Page 1


Terugblik 2013 Het afgelopen jaar hebben wij veel energie gestopt in de voorgenomen fusie met Curamus. We hebben deelgenomen in de klankbordgroep en de fusiecommissie die was samengesteld uit vertegenwoordigers van beide Ondernemingsraden. We hebben ons gebogen over de topstructuur, de noodzaak van de fusie, de voor- en nadelen van de fusie etc. In mei hebben we een gezamenlijke cursus gevolgd met de OR van Curamus. Om uit de impasse te komen wat nu de gewenste medezeggenschapsstructuur was heeft de delegatie van onze OR in oktober weer een cursus gevolgd. Helaas was de OR Curamus hierbij verhinderd. Wel waren aanwezig een lid van de Raad van Bestuur van Curamus en van ZorgSaam. Ook de manager Personeel- en management was aanwezig. Deze cursus bracht duidelijkheid m.b.t. de gewenste medezeggenschapsstructuur na fusie. Kort daarna bleek de fusie on hold gezet te zijn omdat de ontwikkelingen in de ziekenhuissector de nodige aandacht vroegen. Als OR zijn wij overtuigd van de meerwaarde van de fusie met Curamus en daarom hebben wij een ongevraagd advies uitgebracht waarin wij voorstellen om de Care en de Cure te splitsen. De Raad van Bestuur onderzoekt deze mogelijkheid. Een ander onderwerp dat onze aandacht had waren de ontwikkelingen in de thuiszorg als gevolg van het overhevelen van de WMO naar de Gemeenten. Eind 2013 werd pijnlijk duidelijk dat de alfa medewerkers de helft van hun werkzaamheden verliezen. Daarnaast worden de huishoudelijk medewerkers getroffen. Dit baart ons zorgen. In de ziekenhuiswereld zijn er tal van ontwikkelingen en reorganisaties gaande om goed voorbereid te zijn op de toekomst. We denken hierbij o.a. aan de verbouwingen, uitbreiding poli activiteiten Cardiologie, organisatiewijzigingen EAD, structuurwijziging IC, samenvoeging personeels-salarisadministratie en functioneel beheer, herstructurering financiĂŤle administratie; coĂśrdinatie convenant medische technologie etc. In de ouderenzorg speelt men eveneens in op de veranderingen door wonen en zorg te scheiden. In deze sector heeft de OR de volgende adviesaanvragen behandeld: realisatie plannen Emmaus, samenvoeging team extramuraal Emmaus en team verpleging en verzorging en verpleeghuiszorg Bachten Dieke, Vremdieke, Emmaus en Coensdike; De Ondernemingsraad is bij dit alles nauw betrokken en waakt voor het instellingsbelang en het werknemersbelang.

Nelleke Dansen Voorzitter OR ZorgSaam


Nelleke Dansen, voorzitter Ondernemingsraad

Sandra Dieleman vice-voorzitter

Tiny Duysserinck ambtelijk secretaris

2013 heeft voor het DB in het teken gestaan van public relations, bezuinigingen, relaties zowel intern als extern en de voorgenomen fusie met Curamus. Wij zijn geïnterviewd voor het vakblad OR-informatie met als thema de bezuinigingen in de Thuiszorg. Ook in ZorgWeb hebben wij een artikel geschreven over de bezuinigingen in deze sector. Dit gaat de OR zeer aan het hart. Wij hebben de scholing van de OR voorbereid en hebben dit laatste jaar van de zittingsperiode het beleidsplan van de OR nog eens kritisch bekeken. Hieruit is de presentatie “groei”ontstaan met een aantal aandachtspunten die wellicht ook van belang zijn voor de nieuwe zittingsperiode.

Anne Lanssens, secretaris

Wendy de Buck, vice-secretaris


Debora van Doorn voorzitter commissie

John Smael

Tilly Mulder

Ilse de Feyter

De commissie behandelt voor de OR aangelegenheden betreffende het financiële en organisatorische beleid. Denk daarbij aan de begroting, de jaarrekening, de kwartaalcijfers, etc…Het jaarlijks overleg met de manager Financiën en Control was hierbij zeer waardevol. Daarnaast heeft de commissie preadviezen uitgebracht aan de ondernemingsraad. Dit jaar ging dit o.a. over:  Structuur huisvestingsafdelingen;  Uitbreiding poli activiteiten Cardiologie;  Patiëntenlogistiek;  Overgang functie Uitleen;  Realisatie plannen Emmaus;  Wijziging teamleiding fysiotherapie;  Wijziging leidinggevende structuur CSA;  Organisatiewijziging EAD;  Structuur 1e managementlaag VVT;  Deelname nieuw gezondheidscentrum;  Organisatiestructuur ICT;  Structuurwijzing afdeling OK;  Samenvoeging team extramuraal Emmaus en team verpleging en verzorging;  Structuurwijziging Radiologie;  Verpleeghuiszorg Bachten Dieke, Vremdieke, Emmaus en Coensdike;  Samenvoeging personeelssalarisadministratie en functioneel beheer;  Herstructurering financiële administratie;  Coördinatie convenant medische technologie.

Ardengo Persijn

Erwin van de Voorde

Isabelle van Doorne


Marcel van Waes voorzitter commissie

Margreet Ulijn

Lia van Eijk

Het was een bewogen jaar oa door de fusieplannen met Curamus. De bezuinigingen van het kabinet omtrent de WMO , die ook personele consequenties zal hebben, werpt zijn schaduw vooruit. De daarop aansluitende OR cursus was leerzaam, en heeft ons veel inzichten gebracht. Verder, in het afgelopen jaar werden er, waar nodig, medewerkers en/of deskundigen uitgenodigd om informatie in te winnen om een onderbouwd standpunt te kunnen innemen. Ook zijn we blij dat ons initiatiefvoorstel Mantelzorgbeleid is opgepakt door de Raad van Bestuur.

Margriet Mulder

Renate Rammeloo

Joke Verhoek

Patricia Goud

Betty Audenaert


Vooruitblik

In 2014 liggen er veel uitdagingen op ons te wachten. We denken hierbij o.a. aan de vorming van Zelfstandige BehandelCentra en de impact die dat heeft op het ziekenhuis en het personeel dat gedetacheerd zal worden. We bereiden ons hierop voor door een cursus te volgen waarbij ook de voorzitter van de Raad van Bestuur aanwezig zal zijn. Hoe zal het verder gaan met de thuiszorg? De overheveling van de WMO naar de Gemeenten, de ontwikkelingen in de AWBZ etc. We weten uit ervaring dat onze werkgever probeert om het zo goed mogelijk te regelen voor de medewerkers en tot nu toe is dat gelukt zonder gedwongen ontslagen. Het ziekenhuis heeft een taakstelling van 5 miljoen, hetgeen een aanzienlijke inspanning zal vergen van de diverse diensten. Wij hebben erop aangedrongen om medewerkers hierbij te betrekken omdat juist zij degenen zijn die verspilling opmerken en wellicht creatieve ideeĂŤn kunnen aandragen waarop bezuinigd kan worden. Maar naast al deze besparingen dient men ook te blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen zodat onze organisatie klaar is voor de toekomst. Op 10 april 2014 loopt de zittingsperiode van de huidige OR af en wordt er een nieuwe Ondernemingsraad gekozen. We hopen dat de nieuwe Ondernemingsraad een goede verstandhouding heeft met de Raad van Bestuur en op een professionele wijze vorm zal geven aan de medezeggenschap.


Raad van Bestuur vraagt advies over

Patiëntenlogistiek Waar gaat het over? • Structureel invoeren van i-transport t.b.v. patiëntenlogistiek in I-transport

de hele organisatie. Daarnaast wil men dit eveneens inzetten voor de goederenlogistiek binnen de hele afdeling logistiek.

Waarom ? De proef heeft uitgewezen dat:

• • • •

het draagvlak bij alle partijen groot is. de zorg ontlast wordt van oneigenlijke taken. patiënten minder lang moeten wachten. de werkzaamheden van medewerkers logistiek gevarieerder worden.

Goed voor medewerkers en patiënten

Doel Het systeem geeft managementinformatie waardoor: • medewerkers efficiënter ingezet kunnen worden. • pieken kunnen worden opgevangen. • er een betere verdeling van de werklast ontstaat.

De OR onderschrijft de doelstelling en adviseert positief.


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Raad van Bestuur vraagt advies over

Plannen Emmaus in IJzendijke Aanleiding •

Emmaus van woonzorgcentrum

Kabinetsplannen.

ZorgSaam anticipeert hiermee op • •

Het schrappen van ZorgZwaartePakketten 1, 2, 3 en op termijn ook 4. Niets doen betekent leegstand en banenverlies.

Wat is het plan? • • •

Emmaus wordt omgevormd tot een modern woonzorgservicecentrum met verpleeghuiszorg. Hiervoor dient verbouwd te worden. Uiteindelijk zullen 3 aanleunwoningen en 54 intramurale plaatsen zijn omgezet in 2 x8 PG, 6 intramuraal en 23 extramuraal.

Naar woonzorgservicecentrum

Wat betekent dit voor medewerkers? •

Betere kansen op behoud van werk.

Nieuwe en hoogwaardige functies.

OR adviseert positief.

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 2


PAGINA 3

Raad van Bestuur vraagt advies over

Structuurwijziging huisvestingsafdelingen Aanleiding •

De combinatie van beheers, - project en beleidsondersteunende taken bleek lastig te werken in de praktijk.

Waarom ? Huisvesting

Het was onduidelijk wie wat wanneer deed zowel voor medewerkers als voor de aansturing.

Hoe opgelost? •

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 onderdelen: •

Bedrijfsbureau (beleidsadviseur, leidinggevende over 1 fte)

Bouw en projecten. Dit valt direct onder de Raad van

houdt zich bezig met contractbeheer en ruimtebeheer. Bestuur en betreft lange termijn (> 5 jaar). •

De derde partij is de dienst ICT en dan specifiek de afdeling Techniek en de afdeling Services die zich bezighoudt met instandhouding van gebouwenbeheer en onderhoud van installaties.

Doel •

Verbetering van de ondersteuning van de gebouwgebruiker.

Het verkorten van de lijnen op huisvestingsvlak.

Wat vindt de OR? •

Bezwaar tegen de afdeling bedrijfsbureau o Het voorstel is niet budget neutraal. o Er komt een beleidsadviseur bij met leidinggevende taken o over slechts 2 medewerkers (1fte). Dit is niet in verhouding. o De hoeveelheid werk in de afdeling huisvesting is niet toegenomen, slechts de verdeling van werkzaamheden verandert. o Er is kennis binnen de dienst huisvesting aanwezig. echter niet De OR heeft geen bezwaar tegen de andere onderdelen.

De OR adviseert negatief over het huidige voorstel.

3

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Raad van Bestuur vraagt advies over

Overgang functie Uitleen naar Welzorg Aanleiding •

Door de gewijzigde financiering vervalt de uitleenconsignatie van ZorgSaam.

Alle kortdurende hulpmiddelen die nu onder de AWBZ vallen gaan naar de Zorgverzekeringswet.

Zorgservicepunt blijft

Wat is het gevolg hiervan voor ZorgSaam? •

De uitleendistributie wordt overgeheveld naar Welzorg.

ZorgSaam handhaaft frontoffice in het ZorgServicePunt.

Hiermee houdt ZorSaam grip op het proces en biedt service aan bezoekers en patiënten.

Het interne transport (naar o.a. HAP, fysiotherapie, gipskamers en herstelplan) blijft men zelf doen. Dit is onderdeel van het reguliere werk van logistiek.

maar men werkt samen met Welzorg

Relatie ZorgSaam en Welzorg •

Het betreft een samenwerkingsovereenkomst.

De expertise van b.v. de fysiotherapie bij de aanschaf van hulpmiddelen blijft bestaan.

Maar wijzigt in die zin dat er een opdracht voor geschreven moet worden.

Personele gevolgen? •

Voor het personeel is een passende oplossing gezocht.

OR adviseert positief

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 4


PAGINA 5

Raad van Bestuur vraagt advies over

wijziging reiskostenregeling woonwerkverkeer Huidige situatie •

Nu ontvangt men een gemiddelde vergoeding voor woonwerkverkeer op basis van SV dagen (sociale verzekeringsdagen).

Waarom •

veranderen?

De huidige methode is foutgevoelig en kan ertoe leiden dat medewerkers structureel te veel of te weinig reiskosten

Nieuwe regeling reiskosten woonwerkverkeer

ontvangen. Wat •

wil men veranderen?

Reiskosten worden gekoppeld aan dienstroosterplanning (DRP).

Men krijgt dan een vergoeding op basis van de werkelijk

Per saldo ontvangt men hetzelfde. Het effect kan

gewerkte dagen. verschillend zijn.

eerlijker systeem

Gevolgen? •

De ene maand zal men meer reiskosten ontvangen dan de andere maand.

In DRP staat precies wanneer je wel of niet gewerkt hebt.

Consequentie is dat de reiskosten een maand later worden uitbetaald.

De OR stemt in met de volgende aandachtspunten: •

de communicatie naar de medewerkers over de wijziging dient zorgvuldig te verlopen: een vermelding in i-portal, ZorgWeb, bespreken op een werkoverleg en een vermelding in mijn AFAS.

op de salarisstrook voor medewerkers vermelden hoeveel reisdagen men ontvangen heeft.

Lees meer over de OR op www.zorgsaam.org/ondernemingsraad/ondernemingsraad of volg ons op

5


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Structuurwijziging Centrale Sterilisatie Afdeling Voor wie? • •

Medewerkers CSA Medewerkers logistiek

Aanleiding? •

Met het aanpakken van de inhoudelijke knelpunten waaronder werkdruk, kwam ook de structuur en de werkwijze op de afdeling aan de orde.

Wat? CSA gaat onder afdeling OK vallen

De CSA wordt een onderdeel binnen de OK.

Hierdoor kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.

Gevolgen? •

Een aantal functies binnen de CSA zullen vervallen.

Hiervoor in de plaats komen nieuwe functies.

Het logistieke gedeelte, zal binnen de logistieke dienst worden onder gebracht.

• Logistieke taken CSA gaan naar de afdeling Logistiek

Hierdoor kan de CSA zich meer op de kerntaken richten.

OR besluit positief te adviseren mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden m.b.t. de uitvoering •

De communicatie dient zorgvuldig en gelijktijdig met betrokken partijen te gebeuren.

De OR onderschrijft de gedachte van jobrotation maar vraagt om rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren van de logistieke medewerkers. De OR vindt het niet wenselijk om de volledige groep hiervoor in te gaan zetten omdat men routine moet behouden.

De gevolgen voor de twee medewerkers van wie de functie in de oude structuur binnen de CSA niet meer voorkomt, dienen duidelijk te worden.

De OR vraagt om betrokken medewerkers tijdig en volledig te informeren over de opleiding die de logistieke medewerkers moeten gaan volgen voordat ze logistieke taken m.b.t. SMH kunnen gaan uitvoeren en

welke taken er nu exact zullen worden overgeheveld van de CSA naar de logistiek.

6

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op


PAGINA 7

Aanpassing organisatiestructuur EAD Aanleiding? •

De verscheidenheid aan afspraken met zorgverzekeraars vereist dat zorgproducten zorgvuldig worden geadministreerd en gefactureerd.

Hoe is de situatie nu? • De administratie van zorgproducten valt onder de afdeling zorgadministratie. De facturatie valt onder de afdeling financiële administratie (via de opbrengstenadministratie).

Slimmer organiseren

Wat verandert er? •

Deze afdelingen worden samengevoegd tot één afdeling administratie en facturatie zorgproducten ziekenhuis.

Waarom? •

Door de afdelingen samen te voegen, worden de processen van administreren en factureren beter op elkaar afgestemd.

bespaart geld

Men creëert hiermee continuïteit in de inkomende geldstroom.

Men moet minder externe expertise inhuren.

De financiële en reputatierisico’s worden tot een minimum beperkt.

Personele gevolgen? •

Het totaal aantal FTE’s binnen de EAD blijft gelijk.

Er wordt één leidinggevende verantwoordelijk voor het hele proces in plaats van drie leidinggevenden nu.

Het nieuw aan te stellen hoofd valt rechtstreeks onder de manager financiën en control. Voor deze functie wordt een vacature gesteld.

Interne kandidaten vanuit de EAD genieten de voorkeur bij de procedure werving en selectie.

Het sociaal plan is van toepassing als een medewerker toch niet geschikt blijkt.

De OR geeft positief advies

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 7


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Raad van Bestuur vraagt advies over

structuurwijziging fysiotherapie

Huidige situatie •

1 teamleider voor Oostburg en 1 teamleider voor Terneuzen.

Wat wil men veranderen? •

1 teamleider over beide locaties.

Doel 1 teamleider over beide locaties

Werkprocessen binnen de afdeling fysiotherapie (Terneuzen, Oostburg) kunnen verder geüniformeerd worden.

Integratie tussen medewerkers van beide locaties wordt

Bevorderen van binding met beide locaties.

hierdoor gemakkelijker.

Wat vinden de medewerkers? •

Zij hebben hun wensen kenbaar kunnen maken.

Dit voorstel sluit hierbij aan en is besproken in een werkoverleg.

Hoe geregeld? •

Tot pensionering wordt de teamleider Terneuzen aangesteld over beide locaties.

Daarna wordt er geworven voor een nieuwe teamleider.

De OR onderschrijft de doelstelling en adviseert positief.

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 8


PAGINA 9

Interne kandidaten bij werving en selectie

Voor wie? Medewerkers BEC

Medewerkers van Binkhorst Eye Center.

Waarom? • • • • Interne kandidaten bij werving en selectie

Het Binkhorst Eye Center in locatie Antonius gaat stoppen met laseren. Als gevolg hiervan verliezen 2 parttime medewerkers hun werk. ZorgSaam is medeoprichter van BEC en voor 45% aandeelhouder. De Raad van Bestuur vindt het zijn morele plicht om deze medewerkers als interne kandidaten aan te merken voor werving

De OR stem in.

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op

9


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Herstructurering 1e managementlaag VVT

Aanleiding? • • • •

Interne organisatieontwikkelingen; Ontwikkelingen in de AWBZ en de WMO; Regionale ontwikkelingen; Strategische alliantie tussen Curamus en ZorgSaam.

Samen met Curamus Wat verandert er? • De care wordt geordend naar regio’s. anticiperen op • Er komt een geografische indeling. ontwikkelingen • •

Managers zijn verantwoordelijk voor integrale dienstverlening. Een belangrijke taak van de managers is de hervorming van de VVT

Waarom nu? •

Er ontstaan vacatures doordat 2 managers met pensioen gaan.

Personele gevolgen? De betreffende managers worden boventallig verklaard. Zij kunnen met voorrang solliciteren op de nieuwe managementfuncties.

De OR geeft positief advies met de volgende aandachtspunten • •

• •

10

De locaties behouden een eigen aanspreekpunt. De functie van hoofd verpleeghuis is tijdelijk. Na maximaal 4 jaar hebben we een kennis en expertise centrum voor verpleegbedden ontwikkeld. Desbetreffende functie wordt dan mogelijk een staffunctie voor de hele organisatie t.a.v. verpleeghuisbedden. De gebiedsindeling kan nog gewijzigd worden, indien noodzakelijk. De communicatie met de achterban vindt zorgvuldig plaats.

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op


PAGINA 11

Deelname in gezondheidscentrum Axel

Doel •

Een meer geïntegreerd zorgaanbod in de kern Axel met synergie naar de eerste lijn en de Gemeente.

Anticiperen

Meerwaarde •

ZorgSaam is op deze manier dicht bij een aantal huisartsen gelegen;

op ontwikkelingen in de VVT

Maakt intensievere samenwerking mogelijk.

OR adviseert positief. •

Dit betreft een flinke investering.

De OR wil een nacalculatie van de bouwkostenraming en de exploitatieberekening ontvangen.

