Page 115

‫ﺖ‬ َ ‫ﺖ َو َرزَ ْﻗ‬ َ ‫ﻋﺪَدَ َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ‬ َ ‫ﺳ ِﻠّ ِﻢ‬ َ ‫ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو‬ َ ‫ﺎر ْك‬ َ ‫ﺻ ْﺤﺒِ ِﮫ َو‬ َ ‫ﺻ ِّﻞ َو‬ َ ‫ﻋ َﻠـﻰ آ ِﻟ ِﮫ َو‬ َ ‫ِﻟ َﻮاﺋِ ِﮫ ﻓَ ُﮭ ْﻢ ِﻣ ْﻨﮫُ َواِﻟَ ْﯿ ِﮫ َو‬ ِ َ‫ﺳ ِﻠّ ْﻢ َوﺑ‬ ُ َ‫ْت اِﻟَﻰ َﯾ ْو ِم ﺗ ُ ْﺑﻌ‬ ‫َوا َ َﻣ ﱠ‬ َ‫ﯾرا َو ْاﻟ َﺣ ْﻣد ُ ِ َربّ ِ ْاﻟﻌَﺎﻟَ ِﻣﯾن‬ َ ‫ث َﻣ ْن اَ ْﻓﻧَﯾ‬ َ ‫ت َواَ ْﺣ َﯾﯾ‬ ً ِ‫ﺳ ِﻠّ ُم ﺗَ ْﺳ ِﻠﯾ ًﻣﺎ َﻛﺛ‬ َ ‫ْت َو‬ Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in şecere tel aslin nuraniyyeti vel lematil kaydıyyetir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrefis surel cismaniyyeti ve ma’denil esrarir rabbaniyyeti ve hazainil ulümül istifaiyyeti sahibül kaydatil asliyyeti vel behcetis seniyyeti ver rutbetil aliyyeti men enderecetin nebiyyüne tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellimi adede ma halakte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmi tübasü men efneyte ve sellimü tesliman kesiran vel hamdülillahi rabbil alemin. Bu mübarek Salavati şerife başka bir niyet içinde okunursa, Allah'ın izniyle okuyanın muradı hasıl olur. SİĞİL İÇİN Siğil için Arabi ayın son Çarşamba günü her siğilin üzerine birer parça Tuz dokundurup, bir kağıt üzerine aşağıdaki isimleri yazdıktan sonra, tuzları bu yazdığın kağıdın içine koyup, şöyle niyet ederek: “Bu tuzlar nasıl erirse siğillerde onun gibi erisin gitsin”. der ve kağıdı akar suya atarsan, Allah c.c. ın izniyle siğiller yok olur. Yazılacak isimler budur: ‫اَد ِْرى ا َ َواد ِْرى ا َ ِود ِْرى‬ Edri evedri evirdi

Profile for İsmail Kara

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ  

HAVASSUL ESRAR İLMİ RUHANİ

Profile for zoqqa510
Advertisement