Page 1

Megjelenik: Biatorbágy, Budajenô, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki és Törökbálint településeken

Budaörs és vonzáskörzete A BUDAÖRSI NAPLÓ MELLÉKLETE – 2012. MÁRCIUS - ÁPRILIS

Budajenô

Telki

Herceghalom

A bizonytalan helyzet a térséget sem kíméli

Budakeszi

Páty

MIÉRT NINCS KÖZÖS GAZDASÁGPOLITIKÁNK?

Budaörs

Biatorbágy

2.

oldal

Törökbálint Sóskút Pusztazámor Interjú Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) országgyûlési képviselôvel

TERMELÔ BERUHÁZÁS A MEGOLDÁS

7.

oldal

Wittinghoff Tamás szerint korlátozottak az eszközeink Kevesebb a munkanélküli, mint máshol az országban

FOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉP

13.

oldal

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG MAGYARORSZÁG LEGDINAMIKUSABBAN FEJLÔDÔ TERÜLETE

8.

oldal

Vita a járásközpontról: Budaörs vagy Budakeszi

AZ ÜGYINTÉZÉS MARAD HELYBEN?

11.

oldal


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Tisztelt Olvasóink! E

zúttal nem a korábbi években megszokott, a Budaörsi Kistérség címû mellékletünket tartja a kezében, de valami nagyon hasonlót. A kistérségi iroda ugyanis csak lapzártánkkor írta ki pályázatát a kiadvány szerkesztésére, mi viszont már most, tavasszal sem akartuk Önöket a települések valamennyi lakóját közösen érintô információk nélkül hagyni. Terveink szerint a mellékletet 2012-ben négy alkalommal jelentetjük meg és juttatjuk el tíz településre: Budaörsre, Budakeszire, Biatorbágyra, Törökbálint-

ra, Pátyra, Telkire, Budajenôre, Sóskútra, Herceghalomra és Pusztazámorra. Minden lapszámnak van egy központi, fô témája, amit több oldalon járunk körül. Ennek a gazdasági helyzet alakulása a térségben, ezen belül többek között a munkaerôpiaci lehetôségek, az ingatlanok kereslete és kínálata. Majd júniusban az egészségügy és a szociális ellátás helyzete, szeptemberben az oktatás, decemberben a kulturális lehetôségek lesznek a fókuszban. Lapunk anyagi hátterét a benne megjelenô hirdetések bizto-

sítják, de bízunk benne, hogy ezek elolvasása sem haszontalan, hiszen például különbözô szolgáltatások között választhatnak, vagy akár olyan boltról, intézményrôl szerezhetnek tudomást, amelyikrôl talán nem is hitték volna, hogy létezik. Ha Önnek, aki ingyenesen megkapta ezt a kiadványt nincs rá szüksége, kérjük, hogy adja tovább annak, akit érdekel. Ugyanis nem tudjuk eljuttatni a térség minden családjának a postaládájába, de tízezernek igen. A mellékletet továbbá lapozható formában megtalálja az interneten is – megköszönjük, ha a linket ajánlja ismerôseinek! –, a www.budaorsinaplo.hu/Budaörsi Kistérségre kattintva. ÜDVÖZLETTEL: A

KIADÓ

A BIZ ON YT A L A N K Ö R N Y E Z E T A TÉR SÉGET SEM K ÍMÉLI

Közös gazdaságpolitika? Az elmúlt 22 évben nem alakult ki Budaörs központtal egy olyan jól definiálható földrajzi térség, amelyet gazdasági vonatkozásban nagyjából egységesen lehetett volna kezelni, és maga a kistérség sem volt arra képes, hogy térségi szinten valami különleges gazdaságpolitikát valósítson meg – írja lapunk felkérésére Keller László.

(T

öbb évtizedig volt e körzet országgyûlési képviselôje, tartotta a kapcsolatot az itt élô lakossággal, az itt mûködô intézményekkel és azóta is figyeli az eseményeket. Így alighanem Keller László az egyik – ha nem az egyetlen – olyan ember ma, aki átfogó képpel rendelkezik az érintett

2

településekrôl. E cikk írására tehát nem mint politikust, hanem mint hozzáértôt kértük fel - a szerk.) Nem könnyen megválaszolható a kérdés, hogy Budaörs mely környezô települések agglomerációs központja. Az elmúlt 22 évben érdekesen alakult a Budaörs környezetében lévô települések együttmûködése. Az 1990-es évek elején minden településnek legfontosabb törekvése volt a minél teljesebb önállóság megteremtése. Ezt a célkitûzést a települések eltérô színvonalon tudták megvalósítani. Budaörs 1994-ben dinamikus fejlôdési pályára lépett, az intézményeinek egyre nagyobb fejlettsége természetes vonzerôt jelentett a környék lakossága számára, kezdett kialakulni természetes módon egy központi szerepe. Késôbb a városháza magas szintû szolgáltatásai egyre erôsítették ezt a sze-

repet. Az ezredforduló után egyre nyilvánvalóbbá vált az, hogy ésszerûsíteni szükséges az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférést, annak pénzügyi támogatási rendszerét. A területfejlesztés sem képzelhetô el települési szinten. Ezen megfontolások alakították ki a kistérségi együttmûködés intézményesített rendszerét, amely tudatosabbá kívánta tenni a településeken igénybe vehetô szolgáltatások koordinációját, ösztönözni kívánta a települési fejlesztési elképzelések összehangolását. Szerintem ekkor jött létre egy olyan lehatárolt kistérség - amelynek Budaörs volt a motorja -, amely ha hosszú távon fennmarad, akkor a nyugati agglomeráció – Százhalombatta – Herceghalom - Budaörs háromszög által határolt területen - egy dinamikusabb fejlôdést tett volna lehetôvé. Sajnos több település kiválásával mindez csak betelje-

2 0 1 2 . M Á RC I U S

sítetlen remény tudott lenni. Érdekessége az átalakulásnak, hogy a kistérségben maradó települések közül Sóskút és Pusztazámor ugyan földrajzilag erôsebben kötôdött az újonnan létrejövô érdi kistérséghez, mégis a szolgáltatások szempontjából a Budaörs központú kistérség addigra számukra lényegesen több elônyt biztosított. A budaörsi kistérséghez ekkor kapcsolódó települések – Budajenô, Telki, Budakeszi, Páty - annak ellenére, hogy földrajzilag ôk inkább a Zsámbéki medence településeivel kellett volna, hogy szorosabban együttmûködjenek, mégis a Budaörs központtal mûködô kistérségben remélték a több lehetôséget. Mára a helyzet még bonyolultabbá vált. Kívánatos ma az lenne, hogy Budaörs Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom, Sóskút, Pusztazámor javára tudna térségi központi szerepet betölteni.


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A fentiekbôl látható, hogy az elmúlt 22 évben nem alakult ki Budaörs központtal egy olyan jól definiálható földrajzi térség, amelyet gazdasági vonatkozásban nagyjából egységesen lehetett volna kezelni, és maga a kistérség sem volt arra képes, hogy térségi szinten valami különleges gazdaságpolitikát valósítson meg. Ezért csak a települések költségvetésébôl, a nyilvános fejlesztési támogatásokból, és a szemünk elôtt megvalósuló beruházásokból lehet a térség gazdasági helyzetére következtetéseket levonni. Én úgy ítélem meg, hogy az országra jellemzô, meglehetôsen bizonytalan gazdasági környezet a térséget sem kíméli. Az természetes, hogy a korábban tapasztalt befektetési kedv mérséklôdött, ugyanakkor a mérséklôdés mértéke nem tölthet el bennünket bizakodással. Úgy látom, hogy az EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztések a budaörsi térségben nem különösebben számottevôek, a beruházási aktivitás komoly aggodalomra ad okot. Számos vállalkozás esik ki a piacról, de szerencsére tömeges megszûnésekrôl nincs szó, így az önkormányzatok pozíciója sem romlott drasztikusan az elmaradó vállalkozói adóbevételek kiesése miatt. Vajon mi a helyzet a közösségi közlekedéssel? Amennyiben a jelenlegi kistérség közlekedési infrastruktúráját vizsgáljuk, akkor valóban van tennivalónk. Országos kitekintésben a mi gondjaink e területen azért nem adnak okot panaszra. Korábban megfogalmazódtak utópisztikus elképzelések. Ilyen a Budaörs-Budakeszi vasúti összeköttetés. Ez mára le is került a tervezô asztalokról. Kiemelt fontosságúnak tartom a kistérség szempontjából az M0 bezárását, a 4-es Metró meghosszabbítását Budaörs irányába. Sajnos úgy vélem, hogy látva a mai nehézségeket, nem remélhetjük, hogy a

T Ö R Ö K B Á LINT NINCS MÁR TELENOR-ADÓ Törökbálinton a 2012-es költségvetés kiadási- és bevételi fôösszege 4 milliárd 872 millió 286 ezer forint. A költségvetés hiányaként 904 millió 965 ezer forinttal számoltak. A korábbiaknál jóval szûkösebb gazdálkodási lehetôségek oka elsôsorban a helyi adóbevételek drasztikus csökkenése. Csuka Attila képviselô a február 23-i testületi ülésen Derékba tört város címmel közel 7 oldalas írásában részletesen elemezte a város elmúlt 20 évének töretlen fejlôdését és azt, hogy a megváltozott körülményekkel mit vesztett a város. Turai István polgármester az ülésen nem reagált a képviselô mondanivalójára, késôbbi választ ígért. Idézet Csuka Attila írásából: „Az eltelt több mint húsz évben gyakorlatilag töretlen volt településünk gazdasági fejlôdése, évrôl évre gyarapodtak bevételeink, lehetôségeink felismerése és kihasználása a magyarországi települések élmezônyébe emelte Törökbálintot. (…) A város a jövôt megalapozandó 1 milliárd forint feletti összeget költött arra, hogy a Pannon - ma Telenor – a városba költözzön. Ide költözve mintegy évi 2-2,5 milliárd forint további felhasználására volt reményünk. A 2008ban kezdôdô gazdasági válság ugyan gyengítette iparûzési adó bevételeinket, de mire az igazi visszaesés éreztette volna hatását, addigra a Pannon székház megépült, a vállalat megkezdte mûködését és újra a növekedésben bízhattunk. Aztán 2010 novemberében megváltozott minden. A Lex Bóka néven elhíresült törvény elvitte a városból azt a forrást, amiért olyan sok áldozatot hoztunk. (…) Csak hosszas huzavonával sikerült elérni, hogy legalább még egy évig halasszák el a törvény hatályba léptetését, hogy a városunk felkészülhessen az új gazdasági helyzetére. Az egy év most letelt, és a 2012-es költségvetés igazi kérdése az, hogy vajon az átállás, a felkészülés elkezdôdött-e és ha igen akkor hogyan. (…) Összegezve: Lasswell szerint egy költségvetés arról szól, hogy ki kap, mit, mikor és hogyan. Nos, a mi költségvetésünk pillanatnyilag ennek az ellenkezôje. Vagyis kitôl lehet elvenni, mit, mikor és hogyan. A 2012-es költségvetést a 2011.-ben tartalékba tett pénzmaradvány tartja fent, jövôképpel a következô évekre való felkészüléshez szükséges lépésekkel nem rendelkezik. A 2011-es pénzmaradvány felélésén kívül – esetleg a még meglévô ingatlanok eladásán kívül – lényegében csak a lakossági adók növekvô kivetésével számol. Sodródunk lefelé egy gödörben, aminek az alját még nem látjuk. Talán kihúzhatjuk 2014-ig, de aztán mi marad utánunk? Legfeljebb a vízözön.” Forrás: Törökbálinti Újság

közeljövôben ezek tekintetében reményt keltô elôrelépésekre számíthatnánk. Ezért is nagyon sajnálom, hogy a zsámbéki medencébe tervezett feltáró út megvalósulása 2010-ben ellehetetlenült. Jelenleg egy komolyabbnak tekinthetô pro-

jekt elképzelés kidolgozása folyik: a Biatorbágyra tervezett regionális intermodális közlekedési rendszer megvalósíthatósági tanulmánya és költséghaszon elemzése készülhet el EU-s forrásból. Az, hogy ez milyen forrásból valósulhat meg,

még nyitott kérdés. Ami pedig a saját buszjáratokat illeti: szerintem ebben az esetben indokolt reálisan tekinteni a folyamatokra: a BKV helyzete alapvetôen meghatározza a kistérség településeinek a közlekedési pozícióját. Ma még nem látjuk, hogy a fôváros hogyan fog megbirkózni a problémával, és hogyan kezeli eközben az agglomerációs településeket. Van egy újabb nehézség is: a területfejlesztési kérdések a Pest megyei Önkormányzat hatáskörébe kerültek, de pénzügyi források nélkül. Számomra átláthatatlan, hogy mikor lesz felelôsen átfogóan áttekintve az agglomeráció közlekedési helyzete, és mikor születhet egy olyan reális, pénzügyileg is alátámasztott koncepció, amely választ ad az egyébként indokolt kérdésfeltevésre. A megoldás? A legfontosabb lenne a befektetôi bizalom helyreállítása. Ameddig nem változtatnak a jelenlegi bezárkózó, szabadságharcos gazdaságpolitikán a térség sem számíthat arra, hogy megindulnak a beruházások, hogy élénkül az érdeklôdés a térség meglévô fejlesztési területei iránt. Nagyon fontos, hogy a közigazgatás koncepciótlan átalakítása végre nyugvópontra kerüljön. Az a bizonytalanság, ami jellemzô ezen a területen, szintén akadálya annak, hogy hosszú távú elkötelezettségeket lehessen tenni azok számára, akik úgy gondolják, hogy a térségben szeretnék realizálni gazdasági elképzeléseiket. A térségben lakók nagyobb mobilitásának elômozdítása érdekében a területfejlesztésrôl egyértelmû döntéseket kellene meghozni, méghozzá haladéktalanul. Mindezek nélkül csak sajnálatos erôlködésre lehet számítani akár az önkormányzatok, akár a kistérség részérôl, amit a térség gazdasági potenciáljának növelése érdekében próbálnak tenni. KELLER LÁSZLÓ

