Page 1

นักเรียน นานาชาติ

Rangi. For Life.


โรงเรียนสตรี Rangi Ruru เป็ นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนทีเ่ ก่าแก่ทส ี่ ด ุ ของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนตัง้ อยู่ ชานเมืองเมอริวล ั (Merival) ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากอาคารเดิมทีส ่ บ ื ทอดกันมาแล้ว โรงเรียน ของเรายังมีอาคารและสิง่ อำ�นวยความสะดวกใหม่ๆ ทีท ่ น ั สมัยด้วย เราเป็ นหนึ่งในโรงเรียนชัน ้ นำ �ของนิวซีแลนด์ นักเรียนของเราได้รบ ั การยอมรับในความสำ�เร็จทางด้านวิชาการ กีฬา ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เรามีนก ั เรียนทัง้ หมด 650 คนทีศ ่ ก ึ ษาในเยียร์ 7 ถึง 13 ซึ่งรวม นักเรียนประจำ� 120 คน ชัน ้ เรียนของเรามีขนาดเล็กเพื่อทีเ่ ราจะสามารถดูแลให้นก ั เรียนทุกคนมีเครื่องมือที่ จะนำ �พาไปสค ู่ วามสำ�เร็จได้ เครือข่ายการดแ ู ลสวัสดิภาพทีเ่ ข้มแข็งของเราช่วยสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตร เรารจ ู้ ก ั นักเรียนทุกคน และจะ ดูแลให้ทก ุ คนมีความปลอดภัยทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ นักเรียนและเจ้าหน้ าทีข ่ องเรามาจากเมือง ไครสต์เชิรช ์ จากทีต ่ า่ งๆ ในนิวซีแลนด์และจากทัว่ โลก ซึ่งทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมทีห ่ ลากหลายและประสบการณ์ เชิงลึก

หลักสูตรการศึกษา

Rangi Ruru ให้ความสำ�คัญในด้านวิชาการทีเ่ ข้มแข็ง โรงเรียนของเราจัดอยูใ่ นอันดับดีเด่น 3% ของโรงเรียน ในนิวซีแลนด์ในด้านความสำ�เร็จจากการสอบ NCEA และความสำ�เร็จในการสอบชิงทุนการศึกษาของ นิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง Rangi Ruru มีหลักสต ู รทีค ่ รอบคลุมพร้อมวิชาให้เลือก 40 วิชา ชัน ้ เรียนขนาดเล็กทำ�ให้ครูผส ู้ อนสามารถดูแล นักเรียนทุกคนได้อย่างใกล้ชด ิ และจัดสิง่ แวดล้อมในการเรียนรท ู้ ส ี่ ง่ เสริมและท้าทายให้เหมาะกับเด็กแต่ละราย ในแต่ละปี นักเรียนกว่า 90% ทีจ่ บจากโรงเรียนของเราศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทัง้ ในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ เราเป็ นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนของนิวซีแลนด์ทไี่ ด้คะแนน PISA เป็ นอันดับที่ 2 ในวิชาการ อ่านและวิทยาศาสตร์และที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ ในปี 2013 ผลสอบนีท ้ �ำ ให้โรงเรียนเอกชนของนิวซีแลนด์ นำ �หน้ าประเทศ OECD อื่นๆ เช่นแคนาดาและสหราชอาณาจักร


หลักสูตรร่วม

Rangi Ruru เปิ ดโอกาสมากมายให้นก ั เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้านกีฬา งานเชิงความคิดสร้างสรรค์และ งานเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมศิลปะการแสดงของเราเป็ นทีร่ จ ู้ ก ั กันดี และเปิ ดโอกาสให้นก ั เรียนได้แสดงความ สามารถผ่านศิลปะการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรี นักเรียนจะได้รบ ั การพัฒนาความสนใจด้านดนตรีคลาสสิกและดนตรีรว่ มสมัยผ่านกิจกรรมดนตรีสญ ั จร และ ผ่านกลม ุ่ ร้องเพลงและกลม ุ่ เครื่องดนตรีทห ี่ ลากหลาย Rangi Ruru มีกฬ ี าชนิดต่างๆ ถึง 40 ประเภทให้เลือก ทัง้ เพื่อการเข้าสังคมจนถึงระดับแข่งขัน เราเป็ นเพียง โรงเรียนเดียวในเกาะใต้ทม ี่ ห ี ลักสูตรการขีม ่ า้ โดยเฉพาะเพื่อจัดให้นก ั เรียนได้เรียนรวู้ ธ ิ ก ี ารขีม ่ า้ และดูแลม้า นอกจากนี้ เรายังเปิ ดโอกาสให้นก ั เรียนได้เรียนรด ู้ า้ นวัฒนธรรมมากมาย เช่น การโต้วาที หมากรุก การเขียน เชิงสร้างสรรค์ ปรัชญา การแลกเปลีย ่ นนักเรียนและสโมสรต่างประเทศ

ทีพ ่ ก ั และโฮมสเตย์ทม ี่ ใี ห้เลือก

หากผป ู้ กครองของนักเรียนไม่ได้อยูใ่ นนิวซีแลนด์ นักเรียนนานาชาติของเราสามารถพักในหอพักทีท ่ น ั สมัย ในบริเวณโรงเรียน หรือพักกับครอบครัวโฮมสเตย์ทโี่ รงเรียนอนุมต ั ก ิ ไ็ ด้ การอยูใ่ นหอพักเป็ นโอกาสทีพ ่ เิ ศษทีน ่ ก ั เรียนจะได้รบ ั การศึกษาทีค ่ รบด้าน หอพักของเราเป็ นเสมือนครอบครัว ทีผ ่ ก ู พันกันใกล้ชด ิ ทีซ ่ ่งึ เป็ นบ่อเกิดของมิตรภาพทีแ ่ ข็งแกร่ง

ข้อกำ�หนดความรภ ู้ าษาอังกฤษเบื้องต้น

เพื่อให้นก ั เรียนได้รบ ั ประโยชน์สงู สุดจากการเรียนที่ Rangi Ruru นักเรียนของเราจะต้องสามารถ เข้าใจคำ�สอนทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษในชัน ้ เรียน และมีทก ั ษะการอ่านและเขียนทีจ่ �ำ เป็ นเพื่อทำ�การบ้าน และทำ�งานทีไ่ ด้รบ ั มอบหมายในห้องเรียน


การให้การสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ

นักเรียนนานาชาติทก ุ คนจะเรียนรวมอยูใ่ นชัน ้ เรียนในวิชาหลักตามปกติ โดยโรงเรียนจะจัดผู้ เชีย ่ วชาญเพื่อให้การสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษให้แก่นก ั เรียนในทุกระดับเป็ นการเฉพาะ ทัง้ แบบตัว ต่อตัวและแบบเป็ นกลม ุ่ เล็ก โรงเรียนมีวช ิ าภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAS) เพื่อเตรียมนักเรียนนานาชาติระดับมัธยมปลาย (เยียร์ 12 และ 13) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (ทัง้ ในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ) และเพื่อสอบ ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติเช่น TOEFL, IELTS และ SAT

ข้อมูลอื่นๆ

สำ�หรับข้อมูลเพิม ่ เติมเกีย ่ วกับการศึกษาที่ Rangi Ruru โปรดไปทีส ่ ว่ นนักเรียนนานาชาติ (International Students) ในเว็บไซต์ของเราที่ www.rangiruru.school.nz หากต้องการข้อมูลเพิม ่ เติมเกีย ่ วกับเมืองไครสต์เชิรช ์ โปรดไปเว็บไซต์ของเมืองที่ www. christchurch.org.nz

ติดต่อเรา

Helen Scott, หัวหน้ าฝ่ ายนักเรียนนานาชาติ 59 Hewitts Road, Merivale Christchurch 8014 New Zealand โทรศัพท์: +64 3 983 3700 อีเมล: international@rangiruru.school.nz

www.rangiruru.school.nz


ค่าธรรมเนียมการ เรียน & ค่าที่พัก สำ�หรับนักเรียน นานาชาติปี 2014/15 ค่าธรรมเนียมการสมัคร

$100

ค่าธรรมเนียมการรับเข้าเรียน

$1,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

$24,000 ต่อปี

ค่าหอพักของโรงเรียน

$10,500 ต่อปี

หรือค่าที่พักโฮมสเตย์

$230 ต่อสัปดาห์

ค่าจ้างผู้ทำ�หน้ าที่เป็ นผู้ปกครอง

$3,500 ต่อปี

นักเรียนประจำ�เยียร์ 9 และ 10 ชำ�ระค่าเล่าเรียนเหมือนนักเรียนใน

ประเทศในสองปี แรก ค่าเล่าเรียนในประเทศของปี ต่อไปจะกำ�หนดในเดือน พฤศจิกายน

ไปที่เว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลล่าสุด

* ค่าธรรมเนียมทัง้ หมดเป็ นเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และแสดงไว้เพื่อเป็ น แนวทางเท่านัน ้

www.rangiruru.school.nz

Rangi Ruru International Students Brochure (Thai)  
Rangi Ruru International Students Brochure (Thai)  

This brochure includes information for Thai families considering Rangi Ruru for their daughter's education.