Page 156

Bir kimsenin mühim bir haceti olsa ve ne yapacağını bilemezse güzelce bir abdest aldıktan sonra kıbleye karşı oturup, Üç defa Salavati şerife, on defa Fatiha suresini, onbir defa İhlas suresini ve yine on defa Salavati şerife okuyup, kıbleye karşı sağ elini sağ yanağının altına koyup uyusun. Allah Teala nın izniyle murat ettiğin şeyi rüyanda görürsün. Bu mesele sahih ve mücerreb olup, Ehlullahtan böyle rivayet edilmiştir. ZALİMİ CEZALANDIRMAK Zalim bir Cebbarı cezalandırmak istersen: Herhangi bir arabi ayın son günlerinde gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ve kırk (40) defa Fil suresini, ikinci rekatta Fatiha ve kırk (40) defa Kafurun suresini oku. Selam verdikten sonra secdeye varıp, ellerini seccade nin altına koyarak yüz (100) defa şu mübarek esmaları oku:

ُ ‫يَاقَاد ُِّر يَا ُم ْقتَد ُِّر يَا َع ِّز‬ ‫ت ْالقَاد ُِّر ْال ُم ْقتَد ُِّر‬ َ ‫ى يَا َع ِّظي ُم ا َ ْن‬ ُّ ‫يز يَا َع ِّلي ُم يَا َع ِّل‬

Ya Kadiru Ya Muktediru Ya Azizü Ya Alimü Ya Aliyyü Ya Azimü entel Kadirul Muktedir. Okuduktan sonra secdeden başını kaldırıp şu duayı bir defa:

َ‫اج َعلَهُ ِّعب َْرة ً ِّل ْل ُم ْعتَبِّ ِّرين‬ ْ ‫اَللَّ ُه َّم ُخ ْذ ِّلى َح ِّقى َم ْن فُالَ ْن اِّب ِّْن فُالَنَةَ َو‬ ‫شدِّي ُد اَللَّ ُه َّم ا َ ْه ِّل ْكهُ َك َما ا َ ْه ِّل َك‬ َ ‫شدِّي ُد يَا‬ َ ‫يَا‬ ‫ِّير‬ َ ‫قَ ْو َم ِّف ْر َع ْونَ اِّنَّ َك َعلَى ُك ِّل‬ ْ ‫ش ْىءٍ قَد‬ Allahümme huzli hakki fülan ibni fülaneten vecalhü ıbreten lilmu’tebirine Ya Şedidü Ya Şedidü Allahüm-me ehlikhü kema ehlike kavme firavne İnneke ala külli şeyin kadir. okursan, insanlara her zaman zulüm eden o zalim Allah Teala hazretlerinin izni ile müstehak olduğu cezayı bulur ve yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyarak, bir daha kötülük yapmaz. OKUMAKLA UYUTMAK İster büyük, ister küçük, ister erkek, ister kadın olsun uyutulmak istenen saralı, önce rahat bir yere oturtulur. Sonra aşağıdaki Azimet uyutulmak istenen saralının üzerine uyuyana kadar okunur. Saralı olan kişi uyur ve yere düşer. Okunacak Azimet budur :

ْ ‫ت َعلَي َْك يَا َم ْي ُم‬ ‫ق اْالَ ْس ِم الَّذِى فَلَ َّما‬ َ ‫س ْم‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫بِ ْس ِم هللا‬ َ ‫الر ِح ِيم ا َ ْق‬ ِ ‫ون بِ َح‬ ‫ق ِع ْلشَاقِ ٍش ِم ْه َراقِ ٍش‬ َ ‫ت َ َجلَّى َربُّهُ ِل ْل َجبَ ِل َجعَلَهُ دَ ًّكا َوخ ََّر ُمو‬ َ ‫سى‬ ِ ‫ص ِعقًا َو ِب َح‬ ‫ق يَا ٍه‬ َ ‫َع ْقشَا َم ْق ٍش‬ ٍ َ ‫يش ا َ ْفت‬ ٍ ِ‫وش َر ْق ٍش َرق‬ ٍ ُ‫ش ْق ُمونَ ْه ٍش َخ ْيب‬ ِ ‫خ لَ ْهيُو ٍه ِب َح‬ ٍ َ‫اش َك ْشل‬ ‫ت ا َ ْل َوا ًحا ا َ ْل َوا ًحا ا َ ْل َوا ًحا اَلعَ َج َل ا َ ْلعَ َج َل ا َ ْلعَ َج َل‬ َ ‫ْت خ َْز َرة ً َوا ْفعَ ْل‬ َ ‫اِالَّ َما ا َ َجب‬ َ‫سا َعة‬ َّ ‫سا َعةَ اَل‬ َّ ‫سا َعةَ اَل‬ َّ ‫اَل‬ Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtü aleyke Ya Meymun bi hakkil ismillezi.

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement