Page 1


Odabir studija jedna je od najvažnijih odluka u životu, a početak studiranja razdoblje promjena koje vode razvoju karijere, otvaranju novih mogućnosti, upoznavanju novih životnih situacija. Ovo razdoblje života popraćeno je većim izazovima, naporima i odricanjima. Veleučilište u Bjelovaru najmlađe je veleučilište u Republici Hrvatskoj, a nastalo je na temeljima Visoke tehničke škole u Bjelovaru koja je osnovana 2007. godine. Veleučilište se ustrojava kao privatno veleučilište, a djeluje kao javna ustanova. Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja te ustrojava i izvodi sljedeće preddiplomske stručne studije u STEM području:

NAZIV STUDIJA

TRAJANJE STUDIJA I ECTS BODOVI

STRUČNI NAZIV

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKA

3 godine ( 6 semestara) 180 ECTS

Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

3 godine ( 6 semestara) 180 ECTS

Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva

3 godine ( 6 semestara) 180 ECTS

Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVO PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVO

Izbor jednog od ova tri studija, dobra je odluka studenata. Tomu u prilog svjedoči visoka zapošljivost naših završenih studenata, nagrade i priznanja koja osvajaju na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Studenti koji su završili studij na Veleučilištu u Bjelovaru zapošljavaju su u renomiranim poduzećima i ustanovama i/ili nastavljaju obrazovanje na diplomskim i doktorskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Zadaća je zaposlenika Veleučilišta pomoći studentima svim svojim stručnim i znanstvenim kompetencijama te ljudskim osobinama da što kvalitetnije i uspješnije dođu do cilja. U svojim nastojanjima trebamo podršku i razumijevanje studenata te ih potičemo na neposrednu komunikaciju s Upravom i nastavnicima. Zajedničkim naporima doprinijet ćemo osobnom postignuću studenata, ali i razvoju ustanove. U strogom centru grada, a istovremeno mirnom i sigurnom okruženju na udaljenosti od 80 km od glavnog grada studenti mogu studirati u suvremeno opremljenim nastavnim prostorima i laboratorijima. Uz suvremenu izvedbu nastave, na Veleučilištu djeluje Studentski poduzetničkotehnološki inkubator u kojem studenti u izvannastavnim aktivnostima stječu dodatna znanja iz novih tehnologija i poduzetništva. Naši studenti sudjeluju u međunarodnoj razmjeni: dio obrazovanja i/ili stručne prakse mogu odraditi na nekom od partnerskih učilišta ili poduzeća u Europi. Studiranje na Veleučilištu u Bjelovaru garancija je za uspjeh u životu!!!

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

2


Preddiplomski stručni studij Mehatronika multidisciplinarni je studij. Objedinjuje stručna i znanstvena polja strojarstva, elektrotehnike, elektronike i informatičke tehnologije, uvažavajući temeljne zakonitosti i praktična iskustva koja se tijekom studija nadopunjuju novim spoznajama i razvojno-tehnološkim dostignućima. Preddiplomski stručni studij Mehatronika osposobljava studente za samostalan rad za niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih tehnologija. Osobe koje završe ovaj stručni studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti zapošljavanje u izuzetno širokom segmentu tržišta. Opće kompetencije:  Primjena matematičkih i fizikalnih zakonitosti na inženjerske probleme.  Korištenje stranog jezika u stručnoj literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji.  Primjena načela poslovne komunikacije u okviru struke: prepoznavanje potreba klijenata, predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i nestručnoj publici.  Otvorenost za stjecanje novih znanja, vještina, sposobnosti i odgovornosti.  Prilagodljivost radu u projektnim timovima.  Identifikacija, modeliranje i rješavanje inženjerskih problema.  Usklađivanje inženjerskih aktivnosti s potrebama korisnika proizvoda i usluge.  Fleksibilnost i prilagodljivost u iznalaženju tehničkih rješenja uz poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke.  Korištenje tehnika, vještina i suvremenih alata neophodnih za inženjersku praksu.  Kritičko vrednovanje stručnih činjenica, pojmova, postupaka, principa i teorija u području mehatronike. Stručne kompetencije:  Prepoznavanje i predlaganje adekvatnih vrsta materijala i postupaka strojne obrade kod izrade mehatroničkih sustava.  Dimenzioniranje i odabir standardiziranih elemenata precizne mehanike, strojnih elemenata i sklopova u postupku izrade različitih mehanizama.  Konstruiranje strojnih elemenata, sklopova i mehanizama u skladu sa zakonitostima čvrstoće i deformacija, kinematike i dinamike.

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

3


 Upravljanje uređajima, sklopovima, mehanizmima i strojevima u procesu transporta čvrstih materijala i u procesu distribucije plinovitih i tekućih medija.  Poznavanje principa rada elektroničkih i elektromehaničkih pretvarača.  Analiza ponašanja mehatroničkih sustava modeliranjem i simuliranjem.  Projektiranje elektroničkih uređaja s mikroračunalima i izrada programskih rješenja mikroračunala.  Izrada 2D tehničke dokumentacije i konstruiranje 3D modela mehatroničkih sustava.  Proračunavanje parametara regulatora za regulaciju različitih tehničkih procesa.  Projektiranje i primjena hidrauličkih i pneumatskih sustava u mehatronici.  Programiranje programirljivih logičkih kontrolera pomoću aktualnih platformi i programskih jezika.  Odabir i povezivanje senzora, aktuatora, mikroračunala, programirljivih logičkih kontrolera i popratne opreme za automatizaciju proizvodnih procesa.  Poznavanje načela sustava osiguranja kvalitete u mehatronici.  Programiranje CNC strojeva, CAD/CAM sustava i upravljanje fleksibilnim obradnim sustavima.  Programiranje, analiziranje, simuliranje i demonstriranje rada robota i planiranje trajektorije robotskih manipulatora.  Održavanje mehatroničkih sustava.  Integriranje računala s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu.  Poznavanje principa rada obnovljivih izvora energije.  Prepoznavanje i rješavanje problema u proizvodnom procesu povezanih s mehatroničkim elementima, sklopovima ili uređajima.  Planiranje, praćenje i kontroliranje proizvodnje elemenata mehatroničkih sustava. Stručni naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/ka mehatronike Voditelj preddiplomskog stručnog studija Mehatronika: Zoran Vrhovski, v.pred. e-mail: zvrhovski@vub.hr

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

4


1. godina 1. semestar

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Matematika 1

30

45

0

ECTS BODOVI 7

Osnove inženjerskog proračuna

0

30

0

2

Osnove elektrotehnike

30

45

0

7

IT i primjena Tehnički materijali Komunikacijske vještine Tehnički engleski jezik 1

15 30 15 15

30 30 30 30

0 0 0 0

4 5 3 2

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

0

30

0

0

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Matematika 2

30

45

0

ECTS BODOVI 7

Primjena matematičkih programskih alata

0

30

0

2

Osnove mehanike

30

45

0

7

Elektroničke komponente i sklopovi Osnove programiranja Tehnička dokumentacija Tehnički engleski jezik 2

30 20 15 15

30 30 30 30

0 0 0 0

5 4 3 2

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

0

30

0

0

2. semestar

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

5


2. godina 3. semestar

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Senzori

30

30

0

ECTS BODOVI 6

Digitalna tehnika

30

30

0

6

Elementi precizne mehanike

30

45

0

6

Signali i sustavi

30

30

0

5

Osnove mehaničkih operacija Tehnički engleski jezik 3

30 15

15 30

0 0

5 2

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Mikroračunala

15

30

0

ECTS BODOVI 4

Mehanizmi

15

30

0

4

Automatsko upravljanje

30

30

0

6

Termodinamika i mehanika fluida

30

30

0

5

Elektromehanički i elektronički pretvarači Proizvodne tehnologije Tehnički engleski jezik 4

30 30 15

15 30 30

0 0 0

4 5 2

4. semestar

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

6


3. godina 5. semestar

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Računalno vođenje i upravljanje procesima

30

30

0

ECTS BODOVI 5

Pneumatika i hidraulika

30

30

0

5

Robotizacija

30

30

0

5

Upravljanje kvalitetom

15

15

0

3

Labview grafičko programiranje Stručna praksa 1

30 0

30 80

0 0

5 3

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

Automatizacija strojeva i uređaja 1

15

30

0

ECTS BODOVI 4

Virtualno oblikovanje mehatroničkih sustava

15

30

0

4

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Održavanje mehatroničkih sustava

30

15

0

ECTS BODOVI 4

Stručna praksa 2

0

140

0

5

Završni rad

0

0

120

9

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

Automatizacija strojeva i uređaja 2

15

30

0

ECTS BODOVI 4

Proizvodnja podržana računalom

15

30

0

4

Konstruiranje 3D modeliranjem

15

30

0

4

Suvremeni proizvodni postupci

15

30

0

4

Obnovljivi izvori energije

15

30

0

4

6. semestar

Studenti u 5. semestru izabiru jedan izborni predmet, a u 6. semestru izabiru tri izborna predmeta.

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

7


Studijski program preddiplomskog stručnog studija sestrinstva usklađen je sa zahtjevima obrazovanja za regulirane profesije u području zdravstva, a koje je Europska unija propisala Direktivom 2005/36/EC i Direktivom 2015/55/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u reguliranim profesijama. „Zdravstvena njega je pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje.“ V. Henderson Stečena znanja:  Sveobuhvatno poznavanje znanosti na kojima se temelji opća zdravstvena njega, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja.  Poznavanje naravi i etike struke te općih načela zdravlja i zdravstvene njege.  Odgovarajuće kliničko iskustvo stečeno pod nadzorom kvalificiranog sestrinskog osoblja i na mjestima na kojima su broj kvalificiranog osoblja i oprema primjereni za zdravstvenu njegu pacijenta.  Sposobnost sudjelovanja u praktičnom osposobljavanju zdravstvenog osoblja i iskustvo u radu s tim osobljem.  Iskustvo u zajedničkom radu s članovima ostalih profesija u zdravstvenom sektoru. Kompetencije: 

Sposobnost samostalnog uspostavljanja dijagnoze potrebne zdravstvene njege koristeći trenutačno teoretsko i kliničko znanje te planiranja, organiziranja i pružanja zdravstvene njege prilikom liječenja pacijenata.  Sposobnost zajedničkog rada s drugim dionicima u zdravstvenom sektoru, uključujući sudjelovanje na praktičnom osposobljavanju zdravstvenog osoblja.  Sposobnost usmjeravanja pojedinaca, obitelji i skupina prema zdravom načinu života i skrbi o sebi  Sposobnost samostalnog pokretanja trenutačnih mjera za spašavanje života te provođenja mjera u kriznim i opasnim situacijama. STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

8


Sposobnost samostalnog davanja savjeta, uputa i podrške osobama kojima je potrebna njega i njihovim bližnjima.  Sposobnost samostalnog osiguravanja kvalitete i procjenjivanja zdravstvene njege  Sposobnost sveobuhvatne stručne komunikacije i suradnje s pripadnicima drugih profesija u zdravstvenom sektoru.  Sposobnost analize kvalitete njege radi poboljšanja vlastite stručne prakse medicinske sestre odgovorne za opću njegu. Stručni naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva Voditeljica preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo: Đurđica Grabovac, pred. e-mail: dgrabovac@vub.hr

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

9


1. godina 1. semestar

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Filozofija i etika u sestrinstvu

30

0

15

ECTS BODOVI 2

Osnove medicinske kemije i biokemije

15

5

5

1

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

20

0

0

2

Anatomija

30

20

0

3

Fiziologija Mikrobiologija s parazitologijom Osnove zdravstvene njege 1 Proces zdravstvene njege 1

30 20 0 30 15 0 30 100 15 30 115 15

3 3 5 5

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

30

0

0

2

Uvod u opće kliničke vještine

10

75

0

3

Strani jezik

0

0

15

1

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Informatika u zdravstvenoj njezi Komunikacijske vještine Farmakologija

15 15 30

30 15 15

0 0 0

Osnove zdravstvene njege 2

10 125 10

5

Proces zdravstvene njege 2 Dijetetika Kliničke vježbe zdravstvene njege I Intrahospitalne infekcije Strani jezik

20 125 15 30 15 15 0 150 0 10 75 0 0 0 15

6 3 5 3 1

2. semestar

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

ECTS BODOVI 2 2 3

10


2. godina 3. semestar V

S

ECTS BODOVI 2 2 2 6 2 1 4 2 3 2

OBVEZNI PREDMETI

P

Patofiziologija Patologija Ginekologija i porodništvo Zdravstvena njega majke i novorođenčeta Interna medicina Infektologija Zdravstvena njega odraslih I/III Sociologija zdravlja Higijena i epidemiologija Zdravstvena psihologija

30 0 0 30 10 0 30 0 0 25 140 5 30 0 0 15 0 0 30 75 10 30 0 15 30 15 15 30 15 0

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

Mentalna higijena i osnove psihoterapije

10

40

0

ECTS BODOVI 2

Zbrinjavanje rana

10

40

0

2

Kulturološki aspekti u zdravstvenoj njezi Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama Uvod u hrvatski znakovni jezik

10

40

0

2

10

40

0

2

10

40

0

2

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Pedijatrija Zdravstvena njega djeteta Neurologija Dermatologija Zdravstvena njega odraslih I/IV Javno zdravstvo Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi Kliničke vježbe zdravstvene njege II

30 0 0 40 150 10 15 0 0 15 0 0 15 90 10 30 15 0

4. semestar

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

ECTS BODOVI 2 7 1 1 4 3

30

70

15

4

0

120

0

4

11


IZBORNI PREDMETI

P

V

S

Terapija boli

10

40

0

ECTS BODOVI 2

Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu

10

40

0

2

10

40

0

2

10

40

0

2

P

V

S

ECTS BODOVI

15

50

0

3

30 10 10 30 30 15 20 30

0 0 0 55 0 70 60 75

0 0 0 0 0 5 5 15

2 1 1 3 2 3 3 4

15

30

10

2

30

55

15

4

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

10

50

0

ECTS BODOVI 2

Sestra u neurološkoj dijagnostici Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima Dijabetološka dijetoterapija

10

50

0

2

10

50

0

2

10

50

0

2

U 3. i 4. semestru studenti upisuju po dva izborna predmeta. 3. godina 5. semestar OBVEZNI PREDMETI Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje Kirurgija, traumatologija i ortopedija Oftalmologija Otorinolaringologija Zdravstvena njega odraslih II/V Psihijatrija i mentalno zdravlje Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 Zdravstvena njega u kući Zdravstvena njega starijih osoba Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

12


6. semestar OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Zdravstvena njega odraslih II/VI Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 2 Palijativna zdravstvena njega Zdravstvena njega u zajednici Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja Kliničke vježbe zdravstvene njege III Završni rad

10 10 10 25

95 70 40 90

10 0 5 5

ECTS BODOVI 4 3 2 4

30

15

15

3

0 0

150 100

0 0

5 5

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

Osnove instrumentiranja u kirurgiji

10

50

0

ECTS BODOVI 2

Zdravstvena njega bolesnika sa stomama

10

50

0

2

Zdravstvena njega ovisnika

10

50

0

2

Suvremene spoznaje o dojenju Primjena sadrenog zavoja u konzervativnom liječenju

10

50

0

2

10

50

0

2

U 5. semestru studenti upisuju jedan izborni predmet, a u 6. semestru studenti upisuju dva izborna predmeta.

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

13


Preddiplomski stručni studij Računarstvo osigurava visoko kvalitetno obrazovanje stručnih prvostupnika inženjera računarstva koji su stečenim kompetencijama spremni za izazove brzorastućeg ICT sektora kao i za svakodnevno učenje i svladavanje novih tehnologija. U programu studija nalaze se aktualni sadržaji iz područja računarstva koji se u velikoj mjeri podudaraju s renomiranim sličnim studijima kod nas, ali i u inozemstvu. Vrhunski predavači s višegodišnjim iskustvom u privatnom sektoru osiguravaju visoku razinu praktičnosti nastave. Nastojimo osigurati brojna gostujuća predavanja renomiranih predavača iz privatnog sektora kao i prakse u renomiranim ICT tvrtkama što znatno olakšava pronalazak posla odmah nakon završetka studija. Stručni prvostupnici će završetkom preddiplomskog stručnog studija Računarstvo dobiti sva potrebna temeljna znanja za konkurentan nastup na hrvatskoj i međunarodnoj ICT sceni. Opće kompetencije:         

Sposobnost pisane i usmene komunikacije u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji. Predstavljanje informacija, ideja, prepoznavanje i rješavanje problema, pregovaranje u poslovnoj komunikaciji. Korištenje multimedijske tehnologije za pronalaženje, primanje, pohranjivanje, proizvodnju, predstavljanje i razmjenu informacija. Korištenje engleskog jezika u literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji. Primjena znanja matematike na inženjerske probleme. Poznavanje osnova poslovanja poduzeća uključujući planiranje, organizaciju i upravljanje. Prilagodljivost radu u grupi i timu u različitom, promjenjivom okruženju. Prepoznavanje važnosti tjelesne aktivnosti i utjecaja na antropološka obilježja. Primjena društvene i etičke odgovornosti u profesionalnom radu.

Stručne kompetencije:     

Primjena temeljnih načela i metoda računalne znanosti na različita područja primjene. Primjena temeljnih matematičkih i znanstvenih spoznaja u prepoznavanju, rješavanju i testiranju različitih računalnih problema. Dizajn, izrada i testiranje računalnih programa te izrada prateće dokumentacije za rješavanje računalnih problema. Analiza i usporedba alternativnih rješenja za računalne probleme. Izrada i primjena programskih rješenja koji zadovoljavaju specifične zahtjeve

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

14


korisnika. Primjena naprednih algoritamskih i matematičkih koncepata na dizajn i analizu softvera uz uvažavanje pravnih i sigurnosnih pitanja te odgovornosti računalnog sustava.  Integriranje računala s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu.  Izrada i primjena programskih rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve poslovnog sektora. 

Stručni naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/ka računarstva

Voditelj preddiplomskog stručnog studija Računarstvo: dr.sc. Alan Mutka e-mail: amutka@vub.hr

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

15


1. godina 1. semestar OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Matematika 1

30

45

0

ECTS BODOVI 7

Osnove inženjerskog proračuna

0

30

0

2

Osnove elektrotehnike i elektronike

30

30

0

6

IT i primjena

15

30

0

4

Uvod u programiranja Komunikacijske vještine Tehnički engleski jezik 1

30 15 15

30 30 30

0 0 0

6 3 2

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

0

30

0

0

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Matematika 2

30

45

0

ECTS BODOVI 7

Primjena matematičkih programskih alata

0

30

0

2

Uvod u računalne mreže

30

30

0

6

Uvod u Linux

30

30

0

6

Programski jezik C Tehnički engleski jezik 2 Tjelesna i zdravstvena kultura 2

30 15 0

45 30 30

0 0 0

7 2 0

2. semestar

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

16


2.godina 3. semestar OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Digitalna tehnika

30

30

0

ECTS BODOVI 6

Objektno orijentirano programiranje

30

30

0

5

Algoritmi i strukture podataka

30

30

0

6

Baze podataka

30

30

0

5

Signali i sustavi Tehnički engleski jezik 3

30 15

30 30

0 0

6 2

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Arhitektura računala

15

30

0

ECTS BODOVI 4

Programsko inženjerstvo

30

15

0

4

Operacijski sustavi

30

15

0

5

Osnove programskoj jezika JAVA

30

30

0

6

C# programiranje 1 Sigurnost računala i podataka Tehnički engleski jezik 4

30 30 15

30 15 30

0 0 0

5 4 2

4. semestar

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

17


3.godina 5. semestar OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

C# programiranje 2

30

30

0

ECTS BODOVI 6

Web programiranje 1

30

30

0

6

Programiranje mobilnih aplikacija

30

30

0

6

LabVIEW grafičko programiranje

30

30

0

5

Stručna praksa 1

0

0

10

3

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

Osnove poduzetništva

30

30

0

ECTS BODOVI 4

Poslovne financije

30

30

0

4

Računarski i robotski vid

30

30

0

4

OBVEZNI PREDMETI

P

V

S

Web programiranje 2

30

30

0

ECTS BODOVI 6

Stručna praksa 2

0

0

10

5

Završni rad

0

0

0

11

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

Mrežno programiranje

30

15

0

ECTS BODOVI 4

Računalna grafika

30

15

0

4

Financijske institucije i tržišta

30

15

0

4

Ekonomika bankarstva

30

15

0

4

6. semestar

Studenti u 5. semestru izabiru jedan izborni predmet, a u 6. semestru izabiru dva izborna predmeta.

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

18


Pravo prijave za upis na pojedini preddiplomski stručni studij Veleučilišta u Bjelovaru imaju osobe s prethodno završenom odgovarajućom srednjom školom u trajanju od 4 (četiri) ili 5 (pet) godina i koje ispunjavaju uvjete propisane Natječajem za upis studenata. Pristupnici ostvaruju pravo upisa na stručni studij u okviru upisnih kvota koje donosi Stručno vijeće. Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Veleučilište u Bjelovaru, a objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Veleučilišta, Središnjem nacionalnom prijavnom uredu AZVO-a (https://www.postanistudent.hr/Ucilista/Default.aspx), a može se objaviti i u javnom tisku. Upis je u okviru upisnih kvota, moguće ostvariti na sljedeće načine: a) upis na redoviti studij ostvaruje se isključivo putem sustava državne mature b) upis na izvanredni studij moguće je ostvariti na dva načina: • putem prijave predane Središnjem prijavnom uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, pri čemu pristupnik može, ali nije obavezan, položiti ispite državne mature • putem prijave predane u Studentsku službu. Upis na studije na Veleučilištu u Bjelovaru temelji se na bodovanju uspjeha iz srednje škole i na temelju kriterija određenih Pravilnikom o razredbenom postupku. Pravo upisa na stručni studij ostvaruju pristupnici koji su prešli razredbeni prag i ostvarili dovoljan broj bodova za upis, a prema objavljenoj rang listi pristupnika ili putem objavljenih rezultata državne mature središnjeg prijavnog ureda AZVO RH (www.postanistudent.hr). Pristupnici koji ostvare pravo upisa na studije koje provodi Veleučilište samostalno, a ne upišu se prema objavljenom rasporedu upisa u zadanom vremenu, gube pravo upisa, a to pravo stječe sljedeći pristupnik na listi koji je prešao razredbeni prag. Studenti koji su upisali studijske programe u Republici Hrvatskoj , a kojima od posljednjeg testiranja semestra nije prošlo više od 10 godina mogu ostvariti upis putem zamolbe za prijelaz ukoliko zadovoljavaju uvjete određene Odlukom o uvjetima prelaska studenata i ukoliko Povjerenstvo nadležno za upise donese odluku kojom se dozvoljava upis/prijelaz. Informacije o načinu upisa putem prelaska s drugog visokog učilišta mogu se naći na internet stranicama Veleučilišta http://vub.hr/prelazak-s-drugih-ucilista/. Cijena školarine za redovite studente je 7.500,00 kn, a za izvanredne studente 10.500,00 kn.

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

19


Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru:

dr. sc. Zrinka Puharić e-mail: zpuharic@vub.hr

Prodekanica za razvoj:

mr.sc. Tatjana Badrov e-mail: tbadrov@vub.hr 043/241-191

Prodekan za nastavu i studente:

Zoran Vrhovski, mag.ing.el.techn.inf. e-mail: zvrhovski@vub.hr 043/241-185

Tajnica Veleučilišta:

Zdravka Bilić, spec. admin. publ. e-mail: zbilic@vub.hr 043/241-191

Studentska služba:

Anita Lončar, spec. admin. publ. Vesna Purković, mag. oec. e-mail: referada@vub.hr 043/241-201

Računovodstvo:

Renata Horn, dipl. oec. e-mail: rhorn@vub.hr 043/241-201

Knjižnica:

Mirjana Bučar, dipl. knj. e-mail: mbucar@vub.hr 043/220-578

Web stranica:

www.vub.hr

Facebook

Youtube kanal

LinkedIn

Kontakti nastavnika se mogu pronaći na Internet stranicama: MEHATRONIKA http://vub.hr/nastavnici-mehatronika/ SESTRINSTVO http://vub.hr/nastavnici-sestrinstvo/ RAČUNARSTVOhttp://vub.hr/nastavnici-racunarstvo/

STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

20


STUDENTSKI VODIČ VELEUČILIŠTA U BJELOVARU

21

Studiraj na veleučilištu u bjelovaru  
Studiraj na veleučilištu u bjelovaru  
Advertisement