Page 82

ٌ‫آن َما ُه َو ِشفَا ٌء َو َر ْح َمة‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫بِ ْس ِم هللا‬ ِ ‫الر ِح ِيم َونُن َِز ُل ِمنَ ْالقُ ْر‬ ‫ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َوالَ َح ْو َل َوالَ قُ َّوة َ اِالَّ ِباهللِ ْالعَ ِل ِى ْالعَ ِظ ِيم‬ Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’minin. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim . Bu yedi adet yazılır ve her gece bir tanesiyle hasta yedi gece tütsülenir :

‫و م‬1 2 4 7 3 2 ‫م‬9 1 7 3 9 4 ‫يس فِى‬ ٌ ‫ْليس ا َِِ ْب ِل‬ ٌ ‫يس اِب‬ ٌ ‫اِ ْب ِل‬ ُ‫ار َو ُجنُودَه‬ ِ َّ‫الن‬ Rakamlar ve İblisün 3 finnari ve cünüdehü. Bu yazılır ve bir ağaç dibine gömülür :

1 1 1 ‫ط ط‬1 1 1 8 1 1 1 81 ‫ع‬ Bu yazılır ve bir pınar başına gömülür:

‫ع ع‬2 2 1 7 1 1 7 ‫ااام م م ااام م م بَ َها‬ SÜNBÜLE ( BAŞAK ) BURCU Burcu Başak, gezegeni Utarid, anasırı Toprak, yıldızı Bediger, madeni Civa, cinsiyeti Dişi, sanatı Katip, yönü Kuzey, günü Çarşamba, gecesi Pazar olup, cinnisi ismi Derşür ibni Merşür dür. Bu cin taifesinin mekanı pis yerler ve yol geçitleridir. Bu burca mensup olan kişinin vücuduna hava gibi girip, humma gibi tasallut eder. Karnı ve kasıkları şişer. Ayaklarında ve diz kapaklarında ağrı başlar. Kalbide ağrıdan yanıp, gece gündüz hiç rahat yüzü göremez. Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:

‫ى َوأْتُو ِنى‬ ُ ‫ِانَّهُ ِم ْن‬ َّ ‫الر ْح َم ِن ا‬ َّ ِ‫سلَ ْي َمانَ َو ِانَّهُ ِب ْس ِم هللا‬ َّ ‫لر ِح ِيم اَالَّ ت َ ْعلُوا َعل‬ َ ‫ُم ْس ِل ِمينَ َواَنَّا‬ ‫هللا َك ِذبًا فَ َم ْن يَ ْكفُ ْر‬ ِ ‫س َو ْال ِج ُّن َعلَى‬ ُ ‫ظنَنَّا ا َ ْن لَ ْن تَقُو َل اْ ِال ْن‬ َّ ‫ِب‬ ُ ‫الطا‬ ِ ‫غو‬ ُ‫ام لَ َها َوهللا‬ ِ ‫ت َويُؤْ ِم ْن ِبا‬ َ ‫هلل فَقَ ِد ا ْست َ ْم‬ َ ‫س َك ِبالعُ ْر َو ِة ْال ُوثْقَى الَ ا ْن ِف‬ َ ‫ص‬ ‫صلَوةِ ِم ْن يَ ْو ِم ْال ُج ُمعَ ِة فَا ْسعَ ْوا‬ َّ ‫ِى لل‬ َ َ ‫س ِمي ٌع َع ِلي ٌم يَااَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا اِذَا نُود‬ ‫ت‬ ِ َ ‫ضي‬ ِ ُ‫اِلَى ِذ ْك ِر هللاِ َوذَ ُروا ْالبَ ْي َع ذَ ِل ُك ْم َخي ٌْر لَـ ُك ْم اِ ْن ُك ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ فَ ِاذَا ق‬ ِّ ‫ض ِّل‬ ‫يرا‬ ْ َ‫ض َوا ْبتَغُوا ِّم ْن ف‬ َّ ‫ال‬ ً ‫هللا َك ِّث‬ ِّ ‫صلَوة ُ فَ ْنت َ ِّش ُروا ِّفى اْالَ ْر‬ َ ‫هللا َوا ْذ ُك ُروا‬ ِّ ‫ق‬ ‫ام ِّل ِّكتَابِّى‬ ِّ ‫هللا ْالعَ ِّظي ُم اَ ْش ِّفى َح‬ ِّ ‫لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِّل ُحونَ َما اَ ْم َر ْالعَا ِّل َر ِّحي ُم بِّ َح‬ ِّ ‫ف الَ َح ْو َل َوالَقُ َّوة َ اِّالَّ ِّبا‬ ‫هلل ْالعَ ِّل ِّى ْالعَ ِّظ ِّيم‬ ِّ ‫ض ُّر ْال َح ُّق ِّبا َ ْل‬ َ ُ‫َه َذا َم ْن ِّب ِّه يَو ًما ي‬ ‫بٍوٍىٍنٍصٍتٍض‬

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement