Page 75

‫ا هـ ط م ف ش ذ‬

‫ْالعَ ِظ ِيم‬

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tebareke ve teala Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Ehad Ya Ehad Ya Ehad Ya Hakku Ya Hakku Ya Hakku Bismillahi ve billahi ve minallahi ve la ğalibü illallahü bi hürmeti azemtü ve aksemtü aleyküm eyyühel cibalü verrihu vel ervahu ve ehıl cinni veş şeyatini bi hakki Selamün kavlen min rabbin rahim. Ve bi hakki Anetil vücühü lil hayyil kayyümi ve kad habe men hamele zülma. Hümülla hüllezi muhtelifil leyli vennehari tahmilül mesaibi. İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü müslimin. Hıne Cebrail Aleyhisselam. Bi hakki Süleyman ibni Davud Aleyhisselam. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şekiller ve Ateş harfleri. Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer:

‫ف ِشفَا ِئ َك‬ ِ ‫ار َك َوت َ َعالَى اِ ْش‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬ َ ‫الر ِح ِيم َخلَقَ هللاُ ت َ َب‬ َ‫اف يَا َعافِى يَااَهللُ َونُن َِز ُل ِمن‬ ِ ‫ب يَا َح ُّق يَاشَافِى يَا َكافِى يَا َم َع‬ ِ ‫ار‬ َ َ‫يَااَهلل ُي‬ َّ ُ‫آن َما ُه َو ِشفَا ٌء َو َر ْح َمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِم ِنينَ َوالَ َي ِزيد‬ ‫ارا‬ ً ‫س‬ َ ‫الظا ِل ِمينَ اِالَّ َخ‬ ِ ‫ْالقُ ْر‬ ‫َوالَ َح ْو َل َوالَقُ َّوة َ اِالَّ ِباهللِ ْالعَ ِل ِى ْال َع ِظ ِيم‬ Bismillahirrahmanirrahim. Halakallahü tebareke ve teala işfi şifaike Ya Allahü Ya Rabbi Ya Hakku Ya Şafi Ya Kafi Ya Meafi Ya Afi Ya Allahü Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu yedi adet yazılır ve hastaya geceleri tütsi yapılır: Bu yazılır ve denize bırakılır : SEVR ( BOĞA ) BURCU Burcu Boğa, gezegeni Zühre, anasırı Toprak, yıldızı Akyıldız, madeni Bakır, cinsiyeti Dişi, sanatı Dansöz, yönü Kuzey, Günü Cuma, gecesi Salı olup, Cinnisi ismi Haytanuş ibni Samsan dır. (Yahya ibni Leys de denir). Bu Cin taifesinin mekanı sular ve eski virane yerlerdir. İnsana tasallut ettikleri zaman kuşlar gibi uçup, o kişinin üzerine konar, vücudunu ateş gibi yakar. Bütün bedeni kesik kesik olur. Yüzünün rengi sararır, iki ayağınıda tutup, dizlerinin kuvveti kalmaz. Karnı büyür ve şişer. Kalçaları ve başı ağrır, gözlerini açamaz, iştahı olmaz ve harareti çoğalır. Ayrıca Su içmeside artar ve günden güne hastalığı fazlalaşır. Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:

‫ى َوأْتُونِى‬ ُ ‫اِنَّهُ ِم ْن‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫سلَ ْي َمانَ َواِنَّهُ ِب ْس ِم هللا‬ َّ َ‫الر ِح ِيم اَالَّ ت َ ْعلُوا َعل‬

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement