Page 1

47

23 november 2012

Inspectie beoordeeld

Rol het pgb verder uit. Dat geeft de zorgvrager meer eigen regie’

Roland Bal: ‘Inspectie moet de ruimte krijgen te helpen de kwaliteit te verbeteren’

pagina 2 »

pagina 3 »

www.zorgvisie.nl | jaargang 42 Opmerkelijk

Een gen lijkt te bepalen op welk tijdstip van de dag iemand komt te overlijden

Foto: SXC/Robert Proksa

Ingezonden

Foto: Levien Willemse

Foto: anp/roos koole

weekoverzicht voor beleid en management

pagina 7 »

Nieuwsladder 23 november 2012 Ex-directeur Ansa moet miljoenen terugbetalen Een oud-directeur van zorg­ instelling Ansa, die is veroordeeld voor fraude met persoonsgebonden budgetten, moet ruim 3,1 miljoen euro terugbetalen aan de staat »

Elke beloning van zorgmanagers valt onder WNT

22 november 2012 TSN Thuiszorg onder verscherpt toezicht De verpleging en verzorging door TSN Thuiszorg in Groningen staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg » 20 november 2012 Laurentius eist onderzoek naar fusie Orbis-Atrium Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is ernstig bezorgd over de toestemming die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onlangs gaf aan de fusie tussen de Limburgse ziekenhuizen Orbis en Atrium » 20 november 2012 Staat mag korten op gehandicaptenvervoer Er komt een korting op het tarief voor gehandicapten­ vervoer. De VGN heeft een kort geding hierover opnieuw verloren »

www.zorgvisie.nl

Foto: SXC/Miguel Saaveda

22 november 2012 Mondriaan ontslaat 150 medewerkers Ggz-organisatie Mondriaan is genoodzaakt in 2013 tien miljoen euro te bezuinigen. Daardoor zullen 150 banen verdwijnen »

De Wet normering topinkomens (WNT) rekent vanaf 2013 af met topinkomens in de zorg. De wet is niet alleen van toepassing op bestuurders en toezichthouders, maar ook op de managementlaag direct daaronder, verklaart Floris Diepraam, advocaat arbeids- en ondernemingsrecht bij Pot Jonker Seunke Advocaten. De Eerste Kamer ging dinsdag 13 november akkoord met de WNT. De beloning van ‘topfunctionarissen’ in de publieke en semipublieke sector is daarmee vanaf 2013 beperkt tot 187.340 euro bruto per jaar (gebaseerd op 130 procent van een ministersalaris). Ook geldt vanaf volgend jaar voor contractuele ontslagvergoedingen een maximum van 75.000 euro. Verder komt er een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloningen. De aangenomen wet gaat voorbij aan de salariscode die de zorgsector eerder zelf opstelde. Volgens Diepraam zijn er voor topfunctionarissen geen omwe-

gen mogelijk. ‘In principe valt elke vorm van beloning onder de WNT. Dus ook constructies via management-bv’s. De enige vrijstelling geldt voor interim-functionarissen. Zij zijn gedurende maximaal zes maanden niet aan de bezoldigingsmaxima gebonden. Daarna mag de werkgever deze bestuurder gedurende twaalf maanden niet opnieuw inhuren. Dat voorkomt draaideurconstructies. De interim-bestuurder mag overigens wel in dienst treden na deze zes maanden, maar dient zich te houden aan de salarisnorm.’ De werkgever kan natuurlijk wel een andere interim-bestuurder inhuren tegen een beloning boven de WNT-norm. Ook de interimbestuurder kan elders opnieuw tegen een hogere beloning aan het werk. Het nieuwe kabinet heeft inmiddels aangekondigd nog een stap verder te willen gaan dan de WNT. De maxima moeten gaan gelden voor alle werknemers. Diepraam: ‘Met de huidige WNT worden niet alle grootverdieners aangepakt. Nu is het nog de bestuurlijke top en de managementlaag daaron-

der. Maar de wet laat de beloning van andere, niet-leidinggevende werknemers onaangetast. De wetgever is zich hier blijkens de parlementaire stukken van bewust. Maar zij gaat ervan uit dat bestuurders niet snel geneigd zullen zijn om ondergeschikten een beloning toe te kennen die hoger is dan wat zij zelf verdienen, en dat de WNT in het algemeen een mitigerende invloed heeft op alle salarissen in de (semi-)publieke sector. Desalniettemin blijft het mogelijk dat niet-leidinggevenden een hogere beloning ontvangen dan de topfunctionarissen onder de nieuwe wet is toegestaan.’ De wet houdt rekening met bestaande contracten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt uit dat contracten of aanstellingen die overeengekomen zijn voordat de wet actief werd, voorlopig blijven bestaan. Bij een verlenging, nieuwe aanstelling of nieuw contract moet aan de WNT voldaan worden. Overeenkomsten met een looptijd van vier jaar of meer zullen vier jaar worden gerespecteerd en daarna in drie jaar afgebouwd. Na deze tijd moet ook dit inkomen voldoen aan de norm. Ruud Lapré, voorzitter van de Vereniging van Bestuurders in de Zorg, reageerde geschokt op de aangenomen wet. De voorzitter vindt dat salarissen van zorgbestuurders niet in de publieke sfeer liggen. Verder vindt Lapré de verlaging wel heel erg fors. ‘Er valt met ons te praten over versobering van de inkomens, maar dat gesprek vindt helaas niet plaats.’ Op de website van Zorgvisie ontstond vervolgens een verhitte discussie. Lilian Marijnissen, bestuurder van Abvakabo FNV, haalde in haar blog fel uit naar Lapré. (MVD)
  WEEKOVERZICHT nummer 47, 23 november 2012

Bart Kiers

Ombudsman voor de zorg

D

e Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is er voor de burgers. Om erop toe te zien dat zorgaanbieders goede zorg verlenen. Burgers verwachten dat de IGZ voor hun belangen opkomt als ze zich met hun klacht bij de inspectie melden. Maar in veel gevallen komen ze van een koude kermis thuis. De IGZ doet veelal niet meer dan de klachten registreren. Voor afhandeling verwijst ze door naar de klachtencommissie van de zorginstelling. Formeel klopt dat. Afhandeling van individuele klachten is volgens de wet een taak van zorginstellingen. De IGZ is er om het gehele systeem te bewaken. Maar voor burgers die een klacht hebben, komt dat erg kil over. Winnie Sorgdrager adviseert in haar onlangs gepresenteerde rapport een apart meldpunt in te stellen bij de IGZ om burgers te woord te staan, te adviseren en de weg te wijzen. Maar is de inspectie daarvoor wel het juiste adres? De kwalificaties van de Nationale ombudsman over de inspectie eerder dit jaar waren niet mals. De IGZ gaat te technocratisch te werk en toont te weinig professionele empathie jegens burgers met een klacht. Bovendien vinden burgers de IGZ partijdig. Ze houdt in hun perceptie medici en zorginstellingen de hand boven het hoofd. De cultuur van de IGZ moet ingrijpend veranderen om het vertrouwen van burgers te winnen. En met een meldpunt is er nog steeds geen instantie die zich bekommert om klachten van patiënten of hun nabestaanden. Bij de klachtencommissie van zorgaanbieders staan ze tegenover instellingen die dure advocaten kunnen inhuren. David tegen Goliath. Als ze niet tevreden zijn over de klachtafhandeling is de Nationale ombudsman of de rechter het laatste loket. Waarom is de klachtafhandeling zo nodeloos ingewikkeld? Waarom nemen we geen voorbeeld aan de Scandinavische landen? Die hebben een aparte ombudsman voor de zorg. Eén organisatie met als missie correcte klachtafhandeling van burgers. Dat systeem schijnt daar naar behoren te werken. » kiers@zorgvisie.nl

Ingezonden

Voer meer eigen regie in en rol het pgb verder uit Eigen regie is in de zorg een gevleugeld begrip. De centrale gedachte is dat door eigen regie mensen de baas kunnen blijven over hun eigen bestaan. Bij eigen regie bepaalt de zorgvrager hoe, wie, wanneer, waar en welk soort zorg levert. Versterking van eigen regie begint bij de omvorming van de langdurige zorg van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde inrichting. Met het persoonsgebonden budget (pgb) is die filosofie de afgelopen jaren in de praktijk gebracht. Met een pgb kunnen mensen zelf bepalen welke zorg ze nodig hebben om goed te functioneren; ze kunnen bovendien zelf kiezen bij wie ze die zorg inkopen. Door de emancipatorische werking die uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht worden mensen zelfstandiger: mensen stemmen zelf de zorgverlening af op hun eigen (maatschappelijke) leven. Kortzichtige bezuinigingsmaatregel Het vorige kabinet heeft het pgb beperkt, een tamelijk kortzichtige bezuinigingsmaatregel. Het systeem is namelijk heel succesvol. Mensen met een pgb zijn niet alleen goed in staat om te bepalen wat ze nodig hebben en bij wie ze dat inkopen, ze letten doorgaans ook nog eens heel goed op de kwaliteit én op de centen. Een pgb is 75 procent van het budget dat zorg in natura normaliter kost. Er zijn immers geen overhead- of andere kosten waar instellingen mee te maken hebben. Daarbij is het geen standaardzorg meer, maar kan men zelf maatwerk organiseren en snel inspringen op een veranderde zorgbehoefte. Zo krijgt iemand altijd precies de passende zorg en ondersteuning. Het zijn resultaten waarvan je zou denken dat elke politieke partij ze zou omarmen. Afhankelijk van zorg in natura Door het pgb met het badwater weg te gooien, worden mensen met een levenslange zorg- en ondersteuningvraag weer afhankelijk van zorg in natura. Hier bepaalt de organisatie welke zorg verleend wordt onder welke omstandigheden, en giet dat in een systeem waarbij weinig maatwerk mogelijk is. Verder hebben zorgvragers geen enkele invloed op wie zorg verleent, op welk tijdstip, en op welke wijze. De zorgkantoren en de verzekeraars die verantwoordelijk zijn voor een goed en voldoende zorgaanbod, bemoeien zich nauwelijks met dit vraagstuk. Voor mensen met een chronische aandoening of beperking is hier weinig in te sturen omdat het voor hen moeilijk is om te wisselen van zorgverzekeraar of zorgaanbieder. De organisatie van de zorg verschuift van de

Foto: ANP/roos koole

Redactioneel

overheid naar de markt waardoor de keuzevrijheid op zorggebied nog verder afneemt. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid worden ingeruild voor het keurslijf waarin anderen bepalen op welke manier de zorg interfereert met het dagelijks functioneren. De ontwikkelings- en participatiemogelijkheden voor mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning zullen hierdoor afnemen. Dit staat haaks op het overheidsbeleid, dat al jaren ‘meedoen’ als credo verkondigd. Zorgvrager bepaalt het aanbod Met eigen regie bepaalt niet langer de aanbieder maar de zorgvrager het aanbod. Uiteraard hoort hier een systeem bij van goede indicatiestelling, met duidelijke grenzen aan wat wel en niet wordt betaald met door de samenleving opgebrachte middelen. Maar dit systeem werkt goed: het geeft mensen de ontplooiingsmogelijkheden doordat ondersteuning en (maatschappelijk) functioneren optimaal op elkaar afgestemd worden. De overheid zou er dan ook goed aan doen de eigen regie en het pgb niet in te perken, maar juist verder uit te rollen. Het principe van eigen regie, dat het pgb zo’n groot succes maakte onder de gebruikers, zal een inspiratie moeten zijn voor de zorginstellingen. Maak van eigen regie een basisrecht in de zorg. werkgroep Cliënten ADL-Clusters Helga Dulfer , lid commissie Mens en Samenleving Gemeente Voorschoten Sander Hilberink , bestuurslid BOSK - vereniging van mensen met een lichamelijke handicap Yvonne Westhoek , werkgroep De Rode Bril Siska de Rijke , oud-beleidsmedewerker langdurige zorg/verpleegkundige Ricardo Bronsgeest,

Wilt u reageren op deze opiniebijdrage? Ga naar zorgvisie.nl/weekoverzicht

klik hier voor de vacaturealert  |  klik hier voor de vacaturealert  |  klik hier voor de vacaturealert  |  klik hier voor de vacaturealert


WEEKOVERZICHT nummer 47, 23 november 2012

De Kwestie

Inspectie voor de Gezondheidszorg moet hervormen

‘Liever geen ticbox-inspectie’ De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ligt onder vuur. Begin deze week verschenen twee rapporten met adviezen om de IGZ te hervormen. Wilna Wind, directeur patiëntenfederatie NPCF: ‘Het zijn degelijke rapporten waar verstandige dingen in staan. Niet alle conclusies en bevindingen zijn even nieuw maar het pleidooi voor transparantie is goed. De aanbevelingen om een centraal loket voor klachten te creëren en om ingediende klachten openbaar te maken op een website, juich ik toe. Ik ben ervan overtuigd dat transparantie werkt. Als kwaliteit en praktijkvariantie transparant zijn, zien we veel eerder waar problemen zitten. Dan grijpen ziekenhuizen vast eerder in en gaan patiënten er niet meer heen. Niemand zou bij wijze van spreken naar de hartafdeling van het Ruwaard van Putten ziekenhuis gaan als zij van tevoren de sterftecijfers van die afdeling online hadden gezien. Verder zou het goed zijn als de inspectie scherper gaat kiezen wat ze wel en niet gaat inspecteren of controleren. Je kunt natuurlijk eindeloos geld en mensen in de IGZ pompen, maar je kunt nooit alles controleren in de hele gezondheidszorg. Er vinden volgens ons nu ook controles plaats, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, die best achterwege gelaten kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de controle op nagelschaartjes. De NPCF wil graag met de inspectie meedenken wat wel de moeite waard is om te inspecteren en te controleren en wat niet.’ Roland Bal, hoogleraar Bestuur en beleid van de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit: ‘We moeten geen “ticbox-inspectie” krijgen: een repressieve inspectie die alleen maar boetes uitdeelt als organisaties hun zaakjes niet op orde hebben. Dan krijg je “rituele compliance”: zorginstellingen richten zich alleen nog maar op wat er van ze gevraagd wordt en niet meer. Daar leert niemand wat van. De inspectie moet de ruimte krijgen om te helpen de kwaliteit te verbeteren. Of de inspectie alleen op veiligheid moet controleren of ook kwaliteit moet helpen verbeteren, is een politieke keuze. Die wordt nu onvoldoende gemaakt. Kwaliteitsverbetering wordt nu deels in de handen van verzekeraars gelegd, maar het is de vraag of dit niet ook een publieke taak is. Ik denk van wel. Een ander punt is dat de IGZ veel meer gebruik moet maken van informatie van derden. Ik ben

het volledig eens met de suggesties van de commissie-Sorgdrager hierover. Neem de 160 klachten over borstimplantaten die bij de inspectie zijn binnengekomen. Daarbij is elke klacht op zichzelf bekeken en is nagelaten ze allemaal bij elkaar te nemen en te analyseren. Dan had de inspectie een idee kunnen krijgen over de omvang van de problematiek. Om de juiste data bij elkaar te brengen, moet de inspectie de ict moderniseren. Het kost echter veel tijd om dat goed op orde te hebben. In de tussentijd kan de inspectie al veel doen op basis van bestaande systemen. Daarbij moet ze niet te bang zijn de zorgorganisaties om uitleg te vragen.’

die in de zorg werken en als inspecteur optreden, geen nieuwe problemen op? De ene dag snij je samen met je collega in een patiënt en de volgende dag houd je toezicht op hem of haar? En de ene dag ga je met de inspectie op pad en de andere dag sta je onder het toezicht van diezelfde inspecteur? Toezicht en handhaving moeten gescheiden worden omdat juristen dat laatste nou eenmaal beter kunnen. Waar haalt Van der Steenhoven deze “wijsheid” toch vandaan? Hij neemt niet de moeite het uit te leggen. De rapporten zijn op één punt ook tegenstrijdig: Sorg­drager constateert reorganisatiemoeheid terwijl Van der Steenhoven voorstelt stevig te reorganiseren.’

Rob Velders, toezichtsexpert en oud-topambtenaar van het ministerie van VROM: ‘In het rapport-Sorgdrager, dat op zich goed is, mis ik de analyse waarom de behandeling van zaken te lang duurt. Heeft de IGZ te weinig inspecteurs of zien ze niet voldoende in hoe ernstig zaken zijn? Het rapport-Van der Steenhoven vind ik echt heel slecht. De analyse van de problemen ontbreekt nagenoeg geheel, de meeste conclusies komen uit de lucht vallen en de aanbevelingen zijn meestal niet onderbouwd. Daarnaast zet ik vraagtekens bij zijn uitgangspunten. Zo stelt Van der Steenhoven dat het een achterhaald idee is dat de IGZ onafhankelijk is en dat dat nog steeds niet voldoende is doorgedrongen. Op zich klopt dat, maar het is nota bene regeringsbeleid dat toezicht onafhankelijk moet zijn. Hoe zit dat dan? Ook zou de IGZ moeten stoppen met “collegiale bezoeken”. Ik heb navraag gedaan: dat doen IGZ-inspecteurs helemaal niet! Vliegende inspectieteams moeten eventueel onder leiding van externen complexe zaken aanpakken. Maar waarom externen? En leveren deze parttime inspecteurs,

Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman: ‘Het werk van het tv-programma Radar en mijzelf is voor minister Schippers aanleiding geweest deze twee rapporten te laten schrijven. Onderzoekers Van der Steenhoven en Sorgdrager hebben veel dieper onderzoek gedaan dan wij en goed de vinger op de zere plek gelegd. Uit de onderzoeken blijkt dat het inderdaad moeilijk is om klachten in te dienen over zorginstellingen. Mensen kunnen niet bij de Ombudsman terecht omdat ik over de publieke sector ga en niets kan ondernemen tegen privaatrechtelijke instanties zoals de meeste gezondheidszorginstellingen zijn. Het belangrijkste punt dat ik wil aangeven is dat instellingen meer druk moeten ervaren van de IGZ. Een patiënt die wij hebben gesproken, sprak terecht van een ‘papieren tijger’. Dat moet veranderen. De vraag of die druk ontstaat als de IGZ anders wordt ingericht en er meer mensen en geld bij krijgt, kan ik niet beantwoorden. Ik ben geen organisatiedeskundige. Ik wacht af wat de minister gaat doen met deze rapporten en zal reageren op de resultaten.’ (bk/wvde)

Top Inspectie Gezondheidszorg moet inkrimpen De top van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet kleiner, op de werkvloer moeten er ongeveer 50 werknemers bij en de regiokantoren in het land moeten dicht. Inspecteurs moeten minder tijd besteden aan het uitgebreid rapporteren en moeten vaker onaangekondigde inspectiebezoeken uitvoeren. Ook moet er een meldpunt komen waar iedereen terechtkan met klachten. Dat meldpunt moet erop toezien dat de klacht goed afgehandeld wordt door de juiste instantie. Dat zijn de

adviezen van oud-minister Winnie Sorgdrager en onderzoeker Koos van der Steenhoven, die ieder afzondelijk onderzoek deden naar de manier waarop de inspectie klachten afhandelt. Ze presenteerden hun rapporten afgelopen maandag aan minister Edith Schippers. Uit de onderzoeken bleek verder dat de IGZ te lang doet over de afhandeling van klachten. Ook is er geen speciale aanpak voor zeer ingewikkelde dossiers. En het ict-systeem dat de inspectie gebruikt, moet gemoderniseerd. Tussen 2005 en 2012 duurde het gemiddeld 200 dagen om een dossier af te ronden. (BK /WVDE)

zorgvisiebanen.nl: Kies je baan met zorg   |   zorgvisiebanen.nl: Kies je baan met zorg   |   zorgvisiebanen.nl: Kies je baan met zorg
WEEKOVERZICHT nummer 47, 23 november 2012

‘Dure kankermedicijnen niet altijd voorgeschreven’ Dure, nieuwe kankermedicijnen worden niet voorgeschreven omdat ze zwaar wegen op het ziekenhuisbudget. Dat stelt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Volgens de NFK duurt het ook te lang voor nieuwe veelbelovende middelen beschikbaar komen voor patiënten. De NFK spreekt van ‘signalen’ van patiënten dat artsen dure nieuwe medicijnen voor complexere kankersoorten niet voorschrijven. ‘De medicijnen worden wel vergoed door de zorgverzekeraar als ze zijn toegelaten, maar verzekeraars spreken een jaarlijks budget af met ziekenhuizen’, aldus Anemone Bögels, directeur van NFK. ‘Instellingen die relatief veel specifieke kankerpatiënten behandelen, lopen het risico dat ze veel meer geld kwijt zijn aan medicij-

nen dan het budget dat ze hebben afgesproken.’ Dat heeft volgens de NFK invloed op het voorschrijfgedrag van artsen. ‘Ziekenhuizen die zich specialiseren in de behandeling van complexe vormen van kanker schrijven meer dure en nieuwe medicijnen voor. Deze medicijnen worden voor 100 procent vergoed, maar ze drukken op het totale ziekenhuisbudget. Wanneer een ziekenhuis veel dure geneesmiddelen voorschrijft, moet het elders besparen. De noodzakelijke concentratie van zorg komt hierdoor in gedrang.’ De NFK trekt ook aan de bel omdat nieuwe medicijnen voor specifieke vormen van kanker veel te lang in een onderzoeksfase zitten doordat er te weinig patiënten mee kunnen doen met trials. De federatie pleit ervoor dat artsen beter op de hoogte zijn van bestaande

Staat mag korten op gehandicaptenvervoer De Nederlandse Staat mag korten op gehandicaptenvervoer. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een kort geding hierover opnieuw verloren. Volgens de VGN heeft de staat de bezuinigingen gebaseerd op het tarief dat één op de zes instellingen hanteert voor gehandicaptenvervoer. VGN

vindt dat dat niet wil zeggen dat alle instellingen het vervoer tegen eenzelfde tarief kunnen leveren. De rechter heeft in hoger beroep betoogd dat de staatssecretaris de tarieven mag bepalen door te kijken naar de tarieven van de instellingen die het vervoer het goedkoopst regelen. Knelpunten kunnen dan wel nog aangekaart en opgevangen worden. (mvd)

Ex-directeur Ansa moet miljoenen pgb-geld terugbetalen Een oud-directeur van zorg­ instelling Ansa, die is veroordeeld voor fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s), moet ruim 3,1 miljoen euro terugbetalen aan de staat. Dat heeft de rechtbank in Lelystad op 22 november bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met de uitspraak. Vol-

gens justitie had de ex-directeur ervoor gekozen tructureel te frauderen met de aanvraag van pgb’s voor cliënten. Omdat het volgens het OM ondoenlijk was om per cliënt uit te zoeken welk deel aan zorg is besteed en welk deel van het geld is verduisterd, had het OM geëist dat de verdachte het hele bedrag moet terugbetalen. (mvd)

Foto: ANP/Lex van Lieshouttrials, waarnaar ze hun patiënten kunnen verwijzen. ‘Op die manier kunnen onderzoeken sneller worden afgerond en komen nieuwe medicijnen eerder beschikbaar.’ De kankerpatiëntenbeweging

werkt samen met beroepsgroepen en zorgverzekeraars aan concentratie van zorg bij complexe vormen van kanker. Door de kennis te bundelen, stijgen de overlevingskansen bij kanker. (CS)

Thuiszorg Groningen onder toezicht De verpleging en verzorging van TSN Thuiszorg in Groningen staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het toezicht geldt niet voor huishoudelijke hulp, begeleiding thuis en de verzorgingstehuizen. Het verscherpte toezicht betekent dat de inspectie het komende half jaar aangekondigd en onaangekondigd mee komt kijken bij de zorgverlening in Groningen. De geconstateerde risico’s moeten binnen een half jaar zijn weggewerkt. TSN heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld. TSN heeft in juli 2011 Thuiszorg Groningen overgenomen. Thuiszorg Groningen verkeerde sinds het faillissement in 2009 in zwaar weer. Het afgelopen jaar heeft TSN eraan gewerkt de organisatie weer gezond te maken en de kwaliteit van het zorgaanbod te verbeteren. Deze inhaalslag is niet snel genoeg gegaan, concludeert de inspectie. IGZ noemt de volgende aandachtspunten: medicatieveiligheid, specialistische handelingen, signalering van potentiële risico’s, omgaan met (bijna) fouten, verdere professionalisering van

gebruik van het zorgdossier en het opleiden van medewerkers. In februari bezocht de inspectie de locaties Leek en Veendam voor het eerst als steekproef voor het hele onderdeel verpleging en verzorging van TSN Thuiszorg. De inspectie oordeelde toen dat de zorg op de genoemde punten beter moest. Hoewel TSN veel verbeteringen heeft doorgevoerd, bleek tijdens een tweede bezoek aan beide vestigingen in september dat de verbetermaatregelen niet snel genoeg resultaat opleverden. Daarom is besloten de verpleging en verzorging door TSN Thuiszorg in Groningen het komende half jaar extra in de gaten te houden. TSN heeft begin 2012 al een verbeterplan opgesteld met daarin een mix van concrete maatregelen. Voorbeelden zijn de kwaliteitsdagen voor medewerkers en de opleiding van interne toetsers. TSN heeft ervoor gekozen het Verbeterplan Kwaliteit landelijk in te zetten en niet alleen in Groningen. Hans Kroeze, bestuurder TSN Thuiszorg: ‘Hoewel de inspectie niets over onze andere vestigingen zegt, kan het altijd beter. Daarom zetten we het verbeterplan overal in.’ (mvd)

klik hier voor de vacaturealert  |  klik hier voor de vacaturealert  |  klik hier voor de vacaturealert  |  klik hier voor de vacaturealert


  WEEKOVERZICHT nummer 47, 23 november 2012

Nieuwe visie op ouderenzorg PatiĂŤntenfederatie NPCF, seniorenorganisatie ANBO, beroepsvereniging V&VN en Buurtzorg Nederland hebben een gezamenlijke visie op de ouderenzorg gepresenteerd. De organisaties stellen vast dat ouderen als gevolg van de kabinetsmaatregelen onvoldoende ondersteund worden in het zelfstandig wonen, terwijl tegelijk de toegang tot verpleeghuizen wordt beperkt. Het harde onderscheid dat in het regeerakkoord wordt gemaakt tussen verpleging en verzorging zal voor grote problemen in de

ouderenzorg zorgen, aldus de organisaties. Vanwege dit onderscheid ontbreekt volgens hen de aansluiting tussen de verpleegkundige, de verzorgende en de huishoudelijk hulp. Het gevolg is dat de kwaliteit van zorg onder druk te komt staan, problemen te laat worden gesignaleerd en er onnodige kosten zullen worden gemaakt. Tevens is het voor de vier organisaties een punt van zorg dat gemeenten onvoldoende worden gestimuleerd om een passend woningaanbod voor ouderen te regelen. Het regeerakkoord spreekt van grote beleidsvrijheid van gemeenten. Dat zou beperkt moeten worden om grote verschil-

len tussen gemeenten te voorkomen. Daarbij horen eisen te worden gesteld aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. In het gezamenlijke document stellen de organisaties oplossingen voor. De oplossingen moeten eraan bijdragen dat de zorg voor ouderen beter wordt en dat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zo staat in de visie dat de gemeente het aanspreekpunt moet zijn voor ouderen, ook als ouderen zelf huishoudelijke hulp moeten betalen. Bovendien moet niet het hele budget verzorging over naar de gemeente, maar ook een deel in de Zvw. (wvde)

Thuishulpen Thebe verwerpen sociaal plan Een reorganisatie bij zorgorganisatie Thebe kan niet doorgaan omdat er geen meerderheid voor het sociaal akkoord is onder de medewerkers. In verband met de reorganisatie binnen het onderdeel Hulp bij het huishouden, heeft Thebe aan alle 750 thuishulpen een sociaal akkoord voorgelegd. Via een digitale, anonieme stemming konden deze thuishulpen wel of niet instemmen met het sociaal akkoord. Van de 611 stemmers heeft 48 procent van de thuishulpen positief gestemd. Omdat dit geen meerderheid is,

moet de raad van bestuur zich beraden op het vervolg en opnieuw met de vakbonden om tafel. Het voorgestelde sociaal akkoord was gericht op behoud van werkgelegenheid. Alle thuishulpmedewerkers werd de mogelijkheid geboden als huishulp aan de slag te blijven voor minder salaris. Er was voor de thuishulpen een afbouwperiode in salaris opgenomen gedurende anderhalf jaar. Medewerkers die wel werkzaamheden als thuishulp verrichten, zouden een aanvulling op het salaris krijgen tot het thuishulpniveau. Thebe koos voor dit sociaal akkoord omdat hiermee, naast de insteek op werkgelegenheid, de

Slachtoffers Ruwaard krijgen juridische bijstand Stichting HartpatiÍnten Nederland helpt slachtoffers van de problemen op de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. De stichting heeft daarvoor een team van letselschade­ advocaten klaarstaan. HartpatiÍnten Nederland gaat patiÍnten en nabestaanden van patiÍnten helpen die slachtoffer

zijn geworden van de problemen bij het ziekenhuis. De stichting helpt bij de beantwoording van vragen en onderneemt eventueel juridische actie. Vorige week werd bekend dat er mogelijk mensen zijn overleden door fouten van cardiologen in het ziekenhuis in Spijkenisse. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld. (anp)

cliĂŤnt het vertrouwde gezicht van de hulp in de huishouding zou kunnen behouden. Nu er geen meerderheid voor het akkoord is, kan de Centrale Ondernemingsraad niet instemmen met het voorgestelde akkoord. Het bestuur beraadt zich nu over het vervolg. In haar overwegingen neemt Thebe ook de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord mee. De aanleiding voor de reorganisatie bij Thebe is dat het aantal indicaties voor de thuishulpen sterk afneemt.De meeste gemeenten geven in deze tijd van bezuinigingen vooral indicaties voor de inzet van huishulpen. (wvde)

Sterftecijfer BovenIJ Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam heeft over de periode 2009-2011 een sterftecijfer van 88 behaald. Dat is onder het landelijk gemiddelde. Onlangs heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de gestandaardiseerde sterftecijfers bekendgemaakt over de periode 2009-2011. Bij de vaststelling van sterftecijfers wordt de volgende systematiek gebruikt. Het verwachte aantal sterfgevallen wordt op 100 gesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met het type patiĂŤnten dat in het ziekenhuis komt. Scoor je als ziekenhuis 100, dan zijn de sterfgevallen volgens verwachting. Scoor je minder dan 100, dan houdt dit in dat er relatief minder sterfgevallen plaatsvinden. Een score boven de 100 betekent dat er relatief meer sterfgevallen waren. Het BovenIJ ziekenhuis heeft het in de jaren 2009-2011 beter gedaan, met een score van 88, dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt zowel voor het totaal van de patiĂŤnten als voor specifieke patiĂŤntengroepen, waaronder patiĂŤnten van 85 jaar en ouder. Het BovenIJ ziekenhuis is blij met de resultaten en zal in de toekomst openheid van zaken geven over het sterftecijfer. Ben Doekhie, voorzitter Medisch Stafbestuur: ‘Als specialisten zijn wij altijd bezig de zorg voor de aan ons toevertrouwde patiĂŤnten te verbeteren, ook in de meest kwetsbare situatie in iemands leven.’ (bk)

advertentie

)RFXVRSXZ]DDN

,&7SDUWQHUPHW NHQQLVYDQGH]RUJPDUNW 7HO ZZZQHWVRXUFLQJQO

zorgvisiebanen.nl: Kies je baan met zorg   |   zorgvisiebanen.nl: Kies je baan met zorg   |   zorgvisiebanen.nl: Kies je baan met zorg


  WEEKOVERZICHT nummer 47, 23 november 2012

Trauma en verslaving in ĂŠĂŠn behandeling

Kwart zorgpersoneel wil pensioen halen

Posttraumatisch stressstoornis en verslaving gaan vaak samen, maar worden niet als zodanig behandeld. Het trauma wordt pas laat of helemaal niet ontdekt. Psychologen pleiten voor een gecombineerde behandeling van PTSS en verslaving.

27 procent van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders denkt door te kunnen werken tot hun pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder het Panel Verpleging & Verzorging.

Uit onderzoek blijkt dat PTSS en verslaving vaak hand in hand gaan, maar niet of pas laat wordt ontdekt omdat verslaafden vaak lange tijd hun traumatische ervaringen verzwijgen. Tijdens de verslavingsbehandeling komt PTSS daardoor niet of pas laat aan het licht. Gerichte diagnostiek en behandeling is nodig om een trauma tijdig te ontdekken om de lijdensdruk van de patiĂŤnt te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf verslaafden in Nederland kampt met een posttraumatische

stressstoornis. Dat werd duidelijk op het symposium ‘Het verborgen trauma’ van de sectie Verslavingspsychologie van het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen. Verslavingspsychologen richten zich op gokken, soft- en harddrugs en vooral op het misbruik van alcohol. Nederland kent zo’n 10 miljoen gebruikers van alcohol, van wie naar schatting 300.000 verslaafd zijn aan drank. De meest voorkomende oorzaak voor PTSS is bij vrouwen een verkrachting en bij mannen het zien van een ongeval of een sterfgeval. Dat verslaving en PTSS zo vaak samengaan, komt doordat mensen soms drugs gebruiken als een vorm van ‘zelfmedicatie’. PTSS wordt onder andere gekenmerkt door angst en onrust. Verslaafde mensen proberen dit te dempen met drugs en alcohol. (cs)

Ruim vier van de tien medewerkers is niet tevreden met het werk of vindt de werkdruk te hoog om tot hun pensioen door te kunnen werken. 85 procent van de beroepskrachten in de directe patiĂŤntenzorg denkt dat 50-plussers langer blijven werken als de werkdruk acceptabel is. Doordat steeds meer mensen steeds ouder worden en het aantal chronisch zieken toeneemt, zal de vraag naar zorg alleen maar stijgen. Er moeten dus meer verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders bij-

komen, maar het is ook belangrijk dat de ouderen blijven werken. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: ‘Bij de werktevredenheid gaat het vooral om een prettig contact met de leidinggevende en duidelijkheid over wat er van de werknemer wordt verwacht. Ook als de zorgverlener de indruk heeft dat het werk genoeg kans biedt tot promotie en persoonlijke groei, vergroot dit de kans dat de zorgverlener langer denkt te kunnen doorwerken. Zorgverleners die tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg verwachten ook vaker het werk vol te kunnen houden. Wat betreft werkdruk gaat het om het gevoel voortdurend tijd te kort te hebben voor cliĂŤnten. Dit vergroot de kans op voortijdige uitval.’ Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit ongeveer 1350 verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal agogisch begeleiders en helpenden. (mvd)

advertentie

GEZOCHT...

