Page 1

samen voor kwaliteit van samenleven

TRANSPARANTIE

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

BELANGENBEHARTIGING

RICHTLIJNEN

HELPDESK SOCUTERA

ONDERZOEK

NALATEN

PUBLIEKSVERTROUWEN

ZELFREGULERING

KENNISCENTRUM

CENTRALE INKOOP ADVIES DIENSTVERLENING GEEF-SMS

NETWERK


VFI richt zich met al haar activiteiten op het gezamenlijk belang van goede doelen en kent 3 kerntaken: belangenbehartiging, zelfregulering en dienstverlening.

Belangenbehartiging: maatschappelijke betekenis op ieders netvlies

Zelfregulering: heldere afspraken vergroten publieksvertrouwen

VFI is een actieve gesprekspartner voor overheid, maatschappelijke

VFI heeft verschillende codes en richtlijnen opgesteld voor haar

organisaties, bedrijfsleven en wetenschap. Hierbij beoogt VFI de

leden. De sector wordt hierdoor transparanter en instellingen worden

maatschappelijke betekenis van de goededoelensector zo goed mogelijk

onderling beter vergelijkbaar. Hiermee legt VFI een stevige basis voor

zichtbaar te maken. Belangrijke onderwerpen waarvoor VFI zich

publieksvertrouwen. Zo heeft VFI de Code Goed Bestuur laten opstellen

inzet zijn: verbetering van fiscale positie van goede doelen, optimale

door de commissie Wijffels, deze is geĂŻntegreerd in het CBF-keurmerk.

mogelijkheden voor fondsenwerving en betere afstemming met de

Daarnaast heeft VFI een adviesregeling voor directiesalarissen, een

overheid. VFI werkt nauw samen met de brancheorganisaties van onder

richtlijn voor het beheer van financiĂŤle reserves, een aanpak voor maat-

meer de vermogensfondsen en de kerken onder de paraplu van SBF,

schappelijk verantwoord ondernemen en een handreiking verantwoord

de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

vermogensbeheer.

MISSIE

VFI brancheorganisatie van goede doelen helpt goede doelen bij het verbeteren van de samenleving.


Dienstverlening: professionaliteit en efficiëntie Inkoop

Civil Society Congres

VFI ondersteunt leden bij hun bedrijfsvoering door gezamenlijke inkoop

VFI is mede-organisator van het belangrijkste netwerkevenement voor

van diensten en producten op allerlei terreinen, zoals post, energie, call

bestuurders, directeuren, toezichthouders en medewerkers van civil

centers, drukwerk, sms-donaties, personeelsdiensten en afwikkeling van

society-organisaties, zoals goede doelen, vermogensfondsen en op fond-

nalatenschappen. Resultaat voor de leden: aanzienlijk financieel voordeel,

senwerving gerichte non-profits.

tijdsbesparing en kennis. Bureau Nalatenschappen

Publieksinformatie

Omdat de afwikkeling van nalatenschappen steeds complexer wordt, heeft

Op www.vfi.nl is actuele informatie te vinden over de goededoelensector,

VFI voor haar leden een eigen afwikkelingsbureau in huis. Een goed doel

VFI en haar leden. VFI-leden kunnen hier gratis hun vacatures plaatsen.

kan de begeleiding en controle van de werkzaamheden van de notarissen en executeurs overdragen aan Bureau Nalatenschappen.

Vereniging als netwerk en kenniscentrum VFI organiseert regelmatig bijeenkomsten en workshops over actuele onderwerpen op diverse terreinen, zoals financiële, juridische en sociale zaken, p&o, interne organisatie en communicatie. VFI heeft een leden-

Socutera Via Socutera biedt VFI goede doelen goedkope zendtijd aan bij de publieke omroep. Socutera draagt bij aan de zichtbaarheid van goede doelen. Goede Doelen Rapport De belangrijkste resultaten van het jaarlijkse sectoronderzoek staan in het Goede Doelen Rapport dat wordt verstrekt aan alle relaties van VFI.

net waarop leden een schat aan relevante informatie aantreffen. Ook via

Goede Doelen Gids en www.goededoelen.nl

gerichte e-mailberichten en nieuwsbrieven houdt VFI haar leden op de

De Goede Doelen Gids is hét standaardwerk over de sector, waarin kern-

hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

gegevens te vinden zijn van ruim honderd goede doelen. De gids is gratis

Onderzoek VFI onderzoekt jaarlijks een groot aantal kengetallen van de sector. Leden

verkrijgbaar via notarissen en belastingadviseurs. Op www.goededoelen.nl zijn alle CBF-gekeurde goede doelen te vinden.

ontvangen een benchmark waarin ze hun eigen resultaten afgezet zien tegen

Campagne Nalaten

die van andere goede doelen, wat interessante stuurinformatie oplevert.

Campagne Nalaten is een landelijke publiekscampagne waarin goede doe-

Samen met de Erasmus Universiteit onderzoekt VFI de mogelijkheden om

len samenwerken om mensen te stimuleren een goed doel op te nemen in

de impact van goede doelen op de maatschappij in kaart te brengen.

hun testament.

De rode draad in het werk van VFI is het stimuleren van samenwerking en afstemming tussen de leden.


gezamenlijk belang

VFI brancheorganisatie van goede doelen telt ruim 120 leden. Alle leden van VFI zijn in Nederland gevestigde goede doelen in bezit van het keurmerk, certificaat of de verklaring van geen bezwaar van het CBF. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim 75% van de eigen fondsenwerving van de sector. De leden van VFI zijn op allerlei terreinen actief. Van welzijn en gezondheid tot internationale hulp, van cultuur en natuur tot dierenbelangen.

VFI brancheorganisatie van goede doelen, James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam, tel. 020 - 422 99 77, fax 020 - 422 99 79, www.vfi.nl, info@vfi.nl

VFI Algemene brochure  

VFI, brancheorganisatie van goede doelen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you