Impresszum: Budaörs és vonzáskörzete • A Budaôrsi Napló melléklete Felelôs kiadó és szerkesztô: Eller Erzsébet • Hirdetések: Kiseller Mária, Tel.: 06 30 999 1216 • Tôrdelés: Kaszás Zoltán Kiadó: Örsi Napló Bt. 2040 Budaôrs, Szabadság út 137. fsz. Tel./fax: 06 23 424 862 E-mail: bnaplo@t-online.hu Nyomás: Blackprint Nyomda • ISSN 1216 - 1985

4

2 0 1 2 . M Á RC I U S


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

2 0 1 2 . M Á RC I U S

5


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

6

2 0 1 2 . M Á RC I U S


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

PÉL D Á U L Z S Á M B É K R Ó L B U D AÖR SR E CSAK TÖB B SZÖR I ÁT S Z Á L L Á S S A L J U T H A T U N K E L

Négyen alkotnak egységet a tízbôl Csenger-Zalám Zsolt Pest megye 9. választókerületének fideszes országgyûlési képviselôje és Zsámbék polgármestere. Budaörs és vonzáskörzetének nagy része tartozik hozzá. A vele készült interjúban többek között a térség közösségi közlekedésének a hiányosságait hangsúlyozza. Kitörési pontnak a válságból a termelô vállalkozások letelepítését tartja. Budaörs mely környezô települések természetes agglomerációs központja Ön szerint? - Budaörs fejlôdése során ezer szállal kapcsolódik Budapesthez. Ez nem véletlen, hiszen Budaörs az az agglomerációs település, mely a legközelebb van a fôváros központjához. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a város igazán keletre, a fôváros felé nyitott. Vonzáskörzete ennek megfelelôen féloldalas. A közösségi közlekedési kapcsolatok igazán ebbe az irányba alakultak ki. Nyugati irányban azokkal a településekkel van öszszeköttetése –Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom – melyek saját fôvárosi kapcsolatai érintik Budaörsöt. Ez a négy település tekinthetô a város vonzáskörzetének. E térségben azonban közel 58 ezer ember él, ami – amennyiben erre lehetôség van – indokolná egy külön járás létrehozását. A térség gazdasági helyzetét mi jellemzi? Mekkora és milyen jellegû különbségek vannak az egyes települések között? - Az autópályák korai megjelenése, a fôváros közelsége kiváltságos helyzetbe hozta Budaörsöt és részben Törökbálintot is. E térségben települtek meg elôször a nagy bevásárló központok, amelyek hihe-

tetlen lehetôségeket teremtettek a helyi bevételek terén. A többi agglomerációs település ebbôl lényegesen kevésbbé részesült, talán Herceghalom nevezhetô kivételnek a TESCO központi raktár révén. Számottevô iparûzési adó bevétellel a fentebb említett 4 település rendelkezik csak. A többi településen – jóval alacsonyabb mértékben –inkább termelô beruházások és lokális kereskedelmi egységek vannak. Példaként hasonlítsuk össze Budaörsöt a zóna szélén fekvô Zsámbékkal. Míg a lakosságszám 5szörös, addig a költségvetési fôösszeg 14-szeres, természetesen Budaörs javára. A mobilizáció gátja e települések között a nem megfelelô közlekedési infrastruktúra. Melyik irányokba igaz ez, illetve miként lehetne ezen változtatni? A korábbi fejlesztési elképzelésekbôl – vasút, saját buszjáratok stb. – tudomása szerint mi élô terv még? - Már elsô kérdése kapcsán is érintettem a közösségi közlekedés szerencsétlen kialakulását. Budapest összes közlekedési kapcsolatára jellemzô a sugaras szerkezet. A korábbi évtizedek közlekedési kapcsolatai, munkábajárási, tanulási szokásai kizárólag a fôvárosba irányuló forgalmat indukáltak. Ez a rossz gyakorlat máig él, bár egyre nagyobb szükség lenne – csírájában meg is kezdôdött – a „tangenciális”, azaz keresztirányú közösségi közlekedési kapcsolatok kialakítására. Egyre többen akarnának munkát vállalni, tanulni szomszédos, de más közlekedési folyosóhoz tartozó településen. Ez a rossz gyakorlat térségünkben a budakeszi, illetve a budaörsi köz-

lekedési folyosó esetében állatorvosi lóként tetten érhetô. Míg kiváló kapcsolatok, járatsûrûségeket látunk sugárirányban, gyakorlatilag semmilyen keresztirányú kapcsolat sincs. Korábbi példánknál maradva Zsámbékról Budaörsre csak többszöri átszállással, Budapesten keresztül (Széna tér- Kosztolányi tér) lehet eljutni. Ez mindenképpen gátja a lokális kapcsolatok – munkahely, tanulás, közösségi élet – kialakulásának. Egyúttal természetesen elkerülhetetlenül elôtérbe hozza ezen viszonylatokban, az egyébként környezetszennyezôbb és lényegesen gazdaságtalanabb egyéni közlekedési megoldásokat, az autózást. Kinek és mit kellene tennie, hogy a térség ne veszítsen meglévô gazdasági erejébôl? - Az, hogy gazdasági válság van – sajnos – ma már közhely. A hármas – világ, európai, hazai – válság érzeteti természetesen hatását térségünkben is, hiszen csökkennek az önkormányzatok adóbevételei. Elsôsorban a kiskereskedelembôl származó bevételek csökkennek, hiszen a korábbi nyaklónélküli hitelezésbôl finanszírozott vásárlóerô bôvülés a múlté. Mint

2 0 1 2 . M Á RC I U S

korábban megállapítottuk térségünkben éppen a gigaáruházak forgalma a meghatározó a bevételek szempontjából. Ma már világtendencia, hogy a közlekedési költségek emelkedésével, a vásárlói szokások változnak, újra elôtérbe kerülnek a lokális beszerzési források preferálása. Nem nehéz megjósolni, hogy a nagy bevásárló centrumok –mai formájukban – vissza fognak esni. Már tetten érhetôk ennek elsô jelei. Törökbálinton a korábbi KIKA épülete évek óta üresen áll, az Outlet Center szellemvárosáról nem is beszélve. A CORA sorsa ma még ismeretlen, de nem kizárt annak bezárása sem. A kormányzat bevásárlóközpont építési stoppja ideig-óráig segíthet bennünket, hiszen a már meglévô ilyen létesítmények felértékelôdnek, de hosszú távon mindenképpen visszaeséssel kell számolnia minden elôrelátó helyi döntéshozónak. Kitörési pontnak a termelô beruházások megtelepítését látom. A lassan meginduló fellelndülés következtében számtalan kis- és középvállakozás keres majd magának telephelyet, bôvítési lehetôséget. Az Új-Széchenyi Terv kiemelten kezeli – a Közép-Magyarországi Régióban is – e vállalkozások támogatását. Körzetünkben havonta tucatnyi vállalkozás nyer sokmilliós támogatást fejlesztésekre. A minap, épp szerkesztô aszszonnyal együtt vettünk részt Budaörsön a Mûszer Automatika cég új termelô-fejlesztô kapacitásának átadásán, mely a terv keretében közel 100 milliós támogatásban részesült. Hamarosan új munkahelyek, sokmilliós adóbevételek formájában a közösség egészét fogják szolgálni ezek a támogatások. Csak a termelô vállakozások megtelepítése, támogatása garantálhatja azt, hogy a térség megôrizhesse, sôt növelhesse gazdasági erejét a jövôben, az itt élôk és az ország egészének javára. EL. E.

7


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A BU D A ÖRS I K I S T É R S É G M A G Y AR OR SZÁG LE GD IN A M I K U S A B B A N F E J L Ô DÔ TER ÜLETE

Korlátozott eszközök Budaörsnek most úgy kell új utakat találnia, hogy olyan csúcstechnikát alkalmazó, kis helyen elférô, mégis nagy hozzáadott értéket elôállító cégeket csábítson ide, akik képesek tovább dinamizálni a helyi gazdaságot – mondja Wittinghoff Tamás, aki több mint húsz éve a város polgármestere. Ebben a cikkben nem csak saját településérôl, hanem annak vonzáskörzetérôl kérdeztük. Budaörs mely környezô települések természetes agglomerációs központja? - Most, a járások kialakításával kapcsolatos méltatlan vitában, kompromisszumos ajánlatként megfogalmaztunk egy olyan földrajzi egységet, amelynek Budaörs a természetes központja. Ez Budaörs, Biatorbágy, Törökbálint és Herceghalom. De számunkra elfogadható volt a jelenlegi kistérségi beosztás is. Budaörs minden mutatóban (lakosságszám, szolgáltatások, gazdasági erô) természetes központja a jelenlegi kistérségnek. Bár az kétségtelen, hogy Érd is hozzánk hasonló centrum, amelyhez tetszés szerint hozzátartozhatna még néhány kisebb település a mi kistérségünkbôl. Mint ahogyan az is tény, hogy az autópályák mellett fekvô településeket ez az infrastruktúra erôsen összeköti, míg a Zsámbéki-medencében lévôk között is sok szempontból vannak erôs összekötô kapcsok. Ráadásul ebbe az irányba rosszak a közlekedési kapcsolatok is. Nagyon lényeges közigazgatás-szervezési szempont, hogy ezeket a struktúrákat (kistérségek) nem szabad néhány évente összerombolni, és másképpen újjászervezni, hiszen nagyon sok idô kell ahhoz, amíg valódi, gyümölcsözô együttmûködések

8

alakulnak ki településcsoportok között. Ez a kistérség lassan elkezdett mûködni és megtalálta azokat az együttmûködési, kapcsolódási pontokat, amely minden résztvevô számára hasznosak. A térség gazdasági helyzetét ön szerint mi jellemzi? - Több évre visszamenôleg a Budaörsi Kistérség Magyarország legdinamikusabban fejlôdô területe. Ezen a recesszió sem változtatott. Budaörsé volt az úttörô szerep, azt a modellt, amelyet itt kialakítottunk, követik mások is. Mivel nálunk kezdenek elfogyni azok a hatalmas szabad területek, amelyek alkalmasak lennének nagy helyigényû, zöldmezôs beruházások fogadására, így a befektetôk fokozatosan haladnak kifelé. Most az történik Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalmon, ami néhány éve nálunk zajlott le. Biatorbágyon és Herceghalmon ma a kereskedelem, a raktározás, a logisztika a vezetô ágazatok. Budaörsnek most úgy kell új utakat találnia, hogy olyan csúcs-

technikát alkalmazó, kis helyen elférô, mégis nagy hozzáadott értéket elôállító cégeket csábítson ide, akik képesek tovább dinamizálni a helyi gazdaságot. Szerencsére akadnak ilyen jó példák. Nemrégiben telepedett meg nálunk egy világszinten is jegyzett, informatikai biztonsággal foglalkozó vállalkozás, amely megtestesíti azt a jövôt, amit magunk elé tûztünk a helyi gazdaság fejlesztésében. Egyszóval van a kistérségünkben néhány erôs gazdasággal és nagyobb lélekszámmal rendelkezô település (Törökbálint, Biatorbágy), míg akadnak kisebbek, akiknek nem olyan a fejlôdési dinamikája, mint a nagyobbaké. A Zsámbéki-medencében lévôknél, a nagyobbak esetében is, még infrastrukturális hiányokkal is találkozunk. Budaörs, Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom munkaerôt is bocsát ki Budapest felé, de komoly mennyiségben vonz is magához a fôvárosból, de akár a másik irányból, például Tatabánya környékérôl is.

 Mekkora és milyen jellegû különbségek vannak az egyes települések között? - A gazdaság esetében már érintettük ezt a kérdéskört. Jelentôsek a különbségek a kis és nagyobb települések között természetesen a lakosság számában, az infrastruktúra kiépítettségében. Míg Budaörs és Törökbálint esetében százszázalékos az infrastrukturális kiépítettség, a többi településen még bôven akad pótolni való. Szociális ellátás terén Törökbálint és Budaörs emelkedik ki. A szociális ellátás terén jelentôs kistérségi összefogás volt, aminek eredményeként kiegyenlítôdött e szolgáltatások színvonala. Igazgatási központként Budaörs, ma állami hatósági ügyintézés leginkább itt érhetô el. És az egészségügyi ellátás szempontjából is Budaörs vonza a környezô települések lakóit. Budaörsön és Biatorbágyon a szakellátás egy részét magánkézben lévô intézmények látják el. A Zsámbéki-medencében az egészségügyi ellátás színvonala is alacsonyabb, annak ellenére, hogy Telkiben országos

H E R C E G H ALOM A TALENTIS PÉNZT ÉS INFRASTRUKTÚRÁT HOZOTT A Talentis Group Zrt. beköltözött a herceghalmi Talentis Innovációs Központba 2012. január 1-jétôl. Azzal, hogy a székhelyét és teljes mûködését a herceghalmi Talentis Innovációs Központba tette át, fontos mérföldkôhöz érkezett az a beruházás, ami Herceghalom gazdaságát, infrastruktúráját (utak, oktatási intézmények stb.) alapvetôen megváltoztatta. A Talentis Program beruházásának keretében megvalósult Talentis Business Park üzleti fejlesztés nyomán 2009 augusztusa óta mûködik Budapesttôl mindössze 20 km-re a Talentis Innovációs Központ. Már az átadása óta az Innovációs Központban kaptak helyet a Talentis Group mûszaki és térségfejlesztô egységei. 2011 év végén a Talentis vezetôsége úgy döntött, hogy a 2012-es évvel a teljes szervezeti egységét és infrastruktúráját áthelyezi bel-Budáról Herceghalomba. A Talentis program, ami 2003-ban indult 2011. február 17-én kapott kormányzati „támogatást”is, amikor Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter és Kenyeres Sándor, a Talentis Group alapítója közös gazdasági társaság alapításáról szóló szándéknyilatkozatot írtak alá. A program három fô pillére: a kutatás-fejlesztés, az oktatás és a technológia hasznosan mûködik együtt az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra- és életminôség-fejlesztéssel. A Zsámbéki-medencében már megépült egyebek mellett az ország egyik legnagyobb logisztikai központja, az Agrogate Hungary. A program részeként megvalósult fejlesztések, melyek a helyi közösség igényeit szolgálja: például az M1-es autópálya herceghalmi csomópontjának bôvítése, a települési/térségi szennyvíztisztító létesítése, az új egészségház, az óvoda átépítése és bôvítése, a felújított és könyvtárral, étteremmel és számítástechnikai. e.e.

2 0 1 2 . M Á RC I U S


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

hírû magánklinika mûködik. Eltérô a települések szerkezete is. A szûkebb vonzáskörzetben hasonló a lakosság korösszetétele, iskolázottsága. Vagyis az országos átlagnál fiatalabb és képzettebb a népesség. Az oktatás színvonala magas, különösen Budaörsön. Itt és Törökbálinton a pedagógusok fizetése is meghaladta messze az országos átlagot. A Zsámbéki medence kistérségi tagjai közül csak Budakeszin van középfokú oktatás. Nagy kérdés, hogy az oktatási rendszer radikális átalakítása után mi történik. E tekintetben nagyon pesszimista vagyok. Az állam átlagos finanszírozása megítélésem szerint nagyon gyorsan le fogja rontani a ma még kiemelkedô színvonalú intézményeinket. A mobilizációnak gátja-e a települések közötti nem megfelelô közlekedési infrastruktúra? - Budapest és az agglomeráció irányában az igazi gond a kötöttpályás közlekedési megoldások hiánya. A túlzott személygépkocsi használat kényszere egyrészt

környezetterhelô, lassú, drága és idôigényes. A megfelelô megoldást vagy az elôvárosi vonatközlekedés vagy a négyes metró Virágpiacig történô meghosszabbítása jelenthetné. Persze ez esetben is meg kellene oldani a vasúti vagy metró csomópontokhoz a „ráhordást”, a parkolást, és azt, hogy mindez ne bénítsa meg az érintett települések belsô közlekedését. A Zsámbéki medence és Budapest közötti összeköttetés jelen-

tôsen rosszabb, mint például Budaörs, Törökbálint és Biatorbágy esetében. Hiányos a közúti infrastruktúra és a tömegközlekedés a Budaörs közvetlen környezetében lévô települések és a Zsámbéki medence között. Ezért is váltott ki olyan felháborodást, hogy Budakeszit jelölik járási székhelynek. Hiszen, aki tömegközlekedéssel akarná ott intézni az ügyeit Budaörsrôl, annak célszerûbb beutaznia Budapestre, hogy elérje Budakeszit. A közlekedési problémák, hiányosságok kezelése meghaladja az önkormányzatok gazdasági erejét, ez csak állami, illetve uniós forrásokból lehetséges. Az elôvárosi vasút kiépítésére kész tervek vannak, intermodális központot terveznének a Törökbálinton lévô Tópark közelébe. Kérdés, ennek megvalósítására van-e elég szándék a kormányzat részérôl. Ön szerint kinek és mit kellene tennie, hogy a térség ne

2 0 1 2 . M Á RC I U S

veszítsen meglévô gazdasági erejébôl? - A településeknek meglehetôsen korlátozottak az eszközeik. Alapvetôen az országos gazdaságpolitikának vannak kiszolgáltatva. A recesszió ugyanis érinti a már megtelepedett vállalkozások teljesítményét, és az új beruházások tempóját is. Azok a saját eszközök, mint az iparûzési adó mértéke, vállalkozóbarát környezet megteremtése, fejlett infrastruktúra, magas színvonalú oktatás és szociális ellátórendszer, kultúra, rekreációs lehetôségek, környezetbarát helyi politika kialakítása, csak korlátozottan képesek a vonzerôt valódi beruházási döntéssé alakítani. Természetesen ezeket az eszközöket mind használni kell, mert, ha mégis szeretne beruházni valaki, akkor a döntésében az elôbb felsorolt tényezôk játszanak döntô szerepet. Pillanatnyilag még a legfejlettebb települések is az elért szolgáltatási színvonaluk megôrzéséért küzdenek. E. E.

9


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A K T - E L E CTR ONIC MINDHÁR OM ÜZLETÁGÁBAN A 2 1 . SZÁZAD TER MÉK EIT K ÍNÁ LJA

Költségcsökkentés zöldenergiával A KT-Electronic egyfelôl a kábeltelevíziós hálózatokat látja el minôségi építôelemekkel – ezen a területen Magyarország legrégebbi, 28 éves vállalkozása –-, továbbá az utóbbi két-három évben jelentôs eredményeket ért el az energiatakarékos LED lámpák és a megújuló energia hasznosítás egyik legfontosabb területén, a napelem rendszerek piacán is. Aki zöldenergiával szeretné csökkenteni az áramszámláját, annak érdemes felkeresnie a céget a budaörsi ipari parkban.

Anekdota, hogy amikor egy atomenergia ellenes tüntetésen megkérdezték az egyik aktivistát, hogy az erômû nélkül honnan lenne áram a saját otthonában, azt felelte: hát a konnektorból. Valahogy én is hasonlóan ostobának éreztem magam, miközben Nagypál Mihályt, a KTElectronic mûszaki igazgatóját hallgattam a cég termékeirôl, fejlesztéseirôl. Amit megértettem, hogy saját területein a cég a 21. század csúcstermékeit, szolgáltatásait kínálja. A vállalkozást 28 évvel ezelôtt Kis Péter ügyvezetô alapította, majd késôbb svájci tôkét vont be. A Cég az 1990-es évek közepétôl átfogó portfólió modernizálásba kezdett, melynek célja a magyarországi digitális tévézés meghonosításához szükséges vételi és szolgáltatói berendezések kínálatának megteremtése volt. 20002006 között a KT meghatározó beszállítójává vált a digitalizálódó magyar mûsorelosztó és szétosztó platformoknak, melyet a felhaszná-

10

lók a „Teletronik” márkanév megjelenésével azonosíthatnak. Ma az egyik fô tevékenységük a digitális kábeltévézéshez, és internet szolgáltatáshoz (CATV) kötôdô berendezések, hálózati elemek forgalmazása és gyártása. Az ügyvezetô jövôkép víziója alapján az alaptevékenységet három éve két új területtel bôvítették, melyek célja a zöldenergia termelés, illetve az energiafelhasználás hatékonyságának növelése a fényforrások területén. Termékeik között egyaránt megtaláljuk a legújabb generációs, UHP (Ultra High Power) LED technológián alapuló lámpákat, és a „hálózat szinkron” napelem rendszereket is. Ezek egy részét importálják, és közvetlen gyári képviseleti szerzôdésekkel értékesítik ôket. A másik részét azonban saját fejlesztéseik alapján gyártatják. Ehhez a gyártókapacitást a termék jellegétôl függôen Magyarországon vagy akár Tajvanon bérlik. A magyarországi gyártással járó magas költségek csak a speciális követelményeknek megfelelô termékek árában érvényesíthetôk –

mondja a mûszaki igazgató –, ezért a nagy sorozatszámú eszközök többsége Ázsiában készül. A cég mindhárom üzletágában szép számú referenciával rendelkezik. A kábeltévé területén például tôlük vásárolt a T-Kábel, a UPC, a FiberNet, a DIGI TV, a PRTelecom, a Tarr-Kábel és a legtöbb, kis hazai kábeltévés rendszer is. Egyik legújabb referenciájuk – és európai viszonylatban is legmodernebb technológiának számító

DOCSIS 3 CMTS (CASA) - bevezetése Invitel CATV hálózatába, amellyel akár 400 mbit-es sávszélesség is biztosítható lenne bármely

ségeiket csökkenteni. Nagy kérdés természetesen a beruházás megtérülése: például a napelemes rendszerek esetében uniós pályázati tá-

hozzájuk csatlakozó kábeltévé háztartásban. A cég úttörô szerepvállalásának köszönhetôen jelentôs beszállítói pozíciót ért el például az AM-Mikró digitalizálása során (Antenna Digital platform létrejötte). A KT-Electronic szállította a hozzáférés korlátozás technológiát – vagyis, hogy amire nem fizet elô a fogyasztó, azt a mûsort ne is nézhesse -, valamint a közel százezer digitális DVB-C Set-top Box–ot. Az energetika területén az egyik reprezentatív megrendelôjük a bólyi önkormányzat – tudom meg –, ahol egy 50 kWp teljesítményû napelem rendszert hoztak létre néhány hét alatt, és ahol az elsô megbízás óta kialakult jó kapcsolat révén újabb és újabb együttmûködési területeket találnak. A beruházáson ugyanis a KT-Electronic annyit spórolt meg a településnek, amibôl a város középiskolájának teljes LED-es világításcseréje finanszírozható volt. A cég célcsoportja tehát igen széles: hiszen vannak termékek, amelyeket kifejezetten az ipari felhasználóknak kínálnak, más termékeket viszont a háztartásoknak. Összességében azonban azoknak, akik a zöldenergia hasznosításával tudatosan szeretnék az energiakölt-

mogatás nélkül mintegy 8-9 év, uniós támogatással azonban akár egy éven belül is megtérülhet a befektetés – mondja Nagypál Mihály. És érdekességként azt a nyugdíjas vevôjüket említi, aki az összegyûjtött pénzét nem a bankba tette, hanem családi házuk tetejére egy napelem rendszert rendelt belôle, jelentôsen csökkentve ezzel a villanyszámlájukat a következô 25 évre. A cég Budaörsön, az ipari parkban (Bitep) található, egy többszáz négyzetméteres, több funkciós, vadonatúj, saját épületben. Mintegy 25 fôt foglalkoztatnak. Természetesen mindhárom üzletágnak megvan a saját értékesítési és fejlesztési csapata. Nagypál Mihály három éve dolgozik itt és a mûszaki területek irányításáért valamint a szinergiapontok kihasználásáért felelôs. Kérdésemre, hogy a három üzletág közül melyiknek jósol nagyobb jövôt, azt mondja, hogy piaci környezetük teljesen eltérô, így nem összehasonlíthatóak egymással. Nehéz lenne megjósolni, hogy a kommunikáció, vagy a megújuló energiáé-e a jövô. Az pedig, hogy a KT-Electronic melyik területen lesz, illetve marad igazán sikeres, fôként a mérnökeiken és kereskedôiken múlik.

2 0 1 2 . M Á RC I U S

(X)


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

JÁRÁSKÖZPONT: BUDAKESZI VAGY BUDAÖRS? VAGY TELJESEN MINDEGY?

Az is vitatéma: kik legyenek a járások vezetôi Nem tudjuk még, hogy pontosan mik lesznek a járásközpontok feladatai, azt sem, hogy kik lehetnek majd e központok elsô számú emberei, de egy kormánypárti frakcióülésen már az is felmerült, hogy ne az eredeti tervek szerint 2013. január 1-jén kezdjék meg a mûködésüket, hanem idén júliusban. Ez végül is sehol nem került napirendre. Tény, hogy lapzártánkkor, tehát március közepén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a járásokról szóló törvényt még nem nyújtotta be a parlamentnek.

M

iközben Budakeszi és Budaörs között arról folyik a vita, hogy melyik lenne alkalmasabb a jövôre létrehozandó, körülbelül az egykori Budai járást felölelô térség központjának, egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg azzal kapcsolatban, hogy mik lesznek egyáltalán a járások feladatai. S vajon a lakosságnak az ügyek intézéséhez az eddig megszokott helyekre kell-e majd utaznia, vagy az új járásközpontokba? Virág Rudolf, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára lapzártánk elôtt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett önkormányzati fórumon a Vas megyei Vépen azt állította, hogy „az ügyintézés helyszínei nem változnak”. A járások kialakításánál alapvetô cél, hogy az államigazgatási ügyek továbbra is azokon a helyeken intézôdjenek, ahol eddig, tehát senkinek ne kelljen többet utaznia – mondta. Ez a budaörsieknek – ha Budakeszin

lesz a központ, vagy fordítva – jó hír, csakhogy ezt követôen így folytatta: „egyelôre még nem dôlt el, milyen államigazgatási hatáskörök maradhatnak a jegyzôknél, de azokban az ügyekben, ahol nagy helyismeretre van szükség – ilyenek például egyes birtokviták – célszerûbb, ha továbbra is a jegyzôk dönthetnek. Vannak viszont olyan ügyek - ilyenek például az építéshatósági ügyek - amelyeknél kifejezetten elônyös, ha a határozatok helyi ráhatásoktól mentesen, kizárólag szakmai szempontok alapján a járási hivatalokban születnek meg.” A korrupció kiszûrése lenne hát az egyik cél? És csak a hatáskör kerül át vagy akkor mégis csak lesznek dolgaink, amiért az ügyintézéshez utazni kell? A helyettes államtitkár elmondta azt is, hogy „ott ahol jelenleg okmányiroda mûködik, az okmányirodai funkció megtartásával kormányablakot is kívánnak létesíteni, kibôvítve a lehetôséget, hogy az okmányirodákban a kormányablakon keresztül az államigazgatási ügyeket is el lehessen intézni”. Budaörsön és Budakeszin is van mûködô okmányiroda, tehát ebbôl a szempontból megint mindegy, melyik lesz a kinevezett központ. De ha mindkettôben továbbmûködik a szolgáltatás, sôt ki is bôvül, akkor a járások hogyan csökkentik az állami intézmény mûködési költségeit? Vagy tekintsük ezt és a hasonló okvetetlenkedéseket költôi kérdésnek? Virág Rudolf százhatvan és százhetven közötti járásról beszélt, a kormány anyaga szerint azonban fixen 168 kezdheti meg mûködését, amirôl Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter már korábban, még az úgynevezett társadalmi egyeztetés alatt kijelentette, hogy ezen a számon nem kívánnak változtatni. A helyettes államtitkár még el-

mondta: a majdani járások nem érhetnek majd túl a megyehatárokon, és az egy járáshoz tartozó legtávolabbi települések a járási székhelytôl legfeljebb 30 kilométer távolságban lehetnek. A feladatokról tehát még semmit nem tudni, de a kormánypártok között már az is vitatéma, hogy kik legyenek a járások vezetôi 2014-ig, az új választásokig. Lapzártánkig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a járásokról szóló törvényt - az eredeti tervekkel ellentétben - még nem nyújtotta be a parlamentnek,

PEST MEGYÉBEN 15 LESZ A tervezet szerint összesen 15 járás lesz, a több mint egymillió-kétszázezer lakosra. A 187 települést magában foglaló megye leendô járásai: az egyik tehát a budakeszi járás. (Budaörs 1984-tôl, mint nagyközség, már járásközponti közigazgatási feladatokat látott el) Továbbá a ceglédi, a dabasi, a dunakeszi, az érdi, a gödöllôi, a gyáli, a monori, a nagykátai, a pilisvörösvári, a ráckevei, a szentendrei, a szigetszentmiklósi, a szobi és a váci járás. A törvénytervezet szerint „a kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyeinél alacsonyabb szinten intézendô államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár számára elérhetô közelségben és magas minôségben”.

2 0 1 2 . M Á RC I U S

híradások szerint éppen azért, hogy tisztázzák a nézetkülönbségeket. Képviselô vagy szakember vezesse-e a 168 vidéki járást a következô választásokig? – ez volt az egyik lényegi eleme a Fidesz–KDNP március eleji, egri frakcióülésén elhangzott, a járások kialakításáról szóló vitának. A frakciótagok többsége szerint 2014-ig nem kellene összeférhetetlenné tenni a járásvezetôi és a képviselôi munkát, azután viszont annak nyilvánítanák. A szaktárca – szakmai szempontokra hivatkozva – azonban már most kimondaná az összeférhetetlenséget. A frakció tagjai vélhetôen tisztában vannak azzal, hogy a következô választások után az új, csupán kétszáz fôs parlamentben a mostani fideszes és KDNP-s képviselôcsoportból jó néhány képviselô nem juthat mandátumhoz. A híradások szerint a képviselôk – mint az adott térségben élô és dolgozó emberek – úgy érvelnek, hogy kellô rálátásuk van a problémákra, már most el tudnák látni ezt a feladatot. Az említett frakció ülésen a járási rendszer akár már júliusi indítása is felvetôdött. A kiszivárgott hírek szerint a minisztérium ezt vállalná, bár szerintük ez rizikósabb, mint a 2013. január 1-jei kezdés, hiszen az idô túl kevés az alapos elôkészületi munkára. Ezzel szemben a frakciótagok úgy érveltek, 2013-tól már arra lenne kevés idô a következô választásokig, hogy operatív szempontból megfelelôen mûködjön az új közigazgatási rendszer. Más fórumon nem került napirendre az idôpont elôrehozása, és például CsengerZalán Zsolt (Fidesz) Pest megye 9. választókörzetének országgyûlési képviselôje szerint nem is képzelhetô el a jövô év január 1-jénél korábban, annyi még a teendô. (Az információk forrása: mti) L. R.

11


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

12

2 0 1 2 . M Á RC I U S


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

KÖZEL KÉTEZER-ÖTSZÁZ REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESÔ VAN A TÉRSÉGBEN

Foglalkoztatási helyzetkép

 Kérem, hogy mutassa be térségünk aktuális foglalkoztatási helyzetét! - Kirendeltségünk illetékességi területéhez 13 település, (Budaörs, Budakeszi, Törökbálint, Biatorbágy, Üröm, Páty, Nagykovácsi, Remeteszôlôs, Solymár, Pilisborosjenô, Pilisszentiván, és Herceghalom) tartozik. Ezeken a településeken végzünk munkaerô-közvetítést, nyújtunk foglalkozási és munkaerô-piaci információkat, illetve ügyfél centrikus szolgáltatóként igyekszünk kiszolgálni a hozzánk forduló álláskeresôk és munkaadók igényeit. 2012. januárban 2460 fô regisztrált álláskeresôt tartottunk nyilván, és ez szinte megegyezik az elmúlt év decemberi mértékkel, mindössze 2 fôs a csökkenés. Számottevô ugyanakkor a javulás az elôzô év januárjához képest, a regisztrált álláskeresôk száma ezen viszonylatban 192 fôvel csökkent, ami 7,25%-os javulást jelent. A diagramokból is leolvasható, hogy a regisztrált álláskeresôk 26,3%-a szakmunkás, 18,25%-a szakképzetlen és 15%-a diplomás álláskeresô. Életkor szerint a munkaerô-piacon hátrányos helyzetû álláskeresôknek a 25 év alatti és az 50 év feletti álláskeresôket tekintjük. Arányuk a regisztrált álláskeresôkhöz képest a 25 év alattiak esetén 8.25%, míg az 50 év feletti álláskeresôk esetén pedig 29.34% .Az aktuális helyzetkép mellett fontosnak tartom az elmúlt nyolc év (20042012) átfogó bemutatását a térség

