefvoor voorbestuurders bestuurders| |1817| |Donderdag Donderdag151 november 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

rapport

samenvatting

De ‘Zichtbare schakel’wijkverpleegkundige: een hele zorg minder BMC Kostenbatenanalyse in opdracht van ZonMw

> Lees de hele publicatie

Recensie Innovatief gehalte  Praktische bruikbaarheid  Leesbaarheid  Vormgeving 

Quote

Per wijkverpleegkundigenjaar worden 1,89 gezonde levensjaren gewonnen

advertentie

Wijkzuster bereikt meer met minder De inzet van zelfstandige wijkverpleegkundigen met extra bevoegdheden levert zowel financiële als gezondheidswinst op. Landelijke invoering kan jaarlijks 29 miljoen euro besparen. Sinds 2009 is jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor het programma ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’, uitgevoerd door ZonMw. Daarmee worden extra wijkverpleegkundigen ingezet met speciale bevoegdheden: zij hoeven geen indicaties aan te vragen, maar kunnen zelf ‘doen wat nodig is’. Deze ‘vrije regelruimte’ is een belangrijke factor in hun succes, constateert BMC. Het bureau onderzocht de opbrengsten van deze verpleegkundigen door hun kosten te vergelijken met die van de zorg die voorheen geleverd zou zijn. De totale winst van Zichtbare Schakel over de eerste twee jaar bedraagt 3,3 miljoen euro. Per cliënt is de besparing gemiddeld 227 euro, per wijkverpleegkundigenjaar ruim 17.000 euro. Daarnaast hebben de wijkverpleegkundigen in totaal 357 QALY’s (gezonde levensjaren) gewonnen voor hun cliënten. Zestig procent van de cliënten boekte psychische

Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch

gezondheidszorg

vooruitgang, een derde ging er sociaal op vooruit en een tiende werd lichamelijk gezonder. Korte interventies Vooral het voorkomen van opnamen in verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuisbehandelingen draagt bij aan de financiële besparingen (respectievelijk voor 41 en 21 procent). Landelijke invoering zou jaarlijks 15 tot 29 miljoen euro opleveren: bij 1 extra wijkverpleegkundige op 10.000 inwoners meer dan bij 1 op 20.000, want de besparingen stijgen sterker dan de uitgaven. In Den Haag zijn de kosten per cliënt lager dan elders, bij vergelijkbare opbrengsten. De wijkverpleegkundigen zetten hier in op korte interventies en dragen cliënten zo snel mogelijk over naar geïndiceerde vormen van zorg. Er lijken ook verschillen in kosten en baten te zijn tussen stad en platteland en allochtone en autochtone groepen. De auteurs lichten deze verschillen niet toe, maar raden aan ze nader te onderzoeken voor een doelmatige toekenning van budgetten. (kk) > Zie ook: www.bmc.nl

Kun je echte liefde plannen? Liefde overkomt je. Maar als liefde een huwelijk wordt, komt er onvermijdelijk ook planning bij kijken. Bij Grow/Work gezondheidszorg geloven we dat je efficiënte zorg krijgt als je liefde goed plant. Dat doen onze zorgplanners. Aan hen de taak om mensen en middelen te laten meefluctueren met de zorgbehoefte. Doel: zo zorgvuldig en doelmatig mogelijk omgaan met de zorgcapaciteit. Ere wie ere toekomt. Want hiermee speelt de zorgplanner - een duizendpoot met verstand van uiteenlopende vakgebieden - een maatschappelijke sleutelrol bij het betaalbaar houden van zorg. Nu en straks. We noemen het liefde.

Werving en selectie Interim Consultancy


executive

3 min

4/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 18 | Donderdag 15 november 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

benchmark

Effectiviteit reïntegratie werklozen in beeld gebracht Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken een interventiecalculator ontwikkeld. De rekenhulp becijfert de effectiviteit van interventies om risicojongeren en ex-gedetineerden weer aan een baan te helpen.

Foto: rgbstock-lusi

Gemeenten zetten hun slinkende participatiebudget te veel in op uitkeringstrekkers met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vindt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(SZW).Terwijl de overheid volgens SZW ook een verantwoordelijkheid heeft om mensen met een grote, maa r geen onmogelijke, afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Daarom heeft

het ministerie van SZW de interventiecalculator laten ontwikkelen door Berenschot en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De interventiecalculator berekent de baten van interventies voor werklozen met een meervoudige problematiek en zet deze af tegen de kosten van de interventies. Het gaat hierbij om interventies die op arbeidstoeleiding zijn gericht. De calculator doet dit voor interventies voor groepen als alleenstaande ouders, daken thuislozen, ex-gedetineerden, risicojongeren en zeer langdurig werklozen. De baten bestaan uit besparingen op uitkeringen. Dat is het primaire belang van de sociale dienst van gemeenten. Rotterdam laat meebetalen Maar de interventiecalculator brengt ook de baten van reïntegratie in beeld die bij andere partijen in de samenleving neerslaan. Zorgverzekeraars besparen op gezondheidskosten doordat werken regelmaat brengt in het leven en de gezondheid verbetert. Scholen profiteren van een toename van de productiviteit als

jongeren hun diploma afmaken. Justitie is minder geld kwijt aan detentiekosten als een groter deel van de ex-gedetineerden aan het werk komt en daardoor uit de gevangenis blijft. Woningcorporaties hebben minder met huisuitzettingen te maken. Als al deze maatschappelijke partijen profiteren van interventies van de gemeentelijke sociale dienst, is het dan niet redelijk dat zij hieraan meebetalen? De gemeente Rotterdam gebruikt de interventiecalculator om de discussie hierover met ze aan te gaan. Koos van Dijk van de gemeente Rotterdam: ‘Bij die discussie is het handig om te laten zien waar het voordeel neerslaat. In bredere zin is het interessant om te laten zien dat door interventies bij mensen met multiproblematiek maatschappelijke baten ontstaan op politiek relevante thema’s als inkomen, zorg en justitie. De aanpak bij deze groepen kost geld en het is aantrekkelijk om ook andere partijen die profiteren van de aanpak eraan mee te laten betalen.’ (bk) Zie > www.interventiecalculator.nl


executive

2 min

5/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 18 | Donderdag 15 november 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

rapport

samenvatting

Foto: ANP/Koen Suyk

Gezond belonen

Commissie inkomens medisch specialisten Beleidsopties voor de inkomens van medisch specialisten > Lees de hele publicatie

Recensie Innovatief gehalte  Praktische bruikbaarheid  Leesbaarheid  Vormgeving 

Quote

‘De overheid kan niet rechtstreeks bewerkstelligen dat specialisten in loondienst werken’

advertentie

Integraal tarief duwt artsen richting loondienst Invoering van integrale tarieven is de beste manier om de inkomens van medisch specialisten te verlagen. De meeste artsen zullen dan zelf kiezen voor een dienstverband met het ziekenhuis, maar er blijft ruimte voor maatwerk. Het ministerie van VWS wil de inkomens van medisch specialisten verlagen naar een internationaal gebruikelijk niveau. Een commissie onder voorzitterschap van Pauline Meurs onderzocht hoe dat het beste kan gebeuren. Dokters in loondienst verdienen in Nederland niet meer dan elders; de vrijgevestigde specialisten hebben wel een hoger inkomen. Een verplichting voor artsen om in loondienst te treden, zoals diverse politieke partijen hebben bepleit, vindt de commissie geen goede oplossing. Zo’n centrale maatregel is juridisch onmogelijk en te rigide. Meurs c.s. zien meer in de invoering van integrale vrije tarieven, zoals in 2015 te gebeuren staat. Dan verdwijnen de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde honorariumtarieven en -plafonds per instelling. De bezoldiging van specialisten wordt afhankelijk van onderhandelingen met het ziekenhuis. Ziekenhuisbesturen

hebben meer inzicht in de productie van specialisten dan de NZa en kunnen daardoor betere afspraken maken. Fiscale status Met integrale tarieven verliezen specialisten die in één ziekenhuis werken bovendien hun fiscale status als ondernemer. Nu declareren zij nog zelf een honorarium bij meerdere patiënten/zorgverzekeraars, maar vanaf 2015 declareert het ziekenhuis als ‘hoofdaannemer’. Dan kunnen alleen specialisten die in meerdere ziekenhuizen werken, of in een besloten vennootschap, zich nog fiscaal ondernemer noemen. De commissie verwacht dat de toch al gestage trend richting loondienst hierdoor flink zal versnellen. De commissie vraagt zich af of alle ziekenhuisbesturen goed kunnen onderhandelen. Ze waarschuwt dat ziekenhuisoverstijgende regiomaatschappen van specialisten nadelig zijn voor de onderhandelingspositie van individuele ziekenhuizen. Ziekenhuizen zouden zulke regiomaatschappen in de toelatingsovereenkomst moeten kunnen verbieden. (kk) Zie: www.rijksoverheid.nl

Heft in eigen hand De druk op de zorgsector neemt toe. Gaan overheid en zorgverzekeraars zich directer met de inkoop van zorginstellingen bemoeien? Lees “Toekomstscenario’s voor inkoopsamenwerking in de zorg”. Laten we het heft in eigen hand houden. Meer informatie? ledenservice@intrakoop.nl of bel (0418) 65 70 70.

www.intrakoop.nl


executive

1 min

6/6

Nieuwsbrief voor bestuurders | 18 | Donderdag 15 november 2012 | www.zorgvisie.nl

Uw kennispartner in de bestuurskamer

meer zorgvisie

Adverteren

Colofon

Emile van der Velden Key Accountmanager

Eric Bassant Hoofdredacteur bassant@zorgvisie.nl 020 515 97 04

emile.van.der.velden@reedbusiness.nl 06 13 34 46 00

Marike Cloosterman Key Accountmanager marike.cloosterman@reedbusiness.nl 06 51 33 15 17

Marc Nuhn Accountmanager

Zorgvisie Magazine Het magazine voor beleid en management in de zorg verschijnt maandelijks.

Zorgvisie Special Tweemaal per jaar verschijnt een glossy gewijd aan één thema.

Zorgvisie Weekoverzicht Abonnees ontvangen tevens het Zorgvisie Weekoverzicht.

Bart Kiers Redacteur kiers@zorgvisie.nl 020 515 97 31 Krista Kroon Freelance journalist

direct naar > Abonneren

Alie Zwart en Berber Bast Eindredactie hr en zorg eindredactie@zorgvisie.nl 020 515 97 35/41

marc.nuhn@reedbusiness.nl 06 51 69 52 27

Rewina Ratiram Accountmanager

Ben Konings Uitgever

rewina.ratiram@reedbusiness.nl 020 515 98 55

Zorgvisie e-nieuwsbrief Elke werkdag nieuws en een speciale zondageditie.

Direct naar

Zorgvisie.nl De website Zorgvisie.nl is hét online platform voor zorgmanagers.

Zorgvisiebanen.nl Op de online vacaturebank kunnen managers in de zorg terecht voor actuele vacatures.

> Tarieven

Congressen

> Aanleverspecificaties

Reed Business Events organiseert in samenwerking met Zorgvisie congressen voor bestuurders en managers in de zorg met een actueel en informatief inhoudelijk programma, uitgaande van een origineel concept.

Vormgeving Twin Media bv Op gebruik van deze nieuwsbrief zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement

© Reed Business Media Auteursrecht voorbehouden

ZVexecutive-2012-18  
ZVexecutive-2012-18  
Advertisement