Page 102

Cuma günü vakti ğurub (Güneş batarken). Cumartesi günü vakti tulu’ şems (Güneş doğarken). Ey bu ilme rağbet eden Talip! Yukarıda her günün eşref saatini verdik. Sen bu meseleyi iyi anla! Allah Teala'nın izniyle irşad olursun. CELB ETMEK İÇİN Bir kimseyi celb etmek istersen: Pazar günü güneş doğarken bir kağıt üzerine Bin (1000 defa Elif harfini ve bir defada Fatiha suresini yaz. Matlubunun saçından bir miktar kıl alıp yazdığın kağıdın içine koy. Kağıdı dürüp ateşe at ve atarken üç defa, Elif, Elif, Elif dedikten sonra “Bu saç ve nüsha nasıl yanarsa fülan kızı fülanın kalbide benim için öyle yansın“ dersin. Allah Teala hazretlerinin ın izniyle matlubun hasıl olur. MUHABBETLE UYKUSUNU BAĞLAMAK Matlubunun uykusunu muhabbetle kendine bağlamak istersen: Pazar günü güneş doğarken, bir kağıt üzerine Fatiha suresini ve altınada şu Tevkili yaz:

‫ق فُالَ ِن اب ِْن فُالَنَةَ ِب ُح ْر َم ِة‬ ِ ‫َعقَدْتُ نَ ْو َم فُالَنَةَ بِ ْن‬ ِ ‫لى َم َحبَّ ِة َو ِع ْش‬ َ ‫ت فُالَنَةَ َع‬ َ‫س َر ِة ْالفَا ِت َحة‬ ُّ ‫ال‬ Akadtü nevme fülanete binti fülanete ala mehabbeti ve ışkı fülan ibni fülanete bi hurmetis suretil Fatihah Yazdıktan sonra bu kağıdı rüzgara karşı asarsan, matlubun rahat uyku uyuyamaz ve seni görmeyincede huzur bulamaz. Sahih olup, defalarca tecrübe edilmiş ve denenmiştir. CELB ETMEK İÇİN Matlubunun saçından yedi ( 7 ) adet kıl al ve Fatiha suresini şu tertip üzere yaz.

‫ا َ ْل َح ْم ُد‬ ِ‫ِِلل‬ ‫الم‬ ‫الم‬ ‫يم‬ ‫َما ِل ِك‬ ِ ‫الر ِح‬ َّ ‫حمعسق‬ ‫طه‬ َ‫َواِيَاك‬ ‫نَ ْعبُ ُد‬ ‫المر‬ ‫المر‬ َ ‫ِص َرا‬ ٍ‫ط ال ُمستَقيم‬ ‫ص‬ ‫حم‬ َ ‫غ ْي ِر‬ ‫ب‬ ِ ‫ا ْل َم ْغضُو‬ ‫ت فُالَنَ َة‬ ِ ‫ب فُالَنَةَ ِب ْن‬ َ ‫قَ ْل‬

‫حم‬

Elhamdü

Lillahi

Rabbil

Alemin

E.L.M.

E.L.M.

E.L.M.

E.L.M.

‫حم‬ Errahman K.H.Y.A.S

Errahim

Maliki

Yevmid

Din

İyyake

H.M.A.S.K

T.H.

T.S.

T.S.M.

E.L.M.R

Na’büdü

Ve iyyake

Nestein

İhdines

Sıratal

E.L.M.R

E.L.M.R

E.L.M.

E.L.M.s.

Y.S.

Müstakim

Sıratal

Lezine

Enamte

Aleyhim

‫ب‬ ِ ‫َر‬ ‫الم‬ ‫يَ ْو ِم‬ ‫طس‬ ٍ‫نَستَعين‬ ‫الم‬ َ ‫الَّذ‬ ‫ِين‬ ‫حم‬ ‫علَ ْي ِه ْم‬ َ ‫حم‬

َ ‫ا ْل َعالَ ِم‬ ‫ين‬ ‫الم‬ ‫ِين‬ ِ ‫الد‬ ‫طسم‬ ‫اهدنَا‬ ‫المص‬ َ‫ا َ ْنعَ ْمت‬ ‫حم‬ َّ ‫َوالَال‬ ‫ضا ِلي‬ ‫َن‬ ‫ق‬

‫لرحْ َم ِن‬ َّ َ ‫ا‬ ‫كهيعص‬ َ‫اِيَّاك‬ ‫المر‬ ٍَ ‫الص َرا‬ ‫ط‬ ‫يس‬ ‫علَ ْي ِه ْم‬ َ ‫حم‬ ْ ‫آم‬ ‫ين‬ ِ ‫ن‬

Profile for İsmail Kara

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted  

Uyunel Hakaik, Havas İlmi, Simya İlmi, Remil İlmi, Burçlar - İdris Çelebi-converted

Profile for zoqqa510
Advertisement