Page 1

เด็กหญิงพรรณปพร สมรส ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 เลขที่ 37 เครือข่ าย ส่ วนบุคคล หรือ แพน (Personal area network) : PAN) PAN PAN คือ "ระบบการติดต่อสื่ อสารไร้สายส่ วนบุคคล" ย่อมาจาก Personal Area Network หรื อ เรี ยกว่า BluetoothPersonal Area Network (PAN)คือเทคโนโลยีการเข้าถึงไร้สายในพื้นที่เฉพาะส่ วน บุคคล โดยมีระยะทางไม่เกิน 1 เมตร และมีอตั ราการรับส่ งข้อมูลความเร็ วสูงมาก (สูงถึง 480 Mbps) ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้กนั แพร หลาย ก็เช่น• Ultra Wide Band (UWB) ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.3a• Bluetooth ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.1• Zigbee ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 เทคโนโลยีเหล่านี้ ใช้ สำาหรับการติดต่อสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(peripherals) ให้สามารถรับส่ งข้อมูล ถึงกันได้ และยังใช้สาำ หรับการรับส่ งสัญญาณวิดีโอที่มีความละเอียดภาพสูง (high-definition video signal) ได้ดว้ ย Personal Area Network (PAN)ช่วยให้เราสามารถจัดการข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆที่ เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างหลากหลายคิดค้นโดยนักวิจยั ของ MIT รวมกับ IBM โดยจะสร้างกระแสไฟฟ้ า แรงต่าำ (ระดับพิโคแอมป ) ออกไปตามผิวหนังโดยเครื่ องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ ของร่ างกายสามารถ รับสัญญาณได้ เทคโนโลยีน้ ี จะเหมาะกับการใช้งานทางการแพทย์ เพราะอุปกรณ์ โดยมากจะมีการติด ตั้งตามลำาตัวมนุษย์พฒั นาโดย Bluetooth Special Interest Group (http://www.bluetooth.com/) เริ่ มก่อ ตั้งในปี 1998 ด้วยความร่ วมมือกันระหว่าง Ericsson, IBM, Intel, Nokia และ Toshiba ซึ่ง Bluetooth (บ ลูทูธ) การสื่ อสารระยะสั้น (Short-range Transmission) ที่ติดต่อสื่ อสารแบบดิจิตอล โดยสามารถส่ ง และติดต่อข้อมูลแบบ Voice และ Data ระหว่างอุปกรณ์ที่เป็ นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือต่างๆ (PC, Laptop, PDA, Mobile phone ฯลฯ) โดยการติดต่อสื่ อสารสามารถทำาได้ท้ งั แบบ point-to-point และ Multi-point ข้อดี-ข้อเสี ยของ Personal Area Network (PAN)ข้อดีคือ 1. สะดวกต่อการใช้งาน 2. สามารถรับส่ งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว 3. มีการรับรองเครื อข่าย 4. สามารถนำาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ร่วมกัน ได้ขอ้ เสี ย คือ 1. สื่ อสารได้ไม่เกิน 1 เมตร 2. การส่ งข้อมูลอาจเกิดข้อผิดพลาดได้3. ติดไวรัสได้ง่าย 4. ราคาแพงประโยชน์และการนำามาประยุกต์ใช้จากการที่กลุ่มของเราได้ศึกษาเกี่ยวกับ Personal Area Network (PAN) กลุ่มของเราได้รวบรวมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ จะประดิษฐ์ แว่นตาที่สามารถส่ งสัญญาณผ่านเครื อข่ายได้อย่างรวดเร็ ว โดยการประมวลภาพจากสิ่ งที่เห็น แล้ว แปลงเป็ นคลื่นสัญญาณส่ งผ่านข้อมูลไปยังเครื่ องรับข้อมูลกลาง แล้วเครื่ องรับข้อมูลกลางก็จดั ส่ งข้อมูล ไปยังเครื่ องรับตัวอื่นๆด้วย เครื อข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลบลูทูธ (PAN) เป็ นเทคโนโลยีหนึ่งที่ทาำ ให้คุณสามารถสร้างเครื อข่าย อีเทอร์


เน็ต ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์แบบ พกพาต่างๆ คุณสามารถเชื่อมต่อกับชนิดของอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธซึ่งใช้กบั PAN ได้ดงั ต่อไปนี้ อุปกรณ์สาำ หรับผูใ้ ช้เครื อข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล (PANU) อุปกรณ์ที่ให้บริ การในเครื อข่ายเฉพาะกิจแบบ กลุ่ม (GN) หรื ออุปกรณ์ในจุดเข้าใช้งานเครื อข่าย(NAP)ต่อไปนี้ เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำางาน ของอุปกรณ์แต่ละชนิดดังกล่าว •อุปกรณ์ PANU การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ PANU ที่รองรับบลูทูธจะสร้าง เครื อข่ายเฉพาะกิจ ซึ่ง ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณและอุปกรณ์ดงั กล่าว •อุปกรณ์ GN การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GN ที่รองรับบลูทูธจะสร้างเครื อข่ายเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ของคุณ อุปกรณ์ GN ดังกล่าว และอุปกรณ์ PANU ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GN เดียวกัน •อุปกรณ์ NAP การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ NAP ที่รองรับบลูทูธจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ของคุณกับ เครื อข่าย ที่ใหญ่กว่า เช่น เครื อข่ายภายในบ้าน เครื อข่ายภายในบริ ษทั หรื อ อินเทอร์เน็ตหมายเหตุโทรศัพท์มือถือและเครื่ องช่วยงานส่ วนบุคคลแบบดิจิทลั (PDA) บางเครื่ อง สามารถใช้งานได้เฉพาะกับเครื อข่ายการเรี ยกผ่านสายโทรศัพท์ บางเครื่ องใช้ได้เฉพาะกับเครื อข่าย PAN และบางเครื่ องสามารถใช้ได้กบั บริ การทั้งสองแบบ เมื่อต้องการค้นหาว่าอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ ของคุณจะสามารถใช้งานได้กบั บริ การใด ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับอุปกรณ์

เครือข่ายส่วนบุคคล  

เครือข่ายส่วนบุคคลเป็นเครือข่ายที่ไช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you