Page 1


Edmodo คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีระบบรักษาความ ปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสาร ทางานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด

เป้าหมายสาคัญของ Edmodo คือ การใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการ นักเรียนทุกคนได้

นักศึกษาจะเริ่มต้นใช้ Edmodo ได้อย่างไร ก่อนที่นักศึกษาจะสร้างบัญชี Edmodo นั้นนักศึกษาจะต้องมีรหัสที่เรียกว่า Group Code ซึ่งเป็นเลข 6 หลัก จากคุณครู เมื่อนักศึกษามีรหัสดังกล่าวแล้ว จะสามารถเข้าเว็บ Edmodo.com ได้ และคลิกปุ่ม I’m student จากนี้นักศึกษาจะสามารถป้อนรหัส Group Code ที่ครูกาหนดให้ แล้วกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน แล้ว คลิกปุ่ม Sign up

Edmodo มีค่าใช้จ่ายหรือไม่? คาตอบคือ ไม่มีค่าใช้จ่าย แจกฟรีสาหรับ นักศึกษาครู และสถานศึกษา ถ้าอยากใช้ Edmodo จะศึกษาคู่มือได้จากที่ไหนบ้าง? • http://help.edmodo.com/ ซึ่งเป็นคู่มือสาหรับครูและนักศึกษา • http://help.edmodo.com/school-district/ สาหรับคู่มือของสถานศึกษา • http://www.kruthaionline.com


เราจะเริ่มต้นใช้ Edmodo อย่างไร? เปิดเว็บไซต์ Edmodo.com แล้วคลิกปุ่ม I’m Teacher เพื่อสร้างบัญชี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มให้ครบถ้วน เมื่อสร้างบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนาท่านไปยังหน้าหลักของ Edmodo สิ่ง แรกที่ต้องทาคือการสร้าง Group ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 1. การสมัคร เข้าไปที่ www.edmodo.com 2. การสมัครเข้าใช้งาน (ผู้สอน) คลิกที่ I’m teacher

3. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้


4. เข้าสู่หน้าจอหลัก และปรับแต่งโปรไฟล์ของตนเอง คลิกที่ Me มุมขวาบน

5. คลิกที่คาว่า Profile สามารถ อัพโหลด รูปภาพ ประวัติ การศึกษา และวิชาที่สอน เป็นต้น 5.1 การตั้งค่าการใช้งาน (Account) เมื่อเลือกที่เมนู Account จะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมาดดังนี้ • เมนู Settings คือ การตั้งค่าผู้ใช้งาน • เมนู Help คือ รายละเอียดความช่วยเหลือจากเว็บไซต์ • เมนู Report a Bug คือ ส่งรายงานความผิดพลาดของการใช้งานให้กับผู้พัฒนาเว็บไซต์ • เมนู Invite Teachers คือ การเชิญครูท่านอื่นๆเป็นครูผู้สอนร่วม • เมนู Logout คือ ออกจากระบบ


6. การเข้ากลุ่ม ให้คลิกที่คาว่า Group และ คลิก Join พร้อมกับกรอกรหัสเข้ากลุ่ม


7. การสร้างห้องเรียน คลิกที่ Group และ คลิก Create

8.

กรอกข้ อมูล ชื่อห้ องเรี ยน ช่วงชันปี ้ ที่สอน และ วิชาที่สอน


9.

ได้ รหัสเข้ าห้ องเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเข้ ามาเรี ยนได้

เอกสารedmodo โดยจีน  
เอกสารedmodo โดยจีน  

Workshop teaching of E-learning By social media EDMODO

Advertisement