Page 1

XX. évfolyam

Illyéses tanárok tiltakozása

4. oldalon

KÖVETKEZÔ

11. szám

2011. november

Nyitás után hamar csôd

LAPSZÁMUNK

ÁRA: 186 Ft

Ping-pong mindenkinek

9. oldalon

DECEMBER KÖZEPÉN JELENIK MEG!

23. oldalon

Mind en ol dalon helyi h és in írek form ációk !


Metróvas

Betonacél-feldolgozó és Kereskedelmi Kft. — Betonacél-értékesítés szálban — Betonacélvágás, hajlítás — Betonacélháló-értékesítés 111 7 B u d a p e s t , H u n y a d i J á n o s u . 1 6 2 . Te l . / f a x : 2 0 4 - 2 8 7 7 , 0 6 ( 3 0 ) 9 3 3 4 - 9 3 2

DAKO Kft.

BETON — — — —

Betoneladás Betonszivattyúzás Betonszállítás Betontermékek (járdalap, szegélykô stb.)

2040 Budaörs, Nádas u. 1. Tel./fax: 06 (23) 430-420 Tel.: 06 (30) 9414-714


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

M IN D E N „ E L A D Ó N A K ” K I K ELL ALAK ÍTANIA A T Á R SADALMI K ÍNÁLATÁT

em szeretném, hogy öncélúnak vagy erôltetettnek tûnjön ez a piaci összehasonlítgatás. De valahogy adja magát. Mert mi, választópolgárok, tényleg vevôk vagyunk valamilyen kínálatra, s a választott politikai portéká-

ket illetôen csak annyit, hogy Leipán Tibor képviselô ugyebár elhagyta a Fidesz-KDNP frakcióját. Mindennek következtében a frakció tagjai elhatározták, hogy az önkormányzat októberi ülésén kezdeményezik Leipán Tibor visszahívását valamennyi bizottsági tagságából. Mivel azonban a 15 fôs testületben a hét tagúra csökkent frakció önmagában már kevés a többséghez, az említett akarat véghezvitele csak a Jobbik képviselô aszszonyának a segítségével sikerült. Miként az is, hogy az immár független Leipán Tibor megüresedett helyeire kivétel nélkül a jobboldalról kerüljenek képviselôk. S ez itt a bökkenô. Merthogy a

ért a voksunkkal fizetünk. Megnézzük az árut kívül-belül, körbeforgatjuk. Lehet persze hirtelen támadt érzelem alapján is dönteni. Mégis, az életünkben fontos árucikkek megvásárlásáról többnyire nem pillanatnyi benyomás alapján határozunk. Tudom jól, hogy messze még az önkormányzati választás, csaknem három évünk van addig hátra. Viszont a két választás közötti idôszak arra való, hogy az eladó kialakítsa a kínálatát, a vevô pedig a saját megítélését a politikai piac felhozataláról. Mindkettô idôigényes folyamat. A bevezetôben elárultam, miért is jut eszembe mindez. Az elôzménye-

tavalyi önkormányzati választások eredményeként létrejöttek a testület akkori belsô arányai, s a bizottsági helyek elosztása azok alapján történt. Tehát az ott és abban a pillanatban érvényes erôviszonyok függvényében. Csakhogy Leipán függetlenné válásával a belsô arányok mára megváltoztak. S itt természetesen nem az adott képviselô világnézetérôl van szó – hiszen többször nyilatkozta, hogy ô ugyanúgy a jobboldali eszmerendszerhez kötôdik, mint korábban –, hanem kizárólag a testületi státuszáról. Mármost – fûzöm én tovább szubjektív okfejtésemet –, ha megváltoz-

N

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Sport

MEGÚJULTUNK MÁR NAPONTA FR ISSÜL A HONLAPUNK!

Hogyan vásárolunk a politikai piacon? A politikai piac is piac. Ilyesmire gondolok mostanában, elnézve, miként kelnek el az önkormányzatban bizottsági helyek és tanácsnoki pozíciók. Milyen ajánlatba illik ez bele? A vevônek mindenesetre módjában áll alaposan megfontolni a döntését.

Rendôrség

tak a belsô arányok (s ilyenformán a pártpolitikai erôviszonyok), akkor az lett volna az elegáns, hogy elôzetes egyeztetés nyomán dôljön el a megüresedett helyek sorsa. Ilyen egyeztetés azonban nem volt, ehelyett a szavazógép került mûködtetésre, ezúttal kölcsönzött alkatrésszel. Lényegében ugyanez történt mint nyáron, amikor öt tanácsnok lett megválasztva, s történetesen mind az öten jobboldali képviselôk. Igaz, akkor még Leipán Tibor is része volt a Fidesz-KDNP frakciónak. Ám ez nem változtat azon, hogy némely jobboldali képviselô immár annyi pozíciót birtokol (önkormányzati és felügyelô bizottsági tagságok, tanácsnoki rangok stb.), hogy felsorolásuk talán el sem fér a névjegyén. Nem mennék bele abba, vajon Leipán kiválása az addig többségi frakcióból egy szerencsétlen igazgatóválasztási ügy egyedi következménye, vagy csupán ebben öltött testet valamely szükségszerûség. A magam szubjektív módján úgy gondolom, az utóbbiról van szó. A tavalyi választási eredményektôl ugyanis ellépett már a társadalom, így a helyi, budaörsi közélet is. Nyilvánvaló, hogy manapság máshol húzódnak a politikai erôvonalak, mint tavaly. S ennek a körülménynek a természete olyan, mint a búvópataké: valahol, valamilyen módon egyszer csak felszínre bukkan. Ám nem errôl kívántam elsôsorban értekezni. Amiért megosztottam az olvasóval ezt a gondolatfüzért, az egyfajta következtetés. Ez pedig annak a folyamatnak a lényege, melynek során kialakul a politikai áruféleség imázsa. A többség és a hatalom birtokában természetesen nem kényszerû kötelezettség a konszenzusra törekvés. Csakhogy választásról választásra minden piaci szereplônek ki kell munkálnia a maga – lehetôleg a vevôk számára vonzó – társadalmi kínálatát.

Huszadik évében jár 2011-ben a Budaörsi Napló havi nyomtatott magazin, és azóta minden hónapban megjelentünk, egyetlen alkalommal se hagytuk Önöket helyi dolgokról szóló olvasnivaló nélkül. Reméljük, egy darabig ez még így is lesz. Az internetre 2005-ben léptünk ki. Most egy kisebb váltásra szántuk el magunkat. Kisebb, de számunkra mégis fontos, mert eddig a hangsúly a nyomtatott magazin értékesítésén volt, mostantól viszont megújult honlapunkkal (www.budaorsinaplo.hu) is szeretnénk tényezôvé válni a helyi médiapiacon. Reméljük, hogy magazinunk felfrissített külseje – ami így került összhangba az új formájú honlapunkkal – tetszik Önöknek. Célunk, hogy mind a lap, mind az on-line tartalom áttekinthetô legyen, és így könnyen megtalálják az érdekes és/vagy fontos cikkeket. Egyúttal szeretnénk „pályázatot hirdetni” fiatal – sôt, kevésbé fiatal – újságíróknak, vagy azoknak, akik tudósítók, publicisták, riporterek szeretnének lenni: ostromolják szerkesztôségünket írásaikkal! Ha megfelelnek a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének, mi lehozzuk ôket. Állást nem ígérhetünk, mert anyagilag nem engedhetjük meg magunknak, de a szakma elsajátításában, a tanulásban, referencia szerzésben segítünk.

ÍRÁSAIKAT, VÉLEMÉNYÜKET, AKÁR LAPUNKKAL, AKÁR BUDAÖRSSEL KAPCSOLATBAN IDE VÁRJUK: BNAPLO@T-ONLINE.HU ÜDVÖZLETTEL: ELLER ERZSÉBET SZERKESZTÔ

OPINIONIS

2011. NOVEMBER

3


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

MIÉRT NEM JÓ SZAKMAILAG AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYTERVEZET?

Tiltakoznak a tanárok az Illyésben Az elmúlt néhány héten a helyi közélet alighanem legfontosabb eseménye volt, hogy az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanárai az új köznevelési törvénytervezet ellen országos tiltakozó akcióba kezdtek. Az összegyûlt aláírásokkal a petíciót a tanárok küldöttsége szimpatizánsaik kíséretében 2011. november 3án az Országházban adták át. Ezt követôen készült interjúnk az egyik szervezôvel, Tollner Józseffel. Mikor és milyen formában jutottak hozzá a törvénytervezethez, és mik a fôbb aggályaik vele kapcsolatban? Milyen fórumon, módon beszélték meg? Múlt év decemberében hozták nyilvánosságra a koncepciót, 2011. október 11-én pedig a törvénytervezetet. A két idôpont között több tucat szakmai, érdekvédelmi szervezet fogalmazta meg kifogásait, és az oktatási államtitkárság által szervezett elôadásokon is sokan mondtuk el bíráló véleményünket. Ezek a szeánszok azonban nem voltak valódi egyeztetések, mert hatásukra a törvénytervezetben érdemi változtatás nem történt a sokat vitatott koncepcióhoz képest. Mi nevelôtestületi értekezleten beszéltünk elôször a törvénytervezetrôl, majd a tervezet több délutánon át tartó elemzése után jutottunk arra az elhatározásra, hogy felhívást teszünk közzé. Aggályainkat elsôsorban az államosítással, centralizálással, uniformizálással, autonómiacsökkentéssel kapcsolatban fogalmaztuk meg. Pontosan kik a tiltakozás kezdeményezôi, és miért gondolták, hogy Önöknek kell akcióba kezdeniük és nem vártak másokra? Az Illyésbôl 63 aláíróval indítottuk útjára a felhívást, ezt a nevelôtestület kb. 90 százalékán kívül az iskola egyéb dolgozóinak többsége is aláírta. Szigorúan szakmai anya-

4

2011. NOVEMBER

got tettünk közzé, ebbôl is, az aláírók számarányából is következik, hogy nem politikai támadást indítottunk, hanem a közoktatás egészéért aggódva fogalmaztuk meg felhívásunkat. Hogy miért kezdtük, miért mi kezdtük, azt pontosan nem tudom, de többünkben megfogalmazódott, hogy nem szabad feltartott kézzel várnunk. Amit csak tudunk, azt meg kell tennünk, és így emelt fôvel dolgozhatunk (dolgozhatunk?) tovább. Egyébként a beérkezett aláírásokkal jöttek az értünk aggódó levelek és a köszönömök is. Az ország pedagógusai közül most sokan nagyon büszkék ránk. Hány aláírás jött össze végül, és honnan? Megítélése szerint ez jelentôs támogatottság vagy többre számítottak? - Körülbelül 2700 aláírást kaptunk, egyénileg is sokan csatlakoztak, de volt 77 olyan iskola, amelyek közös lapon tantestületként támogattak bennünket. Felhívásunkkal, az aláírásokkal azt akartuk megmutatni, hogy nem igaz Hoffmann Rózsa államtitkár asszony úton-útfélen ismételgetett mondata, mely szerint a pedagógusok ujjongással, megértéssel fogadták a törvénytervezetet. Az aláíróknál sokkal többen értenek egyet velünk, de sok olyan telefont, e-mailt kaptunk, melyben közölték, hogy féltik az egzisztenciájukat, nem merik aláírni a petíciónkat. Volt olyan intézmény, amely például a 100 százalékos támogatását vonta vissza a Gloviczki levél után. Az illetékes államtitkár-helyettes reakciója mennyire lepte meg Önöket? Mit vártak volna? Bíznak-e még abban, hogy meghallgatásra talál valahol a tiltakozásuk? Sokat változott a világ az elmúlt tíz

évben. 2001-ben kollégáimmal a Magyar Nemzetnek és a Népszabadságnak küldtünk egy felhívást,

LEVÉLVÁLTÁSOK Az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tiltakozó tanárai számára az új köznevelési törvénytervezet egésze elfogadhatatlan, és egy újabb kidolgozásához a nemzeti oktatási kerekasztal összehívását kérték, illetve a tervezet elfogadásának elhalasztását követelik. A felhívásra a kormány részérôl dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelôs helyettes államtitkár válaszolt, nyílt levélben, azzal vádolva a budaörsieket, hogy a közzétett felhívásuk hamis állításoktól hemzseg. Eközben maga is hamis, de legalábbis téves állítást fogalmazott meg, mert az akciót az iskola igazgatójának tulajdonította, aki szintén válaszlevélben cáfolta ezt. De cáfolták a tiltakozást ténylegesen szervezô tanárok is. Megszólalt az ügyben Wittinghoff Tamás polgármester is, aki kiállt a budaörsi tanárok mellett és a helyettes államtitkáron többek között a pökhendi, kioktató hangnemet kérte számon. Az összegyûjtött aláírásokkal a petíciót Altorjai Anita sajtófônök vette át november 3-án az Országházban. (Mindezekrôl bôvebben olvashatnak honlapunkon, a www.budaorsinaplo.hu/közélet webcím alatt.)

melyhez ugyanígy kértük a pedagógusok támogatását. Pokorni Zoltán oktatási miniszter a megjelenés napján küldte el meghívóját, melyben az egész tantestületünket meghívta minisztériumába egy tisztázó beszélgetésre. Ehhez képest a jelenlegi vezetés hozzáállásáról mindent elmond dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár úr kormányzati portálra is felkerült nyílt levele. Ebben a helyesírási hibákat, hamis állításokat tartalmazó, vádaskodó, kioktató írásában csípôbôl tüzelt nevelôtestületünkre, külön kiemelve közülünk az igazgatónkat. Eddigi tapasztalataink alapján azt már nem hisszük, hogy az oktatási államtitkárságon valaki a homlokára csap és azt mondja, ha már ennyien támadják a törvénytervezetet, akkor visszavonjuk. De vannak illúzióink, így az országgyûlési képviselôk bölcsességében még bízunk. A tiltakozók tábora egyre hangosabb, és akciónk segítségével talán egyre jobban egymásra találtunk. Nem félnek-e attól, hogy az Illyést emiatt a kezdeményezés miatt bármilyen anyagi vagy erkölcsi hátrány éri? A diákok és szüleik vajon jó szemmel nézik-e a tanárok „politizálását”? Az Illyést, és nagyon sok jól mûködô iskolát akkor ér nagyon komoly anyagi, erkölcsi hátrány, ha ezt a törvénytervezetet elfogadják. A magyar közoktatás egészében okozna helyrehozhatatlan károkat a teljes államosítás, centralizáció, autonómiacsökkentés. Ugyanakkor elismerem, sok olyan iskola, sok olyan település van, amely üdvözli a tervezett lépéseket, rajtuk ez segítene. Amennyiben az államosítás nem kötelezô, hanem kérhetô lenne, akkor mi is elfogadnánk. A baj az egységesítéssel van, mert ez a jól mûködô intézmények lebutításához vezet. A diákokról, szülôkrôl nincs reprezentatív felmérésünk, de hozzánk csak bíztatásuk, támogatásuk jutott el. Tudják, hogy amit teszünk az Illyésért is tesszük. L. R


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A F R A N K - H E G Y I E K U R ALTÁK A LAK OSSÁGI MEGHALLGATÁST

Meiczinger Tibor kifakadt

ár a liftben gyanút kellett volna fognom, amikor azt kérdezte egy 30-as férfi, hol lesz a Frankhegyrôl a lakossági fórum. Neki lett igaza, nem városi közmeghallgatásra került sor, hiszen az alig 40 érdeklôdô zöme a frank-hegyi telkesek közül jött el. Azok, akik tizenöt éve minden alkalommal elmondják, hogy micsoda megátalkodott ez a budaörsi önkormányzat, mert nem hozza létre az üdülôöve-

M

A Városfejlesztési Kft. új feladatokat kapott. Október 26-i ülésén a képviselô-testület úgy döntött, hogy a kft. vizsgálja meg a meglévô közvilágítás üzemeltetését és a helyi autóbuszjáratok további sorsát. Felnôtt játszótér lesz? Az elvi hozzájárulás már megvan. Egy cég jelentkezett az önkormányzatnál, hogy eszközeik parkokban, sétálóutcákon, köztereken, gyermekjátszóterek mellett, vagyis szabadban elhelyezhetô egyszerû, biztonságos,

zetben a szükséges infrastruktúrát. Most a panaszáradat azzal egészült ki, hogy a hajléktalanok mindent feltörnek, befekszenek az ágyakba, a tolvajok pedig elhordják, ami mozdítható. (A témának a 6. oldalon külön cikket szentelünk!) A közmeghallgatás elsô hozzászólója azonban nem frank-hegyi volt, hanem az elôzô ciklusban a Fidesz-KDNP frakcióban helyet foglaló Meiczinger Tibor, aki kifakadásával igencsak meglepte volt képviselôtársait. Miután megszidta ugyanis a lakosságot, hogy nem tesz rendet a saját portája körül, hanem a hivataltól várja el azt, és jól megdicsérte a hivatalt, erôteljesen nekiment a képviselô-testületben többségben lévô jobboldalnak. Ebben a nehéz anyagi helyzetben,

amikor a pedagógusok bérét kellett csökkenteni, semmi szükség tanácsnokokra – mondta. – Több diplomás, a saját szakterületén kiváló irodavezetô nyakába ültettek nyolc általánossal rendelkezô képviselôt, plusz jövedelemért – méltatlankodott. Továbbá már-már a személyeskedés szintjén bírálta Sánta Áron KDNP-és képviselôt, aki többek között tagja annak a Tarzíciusz egyesületnek, amelyik mindenféle jogcímen kap önkormányzati támogatást, ahelyett, hogy az aktivistái ingyen dolgoznának. És Meiczinger úr nekiment egy kicsit a német nemzetiségi önkormányzatnak is – melynek szintén oszlopos tagja –, hogy vajon mennyit kér és kap majd ebben a nehéz gazdasági helyzetben a Passió megrendezésére.

Török Czene István alpolgármester, a helyi Fidesz elnöke próbált meg válaszolni a felvetésekre, de Meiczinger Tibor, nemtetszését hangosan kifejezve távozott a terembôl. Vajon miért ilyen lanyha az érdeklôdés a közmeghallgatásokon? Annyira ne lennének megbeszélni való problémái az itt élôknek? Vagy annyira mindegy is, hogy mit mondanak városunk vezetôi? Vagy anynyira nem érdekli az embereket, hogy mi folyik a közvetlen környezetükben? Vagy esetleg annyira kevesen tudtak róla, hogy mikor is lesz, mert nem volt meghirdetve, megszervezve. (Kivéve persze a Frank-hegyen, ahol az ottani közösség vezetôje vélhetôen besegített, lám, meg is lett az eredménye.)

esztétikus gépek. A fiatal és az idôsebb korosztály számára is mozgáslehetôséget biztosít. A szóba jöhetô terület az Árok utcai szabadidôpark vagy a lakótelepen a Lévai utcai játszótér.

szont felmehetnek majd a buszok az ott lévô parkolóig.

a testületbe, a Budaörs Fejlôdéséért Egyesület, illetve a Jobbik, ami indokolta a változtatást. Pénzt adtak a képviselôk a Clementis utcai ivóvízellátó hálózat tervezéséhez, a Kamaraerdei óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítéséhez, új gyalogátkelôhely létesítéséhez, kátyúzásokhoz, út és szegélyjavításokhoz, valamint kresztáblák karbantartásához.

A Kôhegy és környezetében lévô utcák súlykorlátozási szigorítására vonatkozó korábbi határozat módosult: az egész Kôhegy területén 3,5 tonna abszolút súlykorlátozást vezetnek be. Megmarad a Kossuth Lajos utcában is a 3,5 tonnás korlátozás. A Nefelejcs utcán vi-

Az októberi testületi ülésen egyebek között szabályozták azt az eljárási módot, ahogyan lemondhat egy-egy képviselô vagy bizottsági tag a tiszteletdíjáról, amit felajánlhat intézményeknek vagy társadalmi szervezeteknek. Elfogadták Budaörs Helyi Építési Szabályzatának a korrekciójára vonatkozó koncepciót. A Polgárok Háza udvarán lévô faházak használatát újraszabályozták, több új szervezet került be

L. R.

R Ö V I D E N

Mondhatni unalmas, a manapság divatos szóhasználattal szánalmas volt októberben a közmeghallgatás. Vajon miért érdektelenek az emberek? Vagy csak nem tudtak róla, hogy lesz?

Társaságok könyvvizsgálatát, adószakértését és könyvelését vállaljuk, 20 ÉVES TAPASZTALATTAL, KORREKT ÁRON Érdeklôdi az alábbi telefonszámon lehet:

+3630/393-6258 [ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

2011. NOVEMBER

5


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

M A R A D J O N B U DAÖR S „ ZÖLD TÜDEJ E” A FR ANK HEG Y, D E A T E L E K TULAJ DONOSOK IS ÉPÍTK EZHESSENEK?

A részönkormányzat egyeztet A Frankhegyet leginkább védett zöldövezetnek kellett volna meghagyni – mondja többek között a polgármester –, és nem szabadadott volna harmincnegyven évvel ezelôtt parcellázni. De ha már megtörtént, akkor az ottani telektulajdonosok vajon joggal várják el, hogy az önkormányzat oldja meg, vagy legalábbis segítsen nekik megoldani a mai napig hiányzó közmûvesítést? Czuczor Gergely (Fidesz), mint a körzet egyéni képviselôje és a Frankhegyi Részönkormányzat elnöke vállalta fel az egyeztetést a hivatal és a lakosság között. Õt kérdeztük. Mi történt Frankhegy-ügyben mostanában? Februárban az önkormányzat szervezett egy lakossági fórumot, júniusban pedig a Frankhegyi Víziközmû Társulat, és ezek mellett tartottunk a Frankhegyen családi napot és szemétgyûjtô akciót. Ez utóbbit november 12-én megismételjük, amelyre szívesen látunk minden érdeklôdôt. Igyekszünk a környezetet ápolni, rendben tartani. Mindannyiunk érdeke, hogy Frankhegy Budaörs „zöld tüdeje” maradjon. A hulladékgyûjtés remek ötlet, de a környék pusztulását, az üre-

6

2011. NOVEMBER

sen lévô házak kirablását, széthordását aligha állítja meg. Tény, hogy a telkek nagy részén nincs se víz, sôt ház se, így a tulajdonosok közül sokan ki sem járnak. A gaz nô, a környék egyre elhagyatottabb. A hajléktalanok pedig az üres házakat megtalálják, önkényesen beköltöznek, és sok esetben fordul elô lopás, rablás. A telektulajdonosok pedig kiábrándultak. A több évtizedes várakozás, hogy kiépítsék itt a közmûveket, felôrölte a türelmüket és elvesztették bizalmukat az önkormányzat iránt. Azért is kell végre életre kelteni a Frankhegyet, hogy a bûnözést visszaszorítsuk és hogy a terület ismét gondozott zöldövezet legyen.

 Miért, korábban az volt? Igen, számos budaörsinek van itt telke, hétvégi háza. Korábban ezért a területet folyamatosan gondozták, fejlesztették. Majd a ’90-es évek második felében – szerintem – az önkormányzat ellehetetlenítette a bôvülést. Holott úgy vélem, hogy a városnak kötelezettségei vannak azok felé, akik életvitelszerûen ott élnek. A szemétszállítás, hókotrás mûködik, de el kell látni ôket édesvízzel. A tûzivíz hálózat kiépítése is városi kötelesség. Ezt nem mindenki gondolja így a városházán. A legutóbbi lakossági fórumon például a polgármester elmondta, hogy hiba volt a területet

PROBLÉMÁK SOKASÁGA Hosszú évek óta egyre csak kérdések merülnek fel a frankhegyi igényekkel kapcsolatban. A terület jelenleg üdülôövezet. Az üdülôtulajdonosok az áramellátást megoldották önerôbôl, de szeretnének rácsatlakozni a vízvezetékre és csatornára is. Mivel azonban a csatornarendszer csupán a hegy lábáig terjed, kiépítésre lenne szükség. De ki finanszírozza? És ha már feltúrják az utakat, akkor szabvány méretû úttestet is építhetne az önkormányzat. De megint csak mibôl, illetve az úthoz számos tulajdonosnak a telkébôl le kellene csippenteni 1-1,5 méteres szakaszt, amit azonban nem akarnak ingyen megtenni. Holott bár a telkük rövidebb lenne, az értéke jelentôsen magasabb. További gond, hogy amennyiben végül is megtörténne a csatornázás, több százan – ha nem több ezren – költöznének ki ebbe a nyugodt zöldövezetbe. Csakhogy egyrészt az építésziroda megállapítása szerint a hegy nem bírná a több ezer emberrel járó többletterhet: az egysávos utak túl szûknek bizonyulnának és a házak, valamint a további terhek súlya valószínûleg földcsúszásokkal járna. Másrészt ezzel a város jelentôs méretû zöldterületet veszítene el. Nem beszélve arról, hogy ahova családok költöznek, ott hamarosan infrastruktúra, óvoda, iskola is kell.

annak idején parcellázni. És amikor a város fejlesztési forrásait kell elosztani, akkor a mintegy 30 ezer budaörsi lakos érdeke elôrébb való, mint az 1000-1300 frankhegyi telektulajdonosé. A Frankhegyi Részönkormányzat végül is mit tesz, illetve tehet ebben a helyzetben, amikor már nincs is a városnak pénze fejlesztésekre? - A Frankhegyi Részönkormányzat 2010 ôszén jött létre, a kamaraerdei után, éppen azért, mert korábban Frankhegyet Budaörs mostohagyermekének tekintette, a gyér lakottsága miatt. De mára az önkormányzat belátta, hogy a bôvülés elkerülhetetlen, és ezért nagyobb súlyt kell fektetni az itteni tulajdonosok érdekeinek érvényesítésére. A részönkormányzat létrejöttével ezt fejezte ki a város vezetése, vagyis hosszabbította meg a „karját” Frankhegy felé. Célunk, hogy Frankhegy maradjon meg zöldövezetnek, de legyen lehetôség a közel 1300 telek fejlesztésére. Nem akarunk lakóparkokat, nagy társasházakat. Azt szeretnénk elérni, hogy csak szabadon álló házak épüljenek és a beépíthetôség ne haladja meg a 10-15 százalékot. Maradjon meg Frankhegy családi házas övezetnek. Ez tehát a hosszabb távú cél. De maradjunk a jelennél, amikor a legfontosabb a közmûvesítés lenne. Apró lépésekben kell a célig eljutni. Egyelôre a csatornahálózat kiépítése és a telkek rácsatlakozása az


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

CSAK ENGEDÉLLYEL VEHETI FEL VÁLLALKOZÁSA BUDAÖRS NEVÉT

Pontosított feltételek

elsôdleges feladat. A Törsvíz Kft. felmérte a lehetôségeket és megállapította, hogy a város csatornahálózata a jelenlegi sokszorosát elbírná. A Kôhegy északi oldalán már el lehetne kezdeni a csatornázást. Ha itt két éven belül elkezdôdnek a munkálatok, akkor az elkövetkezendô öt évben jelentôs eredményeket tudunk felmutatni. Ám az úthálózat kiépítése is akadályba ütközik, hiszen sok tulajdonos nem kíván leadni a telkébôl az út szélesítése érdekében. Talán ez a kisebbik gond. Az ott élôk azért nem pártolják az utak kiszélesítését, mert nem támogatnák a forgalom növekedését. Elképzeléseink szerint nem is lenne szükség két nyomsávos utakra, hanem egy észak-déli úthálózat létrehozásával, pár keresztutcával, egyirányú utcák kialakításával a frankhegyi közlekedést Budaörs fôútjára terelnénk. Ezzel elkerülnénk, hogy a budapesti forgalom menekülô útvonalnak használja a jövôben a frankhegyi kis utcácskákat. És ki viselje az anyagi terheket? A város, az összes többi lakójával? Ráadásul utána az új lakóknak közintézményeket is létre kell majd hozni. Jelenleg az ingatlanárak itt alacsonyak, ezért szerintem a város most kedvezô befektetésként értékelhetné pár telek megvásárlását, ahol majd óvodát, iskolát hozhatna létre a jövôben. A hivatal eddig is költött a felmérésekre. Tény, hogy nagyobb összeget venne igénybe a kôhegyi víztározó kiépítése. A két, összesen 1300 m3-es medence felújítási munkálatait a Fôvárosi Vízmûvek vállalta, de egy nyomásfokozó gépház

megépítését a városnak kellene finanszíroznia. Ennek a víztározónak a mûködése jelentené az alternatívát a fôvárosból Budaörsre érkezô – esetleges meghibásodás esetén megszûnô – vízellátásra is. Ezen felül Frankhegyet és Alsószállást szolgálná ki. A tulajdonosokra mi hárulna? Mindenek elôtt azt szeretném, ha ismét pozitívan szemlélnék a változásokat. Összefogással át kell vállalniuk egy-egy terület csatornázási költségeit. Szembe kell nézni a jelenlegi kiadásokkal, hiszen a közmûvesítést követôen a telkük értéke jelentôsen megnövekszik. Amennyiben a város és a tulajdonosok szemlélete megegyezik majd, a munkálatok felgyorsulhatnak. Remélhetôleg, a következô öt-hét évben már élvezhetik a pozitív változásokat. Kik egyébként a telkek tulajdonosai? Nagyon sok olyan telek van, amit örököltek a fiatalok a korábbi, idôsebb tulajdonoktól. Õk nagyrészt hétvégi telekként használják. De találhatunk tulajdonosokat az idôsebb nemzedékbôl is, akik még a régi idôkbôl szerzett építési engedélyükkel kis házat húztak fel és valóban ott laknak. És persze vannak, akik befektetési céllal vásárolták, bízva abban, hogy a most még alacsony árak késôbb nôni fognak. Ezzel együtt figyelembe kell venni, hogy sok fiatal szívesen kiköltözne a Frankhegyre, ha a feltételek adottak lesznek. Budaörs lakossága jelenleg több mint 27 ezer fô, és a közeljövôben a demográfusok szerint ez a szám jelentôsen fog növekedni. Erre fel kell készülnünk. VIGH KATALIN

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Mivel egyre több cég szeretné felvenni Budaörs nevét, az önkormányzat október 26-i ülésén újraszabályozta az engedélyezését. Az alapszabályok maradtak, de a szándék szerint világosabb, pontosabb lett az ezzel kapcsolatos helyi rendelet. A névhasználat továbbra is díjmentes, de aki úgy veszi fel a nevet, hogy nem tett eleget a követelményeknek, szabálysértést követ el. z Alkotmánybíróság 40/1998. (X. 25.) AB határozatában kifejtette, hogy „különösebb bizonyítás nélkül megállapítható, hogy egy városnak, településnek fûzôdhet jogi érdeke nevének használatához. Nem érdektelen, hogy a helyiség nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett stb. kívánják használni. Ebbôl következik, hogy a város nevének használatához, ha a település önkormányzata úgy döntött, hozzájárulása szükséges.” A tárgyban – a szabálysértési résztôl eltekintve – a magasabb szintû jogszabályok nem tartalmaznak rendelkezéseket, ezért Budaörs Város Önkormányzata – eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – 11/2001. (IV. 06.) ÖKT rendeletében határozta meg a város nevének felvételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket. Október 26-i ülésén tehát ezt módosította a rendelet gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembe vételével. A rendelet fôbb alapjai a továbbiakban is változatlanok maradnak, vagyis: a település nevének felvétele és használata engedélyhez kötött, az engedélyezés közigazgatási hatósági eljárás keretében történik, az engedélyezési eljárásban az elsôfokú hatáskört a polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben

(másodfokon a Képviselô-testület jár el a Ket. 107. § (1) bekezdése alapján), az eljárás illetékmentes, a névhasználat pedig díjmentes, a jogellenes névhasználathoz jogkövetkezményként szabálysértési tényállás társul. A pontosítások lényegében az alábbi területeken jelentkeznek: egyszerûbb, átláthatóbb szabályozás, a személyi és tárgyi hatály ki-

A

terjesztése (utóbbi keretében a névhasználat engedélyezésének kötelezettsége Budaörs név valamennyi toldalékolt formájára is kiterjed). Továbbá a nem engedélyköteles névhasználat eseteinek szabályozása, a kérelem mellékleteinek pontosítása, a diszkriminációval fenyegetô szubjektív elemek lehetséges mértékig történô kiküszöbölése az engedélyezés feltételei körében, az engedély megtagadása, visszavonása, a jogellenes használat tiltása esetköreinek pontosítása. Illetve a jogbiztonság elvét sértô, korábbi sommás szabálysértési tényállás pontosítása és a bírságösszeg felsô határának – a magasabb szintû jogszabálynak megfelelô – emelése, a rendelet kiegészítése nem kötelezôen használandó kérelemnyomtatvánnyal, az ügyfelek segítése és a gyorsabb ügymenet érdekében. (A rendeletet megtalálja honlapunkon: www.budaorsinaplo.hu/gazdaság.)

2011. NOVEMBER

7


8

2011. NOVEMBER


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

N YIT Á S U T Á N H A M A R O S AN CSÔDB E MENT V ÁLLALK OZÁSOKRÓ L

Válság vagy ügyetlenség? Igen, az elsô reakció, ha nem megy a bolt, hogy válság van, nincs vevô. Az, hogy nincs vevô, igaz is, de vajon tényleg az egyetlen ok a gazdaság általánosan rossz helyzete? Vagy a nyitás megfelelô elôkészítésével megelôzhetôk lennének a kudarcok? szomszédunkban a lakótelep szélén a téglaházban nyílt egy gyerek cipôbolt, egy hónap után bezárt. Nem csoda, hiszen alig-alig volt vevôjük. A Baross utca és a Petôfi Sándor utca sarkán nyílt egy csodálatos, színvonalas étterem, másfél év után kénytelen volt bezárni. (Azóta egy újabb étterem költözött ide át, meglátjuk, milyen sikerrel.) A Törökugrató aljában nyílt egy tejárus-kávézó, a közelben korábban egy virágüzlet, mind a kettô tulajdonosa pár hónap után feladta. De nyílt és bezárt optikai szalon, vízipipát forgalmazó, hard-rock feliratú pólókat árusító üzlet, cukrászda és még sok más. Most csak azokról van szó, amelyek nem tíz-húsz év után mentek tönkre, hanem rövid idô alatt. Miért? A válság, a gazdaság általános rossz helyzete természetesen a „gazdag” Budaörsöt is elérte, itt is nagyon visszaesett a fizetôképes kereslet, ez tény. Azok viszont, akik kívülrôl jönnek ide vállalkozni, a város tavalyi, tavalyelôtti hírnevére alapozzák a keresletet, és rendre csalódniuk kell. Ez azonban csak az egyik magyarázat, a másik, hogy sokan kellô vállalkozási ismeretek és tapasztalatok nélkül vágnak bele. Megint mások pedig valahol, valamikor már csináltak valami sikeres dolgot, és azt hiszik, hogy azt egyszerûen meg lehet ismételni. A siker hátterében az ötlet az elsô. (A pénzrôl majd késôbb!) A „rendszerváltáskor” elég volt ellesni valami jót nyugati útjaink során és azt behozni ide, a hiánygazdaságban szinte mindent el lehetett adni. Ma is az ötlet az elsô, de ma még akkor se garancia önmagában a sikerre, ha

A

valakinek világszabadalom van a birtokában. Az ötletet ugyanis piacképessé kell tenni, menedzselni kell, szakszóval innovációt kell belôle létrehozni. Ezen a vonalon azonban azért ne menjünk tovább, mert valljuk be, a bevezetôben felsorolt vállalkozások nem igazán bírtak valódi újdonsággal. Viszont volt egy ötletük, például: minôségi gyerekcipô; a nemzetközi konyha ízei; hogy a család maga is szívesen fogyasztja a házi tejet és házi sajtokat és így tovább. Ez eddig rendben is volt, van. A bukás árnyéka ott vetôdött elôre, hogy mielôtt pénzt, sok pénzt és energiát fektettek volna be az üzlet, az étterem, az infrastruktúra igényes kialakításába és az árukészlet beszerzésébe, jellemzôen nem néztek utána, hogy van-e már a kiszemelt környéken hasonló üzlet, étterem. Ha nincs, vajon azért, mert még senkinek nem jutott eszébe, vagy azért, mert már más is megbukott hasonlóval. Ha igen, van-e, lesz-e akkora kereslet, hogy több vállalkozást is eltartson. A szaknyelvben az új vállalkozás megindítását piackutatásnak, illetve ezen belül a várható vevôk száma (!) mellett a versenytársak felmérésének kell megelôznie. Errôl sokan megfeledkeznek. Ahogy arról is, hogy részletes költségvetést, pénzügyi-megtérülési számításokat készítsenek. Nem elég ugyanis azt tudni, hogy mennyi pénzünk van az induláshoz, és hogy abból milyen beruházásra, árukészletre futja, ki kell számolni elôre a várható mûködési költségeket (az adókról sem megfeledkezve) és szembe állítani vele a várható bevételt. És míg a költségeket célszerûbb feljebb becsülni, a bevételeket alul. A költségek között pedig van egy nagyon fontos tétel: a marketing, az eladás ösztönzése. Amikor a saját lapunkba hirdetéseinket szervezzük, gyakran halljuk, hogy „erre már nem maradt pénz”. Pedig a „megnyitottunk” felirat az ajtón nem elég, ettôl még nem jönnek be az emberek. A szórólapozás bár jó lehet, de nem helyettesít egy több lábon álló hirdetési kampányt: médiát – internetest is! -, eligazító utcai táblát, játékos engedményes akci-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

ókat stb. kell sorra venni és ezek optimális arányát végiggondolni annak függvényében, hogy akiknek el szeretnénk adni, azokat hogyan szólíthatjuk meg a leghatékonyabban. A vállalkozási ismeretek, az üzleti

kor nagyon meg kell gondolni, hogy szabad-e hitelbôl vállalkozást indítani, hiszen a költségek között folyamatosan ott lesz az esedékes törlesztô részlet. Miközben maga a hitelfelvétel nagyon tanulságos, hiszen a bankok

terv készítése több éves tananyag a fôiskolán, egyetemen, így ezek a tanácsok értelemszerûen elnagyoltak. Igaz, a tankönyvekre a gyakorlatban sikeres vállalkozók gyakran legyintenek: hogy ugyan! Ám a bukáskor a megtanulható dolgok hiányát tapasztalni elsôsorban. Meg a kitartás hiányát. Legyen ugyanis bármilyen jó is, amit szeretnénk eladni, kínáljuk akármilyen jó áron, fordítsunk kellô és hatékony figyelmet a tájékoztatásra, a beéréshez idô kell. A bukás további, jellemzô oka: ha a tulajdonos nincs jelen legalább az üzletben. Sajnos a tulajdonosi szemléletet még a legjobb alkalmazottól sem lehet elvárni, hát még azoktól, akik bizony meglopják a munkaadójukat, a cégüket. A munkatársak jó vagy rossz kiválasztásán eldôlhet egy vállalkozás sorsa. Külön szakosodtak tanácsadó cégek arra, hogy miként kerüljük el a nem megfelelô emberek felvételét. Nálunk újdonság, hogy grafológiai elemzést készíttetnek a jelentkezôkrôl, mennyire megbízhatóak, milyen a munkához való viszonyuk. A pénzrôl fent azt írtam, nem az elsô legfontosabb. Ez igaz. Ugyanak-

ma már mindenkitôl megkövetelik az üzleti tervet, vagyis rákényszerítenek arra, hogy végiggondoljuk, érdemese valóban belevágni. Hitel helyett bevonhatunk tôkéstársat, de nagyon sok példa van arra, amikor évtizedes barátságok mérgesednek ellenségeskedéssé a közös cég miatt. Nem azért, mert rossz emberek vagyunk, hanem mert az üzlettársi lét komoly érdekellentétekkel jár. Gondoljunk csak arra, hogy milyen dilemma az osztalék fizetése: kivegyük-e vagy fordítsuk vissza a nyereséget a cég fejlôdésébe. Külsô, pénzügyi befektetôt nagyon nehéz találni, a már említett innovatív cégeknek sem mindig sikerül. Aki pedig saját, megtakarított pénzét kockáztatja vállalkozásában, de nincs még az üzleti életben tapasztalata, keressen maga mellé (de ne maga helyett!) menedzsert. A jó ötlet, az átgondolt üzleti terv, a marketing, az elegendô induló tôke, a kiváló munkatársak és egyebek tehát mind feltételei, de még így együtt sem garanciái a sikeres vállalkozásnak. Itt és most Budaörsön sem. Ami még kell hozzá: azt hiszem, hogy a vele született vállalkozói tehetség és persze a szerencse. EL. E.

2011. NOVEMBER

9


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

S E N K I N E M ISMER I K I MAGÁT A FÛTÉSSZÁMLÁ N

Új jogszabály szeptember elsejétôl Budaörsön is egyre magasabb a lakótelepen a közterheiket nem fizetôk – vélhetôen, mert nem tudják fizetni – aránya, és sokan hiába bíztak benne, hogy a panelprogramban elvégzett felújítások után kisebb lesz a fûtési számla, ez gyakran nincs így. Dr. Sal Béla a BTG. Kft fûtômûvének vezetôje egy év türelmet kér, szerinte ennyi idô kell a társasházaknak ahhoz, hogy a felhasznált hôenergia lakások közötti szétosztásának szabályát a számukra legjobban elfogadható módon megalkossák. hány társasház, illetve inkább ahány közös-képviselô, annyiféle fûtési rendszer és ahhoz kapcsolódó költség-elszámolási forma alakult ki a budaörsi lakótelepen a panelprogram során – mondta kérdéseinkre válaszolva dr. Sal Béla a fûtômû vezetôje. Ám ami mindenki számára egyformán fontos, hogy 2011. szeptember 1-jén életbe lépett egy kormányrendelet (104/2011. (VI. 29.), ami a költségosztókkal kapcsolatban kiveszi a társasházak kezébôl a jogosítványokat, és a szolgáltatókra bízza annak kiszámolását, ahogy a mérôn leolvasott adatok alapján kinek mennyit kell fizetnie. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szolgáltató döntene vagy dönthetne a lakók helyett arról, hogy milyen módszerrel osszák fel a társasház összes fûtési költségét egymás között. Errôl a közgyûlésnek kell határoznia az adott jogszabályi keretek között. Miért olyan nehéz a költségeket felosztani? Mert minden eddig ismert és alkalmazott elv valahol igazságtalan. Évtizedekig az épület hôközpontjában megmért hôt a lakások légköbméterének arányában fizették meg a fogyasztók, ami egy-

részt nem ösztönzött takarékosságra, másrészt igen távol volt az adott lakás tényleges energiafogyasztásától. Ennek ellenére van olyan társasház – például a Napsugár st. 2-4 -, ahol továbbra is, a felújítás után is ez alapján osztják el a társasház közösen mért fogyasztását az egyes lakások között. A másik kézenfekvônek tûnô megoldás, ha minden lakás egyedi mérôt kap, és mindenki annyit fizet, amennyi energiát felhasznál. Csakhogy! Egy tár-

társasház például a légköbméterrel. A most megjelent jogszabály alapján a társasháznak csak arról kell döntenie a fûtési szezont megelôzôen, hogy akarják-e a költségosztós utóelszámolást és ha igen, akkor a légköbméteres szétosztás aránya 30-50 százalék között hol legyen. Ugyanis a jogszabály a fûtés szempontjából roszszabb helyen lévô lakásokra pontosan meghatározza a kötelezôen alkalmazandó korrekciós tényezôket.

sasházban jól kiszúrhatunk a szomszéddal, ha lekapcsoljuk a fûtést, hiszen a saját fogyasztásunk nulla lesz – ingyen van –, miközben ô jó magasra tekerheti a fûtésszabályozó gombot a megfelelô szobahômérséklet elérése érdekében, mert a falakon keresztül hozzánk átjövô hôfogyasztás is nála jelentkezik, ô fizet érte. De nem is kell trükközni, az egyedi hôfogyasztás mérés elég igazságtalan a fizika törvényszerûségei miatt: a szélsô lakásokat értelemszerûen jobban kell fûteni, és a rendszerben keringô hô a magasabb emeleteken mindig több, mint lejjebb, vagyis míg fönt nullára csavart radiátorral is elérhetô a 20-25 fok télen, lent ehhez 4-5-ös állásra van szükség. Az igazságosság felé tehát e kétféle elszámolás keverése vezethet: maradjanak a mérôk, mint költségosztók, de azok eredményét korrigálja a

Tehát ezentúl nem a társasház döntésén múlik a korrekciós tényezôk alkalmazása és mértékének meghatározása. Még egy lényeges új eleme van a jogszabálynak, mégpedig az, hogy határt szab egy adott lakásra jutó maximálisan kiterhelhetô hôfelhasználásnak. Egy adott lakás 1 légköbméterére jutó hôfelhasználás nem lehet több az épület egészére vonatkozó fajlagos hôfelhasználás 2,5-szeresénél. Ez a korlát jelentôsen visszaszorítja a kirívóan magas értékû pótbefizetéseket - állítja Sal Béla. A fûtési számla a társasházakban a lakások hôfogyasztásán kívül természetesen tartalmazza a közös helyiségek, lépcsôházak, folyosók fûtését is, melyet a lakások egyedi hômennyiségmérôi értelemszerûen nem mérnek meg. Sok helyen vita van arról, hogy ennek a szétosztása miként lenne igazságos a lakók kö-

A

zött. Van – például a Patkó u. 9-ben – ahol a közös-képviselô egyszerûen betette a közösköltségbe. Dr. Sal Béla szerint a jogszabály ezt írja elô. Másutt ezt a lakások légköbméterének arányában, vagy egyenlô arányban osztatják szét a szolgáltatóval a lakásokra. Mindegyiknek van létjogosultsága, de ahol a többség úgy érzi, hogy a jelenlegi megoldás nem megfelelô, az beszéljen a szakemberekkel, és közösen keressenek jobb megoldást. A bevezetôben írtuk, hogy sokan nem tudják fizetni a rezsit, így a fûtést se, és bizony egyre többen lesznek ilyenek például azért, mert miközben már fizetniük kell a felújítás-fejlesztés rájuk esô költségeit, eközben, az elôzôekben részletezett légköbméteres felosztást felváltó módszerek (lakásmérôs és költségosztós házak) következtében a kedvezôtlen elhelyezkedésû lakások (alsó, felsô és az összes tûzfalas lakás) tulajdonosainak nem lett kisebb a fûtésszámlájuk, bár ugye a beruházástól ezt várták. Ráadásul a tízemeletes épületek esetében a lépcsôház erôs kéményhatása miatt az 1-4 szinten erôs hôvándorlás alakul ki ajtón és falon keresztül a lakásból a lépcsôházba. Dr. Sal Béla ezért azt javasolja még a társasházaknak, hogy csináltassanak erre szakosodott céggel úgynevezett hôtérképet a lépcsôház belsô falairól a teljes házban, ami konkrét adatokat szolgáltat majd ahhoz, hogy a „külsô hôszigeteléssel bezárt kockában” hol és hogyan áramlik a hô, és ebbôl megfogalmazhatók a tényleges és igazságos költségosztáshoz a teendôk. Még egy fontos tudnivaló: a felhasznált fûtéshô lakások közötti szétosztásának szabályait a fûtési szezont megelôzôen kell meghatároznia a társasháznak. De ahhoz, hogy jövôre áttekinthetôbbek legyenek a számlák és igazságosabb az elosztási rendszer, már most lépni kell! EL. E.

C i k k ü n k e t a Te r r a p a r k t á m o g a t j a

10

2011. NOVEMBER


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A B U D A Ö R S I Á R U HÁZB AN ÚJ DONSÁGAIT TESZTELI A CÉG

Új stílust képvisel a Diego Ez a legszebb – hangzott el a Diego budaörsi áruházának megnyitóján, ahol Pincési Endre alapító-tulajdonos is megjelent. A három országban 121 áruházból álló láncnak ez az új tagja ugyanis amolyan teszt áruház lesz, ahol a fejlesztési ötleteiket elsôként mutatják be és mérik a vásárlók reakcióit. úszéves a Diego, és az elmúlt két évtizedben elsôsorban padlóburkoló áruházként volt ismert. A kínálatuk azonban öt éve bôvült a függönyökkel, két éve a tapétával és hamarosan a bútorszövetekkel. A korábban vicces reklámok helyét pedig egy új üzenet váltotta, váltja fel: a színes otthon, amit a Diego immár, mint lakberendezési áruház képvisel. Október 20-án délután az augusztus-

H

ban megnyitott budaörsi áruházba a vevôk mellett a sajtó munkatársai is szép számmal érkeztek, illetve a cég partnerei, stílust alakító szakemberek, viszonteladók. A házigazdák az új ôszi-téli katalógust mutatták be, illetve 120 féle standard szônyegpadlót és több tucat exkluzív terméket. A darabos szônyegek között újdonságuk a feliratos, a vastagabb, tömöttebb. Megtudhattuk, hogy reneszánszát éli a PVC-padló. A csak a budaörsi áruházban kialakított bemutató szobákban pedig 250 fajta tapéta és 500 féle függöny közül lehet válogatni. A szerencsések pedig a sajtótájékoztatón nyerhettek is egyet a bolthálózat másik újdonságából: a tapéta-lámpából. Jó tudni, hogy van varróstúdiójuk, ahol a kiválasztott termékeket méretre szabják és beszegik. A budaörsi áruházban elsôként jelennek meg a Diego újdonságai, fejlesztései, mivel ezt amolyan tesztüz-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

letnek szánják. Azután, ha valami itt sikeresnek bizonyul, elterjesztik a hálózat többi 120 boltjában. A fejlesztéseik filozófiája – ahogy azt Pincési Endre alapító-tulajdonos a tájékozatón elmondta -, hogy azt kell nyújtani a vevôknek, amit, mint vevô te elvárnál máshol. A válság természetesen ezt az ágazatot is nehéz helyzetbe hozta. Amiért a Diego mégis bôvül: annak a felismerése, hogy nem az olcsót kell a legolcsób-

ban adni, hanem a jót, a minôséget olcsón, bárki számára elérhetô áron. A Diego a termékeit tehát azoknak kínálja, akik minôséget, akár luxusérzést szeretnének bevinni az otthonaikba, de – akár lenne rá több pénzük, akár nem – reális, korrekt áron kívánják a szônyeget, a függönyt, a tapétát megvásárolni. A válság az üzletember szerint minden területen és társadalmi rétegben véget vetett az esztelen pazarlásnak. A Diego tehát új stílust képvisel, és egy úgynevezett dizájner klub létrehozásával szeretne segíteni abban, hogy mások is megtalálhassák a saját új stílusukat. A klubot ezen a budaörsi rendezvényen Pincési Endre hirdette meg, lakberendezôknek, textiltervezôknek, iparmûvészeknek, stílustanácsadóknak, sôt, a varrónôket is bevonná, akik így szervezett keretek között beszélhetik majd meg egymással a terveiket. EL. E.

2011. NOVEMBER

11


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

D R . K OV ÁCS ATTILA IGAZGATÓ- FÔOR VO S Ö R ÜLT A K ÜLSÔ SZAK ÉR TÔI V ÉLEMÉNY NEK

Próbálnak változtatni Milyen fejlesztéseket lehet az Egészségügyi Központban megvalósítani azokból, amit a külsô szakértôk javasoltak? – egyebek között errôl kérdeztük dr. Kovács Attilát, a központot üzemeltetô Europ-Med Kft. ügyvezetôjét, igazgató-fôorvost. Az önkormányzat ugyanis nemrég a budaörsi egészségügyi helyzetrôl rendelt tanulmányt - írtuk múlt hónapban. A 95 (+25) oldalas anyag szerint nincs szükség a város és az EuropMed Kft. által húsz évre kötött szerzôdés felülvizsgálatára. Volt-e egy pillanatig is kétsége afelôl, hogy az Europ-Med Kft. és az önkormányzat húszéves szerzôdése most a félidônél veszélybe kerülhet? Önmagában a tízéves úgynevezett felülvizsgálattal kapcsolatban nem volt semmilyen rossz érzésem, hiszen annak idején Magyarországon ez volt az elsô ilyen szerzôdés önkormányzat és vállalkozás között. Félidônél az esetleges újratárgyalás pedig azért került bele még az eredeti megállapodásba, mert azt gondoltuk, hogy tíz év alatt elôfordulhatnak olyan gyökeres átalakítások a hivatalos egészségügyi ellátó rend-

12

2011. NOVEMBER

szerben, ami miatt a két félnek a maradék tíz évre közös akarattal változásokat kell elfogadniuk. Ez nem következett be. Egyébként a szerzôdésben benne foglaltatik a rendszeres beszámolási kötelezettségünk az önkormányzat felé, aminek a keretében a képviselôtestület már eddig is jelezhette volna, ha problémája van, de a tíz év alatt soha ilyen nem volt, mindig egyhangúan fogadta el a testület a beszámolónkat. Tehát nem tartottam a mostani vizsgálattól. Abból a szempontból pedig még örültem is neki, hogy kívülrôl, függetlenként ítéli meg valaki a tevékenységünket. Ráadásul elôzetesen tisztáztuk az önkormányzattal, hogy a tényleges felülvizsgálat most nem aktuális, ezért tudomásom szerint a független cég arra kapott felkérést, hogy egészében tekintse át Budaörs egészségügyi helyzetét és próbáljon meg terveket, programot megfogalmazni az önkormányzat számára. A vizsgálat összességében igazolta az önök munkáját, eredményeit, csak néhány kisebb dologban tárt fel hiányosságot. A szakmai felvetések nagy része olyan, amirôl már régóta tudunk, és amelyen régóta próbálunk változtatni. Ezek közül a betegeket legjobban irritáló három probléma: a telefonos elérhetôségünk, a várólista és a fizikoterápia helyszûke. A telefonos helyzet megoldásához éppen most kaptam egy ajánlatot, amiben egy, a kor követelményeinek megfelelô telefonközpontos rendszert mutatnak be, melyet 2012. január 1vel kívánunk üzembe állítani. A fennálló helyzeten mindenképpen javíta-

szempontjait. A fizikoterápia az eredeti terveinkhez képest plusz feladatvállalás volt. Az épületen kívüli, távolabbi elhelyezése viszont azért nem jöhet szóba, mert mozgásukban korlátozott emberekrôl van szó.

nunk kell, hogy a betegek minél kevesebb bosszússág árán érhessenek el bennünket, de a ráfordításnak ésszerû határt kell szabni. A várólista kérdésérôl már nagyon sokszor nyilatkoztam: eddig sem tôlünk függött a rendelési idô bôvítése, hanem az Országos Egészségpénztártól (OEP), illetve az aktuális egészségügyi törvényektôl. Jelenleg pedig még bizonytalanabb a helyzet, mint valaha, hiszen most folyik az úgynevezett államilag központosított betegirányítási rendszer kialakítása, amelynek keretében az országot 8 régióba sorolják, döntôen pedig járási alapon fogják a feladatokat elosztani. Mivel az elôkészületekbe minket egyáltalán nem vontak be, lehetetlen megjósolni, hogy a jövôben nekünk milyen szerep jut. Tudomásom szerint az új rendszer 2012. július 1-jétôl lép életbe. Valami olyasmi körvonalazódik, hogy szûkítik az orvosválasztás szabadságát, ami persze nem feltétlenül pozitív, ám Budaörsön ennek lehet kedvezô hatása, nevezetesen, hogy rövidül a várólista, mert csak a környékrôl jöhetnek majd betegek. A fizikoterápia helyszûkének a megoldása érdekében három éve tárgyalunk az önkormányzattal. A tanulmány felveti a háziorvosok áthelyezését máshova, de ezt sem nekünk kell eldönteni, az önkormányzatnak pedig figyelembe kell vennie az érintett betegek és háziorvosok

 A tanulmány készítôi lehetséges fejlesztési alternatívákat is felvázoltak. Mi valósítható meg ezekbôl? Megemlítették, hogy célszerû lenne a röntgendiagnosztikánkat lecserélni, mert amortizálódott. Szerencsére ez csak azt jelenti, hogy drágább az üzemeltetésük, mintha lenne még értékcsökkenési leírhatóság utánuk. Illetve azt, hogy nem a legújabb technikával dolgozunk ezen a területen. Ugyanakkor a berendezések szakmai szempontból tökéletesek, a betegek ellátását nem fenyegeti veszély. Ezzel kapcsolatban azt írtam az önkormányzatnak, hogy csak középtávon tartom elképzelhetônek a mûszerek cseréjét, és a mostani szûkülô források mellett a több mint százmilliós beruházást kizárólag saját erôbôl akkor sem tudjuk megoldani. Amit még felvetettek a külsô szakértôk, hogy érdemes lenne a képalkotó diagnosztikába beruházni, vagyis CT-t vagy MRI-t beszerezni. Ez most nem aktuális. Ha az államilag irányított betegirányításban kijelölnének minket erre a feladatra, és kapnánk egy OEP-befogadó nyilatkozatot, akkor lehetne rajta gondolkodni. Anélkül azonban sem nekünk, sem az önkormányzatnak nem szabad ráköltenie. Lásd példának a biatorbágyi orvosi rendelôt, ahol másfél évig kilincseltünk azért, hogy az OEP befogadja a kész épületet és elkezdhessen a rendelô üzemelni. Az infúziós kezelések bevezetése és a kistérségi sürgôsségi centrum létrehozása szintén felvetôdött. Nagyon korrekt szakmai elképzelések, a betegek ellátása szempontjából jó lenne, de egyfelôl nincs rá helyünk az épületben, másfelôl fogalmunk sincs arról, hogy milyen szerepet szán majd nekünk az OEP.


Közélet

Gazdaság

 A tanulmányból nem derül ki, hogy jelenleg milyen költségvetéssel mûködik az Egészségügyi Központ. Pozitív vagy negatív-e az Europ-Med Kft. egyenlege a várossal szemben? A tízéves beszámolónkból kiderül, hogy ez idô alatt 1,5 milliárd forintot adtunk a városnak. Ebben csak a szigorúan mérhetô dolgok vannak benne, mint az iparûzési adó, az általunk elvégzett beruházások értéke, az inflációt követô bérleti díj, az önkormányzatnak végzett olyan szolgáltatások értéke, amiket a társadalombiztosítás nem térít, vagyis a 24 órás ügyelet, a védônôi hálózat mûködtetése stb. Azt nem számszerûsítettük, hogy a városnak nem kellett az Egészségügyi Központ karbantartására költenie, illetve, hogy mennyit nyert a város a szolgáltatások bôvülésével. A fô bevételük az OEP normatíva? Igen. Mellette a 10 százalékot sem érik el a fizetôs egészségügyi szolgáltatásaink, mint például a cégek számára nyújtott foglalkozásegészségügy. Felmerülhet-e még a fizetôs szolgáltatások bôvítése? Igen, az egynapos sebészeten próbálunk az OEP által nem finanszírozott mûtéti tevékenységeket bevezetni, mert ezt megtehetjük anélkül, hogy csorbítanánk az intézményben a támogatott szolgáltatást. Sôt, az itt befolyó pénzt át tudnánk csoportosítani oda, ahol jobban hiányzik. Az egynapos sebészeten ugyanis óriási szakmai tudás – nyolcvannál több, magasan képzett orvos operál - és géppark áll rendelkezésünkre. Továbbá a fekvôbeteg részleg kapacitása illetve a két mûtô kihasználtsága ugyancsak lehetôvé tenné itt a fizetôszolgáltatás bôvítését. A korlát elsôsorban a fizetôképes kereslet. EL. E.

Oktatás

Egészség

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A GENETIKA MELLETT AZ ÉLETMÓDUNK IS FELELÔS A CSONTRITKULÁS KIALAKULÁSÁBAN

Törékeny betegek A csontritkulás októberi világnapja alkalmából dr. Major Annamáriát, a Budaörsi Egészségügyi Központ reumatológus szakorvosát kérdeztük a betegségrôl, ami – a közhittel ellentétben – nem csak az idôs embereket támadja meg. Ellenszere a csonterôsítô étrend és a vitaminok szedése mellett a mozgás. Mióta foglalkozik a csontritkulással? A Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság és Országos Osteoporosis Központ 1990-ben jött létre, aminek alapító tagja vagyok. Holló István professzor, aki az egésznek a motorja volt, már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a csontanyagcsere zavar által okozott betegségek komoly társadalmi problémát fognak jelenteni. A társaságba kezdetben azok léptek be, akiket érdekelt a téma, de emiatt aránytalanságok alakultak ki az országos ellátásban. Volt olyan terület, ahol három centrum is mûködött, máshol egy se. Ma már azonban több mint 1800 tagunk van. Az oszteoporózissal (op) foglalkozó szakrendelések, amelyekben csoportként dolgozik reumatológus, nôgyógyász, ortopéd, traumatológus, endokrinológus, napjainkban lefedik az egész országot. A Budaörsön tíz éve mûködô op szakrendelésünkön én reumatológusként dolgozom. Mi ez a betegség? A csont szerkezetének és minôségének kedvezôtlen változása miatt

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

már kis traumára is törékennyé válik, ami érintheti a gerincoszlopban a csigolyákat, a felkart, az alkart, a bokát, a bordákat, de a legnagyobb problémát a csípôtáj törése jelenti. Ez utóbbinál ugyanis nagyon magas, körülbelül 20 százalék az egy éven belüli halálozás, és aki életben marad, annak a 80 százaléka ápo-

lon alacsony csúcstömeget épített ki és a kevésbôl veszít, sokkal hamarabb éri el a kritikus csontritkulást, mint az, akinek jó a csonttömege. A férfiaknál a hormonális hatások kicsit másképp mûködnek, ôk késôbb érik meg az úgynevezett férfi menopauzát, ezért az oszteoporózis náluk 60-65 éves korban

lásra szorul. A töréseknél megkülönböztetjük az úgynevezett néma töréseket, amelyek különösebb tüneteket nem okoznak, csak egy roppanás utáni kisebb, átmeneti fájdalmat. Ám ha a beteg nem veszi komolyan, nem fordul orvoshoz, akkor nála kezelés nélkül az újabb, már komolyabb törés lehetôsége hatványozódik.

válik kérdésessé. De a cukorbetegeknél, vesebetegeknél, vagy a dohányosoknál, alkoholistáknál elôbbre kerülhet ez az idôpont.

 A csontritkulásról úgy tartják, hogy az idôs emberek betegsége. Igaz ez? Nem egészen. A nôknél a menopauzával indul meg egy fokozott csontvesztés az ösztrogénszint változásával, ami jellemzôen 45-50 éves korra tehetô. Ha valaki fiata-

 Ezzel már azt is elmondta, mivel tudjuk megelôzni. Ne dohányozzunk, mértéktelenül ne igyunk, és még? A mozgásszegény életmód, a sok kóla, a kevés tejtermék fogyasztása, illetve a kevés kalciumbevitel egyenes út a betegséghez, mert aki fiatalon így él, az nem alakítja ki 20-25 éves korára az optimális csúcscsonttömeget. Ez a csontállomány 70 százalékban azonban a génektôl függ, és mintegy 30 százalékban felelôs az életmód. Ez is nagyon

2011. NOVEMBER

13


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

 A mozgást csak megelôzésként, vagy mint terápiát is ajánlja? Még a combnyaktörés ellátása után is fontos, hogy mozogjon a beteg, természetesen a megfelelô óvatossággal. Nem szabad elhagyni magunkat, a fájdalom, a kor nem lehet kifogás, muszáj sétálni, levegôre menni és mozogni!

 Mit jelent az, hogy primer illetve szekunder oszteoporózis? A primer az egyéb betegség nélkül kialakuló csontállomány-vesztés, míg a szekunder más betegség mellékhatásaként – mint a pajzsmirigy mûködési zavara, illetve a krónikus gyulladásos betegségek – alakul ki. A két esetben a terápia is nyilván más, hiszen az utóbbinál ha a kiváltó okot gyógyítjuk, akkor a csontritkulás sem romlik tovább. Mint minden betegségnél, itt is nagyon fontos a megelôzés, tehát hogy akkor foglalkozzunk vele, amikor még nincsenek súlyosabb tünetek. Sajnos a jelenlegi rendszerben a háziorvos nem utalhat be senkit térítésmentes csontsûrûség vizsgálatra. Ha veszélyeztetett a páciense, akkor elôbb op szakrendelésre kell küldenie, és onnan mehet tovább egy második lépcsôben a további szükséges vizsgálatokra. Ezen remélhetôen változtatni fog az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).

14

2011. NOVEMBER

Helytörténet

zelés, gyógyszerrel, injekcióval, infúzióval. A szerek között van olyan, amit hónapokon keresztül, naponta kell bevenni vagy beinjekciózni. Ez utóbbit anyagilag sajnos kevesen engedhetik meg maguknak. De a tudomány ezen a területen is folyamatosan hoz létre újabb és újabb készítményeket.

sok, de akinél a családban volt op-s beteg vérrokon, annak mindenre még jobban oda kell figyelnie.

 Hogyan szenvedhet akkor csontritkulásban egy élsportoló? Mert ismerek ilyet. Sajnos nekem is volt olyan élsportoló betegem, aki többszöri op-s csonttörés miatt került hozzám. Náluk a szteroidok szedése jelenti a kockázatot, a túlhajtott edzéstervek, a túlterhelés miatti hormonális disfunkció.

Kultúra

 Itt helyben milyen lehetôségek vannak a szûrésre? Rendelkezünk a szükséges mûszerekkel – ami az úgynevezett Dexa diagnosztikához, csontsûrûség-méréshez kell –, és idônként közzé teszünk felhívásokat, hogy lehet jelentkezni nálunk vizsgálatra. Aki odafigyel magára, az el is jön. A háziorvosok pedig folyamatosan küldik szakrendelésünkre a betegeket. Milyen tünetei vannak a csontritkulásnak? A relatíve kisebb traumára bekövetkezô törés. Emellett a fáradékonyság, a nyakfájás, a hátfájás, a gerinc elôrehajlása, a testmagasság csökkenése. Sok beteg azt érzi, mintha hosszabb lenne a keze. Ám amikor valaki ezeket tapasztalja, akkor már minimum a 30-40 százalékát elveszítette a csontállományának és az elváltozásokat ekkor már a röntgen is kimutatja. Ezért hangsúlyozom: ne várjuk meg a komoly tüneteket, aki veszélyeztetett, annak minél elôbb Dexa mérésre van szüksége. Mivel kezelik a már kialakult betegséget? A speciális esetektôl eltekintve, amikor a háttérben más betegség áll, a nôknél gyakori megoldás a nôi hormon pótlása. Illetve van számos úgynevezett csontbontást gátló ke-

 Szülôként mire figyeljünk oda, hogy a gyerekünket elkerülje ez a betegség? Már akkor, amikor még csak gondolok arra, hogy gyereket szeretnék, úgy kell vigyáznom saját magamra – például megfelelô kalciumés a nôgyógyásszal megbeszélve Dvitamin bevitellel -, hogy a bennem növekvô gyermek jó csontalapot alakítson ki. Majd a kisbabát lehetôleg anyatejjel tápláljuk, vigyük levegôre, mértékkel napoztassuk. A kisgyereknek engedjük meg,

ÓVATOSAN A VITAMINOKKAL! Ajándékozzunk-e szeretteinknek vitaminokat születésnapra vagy a közelgô karácsonyra? Bármennyire is kézenfekvônek tûnik az igen, bizonyos vitaminokat túl lehet adagolni. Fôleg akkor, ha az illetô olyan orvosi kezelés alatt áll, amikor a terápia részeként is kap mondjuk kálciumot és D vitamint, melyek alapvetô fontosságúak a csontritkulás megelôzésében. Dr. Major Annamária azt tapasztalta, hogy ünnepek után a betegeknél veseelégtelenség lép fel, aminek az oka a vitaminok túladagolása. A megoldás? Az ajándékba kapott készítmények szedését is beszéljük meg az orvossal, hogy valóban segítség legyen a szervezetünknek és ne a kárunkra váljon.

Rendôrség

Sport

hogy a játszótéren mezítláb szaladgáljon, sétáljunk vele sokat. És ne itassuk kólával, ne etessük sós ételekkel, adjunk azonban elegendô tejterméket. A mozgás pedig ebben a korban is mindennél fontosabb. A tejrôl elterjedt, hogy kiskorban allergiát és más betegségeket okozhat. Igen, ezért ezt meg kell beszélni gyerekgyógyásszal. De ezért is mondtam tejterméket, vagyis joghurtot, sajtot, túrót, és nem kifejezetten tejet. A bevezetôben említette az oszteoporózis hálózatot. Menynyire eredményes? A hazai szakmát, illetve a hálózat mûködését dicséri, hogy - szemben más országokkal - Magyarországon a kor elôre haladtával párhuzamosan sokáig nem nôtt a combnyaktörések száma. Ez azonban sajnos csak azt jelentette, hogy amit mi csináltunk, több volt annál, mint amit mások tettek. Ugyanis miközben nagy valószínûséggel mintegy 800 ezer nô és 300 ezer férfi szenved csontritkulásban, csupán 200 ezer nôt és mintegy 60 ezer férfit tartunk nyílván. Jelenleg pedig még rosszabb a helyzet, mert az utóbbi években a szabályozás olyan mértékben megszigorította, hogy ki milyen támogatást kaphat a betegsége diagnosztizálásához és kezeléséhez, hogy a negyedére csökkent a ténylegesen ellátottak száma. Ami oda vezetett, hogy nálunk is elkezdett nôni a törések száma. A szabályozás szigorítását gazdasági okokkal magyarázzák, de amit nyer az állam a ki nem fizetett támogatásokkal, azt közvetve vagy közvetlenül bôségesen rá kell, hogy költse a növekvô számú, immár súlyosabb betegekre. Az Osteoporosis Társaság kíméletlen harcot vív az egészségügyi kormányzattal a betegek érdekében.EL.


Közélet

Gazdaság

Lassan a végéhez közeledik egész éven át tartó játékunk. December 20-án ugyanis kisoroljuk a fôdíjat, a soproni Hotel Szieszta jóvoltából egy wellness hétvégét két személyre, természetesen a legtöbb megoldást beküldôk között. Aki eddig is megtette, annak még kétszer kell tehát írnia nekünk!

Oktatás

A novemberi kérdések: 1. Kirôl nevezték el a budaörsi pedagógusoknak adományozható kitüntetést? a., Szakály Mátyás b., Hauser József c., Tompits János d., Bandúr Aladár 2. Melyik sportágban alakult meg elôször a város önálló csapata? a., foci b., pingpong c., cselgáncs d., atlétika 3. Milyen rovata nincs a Budaörsi Napló on-line változatának? a., politika b., közélet c., gazdaság d., kultúra

E VÁRJUK: A VÁLASZOKAT ID e.hu bnaplo@t-onlin vagy erkesztôsége Budaörsi Napló sz 2040 Budaörs, 7. fsz. Szabadság út 13

16

2011. NOVEMBER

Helytörténet

Rendôrség

Sport

„Nigériából jöttem, mesterségem címere a labda” Még otthon, Nigériában azt tanácsolták neki, ha Európában szeretne boldogulni, kezdje elôbb KeletEurópában; így került Kehinde Budapestre, ahonnan tíz perc Budaörs. Liával, a budaörsi lánnyal 2005-ben ôsszel ismerkedett meg egy focimeccs után, és a keresztény néger fiú a karácsonyt már együtt töltötte szôke párjával. Tavaly megszületett kislányuk is, a papára hasonlító Sade.

Az októberi megfejtések: a Budaörsi Játékszín igazgatója (c) Salamon Suba László; a KÜRT ZRt. (c) informatikával foglalkozik és jelenleg a képviselô-testületben a Fidesz-KDNP frakció (b) 7 tagból áll.

Kvíz játék

Kultúra

H O GY AN ÉLNEK K ÜLFÖLDIEK B UDAÖR SÖ N ?

Októberben a Hollósy cukrászda tortáját Kolonics Mihály nyerte, amihez az utalványt szerkesztôségünkben átveheti.

(11. forduló )

Egészség

z a kisváros kiválóan alkalmas arra, hogy az ember itt nevelje, rokonok és barátok között a gyerekeit – állítja a 26 éves Ikpefan Kehinde. A nigériai származású fiatalember hivatalosan 2006. májusa óta budaörsi lakos, de párjával, a budaörsi Gyôry Líviával már egy évvel korábban ismerkedett meg. Ám miután összeköltöztek, többször is kimentek külföldre szerencsét próbálni, hosszabb-rövidebb idôre. Izraelben például – Lia anyai ágon való zsidó származását nem titkolja – két évet töltöttek el és gyakran vágynak oda vissza. (Mindketten jól beszélnek héberül. Egymással angolul kommunikálnak, bár Kehinde viszonylag hamar megtanult magyarul. Ahogy inkább csak veszekedni szoktak – mondják nevetve.) A tény azonban az, hogy jelenleg itt élnek közöttünk, a lakótelepen. A fiatalember dolgozott telefonszerelôként, biztonsági ôrként, de elsôsorban futball karriert szeretne csinálni. Ebben a szezonban az érdi csapatot erôsíti, részben azért, mert a budaörsi jelentkezéssel lekéste az átigazolásokat, és Érden viszonylag jó fizetést kap. Fizikai adottságai szerint 3-7 évet még nyugodtan tölthet versenyszerû sportolással. A magyarok szerinte vendégszeretô, nyitott, kedves emberek.

E

Ami szokatlan a számára, hogy az afrikai emberekhez képest túl sokat beszélnek. Ez nem baj, csak furcsa. Lia családja is nagyon vendégszeretô, humorosak, vidámak, a lány szülei, húga és rokonai hamar befogadták a messzirôl jött fiút és segítik a fiatal párt. Kehinde anyunak és apunak hívja anyósát és apósát. Nagyon jó dolog például, hogy a velük élô mamára bármikor rá lehet bízni az egyéves Sadét. Sok gyereket ugyan nem szeretnének – tudom meg –, de egy testvérkét még mindenképpen. A fiatalember gyakran találkozik a közelben élô afrikaiakkal, akikkel már itt, Magyarországon kötött barátságokat. Az otthoni emlékeken kívül közös témájuk fôként a foci. Bár jó lenne egyszer hazautazni látogatóba Nigériába, a saját szüleihez – akikkel azért rendszeresen beszél telefonon -, bemutatni személyesen az új családját, de anyagi okok miatt egy darabig ez még csak terv marad. Addig is Lia emlékezteti párját az afrikai ízekre, hiszen jellemzôen az ô konyhájuk szerint fôz, fûszeresen, csípôsen és jó paradicsomosan, gombát, jamgyökeret, halat és marhahúst használ. A magyar ételek közül Kehinde inkább az édességeket szereti – náluk nem igazán ismert –, azon belül az aranygaluskát és a madártejet. Kérdésemre, hogy miként tudta megszokni az európai éghajlatot, a fiatalember meglepô választ ad: a teleket szereti, hiszen jól fel lehet öltözni a hideg ellen, a nyári szárazság azonban fullasztó, nehezen viseli. Tény, hogy Afrikában melegebb van, de ott állandóan fúj a szél és magas a páratartalom. Mivel Kehinde és Lia sokfelé járt már a világban, rákérdezek arra is, mit gondolnak a helyi ellátásról, a boltokról, az egészségügyrôl. S a válasz ismét meglepô: Izraelben nagyon humánus volt a szülészet, de ezen kívül az orvosi ellátás ná-

lunk sokkal jobb. Ott nincs például ügyelet, és a legkisebb beavatkozásokért is sokat kell fizetni, amit majd a biztosító a továbbiakban rendez, ha úgy látja, hogy szükséges volt az ellátás. Csakúgy, mint Írországban, ahol szintén közel egy évet töltöttek. Végül a kellemes beszélgetés végén kénytelen vagyok kicsit kellemetlenkedni: érték-e itt a fekete bôrû fiatalembert atrocitások, nem félti-e a kislányát az intoleranciától? Sajnos érték, de régebben. Az idén április óta, amikor legutóbb visszajöttek, nem került ilyenre sor. Rossz emlékük, amikor a Móricz Zsigmond körtéren közrefogta ôket egy skinhead banda néhány tagja, de végül is nem fordult komolyabbra a dolog. Sajnos az arra járók - de még az ismerôsök is -, ilyenkor elfordítják a fejüket. Kivéve a cigányok – meséli Lia -, akik ismeretlenül is odamennek segíteni, ha azt látják, hogy a bôrszíne miatt valaki veszélybe kerül. Budaörs ebbôl a szempontból is nyugodt, kulturált város, itt nem bántotta ôket soha senki. EL. E.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Bodza 2 éves, Angyal vilike

Nicole Glória 4 éves, Mici Mackó, puzzle, babakonyha...

Domos 4 hónapos,

Noémi Jázmin 5 hónapos, majom és telefon

sárga kisautó

Levente 18 hónapos,

MOSOLY PÁLY ÁZAT

Szavazzon!!!

hinta, autók

Eszter 6 hónapos,

Bence 6 éves,

Anyával játszani

(2. RÉ SZ)

Küldje el a kisfia, kislánya mosolygós fotóját, és írja meg hozzá a kicsi életkorát, keresztnevét és kedvenc játékát! A következô hónapban megjelentetjük ôket, illetve feltesszük honlapunkra a www.budaorsinaplo.hu játék rovatba az interneten. Ugyanitt megtalálja az eddigieket is. Beküldési határidô: november 30.

legó

Aliz 25 hónapos,

Barnuska 2 és fél éves,

Thomas a gôzmozdony

munkagépek, vonatok

Niki 2 éves,

Minnie egér

Olvasóinkat arra kérjük, hogy december 20-ig szavazzanak, ki a legaranyosabb!

Nicolas 6 hónapos, Csörgô

Zsófia 8 hónapos,

„koromnak éppen megfelelô”

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

A nyertes 5000 forintos ajándékutalványt kap karácsonyra játékunk szponzorától a YoBaby babaáruháztól. A képeket és a szavazatokat ide várjuk: bnaplo@t-online.hu, vagy Budaörs, Szabadság út 137. fsz. a szerkesztôségbe. Egy e-maillel csak egy szavazatot lehet leadni! Szavazhatnak honlapunkon is, ahol a múlt hónapban megjelent fotókat is megtalálják, itt: www.budaorsinaplo.hu/játék. További képeket november 30-ig lehet beküldeni, melyek decemberi lapunkban jelennek majd meg.

2011. NOVEMBER

17


Közélet

Gazdaság

CSALÁDI ÉS SZÉPSÉG PROGRAMOK A divat üzletek mellett már szépség szalonokkal és fitnesz programokkal is várja a látogatókat a Trend2 Divat központ új Beauty része.A budaörsi Beauty központ november 20-ai nyílt napján, a sok színpadi program mellett ingyenes szépségápolási szolgáltatások sorát lehet igénybe venni, reggel 10 órától. Többek között szoláriumozás, sminkelés, szemöldök festés, UV mentes barnítás, manikûr, haj és fejbõr diagnosztika, hajstílus tanácsadás, 50% kedvezmény frizura készítésre, táplálkozási- és életmód tanácsadás, kóstolás és 30-50%os vásárlási kedvezmények a Beauty matricával ellátott divat üzletekben. A gyerekeket is várják arcfestéssel, játszósarokkal és egy bohóc mûsorral. Az egészség jegyében 10 órától egy testtartást javító Pilates tornát tart Molnár Gréta, majd Iza pörgeti fel a vérkeringést egy Zumba partyval, 14 órától. Megrendezésre kerül a Beauty Központ Arca 2011 választás, amelyre november 16- ig lehet jelentkezni (részletek www.trend2.hu/események oldalon).Érdemes kipróbálni a hölgyeknek magukat, mivel a szerencsés nyertes és udvarhölgyei szépségápolási szolgáltatásokat kapnak egész évre, többszázezer forint értékben a Beauty Központba.

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

2011. NOVEMBER

Sport

A HELY I K ÖZÖNSÉGET IS MEGHÓDÍTO TTA

“Szeretem a sanzonokat” Korábbi számunkban már beszámoltunk róla, hogy új arcok léptek színpadra a Budaörsi Játékszín színpadán. A tavalyi évad végén az „Irma, te édes!” címû darabban bemutatkozó Nagyváradi Erzsébettel beszélgettünk. Kérlek, mesélj magadról! Ez a második évadom, amikor szabadúszóként evickélek a színmûvészet nagy óceánjában. Budaörsön az „Irma, te édes” címû darabban debütáltam, amit tavaly a Gózon Gyula Kamaraszínház és a Budaörsi Játékszín koprodukciójában mutattunk be. Az elõzõ évadban a Gózon Gyula színházban játszottuk a darabot nagy sikerrel, idén pedig itt Budaörsön. Ez egy fantasztikus mese, francia sanzon, zenei kísérettel. Itt volt az elsõ nagy találkozásom a színészkollégákkal. Egy csodálatos csapat van a színházban, amibe öröm volt bekerülni. A kollégáknak fantasztikus a humorérzékük, és a színfalak mögött is jó hangulatban telik az idõ. Meglepõ volt számomra, hogy ilyen nagy szeretettel fogadtak Budaörsön, ami egy színész számára hihetetlenül jó érzés. Korábban hol találkozhatott veled a közönség? A Pesti Magyar Színház tagja voltam 16 évig. Ezzel párhuzamosan pedig

négy évig forgattam a „Jóban, rosszban” címû szappanoperában. Továbbá ez a nyolcadik évadom a Gózon Gyula Kamaraszínházban. Milyennek találod a Budaörsi Játékszín színpadán alakított karakteredet? Zeneileg rendkívül közel áll hozzám az egész darab a sanzonoknak köszönhetõen. Két kollégámmal közel négy éve járjuk az országot közös sanzonmûsorunkkal. Nagyon szeretem ezt a stílust. Emellett csodálatos érzés, amikor nõként egyedül a színpadon a másik öt kolléga értem „rajong”. Az „Irma, te édes” egy mese, egy játék. Egy szerepben az a szép, hogy megvan a maga humora és a drámaisága, és ha ezt a kettõt összegyúrjuk, akkor nagy játéklehetõséget biztosít. Fantasztikus élmény a közönséget szórakoztatni, és a zenén keresztül sokszor könnyebben eljut hozzájuk egy-egy darab mondanivalója. Ez egy könnyed vígjáték, és úgy hiszem, akik eddig megnézték, nem csalódtak benne. Kikapcsolódási lehetõséget nyújt a hétköznapokban, amire jelenleg nagy szükség van. Mi jelenti számodra Budaörsön a kihívást? A próbafolyamat adott, az ember mindig küszködik valamivel: szöveggel, koreográfiával, játékkal, szerepfelépítéssel. Abban a pillanatban azonban, ahogy megérkezik a közönség, és azt a sok munkát felváltja a játék öröme, minden fájdalom és fáradtság elmúlik. Úgy érzem ebben a szerepben összegezhettem a pályámon eddig megtanultakat. Milyen volt a találkozásod a budaörsi közönséggel? Elõször az év végi gálamûsor keretében találkoztam a közönséggel, amikor a darabból 2 dalt elõadtunk. Nagyon jó érzés volt, hogy bár elsõ alkalommal voltam itt, határtalan szeretettel fogadtak. Örömmel tapasztaltam, hogy itt Budaörsön is sok fiatal jár színházba. Bízom benne, hogy a késõbbi bemutatóimra is ilyen nagy lesz az érdeklõdés.

18

Rendôrség

 Milyen további terveid vannak? Jelenleg a férjemmel – aki fogorvos és énekes egyben – egy dalestet készítünk Szenes Iván dalaiból. Az elõadást november 4-én a Gózon Gyula Kamaraszínházban mutattuk be elõször, és ezt követõen több he-

lyen és remélem Budaörsön is láthatja majd a közönség. Ez nem csupán egy koncert jellegû est, hanem a színházzal ötvözve a magánéletünkrõl, a szerelmünkrõl, a fájdalmainkról fogunk beszélni Szenes Iván dalain keresztül. Gyakorlatilag 3 generáció nõtt fel Szenes Iván dalain. Szeretnénk a saját korosztályunkat is magunkhoz hívni, és mindenkinek megmutatni ezeket az örök slágereket. Milyen várakozásokkal tekintesz az idei évadra? Ez egy színész életében mindig különös, mert vannak adott dolgok, és vannak olyanok, amiket hoz az élet. Jelenleg is több lehetõség van kialakulóban, de babonából csak olyankor kezdünk el beszélni róla, amikor már varrják a jelmezt. Bízom benne, hogy az idei évadom a tavalyihoz hasonlóan sok szép szerepet tartogat számomra. KELEMEN SZILVIA


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

ÚJ IGA Z GAT Ó T K E R E S N E K A MÛV ELÔDÉSI HÁZB A

Öt év gyakorlat kell Szeptemberben – 2011. november 25-i hatállyal – lemondott a Jókai Mór Mûvelôdési Központ igazgatója vezetôi megbízatásáról. Helyére az önkormányzat pályázattal keres új embert. ok kritika érte az elmúlt két-három évben – 2008. nyarán kapta megbízatását – L. Nagy Orsolya a mûvelôdési központ igazgatójának munkáját, mind azon civilszervezetek részérôl, akik programjaikat tartották ott, mind a belsô munkatársak részérôl, mind pedig a közönség részérôl például a tájékoztatás hiányosságai miatt. Továbbá korábban az önkormányzat fegyelmi vizsgálaton is tárgyalta az intézet gazdálkodását. Így senkit nem ért váratlanul, hogy távozik

S

posztjáról, inkább az volt a kérdés, miért csak most. Mivel zárt ülésen mondott le, az indokait nem sikerült megismerni, informálisan anynyit tudunk, hogy saját elhatározásából döntött így. A Budaörsi Napló kinevezésekor készített vele interjút, a késôbbiekben a megbeszélt idôpontok be nem tartásával kitért megkereséseink elôl. De ez a múlt, a jelen az, hogy az önkormányzat új igazgatót keres a helyére, akinek egyebek között a következô feltételeknek kell megfelelnie: felsôfokú közmûvelôdési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsôfokú szakirányú munkaköri szakvizsga. A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérôl, követelményeirôl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezeté-

si-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmûvelôdési intézményvezetô tanfolyam eredményes, okirattal igazolt elvégzése. Legalább 5 év szakmai gyakorlat, amelyet a felsôfokú közmûvelôdési végzettségének, vagy a megnevezett szakvizsgájának megfelelô feladatkörben szerzett. Kiemelkedô közmûvelôdési tevékenység. Elôny a vezetôi gyakorlat és az idegen nyelv. Mivel a vezetôi megbízás 5 év határozott idôre szól és legkorábban 2012. január 1-jétôl tölthetô be, az addig hátralévô pár héten a korábbi intézményvezetô-helyettes Simon Erika vezeti a mûvelôdési központot. Az álláshirdetést az önkormányzat honlapján találhatják meg, ami a további feltételeket is tartalmazza (www.budaors.hu).

Rendôrség

Sport

FOTÓKIÁLLÍTÁS FIATALO K V ÉGZÔSÖ K MUN KÁ I LÁTHATÓ K A ZIC H Y MAJ OR BA N Egy kellemes szombat estét ígért a meghívó november 12re. Ugyanis 18 órai kezdettel a

D I V A T B E M U TATÓ SZÍNÉSZEK K EL

Plissée az Adler Kávézóban Kifutóvá változott október 14-én az Adler Kávézó a Plissée ekluzív nôi butique budaörsi megnyitója alkalmával rendezett divatbemutatón. A ruhákat színésznôk mutatták be: Pikali Gerda, Timkó Eszter, Incze Ildikó, Szórádi Erika. Plissée butique megálmodói, s egyben tulajdonosai Lázár Gyöngyi és férje Lázár Arthur ötlete alapján valósult meg ez a jó hangulatú divatbemutató. Eddig mindketten más területen dolgoztak, a gépészettôl, vegyészeten és politikán keresztül jutottak a divat világába. Mindig is érdekelte ôket a divat. Saját vásárlói tapasztalataikból kiindulva fogalmazódott meg bennük a butique létrehozása. Az elhatározást tett követte: útra keltek és elhozták a napfényes Italia feelinget, a Dolce vita életérzést, amely a kollekció darabjain hûen

tükrözôdik. Fontosnak tartják, hogy olyan öltözési kultúrát tárjanak mások elé, amely az ô ízlésükhöz is közel áll. Olyan 25 feletti hölgyeket szeretnének megcélozni,

A divatbemutatón ízelítôt kaptunk az olasz zenetörténelembôl, klasszikus darabokat hallhattunk a budaörsi Lakatos György fagott mûvész és családjának jóvoltából.

akik értékelik az igényes alapanyagot, a minôségi kivitelezést, az elegáns divatot, a modern és rafinált részleteket, a lenyûgözô színvilágot. Ebbôl kiindulva keresgéltek és találtak rá a bemutatott kollekcióra. A házaspár nem titkolt szándéka, hogy idôvel létrehozzanak egy saját márkát.

A ruhákat rendhagyó módon színésznôk mutatták be: Pikali Gerda, Timkó Eszter, a Budaörsi Játékszín mûvészei, valamint Incze Ildikó és Szórádi Erika színmûvésznô. A meghívott vendégek között ott volt Szunai Linda, a MISS WORLD Hungary 2011 gyôztese.

A

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Zichy Majorban tizenhárom tehetséges, a Fotográfus.hu oktatásán frissen végzett fiatal anyagából nyílt kiállítás. A fotók a III. Dunaújvárosi Fotóbiennálén már bemutatkoztak, de mivel nem mindenki tudott leutazni, megnézni, ezért a kiállítást a szervezôk felhozták Budaörsre. A vendégek táplálásáról és itatásáról Mák Éva konyhája és Balogh Tamás a Berger Vendéglô séfje gondoskodik. Zene CD-rôl szólt, de így lehetett akár táncolni és gyönyörködni a kiállított képekben. Aki lemaradt a megnyitóról, a kiállítást még megnézheti november 27-ig, hétköznapokon 16 és 20 között, hétvégén 11tôl 18 óráig. GESZTESI KATALIN

SELMECZI ÁGNES

2011. NOVEMBER

19


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

ÚJRA TANÍTANAK AZ ESZÉBEN, DE EGYELÔRE CSAK FELNÔTTEKET

Bencés szakközépiskola indul jövôre A felnôttképzés két szakon kezdôdött meg az idén szeptemberben a „Szent Benedekben”. A terv az, hogy jövôre itt – az Esze Tamás utcai iskola épületében – már egy szakközépiskola mûködjön, ahonnan majd érettségivel és szakképesítéssel távozhatnak a gyerekek. z 1. Számú Általános Iskola 2 éve a Hársfa utcában kapott új otthont. Az eredeti épülete hasznosításáról hosszú vita folyt, és Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) képviselô, a katolikus egyházközösség aktív tagjaként segítette megvalósítani azt az elképzelést, hogy a katolikus templom, plébánia és általános iskola környezetében egy katolikus középiskola jöjjön létre. Idén, év elején állapodott meg az önkormányzat a pannonhalmi bencésekkel, hogy Budaörsön egy szakközépiskolát alapítanak. Így kapott helyet az Esze Tamás u. 3. szám alatt a Szent Benedek Gimnázium és Szakképzô Iskola Budaörsi Tagintézménye, egyelôre három bérelt tanteremben. Míg Budaörsön az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI magas szintû oktatással a továbbtanulásra készíti fel sikeresen a tanulókat, addig a Szent Benedek nagyobb hangsúlyt fektet a szakirányú képzésre és a mûszaki vonalon történô továbbtanulásra – mondja kérdéseinkre válaszolva immár mint az iskola vezetôje is, Czuczor Gergely. – A szakközépiskolába a tanulmányi eredményekkel, központi írásbeli eredményével és szóbeli meghallgatással lehet bekerülni. A négy évfolyamos kerettantervben szerepel elsô idegen

A

20

2011. NOVEMBER

nyelvként az angol vagy német nyelv; elméleti és gyakorlati informatika, ügyvitel, kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció. Megszerezhetô lesz az általános rendszergazda, számítógépszerelô és -karbantartó, logisztikai ügyintézô, idegen nyelvi titkár, illetve a marketing- és reklámügyintézô szakképesítések. A Szent Benedekben végzett diákok érettségivel és szakképesítéssel távozhatnak majd négy év múlva. A tervek szerint 2012-tôl két harmincfôs kilencedikes osztály indul. Rendelkeznek egy jól felszerelt számítástechnikai laborral és két olyan tanteremmel, amelyben az elméleti oktatás folyhat. Egyelôre az épület jó része üresen áll. Pályázatok segítségével szeretnék az épületet felújítani, bôvíteni. A bérelt önkormányzati épületet igyekeznek maximálisan kihasználni, délelôtt a nappali tagozatos diákok, délután pedig az esti képzésben résztvevôk ülnek majd a padokban. 2011. szeptemberében meg is kezdôdött a felnôttképzés. Két OKJ-s képzést indítottak el. Az idegen nyelvi titkári és a pénzügyi-, számviteli ügyintézôi képzésekre sokan jelentkeztek. A 4, illetve 3 féléves képzés elsô OKJ-s szakma esetében ingyenes, amúgy havi 10 000 forint. A számítógép-kezelô és –karbantartó képzésre egyelôre nem volt elegendô érdeklôdô. A következô években végzô diákoknak a környéken keresnek gyakorlati lehetôséget, amelybôl mind a fogadó cég, mind a tanuló profitálhat. Az igények folyamatos felmérésével további képzések indítását is tervezik. VIGH KATALIN


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

INTERJÚ A MÁKSZEM ÓVODA NYUGALMAZOTT ÓVODAPEDAGÓGUSÁVAL

Átadom a helyem a fiataloknak A Szakály Mátyás díjazottak között pedagógusi pályafutásának lezárása alkalmából ismerték el Süle Ferencné óvónôi munkáját. Itt született Budaörsön? Nem, Marosvásárhelyrôl jöttem. A gimnáziumot már Budapesten jártam. Az érettségi után pedig a Naphegyen kezdtem el dolgozni mint képesítés nélküli óvónô. Ez a lehetôség mára megszûnt. Óvónôként egy ideje csak szakképzett fiatalok állhatnak munkába. Akkoriban viszont jó átmenetként szolgált a munkaerôhiány kiküszöbölésére. Valamint gyorsan rá lehet jönni, ha valaki nem bírja a kihívásokat és mégis pályát módosítana. Igen, de én jól éreztem magam a gyerekek társaságban. Mindig is egy igazán nôies hivatást kerestem. Kevés férfi alkalmas erre a pályára. A nôk genetikailag is jobban tudnak koncentrálni a gyerekekre, finomabb jeleket is sokkal gyorsabban fognak, mint az erôsebb nem. Hamar rájött, hogy ez egy Önnek való szakma? Jó döntés volt. Így el is kezdtem a fôiskolát a munka mellett. Az erôs családi háttér mindig is fontos volt nekem, így ingáztam Marosvásárhely és Budapest között.

Herman Ottó Általános Iskola mellett. Oda kerestek munkaerôt. Mivel én is a lakótelepen laktam, könynyebb volt a bejárás, így vállaltam a munkahelyváltást. Kezdetben csak egy átmeneti idôszakról volt szó, de végül itt ragadtam. Most ünnepelte az óvoda a 20. születésnapját. Milyen foglalkozásokat tartott szívesen? A szívemhez közel áll a matematika, így a gyerekekkel a számok birodalmában kirándultunk. A kicsik nagyon fogékonyak a számokra és örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. Õket természetesen kizárólag játékosan lehet tanítani. Észre sem veszik és képekkel, pálcikákkal, dobókockákkal gyorsan megtanulják a koruknak megfelelô számolási technikákat. A gyerekek igénylik a kihívásokat és szükségük van a dicséretre. Lépést tudott tartani az elvárásokkal? A matematika a logikus gondolkodás alapja. Az internet világában a gyerekeknek is egyre nagyobb vágyuk megismerkedni az újdonságokkal, megérteni a világban zajló folyamatokat. Sokkal többet tudnak, mint a 30 évvel ezelôtti kicsik. Rengeteg helyrôl ömlik rájuk az információ, amivel kapcsolatban persze kérdéseik is vannak. Nekünk, óvodapedagógusoknak is felkészültnek kell lennünk.

 Hogy került Budaörsre? A hetvenes években sok új házat építettek Budaörsön. Azzal a feltétellel utaltak volna ki számunkra is egy lakást, ha itt vállalok munkát. Az egyre bôvülô település igényelte a szakképzett munkaerôt és szívesen döntöttünk úgy, hogy ideköltözünk. A férjem a Ferihegyen dolgozott, de egy jó levegôjû, szimpatikus kisvárosba örömmel telepedtünk le.

 A nagy kérdésekre inkább otthon kellene választ kapniuk, nem? Valószínûleg a mi munkánkra sem lenne akkora igény, ha az édesanyák otthon tudnának maradni a kicsikkel. Sajnos azonban a rengeteg munka mellett az óvodára hárul a nevelési feladatok nagy része, mivel jó néhány gyermek napi 8-10 órát tölt nálunk. Ez a gyerekeknek is sok és bár szívesen vannak nálunk, az otthoni foglalkozás sem maradhat el.

 Hol kezdett el dolgozni? A tanulmányaim befejeztével 1974ben a mai Csicsergô óvodában helyezkedtem el. Késôbb megnyílt a lakótelepen a Csillagfürt Óvoda is a

 Az óvónôkre is nagy felelôsség hárul ezzel. Naponta 6 órán át vagyunk mintegy 30 gyerekért felelôsek. Intenzív figyelmet érdemel mind. Amikor egy cso-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

porttal foglalkozom éppen, a többiekre is rá kell pillantanom, hogy tudjam, rendben zajlik-e a közös játék. Ez a sokfelé figyelés bizony rettentô fárasztó. Ezen felül részt kell venni a

tem ôket. A férjemmel együtt arra a döntésre jutottunk, hogy dolgozzanak a fiatalok és mi az unokákkal kapcsolatos terhektôl mentesítjük ôket.

megbeszéléseken, a közös programokra készülni kell, ami fantasztikus szórakozás, de tudni kell, hogy a háttérben is rengeteg munka zajlik.

 A férjével jól összeszokott párost alkotnak? Ha hiszi, ha nem, mi két éves korunk óta ismerjük egymást. A szüleink már fiatalon összejártak és amikor megszületett a férjem és én, természetesen együtt játszottunk, egy óvodába, iskolába jártunk. A szakképzés során kissé eltávolodtunk egymástól, de már lassan negyven éve élünk boldog házasságban.

 Így meg van rá minden oka, hogy nyugdíjba vonuljon. Egy óvónônek szüksége van jó fizikumra, friss szellemi állapotra, jó idegekre, lelki nyugalomra és még sok másra. Szívesen adom át a fiataloknak a munkát. 36 évet dolgoztam. Mit tervez a nyugdíjas éveiben? Van két lányom és három unokám. A munkám mellett mindig igyekeztem sokat foglalkozni a lányaimmal és ennek az eredményét most élvezhetem ki. Igazán jó kapcsolatunk van és boldog vagyok, hogy a jövôben segíthe-

 Mit jelent Önnek a Szakály Mátyás díj? Nagy megtiszteltetésnek érzem és a pályafutásom sikeres lezárásának. Elismerték a szakmai munkámat. Ezt a tapasztalatot a nyugdíjas éveim alatt az unokáim gondozásakor is kihasználhatom. VÍGH KATALIN

2011. NOVEMBER

21


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

K ON F E RE N C I Á V A L E M L É K E Z TEK A Z É V F O R D U L ÓR A

Helytörténet

Rendôrség

Sport

J ÖNNEK A FAGY OS NA PO K AZ ÁLLATMENHELY RE I S

A budaörsi csata „Mienk a konyha 90 éve szöglete” A budaörsi csata ugyan a magyar történelemben szinte egy epizódot jelentett, ám hatása és jelentôsége mégis kiemelt eseménnyé teszi és elôzményei az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának idôszakáig nyúlnak vissza. magyar király, IV. Károly (osztrák császárként I. Károly) 1918 novemberében alig kétévi uralkodás után visszavonult az államügyek intézésétôl, majd 1919 tavaszán családjával kénytelen volt elhagyni a már köztársasági Ausztriát. Svájcban telepedett le, de szándéka szerint vissza kívánt térni a magyar trónra. 1921 tavaszán érkezett elôször Magyarországra,

A

EMLÉKTÁBLA A budaörsi csata emlékére 1991. október 16-án a Városi Önkormányzat, IV. Károly király elsôszülött fia, dr. Habsburg Ottó

jelenlétében, emléktáblát állított az uralkodóról elnevezett utcában. Az emléktábla Szervátiusz Tibor szobrászmûvész alkotása, ami a Károly király utcában a Régészeti Múzeum falán tekinthetô meg. ahol Budapesten tárgyalt esetleges visszatérésérôl az 1920 márciusa óta az államfôi jogokat gyakorló Horthy Miklós kormányzóval, ám ez a megbeszélés eredménytelen

22

2011. NOVEMBER

maradt, Károlynak vissza kellett térnie Svájcba. A király ezután 1921. októberében repülôgéppel érkezett újra a nyugat-magyarországi Cirákra-Dénesfára és legitimista híveivel – amennyiben a szükség úgy hozza – már fegyveres úton kívánt érvényt szerezni jogainak. Arisztokrata híveivel ellenkormányt alakított, és vasúton Budapest felé indult a Sopronban állomásozó csendôrcsapatokkal, amelyeket az útba esô helyôrségekben egészített ki. A jelentôs késéssel a fôváros kapujába érkezô királyhû erôk október 23-án Budaörsnél ütköztek meg az egyetemi zászlóaljakból álló, sebtében szervezett Horthy Miklós kormányzóhoz hû csapatokkal. A halálos áldozatokkal is járó ütközet az uralkodó vereségével zárult, akit feleségével elôször Tatára, majd Tihanyba, végül az antanthatalmak szándéka alapján Madeira szigetére internáltak. A nemzetgyûlés 1921. november 6án törvényben mondta ki – részben nemzetközi nyomásra és a magyar történelemben immár harmadszor – a Habsburg-ház trónfosztását. IV. Károly alig fél évvel a csata után 1922. április 1-jén hunyt el, sírja – feleségével, az 1989-ben elhunyt Zita királynéval és elsôszülött fiával, Habsburg Ottóval ellentétben – ma is Madeira szigetén található. A csata emlékére Budaörsön 1991. október 16-án Habsburg Ottó jelenlétében emléktáblát avattak a IV. Károlyról elnevezett utca és a Szabadság út sarkán álló ház falán, amely Szervátiusz Tibor szobrászmûvész alkotása. A budaörsi csata 90. évfordulóján a Német Kulturális EgyesületBudaörs, Budaörs Város Önkormányzata és a Jakob Bleyer Heimatmuseum támogatásával tudományos konferenciát rendezett a városházán. (Errôl bôvebben a honlapunkon! - a szerk.) GRÓSZ ANDRÁS

Szép álom lehet, és talán néhány lakónk valóban egy jó gazdi közelébe képzeli magát a kellemes hômérsékletû (és illatú) helyiségben, amikor hidegre, fagyosra fordul az idô. em a megszokott panaszáradat következik, hiszen a budaörsi állatmenhely lakói például nem éheznek, nagy és kisebb, élelmiszert forgalmazó üzletek, kutya-macska eledelt gyártó cégek, magánszemélyek adományai, az egyik iskolától elszállított melegétel jóvoltából üres gyomor itt nincs. De az akár minusz tíz-húsz fokos hideghez nem érkezhetünk a jelenlegi felkészültséggel. Számtalan helyen nincs, vagy nagyon rossz állapotú a kutyaház, fedél hiányában az esôt-havat a szél közvetlenül az alvóhelyre küldi. A kutyamacska kölyköknek fûtött helyiségekre, például lakó konténerekre van szükségük. Feleslegessé vált kutyaházakon, fûtôtesteken kívül építôanyagok kellenének, például faoszlopok, szarufák, tetôlécek, áthidalók, farostlemezek, palatetôk, bitumenes palák, ITONG, zártszelvények, padló kiegyenlítô, cement, sóder, csemperagasztó. Kiemelten közhasznú egyesületként, alapítványi célra, adományként vennénk át a termékeket. A pénzadományokból mi is beszerezhetjük a szükséges holmikat. Nem ekkora a baj, ha a vártnál nem jóval kevesebb 1%-os felajánlás érkezett volna. Elégtelen létszámmal dolgozunk, mindenki számtalan túlórában, szerencsére sok nagyszerû önkéntes segít, többen jelezték részvételüket az építkezésekben is. Két (a nagyobbal szállítjuk a jelentôsebb mennyiségû ételeket, anyagokat és viszünk állatokat rendezvényekre, a kisebbel járunk

az orvosokhoz és ezt használjuk a gyepmesteri feladatokhoz), gyakran meghibásodó öreg autónknál téli gumi- és más alkatrész csere idôszerû. Talán mégis „panasznappá” ala-

N

kultunk, de fontos rögzíteni, különösen karácsony elôtt: a gondok, a hiányosságok ellenére hasonlóképpen élünk, mint az a sokgyermekes család, amelyrôl Angyalföldön, évekkel ezelôtt mesélt egy nyugdíjas szakibácsi: „ – Két gyermekünk van, öt unokánk. Jól élnek, van mellékállás, ház, autó, külföldi nyaralás is, viszont olykor hetekig nem látjuk ôket. A háború elôtt szoba-konyhás, anyagpadlójú lakásban laktunk hatan. A folyosó végén volt a közös WC, melegvízhez be kellett gyújtani, fa, szén a pincében. Vasárnaponként néha hús is került az asztalra. De együtt voltunk, sokat beszélgettünk, mindent tudtunk egymásról, boldogan éltünk.” KECSKEMÉTI KÁROLY

ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDÔK BUDAÖRSI EGYESÜLETE Tel.: +3670 601-6700 www.budaorsiallatmenhely.hu budaorsiallatmenhely@gmail.com Számlaszám: 64500041-10417177


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

B AJ NOK OK LIGÁJ A ÉS TOP 12

Ping-pong mindenkinek December 3-4-5-én a Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya (BSC) hagyományteremtô szándékkal rendezi meg a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) létesítményében az I. DECATHLON Budaörsi PingPong Fesztivált. A cél a sportág még szélesebb körben történô megismertetése és megkedveltetése, amit a három nap alatt több, egyenként is kimagasló jelentôségû rendezvény igyekszik elôsegíteni. árosunk modern sportlétesítményében ebben a három napban mindenhol pingpongasztalok lesznek: három helyszínen húszat állítanak fel, hogy profi és amatôr játékosok egy idôben, dzsemborijelleggel alakíthassák át azt erre a hétvégére az ország asztalitenisz központjává. A három fô esemény mellett, melyekre hamarosan részletesebben is kitérünk, mindenki megtalálhatja számítását, aki szeret játszani, vagy éppen most kíván közelebbrôl megismerkedni Budaörs jelenleg legerôsebb sportágával. Szombat este egy alkalom erejéig átköltözik a BVUSS-be a mozgalom jellegû éjszakai pingpong, lesz forgóbajnokság, különbözô pingpongjátékok, asztalitenisz-bemutató, hétfôn napközben az iskolák közötti kupáért játszhatnak a gyerekek a csarnokban, tervben van a sportágak közötti verseny, és szombatvasárnap két asztalon folyamatos játéklehetôséget biztosítanak mindenkinek. Természetesen az eddig felsorolt programok mindegyike teljesen ingyenes, de nincs ez másképpen a hosszú hétvége többi rendezvénye esetében sem. A hosszú évek óta megrendezett, minden alkalommal komoly népszerûségnek örvendô Városi Amatôr Bajnokság ezúttal új, az eddigieknél még professzionálisabb környezetben kerül megrendezésre, hiszen a döntôket a legnagyobb hazai verse-

V

nyek elôírásainak megfelelôen berendezett, ezerfôs lelátóval ellátott teremben játszhatják majd. Ugyanott, ahol Magyarország 24 legjobb játékosa teszi majd tiszteletét a hétvégén az Országos Bajnokság után a második legfontosabb hazai eseményen, a Felnôtt Férfi és Nôi TOP 12 Bajnokság során, amelyet elsô ízben rendezhet meg a Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya. A verseny rangját tovább emeli, hogy az októberi, Gdanskban megrendezett csapat Európa-bajnokságon bronzérmet szerzô nôi csapat tagjai is neveztek, köztük Budaörs egyik büszkesége, Pergel Szandra, aki két esztendôvel ezelôtt megnyerte már a TOP 12-t, így olyan hazai játékosért is szoríthatunk majd, aki reális eséllyel indul a gyôzelemért. Pergel jó játékára a Fesztivál záróeseményén is nagy szükség lesz; városunk történetében elôször, magyar bajnoki címének köszönhetôen, képviselheti Budaörsöt egy csapat Európa elsô számú kupasorozatában, a Bajnokok Ligájában. Ez marketing- és sportértékét nézve is egy olyan lehetôség, ami a legritkább esetben adatik meg egy ekkora lélekszámú településnek. Jelenleg az említett Bajnokok Ligája-részvétel határozza meg a szakosztály életét, hiszen a végsô gyôzelemre is esélyes osztrák Ströck látogatása egy olyan sorozat hazai kezdetét jelenti, amely egy újabb kihívást jelent a másfél évtizede folyamatosan fejlôdô nôi csapat életében, egy újabb komoly lehetôséget biztosít Budaörs nevének szélesebb körben történô megismertetésére, és végleg felrajzolja a város nevét és a budaörsi asztaliteniszt Európa sporttérképére. A folyamatos fejlôdést alátámasztja, hogy – Pergel Szandra révén – a szakosztály történetében elsô ízben az asztaliteniszezôk szereztek felnôtt Európa-bajnokságon érmet. Mindemellett a szakosztály rendkívüli hangsúlyt fektet az utánpótlásra, toborzók rendezése mellett pályázatokon is részt vesz, amelyeken már több versenyasztalt sike-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

A BUDAÖRSI SPORT CLUB ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLYA ÉS A BUDAÖRSI ÖNKORMÁNYZAT RENDEZÉSÉBEN

nyáron Budaörsre igazolt, és azóta több ranglistaversenyt nyert, valamint az NB I-ben szereplô férfi csapat húzóemberévé vált. A munka itt nem áll meg, a szakosztály továbbra is várja a 6-9 év közöttieket, bôvebbet a www.budaorsiasztalitenisz.hu oldalon lehet olvasni, ahol naprakész híreket is találunk a csapatok életérôl. Visszatérve a felnôttekre: az elsôdleges cél a lehetô legjobb szereplés a Bajnokok Ligájában és a Klubcsapatok Szuperligájában, valamint minimum a dobogó elérése az Extra Ligában; persze mindez csak akkor valósulhat meg, ha a sérülések elkerülik a csapatot. Az elsô komoly megmérettetés, a Bajnokok Ligája-mérkôzések meghatározhatják a késôbbi esetleges si-

2011. december 3-4-5-én a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményében díjtalan a belépés a Városi Amatôr Asztalitenisz Bajnokságra (december 4., 10 óra; jelentkezés minden korosztály részére a helyszínen lehet 9.30-ig Iván Csabánál, nevezési díj nincs), a Felnôtt TOP 12 Bajnokságra (december 3., 10 órától csoportmérkôzések; december 4., 16 órától elôdöntôk és döntôk), valamint a város történetének elsô Bajnokok Ligája-mérkôzésére: Budaörs 2i SC – SVS Ströck (december 5., 19 óra).

kereket, ezért lenne rendkívül fontos, hogy a Ströck ellen, illetve a Fesztivál többi napján is legalább olyan hangulatot teremtsenek a szép számban megjelenô szurkolók, mint a tavaly októberi Pro Tour alkalmával. Aki kilátogat a Ping-Pong Fesztiválra, nem bánhatja meg, hiszen a jó hangulat mellett – professzionális környezetben – hazai és nemzetközi szinten is kimagasló színvonalú játékot láthatnak, ráadásul minden nap szoríthatnak budaörsi játékosnak, hétfôn este pedig egy mérföldkônek, Budaörs Bajnokok Ligája-szereplése hazai kezdetének lehetnek szemtanúi.

rült elnyerniük Budaörs iskoláinak, legutóbb éppen az I. számúnak. A kiváló szakmai munka és az alaposan kidolgozott koncepció tökéletes visszaigazolása, hogy az utánpótlás válogatott tagja, Ecseki Nándor

I. DECATHLON BUDAÖRSI PING-PONG FESZTIVÁL

BALKAI TAMÁS

2011. NOVEMBER

23


Közélet

Gazdaság

TERRAPARK TENISZKUPA BUDAÖRSI TENISZCENTRUMBAN

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

FOCI

Végre fölényes gyôzelem az Árok utcában Októberi összefoglalónkat azoknak szánjuk, akik lapunkban kísérik figyelemmel a budaörsi felnôtt focisták szereplését. A mérleg a 11. fordulóban egy szép, korábban egy kisebb gyôzelem és három vereség.

A Budaörsi Teniszcentrum 15 éves születésnapi rendezvénysorozata az október 8-i Terrapark Kupával zárult. Az amatôr csapatbajnokságra 12 csapat nevezett, a csapatok két- vagy háromfôsek lehettek. A gyôzelemhez a csapattagoknak egy-egy egyénit kellett játszaniuk egy nyert szettig, 1:1 állásnál a páros meccs döntött. Körmérkôzés formájában zajlottak a mérkôzések Bár lehetett volna fedett teniszpályán is játszani, a legtöbb versenyzô dacolva az októberi idôjárással a szabadtéri sportolást választotta. Összesen 66 egyszettes egyéni meccset és 30 egyszettes páros meccset játszottak le egy nap alatt. Az indulók nagyrészt férfiak voltak, de a szebbik nem is képviseltette magát, két fôvel. Az elmúlt évek eredményei alapján készült el a kiemelési lista: Oppala Kft., Vulpes Kft. és Biomed Kft. külön csoportba lett sorsolva. Részt vett a világés Európa-bajnok öttusázó Sárfalvi Péter által vezetett „Kettôs Hiba” csapat, a General Electric, a Mc Donalds színeiben induló francia nemzetiségû duó (akik a harmadik helyen végeztek), PC-Tc, Propszt Kft., REM Ingatlan, illetve a Terrapark Kft. csapata. Óriási csatában végül a Tritán Gühring Kft. csapata vehette át az aranyérmet és a vándorserleget, az ezüstérmes Specialized csapata elôtt. CSOKNYAI ANNA

24

2011. NOVEMBER

apzártánk elôtt október 29-én a budaörsiek utolsó mérkôzése itt az Árok utcában volt, ahol a rossz elôjelek és a sok hiányzó miatt igazi örömet okozott az idényben elsô fölényes gyôzelem. A kilátogató nézôk szerint focistáink már az elejétôl fogva nyomás alatt tartották a BKV Elôre kapuját (benne Totka Danival) és a félidôig

L

kétszer sikerült bevenniük. A szünet után ismét egy gól, majd a korai cserék tovább erôsítették a csapat játékát. Sajnos ismét védelmi megingás, kiállítás és kapott gól is bekövetkezett. A végére azonban ismét feltámadtak a fiúk és góllal zárták a mérkôzést és az 5:1 végre egy olyan eredmény, amire már régen vártunk. Ezt megelôzôen a Veszprém ellen Budaörs 5:1-re kikapott a felcsúti centerpályán. Bár jó képet mutatott csapatunk a mérkôzés elején, sôt egy remek támadás végén a 7. percben vezetést szereztünk. Ám a többek szerint játékvezetôi tévedések addig borzolták a kedélyeket, amíg Papp G. beszólt a

FOTÓK: KATONA SÁNDOR

U-19 Október 11-én kölcsönadtuk a budaörsi pályát az U-19-es Magyarország – Lengyelország barátságos mérkôzésre, ahol – sajnos – vereséget szenvedett a magyar csapat, 2-1-re. A mi számunkra annyiban volt sikeres ez a mérkôzés, hogy mindkét fél dicsérte a lebonyolítást és a pályát. sporinak és ezért piros lapot kapott a 34. percben. Az elsô félidô hátralévô részében még jól tartottuk magunkat, növelhettük volna elônyünket, de a folytatásban folyamatosan roppant össze morálisan a csapat. Ez a meccs tehát a folytatása volt a Veszprém elleni október 15-i vereségnek, amikor a veszprémiek otthon lôttek három gólt, mi egyet. Az elsôt. Ugyanis akkor is jól kezdett a csapat és a 26 percben Lászka-Kollega akció végén sikerült gólt szerezni. 3 perc eltel-

tével azonban egy ordító hibából egyenlítettek a hazaiak. Sajnos a „szokásos” második félidei felpörgés most elmaradt és egy kontrából elônyt is szereztek a veszprémiek. Ezután is erôtlenek, veszélytelenek voltak akcióink és bár a végén minden csatár már a pályán volt, de nem sikerült gólt lôni, sôt a hazaiak megrúgták szabadrúgásgóljukat és beállították a végeredményt. Adósok vagyunk még olvasóinknak az október 8-i Gyôri ETO II. elleni meccsel, ahol a második játékrészben Papp Gábor remek lövése jelentette az egyetlen, de gyôztes találatot. Gyirmót ellen lépett pályára csapatunk november 5-én tizenketedik bajnoki fordulóban. A sérülések és eltiltás miatt már négy perc elteltével kétgólos hátrányba kerültünk. A második félidôben négy-hármas állásnál úgy nézett ki, hogy sikerül kiegyenlítenünk, de nem így történt hanem a hazaiak találtak be ötödszörre is a hálóba. A végeredmény tehát 5:3 a Gyirmótnak.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

N A G Y O B B S Z I GOR A Z U Z S O R Á S O K K A L S Z E M BEN

Drága kölcsön Azt gondolhatnánk, hogy az uzsorázás csak a legszegényebb, legelmaradottabb területeken fordul elô és kizárólag a kirívóan nehéz helyzetben lévôket, többnyire létminimum alatt élôket érinti. Pedig uzsorabûncselekmény településünkön is elôfordul. A bûncselekmény jogi hátterérôl és a legújabb törvényi szigorításokról állandó jogi rovatunkban szakértônk, dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd tájékoztatja olvasóinkat: közelmúltban lényeges jogszabályi változás következett be az uzsorabûncselekményeket illetôen. A jogszabályhoz fûzött indokolás kiemeli, hogy az uzsorázás annyira súlyos veszélyt jelent a társadalomra, hogy függetlenül attól, hogy üzletszerûen valósul-e meg, embertelen és kizsákmányoló jellege miatt mindenképpen büntetendô. A módosításnak köszönhetôen az üzletszerûség már nem szükséges tényállási elem, hanem „csupán” minôsítô körülmény, ami a büntetés kiszabásánál nyer jelentôséget, hiszen fennállása esetén már nem 3 év, hanem 5 év az irányadó büntetési tétel. Ugyanígy minôsítô körülmény a bûnszövetségben való elkövetés. Üzletszerûségrôl akkor beszélünk, ha valaki ugyanolyan vagy hasonló jellegû bûncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik. Bûnszövetség akkor jön létre, ha két vagy több személy bûncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bûncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bûnszervezet. Már akkor megvalósul az uzsorabûncselekmény, ha egyetlen alkalommal köt az elkövetô más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékû szolgáltatást

A

tartalmazó megállapodást, amely alkalmas arra, hogy a megállapodás kötelezettjét, vagy annak együtt élô hozzátartozóját, illetôleg az általa eltartani rendelt személyt súlyos, vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki. A módosítás miatt könnyebbé válik a bûnüldözô és igazságszolgáltatási szervek dolga. Gyakori ugyanis, hogy a hatóság örül, ha egy sértett hajlandó felvállalni, hogy a megtorlástól való félelmét félretéve feltárja a történteket, így az üzletszerûség bizonyítása – ami mindenképpen több esetet feltételez – nehézségekbe ütközött. A felderítést segíti az is, hogy korlátlanul enyhíthetô annak a büntetése, aki az uzsorabûncselekményt, mielôtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja. Sajnos az uzsorások gyakran félelemben tartják a sértetteket, akik ráadásul a folyamatos anyagi haszonszedés miatt az uzsorások további szolgáltatásaira is rászorulnak. Szerencsére az utóbbi idôben egyre többen szállnak szembe a kizsákmányolókkal és fordulnak a hatósághoz, akik nagy erôket összpontosítanak a felderítésre és a sértettek védelemben részesítésére.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Helytörténet

Rendôrség

Sport

WANTED – AKC I Ó AZ ITTAS V EZETÉS ELLEN

Ajándék a rendôröktôl? A Pest Megyei Rendôrfôkapitányság Balesetmegelôzési Bizottsága által szervezett „WANTED” kampány nyitóeseményére került sor 2011. november 5. 12.00 órakor Budaörs, 1-es számú fôútjának 10-es kilométerszelvényénél. Az ittas vezetésbôl származó balesetek számának csökkentése érdekében a fôkapitányság idén ôsszel indítja el „WANTED” kampányát, a Borsodi Sörgyárral együttmûködve. nnek részeként novemberben Pest megye több településén figyelemfelhívó akcióra kerül sor, mellyel elsôként az 1. számú fôúton, Budaörs

mûvészeti iskola diákjainak nyertes munkái. Témájuk az ittas vezetés veszélyessége. Pest megye talán az ország legnagyobb átmenô forgalommal és legjelentôsebb úthálózattal rendelkezô megyéje. A balesetek száma sajnos ezzel arányosan más megyékhez viszonyítva magasabb, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy jelentôs számban fordulnak elô az ittas vezetôk által okozott, nem ritkán személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek. Az év elsô nyolc hónapjában 122 olyan eset történt a megyében, melyben közrejátszott az ittasság. Bár a tavalyi hasonló idôszakhoz képest csökkenés tapasztalható. November 5-én, az elsô napi akció eredményei: összesen 27 fôvel szemben szabtak ki a budaörsi rendôrök helyszíni bírságot. Ennek

közelében találkozhattak a jármûvezetôk. Az intézkedés alá vont, szabálykövetô magatartást tanúsító gépkocsivezetôk ajándékokat kapnak - nyilatkozta Cservenák Helga r. százados, a PMRFK Balesetmegelôzési Bizottság titkára, valamint dr. Sükösd Zsuzsa a Borsodi Sörgyár jogi és vállalati kapcsolatok igazgatója. Az akciók során Pest megyei iskolák és közintézmények vonzáskörzetében helyeznek el olyan plakátokat, melyek egy

összege közel 190 ezer forint volt (40%-ban a világítás szabályainak be nem tartása miatt). Egy fôvel szemben 30 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, mivel az igazoltatott személy nem kötötte be a biztonsági övet; 5 személy vezetôi engedélye lejárt. Továbbá egy férfit állítottak elô személyazonosság megállapítása céljából és még egy férfit állítottak elô, mert közlekedési baleset kapcsán már körözték.

E

2011. NOVEMBER

25


Budaörsi Napló Kiadja: Örsi Napló Bt. Felelôs kiadó és szerkesztô: ELLER ERZSÉBET HIRDETÉSFELVÉTEL Kiseller Máriánál (06-30-999-1216) Budaörs, Szabadság u. 137. földszint (a parkra nézô oldalon!) Nyitva: h.–cs. 10–17 óráig, p. 10–15-ig Telefon és fax: (23) 424-862, tel.: (23) 420-837 E-mail: bnaplo@t-online.hu Tervezés, nyomdai elôkészítés: Kaszás Zoltán Nyomás: Blackprint Nyomda

ISSN 1216-1985

A városközpontban is feladhatja lapunkba

hirdetését: Centrál Kft.

Budaörs, Szabadság út 13. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

»OBSERVER« OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT. 1084 Budapest VIII. Auróra u 11., tel.: 303-4738, fax:303-4744 http://www.observer.hu

A szeptemberi megfejtés: pritamin paprika, mirelit a hellitôl, dinnye coctail, legirozás. Nyertesek: Kreisz Károly, Gól Bea, Kolonics Mihály, Szöllôsi Györgyné. A megfejtôk között négyszer 5000 Ft-os étkezési utalványt sorsolunk ki, amit Teri néni éttermében vehetnek át. A beküldési határidô: december 1.

DUGULÁS ELHÁRITÁS

falbontás nélkül VÍZ-GÁZ-KÖZPONTI FÛTÉSSZERELÉS. WC-ék, mosdók, tartályok C S E R É J E . Tel.: 061/402-43-30 0620/491-50-89

PROFESSZIONÁLIS TÁRSASHÁZKEZELÉS. Budaörsi villamosmérnök, kiváló társasház és felsôfokú ingatlankezelôi végzettséggel, széleskörû tapasztalatokkal, társasházak szakszerû, precíz, lelkiismeretes kezelését vállalja. HÍVJON BIZALOMMAL: 0620/287-00-00

A

P

Péntek 16-18 óráig kerámiaoktatás, korongozás, szobrászat, díszítés Szombat 14-16 óráig gyermek jobbagyféltekés rajzoktatás korosztályoknak megfelelôen Szombat 16-19 óráig felnôtt jobbagyféltekés rajzoktatás TEL.: 06 30 505 8407

R

Ó

Német nyelvbôl korrepetálást, vizsgafelkészítést vállalok. Házhoz is megyek. Gyakorlott nyelvtanár vagyok. Tel.: 36-70/225-4734

H

I

R

Mûanyag és fa nyílászárók javítása, beállítása, karbantartása, felújítása, vasalat javítása, cseréje, korszerûsítése utólagos hô, -hang és port elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Bakos István TEL.: 0630-687-2302

D

E

Eladó egy 51 négyzetméteres 1+2 fél szobás, részben felújított, tehermentes, 9. emeleti panellakás a Patkó u. 7-ben. Irár: 10,3 millió Ft. 06 30 940 6310

T

É

S

Lakásfelújításokat kulcsrakészen, és egyéb kõmûvesmunkákat garanciával, pontos határidõre vállalunk. Tel.: 06-70 641 3172

E

K


Budaörsi Napló  
Budaörsi Napló  

Budaörsi Napló - közéleti lap

Advertisement