Page 134

hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim. Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun.. RİCALİL ĞAYB VE ŞERHİ Şeyh Muhyiddin (k.s.a.) derki: Ricalil ğayb dünyanın her tarafını gezip, dünya için çok faydalı işler yaparlar. Ricalil ğayb yedi (7) kişidirler. İbrahim Aleyhisselamın ve Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) in milletinderdirler. Dünya üzerinde sekiz yöne dağılmışlar dır. Bu dağıldıkları yönler, Doğu, Kuzey doğu, kuzey, Kuzey batı, Batı, Güney batı, Güney ve Güney doğu yönünde olurlar. Arabi ayın yedinci, ondördüncü, yirmiikinci ve yirmidokuzuncu günlerinde Doğu yönünde olurlar. Altıncı, yirmibirinci. ve yirmisekizinci günlerinde Kuzey doğu yönünde olurlar. Üçüncü, onbeşinci, yirmiüçüncü, ve otuzuncu günlerinde Kuzey yönünde olurlar. Beşinci, onüçüncü ve yirminci günlerinde Kuzey batı yönünde olurlar. Dürdüncü, onikinci, ondokuzuncu ve yirmiyedinci günlerinde Batı yönünde olurlar. İkinci, onuncu, onyedinci ve yirmibeşinci günlerinde Güney batı yönünde olurlar. Sekizinci, onbirinci, onsekizinci ve yirmialtıncı günlerinde Güney yönünde olurlar. Birinci, dokuzuncu, onaltıncı ve yirmidördüncü günlerinde Güney doğu yönünde olurlar. Dairede bu minval üzere toplanmıştır. Ricalil Ğayb her ayın her gününde dünyanın çevre sinde hangi yöne yönelirler, mübarek nazarları hangi yöne olur ve hangi yol üzerinde seyr ederler bilmek istersen, bunlar yedi (7) kişilerdir. Birincisine KUTB derler. Bir kişi olup, bu Kutbun yerin de nazar etmesi haktır. İkincisine İMAMAN derler. İki kişi olup, Kutbun vezir leridir. Birisi Kutbun sağında diğeri solunda olur. Kutbun sağındaki ruhlar alemine nazar eder. Yani Alemi Ğaybdır. Kutbun solundaki dünya mülküne nazar eder. Yani Alemi zahirdedir. Üçüncüsüne EVTAD derler. Dört kişi olup, dünyanın dört yönünü hıfz ederler. Birisi doğuyu, birisi batıyı, birisi kuzeyi ve biriside güneyi hıfz eder. Dördüncüsüne BÜDELA derler. Bunlar beş (5) kişidir. Beşincisine RÜKEBA derler. Yedi kişi olup, bunlara yediler derler. Altıncısına NÜCEBA derler. Kırk (40) kişi olup, bunlara kırklar derler.

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement