Page 154

Ya men teleccemel mütekebbirine bilicami azameti hi sellim sellim Ya Hafiz MUHABBET İÇİN Muhabbet için Allah c.c. ın şu Ayeti Kerimesini :

ِّ ‫ِّب ْس ِّـم‬ ‫الر ِّح ِّيم َوا َ ْلقَ ْيتُ َعلَي َْك َم َحبَّةً ِّمنِّى‬ َّ ‫الر ْح َم ِّن‬ َّ ‫هللا‬ Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni. İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, içirir veya kokladırsan, sana büyük bir mehabbetle bağlanır. Veya tatlı bir şey üzerine bu Ayet yazılır ve istediğin kişiye bunu yedirirsen, o kişi sana şiddetli bir aşk duyar. CELB VE TESHİR Celb, teshir ve diğer istekler için: Bin (1000) defa Kelime-i Tevhid, bir (1) defa “Muhammedür rasulullah”, bin (1000) defa Sure-i İhlas ve bin (1000) defada Salavatı şerif okursan, istediğin şey gerçekleşir. İRSALİ HATİF Eğer istersen istediğin kişinin uykusuna girip, onu aciz edersin. Her kimin üzerine okursan, huddam onun işini bitirir ve o kişiyi yarı uyanık rahatsız eder. Gece yarısı Besmele-i şerif ile beraber bu Azimeti istediğin kadar okursun. Okunacak Azimet budur

َ ‫ش ْي‬ َّ ‫اس ال‬ ِّ ‫ِّب ْس ِّم‬ ‫ان الَّذِّى‬ ٍ ُ‫وش يَا َع ْنق‬ ٍ ‫الر ِّح ِّيم يَا َع ْن ُك‬ َّ ‫الر ْح َم ِّن‬ َّ ‫هللا‬ ِّ َّ‫وش ا َ ْل َخن‬ ِّ ‫ط‬ ‫ت فُالَنَةَ فِّى‬ ِّ ‫ب فُالَنَةَ ِّب ْن‬ ٍ ‫ض ْر‬ ُ ‫س فِّى‬ ِّ َّ‫ُور الن‬ ُ ‫يُ َو ْس ِّو‬ َ ‫اس ا َ َم ْرتِّ ُك َما ِّب‬ ِّ ‫صد‬ ‫اح ا َ ْل َوا ًحا‬ َ ‫َه ْيئَتِّى َو‬ َّ ‫صفَتِّى فِّى ُدبِّ ُرهُ َوفَ ْر ِّج ِّه اِّلَى ال‬ ِّ ‫ش ْك ِّلى َواِّ ْس ِّمى َو‬ ِّ َ‫صب‬ ‫ق فَا ِّل ُق‬ َّ ‫سا َعةَ اَل‬ َّ ‫سا َعةَ اَل‬ َّ ‫ا َ ْل َوا ًحا ا َ ْل َوا ًحا ا َ ْل َع َج َل ا َ ْلعَ َج َل ا َ ْلعَ َج َل اَل‬ ِّ ‫سا َعةَ بِّ َح‬ ‫اح‬ ْ ‫اْالَ ْر ِّو‬ Bismillahirrahmanirrahim.Ya Anküşin Ya Ankuşin Elhannasiş şeytanil lezi yüvesvisü fi sudurinnas. Emertiküma bi darbin fülanete binti fülanete fi heyeti ve şekli ve ismi ve sıfati fi dübirühü ve fercihi iles sabahı Elvahan Elvahan Elvahan Elacele Elacele Elacele Essaate Essaate Essaate Bi hakki falikul ervah.

CELB ETMEK İÇİN Bir kimseyi yanına getirtmek istersen: Herhangi birgün Kamer saatinde yedi adet Beyaz biber alıp, her biberin üzerine aşağıdaki duayı kırkbir (41) defa oku. Sonra okumuş olduğun duayı bir kağıt üzerine yazıp, biberleri yazdığın kağıdın içine koy. Bu kağıdı bir şişenin içine koyup, bir ateş altına göm. Ateş devamlı yansın ama hafif olsun. Matlubun duramayıp yanına gelir. Şayet gelmezse helak olur, Allah c.c. korusun. Okunacak ve yazılacak dua budur :

‫ب َم ْحبُو ِبى فُالَ ِن اب ِْن فُالَنَةَ َك َما‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ‫هللا‬ ِ ‫ِب ْس ِم‬ َ ‫س ِخ ْر ِلى قَ ْل‬ َ ‫الر ِح ِيم اَللَّ ُه َّم‬

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement