Page 1

M I N D E N

O L D A L O N

H E L Y I

H Í R E K

É S

I N F O R M Á C I Ó K !

au

gu

K la öv sz ps et tu z ke s1 á 2- m zo én u ˝ je nk l en

XX. évfolyam

7. szám

2011. JÚLIUS

ÁRA: 186 Ft

m

eg

!

KÖZÉLETI VÁROSI LAP

A tartalomból

VÁROSUNK NEVEZETESSÉGEI HOVA VIGYÜK VENDÉGEINKET?

Hova menjünk

enni-inni?

l ˝ o r y g e h ˝ o K a s á Kilát K UNK ÁSUN LÍTÁS ÁLLÍT ZEÁL SSZE ÖSS

ik

A A

Vasárnapi zárvatartás?

3.

Tanácsok milliókért

5.

Konferencia a pénzrôl

7.

Bölcsôdei helyzetkép

8.

Épül a buszsáv

9.

Sikeres volt a próbapiac

10.

Helytörténet

20. 20.

Kézilabda: új szakosztály

22.

Ne adj tippet a betörôknek!

25.

Ó AT ATÓ

SH VASH OLVA LIG OL DALIG OLDA 13-17. OL


Metróvas

Betonacél-feldolgozó és Kereskedelmi Kft. — Betonacél-értékesítés szálban — Betonacélvágás, hajlítás — Betonacélháló-értékesítés 111 7 B u d a p e s t , H u n y a d i J á n o s u . 1 6 2 . Te l . / f a x : 2 0 4 - 2 8 7 7 , 0 6 ( 3 0 ) 9 3 3 4 - 9 3 2

DAKO Kft.

BETON — — — —

Betoneladás Betonszivattyúzás Betonszállítás Betontermékek (járdalap, szegélykô stb.)

2040 Budaôrs, Nádas u. 1. Tel./fax: 06 (23) 430-420 Tel.: 06 (30) 9414-714


SZUBJEKTÍV

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

B UD A ÖRS ÖT É R Z É K E N Y E N É R INTI A K ISK ER ESK EDELEM HELY ZETE

Kufárkodás a boltok körül Ha létezik település Magyarországon, amelynek különösen fontos, miként alakul a hazai kiskereskedelem helyzete, akkor Budaörs mindenképpen ilyen. Így aztán nekünk igazán van okunk arra, hogy árgus szemmel figyeljük, miféle kufárkodás folyik manapság a kereskedelem körül. Boltügyi szuperhatóság, vasárnapi nyitva tartás, ágazati különadó és chipsadó: mindez külön-külön is befolyásolja – együttesen pedig még inkább meghatározza – a kereskedelmi cégek helyzetét, és ezáltal a város boldogulását.

F

üggetlenül attól, hogy tetszik-e nekünk, avagy nem vagyunk tôle éppenséggel elragadtatva, tény az, hogy Budaörs jólétét nem lehet elválasztani a nálunk megtelepedett kereskedelmi cégek, bolthálózatok üzletmenetétôl. Hiszen a város adóbevételeinek nyolctizede az iparûzési adóból származik, benne a kereskedôk befizetéseivel. A helyi polgárokat emellett közvetlenül is érinti, „hogyan megy a bolt”, mennyire eredményesek a bevásárlóközpontok, hiszen ettôl munkahelyek függenek, nem is szólva az árak és a beszerzési lehetôségek alakulásáról. Úgy tûnik, a vasárnapi nyitva tartás betiltása egyelôre lekerült a napirendrôl, miután a miniszterelnök egyetlen mondattal visszafogta a szövetségesét. Szerintem ezt nagyon jól tette, mert úgy vélem, továbbra is törékeny gazdasági helyzetben, magas munkanélküliség és alacsony foglalkoztatás mellett nincs valóságos oka a munkaidôalap és a fogyasztási lehetôségek ilyen csökkentésének. Szakértôi becslések 25 ezer munkahely megszûnését prognosztizálták országszerte, s ebbôl legalább néhány száz biztosan elérte volna Budaörsöt.

Ám alighogy „vasárnap” után „hétfô” lett, máris itt az újabb ötlet: olyan állami hatóságot hoznának létre, amely az önkormányzatok helyett dönthetne a nagyobb (300 négyzetméteresnél tágasabb) üzletek létesítésérôl. Mindentudó szuperhatóságról van szó, amelynek hivatalnokai a kiötlôk szerint képesek lesznek megítélni a megnyitandó üzlet környezetvédelmi, városképi, örökségvédelmi, közlekedési, épületenergetikai, kistérségi, és ki tudja még miféle hatásait. Onnan fentrôl, a minisztériumi magaslatokról. Ésszerû? Szerintem nem. Ráadásul szembemegy azzal az európai elvvel, hogy a döntések szintje minél közelebb kerüljön az érintett helyszínhez. (Ezt hívják a szubszidiaritás elvének.) Mifelénk azonban mindent felülír egy mármár hittétellé váló frázis, miszerint valamiféle nemzeti érdek lenne a nagy áruházláncok megzabolázása, a hipermarketek túlsúlyának megtörése. Van azonban egy rossz hírem az efféle klisék kedvelôinek: a „nagyok” versenyelônye elsôsorban a jól kiépített beszerzési háttérbôl, az alkalmazott kereskedelmi technológiából és a rugalmas üzletpolitikából fakad. Ezek egyébként megtanulható dolgok, s a példák (CBA, Reál stb.) azt mutatják, hogy a multiktól át lehet venni a hatékony eljárásokat. Isten ments, hogy hosszas közgazdasági fejtegetésbe bonyolódjak, de annyit érdemes megjegyezni, hogy a pénz vásárlóereje szorosan összefügg a földrajzi hellyel, egészen pontosan az adott ponton érvényesülô körülményekkel. Ha

elfogadjuk, hogy egy dollárért nem ugyanazt az árumennyiséget, illetve szolgáltatást kapjuk meg New York-ban vagy az indiai Calcuttában, akkor lássuk be azt is: a mi jó forintunk nem ugyanazt éri Magyarországon mindenütt. Mondjuk, szerencsés esetben 150 forintért az egyik boltban megvásárolhatunk egy liter tejet, a másikban viszont nem, hogy mindennapi példát említsek. Csakhogy falra hányt borsó ésszerûséget emlegetni akkor, amikor komoly arcú politikusok szemrebbenés nélkül képesek olyasfélét mondogatni a „közönségnek”, mint bérrabszolgaság, kiszipolyozás stb.

az elôbbiek be is jelentik a munkavállalókat, és fizetik utánuk a járulékokat. A kisboltokat nem azzal lehet helyzetbe hozni, ha folyamatosan büntetik az áruházláncokat és azok több tízezer dolgozóját. Az egyik kezével látványosan megtámogathat az állam néhány ezer magánkereskedôt, miközben a másik kezével – az áremelkedések révén – többnyire kiskeresetû emberek sokaságának a zsebét forgatja ki. Beszéljen bárki bármit, én amondó volnék, hogy Budaörs javát kereskedelmi téren is a körültekintô, józan számítások, az ésszerû gazdasági elhatározások szolgál-

Nosztalgia

Ilyenkor vajmi keveset számítanak a valós tények. Az például, hogy a kisboltokban az importáru aránya nem különbözik a szupermarketek polcain találhatótól. Ne is említsük ezúttal, hogy hol kapunk pontos számlát, és hol nem. Ami pedig a bérrabszolgaságot illeti, a multiknál a dolgozók fizetése átlagosan egyharmaddal magasabb, mint a hazai tulajdonú kisboltok alkalmazottainak jövedelme. Ráadásul

2011. JÚLIUS

ják. S ezeket helyben, a körülmények alapos ismeretében kell kimunkálni és meghozni. Nincs olyan város és nincs olyan ország, amely központosított fantazmagóriákkal és frázisok pufogtatásával egy tapodtat is elôbbre jutott volna. Olyan viszont számos akad, ahol súlyos károkat okoztak a Münchausen báró ihlette, meggondolatlan döntések. OPINIONIS

3


politika

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

MSZP:

Álláspontunk Feltételezések és találgatások helyett érdemesebb a tényekkel foglalkozni. Márpedig tény az, hogy jelen formájában a Városmarketing Kft. létrehozását az MSZP nem támogatta – szögezte le a Budaörsi Naplónak nyilatkozva Laczik Zoltán, az MSZP helyi szervezetének elnöke.

A

zért hangsúlyozom, hogy jelen formájában – folytatta Laczik Zoltán –, mert egyébként már a tavalyi választási programunkban is szerepelt, hogy erôteljesebb és markánsabb városmarketing-munkát tartanánk célszerûnek. Városi médiamonopólium kialakítását viszont nem tartjuk helyesnek. A különbözô önkormányzati fórumokon – bizottságban, képviselôtestületben – kutatási eredményekre és tapasztalatokra hivatkozva rámutattam arra, hogy a mai Magyarországon mennyire sérülékeny és kiszolgáltatott lehet az önkormányzati tulajdonú média. Azonban a képviselôtestületben meglévô arányok miatt a FideszKDNP frakció önmaga is el tud dönte-

ni bármit. Demokratikus eszközökkel tehát a Városmarketing Kft. létrejöttét megakadályozni nem lehet. Eljött a pillanat, amikor határozni kellett: kívül maradjunk-e, vagy képviseltessük magunkat az egyébként 100%ban városi tulajdonú cég felügyelô bizottságában. Az utóbbi mellett döntöttünk, mert csak így nyílik esélyünk arra, hogy legalább bizonyos mértékig befolyásolhassuk a kommunikációs területet. Országos példák is erre a döntésre sarkalltak bennünket. Emlékezetes, hogy tavaly az új médiatörvényt az MSZP minden lehetséges módon ellenezte. Ám amikor kimerültek a tiltakozás törvényes lehetôségei, a létrejövô Közszolgálati Közalapítványba a párt is delegált képviselôt, éppen a fenti megfontolásból. Ezt diktálták az 1990-es évek csonka médiakuratóriumainak tanulságai is. Az MSZP akkor – a MIÉP jelenléte miatt – kívül maradt a kuratóriumokon, csakhogy ezáltal a döntéseken is. Utóbb a párt elismerte, hogy ez hibás lépés volt. Visszatérve Budaörse, azt gondolom, hogy álláspontunk megalapozott, teljes mértékben világos, logikus, és a város érdekét szolgálja – húzta alá az MSZP helyi elnöke.

KÖZMUNKA

AZ ÖNKORMÁNYZATOK AKTÍVAK A foglalkoztatási-programban (közmunka) igen aktívak az önkormányzatok, amit az állami költségvetés jelentôs összegekkel támogatott. Ez utóbbi támogatási mérték azonban idén a korábbi összeg töredékére (40%-ára) esett vissza. Az adatok azt jelzik, hogy közmunka keretében csak kisszámú munkahely létrejöttére van esély. A mindenáron munkára nevelni akaró politika, amely a realitásokra semmilyen figyelmet nem kíván fordítani, így elôbb-utóbb szociális robbanáshoz vezethet – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. 2011. áprilisában végzett felmérésébôl. A korábbi években Budaörsön 2010-ben 23 fô közfoglalkoztatott volt – tudtuk meg Kövesdi Gabriella irodavezetôtôl. – Elsôsorban az önkormányzat oktatási és szociális intézményeiben adminisztratív, karbantartó, takarító, gondozó, konyhai kisegítô munkakörben foglalkoztattunk. 2010. évben aktív korúak ellátására való jogosultsága alapján megállapított pénzbeli támogatásban 186 fô részesült, ebbôl rendszeres szociális segélyezett 70 fô, rendelkezésre állási támogatásban részesülô 116 fô volt. 2011-ben pályázat útján 4 fô 8 órás hosszabb idôtartamú közfoglalkoztatására nyert pályázatot az önkormányzat. A minimálbér és járulékai 70%-át támogatásként nyertük el, 30%-os önrészt vállalt az önkormányzat. Két fô településôrként, egy-egy fô karbantartóként és hivatali kézbesítôként dolgozik. –R. –T.

4

2011. JÚLIUS


politika

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

TAN Á C S N OK I R E N D S Z E R , S Z AK ÉR TÔK K EL

Jó havi több millióért? Alaposan felkavarta a közéletet a tanácsnoki és tanácsadói rendszer bevezetése a Városházán, fôleg az utóbbiak tiszteletdíjának mértéke miatt. A képviselô-testület június 22-i ülésén öt jobboldali tanácsnokot szavazott meg a Fidesz-KDNP és a Jobbik. Ugyanekkor hat külsô szakértô alkalmazásáról is döntött a többség, de csak három helyet töltöttek most be. A határozatokról élénk, olykor személyeskedésbe csapó vita bontakozott ki az interneten.

A

testület jobboldali többségének szavazataival, azaz kilenc „igennel” tanácsnokká választották Sánta Áront (Fidesz-KDNP) (városfejlesztési tanácsnok), Káhn Jánost (FideszKDNP) (városüzemeltetési tanácsnok), Czuczor Gergelyt (Fidesz-KDNP) (oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok), Török Czene Istvánt (FideszKDNP) (közmûvelôdési tanácsnok), valamint Császárné Kollár Tímeát (Jobbik) (szociális tanácsnok). Utóbbi közölte, azzal vállalja el a feladatot, hogy tiszteletdíját átutalja a Budakörnyéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének. Az egyesület viszont közleményben tudatta, hogy akaratukon kívül és tudomásuk nélkül kerültek az ügybe, és hangsúlyozták függetlenségüket valamennyi politikai párttól. A megválasztott tanácsnokok tiszteletdíja havi bruttó 160 ezer forint, ám ez nem jelenti azt, hogy ennyit

kapnak. Azok esetében ugyanis, akik nem bizottsági vagy részönkormányzati elnökök, csupán kiegészül eddigi tiszteletdíjuk. Két képviselôrôl van szó, Káhn Jánosról és Császárné Kollár Tímeáról, ôk bruttó 25 ezer forinttal kapnak többet, mint eddig. Viszont a tanácsnokoknak közös irodát kell biztosítani, és mûködési költségeikre 500 ezer forintos keretet jelöltek meg. Továbbá, az önkormányzati bizottságok egy-egy millió forintos pótkeretet kapnak, amelynek felhasználására a tanácsnok jogosult javaslatot tenni. A fideszes elôterjesztés szerint munkájukat hat szakértô segíti, akiknek megbízási díja 480 ezer forint havonta. Egyelôre csak három tanácsadót bíztak meg, mert a Budaörs Fejlôdéséért Egyesület (BFE), a Jobbik, illetve az MSZP elutasította, hogy szakértôt delegáljon a fennmaradó három helyre, így ezek üresen maradtak. A vitában dr. Ritter Gergely (BFE), a miniszterelnök szóvivôjét idézve „pofátlanságnak” nevezte, hogy a város jelenlegi anyagi helyzetében több tízmillió forintot költenek el ilyen célokra. Eközben pedig arról vitatkoznak, adjanak-e százezer forintot néhány nehéz sorsú budaörsi gyerek nyaraltatásához. Wittinghoff Tamás polgármester szerint olyan funkciókat hoz létre a jobboldal, amelyekre nincsen szükség. Ha tiszteletben tartanák a demokratikus játékszabályokat, akkor az önkormányzat mûködési struktúráját közös egyeztetéssel határoznák meg, figyelembe véve a politikai erôviszonyokat. Ehelyett egyoldalúan öt jobboldali képviselôt választanak tanácsnokká. Mint fogalmazott, a döntés szembe megy a Fidesz országos programjával is, amely takaréko-

sabb önkormányzásról beszél. A mostani döntés éves szinten 50 millió körüli összegbe kerül majd, miközben a helyi pedagógusok jövedelmét csaknem 10 százalékkal kellett csökkenteni erre az évre – mondta. A polgármester mindehhez az interneten megjelent közleményében hozzáfûzte: különösen érdekes a fedezet nélküli költekezés annak fényében, hogy a kormánypárt éppen olyan törvénymódosítást készít elô, amely a csôdbe vitt önkormányzatok vezetôit tíz évig nem engedné indulni a választásokon. Nem világos, hogy milyen munkát végeznének ezek a tanácsnokok – jelentette ki Bíró Gyula (BFE). Tendenciát vélt felfedezni abban, hogy a FideszKDNP sorra kiszervezi a feladatokat a hivatalból, és ezekre az újonnan létrehozott helyekre saját embereit ülteti be. Példaként említette a Termál Kft-t és a Városmarketing Kft-t. Válaszában Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) cáfolta, hogy ne lennének világos feladataik a tanácsnokoknak. Mint mondta, egyoldalas leírás szabja meg mindegyikük számára a teendôket. A szükséges kiadások forrásaként a Heimatmuseum épületeinek felújítására és bôvítésére elkülönített pénzbôl a Fidesz-KDNP javaslatára átcsoportosítottak 26 millió forintot. Ezt Ritter Imre kisebbségi szószóló (korábbi fideszes képviselô) sérelmezte, mondván, hogy az épület egy része életveszélyes állapotban van. Az elvonás miatt nem tudják elkezdeni ôsszel a felújítási munkálatokat. S mi lesz az üresen hagyott szakértôi pozíciókkal? Török Czene István, a Fidesz helyi elnöke szerint a három kimaradó szervezetre (BFE, MSZP, Jobbik) van bízva, hogy feltöltik-e a helyeket. Az internetes vitában azt írta,

2011. JÚLIUS

LESZ VÉGRE ALPOLGÁRMESTER? Lapunk nyomdába adásának másnapján kerül sor arra a rendkívüli testületi ülésre, amelyik újra napirendre tûzi a tanácsnoki rendszert, és ahol a polgármester ismét megpróbál az alpolgármester személyére javaslatot tenni. Nem hivatalos információnk szerint az elsô esetben a cél, hogy újratárgyaláskor a képviselôtestület döntsön arról, hogy bár a tanácsnokok megmaradnak, de nem kapnak maguk mellé félmillió forintos díjazásért foglalkoztatott szakértôket. Azt is nem hivatalosan hallottuk, hogy most végre megszavazza majd a képviselôtestület az eléje terjesztett alpolgármester(eke)t. Amennyiben így történik, jövô számunkban természetesen megszólaltatjuk. Addig is kattintsanak rá honlapunkra (www.budaorsinaplo.hu), ahol naprakész információkat találnak Budaörsrôl. A

SZERK.

hogy a Fidesz szerint a külsô tanácsadók munkájára nagy szükség lesz, fôleg, ha a közelmúlt néhány „sikertörténetére" gondolunk: fôtér rekonstrukció, uszodaberuházás, problémás útépítések, stb. Mint fogalmazott, reményeik szerint az idô igazolni fogja döntésünk helyességét, és több hasznot eredményez majd Budaörsnek, mint amibe kerül. -K -N

5


gazdaság

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

„ A S VÁ JC IA K T I T K Á T K E L L C SAK MEGISMER NI”

Konferencia a pénzrôl Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy miért van egyre nagyobb pénzhiány a fejlett bankrendszer ellenére. A problémára pedig kézenfekvô és gyors megoldás kínálkozik, amelyrôl nemzetközileg elismert szaktekintélyek tartanak elôadást az Országos Helyi Pénz Konferencia keretében július 9-én és 10-én a helyi sportcsarnokban. íg az Európai Unión belül a legtöbb ország kínlódik, a magyar vállalkozók vért izzadva küzdenek a túlélésért, addig a svájci cégek dinamikusan fejlôdnek. Mi lehet ennek az oka? A svájci üzletemberek körön belül vásárolnak, azaz „helyi pénzt” használnak, közel kamatmentesen. Egymás termékeit fogyasztják, így a tranzakcióik mögött saját maguk által létrehozott hitelpénz áll. A hiteleiket körön belül kell visszafizetniük termékekben, így elkerülik a kamatos kamat és a levegôpénz létébôl fakadó ellentmondást. Mivel a kamatos kamat alapján létrehozott új folyószámla hitelpénzek úgy keletkeznek, hogy a bankok a fedezetre elkülönített pénzösszeg többszörösét (2009 óta akár ötvenszeresét) adhatják ki törvényesen hitelbe, így folyamatosan gerjesztik az inflációt. Ezeknek a hiteleknek az eredménye pedig az, hogy a kamatok visszafizetésére sosem lesz elegendô pénzmennyiség, a hitelek egy részének törvényszerûen be kell dôlniük A mai magyar gazdaságban a legnagyobb bajban azok vannak, akiknek fedezetlenül bocsájtottak ki hitelt, és költötték azt el. A tôkét és ennek kamatait ugyanis a gazdaság meglévô pénzkészleteibôl kell(ene) visszafizetniük, azaz a kamatos kamat visszafizetése folyamatosan-, és exponenciálisan növeli az adósságot és vele együtt a

M

pénzhiányt a gazdaságban, a bankok javára. Összességében a mai bankrendszer mûködése nagyerôkkel szívja el a gazdaságból a pénzt, aminek eredményeképpen egyre több ember, és vállalkozás marad pénzbevétel nélkül. Mindezekrôl bôvebben hallhatnak elôadásokat Budaörsön július 9-én és 10-én az új városi sportcsarnokban. * A pénz funkciójáról és a megoldást kínáló lehetôségekrôl Vezér-Szörényi Lászlóval az egyik elôadóval beszélgettünk, aki korábban hét éven keresztül a Deutsche Bank és a Commerzbank független tanácsadója volt, ma pedig a német kormány bankjának tanácsadója. Ön hogyan látja, milyen funkciója van ma a pénznek? Mindez milyen irányba tart? - A pénznek közgazdasági értelemben „elferdült” funkciója van. Ez a probléma több száz éve fennáll. A pénz feladata az lenne, hogy az emberek közti elszámolást intézze, a hiteligényeket segítse. Általában azok az emberek, szervezetek kapnak hitelt, akiknek valójában nincs is rá szükségük és azok pedig nem, akiknek ténylegesen szükségük lenne rá. - Ugyanazt a pénzt használjuk kifizetésekre is, mint amelyet beteszünk betétre a bankba. Amiatt a pénznek egyszerre kell betölteni a nyugvó és a forgalmi funkciót. Ebben rejlik az ellentmondás, ami egy átfogó, globális problémát jelent. A pénz funkciói ugyanis össze vannak keveredve egymással. Nem tudja betölteni a gazdaságban szükséges funkcióját, így pénzhiány alakul ki. A pénz az összes termékkel, szolgáltatással szemben elônyt élvez, hiszen fel van ruházva a maradandóság tulajdonságával. Ezáltal alakul ki a pénzhiány és ezen keresztül a pénz hatalmi funkciója. A svájciak titkát kell csak megismerni, ami alapjában véve nagyon egyszerû. Õk úgy hívják, hogy körön belül vásárolnak, azaz „közösségi pénzt”,

„helyi pénzt” használnak a globális pénzek helyett, amely kamatmentes. Egyszerûen semmi mást nem tesznek, mint olyan közösségben mûködnek gazdaságilag, amelyek egymás termékeit/szolgáltatásait fogyasztják kamatmentes hitelbe. Ezt a hitelt pedig ugyanennek a körnek kell visszafizetniük, de termékben és/vagy szolgáltatásban. Így a helyi pénz csak pénzforgalmi funkciót töltene be. Ezért nevezzük az ilyen rendszert duális rendszernek.

Miért lehet hasznos a konferencia? Kockázatmentes üzleti kapcsolatok építésének lehetôsége Forgalomnövelési lehetôségek megismerése A 100%-os fizetési garancia az üzletkötések során Kirobbanóan eredményes módszer bemutatása a potenciális partnerek megszerzésére Likviditásnövekedés Eredményes üzleti találkozó a személyes kapcsolatok kialakításához Mennyire látja fogékonynak erre Magyarországot? - Magyarország jelenleg nem fogékony rá, mivel az emberek nem értik a rendszert. Ez a konferencia egy lehetôséget ad arra, hogy az emberek mindezt átlássák. A magyarokat az utóbbi években számos negatív tapasztalat érte, így nem meglepô, hogy nehezebb bevezetni egy új rendszert. A helyi pénz esetében az igazi változást az jelenti, hogy ott maga a közösség teremti a pénzt. Míg a hagyományos pénz

esetében ezt a funkciót a bankrendszer tölti be. Milyen várakozásokkal tekint a jövôre? Hogyan tovább a konferencia után? - Vannak terveink és elképzeléseink. Az egésznek azonban akkor van értelme, ha az emberek elfogadják, hogy az átlagemberek körében is szükség van ehhez egy fogadóképességre. Sokan félnek tôle, és elítélik. Csak akkor lehet megvalósítani, ha egy széles társadalmi támogatottság áll mögötte. A bankok esetében ez az átállás nem igényelne 12 hónapnál több idôt. Minden pénznek és pénzrendszernek a bizalom az alapfeltétele. A pénz nem más, mint papírba csomagolt bizalom. * A konferencia további elôadói: Bernárd Lietar alkotta meg az ECUt, az Euro elôdjét. Öt évet töltött a Belga Központi Bankban, ahol elsô feladatai között az ECU (single European currency system) megtervezése és bevezetése szerepelt. Dr. Drábik János – Mi a probléma? Miért kell önfenntartó közösséget, és hozzá helyi pénzt teremteni, miért nem fenntartható a mostani rendszerünk? Takáts Péter, Varga Csaba – új közösségek és új pénzrendszerek. Leitold László, a veszprémi székhelyû Kinizsi Bank vezérigazgató-helyettese a gyakorlati megoldásokról tart elôadást. Kecskeméti Attila - A Magyar Termék nonprofit Kft ügyvezetôjeként a magyar gazdaság pénzhiányának csökkentésérôl mesél. Koller Attila elôadása a vállalkozói mentôöv, avagy „hogyan tudsz Kkv-ként közösen, közösségben túlélni, megmaradni a meglévô profitod mellett”. A konferenciára a www.helyipenz.info oldalon lehet jelentkezni! KELEMEN SZILVIA

C i k k ü n k e t a Te r r a p a r k t á m o g a t j a 2011. JÚLIUS

7


szociális

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

SOK BÖL C S Ô D E É S Ó V O D A V AN, MÉ GIS GON D A G Y E R M E K E K ELHELY EZÉSE?

„Minden férôhelyet betöltöttek” A szülônek mindig gond bölcsôdébe, óvodába adni a gyermekét. Az elválás pszichológiáján túl egyéb gyakorlati kérdéssel is szembe kell nézni. Például, hogy a választott intézmény közel legyen a lakóhelyhez, esetleg a szülô munkahelyéhez, továbbá hogy megfeleljen az ilyenolyan elvárásoknak. Vagy örülhet a szülô, ha egyáltalán felveszik valahová a csemetéjét?

B

udaörsön a bölcsôdei ellátást az Egyesített Bölcsôdei Intézmények két tagintézményével biztosítja, a Lévai utcai Százszorszép-, és a Dózsa György úti Pitypang Bölcsôde és Gyermekközpont. A szeptemberi bölcsôdei felvételrôl Vokony Éva, egyesített bölcsôdevezetô lapunknak elmondta, hogy a jelentkezés egész évben folyamatos, a felvételek június közepén vannak. - A bölcsôdébe jelentkezésrôl a szülô dönt, törvényileg nincs erre kötelezve, csak védelembe vett

gyermek esetén. Jelenleg, akik május végéig jelentkeztek, azokat mind fel is tudtuk venni. Akik ez után jelentkeznek, azok várólistára kerülnek. Ha van a felvett gyermekek között, aki nem igényli az ellátást, a várólistán lévôk következnek sorra – számolt be a vezetô. Hozzátette: 2011 szeptemberétôl mind a két bölcsôdébe 120-120

8

férôhellyel várják a gyermekeket. Minden férôhelyet betöltöttek. Azokat, akiknek már nem jut hely, igyekeznek egyéb szolgáltatásaikkal segíteni. - A bölcsôdei férôhelyek fejlesztésével azt reméltük, hogy egy-két évig minden budaörsi állandó lakos igényét ki tudjuk elégíteni. Mára már látjuk, hogy ez nem így van. Most is van várólista, így továbbra is szükséges a családi napközik valamilyen mértékû támogatása. Hisz van, akinek csak ott tudunk helyet biztosítani – öszszegzi tapasztalatait Vokony Éva. Budaörs önkormányzata folyamatosan igyekszik bôvíteni a bölcsôdei férôhelyek számát a városban. 2004-ben és 2009-ben a Százszorszép Bölcsôde kapacitását húsz-húsz férôhellyel növelték, az új Pitypang Bölcsôdét 2002-ben adták át, most a bôvítés után, 2011 ôszétôl, további nyolcvan kicsit tudnak majd ellátni. A városban mûködô nyolc óvodából négyben most éppen nyári szünet van, de a felvételiken mindegyik intézet túl van már. A közoktatási törvény szerint jelenleg minden harmadik életévét betöltött gyermeknek joga van óvodába járni, ám ez csak az ötödik életév elérése után kötelezô. Így a jelenlegi szabályok szerint az óvoda nem köteles fölvenni az ötévesnél fiatalabb gyereket. (A kormány tervei szerint ez 3 évre csökken a jövôben.) A Holdfény Utcai óvodába a szeptemberi kezdésre hatvanhárman jelentkeztek, amibôl huszonnyolc gyermek nyert felvételt, mindannyian a körzetben laknak, más településrôl nem vettek fel gyermeket. Az intézményvezetôje, Maksainé Gecse Erika elmondta, az eljárás elsô körében huszonöt, a második fordulójában a fellebbezés után még további három, harmadik életévét május 31-ig betöltött gyermek került be az óvodába. A felvételinél, hasonlóan a bölcsôdéhez, egy kidolgozott szem-

PÓTMEGOLDÁS? A Vitamini családi napközi néven ismert, Fit's'kool Oktatási Egyesület 2010. januárjától két családi napköziben fogadja az egy-hat éves korú gyermekeket. A két napközibe összesen tizennégy gyermek jár, s közülük tizenkét kicsinek az ellátását támogatja jelenleg Budaörs önkormányzata. – Szeptembertôl a támogatottak létszáma három fôre csökken, az addig harmadik életévüket betöltô gyerekeket a szülôknek felvételiztetniük kellett az óvodába. Fel is vették ôket – számolt be Szabó Eszter, a Vitamini tulajdonosa. Kérdésünkre, kell-e tartaniuk attól, hogy nem tudják fenntartani magukat, miután így csökken a támogatott gyerekek létszáma, azt a választ kaptuk, hogy a Vitaminiben az önkormányzat segítô programja elôtt is megfelelô volt a létszám. – Az önkormányzati támogatás jó a szülônek, a családi napköziknek és a városnak is. Ugyanakkor be kell ismernem, hogy ez igenis nagy szó, hiszen ez nagy könnyebbséget jelentett a családi napköziknek, mint vállalkozásoknak, és a szülôknek is, hogy a város ezt felvállalta. De érthetô, hogy ha az állami bölcsôdékben és óvodákban van elég férôhely, akkor törli a programot, hiszen megoldotta a gyerekek ellátását. Úgy gondolom, mindannyiunknak törekedni kell a közös megoldásra, s éppen ezért, ha a jövôben mégsem tud az önkormányzat minden gyereket elhelyezni, akkor újra felmerül a közremûködés lehetôsége, és újra támogatnak bennünket, a nálunk elhelyezett gyerekeket – véli Szabó Eszter.

pontsor szerint döntenek. Az óvoda férôhelye száz fô, a Kincskeresô Tagóvodába, a huszonkilenc jelentkezôbôl tizenkilenc nyert felvételt, közülük két gyermek nem budaörsi lakos, ám a szülô munkahelye itt van a városban. Magyarázatképpen hozzátette, a közoktatási törvény lehetôvé teszi a szülônek, hogy ne csak lakóhely, hanem munkahely szerint keressen csemetéjének óvodát. Szintén az intézményhez tartozó Mákszem Tagóvodába a negyvenkét jelentkezô közül huszonketten kerültek be. A intézményvezetôtôl azt is megtudtuk, hogy maximális kihasználtságon mûködnek. Kérdésünkre, miszerint véleménye szerint a budaörsi óvodás korúaknak van-e elég hely a település óvodáiban, elmondta, szerinte a helyi kisgyermekek nagy többségének tudnak a helyi óvodák férôhelyet biztosítani. Saját népszerûségüknek okát a mo-

2011. JÚLIUS

dern környezet, és az épület adottságából, pontosabban az aula kialakításából eredôen, a mûvészeti vonalerôsítést tartja. Évente három képzômûvészeti kiállítást szerveznek, s programjukban a kompetencia alapú nevelés mellett kiemelt szerepe van a mûvészeti nevelésnek. Ám az óvodavezetô kiemelte, véleménye szerint mindegyik, Budaörsön mûködô óvoda jó hírû, szakmailag kiemelkedô. Az óvodai felvételekrôl Karsainé Kovács Juditot, a városháza közoktatási irodájának vezetôjét is megkérdeztük. Az iroda célja, hogy minden harmadik életévét betöltött gyermeket el tudjanak helyezni az óvodákban. – Amennyiben a szülô úgy dönt - hiszen a gyes lejár -, és visszaállna munkába az édesanya, hogy a gyermeke óvodás legyen, segítenünk kell neki ebben – emeli ki az irodavezetô. A felvételi eljárás elsô körben az intézmények saját


infrastruktúra

NY OLCSZÁZ MÉTER B USZSÁV B UDAÖR S FELÕL, EGY HÓNAPOS CSÚSZÁSSAL

Útszélesítéssel épül kompetenciája, ám második körben, az elutasítások után a szülôknek, a kézhezvételtôl számítva tizenöt napjuk van fellebbezni, aminek felülvizsgálata a közoktatási irodával közösen történik. Elônyben részesülnek azok a kicsik, akik életvitelszerûen Budaörsön laknak, vagy azok a gyermekek, akiknek szülei a városban dolgoznak, ahogyan azt a közoktatási törvény is elôírja. - Viszont – teszi hozzá az irodavezetô – vizsgáljuk, hogy a jelentkezôk valóban életszerûen a városban laknak-e, mert egyre több a visszaélés. Ez az elv nem zárja ki azt, hogy a kistérségbôl is bekerüljenek ide gyerekek, de mindenképpen csak az után, hogy a helyieket el tudtuk helyezni. Az irodavezetôtôl megtudtuk, hogy a felvételi eljárásnál figyelembe veszik az egyéb szociális problémákat illetve a nemzetiségi kéréseket is. Hiszen Budaörsön a német nemzetiségi nevelést hangsúlyozó intézményeket sok szülô fontosnak tartja. Arra a kérdésünkre, hogy egy szülônek mennyire van lehetôsége válogatni az óvodák közül, programok, nevelési elvek között, mit tehet, ha a kiválasztott intézmény nem abba a körzetbe esik, ahol ôk laknak, az irodavezetô válaszából megtudtuk, hogy a budaörsi óvodák mindegyike az úgynevezett Országos Alapprogram szerint végzi feladatát. Az egyedi programok mindenhol színvonalasak, és aki egyikrôl lemarad az intézményi

létszám miatt, egy másik óvodában egy másik hasonlóan jó program szerint kap majd ellátást. Az óvodák telítettségének egyik oka, hogy egyre több szülô csak hét-nyolc éves korában engedi gyermekét az iskolába, és így egykét évvel is tovább járnak óvodába, helyükre nem vehetnek fel másik gyermeket. A játszótéri beszélgetések során gyakran hallani arról, hogy a kibôvített bölcsôdei helyekkel arányosan kevesebb támogatást nyújt az önkormányzat a családi napköziknek. A budaörsi családi napközik helyzetérôl Kövesdi Gabriella, a szociális és egészségügyi iroda vezetôje elmondta: az önkormányzat a családi napközikkel 2011. december 31-ig kötött szerzôdést. A támogatási szerzôdések értelmében az önkormányzat a családi napközik részére gyermekenként, havonta ötvenezer forint támogatást nyújt, az önkormányzat által fenntartott bölcsôdék és óvodák által felvételt nem nyert egy-hét éves korú gyermekek számára a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása céljából. Az irodavezetô megerôsíti: támogatás megvonásáról nincs szó. Az óvodai beíratások és a bölcsôdei felvételek lezárását követôen, ha az intézmények nem tudják a gyerekek elhelyezését biztosítani, a családi napközik szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi és támogatja az önkormányzat. POLGÁR ÁGNES

DÍJAZOTTAK Szakály Mátyás Emlékérmet kapott a júniusi ünnepi testületi ülésen Balláné Fekete Gyöngyi, Leipánné Deák Judit, Süle Ferencné és Szegletesné Márkus Judit peadagógusok. Továbbá az egészségügyi dolgozóknak járó díjat kapott dr. Bakó Emese Judit, anaszteziológus szakorvos. Õket következô számainkban mutatjuk be!

A budaörsiek napi szinten járnak be a fôvárosba. A szakemberek szerint autóval és busszal is könnyebb lesz a XI. kerületi régi Budaörsi úton közlekedni, ha elkészül az új buszsáv a Virágpiac és Gazdagrét között. Az elôzetes ígéretek szerint Budaörs irányából a Budapest felé vezetô új autóbuszsáv június 17-étôl könnyítette volna meg az arra haladók közlekedését, ám a munkálatok lapzártánkig sem fejezôdtek be.

Magyar Aszfalt Kft. kivitelezôi a mintegy nyolcszáz méteres útszakasz kiszélesítéséhez még márciusban kezdtek neki, a Fôber Nemzetközi Ingatlanfejlesztô Mérnöki Zrt. lebonyolításában. A projekt egyébként „testvére” annak, amikor májusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Budaörsi úton buszsávot festett fel, majd azt késôbb eltávolítatta, a Nagyszôlôs utcai csomópontban kialakult dugók és annak nyomán kibontakozó viták miatt. Ha ez utóbbi buszsávnak valóban lett is volna létjogosultsága, csak akkor, ha a XI. kerületi Dayka Gábor utcával összeért volna. Azaz a régi Budaörsi úton, a Virágpiactól a Gazdagréti útig, ezzel a nyolcszáz méternyi, útszélesítéssel nyert új buszsávval, amelynek kivitelezése, több mint egy hónapot csúszik. Majd innen tovább az M1-M7-es bevezetô szakaszán a Budaörsi úton egészen a BAHcsomópontig. - A régi Budaörsi úton, a Virágpiactól induló buszsáv útszélesítéssel épül, hiszen az új szakaszt kizárólag a befelé tartó útsáv mellett közvetlenül alakítjuk ki, ez tehát nem okoz majd fennakadásokat a forgalomban, mint a belsô Budaörsi úton létesült, még évekkel ezelôtt

elôkészített másik beruházás – mondta a Budaörsi Naplónak Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója. - Viszont jó hír, hogy a régi Budaörsi úton elkezdett munkálatok, még ha csúsznak is, hamarosan befejezôdnek. A lakosság számára eddig a kevésbé látványos, földalatti munkálatok, a csatornázások fejezôdtek be, ezt követi az aszfaltozás, ami már elôre sejteti a végeredményt – folytatja a vezérigaz-

A

2011. JÚLIUS

gató. Aki egyben kéri az arra közlekedôket, hogy továbbra is türelemmel viseljék a forgalom lassítását, a 40 km/h sebességkorlátozó-táblákra ugyanis a nehezebben belátható hegyes-dombos vidék miatt van szükség. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy a budaörsiek számolhatnak-e további útépítéssel a másik, Budaörs felé tartó irányban, azt a választ kaptuk, hogy nem, mert a csúcsidei munkába járás problémája Budapest felé jóval erôsebb, mint kifelé, ezen a szakaszon. A beruházás elôreirányozott költségeit, a 216 772 104 forintot, a magyar állam és az Európai Unió viseli. Ezek mértékét a BKK vezetôje szerint a tovább tartott kivitelezési munkálatok sem növelik. Az eredeti határidôhöz képest az új buszsávra tehát körülbelül egy hónapot kell még várni. P. Á.

9


közélet

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

KÖNYVBEMUTATÓ A TÁRSADALMI MEGBÉKÉLÉS JEGYÉBEN

Helyi roma családok élete Egy különleges könyv bemutatója zajlott június 8án a Jókai Mór Mûvelôdési Központban. A Sorsok és remények címû kiadvány azzal a céllal született meg, hogy elômozdítsa a cigánysággal szembeni elôítéletek feloldását, megoldásokat keressen problémáikra, és csökkentse az irányukba mutató társadalmi feszültséget.

ÁRU IS VOL T , V E V Ô I S V O L T , HA N GU L A T I S V O L T

Próba piac A civilek által szervezett június 10-i pénteki rendezvény – a szemerkélô esô ellenére – jól sikerült. Már fél héttôl sürgölôdtek a szervezôk, hogy helyére kerüljön minden, ami a próba piachoz szükséges. A nyolc órai nyitás egy kis zenés vevôcsalogatóval kezdôdött.

M

eggyes Ádám trombitaszólója üdvözölte a piac résztvevôit, majd Michelle O. Crosby játszotta el hegedûn Brahms 5. Magyar Tánc címû mûvét. Addigra már sokan összegyûltek az ernyôk alatt, és egyetértettek a zenemû alapját adó magyar dal szövegével: "Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, /Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt”. Egervári Dénes, a Civil Kerekasztal elnöke röviden összefoglalta a civileknek a budaörsi piaccal kapcsolatos eddigi erôfeszítéseit, és a mostani próbapiac célját. - Milyennek értékeli a rendezvényt? - kérdeztük a nap délutánján Nagy Sándor Lászlóné Ágitól, a Kertbarátok Egyesületének a tagjától, aki már sok lépést tett annak érdekében, hogy megvalósuljon a Padkapiac. - Ez volt az elsô, önálló próbálkozás, amit kicsit demonstrációnak is szántunk, és mint ilyen, nagyon jól sikerült! Számításaink szerint

10

mintegy 500 ember megfordult a piacon, sokan vásároltak a friss, értékes termékekbôl, nagyon sokan aláírták a piaccal kapcsolatos aláíróívet. Mindenki megtalálta a számítását, az árusok, és a vevôk is, de a legnagyobb hozadéka, az ott kialakult hangulat volt. Az emberek leálltak beszélgetni, régen nem látott ismerôsök találkoztak, és valamennyien dicsérték az ötletet, hogy végre léptünk egy (igaz, hogy csak próba) lépést piac ügyben. A februári testületi ülés óta, (amikor is kurtán-furcsán levették a napirendrôl a már kivitelezés szakaszában lévô piac ügyét) a sok befektetett energia ellenére sem történt semmi a budaörsiek által régóta várt piac témájában. Aki ott volt a piacon láthatta: amíg a budapesti boltokban ezer forint körüli áron árulták a több száz kilométerrôl szállított „egyen" cseresznyét, itt ötszázért lehetett vásárolni a több fajta, piros, sárga, fekete, frissen szedett gyümölcsbôl a helyi kiskert tulajdonosoktól. De nem csak helyi termelôk voltak! Nagy sikere volt az etyeki Nagy Zsuzsanna sajtjainak, és olyan termékek is kerültek asztalra, mint a budaörsi, gyönyörû házi készítésû pipere szappanok, házi termelésû mézek, szörpök, befôttek, szépséges vágott és cserepes virágok, fûszernövények. Júliusra újra megszervik a következô próba Padkapiacot . S. K.

A

ranyosiné Rózsa Szeréna, a Budaörsi Tanoda vezetôje Gazsi Judittal szerkesztette azt a hiánypótló kötetet, amely öt tanulmány mellett mintegy harminc budaörsi roma családdal, és roma értelmiségi fiatalokkal készült interjút tartalmaz, ezáltal pedig reprezentálja a budaörsi romák helyzetét. A kiadványban emellett szó esik a magyarországi cigányság helyzetérôl és megítélésének változásairól és a Budaörsi Tanoda jelentôségérôl is. Ahogy a kötet elôszavában Aranyosiné Rózsa Szeréna fogalmaz „az utóbbi idôben számos helyen megnôtt a feszültség a többségben és kisebbségben lévôk között. A cigánykérdés ma minden korábbinál jobban foglalkoztatja a társadalmat”, amelynek több mint nyolcvan százaléka ellenérzéssel viseltet a romákkal szemben. Pedig egy 2008-ban született felmérés szerint mintegy nyolcvan százalékuk dolgozik, és a kötetben található beszélgetésekbôl is kirajzolódik, hogy a budaörsi roma családok aktívan tesznek azért, hogy a családjuk boldoguljon, és igyekeznek gyermekeik számára megteremteni a jobb jövô lehetôségét. Wittinghoff Tamás polgármester szerint szükség van arra, hogy a szélsôséges hangokat közös erôvel tom-

2011. JÚLIUS

pítsuk, és a félkatonai szervezetek ellen a társadalom együttesen emelje fel a szavát. Nem titkolta azt sem, hogy ez a kiadvány valószínûleg vitákat fog gerjeszteni, de ez jó, hiszen elkezdôdik egyfajta párbeszéd. A bemutatón jelen volt Gulyás Erzsébet, a Társadalmi Felzárkózásért Felelôs Államtitkárság képviselôje, aki a romák nehéz helyzetének fô tényezôjeként a társadalmi rétegek közti különbségeket, és a területi meghatározottságokat említette, és hogy az ô feladatuk, hogy ezeket a hátrányokat tompítani próbálják. Bogdán Péter, újságíró, a Budaörsi Tanoda tanára, aki a kötet egyik tanulmányának társszerzôje és interjúalanya, elmondta, hogy óriási eredménynek tekinti, hogy Budaörsön sikerült a Józsefvárosi Tanoda rendsze-

rét továbbfejleszteni. Véleménye szerint, ami ma Budaörsön történik az egyedülálló, és ezt erôsíti a most megjelent kötet is. A megnyitón emellett Noszkai Gábor, a Budaörsi Tanoda alapítója is elmondta gondolatait a Tanoda és a kötet jelentôségérôl. A könyvbemutató mellett egyúttal a „Budaörsi Roma Tanoda a Hátrányos Helyzetû Gyerekekért" elnevezésû projekt Tanoda-projektzáró rendezvényére és a Tanoda rajzpályázatának díjátadására is sor került, és a szünetekben a Romano Glaszo hagyományôrzô cigány folklór együttes zenélt. SÓS ESZTER


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budaörsi Játékszín a Budaörsi Városi Ifjúsági Klubban olyan programot kíván kialakítani, mely egyaránt otthont ad kisebb csoportok klub jellegû foglalkozásainak, ifjúsági és kamara-elôadásoknak, szakköröknek, illetve nagyobb szabású ifjúsági rendezvényeknek. Ezért mint a Klub mûködtetôje pályázatot hirdet civil szervezetek számára a klub helyiségeinek rendszeres használatára. Erre rendszeres elfoglaltságokkal lehet jelentkezni. A pályázatok elbírálása az alábbi szempontokat mérlegelik: a civil szervezet nagysága – azaz várhatóan mennyi helyi fiatalt mozgat meg az esemény; a rendezvény(ek) tervezett idôigénye; a rendezvények várható költségei és bevételei; a szervezéssel járó kockázatok. Bôvebben: www.budaorsijatekszin.hu

2011-ben is minden hónapban találnak lapunkban egy sor kvízkérdést. Aki a helyes megoldást beküldi, az adott hónapban ajándékra számíthat, az év végén pedig a soproni Hotel Szieszta jóvoltából a legtöbb megoldást beküldôk között kisorsoljuk fôdíjunkat, egy wellness hétvégét két személyre. Júniusban Feldhoffer Andrea a

ajándékát nyerte, amit szerkesztôségünkben átvehet.

A JÚNIUSI MEGFEJTÉSEK: nem Budaörs díszpolgára (c) Póka Egon, 2011 (a) az önkéntesség éve, a BSC asztalitenisz csapata (a) Extra Ligát nyert.

(7. forduló)

Kvíz játék A júliusi kérdések: 1. Melyik egyházi ünnepen készül a híres budaörsi virágszônyeg? a., húsvét b., pünkösd c., úrnapja d., karácsony 2. Mi az a tamburello? a., édesség b., hangszer c., sportág d., ruhanemû 3. Ki volt a budaörsi Dr. Spilenberg György? a., ügyvéd b., orvos c., plébános d., fogorvos

A VÁLASZOKAT IDE VÁRJUK: bnaplo@t-online.hu vagy Budaörsi Napló szerkesztôsége 2040 Budaörs, Szabadság út 137. fsz.

2011. JÚLIUS

Játékunk támogatói: Hotel Szieszta Sopron • Termôkert Kft. • Andretti cukrászda Károly király út 54, • vitaminsziget.com


egészség

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A G Y A K O R I , FÁJ DALMAS V IZELÉS K O M O L Y B ETEGSÉGR E UTALHAT

Egy urológus tanácsai

Idehaza bizonyára kevesen hallottak az intersticiális cisztitisz (röviden IC) nevû betegségrôl, amely sok ember életét keseríti meg, akik közül viszont az információhiány következtében, csak kevesen részesülnek megfelelô orvosi ellátásban. Dr. Lovász Sándorral, a EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. urológus fôorvosával a betegség tüneteirôl, felismerésének fontosságáról és kezelésérôl beszélgettünk.

L

ényeges, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét erre a betegségre – mondja dr. Lovász Sándor. - Az urológusok tudnak róla, de a háziorvosok és a nôgyógyászok, akikhez a legtöbbször az ICben szenvedô betegek a panaszaikkal fordulnak, hiszen közel kilencven százalékuk nô, még kevéssé ismerik. Pedig nagyon fontos lenne, hogy továbbküldjék a beteget az

12

urológushoz. Az intersticiális cisztitisz egy speciális hólyaggyulladási forma. Egy folyamatosan romló, rendkívül sok panaszt és fájdalmat okozó betegség. Az érintettek rengeteget szenvednek, amíg meg nem kapják a megfelelô kezelést. Teljesen meggyógyítani ma még nem tudjuk, de sokkal jobb életminôséget lehet biztosítani számukra. Hogyan alakul ki a betegség? Pontosan nem tudjuk. Feltételezhetô, hogy genetikai tényezôk, illetve ismétlôdô gyulladások hatására alakul ki, és gyakran társul autoimmun betegségekkel. Valószínûleg sok ok együttesen játszik közre, sôt az is elképzelhetô, hogy többféle betegségnek azonos tüneteit foglaljuk egy gyûjtônévbe. Milyen panaszok alapján gyanakodhatunk? Szinte minden esetben jellemzô a gyakori vizelés, a rendkívüli fájdalom hólyag és húgycsôtájon, a gáton, vagy esetleg a hüvelyben. Ez az erôs fájdalom változó intenzitással, de állandóan jelen van, és a hólyag telítôdésével fokozódik. A tünetek közé tartozik, hogy a beteg kis porciókban vizel. A hólyaghuruttól az különbözteti meg, hogy nem baktérium okozza, tehát a vizeletüledék és a bakteriológiai vizsgálat eredménye mindig negatív. A panaszok alapján elôször persze ki kell zárni a rosszindulatú daganat lehetôségét, tehát minden esetben készítünk vi-

zeletcitológiai vizsgálatot is, és a hólyagtükrözés is fontos része a vizsgálatnak. Az IC-s betegnél nem ritka, hogy éjszakánként tizenötször is vizel, ezáltal nem tudja kipihenni magát, és mivel nappal is nagyon gyakran szólítja a szükség, nem tud megfelelôen dolgozni. Gyakorta elôfordul, hogy ezeket a betegeket elbocsátják a munkahelyükrôl a sok betegeskedés miatt. Az IC-s betegeknek a házasélete is tönkremehet, különösképpen, ha a fájdalom a hüvely táját is érinti. Nem csoda, hogy az ebben a betegségben szenvedôk körében hetven százalékkal magasabb az öngyilkosság aránya, mint az átlag lakosság körében. A betegek többségénél sajnos több év telik el, mire kiderül a diagnózis. Például volt olyan betegem, aki arról számolt be, hogy tizenöt éven keresztül kezelte a nôgyógyásza különbözô vélt betegségekkel, mire kiderült, hogy nem nôgyógyászati problémája van, hanem intersticiális cisztitisze. Hogyan kezelhetô ez a betegség? A terápia általában nem egyetlen gyógyszert, vagy helyi kezelést jelent, hanem komplexen, egy idôben, különbözô módon ható kezeléseket alkalmazunk. Ezek közé tartoznak a szájon át szedhetô gyógyszerek, a helyileg katéterrel a hólyagba beadott hatóanyagok, illetve az életmódváltás és speciális diéta is. Mi lehet az oka, hogy férfiak-

2011. JÚLIUS

nál sokkal ritkábban fordul elô? Az okokról csak találgatni lehet. Mivel az esetek többségében menopauza utáni betegekrôl van szó, nagyon kézenfekvô a feltételezés, hogy valamilyen formában hormonális oka is van. Ezt támasztja alá például az is, hogy a betegségben szenvedôk a terhességük ideje alatt többnyire panaszmentesekké válnak. Miért viszonylag kevés nôgyógyász és háziorvos ismeri ezt a betegséget? A betegség nem újkeletû, de az utóbbi tíz-tizenöt évben vált közismert és intenzíven kutatott betegséggé. Amerikában mind nagyobb az odafigyelés rá. Pár évvel ezelôtt százezer lakosra ötven-hatvan beteget mondtak, most a legutóbbi statisztikák szerint ugyanennyi lakosra legalább kétszáz ilyen beteg jut. Ha átvetítjük ezt a magyar lakosságra, akkor nálunk körülbelül húszezer ilyen betegnek kell lennie. Ebbôl jelenleg körülbelül pár száz a diagnosztizált eset. Az IC vizsgálatára szakosodott centrumoknak van egy nemzetközi szervezete, ahová országonként egy-két embert vesznek föl. Mi a tavaly kerültünk be, Magyarország részérôl én képviselem a hazai urológiát. Évente van egy világkongresszus. Magyarországon sajnos még nincsenek kifejezetten ezzel foglalkozó szervezetek. SÓS ESZTER


s z a b a d i d o˝

nj ünk e m a v Ho ?

? i n n i i e nn PÉLDÁUL…

MI T É RD E M ES V Á R O S U N K B A N A VE N D É GE I N K N E K M E G M U T A TNI?

Kilátás a Kôhegyrôl Kedves olvasóink! Hova menjünk enni, inni, de elôtte és utána mivel töltsük fel magunkat és vendégeinket szellemileg is? Ezen a néhány oldalon ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.

K

ezdjük tehát ott, hogy vendégeink – külföldrôl vagy vidékrôl – fáradtan megérkeznek kora délután. Az ebéden már túl vannak, ezért néhány saját készítésû szendviccsel, frissítôvel kínáljuk meg ôket, - amit meg is rendelhetünk házhozszállítással a Friedmann házból - majd beszélgetünk és pihennek egy kicsit. Az estét azonban már jó lenne aktívabban eltölteni. Mivel nem esik az esô, a séta mellett döntünk. Az indulási pont pedig legyen a Templom tér, hiszen így városunk mûemlék épületébe, a római katolikus templomba is benézhetünk, megcsodálva egyebek

között a most felújított orgonáját. S ha vendégeinket érdekli a nosztalgiánk, pár lépéssel arrébb megmutathatjuk, hogy hova jártunk 50 – vagy kevesebb, vagy több? – évvel ezelôtt általános iskolába, az Eszébe. Ez nem az iskola neve volt, hanem csak az utcáé, ahol az 1. számú iskola eredetileg állt. Az épület sorsáról még nincs döntés – mesélhetjük el –, mert miután tavaly az intézmény elköltözött a Hársfa utcába a vadonatúj 24 tantermes iskolába, itt most ideiglenes jelleggel folyik szakképzés, amit a bencések szerveznek. S ha már itt vagyunk, a szomszédban megmutathatjuk Mindszenty bíboros mellszobrát és a róla elnevezett katolikus iskolát. Melyek már napjainkban jöttek létre, miután 1993’94-ben az önkormányzat és az egyház megegyezett abban, hogy a város nem az egykori egyházi iskola épületét adja vissza, hanem közösen megépítik az újat. A templomkert mellett menjünk le a lépcsôn a Nefelejcs utcába, és térjünk be az ó-temetôbe. Ide már

fél évszázada nem temetnek, viszont az elmúlt években a restaurátorok csodálatosan helyreállították a régi sírköveket. Ha nem fáradtunk el és nincs még késô, érdemes itt tovább sétálni a Kôhegy felé, és felkapaszkodni rá (egy darabig lépcsô vezet), aminek a tetején a fura formájú sziklán a hatalmas kôkereszt Budaörs egyik jelképe. Kicsit elidôzhetünk a helyreállított kápolnánál, amibôl mozgást érzékelve zene szól. Mesélhetünk a jövôre újra színre kerülô Passióról, aminek ez a helyszíne. És persze gyönyörködhetünk a kilátásban, ahogy elterül lábunk alatt a város, a maga összetettségével és megosztottságával, a régi és az új keveredésével. Jól látni messzirôl is a fô utcát, a Károly király utat, ami eligazodási pont lehet a tájékozódáshoz. Továbbá az autópálya mentén a nagy áruházainkat. Lesétálva a hegyrôl alighanem eltelt annyi idô, hogy érdemes autóba ülni vagy buszra szállni, hogy elmenjünk az elôre kiválasztott étterembe vacsorázni. Mennyit szá-

2011. JÚLIUS

Adler Abacus (Herceghalom) Aromi Berger Charivari Club Oliva Csopak Don Pepe Dr Grill, grill house Fenyô Fogadó a magyar királyokhoz Frankhegyi Turistaház Friedmann-ház Gondola Holiday Inn Hollywood La menza (Auchan) Magdi mama kiskonyhája Mici Mustang Kerék Pikler sörözô Pizza 108 Rózsakert Szertár kávézó Szikla borozó

nunk rá? Szeretik vendégeink az olasz különlegességeket? Akkor az Aromihoz a Templommal szemben gyalog is visszajutunk. A városból kivezetô úton, a fô utcán azonban Magdi mamánál akár magyaros, akár nemzetközi ételekkel biztosan jól lakunk. A többi látnivalót pedig hagyjuk másnapra. Másnap süt a nap, rekkenô a hôség, így vendégeink is egyetértenek abban, hogy menjünk strandra.

13


s z a b a d i d o˝ És ez az elsô év Budaörsön, amikor ezt is megtehetjük helyben, és mindjárt el is dicsekedhetünk a vadonatúj sportcsarnokkal és uszodával, aminek pár hete nyitott meg a kinti része. A Hársfa utca gyalog egy kicsit húzós, tehát mehetünk autóval vagy még inkább az ingyenes helyi kisbusszal, ami a bejáratnál tesz le minket. Ebéd – mondjuk a Holliday Innben? - után pihenô, majd megint egy kis városnézés? A Kálvária dombon még nem jártunk, ahol nemrégen szentelték fel a teljes helyreállításhoz az utolsó két szobrot. Kicsi dombról van szó, nem megerôltetô a séta a stációk mentén. Krisztus történetét üvegtábla képek mesélik el, nem szokványos megoldás. És a téren el is üldögélhetünk a szépen rendezett kis parkban, vagy délután három óra után betérhetünk egy frissítô italra a Szikla borozóba. A régi és az új békés egymás mellett élése Budaörs szintén új városházája. A Kálvária utcától maximum tíz perces séta. Menjünk el odáig, és meséljük el, hogy az épület egyebek között Ybl-díjat kapott, és azzal is nyugodtan dicsekedhetünk, hogy az aulában rendszeresek a kiállítások, a nagyterem pedig nem csak a tanácskozások, hanem remek koncertek helyszíne is. Az esti program kiválasztásához

már fel kell mennünk az internetre, hátha van valahol éppen valamilyen érdekes rendezvény, hiszen ennek megvan az esélye. Amennyiben vendégeink szeretik, ha eseménydús a programjuk, hívjuk meg ôket például augusztus végén a Budaörs Napjára. Ekkor ugyanis az évben második alkalommal (elôször tavasszal a Budaörs Fesztiválra) zárják le a fôutcát a Petôfi Sándor és a Károly király út között, hogy kézmûves kirakodóvásár és számtalan gyerek és felnôtt koncert vegye el az autóktól a helyet. Ezekbôl a programokból kimaradt némi vásárlás Budaörs számos áruházának valamelyikében, de ha vendégeink olyan vidékrôl jöttek, ahol nincsenek hasonlók, természetesen ide is nyugodtan elvihetjük ôket. S valljuk be, ha az üzletsorokon található éttermekben – például a La Menzában - eszünk, akkor olcsóbban megússzuk, mint a vendéglôkben. És most nézem, hogy nem ajánlottam a gyerekeknek szóló látnivalókat sem. Ilyen például a két múzeumunk, a helytörténeti és a régészeti, az utóbbihoz tartozik a Csiki pihenôparkban a szabadtéri tábor. S ha már ide is kinézünk, menjünk be visszafelé a Hollósy cukrászdába. De ha semmi más nem jut eszünkbe: városunk sok-sok tiszta, rendezett, jól felszerelt játszótérrel rendelkezik. L. R.

SZER ETETTEL MEGHÍV OM

Legyen a Vendégünk! Szepesi Magdolna vagyok, a Magdi mama Vendéglô és Panzió üzemeltetôje, egyben fôszakácsa. Éttermünket egy éve nyitottuk meg a régi Beatrix Vendéglô helyén Budaörsön, a Szabadság út 184. szám alatt, családi vállalkozásban. Ez alatt az idô alatt elég szép számú törzsvendégkörünk alakult ki. Szeretnénk, ha Ön is közéjük tartozna!

T

udjuk, hogy a mai világban egy családnak, ha étterembe látogat, akkor az egy ünnep. Családommal mi azért dolgozunk, hogy egy ilyen alkalom Önök számára felejthetetlen legyen. Étlapunkat szolid árak jellemzik. Csak hazai friss alapanyagokat használunk. A házias ízek kedvelôi mindig megtalálják a számukra megfelelô ételeket. Választékunkban megtalálja a régi

Magdi mama Magdi Vendéglô és Panzió

2040 Budaörs, Szabadság út 184. Tel.: 06-70/348-0656 e-mail: magdi.szepesi@gmail.com

14

2011. JÚLIUS

hagyományos ételek mellett a grillezett ételeket és a könnyû salátákat is. Ínyenceknek a libamáj, bélszín, erdei gombákból, vadakból és halakból készült ételeket is ajánljuk. Elôrendelés esetén egyéni igényét is kielégítjük, bármely ételt vagy ételsort elkészítünk.

Választékunkat évszakonként változtatjuk. Különbözô akcióinkat figyelemmel kísérheti az interneten: www.magdipanzio.eu. Illetve heti menünk is itt szerepel. Ételeinknek házhoz szállítását is vállaljuk! Az elmúlt héten régi ízek olcsó áron napokat tartottuk, nagy sikerrel. Minden második héten valamilyen akcióval rukkolunk elô. Kérjük kísérje figyelemmel Ön is!

Várjuk Önt vagy Önöket szeretettel!


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

2011. JÚLIUS

15


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

akik szinte minden nap itt ebédelnek-, az áruházban dolgozók és persze a már említett Auchan-vásárlók. A visszatérô vendégek hûségükért törzsvásárlói kártyát és erre járó árkedvezményt kapnak. Egy fô így tökéletesen jól lakhat 1200-

VÁLTOZATOS EBÉD MINDEN NAP A LA MENZÁBAN ÉS A GRILL STATIONBEN

Jó étvágyat! Aki a budaörsi Auchanba jár vásárolni, ha már ott van, gyakran ebédel a La Menzában. Ám egyre többen vannak olyanok is, akik kifejezetten ennek az étteremnek a kedvéért választják az Auchant. Az egészséges életmód hívei pedig a Grill Station mellett teszik le voksukat.

U

gyan a környéken több barátságos, elfogadható színvonalú vendéglôre bukkanhatunk, ám az Auchan gyalogos bejáratánál balra található La Menzában és Grill Stationben a kiszolgálás is gyorsabb, figyelmesebb és a számla végösszege is alacsonyabb, mint máshol. Az ételudvarban lévô éttermek közül a La Menza mellett a széles választék, a hazai és nemzetközi ízek és a megfizethetô ár szól. Naponta más-más levesek, fôzelékek, egytálételek, tészták, sült húsok, ragus húsételek, vegetáriánus ételek, pörköltek közül választhatunk, a hozzájuk illô köretekkel, feltétekkel, mártásokkal, savanyúságokkal együtt. Aki pedig egy kis édességre vágyik ebéd után, természetesen desszertet – például mákos gubát, aranygaluskát, pitét – is talál. Az éttermet igazán kedvelik a környezô irodaházakból érkezôk –

16

1500 forintból, de akinek ez sok, az a változatosan kialakított menüt már 890 - üdítôvel 990 - forintért megveheti. Ennyibôl alighanem az alapanyagot sem lehet otthon kihozni, nem beszélve a fôzésrôl-sütésrôl és a mosogatásról, amit megspórolhatunk. A cég másik étterme, a Grill Station is az Auchanban található, a La Menza mellett. Ha a „Grill buszra felszállunk” egyebek között pácolt húsok és sajtok közül válogathatunk. Emellett készre sütött natúr illetve feltétes csirke-, sertés- és marhahússzeletek is csábítanak minket. De akár a kész hús, akár a szemünk láttára készre sülô hús mellett döntünk, a hús mellé friss és változatos saláta és köret – például sült zöldség – dukál. Ezt az éttermet fôként a különlegességre vágyók, az egészséges életmód hívei és a fogyókúrázók kere-

sik fel, mert bár árai egy kicsivel magasabbak, mint a La Menzáé, az íz, illat, látvány élménye kompenzálja azt. Természetesen itt is van napi ajánlat: 800-1100 forint közötti áron. Az éttermek nyitva tartása alkalmazkodik az áruházéhoz: naponta 9-21 óráig, vasárnap 20 óráig kereshetjük fel ôket. 2011. JÚLIUS


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

CSA L Á D I P IH E N É S E K , WE L L N E SS HÉTV ÉGÉK , KO N F E RE N C I Á K É S E S K Ü V Ô K IDEÁLIS HELY SZÍNE

Itt az Abacus Nyár A négycsillagos Abacus Business & Wellness Hotel Budaörstôl 15 kilométerre, Herceghalmon található. A szálloda inspiráló légköre, innovatív környezete, világszínvonalú technikája, egyedülálló gasztronómiai filozófiája miatt a családi pihenések, wellness hétvégék, konferenciák és esküvôk tökéletes helyszínéül szolgál.

A

címben foglaltak nem csak ôk állítják magukról, hanem az elmúlt években kapott szakmai díjak is dícsárik a herceghalmi Abacust: mint a Magyar Turizmus Minôségi Díj 2011., az Europen Hospitality Quality, a Develor Aranycsillag Díj 2010-ben, vagy a Kiváló szálláshely minôsítés, a Szallas.hu rangsorában. A négycsillagos, intelligens komplexum 128 szobával illetve emelt szintû lakosztállyal, 6 automatizált konferenciateremmel rendelkezik, elsô osztályú éttermében elismert mesterszakácsok várják a vendégeket. Az 1600 m2-es ABACUS Spa kialakítását a testi és lelki megújulás igénye inspirálta. Komplett életmódprogramok, vízi és szauna világ, fitness terem, relaxáló és szépítô kezelések teljes skálája garantálja a tökéletes felfrissülést. Az aktív pihenésre vágyók változatos wellness és sport programok

közül választhatnak. Hetente megújuló programkínálatuk pedig még színesebbé teszi a pihenést. A nyárra természetesen az Abacus is kedvezményes, speciális szolgáltatáscsomagokat állított össze. Ezek ára még inkább megfizethetô a nagycsaládoknak is. Az Abacus Nyár a fentiek használatán kívül például tartalmaz vízi tornát, szabadtéri játékokat, napozó használatot. A gyerekekre is külön gondolnak, hiszen van kreatív játszó, és 5 éves korig díjtalanul fogadják ôket, 14 éves korig, sôt 14 felett is, jelentôs árkedvezménnyel. A fizetés megkönnyítése érdekében a hotel elfogadja a belföldi üdülési csekket. Aki azonban csak éppen erre kirándul vagy elôbb megnézni szeretné a létesítményt, hogy a ké-

sôbbiekben térjen vissza a vendégeivel, ismerôseivel, annak szeretnénk figyelmébe ajánlani az éttermet. Itt vasárnaponként családi ebédre invitálják a látogatókat 12-15 óráig, aminek az ára egységesen 4990 Ft/fô. És az ebéd vendégei a wellness részleget ingyen vehetik igénybe. Természetesen, ha már Herceghalmon vagyunk, érdemes körbenézni a városban, aminek a megszervezéséhez segítséget nyújt a hotel is. A település ékessége egy gyönyörû, árnyas gesztenyefasor. Továbbá a Zsámbéki medencében – Herceghalom mellett Biatorbágy, Budajenô, Etyek, Páty, Perbál, Tinnye, Telki, Tök, Zsámbék és Bicske tartozik ide – mindenhol régi korok levegôjét érezhetjük, egy-egy hagyományos képét ôrzô falurész,

2011. JÚLIUS

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3. Tel.: +36-23-532-360; Fax: +36-23-532-361 Web: www.abacus.hu www.abacushotel.hu

szôlôkhöz vezetô utak mentén húzódó pincesor, jelentôs középkori települések emlékeit idézô romok, 19. századi kisnemesi kúriák, kisvárosias hangulatú épületegyüttesek között járva. Hangulatukat megôrizve törekszenek most megszépülni ezek a helyek, nem rejtett céllal azért, hogy minél több vendéget csalogassanak ide.

Színes programok

17


oktatás

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

EU P ROJE KT A Z I L L Y É S B E N

Kulturált szabadidô A 2010/2011-es tanévben a „Kulturáljuk a szabadidôt!” címû projekt számos lehetôséget biztosított az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI diákjainak arra, hogy délutánjaikat tartalmasan, szakkörökön vagy mûvészeti versenyeken tölthessék el. A Kultindex Nonprofit Kft. a Társadalmi Operatív Programon elnyert támogatásból két, egész tanévben zajló szakkört és négy versenyt szervezett a gimnáziumban.

A

z elsô félévben „Egy másik szemszög” címmel fotópályázatot rendeztek, akkor a zsûri arra volt kíváncsi, hogy a pályázó diákok milyennek látják az Illyést. A tanu-

lók körében népszerû pályázat a második félévben folytatódott. A tavasz folyamán a „Minket körülvevô környezet” témában vártak képeket. Az elkészült munkákat e-mailben kellett benyújtani, egy diák maximum három képpel nevezhetett. A négytagú zsûri már a kiírásban rögzítette az értékelés alapelveit, legmagasabb pontszámot a kreativitásra lehetett kapni, a képalkotás minôsége csak a második legfontosabb szempont volt, értékelték továbbá a tématartást valamint, hogy nyújt-e valami extra, különleges élményt a benyújtott fotó. Hülber László tanár úr, a verseny szervezôje és a zsûri egyik tagja kiemelte, hogy az a szándék húzódott meg a pontozási rendszer kialakítása mögött, hogy a jó ötlet és koncepció ne kerüljön hátrányba azért, mert esetleg gyengébb technikai tudással vagy kisebb tel-

jesítményû felszereléssel párosul. A legmagasabb pontszámot Farkas Lívia 9. a osztályos tanuló nyerte el, Jakobovits Kitty és Török Anna elôtt. A zsûri által legjobbnak ítélt munkákból kiállítást rendeztek az iskola aulájában 2011. május 30-án. Irodalmi vénájú diákok is kipróbálhatták magukat a májusban megtartott novellaíró versenyen. A 20 versenyzônek 240 perc állt rendelkezésére egy novella megírására, melynek témáját a helyszínen, sorsolással döntötték el. A versenyt elôkészítô Szilágyi Katalin tanárnô, a magyar munkaközösség vezetôje öt témát rejtett el a borítékokban, többek között érdekes híreket, mûvelôdéstörténeti különlegességeket, kuriózumokat az állatvilágból. A kihúzott borítékban egy összefoglaló szerepelt „Mirôl árulkodik a testbeszéd az állásinterjúkon?” cím-

mel. Erre az írásra kellett reflektálniuk a versenyzôknek. A diákok még nem éltek át személyesen állásinterjút, és így valószínûleg a közbeszéd alapján vagy barátok, ismerôsök elbeszéléseibôl közelítettek a témához. Érdekes tanulság, hogy az írásokat a másoknak való teljes kiszolgáltatottság érzése hatja át szinte egytôl-egyig. A nyertes Fazekas Dorottya 10. a osztályos tanuló lett Egy nap, semmi más címû írásával. Pálfalvi Norbert Állásinterjú Istennel címû novellája második helyezést ért el. Megosztott harmadik helyen végzett Pucz Dániel Halotti beszéd, a fixációidról és Demes Orsolya Belül címû írásával. A díjazottak novellái olvashatók lesznek az iskolai évkönyvben. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

SZAKKÉPZ ÉSI AJÁNLATU NK

ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉSKÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 BUDAÖRS, Szabadság út 162. Tel : (23) 420-608 Fax: (23) 420-541

OKJ szakképesítések:

1. ECDL Európai Számítógép Felhasználói Jogosítvány megszerzésére 2. EBC*L Egységes Európai Gazdasági Oklevél megszerzésére

2. ÜGYINTÉZÔ TITKÁR: 1 éves emelt szintû - Iskolatitkár elágazás (csak felnôttképzésben)

3. Üzleti protokoll és etikett 4. Gépírás és szövegszerkesztés

: 3. VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZÔ tû szin elt em s, 1,5 éve INTÉZÔ: 4. PROTOKOLL ÉS UTAZÁSI ÜGY épzésben) ôttk feln k 1 éves emelt szintû (csa s azá elág zô inté ügy - Protokoll - Utazási ügyintézô elágazás

18

KÉPZÉSEIN KRÔL

TANFOLYAMAINK, TOVÁBBKÉPZÉSEINK:

ZÍTÔ: 1. MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓ KÉS s éve emelt szintû 2 m) (bôvebben: www.illyesakademia.co

E-mail: gimnazium@illyes-bors.sulinet.hu

2011. szep temberbe n induló

Honlap: www.illyes-bors.sulinet.hu

2011. JÚLIUS

Bôvebb információk: www.illyes-bors.sulinet.hu honlapon OM azonosító: 037742

FMK nyilv. szám: 13-0068-06


helytörténet

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A LÖSZHÁTRA SZÔLÔT TELEPÍTETTEK,

SZÉ KE L YH ÍD

A barátod szeretne lenni A történet évtizedekkel ezelôtt kezdôdött. A háború után néhány székelyhídi család Budaörsön talált otthonra. A mai napig is élnek itt leszármazottak. Bánvölgyi Kálmánné Rozál szülei is itt telepedtek le, majd gyermekeik születtek, végül itt tértek örök nyugalomra a Nefelejcs úti temetôben.

borúban elesett hôsöknek és az elhurcolt zsidó áldozatoknak. Miután a vendégházban kényelmesen elhelyezkedtünk, fürdôruhában átsétáltunk a közeli strandra és megmártóztunk a reumatikus bántalmakra kedvezôen ható kénes gyógyvízben. Az elsô

R

ozál Pesten él, rendszeresen látogatja szülei sírját. Megszállott családfakutató, kötôdik a gyökereihez – Székelyhídhoz és Budaörshöz. Õ hívta fel a figyelmemet erre a határ menti városkára, ahol Böjte Csaba árvaházat készít elô elhagyatott gyerekek befogadására. Mára hatvankét településen 2200 gyermekrôl gondoskodnak. Minden segítség, támogatás jó szolgálatot tesz. Ezért gondoltuk, hogy gyûjtést kezdeményezünk. Hálás köszönetet mondunk ezúton is a katolikus közösségnek, a budaörsi és törökbálinti nyugdíjasoknak, a Holdfény utcai óvodának és a Katolikus óvodának, ôk még a szállításban is segítettek. Közben folyamatosan érkezett a kérés, hogy látogassunk el Székelyhídra. Az utazásra június 23-án került sor. Gépkocsivezetônk és fotósunk, Pethes András mindkét megbízatását remekül teljesítette. Székelyhíd az érmelléki térség magyarlakta települése, Debrecentôl 40 kilométerre. Létavértesnél léptük át a magyar-román határt. Szállást és ellátást a csupa szív Nagy családnál kaptunk. Marika, a ház asszonya helyi finomságokkal megrakott asztallal fogadott és a továbbiakban is ízletes fôtt és sült ételekkel kedveskedett. Mindezek alapanyagát a családi gazdaságból, a kiskertbôl, a baromfiudvarból teremtette elô. Ezért volt olyan hamisíthatatlanul finom íze mindennek. Marika amatôr helytörténész, szíve vágya, hogy a városban egyszer emlékmûvet állítsanak a 2. világhá-

napi belépôt a polgármesteri hivataltól kaptuk. A második nap délelôttjén Béres Csaba polgármester fogadta kis csoportunkat. Ajándékcsomagot adtunk át, amelyben Budaörsrôl írt könyvek, apró emléktárgyak voltak. A bemutatkozó látogatás után Dr. Kéri Gáspár idegenvezetésében részesültünk. Kéri úr foglalkozását tekintve jó hírû fogorvos, emellett elkötelezett helytörténész, szakavatott mûgyûjtô, tájháztulajdonos, polihisztor, a tájegység alapos ismerôje, tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének. 2009-ben könyve jelent meg „Az érmelléki szôlômûvelés építészeti és tárgyi emlékeinek védelme” címmel. Elôször a közeli Gálospetribe vezetett az utunk. A nemrégiben felújított Fráter-kúriához látogattunk el, ahol Böjte atya szervezô munkája nyomán a környékbeli rászoruló gyerekek élnek nevelôikkel. A csoport nagyobbik része éppen néhány napra nyári táborba utazott. Az egyszerûen berendezett, de tisztán tartott szobákat a kis lakók rajzai díszítették. Örültek a plüss állatkáknak, amit ajándékba vittünk.

Ezután egy 1870-ben épített érmelléki magyar házat tekintettünk meg, ami Kéri úr nagyszülei tulajdonában volt egykor. Már itt is szívesen elidôztünk, de amit Szalacson láttunk, az valósággal megható volt. A 19. századi zsellérporta – szintén Kéri Gáspár magántulajdona – egy hattagú családnak adott egykor otthont. Kívül – belül autentikusan berendezett házon még az utolsó szög is a múltat idézte. Másnap városnézô sétát tettünk Székelyhídon. A település a 20. század elején az Érmelléki járás központja volt. Kéri úr féltô gondossággal mutatta be a régmúlt emlékeit. „Minden összeomlott, vagy szakszerûtlenül átalakított pince az érmelléki magyar örökség egy részletének eltemetését jelenti”vallja. Nekünk óhatatlanul eszünkbe jutott a budaörsi pincék szomorú és végzetes sorsa. Megtudtuk, hogy a környezô települések között vannak svábok lakta falvak, amelyek a törökök kiûzése után népesedtek be, hasonlóan Budaörshöz. Nyelvüket már nem, de hagyományaikat megôrizték. Végigjártuk az 1768-ban épített, de mára már erôsen leromlott állapotú Stubenberg kastélyt. Böjte atya alapítványa, a dévai Szent Ferenc Alapítvány 49 évre kapta bérbe, hogy „a tegnap romjaiból holnapot építsen”. A munkálatokat a tetôszerkezet cseréjével kezdték, és ha egy-egy szárnyat felújítanak, már költözhetnek is be a család nélkül maradt gyerekek. Száz árva befogadására lesz alkalmas. A székelyhídiak számon tartják, hogy milyen személyiségek fordultak meg náluk: Bocskay István, Bethlen Gábor, ll. Rákóczi Ferenc, Ferenc József, Széchenyi, Ady és Petôfi Sándor is. Róla fenn maradt egy kedves anekdota, miszerint amikor ott járt a társulatával, nagyon megfázott. A jószívû patikusné nem csak gyógyszerrel látta el a vékonyan öltözött költôt, hanem egy sállal is megajándékozta. Állítólag Petôfi hálából beleszeretett.

2011. JÚLIUS

HAJÓSI KIRÁNDULÁS A budaörsi német közösséggel nem elôször jártam Hajóson. A június 12-i utat a hajósi születésû, Budaörsön élô Schön házaspár

meghívására és Feldhoffer András tiszteletadására hozták létre. A 2008 óta városi rangra emelkedett Hajós históriája sokban hasonlít Budaörséhez. Ôket sem kerülte el az 1946-os kitelepítés. 450 család kényszerült szülôföldje elhagyására. A mise után idegenvezetô kalauzolásával megtekintettük az Érseki Kastélyt, amelyet 1740-ben építettek a kalocsai érsek megbízásából. Huszonöt év múlva ugyanaz a Gföller Jakab építômester végezte az átépítését, aki annak idején részt vett a budaörsi Zichy uradalom középületeinek adatfelvételében. A sok vihart megélt épületegyüttest 2009-10ben EU-s pénzbôl teljes körûen felújították. Utunk tovább vezetett a híresneves Pincefaluba. Az elôdök a löszhátra szôlôt telepítettek, pincét vájtak. Az évek során 24 utcát alakítottak ki, és majd 1300 pincét építettek. Hétvégeken, de fôleg a szüreti idô táján nagy élet zajlik ott. A Schön család étellel-itallal bôven ellátta az addigra megéhezett csapatunkat. Anélkül senki nem mehetett haza, hogy meg ne kóstolja a hajósi gazdák termékét. Amikor a vidám harmonikás is megérkezett, dalra is fakadtunk. Az utazás díja önköltséges volt, ellátásunkról a Schön család gondoskodott – amit ezúton is köszönünk. S. K.

STEINHAUSER KLÁRA

19


helytörténet

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A F E L VON U L Á S S O R R E N D J E MOST IS HAGY OMÁNY SZER INTI V OLT

Úrnapi megemlékezés Budaörsön a németek betelepülése óta élô az Úrnapi virágszônyeg készítése, mely elôkészületeiben gyakorlatilag az egész település részt vett. Idén a színeket át kellett „programozni”, olyan növények, virágok kerültek a szônyegre, amelyek éppen találhatók voltak, de a virágszônyeg nem sínylette meg a virághiányt, a látvány most is csodálatos volt.

F

estum Corporis Christi – a Trident városában, Tirolban 1545–1563 között III. Pál pápa által összehívott fôzsinat óta nevezik így, vagyis Krisztus Teste ünnepének, amelyet más nyelvekrôl eltérôen (pl. német nyelven: „Frohnleichnamsfest”, a szent holttest ünnepe), nálunk Úrnapnak hívnak. Az Úr Testének és Vérének ünnepét az egyházi évben a Húsvéti idôt lezáró Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Általános szokás mise után a körmenet és a sok virágdísz, hiszen erre a napra a természet virágdíszbe öltözik. Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt is összeforrt a virágszônyegek, a virágokkal díszített oltárok képe. Más országoktól eltérôen nálunk négy stáció van. Budaörsön a németek betelepülése óta élô az Úr-napi virágszônyeg

20

készítése, mely elôkészületeiben gyakorlatilag az egész település részt vett. Bonomi Jenô 1933-ban írta le, hogy a Wendler család 1780as években, a Braun család 1869ben, a Hauser család 1911 óta, a Csík család 1932 óta díszíti az úrnapi körmenet útján felállított kápolnát. Nálunk is a megszentelt füvet vagy más növényt betegség, villámcsapás ellen használták. Feldhoffer András közlése szerint az úrnapi koszorúk gonosz szellemek ellen védték meg a ház lakóit. A budaörsi úrnapi virágszônyegrôl az 1920-as években leírták az újságban, hogy olyan attrakció, amely egyre ismertebbé válik, „melynek megtekintésére ezren és ezren zarándokolnak”. „Bámészkodók ezrei érkeznek Budapestrôl, hogy megnézzék ezt a megragadó drámát, ... lángoló misztikát. Hû örökség ez, amit több generáció örökít át, két oszlopa van: a hit és a ragaszkodás az évszázados hagyományokhoz”. (1925. VI. 26. Vasárnapi Újság B. Schwabe) A változás azóta, hogy a több kilométeres virágszônyeg összezsugorodott a templom körül lévô, mintegy 80 m-es szakaszra. Napjainkban szinte ugyanúgy zajlik az eseménysor, mint több száz éve. Ma is sok szorgalmas kéz gyûjti a szirmokat az ünnep elôtt. A virágokat manapság is a pincében vagy hûvös helyen tárolják és gondozzák az ünnepig.

Régen az asszonyok és a lányok szorgalmasan készítették elô a népviseletet, a csíkokban vasalt szoknyákat, hajtogatták a sötétkék kötényeket (Bug und Falten). Ma már csak néhány idôs asszony és a Lyradalkör öltözik fel hagyományosan. A kitelepítettek segítségével rekonstruálták a Mária-lányok ruháját, Susanna Karly-Berger adományát, így már ezekben jelennek meg a körmeneten. Idén a természet nem kedvezett a virággyûjtôknek, sokkal kevesebb színnel lehetett tervezni, ezért például a Kertbarátok nagy álma, a „Barackos Madonna” 6x6 méteres kirakása jövôre maradt. Idén a színeket át kellett „programozni”, olyan növények, virágok kerültek a szônyegre, amelyek éppen találhatók voltak, de a virágszônyeg nem

2011. JÚLIUS

sínylette meg a virághiányt, a látvány most is csodálatos volt A megszentelt virágokat a körmenet után a látogatók széthordták és hazavitték, mint erôvel bíró, óvó szentelményt, éppúgy, mint sok száz évvel ezelôtt. A minták száma és változatossága egyre bôvül. Mind inkább gyakoribbak az ábrák, képek, jelképek a virányszônyegen. Ebben az évben is uralkodtak a vallási jelképek: a kehely az ostyával, a szôlô és a búza, az IHS és más Krisztus monogram (pl.: Alfa és Omega). Jellemzôen gyakori minta a szív, a szeretet jelképe, a galamb (Szentlélek), a Szentháromság, a hal, a hitremény-szeretet, a kereszt több változatában és az idézetek. Világi ábrák: geometrikus és növényi ornamentikák, nemzeti jelképek, civil szervezetek, iskolák, óvodák emblémái, jelképei és feliratai. Pl. Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület emblémája vagy az iskola „Tedd a jót és légy vidám!”felirata. A felvonulás sorrendje most is hagyomány szerinti volt: a kereszt után a katolikus iskola tanulói, majd a Mária-lányok következtek jellegzetes fehér-kék viseletükben, az egyházközség képviselôi vonultak, a baldachin alatt Varga plébános vitte a Oltáriszentséget mögötte a ministránsok mentek Utána a Lyra-dalkör népviseletben, majd a zenekar, s végül a hívek következtek. POLGÁR MARIANNE


helytörténet

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A MAGYAR TÖRTÉNELMI SZALON KIRÁNDULÁSA SOMOGYORSZÁGBAN

Zichyek nyomában A Magyar Történelmi Szalon kulturális egyesület, mely Pest megyében, budaörsi székhellyel mûködik, fennállásának tizedik évébe lépett. Ezt kívántuk megünnepelni egy olyan buszkirándulással, amely témája kapcsolódik városunkhoz – írja szerzônk, a szalon elnöke.

B

udaörs története sokban hasonlít az útvonalunkon fekvô településekével, hiszen azok is a Zichy család birtokában álltak és a törökkor utáni fellendülésük nagy-

mértékben nekik köszönhetôek, mert az elnéptelenedett területekre fôleg svábokat betelepítve megteremtették egy hatékony gazdaság kialakításának lehetôségét. Júniusi „zarándoklatunk” a Zichy család legrégebbi ágának nyomdokait követte, bejárva a Tab – Andocs – Nágocs – Zics – Zala útvonalat. A résztvevôk délelôtt Tabon a város két nevezetességét, Néprajzi Gyûjteményt és a Nagy Ferenc Galériát látogatták meg. A hat kiállító teremben bemutatott mintegy 300 mûvészi alkotás a faragó szobrászmûvész teljes életmûve. A somogyi fafaragó hagyományokból fakadó mûvészetéért 2005-ben Magyar Örökség Díjat kapott, sôt kitüntették a Somogy Kincse Díjjal is. Mégis úgy tûnik, hogy ez a páratlan

életmû nincs megfelelôen közkincscsé téve, sokkal több támogatást és reklámot érdemelne. Következô állomás az ország egyik legjelentôsebb zarándokhelye, az andocsi gót/barokk kegytemplom volt, ahol meglepetésként Zichy Éva énekében gyönyörködhetett a társaság. A Puli Kisvendéglô a külföldi csoportoknak is megfelelô, kiváló ebéddel és remek kiszolgálással várta az utazókat. Délután bejártuk br. Zichy Ádám szebb idôket látott 300 éves nágocsi kastélyát, sétáltunk a parkban és az arborétumban, majd végezetül Zichy Mihály kúriájában a festô tárlatát tekintettük meg. Zichy és városkeôi Zichy Mihály, (Zala, 1827. október 14. – Szentpétervár, 1906. március 1.) festô, grafikus, az illusztrálás és a magyar romantikus festészet kiemelkedô úttörôje. Húszéves korától - néhány éves megszakítással - a cárok udvari festôje egészen haláláig, összesen negyvenkilenc évig dolgozott Oroszországban. Hatalmas élmény, végigsétálni az impozáns képekkel teli ódon falak között, tudva, hogy hajdan, mintegy százötven évvel korábban a magyar festészet nagy géniusza is ott járt. Szalonunk egyik jelmondata, báró Eötvös József gondolata jutott eszembe az út során: „Emlékekbôl él a nemzet, múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövôje sem.”Ez megkövetelné, hogy a vezetés felismerje: a múlt páratlan értékeinek felmutatása a jövô záloga. SZAPLONCZAY MARIANNE

2011. JÚLIUS

21


sport

TENIS Z

FOCI

A tizenegyedik helyen zárt a csapatunk

VETERÁN VERSENY VOLT Június 18-19-én immár 13. alkalommal rendezték meg az országos szenior Szigeti Testvérek Emlékversenyt a Budaörsi Teniszcentrumban. Elnevezését a magyar te-

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A Budaörsi SC labdarúgói utolsó két mérkôzésüket is lejátszották az NB II Nyugati csoportjának 2010/11-es kiírásában, ahol végül a tabella 11. helyén végeztek 41 ponttal.

A

nisz kiemelkedô testvérpárjáról, Szigeti Ferencrôl és Szigeti Ottóról kapta. Elôbbi elsôsorban a hazai edzôképzés megteremtésében szerzett maradandó eredményeket, míg utóbbi trénerként és játékosként is remek eredményeket ért el. A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezôkért szabályai szerint harmincöt éves kortól lehet versenyezni szenior versenyen, a korcsoportok ötévenként emelkednek. Több versenyszámra is lehet nevezni: férfi és nôi egyéni, férfi páros, illetve vegyes páros. Az idei indulók közül az 1931es születésû Szalay Károly volt a legidôsebb induló, aki a férfi 75+ versenyszámban nevezett, ahol a nála csak egy évvel fiatalabb Szabó József (1932) gyôzedelmeskedett. További gyôztesek: Noel Gábor (férfi egyes 45), Komlósi Gábor (férfi egyes 55), Lelkesi József (férfi egyes 65), Szabó József (férfi egyes 75), Nagy Erzsébet (nôi egyes 50), Márton Kálmán/Pölhössy Péter (férfi páros) és Balta Rózsa/Dorka András (vegyes páros). A Budaörsi Teniszcentrum egész nyáron várja a teniszezni vágyó gyerekeket a napközis tenisztáborba. (A fényképen Marozsán János, aki férfi egyes 45-ben indult.)

22

szezon végén kiegyensúlyozottságot olvashatunk ki a számokból, hiszen tizenegy gyôzelem mellett ugyanennyi vereséget gyûjtött be a csapat, ennek ellenére éppen a kiszámíthatatlanság, a hullámzó teljesítmény volt az, ami jellemezte az együttest. Hogy meszszebbre ne menjünk, az április 9-tôl számított egy hónapban hat mecscsen egy pontot szerzett a Budaörs, ezt a lehangoló sorozatot pedig négy, zsinórban aratott gyôzelem követte.

A negyediket a kieséstôl éppen csak megmenekülô Barcs bánta; a somogyiak teljes kilátástalanságban futballozták végig a kilencven percet, kaptak három gólt, majd a végén egy ajándékot, így büntetôbôl szépíthettek a meccs képe alapján amúgy is nekik kedvezô eredményen. Ezt megelôzôen egyik idényben sem sikerült hasonlót produkálnia a csapatnak, azaz négy mérkôzésen tizenkét pontot szerezni, de ugyanez a helyzet a hat meccsen összekapart egy döntetlennel is, ami kiválóan érzékelteti, miben kell javulnia a jövôben a budaörsieknek. Az utolsó meccs már nem bírt semmilyen jelentôséggel, a félidôben ennek ellenére az ezüstérmes Gyirmót otthonában vezettek a budaörsiek, ami azért megmutat-

ta, sikerült erre a napra is motivációt találniuk. Sajnos a második félidôre más felfogással jöttek ki a hazaiak, villámgyorsan megfordították a mérkôzést, majd további gólokat szereztek, így a Budaörs 51-es vereséggel fejezte be a 2010/11-es bajnokságot. Ezzel együtt a 41 szerzett pont a legtöbb, amit a másodosztályban valaha összeszedett a gárda, vagyis vannak olyan szempontok, amelyek szerint ez egy kifejezetten eredményes szezon volt. Aki azonban az elejétôl a végéig követte, tudhatja, hogy sokkal több volt benne, s remélhetôen az augusztus 20-án kezdôdô bajnokságban valamennyi ki is jön belôle. B. T.

KÉZILABDA

Új egyesület, újabb sikerek Június 24-én tartott sajtótájékoztatójukon T. Mészáros András, Érd polgármestere és Kálóczi Imre, Budaörs képviselôtestületének tagja bejelentették a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület megalakulását.

A

z ÉTV-Érdi VSE-vel szorosan együttmûködô új klub elsôdleges célja az, hogy városunkban is gyökeret eresszen Magyarország és Európa egyik legnépszerûbb csapatsportága. Ennek érdekében az egyesület csatlakozott a Németh Helga Utánpótlás Programhoz, amelyrôl annak névadója, az olimpiai bronzérmes jobbátlövô is beszélt. A program lényege, hogy minél több iskolában, minél több gyermekkel megismertessék a kézilabdát, a testnevelés órákon kívül is teret adjanak annak gyakorlására,

így hosszútávon széles és minôségi merítési lehetôséget nyújtsanak az adott városok klubjainak. Mint azt Kálóczi Imre kifejtette, a sporttörvény értelmében elsôvagy másodosztályú csapattal is kell rendelkeznie az egyesületnek a problémamentes mûködéshez, ezért az érdiekkel összefogva közös, Budaörs-Érd néven induló együttest neveznek az NB I/B, azaz a másodosztály következô kiírására. A terv az, hogy mind ebben, mind a remények szerint hamarosan az utánpótlásból kinövô csapatban egyre több budaörsi kötôdésû és nevelésû játékos legyen. A sikeres budaörsi klubkézilabdához, mint arra T. Mészáros András is utalt, adott a kiváló helyi sportinfrastruktúra, elsôk között gondolva itt a sajtótájékoztatónak is helyet adó Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményére, ahol már augusztus 12-

2011. JÚLIUS

14-e között nemzetközi kézilabdatornát rendez a két együttmûködô fél az Alcoa, a Veszprém és a francia Metz részvételével. A Budaörsi Kézilabda Sportegyesület születésével tovább szélesedik a város sportpalettája, és az elszántságot látva bízhatunk abban, hogy idôvel ez a sportág is hasonló hírnevet szerezhet Budaörsnek, mint több másik. BALKAI TAMÁS


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

2011. JÚLIUS

23


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

24

2011. JÚLIUS


r e n d o˝ r s é g

w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

OKOSAN OSSZUNK MEG A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN NYARALÁSI KÉPEKET

Ne adjunk tippet a betörôknek! Már szinte minden generáció nap mint nap használja a közösségi oldalakat, de érdemes megfontolni, milyen információt osztunk meg magunkról a széles nyilvánosság elôtt. Fotóink adatain keresztül például még akkor is kideríthetô, hogy éppen hol tartózkodunk, ha egyébként a kép tartalmáról ez nem derülne ki. Érdemes tehát adataink biztonságára nagyobb figyelmet fordítanunk különösen nyáron, amikor sokan elutaznak.

E

gyre inkább tôlünk függ, hogy lakásunk mennyire van biztonságban. A célzott betörések elleni hagyományos eszközök és módszerek hatékonyságát alááshatja egy óvatlan online bejegyzés. Hiába az idôzáras lámpa vagy rádió, a rendszeresen ürített postaláda, ha akaratlanul is, de világgá kürtöljük: hetekre elutazunk, nyaralunk. A közösségi oldalak használata már több éve általános gyakorlat. Annyi változott, hogy az iwiw és Facebook mellett az újdonságokra fo-

gékonyak az okostelefonjukon keresztül sok más közösségi eszközt is használnak, amelyekkel a pillanatnyi helyzetüket oszthatják meg: képes, szöveges, akár mozgóképes formában is. A növekvô szabadsággal azonban együtt gyarapodnak a kockázatok is, ezért érdemes még jobban figyelni a biztonsági beállításokra. „Sokan nem tudják, de a GPSképes digitális fényképezôgépek és az okostelefonok a velük készített fényképhez olyan metaadatokat csatolnak, amelyekbôl kiderül, hogy az mikor és hol készült. Ez az ún. geotagging, ami hasznos funkciója lehet ezeknek a készülékeknek, de könnyen vissza is lehet vele élni.” - mondta Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese: „2009-ben fogtak el Los Angeles-i rendôrök egy csapat tinédzsert, akik olyan hírességek házaiba törtek be, mint Lindsay Lohan, Paris Hilton, Orlando Bloom és Megan Fox. A rendôröknek a fiatalok bevallották, hogy az internet segítségével találták meg a hírességek otthonát. Mi inkább azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy lehetôleg ne osszon meg olyan információkat a nagy nyilvánossággal, amit mások kihasználhatnak.”

.Az okostelefonok helyzet-meghatározása nemcsak fényképezéskor, hanem a lokáció alapú alkalmazások használata során is kellemetlenséget okozhat. Ilyen például a népszerû Foursquare, melynek lényege, hogy megoszthatjuk barátainkkal pillanatnyi helyzetünket. Olyan sûrû hálóvá szövik ezek a közösségi alkalmazások az internetet, hogy egy barátoknak szánt üzenet könnyen ismeretlenek elôtt is megjelenhet. „Lakásunk és értéktárgyaink biztonsága érdekében az a legjobb megoldás, ha csak hazaértünk után osztjuk meg a családi nyaralás képeit, vagy azt, hogy hol, milyen érdekességet láttunk. Azt is állítsuk be a telefonunkon vagy digitális kameránkon, hogy ne rögzítse automatikusan a vele készített képek keletkezésének idejét és helyét. A közösségi oldalak az élményeink megosztására kiváló eszközök, de figyeljünk a biztonsági beállításokra is: válogassuk meg, kiket fogadunk el online barátainknak, és hogy mit láthatnak a személyes adatainkból. Ügyeljünk, hogy lehetôleg ne kössük össze a különbözô közösségi alkalmazásokat - jellemzô példa a Foursquare üzenetek Twitterre to-

RAZZIA A MOTOROSBALESETEK TÉRSÉGÉBEN Harminc motorossal és segédmotorossal szemben intézkedtek Pest megyei rendôrök június 25-én, szombaton Szentendre és Budaörs térségében; a megyei rendôr-fôkapitányság a következô hetekben folytatja az átfogó ellenôrzéseket - közölte a fôkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetôje másnap. Fótos József tájékoztatása szerint a nagyobb odafigyelést az indokolja, hogy az idén, május végéig 35 motorkerékpáros baleset történt a térségben, szemben az elôzô év hasonló idôszakában regisztrált 24-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig megháromszorozódott, hatra nôtt. A fokozott ellenôrzés mellett szól az is, hogy Pest megye a motorosok egyik kedvenc „célpontja", ám a Dunakanyar, vagy a Pilis kanyargós útjain, szerpentinjein gyakran megfeledkeznek az alapvetô KRESZ-szabályokról. A szombati ellenôrzés során a rendôrök több mint háromszáz autóst és motorost állítottak meg, nyolcvanhét jármûvezetôvel szemben (közülük harminc volt a motoros) összesen több mint 600 ezer forint helyszíni bírságot szabtak ki - közölte az alezredes. Öt vezetôvel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki (nem volt becsatolva a biztonsági öv, illetve hiányzott a bukósisak), huszonhárom esetben szabálysértési feljelentést tettek, két-két esetben lejárt mûszaki engedély, illetve rossz állapotú gumik miatt indult eljárás. Két ittas motorvezetô is fennakadt a „hálón" – jegyezte meg Fótos József. A kétkerekû jármûvek átfogó ellenôrzése ôszig folyamatos; nagyobb akciókra július 2-án és 17-én lehet számítani a legbalesetveszélyesebb helyeken, így a Dunakanyarban, valamint Budaörs, Nagykáta és Cegléd körzetében – közölte az alezredes.

2011. JÚLIUS

vábbítása - mert az eltérô ismerôsi kör és biztonsági beállítások miatt olyanok is követhetik lépteinket, akiknek ezt önszántunkból nem engedélyeznénk.” – tette hozzá Kaszab Attila.

2011. JÚLIUS HAVI

SEBESSÉGELLENÔRZÉSEK Budaörsi Rendôrkapitányság 08.00 – 18.00 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Budaörs Törökbálint Zsámbék Nagykovácsi Törökbálint Budakeszi Herceghalom Biatorbágy Budaörs Törökbálint Telki Páty Páty Biatorbágy Herceghalom Budaörs Zsámbék Biatorbágy Törökbálint Zsámbék Nagykovácsi Budaörs Bitorbágy Törökbálint Budaörs Biatorbágy Herceghalom Budaörs Zsámbék Törökbálint Budaörs

Az elôvigyázatosság ellenére is elôfordulhat, hogy megtörténik a betörés, ezért a védekezés részeként érdemes odafigyelni a lakásbiztosítás értékkövetésére. A megfelelô mechanikai védelemmel és lakásbiztosítással ellátott lakását mindenki nyugodtabban hagyja el amikor nyaralni indul, mert tudja, hogy minden tôle telhetôt megtett, és ha megtörténik a baj, legalább a biztosító segítségére támaszkodhat.

25


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Budaörsi Napló Kiadja: Örsi Napló Bt. Felelôs kiadó és szerkesztô: ELLER ERZSÉBET HIRDETÉSFELVÉTEL Kiseller Máriánál (06-30-999-1216) Budaörs, Szabadság u. 137. földszint (a parkra nézô oldalon!) Nyitva: h.–cs. 9–17 óráig, p. 9–15-ig Telefon és fax: (23) 424-862, tel.: (23) 420-837 E-mail: bnaplo@t-online.hu Tervezés, nyomdai elôkészítés: Kaszás Zoltán Terjesztés és hirdetés: Bellányi Sándor Tel.: 06 (30) 528–0544 Nyomás: Blackprint Nyomda

ISSN 1216-1985

Már a városközpontban is feladhatja lapunkba

hirdetését: Centrál Kft. Budaörs, Szabadság út 13. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

»OBSERVER« OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELô KFT 1084 Budapest VIII. Auróra u 11., tel.:303-4738 fax:303-4744 http://www.observer.hu

Júniusi megfejtésünk: grillparti, fagylaltkehely, esküvôszervezés. Nyertesek: Kiss Virág, Takács Györgyné, Dobsonyi Jánosné, Kreisz Károly A megfejtôk között négyszer 5000 Ft-os étkezési utalványt sorsolunk ki Teri néni éttermébe. A beküldési határidô: 2011. augusztus 5.

DUGULÁS ELHÁRITÁS

falbontás nélkül VÍZ-GÁZ-KÖZPONTI FÛTÉSSZERELÉS. WC-ék, mosdók, tartályok cseréje. Tel.: 061/402-43-30 0620/491-50-89

PROFESSZIONÁLIS TÁRSASHÁZKEZELÉS. Budaörsi villamosmérnök, kiváló társasház és felsôfokú ingatlankezelôi végzettséggel, széleskörû tapasztalatokkal, társasházak szakszerû, precíz, lelkiismeretes kezelését vállalja. HÍVJON BIZALOMMAL: 0620/287-00-00

A

P

Kedves, fiatal hölgy vállal takarítást, gyermekfelügyeletet. Megbízható, leinformálható. Tel: 0670/596-3945 Hívja bármikor! Kézmûves foglalkozások gyerekeknek és felnôtteknek, szombaton is. Tel.: (06-30) 505-8407

R

Ó

Felújítási program 30% állami támogatással!! Szívesen csökkentené gázszámláját? Energia fogyasztásának a felét vagy 65-75%-át takarítaná meg? Mennyivel fizetne kevesebb rezsit: 20-30 000 vagy akár 50 000 Ft-tal? Mindezt úgy, hogy megszépül, megújul a családi háza, akár 1 Ft plusz kiadás nélkül? Mi tudjuk a megoldást, amit megosztunk Önnel is! Tel.: 0620/910–60–60

H

I

R

LAKÁS KIADÓ! Patkó 7-ben 51 nm-es, 1+1/2 szoba, étkezôs lakás hosszútávra kiadó. Ár: 70.000-Ft/hó + rezsi Tel.: 20/434-5227, 15 óra után

D

E

Német nyelvbôl korrepetálást, vizsgafelkészítést vállalok. Személyre szabott, beszédcentrikus, hangulatos, változatos órák. Házhoz is megyek. Gyakorlott nyelvtanár vagyok. Tel.: 36-70/225-4734

T

É

S

Mûanyag és fa ablakok, ajtók javítása, beállítása, karbantartása, felújítása, korszerûsítése utólagos hô, hang és por elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Csere nélkül is van megoldás! Bakos István 06 30 687 2302

E

K


Budaörsi Napló  

Budaörsi Napló - közéleti lap - XX. évfolyam - 7. szám - 2011. július

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you