Page 1

‫‪….‬اگر انقل ب نمی شد‬ ‫مسلما اگر انقل ب نمی شد بسیاری از افرادی که امروز در‬ ‫صحنه های سیاسی و فرهنگی کشور می بینید دیگر قادر به‬ ‫خود نمائی به زور پول نفت و تلویزیون میلی حکومت اسلمی‬ ‫نبودند و برای کس ب درآمد و بدست آوردن یک لقمه نان؛ مجبور‬ ‫‪.‬به کار کردن وزحمت کشیدن می بودند‬


‫محمود امروز یک کارگر شریف شهرداری بود و با‬ ‫دو فرزند خود زندگی آرامی را سپری می کرد‬


‫جعفری و رادان‪ ،‬دوتن از اشرار معروف تهران توسط پلیس دستگیر می شدند‬


‫ضبط دزد معروف‪ ،‬احمد رضا رادان‪:‬‬


‫کردان سخت مشغول کار بود تا برای تحصیل در آکسفورد پول جمع کند‬


‫آقای علیرضا افتخاری‪:‬‬


‫‪:‬حسین شرف نداری با شغل شریف لبو فروشی‬


‫احمد جنتی مشغول به کار در‬ ‫موزه ملی بریتانیا‪ ،‬بخش اشیاء‬ ‫باستانی‬

If_no_revolution_in_Iran  

What happened to Iran if there was no revolution

Advertisement