BOZS\bdO\VSb8OO` Welke veelbelovende ambitieuze zorgmanager durft de uitdaging aan? Meedingen naar de prijs Talent van het Jaar. Zorgvisie zoekt kandidaten voor de nieuwe editie van deze prijs. 2SeW\\OO`]\bdO\UbRSZorgvisie Grow/work Talent van het Jaar awardS\SS\USZR^`WXadO\ Âź#dO\4]\Ra<cba=V`Od]]`SS\^`]XSQb RObZSWRbb]bdS`PSbS`W\UdO\RSh]`U2SUSZR^`WXa e]`RbRWbXOO`d]]`VSbSS`abPSaQVWYPOO`USabSZR

De uitreiking van de prijs vindt plaats op 11 april 2013 op het congres Zorgmanager van het Jaar in Breukelen.

6SbBOZS\bdO\VSb8OO`( â&#x2013;śWaX]\U\WSb]cRS`RO\PSUW\" â&#x2013;śVSSTbhWQV]\RS`aQVSWRS\R]]`SS\ USRc`TR]TdS`\WSceS\RW\WbWObWST â&#x2013;śWa]\RS`\S[S\ROZaVSbUOOb][ dS`PSbS`W\UdO\RSh]`U â&#x2013;śabOObRWQVbPWXVSb]^S`ObW]\SZS^`]QSa â&#x2013;śPSaQVWYb]dS`ZSWRS`aQVO^aYeOZWbSWbS\ â&#x2013;śWaPS`SWR][PSb`]YYS\bShWX\PWXSS\ dS`d]ZU^`]XSQbRObUSP`cWY[OOYbdO\ RSUSZR^`WXadO\Âź#RWSdS`P]\ RS\WaOO\VSbeW\\S\dO\RS^`WXa 2SSfOQbSQ`WbS`WOS\RS^`]QSRc`S abOO\PSaQV`SdS\]^eeeh]`UdWaWS\Z 4]\Ra<cba=V`OWaSS\]\OTVO\YSZWXY dS`[]US\aT]\RaROb^`]XSQbS\W\RS USh]\RVSWRah]`UTW\O\QWS`b

Aanmelden kan tot 31 december via het aanmeldformulier op de website of via een e-mail naar Zorgvisie-hoofdredacteur Eric Bassant: bassant@zorgvisie.nl. In de mail dient u kort te motiveren waarom u of de betreffende persoon voor de prijs in aanmerking komt.

klik hier voor de vacaturealertâ&#x20AC;&#x201A; |â&#x20AC;&#x201A; klik hier voor de vacaturealertâ&#x20AC;&#x201A; |â&#x20AC;&#x201A; klik hier voor de vacaturealertâ&#x20AC;&#x201A; |â&#x20AC;&#x201A; klik hier voor de vacaturealert 20125633_advertentie_zorgvisie.indd 2

25-09-2012 12:36:51


WEEKOVERZICHT nummer 47, 23 november 2012 Agenda

Personalia Rein Baneke (foto) is per 15 november benoemd tot voorzitter van KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Baneke volgt Hans Westenberg op, die in 2011 afscheid nam. In het tussenliggende jaar heeft Gerrit Ruitenberg als vicevoorzitter het voorzitterschap van de vereniging waargenomen. In zijn beroepsleven was Rein Baneke onder meer directeur van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen. Tegelijkertijd is Pouwel van de Siepkamp benoemd tot lid van de raad van bestuur. Henk Kouwenhoven (foto), Gertrude van den Brink en Bart Groeneweg zijn per 9 november 2012 benoemd tot leden van de raad van bestuur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De vacatures ontstonden nadat de zittingstermijnen van Rob de Jong, Hetty de With en Pieter de Kroon waren geëindigd. Tegelijkertijd is de termijn van Heleen Dupuis, de huidige VGN-voorzitter, verlengd met nog

eens drie jaar. Henk Kouwenhoven is sinds 2010 lid raad van bestuur van de Amsterdamse zorginstelling Cordaan. Gertrude van den Brink is sinds 2012 bestuurslid bij Middin, de gehandicaptenzorginstellling die tot voor kort Steinmetz | de Compaan heette. Bart Groeneweg is sinds 2010 bestuurder bij de Zwolse gehandicaptenzorginstelling Trajectum-zorg. Anthonie Bauer is per 13 november 2012 benoemd tot lid van de raad van toezicht van zorgorganisatie Abrona. Bauer is bestuursadviseur bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Jan Willem Faessen (foto) is per 12 november 2012 de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH). John Kreuze is tegelijkertijd aangesteld als directeur. Faessen is momenteel managing partner bij Redmax. Kreuze werkt sinds kort als partner bij Financial Health Architects.

Opmerkelijk

Gen ontdekt dat tijdstip van sterven aangeeft Wetenschappers hebben een variant van een gen ontdekt dat de biologische klok van het lichaam regelt en zelfs het dagdeel voorspelt waarop je zal sterven, schrijft het Algemeen Dagblad. Een Amerikaans team van onderzoekers ontdekten deze variant van het gen per ongeluk tijdens onderzoek naar de ontwikkeling van ziekten als Parkinson en Alzheimer. De onderzoekers bestudeerden volgens het dagblad het slaappatroon van 1.200 gezonde 65-jarigen. Zo ontdekten ze een molecuul in de nabijheid van een bepaald gen. In de basis hiervan zit ofwel adenine (A) of guanine (G). Het eerste type komt veel vaker voor, 36 procent

Colofon

Zorgvisie is een uitgave van Reed Business Media. Redactie Eric Bassant (hoofdredacteur), Alie Zwart (eindredacteur), Carina van Aartsen, Mark van Dorresteijn, Wouter van den Elsen, Bart Kiers, Carolien Stam (redacteuren) Redactieadres Postbus 152, 1000 AD Amsterdam, tel. (020) 515 97 22, e-mail: zorgvisie@reedbusiness.nl, site: www.zorgvisie.nl Vormgeving ANGI studio Opmaak Verheul Media Supporters, Alphen aan den Rijn Advertenties Emile van der Velden, tel. (020) 515 97 63, Marike Cloosterman, tel. (020) 515 97 61 Traffic Tel. (0314) 34 97 43; traffic.ghz@reedbusiness.nl Commercieel manager Mark Miedema Marketing Šejla Dmitrović, (020) 515 97 87 Abonnementen Reed Business Media, klantenservice, tel. 0314-358358 en fax: 0314-349048, e-mail: klantenservice@reedbusiness.nl Uitgever­ Ben Konings Copyright © Reed Business Media 2007 Auteursrecht en aansprakelijkheid Alle rechten voorbehouden.

van de mensen heeft kans om twee A’s te hebben, 16 procent heeft twee G’s en 48 procent draagt een A en een G. Wie AA heeft, wordt van nature ongeveer een uur vroeger wakker dan iemand met GG, AG’s ontwaken perfect in het midden van de twee andere types. Iemand met AA of AG overlijdt gemiddeld net voor 11 uur ‘s ochtends, een persoon met GG heeft de neiging om net voor 6 uur ‘s avonds te sterven. Onderzoeker Andrew Lim, neuroloog aan het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston in de krant: ‘De interne biologische klok controleert veel aspecten van de menselijke biologie en gedrag. Deze beïnvloedt het tijdstip van acute medische gebeurtenissen als een beroerte en een hartaanval.’ (WVDE)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijzen, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Algemene voorwaarden Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

van Reed Business zijn van toepassing de voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Wet bescherming persoonsgegevens Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Reed Business en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een brief naar Reed Business Media, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem.

4 december Congres: HR in de zorg. De 1e stap naar een toekomst met gemotiveerd personeel locatie: Meeting Plaza Maarssen organisatie: Reed Business Events informatie: www.reedbusinessevents.nl 6 december Symposium: Risico’s in de GGZ – De harde werkelijkheid locatie: Nyenrode, Breukelen organisatie: Centramed informatie: www.centramed.nl/symposium 6 december Masterclass: Veranderkunde in de zorg locatie: Leusden organisatie: Reed Business Events informatie: www.veranderkunde.nl 6 en 13 december Basistraining: Interne audits locatie: Utrecht organisatie: Q Academy informatie: www.qacademy.nl 7 december Symposium: Teamwork, tactiek en techniek. Topsport op de OK locatie: Stadion Galgenwaard, Utrecht organisatie: AMC i.s.m. Scem informatie: www.scem.nl 7 december Symposium: Beeldzorg in Beeld, met de iPad bij de klant locatie: Schouwburg Amphion, Doetinchem organisatie: Sensire informatie: secretariaatondersteunendediensten@sensire.nl 11 december Kennisdag: to PDF or not to PDF locatie: Waardenburg organisatie: I-FourC informatie: http://www.i-fourc.nl/kennisdag-pdf-or-not-pdf 12 december Minisymposium: Doe mij maar een HAP speciaal, over de toekomst van de spoedzorg in Nederland locatie: Domus Medica, Utrecht organisatie: VPHuisartsen informatie: http://gerhardbruggink. nl/doe-mij-maar-een-hap-speciaal/ 13 december Congres: Dag van de Zorglogistiek locatie: Carlton President, Maarssen organisatie: Zorgvisie informatie: www.reedbusinessevents.nl
Congres HR in de Zorg 2012 De 1e stap naar een toekomst met gemotiveerd personeel 4 december 2012 | Meeting Plaza Maarssen

Korting

!

Schrijf u in als één van 75 deel de eers nemers te en ontv korting a n g € 100 op uw d ,eelnam eprijs.

De toenemende zorgvraag, personeelstekorten, bezuinigingen en n de plannen van de toekomstige regering. Hoe zou u daar als HR professional op in kunnen springen? Tijdens het congres HR in de zorg beantwoorden topsprekers als prof. dr. Rob Vinke en Martijn Hemminga al uw vragen. U volgt inspirerende sessies naar keuze en de dag wordt samengevat in een mindmap, zodat u er direct mee aan de slag kunt.

Bespreek met topsprekers en uw vakgenoten onderwerpen als:

• Motivatie de motor achter uw talent - prof. dr. Rob Vinke • Organiseren van uw werving - Martijn Hemminga • Hoe beantwoordt u de talentvraag in de zorg? - Anette Balk. e.a. Onze sprekers geven u een kijkje achter de schermen en maken met u een begin, waar u gelijk mee aan de slag kunt. Schrijf u dus vandaag nog in!

www.reedbusinessevents.nl/hrzorg Initiatiefnemers

Premium Partners

Volg ons

Facebook.com/eventsgezondheidszorg Partners

Zorgvisie weekoverzicht  
Zorgvisie weekoverzicht  

Zorgvisie weekoverzicht 47

Advertisement