Page 155

‫ت ْال ِج ِن‬ َ ‫س َّح ْر‬ َ ‫س َّخ ْر‬ َ ‫س َّخ ْر‬ َ ‫ت ْال َحدِيدَ ِلدَ ُاو ْد َو َك َما‬ َ ‫يم َو َك َما‬ َ ِ َّ‫ت الن‬ َ ‫ار ِِالب َْرا ِه‬ َّ ‫َوال‬ ْ ‫سلَ ْي َم‬ ُ ‫اط‬ ‫ب‬ َ ‫ان َو َك َما َس َّخ ْر‬ ِ َ ‫شي‬ ُ ‫ـين ِل‬ َ ‫س ِخ ْر ِلى قَ ْل‬ َ ‫سى اَللَّ ُه َّم‬ َ ‫ت ْالبَ ْح ِر ِل ُمو‬ ‫سالَ ْم‬ َّ ‫ق ُم َح َّم ٍد نَ ِب ِي َك َعلَ ْي ِه ال‬ ْ َّ‫َم ْحبُو ِبى فُالَ ِن اب ِْن فُالَنَةَ َوا َ ْح ِر ْقهُ َكا الن‬ ِ ‫ار ِب َح‬ َ‫ت فُالَنَة‬ ِ ‫ب فُالَ ِن اب ِْن فُالَنَة َ َعلَى َم َحبَّة َفُالَنَةَ بِ ْن‬ َ ‫اَللَّ ُه َّم لَيِ ْن قَ ْل‬ Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sehhirli kalbe mahbubi fülan ibni fülanete kema sehharten nara li İbrahimi ve kema sahhartel hadidi li Davud ve kema sahhartel cinni veş şeyatınü li Süleyman ve kema sahhartel bahri li Musa Allahümme sehhirli kalbe mahbubi fülan ibni fülaneten ve ahrikhü kennar Bi hakki Muhammed in nebiyyike aleyhisselam. Allahümme leyyin kalbe fülan ibni fülanete ala muhabbeti fülanete binti fülanete. KADA-İ HACET Bir kimsenin yüksek mertebedeki bir kişiden haceti olsa bu kelimeleri sağ avucuna yazıp o kişinin huzuruna çıkarsa, haceti yerine getirilir. Allah Teala hazretlerinin izniyle ret olunmaz. Sağ avuca yazılacak kelimeler budur:

‫ى الَ َم ٍه‬ ٍ َ‫هَبْ ُه َو الَ ٍه ال‬ Heb Hüve Lahin Layin Lamehin. MUHABBET İÇİN Muhabbet için kırkbir adet kuru üzüm al ve her birinin üzerine bu Ayeti kerimeleri bir defa okuyup, okuduğun kuru üzümleri matlubuna yedirirsen, seni çok şiddetli bir şekilde sever ve Allah Teala hazretlerinin izniyle sana ram olur. Okunacak Ayeti Kerimeler budur :

ْ ِ‫ساق‬ َ ‫ط َعلَي َْك ُر‬ ‫طبًا‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ‫هللا‬ ِ ‫ِب ْس ِـم‬ َ ُ ‫الر ِحيم ِ ُه ِزى ِالَي َْك ِب ِج ْذعِ النَّ ْخلَ ِة ت‬ ‫ َج ِنيًّافَ ُك ِلى َوا ْش َر ِبى َوقَ ِرى َع ْينًا فَ ِا َّما ت َ َر ِي َّن‬0 ‫ِمنَ ْالبَش َِر اَ َحدًا‬ Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüzzi ileyke bi cizın nahleti tüsakıt aleyke rüteban ceniyya. Feküli veşra bi ve karri aynen feimma tereyn minel beşeri ehada.

CELB ETMEK İÇİN Bir kimseyi celb etmek istersen: Kırksekiz adet Lübani zeker al. Oniki tanesine Be, oniki tanesine Dal, oniki tanesine Vav ve oniki tanesinede Ha harfini yaz. Pazar günü başlayarak sabah üç, akşam dört tane olmak üzere yedi günde hepsini yak. Allah c.c. ın izniyle matlubun sana celb olur. Sahih olup tecrübe edilmiştir. BELALARDAN EMİN OLMAK Belalardan emin olmak için: Altmış (60) adet Sin harfini bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kimse, Allah Teala nın izniyle belalardan emin ve mahfuz olur. İSTİHARE İÇİN

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement