Page 4

MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ

‫يم‬ ْ ‫ِب‬ ِ ‫الر ِح‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫س ِـم هللا‬ ‫ب ْال َعالَ ِمينَ ا َ ْل َح ْمدُ ِهللِ الَّذِى َخلَقَ اللَّو َح َو ْالقَلَ َم َو َعلَّ َم‬ ِ ‫ا َ ْل َح ْمدُ ِهللِ َر‬ ‫سو ِل ِه ُم َح َّم ٍد النَّبِ ِى‬ َّ ‫صالَة ُ َوال‬ َّ ‫سانَ َمالَ ْم يَ ْعلَ ْم َوال‬ َ ‫اْ ِال ْن‬ ُ ‫سالَ ُم َعلَى َر‬ ‫ص َحابِ ِه الَّذِينَ ُه ْم َخي ُْر اْالُ َم ِم‬ ْ َ ‫ْال ُم ْحت َ َر ِم َو َعلَى آ ِل ِه َوا‬ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi Rab’bil Alemin. Elhamdü lilla hillezi halakal levha vel kaleme ve allemel insane ma lem ya’lem.Vessalatü vesselamü ala rasulihi Muhammed in nebiyyil muhteremi ve ala alihi ve ashabihil lezinehüm hayrul ümem. (Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Hamd Alemlerin Rab’bi olan Allah (Celle Celalüh) a mahsustur. İnsana bilmediğini öğreten, kalemi ve levhi yaratan Allah (Celle Celalüh) a hamdeder, salat ve selam muhterem nebimiz ve rasulümüz olan, Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) e, ümmetlerin en hayırlısı olan Ali ve ashabının üzerine olsun). Uyunul hakaik fis simya ver remil vel havas isimli bu kıymetli el yazması eser Arapça olup, acaip ilimlere vakıf olan Şeyh Muhammed Keşfi hazretleri bu eserin tercüme edilmesini bana tavsiye etmiş isede, benim yoğun çalışmalarımdan dolayı ve ayrıca zamanımın olmaması nedeniyle bu mesuliyetli işi üzerime almak istemedim.

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement