Page 1

noticed, everything else is academic. William Bernbach // reation of meaning. Derrick de Kerchhove // The right name cil trobar-la, como fà cil despreciar-la. Lluís Bassat // Und s the sea. You've spent your money but you never ge hreats. Northrop Frye // To advertisers: Do not compete w urself? David Ogilvy // Thinking with the eyes. Quentin Newar thur Kelmenson // If a design doesn’t feel good in your hea g in the final analysis should be news. If it is not news he greatest dangers of advertising is not that of mislea sh a favorable and well-defined brand personality with a comic approach today and a scientist in a white jac lity. Morris Hite // A good design can overpass the trend vertising is based on the old observation that every m Feather // I honestly believe that advertising is the most small thing has been made large by the right kind of eties I have just reminded you of. Michael Schudson // Wh but people's dreams and wishes for whom the produ ow what they want until it is shown to them. Steve Jobs /


Hi havia un cec assegut a París amb una gorra als peus i un tros de fusta escrit amb un guix blanc: “Si us plau, ajudeu-me sóc cec”. Un publicista de l’àrea creativa que passava per davant seu, es va parar i va veure unes poques monedes a la gorra. Sense demanar-li permís, va agafar el cartell, el va capgirar, va agafar el guix, va escriure un nou anunci i va tornar a col·locar el tros de fusta als peus del cec. Al caure la tarda, el publicista va tornar a passar per davant del cec que demanava caritat. La gorra ara estava plena de bitllets i monedes. El cec va reconèixer les petjades del publicista i li va preguntar si havia estat ell qui havia reescrit el cartell, sobretot volent saber què hi havia escrit. El publicista va respondre: “Res que no estigui d’acord amb el seu anunci, però amb altres paraules” i, amb un somriure, va continuar el seu camí. El cec mai va saber què hi havia escrit, però el seu cartell deia: “Avui és primavera a París i no puc veure-la!” Sempre és bo canviar d’estratègia quan no passa res.

DISSENY | PUBLICITAT | WEB Creativitat_ Posicionament, direcció d’art i copywriting aplicats a la imatge d’empresa. Desenvolupament d’estratègies de disseny i imatge corporativa_ publicitat, promoció, web, nous mitjans. Consultoria i producció_ Assessorament en mitjans i gestió de la producció fins al producte acabat.


Había un ciego sentado en París con una gorra a sus pies y un pedazo de madera escrito con una tiza blanca: “por favor, ayúdenme soy ciego”. Un publicista del área creativa que pasaba frente a él, paró y vio unas pocas monedas en la gorra. Sin pedir permiso, cogió el letrero, le dio la vuelta, tomó la tiza, escribió otro anuncio y volvió a colocar el pedazo de madera a los pies del ciego. Al caer la tarde, el publicista volvió a pasar frente el ciego que pedía limosna. Su gorra ahora estaba llena de notas y monedas. El ciego reconoció las pisadas del publicista y le preguntó si había sido él quien reescribiera el letrero, sobre todo queriendo saber qué había escrito en él. El publicista respondió: “nada que no esté de acuerdo con su anuncio, pero con otras palabras” y, sonriendo, continuó su camino. El ciego nunca supo lo que había escrito, pero su letrero decía: “hoy es primavera en París y no puedo verla!” Siempre es bueno cambiar de estrategia cuando nada sucede.

DISEÑO | PUBLICIDAD | WEB Creatividad_ Posicionamiento, dirección de arte y copywriting aplicados a la imagen de empresa. Desarrollo de estrategias de diseño e imagen corporativa_ publicidad, promoción, web, nuevos medios. Consultoría y producción_ Asesoramiento en medios y gestión de la producción hasta producto acabado.


Once upon a time, ther e was a blind man sitting in Paris with a cap at his feet and a piece of cardboard with the words "I am a blind man, please help me" written in white chalk. An advertising man from the creative department walking by him, stopped and saw just a few coins on his cap. Without permission, the man took the cardboard, turned it over, rewrote the advert with the chalk and returned the cardboard to the feet of the blind man. At sunset, the adver tising man found himself back where the blind beggar was sitting . His cap was now full of paper notes and coins. The blind man recognized the advertising mans' footsteps and asked him if he was the one who had changed the writtings on the post, mainly he wanted to know what he wrote on the cardboard. The advertising man answered: “something agreeing with your ad, but with different words” and, smiling, kept on his way. The blind man never knew what was written on the cardboard, but it read “today it’s spring in Paris and I cannot see it!” It is always good to change the strategy when things stay the same.

DESIGN | ADVERTISING | WEBSITES Creativity_ Positioning, art direction and copywriting applied to corporate image. Strategies of design and corporate image_ advertising, promotion, internet, new media. Consultory and producction_ Media and production management until the finished product.


Imatge per a l’exposició “Generación Z” per a la Santa, nou espai de creació i experimentació de BCN.


08 09


10 11


12 13


14 15


16 17


18 19


20 21


22 23


24

25

Foto_Xavier Padr贸s


26 27


Foto_Albajar + Altarriba

Foto_Jaume Cossialls


Foto_Michael Wolf

Foto_Floria Sigismondi

www.bacfestival.com

28

29

Foto_Li Wei

Foto_Verne


30 31


Foto_Xavier Padr贸s


32 33


34 35


CRISTIANS HOMOSEXUALS

36 37


38 39


40 41


42 43


44 45


46 47


Foto_J. Miralles


48 49


50 51


52 53


54 55


56 57


58 59


60 61


62 63


64 65


66 67


68 69


UOC, LA UNIVERSITAT EN LÍNIA


(1) Plataforma de projectes d’art Plataforma de proyectos de arte Platform for projects of art

(2) Serveis per al comerç urbà Servicios para el comercio urbano Services for shopping centres

(3) Consultoria d’empresa i formació Consultoría de empresa y formación Business consultants and coaching

(4) Festival Barcelona Art Contemporani Festival Barcelona Arte Contemporáneo Barcelona Festival of Contemporary Art

(5) Restaurant japonès Restaurante japonés Japanese restaurant

(6) Companyia aèria de les Illes Maldives Compañía aérea de las Islas Maldivas Airline from Maldives Islands

(7) Indentificació d’aliments d’Egipte Identificación de alimentos de Egipto Egyptian food branding

(8) Club d’expansió empresarial Club de expansión empresarial Club of business expansion

(9) Productora audiovisual Productora audiovisual Audiovisual producer


(10) Tallers d’art de Ciutat Vella, Barcelona Talleres de arte de Ciutat Vella, Barcelona Art workshops in Old City of Barcelona

(11) Material sanitari per a hospitals Material sanitario para hospitales Health products for hospitals

(12) Serveis de retoc fotogràfic Servicios de retoque fotográfico Services for image retouching

(13) Cadena de tendes de fotografia Cadena de tiendas de fotografía Brand for photography shops

(14) Apartaments amb serveis a Barcelona Apartamentos con servicios en Barcelona Serviced apartments in Barcelona

(15) Pigments colorants Pigmentos colorantes Colour pigments

(16) Programa familiar d’Albergs de Catalunya Programa familiar de Albergues de Cataluña Family programme for Youth Hostels of Catalonia

(17) Productora audiovisual Productora audiovisual Audiovisual producer

(18) Vols i transport en helicòpter Vuelos y transporte en helicóptero Flights and transportation by helicopter 72 73


(19) Barri de la Ribera (Born, Barcelona) Barrio de la Ribera (Borne, Barcelona) Quarter of la Ribera (Born, Barcelona)

(20) Col·laboració Barcelona-Sarajevo Colaboración Barcelona-Sarajevo Collaboration Barcelona-Sarajevo

(21) Àrea comercial urbana de Tarragona Área comercial urbana de Tarragona Central shopping area of Tarragona

(22) Serveis TIC per a empreses Servicios TIC para empresas IT services for companies

(23) Marca col·legial Marca colegial Professional association brand

(24) Productes precuinats Productos precocinados Precooked food

(25) Col·lecció de llibres de textures Colección para libros de texturas Books Collection of patterns

(26) Revista cultural de l’Alt Empordà Revista cultural del Alt Empordà Cultural magazine for Alt Empordà

(27) Laboratori d’idees per a moda Laboratorio de ideas para moda Lab of fashion ideas


(28) Disseny de moda Diseño de moda Fashion design

(29) Portal de treball per a estudiants Portal de trabajo para estudiantes Job website for students

(30) Restaurant de cuina contemporània Restaurante de cocina contemporánea Restaurant of contemporary cooking

(31) Marca de la targeta turística de Tarragona Marca de la tarjeta turística de Tarragona Tourism brand for Tarragona card

(32) Biblioteca de Roses, Girona Biblioteca de Roses, Girona Library of Roses, Girona

(33) Marca per al foment del comerç urbà Marca pera el fomento del comercio urbano Brand promoting the city shopping

(34) Comerç exterior d’Egipte Comercio exterior de Egipto Egptyan foreign trade

(35) Assessoria en gastronomia Asesoria en gastronomía Gastronomy consultancy

(36) Marató de disseny Maratón de diseño Marathon of design 74 75


Pg. 09_ AJUNTAMENT DE BARCELONA Cartell Grec 99. Festival d’Estiu de Barcelona Cartel Grec 99. Festival de Verano de Barcelona Poster for Grec 99. Summer Festival in Barcelona

Pg. 10

Pg. 10

Pg. 10_ AJUNTAMENT DE BARCELONA Campanya cooperació Barcelona-Sarajevo Campaña cooperación Barcelona-Sarajevo Cooperation campaign Barcelona-Sarajevo

Pg. 09

Pg. 10_ AJUNTAMENT DE BARCELONA Promoció del barri de la Ribera (Born) Promoción del barrio de la Ribera (Borne) Promotion for la Ribera district (Born)

Pg. 11_ FOCUS Cartell de l’obra L’hèroe de Santiago Rusiñol Cartel de la obra El héroe de Santiago Rusiñol Poster for the play The heroe from Santiago Rusiñol

Pg. 13

Pg. 12

Pg. 13_ ROTARY CLUB Homenatge al restaurant El Bulli Homenaje al restaurante El Bulli Homage to the restaurant El Bulli

Pg. 11

Pg. 12_ FAD Imatge per a l’exposició de ARQ IN FAD Imagen para la exposición de ARQ IN FAD Image for the exhibition of ARQ IN FAD

Pg. 13_ TURISME DE CATALUNYA Material gràfic per l’estand de Catalunya a FITUR Material gráfico para el estand de Cataluña en FITUR Graphic material for Catalan stand in FITUR

Pg. 13

Pg. 14

Pg. 14

Pg.15

Pg. 16

Pg. 14_ GENERALITAT DE CATALUNYA Catàleg institucional del departament d’indústria Catalogo institucional del departamento de industria Corporate catalogue for deparment of industry

Pg. 14

Pg. 14_ TURISME DE CATALUNYA Material gràfic per a jornades professionals Material gráfico para las jornadas profesionales Graphic material for professional meeting

Pg. 14_ GENERALITAT DE CATALUNYA_COPCA Programa de missions empresarials al món Programa de misiones empresariales en el mundo International programme for export promotion Pg. 15_ GENERALITAT DE CATALUNYA_COPCA Imatge de la Setmana de la Internacionalització Imagen de la Semana de la internacionalización Image for the worldwide week business exhibition Pg. 16_ COMERÇ DE CATALUNYA Marca per al comerç urbà a Catalunya Marca para el comercio urbano en Cataluña Branding for a shopping campaign in Catalonia


Pg. 17_ GENERALITAT DE CATALUNYA_COPCA Anunci per a la comunitat online L’Anella Anuncio para la comunidad online L’Anella Advert for online community L’Anella

Pg. 18

Pg. 17

Pg. 18_ A FAD Disseny per a exposició d’obres seleccionades Diseño para exposición de obras seleccionadas Design for the exhibition of a selection of works

Pg. 17

Pg. 17_ GENERALITAT DE CATALUNYA_COPCA Imatge gràfica de la jornada de e-comerç Imagen gráfica de la jornada de e-comercio Graphic image for the meeting of e-commerce

Pg. 19_ CCCB Comunicació per a “La Ciutat de les Paraules” Comunicación para “La Ciudad de las Palabras” Communication for “The City of Words”

Pg. 21

Pg. 20

Pg. 21_ AJUNTAMENT D’IGUALADA Campanya de publicitat de reciclatge Campaña de publicidad de reciclaje Advertising campaign for recycling

Pg. 19

Pg. 20_ AJUNTAMENT D’IGUALADA Campanya institucional de caràcter ciutadà Campaña institucional de carácter ciudadano Institutional advertising campaign targeted to citizens

Pg. 22-25_ A FAD. TALLERS OBERTS Campanya per visitar els tallers d’artistes Campaña para visitar los talleres de artistas Campaign for visiting the artists’ workshops

Pg. 23

Pg. 25

Pg. 27

Pg. 29

Pg. 29

Pg. 28-29_ BAC! Imatge del festival Barcelona Art Contemporani Imagen del festival Barcelona Arte Contemporáneo Image for the Barcelona Contemporary Art

Pg. 29

Pg. 26-27_ ORFEBRES FAD Imatge i comunicació dels premis Enjoia’t Imagen y comunicación de los premios Enjoia’t Image and communication for the awards Enjoia’t


Pg. 28-29_ BAC! Imatge del festival Barcelona Art Contemporani Imagen del festival Barcelona Arte Contemporáneo Image for the Barcelona Contemporary Art

Pg. 32

Pg. 30 | 31

Pg. 32-33_ LINGUAMON Campanya per l’Any Internacional de les Llengües Campaña para el Año Internacional de las Lenguas Campaign for the International Year of Languages

Pg. 29

Pg. 30-31_ AJUNTAMENT DE TARRAGONA Campanya de publicitat per a la targeta turística Campaña de publicidad para la tarjeta turística Advertising campaign for the new tourist card

Pg. 34_ AJUNTAMENT DE TERRASSA Campanya per a la promoció del comerç urbà Campaña para la promoción del comercio urbano Shopping campaign for the city

Pg. 35

Pg. 34

Pg. 36-37_ ACGIL Material gràfic per a les accions de debat Material gráfico para las acciones de dabate Graphic material for the debate meetings

Pg. 33

Pg. 35_ AJUNTAMENT DE TARRAGONA Campanya per a la promoció del comerç urbà Campaña para la promoción del comercio urbano Shopping campaign for the city

Pg. 38-39_ FORUM BARCELONA 2004 Comunicació institucional i material gràfic Comunicación institucional y material gráfico Institutional communication and graphic material

Pg. 37

Pg. 37

Pg. 38 | 39

Pg. 41

Pg. 41

Pg. 41_ SWATCH Campanya de nadal a aparadors Campaña de navidad en escaparates Christmas campaign in shop windows

Pg. 40

Pg. 40_ ART CREATIVE FOOTWEAR Idees i disseny per a l’Art Lab Ideas y diseño para el Art Lab Ideas and designs for Art Lab

Pg. 41_ EMO Pòsters per a les noves col·leccions de moda Posters para las nuevas colecciones de moda Posters for the new fashion collections


Pg. 42_ MICHELIN Imatge i comissariat de l’exposició 101 Bibendum Imagen y comisariado de la exposición 101 Bibendum Image and curated art for exhibition 101 Bibendum

Pg. 44

Pg. 43

Pg. 44-45_ MARC MARTÍ Comunicació corporativa per a publicitat exterior Comunicación corporativa para publicidad exterior Corporate communication for outdoor advertising

Pg. 42

Pg. 43_ MICHELIN Catàleg oficial de la col·lecció privada d’art Catálogo oficial de la colección privada de arte Official catalogue for the private collection of art

Pg. 46-47_ 24x24 IDEP DESIGN NON STOP Idea i comunicació de la marató de disseny Idea y comunicación de la maratón de diseño Idea and communication for the marathon of design

Pg. 48 | 49

Pg. 46 | 47

Pg. 50_ MVK MALDIVES Imatge corporativa per a serveis turístics Imagen corporativa para servicios turísticos Corporate image for touristic services

Pg. 45

Pg. 48-49_ AJUNTAMENT DE ROSES Marca i imatge corporativa de la biblioteca Marca e imagen corporativa de la biblioteca Logo and corporate image for the library

Pg. 51_ JORGC Logo i imatge corporativa del col·legi professional Logo e imagen corporativa del colegio profesional Corporate image for the professional association

Pg. 50

Pg. 51

Pg. 52

Pg. 54

Pg. 55

Pg. 54_ FAD Memòria anual d’activitats Memoria anual de actividades Annual report of activities

Pg. 53

Pg. 52-53_ PROMOPRESS Comunicació per a la llibreria del disseny Comunicación para la libreria del diseño Communication for the design bookshop

Pg. 55_ FAD Disseny gràfic de la revista cultural Diseño gráfico de la revista cultural Graphic design of the cultural magazine


Pg. 56_ INOFIX Disseny del catàleg anual de productes Diseño del catálogo anual de productos Design for the annual catalogue of products

Pg. 56

Pg. 56

Pg. 56_ ANAGRAMA Imatge i desenvolupament de la web corporativa Imagen y desarrollo de la web corporativa Image and programming for the corporate website

Pg. 56

Pg. 56_ GOODYEAR Campanya de publicitat per a nous productes Campaña de publicidad para nuevos productos Advertising campaign for new products

Pg. 56_ RBA/NATIONAL GEOGRAPHIC Disseny gràfic del material promocional Diseño gráfico del material promocionol Graphic design for the promotional material

Pg. 57

Pg. 57

Pg. 57_ ARTISERVEI Material de presentació d’arts gràfiques Material de presentación de artes gráficas Corporate presentation for the print house

Pg. 56

Pg. 57_ FEYC RODAMIENTOS Campanya promocional de la marca Campaña promocional de la marca Promotional campaign for branding

Pg. 57_ SECIB Campanya de prevenció de salut Campaña de prevención de salud Campaign for health prevention

Pg. 57

Pg. 57

Pg. 58

Pg. 69

Pg. 60

Pg. 58_ FUNDACIÓ COMUNICACIÓ GRÀFICA Disseny de la línia editorial de la fundació Diseño de la línea editorial de la fundación Styling of the foundation books

Pg. 58

Pg. 57_ PLANETA DeAGOSTINI Disseny gràfic de la col·lecció editorial Diseño gráfico de la colección editorial Graphic design for the collectable edition

Pg. 59_ SALMONES EN BARCELONA Edició i disseny editorial del llibre d’artistes Edición y diseño editorial del libro de artistas Edition and graphic style for the artists’ book Pg. 60_ MUSEU DEL VI DE VILAFRANCA Disseny del CD obsequi de música modernista Diseño del CD obsequio de música modernista Design of the gift CD of modernist music


Pg. 61_ A FAD Disseny de la guia d’artistes de Ciutat Vella, BCN Diseño de la guía de artistas de Ciutat Vella, BCN Graphic design for the artists’ guide of old city, BCN

Pg. 63

Pg. 62

Pg. 63_ BACKSTAGE Mailing de nadal per a la productora de TV Mailing de navidad para la productora de TV Christmas mailing for the TV producer

Pg. 61

Pg. 62_ MEGABYTE Anunci corporatiu de les tendes d’informàtica Anuncio corporativo de las tiendas de informática Corporate advert for the computer shops

Pg. 64_ TURISME JUVENIL DE CATALUNYA Disseny del programa escolar dels albergs Diseño del programa escolar de los albergues Graphic design for the schools hostels programme

Pg. 66

Pg. 65

Pg. 66_ EGYPTIAN COMMERCIAL SERVICE Identitat corporativa i comunicació de marca Identidad corporativa y comunicación de marca Corporate identity and branding communication

Pg. 64

Pg. 65_ AVUI Campanya TV per a promoció del diari Campaña TV para promoción del diario TV campaign for the newspaper promotion

Pg. 67_ LLAMBÍ Comunicació de la marca de persianes Comunicació de la marca de persianas Communication of the brand of blinds

Pg. 67

Pg. 67

Pg. 68

Pg. 69

Pg. 70

Pg. 68_ LA SANTA Imatge exposició col·lectiva d’art Imagen exposición colectiva de arte Image for the collective exhibition of art

Pg. 69

Pg. 67_ LLAMBÍ SINGULAR Marca i identitat de l’àrea de disseny especial Marca e identidad del área de diseño especial Brand and identity for the special design area

Pg. 69_ GUSTAVO GILI Disseny editorial de col·lecció de semiòtica Diseño editorial de colección de semiótica Design for the book collection of semiotics Pg. 70_ UOC UNIV. OBERTA DE CATALUNYA Comunicació corporativa de la universitat Comunicación corporativa de la universidad Corporate comunication for the university


76 77


A1 ACCOMMODATION BARCELONA | A-FAD I ACC1Ó | ACGIL | ACP ELOQUENCE I ASSOCIACIÓ DE FOTÒGRAFS PROFESSIONALS | AJUNTAMENT DE BARCELONA I AJUNTAMENT D'IGUALADA I AJUNTAMENT DE L’ESCALA | AJUNTAMENT DE ROSES I AJUNTAMENT DE TARRAGONA I ANAGRAMA EDITORIAL I ANTARES | AR ADVOCATS | ART FOOTWEAR | ARTISERVEI | ARTYPLAN | AVANTGARDE | AVUI | BACKSTAGE | ASESORES SAN JOSÉ | ASESORÍA VEGA | BANC SABADELLATLANTICO | BARCELONA ARTE CONTEMPORÁNEO BAC! I BARCELONA GLÒRIES I BARCELONA TELEVISIÓ I BIBLIOTECA DE ROSES | BIS DIXIT | BLUES BROTHERS 2000 I BYPASS PRODUCTIONS I CABLE i TELEVISIÓ DE CATALUNYA I CARNAVAL DE ROSES I CASAL SANTA EULÀLIA I CARMENCHU BUGANZA | CASANOVA FOTO I CCCB I CENTRO MÉDICO TEKNON | CESPA | CIRSA I CLÍNICA ODONTOLÒGICA UNIVERSITÀRIA I COISSA I COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS ORFEBRES RELLOTGERS i GEMMÒLEGS DE CATALUNYA I COMERÇ TERRASSA CENTRE I COMERCIAL LLUCH | COMPUTER 2000 I CONSODATA I CONSULTORS | COPCA I COPISA I COREL MAGAZINE I CRESCENDO GLOBE I CRESSER | DAVID CARDELÚS I DEQUIKE I DIAMANTE I DIMESA | DIPUTACIO DE BARCELONA | DISTRICTE 11 SARAJEVO I DUNLOP I EADA I ECOCAT I EGYPTIAN COMMERCIAL SERVICE | EGYPTIAN FOOD COUNCIL | EL BULLI | EMO DISSENY I EQUIP TATJER I ESSA PUNT | FABRICA VISUAL | FAD I FARMACÈUTICS MUNDI I FESTIVAL GREC I FEYC RODAMIENTOS I FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | FÒRUM BARCELONA 2004 I FRIGO CARTE D’OR I FULDA I FUNDACIÓ COMUNICACIÓ GRÀFICA | FUNDACIÓ VIURE EL MEDITERRANI | FUNDACIÓ VILA CASAS | FUNDACIÓN JORGE MOYANO | GABINET URIBE | GENERALITAT DE CATALUNYA (PRESIDÈNCIA, MEDI AMBIENT, INDÚSTRIA) I GIST BROCADES I GOODYEAR I GRÀFIQUES IBÈRIA | GRAMAR | GRAN VIA BUSINESS CENTER I GRATACÓS I GRUPO BdeB | GUSTAVO GILI | HAPPY CRAK I HERMES EDITORIAL I HÖRMANN I HEWLETT-PACKARD | ICUB INSTITUT DE CULTURA | IMAGE COLLECTION I IMAGINA COMUNICACIÓ | IMAGO I IMPRESSIÓ VISUAL | IMPULS PRODUCCIONES | INDEX BOOK I INFOGROUP I INOFIX I LA PEDRERA I LA RIBERA I LA SANTA I LA VIA T I LANJARON | LINAIRS | LINGUAMON CASA DE LES LLENGÜES | LLAMBÍ I LUCKY STRIKE I LUPODESIGN | MARC MARTÍ | MARCOM I MATRÍCULAS EUROPEAS | MC2 DECORACIÓ | MEDIAEDGE CIA | MEGABYTE COMPUSTORES I MEGATRAINING I MICHELIN PATRIMONIO DE ARTE I MICROPRODUCCIONS I MUSEU DEL VI DE VILAFRANCA | MÚSICA VIVA I MVK MALDIVES I NM SUITES I NOVA ERA | NSK | NUBIOLA I ORFEBRES FAD I ORO VIVO I PIRELLI I PIXEL i DIXEL I PLANETA DeAGOSTINI | PLUSMARCA | PRESSING | PRO COMMERCE | PROMOPRESS | RBA NATIONAL GEOGRAPHIC | REGATA DE GRANDES VELEROS ISTA 2004 I ROTOVISION I SA COVA I SALT IDIOMES I SAMANTHA B. I SALVAT LABORATORIOS I SAVIA | SEAE | SECIB | SEIAK I SENSILIS I SHIBUI | SON4 | SPERT | SI US PLAU | SOL DE NIT I SONY I STAFF SYSTEM | STUDENT AND WORK | SYL | TELETECH I TORRASPAPEL | TALLERS OBERTS | TRAMVIA METROPOLITÀ | TURISME DE CATALUNYA | TURISME DE TARRAGONA | TURISME JUVENIL DE CATALUNYA | ULLED ASOCIADOS | UOC UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA | WASP | XIRINGUITO 2002...


Un llarg equip d’amics a qui agraïm la seva tasca i aportació, des de cadascuna de les seves experiències. Moltes gràcies a tots. ZONA Un largo equipo de amigos a quienes agradecemos su trabajo y aportación, desde cada una de sus experiencias. Muchas gracias a todos. ZONA An extense team of friends to whom we are grateful for their work and contribution from each one of their experiences. Thank you very much. ZONA


ZONA - Estudi de creació per a la comunicació corporativa. Tractem el domini de conceptes, imatges i paraules al servei de la comunicació corporativa. Construïm missatges amb l’objectiu de persuadir i convèncer al destinatari. Missatges dirigits tant a la intel·ligència com a la fantasia del públic. Missatges que facin del producte o servei que ofereixen alguna cosa que passi de ser “interessant” a “necessària”. Quedem i ho parlem? ……………………… ZONA - Estudio de creación para la comunicación corporativa. Tratamos el dominio de conceptos, imágenes y palabras al servicio de la comunicación corporativa. Construimos mensajes con el objetivo de persuadir y convencer al destinatario. Mensajes dirigidos tanto a la inteligencia como a la fantasía del público. Mensajes que hagan que el producto o servicio pase de ser “interesante” a “necesario”. Nos vemos y lo hablamos? ……………………… ZONA - Creative studio of corporate communication. Working within concepts, images and words to support the corporate objective. Building messages of persuasion and convincing the target market, messages addressing the intelligence as well as the fantasy of the audience. Messages that makes the product or service feel “interesting” and ultimately become “necessary”. Let’s talk about it.

Gran Via 646, 5è. 3a. 08007 Barcelona www.zonacomunicacio.com T. +34 934 123 567 | info@zonacomunicacio.com Jacint Lluch_ jlluch@zonacomunicacio.com Juan Cardosa_ cardosa@zonacomunicacio.com Mercè Rocadembosc_ estudi@zonacomunicacio.com Conxita Márquez_ conxita@zonacomunicacio.com © zona, Barcelona 1993-2009


Zona book  

Selecció de projectes editorials