Page 1

นักเรียน นานาชาติ

Rangi. For Life.


โรงเรียนสตรี Rangi Ruru เป็ นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนทีเ่ ก่าแก่ทส ี่ ด ุ ของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนตัง้ อยู่ ชานเมืองเมอริวล ั (Merival) ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากอาคารเดิมทีส ่ บ ื ทอดกันมาแล้ว โรงเรียน ของเรายังมีอาคารและสิง่ อำ�นวยความสะดวกใหม่ๆ ทีท ่ น ั สมัยด้วย เราเป็ นหนึ่งในโรงเรียนชัน ้ นำ �ของนิวซีแลนด์ นักเรียนของเราได้รบ ั การยอมรับในความสำ�เร็จทางด้านวิชาการ กีฬา ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เรามีนก ั เรียนทัง้ หมด 650 คนทีศ ่ ก ึ ษาในเยียร์ 7 ถึง 13 ซึ่งรวม นักเรียนประจำ� 120 คน ชัน ้ เรียนของเรามีขนาดเล็กเพื่อทีเ่ ราจะสามารถดูแลให้นก ั เรียนทุกคนมีเครื่องมือที่ จะนำ �พาไปสค ู่ วามสำ�เร็จได้ เครือข่ายการดแ ู ลสวัสดิภาพทีเ่ ข้มแข็งของเราช่วยสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตร เรารจ ู้ ก ั นักเรียนทุกคน และจะ ดูแลให้ทก ุ คนมีความปลอดภัยทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ นักเรียนและเจ้าหน้ าทีข ่ องเรามาจากเมือง ไครสต์เชิรช ์ จากทีต ่ า่ งๆ ในนิวซีแลนด์และจากทัว่ โลก ซึ่งทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมทีห ่ ลากหลายและประสบการณ์ เชิงลึก

หลักสูตรการศึกษา

Rangi Ruru ให้ความสำ�คัญในด้านวิชาการทีเ่ ข้มแข็ง โรงเรียนของเราจัดอยูใ่ นอันดับดีเด่น 3% ของโรงเรียน ในนิวซีแลนด์ในด้านความสำ�เร็จจากการสอบ NCEA และความสำ�เร็จในการสอบชิงทุนการศึกษาของ นิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง Rangi Ruru มีหลักสต ู รทีค ่ รอบคลุมพร้อมวิชาให้เลือก 40 วิชา ชัน ้ เรียนขนาดเล็กทำ�ให้ครูผส ู้ อนสามารถดูแล นักเรียนทุกคนได้อย่างใกล้ชด ิ และจัดสิง่ แวดล้อมในการเรียนรท ู้ ส ี่ ง่ เสริมและท้าทายให้เหมาะกับเด็กแต่ละราย ในแต่ละปี นักเรียนกว่า 90% ทีจ่ บจากโรงเรียนของเราศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทัง้ ในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ เราเป็ นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนของนิวซีแลนด์ทไี่ ด้คะแนน PISA เป็ นอันดับที่ 2 ในวิชาการ อ่านและวิทยาศาสตร์และที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ ในปี 2013 ผลสอบนีท ้ �ำ ให้โรงเรียนเอกชนของนิวซีแลนด์ นำ �หน้ าประเทศ OECD อื่นๆ เช่นแคนาดาและสหราชอาณาจักร


หลักสูตรร่วม

Rangi Ruru เปิ ดโอกาสมากมายให้นก ั เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้านกีฬา งานเชิงความคิดสร้างสรรค์และ งานเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมศิลปะการแสดงของเราเป็ นทีร่ จ ู้ ก ั กันดี และเปิ ดโอกาสให้นก ั เรียนได้แสดงความ สามารถผ่านศิลปะการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรี นักเรียนจะได้รบ ั การพัฒนาความสนใจด้านดนตรีคลาสสิกและดนตรีรว่ มสมัยผ่านกิจกรรมดนตรีสญ ั จร และ ผ่านกลม ุ่ ร้องเพลงและกลม ุ่ เครื่องดนตรีทห ี่ ลากหลาย Rangi Ruru มีกฬ ี าชนิดต่างๆ ถึง 40 ประเภทให้เลือก ทัง้ เพื่อการเข้าสังคมจนถึงระดับแข่งขัน เราเป็ นเพียง โรงเรียนเดียวในเกาะใต้ทม ี่ ห ี ลักสูตรการขีม ่ า้ โดยเฉพาะเพื่อจัดให้นก ั เรียนได้เรียนรวู้ ธ ิ ก ี ารขีม ่ า้ และดูแลม้า นอกจากนี้ เรายังเปิ ดโอกาสให้นก ั เรียนได้เรียนรด ู้ า้ นวัฒนธรรมมากมาย เช่น การโต้วาที หมากรุก การเขียน เชิงสร้างสรรค์ ปรัชญา การแลกเปลีย ่ นนักเรียนและสโมสรต่างประเทศ

ทีพ ่ ก ั และโฮมสเตย์ทม ี่ ใี ห้เลือก

หากผป ู้ กครองของนักเรียนไม่ได้อยูใ่ นนิวซีแลนด์ นักเรียนนานาชาติของเราสามารถพักในหอพักทีท ่ น ั สมัย ในบริเวณโรงเรียน หรือพักกับครอบครัวโฮมสเตย์ทโี่ รงเรียนอนุมต ั ก ิ ไ็ ด้ การอยูใ่ นหอพักเป็ นโอกาสทีพ ่ เิ ศษทีน ่ ก ั เรียนจะได้รบ ั การศึกษาทีค ่ รบด้าน หอพักของเราเป็ นเสมือนครอบครัว ทีผ ่ ก ู พันกันใกล้ชด ิ ทีซ ่ ่งึ เป็ นบ่อเกิดของมิตรภาพทีแ ่ ข็งแกร่ง

ข้อกำ�หนดความรภ ู้ าษาอังกฤษเบื้องต้น

เพื่อให้นก ั เรียนได้รบ ั ประโยชน์สงู สุดจากการเรียนที่ Rangi Ruru นักเรียนของเราจะต้องสามารถ เข้าใจคำ�สอนทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษในชัน ้ เรียน และมีทก ั ษะการอ่านและเขียนทีจ่ �ำ เป็ นเพื่อทำ�การบ้าน และทำ�งานทีไ่ ด้รบ ั มอบหมายในห้องเรียน


การให้การสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ

นักเรียนนานาชาติทก ุ คนจะเรียนรวมอยูใ่ นชัน ้ เรียนในวิชาหลักตามปกติ โดยโรงเรียนจะจัดผู้ เชีย ่ วชาญเพื่อให้การสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษให้แก่นก ั เรียนในทุกระดับเป็ นการเฉพาะ ทัง้ แบบตัว ต่อตัวและแบบเป็ นกลม ุ่ เล็ก โรงเรียนมีวช ิ าภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAS) เพื่อเตรียมนักเรียนนานาชาติระดับมัธยมปลาย (เยียร์ 12 และ 13) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ทัง้ ในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ) และเพื่อสอบ ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติเช่น TOEFL, IELTS และ SAT

ข้อมูลอื่นๆ

สำ�หรับข้อมูลเพิม ่ เติมเกีย ่ วกับการศึกษาที่ Rangi Ruru โปรดไปทีส ่ ว่ นนักเรียนนานาชาติ (International Students) ในเว็บไซต์ของเราที่ www.rangiruru.school.nz หากต้องการข้อมูลเพิม ่ เติมเกีย ่ วกับเมืองไครสต์เชิรช ์ โปรดไปเว็บไซต์ของเมืองที่ www. christchurch.org.nz

ติดต่อเรา

Helen Scott, หัวหน้ าฝ่ ายนักเรียนนานาชาติ 59 Hewitts Road, Merivale Christchurch 8014 New Zealand โทรศัพท์: +64 3 983 3700 อีเมล: international@rangiruru.school.nz

www.rangiruru.school.nz


ค่าธรรมเนียมการ เรียน & ค่าที่พัก สำ�หรับนักเรียน นานาชาติปี 2014/15 ค่าธรรมเนียมการสมัคร

$100

ค่าธรรมเนียมการรับเข้าเรียน

$1,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

$24,000 ต่อปี

ค่าหอพักของโรงเรียน

$10,500 ต่อปี

หรือค่าที่พักโฮมสเตย์

$230 ต่อสัปดาห์

ค่าจ้างผู้ทำ�หน้ าที่เป็ นผู้ปกครอง

$3,500 ต่อปี

นักเรียนประจำ�เยียร์ 9 และ 10 ชำ�ระค่าเล่าเรียนเหมือนนักเรียนใน

ประเทศในสองปี แรก ค่าเล่าเรียนในประเทศของปี ต่อไปจะกำ�หนดในเดือน พฤศจิกายน

ไปที่เว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลล่าสุด

* ค่าธรรมเนียมทัง้ หมดเป็ นเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และแสดงไว้เพื่อเป็ น แนวทางเท่านัน ้

www.rangiruru.school.nz

Rangi Ruru International Students Brochure (Thai)  

This brochure includes information for Thai families considering Rangi Ruru for their daughter's education.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you