Page 1

РАЗВОЕН ПРОЕКТ

МАЛИ МОНТАЖНИ ЧЕЛИЧНИ МОСТОВИ Презентација: д-р Златко Симоновски проф.д-р Тихомир Николовски


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Две ГЛАВНИ ПРИЧИНИ за развој на проектот: 

Брзо е ефикасно отстранување на последиците од елементарните непогоди, како ТРАЈНО РЕШЕНИЕ

Запирање, или барем подобрување на неповолните демографски процеси во планинските и руралните подрачја.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Потреба: 

Добри и сигурни врски на населените места во планинските и руралните подрачја со мрежата на јавни патишта и со центрите за снабдување, образование, здравство, јавна администрација итн.

Дополнително, за пешачки и лесен моторен сообраќај во урабанизирани населби и градови за премостување на помали водени токови.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Каде можат да се лоцираат: 

Преку длабоки суводолици, суводолици порои, помали реки и потоци итн. во планински и рурални подрачја,

Во рекреациони центри, национални паркови, резервати, туристички подрачја, паркови итн,

Преку помали водени токови во урбанизирани населби и градови, Практично секаде каде што постои трајна потреба за пешачки и лесен моторен сообраќај.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Концепт на проектот: 

Природните препреки во планинските и руралните подрачја имаат мала широчина. Доволни се мостови со распони од 10,0 до 25,0m.

Еднораспонски мостови, без средни столбови заради опасноста од нивното поткопување во нерегулирани корита.

Ниска фреквенција на моторниот сообраќај. Со корисна широчина од 2,50m се обезбедува пешачки и еднонасочен моторен сообраќај за возила со осовински притисок од 2х5,0 тони.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Предности (1): 

Мала вкупна тежина: - сса 2,5 тони за распон L=10,0m - cca 10,0 тони за распон L=25,0m

Maксимална транспортабилност: - За распони до L=15,0m во едно парче, - За распони од 17,5m до 25,0m со комбинирање на модули М1=15,0m, M2=5,0m и M3=2,5m

Maла габаритна широчина (помала од 3,0m), овозможува транспорт со придружба без асистенција на сообраќајната полиција.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Предности (2): 

Брза и едноставна монтажа на комплетно готови антикоризионо заштитени конструкции - за 1 до 2 дена врз претходно изведени армирано бетонски крајни столбови

Комплетна изградба и завршување на работите на секој мост во рок од 15 до 28 дена Добра заштита од корозија, соодветна за ограничените услови за редовно одржување особено во планинските и руралните подрачја.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф1: Комплетни мостови од еден дел Попречен пресек во поле

284 158 100

2х158

100.140.5 07 2 780 /2=1390

4х158 2580 2 680

100

1270

140

02

1,5% 2cm

Лиен асфалт 3cm Бетон 8+4cm Профилиран лим F38/158 s=0,8mm Попречен носач

100

140 120 30

Moжданици (конектори) за спрегање на попречните носачи 7Ф16...90/носач. Бетонски надслој min 30mm

50

100 .1 00. 5 04

B=2500mm

140

80 .8 0. 4 06

1270

40

70

1390

10 80 50

90

600 1100

(лево: поглед кон дијагонали, десно: поглед кон вертикали)

140 150 200 290

90

1 00.140 .5

50

200

50

100

140.100.5 01


Тип Ф1-10.0: Мала Река Констр. =2,40тони Koл.плоча=2,8m3 Асфалт=28m2

0

1

2

3

4

3'

2'

1'

0'

Н=1,27m

Развоен проект: Мали челични монтажни мостови

Тип Ф1-12.5: Драгор Констр. =2,90тони Koл.плоча=3,3m3 Асфалт=33m2

0

1

2

3

4

5

4'

3'

2'

1'

0'

Н =1,27m

L=8x1,25=10,0m

Тип Ф1-15.0: Радика Констр. =3,90тони Koл.плоча=3,3m3 Асфалт=33m2

0

1

2

3

4

5

6

5'

4'

L=12x1,25=15,0m

3'

2'

1'

0'

Н=1,27m

L=10x1,25=12,5m


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2: Адаптабилни / модуларни мостови

140 2850 2990

2000

1 4 0 120

290

30

Лиен асфалт 3cm Бетон 8+4cm Профилиран лим F38/158 s=0,8mm Попречен носач

150

1100

2 5 00+П

2140

150

750

Попречен пресек

140


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2: Монтажни модули

Модул М1 L=15,0m

Модул М2 L=5,0m

Модул М3 L=2,5m


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М1-2: L=15,0m (Lo=14,84m)

Модул М1 L=15,0m

Констр. =6,50тони Koл.плоча=4,4m3 Асфалт=44m2

Се предвидува САМО КАКО ОСНОВЕН МОДУЛ за адаптабилните мостови. Предност има Тип Ф1-15,0: Радика


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М1-1+М3: L=17,5m (Lo=17,34m)

Модул М1 L=15,0m

Констр. =8, 0тони Koл.плоча=5,2m3 Асфалт=52m2

Модул М3 L=2,5m


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М1-1+М2: L=20,0m (Lo=19,84m)

Модул М1 L=15,0m

Констр. =8,90тони Koл.плоча=5,9m3 Асфалт=59m2

Модул Модул М3 М2 L=5,0m L=2,5m


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М3+М1-0+М2: L=22,5m (Lo=22,34m)

Модул М3 L=2,5m

Модул М1 L=15,0m Констр. =10,30тони Koл.плоча=6,6m3 Асфалт=66m2

Модул М2 L=5,0m


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М2+М1-0+М2: L=25,0m (Lo=24,84m)

Модул Модул М2 М3 L=2,5m L=5,0m

Модул М1 L=15,0m Констр.=11,0тони Koл.плоча=7,4m3 Асфалт=74m2

Модул М2 L=5,0m


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Динамика на изведување на работите (1): 

ПРЕТХОДНИ РАБОТИ: - Избор на локацијата на мостот, - Оценка или испитување на геотехничките карактеристики и носивоста на тлото, - Геодетско снимање на профилот, - Дефинирање на типот и распонот на мостот, - Изработка и ревизија на Основниот проект за крајните АБ столбови, - Одобрение за градење


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Динамика на изведување на работите (2): 

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ: - Ископ, армирање и бетонирање на Прва фаза на крајните АБ столбови, - Паралелно, изработка на челичната конструкција во работилница 7-15 дена

ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА - Веднаш по созревањето на бетонот, транспорт и монтажа на комплетно изработен мост 1-3 дена


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Динамика на изведување на работите (3): 

БЕТОНСКИ РАБОТИ: - Армирање и бетонирање на коловозната плоча, - Армирање и бетонирање на Втора фаза на крајните АБ столбови - Оформување на дилатациони фуги - Евентуално, поправка на оштетена антикорозиона заштита мостот 3 дена


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Динамика на изведување на работите (4): 

ОСТАНАТИ И ЗАВРШНИ РАБОТИ: - Веднаш по созревањето на бетонот, асфалтирање, уредување на приодите, поставување на сообраќајни знаци, расчистување на локацијата 3-7 дена

ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА МОСТОТ: - Технички прием и пуштање на мостот во сообраќај ОД ОТПОЧНУВАЊЕТО НА РАБОТИТЕ 15-28 дена


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови АНИМАЦИЈА НА ИЗГРАДБАТА:


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Прелиминарни цени на готови мостови: 

Тип Ф1: Комплетни мостови од еден дел: - Тип Ф1-10,0: L=10,0m 10.000 Еур - Тип Ф1-12,5: L=12,5m 12.500 Еур - Тип Ф1-15,0: L=15,0m 15.000 Еур

Tип Ф2: Адаптабилни – модуларни мостови: - Тип Ф2/М1-1+М3: L=17,5m 17.500 Еур - Тип Ф2/М1-1+М2: L=20,0m 20.000 Еур - Тип Ф2/М3+М1-0+М2: L=22,5m 22.500 Еур - Тип Ф2/М2+М1-0+М2: L=25,0m 25.000 Еур


ВО СВЕТОТ НА ЧЕЛИКОТ

БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Mali montazni celicni mostovi  

Razvoen proekt za adaptibilni mostovi za pesacki i lesen paten soobrakjaj so korisna sirocina 2,5 m

Mali montazni celicni mostovi  

Razvoen proekt za adaptibilni mostovi za pesacki i lesen paten soobrakjaj so korisna sirocina 2,5 m