__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ă…rsplan 2019-2020

Andøyveien 101 4623 Kristiansand Mail: post@andungen.com Tlf: 38 08 75 40 / 48 09 74 83

1


INNHOLD

S. 3

PRAKTISK INFO

S. 4

S T Y R E O G S A M A R B E I D S U T VA LG

S. 5

A N S AT T E

S. 6-12 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12

S. 13-23 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16-17 s. 18-21 s. 22-23

AV D E L I N G Andrik Andebu Villanden Andemor - Dammen Andemor - Pytten Lille And - Knertene Lille And - Knøttene

ÅRSPLAN Samarbeid Hva er en årsplan? Organisering av uken Barnehagens innhold Fokusområder fra rammeplan Overganger

S. 24-34 s. 24 s. 25 s. 26 s. 27 s. 28 s. 29 s. 30 s. 31 s. 32 s. 33 s. 34

S. 35-46 s. 35 s. 36 s. 37 s. 38 s. 39 s. 40 s. 41 s. 42 s. 43 s. 44 s. 45 s. 46

S AT S N I N G Satsningsområder - Realfag Arbeid med sosialkompetanse Arbeid med språkutvikling Liv & helse IKT i barnehagen Arbeid mot mobbeatferd/utestengning Tigerne Vettene Eventyrskrinet To-års gruppene Et-års gruppene

KALENDER August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 Desember 2019 Januar 2020 Februar 2020 Mars 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020

S . 47 - 4 9

VEDTEKTER

S. 50-51

DUGNAD

s. 51 s. 51 s. 51 s. 52

Vedlikehold av utelekeplassen Rengjøring av barnehagens lokaler Baking Vedlikehold av bygningen


VELKOMMEN TIL ANDUNGEN BARNEHAGE Andungen barnehage er en foreldredrevet barnehage (samvirkeforetak) som ble opprettet 15. august 1992. Barnehagen startet som en 2 avdelings barnehage med plass til 34 barn, og har med årene vokst til å ha plass til 90 barn. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, omgitt av friareal.

ANDUNGENSANGEN

Foreldre som får plass til sine barn i barnehagen blir automatisk medeiere, og betaler en andel på kr 3000,- ved oppstart. Andelen tilbakebetales når siste barn i familien slutter i barnehagen. Medeierskap medfører dugnadsplikt på inntil 10 timer i året.

Alle Andungenbarna synger sammen i et kjempekor. Alle Andungenbarna gynger Stemmen bærer dit du bor.

PRAKTISK INFORMASJON Åpningstid: 07.00-17.00

MANDAG DAGSRYTME

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

07.00-10.00: Frilek

07.00-10.00: Frilek

07.00-10.00: Frilek

07.00-10.00: Frilek

07.00-10.00: Frilek

10.00-11.15: Pedagogisk aktivitet -avdelingsvis

10.00-11.15: Aldershomogene grupper. Tigrene reiser til Bragdøya

10.00-11.15: Aldershomogene grupper. Vettene reiser til Bragdøya

10.00-11.15: Aldershomogene grupper.

10.00-11.15: Pedagogisk aktivitet på avdelingene.

11.15-12.00:Lunsj /Hvile for de minste

11.15-12.00: Lunsj /Hvile for de minste

11.15-12.00: Lunsj/ Hvile for de minste

11.15-12.00: Lunsj / Hvile for de minste

11.15-12.00: Lunsj/ Hvile for de minste

12.00-14.30: Utelek

12.00-14.30: Utelek

12.00-14.30: Utelek

14.30: Måltid

14.30: Måltid

14.30: Måltid

15.00: Utelek/Innelek

15.00: Utelek/Innelek

15.00: Utelek/Innelek

17.00: Barnehagen stenger

17.00: Barnehagen stenger

17.00: Barnehagen stenger

12.00-14.30: Utelek 14.30: Måltid 15.00: Utelek/Innelek 17.00: Barnehagen stenger

M Å LT I D E R

TIRSDAG

Her er det jammen godt å være - For liten og for stor I Andungen hvor vi går - Kom igjen! I Andungen hvor vi går

12.00-14.30: Utelek 14.30: Måltid 15.00: Utelek/Innelek 17.00: Barnehagen stenger

07.00-08.30: Matpakkefrokost. Barn som har med matpakke spiser frokost på sin avdeling.

07.00-08.30: Matpakkefrokost. Barn 07.00-08.30: Matpakkefrokost. Barn som har med matpakke spiser frokost på som har med matpakke spiser frokost sin avdeling. på sin avdeling.

07.00-08.30: Matpakkefrokost. Barn som har med matpakke spiser frokost på sin avdeling.

0700-08.30: Matpakkefrokost. Barn som har med matpakke spiser frokost på sin avdeling.

11.15: Varm mat

11.15: Brødmåltid. Tigrene har med matpakke

11.15: Brødmåltid. Vettene har med matpakke

11.15: Brødmåltid

11.15: Varm mat

14.30: Lettere måltid: yoghurt/ frukt/ smoothie/knekkebrød

14.30: Lettere måltid: yoghurt/ frukt/ smoothie/knekkebrød

14.30: Lettere måltid: yoghurt/ frukt/smoothie/knekkebrød

14.30: Lettere måltid: yoghurt/ frukt/smoothie/knekkebrød

14.30: Lettere måltid: yoghurt/frukt/ smoothie/knekkebrød

Bursdagsfeiring: Det blir satt stor stas på bursdagsbarnet; med krone, bursdagssamling og bursdagstog. Bursdagsbarnet tar med «kosemat»- som vanligvis inntas etter lunsj. Vi oppfordrer foreldrene til sunn mat, men det er opp til dere/bursdagsbarnet å velge hvilken «kosemat» de vil ta med til barnehagen. Bursdagsinvitasjoner skal IKKE leveres ut i barnehagen.

3


STYRET OG SAMARBEIDSUTVALGET

Styreleder Henrik Johannessen Tlf: 90 95 52 83

Nestleder styret Maria Hallandvik Tlf: 95 79 78 38

Økonomiansvarlig styret Kathrine Leirkjær Støve Tlf: 48 99 92 88

Personalets representant styret og samarbeidsutvalget Margrethe Selseng Tlf: 90 05 91 51

Sekretær styret og samarbeidsutvalget Ann-Kristin Nilsen Tlf: 48 09 74 83

Leder samarbeidsutvalget Maylinn Moberg Peersen Tlf: 95 92 97 97

Personalets representant samarbeidsutvalget Hege Wikstøl Tlf: 91 18 10 65

Vedlikeholdsleder samarbeidsutvalget Vegard Martinsen Tlf: 95 81 00 43

Foreldrekontakt samarbeidsutvalget Cathrine Møvik Tlf: 95 97 29 57

Ansvar for bakegruppen samarbeidsutvalget Anne Elmies’Vestergren Tlf: 47 23 46 60

§9 STYRET

§ 8 FO R E L D R E R Å D O G S A M A R B E I D S U T VA LG

Selskapets styre skal bestå av fire medlemmer. Tre medlemmer velges fra foreldrene som representerer foreldreråd og eiere. De ansatte er representert med ett medlem i styret

Selskapet skal også ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bestå av seks medlemmer, hvorav fire medlemmer skal være foreldre/foresatte som velges av årsmøtet og de to øvrige skal være ansatte i selskapet. Funksjonstiden for medlemmer av SU er to år. SU utpeker selv sin leder. Daglig leder skal være SU’s sekretær, og skal – i samarbeid med lederen av SU sørge for at møter avholdes og saker forberedes. Daglig leder har møte-, tale og forslagsrett i SU, men har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem blant de ansatte.

Styret konstituerer seg, og velger selv en styreleder, en nestleder, og en økonomiansvarlig. Daglig leder er sekretær for styret, og har møte, tale og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. Funksjonstiden for de valgte representantene i styret er to år med unntak for de ansattes representant som utpekes av de ansatte hvert år. Styret skal bl.a.: •

• • • • • • • •

Se til at barnehagen drives innenfor rammene av barnehageloven, forskriftene til denne, rammeplanen, vedtektene og det til enhver tid fastsatte budsjett. Det påhviler styret å innføre rutiner for løpende kontroll av den økonomiske utviklingen i selskapet. Sørge for ordentlig regnskapsførsel. Behandle årsplan for barnehagens virksomhet. Legge fram forslag til budsjett for årsmøtet, legge fram årsregnskap, samt beretning for driften. Uttale seg om forslag til endring av vedtektene. Uttale seg om personalinstrukser. Foreta justeringer og tiltak i forhold til søkermassen. Foreta ansettelser av personalet. Innkalle til årsmøte og møte i foreldrerådet.

SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Det skal ha informasjon om budsjett og regnskap. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.

4


PERSONALET I ANDUNGEN BARNEHAGE

Ann-Kristin Nilsen Daglig leder Tlf: 48 09 74 83

Gunnhild N. Ose Pedagogisk leder Tlf: 93 49 91 30

Lisbeth Hegna Pedagogisk leder Tlf: 91 16 40 18

Margrete Selseng Pedagogisk leder Tlf: 90 05 91 51

Nina B. Øgrey Pedagogisk leder Tlf: 91 34 75 34

Tone Joreid Pedagogisk leder Tlf: 95 83 97 20

Tonje Gislefoss Pedagogisk leder Tlf: 92 63 31 09

Ole Aadnegard Larsen Pedagogisk leder Tlf: 90 04 88 41

Henriette Webb Verås Spesialpedagog

Frida Mari Jenssen Olsen Barnehagelærer Tlf: 98 67 58 82

Petter Syrstad Barnehagelærer Tlf: 95 44 92 27

Anette Grønli Fagarbeider

Mette Kjær Fagarbeider

Rita Berge Fagarbeider

Unni Helle Fagarbeider

Kenneth Larsen Assistent/ Verneombud

Kjell Gunnar Ytre-Eide Assistent/IKT ansvarlig

Nexhmije Mujai Kjøkkenassistent

Bjørg Krogh Assistent

Erlend Borge Assistent

Hege Wikestøl Assistent

Lene Føreland Assistent

Nicolai G. Kornbrekke Assistent

Randi Isaksen Assistent

Ksenja Wiik Assistent

Reidun H. Mørne Vikar

Kari Borgesen Vikar

Anita Bygland Ekstra assistent

Mathias Moksnes Ekstra assistent

5


SAMARBEID Barnehagen har mange aktuelle samarbeidspartnere som barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Her kan barnehagen hente hjelp når det er behov for det. Helsetjenester som omhandler barn er nå samlokalisert i Familiens hus der man treffer helsesøster, familieterapeut, jordmor, fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og skolehelsetjenesten. Også barnehagen henvender seg her når det er behov for det. Alle barnehager har fått tildelt en kontakthelsesøster som de møter minst to ganger pr. år. Det tverrfaglige samarbeidet kommer blant annet til utrykk gjennom avklaringsmøtet. Denne møteplassen har til hensikt å kartlegge hjelpebehovet slik at familier får riktig hjelp og bidra til best mulig utvikling for barnet.

FORELDRESAMARBEID Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom barnehagens styre, samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. Fra høsten 2019 oppretter Andungen barnehage et foreldreråd (FUB) bestående av valgte representanter fra hver avdeling, slik at foreldrenes medvirkning og innflytelse blir mer ivaretatt. Oppdragelse er foreldrenes ansvar ifølge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Det er opprettet et eget foreldreutvalg for barnehager i Kristiansand (FUB) som er et fellesorgan for alle foreldre med barn i barnehagen i Kristiansand kommune. Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. Barnehagens styre og samarbeidsutvalg fastsetter og godkjenner årsplanen.

Når barn starter i Andungen barnehage så blir barn og foreldre registrert, og foreldre får tilsendt en påloggingslink. Det er viktig at alle foreldre registrerer seg, da det er på Kidplan vi legger ut beskjeder og kommuniserer med foreldrene. Her kan dere også gi beskjed om barnet skal ha fri, er syk, hentes av andre etc. Her blir det også lagt ut mange fine bilder. Last ned appen: pblmentor.no/kidplan

TA U S H E T S P L I K T , O P P LY S N I N G S P L I K T O G P O L I T I AT T E S T Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til informasjon vedrørende barn, de foresatte og personalet. Alle som jobber i barnehagen, må legge fram politiattest. Barnehagen har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med der barns helse og utvikling står i fare. Foreldre vil som en hovedregel bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn.

KOMMUNIKASJON/KIDPLAN Andungen barnehage benytter Kidplan som kommunikasjonsplattform.

13


HVA ER EN ÅRSPLAN? Alle barnehager er pålagt gjennom Barnehageloven og Rammeplanen å skrive egen årsplan. Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber med områdene i rammeplanen. Årsplanen for Andungen barnehage har flere funksjoner: • • •

Ole dole doff kinkliane koff koffliane birkebane Ole dole doff

Årsplanen skal gi informasjon og opplysninger til foreldre og interesserte. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet. Årsplanen skal være preget av bilder fra dagligdagse situasjoner/ bilder av barna, regler, dikt og sanger fra vår kulturelle arv – slik at den blir et verktøy også for barna.

Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det kommende barnehageåret, og hva synes er viktig å ha fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg.

Andungen barnehages visjon:

“ E T G O DT S T EG PÅ V E I E N ” I vår visjon legger vi: • Humor og glede Vi ønsker å skape en hverdag fylt med nysgjerrighet, humor og glede. Aktive barn ute og inne. • Erfaringer Vi vil gi barna et trygt og spennende lekemiljø, og mange muligheter til å ta i bruk sin utforskertrang. • Raushet Rom for alle. • Opplevelser Vi vil gi gode og lærerike opplevelser hvor engasjerte voksne lar barna få medbestemmelse og medvirkning. • Vi slutter oss også til felles visjon for alle barnehagene i Kristiansand: «Et godt sted å være, et godt sted å lære.»

14


«Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste, og gi utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå.» I Andungen barnehage har vi stort fokus på lek, sosial kompetanse og språk. Forskning viser at disse områdene står sentralt i barns utvikling, og er grunnleggende plattform for barns videre læring. For å gi barna et godt omsorgs- og læringsmiljø er det en forutsetning med aktive og engasjerte voksne som gir rom for barnas medvirkning og medbestemmelse.

O R G A N I S E R I N G AV U K E N

(etter at innkjøringsperioden er ferdig 13.09.19) Mandag Vi jobber avdelingsvis. Tema er sosial kompetanse. Her jobber vi ut fra «Hjerteprogrammet» . Mandag er møtedag i barnehagen. Tirsdag Vi jobber i aldershomogene grupper. Tema er realfag. Tigrene ( 5 åringene) reiser til Bragdøya.

S O S I A LK O M P E TA N S E

Onsdag Vi jobber i aldershomogene grupper. Tema er realfag. Vettene (4 åringene) reiser til Bragdøya. Torsdag Vi jobber i aldershomogene grupper. Tema er realfag. Eventyrskrinet (3 åringene) har utedag i bhg. nærmiljø. Fredag Vi jobber avdelingsvis med tema språk. Her gjør vi bruk av kunnskap vi har fått gjennom «Språkløypeprogrammet», og har fokus på lesing, lek og spill.

LEK

SPRÅK

15


DETTE ER LOVPÅLAGT!

«LOV OM BARNEHAGER» OG «RAMMEPLANEN» LEGGER FØRINGER FOR BARNEHAGENS INNHOLD. Barnehagen drives i samsvar med «Lov om barnehager» og «Rammeplanen for barnehager». Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme å arbeide etter når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Dette skjer i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Barnhagen skal være et sted hvor barnas behov for omsorg og lek blir ivaretatt og barndommens egenverdi anerkjennes. Vi skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal bidra til læringssfellesskap der barn skal få bidra i egen og andres læring. Barnas lek og medvirkning preger barnehagehverdagen.

16


Rammeplanen omtaler syv ulike fagområder som barnehagen skal arbeide med i forhold til barna i løpet av året. Disse fagområdene er: • • • • • • •

Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse, mat og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknologi. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form.

Barnehagen jobber tverrfaglig, og dere vil ikke finne fagområdene som separate tema. Alle fagområdene blir dekket gjennom temaarbeid og hverdagsaktiviteter.

Videre skal barnehagen også: • • • • • • • • • •

Anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi Fremme demokrati og være inkluderende fellesskap Fremme respekt for menneskeverdet, fremme likeverd og likestilling Ivareta barnas behov for omsorg, lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen Ivareta barnas behov for lek, fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling Fremme danning Fremme læring Fremme vennskap og fellesskap Ivareta barns rett til medvirkning Ivareta foresattes rett til medvirkning

EN LITEN PRAKSISFORTELLING Gutt 3 år tar baconost på skiven. «Du er god» sier den voksne. «Jeg er STERK og GOD» sier gutten.

17


FOKUSOMRÅDER FRA RAMMEPLANEN, OG HVORDAN JOBBER VI MED DEM I ANDUNGEN BARNEHAGE. D E M O K R AT I O G B A R N S M E D V I R K N I N G

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

Andungen barnehage skal være et sted som fremmer danning og læring. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap hvor barna får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.

Vår barnehage skal være et sted som fremmer barns kommunikasjon og språkutvikling i omgivelser der voksne er bevisst sin rolle som språklige forbilder. Barnehagen arbeider systematisk med å utvikle barnehagens språkmiljø i forhold til språkstandard i barnehagene i Kristiansand. Språkarbeidet inngår blant annet i barnehagens arbeid med fagområdene. I Andungen barnehage gjør vi bruk av TRAS (tidlig registrering av språk). Ved bruk av denne registreringen sikrer vi at alle barn har en god utvikling, og der det er behov kan vi sette i gang tiltakene tidlig.

Barnas medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de voksne i relasjon med barn. Barn skal bli møtt som et selvstendig lite menneske. Uavhengig av alder og forutsetninger skal barn få erfare at deres stemmer blir lyttet til. Vi skal sørge for at barns erfaringer og synspunkter får innflytelse på det som skjer i barnehagen. I det daglige organiserer vi ofte barna i mindre grupper, slik at de har større mulighet til å bli hørt og medvirke.

Eksempel: Vi sitter på Andrik og spiser lunsj med Eventyrskrinet. Det er første gang vi spiser på denne avdelingen. En gutt fra en annen avdeling ser seg forundret rundt- «hvorfor er det en skattekiste der?» Hvorfor har ingen tegnet sjørøverting på den? Hvorfor er det mørkt i rommet der? Hvorfor er det bare gulost der? (peker på fatet der det lå gulost og brunost) -Fordi du spiste brunosten, kanskje- svarer den voksne Gutten har en bit i hver hånd- leker at brunostene snakker til hverandre – så sluker han begge to!

I Andungen barnehage har vi stort fokus på barnets språkutvikling, og vi har en filosofi om at opplevelser og erfaringer utvider og utvikler barns språk.

Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrand og lille Petter Spillemann

18


MANGFOLD, LIKESTILLING OG GJENSIDIG RESPEKT Vår barnehage skal være et sted som fremmer vennskap og fellesskap. Barn skal oppleve å være en betydningsfull person i fellesskapet. Barn og voksne har en absolutt verdi. Barnehagen skal være preget av åpenhet og raushet, der mangfold brukes som en ressurs. Barnehagen skal blant annet gjennom fagområdene jobbe med mangfold, likestilling og gjensidig respekt. I Andungen barnehage er det relativt få barn fra andre kulturer. Det er viktig at vi jobber målbevisst og inkluderende med alle barn og deres familier. I Andungen barnehage gjennomfører vi «Samisk uke» i forbindelse med samefolkets dag. Det er ønskelig at foreldre og barn fra andre kulturer er med på å sette sitt preg på hverdagen. Vi kan for eksempel lære hverdagsord / tall på de språkene som er representert i gruppene.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.» (Rammeplanen 2017) Andungen barnehage skal være et sted som fremmer omsorg for verden vi lever i, både her og nå og i fremtiden. Barna skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barns evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Gjennom fagområdene skal barnehagen jobbe med bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er et stort og omfattende tema som omhandler alt fra hva vi spiser, hvordan vi kler oss, hvordan vi kaster avfall og hva vi kjøper. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor måten vi lever på og hvilke valg vi tar i dag kan ødelegge jorden vår. Vi vil ha fokus på kildesortering, hvordan vi tar vare på naturen, gjenvinning og hvordan vi kan hjelpe mennesker i andre land. Tigergruppen har egen kulturkafé, hvor inntekten går til et barnehjem i Nepal.

19


LIVSMESTRING OG HELSE

PROGRESJONSPLANER

Andungen barnehage skal være et sted som fremmer livsglede, humor, undring og medopplevelser.

«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets-og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.» (Rammeplanen)

Et godt grunnlag for «Livsmestring og helse» legges ved at vi har fokus på kost og fysisk aktivitet. Vi har relativt mye utelek, og vi har en utelekeplass med ulike utfordringer, samt at de to eldste gruppene har dagstur til Bragdøya en dag i uken. Barna skal oppleve å mestre sine hverdager og liv i trygge omgivelser , og med rom for utforskning og sunne helsevaner. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. I Andungen barnehage har vi utviklet en egen handlingsplan for hvordan de voksne skal jobbe mot mobbeatferd. Barnehagen skal jobbe med livsmestring og helse i møte med rammeplanens fagområder. Barn skal møtes med en holdning der de voksne søker og forstå hva som ligger bak barns atferdsuttrykk og støttes i å håndtere livene sine gjennom trygghet, relasjon, og god følelsesregulering. Dette er i tråd med Kristiansand kommunes kompetanseprogram knyttet til en traumebevisst tilnærming og forebygging/avdekking av vold- og seksuelle overgrep. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette forebygges og oppdages. Gjennom samtaleverktøyet «Kroppen er min» skal barna få mulighet til å kommunisere med voksne om krenkelser, grenser, hemmeligheter og trygghetspersoner. Barns uttrykk skal møtes med åpenhet, de skal bli hørt, sett og repektert.

Dette er noe av grunnen til barnehagens struktur; med at vi jobber aldershomogent 3 dager i uken. Her er barna innenfor samme utviklingsfase, og vi kan tilrettelegge lek, aktivitet og læring i forhold til det stadiet barna er i. Her observerer vi barna bedre i forhold til forventet utvikling, og kan gi litt ekstra der vi ser det er behov. Personalet jobber med å nedfelle konkrete progresjonsplaner for hver aldersgruppe. Vi har stort fokus på å tilføre barna nye erfaringer og opplevelser.

20


PLANLEGGING Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegging skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Organiseringen i Andungen barnehage – ved at vi er oppdelt i avdelinger med ulike aldersgrupper, men samtidig ønsker å jobbe aldershomogent – gjør at det settes store krav til god planlegging. Personalet fra ulike avdelinger jobber sammen på tvers i de ulike gruppene, og det settes krav til god møtestruktur og samarbeid. I tillegg til årsplanen vil det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom for de ulike barnegruppene. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.

D O K U M E N TA S J O N O G VURDERINGSARBEID Dokumentasjon vil bli framlagt på ulike måter; bilder, video, arbeid som barna har gjort blir ofte hengt opp på veggen, skriftlig informasjon osv. Barnehagen skal jevnlig vurdere sitt pedagogiske arbeid. Hovedformålet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Pedagogiske ledere/ ansatte vurderer sitt arbeid fortløpende, og gjør de justeringene som må til for å tilpasse arbeidet slik at det treffer den aktuelle barnegruppen. Barnehagen har en totalvurdering av det pedagogiske arbeidet mot slutten av barnehageåret.

Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Elle, melle, deg fortelle Skipet går ut i år Rygg i rand, to i spann Snipp, snapp, snute, du-er-ute!

21


RUTINER FOR OVERGANG TIL SKOLEN/SFO «EN RØD TRÅD…» Barn skal ha et sammenhengende læringsløp fra barnehage til SFO og skole. Et samarbeid mellom barnehagen og skolen/SFO er derfor viktig. Kristiansand kommune har utarbeidet rutiner for dette samarbeidet. Både foreldre og barn deltar i arbeidet for å skape en trygg og god overgang. Barnehagen sender – i samråd med foreldre et overføringsskjema til skole/SFO, der også barnet har fått bidra med informasjon.

SLIK GJØR VI DET I ANDUNGEN BARNEHAGE Det er viktig for oss gjennom våre planer og vårt pedagogiske arbeid å gi barna et godt og fast fundament for å takle skolestarten. Gjennom rike opplevelser og erfaringer håper vi å gi barna et godt grunnlag innenfor språklig utvikling og sosial kompetanse. • • •

Det pedagogiske opplegget i den aldershomogene gruppen er variert og rettet mot førskolebarna Vi arrangerer svømmekurs for barna Vi samarbeider tett med nærskolen (Sjøstrand skole)

• •

Innen 1. mai skriver pedagogisk leder overføringsskjema for hvert barn. Foreldre gir innspill og undertegner. Barna tar selv med seg overføringsskjemaet og leverer til rektor på skolen. Det avholdes overføringsmøter etter behov. Førskolebarna har de siste årene hatt felles treff med førskolebarn fra andre barnehager som skal begynne på nærskolen. De siste årene har det vært tur og opplegg på Sumatra. Skole og barnehage har oppsummeringsmøte i september for å evaluere årets overgang fra barnehage til skole. 22


OVERGANGER NY I BARNEHAGEN? O P P S TA R T S R U T I N E R I Andungen barnehage har vi følgende rutiner for oppstart av nye barn: •

• • •

Det inviteres til foreldremøte for nye foreldre i begynnelsen av juni. Her ønsker vi å gjøre foreldrene kjent med barnehagen, praktisk informasjon og pedagogisk arbeid. Det blir avtalt tid for en første foreldresamtale jfr. vår språkstandard Nye barn starter tilvenningen til barnehagen fra den oppstartsdato som de har fått. Vi er tydelig på at det er viktig at barna er trygge før dere forlater dem, og det er individuelt hvor lang tid dette tar. Samtal med personalet på avdelingen, og gjør tydelige avtaler.

OVERGANGER INTERNT I BARNEHAGEN Barna må i løpet av barnehagetiden bytte avdeling en til to ganger. Da møter de ny barnegruppe og nye voksne. For noen barn kan dette gå helt «knirkefritt», men for andre kan det være vanskelig. Så fort vi har fått gjort nytt opptak på våren så setter vi sammen de nye gruppene. Etter påske begynner vi med interne besøk, og forbereder barna på overflyttingen. Foreldrene blir orientert, og har mulighet til å gi innspill i forhold til sitt barn/ gruppen.

Liten? Jeg? Langt ifra Jeg er akkurat stor nok Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst Er du større enn deg selv kanskje? 23


SATSNINGSOMRÅDER R E A L FA G – O V E R B Y G G E N D E T E M A

ARBEIDSMETODE

Dette barnehageåret er vårt hovedsatsningsområde REALFAG i barnehagen. (Departementet har de siste årene jobbet med å bevisstgjøre personalet i barnehagen i arbeidet med fagområdene «antall, rom og form» og «natur, miljø og teknologi»).

Vi fortsetter å jobbe prosessorientert. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon, og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

«Tett på realfag» er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, og den gjelder fra 2015-2019. Strategien skal mobilisere, bevisstgjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfag med motivasjon og glede». Selve ordet realfag er en samlebetegnelse for fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi. astronomi, geofag og informasjonsteknologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskaplige arbeidsmetoder, alle resultater skal bevises ved hjelp av systematisk eksperimenter , utstyr og metoder.

Når vi jobber prosessorientert har vi en plan- men vi ser an hvordan barna mottar og respondere på vår undring. Progresjonen er avhengig av barnas interesse og nysgjerrighet for temaet. Veien blir til mens vi går. Realfag i barnehagen skal være lek-basert læring.

M AT E M AT I K K KJEMI

FYSIKK

REALFAG GEOLOGI TEKNOLOGI

BIOLOGI ASTRONOMI

24


ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE 1-3 ÅR KANIN OG PINNSVIN

ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE 3-5 ÅR

“De 10 små venner” bøkene av Linda Palm

“HJERTEPROGRAMMET”

Når vi har hjertesamling på småbarnsavdelingene Andemor og Lille And bruker vi det pedagogiske verktøyet Kanin og Pinnsvin, som er to hånddukker, i tillegg til ett sett med 10 – små venner bøker. Dette er bøker med flotte illustrasjoner og tekst som tar opp temaer som berører barna i deres hverdag, både i barnehagen og hjemme. De lærer oss om ulike følelser og hvordan vi skal være mot hverandre. Fortellingene handler om: å dele, å samarbeide, å snakke om det, å si unnskyld, å vente på tur, å vise følelser, å spre glede, å lytte og bli enige, å si stopp og å roe seg ned. Vi bruker hånddukkene når vi dramatiserer fortellingene for barna og gjør aktivt bruk av bøkene både i samlingstund og ellers når vi ønsker. Dramatiseringen er særlig effektfull og barna får en magisk opplevelse når de ser hva som skjer mellom de to vennene.

“Hjerteprogrammet” er et verktøy som er utarbeidet av Aschehoug og Læringsverkstedet. Hjerteprogrammet er et hjelpemiddel for å sette fokus på arbeidet med sosial kompetanse og vennskap. Opplegg og aktiviteter skaper en systematisk oppbygging fra det enkle til det mer komplekse (Jeg, du, vi). I Andungen tilpasser vi opplegget etter vårt behov.

BEGGE LIKER MEG

HJERTEVENNSANG

(Mel: Teddybjørns vise)

Nå har du blitt en hjertevenn og vi er glad for det. For når du ser en venn som trenger hjelp, så er du med! Du rekker ut en hånd til den som trenger deg, Og passer på at ingen er alene eller lei.

Pappa liker kaker best, Og mamma liker brød. Pappa liker kulde, Og mamma hater snø. Pappa vil ha puddel, Men mamma sier nei! De liker aldri samme ting, Men begge liker meg!

25


ARBEID MED BARNETS SPRÅKUTVIKLING SPRÅKLEKEN

B R AV O L E K E N

«Språkløyper» er et undervisningsopplegg som er utviklet av Universitetet i Stavanger, og som Udir har gjort til en av sine kompetanseprogrammer.

I Andungen bruker vi aktivt Bravoleken som et pedagogisk verktøy for de minste barna og for barn som trenger språkstimulering.

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.

Bravoleken er utviklet av Intempo som et språkstimulerende verktøy og kan brukes i samlingsstunder eller i små grupper. Intensjonen med Bravoleken er å skape et bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet. Den vil også stimulere det motoriske igjennom terningen som følger spillet. I mellom hver språkstasjon vil denne bli kastet og barna vil få flere motoriske utfordringer.

I Andungen barnehage opplevde vi for noen år siden at høytlesningen ble nedprioritert. Vi vet ut fra forskning hvor viktig høytlesning er for barns ordforråd og språkutvikling generelt. Vi valgte derfor å sette fokus på høytlesningen gjennom arbeid med «Språkløyper». Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet: • Økt kunnskap om barns språklæring • Erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk • Trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for alle • Gjennom dette undervisningsopplegget tilegner personalet seg kompetanse om barnets språkutvikling og ulike måter å lese for og kommunisere med barna.

For mer informasjon se: sprakloyper.no

Gevinsten med Bravoleken vil være at kommunikasjon, lek og vennskap vil flyte lettere. Bravo er spesielt utviklet for barnets tre første leveår.

Dere kan lese mer på Bravoleken.no.

HØYTLESNING FOR BARNA ER VIKTIG!

26


LIV & HELSE KOSTHOLD OG ERNÆRING Vaner og handlingsmønster tar form allerede i tidlig alder. Gode vaner som tilegnes allerede i barnehagealder, kan vare livet ut. Vi dekker bord, og barna er delaktige; her må de telle antall barn, kopper og fat. I Andungen barnehage har vi fokus på et sunt og næringsrikt kosthold. Vi har utarbeidet en meny hvor barna medvirker til å tilvirke de varme måltidene. (Avdelingene er delaktige hver sin uke). Vi legger vekt på at måltidene skal være rolige, og at vi har tid og anledning til de gode samtalene.

I Andungen barnehage serverer vi 2 måltider: Frokost barna kan spise medbrakt frokost fram til kl. 08.30. Barna spiser da på sin avdeling. Lunsj ca 11.15 mandag og fredag serveres varm lunsj/ middag. De andre dagene består lunsjen av brød. Et lettere ettermiddagsmåltid kl 14.30 Her varierer det fra yoghurt, frukt, smoothie, knekkebrød etc.

27


IKT I BARNEHAGEN Handler om digitale verktøy i kreativitet lek og læring. «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barnas læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna» Rammeplanen 2017. I Andungen barnehage har vi meget god tilgang på digitale verktøy. Barn fra 3-5 år får gjøre bruk av iPad i arbeidet med blant annet Book Creator, og de får prøve seg på programmering med Bee-bot og Blue-bot. De vil også få prøve seg med manuell programmering med bokstaver fra Bravoleken. QR-koder brukes mye til lek og læring. I Andungen har vi 2 Smartboard. Her får barna blant annet prøve seg på ulike samarbeidsspill, lotto og memory i grupper. Vi legger opp til at alle barna skal være med i prosjekter og tilegne seg kunnskaper og erfaringer med digitale verktøy. Eksempel: Barna tar bilder med I-pad av de dyrene som de er mest glad i. (Noen ganger drar de til Dyreparken for å ta bilder av levende dyr). De lager sin egen dyrebok ut fra de bildene de har tatt. I Andungen er vi så heldige å ha voksne som er spesielt interessert i IKT-arbeid med barn. Vi legger opp til at alle barna skal være med i prosjekter og tilegne seg kunnskaper og erfaringer med digitale verktøy.

28


ARBEID MOT MOBBEADFERD/ UTESTENGNING Definisjon på mobbing: «Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og /eller barn som krenker barnets opplevelser av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet». I barnehagen skal vi ha et inkluderende fellesskap og alle skal ha følelsen av å være betydningsfulle. Det skal være tilstedeværende voksne som skal støtte og inspirere. «Personalet skal støtte barnets initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner» (Rammeplanen 2017). Barnehagen skal jobbe forebyggende gjennom hele barnehageåret. Barnehagen har utarbeidet egen plan for å arbeide mot mobbeatferd i barnehagen.

29


TIGRENE Gruppen består av 14 barn født 2014 De voksne på gruppen er: Ole, Kjellis og Erlend. Tigergruppen er barnehagens skolestartere. Vi skal være sammen tirsdag, onsdag og torsdag hver uke fra 13 september og frem til midten av juni. Det blir et opphold i gruppene i hele desember da julen inntar barnehagen. Tigerene drar til Bragdøya på tirsdager og har base på avdelingen Villanda de resterende to dagene. På Bragdøya har vi en lavvo hvor vi har base. Vi kommer til å benytte hele Bragdøya og det den har å by på. I følge rammeplanen skal personalet “legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforskring og læring”. Med det til grunn skal vi ta med oss læringsmateriale fra barnehagen til Bragdøya, gi rom og tid for at barna skal kunne leke sammen og undre seg sammen med oss og utforske det øya har å by på. Vi håper å kunne gi barna gode opplevelser i naturen som gjør at barna verdsetter og trives i et aktivt friluftsliv.

R E A L FA G S O M T E M A Andungen har realfag som tema og vi på tigergruppa skal jobbe utifra biologi og matematikk. Biologi skal vi starte med fra høsten av og matematikk begynner vi med fra nyåret. Når vi tar for oss biologi tenker vi først å jobbe med kroppen. Vi kommer til å benytte digitale verktøy sammen med barna når vi jobber med temaene. Vi skal lære barna førstehjelp og ha et bamsesykehus. Kanskje dette kan stimulere til videre rollelek?

Etter vi har arbeidet med kroppen og før vi skal gå videre på dyr, skal vi teste oss i klatreveggene på Samsen. Her får vi testet kroppene våres fysisk og kjenne på mestringsfølelse. Under hele prosessen når vi jobber med de ulike temaene så griper vi tak i det barna interesserer seg for å bygger videre på det. Barnas medvirkning og medbestemmelse skal tas på alvor og vi vet at når noe fenger barna så tar de til seg læring lettere.

Med bruken av ”kroppen er min” ønsker vi å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for egne og andres identitet, kropp og grenser. Vi ønsker å forebygge krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep ved at barna lærer å respektere andres kropp og grenser. Vi ønsker også å styrke mulighetene for avdekking av krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.

Vi kommer til å jobbe tverrfaglig under hele prosessen slik at vi vil dekke alle fagområdene når vi jobber med matematikk og biologi. Her kommer formingsaktiviteter, sang og musikk, tekstformidling m.m.

T I G E R -T R A D I S J O N E R

Vi har stor tilgang på digitale verktøy i barnehagen og dette vil vi benytte oss av. Rammeplanen sier at ”barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn”. Sammen med barna kommer vi til å benytte digitale verktøy som et supplement til læringsmiljøet.

Vi håper å kunne gi barna et godt læringsmiljø og god lekekompetanse slik at de kan utvikle seg som enkeltindivider og som barnegruppe og fungere godt sammen.

Tigerene har også noen ”faste” ting de skal gjennomføre i barnehagen før de begynner på skolen.

• • • • • •

Tigerene har et eget kor, tigerkoret, som de har øvinger med gjennom hele året. Når barna er på koret er det Nina og Bjørg som er sammen med dem. Tigerkoret starter opp etter nyttår. Tigerene skal ha ”skrivedans”. Det handler om innlæring av forberedende bevegelser til skriving, rette linjer og runde former. Våre familier – Det er 4 samlinger der vi synliggjør ulike typer familier, yrker og prioritering mellom behov og ønsker. Tarkus – Trafikkopplegg fra trygg trafikk Svømmekurs på Aquarama Overnatting i barnehagen Kulturkafe til inntekt for barnehjem i Nepal.

KROPPEN ER MIN Alle tigerene skal være med på ”kroppen er min” samlinger i løpet av året. ”Kroppen er min” er et samtaleverktøy som er utviklet av Læringsverkstedet, Inger Lise Andersen og Siri Søftestad.

30


VETTENE Gruppen består av 18 barn født 2015 De voksne på gruppen er: Nina, Anette, Ksenja + en ekstra person.

Vi fortsetter i år å jobbe med realfag som overordnet tema. På høsten har vi hovedfokus på biologi, og vil jobbe videre med temaet kroppen min. Dette temaet hadde vi også i fjor høst, og opplevde stort engasjement fra barnas side. I fjor jobbet vi med hvordan vi ser ut inni og utenpå, og vi vil prøve å jobbe mer med hvordan kroppen vår fungerer i år. Hvordan mat, ernæring, bevegelse og aktivitet spiller inn på hvordan kroppen fungerer. Dette vil vi gjøre ved å ha fokus på sansene (lukt, smak, hørsel, syn og taktil sans), snakke om hva som er sunn og usunn mat. Lage mat sammen, og smake på nye ting. Aktiviteter som hinderløype, mini-røris, turer i skog og mark, hvordan fysisk aktivitet påvirker hjertet og kretsløpet osv. Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagen, kan vare livet ut. Vi har en del ideer om hvordan vi vil jobbe, men i tillegg skal vi være åpne for barnas medvirkning, slik at ingen tema er fastlagt. Vi skal aktivt se etter hva barna interesserer seg for, og jobbe videre med det. Vi har tenkt å presentere dem for Henry, som skal lære dem litt om førstehjelp. Og vi skal snakke om at det er barna som bestemmer over sin egen kropp, egne grenser, og grenser for hva vi kan gjøre med andres kropp.

Hver onsdag skal vi dra til Bragdøya. Der har vi en stor lavvo og en leirplass hvor vi tilbringer en del tid. Der kan barna utfolde seg i naturen, leke og knytte vennskapsbånd. Vi kommer til å lage mat på bål i lavvoen av og til, dra på turer rundt på øya og utforske den. Vi kommer også innpå hvordan vi mennesker kan påvirke naturen rundt oss. Vi kommer også til å snakke om hvordan vi best kan ta vare på naturen og jordkloden vår. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine (Rammeplanen s. 10). Etter nyttår starter vi med nytt tema, matematikk. Vi skal jobbe med tall og telling, måling og geometri. Vi skal jobbe med ulike begreper, og gi barna en forståelse av disse. I veiledet lek skal de voksne eksponere barna for materiell og aktiviteter som er med på å stimulere forståelsen for matematikk. Vi jobber tverrfaglig hele veien, og passer på at vi er innom alle fagområdene som rammeplanen sier vi skal innom. Vi vil dokumentere det vi gjør med tekst og bilder, som vi sender ut på Kidplan.

31


EVENTYRSKRINET Gruppen består av 22 barn født 2016 De voksne på gruppen 1 er: Petter, Randi og Anita. De voksne på gruppen 2 er: Gunnhild, Mette og Mathias. Gruppene kommer til å jobbe med samme tema, ha fellessamlinger og noen felles turer.

Barnehagen har også i år valgt å ha realfag som overordnet tema. Før jul kommer alle gruppene til å jobbe med biologi. Eventyrskrinet vil begynne med tema småkryp. Dette er noe de fleste treåringer er interessert i og det yrer fortsatt av liv i jorda. VI vil jobbe mye med fagområdet natur, miljø og teknikk. Det å samle ulike typer innsekter, studere dem i forstørrelsesglass/mikroskop og se på hvordan de ser ut er spennende! Vi tenker å studere det vi finner (kan være alt fra larver til biller) og finne ut det vi kan om dem. I tillegg ønsker vi å lage ulike terrarium med småkryp der vi kan studere dem i daglig liv. Dette kan være maur, munkelus og mark. Vi vil også bruke fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Her tenker vi på skapende prosesser og uttrykksformer gjennom bevegelse og forming. Også musikk og tekst er viktig i formidlingen. Vi vil bruke sanger, bøker, rim og regler som «lille larven aldri mett», «Tusenbein gikk ut i sølevær» og «Mauren» (Inger Hagerup).

I november går vi over til tema husdyr. Vi tenker i hovedsak «tamme» dyr som hund, katt, kanin og hest. Også her vil vi bruke lek, sanger, rim og regler, bøker i arbeidet med tema. Vi håper å kunne få besøk av noen dyr, for å kunne studere dem på nært hold.

Mest av alt vil vi jobbe lekbasert. Treåringer lærer best gjennom lek og søker mening i lek og utforskning. Noen ganger benytter vi barnehagebilen, og tar en litt lengre tur.

Eventyrskrinet har turdag på torsdager og kommer til å benytte nærområdet her på Andøya til dette. Noen ganger benytter vi barnehagebil, og tar en litt lengre tur.

Etter jul vil hele barnehagen jobbe med matematikk som tema. Eventyrskrinet vil spesielt jobbe med tall og telling, da tallene 1 til 10. Vi kan kanskje lære å telle på noen andre språk? Inn i temaet vil vi også komme inn på måling og veiing. Vi tenker å måle barna når vi begynner, så på nytt i januar og til slutt før vi slutter til sommeren. Gjennom hele året vil vi i ny og ne utføre ulike eksperimenter som skal være spennende der vi ser på naturfenomener og fysiske lover. Her er selvsagt fokuset på opplevelsen og undring sammen med barna over hva som skjer og hvorfor.

32


TO-ÅRS GRUPPENE Pedagogisk opplegg for barn født 2017 Voksne på Andemor: Margrethe, Lene, og Nicolai Voksne på Lilleand: Tonje, Rita og Kenneth

vil være det samme, men prosessen vil være forskjellig. Gruppene vil ha utetid sammen stort sett hver dag og har felles aktivitetsdag på torsdager.

R E A L FA G F O R 2 Å R I N G E N E

Det pedagogiske opplegget vil starte i september etter «grønnsakssuppen».

Barnehagen har valgt realfag som overordnet tema hvor biologi og matematikk står sentralt. Barna skal få kjennskap til kroppen, sansene og følelsene sine og få tid og rom til å undre seg over hvordan ting henger sammen i relasjoner med andre barn og voksne. Vi starter høsten med hovedtema biologi og går videre til matematikk etter nyttår. Realfag i barnehagen har verdi for barnet her og nå og legger grunnlaget for videre opplæring og deltakelse i samfunnet. Barna på 2-års gruppene skal høsten 2019 og våren 2020 gjennom lek få undre seg over, og lære om, hvordan kroppens følelser og sanser gjør seg til kjenne gjennom ulike opplevelser i samspill med andre og på egen hånd. Her vil en del av fjorårets tema komme igjen men på en mer utdypende måte, blant annet romorientering «hvem er jeg i rommet i forhold til meg selv, omgivelsene og andre». Vi vil også gå dypere inn i og bli kjent med matematikkens spennende verden i form av ulike eksperimenter både i og utenfor samlingsstund, og få kunnskap om ulike måter å tilordne oss systemer. Vi vil kvalitetssikre alt vi gjør gjennom dokumentasjon og jevnlig evaluering av eget arbeid. Vi ønsker å bruke god tid på temaene vi arbeider med slik at vi sikrer oss at barnas medvirkning og medbestemmelse tas på alvor. Det vil være et tett samarbeid mellom to års gruppene på Lille-And og Andemor. Opplegget vi vil gå gjennom

DETTE SKAL VI JOBBE MED I BARNEHAGEÅRET 2019/2020 • •

• •

Sansene våre – aktivitetsbaserte opplevelser Følelser – både samlingsbasert gjennom bruk av Kanin og Pinnsvin og i alle samspillsrelasjoner mellom barn/barn og barn/voksen. Det skjer gjennom at vi voksne er tilstede og har fokus på leke og aktivitetsgrupper for å komme tett inn på barna slik at vi enkelt kan veilede og hjelpe barna på veien. Hygiene og ernæring, vi gjør blant annet bruk av Sapere som er en metode for bevisstgjøring rundt mat og måltider. Vi skal høsten 2019 fordype oss i boken «den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans» og gjøre prosjekter utfra denne sammen med barna. Det blir dramatisering, formingsaktiviteter og matematikk. Vi skal fordype oss i alle dyrene som er med i fortellingen, her tar vi også opp tema sanser som smak, lukt, syn, berøring. Vinteren og våren 2020 skal vi fordype oss i eventyret lille larven aldri mett. Her står matematikk sentralt som tema og vi skal også her dramatisere og ha formingsaktiviteter. Hverdagsmatematikk – vi har matematikk i alt vi gjør og har fokus på benevning og å ta oss god tid til å undre oss underveis i alle daglige gjøremål både ute og inne.

• •

Hver uke har vi små forskere samlinger hvor vi gjør mye spennende forsøk, her er matematikk, fysikk og biologi sentralt. Vi gjør bruk av sansekasser, hinderløyper ute og inne, yoga, minirøris og massasje med sanseballer. Vi vet at det er viktig for barna å få en avkobling i løpet av dagen og yoga og massasje er gode aktiviteter som barna har stor glede av. Hver fredag har vi språkløyper hvor vi har ulike aktiviteter knyttet til stimulering av språket. Vi leser bøker, barna er med på å dramatisere ulike eventyr ved bruk av konkreter, mater ordmonstere og spiller ulike spill. Vi bruker også Bravo-leken som er et pedagogisk verktøy i arbeidet med språkstimulering. Sang, musikk og regler. Vi har et stort fokus på å gjøre bruk av regler og sanger som stimulerer munnmotorikk for å styrke barnas språk/ språkutvikling.

33


ETT-ÅRS GRUPPENE Pytten og Knøttene Barna skal gjennom dette barnehageåret få kjennskap og erfaringer knyttet til biologiske og matematiske fenomener, samt få tid og rom til å undre seg over det som skjer i samspill med andre barn og voksne. Realfag i barnehagen har verdi for barnet her og nå og legger grunnlaget for videre opplæring og deltakelse i samfunnet. Barnehagebarn skal møte et tydelig realfaglig innhold og ansatte som sikrer at alle barn deltar i og har glede av læringsarbeidet. Barna på 1 årsgruppen skal gjennom høsten 2019 og våren 2020 få mulighet til å leke med, undre seg over og erfare ulike biologiske og matematiske fenomener og begreper. Vi begynner med å fordype oss i temaet «Meg selv», der vi vil legge fokus på ulike deler av selvet. Vi møter dette temaet gjennom planlagte aktiviteter og hverdagslige situasjoner. Vi vil kvalitetssikre alt vi gjør gjennom dokumentasjon og jevnlig evaluering av eget arbeid. Vi bruker god tid på temaene og prosjektene slik at vi tar vare på barnas medvirkning og medbestemmelse. I starten av høsten bruker vi tiden på tilvenning ved å gi barna omsorg, trygghet og muligheten til å bli kjent med hverandre, de voksne og barnehagens rutiner. Etter grønnsakssuppen retter vi oss inn mot temaet biologi, nærmere bestemt «Meg selv». Det er her fire punkter som vi vil ta for oss utgangspunkt for «Meg selv». • • • •

Meg selv og kroppen min Meg selv og sansene mine Meg selv og følelsene mine Meg selv og familien min

Til våren 2020 blir hovedtemaet for 1 årsgruppen matematikk. Vi vil her se på hva som er relevant og nødvendig for at barna skal få grunnleggende kunnskap og erfaring med matematikk. Gjennom vårt arbeid skal vi bruke tre ulike eventyr hvor det finnes mange matematiske begreper og fenomener. Eventyrene vi bruker er Bukkene Bruse, Gullhår og de tre bjørnene og den lille larven Aldrimett. Eksempel på matematiske fenomener og begreper i disse eventyrene er; 1, 2, 3 Bukker og bjørner, de ulike størrelsene på bukkene, bjørnene og larven, de forskjellige fasongene til fruktene til den lille larven Aldrimett, osv.

DETTE SKAL VI JOBBE MED I BARNEHAGEÅRET 2019/2020 • • • •

Vår egen kropp og følelser som utgangspunkt Sansene våre, syn, hørsel, smak, berøring og lukt Matematiske begreper Romorientering, former, størrelser, mengde

HVORDAN GJØR VI DET? • • • • •

Vi gjør oss kjent med ulike deler av kroppen vår og hva de brukes til Vi gjør oss kjent med sansene våre gjennom aktiviteter og eksperimentering. Vi skal ha ulike eksperimenter rundt nye smaker og kjenne på ulike konsistenser. Berøringsans eks: Hvordan det kjennes ut å bli strøket av en fjær over armen eller kinnet. Romorientering, det å bevege seg fra ett punkt til et annet, bli kjent med de ulike gjenstandenes

• • • •

plassering og «hvem er jeg i rommet». Leke oss med ulike former og matematiske begreper ved å bygge ulike konstruksjoner både inne og ute. Vi trener på å plassere ulike former i puslespill og puttebokser, vi sorterer, måler, arbeider med begreper. Vi kan utforske en ball på mange måter, hvilken farge har den, hvilken form har den, hva skjer når vi slipper den i bakken? Spretter den? Hvor høyt? Triller den? Triller den under noe eller kan de trille over eller gjennom noe? Osv. Gjennom arbeidet med temaet matematikk i barnehagen bruker vi tre bøker som utgangspunkt for prosessen. Bukkene Bruse, Gulhår og de tre bjørnene og Den lille larven Aldrimett. Vi bruker også virkemidler som sang, bøker, eventyr, rim og regler, skuespill og konkreter for å gjennomføre aktiviteter og prosjekter. En dag i uken bruker vi samlingen til hjertesamling. Der møter vi Kanin og Pinnsvin i bøker og som konkreter. En dag i uken bruker vi samlingen til språkløyper og Bravoleken. Her er fokuset på språket, både det verbalet og det non-verbale. Gjennom hele året vil vi selvsagt også stimulere til ulik begrepslæring og språkstimulering. Altså tverrfaglig i alt vi gjør.

34


AUGUST 2019

ANDUNGENREGELEN Hvis du ikke synes noe er fint - eller ikke har noe fint å si, så kan vi bare lukke munnen og holde det inni oss selv! Hvis du har noe fint å si, så kan vi si det til hverandre.

Den første tiden i barnehagen er alltid like spennende for både barn og voksne. August og fram til medio september er tilvenning for nye barn, men også for barn som har gått i barnehagen tidligere som kanskje har byttet til ny avdeling, nye barn og nye voksne. Det tar litt tid å komme inn i rytmen igjen, og vi bruker god tid på å komme i gang. Denne måneden forholder alle barna seg til sine avdelinger, slik at de blir godt kjent. Vi bruker tiden til god lek, turer, bli kjent med hvor de andre på avdelingen bor, og ikke minst komme inn i rytmen i barnehage-hverdagen.

HMS-FOKUS • • • •

Hvordan melde avvik? Handlingsplan mot mobbing Rutiner for oppstart nye barn Beredskap

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

31

34

35

LØRDAG

SØNDAG

1

2

3

4

8

9

10

11

Oppstart nytt barnehageår

5

32

33

FREDAG

6 Sofie 4 år

12

7 Jenny Ø.B 5 år

13

14

Iver 3 år

15

Nora M.N 4 år

16

17

18

24

25

Johanne 2 år

19

20

Pedagogmøte

21 Sverre K 2 år Personalmøte

26

27 Sanna 3 år

28

22

23

Svømmekurs for Tigerne (1)

29

Ole Nikolai 4 år Jørgen Sander 1 år

30

31

Svømmekurs for Tigerne (2)

35


«GRØNNSAKSPISERSANG» Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen, han blir så doven og så lat og veldig tjukk i magen. Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter, tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille. Han blir sånn passe mett i magen, glad og lystig hele dagen og så lett i bena at han ikke kan stå stille. Den som vil ha bare kjøtt og spiser sine

SEPTEMBER 2019 13. september markerer vi slutten på tilvenningsperioden – og starten på vårt planlagte pedagogiske opplegg. Denne dagen jobber vi sammen for å lage grønnsaks-suppe, og så inviterer vi foreldre og søsken til middag.

UKE

I Andungen barnehage jobber vi kontinuerlig med vårt HMSsystem (helse, miljø og sikkerhet).

MANDAG

TIRSDAG

Tekst: Thorbjørn Egner Musikk: Christian Hartmann

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

35

Vi har et digitalt HMS-system som heter Mentor, og som er utviklet av Private Barnehagers Landsforbund. Det er viktig for oss å gjøre barna kjent med brann-alarmen, og hva vi skal gjøre hvis vi hører denne alarmen. Vi samtaler om hva som kan forårsake en brann, og hvor viktig det er at vi kommer oss vekk fra der det brenner.

Jonas 2 år

2

3

9

10

36

37

Det er oppstart med turer til Bragdøya for Tigrene og Vettene. Alle må ha redningsvest, egen sekk med mat og drikke.

16

Velkommen til foreldremøte tirsdag 24. september.

38

Brannvernuke

HMS-FOKUS • • •

ONSDAG

venner, han blir så doven og så trøtt og får så stygge tenner. Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter, tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille. Han blir så grei mot dem han kjenner og får mange gode venner, og får like fine tenner som en krokodille.

23

Foreldremøte Brannvern Vernerunde

39

40

1

Skolens høstferie

17

Daniel 2 år Sand festival1

Linde 4 år

4

11

18

Johanne 2 år Tigrene reiser til Bragdøya

Vettene reiser til Bragdøya

24

25

Maja 3 år Foreldremøte

5

Aleksander 3 år Dyreparken2 Svømmekurs for Tigerne (3)

12

Bjørg bursdag Svømmekurs for Tigerne (4)

19

Svømmekurs for Tigerne (5) Personalmøte

26

Svømmekurs for Tigerne (6)

Vega Lou 4 år

6

13

Grønnsaksuppe 14.00-16.00

20

Anita B bursdag

27

Johannes 3 år Sebastian 5 år

7

Edvard og Magnus 4 år

Noelle 2 år

1 8

14

15

21

22

28

29

Anette bursdag

30

Sand festival i Kilden. Tigerne og Vettene deltar. 2 Dyreparken. Andebu, Andrik og Villanden.

36


MUSEHUSET “Lille mus, hvor har du ditt hus?” “Lille mus, hvor har du ditt hus?” “Tre skritt til høyre og fire skritt til venstre, fem skritt frem og seks tilbake!” sa musa som bodde høyt under takt

OKTOBER 2019 Hvert år i oktober holdes det førstehjelpskurs for personalet. Det er viktig å ha god kompetanse på førstehjelp, spesielt for oss som jobber med barn. Noen år arrangerer vi også førstehjelpskurs for foreldrene.

UKE

TIRSDAG 1

18. oktober er det planleggingsdag i barnehagen, og barnehagen er stengt.

41

Førstehjelp Barn og helse Ansatte og helse

8

44

1

3

FREDAG

LØRDAG 4

9

10

SØNDAG 5

15

16

17

Studenter

6

12

13

Henrik 3 år Nicolai bursdag

18

19

20

26

27

Planleggingsdag barnehagen er stengt

22

23

Studenter

24 Ane & Lucas 4 år Mats 1 år Svømmekurs for Tigrene (8) Personalmøte1

28 Studenter

11

Svømmekurs for Tigrene (7)

21

43

2

Isabella 1 år Mathias N.M bursdag

14

42

TORSDAG

Sverre 4 år Sondre 2 år

7

HMS-FOKUS

ONSDAG

Skolens høstferie

40

Andebu og Andemor/Dammen mottar studenter fra Uia.

• • •

MANDAG

29

30

25 Stella 3 år

Reidun bursdag

31

Hanie 3 år Emma Sophie 4 år

Personalmøte - førstehjelpskurs

37


NOVEMBER 2019

Da er vi inne i den mørke tiden. Vi satser på noen fine dager, slik at vi får en god porsjon med utelek og frisk luft hver dag. Torsdag 28. november jobber personalet til midt på natta med å gjøre barnehagen om til et julehus. Når barna kommer i barnehagen fredag 29. november, så har nissene flyttet inn.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

44

LØRDAG

SØNDAG

1

2

3

HMS-FOKUS •

Foreldresamtaler

45

46

47

48

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

29

30

Studenter

Personalmøte

18

Randi bursdag Besøk av Barnas Musikkteater

25

26

Ole bursdag

27

28 Jobbekveld for personalet

Aleksander 5 år

38


PÅ L ÅV E N S I T T E R N I S S E N

DESEMBER 2019

Så er det snart jul igjen, og vi jobber avdelingsvis hele desember. Altså ingen grupper, og ingen turer til Bragdøya. Vi har mange flittige «nisser» og nå skal det lages mange hemmeligheter. Men mest av alt skal vi kose oss – julestresset kommer tidlig nok! Hver mandag i desember har vi felles adventsamling. Lucia-dagen (13.12) markeres med Luciatog i barnehagen, og frokost fra 07.30-09.00 for barn, foreldre og søsken. De eldste barna går også Luciatog på Ternevig sykehjem.

På låven sitter nissen med sin julegrøt så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han smiler, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gjerne ha litt julegodter, og de danser, danser rundt i ring.

UKE

Vernerunde

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

1

48

49

HMS-FOKUS •

MANDAG

Men nissen, se han truer med sin store skje: “Nei, bare se og kom av sted, for julegrøten min den vil jeg ha i fred, og ingen, ingen vil jeg dele med.” Men rottene de hopper, og de danser, og de svinser, og de svanser, og de klorer etter grøten, og de danser, og de står om nissen tett i ring.

1. Søndag i advent

2 Adventsamling

9

50

51

52

53

3

4

5

Abel 2 år

Nexhmije bursdag

10

11

12

Samuel S 3 år Kristian G 5 år Adventsamling

16

Filip 4 år Adventsamling

30

7 Julebord for ansatte

13

17

18

19 Nissefest

24

25

14

15 Margarita 4 år Cornelia K 3 år 3. Søndag i advent

20

21

22 Lisbeth bursdag 4. Søndag i advent

Julelunsj for personalet

26

8 Samuel E 5 år 2. Søndag i advent

Luciafrokost 07.30-09.00

Adventsamling

23

6

27

28

29

Bhg. er stengt

31

39


SE NÅ SNØR DET Se nå snør det, ja det gjør det Tett i tett i tett. Snø i munn og nese, snø i hele fjeset Se nå snør det, ja det gjør det Tett i tett i tett

JANUAR 2019 Det er planlegging i barnehagen torsdag 2. januar- og barnehagen er stengt. Første dag i barnehagen etter jul og nyttårsfeiringen er fredag 3. januar. Da er vi forhåpentligvis uthvilt og klar for et nytt år. Minner om at det er viktig med varm tøy (ull) innerst mot huden, og husk å oppdatere kurven med skiftetøy – relatert til årstiden. Barn må gjerne ta med seg ski, akebrett etc når snøen komme, men husk å merke det med barnets navn. Barnehagen har ikke ansvar for det som barnet tar med hjemmefra. Ski må settes opp inntil veggen, så de ikke blir borte under større snøfall.

HMS-FOKUS • • • •

Medarbeidersamtaler Arbeidsmiljø IK Mat Uanmeldt brannøvelse

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

1

1

Bhg. er stengt

6

2

3

4

5

TORSDAG

7

FREDAG

LØRDAG

2

3

4

5

9

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Planleggingsdag

8

Cornelia H T 3 år

13

Tobias 4 år

14

15

Personalmøte

16 Benjamin 4 år

20

21

22

Amy 4 år

23 Gunnhild bursdag

27 Tone bursdag

SØNDAG

28

29

Christian 4 år

30

31

Ida & Kasper 1 år

40


FEBRUAR 2020

Samefolkets dag er 6. februar. Vi jobber med temaet hele uken. Skolen har vinterferie i uke 8. Det er fint om foreldrene gir oss beskjed i god tid hvis barnet skal ha fri en eller flere dager i denne uken, så får vi organisert personalet slik at de som ønsker å avspasere får anledning til det.

UKE

MANDAG

Medarbeidersamtaler Foreldresamarbeid

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

5

6

7

8

9

SØNDAG

1

2

Kaisa 6 år Theodor N R 2 år

HMS-FOKUS • •

TIRSDAG

3

4

5

Samisk uke Kari bursdag

6

7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

Samefolkets dag

10

11

12 Personalmøte

17 Skolens vinterferieuke

24

18

19

Agnes 4 år

Amelia 4 år

25

26 Lea Elisabeth 6 år

28

27 Karneval

29 Milian 4 år

41


S N Ø K R Y S TA L L E R Snøkrystaller Snø som faller Snø på trærne Snø på klærne Snø på bakken AU! Snø i nakken

MARS 2020 Vi minner om at søknadsfristen for neste barnehageår er 1. mars. De som har plass i barnehagen trenger ikke å søke. Søsken har prioritering på barnehageplass i Andungen. Så snart opptaket er ferdigstarter vi med planlegging for avdelingene for neste barnehageår. Vi gleder oss til at studentene kommer tilbake på Andemor og Andebu. Vi håper på litt snø i mars, slik at vi kan arrangere skidag på jordet. Da kjører kommunen opp skisporet til oss, og det blir en skikkelig skifestival.

UKE

MANDAG

Vernerunde Barn og sikkerhet

ONSDAG

(former et tre med hendene) (tar på kroppen/klærne) (tar i bakken) (roper au og tar i nakken)

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

9

1

2

10

11

12

9 Studenter

14

4

10

11

Mathilde 3 år

16

5

12

6

7

8

13

14

15

20

21

22

28

29

Personalmøte1

17

18

19

Studenter

Besteforeldretreff 14.30-16.00

23

13

3

Mathias W 2 år Vilje Marie 4 år

HMS-FOKUS • •

TIRSDAG

(viser snø som daler)

24

Henry 4 år Henriette og Unni bursdag Studenter

30

25

26

Ludvig 3 år

31

Studenter Personalmøte2 1 2

27

Personalmøte (innarbeiding av plandag) 17.00-20.45. Personalmøte (innarbeiding av plandag påske) 17.00-20.45

42 42


HVOR BOR DU LILLE KYLLING Hvor bor du lille kylling? I ett egg. Hvordan kom du ut av skallet? Gjennom eggets vegg. Hva heter så din mamma? Hønen Rut. Hva heter så sin pappa? Hanen Knut.

APRIL 2020 Påskefrokost serveres onsdag 1. april kl. 07.30-09.00. Barna kan ta med seg sine foreldre og søsken og nyte en god frokost i barnehagen.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

Barnehagen er stengt i hele påskeuken. Personalet jobber inn en planleggingsdag og avspaserer en dag i denne uken.

HMS-FOKUS • • •

Ansatte og helse Brannøvelse uanmeldt Barn og helse

16

17

18

TORSDAG

1

14

15

Hva gjør du hele dagen? Tuller mest. Hva heter så den venn du liker best? Han heter lille fjærdusk og er fin. Jeg er så glad i beste vennen min.

2

Påskefrokost 07.30-09.00

6 Bhg. er stengt

13

7

LØRDAG

3 Påskesamling

8

Elvira 2 år

9 Skjærtorsdag

14

FREDAG

15

2. påskedag

4 Palmelørdag

10 Langfredag

SØNDAG

5 Palmesøndag

11 Påskeaften

12 Nikolas 5 år Mari T 2 år 1. påskedag

16

17

18

19

23

24

25

26

Mille 5 år

20

21 Vilje Ameli 3 år

27

28

22 Kai 5 år

Mikkel 6 år

29

Rikke 2 år

Filippa 3 år

30

43


JA VI ELSKER Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor og den saganatt som senker drømme på vår jord.

MAI 2020 Ferietiden nærmer seg, og alle foreldrene må sette opp hvilke uker som barnet skal ha ferie. Alle barn født før 2014 må ta ut 3 uker ferie innen 1. august. Alle barn må minimum ta ut 3 uker ferie (den 4. uken regnes når barnet har fri i romjulen og påskeuken.

UKE

HMS-FOKUS

18

• • • •

19

Bygg og vedlikehold Rutiner- overføring av barn mellom avdelingene Inneklima Renhold

MANDAG

TIRSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

1

SØNDAG

2

Lene bursdag Bhg. stengt (arb.dag)

4

5 Hege bursdag Personalmøte 17.00-20.00

11

20

12 Syver 6 år

18

6

25 Evander 3 år

7

13

14

9

20

27

15 Teodor 2 år Bhg.-tog på Andøya

21 Tomine og Samuel 3 år Kristihimmelfartsdag

26

8

10 Simon 5 år

Sigurd H N 2 år

19

3 Erik Johan 3 år

Ksenja bursdag

Sigurd 6 år

21

22

ONSDAG

Olve 3 år

22 Bhg. stengt (plandag)

28 Merhawi 6 år Overnatting for tigerne

16

Grunnlovsdag

23

24

30

31

Maia Tomine 2 år

29 Leonora 4 år

17

Pinseaften

1. Pinsedag

44


JUNI 2020

Nå starter lengselen mot sommer og ferie. Vi har program fram til sommerfesten, og etter den tid blir det mye frilek, turer og bading. Fotballturneringen er et årlig arrangement. Da kommer det ca 80 barn til Andungen barnehage – fra andre barnehager i Vågsbygd - for å være med og spille fotball. Dette er et stort arrangement, og vi håper at noen foreldre har tid til å komme innom og heie på sine håpefulle. Vi avslutter barnehageåret med sommerfest i barnehagen onsdag 17. juni. Da håper vi at mange deltar med underholdning fra scenen. Foreldrene tar med seg grillmat og drikke. Vi holder varme griller, potetsalat og salat. Vi håper på en fin og varm juniettermiddag. Etter sommerfesten forholder vi oss avdelingsvis, og tar dagene litt som de kommer med turer i nærmiljøet, bading, krabbefisking og det som måtte by seg

BLOMSTER SMÅ Blomster små gule, blå Titter opp av marken nå. Vinker til Ada-lill For hun er så snill!

UKE

23

24

25

26

HMS-FOKUS • •

Vernerunde Foreldremøte for nye foreldre

27

MANDAG

TIRSDAG 1

(navn på barn-lill)

ONSDAG 2

2. Pinsedag

TORSDAG 3

Temesgen 2 år Fotballturnering

8 Saga 3 år Dugnad i barnehagen

9

10

FREDAG

4

LØRDAG 5

Foreldremøte for nye foreldre

SØNDAG 6

7

13

14

Petter bursdag

11

12

Mie 2 år

15

Nora L S 2 år Kenneth bursdag

16 Sander 6 år

22

18

Sommerfest i bhg.

23 Sena 6 år Sankthansaften

29

17

19

20

Sommerfest for personalet

24

25

26

21 Sverre K 2 år

27

28

Esrom 2 år

30

45


JULI 2020

I uke 28 og 31 er det redusert åpningstid - 08.00-16.00. De største barna er samlet på Andrik, og de minste barna er samlet på Lille and.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Som oftest er de fleste i personalgruppen tilbake i uke 33. God ferie!

1

27

Vilma 3 år

6

28

29

30

31

2

7

Bhg. er stengt

27

5

8

9

10

11

12

Julie bursdag

Lilly 6 år

Oliver 3 år

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Margrethe og Nina bursdag

20 Nora H D 3 år

4

Rita bursdag

Ann-Kristin bursdag

13

3

Sverre K 2 år

Mette bursdag

28

29

30

Aron 5 år

Emil 4 år

31

46


VEDTEKTER FOR ANDUNGEN BARNEHAGE ORG.NR. 964 702 586 Vedtatt på stiftelsesmøtet 7. januar 1992 med revisjoner av 31.03.2005, 29.03.07, 26.03.08, 19.03.09 og 29.03.2012, 18.12.2012, 26.03.2014, 14.6.2016, 12.06.18 og 11.06.2019

§ 1 N AV N

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Samvirkets navn er Andungen barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Kristiansand.

En skal i stor grad søke å gjøre bruk av nærmiljøet. Selskapet driver ikke næringsvirksomhet, og har ikke økonomisk overskudd som formål.

§ 2 E I E R FO R M , A N S VA R

§4 REGNSKAP OG REVISJON

Selskapet er et SA (samvirkeforetak) med vekslende kapital og medlemstall. Selskapet er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Det enkelte medlem svarer bare med verdien av sin innbetalte andel.

Det skal føres regnskap for selskapets virksomhet, og regnskapet skal revideres av en registrert revisor. Årsmøtet velger revisor.

§3 FORMÅL Selskapets formål er på beste måte å etablere, eie og drive barnehage på Andøya for barn av andelshavere i samsvar med disse vedtekter og lov om barnehager med forskrifter. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetniger.

§ 5 A N D E L E R O G A N D E L S K A P I TA L Andelskapitalen utgjøres av det antall andeler som til enhver tid tilsvarer det antall familier med barn i barnehagen. Andelens pålydende er kr. 3000,- (Gjeldende fra 01.08.05). Årsmøtet kan vedta å skrive ned verdien av andelene, dersom deler av andelskapitalen er tapt. Andeler kan kun eies av familier som samtidig benytter plasser i barnehagen. Andeler kan kun overdras i forbindelse med skifte av barnehageplass, og kan kun overdras til den styret utpeker. Det forutsettes ved opptak at de som tildeles plass eier eller kjøper en andel. Foreldre med redusert foreldrebetaling får tilsvarende reduksjon i andelen. Andelskapitalen som er innbetalt, vil bli tilbakebetalt etter at oppsigelsestiden er utløpt.

§6 EVENTUELLE INNSKUDD Til hver andel kan styret fastsette at det skal knyttes en innskuddsforpliktelse. Innskuddet fastsettes av styret, og er

et lån til selskapet. Innskuddet kan imidlertid maksimalt settes til tilsvarende en måneds foreldrebetaling for hver hele plass. Som bevis for innskuddet utsteder selskapet et gjeldsbrev. I forbindelse med overdragelse av andel og barnehageplass tilbakebetales innskuddet. Ved slik tilbakebetaling skal innskuddet reguleres i henhold til endring i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fram til tidspunktet for tilbakebetaling av innskuddet. Utgangspunktet for beregningen av reguleringen er indeksen den måneden innskuddet ble ytet. For øvrig forrentes ikke innskuddet. I tillegg til andelskapital og eventuell innskuddsforpliktelse, skal det betales en månedspris i henhold til de enhver tid gjeldende priser fastsatt av Kristiansand kommune; jf «Priser og redusert betaling» på Kristiansand kommunes hjemmesider. Dersom det skal kreves inn kostpenger, fastsettes beløpet av barnehagens styre. Andelseiere er dessuten forpliktet til å delta i dugnader i den utstrekning styret fastsetter dette.

§7 ÅRSMØTET Selskapets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På årsmøtet har hver andelseier bare en stemme. Årsmøtet skal behandle: • Godkjennelse av styrets årsberetning • Godkjennelse av årsregnskap • Dekning av underskudd eller anvendelse av overskudd. Årsoverskudd skal, jf. Lov om samvirke § 26 (1) avsettes til Etterbetalingsfond ( jf. §28) punkt. 3. Overskuddet skal ikke fordeles til medlemmer, men benyttes til investering i barnehagen eller styrke egenkapitalen. • Valg av medlemmer til styret. Styret konstituerer seg på første møte. • Fastsettelse av budsjett, herunder fatte vedtak om den

47


• •

månedlige foreldrebetaling for hver barnehageplass. Valg av medlemmer til samarbeidsutvalget Valg av revisor.

Andre saker som er nevnt i innkallingen • Årsmøtet ledes av styrets leder. • Alle vedtak som gjelder endringer i disse vedtekter må ha 3/4 flertall av de fremmøtte, med mindre samvirkeloven stiller strengere krav. Eventuelle forslag til vedtektsendringer må være sendt til daglig leder senest 3 uker før årsmøtet. Dog kan det ikke foretas endringer som fratar initiativtakerne fortrinnsrett til barnehageplass. For øvrig fatter årsmøtet vedtak med alminnelig flertall blant de fremmøtte. • Fra årsmøtet skal det føres protokoll, som skal underskrives av to andelseiere, valgt blant de tilstedeværende. Styret står fritt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte når det er behov for det. Det skal i alle tilfelle innkalles til slikt møte dersom 25% av de stemmeberettigede skriftlig krever det. • Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsreglene som ordinært årsmøte. Bare den/de saker som foranlediger innkallingen kan behandles. Sakene må være meddelt styret på forhånd, og tatt med på sakslisten.

to representanter til styret. Med hensyn til innkalling gjelder tilsvarende regler som for årsmøtet. Selskapet skal også ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bestå av seks medlemmer, hvorav fire medlemmer skal være foreldre/foresatte som velges av årsmøtet og de to øvrige skal være ansatte i selskapet. Funksjonstiden for medlemmer av SU er to år. SU utpeker selv sin leder. Daglig leder skal være SU’s sekretær, og skal – i samarbeid med lederen av SU - sørge for at møter avholdes og saker forberedes. Daglig leder har møte-, tale og forslagsrett i SU, men har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem blant de ansatte. SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Det skal ha informasjon om budsjett og regnskap. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU. Ved oppstart av nytt barnehageår velges 1 foreldrerepresentant for hver avdeling. Valgt representant sitter gjennom barnehageåret. Foreldrekontakt i Samarbeidsutvalget er foreldrerådets leder, og innkaller til minimum ro møter i løpet av året.

§ 8 FO R E L D R E R Å D O G S A M A R B E I D S U T VA LG

§9 STYRET

Selskapet skal ha et foreldreråd som består av foreldre / foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt. Ved avstemninger i foreldrerådet gis det en stemme for hver fremmøtt. Foreldrerådet velger

Selskapets styre skal bestå av fire medlemmer. Tre medlemmer velges fra foreldrene som representerer foreldreråd og eiere. De ansatte er representert med ett medlem i styret Styret konstituerer seg, og velger selv en styreleder, en nestleder, og en økonomiansvarlig.

Daglig leder er sekretær for styret, og har møte, tale og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. Funksjonstiden for de valgte representantene i styret er to år med unntak for de ansattes representant som utpekes av de ansatte hvert år. Kristiansand kommune kan være representert i styret dersom de disponerer plasser i barnehagen. Styret blir i så tilfelle utvidet med et medlem. Styret skal være et samarbeidsorgan for foreldre og personalet, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens daglige leder. Styret skal bl.a.: • Se til at barnehagen drives innenfor rammene av barnehageloven, forskriftene til denne, rammeplanen, vedtektene og det til enhver tid fastsatte budsjett. Det påhviler styret å innføre rutiner for løpende kontroll av den økonomiske utviklingen i selskapet. • Sørge for ordentlig regnskapsførsel. • Behandle årsplan for barnehagens virksomhet. • Legge fram forslag til budsjett for årsmøtet, legge fram årsregnskap, samt beretning for driften. • Uttale seg om forslag til endring av vedtektene. • Uttale seg om personalinstrukser. • Foreta justeringer og tiltak i forhold til søkermassen. • Foreta ansettelser av personalet. • Innkalle til årsmøte og møte i foreldrerådet. Styret skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet. Styret har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt. Det skal føres protokoll over styremøtene. Denne skal godkjennes av styremedlemmene og være tilgjengelig for alle medlemmer i selskapet.

48


Styret skal be om Foreldrerådets syn i saker som må anses som særlig viktig for foreldrene. Styrets leder innkaller til styremøter. Styrets leder og et styremedlem i fellesskap tegner selskapets firma. Styret kan meddele prokura. Styret har anledning til å leie ut lokalene, primært for å skaffe inntekter til driften av barnehagen.

§ 1 0 O P P TA K Barnehagen er åpen for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen tilbyr 100 % og 60 % plasser. Ved opptak avgjøres hvordan delingen av de delte plassene skal praktiseres. Det er samor dnet opptak i Kristiansand kommune. Andungen barnehage gjør sitt opptak i forhold til opptakskrets som er nedfelt i punktene nedenfor. Søknadsfrist er 1. mars. Styret har anledning til å prioritere barn av fast ansatte når dette er personalpolitisk ønskelig. Styret orienteres om søkermasse og opptak. Barn som får tildelt plass i Andungen barnehage disponerer denne fram til skolestart eller oppsigelse. Barnehageåret regnes fra 15. august til 14. august. Opptak skjer for øvrig etter følgende prioritet: • Barn med spesielle behov. Jfr, Barnehageloven §9 • Barn av initiativtakere. • Søsken til barn som har plass i barnehagen og som tilfredsstiller pkt. 5. Dersom antall søsken som søker overstiger antall ledige plasser, prioriteres søsken etter alder. • Barn som har hatt plass i Andungen barnehage tidligere. • Barn bosatt på Andøya som er medlem av Ytre Andøya Velforening, samt barn av fast ansatte i barnehagen. • Barn i skolekretsen. • Andre Uten hensyn til den prioriteringsrekkefølgen som er nevnt ovenfor, har styret rett til å tildele/ selge et antall plasser til bedrifter.

Plassene fordeles blant de søkere som har meldt seg innen den nærmere fastsatte frist.

§11 OPPSIGELSE En tildelt plass kan sies opp av andelshaverne med to måneders varsel. Ved oppsigelse i barnehageåret skal styret underrettes. Dersom en andelseier på noe vesentlig punkt misligholder sine plikter overfor selskapet, kan selskapet med øyeblikkelig virkning si opp barnehageplassen, og innløse andelen. Manglende eller for sen innbetaling av den månedlige avgiften anses alltid som vesentlig mislighold. I forbindelse med innløsning av andelen og innskudd i tilfelle mislighold, kan selskapet i oppgjøret mot-regne med sine krav mot andelseierne. Ved oppsigelse av plass etter l. mars er foreldrene forpliktet til å betale barnehageplassen ut året (mai og juni), dersom vi ikke får nytt barn i den ledige plassen.

§12 ÅPNINGSTID Barnehagen er normalt åpen mandag - fredag hver uke fra 07.00 - 17.00. Dersom barn ikke hentes innen stengetid, kan foreldrene pålegges å betale for overtid. Barnehagen holdes stengt i romjul og hverdagene i påskeuken mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag. Det forutsettes at to av planleggingsdagene legges til disse dagene, eller dersom de ansatte selv ønsker det, til sin fritid. Personalet er pålagt å avspasere en dag i romjulen og en dag i påskeuken. De tre siste planleggingsdagene legges til skolens fridager. Barnehagen holder stengt i de to midterste ukene av fellesferien. Dersom det er gjennomførbart drives barnehagen med redusert åpningstid ( det vil si 7 1/2 time pr. dag) i de ukene det er få barn i barnehagen.

§13 OPPLØSNING Dersom selskapet skal oppløses, krever dette 75 % flertall blant de frammøtte på årsmøtet. Disse må representere minst halvparten av andelseierne. Dersom årsmøtet i henhold til overstående ikke er vedtaksført, kan nytt årsmøte holdes minst tre uker senere, og bindende vedtak om oppløsning kan da treffes med 75 % blant dem som er tilstede. Dersom selskapet besluttes oppløst, skal selskapets midler i nødvendig grad omgjøres i penger. Selskapets alminnelige kreditorer skal primært dekkes. Dernest skal andelseiernes innskudd tilbakebetales, og dernest andelskapitalen, dersom det er midler til dette. Dersom selskapet besluttes oppløst etter at den er gjeldfri, tilfaller lokalene Ytre Andøya Vel. Eventuelle midler utover dette skal tilfalle Kristiansand kommune og nyttes til barnehageformål i bydelen.

§14 FORHOLDET TIL LOV OM S A M V I R K E F O R E TA K ( S A M V I R K E L O V E N ) Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 nr. 114.

49


DUGNADSGRUPPER V E D L I K E H O L D AV U T E L E K E P L A S S E N

R E N G J Ø R I N G AV B A R N E H A G E N S LO K A L E R

BAKING

Gruppen har ansvar for: • Sjekke runser/ lekeplassutstyr • Vedlikehold/ male lekeplassutstyr • Fornying av leker/ enkel montering • Gå kontrollrunde på lekeplassen for å sjekke om det er spiker, glipper, hull som er farlige for små barn.

Gruppen har ansvar for: • Nedvask av barnehagens lokaler

Gruppen har ansvar for: • Baking av rundstykker til førjulskveld/Lucia • Baking av rundstykker til påskefrokost • Baking av kaker til sommerfesten • Baking av kaker til Besteforeldretreff (annet hvert år)

Leder for gruppen er Leder Vegard Martinsen (958 10 043)

• • • • • • • • • • • • •

Breilid (Sigurd) 996 48 078 / 479 57 637 Hovde-Drangsholt (Aron & Nora) 481 33 459 / 996 21 208 Bjaarstad/Anthonsen (Agnes) 474 89 979 / 908 70 091 Temte/Nygård (Nora) 922 90 795 / 988 73 727 Moy (Abel) 900 98 015 / 950 72 431 Haugen (Lilly) 458 52 663 / 920 73 034 Modalsli (Syver & Vilje Ameli) 414 16 605 / 934 04 352 Paulsen (Milian) 915 15 278 / 982 13 011 Trondsen (Mathilde) 913 55 203 / 916 09 467 Bøje Orstad (Olve) 930 55 254 Rash/Fiskebekk (Jonas) 480 21 941 / 918 85 825 Holthe Tednes (Cornelia) 977 977 501 / 952 60 821 Pouey-Winger (Noelle Olivia) 933 89 244 / 982 55 304 Stene (Maia Tomine) 481 07 005 / 481 15 942

Leder for gruppen er Maylinn Moberg Peersen (959 29 797) •

• • • • • • • • • • • • • •

Buchard/Vallenes (Vega Lou) 907 82 792 / 479 68 551 Breilid (Lea Elisabeth) 411 45 022 / 958 78 028 Frigstad (Filippa) 405 68 230 Heistad-Warp (Sofie) 936 33 691 / 970 59 767 Hermansen (Filip) 415 60 905 / 955 21 939 Høiberg (Sebastian) 406 00 992 / 41 61 81 60 Jørgensen (Simon) 911 81 367 / 997 01 319 Klausen (Amelia/Elvira) 957 63 543 / 976 19 730 Olesen (Ole Nikolai) 996 02 112 / 488 81 307 Olsen/Kaafjord (Sander & Sverre) 901 53 129 / 415 23 643 Ose/Alcock (Amy) 488 90 822 / 907 90 506 Rasmussen (Evander) 907 23 512 / 404 00 051 Salvesen/Skajaa (Nikolas) 467 87 281 / 99152751 Strand Holst (Saga) 976 06 416 Trondsen (Mathilde) 913 55 203 / 916 09 467 Volski (Aleksander) 942 54 254 / 454 59 503 Zhao/ Jiang (Kai) 452 85 001 / 968 89 338

Leder for gruppen er Cathrine Møvik ( 959 72 957) • • • • • • • • • • • • • •

Aaberg Munksgaard (Kaisa & Maja) 970 66 544 / 908 98 281 Ekroll (Samuel & Johannes) 482 88 716 / 992 32 950 Engebø Perez (Margarita) 415 50 166 / 405 46 060 Espejord/Tallaksen (Magnus & Edvard) 952 81 411 / 950 11 612 Farbrot (Henrik) 472 56 143 / 971 51 390 Fredriksen/Skårland (Hanie) 997 12 023 / 911 45 611 Iversen-Torjesen (Ludvig & Teodor) 980 11 553 / 416 31 368 Nilsen (Christian & Mats) 952 92 291 / 952 92 242 Ommundsen Myklebust (Vilma) 416 83 140 / 924 24 139 Thomassen (Henry) 970 09 655 / 480 04 917 Tjønsø Olsen (Tobias) 468 20 156 / 970 87 361 Tollisen Aasen (Tomine & Samuel) 412 41 626 / 975 60 647 Skomedal (Kasper & Ida) 997 11 690 / 952 20 944 Vik Tollefsrud (Lucas & Ane) 915 93 399 / 478 02 044

50


V E D L I K E H O L D AV BYG N I N G E N Gruppen har ansvar for: • Sjekke / bytte takstein • Maling – utvendig • Generelt vedlikehold av bygningen, eks sjekke/ tømme takrenner • Beise terrassen

Leder for gruppen er Vegard Martinsen (958 10 043) • • • • • • • • • • • • • •

Græe-Stensrød (Sverre) 996 45 838 / 990 39 482 Gunnarsen (Kristian) 995 50 499 / 928 60 420 Eriksen/Haugen (Mille) 957 67 323 / 975 34 587 Nordby (Vilje Marie) 924 07 980 / 916 68 476 Borgersen (Jenny) 997 99 837 / 915 91 839 Waldeland (Benjamin & Mathias) 906 33 288 / 971 00 310 Christiansen (Sanna & Jørgen) 900 12 164 / 913 18 195 Sørfonden (Samuel) 903 63 808 / 965 11 943 Lindblom (Johanne) 472 27 143 / 975 70 971 Kåsin (Cornelia) 916 44 872 / 970 36 426 Afeweki (Merhawi & Temesgen) 912 70 133 / 973 68 907 Jensehaugen (Isabell) 466 64 653 Thorkildsen (Aleksander/Mari) 957 80 006 / 906 94 464 Weldesilasie/Habbte (Esrom) 455 58 456 / 969 82 718

• • • • • •

Nylund Rais (Leonora/Theodor) 988 97 356 / 91572911 Nordby (Emma Sophie) 931 11 994 Tetlie Abrahamsen (Daniel) 997 15 478 / 901 82 227 Nilsen (Sigurd) 971 99 134 / 924 92 822 Aadnegard Larsen (Sondre) 900 48 841 / 905 60 375 Årikstad Liene (Mie) 907 66 532 / 404 12 040

51


Andøyveien 101 4623 Kristiansand Mail: post@andungen.com Tlf: 38 08 75 40 / 48 09 74 83

Profile for Erik Berhus

Årsplan 2019-2020  

Andungen Barnehage Årsplan 2019-2020

Årsplan 2019-2020  

Andungen Barnehage Årsplan 2019-2020

Profile for zook.no
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded