Page 1

EBVABUL MEHABBET

İDRİS ÇELEBİ 1954/2013

RAHMETLE ANIYORU Z ZZ


ÖNSÖZ,,

ِ ِ ِ ِ‫الرِحيم‬ ِ َّ ‫الر ْْحَن‬ َّ ‫ب ْسم هللا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ َ‫اَ حْلمد د د قاَهََُد ددابرَا ح ا د دداراراََِاَحمطَم د د ادر َََُد ددا َ اراد ددر‬ َ‫قا ََا َ اَ ق َ َا ا َ َ اا ق اَ ا‬ ‫ََّح ا‬ ‫ا‬ َِ‫اَظاَمنيََاَحمعطَد َرَدف َبادرَهدوََْدتحههوََْدَا‬ َ َ َ ‫ا ا َ َ ق ح َ َ ح َ َ ق اَ َ ا‬ ‫اُط د د ااواق اد د ا‬ َ ‫اََ د ددفََِ لَد ددَُْ د ددف َ َاَحمَ د دلقه ق‬ ََ ‫دو‬ ‫ح فا اَ َََُقد ٍَّهه َ َّ ق َ ا َ ح ا ا َ ح‬ ‫َُم َّم َاَ حكرَِنَا ٍب َََََوْه ََ لََُآَدو ق‬ َ‫َمقده َاَح دع َ ا‬ ‫ََْ ََن‬ ‫ق‬ َ َ َ َ ‫ق‬ َ ‫اا َاق ا َ اق‬ ‫ا‬ َ َ‫َُنهَِاَحدَ َ ا ةََاَ ََّالََة‬ ‫َ اةََاَصدَححارو قق‬ َ َ َ َ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi kâhirül cebâbireti vel mütemerridîne ve kâtıu dâbiraz zâlimîne vel mu'tedîne bi seyfi ceberûtihi ve satvetihi ve sihâmi iktidârihi ve kuvvetihi ves selâmü alâ seyfillâhil meslûlü seyyidinâ Muhammed in ekramü nebiyyin ve rasûli ve alâ âlihi şumûsul adâleti ve ashâbihi nucûmil hidâyeti veddelâleh.

(Cebbarları, kibirli ve inatçıları kahreden, zalimleri ve Haddi aşanları, ceberut kılıcı ile ezici kuvveti, gücü ve kudretli oklarıyla kesen Allah celle celalüh a hamdolsun. Allah c.c. ın kınından çıkmış kılıcı olan en mükemmel nebi ve rasul, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve

sellem ve ali olan adelet güneşi, hidayet ve delalet yıldızı olan ashabına da selam olsun). Bu kitabın hacmi küçük, faydası ise çok büyük olup, şeytanlı, gururlu ve kibirli nefisler için yeterince ruhaniyet babları vardır. Bunların suçsuz ve masum kişilere kullanılmasını istemedim. Çünkü Allah c.c. katında çok şiddetli bir azap vardır.


MUHABBET VE TEHYÄ°C Matlubun olan kiĹ&#x;iyi muhabbetle heyecanlandÄąrmak istersen, Ĺ&#x;u vefki Ĺ&#x;erifi bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yaz. YazdÄąktan sonra aĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan azimeti vefkin Ăźzerine 7 defa okuduktan sonra vefkteki He harfini çĹkarÄąp matlubuna yedirirsen, matlubun seni çok Ĺ&#x;iddetli bir muhabbetle sever. YazÄąlacak vefk budur:

Vefkin Ăźzerine 7 defa okunacak azimet budur:

d- 8 ,N \ \- n1 ( Fd2 & -. _' b -j  $ ,N 4 1 1n. n . ,N nn( ^ , -. P4 B t' 7 . &[ 5( N4 ^ ' 1 -" 8 4 &1# :  ,#4  N 4 59 B O 8 o&[ 2:nE 8 J RE 8 rf 1 L&*- ,N 4 5E1 ~! 8 4 5E1 ,N L &*- ~ ! 8 8 _& ] 8 _& 8 ,1 ] 8 @1 !2n9 i  3c  /1j ! &$ ,   c 6 @18 ,  c 6 I- ,N @€1 AksemtĂź aleykĂźm bi Äązzetil melikil mâliki fĂŽ mĂźlkihil azĂŽzi fĂŽ Äązzi Äązzetihil cebbâru fĂŽ ceberĂťtihibi men halakas semâe ve rafeahâ bi Ä&#x;ayri amedin ve basetel arda alel mâi fe cemede ve ersâ elcibâle ve seyyeral bihâri ve mutlÄąuĹ&#x; Ĺ&#x;emse ve munĂŽrul kamera ve mĂźnezzilĂźl Ä&#x;aysi ve mucril enhâri ve mĂťlicĂźl leyli fin nehâri ve mĂźlicĂźn nehâra fil leyli ve muhricil hayye minel meyyiti ve muhricil meyyiti minel hayyÄą ecĂŽbĂť yâ huddâme hâzihil hurĂťfi ve enzilul mehabbeted dâimeti fĂŽ kalbe kezâ ilâ mehabbete kezâ.


MUHABBET VE TEHYÄ°C Muhabbet için aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti 21 defa okursun. Okurkende lĂźbani zeker ve ham amber buhurlarÄąnÄą yakarsÄąn. Matlubun seni gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź zaman heyecanlanÄąr ve sana çok Ĺ&#x;iddetli bir muhabbet duyar. Yirmibir (21) defa okunacak Azimet budur:

O!5 ,N H4 1&*" Y !2- 5p F 2d& -. _' )($ r&- ! E $ O*e _  H! ?1![ @&1-D p' @1!- ( Y! - ) &f 1    WG ! &$ @&1€ @14 1E @&1p @&1€!5 Q4 5 pJ B ,1G c 6 @1 c 6 I- !2G 

mG! m y B L D[ B 4 5E1 B L&*- B @ . 1' L( AksemtĂź aleykĂźm eyyĂźhel mĂźlĂťket tayyârĂťne fil hevâ vel Ä&#x;avvâsĂťne tahtes serâ ve cĂźnĂťdĂź iblĂŽse ecmeĂŽne vel cinni veĹ&#x; Ĺ&#x;eyâtĂŽni vel mĂźlĂťkĂźl ulviyyeti ves sĂźfliyyeti vel hevâiyyeti vet tĂźrâbiyyeti ven nâriyyeti vel mâiyyeti ecĂŽbĂť vahdurĂť ahrikĂť kalbe kezâ bi mehabbeti kezâ hattâ lâ yekÄąrrĂź lehâ karârun lâ bil leyli ve lâ bin nehâri ve lâ taÄ&#x;fel ve lâ tertâhÄą ebeden elvâhan elacele essâate.

MUHABBET VE TEHYÄ°C Herhangi bir arabi ayÄąn ilk Cuma gĂźnĂź ZĂźhre saatinde Ĺ&#x;u Ĺ&#x;ekli ve Ĺ&#x;eklin etrafÄąnada aĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan Azimeti yaz. Bu yazdÄąÄ&#x;Äąn kaÄ&#x;ÄądÄą mastaki, cavi, ud ve lĂźbani zeker ile buhurlayÄąp matlubunun saçĹ ile havaya as. Matlubun sana karĹ&#x;Äą heyecanlanÄąr ve çok bĂźyĂźk bir muhabbet duyar. KaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąlacak Ĺ&#x;ekil budur:

Ĺžeklin etrafÄąna yazÄąlacak Azimet budur:


 F'  5&N ! 64 : F&G1 G1 F'  O , FQ &G4 4Q !2D[ ‚4 H* 5&# 8 58 c 6 LJ. O \ c 6 : 6 ! 8 ,N F5 F 5 ^K k *-26 F 4 S % "]  „ d c6 ,  c 6 /!2J \ c 6 ! 8 F5& -. F -Â…  g &N !f8 c7 z8! \4 , „ 1' „ 1' _ *D1 c6 K^4 _'  c 6 ,  c 6 „ ' \ c 6 „ ' / ! ' 1 4 9 8 V !2-] y4 B f( 8 F 2d& -. ,#!8 F -*6 U0&-j F& c]1 Oc* F d2 & -. /n.  8 ! -$  c 6 ,  c 6 ! - ! &5 H m&-d @ . 1' L( mG! { ‚! BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Ve kâler kebĂť fĂŽhâ bismillâhi mecrâhâ ve mĂźrsâhâ inne rabbĂŽ le Ä&#x;afĂťrur rahĂŽm. Ve hiye tercĂŽ bihim fĂŽ mevci kel cibâl. Kezâlike yercĂŽ akli kezâ ilâ kezâ yekâdĂźl berku yahtefĂź ebsârahĂźm kĂźllemâ edâe lehĂźm meĹ&#x;ev fĂŽhi ve izâ elzeme aleyhim kâmĂť . kezâlike yekĂťmĂź kezâ ve râe kezâ. Vetteffetis sâku bis sâk. Ä°lâ rabbike yevme izinil mesâk. Kezâlike yĂźsâku kezâ ilâ kezâ. AksemtĂź aleykĂźm yâ ma'Ĺ&#x;eral ervâhÄąl mahlĂťkâti min nâris semĂťmi a'zimĂź aleykĂźm billezĂŽ ittehaze ibrâhĂŽme halĂŽlen ve kelleme mĂťsâ teklĂŽmen en tĂźheyyicĂť ve teclibĂť kezâ ilâ kezâ iclibĂťhâ mea hebĂťbir rĂŽhÄą elvâhan elacele essâah.

MUHABBET VE HAVA-Ä°C Bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine misk, zaferan ve gĂźlsuyu ile bu:

? S$ ,Â&#x2021;!Â&#x2020; h +3$ Â?h > +/ [Z < (! 7> Yâ RahĂŽmĂź kĂźlli sarĂŽhun ve mekrĂťbĂźn ve Ä&#x;ayyâsehĂź ve meâzehĂź. duayÄą yazdÄąktan sonra Ăźzerine 1000 defa Ya Rahim ismini okuyup, yazdÄąÄ&#x;ÄąnÄą temiz su ile imha et. Bu suyu matlubuna içirirsen, matlubun seni çok Ĺ&#x;iddetli sever ve senin her istediÄ&#x;in Ĺ&#x;eyleri severek yapar.


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Herhangi tatlÄą bir Ĺ&#x;ey Ăźzerine 786 defa Besmele-i Ĺ&#x;erifi okuyup bu tatlÄąyÄą matlubuna yedirirsen, matlubun seni çok Ĺ&#x;iddetli bir Ĺ&#x;ekilde sever.

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ă&#x153;ç adet Ebrimi hurmasÄą alÄąp Cuma gĂźnĂź sabah namazÄąndan Ăśnce tĂźkrĂźÄ&#x;Ăźnle

sonra

ve

gĂźneĹ&#x;

doÄ&#x;madan

( (C =N& >), ikinci hurmaya ''Kehubbillâhi'' ( W < ) ve ßçßncĂź hurmaya ''VellezĂŽne âmenĂť eĹ&#x;eddĂź hubben lillâh''.

V f& 7 N 0 = 5$- 1> cA) yaz. YazdÄąktan sonra her birisi Ăźzerine 41 defa Fatiha suresini oku. Sonra ßçßnĂźn Ăźzerine 1000 defa BedĂťh ismini okuyup hurmalarÄąn Ăźzerine nefes et. Daha sonra bu hurmalarÄą matlubuna yedirirsen seni çok Ĺ&#x;iddetli bir Ĺ&#x;ekilde sever.

MUHABBET VE CELB Matlubu muhabbetle celb etmek için Ĺ&#x;u tÄąlsÄąmÄą:

Talip ve matlubun isimleri ile birlikte talip olan kiĹ&#x;inin avucuna yaz ve Ăźzerine 75 defa Fatiha suresini oku. Okuduktan sonra yazÄąlar birbirine karÄąĹ&#x;Äąrsa, talibe yazÄąyÄą diliyle yalamasÄąnÄą sĂśyle. EÄ&#x;er yazÄąlar karÄąĹ&#x;mazsa, Fatiha yÄą 75 defa daha okursun. Avucunun içindeki yazÄąlar birbirine karÄąĹ&#x;ana kadar devam edersin. Ne zaman yazÄąlar birbirine karÄąĹ&#x;Äąrsa, Ĺ&#x;Ăźphesiz talep ettiÄ&#x;in yerine gelmiĹ&#x;tir. TEHYÄ°C VE MUHABBET Matlubunu muhabbetle heyecanlandÄąrmak istersen: Pazar, Pazartesi veya SalÄą gecesi ve Kamerinde parlak olduÄ&#x;u zaman, 21 adet kaÄ&#x;Äąt alÄąp her kaÄ&#x;ÄądÄąn Ăźzerine Ĺ&#x;u tÄąlsÄąmÄą yaz:

Sonra her kaÄ&#x;ÄądÄąn Ăźzerine bir parça lĂźbani zeker koy ve kaÄ&#x;ÄątlarÄą dĂźrdĂźkten sonra birini ateĹ&#x;e at. DumanÄą kesilene kadar Fatiha suresini oku. Ä°kinci kaÄ&#x;ÄądÄą ateĹ&#x;e at ve dumanÄą kesilene kadar Fatiha yÄą okursun. BĂśylece 21 kaÄ&#x;ÄądÄą aynÄą Ĺ&#x;ekilde tek tek ateĹ&#x;e atÄąp yakar ve amelini tamamlarsÄąn.


ŞİDDETLİ MUHABBET İÇİN Gece iyi bir vakitte bir bakır levhaya bu tılsımı demir kalem ile nakşedip ateş kenarına koysalar acaibler müşahede ederler filhal matlubun aklı gider delİ gibi olup ayağına gelir tılsım budur:

KUVVETLİ MUHABBET Büyük teshir pazartesi günü başlayıp 12 gün devam edip her gün güneşin doğduğu vakitte okumaya başla 1000 defa ya beduh oku ve her 100 defada 1 defa bu azimeti oku, ey talip sen bu sırrı iyi sakla cahil kimselerden koru ama haram işlerde yapma çok zarar olur azimet budur:


Allâhümme sahhirlî kalbe fülân bin fülân bilmuhabbeti velikram bihakki bismillâhirrahmânirrahîm aksamtu aleyküm yâ melâiketül müvekkilîne bihâzihil ismil a’zami allâhümme

ecib yâ cebrâîl yâ derdâîl veyâ rukyâîl yâ tenkefîl sâmiun mutîun bihakki yâ bedûh

CELBİ MUHABBET Bir gümüş levha alıp bir gün sirke içinde beklet bir gün sonra pazartesi günü olsun güneşin doğduğu vakitte hemen o levhaya şu iki murabba’ı nakş et, sonra bir ateş kenarına defin et, filhal matlubun yalın ayak koşup gelir acaib müşahede edersin ateşe bıraktıktan sonra filanın kalbini kendi aşkım ile böyle yaktım dersin ey talip ulemalar bu uygulamayı cahillerden koruyup ehli olana vermişlerdir. sen bu sırrı iyi muhafaza et yazılacak tılsım budur:


MATLUBUNUN AKLINI BAŞINDAN ALMA Matlubunu muhabbetle heyecanlandırmak istersen: Matlubun vücutuna temas etmiş beyaz renkli elbise parçası üzerine şu daireyi yaz:

Yazdıktan sonra cavi, mastaki ve lübani zeker ile buhurlayarak aşağıda gelecek olan kasemi beş (5) defa oku. Okuduktan sonra yeni ve yeşil renkli bir kap içine saf zeytin yağı koyup, yazdığın bezi yak. Amelin tamamlanmadan matlubun yanına gelir. Okunacak Kasem budur:

ِ ‫ﺑِﺴ ِﻢ‬ ‫ﱃ اﻟْ َﻘ ِﺪ ِﱘ اﻟﱠ ِـﺬى َﱂْ ﻳَﻠِـ ْﺪ َوﻟَـ ْـﻢ ﻳُﻮﻟَـ ْﺪ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْـﻦ ﻟَـﻪُ ُﻛ ُﻔ ًـﻮا‬ ‫اﷲ اْﻻََزِ ﱢ‬ ْ ِ ٍ ِ ‫اﺳﺘَـ َﻮى َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌْﺮ ِش‬ ْ ‫ اَﻟﱠﺬى َرﻓَ َﻊ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء ﺑِﻼَ َﻋ َﻤﺪ ﺗَـَﺮْوﻧَـ َﻬﺎ ﰒُﱠ‬.‫اَ َﺣ ٌﺪ‬


ٍ َ‫وﺑِــﺴ َﻂ اْﻻَر ِﺿــﲔ وﺟﻌــﻞ ﻓِﻴﻬــﺎ رو ِاﺳــﻰ َﺷـ ِـﺎﳐ‬ ‫ـﺎر‬ ‫ـ‬ ‫ﻬ‬ ‫ـ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ـﺮ‬ ‫ـ‬ ‫ﺟ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺎت‬ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ‫ـﺎب َواَ ْﺟ َـﺮى اﻟْ َﻤــﺎءَ ِﰱ‬ ِ ‫َو َﺳـ ﱠﺨَﺮ اﻟ ﱢـﺮ‬ ُ ‫ﻳﺦ َْﲡـ ِﺮى ﺑِـﺎَْﻣ ِﺮِﻩ ُر َﺧـﺎءَ َﺣْﻴـ‬ َ َ‫ـﺚ ا‬ َ ‫ﺻ‬ ِ ‫اﻟْـﻌﻴ‬ ‫ـﻮل اﻟﻈﱠـﺎﻟِ ُﻤﻮ َن ﻋُﻠِـﻮا‬ ُ ‫ﻮن ﻵاِﻟَ َﻪ اِﻻﱠ ُﻫـ َـﻮ ُﺳ ْـﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﺗَـ َـﻌ َﺎﱃ َﻋ ﱠﻤـﺎ ﻳَـ ُﻘ‬ ُُ ِ ِ ِ ‫َﻛﺒِـ ﱠ‬ ٍ ِ ‫ﻮﻣــﺎ‬ ً ُ‫ﱠر اْﻻَْوﻗَــﺎت َواْﻻَ َﺟــﺎل ﻟ ُﻜـ ﱢـﻞ اُﱠﻣــﺔ اَ َﺟ ـﻼً َﻣ ْﻌﻠ‬ َ ‫ـﲑا اَل ً◌ذى ﻗَـﺪ‬ ً ِ ‫ﻓَــﺎِ َذا ﺟــﺎء اَﺟﻠُﻬــﻢ ﻻَﻳــﺴﺘﺄْ ِﺧﺮو َن ﺳــﺎﻋ ًﺔ وﻻَﻳــﺴﺘـ ْﻘ‬ ‫ﺖ‬ ‫ـ‬ ‫ﻗ‬ ‫ا‬ . ‫ن‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺪ‬ ْ َ َ ُ ‫ـﺴ ْﻤ‬ ُ َْ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ﻋﻠَــﻴ ُﻜﻢ ﻳﺎﺧ ـﺪ‬ ِ ‫ﲔ ِﲜَْﻠـ‬ ‫ـﺐ‬ َ ‫ﱠام َﻫــﺬﻩ اْﻻَﻳَــﺔ اﻟ ـ ﱠﺸ ِﺮﻳ َﻔﺔ اَ ْن ﺗَ ُﻜﻮﻧُـﻮا ُﻣ َﻌــﺎ ِوﻧ‬ َ ُ َْ َْ ِ ‫ﻓُﻼَﻧ ـ ـﺔ اِ َﱃ ﻓُـ ـﻼَ ْن واِﻟْﻘـ ـ‬ ِ ‫ـﺐ ﻓُـ ـﻼَ ْن ﻣْﻨـ َﻘـ ـ‬ ِ ‫ـﺎء َﳏَﺒﱠ ـ ـ ًﺔ ﻓُﻼَﻧَـ ـ َﺔ‬ ِ ‫ﻳﻦ‬ ‫ـﺎد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻠ‬ ‫ـ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﰱ‬ ْ َ ََ ََ ُ َ ِ ‫وﺑِـﺤــﻀﻮِرِﻩ ﻣــﺴ ِﺮ ِﻋﲔ ﺑِــﺤ ﱢﻖ اﻟﱠـ‬ ِ ‫ـﺎل ﻟِﻠ ـ ﱠﺴﻤﻮ‬ ِ ‫ات َواْﻻَْر‬ ‫ض اِﺋْﺘِﻴَــﺎ‬ ‫ـ‬ ‫ﻗ‬ ‫ى‬ ‫ـﺬ‬ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ََ ِ ‫ﻃَــﻮﻋﺎ اَوَﻛ ــﺮﻫﺎ ﻗَﺎﻟَﺘــﺎ آﺗَـﻴـﻨَــﺎ ﻃَـﺎﺋِﻌِﲔ اِ ْن َﻛﺎﻧَــﺖ اِﻻﱠﺻ ــﻴﺤ ًﺔ و‬ ‫اﺣـ َـﺪ ًة‬ َ ْ َ ًْ ْ ً ْ َ َ َْ ْ ِ ‫ﻓَــﺎِ َذا ﻫــﻢ ﺟـ ِـﻤﻴﻊ ﻟَـ َـﺪﻳـﻨَﺎ ُْﳏــﻀﺮو َن واِﻧـﱠـﻪ ﻟََﻘــﺴﻢ ﻟَــﻮ ﺗَـﻌﻠَﻤــﻮ َن ﻋ‬ .‫ـﻴﻢ‬ ‫ـ‬ ‫ﻈ‬ ْ ٌ َ ُْ ٌ َ ُ ْ ْ ٌ َ ُ َ َُ .‫ﺎﻋ َﺔ‬ َ ‫ﺎﻋ َﺔ اَﻟ ﱠﺴ‬ َ ‫اﺣﺎ اَﻟْ َﻌ َﺠ َﻞَ ﻟْ َﻌ َﺠ َﻞ اَﻟ ﱠﺴ‬ ً ‫اﺣﺎ اَﻟْ َﻮ‬ ً ‫اَﻟْ َﻮ‬ Bismillâhil ezeliyyil kadîmillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ellezî rafeas semâi bilâ amedin teravnehâ sümmes tevâ alel arşi ve besetal ardîne ve ceale fîhâ ravâsiye şâmihâti ve ecral enhîra ve sehharar rîhı tercî bi emrihi ruhâe haysü esâbe ve ecrâl mâe fil uyûni lâ ilâhe illâ hüve sübhânehü ve teâlâ ammâ yekûlüz zâlimûne ulivven kebîran ellezî kadderal evkâti vel âcâli ve ceale li külli ümmetin ecelen ma'lûman feizâ câe ecelühüm lâ yeste'hırûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Aksemtü aleyküm yâ huddâme hâzihil îyetiş şerîfeti en tekûnû muâvinîne lî bi celbi fülânete ilâ fülân. Ve ilkâi mehabbeten fülânete fî kalbe fülân munkâdîne ve bi hudûrihi müsriîne bi hakkillezî kâle lis semâvâti vel ardı i'tiyâ tavan ev kerhen kâletâ âteynâ taiîn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve innehü le kasemün lev ta'lemûne azîm. Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate.


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Celbi muhabbet için: Sure-i Nas Äą 1000 defa oku. Ama her 100 defanÄąn sonunda yedi (7) defa:

Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC;ش Ů&#x17D;ďť&#x203A;Ů&#x2019;ďť´ Ů&#x17D;ďť&#x153; Ů?Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC;â&#x20AC;Ź Ů? â&#x20AC;ŤŘ§Ů&#x17D;Ů&#x2019;Řą Ů?Ř´ اŮ&#x17D;Ů&#x2019;Řą Ů?Ř´ ďť&#x2014;Ů&#x17D; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x2019;Ů&#x20AC;ﺎ Ů?Ř´ ďť&#x2014;Ů&#x17D; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x2019;Ů&#x20AC;ﺎ Ů?Ř´ اŮ&#x17D;Ů&#x2019;زŮ&#x17D;Řą Ů?Ř´ اŮ&#x17D;Ů&#x2019;زŮ&#x17D;Řą Ů?Ř´ Ů&#x17D;ďť&#x203A;Ů&#x2019;ďť´ Ů&#x17D;ďť&#x153; Ů?Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC; Ů&#x20AC;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC;شâ&#x20AC;Ź Ů? Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC; اâ&#x20AC;Ź Ů? Ů?â&#x20AC;ŤďťŽďťŠ Ů&#x17D;ďł&#x2022;â&#x20AC;Ź Ů? Ů?â&#x20AC;ŤďťŽŘ´ Ů&#x17D;ďł&#x2022;â&#x20AC;Ź Ů? Ů?â&#x20AC;ŤďťŽŘ´ ďł?Ů&#x17D;Ů&#x2019;ďť&#x201E;Ů&#x17D;ďş&#x17D;ďť&#x192;â&#x20AC;Ź Ů? Ů?â&#x20AC;Ťďł?Ů&#x17D;Ů&#x2019;ďť&#x201E;Ů&#x17D;ďş&#x17D;ďť&#x192;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC;ďş&#x17D;Řłâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďą â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďť¨â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďş&#x17D;ﺧâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďťłâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC;ďş&#x2013;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďť§â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŘ§Řłâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďşłâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďş&#x17D;Ů&#x2C6;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďťłâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC;ďş?â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďş&#x;â&#x20AC;Ź Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x2019; Ů&#x17D;Ů&#x2019; Ů&#x17D;Ů&#x17D; Ů&#x2019; Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;اďť&#x201C;Ů&#x2019;Ů&#x20AC;ďť&#x152;ďť Ů?Ů&#x20AC;ا Ů&#x17D;ďť&#x203A;Ů&#x20AC; Ů&#x17D;ﺏا Ů&#x2C6;Ů&#x17D;ďť&#x203A; Ů&#x20AC; Ů&#x17D;ﺏا Ů?ď˛?Ů&#x20AC; ﹢ďť&#x2013; ďť&#x203A;Ů&#x20AC;Ů&#x20AC;ďť´ďť&#x152;ďşş ﺣŮ&#x20AC;Ů&#x20AC; ďť&#x2039;Ů&#x20AC;Ů&#x20AC;ďş´ďť&#x2013; Ů&#x2C6;Ů?ď˛? Ů&#x20AC; ﹢ďť&#x2013;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŘ˘ďťŤďť´Ů&#x20AC;Ů&#x20AC;ďş&#x17D; Ů&#x17D;ﺡŮ&#x20AC; Ů&#x17D;Ů&#x20AC;ﺎ Ů?اďş&#x17D;â&#x20AC;Ź Ů&#x17D;Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů&#x17D; Ů? â&#x20AC;ŤŘ§Ů&#x17D;ŘŻŮ&#x2C6;Ů&#x17D;Ů&#x20AC;Ů&#x20AC;ďş&#x17D; Ů?Ů&#x2030; اŮ&#x17D;ďşť Ů&#x20AC;Ů&#x20AC;ďş&#x2019; Ů?ďş&#x17D;ؤ Ů?ŘŞ Ů?آŮ&#x201E; Ů&#x17D;ﺡŮ&#x20AC; Ů&#x20AC;ﺪ﹠ا Ů?Ů&#x2030; Ů&#x2C6;اŮ?﹠Ů&#x20AC;Ů&#x20AC; ďť&#x;Ů&#x17D;Ů&#x17D;ďť&#x2DC; Ů&#x20AC;Ů&#x20AC;ďş´ Ů? ďť&#x;Ů&#x17D; Ů&#x20AC;Ů&#x20AC; ďş&#x2014;Ů&#x17D;Ů&#x20AC;ďť&#x152;ďť Ů&#x17D; Ů&#x20AC;Ů&#x20AC; Ů&#x17D;Ů&#x2020; ďť&#x2039;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ&#x20AC;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďť&#x2C6;â&#x20AC;Ź Ů? Ů&#x17D;Ů&#x2019; Ů&#x152; Ů&#x17D; Ů?Ů&#x2019; Ů&#x2019; Ů&#x17D; Ů? Ů&#x17D; â&#x20AC;Ťďş&#x17D;ďť&#x2039; Ů&#x17D;ďş&#x201D;â&#x20AC;Ź Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŘ§ďşŁďş&#x17D; اŮ&#x17D;ďť&#x;Ů&#x2019; Ů&#x17D;ďť&#x152; Ů&#x17D;ďş  Ů&#x17D;ďť&#x17E; اŮ&#x17D;ďť&#x;Ů&#x2019; Ů&#x17D;ďť&#x152; Ů&#x17D;ďş  Ů&#x17D;ďť&#x17E; اŮ&#x17D;ďť&#x; ďą ďş´â&#x20AC;Ź Ů&#x17D; â&#x20AC;Ťďş&#x17D;ďť&#x2039; Ů&#x17D;ďş&#x201D; اŮ&#x17D;ďť&#x; ďą ďş´â&#x20AC;Ź Ů&#x2039; â&#x20AC;ŤŘ§ďşŁďş&#x17D; اŮ&#x17D;ďť&#x;Ů&#x2019; Ů&#x17D;â&#x20AC;Ź Ů&#x2039; â&#x20AC;ŤŘ§Ů&#x17D;ďť&#x;Ů&#x2019; Ů&#x17D;â&#x20AC;Ź ErĹ&#x;in erĹ&#x;in karĹ&#x;in karĹ&#x;in ezreĹ&#x;in ezreĹ&#x;in keykemĂťĹ&#x;in keykemĂťĹ&#x;in mahtâtĂťĹ&#x;in mahtâtĂťĹ&#x;in nemĂťhin nemĂťhin ecib yâ vesvâs ve ente yâ hannâs vefalĂť kezâ ve kezâ bi hakki kâf hâ yâ ayĂŽn sâd hâ mĂŽm ayĂŽn sĂŽn kâf ve bi hakki âhiyyen Ĺ&#x;erâhiyyen edĂťnâyi esbâÝtin âli Ĺ&#x;eddâyi ve innehĂź le kasem Ăźn lev ta'lemĂťne azĂŽm. Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate okursan, seni mutlu edecek Ĺ&#x;eyi gĂśrĂźrsĂźn. Bu sÄąrrÄą iyi muhafaza et irĹ&#x;ad olursun

FÄ°TÄ°L Ä°LE MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bu mevzu sahih olup mĂźcerrebdir. Bunun için: Beyaz renkli bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yaz. YazdÄąÄ&#x;ÄąnÄą bĂźkerek fitil gibi yapÄąp, Ăźzerinede bir miktar pamuk sar. Hiç kullanÄąlmamÄąĹ&#x; yeni lamba veya kandile bir miktar zeytinyaÄ&#x;Äą koyup, fitili kandile veya lambaya tak ve yak. Fitil yanarken, sende LĂźbani zeker, Muklil ezrak ve Senderus buhurlarÄąnÄą yakarak, aĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan Azimeti okursun. Bu ameli yedi gece bu minval Ăźzere tekrarlarsan olacak olan acaiplikleri gĂśrĂźrsĂźn. KaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąlacak dua budur:

,Â?@Z%3` e, Y, Â?@3[ ), 33[ D, MR 3 D, %6jMY Â? , @%3%` ,Â?@%3 Y Â? , @%31 t 3M- Â? , 3 %` ,v0 ,v0 v, 0 ,v! v, ! v, ! Q ; 84 Â? , @[ D, %[' P  Dd BS@ ,v ,v ,v Ĺ&#x17E;ehfekĂŽlin AtĹ&#x;ehlin Katataâ&#x20AC;&#x2122;min KatĂťĹ&#x;in Ĺ&#x17E;âlin Tataye kĂťĹ&#x;in TaytâraĹ&#x;in MehtÄąyyin HemtayĂťĹ&#x;in Ĺ&#x17E;atyĂťĹ&#x;in TaytayĂťĹ&#x;in RandekĂŽlin KĂťĹ&#x;in ecib bi hakki Ă&#x201A;hin Ă&#x201A;hin Ă&#x201A;hin Yâhin Yâhin Yâhin Avâhin Avâhin Avâhin elvâhan elacele essâate.


Fitil yanarken okunacak Azimet budur:

/d /- C N 0#j e[ )%S # /S #  ) ; % ' h-Z- / - @Z* < D&[ ; h %*! ' ' 56 /- )N  v 9 yz2 e[ N - y O @Z ) 6 % C- m h=# ` h% *# 0 < D &[ ; h%*! Q; vz1 5%5j ; AÂ&#x2019; @  C 0 j T& M?0 Â? , @59%=( Â? , @%5=( Â? , @&M1 Â? , @&M- Â? , @&%[ D d BS@ BS@ Â? , %jA Â? , %M; Â? ,

 %d ; P  P  Dd BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Kâle ifritĂźn minel cinni ene âtike bihi en tekĂťme min makâmike ve innĂŽ aleyhi le kaviyyĂźn emĂŽn. KâlellezĂŽ ÄąndehĂź ÄąlmĂźn minel kitâbi ene âtĂŽke bihi kable en yertedde ileyke tarfĂźk. AzemtĂź aleykĂźm eyyĂźhes seba afârĂŽtil mĂźvekkilĂŽne ve bi fitĂŽletĂŽ hâzihi bi hakki KaybĂťraĹ&#x;in MehbĂťraĹ&#x;in HehbĂťraĹ&#x;in LâfetyĂťĹ&#x;in LâfeynetĂťĹ&#x;in BiceylâĹ&#x;in BiheylâĹ&#x;in KefeylâĹ&#x;in elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate

HEYECANLANDIRARAK CELB ETMEK Bu mevzu acil diye isimlendirilen bir tÄąlsÄąm olup birçok defa denenmiĹ&#x; ve tecrĂźbe edilmiĹ&#x;tir. Ey Alim! Sen bunun kÄąymetini bil ve helal iĹ&#x;lerde kullan. Bu Cin için icabette çok seri olup, Ĺ&#x;imĹ&#x;ek ve yÄąldÄąrÄąmdan daha sĂźratlidir. Sen! Bu ameli yapmak istediÄ&#x;in zaman, bedenini ve elbiseni temizle. Sonra ĂśnĂźne yeni bir buhurdanlÄąk koyup, buhurdanlÄąkta Muklil ezrak, LĂźbani zeker ve Senderus buhurlarÄąnÄą tĂźttĂźr. Bir Geyik derisi Ăźzerine PerĹ&#x;embe veya Pazartesi gĂźnĂź Misk, Ä&#x17E;aliye, Zaferan ve GĂźlsuyu ile aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki TÄąlsÄąmatÄą insanlardan uzak bir yerde yaz. Geyik derisinide yukarÄąda geçen buhurlarla buhurla. BuhurladÄąktan sonra deriyi yĂźksek bir aÄ&#x;aca as. Matlubun çok uzaklarda olsa bile Allah c.c. senin ile onun arasÄąnÄą birleĹ&#x;tirir. Geyik derisine yazÄąlacak budur:


BÜYÜK CELB Celbi azim (büyük celp) bir kadının karşısında durup bu esmaları oku, kadının aklı gider, uryan olup sana gelir. Okuyacak budur

Gaflâ 2 egîfîlâ 2 şemhin 2 velhin 2 vâbelin 2 anekin 2 sa’keletin 2 seblâ 2 erbelâ 2 teczibûlî akle ve lübbe ve ferce dezretül mer-eti.


MATLUBUNU YALIN AYAK GETİRME Muhabbet için, iki adet serçe kuşu tut, birini kesip kanı ile şu tılsımatı yazıp öd, cavi, mastik ve makallı azrak ile buhurla. Sonra bu tılsımlı kağıdı diğer serçe kuşunun bulunduğu kafese koy, filhal matlubun aklı gider, yalın ayak deli gibi gelir. azizim bu tılsımdan daha kuvvetli muhabbet tehyic tılsımı yoktur, defalarca tecrübe ettim hiç şek ve şüphe yoktur tılsım budur.


MATLUBUNA CİN YOLLAMA Nikahı meymun (matluba meymun isimli cini tecavüz ettirmek istersen ) bir cam tabak alıp misk, safran ve gül suyu ile bu tılsımı yazıp bir gece ayın altına bırak, yani tencim et. sonra alıp üzerine 21 kere bunu oku. sonra o yazıyı bir miktar su ile bozup matlubun eşiğine serp, her gece meymun isimli cin senin suretine girip matlubuna cima eder. ama bir gün sonra o suyu eşikten temizlemez isen matlup helak olur. tılsım budur


Okunacak esmalar budur

Elkatin yenemin sebetin hetehin eyĂťremin ilâ (matlubun adÄą ile anasÄąnÄąn adÄą) fĂŽ sĂťretĂŽ ve tenkehirnehĂť bihakki Ĺ&#x;emlehyĂťĹ&#x;in ve taĹ&#x;taĹ&#x;in katĂťĹ&#x;in elhayĂťĹ&#x;emdedĂŽ hĂťĹ&#x;in merkayĂťĹ&#x;in (matlubun adÄą ile anasÄąnÄąn adÄą) tĂťlil leyli velâ tufârikĂťhu bihakki talâkaĹ&#x;in 2 feĹ&#x;ĂŽĹ&#x;ehin keyleytahin 3 veheytalĂťĹ&#x;in 3

CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N

AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Vefki yedi adet kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine veya bir bez Ăźzerine yaz. EÄ&#x;er bez Ăźzerine yazarsan her gece kandilde birini fitil olarak yak. KaÄ&#x;Äąda yazarsan her gece birini ateĹ&#x;te yak Fitil veya kaÄ&#x;Äąt yanarken ßçyĂźzoniki ( 312 ) defa Ya Rakib ismi Ĺ&#x;erifini oku. Yedi gece bu tertip Ăźzere devam edersen matlubun sana celb olur. YazÄąlacak Vefk budur:

`

a

=

 ` 

a

b

%

a

a 

`

Vefkin etrafÄąna Ayetel KĂźrsi ile gĂźnlerin Ulvi ve ardi meleklerini Ĺ&#x;u tertip Ăźzere yazarsÄąn.


g D 0 5  0 * 1 N EN * 1 F  m? T 

 5 Â&#x2013;" / 0 JÂ&#x2122; C , U> 3 Â&#x192;2 0 " g 

 1 !'A 5 /o p F0? U+C n K PA =>? o E Â&#x2030;) 0  

5 !  -4 P F ^ A 0 1H K!3 1 HA +A EF E

0 Â&#x2030;) 0 m  5 ,Q n , -[ b F ?0

$ R 0 eN 0 1 ' g !' D HK N U:'A ,  .7  R ) 1 '  ! ' *

F0? 

$   D>  K Q C   8  < g  ŠF t) Hb RF  N Bismillahirrahmanirrahim AllahĂźla ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźm la teâ&#x20AC;&#x2122;huzĂźhĂź sinetĂźn vela nevm lehĂź ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeĹ&#x;feu ÄąndehĂź illa bi iznihi yaâ&#x20AC;&#x2122;lemĂź ma beyne eydihim vema halfehĂźm vela yĂźhitĂźne biĹ&#x;eyin min Äąlmihi illa bima Ĺ&#x;aâ&#x20AC;&#x2122; ve sia kĂźrsiyyĂźhĂźs semavati vel ard vela yeudĂźhĂź hÄąfzĂźhĂźma ve hĂźvel aliyyĂźl azim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rukyail Cebrail Semsemail Mikail Sarfeyail Anyail Kesfeyail MĂźzhib MĂźrre Ahmer BĂźrkan Ĺ&#x17E;emhureĹ&#x; Ebyad Meymun.

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi muhabbetle kendini sevdirmek istersen: Bir koyun aĹ&#x;ÄąÄ&#x;ÄąnÄą alÄąp Ăźzerine ßç (3) defa Yasin suresini okuduktan sonra, aĹ&#x;ÄąÄ&#x;Äą ateĹ&#x;e koy. Ondan sonra olacak olan acaiblikleri Allah Tealaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn izniyle gĂśrĂźrsĂźn. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Muhabbet için yirmi (20) adet tuz parçasÄą alÄąrsÄąn. Her parça Ăźzerine bir defa Buruc suresini okur ve parçayÄą ateĹ&#x;e atarsÄąn. Tuz parçasÄą ateĹ&#x;te yanarken Ĺ&#x;u tevkili:

 ! R R N J KA P $) U >D "+3 A !Q? 2 Â

U >D  F J / # }C F J/ # J. F J/ # EF # J KA P $) g 


TevekkelĂź Ya huddame hazihis suretiĹ&#x; Ĺ&#x;erifeti ve ahriku kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete bi muhabbeti fĂźlane binti fĂźlaneh bi hakki hazihis suretiĹ&#x; Ĺ&#x;erifeh. okursun. Sonra ikinci parça Ăźzerine Sureyi okur, ateĹ&#x;e atar ve parça ateĹ&#x;te yanarken Tevkili okursun. Yirmi adedi bu tertip Ăźzere okur ve yakarsÄąn. MĂźcerrebtir.CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi teshir ederek celb etmek veya evinden kaçmÄąĹ&#x; birini veyahutta hÄąrsÄązÄą geri getirtmek istersen: Tenha bir yerde taharetli olarak abdest aldÄąktan sonra iki rekat hacet namazÄą kÄąl. Namazdan sonra on (10) defa Hazreti Muhammed (s.a.v.) e salavat getirip, maksadÄąn her ne ise niyet ettikten sonra, onyedi (17) defa Fatiha suresini okuduktan sonra, 352 defa Kehicin Kehkehicin oku. Sonra yĂźz (100) defada Azimeti oku. Sonra tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa Kehicin Kehkehicin ve yĂźz defada Azimeti oku. Tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa Kehicin Kehkehicin ve yĂźz defada Azimeti okursun . Yani Ĺ&#x;u tertip Ăźzere okursun. Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, Kehicin Kehkehicin YĂźz ( 100 ) defa Azimet. Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, 352 defa:

k4 H <H Q k4 H Q

Kehicin Kehkehicin YĂźz ( 100 ) defa Azimet. Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, 352 defa

k4 H <H Q k4 H Q

Kehicin Kehkehicin YĂźz ( 100 ) defa Azimet. Okunacak Azimet te budur :

 Q) [[ # = >? s H7 )C F s! S,  / 1H ?! -4 b ; Q ! H F m)+ R B? s 2)+ F s b J / # J. ! J/ # EF # Â ! R 2  M'  M' WN WN WN J/ # }CF

J  J  J   M' AllahĂźmme inni eselĂźke binuri vechikellezi melee erkane arĹ&#x;ike ve bi kudretikelleti kadderte biha ala kĂźlli Ĺ&#x;eyin en tĂźsahhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. Bu amelin buhuru MeyatĂź saile ve Amber kabuÄ&#x;u dur. Buhur ruhanilere gÄądadÄąr. Sen! Bu ameli haram olan iĹ&#x;lerde sakÄąn kullanma !


BÄ°RKÄ°MSEYÄ° CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N

AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki dua Zilzal Sure sinin daveti olup, bir kimseyi celb ve teshir etmek istersen: Ă&#x2021;arĹ&#x;amba gecesi kÄąrkbir (41) adet Tuz parçasÄą Ăźzerine okuyup, tuzlarÄą ateĹ&#x;e at. Bu amele ara vermeden yedi gece devam et. Matlub bazen ßçßncĂź gecede Allah Äąn izni ile hasÄąl olur.Okunacak Zilzal Sure sinin daveti budur:H v h Â&#x2030;) 0 } v h o 1 N EN * 1 F @ ) 7 n 7 +F  ! R W+A +b 0r vh vh v h H a Â&#x2030;) 0 }73  J/ # EF # E F # @ )7 n 7 +F  ! R W+A +b 0r v h  ! R W+A +b 0r v h vh H  / 0 e R J/ # G +2 4> S A[ J/ # EF # @ )7 n 7 +F

D) .3 G+ 2 4> S A[ J/ # EF # D) .3 @ ) 7 n 7 +F Â ! R +W A +b0r vh v h 0r v h vh H N sF) ?

F J/# E F # J / # EF # @ )7 n 7 +F Â ! R W+A +b  vh 1H   W2 Bb { C )+%A >4 S A E F # @ ) 7 n 7 +F Â ! R r+A +b r0v h


0 r v h v h  U AW3 4$) o e u 'A E J/ #

J / # E F # @ )7 n 7 +F Â ! R W+A +b W+A +b 0r v h v h  U AÂ b 4$) o e u 'A E g J 1 H!? J/ # EF # @ )7 n 7 +F Â ! R

$) U > D +4  F # Â ! R , J KA P Bismillahirrahmanirrahim. Ä°za zĂźlziletil ardu zilzaleha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlanneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Ve kalel insanĂź ma leha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Yevme izin tĂźhaddisĂź ahbaraha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Bi enne rabbeke evha leha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Yevme izin yasdĂźrĂźnnasĂź eĹ&#x;taten liyĂźrav aâ&#x20AC;&#x2122;malehĂźm. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Fe men yaâ&#x20AC;&#x2122;mel miskale zerretin hayran yerah. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Ve men yaâ&#x20AC;&#x2122;mel miskale zerratin Ĺ&#x;erran yerah. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. AllahĂźmme sehhirli kalbe fĂźlan bi hĂźrmeti Muhammed in ve hazihis suretiĹ&#x; Ĺ&#x;erifeh.

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Muhabbet için arabi ayÄąn son Cuma gecesi yedi (7) adet delikli MazÄą'ya,her birinin deliÄ&#x;ine Ä°nĹ&#x;irah ve KureyĹ&#x; Surelerini yedi (7) Ĺ&#x;er defa okuyup, deliklerine Ăźfle ve bal mumu ile delikleri tÄąka. Birer birer MazÄąyÄą ateĹ&#x;e atÄąp yak. Fakat MazÄąnÄąn bir tanesi yanmadan diÄ&#x;erini ateĹ&#x;e atma! MazÄą ateĹ&#x;te yanarken:

}

CF J/ # Â ! R  J/ # EF # J.  1 H Â&#x20AC;! $ ) g U > D "+3 A J/ # AllahĂźmme elkÄą mehabbeti fĂźlan ibni fĂźlane fi kalbi fĂźlane binti fĂźlane ya huddami bi hakki hazihis sureh. dersin. Bu mesele sahih (DoÄ&#x;ru) olup defalarca tecrĂźbe edilmiĹ&#x;tir.


Ă&#x2021;Ă&#x2013;MLEK Ä°LE CELB Bu mevzu, yedi Cin hazÄąrlayÄąp matlubuna gĂśndermek hakÄąnda olup, çok seri bir celbtir. Bunun için: PiĹ&#x;memiĹ&#x; bir çÜmleÄ&#x;in sÄąrtÄąna ateĹ&#x; ve hava harfleri ile aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki esmalarÄąda yaz. YazdÄąktan sonra çÜmleÄ&#x;in sÄąrtÄąnÄą Katran ile sÄąva. Ă&#x2021;ĂśmleÄ&#x;in sÄąrtÄąna yazÄąlacak AteĹ&#x; ve hava harfleri: AteĹ&#x; harfleri: Hava harfleri:

X Â? l ] 1 ÂĽ Â _ \ g Â? Â&#x160;

Ă&#x2021;ĂśmleÄ&#x;in sÄąrtÄąna yazÄąlacak Esmalar budur:

ÂĄ, %M4 ÂĄ, %M4 ÂĄ, %- ÂĄ, %- ,ÂĄR @` ÂĄ, R @` 8 4 , %3 - Â? , [ ÂŁ , 1%- ÂŁ , 1- TĂťleĹ&#x;hÄąn tĂťleĹ&#x;hÄąn melĂŽhÄąn melĂŽhÄąn cehlĂŽhÄąn cehlĂŽhÄąn ermâhelĹ&#x;in ermiyâheĹ&#x;in kâriĹ&#x;in mâlatyehin ecib yâ zevâtâc. Ă&#x2021;ĂśmleÄ&#x;in ortasÄąnada yazÄąlacak Ĺ&#x;ekil budur:

YazdÄąÄ&#x;Äąn çÜmleÄ&#x;i ateĹ&#x; Ăźzerine koyarsan, matlubun ateĹ&#x;lenip seri bir Ĺ&#x;ekilde yanÄąna gelir.


CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Matlubun olan kiĹ&#x;iyi yanÄąna celb etmek istersen: Ä°nce ve temiz bir deri Ăźzerine dĂśrdĂźncĂź, beĹ&#x;inci ve altÄąncÄą isimleri misk, zaferan ve gĂźlsuyu ile matlubun annesi ismiyle beraber, Ayeti Kerimeleri Ĺ&#x;u tertip Ăźzere:

D %33 M M' D %3%3M= )%S # /S #  ) ; P^ &- h % C %Z <

 = C = D %33 M M4 9; P '

N)%6S mN 0m ' ) M 9%; k 2  /6 9-

BismillâhirrahmânirrahĂŽm. FehtaytĂŽl NehhattĂŽl CehhattĂŽl. FĂźlâne binti fĂźlâneh. Ve elkaytĂź aleyke mehabbeten minni. Ve lâ kinnallâhe ellefe beynehĂźm innehĂź azĂŽzĂźn hakĂŽm. LĂźban, Yasemin, Senderus ve Mahleb buhurlarÄąnÄą yaz. YazdÄąktan sonra, bu deriyi rĂźzgara karĹ&#x;Äą asarsan, matlubun en kÄąsa zamanda yanÄąna gelir

YAKARAK CEL ETMEK Kamer ateĹ&#x; burcunda iken Esma-i sebayÄą, matlubun ismini ve ateĹ&#x; harflerini bir saksÄą parçasÄą Ăźzerine yaz. YazdÄąktan sonra saksÄą parçasÄąnÄą lĂźban ile buhurlayÄąp, devamlÄą yanan bir ateĹ&#x; altÄąna gĂśm. Azimet olarak Esmai sebayÄą okursan, matlubun çok Ĺ&#x;iddetli bir Ĺ&#x;ekilde ateĹ&#x;lenip, senin bulunduÄ&#x;un mekana gelir.

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N 41 adet kara biber alÄąnÄąr. Gece yatsÄądan sonra her bibere 1 fatiha ßç ihlas okunup ocakta yakÄąlÄąr ve â&#x20AC;&#x153; falanca benim sevgimden bu biber gibi yansÄąnâ&#x20AC;? denir. Bu i lem yedi gece yapÄąlÄąr.

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N A aÄ&#x;Äądaki azimet cumartesi sabahÄą gĂźne doÄ&#x;amadan evvel safranla yazÄąlÄąr. Sevgisi istenen ki inin sevgisi niyetiyle saÄ&#x; pazuya baÄ&#x;lanÄąr. O ki inin gĂśzĂźne gĂśrĂźnĂźr, mahallesinden veya yolundan geçilirse bĂźyĂźk bir muhabet hasÄąl olur. MĂźcerreptir.


BÜYÜK AŞK MUHABBETİ A ağıdaki terkip iki ayrı kağıda yazılır. Biri kendi üzerinde ta ınır. Diğeri sevgisi talep edilen ki iye içirilirse aralarında dayanılmaz bir a k ba lar.


HIZLI CELB Aşağıdaki tılsımda yazılır. Sevdiğinin kapı eşiğine konursa hemen aşk meydana gelir.

12- Aşağıdaki vefki şerifi niyet ederek yazıp sevdiğinin kişinin eşiğine yada geçeceği yola göm. Ordan geçtiği andan itibaren seni sevmeye başlayacaktır.

Bu uygulama evlenmelerine karşı çıkanların niyetiylede yapılabilir. Biz yaptık ve faydasını gördük.


HEYECANLANDIRMAK İÇİN Eğer matlubunu heyecanlandırmak istersen: Aşağıda gelecek olan hatemi arabi ayın ondördüncü (14) günü yaz. Yazdıktan sonra matlubunun saçı ile rüzgara karşı asarsan, matlubun seni gördüğü anda heyecanlanır. Veyahut arabi ayın ilk Cuma günü zaferan ve gülsuyu ile bu hatemi matlubun ve annesinin ismiyle birlikte yaz. Yazdıktan sonra yazdığını matlubun göğsüne vur. Sonra bu yazdığını sağ koluna bağlarsan, o gün hacetin Allah Teala'nın izniyle yerine gelir. Anla! Arif ol. Yazılacak hatem budur:


U E  D 8 v +&P  I. ?P 8 m &. m &. K +T 7' 7= 8 %> + & 3 R= " W h ! &7  ~ ! 8= & $ r$ 8=q$ F +7 K*> [! G!qQ6> W . W! P W> +Q U4 m 5 8 U4  U4 1 8 B 4 WP 8 (! P Â&#x152;! # P = i Â&#x152;# ! P2 8 Â&#x152;# ! P2 + 1 $ L! 4 8 4 ~ M  #Â&#x152;! . +< #Â&#x152;! . +> Â&#x152;# ! . Â&#x152;# ! P= + 8 L ! m H R K=. L 2. Â&#x152;i= WP 8 [! G!qQ6 + iAq g +N CN> W. K& Â&#x2018;97= U4 m 5 8 U4  U4 1 8 B  4 ( 3 ! (3! 4 @ ^8 Â&#x2018;U Â&#x2018;[ P

CelebtĂź bi câhi cemâlil ceberĂťti ve bi Äązzetil azameti vel kibriyâi ve billâhil vâhidil ahadil ferdis samedi celebtĂź matlĂťbĂŽ mea mahbĂťbĂŽ ve leyse lĂŽ habĂŽbĂźn siveyel karĂŽbil mĂźcĂŽbi ecib yâ talkatyâÎl yâ hâdime harfil cĂŽmi bi celbi fĂźlân ibni fĂźlânete ilâ fĂźlânete binti fĂźlânete bimâ fĂŽke mines sirri ve et telcĂŽcin bi telcelĂŽcin ve hĂźvelcĂŽcin va'velcĂŽcin ercĂŽcin yercĂŽcin kercĂŽcin eĹ&#x;Ĺ&#x;emsĂź fĂŽ elvec cealtĂźke cevvâdĂŽ ve aksemtĂź aleyke bi rabbil ÄąbâdĂŽ ecib eyyĂźher rĂťhut tâhiru talkatyâÎl bi celbi fĂźlân ibni fĂźlânete ilâ fĂźlânete binti fĂźlânete elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate bârakallâhĂź fĂŽkĂźm ve aleykĂźm.

TEMYÄ°L VE TEHYÄ°C ErkeÄ&#x;i karÄąsÄąna veya kadÄąnÄą kocasÄąna muhabbet, temyil (meyil ettirmek) ve tehyic (heyecanlandÄąrmak) etmek istersen: Yedi (7) KarÄąnca yuvasÄąndan, baĹ&#x; ve iĹ&#x;aret parmaÄ&#x;Äąnla toprak al. O topraÄ&#x;Äą bir levha Ăźzerine serip, topraÄ&#x;Äąn Ăźzerine:

=r $O7 6 =- A$O7 b !" j B 


Ve elkaytĂź aleyke yâ fĂźlân mehabbete min yâ fĂźlâneh. yaz. O topraÄ&#x;Äą matlubunun yataÄ&#x;Äąna, Pazartesi veya Cuma gecesi serp. AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Hatemi Ayet ile birlikte yazÄąp, gĂźzel kokulu bir buhurla buhurladÄąktan sonra, bu vefki Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsan, yedi gĂźn dolmadan matlubunda olan acaiplikleri gĂśrĂźrsĂźn. Ă&#x2021;oçuÄ&#x;un anne sine, gezegenin burcuna tabi olduÄ&#x;u gibi o matlup talibe tabii olur. Sen! Bu meseleyi iyi anla. YazÄąlacak hatem ve Ayeti Kerime budur:

6 1H .^H U)R7 A a %" . > 6 >  . % H &r L . S . W7L" 6 7N9

BismillâhirrahmânirrahĂŽm. AsallâhĂź en yecale beynekĂźm ve beynellezĂŽne âdeytĂźm minhĂźm meveddeten. Rahman ve Rahim olan Allah'Äąn adÄąyla. Umulur ki Allah sizinle o dĂźĹ&#x;man olduklarÄąnÄązÄąn arasÄąnda bir dostluk meydana getirir.


AĹ&#x17E;K HAKKINDA Bir kimse karÄąsÄąnÄą ister, karÄąsÄąda istemeyip, kocasÄąndan kaçar ise, kadÄąnÄąn saÄ&#x; ayaÄ&#x;Äą altÄąndan biraz toprak alÄąr ve topraÄ&#x;Äą alÄąrken:

=r $O7 b!5 j/ 6 b! B" b - !J k N0

EhaztĂź kalbike ve aklike min tahte ricleyke yâ fĂźlâneh. (Ey fĂźlan! Senin ayaÄ&#x;ÄąnÄąn altÄąndan kalbini ve aklÄąnÄą aldÄąm). dersin. Sonra aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąp, topraÄ&#x;Äą o yazdÄąÄ&#x;Äąn kaÄ&#x;ÄądÄąn ortasÄąna koy. KaÄ&#x;ÄądÄąda gĂźzelce dĂźrdĂźkten sonra, matlubun evine yĂśnelik bir aÄ&#x;aca as. EÄ&#x;er bu yazdÄąÄ&#x;Äąn hirzi matlubunun saçĹ ile aÄ&#x;aca asarsan, amel daha makbĂźl ve gĂźzel olur. Matlubun nerede olursa olsun, çok seri bir Ĺ&#x;ekilde seni bulur. KaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąlacak dua budur:

2 !" j58 E 2/ E8 = $ O S--> ku j -> 21/L H j1>H 2- H jB: - O ,  AR8 C -B H SH5gO U / m :" L U3 2W!3 2 B`" 2 1@ :" 2 W> * 1 2 -> Z, S!" 1 Z B U y  b !" j ! J M@/ !- J =$O jH =$O7 1SH U9/ =7%  Â&#x161; 7W = S #! ) =--)  .^) 51H S1H !9/ j S" j-v AO -"7 Q>3 67 2 GD" # 0 EL 5 LJ 2 ^ ! \%H U87 1O A% / g7 MN9 Â&#x160; =)- 2 MN9 ,    =!i- E+ 4 E+ 4 #+ +#`H Â&#x2026; )1 U B" m:V7 2! B" U -VWH #  = 1H W^  =1Â&#x153;D) EN18 # VH ( ` = > 7 !9/ A ; / !) O ="9:H Ux@ ! . 8 x > 


Ehabtü ve zerrâte habîbiha fülânete hevâhü ve emedethü mennâhü ve hâcet aleyhi heyecânel mâ-i fil bahri ve netakat bi hubbihi ve ebâhat bi meveddetihi ve ışkıhi ve vusletihi ve sıl vid ve atfi ve temyîli feecâbehâ bil kabûli vel meyli ve elkâ aleyhâ senâ-e hubbihi ve şerâbe hanânetihi ve atfihi yâ fülânete binti fülânete akbilî ve lâ tenfirî kad vekelte aleykil menâşitel ıbrâniyyeti vel ulûmel hindesiyyeti vet tevârîhas sihriyyeti ve tevekkel bihâ yâ abden nâri fein ğibet anhâ ev mitte tevekkelû bihâ bi ecmeaküm yâ ehle bisâtı mülkihi ve kavâddi cünûdihi ve huddâmi azâimihi eyne sâhibül bağaletil hamrâ-illezÎ lehü sebate ruûsellezÎ ye’til insâne fil yevmi bi tahbîli aklihi ve yahtıfü aklel uruşi bi şâmi şâmi âhin âhin tevekkelû yâ rûhâniyyetiş şîne bi huddâmi hâzihil azîmetil mektûbeti vahdurûhüm lil fadli bittâati ifalû mâ tü’merûn. Ama bu duayı arabi ayın ilk Pazartesi veya Perşembe günü yazarsın. Ayrıca yazdığın hirzi Cavi veya güzel kokulu bir buhur ile buhurlayıp, yazdığının üzerine aynı duayı yedi (7) defa okur ve toprağıda içine koyup ağaca öyle asarsın. Ben bu meseleyi bazı arkadaşlarıma söyledim. Onlarda bunu kullandılar. Bana, aşık olanı maşuka mıknatıs taşının demiri çektiği gibi amelin sahih olduğunu söylediler. Bundan çok mallar kazanmışlar. Bunu bir erkeğin sevipte, evlenmek istediği kadın içinde kullanırsın. Eğer ayağının altından toprak alamazsan toprağı evinden alır ve daha önce zikrettiğimiz şekilde yaparsın. Allah c.c. tan kork ve zikrettiğimiz şeyler haricinde kullanma. Zaten bunu kötülükte kullanırsan, icabet haram olup, yapmış olduğun amel kesinlikle gerçekleşmez. Karı koca ve bunun gibi şeyler arasındaki muhabbeti şeriat mübah kılmıştır. Bu kitapta bulunan her mesele doğrudur ve hepside defalarca tecrübe edilmiştir. Bunun hepsi vehbi ilimdir. Ben bunu şeyhlerin elinden aldım. Bu şeyhler de el ulumil nuraniye vel esrar il Rabbaniye ehlindendirler. Ben ömrümün yaklaşık kırk (40) senesini bu ilimleri talep etmekle geçirdim. Bu ilmin talebi için Sudan beldesine gittim. Allah Teala nın benim için ayırdığı kısmetimi oradan aldım. Daha sonra Peygamber efendimiz s.a.v. in kabrini ziyaret etmek için Hicaz'a gittim. Peygamber efendimiz s.a.v. insanları ilme teşvik etmiş ve “İlim Çin de dahi olsa arayın demiştir”. Bu ilim mübarek ve aziz bir ilimdir. Menfeatları belirmiş ve bereketi kapsamıştır. Bil cümle ben bu kitabımdaki meseleleri ancak istihareden sonra yazdım. Hariçten bu kitabıma hiçbir şey koymadım. Mevlayı Kerimden yardım babı için kapım çalınmıştır. Allah c.c. herşeye kadirdir ve icabette seridir. HERKESİ TESİR ALTINA ALMA Eğer dilersen cümle halkı teshir edersin emrine itaat ederler, şöyleki perşembe günü sabah namazını eda edip

hiç dünya kelamı konuşmadan bir celsede 12000 kere ismi celilini oku. O gün o vakitte cümle mahlukat teshir olur, ama bir suya veya tatlı bir nesneye okuyup bir mahluka yedirseler filhal matlub teshir olur.


Ä°KÄ°NCÄ° BĂ&#x2013;LĂ&#x153;M DÄ°LEK VE HACETLER Ä°Ă&#x2021;Ä°N

HER TĂ&#x153;RLĂ&#x153; Ä°STEKLER Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimsenin mĂźhim bir dileÄ&#x;i olsa ve bu dileÄ&#x;inin yerine gelmesini isterse, 41 defa Ĺ&#x;u Ayeti kerimeyi;

H*  , O8 P! N2 F&G1 G1 F'  ( RQ S K BismillâhirrahmânirrahÎm. Ve ßfevvidu emrÎ ilallâhi innallâhe basÎrun bil Ĺbâd. okur ve ardĹndan 41 defa:

9&# :> , -. 7 1  8 9&# , -. LT ? F1 5 *- :! B &$ 8 5 E&E U ! -? 1 7  8

9 5 " V $  &$ 5 E ,WJ V NX ,-. YE. 5 E ( N VZ&1' &$ 8 5 &$ 8 V [ ,S 5 E[ T- V $41 TL62 , -. \91 V ( V & ,N V&]  Q ^7 , = AllâhĂźmme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed salâten tĂźncĂŽnâ bihâ min cemĂŽÄąl ehvâli vel âfâti ve takdĂŽ lenâ bihâ cemĂŽÄąl hâcâti ve tĂźtahhirunâ bihâ min cemĂŽÄąs seyyiâti ve terfeunâ bihâ a'led derecâti ve tĂźbelliÄ&#x;unâ bihâ aksal Ä&#x;âyâti min cemĂŽÄąl hayrâti fil hayâti ve ba'del memât. Ä°nneke alâ kĂźlli Ĺ&#x;eyin kadĂŽr. Salavati TĂźncinayÄą okur ve kÄąrkbir (41) defa Ĺ&#x;u Ayeti kerimeyi:


\ 9 # _ 9 *B B F&G1 G1 F'  ) *+ 8 _ E62 ,9 BismillâhirrahmânirrahÎm. Lâ ilâhe sßbhâneke innÎ kßntß minez zâlimÎn. Okuduktan sonra bir (1) defada bu duayĹ:

illâ

ente

 &X & b c d ,Eea )e&[' 2` 1&a 1 7 8 \&9 b @ D&E @2 D &S 1 3 c & Df 1 & :> 14g2  $h F-*# & -. M ,*-?

9&# , -. M ,*-?  / ! , )( 1 F T-#  ? > , -. 7 1  8 Yâ Ä&#x;ayyâsĂźl mĂźsteÄ&#x;ĂŽsĂŽne eÄ&#x;insĂŽ bi kezâ bi hakki hâteynil âyeteyniĹ&#x; Ĺ&#x;erĂŽfeteyni ve hâzihis sayfetĂźl mĂźnĂŽfeti ve bi hakki nebiyyike muhammedin sallallâhĂź aleyhi ve selleme ve ezvâcĂźhĂź ve zĂźrriyyetĂźhĂź ve âli beytihi vet tâbiĂŽne ilâ yevmid dĂŽne ve sallallâhĂź alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. okursan, Allah'Ăź Teala hazretleri en kÄąsa zamanda dileÄ&#x;ini yerine getirir.

Ă&#x2013;NEMLÄ° BÄ°R DÄ°LEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N YĂźksek mertebedeki bir kiĹ&#x;inin yanÄąnda iĹ&#x;in olupta bu iĹ&#x;ini çok çabuk bir Ĺ&#x;ekilde halletmek istersen 41 defa Ĺ&#x;u isimleri oku:

i !2D. i !2D i !2D i ! J i! J i! i! ! W ^ # B 3c / 1j ! &$ i !2D. ,$ G ,WJ ,1G K H 0N2 I- ! E& ,$ G KavfĂź kavfĂź elkavfĂź elkavfĂź lefĂźfĂź lefĂźfĂź afĂźfĂź afĂźfĂź ecĂŽbĂť yâ huddâme hâzihil esmâ-i vakdĂť hâcetĂŽ ve leyyinĂť kalbe fĂźlâne hattâ yakdĂŽ hâcetĂŽ. Okuduktan sonra o kiĹ&#x;inin makamÄąna git. Allah'Ăź Teala hazretlerinin izniyle senin istemiĹ&#x; olduÄ&#x;un iĹ&#x;ini yerine getirir.


HER TĂ&#x153;RLĂ&#x153; DÄ°LEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bu yapacaÄ&#x;Äąn amelle her tĂźrlĂź hayÄąr ve Ĺ&#x;er isteklerine Allah c.c. Äąn izniyle seri bir Ĺ&#x;ekilde elde edersin. Allah Teala'nÄąn ismi Ĺ&#x;erifini Yâ nidasÄą ile 66 defa zikrettikten sonra en sonunda Ĺ&#x;u duayÄą okursan, olacak olan acaiplikleri gĂśrĂźrsĂźn. Okunacak dua budur:

   (! 7+ 1 7+  ( 8 , & / , - # $ !" @ A/ (7 >  7+Â&#x201C; (7 >  7+ (7 > (Z" ( ! 7> 1 7> (! 7> 1 7>  7+Â&#x201C; = K W! P $>  o + !*> (! 7> 1 7> m  2.7 mD L 8  , > 1> +q ` .C `H4 C 8 ( BismillâhirrahmânirrahĂŽm. ElhamdĂźlillâhi Rabâ&#x20AC;&#x2122;bil âlemin. Ve sallallâhĂź alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ erhamer râhimine Yâ erhamer râhimine Yâ erhamer râhimine Yâ RahmânĂź Yâ RahĂŽmĂź Yâ RahmânĂź Yâ RahĂŽmĂź Yâ RahmânĂź Yâ RahĂŽmĂź yâ hayrul mesĂťline yâ mucĂŽbĂź da'vetil mudtarĂŽne yâ ilâhel âlemĂŽne bike enzelte hâcetĂŽ ve ente a'lemĂź bihâ fakduhâ. Bu duadan sonra on (10) defa Ĺ&#x;u duayÄą okursun.

( 8 [ `T 8.C `H4 U.7 [Z 3 C m ( CAX U# 7 l5 z2T> $ (! 7+ 1 7+

 C L  $4 Allâhßmme lehâ ve li kßlli hâceti fakduhâ. Bi fadli Bismillâhir- rahmânirrahÎm. Mâ yeftehĹ linnâsi min rahmetin felâ mßmsike lehâ.
HER TĂ&#x153;RLĂ&#x153; DÄ°LEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ä°stemiĹ&#x; olduÄ&#x;un her tĂźrlĂź dilek için, celb veya gĂśndermede Allah c.c. ismi Ĺ&#x;erifini 4356 defa oku. Ama her 66 defanÄąn sonunda bir (1) defa Ĺ&#x;u duayÄą oku:

U ! 8= 8+N + "a 8 U! i=' UE  8 La "  ( CA 1 UiD5 U! &s L )S n 8 U> $ + D 8 vT [ i L 23 Â&#x201E;$ n 8 U! C &M N U! T !3 1 $ ,! 4 8 = ' ?M s) R cA L 0 + 8 U > +i =P  c< c< 1 $ 2.7 m !`H $ 'A + "' r4 l N Q l N Q l N Q @ @ @ L 5 $ , ) +C| $ ^ = 5 8  vEÂ&#x2C6; W P 7 5 =H  < 1$> v+ iAq =Q [ i ^ K&  r4 U3 G r! q2 ) 14 U! i=' = 5 8 4 (3 $ 4 IH 1$> U! ) +&P =q" 1 $ ( C" Â&#x201D; v=A =

@ U! ]' , ) < D> D , 82 < hg& $ C! 4 # =3 M < ? = [ ;$ u ' Â&#x2019;RK hW< =< C< U..DN #U.. ] 4 g&  U# ! 8 +Â&#x2020;' U# ! H +0' U# = 2 >] U# <& $ +# P0 1 $ H= > h = h , ) ( = %@ ` > C 2 >] K3> I ; $' @  + `> %@ M> 1$ ? = 5 @ R C> #= (! .h %# 0 [Z 3 8 @ l5 


AllâhĂźmme innĂŽ eselĂźke bi azametil ulĂťhiyyeti ve bi esrârir rubĂťbiyyeti ve bi Äązzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel Ä&#x;alebiyyetil mĂźnezzeheti anil keyfiyyeti veĹ&#x; Ĺ&#x;Ăźbhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlĂźl sÄąfâtil cevheriyyeti ve bi arĹ&#x;ikellezĂŽ taÄ&#x;Ĺ&#x;âhĂźl envâri bimâ fĂŽhi minel esrâri illâ mâ kadaytĂź hâcetĂŽ min kezâ ve kezâ ev minke AllâhĂź AllâhĂź AllâhĂź el KuddĂťsi el KuddĂťsi el KuddĂťsi irfa' annĂŽ hucĂźbez zulĂźmâti ve erinĂŽ bi nĂťrike mâ ezhartehĂź li Äąbâdike ehlĂźl kulĂťbit tâhirâti yâ men kemâ kulĂťbel ârifĂŽne bi nĂťril ĂźlĂťhiyyete felen testetĂŽal melâikete rafaa ruĂťsehĂźm min satvetil ceberĂťtiyyeti yâ men kâle fĂŽ muhkemi kitâbihil azĂŽzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. AllâhĂź nĂťrus semâvâti vel ardÄą meselĂź nĂťrihi kemiĹ&#x;kâtin fĂŽhâ misbâhun el misbâhu fĂŽ zĂźcâcetin ezzĂźcâcetĂź ke ennehâ kevkebĂźn dĂźrriyyĂźn yĂťkadĂź min Ĺ&#x;eceratin mĂźbâraketin zeytĂťnetĂźn lâ Ĺ&#x;arkÄąyyetin ve lâ Ä&#x;arbiyyetin yekâdĂź zeytĂźhâ yudĂŽĂź ve lem lem temseshĂź nârun nĂťrun alâ nĂťrin yehdillâhĂź li nĂťrihi men yeĹ&#x;âß ve yadribullâhĂźl emsâle linnâsi vallâhĂź bi kĂźlli Ĺ&#x;eyin alĂŽm Senin dileÄ&#x;in her ne olursa olsun, Allah Teala'nÄąn izniyle yerine gelir.MĂ&#x153;HÄ°M BÄ°R HACET Ä°Ă&#x2021;Ä°N MĂźhim bir hacet ve her istediÄ&#x;in Ĺ&#x;eyi elde etmek için, 70.000 defa Yâ SerĂŽ' ismini okursun. Ama her yĂźz (100) defanÄąn sonunda bir defa Ĺ&#x;u duayÄą okursan, Allah'Äąn izniyle istediÄ&#x;in gerçekleĹ&#x;ir. Okunacak dua budur:

R cA ( " ' n 8 B# 3> m k # 5*> W . c3 8 =<A =) k # = . k # = . B- ? + *- B - , U X U [P [P 97= 97= c< Ecib yâ handĂťĹ&#x;in ve ente yâ lekânin bi hakkil ismillezĂŽ evvelĂźhĂź ân ve âhirihĂź ân eclĂťĹ&#x;in eclĂťĹ&#x;in tevekkelĂť bi kezâ ve kezâ elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate


KADA-Ä° HACET Bir dileÄ&#x;in olupta, bu dileÄ&#x;inin yerine gelmesi PerĹ&#x;embe gĂźnĂź mĂźĹ&#x;teri saatinde Ĺ&#x;u vefki

içinC YazdÄąktan sonra vefki ud ile buhurlayarak Ăźzerine Ĺ&#x;u iki Ayeti kerimeyi:

= i 'A , ' @ (! 7+ 1 7+ ( 8 4 $ , h = ' UÂ&#x2022; 5 " ?c *a)' =N!Q N ? 5 rT M> R cA S 1$ u ' 4$ v= ' ( CT* $ ( C> > 1 !8 $ ( > , S e 8'A , N!" + < r " %X 0 8 'A ,  1 $ %# M 8 B=q! > N = i E T 7 ? K o> ' u ' v= s 1 $ 0+N 1!&) H 1>  4 ?+< ' (! E L 2 " Q4 8 1 $ o > v=Â&#x2020;Aq 8 +T3> 14 (h ! rh ! " @ C T ' QÂ&#x2021; = v + 8 BismillâhirrahmânirrahĂŽm. AllâhĂź lâ ilâhe illâ hĂźvel hayyul kayyĂťm. Lâ te'huzĂźhĂź sinetĂźn ve lâ nevm. LehĂź mâ fĂŽs semâvâti ve mâ fĂŽl ard. Men zellezĂŽ yeĹ&#x;feu ÄąndehĂź illâ bi iznihi ya'lem. Mâ beyne eydĂŽhim. ve mâ halfehĂźm. Ve lâ yuhĂŽtĂťne bi Ĺ&#x;eyin min Äąlmihi illâ bimâ Ĺ&#x;â'. Ve sia kĂźrsiyyĂźhĂźs semâvâti


 vel arda ve lâ yeĂťdĂźhĂź hÄąfzihĂźmâ ve hĂźvel aliyyĂźl azĂŽm. Lâ ikrâhe fid dĂŽni kad tebeyyener rĂźĹ&#x;dĂź minel Ä&#x;ayyi femen yekfĂźr bittâÄ&#x;Ăťti ve yĂź'min billâhi fekadis temseke bil urvetil vĂźskâ len fisâme lehâ vallâhĂź semĂŽun alĂŽm. 73 defa okuyup vefki Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsan, istediÄ&#x;ine nail olursun.

SALAVATÄ° TĂ&#x153;NCÄ°NA NIN HAVASSI HER TĂ&#x153;RLĂ&#x153; DÄ°LEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ä°stemiĹ&#x; olduÄ&#x;un her tĂźrlĂź dilek için, Salati TĂźncina baha biçilmez mĂźessir bir hazinedir. Salati TĂźncina yÄą okumadan Ăśnce Ĺ&#x;u mĂźbarek duayÄą bir (1) defa okursun.

5[ R e  'B  A E Y F A D w A 1 N EN *

 1F

 L 1  )g%  X KCA "A s ! 5 g  ] .  1 <D $: HP Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zahiru Ya BatÄąnu Ya MĂźtealĂź KavlĂźhĂźl hakku ve lehĂźl mĂźlkĂź yevme yĂźnfahu fis suri alimĂźl Ä&#x;aybi veĹ&#x; Ĺ&#x;ehadeti ve hĂźvel HakimĂźl habir. Bu duadan sonra otuz (30) defa Salati TĂźncinayÄą oku. Salati TĂźncina budur:

/ + , e6 !4 + / +, ! ; 8 1 H ?! 

e D 0 n 7 E H F C MC2 $r !8 +4  

/H ^2 m 7 n 7 H F C  x2 m i ! f+ C H F C' 2 my n 7 E 

H F

n 7 E m A L %R H F CL ;!.2 m 7)+  m n 7 E m A L xR  m m

 +'F m AllahĂźmme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salatan tĂźncina biha min


cemiÄąl ehvali vel afati ve takdÄą lena biha cemial hacati ve tĂźtahhiruna biha min cemiÄąs seyyiati ve terfeuna biha Äąndeke aâ&#x20AC;&#x2122;led derecati ve tĂźbelliÄ&#x;una biha aksal Ä&#x;ayati min cemiÄąl hayrati fil hayati ve baâ&#x20AC;&#x2122;del memat . Salati TĂźncinayÄą otuz (30) defa okuduktan sonra, bir defa Ĺ&#x;u duayÄą okursun.   N eN e N 0 e e  A 1 H ?! e 

 E

N Bismillahirrahmanirrahim AllahĂźmme ya muhavvilel havli vel ahvali havvil hali ila ahsenil hal. Bundan sonra yĂźzbir (101) defa Ĺ&#x;u duayÄą oku:

( D + . A c , . +. A 1< ! }v C L  + . A | h +. A |# ? +. A J4 F 7

F /. 7 J4 aL F /u z Â&#x201E; L + . A / N) $4 C F // J4 Y

F /' Y m

A6 J4   F = :% = : !%N J4 N F

ÂŁ < * Â .N ÂŁ + * - , 1 ' *

5 . 8 5 6 +4  / +, ! * T ?!8 &  ' () *

+ & '7 AzemtĂź aleykĂźm Ya AbdĂźl basitu ve Ya AbdĂźlveh habĂź ve Ya AbdĂźlhallaku ve Ya AbdĂźrrezzaku ve Ya AbdĂźlmuÄ&#x;ni ve Ya AbdĂźlmuÄ&#x;isĂź eÄ&#x;isĂźni bi Ä&#x;avsetin ve ecibĂźni bi icabetin ve etÄąuni bi itaatin venzurini bi nazratin verhamuni bi rahmetin ve hassÄąlĂź muradi ve maksudi bi hĂźrmetin ayatillahil azimi ve esma illahil kadimi ve habibĂźllahil kerimi ve sallallahĂź ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeine velhamdĂź lillahi rabbil alemin. Bundan sonra Bin (1000) defa Salati TĂźncina yÄą okur ve okuduktan sonra, bir defa Ĺ&#x;u duayÄą okursun:


1 H!? $ !%  J A C ' F C  $ !% jP F CM/ 1 H!? J = :%  , $ !% J  F 

F!^ ,

ÂŁ < s ,) ÂŁ + s

 # Q  F $ !% )CF

m 7  x R A & !, - 

 ./ 0 n 7 J F m 

C  g A m !. n : A J U >D  +4  / +, !T * !?8 [ m

+ Â M A & '7 5 .8 5 6 AllahĂźmme neccina bi Ĺ&#x;erefis salati ve afina bi Äąnayetis salati AllahĂźmme sehhirli matlubi bi kÄąraetis salati ve sehhirli maksudi ve bi nuris salati ve bi hĂźrmeti cemiÄąl enbiyai vel mĂźrseline ya kadÄąyel hacati fi hazihis saati ya dafiul beliyyati ya veliyyĂźl hasanati ya mĂźcibed daâ&#x20AC;&#x2122;vati ve sallallahĂź ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein. BĂśylece okumanÄą tamamlarsÄąn. AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki iki Vefkte Salati TĂźncinanÄąn vefkidir. Bu iki vefki ve etrafÄąnada Salati TĂźncinayÄą yazÄąp, devamlÄą Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsan, olacak olan acaiplikleri Allah Teala'nÄąn izniyle gĂśrĂźrsĂźn. YazÄąlacak Vefkler budur:

Ey Talip ! Sen bu sÄąrrÄą iyi anla ve iyi fehim et. Ä°rĹ&#x;ad olursun. Allah c.c. muvaffak edicidir.


KADA-Ä° HACET Her ne tĂźr bir dileÄ&#x;in olursa olsun, aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yedi (7) gece, her gece kÄąrkbir (41) defa olmak Ăźzere okunur ise Allah c.c. o kiĹ&#x;inin hacetini yerine getirir. Bilhassa celbi rÄązÄąk hususunda çok muteber bir duadÄąr. Okunacak dua budur :

 a E = >? * + 1 N E N * 1 F W+ > BA 1 = >? * + 

R  E<A 1 5 F Â&#x161; 5 E < A 1  s

!   s Â&#x2013; A b 5 E<A 1 0? 5  0 .Q * T .Q * [ W] .<2 U . Q eÂ&#x20AC; ; > E*  . , + * .Q * T  .Q T* T* 1 ' /  Q 1 ' / * T C.N # r 8 $r <F ] % s CF) s/ K z ] %C 1' /   T* ?! 8 1 ' !' *

F 0? $R 0 eN 0 1H !? & '7 5 . 8  5 6 +4  / +, ! g x g O b Q A =MC   1 

 A

W7 7W  = E  '7 =!. + s 1 H !? & N 1 N ) A s BN F

 # <Bg s ! 'B }/  <BP s  D * T 1H < K< )0 ] %2 *

  0 

5 6 +4  / +, ! * T ?!8 1 !' n  9* A &  ' ( ) * + EA D ?^ & .^? A 9* A 9* A


 , F s s !S , () A ( ) A ( )

W.Y r0 # N rRh ) CRh2 1? '  1 ' 1 H !? & N 1N) A s BN F W 8 W+ 

/ f +.  CB !3 }/ 0? 5  0 ( ) }/  b E s Fo }'^[ B, f+ f +H ! ./ > F -T F  ! s B' C F s -T F }'C8 } / ?0 (/>?  KLA 0 5/  F/o  Kz &  N 1 N ) A s BN F Bismillahirrahmanirrahim. ElhamdĂź lillahillezi men veseka bihi lem yekĂźn ileyye. Ve kulil hamdĂźlillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekĂźn lehĂź Ĺ&#x;erikĂźn fil mĂźlki ve lem yekĂźn lehĂź veliyyĂźn minez zĂźlli ve kebbirhĂź tekbira. AllahĂź ekber AllahĂź ekber la ilahe illallahĂź vallahĂź ekber AllahĂź ekber ve lillahil hamd. Ve sĂźbhanallahi bĂźkraten ve esila. HasbĂźnallahi ve niâ&#x20AC;&#x2122;mel vekil. Niâ&#x20AC;&#x2122;mel mevla ve niâ&#x20AC;&#x2122;men nasir. Ä&#x17E;ufraneke rabbena ve ileykel masir. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahĂź ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmein. AllahĂźmme ya alimes sÄąrrÄą venneca ve ya kaĹ&#x;ifed durrĂź vel belva icalli min emri ferecen ve mahracen birahmetike ya erhamer rahimin. AllahĂźmme lekel hamdĂź ve ileykel mĂźĹ&#x;teka ve entel mĂźsteanĂź ve aleyket tĂźkelani ela ilallahi tasirĂźl umur. FeseyekfikehĂźmullahĂź ve hĂźves semiul alim. Ve sallallahĂź ala seyyidina Muhammed in ve alihit tayyibinet tahirin. Vel hamdĂźlillahi rabbil alemin. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi eselĂźke bismikel azimĂźl muazzamĂź en terzukni rizkan halalan tayyiben ve veleden salihan bi rahmetike ya erhamer rahimin. AllahĂźmme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve en abdike ve ena ala ahdike ve vaâ&#x20AC;&#x2122;dĂźke ma sĂźtetaâ&#x20AC;&#x2122;tĂź euzĂź bike min Ĺ&#x;errima sanaâ&#x20AC;&#x2122;tĂź ebuĂźleke biniâ&#x20AC;&#x2122;metike aleyye ve ebuĂź bizenbi faÄ&#x;firli zĂźnĂźbi fe innehi la yaÄ&#x;firĂźz zĂźnĂźbe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahimin.


KADA-Ä° HACET Hakimler, Sultanlar ve ileri gelenlerin yanÄąna girdiÄ&#x;in zaman karĹ&#x;ÄąlarÄąnda durup, ßç defa Ĺ&#x;u duayÄą okursan zararlarÄąndan emin olur ve hacetinde Allah Teala'nÄąn izniyle yerine getirilir.

1 ;! , 1 !; , 5 B " M ! F EA . <B 1M!2 E A ¸ KN A Ya men teleccemel mĂźtekebbirine bilicami azameti hi sellim sellim Ya Hafiz KADA-Ä° HACET Bir kimsenin yĂźksek mertebedeki bir kiĹ&#x;iden haceti olsa bu kelimeleri saÄ&#x; avucuna yazÄąp o kiĹ&#x;inin huzuruna çĹkarsa, haceti yerine getirilir. Allah Teala hazretlerinin izniyle ret olunmaz. SaÄ&#x; avuca yazÄąlacak kelimeler budur:

54 0 = 4 0 U4 0 D Â D Heb HĂźve Lahin Layin Lamehin.

FATÄ°HA SURESÄ°NÄ°N HAVASSI HER TĂ&#x153;RLĂ&#x153; DÄ°LEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimse Fatiha suresini aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tertip Ăźzere okur ve her ne murat ederse, Allah'Äąn izniyle murat ettiÄ&#x;i Ĺ&#x;ey gerçekleĹ&#x;ir. Allah Teala okuyan kiĹ&#x;inin her iĹ&#x;ini kolaylaĹ&#x;tÄąrÄąr. Fatiha suresini aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ĺ&#x;u tertip Ăźzere okursun. Pazar gĂźnĂź 1071 defa :

@ B A &  ' ( ) * + ElhamdĂźlillahi rabbil alemin.Ya Fettah. Pazartesi gĂźnĂź 747 defa :

O ^ A 1 N E N  Errahmanirrahim. Ya Latif


SalÄą gĂźnĂź 336 defa :

A

vA v A E + "A s  Maliki yevmiddin. Ya Aziz. Ă&#x2021;arĹ&#x;amba gĂźnĂź 1152 defa :

| h) A & 'B/ f A +.'/ f A Ä°yya kenaâ&#x20AC;&#x2122;bĂźdĂź ve iyya kenestein. Ya Rezzak. PerĹ&#x;embe gĂźnĂź 2134 defa :

g C z A 1 B Â&#x160;%  / +D 

Ä°hdinas sÄąratal mĂźstekim. Ya Ä&#x17E;aniyyĂź . Cuma gĂźnĂź 2063 defa :

) / A 1 H ! }'/ EA >? Â&#x160; 8 SÄąratallezine enamte aleyhim. Ya Nur. Cumartesi gĂźnĂź 4314 defa :

 Q A &; x 0 1 H ! (xL[ z Ä&#x17E;ayril maÄ&#x;dubi aleyhim veladdallin . Ya Kafi . Temiz ve abdestli olarak kibleye yĂśnelerek oturup okumalÄądÄąr. Bunu okuyan kimse muradÄąnÄąn olacaÄ&#x;Äąndan hiçbir zaman Ĺ&#x;Ăźphe etmemelidir. Fatiha'nÄąn bu tertibini eĹ&#x;ref saatlerinde okumalÄądÄąr. Her gĂźnĂźn eĹ&#x;ref saatleri Ĺ&#x;Ăśyledir :

Pazar gĂźnĂź vakti Zuhr (Ă&#x2013;Ä&#x;len vakti). Pazartesi gĂźnĂź beynes salatin (Ä°ki namaz arasÄą). SalÄą gĂźnĂź vakti Duha (KuĹ&#x;luk vakti). Ă&#x2021;arĹ&#x;amba gĂźnĂź vakti Asr (Ä°kindi vakti). PerĹ&#x;embe gĂźnĂź vakti Zeval (Zeval vakti). Cuma gĂźnĂź vakti Ä&#x;urub (GĂźneĹ&#x; batarken). Cumartesi gĂźnĂź vakti tuluâ&#x20AC;&#x2122; Ĺ&#x;ems (GĂźneĹ&#x; doÄ&#x;arken). Ey bu ilme raÄ&#x;bet eden Talip! YukarÄąda her gĂźnĂźn eĹ&#x;ref saatini verdik. Sen bu meseleyi iyi anla! Allah Teala'nÄąn izniyle irĹ&#x;ad olursun.


AYETEL KĂ&#x153;RSÄ°NÄ°N HAVASSI HER TĂ&#x153;RLĂ&#x153; DÄ°LEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ayetel KĂźrsi ile bir kimseyi istediÄ&#x;in gibi baÄ&#x;larsÄąn. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in: Bir kimsenin kârÄąnÄą ve kazancÄąnÄą baÄ&#x;lamak, dilini baÄ&#x;lamak, uykusunu baÄ&#x;lamak, bevlini baÄ&#x;lamak, erkekliÄ&#x;ini baÄ&#x;lamak, muhabbetle kendine baÄ&#x;lamak, gerek kahriye gerek celbiye veya her ne tĂźr Ĺ&#x;ekilde olursa olsun baÄ&#x;lamak istersen: Ă&#x2013;nce maksadÄąn her ne ise gĂźzelce bir abdest aldÄąktan sonra, tam inanç ile niyet edip, Besmele-i Ĺ&#x;erif ile Ayetel KĂźrsiyi aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tertip Ăźzere okursun . SarÄą, beyaz, kÄąrmÄązÄą, mavi, yeĹ&#x;il, gri ve siyah renk olmak Ăźzere yedi ipek ip al. Her renk ipe yedi kere Ayetel KĂźrsi okuyup yedi dĂźÄ&#x;Ăźm at. DĂźÄ&#x;Ăźmleri attÄąktan sonra, yedi renk ipi eline alÄąp hepsini birden bĂźk ve bir araya getir. Sonra Ĺ&#x;u tertip Ăźzere Ayetel KĂźrsi yi oku :

" g g ÂŞ D0? 5  0 * T 1 N EN * 1 F Bismillahirrahmanirrahim AllahĂź la ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźm. deyince birinci dĂźÄ&#x;ĂźmĂź baÄ&#x;la.

" / 0Â&#x2DC;JC , U >3Â&#x192;2 0 "g g D0? 5  0 * T AllahĂźla ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźmĂź la te' huzĂźhĂź sinetĂźn vela nevm . deyince ikinci dĂźÄ&#x;ĂźmĂź baÄ&#x;la .

5 " / 0 JÂ&#x2122; C , U>3Â&#x192;2 0 "g g D0? 5  0 * T n KPA =

>? o E Â&#x2030;) 0  m   

1 !'A 5 /o p F0? U+C AllahĂź la ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźmĂź la teâ&#x20AC;&#x2122; huzĂźhĂź sinetĂźn vela nevm lehĂź ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeĹ&#x;feu indehĂź illa bi iznihi yaâ&#x20AC;&#x2122;lem. deyince ßçßncĂź dĂźÄ&#x;ĂźmĂź at .


Â&#x2013;" / 0 Â&#x2122;JC , U>3Â&#x192;2 0 "g g  D ?0 5 0 T* = > ? o E Â&#x2030;) 0  m   5 1 HA +A EF 1 !'A 5 /o p F0? U+C nK P A AllahĂź la ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźm La teâ&#x20AC;&#x2122;huzĂźhĂź sinetĂźn vela nevm lehĂź ma fis semavati ve me fil ard men zellezi yeĹ&#x;feu ÄąndehĂź illa bi iznihi yaâ&#x20AC;&#x2122;lemĂź ma beyne eydihim . deyince dĂśrdĂźncĂź dĂźÄ&#x;ĂźmĂź at .

5 "Â&#x2013; / 0 JÂ&#x2122; C , U>3Â&#x192;2 0 "g gD0? 5  0 * T n K P A =

>? o E Â&#x2030;) 0   m   1H K!3 1 HA +A E F 1 !'A 5 /o p F0? U+C AllahĂźla ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźm la teâ&#x20AC;&#x2122;huzĂźhĂź sinetĂźn vela nevm lehĂź ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeĹ&#x;feu ÄąndehĂź illa bi iznihi yaâ&#x20AC;&#x2122;lemĂź ma beyne eydihim vema halfehĂźm. deyince beĹ&#x;inci dĂźÄ&#x;ĂźmĂź baÄ&#x;la.

"Â&#x2013; / 0 JÂ&#x2122; C , U>3Â&#x192;2 0 "g g D0? 5  0 * T 

=> ? o E Â&#x2030;) 0  m   5 1H K!3 1 HA +A EF 1 !'A 5 /op F ?0 U+C n K PA n , -[ b F 0? 5

! E 4-P F ^ A 0

HK N U:Â&#x201A;A 0 Â&#x2030;) 0 m  5 , Q AllahĂźla ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźm Lateâ&#x20AC;&#x2122;huzĂźhĂź sinetĂźn vela nevm lehĂź ma fis semavati vema fil ard menzellezi yeĹ&#x;feu ÄąndehĂź illa bi iznihi yaâ&#x20AC;&#x2122;lemĂź ma beyne eydihim vema halfehĂź vela yĂźhitĂźne biĹ&#x;eyin min Äąlmihi illa bima Ĺ&#x;aâ&#x20AC;&#x2122; ve sia kĂźrsiyyĂźhĂźs semavati vel ard vela yeudĂźhĂź hÄąfzĂźhĂźma. deyince altÄąncÄą dĂźÄ&#x;ĂźmĂź at .

5 "Â&#x2013; / 0 Â&#x2122;JC , U>3Â&#x192;2 0 "g gD0? 5 0 T* n K PA =>? o E Â&#x2030;) 0   m   0 1H K!3 1 HA +A EF 1 !'A 5 /o p F0? U+C 


5 , Q n , -[ b F 0? 5 ! E 4- P F ^ A g !' D HK N U:'A 0 Â&#x2030; ) 0 m  1 ' AllahĂźla ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźm la teâ&#x20AC;&#x2122;huzĂźhĂź sinetĂźn vela nevm lehĂź ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeĹ&#x;feu ÄąndehĂź illa bi iznihi yaâ&#x20AC;&#x2122;lemĂź ma beyne eydihim vema halfehĂźm vela yĂźhitĂźne biĹ&#x;eyin min Äąlmihi illa bima Ĺ&#x;aâ&#x20AC;&#x2122; ve sia kĂźrsiyyĂźhĂźs semavati vel ard vela yeudĂźhĂź hÄąfzĂźhĂźma ve hĂźvel aliyyĂźl azim. deyince yedinci dĂźÄ&#x;ĂźmĂź baÄ&#x;la . Yedi dĂźÄ&#x;ĂźmĂźde baÄ&#x;ladÄąktan sonra bu ipeÄ&#x;i aÄ&#x;Äąr bir taĹ&#x;Äąn altÄąna koy ve ''Bu taĹ&#x; bu ipeÄ&#x;i nasÄąl basarsa fĂźlan oÄ&#x;lu fĂźlanÄąn dilide Ăśyle basÄąlsÄąn, Allah c.c. Äąn yardÄąmÄąyla Ayetel KĂźrsi hakki için â&#x20AC;&#x153; dersin. Veya; â&#x20AC;&#x153;Bu taĹ&#x; bu ipeÄ&#x;i nasÄąl basarsa fĂźlan oÄ&#x;lu fĂźlan Äąn kazancÄą ve karÄą baÄ&#x;lansÄąn, Allah c.c. Äąn yardÄąmÄąyla Ayetel KĂźrsi hakkÄą için â&#x20AC;&#x153; dersin. EÄ&#x;er bu ameli muhabbet için yaptÄąn ise; â&#x20AC;&#x153;Bu taĹ&#x; bu ipeÄ&#x;i nasÄąl basarsa fĂźlan kÄązÄą fĂźlanÄąn aĹ&#x;kÄąnÄą ve gĂśnlĂźnĂź kendime baÄ&#x;ladÄąm vede baÄ&#x;lansÄąn, Allah c.c. Äąn yardÄąmÄąyla Ayetel KĂźrsi hakkÄą içinâ&#x20AC;&#x153; dersin. BunlarÄą dilediÄ&#x;in Ĺ&#x;ekilde sĂśylersin. Bu mesele sahih olup, defalarca tecrĂźbe edilmiĹ&#x;tir .


‫‪TİCAN DA'VETİ‬‬ ‫‪Her amel bittikten sonra, Tican da'vetini okumak o amelin‬‬ ‫‪süratini ve icabetini çabuklaştırmada çok büyük bir tesiri vardır.‬‬ ‫‪Tican da'veti budur:‬‬

‫ﺑِﺴ ِﻢ ِ‬ ‫اﷲ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ‬ ‫ْ‬ ‫ﻴﺸﻮ ْن ﻳَﺎاَﷲُ اﻟﻨﱠﺎﻓِ ُﺬ اَْﻣُﺮُﻩ‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُـﻬ ﱠﻢ ﻳَﺎﺑَ ْﺸ َﻤ ٍﺦ َداﻻَ َﻫﺎ ُﻣ َ‬ ‫ﻮﺷْﻴ ِﻄ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ﺼ َﻔ ِ‬ ‫ﻀﻴَ ِﺎء‬ ‫ﺎت اﻟْﻌُْﻠﻴَــﺎ َواﻟْﺒَـ ْﻬ َﺠ ـ ِـﺔ َواﻟ ـ ﱢ‬ ‫ـﺤ ـ ْـﺴ َﲎ َواﻟ ـ ﱢ‬ ‫ﻟﱠــﺬى ﻟَــﻪُ اْﻻَ ْﲰَــﺎءُ اﻟْ ُ‬ ‫َواﻟﻨﱡﻮِر َواﻟْﺒَـ َﻬ ِﺎء‬ ‫اَﻟﻠﱠﻬـ ﱠﻢ ﻳـﺎداﻧُﻮ ﻣ ْﻠﺨﻮﺛُـﻮ دْﳝﻮﺛـُـﻮ َن داﺋِﻤـﻮ َن اﻟﱠـ ِ‬ ‫ـﺴﺒﱠ ُﺢ ِﰱ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣ‬ ‫ـﻮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ى‬ ‫ﺬ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ََ َ ُ َُ َ ُ‬ ‫َ َُ‬ ‫ﺎن وﻣ ْﺬ ُﻛﻮٍر ِﰱ ُﻛ ﱢﻞ اَو ٍان وَزﻣ ٍ‬ ‫ﺎن وﳑَْ ُﺪ ٍ ِ ِ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺎن‬ ‫َ ََ‬ ‫وح ﺑ ُﻜ ﱢﻞ ﻟ َﺴ َ َ‬ ‫ُﻛ ﱢﻞ َﻣ َﻜ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬ ـ ﱠﻢ ﻳَــﺎ َﻛ ْﻮَر َﻋ ٍ‬ ‫ـﻀﺎءَ ﺑِﻨُــﻮِرِﻩ‬ ‫ـﺸﻄُ ٍ‬ ‫ﺶ اَْر َﻋْﻴ ـ َ‬ ‫ﻵﺧ ــﻮ ْن اَﻟﱠــﺬى ا ْﺳﺘَـ َ‬ ‫ﻮخ ُ‬ ‫اَﻫﻞ َﲰﻮ ِ‬ ‫اﳋَ ِﺎد ُم ﺑِﻨُﻮِرِﻩ ُﻛ ﱢﻞ ِذى ِﺿﻴَﺎءً َوﺑَـ ْﻬ َﺠ ِﺔ َوﻧُ ْﻮر‬ ‫ات َواَْر ِﺿ ِﻪ ْ‬ ‫ْ ُ ََ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻮث اَرﺧــﺎ اَرِﺧــﻴ ٍﻢ اَرِﺧﻴﻤــﻮ ْن اَﻟ ـﱠﺮ ْﲪ ِﻦ اﻟﱠﺮِﺣ ِ‬ ‫ﻴﻤﺎّﻟﱠـ ِـﺬى‬ ‫َ‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬـ ﱠﻢ ﻳـَ َ‬ ‫ـﺎد ْﳘُ ْ ً ْ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫َﻣ َﻼَ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻰء َﻋ ْﺪﻟُﻪُ َوَر ْﲪَﺘُﻪُ‬


‫ﻮن اﻟْـﻌ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ٍ‬ ‫ﺎﱂُ ﺑِ ُﻜ ﱢـﻞ َﺷ ْـﻰ ٍء َﻛـﺎ َن اَْو‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻳَﺎﺧﻴﺜًﺎ ُﻣ َﻮ َاﻣْﻴﺜُﻮا َﺣﺒُﻮن ﻟَﻨُ َ َ‬ ‫ﻳ ُﻜﻮ ُن اﻟﱠ ِﺬى ﻻَﻳﻐِﻴﺐ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟْﻐُﻴ ِ‬ ‫ﺼ ُﺪ ْور‬ ‫ﻮب َوﻻََﻣ ُﺎﲣْ َﻔﻰ اﻟ ﱡ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ـﺶ اَرﻗَ ـ ٍ ِ‬ ‫اَﻟﻠﱠﻬ ـ ـ ﱠﻢ ﻳ ــﺎﺛـَﻴﺨﻮﺛِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺖ‬ ‫ـ‬ ‫ﻳ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻴ‬ ‫ـﺶ َد َار َﻋﻠﻴﱡ ــﻮ ْن اَﻟﱠ ــﺬى َﺳ ـ ـﺒَـ َﻘ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ ُْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اََوﻟﻴﱠﺘُﻪُ ﻗَـْﺒ َﻞ ُﻛ ﱢﻞ ﻗَـْﺒ َﻞ ﻓَﻼَ ﻗَـْﺒ َﻞ اﻻﱠ َواَﻧْ َ‬ ‫ﺖ ﻗَـْﺒـﻠُﻪُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺻــﺒَﺎﺗُﻮ ْن اَﻟﱠـ ِـﺬى ُﻫـ َـﻮ‬ ‫ﺻــﺒَ ُﺎؤت اَ ْ‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬـ ﱠﻢ ﻳَﺎآﻫﻴــﺎ َﺷـ َـﺮاﻫﻴﺎ اَ ُدوﻧَــﺎ ِى اَ ْ‬ ‫اﳊﻰ اﻟْ َﻘﻴﱡﻮم ُﳛِﲕ اﻟْﻤﻮﺗَﻰ وُﳑِﻴﺖ اْﻻَﺣﻴﺎء اﻟﱠ ِﺬى ﻗَﺎﻣﺖ اﻟ ﱠﺴﻤﻮ ِ‬ ‫ات‬ ‫َْ ﱡ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ‬ ‫َ ُ ََ‬ ‫َواْﻻَْر ِ‬ ‫اﳋَْﻠ ُﻖ ﺑِﺄ َْﻣ ِﺮِﻩ‬ ‫ض َو ْ‬ ‫اَﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻳﺎد ِْﳘﻴﺜﺎ دﻫﻠَﻴـﻠَﻮا اِﻟَـﻪ ﻣﻴﻄَﻄَـﺮو َن اَﻟﱠـ ِ‬ ‫ـﻮﻩ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ـﻪ‬ ‫ﻟ‬ ‫ـﺖ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻋ‬ ‫ى‬ ‫ﺬ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُُ ُ‬ ‫ُ َ َ ً َ ْ ْ َ ٌ َْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﱡﻤ ُﺦ اﻟْﺒَﺎذ َﺧ ْ‬ ‫ات َوذَﻟﱠ ْ‬ ‫َو َﺧ َﺸ َﻌ ْ‬ ‫ﺻ َﻮ ُ‬ ‫ﺖ ﻟَﻪُ اْﻻَ ْ‬ ‫ﺖ ﻟَﻪُ اﻟﺸ ُ‬ ‫ﻮن ﻟَ ْﻐﺘُـ ٍ‬ ‫ـﺸ ٍ‬ ‫ـﻴﺶ اَْر َﻏـ ِـﺸ ٍ‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬـ ﱠﻢ ﻳـَـﺎﻧُ َﻮر اَْر ِﻋـ ٍ‬ ‫ـﻮن َذ ﱠل ُﻛـ ﱠـﻞ‬ ‫ﻴﺶ اَْر ِﻏــﻰ ﻟَ ْﻐـ ُ‬ ‫َﺷ ْﻰ ٍء ﻟُِﻘ ْﺪ َرﺗِِﻪ َو ُﺳ ْﻠﻄَﺎﻧِِﻪ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ت‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬ ـ ﱠﻢ ﻳَ َ‬ ‫ـﻀﺎءَ ْ‬ ‫ﺎﺷﺒَـْﻴـَﺮ َﺷـ ْـﺮٍو اَ ْﴰَـ ٍﺦ اَ ْﺷ ـ َﻔﺎ ْن اَ ْﺷــﻐُﻮ ْن اَﻟﱠــﺬى ا ْﺳﺘـ َ‬ ‫اﳋَ ِﺎﻣ ِﺪ ﻟِﻨُﻮِرِﻩ ُﻛ ﱠﻞ ِﺿﻴَ ِﺎء َوﺑَـ ْﻬ َﺠ ِﺔ‬ ‫ﺑِﻨُﻮِرِﻩ اَ ْﻫ ِﻞ َﲰََﻮاﺗِِﻪ َواَْر ِﺿ ِﻪ ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـﻚ ﺑِﻌِﱠﺰﺗِ ِـﻪ َوﻗَـ ْﻬ ُـﺮ‬ ‫ﻮت َﻣﺎﻟ ٍﺦ َﻣﻠَ ٍﺦ َﻣﺎﳋُﻮ ْن اَﻟﱠـﺬى َﻣﻠ ُ‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻳَ َﺎﻣﻠَ ُﻜ ُ‬ ‫ﺑِـﺠﺒـﺮوﺗِِ‬ ‫َ‬ ‫ﺐ ﺑِ ُﻘ ﱠﻮﺗِِﻪ ﻓَﻼَ َﺷ ْﻰءَ ﻳـُ َﻘﺎ ِوَﻣ َﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻏ‬ ‫و‬ ‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﺗ‬ ‫ـﺮ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﺄ‬ ‫ﺘ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََُ َ ْ ْ ُ َ َ‬


ِ ‫اﻟﻠﱠﻬـﻢ ﻳــﺎﻋﻼﱠم ﻋـ‬ ‫ـﺎﱂُ اَْر َﻏـ ٍـﻞ اَْر ِﻏــﻰ اَْر َﻏــﺎ ْن َد ْارﻏُــﻮ ْن َﻛْﺰﻧـُـﻮ ْن َﴰْـ ٍـﺦ‬ َ ُ َ َ‫َ ُﱠ‬ ‫ـﻮل ﻟَــﻪُ ُﻛـ ْـﻦ‬ َ ‫َﴰْ ِﺨﻴﺜًــﺎ َﻣـ ْﺸﻼَ ُﻣﻮ ْن اَﻟﱠـ ِـﺬى اِﱠﳕـَـﺎ اَْﻣـ ُـﺮﻩُ اِ َذا اََر َاد َﺷـ ْـﻰءً اَﻧْـﻴَـ ُﻘـ‬ ِ ‫ﻓَـﻴ ُﻜﻮن ﻓَﺴﺒﺤﺎ َن اﻟﱠ ِﺬى ﺑِﻴ ِﺪ‬ ‫ﻮت ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻰ ٍء َواِﻟَْﻴ ِﻪ ﺗُـْﺮ َﺟﻌُﻮ َن‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻩ‬ ُ َ ُ َ َ َ ُْ َ

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Ya Beşmehin Dalaha Muşeytışşün. Ya Allahün nafizü emruhü. Ellezi lehül esma-ül Hüsna ves sifatil ulya vel behceti ved dıya-i ven nuri vel beha-i. Allahümme Ya Danü Melhusü Deymusüne Daimün. Ellezi hüve müsebbehu fi külli mekaninve memduhin bi külli lisanin ve mezkürin fi külli evanin ve zemanin. Allahümme Ya Kevraaşin Erayşatuhin Lahun. Ellezi istedae bi nurihi ehlü semavati ve ardıhil hamidü bi nurihi külli zi dıyaen ve behceti ve nur. Allahümme Ya Dehmusin Erhan Erhimin Erhimün Er Rahmanir Rahim. Ellezi mele-e külli şeyin adlühü ve rahme tühü ve keremühü. Allahümme YaHisan Muvameysü Habunin Lenunin el Alimü külli şeyin kane ev yekünü. Ellezi la yuğibü aleyhil ğuyubi ve la ma tuhfes sudur. Allahümme Ya Seyhusimin Zarişin Erkaşin Dare Aliyyün. Ellezi sebekat eveliyyetühü kalbe külli kalbe fela kalbe illa ve ente kablühü. Allahümme Ya Ahiyyen Şerahiyyen Edunayi Esbaütin Esbatün. Ellezi hüvel hayyül kayyümü yuhyil mevta ve mümitül ahya ellezi kametüs semavati vel ardu vel halku bi emrih. Allahümme Ya Dehmisan Dehleyleva İlahün Meytatarun. Ellezi anet lehül vucuhü ve haşeat lehül esvatü ve zellet lehüş şumuhul bazihat. Allahümme Ya Nura Erışin Erğaşişin Erği Lağşunin Lağtunin. Ellezi zelle külle şeyin li kudretihi ve sultanihi. Allahümme Ya Şebeyraşervin Eşmehin Eşfan Eşğun. Ellezi istidaet bi nurihi ehli semavatihi ve ardıhil hamidi li nurihi külle dıya-i ve behceti.


Allahümme Ya Melekuti Malihin Melehin Melihan Malihun. Ellezi melikü bi ızzetihi ve kahru bi ceberutihi veste'sertehüve ğalebe bi kuvvetihi fela şeye yukavimete. Allahümme Ya Allamü Alimü Erğalin Erği Erğan Darğun Keznun Şemhin Şemhisan Meşlamun. Ellezi İnnema emruhu iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun. Bu Tican isimlerinin çok özellikleri vardır. Bu isimleri bedenin, elbisen ve bulunduğun mekanın temiz olması şartıyla okumakla, yazıp üzerinde taşımakla, iyiliklerin celbi veya kötülüklerin definde çok tesirlidir. Bu isimler dağların üzerine okunmuş olsa dağlar parçalanır. Bu isimler ulvi ve süfli ruhların ve ruhani Kralların hakimi olan Seyyid Meytatarun un tespihi olduğu söylendi. Ülemalar her isme ait özellikleri olduğunu zikretmişlerdir. 1. İsim: Kim birinci ismi bir kağıt üzerine yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu karısına içirirse karısı kocasının sevmediklerini bundan sonra yapmaz. 2. İsim: Kim ikinci ismi küçük bir kağıda yazıp akar bir suya kağıdı atarken şöyle derse;

ِ ِ ِ َ ‫ب َﻛﺘَﺒﺘَﻪ اِﻟَﻴ‬ ‫ﺎﺟ ِﱴ َوِﻫ َﻰ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا‬ ‫ﻳَ َﺎر ﱢ‬ ْ ُ ْ ِ ‫ب َﻫ َﺬا اﻟْﻜﺘَﺎ‬ َ ‫ﻚ ﻟﺘَـ ْﻘﻀﻰ َﺣ‬

Ya Rabbi hâzel kitâbi ketebtehü ileyke li takdı hâceti ve hiye keza ve keza.

(Ya Rabbi! Bu arzuhali sana yazdım. Benim şu hacetimi kabul buyur). dileği ne olursa olsun, Allah c.c. ın izniyle muhakkak olacaktır. 3. İsim: Kim üçüncü ismi bir kağıt üzerine zaferan ve gülsuyu ile yazıp bu yazılıyı bekar bir kadın üzerinde taşırsa, o kadın en kısa zamanda evlenir. 4. İsim: Kim dördüncü ismi bir kağıt üzerine zaferan ve gülsuyu ile yazıp kendi üzerinde taşırsa korkulardan emin olup, Allah c.c. ın izniyle borcuda eda edilir. 5. İsim: Kim beşinci ismi bir kağıt üzerine yazıp sağ pazusuna bağladıktan sonra, herhangi birinden bir şey isterse, istemiş olduğu şey Allah c.c. ın izniyle yerine getirilir. 6. İsim: Kim altıncı ismi misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazdıktan sonra başında taşırsa, bütün kötülüklerden emin olur.


7. İsim: Kim yedinci ismi avucuna yazıp ismi okuduktan sonra öğrenmek istediğinide zikredip yatarsa, iyi Cinlerden bir kavim gelip o kişinin öğrenmek istediği şeyi rüyasında gösterirler. 8. İsim: Kim sekizinci ismi çalınan veya kaybolan bir eşyası için o kişi temizlendikten sonra, sekizinci ismi sağ bacağına yazıp halvete girsin. Tican da'vetinin tamamını okuyarak, Allah Tealadan eşyasının kendisine geri dönmesini isterse, o kişiye yedi ruhani gelip eşyasının yerini söylerler. 9. İsim: Kim dokuzuncu ismi yedi Cuma ardı ardına yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, suyun çoğunu içip kalanı ilede yüzünü ve göğsünü mesh ederse, Allah Teala o kişiyi yüce bir zenginlikle zengin eder. Kim! Bu dokuzuncu ismi yazıp ticaret hanesine asarsa orası çok kazançlı olur. 10. İsim: Kim onuncu ismi bir kağıt üzerine yazıp zayıf olan kimseye asarsa güçlenir. Doğum yapacak olan bir kadının üzerine takılırsa kolayca doğum yapar. Seksi zayıf olan bir kişinin sağ tarafına asılırsa, seksi güçlenir. 11. İsim: Kim onbirinci ismi sağ avucuna yazıp herhangi bir kimseyle tokalaşırsa, o kişi onu çok sever. Kim bu ismi bir kağıda yazıp iki gözünün arasında taşırsa, düşmanlarını yener. 12. İsim: Kim bu ismi yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, suyun bir kısmını içip kalanı ilede yüzünü yıkayıp, Hakim karşısına çıktığı zaman Hakim o kişinin heybetinden korkar ve dileğini yerine getirir. Ey bu ilme rağbet eden kişi! Sana ulaşan bu sırrın kıymetini bil ve hakkına riayet et.

HERTÜRLÜ İSTEK İÇİN

istemiş olduğun her türlü hayır ve şer ameli için, Allah ismi şerifini 1000 defa zikrettikten sonra şu duayıda 111 defa okursan, olacak olan acaiplikleri görürsün. Dilediğin her şeyde yerine gelir. Yüzonbir defa okunacak dua budur: Her işinde başarılı olmak için Allah c.c. ismi şerifini 1000 defa zikrettikten sonra şu duayıda 111 defa:


ٍ َ‫ـﻴﺢ ﻣ ْﻜﻬـ ــﻴ ٍﺢ ﻳـ ــﺴﻌﻄ‬ ‫ﺎط ﻗَـﻠَْﺒ َﺤـ ـ ٍـﺪ‬ َ ْ َ ْ َ َ ٍ ‫اَﻟﻠﱠ ُﻬ ـ ـ ﱠﻢ ﻳَﺎ َﻛﺤـ ــَ ٍﺢ َﻛ ْﻬ َﻜ َﺤـ ـ ٍـﺢ َﻛ ْﻠ ِﻬـ ـ‬ ٍ ِ‫ﻣـ ـ ــﻬﻠَﻴ ٍﺎء ﺳـ ـ ـ ْﻠﻤﻬﻰ ورورٍﻩ ﻳﺎﻫـ ـ ــﻮﻫﻮ َﻛﺒﱠﺎﺳ ـ ــﻌ‬ ٍ ‫ﻴﺪ ِﺳـ ـ ـﱠﺮﻃَﻌ ْﻪ ﻃَ ْﻬﻄَﻴ ـ ـ‬ ‫ـﺎل‬ ُ َ َ َُ َ ُ َ َ َُ ‫َ ْ َ َ َ َ ﱟ‬ ِ ِ ِْ ِ‫ﻣﻬﻄَﻴﻮﻟَـ ـ ٍـﻪ وﻫـ ــﻮ ا‬ ِ ‫ـﻚ اﻟْﻌ‬ ‫ـﺖُ ﺑِـ ـ ِـﻪ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻈ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﲰ‬ َ ُ ‫ـﻴﻢ اْﻻَ ْﻋﻈَـ ـ ُـﻢ اﻟﱠـ ــﺬى ا َذا َد َﻋْﻴـ ـ‬ ُ َ َ َُ ُ َْ ِ‫اَﺟﺒــﺖ وا‬ ِ ِ ‫ﱢ‬ َ ‫ﺗ‬ ‫ﺗ‬ ‫ـﺴﻠﱢ ْﻢ َﻋﻠَــﻰ‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻠ‬ ‫ـﺼ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ﻚ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺄ‬ ‫ـ‬ ‫ﺳ‬ ‫ا‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﻋ‬ ‫ا‬ ‫ـﻪ‬ ‫ـ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻠ‬ ‫ـ‬ ‫ﺌ‬ ‫ـ‬ ‫ﺳ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ِ ‫ﺳ ـ ـﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ُﳏ ﱠﻤـ ـ ٍـﺪ ﺻ ـ ـﻼَ ًة وﺗَـ ــﺴﻠِﻴﻤﺎ ﻳﻠِﻴ َﻘـ ـ‬ ‫ـﺎن ِﲜَﻨَﺎﺑِـ ـ ِـﻪ اﻟْ َﻌ ِﻈـ ــﻴ ِﻢ َوﻗَ ـ ـ ْﺪ ِرِﻩ‬ َ َ ً ْ َ َ َ ِ ‫اﻟْ َﻔ ِﺨﻴ ِﻢ واَ ْن ﺗَـ ْﻘ‬ .‫ﻀﻰ ِﱃ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا‬ َ Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhîhın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a'zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ seelte bihi a'teytü eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ. okursan, yapmış olduğun bütün işlerde başarılı olma mutluluğuna Allah Teala nın izniyle ulaşırsın.

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN Her türlü istekler için: Herhangi bir günün birinci saatinde şu hatemi:

ve hatemin etrafınada şu beyitleri beş defa yaz:


ٍ ‫وﺧﻠﱢﺼ ِﲎ ِﻣﻦ ُﻛ ﱢﻞ ﻫﻮٍل و ِﺷﺪ‬ ‫ﱠة‬ َ َْ ْ ْ َ َ ِ ‫ﺖ‬ ْ َ‫ﲔ َوﻟَ ْﻮ ﻃَﻐ‬ َ ‫ﺖ َر َﺟﺎءُ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ‬ َ ْ‫ﻓَﺄَﻧ‬

Ve hallisnî min külli hevlin ve şiddetin Fe ente recâül âlemîne ve lev tağat. Yazdıktan sonra Ud ile buhurlayarak, yazdığın beyti 1000 defa oku Sonra bu hatemi üzerine alıp, herhangi bir zalim veya cebbarın yanına girersen, istediğin hacet yerine getirilir ve o zalim cebbar dan kesinlikle sana zarar gelmez. ESMAÜL HÜSNA NIN VEFKİ Çok mühim bir dileği olan ve bu dileğinin yerine gelmesini isteyen kimse Esmâ-ül Hüsnâ yı 1000 defa okuyup, her 100 defa nın başında şu daveti 10 defa okuyarak 1000 adedi tamamladıktan sonra dileğini söylerse, icabeti anında Allah'ın izniyle olur. Her 100 defanın başında 10 defa okunacak davet budur:

ِ ‫ﺑِـ ــﺴ ِﻢ‬ ِ ‫اﷲ اﻟ ـ ـﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ـ ـﱠﺮِﺣﻴ ِﻢ َﺳ ـ ـﻴﱢ ِﺪى اَ ْد ِﺧ ْﻠـ ـ ِـﲎ ِﰱ ِرﻳَـ ـ‬ ‫ـﻚ‬ َ ‫ـﺎض اَ ْﲰَﺎﺋِـ ـ‬ ْ ٍ ِ‫ﺎب اﻟﱠ ِﺬى ﻻَ َﳛ ِﺠـﺐ ﺑِﻨـﻮٍر وﻻَﺑِﻈُْﻠﻤ ِـﺔ وﻻَﺑ‬ ِ ‫واﻟْﺒ‬ ‫ـﺸ ْﻰ ٍء‬ َ ِ‫ـﺸ ْﻰء ِﻣْﻨـﻪُ َوﻻَﺑ‬ َ َ َ َ ُ ُ ْ ََ ِ ‫ﱢﻌ َﻤـ ِـﺔ َواَْرُزﻗْـ ِـﲎ َذ ْو َق ُﻛـ ﱠـﻞ‬ ْ ‫َﺧــﺎ ِر ٌج َﻋْﻨــﻪُ اَﻃْﻠَـ ُـﻖ ﻳـَـﺪى ﻗَـ َـﻮا ِى ِﰱ ﻧَـْﻴـ ِـﻞ اﻟﻨـ‬ ِ ِ ‫وق ﺣـ ﱠـﱴ اَ ُﻛــﻮ َن ﻟَــﻚ ﻓِﻴــﻚ واَ ُﻛـ‬ ٍ ‫ﻣ ـ ُﺬ‬ ‫ـﻚ ُﻣْﺒﺘَ ِﻬ ًﺠــﺎ ِﲝَ ـﻼََوٍة‬ َ ‫ـﻮن ﻓﻴـ ِـﻪ ﻟَـ‬ َ َ َ َ َ ِ‫َذﻟِﻚ ِﻣﻨﻚ ا‬ ِ‫ـﻮف ر‬ ِ َ‫ـﻚ ﻟ‬ ِ ‫ﱠ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻧ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺢ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻔ‬ ‫ـ‬ ‫ﻳ‬ ‫ـﺎ‬ ‫ﻣ‬ . ‫ﺮ‬ ‫ـ‬ ‫ﻛ‬ ‫ف‬ ‫ؤ‬ ‫ر‬ ‫ـﻴﻢ‬ ‫ﺣ‬ ‫ـﻒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﱘ‬ ُ ْ َ ٌ ٌ َْ َ ُ َ َ ٌ ٌ َ ُ ُ ََ ٌَ َ ِ ‫ﻟﻠِﻨ‬ ‫ﻚ ﻓَﻼَ ُﻣْﺮِﺳ َـﻞ ﻟَـﻪُ ِﻣ ْـﻦ ﺑَـ ْﻌ ِـﺪ ِﻩ‬ ْ ‫ﻚ َﳍَـﺎ َوَﻣﺎُﳝْ ِـﺴ‬ َ ‫ﱠﺎس ِﻣ ْﻦ َر ْﲪَ ٍﺔ ﻓَﻼَﳑُْ ِﺴ‬ ِ ْ ‫وﻫــﻮ اﻟْﻌ ِﺰﻳــﺰ‬ ‫ﺻ ـﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَ ـﻰ َﺳ ـﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤـ ٍـﺪ َو َﻋﻠَــﻰ آﻟِـ ِـﻪ‬ َ ‫ َو‬.‫ـﻴﻢ‬ ُ َ َ َُ ُ ‫اﳊَﻜـ‬ ‫ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َو َﺳﻠﱢ ْﻢ‬ َ ‫َو‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyidî edhılnî fî riyâdı esmâike vel bâbillezî lâ yahcibü bi nûrin ve lâ bi zulmeti ve lâ bi şeyin minhü ve lâ bi şeyin hâricün anhü etliku yedî kavâyi fî neylin nı'meti ve erzuknî zevka külle mezûkın hattâ ekûne leke fîke ve ekûni fîhi leke mübtehicen bi halâvetin zâlike minke inneke latîfün atûfün rahîmün raûfün kerîmün. Mâ yeftehullâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ mümsik felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Esmâ-ül Hüsnâ yı okurken, her okumanın başında ''Eselüke yâ men'' (‫ﺎﻣ ْﻦ‬ َ َ‫ﻳ‬

‫ﻚ‬ َ ُ‫ )اَ ْﺳﺄَﻟ‬dersin.


Herhangi bir dileğinin yerine gelmesini isteyen kimse, önce güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra Allah rizası için iki rekat hacet namazı kılsın. Namazdan sonra Esmâ-ül Hüsnâ nın vefkini iyi bir vakitte ve güzel bir koku ile yazsın. Yazdıktan sonra 100 defa istiğfar ve hazreti Muhammed s.a.v. e istediği kadar salavati şerife getirsin. Salavattan sonra Esmâ-ül Hüsnâ yı Yâ nidası ile 99 defa okuyup, her okumanın sonundada dileğini söylesin. Esmâ-ül Hüsnâ yı 99 defa okuduktan sonra, yine salavati şerife getirsin. Amelini tamamladıktan sonra yazdığın vefki üzerinde taşırsan, Allah Teala en kısa zamanda dilediğin şeyi yerine getirir ve sende olacak olan acaiplikleri görürsün. Esmâ-ül Hüsnâ nın yazılacak mübarek vefki budur:

Bu vefk bütün güzellikleri kendinde toplayan parlayan bir nur olup, sırlarında okyanusudur. Allah Teal nın 99 ismine içerik olup, peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. in imside dahildir. Kuturları ve idla-ları eşittir. Her dıl'ın ve satırın adedi 3394 tür. Sadece altıncı satırı bir eksik, yedinci satırıda bir fazladır.


HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN İşlerinde başarılı olmak ve bütün hastalıklardan da Allah'ın izniyle şifa bulmak için, İhlas suresinin aşağıdaki sekizli hatemini misk, zaferan ve gülsuyu ile Perşembe günü birinci saat olan müşteri saatinde yaz. Allah rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ile İnşirah, ikinci rekatta Fatiha ile Nasr surelerini oku. Namazdan sonra Allah Teala hazretlerine 313 defa tevbe istiğfar et. 313 defa salavati şerife getirip, 1002 defa İhlas suresini oku. Her 100 defanın başında da bir defa:

ِ‫اَ ِﺟﺐ ﻳﺎروﻗْـﻴﺎﺋِﻴﻞ وﻳﺎﺟﺒـﺮاﺋِﻴﻞ وﻳ ِﺎﻣﻴ َﻜﺎﺋِﻴـﻞ وﻳﺎاِﺳـﺮاﻓ‬ ‫ﺎﻋْﻨـﻴَﺎﺋِﻴ ْـﻞ‬ َ َ‫ﻴﻞ َوﻳ‬ ََ ْ ََْ ََ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ََ ْ ِ ِ‫وﻳﺎﲰَْﺴﻤﺎﺋِﻴﻞ وﻳﺎ َﻛﺴ َﻔﻴﺎﺋ‬ ‫ـﺼ ِﺪى َوُﻣْﻨﺘَـ َﻬـﻰ‬ َ ‫ﻴﻞ َو َﺳﺎﻋ ُﺪ ِوﱏ ﺑِﺒُـﻠُﻮغُ َﻣ ْﻘ‬ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ََ ٍ ‫اﳉﻠِﻴـ ِـﻞ وﺳ ـﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ُﳏ ﱠﻤـ‬ ِ ‫اَﻣﻠِ ــﻰ ِﲝ ـ ﱢﻖ اﻟْﻤﻠِـ‬ ‫ﺻ ـﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴـ ِـﻪ‬ ‫ـﺪ‬ ‫ﻖ‬ ‫ـ‬ ‫اﳊ‬ ‫ـﻚ‬ ْ ْ ‫ﱢ‬ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ‫َو َﺳﻠﱠ ْﻢ اَﻟﱠ ِﺬى اَﺗَﺎﻩُ اﻟْﻮ ْﺣ ِﻰ َواﻟﺘﱠـْﻨ‬ * ‫ﻳﻞ‬ ‫ﺰ‬ ْ َ

Ecib yâ Rukyâîl ve yâ Cebrâîl ve yâ Mîkâîl ve yâ İsrâfîl ve yâ Anyâîl ve yâ Semsemâîl ve yâ Kesfeyâîl ve sâıdûnî bi bülûğu maksadî ve müntehâ emelî bi hakkil melikil hakkil celîl. Ve seyyidinâ Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Ellezî atâhül vahyi vet tenzîl. Bu kasemi okursun. Amelini tamamladıktan sonra hatemi üzerinde taşırsın. Bu ameli yapan kimse büyük bir sırra nail olur ve her işinde başarılı olup, bütün hastalıklardanda Allah Teala nın izniyle şifa bulur. İhlas suresinin sekizli hatemi budur:


MÜHİM BİR İSTEK İÇİN Kazai hacet için, eğer hak tealadan bir hacetin olsa, Cuma gecesinde kalkıp 2 rekatta bir selam verip 4 rekat namaz kıl evvelki rekatta fatihadan sonra 7 inşirah suresi oku, ikinci rekatta fatihadan sonra 11 defa şu ayeti oku :

Bismillâhirrahmânirrahîm em indehüm hazâinu rahmeti rabbikel azîzil vehhâb, em lehüm mülküssemâvâti vel-ardi vemâ beynehümâ felyertekû fil esbâb. namazdan sonra bin kere yâ vehhab ismi celilini zikredip sonra hacetini söyle elbette henüz yerinden kalkmadan hacetin reva olur.


Ă&#x153;Ă&#x2021;Ă&#x153;NCĂ&#x153; BĂ&#x2013;LĂ&#x153;M ESMAĂ&#x153;L HĂ&#x153;SNAIN HAVASI

ESMA-Ä°L HĂ&#x153;SNANIN HAVASSI Ey Talip ve Allah yolunda olan kardeĹ&#x;! Sen bilki; Allah Teala hazretlerinin azim ve yĂźce olan lafzÄą celali ''Allah'' ismi Ĺ&#x;erifidir. Bu isim diÄ&#x;er isimlerin sultanÄądÄąr. DiÄ&#x;er isimlerin bĂźtĂźn manalarÄą bu Zat isminin içindedir. Hakikat Ăźzere ismi Zat Äąn tefsirini yapmaya kast etmiĹ&#x; olsaydÄąk kitaplar almazdÄą. Ama bu kitaptan matlup olan, her ismin ĂśzelliÄ&#x;ini zikretmektir. Her ismi Ĺ&#x;erifin bir ĂśzelliÄ&#x;i vardÄąr.

 a 

ALLAH C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Allah c.c. ismi Ĺ&#x;erifi Daire-i Rabbani ehlinden kutbun zikridir. Bu ismi Ĺ&#x;erife hissi, manevi ve hazÄąr bir içtenlikle, devamlÄą taharet Ăźzere seher (Uyumamak) ve oruçla, halis bir ibadetle, halvette iken devam edilirse, o kiĹ&#x;iye melekĂźt kapÄąlarÄą açĹlÄąp, ceberut esrarÄą Ăźzerinede muttali olur.

6 >

ERRAHMAN C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu ismi Ĺ&#x;erifi gĂźzel kokulu bir Ĺ&#x;ey Ăźzerine LĂźban (GĂźnlĂźk) ile buhurlayarak, zĂźhre saatinde ismin adedi olan 298 defa zikrederse bunu koklayan kiĹ&#x;i talib olanÄą bĂźyĂźk bir muhabbetle sever. Hatta matlubun aklÄą çĹkacak gibi olur. Sen iyi anla! Bunu sadece karÄą koca arasÄąnda kullan .

. > 

ERRAHÄ°M C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi tatlÄą bir yiyecek Ăźzerine, Pazartesi gĂźnĂź iyi bir vakitte ismin adedi olan 258 defa okuyup, Havlan mekki ve Sent ile buhurlayÄąp, matlubuna bu tatlÄąyÄą yedirirsen, matlubun sana o an tabii olur ve seni çok Ăśzler.


b ! 

ELMELÄ°K C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi dĂśrt (4) sene boyunca eksiksiz olarak, her gĂźn sabah namazÄąnÄąn sĂźnneti ile farzÄą arasÄąnda doksan (90) defa okursa Allah c.c. o kiĹ&#x;iyi zengin eder. Bir kimse bu muazzam isme halveti kamile, tam taharet, halis ibadet, ihtiyaç haricinde uyku ve zaruret dÄąĹ&#x;Äąnda yemeden devam ederse, Allah c.c. o kimseyi ittiha (BirleĹ&#x;me) sÄąrrÄą Ăźzerine, uzun, gizli, muhkem (tam) Ĺ&#x;eylere, cismin içerisinde ve dÄąĹ&#x;arÄąsÄąnda olan ervaha muttali kÄąlar. Bu mĂźbarek isim daire ehlinden KavsÄą Aâ&#x20AC;&#x2122;zam Äąn zikridir

fB 

ELKUDDĂ&#x153;S C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifin zikrine devam ederse, Allah Teala o kiĹ&#x;inin ahlakÄąnÄą gĂźzelleĹ&#x;tirip, kalbini nur ile doldurur. Bu ismi Ĺ&#x;erifi bir ekmek Ăźzerine yazdÄąktan sonra, hasta ve kĂśtĂź ahlaklÄą bir kiĹ&#x;iye yedirirsen, o kiĹ&#x;i cismen sÄąhhat bulup, kalben selametlere eriĹ&#x;ip, ruhen kĂśtĂź ahlaklardan kurtulur. Bu ismi Ĺ&#x;erifin zikrine devam eden kimse, MelekĂźt aleminin kuddĂźs haliyle muttasil (VasÄąflanmÄąĹ&#x;) olur.

# $% 

ESSELAM C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim Daire ehlinden EvliyanÄąn zikridir. Selam ismi Ĺ&#x;erifini her farz namazÄąn arkasÄąndan adedi olan 131 defa zikreden kiĹ&#x;iye Allah c.c. her talep ettiÄ&#x;i Ĺ&#x;eyde yardÄąm eder . Bu mĂźbarek isim, o erkeklerin zikridir. O erkeklerin sayÄąsÄą bir yÄąlÄąn içindeki gĂźnlerin sayÄąsÄą olan 360 tÄąr. Sen! OnlarÄąn sĂśzlerini anla. Bunlarla rahmet ve yaÄ&#x;mur iner. Nebi a.s. ile hĂźrmetine Allah Teala kullarÄąnÄąn gĂźnahlarÄąnÄą baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lar ve asi olan kullarÄąnÄąn hata ve kusurlarÄąnÄąda Ăśrter.


6 ; 

ELMĂ&#x153;â&#x20AC;&#x2122;MÄ°N C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu mĂźbarek ismi bir kart Ăźzerine, Kamer mĂźnkalib (dĂśnen) burçta gecelediÄ&#x;inde ve tali-inde Mizan burcunda iken, ismin adedi olan 137 defa yazÄąp, Ăźzerinede 137 defa ismi okusun. Okuduktan sonra bu kartÄą dĂźrerek SandalÄą ahmer ile buhurlasÄąn. Bu kart haberi yok iken bir kimsenin elbisesine konulur ve o elbisede giydirilirse, o kiĹ&#x;iyi bĂźtĂźn insanlar sever. AyrÄąca karÄą koca arasÄąnda muhabbettede mĂźcerrebdir.

6 S 

ELMĂ&#x153;HEYMÄ°N C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erife ismin adedi olan 145 defa her yatsÄą namazÄąnÄąn arkasÄąndan devam ederse, kainatta olacak olan her Ĺ&#x;eyden Ăśnceden haberdar edilir .

D 7D) 

ELAZÄ°Z C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse senelerden bir mĂźddet, hergĂźn sabah namazÄąndan sonra 94 defa bu ismi Ĺ&#x;erifin zikrine devam ederse, bir sĂźre sonra rÄązkÄą çoÄ&#x;alÄąr ve talep ettiÄ&#x;i herĹ&#x;ey kolaylaĹ&#x;Äąp, bu mĂźbarek ismin bereketiyle bereketlenir.

 -R 

ELCEBBAR C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi Ăźzerine vaki olan adetle 206 defa her farz namazÄąn arkasÄąndan, senelerden bir mĂźddet devam ederse, Allah Teala hazretleri o kiĹ&#x;iye nusret ve galib sÄąrrÄą ile yardÄąm eder. Hatta o kiĹ&#x;iye zulĂźm eden ve muzur bir iĹ&#x;le yaklaĹ&#x;an kimseden, Allah Teala gĂśz açĹp kapayÄąncaya kadar intikamÄąnÄą alÄąr.


 -^W 

ELMĂ&#x153;TEKEBBÄ°R C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi Ăźzerine vaki olan adetle 662 defa, Ya MĂźtekebbir Ĺ&#x;eklinde zina eden bir kadÄąn Ăźzerine iyi bir saatte zikrederse, o kadÄąn bir daha zina etmez. Bu diÄ&#x;er fuhuĹ&#x; yapanlar içinde bĂśyledir. Ă&#x2021;ĂźnkĂź bu isimde baÄ&#x;lama sÄąrrÄą vardÄąr.

q V 

ELHALÄ°KU C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu ismi Ĺ&#x;erifi çocuÄ&#x;u olmayan kadÄąnÄąn karnÄą Ăźzerine, Kamer Ä°kizler burcunda gecelediÄ&#x;inde Ăźzerine vaki olan adetle 731 defa zikredip,1505 defada aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ayeti kerimeyi okursa, muhakkakki çocuk bu ismin ve Ayeti kerimenin bereketiyle kÄąsÄąr kadÄąnÄąn karnÄąnda Ĺ&#x;ekillenecektir. Ama bu amele her ay, kadÄąn hamile kalana kadar devam edilmelidir. BinbeĹ&#x;yĂźzbeĹ&#x; defa okunacak Ayeti Kerime budur :

A ! )/ .^B!0 a .> 6 > .%H BismillâhirrahmânirrahĂŽm.VallâhĂź halakakĂźm vemâ taâ&#x20AC;&#x2122;melĂťn.

Â&#x192; - 

ELBARÄ°Ă&#x153; C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu ismi Ĺ&#x;erife Ăźzerine vaki olan adetle 214 defa iyi bir vakitte, senelerden bir mĂźddet devam eden kimsenin, Allah Teala hasta olan kiĹ&#x;ilerin Ĺ&#x;ifasÄąnÄą bu kimsenin elinden verir. Hatta bu kiĹ&#x;i eliyle bir illet Ăźzerine bu ismi zikrederek dokunursa, o illet gider. EÄ&#x;er gĂśzĂź gĂśrmeyen bir kiĹ&#x;inin gĂśzĂźnĂź eliyle silerse, Allah c.c. o kiĹ&#x;inin gĂśzlerini açar. Ama ismi zikrederek eliyle mesh etmelidir. Bu mĂźbarek ismi Ĺ&#x;erifi yedi gĂźn ara vermeden yĂźz (100) defa zikreden kimse, Allah Teala hazretlerinin izniyle bĂźtĂźn afatlardan muhafaza olunur.


 ' 

ELMUSAVVÄ°R C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse tali-in mĂźnkalib (dĂśnen) burcunda iken ve iyi bir vakitte, bu ismi Ĺ&#x;erifin dĂśrtlĂź vefkini yazÄąp, vefkide LĂźbani zeker ile buhurladÄąktan sonra yazÄąyÄą su ile silip, bu suyuda çocuÄ&#x;u olmayan kadÄąna bir hafta boyunca içirilirse, Allah c.c. Äąn izniyle o kadÄąnÄąn karnÄąnda çocuk Ĺ&#x;ekillenir. Bu mĂźbarek ismin yazÄąlacak Vefkleri budur :

 9@i 

ELÄ&#x17E;AFFAR C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi Ăźzerine vaki olan adetle 1281 defa zikrine devam ederse, CenabÄą Hak o kimseyi kĂśtĂźlĂźk ve fenalÄąk yapmaktan muhafaza eder. O kiĹ&#x;inin gĂźnahlarÄąnÄą affedip baÄ&#x;ÄąĹ&#x;lar. Korku ve sevgisini o kulunun kalbine doldurur. Bu mĂźbarek ismi Ĺ&#x;erifi her Cuma namazÄąndan sonra yĂźz (100) defa okuyan kimsede rahmeti Ä°lahiyyenin eserleri belirir.

 SB 

ELKAHHAR C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isme ruhaniden Kesfeyail 34 5 + hizmet eder. Bu

ruhani kahÄąr ve Ä&#x;alebe ruhanisidir. Bu ismin kendine mahsus kasem ve vefki vardÄąr. Bu isimle Ĺ&#x;Ăśyle amel edilir.


Bu isme huzuru kalb, tahareti kamile ve oruçlu olarak, aylardan bir mĂźddet teheccĂźd (uyumamak) ile hergĂźn BeĹ&#x;bin (5000) defa devam edilip her Cuma gĂźnĂź ve gecesi Tayyib ve Ä°hlilici kabuli buhurlarÄąyla buhurlanÄąr. Ruhani hadim senin için bĂźyĂźk bir Aslan Ĺ&#x;eklinde inkiĹ&#x;af eder. Sen ondan korkma! O ruhani konuĹ&#x;tuÄ&#x;un fasih dille konuĹ&#x;ur. Sen o ruhani huddama diyarÄąn harabÄąnÄą, zalimin ve dĂźĹ&#x;manlarÄąndan dilediÄ&#x;inin katlini, dilediÄ&#x;in topluluklarÄąn tefrik olmalarÄąnÄą Ĺ&#x;art koĹ&#x;arsÄąn. O hadim sana bir deÄ&#x;nek verir. Sen bu deÄ&#x;neÄ&#x;i hangi mekanda oturursan otur saÄ&#x; tarafÄąna koyarsÄąn. Bir kimsenin helakÄąnÄą murat ettiÄ&#x;in zaman bu deÄ&#x;neÄ&#x;i ĂśnĂźne koyup, açĹk veya gizli: â&#x20AC;&#x153;FĂźlan ibni fĂźlanÄąn helakÄąnÄą istiyorumâ&#x20AC;? dersin. O anda bu isteÄ&#x;in olur. Ama bu ismin Vefki Ĺ&#x;erifini sĂźrekli Ăźzerinde taĹ&#x;ÄąrsÄąn. Kahhar isminin vefki Ĺ&#x;erifi budur:

Kahhar ismi Ĺ&#x;erifinin Kasemide budur :

 1SB I1J  %1H SB b qGJH L S  L L 61H A !1  f - Â&#x201E;0 SB j7 @) H [ O j1" L 2[%H #+ 0 =":H #$%  S!" b1! 1Sf7 Q15 bG   Â&#x2026;B 6 \%- !) @7 j7@) 6 R 61 bW"[ U8  Â&#x2020; UG@%


I BH SB  . qH # V1 Sf7 -5 A ; 7 bg  =H Hf , => m  ,SW ,8 &B 6 &x U8 m% H / A T7 C 7 87 SJ7 (' h L -" Ä°lâhi emdidni bi rakâiki ismikel kahhâri ve bi sÄąrrÄąl kahri ve bil ifrĂŽtil kahri mânĂŽ hadĂŽmi nebiyyullâhi sĂźleymân ibni dâvud aleyhimesselâmĂź ve bi tâati hademin bi sâtihi ve mâ evdiat fĂŽ tÄąrâzil besâti min nukĂťĹ&#x;i esrâri esmâ-ike ecib eyyĂźhel melikĂź kesfeyâÎl veâ&#x20AC;&#x2122;mur ehle tâatike minel cinni vel afârĂŽti yefalĂť mâ yĂźâ&#x20AC;&#x2122;merĂťne ecĂŽbĂť eyyĂźhel huddâme bi hakki ismillâhil kahhâri ve bi kâfil kudreti ve hâil intihâi ve elfil vahdâniyyeti ve râer rubĂťbiyyeti eselĂźke yâ kahhâru yâ hĂźve yâ evvelĂź yâ râziku en temĂźddenĂŽ bi seyfi ehlil hadreti min ibâdikes sâlihĂŽn.

* 8 ELVEHHAB C.C.Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim Zevaya ehlinden olan Ruesa nÄąn zikridir. Bu ismi Ĺ&#x;erifi her gece 20.000 defa her gĂźnde 8.000 defa senelerden bir mĂźddet oruçlu olarak okumaya devam etsin. Ama bu amelin baĹ&#x;langÄącÄąnda gĂźzel elbise giymeli, gĂźzel yemek yemeli, itikafÄą çoÄ&#x;altmalÄą, geceleri nafile namaz kÄąlmalÄą, insanlarla fazla oturup konuĹ&#x;mamalÄą, (Oturursada fazla konuĹ&#x;mamalÄą, ancak Allah Äąn rizasÄą olan evliyanÄąn haberlerini, menkibelerini ve ahiret haberlerini konuĹ&#x;sun). Ä°nsanlarÄąn elinden emrolununcaya kadar alma! Her abdest bozulduÄ&#x;unda abdest tazelemeli ve uykuyu ancak Ä&#x;alebe edince uyumalÄądÄąr. Bu ismin zikrine baĹ&#x;ladÄąktan bir mĂźddet sonra senin için kapÄą açĹlÄąr. O anda karĹ&#x;Äąnda duran EhlullahÄą gĂśrĂźrsĂźn. Onlar sana; â&#x20AC;&#x153;Ya fĂźlan sen falan mekana haksÄąnâ&#x20AC;? derler. O mekanda miskinler için sancak olursun. Senin hĂźkmĂźnle kuvvetli ve zayÄąf dĂśndĂźrĂźlĂźr.


Ziyaretine gelen her imam senin pÄąnarÄąndan içer. Hasta veya saÄ&#x;lam olan herkes senin sÄąrrÄąn ile menfaat bulur ve menfaatlanÄąr. Ey RacĂźl! O makama ulaĹ&#x;Äąrsan Esma-Ăźl hĂźsna nÄąn sÄąrlarÄą sana açĹklanÄąr. Maden ve cevherlerin hazineleri senin için açĹlÄąr. Her mĂźridi ona layÄąk olan ve mevlasÄąna ulaĹ&#x;tÄąracak Ĺ&#x;ekilde zikredersin. Zakiye anbarlarÄąna teĹ&#x;rif edip, ondan dairene kaim olacak Ĺ&#x;eyleri alÄąr, her zayÄąfa ve her muhtaca inayetinin mevhibeleriyle verirsin. Vermek ve men etmek sahibi olursun. Allah Teala hazretleri dĂźnyada ve ahirette seni yĂźkseltir. Hayat ve ĂślĂźmden sonra senden faydalanÄąlÄąr. Allah Teala hazretleri seni bu iĹ&#x;te muvaffak etsin. Amin.

T 

ERREZZAK C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erife aylardan bir mĂźddet her farz namazÄąn arkasÄąndan 308 defa okumaya devam ederse, Allah c.c. o kimseye bĂźyĂźk rÄązÄąklar verir ve hiç kimseye muhtac etmez.

 W@ 

ELFETTAH C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi Ăźzerine vaki olan adetle 489 defa aylardan bir mĂźddet her gece ve her farz namazÄąn arkasÄąndan okumaya devam ederse, Allah Teala hazretleri o kiĹ&#x;iye uykusunda hikmeti ĂśÄ&#x;retir.

. !) 

ELALÄ°M C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim Rahmani Daire ehlinden olan Ahyar Äąn zikri Ĺ&#x;erifidir. Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi senelerden bir mĂźddet Ăźzerine vaki olan adetle 150 defa okumaya devam ederse, Allah c.c. o kiĹ&#x;iye zahiri ve batini olsun gizli olanlarÄą keĹ&#x;fettirir.


Â&#x2021; HB 

ELKABID C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu isim Daire ehlinden Kabd Äąn zikridir. Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi riyazatlÄą olarak iki (2) sene boyunca hergĂźn 10.000 defa okumaya devam ederse, Allah Teala okuyan için Daire-i Rabbani'den perdeyi kaldÄąrÄąr. Ehli Kabd'Äąn makamÄą dikilen kĂźrsi ile melek gelir. Kim bu kĂźrsiye gĂśz açĹp kapanÄąncaya kadarda otursa, o kiĹ&#x;ide Kabd eserleri gĂśrĂźlĂźr. O kiĹ&#x;i havada uçan bir kuĹ&#x;a baksa o kuĹ&#x; ĂślĂź olarak yere dĂźĹ&#x;er. Onun sesinden fazla sesini yĂźkselten kiĹ&#x;i helak olur. EÄ&#x;er, daÄ&#x;a konuĹ&#x;Ĺ&#x;a daÄ&#x; yarÄąlÄąr. Eve konuĹ&#x;Ĺ&#x;a ev gÜçer. Ĺ&#x17E;erifi hĂźsna olan Ĺ&#x17E;eyh AbdĂźlkadir Geylani (k.s.a.) den rivayet olunurki: Bir kimseye Kabd nurlarÄą dĂśkĂźlse kudreti ilahi onda bariz olur. O kiĹ&#x;inin At Äą Ăślse bile Mevla nÄąn izniyle o At Äą diriltir. MakamÄąn kemaline (TamamÄąna) delalet eden, ehli asrÄąna sĂśylediÄ&#x;i Ĺ&#x;u Ĺ&#x;iir gibi:

C+ -5 O M jB !O C+ -R 6H j@W0 j9 + H O M jB  +C O cv UX ^ ' +j TO M j B  c )  &BH #B Felev elkaytĂź sÄąrrĂŽ fĂŽ cibâlin LedĂźkket vahtefet beynel cibâlin Velev elkaytĂź sÄąrrĂŽ fĂŽ bihârin Lesârel kĂźllĂź Ä&#x;avran fĂŽ zevâlin Velev elkaytĂź sÄąrrĂŽ fevka meyyitin Lekâme bi kudretil mevlâ saâ&#x20AC;&#x2122;yen lĂŽ.


(EÄ&#x;er sÄąrrÄąmÄą daÄ&#x;lara sĂśyleseydim ParçalanÄąp daÄ&#x;lar arasÄąnda kaybolurdu EÄ&#x;er sÄąrrÄąmÄą denizlere sĂśyleseydim Zevalde deniz tamamen kaybolurdu EÄ&#x;er sÄąrrÄąmÄą ĂślĂź Ăźzerine atsaydÄąm Mevla'nÄąn kudretiyle kalkÄąp, benim için yĂźrĂźrdĂź).

y - 

ELBASÄ°T C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim Daire-i Rahmani ehlinden Bast Äąn zikridir. Bu ismi Ĺ&#x;erifi bir sene boyunca riyazatlÄą olarak hergĂźn 30.000 defa zikreden kimsenin, Alemi keĹ&#x;fi ala'dan ruh perdesi açĹlÄąr. Bu amel Allah c.c. a olan amellerin en gĂźzeli ve en devamlÄą olanÄądÄąr. Bu mĂźddet bittiÄ&#x;inde Daire-i Rabbani nin perdesi açĹlÄąr. Hazrete girip, gĂśzĂźyle o huzurun adamlarÄąnÄą gĂśrĂźr. Bundan sonra Bast makamÄąna ulaĹ&#x;Äąr. O makama girene Allah Teala Rabbani sÄąrlardan ve insanlara bast ettiÄ&#x;inden verir. Bunun mahiyetinide açĹklamak mĂźmkĂźn deÄ&#x;ildir. Sen anla! Arif ol.

Â&#x2021; OV 

ELHAFID C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° HafÄąd ismi Ĺ&#x;erifinin adedi 1481 dir. Bir kimse kahretmek istediÄ&#x;i kimsenin isminin adedine bu mubarek ismin adedini ilave edip, â&#x20AC;&#x153;Ya HafÄądâ&#x20AC;? Ĺ&#x;eklinde toplam adetle zikrederse, o kiĹ&#x;i en kÄąsa zamanda cezasÄąnÄą bulur ve kahrolur.

F O

ERRAFÄ°U C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erife hergĂźn sabah namazÄąndan sonra, Ăźzerine vaki olan adetle 351 defa zikrederse, zikreden kiĹ&#x;iye her tĂźrlĂź hayÄąr kapÄąlarÄą açĹlÄąr.


Df ) ELMUÄ°ZZĂ&#x153; C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi hergĂźn sabah namazÄąndan sonra, Ăźzerine vaki olan adetle 117 defa zikrederse, o kiĹ&#x;i insanlarÄąn arasÄąnda aziz ve heybetli olur.

CX N ELMUZÄ°LLĂ&#x153; C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim silahlar Ăźzerine yazÄąlÄąp askerlerde bu silahlar ile ismi zikrederek savaĹ&#x;Äąrlarsa, dĂźĹ&#x;man askerlerine galip gelirler. Bir kimse yedi (7) gĂźn ve gĂźnde 1000 defa bu ismi zikrederse, Allah Teala o kiĹ&#x;iden dĂźĹ&#x;manÄąnÄąn hilesini kaldÄąrÄąr. Kimin bir yerde çok malÄą varsa bu ismi Ĺ&#x;erifi devamlÄą zikretsin. Ă&#x2021;ĂźnkĂź bu amel ona insaf eder.

F % ESSEMÄ°U C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse riyazatlÄą ve oruçlu olarak yedi gĂźn bu mĂźbarek ismin zikrine meĹ&#x;gul olursa, Allah Teala'nÄąn izniyle ervahÄą ulviyyenin seslerini iĹ&#x;itir.

{ '- ELBASÄ°R C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isme ruhaniden Daâ&#x20AC;&#x2122;tayail

34 6 7 %

isimli ruhani

hizmet eder. Bu amele hizmet etmenin Ĺ&#x;ekli Ĺ&#x;Ăśyledir: Ä°nsanlardan uzak tenha bir yerde halvete çekilip riyazatlÄą olarak, aylardan bir mĂźddet bu ismin zikrine devam edersin. Zikre meĹ&#x;gĂźl olduÄ&#x;un gĂźnlerden bir gĂźn, iki gĂśzĂźnĂźn arasÄąnda ufuklarÄą kaplayan bir nur gĂśrĂźrsĂźn. Sen bilki! O anda hadim inmiĹ&#x;tir. Sonra bu nur senden


gider ve büyük asker şeklinde bir ruhani iner. Onun elbisesi yeşil olup, başında kırmızı yakuttan bir taç vardır. “Ey İnsan” diyerek sana selam verir. Sende onun selamını alırsın. Ama bu beşareti müjde bu ismi devamlı okuduktan sonra olur. Ruhani sana “Hacetin nedir” diye sorar. Sende ona: Yanındaki hatem sırrını bana vermeni istiyorum dersin. Şartlarını söyledikten sonra yüzüğü sana verir. Bir amel yapmak murat ettiğin zaman, parmağındaki yüzüğü hareket ettir ve ateşin yanına yaklaştır. Murat ettiğin şey Allah'ın izniyle önünde hazır olur.

. ^ 

ELHAKEM C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir kimse bu ismi şerife aylardan bir müddet her farz namazın arkasından üzerine vaki olan adetle 68 defa zikrederse, Allah c.c. o kişinin derecesini yükseltir. Herkesin üzerine istediği şekilde hükümlerini icra eder. Sen! Anla ve irşad ol.

C ) 

ELADLÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek ismin üçlü vefkini:

Bişar ( Cuma ) günü kurşun bir levha üzerine ve vefkin etrafınada dört büyük meleğin ismini nakşet. Nakştan sonra Lübani zeker ile


buhurlayarak levhanın üzerinede 104 defa Adlü ismi şerifini zikredersin. Daha sonra bu levhayı reis veya zalim bir önderin mekanına gömersen, o önder makamından Allah c.c. ın izniyle azl edilir.

m :!9 ELLATİF C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir kimse bu mübarek ismi şiddet zamanında Bin (1000) defa zikrederse okuyan için kurtuluş olur. Hapiste olan bir kimse her farz namazın ardından ve geceleri “Ya Latif” diye, üzerine Kasem veya başka dualar ilave etmeksizin uykusu gelinceye kadar zikrederse ve uyandığındada adetsiz olarak bu ismin zikrine devam ederse, Allah c.c. ın lütfuyla en kısa zamanda hapisten kurtulur. Her ne kadar cezası ağır olsada bu mübarek ismin bereketiyle nehy olunur. Bir kimsenin haceti olsa, iki rekat namaz kıldıktan sonra bu ismi şerifi 100 defa Ya Latif diye okursa, Allah c.c. ın izniyle haceti yerine getirilir.

{ -V ELHABİR C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isme ruhaniyetten, Da’kayail ve Atyail

34 6 7

34 8 7%

isimli ruhaniler hizmet eder.

Bir kimse defineler, hazineler, hayr ve şerden, lisanlar üzerine vaki olan şeylerden, arz haberlerinden, dört cihet üzerine muttali (Haberli) olmayı murat ederse, o kişi üzerine bu ismi muazzamaya hizmet etmek vardır. Bu mübarek isme hizmet etmenin şekli şöyledir: Bu ismi şerifi hergün 7.000 defa tam halvet, tahareti kamile, ihlası ubudiyyet, şüpheden ve evhamdan arınmış safa-i yakin şartıyla, her Pazartesi günüde güzel kokulu bir buhurla kendini buhurlayarak aylardan bir müddet bu ismin zikrine devam edersin.


Bir müddet sonra etrafı yeşil zümrütten ağaçlarla çevrilmiş, sağında bir nehir görürsün. O an senin için o gün iki hadim yanında hazır olmuştur. Daha sonra sağındaki bu nehir ve ağaçlar gidip, iki hadim sana görünür. “Ey İnsan” diye sana selam verirler. Sen onların selamını alırsın. Onlar sana: “Ey ibadet eden! Hacetin nedir”. Sende onlara: Vaki olan herşeyden ve haberlerden vaki olanları bana bildirmenizi istiyorum dersin. Onlar senin bu isteklerini kabul ederler. Dünyevi haberlerden ve bir işin inkişafın dan bir haber murat ettiğin zaman, başını elbisenin içine sok ve bu iki hadimi ismi ile çağır. Onlar senden perdeyi kaldırırlar. Sende meseleyi alemi cismanide Allah c.c.ın izniyle olduğu gibi görürsün.

. ! 

ELHALİM C.C.İSMİ ŞERİFİ Bir kimse bu ismi şerifi, ilk geceden başlamak şartıyla karısıyla cima zamanında Bin (1000) defa okursa, karısı ona iteatkar olur ve aralarında devamlı bir muhabbet olur. Bir kimse bu mübarek ismi her gece 10.000 defa zikrederse, o kimsenin hali günahtan itaate döner. Bu mübarek ismi hiddet ve gazabı üzerinde olan bir kimsenin yüzüne karşı 88 defa okunup üflenirse, öfkesi hemen sakinleşir.

. l) 

ELAZİM C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir kimse bu ismi şerifi hergün ve hergece aylardan bir müddet 7000 defa zikrederse, zikreden kimsenin mertebesi aşağılardan yukarılara doğru yükselir. İnsanlar o kişinin peşinden koşar ve kendisine tabi olur.

 @i 

ELĞAFUR C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi zikreden kişinin bedenindeki bütün yorgunluklar ve


aÄ&#x;rÄąlar Allah c.c. Äąn izniyle gider. Bu isim gĂźnde yĂźz (100) defa okunup, vĂźcuda mesh edilir ve bir tabaÄ&#x;ada 100 defa isim yazÄąldÄąktan sonra, yazÄą su ile silinip, bu su birkaç gĂźn aç karÄąnla içilirse, Allah Teala o kiĹ&#x;inin bedenini sÄąhhatli kÄąlar. GĂśrmesi zayÄąf olan bir kimse, bu ismi Ĺ&#x;erifi okuyup ellerine Ăźfledikten sonra, elleriyle gĂśzlerini mesh ederse bereketini gĂśrĂźr.

 ^`  EĹ&#x17E;Ĺ&#x17E;EKĂ&#x153;R C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu ismi Ĺ&#x;erifi aylardan bir mĂźddet hergĂźn 1000 defa zikrederse, o kiĹ&#x;inin rÄązkÄą çoÄ&#x;alÄąr. Mahlukat ona musahhar olup, vĂźcudu bĂźtĂźn hastalÄąklardan emin olur. Bu ismin zikrini devamlÄą çeken kimseye kapalÄą olan bĂźtĂźn kapÄąlar açĹlÄąr.

f !) ELALÄ°YYĂ&#x153; C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim Kemal ehlinin zikridir. Bir kimse her farz namazÄąn arkasÄąndan bu mĂźbarek ismi zikrederse, CenabÄą Hak o kiĹ&#x;iye ilim kapÄąlarÄąnÄą açar. Kalbinde hikmet pÄąnarlarÄąnÄą kaynatÄąr. O kiĹ&#x;inin afakta kerameti yayÄąlÄąr. Herkes tarafÄąndan çok bĂźyĂźk saygÄą ve sevgi gĂśrĂźr..

{ -^ ELKEBÄ°R C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim Daire-i Samadaniyye kutbu Haras Äąn zikridir. Bu ismin havassÄą celilesi: Bu ismi zikreden ve Ĺ&#x;artlarÄąnÄą yerine getiren kimse alemin sultanÄą olur. Ĺ&#x17E;ayet velilerin Ä°mamÄą olmayÄą talep ederse: Bu daire-i Seba ve erbabÄą kendisi Ăźzerine dĂśnen bir kutuptur. Daire-i Seba ile beraber kainatta ulvi olsun, sĂźfli olsun, sudur eden herĹ&#x;ey kendi emri ve iradesi ile eĹ&#x;yada fail olan Allah Teala'nÄąn emrine taalluk ederek, kendi emri ile cereyan eder.


Öyleki bir şeye ol dese o olur. Bu isme bahri ile konuşan kavmin yolu üzerine olan şartla zikrine devam et. Bu kavim ehli inayeti Samadaniyedir. Onlar bir şey için ol dedimi olur. Menkibelerinde malum ve ahvalllerinde meşhur olduğu gibi. Eğer bu kavmin Emir i olmayı talep edersen bu büyük ismin zikrine niyet et. Bu ismi okumanın şartları: Helal elbise, helal yiyecek ve yalan söylememektir. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem'in orucu gibi oruçlu olmak ve uyku ğalebesinden başka uyumamak. Abdesti bozulduğunda yenilemek, bu ismin zikrinden başka hiçbir zikir okumamak, peygamberimize salavattan başka insanlarla fazla oturmamaktır. Eğer bu şartları yerine getirirsen bizim zikir ettiğimiz şeylere ulaşırsın. Allah Teala hazretleri daha iyisini bilir.

‚ @ 

ELHAFIZ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isme Taşyail

3 4 9: isimli ruhani hizmet eder. Bu

mübarek isimde korunma sırrı vardır. Bu isme hizmet eden kimse gözlerden gizlenir. Bununla amel etmenin şekli: İnsanlardan uzak ve halvet bir mekanda riyazatlı olarak, gece ve gündüz ara vermeden adetsiz olarak zikredersin. Sadece uyku bastırdığı zaman uyursun. Kırk (40) gün tamamlandığında tedahül (Birbirine girme) sırrı ile içine nakş olunan aşağıda gelecek olan dörtlü vefki Kalay veya Altından bir levha üzerine nakş edersin. Levhanın üzerine misk ve amber sürüp, Lüban ilede buhurlarsın. Hafız ismi şerifini yedinci güne kadar çoğaltarak okursun. Kırkyedinci (47) gün olduğunda yüzü görülmeyen uzun boylu bir şahıs zahir olur. Sesi şiddetli bir yıldırım gibidir. O ruhani sana selam verip: “Ey Allah ın kulu ne murat ediyorsun” diye sorar. Sende onun selamını alıp, “Başındaki Takkayı istiyorum dersin”. Sana bu işin şartlarını söyler ve şöyle der: “Bu takka ile müslimanların mahremini çiğneme! Eğer çiğner isen gözlerin kör olur”. Takkayı sana verdiğinde takkayı al. Takkayı başına koyduğunda, bütün canlıların gözlerinden gizlenirsin. Bütün kulaklar senin yerde yürüdüğünü duymaz. Sen! Allah Teala nın bu hibesine hamdet.


Yazılacak dörtlü Vefkin şekli budur:

j B ELMUKİTÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek ismi hergün sabah namazından sonra 550 defa okuyan kimsenin rızkı bol olur. İhtiyacı olan şeylerden hiçbir şeyi noksan olmayıp, herşey fazlasıyla elinde mevcut olur. Kötü huylu evladı bulunan kimse, boş bir kaba bu ismi şerifi yedi defa okuduktan sonra, kabı su ile doldurarak bu suyu çocuğuna içirirse, Allah c.c. ın izniyle çocuğun huyu güzelleşir ve kötü huylarını terk eder.

Q % ELHASİB C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir kimse bu mübarek ismi aylardan bir müddet hergün 500 defa evlerden uzak halvet bir mekanda hata yapmadan kıbleye dönerek zikretmeye devam ederse, Allah c.c. onu temenni ettiği


her Ĺ&#x;eye ulaĹ&#x;tÄąrÄąr. Hatta hilafeti sultaniye derecesine ulaĹ&#x;mayÄą talep etse veya emir olmayÄą temenni etse bile muradÄąna eriĹ&#x;ir.

U ! R   

ELCELÄ°L C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu ismin ĂśzelliÄ&#x;i zikredenin kudret celaline zahir olmasÄądÄąr. Ama bu ismi hergĂźn 1000 defa zikretmelidir. Bu ismi zaferan ve gĂźlsuyu ile yazÄąp, misk ile buhurladÄąktan sonra Ăźzerinde taĹ&#x;Äąyan ve ismide zikretmeye devam eden kimse herkesin sevgisine mazhar olur. BĂźyĂźk kßçßk herkes tarafÄąndan hĂźrmet gĂśrĂźp, zalim ve zorba olan kimseler kendisinden çekinir.

Â&#x201E; ^ 

ELKERÄ°M C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismin zikrine devam eden kimseye Allah Teala hiç ummadÄąÄ&#x;Äą yerden zahmetsiz, meĹ&#x;akkatsiz ve hiç zorluk çekmeden kolay rÄązÄąk ihsan buyurur. Bu ismi Ĺ&#x;erifi uyumadan Ăśnce 270 defa okuyan kimse vasÄąta-i halk ile ikramÄą hakka eriĹ&#x;ir. Sen anla! Ä°rĹ&#x;ad olursun.

Q J

ERRAKÄ°B C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim evliya-ullahtan MĂźkaĹ&#x;efe ehlinin zikridir. Bu ismi Ĺ&#x;erifi gece gĂźndĂźz hiç bÄąkmadan halvette iken, aylardan bir mĂźddet devam eden kimseye gerçeklerin perdesi açĹlÄąr. Allah c.c. o kiĹ&#x;iye vahĹ&#x;i hayvanlarÄąn ve kuĹ&#x;larÄąn dilini ĂśÄ&#x;retir. O kiĹ&#x;i Adem oÄ&#x;lunun ve kÄązÄąnÄąn gizli olan dĂźĹ&#x;Ăźncelerini bilir. Bu ismi Ĺ&#x;erifi temiz bir tabaÄ&#x;a kÄąrkbir (41) defa yazÄąp, yazÄąyÄą pÄąnar veya yaÄ&#x;mur suyu ile sildikten sonra, bu suyu matlub olan kimseye içirirsen, matlub olan kimse talibi çok Ĺ&#x;iddetli bir muhabbetle sever.


Q R 

ELMÜCİB C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi şerifi aylardan bir müddet hergün, 7000 defa “Ya Mücib” şeklinde zikreden kimsenin duasını Allah Teala kabul eder. Bu ismi zikir eden kimse bir zalim üzerine dua ederse, Allah c.c. o zalimden intikamını alır. Bu mübarek isimde, duanın kabülünün meyvesi vardır.

F 

ELVASIU C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isme ruhaniden Ta’şemail

34 9 ;:

hizmet eder.

Bu mübarek isimle mülükün menzillerine girmenin yolu: Tahareti kamile ve ince elbise giyerek, namazları vaktinde kılarak, gündüzleri riyazatlı oruç tutarak, iftarı helal lokma ile açarak arabi ayın yarısında halvete gir. Halvette iken her gece yarısı Miski ezfer buhurlayarak ve yanında taşıyarak 20.000 defa Elvasi’ şeklinde ismi zikret. Bunu tam bir sene boyunca yaparsın. Bu müddeti tamamladıktan sonra, Cin aleminden yüksek perde kaldırılır. Sen onları açıkça görürsün. Önüne kırmızı benekli elbisesi olan ve başında kırmızı yakuttan yapılmış Taç bulunan bir ruhani gelip sana selam verir. Sende onun selamını alırsın. Ruhani sana: “Rabbimin zikrinde uzun sene itikaflı olan ey Allah ın kulu! Ne murat ediyorsun” diye sorar. Sende ona; “Allah tan ve birde senden Allah yolunda benim için Arafat gecesinde, Beytullahı haramı hac etmek, her sabah ve hergece rükün ile makam arasında namaz kılmam için bana arkadaşlık yapmanı istiyorum. Ayrıca Allah c.c. ın kullarından özel sırların hibe edilmesini, evliyayı arifin uçtuğu gibi havada uçmayı, insanlardan vasıl olanların gizliliğini ve kapalılığını bana açmanı istiyorum” dersin. O ruhani sana söz ve aht verir. Sen sağ olduğun müddetçe Allah tan korkmanı şart koşar. O ruhani sana işaretleri öğretir. Eğer sen onu kullanırsan istemiş olduğun her matlub Allah Teala'nın izniyle hasıl olur.


. ^ ELHAKÄ°M C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isme, aylardan bir mĂźddet Ăźzerine vaki olan adetle 78 defa her farz namazÄąn arkasÄąndan zikrine devam eden kimsenin, Allah Teala derecesini yĂźkseltir. Ona ilim ve hikmette herĹ&#x;eyin hakikatini gĂśsterir.

L L ELVEDĂ&#x153;D C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse, bu mĂźbarek ismi iyi bir saatte bir yiyecek Ăźzerine okuyup, okuduÄ&#x;u yiyeceÄ&#x;ide Havlan ve Anzerut ile buhurladÄąktan sonra bu yiyeceÄ&#x;i matlubuna yedirirse, matlubu onu çok sever ve onu her gĂśrdĂźÄ&#x;Ăźnde çok heyecanlanÄąr. Bu ismi Ĺ&#x;erifin adedi yirmi (20) dir. Yirmiyi yedi gĂźne çarparak zikredersin. SÄąr sayÄądadÄąr. Atf ise isim ve buhurdadÄąr. Sen! Bu sÄąrrÄą iyice fehim et ve cahil olma. Allah Teala hazretleri seni muvaffak etsin.

 R ELMECÄ°D C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim gĂźnde bin (1000) defa zikredilirse, Allah Teala hazretleri, bu isme devam eden kimsenin ismini yĂźkseltir. Halk arasÄąnda sĂśzĂź geçerli olur.

Â&#x2C6; "- ELBAÄ°S C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismi beldesi ve mekanÄą olmayan kimse 40 gĂźn boyunca, her farz namazÄąn arkasÄąndan 573 defa zikrederse, o kiĹ&#x;i


bir mekanda karar kĹlar ve o mekana oturur. Allah Teala onun için mekan ve beldeyi fethi mßbin ile ona açar. Allah muvaffak edicidir.

 S`

EĹ&#x17E;Ĺ&#x17E;EHÄ°D C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu isim, daire ehlinden Ahyar-Äą seba nÄąn zikridir. Bu mĂźbarek isme senelerden bir mĂźddet, her farz namazÄąn arkasÄąndan yĂźz (100) defa devam eden kimse alemi sĂźflide vaki olan Ĺ&#x;eylere Ĺ&#x;ahit olur. Uluhiyyet tÄąlsÄąmÄąnÄąn sÄąrrÄą Ăźzerine Allah c.c. onu muttali kÄąlar. Bu mĂźbarek isme, her farz namazÄąn arkasÄąndan Ăźzerine vaki olan adetle 319 defa aylardan bir mĂźddet devam edilir. Bundan sonra bir kimse sana zulmettiÄ&#x;i zaman:

 !" M)/ ! MN9 A$O 6 Be > N 0 S7 Ya Ĺ&#x17E;ehĂŽd huz hakkĂŽ min fĂźlân ellezĂŽ zalemenĂŽ ve teaddĂŽ aleyye. dersen o kimse Allah c.c. Äąn izniyle cezasÄąnÄą bulur.

qf 

ELHAKKU C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismin zikrine devam eden kimse, ibadette sabit olup, o kimseye olacak olan hadiselerin esrarÄą açĹlÄąr. O kimse halk arasÄąnda sĂśzĂź geçerli ve muteber olur.

U 

ELVEKÄ°L C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu mĂźbarek ismi gĂźnlerce Ăźzerine vaki olan adetle 66 defa her farz namazÄąn arkasÄąndan devam ederse, kendisine zulĂźm eden kimseden, Allah Äąn intikam almasÄąnÄą talep ettiÄ&#x;i an bu isteÄ&#x;i, Allah c.c. Äąn izniyle olur.


M f B ELKAVİYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi şerifi, hergün sayısının adedi olan 116 yı katlı olarak 1856 defa zikreden kimse ibadette çalışması zayıf olursa Allah Teala o kimsenin azalarını kuvvetlendirir. Hatta gece kalkıp gündüz oruç tutsa bile kendisi için meşakkat hasıl olmaz. Halinde niyeti kuvvetli olup, zihninde gerçek hasıl olur.

( W ELMETİN C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir kimse, bu mübarek ismi üzerine vaki olan adetle her farz namazın arkasından 500 defa, geceleride 7000 defa aylardan bir müddet devam ederse, Allah Teala o kişiye ahlak mertebesi ve ahkamı orucun en özelini üzerine muttali kılar. Azın ve tekin nasıl çoğaldığını görür. Bu ismin zikrinin başlangıcında nurani ışıkların indiğini görürsün. Bundan sonrada Hazreti Rabbaniyeye erişmeye ulaşırsın. O zaman dilediğin gibi kullanırsın. Anla!

f  ELVELİYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isim Evliya nın zikridir. Bir kimse bu ismi şerifi her gün onbin (10.000) defa, her gecede onbin (10.000) defa okumaya devam ederse, Evliya ve Ağyan ın büstanı o kişi için keşf olunur. O zaman o işin ehlinden olursun.

  ELHAMİD C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir kimse, bu mübarek isme günlerden bir müddet her farz namazın arkasından üzerine vaki olan adetle 62 defa zikrine devam ederse, Allah Teala mahlukatın kalbine onun iyiliğini koyar.


Hatta süfli alemden birçoğu onu meth eder. O kimseye karşı hasetçilerin dili bağlanır. Allah c.c. ın indinde hamdedici ibadet edicilerden olur. Bu isim Allah ın kullarından Salih lerin zikridir.

'  

ELMUHSİ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek ismi, aylardan bir müddet gece ve gündüz adetsiz olarak zikretmeye devam edilirse, Allah Teala hazretleri zikreden kimseye, mal ve zenginliği sınırsız olarak verir. Anla!

ƒ - 

ELMÜBDİÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek ismi, Ya nidası (Ya Mübdiu) ile 1000 defa zikir edersin. Zikrederkende Hasalban ile buhurlanırsa ve üzerinede tam Kimya için mürekkep iksiri atılırsa, sanatta herhangi bir maden (Bakır, Demir ve Kurşun) üzerine atılırsa, zahiri ve batını deler. Sen anla ! Arif ol.

 ) 

ELMUİD C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir kimse bu mübarek ismi günlerden bir müddet üzerine vaki olan adetle 124 defa zikrederse, yüksek bir makamdan aşağı bir makama inmişse, en kısa zamanda yüksek makama çıkar.

  

ELMUHYİ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isme, her farz namazdan sonra üzerine vaki olan adetle 68 defa aylardan bir müddet zikrine devam edilirse, Allah Teala o kişinin zikrini yüceltir. Eğer hasta ise o kişinin cesedinden her türlü hastalığı ve illeti çıkarır.


j 

ELMÜMİT C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek ismi, hergün 10.000 ve her gecede 10.000 defa aylardan bir müddet riyazatlı olarak zikredersen, uykunda parlak bir kılıç görürsün. Bu kılıcı sana sert ve beyaz tenli bir erkek verip derki: Bunu murat ettiğine vur. Sende bir din düşmanının ölmesini istediğin zaman, o kişiye veya onun tarafına doğru elinle işaret edersen, o kişi anında ölür.

f  ELHAYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isme ruhaniden Derdeyail

=34 < % % hizmet eder. Bu

ruhani 70.000 ruhani askere hakimdir. Süleyman Aleyhisselam dan kaçan ifritler bu ruhaniye iteat ederler. Bir kimse, bu mübarek isimle gece gündüz Allah c.c. a münacat ederse, o kimse vasfından insanın aciz olduğu, Allah Teala nın sanatından bir şey görür. Bu ismi şerife hizmet etmenin yolu: Bu ismi zikreden kişi güzel kokular sürmeli, şeffaf ve temiz elbise giymeli, bu ismin zikrine gece gündüz devam etmeli, buhurlardan mümkün olanıyla buhurlanmalı, helal yemeli, orucu çoğaltmalı, iftar zamanı sağ elinin içine zaferan ve gülsuyu ile bu ismin dörtlü vefkini yazıp, bunun suyu ile iftar etmeli ve bu amele aylardan bir müddet devam etmelidir. Şartlara tam uyarak bu ameli yaptığın zaman senin için mü’min Cinlerden askerler görünür. Askerlerin başında Yılan suretinde önderleri vardır. O yılan sana selam verir. Sen ondan sakın korkma ve onun selamını al. Çünkü o Cin olup, o cin akıldaki maskeyi keşfeder. O yılan gider ve senin için ufukları kaplamış bir şekilde ruhani ordusu zahir olur. O orduyla beraber ruhanilerin Kralı Derdeyail de vardır. Derdeyail in elbisesi yeşil olup, kırmızı bir Deve nin üzerindedir. Kral Derdeyail için altından bir kürsi hazırlanır. Kral Derdeyail o kürsinin üzerine oturup, sana selam verir. Sende onun selamını alırsın. Sana; “Hacetin nedir” diye


sorar. Sende ona: “Tayyıl ard, havada uçmak, suda yürümek, taamların, içeceklerin ve dinarların celbi konularında bana hizmet etmeni istiyorum” dersin. Kral Derdeyail sana bir taş verir. Daha sonra sen o taşı ateşe yaklaştırdığın zaman, o senin yanında hazır olur ve dilediğin her işi yerine getirir. Yazılacak dörtlü Vefk budur:

# fB 

ELKAYYÜM C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi şerifin bereketiyle yerler ve gökler ayakta durur. Bu ismi zikreden kimseden uyku gider. Bu ismi zikreden kimse, ruhani kendisine itaat edinceye kadar, bu ismi şerifle ilerleme sağlar. Bu ismi zikreden, tam taharetli, yalvarma, tevekkül ile beraber yakınlık, günlük, kastalu ve diğer güzel kokulu buhurlarla, insanlar dan ve evlerden uzak bir şekilde bu amele başlamalı, uzun müddet zikre devam etmelidir. Müşteri saatinde kalay bir levha üzerine bu ismin şu dörtlü vefkini yaz.


Yazdıktan sonra, hergün levhayı iki gözünün arasına koymalı ve böyle devam etmeli, himmet ve celal ile bu dörtlü vefke bakmalıdır. Bu ismi zikredene ruhani alemden olan perdeler kalkar. Onların Datyail

34 : % isimli önderini görür. O kalayda yazılı

olan dörtlü vefki alıp öptükten sonra: ”Ey Allah c.c. ın kulu! Bu ismi A’zama hizmette neyi murat ediyorsun” der. Sende ona: “Rabbime iteat ve bu isme müvekkel olan ruhanilerle arkadaşlığı murat ediyorum” dersin. Oda sana: Murat ettiğin şey, istediğin hacet nedir” diye sorar. Sende ona: “Muradım her zaman benimle beraber hazır olmanızı, uzak yerlerden mahlukatı celb etmenizi, benim için kahredici askerleri, murat ettiğim herşeyi bana haber vermelerini, benim için sapıklar diyarını harab etmelerini, dinarlar celb etmelerini ve kilitleri açmalarını istiyorum” dersin. O ruhani şartlarını söyledikten sonra, sana beyaz bir değnek verir. Bu değneğin hangi ağaçtan alındığını kimse bilemez. Bu değnek Serendib vadisinde bulunan Sandal isimli bir ağaçtan alınmıştır. Sen! Ne zaman Kayyum ismini zikredip, ruhaninin isminide söylediğin anda her ne tür hacetin olursa olsun, bu değnekle işaret ettiğin anda, Allah Teala nın izniyle hacetin önünde hazır olur.

 5 

ELVACİD C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi şerifi günlerden bir müddet her gece yarısı 7000 defa zikredersen, zengin edecek şeyi Allah Teala sana verir. Her istediğin amelde rağbetin tamamlanır. Hatta hatırına geleni talep ettiğin zaman bu ismi zikredersen, Allah Teala istediğini buldurur.

 5 

ELMACİD C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi şerifi hergün beş vakit namazdan sonra, üzerine vaki olan adetle 48 defa okuyan kimsenin malı ve kazancı bol olur. Herkes o kimsenin hatırını sayar, insanların yanında makbül ve muteber olur.


 > 

ELVAHÄ°D C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismi Semhayail

34 > ? isimli ruhani hizmet eder.

Bu isimle amel etmenin Ĺ&#x;ekli: Bu mĂźbarek ismi her gĂźn ve her gece aylardan bir mĂźddet halvet içerisinde 21.000 defa zikredersin. Bir mĂźddet sonra ruhanilerin KralÄą Semhayail parlak bir AtÄąn Ăźzerinde ve bĂźyĂźk bir ordunun ĂśnĂźnde gelerek sana selam verir. Sen onun selamÄąnÄą al. O sana: â&#x20AC;&#x153;Ey Allah c.c. Äąn dostu! Hacetin nedirâ&#x20AC;? diye sorar. Sende ona: â&#x20AC;&#x153;KaÄ&#x;ÄądÄąn AltÄąn ve GĂźmĂźĹ&#x; e dĂśnmesinde bana hizmet etmeni istiyorumâ&#x20AC;? dersin. O sana bazÄą Ĺ&#x;eyleri Ĺ&#x;art koĹ&#x;arak bir iĹ&#x;aret verir. Sende sĂźratli bir Ĺ&#x;ekilde kaÄ&#x;ÄądÄą AltÄąn ve GĂźmĂźĹ&#x; e çevirirsin.

 >

ELAHAD C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim daire ehlinden, Sevvah-Äą seba nÄąn zikridir. Bir kimse bu ismi her farz namazÄąn arkasÄąndan 13 defa aylardan bir mĂźddet zikrederse, vasÄąfçĹlarÄąn mahiyetlerini ve gĂźzelliklerini, aciz kalÄąnan Samadaniyye ehlinin esrarÄąna muttali olur. Bu mĂźbarek isimde vahdaniyyet sÄąrrÄą vardÄąr. Buda yeryĂźzĂźnde gezen evliyalara yoldaĹ&#x; olmaya yarar.

 '

ESSAMED C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu isim nurani daire ehlinden Nukaba nÄąn zikridir. Bir kimse bu ismin zikrine hissi ve manevi taharetle, halvette iken, gece gĂźndĂźz bir mĂźddet devam ederse, o kiĹ&#x;iden açlÄąk gider. Hatta bu ismi zikreden kiĹ&#x;i ahlakÄąnda kemal mertebesine varmÄąĹ&#x;sa, çeĹ&#x;itli gĂźzellikler onun Ăźzerine tecelli eder ve yedi hafta boyunca yemez ve içmez.


 LB 

ELKADİR C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isim daire ehlinden dört Evtad ın zikridir. Kim bu ismi taharetli ve midesi boş olarak, tam halvette iken, iştihat ve ubudiyyetle zikrederse, Allah Teala o kişiye her varlığın kudret ve sırrını gösterir. Aynı zamanda vahdaniyet esrarını ve vücuttaki herşeyi keşf eder.

 W B 

ELMUKTEDİR C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isim daire-i Rabbani ehlinden Nüceba nın zikridir. Bir kimse bu ismi aylardan bir müddet her farz namazın arkasından, üzerine vaki olan adetle 744 defa zikrederse, feyiz makamına ulaşır. Hatta insanlardan herhangi birisi bu kimse ile bağırarak konuşursa, o kişinin helak olmasından korkulur.

# B 

ELMUKADDİM C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isim, düşman ile savaşa girildiğinde okunursa, düşman ne kadar kuvvetli olursa olsun düşmana galip gelinir. Bu mübarek isim Perşembe günü iyi bir saatte bir kağıt üzerine bin (1000) defa yazılıp, Lübani zeker ile buhurladıktan sonra, bu hirzi üzerinde taşıyan kimseye, Allah c.c. yirmi erkek kuvveti verir.

 0 ; 

ELMUAHHİR C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek isme günlerden bir müddet her gün “Ya Muahhir” şeklinde 1000 defa zikreden kimseye, Allah Teala kabül ve riza kapısını açar. Tevbesini kabül edip, itaata kuvvetli kılar.


C 

ELEVVEL Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim, Kamer sabit bir burçta gecelediÄ&#x;inde, iyi bir vakitte bir sancak Ăźzerine yazÄąldÄąktan sonra, bu sancak ile dĂźĹ&#x;man ordusuna hĂźcum edilirse, dĂźĹ&#x;man yenilgiye uÄ&#x;rar. Bu mĂźbarek ismi devamlÄą veya her farz namazÄąn arkasÄąndan 37 defa okuyan kimsenin, bĂźtĂźn dualarÄąnÄą ve hacetlerini Allah c.c. kabĂźl eder.

 0Â&#x2030;

ELAHÄ°R C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismi her farz namazÄąn arkasÄąndan, aylardan bir mĂźddet 200 defa zikreden kimseye Hak SĂźbhanehĂź ve Teala bol rÄązÄąkla rÄązÄąklandÄąrÄąr. Salihlerin kerametinden ona verir. Bu mĂźbarek ismi hergĂźn sabah namazÄąndan sonra 801 defa okuyan kimsenin ĂśmrĂź uzun olur.

 89l

EZZAHÄ°R C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismi her farz namazÄąn arkasÄąndan aylardan bir mĂźddet, halvette iken Ăźzerine vaki olan adetle 1106 defa zikreden kimse, dĂźnya aleminin gizliliklerini keĹ&#x;f eder. Ă&#x2013;nĂźnde Rabbani esrarÄą zahir olur ve kapalÄą ilimleri ĂśÄ&#x;renir. Bu ismi devamlÄą zikreden kimseye sÄąrrÄą çÜzĂźlemeyen definelerin sÄąrlarÄą zahir olur. Definelerin yerleri gĂśsterilir ve nasÄąl çĹkarÄąlacaklarÄą bildirilir.

6 [- 

ELBATIN C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismi aylardan bir mĂźddet her farz namazÄąn arkasÄąndan 300 defa zikreden kimsenin, Allah Teala hazretleri her


işin gizliliklerini o kişiye öğretir. Dünyada gizli olan şeyleri hakikati üzerine görür. Hatta denizin dibindekileri bile görür. Ama ismi zikir ederken riyazatlı olmalıdır. Bu mübarek ismi, her farz namazın arkasından altmışiki (62) defa zikreden kimse, korktuğundan emin, nefsi mutmain, kalbi geniş ve iç alemi nurlu olur.

 ELVALİ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir yerin lideri bu mübarek ismi devamlı zikrederse, Cenabı Hak onu bütün halka sevdirir. Onun sözünü halk üzerinde tesirli kılar. Herkes seve seve istediklerini yapar.

)W ELMÜTEALİ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek ismi her farz namazın arkasından üzerine vaki olan adetle 541 defa zikretmeye devam eden kimsenin, Allah Teala hazretleri zikrini yükseltir. Hatta o kişi makamından düşse bile Allah c.c. o makamı yüce kılar. Mahlukatı o kimseye musahhar kılar. Her Kim! Bu mübarek ismi şerifi okumaya devam etse, akran ve emsali arasında üstün olur.

f - ELBERRU C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi şerifi hergün ve hergece 12.000 defa zikreden kimseye Allah Teala Rububiyyet sırrını öğretir. Bu isim tam taharet ve boş mide ile zikredilir. Zikreden kişinin elinde kerametler görülür. Bu mübarek ismi şerifi hergün 786 defa zikreden kimseye, Cenabı Hak lütuf ve ihsanlarını birbiri ardına yağdırır. İçki, kumar ve faiz gibi kötü alışkanlıkları olan kimse, bu ismi şerifin zikrine


baĹ&#x;ladÄąktan sonra, Allah c.c. Äąn inayetiyle tĂśvbe edip kĂśtĂźlĂźklerden nefret eder.

* W

ETTEVVAB C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismi, temiz elbise ve helal yiyecek ile gece gĂźndĂźz ara vermeden senelerden bir mĂźddet zikrine devam eden bir gĂźnahkar, ne kadar gĂźnahÄą olursa olsun, CenabÄą Hak o kimseyi marifeti ilahiyesine nail kÄąlar. Bu mĂźbarek ismin zikrine ara vermeden devam eden kimse:

* 2  -) .) Niâ&#x20AC;&#x2122;mel abdĂź ve innehĂź evvâb. diye hafiften bir ses iĹ&#x;itir. Bilsinki onun için kabĂźl kapÄąsÄą açĹlmÄąĹ&#x;tÄąr. O anda zikrini çoÄ&#x;altÄąr. Hatta Zilcelal huzuruna girene kadar. O kiĹ&#x;i için ekvan ĂśnĂźne gelir ve Mekal lisani ile; â&#x20AC;&#x153;Biz senin zamanÄąn ve Allah c.c. Äąn emrindeyiz. Bize bĂźtĂźn iĹ&#x;leri emret. Biz senin her iĹ&#x;ini yaparÄąz â&#x20AC;&#x153; derler.

. BW 

ELMĂ&#x153;NTAKÄ°M C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim Azrail Aleyhisselam Äąn zikridir. Bir kimse bu mĂźbarek ismi gĂźnlerden bir mĂźddet Ăźzerine vaki olan adetle 630 defa her farz namazÄąn arkasÄąndan zikreden ve riyazatlÄą olan kimseye uykusunda bu ismin hadimi gĂśrĂźnĂźr. Hadim ona siyah bir taĹ&#x; verir. O kiĹ&#x;i uyandÄąÄ&#x;Äąnda bu taĹ&#x;Äą baĹ&#x;ÄąnÄąn yanÄąnda bulur. Sonra bu taĹ&#x;Äą yanÄąna alÄąr. Bir kimseden kendisine zarar geldiÄ&#x;i zaman, zarar gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź kiĹ&#x;inin ismini taĹ&#x;a yazdÄąktan sonra, taĹ&#x;Äą ateĹ&#x;e koyarsa, o kiĹ&#x;iden intikamÄąnÄą alÄąr. KahÄąr ve helakÄą haketmiĹ&#x; zalim bir kimseye, yedi gece 3.969 defa Ya MĂźntakim ismini okuyup, â&#x20AC;&#x153;Ya Rabbi, Ya MĂźntakim, Ya Cebbar fĂźlan kimseden hakkÄąmÄą ve intikamÄąmÄą alâ&#x20AC;&#x153; diye dua ederse, CenabÄą Hak o kiĹ&#x;iden onun intikamÄąnÄą alÄąr .


f @) 

ELAFĂ&#x153;VVĂ&#x153; C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim, gĂźnahlarÄą ve isyanlarÄą çok olan kimse için kurtuluĹ&#x; kapÄąsÄądÄąr. Bu mĂźbarek ismi hergĂźn 2000 defa zikreden gĂźnahkar kimse, mevlasÄąndan af eseri gĂśrĂźr. Allah Teala hazretleri o gĂźnahkarÄą isyan zulmetinden ibadet nurlarÄąna çĹkarÄąr. AzalarÄą gĂźnahtan tiksinip, bir daha gĂźnah iĹ&#x;lemeyi istemez.

I Â&#x160;

ERRAUF C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismi hergĂźn Ăźzerine vaki olan adetle 287 defa zikreden kimseyi her gĂśren sever. Kalpler ona meyleder. Onu gĂśren herkes ona Ĺ&#x;evkat ve merhametle bakar. O kimsenin halkÄąn içinde itibarÄą yĂźkselir.

b ! b

MĂ&#x201A;LÄ°KĂ&#x153;L MĂ&#x153;LK C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu isme ruhaniden Medail

34 7 @ A

isimli ruhani hizmet eder.

Kim! Bu ismin hadimi ile bir araya gelmek isterse; Bu ismi eti kanÄąna karÄąĹ&#x;Äąncaya kadar gĂźnlerce zikretsin. Sonra evlerden uzak bir yerde riyazatlÄą olarak halvete girsin. Her Cuma gĂźnĂź Buhuru Meryem ve LĂźbani zeker ile buhurlansÄąn. Bu ismi Ĺ&#x;erifi gĂźndĂźzleri 8000, geceleride 12.000 defa gĂźnlerce zikretsin. Taki ĂśnĂźne beyaz renkli, erkek sÄąfatÄąnda hadim hazÄąr oluncaya kadar. Bu hadimin baĹ&#x;Äąndaki sarÄąÄ&#x;Äąnda kÄąrmÄązÄą yakut vardÄąr. Beraberinde ise At ve MÄązraktan bĂźyĂźk bir askeri vardÄąr. Bu hadim kÄąrmÄązÄą bir At Ăźzerine binmiĹ&#x; vaziyette durur ve sana selam verir. Sen onun selamÄąnÄą al. Sana; â&#x20AC;&#x153;Ey Allah c.c. Äąn dostu ne istiyorsunâ&#x20AC;? der. Sende ona; â&#x20AC;&#x153;Seninle arkadaĹ&#x;lÄąÄ&#x;Äą murat ediyorumâ&#x20AC;? dersin. O hadim seninle Allah yolunda kardeĹ&#x;lik Ăźzerine sĂśzleĹ&#x;ir. Daha sonra sana Hilafeti Sultaniyeyi arz eder.


Sen! Emir olmayÄą murat edersen; â&#x20AC;&#x153;Bana karĹ&#x;Äą geleni bu asker lerle yok etmek için, evliyanÄąn ve salihin kerametiyle senin yardÄąmÄąnÄą isterim. Ey Ruhani! Bana yardÄąm et. HalkÄąn hepsini bana musahhar et. Ä°zzet yularÄąna beni malik kÄąlâ&#x20AC;? dersin. Hadim sana beyaz gĂźmĂźĹ&#x;ten bir deÄ&#x;nek verir. Bundan sonra senin bir hacetin olduÄ&#x;u zaman, o deÄ&#x;neÄ&#x;i elinde hareket ettir ve ruhaninin ismini ßç defa tekrar et. Senin ĂśnĂźnde ruhani melikle askerleri hazÄąr olur. Sen! Ä°Ĺ&#x;areti anla. Allah c.c. seni muvaffak etsin.

#  C$R u ZĂ&#x153;LCELALÄ° VEL Ä°KRAM C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek isim Allah Teala nÄąn bĂźyĂźk isimlerinden olup, bu ismin birçok kullanma Ĺ&#x;ekli vardÄąr. Bu isim icabette çok seridir. Bu isimle amel etmenin Ĺ&#x;artlarÄą Ĺ&#x;Ăśyledir: Ä°nsanlardan uzak halvet içerisinde, tahareti kamile halinde, ancak uyku bastÄąrdÄąÄ&#x;Äą zaman uyumak, helal yemek, helal elbise giymek, her Cuma gecesi LĂźbani zeker ile buhurlanmak, aylardan bir mĂźddet zikre devam etmek ve riyazatlÄą olmaktÄąr. Bu Ĺ&#x;artlarÄą yerine getirip, zikre baĹ&#x;ladÄąktan bir mĂźddet sonra, senin için ufuklarÄą kaplayan ve yedi tabakayÄą yÄąrtan, kÄąrmÄązÄą bir nur zahir olur. Sonra bu nur kaybolup, her kavimden Cin askerleri hazÄąr olur. Sen onlarÄąn Ĺ&#x;ekillerinden korkma ve onlarla muhatap olma! Onlar senin gĂśzĂźnden kaybolurlar. Daha sonra her renkten gĂźzel Ĺ&#x;ekilli ve bĂźyĂźk heyet halinde ruhaniler alemi zahir olur. Sana selam verdiklerinde sen onlarÄąn selamÄąnÄą al. Sana: â&#x20AC;&#x153;Ey Allah Teala nÄąn yĂźce ismiyle ibadet eden ne istiyorsunâ&#x20AC;? diye sorarlar. Sende onlara; â&#x20AC;&#x153;Ä°stediÄ&#x;im Allah ve Rasuludirâ&#x20AC;? dersin. Onlar senin yanÄąndan giderler. Bundan sonra yedi daireden ricali ile beraber ilk daire senin için zahir olur. Bu daire nuranidir. Bu daire Hazret ve ruhaniden olanlar, dairenin Ăźzerinde dĂśnen kutuplarÄą ile beraber olan daire kutbudur. Sana bu ve bu dairenin ricali selam verip Ĺ&#x;Ăśyle der: â&#x20AC;&#x153;Ä°smillahil azimin hadimi, Merhaba ehlen ve sehlenâ&#x20AC;? diyerek Ăśne geç derler. Sen o zaman Daire-i Rabbaniyi ricali ve etrafÄąnda dĂśnen kutbu ile beraber gĂśrĂźrsĂźn. Bu kutbu Rahmanidir. Sana selam verip Ăśne geç derler. Sen yine Ăśne geçersin. Burada yazÄąlÄą daireyi ricali ile beraber bulursun. Onlar sana selam verip, Ăśne geç derler. Sen burada Daire-i Samadaniyyeyi, Hazreti, Ricali


ve dairenin etrafÄąnda dĂśnen Reisi ile beraber bulursun. Bu kutbu Samadaniyyedir. Onlar sana selam verip, Ăśne geç derler. Sen Ăśne geçer ve Daire-i Ceberut u bulursun. Onun etrafÄąnda Melaike-i Kerubiyyun, Ricali, Salihleri ve reisleri Hazreti Ceberut vardÄąr. Sana selam verirler, sende onlarÄąn selamÄąnÄą alÄąrsÄąn. Onlar sana Ăśne geç derler. Sen o anda nurdan yapÄąlmÄąĹ&#x; 70 perde gĂśrĂźrsĂźn. O perdeyi gĂśz açĹp kapayÄąncaya kadar yÄąrtarsÄąn. Sonra Ăśne geçip, Hazreti Vahdaniyye ve dairesini bulursun. Kutbu Vahdaniyye ile beraber mahlukatÄąn iskan olduÄ&#x;u dĂśrt tane direk bulursun. Bu dĂśrt direkle dĂźnya dĂśrt yĂśn Ăźzerine yĂźkselir. Bunlarla beraber Hars ve Ä&#x17E;avs vardÄąr. Bu Hazreti Sidre-i MĂźnteha nÄąn yanÄąndadÄąr. Bu Sidre-i MĂźnteha nÄąn yanÄąndaki Kuran-i Kerim de tabir olunan: W B b + ! " T + 3 ) B O .> 6 >  . % H BismillâhirrahmânirrahĂŽm. FĂŽ makadi sÄądkÄąn inde melikin muktedir. (Sadakat meclisinde ve kudretinde nihayet olmayan bir Ĺ&#x;ehin Ĺ&#x;ahÄąn huzurundadÄąrlar). Ayeti Kerimesiyle ismi Ĺ&#x;erifi Hazretin kapÄąsÄąnda yazÄąlmÄąĹ&#x; olarak bulursun. AynÄą zamanda rakamlÄą olarakta bulursun. Bu Hazretin bahçelerinde aÄ&#x;açlarÄą ve bahçelerinde yeĹ&#x;il kuĹ&#x; suretinde bulunan melekler vardÄąr. Bu melekler bu mĂźbarek ismi zikrederler. Nehir aralarÄąnda akan fasih kelamÄą ile ZĂźlcelali vel Ä°kram ismini duyarsÄąn. Hatifi Rabbaninin nidasÄąnÄąda her yĂśnden iĹ&#x;itirsin. Bu nida:

b%1 6 O Â&#x160;:" N8 .> 6 > .1%H * + %> iH BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Hâzâ atâßnâ femnĂźn ev emsik bi Ä&#x;ayri hisâb. (Bu bizim bahĹ&#x;iĹ&#x;imizdir. ArtÄąk dilersen onu baĹ&#x;kalarÄąnada ver veya verme. Bu yĂźzden hesaba çekilmeyeceksin). Allah Teala nÄąn bu Ayeti Kerimesidir. Ey Talip! EÄ&#x;er bu makamÄą açĹklamakla meĹ&#x;gul olsaydÄąk elbette kalemler kÄąrÄąlÄąr ve parmaklar yorulurdu. Ben acaip vasÄąflarÄąn bazÄąsÄąna son verdim. Lakin mahiyetini iĹ&#x;aret etmekten, MevlamÄąz


Ĺ&#x;Ăśyle buyurduÄ&#x;u için men olundum. Hazreti MevlamÄąz Ĺ&#x;Ăśyle buyurmuĹ&#x;tur:

Â&#x2039;O bH = )H .> 6 > .%H BismillâhirrahmânirrahĂŽm Ve emmâ biniâ&#x20AC;&#x2122;meti rabbike fehaddis ( Fakat Rabbinin nimetine gelince onu çokça an ). Salih bu makama ulaĹ&#x;Äąnca (Bu makama ulaĹ&#x;mak seneler sonra olur) bu ismin sÄąrrÄąna ulaĹ&#x;Äąr. Bundan sonra bir Ĺ&#x;ey Ăźzerine dua ettiÄ&#x;i zaman duasÄą kabul olur. Bununla istediÄ&#x;i Ĺ&#x;eyler, istediÄ&#x;i zaman verilir. Bu mĂźbarek isim, SĂźleyman ibni Davud Aleyhisselam Äąn veziri Asaf ibni Berhiya nÄąn yanÄąnda idi. Bununla gĂźzel olan Ĺ&#x;u Ayeti Kerime ile haber verdi:

 *W^ 6 .} !" E" MN 9 CJ .> 6 > .% H bO[ b /7 A U-J 2H b/4 BismillâhirrahmânirrahĂŽm. KâlellezĂŽ indehĂź ilmĂźn minel kitâbi ene âtĂŽke bihi kable en yerteddĂź ileyke tarfĂźk. ( Kendinde kitaptan bir ilim bulunan bir kimse ise: â&#x20AC;&#x153;Ben onu, sana gĂśzĂźnĂź kÄąrpmadan evvel getiririmâ&#x20AC;? dedi. Bu mĂźbarek isimle, mĂźkevvenat gĂśz açĹp yumuncaya kadar oldu. Ey Talip! Bu ismin vefki yazÄąlÄąp, vefk Ăźzerinde olduÄ&#x;u halde, ismi hergĂźn 1117 defa zikredersen dĂźnyada ve ahirette bĂźyĂźk hayra nail olursun. Bu sÄąrr iyi anla. Vefkin Ĺ&#x;ekli budur:

& +  B 

0

CDC

EDD

FE

FG

CDH

EDI


y % B ELMUKSİT C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek ismi zikreden kimsenin düşmanları varsa hepsinin kin ve adaveti söner. Yerine mehabbet ve sevgi kaim olur. O kişiye katiyyen kimse kızamaz ve düşmanlık besleyemez.

F R ELCAMİU C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu mübarek ismin özelliğindendirki: Kölesi veya hayvanı kaçan veya bir eşyası kayıp olan kimse, bu ismi şerifi tam bir inanç ile üzerine vaki olan adetle 114 defa zikrettikten sonra, kayıp olan eşyasını ararsa, Allah c.c. ın izniyle bulur.

f i ELĞANİYYÜ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bir kimse bu mübarek ismi şerifi hergün ve hergece üzerine vaki olan adetle 1060 defa zikredip, buna kırk (40) Cuma devam ederse, Allah Teala o kişiye mal çokluğu ve zenginlik verir. Helal yiyerek, helal içerek ve farz namazlarını terk etmeyerek, bu ismin zikrine devam eden kimse, Allah c.c. ın izniyle güzelleşir.

i ELMUĞNİ C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi şerife ruhaniden Semtayail

34 6 ?

isimli ruhani

hizmet eder. Bir kimse hergün tahareti kamile ve boş mide ile güzel kokulu buhurla buhurlanarak , (Elbise kar beyazı olmalı, Misk ve benzeri güzel kokularla buhurlanmalı, her Cuma günüde Lübani zeker ile buhurlanmalı) “Ya Muğni” şeklinde hergün 10.000 defa bu ismi


zikrederse, bir seneden sonra ruhani sultan inkiĹ&#x;af eder. Beyaz kÄąsrak ata binmiĹ&#x;, elinde mÄązrak olan ve beyaz sancak bulunan, sancaÄ&#x;Äąn Ăźzerindede yeĹ&#x;il rakamlarla isim yazÄąlÄą olan ruhani ĂśnĂźnde hazÄąr olur. O ruhani sana selam verir. Sen onun selamÄąnÄą al. Sonra sana sancak açĹlÄąr. Sen o sancaÄ&#x;a bakÄąp, bu mĂźbarek ismi okursun. Bir mĂźddet sonra bu ismi yemeÄ&#x;e, içeceklere, dinar lara ve dirhemlere okuduÄ&#x;un zaman, celbini murat ettiÄ&#x;in Ĺ&#x;ey senin ĂśnĂźnde hazÄąr olur. Bu isim AltÄąndan ve GĂźmĂźĹ&#x;ten dilediÄ&#x;ini hazÄąrlamakta kullanÄąlÄąr. Bu bilinen bir iĹ&#x;tir.

F 

ELMANÄ°U C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismin zikrine devam eden kimseyi Allah Teala hazretleri, çok korktuÄ&#x;u ve çekindiÄ&#x;i Ĺ&#x;eylerden emin ve mahfuz eder. DĂźĹ&#x;manÄąn sana bir Ĺ&#x;ey yapmaya cesaret edemez ve senden çok çekinir.

f x

EDDAR C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismi arabi ayÄąn onbeĹ&#x;inden sonuna kadar olan gecelerde, gece yarÄąsÄą 1001 defa Ya nidasÄąyla zikredip, sonunda â&#x20AC;&#x153;Ya Rabbi falan kulun hem halka hem bana zarar vermektedir. Ya onu islah edip Ĺ&#x;errini bizden kaldÄąr, yada o kuluna bir bela, bir hastalÄąk verde kendi canÄąnÄąn kaygÄąsÄąna dĂźĹ&#x;sĂźnde bizden elini çeksinâ&#x20AC;? diye mĂźnacat et. O kiĹ&#x;i en kÄąsa zamanda ya islah olur yada mĂźstehak olduÄ&#x;u cezaya çarptÄąrÄąlÄąr.

F O

ENNAFÄ°U C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bu mĂźbarek ismin zikrine devam eden kimsede menfaat verici sÄąrlar ve sÄąrrÄą celil tecelli eder. O kimse herhangi bir hastayÄą eliyle mesh ederse, o hasta Allah c.c. Äąn izniyle Ĺ&#x;ifaya kavuĹ&#x;ur.


 f

ENNUR C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse bu mĂźbarek ismi celili her farz namazÄąn arkasÄąndan Ăźzerine vaki olan adetle 256 defa aylardan bir mĂźddet riyazatlÄą olarak zikrederse, Allah c.c. o kimsenin nurunu çoÄ&#x;altÄąr. SÄąrlarÄąn en gĂźzelini ona bildirir. Kalp gĂśzĂź açĹlÄąr ve yukarÄąnÄąn yukarÄąsÄąndakini, aĹ&#x;aÄ&#x;ÄąnÄąnda altÄąndakini gĂśrĂźr.

MLS 

ELHADÄ° C.C. Ä°SMÄ° Ĺ&#x17E;ERÄ°FÄ° Bir kimse gĂźnlerden bir mĂźddet Ăźzerine vaki olan adetle, 20 defa bu ismin zikrine devam ederse, mahlukat o kiĹ&#x;iye boyun eÄ&#x;er. Bu isim için, Ulvi ruhaniden hadim ve sÄąrrÄą celil vardÄąr. Bu isimle amel etmenin Ĺ&#x;ekli: HergĂźn tahareti kamile Ăźzere bu ismi Ĺ&#x;erifi 7000 defa okursun. Her Cuma gĂźnĂź LĂźbani zeker isimli buhurla buhurlanÄąrsÄąn. Bu isme ait olan Kasemide hergĂźn yĂźz (100) defa okursun. Bu amele aylardan bir mĂźddet devam edersen ruhani hadim senin ĂśnĂźnde hazÄąr olur. Sen o hadimi açĹkça gĂśrĂźrsĂźn. SakÄąn ondan korkma! O hadimden Ä°smi Aâ&#x20AC;&#x2122;zam yazÄąlÄą olan GĂźmĂźĹ&#x; yĂźzĂźÄ&#x;Ăź iste. O ruhani sana bu yĂźzĂźÄ&#x;Ăź, Ĺ&#x;artlarÄąnÄą sĂśyledikten sonra verir. Bir mĂźddet sonra yĂźzĂźÄ&#x;Ăź saÄ&#x; eline takarsÄąn. TaktÄąktan sonra o yĂźzĂźÄ&#x;Ăź sakÄąn parmaÄ&#x;Äąndan çĹkarma! Sen halkÄą emrinin altÄąna almayÄą murat ettiÄ&#x;in zaman, parmaÄ&#x;Äąndaki yĂźzĂźÄ&#x;Ăź hareket ettirip çevir. Muhakkakki istediÄ&#x;in en kÄąsa zamanda yerine getirilir. Sen! Yiyeceklerin, içeceklerin, dinarlarÄąn celbini veya dĂźĹ&#x;man askerinin yok olmasÄąnÄą, dĂźĹ&#x;manÄąn ve zalimin katlini murat ettiÄ&#x;in zaman, aynÄą Ĺ&#x;ekilde yĂźzĂźÄ&#x;Ăź parmaÄ&#x;Äąnda hareket ettirip çevirirsen, icabeti gĂśrĂźrsĂźn. Sen iyi fehim et! HergĂźn 7000 defa Ya Hadi zikrinden sonra yĂźz (100) defa okunacak olan Kasem budur:

m gH = 7 1 CH =7 S 1 , S H bg . S !9


 g1 b  f > b! UG7L V% / A => =1[> ,1H b1!" .%1 J f >f b! Sf7 .S1 8 1 )  j 1- C> A 7 67N9 =^G$ H Â&#x2C6; 1> 61 8 8 !9RW Â&#x2C6;> 6 . 8 u A 8 .) ^ = l) H ,S AL G SH 88 eJW  O &^ U s Â&#x2026;@  Â&#x2026;) 6 ! @ % M ! ) b !  lW  8 2O O b! S B/ J SH =J I  H 2WS-5 !" * W ^ . H MLS Sf7 W-5 9 MR/ W9 = ! =H N)  - H h 8 A9 * J 8  '- H ]+ ! &< > 9  f >f A ; / !) O } 7J ,+  Ue !" Z AllâhĂźmme innĂŽ eselĂźke bi hâil hidâyeti ve bi dâlid deymĂťmiy yeti ve bi elfil vahdâniyyeti en tĂź sahhiralĂŽ dimriyâÎl el melikĂźr rĂťhâniyyĂź eselĂźke eyyĂźhel melikĂźr rĂťhâniyyĂź ve uksimĂź aleyke bi hâil ehâtati ve bil melâiketil lezĂŽne yedĂťrĂťne havlel beytil maâ&#x20AC;&#x2122;mĂťru ve hĂźm vehmĂťne ve zikruhĂźm min haysĂźt tecellâ hĂźve hĂźve ve min haysĂźt terakkĂŽ hâ hâ ve bin nehrid dâire deverânel hâi ve bi azemeti mĂźkevviril âlemil ulviyyi ves sĂźfliyyi minel arĹ&#x;i ilel ferĹ&#x;i mislel kireti ve mâ fĂŽhimâ ve mâ beynehĂźmâ kad ittekamehal melikĂź fĂŽ fĂŽhi ve hĂźve mĂźntezara li emril melikil hâdĂŽ ve bil ismil mektĂťbi alâ cebhetihi ve bil hurĂťfil merkĂťmeti hĂźnâke ve bil buhĂťril azbeti vel milhati elletĂŽ tecrĂŽ illâ mâ ecebtenĂŽ eyyĂźher rĂťhâniyyĂź. Ve mâ emrinâ


illâ vâhidetün kelemhin bil basar. Ev hüve akrabü innallâhe alâ külli şeyin kadîr. İfalû mâ tü’merûn. Bu ismin birde vefki şerifi vardır. Hadi isminin Vefki budur:

G

I

JK

ED

I

I

% L % L % L ED

JK

% L

I

% L % L % L

ED

I

JK JK

% L JK I

I G

Bu vefk iyi bir saatte yazılmalıdır. Bu vefki üzerinde yaşıyan kimse, murat ettiği şeye ulaşır. Ey Talip! Bu vefki kullanmanın başka bir yolu daha vardır: Bir kimse bu vefki üzerinde taşır, Kasemide her farz namazdan sonra okur, güneş doğacağındada Hadi ismini 100 defa zikreder ve hergün bu virde senelerden bir müddet devam ederse, Allah c.c. ın izniyle insanları kendine musahhar kılıp, rızkıda kolaylaşır. Bu virdin süresi en az iki senedir. Bu isim bu zikirle beraber bütün mahlukat için teshir olma bakımından daha kuvvetlidir. Ey Talip! Sen bu sırrı iyi muhafaza et.

F 7- 

ELBEDİU C.C. İSMİ ŞERİFİ Bu ismi aylardan bir müddet her farz namazın arkasından, üzerine vaki olan adetle 86 defa zikreden kimsenin anlayışı ve hıfzı her ilimde fazlalaşır. Eğer sene doluncaya kadar fazlalaşırsa, her gece 86 defa yedi güne çarpılarak, çıkan 3010 adedi her farz namazın arkasından zikredilirse, Allah c.c. o kişiye kalplerde gizli olanı bildirecek birisini gönderir. Evliyaullahlar ve keşif ehli için salih olur. Sen! Anla.


MUHABBET İÇİN Bir erkek ve kadın şekli çizip, şekillerin altınada hatemi yaz. Yazdıktan sonra hamur içine koyup, bal ve yağ ile karıştırıp bu mamulu siyah bir köpeğe yedirirsen, matlubun seni düşünmeden yapamaz ve seni büyük bir aşkla sever. Yazılacak şekiller ve hatem budur:

SİHİR GETİRTMEK İÇİN Kamerin dolunay halinde ilk Cuma gecesi 303 defa Ayetel kursi okunup, Cuma günü sabah namazından önce şafak vakti ekşi nar ağacından düz ve budaksız 90 cm kadar bir çubuk kesilir. Bu kestiğin çubuğu dörde


taksim ederek her yüzüne Ayetel kursi yazılır. Daha sonra orta büyüklükte bakırdan bir tas alınır ve tasın içine Ayetel kursi yazılır. Çubuğu ve tası bu tertip üzere hazırladıktan sonra 41 günlük riyazat ve oruca başlanır. Her farz namazın arkasından 60 defa, yalnız yatsı namazından sonra 63 defa olmak üzere Ayetel kürsi okunur. (Diğer bir usulüde her beş vakitten sonrada 303 defa okunması denmiştir). Okuma esnasındada lüban buhuru yakılır, tas ve çubuk önünde durur. Kırkbir günün sonunda ruhaniyetle irtibata geçilir ve şartlarda anlaşma yapılır. Böylece çubuk ve tas kullanıma hazırlanmış olur. Bir sihri getirtmek istediğin zaman bakır tas ağzına yakın su doldurulur ve üstü kitap veya bir bezle örtülür. Yedi (7) defa Ayetel kursi ve aşağıda gelecek olan azimet okunup, nar çubuğuyla tasa vurulur. Okuduktan sonra tasın üzerindeki bez açılır, eğer sihir gelmemişse bez örtülür ve üç, beş veya yedi defa okuma tekrar edilir. Sihir her nerede olursa olsun tasın içine gelir. Okunacak azimet budur:

‫َيخ َّاَِب اذ اقَاحالََي ات اََّاِتَابا ا‬ ‫ََ حح ارَاََّ اذ ا‬ َ‫ىَِفَفقفَ حن‬ ََ ‫َق‬ َ َ َ ‫دانَ َكدا َن اَررَ ادة ا ا‬ ‫ا‬ ‫َابَ اىََ ََ ا‬ ‫ا‬ َ َ‫َاب َو‬ َ َ ‫قح‬ َ ‫َبدذقَاحالَ ََيت‬ َ َ ‫ر ح َفقفَنَدةَ ا‬ ‫ا‬ َ ‫ََا َ َة‬ َّ َ‫احاَاََح َع َج َلَا‬ ً ‫قَفف قَ حم َََ َْفٌََِ َلَحف قَ حمَاََح َه‬ Yâ huddâme hâzihil âyâtilletî bis sihrillezî fî fulân ibni fulânete bi eyyi mekâne kâne bi hurmeti hâzihil âyâti bârakallâhu fîkum ve selâmun aleykum elvâhan elacele essâate. CELB ETMEK İÇİN

Herhangi bir Arabi ayın son Cuma günü bir akar suya girip, iki tane birisini matlubunun niyetine birisini annesinin niyetine taş alırsın. Tekrar birisi talib birisi annesi niyetine iki taş daha alırsın. Ama taşların rengi sarı olsun. Sonra dört köşe bakır bir levha üzerine aşağıdaki şekli yazarsın. Tılsımatın ortasında olan dört yuvarlağın her birine aldığın taşları koyarsın. Daha sonra kuvvetli bir ateş üzerine levhayı koyar ve matlubunu müşahede edersen, matlubun yerinde duramayıp yanına gelir.


MATLUBU CELB ETMEK Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri riyazatlı olarak oruç tutarsın. Dördüncü gün olan Cuma günü ve o gün doğmuş olan bir yumurta alırsın. Yumurtayı güzelce yıkarsın ki üzerinde pislik kalmasın. Yumurtanın üzerine aşağıdaki esmaları talibin ve matlubun anne isimleri ile yazarsın. Yazdıktan sonra yedi (7) adet Arpa alır ve her arpa üzerine esmaları okursun. Daha sonra bir tandır veya ocak altına yumurta ve arpaları koyar, üzerlerini balçık veya toprak ile ateşin zarar vermemesi için örtüp, üzerlerine ateş yakarsın. Meramın hasıl olana kadar ateşi devamlı yakar ve azimetide sürekli okursun. Bu mesele karı koca arasında muhabbet için çok müessir (Tesirli) dir. Yazılacak ve okunacak azimet budur:


‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫فَدَ ددهَفَدَ دده ا‬ َ‫اَِ د َدر اابفا‬ َ ‫اَِ د َدرابف‬ َ ‫اَِ د َدرابف‬ َ ‫َِ د َدرابفاَ َِ د َدرابف‬ َ َ‫قَ ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ َ‫اَب َهقب َهقب َهقب َهقَب َهقب َهقب د َدهَرَد قع حةد د َ اَِاَح َع ا َد ادة‬ َ ‫َِ د َدرابف‬ ‫اَِ د َدرابف ق‬ ٍ ‫ََن اىَاَصا قاؤ‬ َ‫اَباَّ ًداوا‬ ‫د‬ ‫اََح‬ ‫اََح‬ ‫اََح‬ ‫اََح‬ ‫ََح‬ ‫ت‬ َ َ َ َ َ ً ً ً ً ً ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ َ َ ‫اَ ق َ ح‬ ‫ا‬ َ‫صاَ قاؤ ٍتَاا حبادةقَاا حبادةقَرَ ٍدوَرَ ٍدوَرَ ٍدوَرَ ٍدو‬ َ ‫َباَّ ًاواَا حباةقَاَ ق‬ ‫ََن اىَاَ ح‬ َ َ ‫رَد ٍدوَرَد ٍدوَرَد ٍدوَ َددوََ َددوََ َددوََ َددوََ َددوََ َددوََ َددوَََد حدهَاَنحد َق حة د‬ ‫ض َا‬ ‫ََ ااِفَاحالَحو ا‬ ََ َ َّ ‫دنيَُقدلقدهاا حم ََََ اَد‬ َ ‫داََداَاَََّحقد َ َرَد ح‬ َ ‫ََج ًفع‬ ‫اَََّد َردفد دَْدَمَاانَّددوَ ا د َح ا‬ ًَِ َّ‫دفم َََ َب َعد َدلَرَدحف ددَْ قَ حم َََد َده‬ ‫د‬ َ ٌ َ ٌ َ ‫َ َح ق ح ق‬ ‫َو حَح د د د د د د َةًَاا َّن اَِفَ َذَا‬ َ‫مَي ٍتََاَةد د د د د د حدهٍَِ َدطَد َق ََّد د د د د د قدرَ َن‬ َ َ ‫دق‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ َ ََ َ َ َ‫فمَفَدلَ َّمد د د َداوآقق‬ َ‫َاََد د د ادمف قَاَح َعلا د د د ق‬ َّ ‫فَ ََد د ددفَ حَ اقف ََ قَ قمَ ا َََقبد د د َده‬ ‫ََطَ اةراَ احْ َ قََُا َ َب َذ ا‬ َ ‫ض اَل‬ ‫اََ ح َفَ ح‬ َ ‫ق‬ ‫قح‬ ‫ا‬ َ‫َِ ََََرَفَااََّّنَا َ حش قَقر‬ َ ‫َ َواَّبََفَدحادلق اهِنَءَاَ حِ قَقرَاَحَِاَ حكققر َََََ ح‬ ‫َاَْد حق اَ او ََََََ ح َ َك َقَرَفَاا َّن ََواَّبَ َغ ٌّا‬ َ ٌَ‫ِنَ َك ارمي‬ Fehuve fehuve şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen huve huve huve huve huve huve huve bi ukdetil azîmeti edûnâyi esbâutin hamden hamden hamden hamden hamden cebbâran cebbâran ihbitu edûnâyi esbâutin ihbitu ihbitu bihin bihin bihin bihin bihin bihin tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ Lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten inne fî zâlike leâyâtin li kavmin yetefekkerûn. Feseyekfîkehümullâhi ve hüves semîul alîm. Felemmâ raâhu mustekırran ındehu kale hâzâ min fadli rabbî liyeblûnî eeşkuru em ekfuru ve men şekera feinnemâ yeşkuru linefsihi ve men kefera feinne rabbî ğaniyyun ke


LEZZETLİ CİMA' İÇİN Lezzetli cima' için aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, yazdığını mum ile kapla veya hatemi bir kurşun levha üzerine nakşet. Cima anında bu yazılıyı dilinin altına veya sırtına bağlarsan, çok lezzetli bir cima olur. Hatta matlubun sana çok şiddetli bir mehabbet duyar. Yazılacak hatem budur:


MUHABBET İÇİN Muhabbet için İnşirah suresini şu tertip üzere yaz:

ََ‫ََيفقفَنَة‬ َّ ‫َاَر حَحَ ا‬ َّ ‫را حَ ام َ ا‬ َ ََ ‫َاَراحف ام َاَََلحَنَ حشَر حح‬ َ ‫ق‬ َ َ‫َص ح َو‬ ‫راحْ ا‬ ‫ا‬ ‫ََيفقفَنَةَ َراحْ ا َفقفَنََة‬ ‫و‬ ‫ز‬ َ َ ‫ق‬ ْ ‫د‬ َ ‫ا‬ ْ ‫ع‬ ‫ض‬ َ ََ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ َ َ ‫ق‬ َ ‫ح‬ َ َ ‫ح‬ َ َ َ َ ‫ََ ح‬ َ َ ‫ََيفقفَنَةَ َراحْ ا َفقفَنَةَ ََََوفَد حعَْا ََق‬ ََ ‫اَََّ اذى َاَنحَد َة‬ َ َ‫ض َظَ حََر‬ ‫اذ حكرََََيفقفَنَةََراحْ ا َفقفَنَةََفَاا‬ ‫ا‬ َّ ‫ف‬ َ ‫اََيفق‬ ‫ر‬ َ َ ‫ر‬ َ ‫ع‬ َ ‫َا‬ ََ ‫ن‬ ‫ح‬ َ ً‫َ َ ق ح ق ح‬ َ َ ‫راْ ا َفقفَنة َاا‬ ‫ا‬ َّ ََ‫ََيفقفَنَةَ َراحْ ا َفقفَنَة‬ ‫ا‬ ‫ر‬ َ َ ‫ر‬ َ ‫ع‬ َ ‫َا‬ َ ََ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ح‬ َ ً ‫ََ َ َ ق ح ق ح‬ ‫ا‬ ‫ل َوَر‬ ََ ‫ََيفقفَنَةَ ََراحْ ا َفقفَنَةَ َََاا‬ َ ْ‫فَا َذا َفَدَر حغ َ َفَدح‬ َ ‫ب‬ ‫صح‬ ََ‫فنَةََفقفَ انَارح ا َفقفَنَة‬ َ ‫ََيفقفَنَةََراحْ ا َفق‬ َ‫ب‬ ‫فَد حر َغ ح‬

Bismillâhirrahmânirrahîm Elem neşrah leke sadrak. Yâ fülâne binti fülânete. Ve veda'nâ anke vizrak. Yâ fülâne binti fülânete. Ellezî ankada zahrek. Yâ fülâne binti fülânete. Ve rafa'nâ leke zikrak. Yâ fülâne binti fülânete. Feinne meal usri yüsrâ. Yâ fülâne binti fülânete. İnne meal usri yüsrâ. Yâ fülâne binti fülânete. Feizâ ferağte fensab. Yâ fülâne binti


fülânete. Ve ilâ rabbike ferğab. Yâ fülâne binti fülânete. Fülân ibni fülâneh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü genişletme dikmi? Ey fülaneh kızı fülaneh. Senden o yükünü indirmedikmi? Ey fülaneh kızı fülaneh. O, senin sırtını ezen bir yüktü. Ey fülaneh kızı fülaneh. Senin şanını yükseltmedikmi? Ey fülaneh kızı fülaneh. Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Ey fülaneh kızı fülaneh. Evet her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ey fülaneh kızı fülaneh. O halde (İşini bitirip) boş kaldınmı (Hemen başka bir işe) sarıl. Ey fülaneh kızı fülaneh. Ancak rabbine sarıl. Ey fülaneh kızı fülaneh. Fülan oğlu fülaneh Pazartesi günü zaferan ve gülsuyu ile bir kağıda yazıp, zikir edilen sure'yide kağıdın üzerine yetmiş (70) defa oku. Yazıyı temiz su ile silip, suyu da matlubunun ismi ile yemeğe koyarsan, matlup talibi çok büyük bir muhabbetle sever ve ona yönelir. Allah'ü Teala'dan kork! Bunu karı kocadan başka kimseye yapma! Talibin ismini ve annesinin isminide sonuna yazarsın.

ERKEĞİ EVLENMEMESİ İÇİN BAĞLAMAK Eğer bir kadın erkeğinin üzerine evlenmesinden korkuyorsa, o erkeğin elbisesine şu Ayet ve Esma-i kameri ters olarak yaz:

‫راَ ام َ ا‬ ‫َاَرا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ َ‫َجََالَ َ ُّ َاََوق‬ ‫ر‬ ‫اَاْل‬ َ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ َ ‫ه‬ ََ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫َح‬ ‫َاَر‬ ‫ح‬ َ َ ‫ح‬ َّ َّ ‫ق‬ ‫ق‬ َ َ ‫ق‬ َ ‫َح‬ ‫ح‬ ‫َّ ًََََِ اَ َ َك ارقَ َانحاعاثدََمَفَدثداَّ َتَمََُا‬ ََ َ ‫فلَاُحد قع ق‬ ََ‫ا‬ َ َ ‫ق َ ح َ ق َ قح َ قح‬ ‫اَح َةا ا ا َ ََف ا‬ ٍ ‫اخف ٍم ََفاَ حغ ٍه ََفافقدهٍو ََفاو‬ ٍَ ‫َث ََفَ قاو‬ ‫َغ‬ َ َ َ َ ‫َق‬ ٍ ‫َفَ قاو‬ َ َ‫ش‬ ٍَ ‫اِ حل‬ َ َ‫َشََف‬ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve lev erâdül hurûce leeaddû lehü uddeten ve lâkin kerihallâhün biâsehüm fesebbetahüm ve kîlakudû meal kâidîn. Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin leyâşelşin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer cihada çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık görürlerdi. Fakat Allah, davranmalarını istemedi de onları alakoydu. Ve oturanlarla beraber oturun dendi. Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin leyâşelşin. Eğer erkeğin elbisesi bulunmazsa, bu Ayet ve Esma-i kameri ters olarak bir tabağa yazıp, yazıyı su ile


sildikten sonra, bu suyu erkeğe içir. Sonra Esma-i kamer ve ruusü erbea isimlerini yetmiş (70) defa erkeğin ve annesinin, kadının ve annesinin isimleriyle birlikte bir kağıda yazıp, kadın bu hirzi üzerinde taşır veya sahibi bilinmeyen bir kabre gömer. Eğer sahibi bilinmeyen bir kabre gömerde o kadın erkeğinden önce ölürse, o erkek ebediyen evlenemez. Allah tan hakkı ile kork! Müstehak olmayan bir kişiye bunu yaparsan, sana gelenide bil!.

KADINI EVLENMEMESİ İÇİN BAĞLAMAK Ey kardeş! Bilki; Allah c.c. seni muvaffak etsin. Bir kadında iki mesele zuhur etmemişse evlilikten bağlamak caiz değildir. Birincisi: Eğer o kadını farz ve salah sahibi isteyipte, o kadın evlenmeye razı olmazsa. İkincisi: Bir erkeğin nikahında olup, o erkekle beraber kalmak istemezse. Çünkü o kadın erkeğini zarara sokmuştur. Böyle bir kadın için: Aşağıdaki dörtlü vefki Cumartesi günü Zühal saatinde, Kamerde hava-i burçlardan birinde iken Katran mürekkebi ve Zağt kalemi ile mavi bir kağıt üzerine yaz. Yazılacak dörtlü Vefk budur:

‫ع‬

‫ن‬

‫ا‬

‫م‬

‫ا‬

‫م‬

‫ع‬

‫ن‬

‫م‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ع‬

‫ن‬

‫ع‬

‫م‬

‫ا‬

Vefki yazdıktan sonra vefki yazdığın mavi kağıdın arkasına kadının suretini çiz. Ama tasvirini şekillendirip ve tam benzeterek yapma! Çünkü icmaya göre caiz değildir. Suretin fercine şunu yaz:


‫ا‬ َ ‫اج‬ َ‫فنَةًَ َ ا َاََّ ََّ ا‬ َ ‫ََيفق‬ َ ‫َ َة ح هقق‬ Akadtüki yâ fülâneten aniz zevvâci. Ey Fülaneh! Seni evlenmemek için bağladım. Yazdıktan sonra kağıdı Hantit ile, eğer Hantit yoksa Kırmızı sarımsak ve Kibrit ile buhurlayarak kağıdın üzerine Esma-i kameri yetmiş (70) defa ters olarak oku. Ters Esma-i Kamer budur:

‫َِ حل َشائا‬ ‫َِهوائافل َ َغهوائافل َثدَهوائافل َوَفَائافل ََ حغفَئا‬ َ‫فل‬ ‫فل‬ َ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ق‬ َ َ َ َ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ا‬ َ ‫فل‬ َ‫فخائا ح‬ َ َ Şelşâîl şevrâîl ğavrâîl sevrâîl rûfâîl vağlâîl mîhâîl Ama her onun (10) başında şöyle dersin:

‫ا‬ َُ‫ََيَفقفَندَ دةََراحْد د ا َفقفَندَ دةًَ َد د ا َاَد دَّ ََّ ااجَالَهَدطَدَّ ََّاب دد‬ َ ‫َ َةد د ح هقق‬ ‫ِت دةهَِاَبلَاَحةاهاوَاانَّقََفا ََاا‬ َّ َ *َ‫ن‬ ‫م‬ َ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ََفاَطقه ح‬ َ ‫َح ََّ َ ق َ ح ق ق ق َ َ َ ٌ َ ق ح‬

Akadtüke yâ fülânete binti fülâneten aniz zevvâci lâ tete zevve cî hattâ yekûme ehlül kubûri inneke meyyitün ve innehüm meyyitûn. Ey Fülaneh! Seni evlenmemek için, kabir ehli kabirlerinden kalkana kadar evlilikten bağladım. Sende öleceksin onlarda ölecektir. Okuduktan sonra kadının sağ ayağının altından toprak alıp, bu toprağı dörtlü vefkin ortasına koyduktan sonra, bu yazdığın hirzi sahibi bilinmeyen bir mezara gömersen, o yazılı hirz orada gömülü olduğu müddetçe o kadın asla evlenemez. Allah c.c. tan kork! Akıllıların yanında affetmek daha makbüldür.


18 DİL BAĞLAMAK İÇİN Ey Talip! Bilki: Allah Teala hazretleri sana rahmet etsin. Halkın dilini senden hapsolunmasını istersen, senin hakkında hayırla konuşmalarını murad edersen, ayrıca senin hakkında kötü haber söylendiği zaman Adem oğlunun dilini bağlamak istersen, hatta senin hakkında kötülükle konuşmalarından korkarsan: Cumartesi günü zühal veya Kamer saatinde, Kamerde dönen bir burçta gecelediği zaman, şu dörtlü Vefki:

‫ل‬

‫ع‬

‫ا‬

‫ج‬

4

29

71

5

3

68

28

69

27

6

2

bir kağıt üzerine yaz. Vefkin etrafınada Ayet ve duaları yazdıktan sonra vefki üzerinde taşırsan, senin için bunda Allah'ın sırrı vardır. Vefkin etrafına yazılacak Ayet lerle dua budur:

‫َاَراحف ام َاَه َاََّ ا‬ ‫َ ام َ ا‬ ‫َاََ َمه ا‬ ‫ا‬ َ‫ات‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫َخ‬ ‫ى‬ ‫ذ‬ ‫َح‬ ‫َاَر‬ َ‫را ح‬ َ ‫ح‬ َّ َّ َّ َ ‫ق‬ ََ َ َ ‫َاََم ا‬ ‫َاحالَوض ََاَنحد َ ا‬ َ َ ‫َخَر َج َرااو اََد‬ ‫اء‬ َ ‫د‬ ََ َّ ‫ََاءً َفَأ ح‬ َ َ َ َ َ َ ‫َ ح‬


‫اَثَّمَر ا‬ ‫ى اِفَ‬ ‫ق ََاطَ حج ار ََ‬ ‫ات َ اوحزًُا ََ قَ حم َََ َْ َّخَر ََ قَ قم َاَحق حل َ‬ ‫ََ‬ ‫سَ‬ ‫َّم ََ‬ ‫اَحاَ حح ار َ اِب حََ اراق َََ َْ َّخَر ََ قَ قم َاحالَنحد ََ َاوََ ََْ َّخَر ََ قَ قم َاَش ح‬ ‫َاَح َةمر َ َائااَد ح ا‬ ‫ني َََ ََْ َّخَر ََ قَ قم َاََّحف ال َََاََْد ََ َاو َََآ طَ قَ حم اََ ح َ‬ ‫َ ََ‬ ‫ََحفدَطًاَفَاَ ححفَدحفدَْاققَ َ ََا ق َاَحاَد حر ققَ‬ ‫اَْأََحطق قمهققَاَََََ ح َ َكا َن َ‬ ‫ََ َ‬ ‫قك اَل َ‬ ‫ََ َش حهاَفا افو َََاا َذاَاَظحلَ َمَ‬ ‫ص َاوقب حم َ قكلَّ َماَاَ َ‬ ‫َحَيتَ ق َاَرح َ‬ ‫ضاءَ َ ََلقحم َ‬ ‫ا‬ ‫َلاحف ا‬ ‫صا اواب حمَ‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫اََ‬ ‫ه‬ ‫اَ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫اء‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب َرا ََ حمع اَ حم َََاَرح َ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اا‬ ‫َُِ ٍء ََُ ا‬ ‫ا‬ ‫َّ‬ ‫ََي ََ حَع َشَرَ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫َُ‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٌ َ ق ح ح َ‬ ‫َ‬ ‫َ ح‬ ‫احم اَفاني َ َكما ح خل َاَحمهت َاَحع ا‬ ‫اب قل َََ َحا حَ ق َ‬ ‫َ َ َ َ َ ق ق َح ق َ‬ ‫اََح ا‬ ‫َاََ َماءََاَ حن َهَد َة َ َ َلََُاحالَحو ا‬ ‫ضَ‬ ‫ا‬ ‫اح‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ط‬ ‫د‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫س َ ق َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َت َ َك َما دَحراَُ َرااوَ‬ ‫ااالَّ اابا حذنااو ََََوََحفدطق قَ حم َرا اَ ََ ااِ َا حَاَدقر اَ‬ ‫َِف َاَحملَ قَ ا‬ ‫اَحملا ق ا‬ ‫هت َاحالَ حَلُ ََََ ََخ حل ق َ َلَحف قَ حمَ‬ ‫ق َ َ‬ ‫َ‬ ‫َكما ح خل َ وائا‬ ‫فل َ َلََُاح االنح ََا قن َاَهقَا حَا ا قل َاا َّن اَِفَ‬ ‫َ َ ق ق َح َ ح‬ ‫َذَا‬ ‫قََاعاادرًِاَ ا‬ ‫ا‬ ‫ص حَ‬ ‫او‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫َل‬ ‫ال‬ ‫ِ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫حَ‬ ‫حَ‬


Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüllezî halakas semâvâti vel arda ve enzele mines semâ-i mâen feahraca bihî mines semarâti rızkan leküm ve sahhara lekümül fülke litecriye fil bahri bi emrihi ve sahhara lekümül enhâr. Ve sahhara lekümüş şemse vel kamera dâibeyni ve sahhara lekümül leyli ven nehâr. Ve âtâküm min külli mâ seeltümûh. Eve men kâne meyten feehyeynâh. Yekâdül berku yahtafü ebsârahüm küllemâ edâe lehüm meşev fîhi ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâallâhü lezehebe bi semıhim ve ebsârihim innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Dehaltü aleyküm ya ma'şeral âdemiyyîne kemâ yedhulül mevtül âcilün ve habistü elsineteküm kemâ habesellâhüs semâ-e en takaa alel ardı illâ bi iznihi ve ramey tüküm bi sihâmil ceberûti kemâ yermî bihil melikü fil melekûtil a'lâ ve dehalte aleyküm kemâ yedhulü azrâîl alel insânü Allâh ül câilü inne fî zâlike li ıbreten li ülil ebsâr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah öyle bir ilahtırki gökleri ve yeri yarattı. Ve gökten bir su indirdi de onunla size rızık için türlü meyveler, mahsüller çıkardı. Ve onun emriyle denizde akıp gitmek için size gemileri ve ırmakları musahhar (boyun eğmiş) kıldı. Ve yörüngelerinde devam eden güneşi ve ay'ı sizin hizmetinize verdi. Yine geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. Hem de size, istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Önceden ölmüş olan birini dirilttiğimiz gibi. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek, onları aydınlattıkça ışığında yürürler. Karanlık üzerlerine çöktümü de dikilip kalırlar. Allah dileseydi görme ve işitme duyularını da giderirdi. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Ey Adem topluluğu! Acil olan ölümün geldiği gibi size girdim. Ve Allah'ın izniyle gökyüzünün yeryüzüne düşmesi nasıl hapsedildiyse dillerinizide öyle hapsettim. Melekuti ala'daki melek ler nasıl attı ise sizleri ceberut oklarıyla öyle attım. Azrail'in insana girdiği gibi size öyle girdim. Yapan Allah'tır. Görebilenler için bunda ibret vardır. KOCASINI SEVMEYEN KADIN İÇİN Kocasını sevipte sonradan kötü gören ve nefret eden kadın için: Esma-i Kameri yedi hurma veya yedi incir üzerine (her birine bir isim) yaz. Yazılacak Esma-i Kamer budur:

ٍ ‫اخف ٍم ََفاَ حغ ٍه ََفافقهٍو ََفاو‬ ‫َف ا‬ ٍ ‫َغ ََفَ قاو‬ َ‫َش‬ ٍ ‫َث ََفَ قاو‬ َ َ َ ‫َق‬ ٍَ ‫اِ حل‬ ‫ش‬ َ َ‫َف‬


Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin

Yazmadan önce de, zaferan ve gülsuyu ile Yusuf suresini bir kağıt üzerine yazıp, yazdığın kağıdı da kocasının üzerine astıktan sonra bu incirleri kocası kadına yedirirse, kadının üzerindeki sihir bozulur ve Allah Teala'nın izniyle kocasını çok sever. EVLENEMEYEN KADIN İÇİN Evlenemeyen kadın için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki Sure ve Ayetleri yedi defa bir kağıt üzerine yaz. Sonra kadın bu hirzi göğsü üzerinde taşırsa, kendisindeki sihir bozulur ve Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda evlenir. Yazılacak olanlar budur:

َ‫ض حدعَْا‬ َّ ‫َاَر حَحَ ا‬ َّ ‫را حَ امَ ا‬ َ ََ‫َاَراحف امَاَََلحَنَ حشَر حح‬ َ َََََ َ‫َصد ح َو‬ َ ‫دق‬ ‫دقَ اَحزوَ َاَََّد ادذىَاَنحد َةددضَظََددرَ ََوفَدعَْدداََددق ا‬ َ َ‫َذ حك د َدر‬ َ ‫َ ح َ ََ ح‬ َ ََ ‫َحْد‬ ‫فَدداا َّنََد َاَحعَد ارَ َددراَاا‬ َّ َ َ ‫ََد َ َاَح قع حَد ارَ ق حَدًدراَفَددااذَاَفَدَر حغد‬ ‫ن‬ َ ً‫َ َ ق ح قح‬ َ‫فَانحص د ددبََاا َل‬ ‫دقَفَاو َغ د ددبَزدََّّْد دداَباَالَّْد د ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ َ َ َ‫داظ ار َ َُ د دا‬ ‫د‬ ‫د‬ َ َ َ ‫ح ح‬ ََ َ ‫َ ح‬ ‫َهْددََُد ا‬ ‫دابحُدطق حمَراد ادو ا‬ ََ َ‫َاَس اِ ححدقدرَاا َّنَ َْدفقدحا اتلقوقَاا َّن‬ َ َ ‫ق‬ َ َ َ ‫صلا قحَ َ َم َلَاَح قم حق اَ ا‬ ‫الَق ح‬


Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem neşrah leke sadrak. Ve veda’nâ anke vizrak. Ellezî ankada zahrak. Ve rafa’nâ leke zikrak Feinne meal usri yüsrâ. İnne meal usri yusrâ. Feizâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Zeyyennâ hâ linnâzırîn. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yuslihü amelel müfsidîn.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü genişletme dikmi? Senden o yükünü indirmedikmi? O, senin sırtını ezen bir yüktü. Senin şanını yükseltmedikmi? Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Evet her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde (İşini bitirip) boş kaldınmı (Hemen başka bir işe) sarıl. Ancak rabbine sarıl. Musa dediki; Bu sizin yaptığınız şey sihirdir. Allah onu muhakkak iptal edecektir. Şüphe yokki Allah, müfsitlerin işlerini düzeltmez. Yine bu konuda evlenemeyen kadın için aşağıda gelecek olan hatemi yaz. Yazdıktan sonra bu hatemi kadın üzerine assın.

Yazılacak olan hatem budur:


Evde kalmış evlenememiş bakire kız için, Pazartesi veya Cuma günü Rahman suresini bakire kızın ve annesinin ismiyle şu tertip olunmuş dua ile birlikte bir kağıt üzerine yaz:

‫ا‬ ‫َْ د دلَّحا ق َ ق قةد ددهََ قَد د حدمَفقفَنَد دةََ َك ََ د د حلب‬ َ ‫َ د ددا‬ ‫ددجرا‬ ‫اْلاَّد ادة اََ د َاَ حكم ا‬ َ ‫داََاَُّ حب د َدر اََ د ح‬ ‫د‬ َ َ‫ا‬ ََ‫ا‬ َ ‫ح‬ َ َ َ ‫َ ََ َ َ َ ح‬ ًَ‫اَن َََََتَد دَفُّف‬ ً ‫داََ َحَّْ د‬ َ ‫َََاََح َةحف د ق َ َلَ د حدف قَ حمَ َُمَاَّ دةً َََ َتح ًق د‬ ‫َ حفاففًَالَ َاَُةَََ قَمَ ااب ح لقه ا ََالَ اابَح قةعها‬ َ‫َح َّدِت‬ َ ‫ح ق َ ق‬ ‫د ٌ اََدحْ قَمََاَرتَحلد َهَددع ا‬ َ‫اَََا َنَهَد ح اَ اه‬ َ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ َ ‫ح َح َ ح‬ َ َ َ َ ‫َاََدداكاَْ اة اَِفَُقدلقدده ا‬ ُّ ‫ق هَاحالَحوََ ااح‬ َّ ‫َحانافَّد ادة‬ َ ‫َاَر‬ ‫ََُدا َ ََهْدََُ ا‬ ‫دابحُدطق حمَرا ادو ا‬ َ‫َاَس اِ حح قدرَاا َّن‬ ‫ح‬ َ َ ‫ق‬ َ ََ ‫ص لا قحَ َ َم َلَاَح قم حق اَ ا‬ ‫ََالَق ح‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ cemâater ricâli sellebtü ukûle küm fülâneten keselbis semerati min şeceratihâ vel habbeti min ekmâmihâ vez zühre min heyâkilihi ve elkaytü aleyküm mehabbeten ve atfan ve hannânan ve tehayyülen ve aşkan ve tahyîlen lâ


tâkate leküm bil cülûsü ve lâ bil ukûdi hattâ yetezevvecehâ ehadün minküm ve ebtaltü ta’tîlehâ ve dâne tezvîcihâ yâ helâniyyeti harrikul ervâhır rûhâniyyetis sâkineti fî kulûbil ecnebiyyîn. Kâle mûsâ mâ ci'tüm bihis sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yuslihu amelel müfsidîn. Ey erkekler topluluğu! Bir meyve dalından nasıl koparıldıysa, bir ağaçtan meyveler nasıl alındıysa ve çiçekte dalından nasıl koparıldıysa, fülanete kızı fülanete de akıllarınızı o şekilde başınızdan alsın. Sizlere öyle bir mehabbet, atf, şevkat, hayal ve tahayyüller attım ki, sizlerden biri onunla durmaya ve oturmaya karşı koyamasın. Ta ki, onunla evlenene kadar. Onun engelini de iptal ettim ve evlenmeside yaklaştı. Ey Helaniyyeh! Ecnebilerin kalplerinde bulunan ruhani ervahları hareketlendir ki, fülaneye baksınlar ve gözlerinde ışık saçan bir güneş gibi görsünler. Ya da Zeliha'nın Yusuf aleyhis selama baktığı gibi baksınlar. Musa dedi ki; Bu sizin yaptığınız şey sihirdir. Allah onu muhakkak iptal edecektir. Şüphe yok ki Allah, müfsitlerin işlerini düzeltmez. Yazdıktan sonra, o kız bu yazılının suyu ile Pazar günü Utarid saatinde gusül abdesti alsın. O bakire kız erkeklerin gözünde parlak güneş gibi görünür. Erkekler ona Züleyha nın Yusuf Aleyhis selama baktığı gibi bakarlar ve o kız da yedi gün içinde, Allah c.c. ın izniyle evlenir.


AİLESİNE BUĞUZ EDEN ERKEK İÇİN Ailesine buğuz eden erkek için: Cuma günü güneş doğmadan önce şu Ayeti Kerimeleri yedi (7) defa yaz:

‫َاَراحف ام َ َ ََُ َ ق َاَ حن َ َحه َع َل َردَفد‬ َ‫را ح‬ َّ ‫اَر حَحَ ا‬ َّ َ َ‫َد اَم َ ا‬ ‫نيَاََّ اذ ََ ا دطقم ا‬ ‫ََ َهًَََِّ ََ قََُ ا ٌر َََ قَ َغقهو‬ ‫م‬ َ ‫د‬ ْ ََ ‫ح‬ ‫ق‬ َ ‫ََردَ ح ََ َ َ َ ح ح ح‬ ‫واحفمَُْاَ َ ََهُْ ََ ا‬ ‫ابحُدطق حم َرااو ا‬ َ ‫َاَس اِ ححقر َاا َّن‬ َ َ ‫ق‬ ٌ َ َ َ ََ ‫صلا قحَ َ َم ََل اَح قم حق اَ ا‬ َ‫َ فقدحا اتلقوقَاا ََّن ََالَق ح‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm minhüm meveddeten vallâhü kadîrun vallâhü ğafûrur rahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yuslihü amelel müfsidîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Umulurki Allah, sizinle o düşman olduklarınız arasında bir dostluk meydana getirir. Allah Kadir'dir. Allah Gafur'dur, Rahim'dir. Musa dedi ki; Bu sizin yaptığınız şey sihirdir. Allah onu muhakkak iptal edecektir. Şüphe yok ki Allah, müfsitlerin işlerini düzeltmez. Yazdıktan sonra yazıyı yağmur suyu ile silip, huysuzluk yapan ev reisine bu su içirilirse, o kişide bulunan buğuz ve ona benzer şeyler gider.

MATLUBUN AKLINI ALMAK Ey Talip! Sen bilki; Karı kocadan birisinin aklını diğerine selb (almak) etmeyi murad ettiğin zaman, yedi adet kağıt alıp her kağıt üzerine Mülükü sebayı, Ruhaniyeti sebayı ve Esma-i Kamer'i şu tertip üzere yaz:

‫َ د حذ اببَوَُحدفائاف ددلََف د ا‬ ٍ ‫َبحادَرائاف د حدلََفَ دداَ حغ ٍهَاَ حَحَددر‬ ِ ‫در‬ ‫د‬ ََ ‫م‬ ‫ف‬ ‫داخ‬ ‫ح‬ َّ َ ‫ق ح ق َ ح‬ َ ‫ق‬ ٍ ‫ََسحَ ددمائافلََف ددافقهٍوَردرَُددا حن اََف ََائاددلََف د َداو‬ ‫دهوش‬ َ ‫َث‬ ‫ح َ ق‬ َ ‫َمح قَ د‬ ‫َ َ ح َ قح‬ ‫ض حْدفائا‬ ‫صددرفَدفائا‬ ٍ ‫ََحف قمددهن‬ ‫َش‬ ‫داو‬ ‫د‬ ‫ف‬ َ ‫دل‬ ‫د‬ ‫ف‬ َ ‫دف‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ َ ‫َغ‬ ‫داو‬ ‫د‬ ‫ف‬ َ ‫فل‬ ٍ َ َ َ َ ‫ح‬ َ‫َ ح َ ح َ ق ح‬ َ ‫َ ح َق‬ ٍَ ‫اِ حل‬ ‫ش‬ َ‫َك حَ َقفَائا ح‬ َ َ‫فل َف‬


Müzhib rukyâîl leyâhîmin mürreh cebrâîl leyâlağvin ahmer semsemâîl leyâfûrin bürkân mîkâîl leyârûsin şemhûreş sarfeyâîl leyârûğin ebyad anyâîl leyârûşin meymûn kesfeyâîl leyâşelşin. Yazdıktan sonra her parça kağıdın içine birer tane Kizbere koy. Ama kizbereleri koymadan önce her tane üzerine yetmiş (70) defa şu Ayeti Kerimeyi oku:

‫ا‬ َBismillâhirrahmânirrahîm.

Züyyine linnâsi hubbüş şehevâti minen nisâ-i vel benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi vel fıddeti vel hayli vel müsevvemeti vel enâmi vel harsi zâlike metâul hayâtid dünyâ vallâhü ındehü hüsnül meâb. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara; Kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma ve güzel atlar, davarlar ve ekinler, aşırı sevgi ile bağlanılan bu gibi şeyler çok ziynetli gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının birer metaıdır. Varılacak yerin bütün güzelliği Allah'ın yanındadır. Okuduktan sonra her taneyi her parça kağıt içine koy. Daha sonra bu kağıtlardan birini her gece uyku zamanında yak. Kağıdı yakarken de şöyle de:

َ‫َْلَّحا ق َ َ حة َلَفقفَ حنََاقفَنَ حة‬ Sellebtü akle fülân li fülâneh. Falancanın aklını falancaya aldım. Böylece yedi (7) gece kağıtları yakıp tamamlarsın. Bu yedi kağıdın yanması bitmeden matlub olan kişinin aklı sanki yok olur. ve talibe olan sevgisinden aklı


çıkacak gibi olur. Allah'ü Teala'dan kork! Adamına göre yap. Bu ameli Arabi ayın ilk Pazar günü ve zühre saatinde yaparsın İDRAR ZORLUĞU İÇİN Bu bölüm Bitkilerin özelliği hakkındadır. Bir kimsenin İdrarı zor gelse ve bevl yolu tıkansa, Hatmi kökünü Şarap ile kaynatıp, bir gece dışarıda beklettikten sonra, sabah erkenden bu suyu içerse, idrar yolunu açar ve temizler. DÜŞMAN A ÜSTÜN GELMEK Bir kimse, Horoz un pençesini ve Menkar ını (Ayağının arkasındaki sivri kemik) alıp üzerinde taşırsa, Allah Teala nın izniyle düşmanına üstün gelir. TEFRİK ETMEK İÇİN Bir kimse Köpek in azı dişini ve Kedi nin azı dişini alıp, iki muhabbetli kişiden birinin üzerine bu dişleri koyarsa, bu iki kişi birbirlerine düşman olurlar . SITMA İÇİN Sıtma için: Yılan n bağırsağını ve Kalbi ni alıp, Sıtma tutan bir kimseye tütsü yapılırsa, o kişi Allah Teala nın izni keremiyle sıtmadan kurtulur . www.havaskitaplarim.com 05344332731 Enes çelebi

Profile for İsmail Kara

15- Ebvâbul mehabbet 1 144 sayfa  

15- Ebvâbul mehabbet 1 144 sayfa

15- Ebvâbul mehabbet 1 144 sayfa  

15- Ebvâbul mehabbet 1 144 sayfa

Profile for zoqqa510
Advertisement