Page 1


КУЌА ВО ПРИРОДА ПРЕУБАВИТЕ ЛОКАЦИИ ВО ОКОЛИНАТА НА СКОПЈЕ СТАНУВААТ СЕ ПОПРИВЛЕЧНИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ЗОВРИЕНИОТ ГРАД.


МАРКОВ МАНАСТИР - С.Соње - Скопје Фотографија - Име Презиме

Купивме стара куќа во околината на Скопје. Идејата ни е да ја адаптираме во куќа за одмор.

Би го реновирале покривот и би го искористиле подпокривниот простор за живеење. Заедно со приземјето, куќата треба да содржи две спални, родителска и детска, бања, дневна соба, трпезаија и кујна. Напоменануваме дека куќата е сместена на кос терен. Влезот е од источната страна.

Молиме за совет како да ги реализираме овие наши идеи. Купивме стара куќа во околината на Скопје. Идејата ни е да ја адаптираме во куќа за одмор. Би го реновирале покривот и би го искористиле подпокривниот простор за живеење. Заедно со

приземјето, куќата треба да содржи две спални, родителска и детска, бања, дневна соба, трпезаија и кујна. Напоменануваме дека куќата е сместена на кос терен.

Семејство од Скопје


ТЕМА НА БРОЈОТ - Куќа во природа Преубавите локации во околината на Скопје стануваат се попривлечни за жителите на зовриениот град. Идеално решение, со оглед на конфигурацијата на теренот, поставеноста на влезот и вашата идеја за реконструкција на покривот, би било куќата да се организира во две нивоа. Приземјето би го содржело влезниот хол, спалните соби и скалишниот простор кој би водел на подпокривот. Таму има можност за организирање на дневна соба, кујна и трпезарија која со тераса би излегувала на терен. Подпокривниот простор нуди особени доживувања и можности за оригинални решенија на деталите во ентериерот. Во дневниот простор каминот го надополнува пријатниот амбиент, а терасата пред трпезаријата која е во ниво на теренот, нуди можности за јадење на отворено под распната тенда од светол материјал, на едноставна маса со клупи без потпирка и прекрасен поглед. Ентериерот бара минимален мебел, дрвена маса и столови. Деталите

се битни за нијансирање на атмосферата. Декоративните перничиња се секогаш добредојдени како и украсните садови, шољи, чинии, свеќи и цвеќе. Локалното градителско наследство треба да влијае на изгледот на куќата како во екстериерот, така и во ентериерот. Едноставната архитектура на куќата во која доминира чистотата на линиите, формите и материјалите, со својата ненаметливост треба да се интегрира со природното опкружување и со него да создава хармонична целина. Преубавите локации во околината на Скопје стануваат се попривлечни за жителите на зовриениот град. реконструкција на покривот, би било куќата да се организира во две нивоа.

МОДЕЛ НА КУЌА - WIREFRAME АРХИТЕКТОНСКО СТУДИО - АРХИПОРТА Архитект: Име Презиме

1. Претсобје 2. Трпезарија 3. Спална соба 4. Дневна соба 5. Тераса 6. Бања 7. Лоби

Преубавите локации во околината на Скопје стануваат се попривлечни за жителите на зовриениот град.

ПОЗИЦИЈА 1

ПОЗИЦИЈА 2

ПОЗИЦИЈА 3

ПРИКАЗ НА ОСНОВА 1

ПРИКАЗ НА ОСНОВА 2

ПРИКАЗ НА ОСНОВА 3

Лоби и трпезарија

Лоби и трпезарија

Лоби и трпезарија

Преубавите локации во околината на Скопје стануваат се попривлечни за жителите на зовриениот град.

3

ПОРТА 3, Јули 2009

Преубавите локации во околината на Скопје стануваат се попривлечни за жителите на зовриениот град. Преубавите локации во околината на Скопје стануваат се попривлечни за жителите

Преубавите локации во околината на Скопје стануваат се попривлечни за жителите на зовриениот град. Преубавите локации во околината на Скопје


ТЕМА НА БРОЈОТ - Куќа во природа Преубавите локации во околината на Скопје стануваат се попривлечни за жителите на зовриениот град. Идеално решение, со оглед на конфигурацијата на теренот.

КУЌА ВО ПРИРОДА УРЕДУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ ПРОСТОР

ПРЕУБАВИТЕ локации простор кој би водел на амбиент, а терасата пред се битни за нијансирање на во околината на Скопје подпокривот. Таму има трпезаријата која е во ниво атмосферата. стануваат се можност на теренот, нуди попривлечни за органиможности за јадење за жителите зирање на на отворено под ДЕКОРАТИВна зовриениот дневна распната тенда од НИТЕ град. Идеално соба, кујна и светол материјал, на перничиња решение, трпезарија која со тераса едноставна маса со се секогаш со оглед на би излегувала на терен. клупи без потпирка и добредојдени конфигураПодпокривниот пре-красен како и ПРЕУБАВИТЕ ЛОКАЦИИ цијата на простор нуди pоглед. украсните околината на Скопје стануваат теренот, особени дожисадови, шољи, се попривлечни за жителите на зовриениот град. Преубавите поставеноста вувања и чинии, свеќи ПРЕУБАВИТЕ ЛОКАЦИИ околината на Скопје стануваат на влезот и можности локации во околината на Скопје и цвеќе. се попривлечни за жителите на вашата за Локалното зовриениот град. Преубавите ПРЕУБАВИТЕ ЛОКАЦИИ локации во околината на Скопје идеја за оригинални градителско околината на Скопје стануваат реконструкрешенија наследство се попривлечни за жителите на зовриениот град. Преубавите ција на покривот, би било на деталите во ЕНТЕРИЕРОТ треба да влијае локации во околината на Скопје куќата да се организира во ентериерот. Во бара на изгледот две нивоа. Приземјето би дневниот простор минимален на куќата како го содржело влезниот хол, каминот го надомебел, дрвена маса во екстериерот, така и во спалните соби и скалишниот полнува прија-тниот и столови. Деталите ентериерот. ПОРТА 3, Јули 2009

4


ТЕМА НА БРОЈОТ - Куќа во природа

5

ПОРТА 3, Јули 2009


ТЕМА НА БРОЈОТ - Куќа во природа

ПОРТА 3, Јули 2009

6

Zoran - Porta  

Porta test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you