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 11


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Beleid Kwaliteit & Veiligheid

We hebben toch al beleid? •

Borging

Het betreft het vervolgbeleid 2013-2016 op het Beleid Kwaliteit & Veiligheid 2010-2013. Hierin stond het invoeren van een veiligheidssysteem op de voorgrond.

Borging •

Nu dat is ingevoerd gaat men zich richten op de verbeterpunten en het borgen hiervan.

Niet alleen op managers niveau maar ook op de werkvloer.

Ook de Medische Staf heeft aan dit beleid meegewerkt en zal betrokken blijven.

van beleid kwaliteit & veiligheid

De OR kan zich vinden in bovenstaande •

Het is in het belang van veilig werken zowel voor de cliënten als voor de medewerkers.

Lees meer over de OR op www.zorgsaam.org/ondernemingsraad/ondernemingsraad of volg ons op

12


PAGINA 13

Herstellen aan de Schelde

Waar gaat dit over? • •

Pilot herstellen aan de Schelde

• •

Na een pilot van 2,5 jaar waarin regelmatig met de medewerkers is geëvalueerd en bijgesteld, wil met dit concept structureel invoeren. Herstellen aan de Schelde betreft het verbreden van het zorgaanbod voor orthopedie; Patiënten van buiten Zeeuws-Vlaanderen en hun coaches verblijven in een hotel. Zo hoeven zij niet steeds heen en weer te reizen. Na een korte ziekenhuisopname zetten patiënten zetten hun revalidatie, in het hotel, voort onder begeleiding van de specialist, fysiotherapie en verpleegkundige van het ziekenhuis.

Wat blijkt uit de evaluatie? Structureel ingevoerd

Herstellen aan de Schelde leidt tot een optimale benutting van de beddencapaciteit.

Hierdoor stijgt de productie en dus ook de omzet.

De OR geeft positief advies •

Uit de evaluatie blijkt dat het een geslaagd project is.

Zowel de patiënt als het ziekenhuis heeft er voordeel bij.

Wat de OR betreft mag ZorgSaam meer reclame voor dit unieke concept maken.

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 13


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Wijziging werktijden afdeling Hotel

Aangevraagd via verkorte procedure (te vinden op i-portal) Medezeggenschap op de werkvloer.

Aanleiding Oplossing in overleg

Op CO bestaat er een dienst van 12.00 tot 13.00 uur die wordt verricht door één medewerkster die per 1 augustus met pensioen gaat.

Hoe opgelost? Men wil deze dienst binnen de huidige formatie opvullen.

Gevolg? •

met medewerkers

• • •

de werktijden (per toerbeurt) van 2 vaste medewerkers wijzigen. Zij werken nu van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 12.00 uur (incl. ½ uur pauze). Dit wordt van 07.00 tot 12.30 uur. Bij afwezigheid van beide medewerkers zal een andere medewerker van het team voedingsassistenten deze dienst waarnemen.

OR stemt in omdat hij ervan uit kan gaan dat het voorstel: Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ ondernemingsraad of

volg ons op 14

• • •

getoetst is aan de arbeidstijdenwet/arbeidstijdenbesluit; met de medewerkers is besproken in een werkoverleg; tenminste 2/3 van de medewerkers akkoord is.


PAGINA 15

Raad van Bestuur vraagt advies over

Profiel vertrouwenspersonen ZorgSaam

Doel van dit profiel? Het beschrijven van de rol en positie van vertrouwenspersonen in de organisatie.

Profiel vertrouwenspersonen ZorgSaam

Waarom? Om te voorkomen dat vertrouwenspersonen slechts met klachten worden geassocieerd. Zij hebben een bredere ondersteunende rol voor

medewerkers.

Mag een vertrouwenspersoon nog mee naar een gesprek? Dit mag maar een vertrouwenspersoon is uitdrukkelijk geen belangenbehartiger.

helder

De OR stemt in.

Lees meer over de OR op www.zorgsaam.org/ondernemingsraad/ondernemingsraad of volg ons op

15


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Scholingsprojecten thuis- en ouderenzorg

Aanleiding? • Kabinetsbeleid waardoor de verzorgingshuizen in hun huidige vorm verdwijnen; • Vergrijzing. Complexere zorg

vereist hoger gekwalificeerd personeel

Gevolgen? • De oudere zorgvrager blijft langer thuis wonen waardoor de thuiszorg zwaarder en intensiever wordt. • Verwachte toename van verpleeghuiszorg. • Organisatorische veranderingen in de thuiszorg, waarin gewerkt wordt met zelfsturende teams.

Behoefte aan • Hoger gekwalificeerd personeel.

Hoe opgelost? • Scholing van helpenden en verzorgenden tot verzorgende IG. • Scholing van verpleegkundigen tot wijkverpleegkundigen. • Zij hebben na scholing meer kans op een baan. De OR stemt in.

Besluitvorming door de Raad van Bestuur

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 16


PAGINA 17

Herziene regeling salariëring basis,-vervolg en tweede opleidingen in de zorg

Aanleiding? • Nu in de CAO Ziekenhuizen de aanloopschalen zijn afgeschaft, voldoet de Zorgbrede regeling die in 2010 met de OR is overeengekomen niet meer. CAO-Z noodzaakt tot

aanpassing salariëring leerlingen

Waarom? Het doel is om leerling medewerkers binnen de CAO Z uniformiteit en helderheid te bieden over salariëring als zij instromen in een vervolg-, of tweede opleiding in de zorg.

Wat houdt het in? • Bij afstuderen gaan zij horizontaal over naar de schaal van de functie waarvoor zij zijn opgeleid. • Zij ontvangen een externe periodiek omdat zij nu tijdens hun opleiding in hun oude schaal blijven i.p.v. direct ingeschaald te worden in de hogere schaal. • Leerlingen die nog niet in dienst zijn bij ZorgSaam ontvangen een andere vergoeding dan vermeld in de CAO-Z (97% van het bruto minimum (jeugd)loon). o ZorgSaam wil deze leerlingen tijdens de beroepsvoorbereidende periode een vergoeding bieden ter hoogte van het uurloon dat zij voor aanvang van de opleiding ergens anders verdienden. o Het betreft beroepen waarin schaarste heerst. o Na diplomering komen zij in dienst van ZorgSaam en vindt inschaling plaats op basis van het salaris dat de werknemer voor aanvang van de opleiding ontving. De OR geeft positief advies en heeft de Raad van Bestuur verzocht om deze regeling te laten ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2013.

17

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Structuurwijziging afdeling OK

Aanleiding? • De huidige structuur voldoet niet meer als gevolg van externe en interne ontwikkelingen. • Het hoofd OK is ook hoofd CSA geworden waardoor de grootte van de afdeling aanzienlijk is geworden. Nieuwe structuur OK

Speelt in op interne en externe ontwikkelingen

Waarom? • De rol van het hoofd OK wordt meer tactisch/strategisch en minder operationeel. • Daarbij komt dat de afdeling OK te maken heeft met diverse disciplines. • De zorgpaden noden tot nauwe samenwerking met andere afdelingen. • Dit zorgt voor een behoorlijke workload bij de teamleiders. Wat verandert er? • Er wordt een teamleider planning aangesteld die de diverse diensten met elkaar verbindt. • Deze teamleider houdt zich bezig met de OK planning op de middellange termijn en lange termijn en het optimaliseren van OK processen. De OR geeft positief advies

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 18


PAGINA 19

Wijziging openingstijden De Kajuit

Aangevraagd via verkorte procedure (te vinden op i-portal) •

Medezeggenschap op de werkvloer.

Aanleiding •

Oplossing in overleg •

Omdat de nadruk voor de Kajuit meer komt te liggen op welzijn i.p.v. 24 uurs toezicht, is het voorstel om de openingstijden aan te passen. De huidige openingstijden zijn van 8.30 tot 20.00 uur.

Hoe opgelost? •

De nieuwe tijden zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Gevolg? met medewerkers

• • •

De duur van de diensten wordt aangepast. Er worden minder medewerkers van het algemene team ingezet. Dit komt de continuïteit ten goede. Medewerkers van de Kajuit die uren tekort komen, kunnen elders worden ingezet.

OR stemt in omdat hij ervan uit kan gaan dat het voorstel: • • • Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ ondernemingsraad of

volg ons op 19

getoetst is aan de arbeidstijdenwet/arbeidstijdenbesluit; met de medewerkers is besproken in een werkoverleg; tenminste 2/3 van de medewerkers akkoord is.


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Ongevraagd advies OR op fusie ZorgSaam en Curamus Aanleiding? •

De Raad van Bestuur heeft besloten om het fusieproces voorlopig stil te zetten vanwege de ontwikkelingen in het ziekenhuis die op dit moment prioriteit behoeven boven fusie.

Wat vindt de OR? Visie OR op fusie ZorgSaam en Curamus

De fusie is voor zowel Curamus als voor ZorgSaam onontkoombaar.

Besluiten binnen beide organisaties dienen vanuit het gezamenlijke belang genomen te worden.

De fusie met Curamus zou kunnen helpen om een aantal problemen binnen de de VVT- sector te verhelpen.

De OR constateert ook dat het voor de ziekenhuissector van belang is om binnen haar eigen structuur aan de slag te kunnen gaan.

Wat adviseert de OR? •

De OR heeft de Raad van Bestuur geadviseerd om dit fusieproces op

Gezien de onverenigbaarheid van beide belangen binnen de huidige

korte termijn weer op te starten. structuur van ZorgSaam, adviseert de OR om een scherpere scheiding aan te brengen binnen de bestaande structuur. •

Wij denken hierbij aan een holdingstructuur waarbij cure en care als zelfstandige werkmaatschappijen hun eigen problematiek kunnen oplossen.

De cure werkmaatschappij gaat aan de slag met ontwikkelingen binnen haar werkgebied en de werkmaatschappij care richt zich op de inhoudelijke samenwerking en fusie met curamus.

De personele invulling dient ondergeschikt te zijn aan de visie en het belang van de organisatie. Huidige functie is niet bepalend voor de invulling van de toekomstige functie.

De invulling van de topstructuur dient als sluitstuk van dit proces beschouwd te worden.

Lees meer over de OR op www. zorgsaam.org/ondernemingsraad of volg ons op 20


PAGINA 21

Raad van Bestuur vraagt advies over

Herstructurering financiële administratie EAD Aanleiding •

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het financiële proces rondom de zorg.

Wat is eerder gerealiseerd? •

Er is een afdeling administratie en facturatie zorgproducten ziekenhuis opgezet.

Situatie nu •

Teamleiderlaag vervalt

De huidige afdeling financiële administratie bestaat uit 1 team met 3 managementlagen (manager financiën en control, hoofd financiële administratie en teamleider financiële administratie).

Doel • Het financiële proces moet goed op orde zijn om een •

financieel gezonde organisatie te blijven. De financiële afdeling hoort tijdig een goede financiële rapportage af te kunnen leveren, waarop ZorgSaam zijn (strategische) beslissingen kan baseren.

Hoe hierop inspelen? • Om het hele proces vloeiend te laten verlopen en om de bij de afdeling financiële administratie

• • •

lijnen kort te houden, is besloten om de teamleiderlaag bij het team financiële administratie te laten vervallen. De hiërarchische structuur wordt dan hetzelfde als bij de overige teams binnen de EAD. De huidige teamleider wordt senior administrateur. Hij vormt de schakel tussen de administratie en de stafmedewerkers EAD.

De OR geeft positief advies over het vervallen van de teamleiderlaag bij de financiële administratie.

www.zorgsaam.org/publicaties

Definitieve besluitvorming door Raad van Bestuur

21


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Instellen bereikbaarheidsdiensten afdeling IC

Aanleiding voorstel instellen bereikbare diensten OR stelt proef met verbeterd SMS alert voor

• • •

Het is lastig om de personeelsbezetting in het weekend rond te krijgen bij ziekte. Op een IC hoort bij ieder bed een zeker aantal verpleegkundigen. Tot nu toe waren het steeds dezelfde mensen die terugkwamen.

Wat vindt het personeel van deze voorgestelde maatregel? •

Zij staan hier niet achter het invoeren van bereikbare diensten en willen gezamenlijk tot een oplossing komen.

Wat is er al aan gedaan? •

Eerder is SMS- alert uitgeprobeerd maar niet met het gewenste resultaat.

Heeft men al bedden moeten sluiten? •

Het is nog geen enkele keer voorgekomen dat er patiënten zijn geweigerd.

De OR stemt niet in • • • •

Vanwege de precedentwerking en verhoogde personeelskosten. De OR vindt dat het team de gelegenheid moet krijgen om zelf tot een oplossing te komen. De OR vindt dat het SMS-alert verbeterd kan worden. En vraagt een evaluatie na een half jaar.

www.zorgsaam.org/publicaties Definitieve besluitvorming door de RvB

22


PAGINA 23

Raad van Bestuur vraagt advies over

Structuurwijziging afdeling Radiologie

Doel •

Betere informatievoorziening aan laboranten m.b.t. hun werkzaamheden;

Continuiteit van kennis en kwaliteit op de radiologietoestellen (modaliteiten).

Huidige situatie Continuïteit van kennis en kwaliteit

Laboranten wisselen veel over de toestellen.

Nu zijn de werkoverleggen gekoppeld aan een teamleider i.p.v. aan een modaliteit.

Dit betekent dat een laborant niet bij de werkoverleggen van alle modaliteiten aanwezig is.

Dit staat haaks op continuiteit en maakt verantwoordelijkheid voor één toestel lastig.

Hoe opgelost? •

De oplossing om de informatievoorziening van alle modaliteiten voor laboranten te borgen is op te lossen door de werkoverleggen niet teamgebonden te organiseren maar per radiologietoestel.

Twee keer per jaar is er een afdelingsbreed werkoverleg. Men wil gaan werken met keyusers (vakspecialisten). Zij worden gekozen op basis van competenties.

De keyuser van een modaliteit vormt samen met de teamleider en de betreffende radioloog de spil van de modaliteit.

Beter geborgd

De nu zo versnipperde kennis en informatie wordt zo gebundeld.

Voordelen van deze wijziging: •

Continuiteit van kennis en kwaliteit wordt geborgd, doordat er duidelijkheid is omtrent verantwoordellijkheden.

Een betere communicatiestructuur door werkoverleggen te koppelen aan modaliteiten en de bijbehorende radioloog.

Hierdoor zal de informatievoorziening efficienter worden omdat de werkoverleggen toegankelijk zijn voor alle medewerkers.

Een evenwichtige balans in de aandachtsgebieden van de teamleiders.

www.zorgsaam.org/publicaties 23

De OR geeft positief advies •

Onder voorwaarde dat de ATW/ATB gerespecteerd wordt.

De OR wenst een evaluatie na een half jaar.


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Raad van Bestuur vraagt advies over

verpleeghuiszorg Bachten Dieke, Vremdieke, Emmaus en Coensdike

Aanleiding •

Kabinetsplannen.

Het schrappen van de zorgzwaarte pakketten 1,2, 3 en op termijn ook 4.

Woonzorgcentra omgevormd tot

Wat is het gevolg hiervan voor de woonzorgcentra? De traditionele woonzorgcentra hebben hun langste tijd gehad.

Hoe wil ZorgSaam dit oplossen? • • •

woonzorgcentra met verpleeghuiszorg

De traditionele woonzorgcentra worden omgevormd tot een modern woonzorg-servicecentrum met verpleeghuiszorg. In Bachten Dieke zijn 24 plaatsen gestart. In de komende maanden is het de bedoeling dat de andere locaties samen 48 plaatsen realiseren.

Financiële gevolgen? Blijven binnen het budget.

OR adviseert positief onder voorbehoud dat instemmingsaanvragen die hieruit voortvloeien apart worden voorgelegd. De OR adviseert gebruik te maken van de expertise die binnen ZorgSaam aanwezig is. www.zorgsaam.org/publicaties

Definitieve besluitvorming door Raad van Bestuur

24


PAGINA 25

Raad van Bestuur vraagt advies over

samenvoeging team extramuraal Emmaus en team verpleging en verzorging

Aanleiding Inspelen op toekomstbestendige thuis- en ouderenzorg

Zorgsaam wil een toekomstbestendige thuis- en ouderenzorg inrichten die inspeelt op de sterke vergrijzing in de krimpende regio.

Hoe? •

De teams extramurale Verzorging Emmaus en Thuiszorg Verpleging en Verzorging IJzendijke worden samengevoegd.

De zorg in deze kern wordt op zo’n manier ingericht dat dit aansluit bij de landelijke ontwikkelingen in de zorg.

En er kan meer samenhang plaatsvinden in de zorgverlening naar cliënten.

Men werkt met cliëntverantwoordelijken.

Dit is conform de werkwijze van de Thuiszorg en past binnen de visie van meer zelfsturing voor teams.

Personele gevolgen? •

door samenvoeging teams extramurale verzorging Emmaus en Thuiszorg Verpleging en Verzorging

De werkzaamheden voor de Eerst verantwoordelijke verzorgenden (EVV-ers) vervallen.

Deze medewerkers worden boventallig. Op hen zal het sociaalplan van toepassing zijn.

OR adviseert positief met de volgende aandachtspunten: •

De OR is van mening dat een pilot in het algemeen heldere kaders dient te hebben. Dit was nu niet het geval.

Medewerkers moeten meegenomen worden in het proces. Dit vergt een goede voorbereiding.

Medewerkers dienen de tijd te krijgen om mee te groeien naar meer zelfsturing.

www.zorgsaam.org/publicaties

25


NIEUWSBRIEF VOOR MEDEWERKERS

Raad van Bestuur vraagt advies over

samenvoeging personeels- salarisadministratie en functioneel beheer

Aanleiding • De veranderende werkwijze die is ontstaan bij het overgaan • Samenvoeging teams

op het personeelsinformatiesysteem AFAS. Medewerkers krijgen andere taken en hebben elkaar meer nodig dan voorheen.

Wat is belangrijk? •

Het vooraf adequaat inrichten van AFAS om de administratie en externe en interne personeelsregelingen uit te kunnen voeren. Een goede samenwerking en aansluiting is nodig tussen management, personeelsfunctionarissen en medewerkers personeels- en salarisadministratie.

Wat wil men bereiken? •

Eén effectief en efficiënt team personeels- en salarisadministratie.

Hoe wordt dit geborgd? •

Men kiest ervoor om het team PSA te positioneren binnen P&M naast het team van personeelsfunctionarissen en medewerkers vitaliteit, verzuim en arbo.

Personele gevolgen? • • •

Door de samenvoeging van de teams wordt 1,5 fte aan leidinggevende uitgespaard. Door de wijziging van werkwijze als gevolg van AFAS wordt de formatie PSA verminderd met 4,25 fte. In totaal zal de formatie vanaf 2016, 5,75 fte lager zijn dan voorheen.

OR adviseert positief met aandacht voor de onrust op de afdeling. www.zorgsaam.org/publicaties

26

Definitieve besluitvorming door Raad van Bestuur


PAGINA 27

Raad van Bestuur vraagt advies over

coördinatie convenant medische technologie

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie • Sinds 1 januari 2013 moeten alle ziekenhuizen aan dit convenant voldoen. • Hierin staat welke maatregelen genomen moeten worden om veilige toepassing van medische technologie te borgen. Eisen • Er dient een heldere verantwoordelijkheidsstructuur te zijn. • Dat betekent dat er een eindverantwoordelijk portefeuillehouder voor medische technologie in de Raad van Bestuur dient te zijn. • Daarnaast moet er een coördinator medische technologie aangesteld worden die in de dagelijkse praktijk de linking-pin vormt tussen alle betrokkenen en verbeteringen initieert. • De beoogd coördinator medische technologie krijgt er een taak bij. Hij is reeds werkzaam als biomedisch technoloog. De OR adviseert positief Dit vloeit voort uit het convenant waaraan alle ziekenhuizen moeten voldoen.

www.zorgsaam.org/publicaties

Definitieve besluitvorming door Raad van Bestuur

27

OR Jaarverslag 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you