regisztrált álláskeresôit illetôen. 2004-tôl 2008 ig enyhén emelkedett az álláskeresôk száma, 2009-ben szinte megduplázódott a létszám, a 2010-es év jelenti a csúcspontot, majd ezt követôen, szerencsére a csökkenô tendencia érvényesül. A központhoz beérkezô információk alapján várható-e ez évben kedvezôtlen fordulat? - Az aktuális információk és a bejelentett csoportos létszámleépítéseket alapján, - az elmúlt évben a térségben 4 munkáltató összesen 124 fôs leépítést jelentett be, ez évben 1 munkáltató jelzett 67 fôs leépítést - a kilátások szerencsére nem borúlátóak.

 Hogyan jellemezhetô a kirendeltség kapcsolata, együttmûködése a munkáltatókkal? – Tavaly 1127, ez évben eddig 83 munkaerô-igény érkezett kirendeltségünkre. Az állásfeltáró munkát egy állásügynök kolléga segíti, akinek az is feladata, hogy a munkaadó felkeresésekor az ingyenes munkaerô-közvetítésrôl, szolgáltatásainkról, a támogatásokról és egyéb munkaerô-piaci információkról is tájékoztatást adjon. 2011-ben még egy mobil tanácsadó is segítette a cé-

munkaerô-piacot érintô nagyobb létszámfelvételekre, illetve csökkentésekre való felkészülés, az aktív munkaerô-piaci eszközök mûködtetése. Ahhoz, hogy a munkaerô-piacunk szereplôi a leghatékonyabban egymásra találjanak, elengedhetetlen a megfelelô információáramlás. Ehhez kérem ezúton is a velünk még nem partneri kapcsolatban lévô munkáltatók támogatását, hogy állásajánlatukkal keressék bizalommal kirendeltségünket! Mindezekrôl és minden, a munka világát érintô in-

A regisztrált álláskeresôk számának alakulása a kirendeltség illetékességi területén 2004-2012. közötti idôszak 3000 2500 2000

 A törvényi változások hogyan érintik az álláskeresôket, a változásoknak van-e hatása a kirendeltség munkavégzésére, annak eredményességére? - A törvényi változás során 5 évrôl 3 évre csökkent az az idôtartam, amely alatt a járadék megállapításához szükséges jogosultsági idôt vizsgálni kell. Járadékra akkor jogosult az álláskeresô, ha álláskeresôvé válását megelôzô három éven belül legalább 360 nap – FLT. 27.§ (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági idôvel rendelkezik. Az álláskeresési járadék folyósítási idejét úgy kell kiszámítani, hogy 10 nap jogosultsági idô 1 nap járadékfolyósítási idônek felel meg. Tekintettel erre, az álláskeresési járadék folyósításának legrövidebb idôtartama 36 nap, leghoszszabb idôtartama pedig 90 nap. A munkánk eredményességét azonban nem a passzív eszközök törvényi szabályozása határozza meg. Célunk az, hogy szolgáltatásainkkal, közvetítéssel, aktív eszközeink, vagy az információáramlás segítségével minél több álláskeresô mielôbb viszszakerüljön az elsôdleges munkaerôpiacra. A nyilvántartott álláskeresôk érintett létszámának mintegy 30%-a vált foglalkoztatottá, és az elhelyezkedéseket a bér és bérköltség támogatás igénybevételének a lehetôsége is segítette.

A foglalkoztatás, ezen belül a regisztrált munkakeresôk számának alakulása országos szinten, és természetesen a térségünkben is kiemelt figyelemmel kezelendô kérdés. Az aktuális adatokért, helyzetképért a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Budaörsi Kirendeltségének vezetôjét Bôcs Etelkát kerestük meg.

1500 1000 500 0 2004.

2005.

2006.

2007.

2008. év

2009.

2010.

2011.

2012.

A kirendeltségen 2012. január hónapban nyilvántartott álláskeresôk iskolai végzettség szerinti megoszlása 7% 10%

0% 22%

3% 5% 17%

9%

27%

geket az Új Széchenyi Terv megismerésében. 2012. februárban pedig sor került egy kistérségi konferenciára, ahol 80 munkáltatót tudtunk megismertetni a TÁMOP.1.1.4 „Munkaerô-piaci program a hátrányos helyzetû álláskeresôk foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” elnevezésû kiemelt projekttel és egyéb, a munkáltatókat érintô jogszabályváltozásokkal. A munkáltatói kapcsolattartás része a negyedéves munkaerô-gazdálkodás felmérés, és az éves prognózis. Ennek készítésében a kirendeltségünkkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt, akik fontos, hasznos információval szolgálnak a környezô munkaerôpiacról. Irodánk feladat tehát a kereslet és kínálat összehangolása, a

2 0 1 2 . M Á RC I U S

általános iskolai vézetség nélkül általános iskola szakiskola szakmunkásképzô gimnázium szakközépiskola technikum fôiskola egyetem

formációról a www.munka.hu oldalon tájékozódhatnak a munkáltatók és az álláskeresôk egyaránt. A munkáltatóktól kapott visszajelzések alapján mivel növelhetô az elhelyezkedés esélye, miben fejlôdjenek a regisztrált munkakeresôk? – Az idegen nyelv ismeretét általában akkor kérik a munkáltatók, ha külföldiek a tulajdonosok vagy a cég partnerei. Általánosságban azonban a számítógépes ismeret az, ami a legtöbb munkakör betöltéséhez szükséges. Illetve ami valamennyi munkaadó elvárása az a biztos szaktudás vagy a munkafolyamat elsajátításának képessége, a pontos, precíz munkavégzés és a munkafegyelem betartása. BÁRTFAI ISTVÁN

13


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

14

2 0 1 2 . M Á RC I U S


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

HA Á RVE RÉ S E N V Á S Á R O L , T ALÁN CSAK SOK ÉV ES J OGI HU Z A VON Á V A L T U D J A A Z E REDETI LAK ÓK AT K IR AK NI!

Egészségesebb környezet A válság után körülbelül tavaly szeptember óta folyamatosan javul a környéken a kereslet –állítja elemzésében Ilosvai Árpád, a Duna House budaörsi irodájának vezetôje. Mivel az ingatlanpiac változása mindig jól mutatja magának a gazdaságnak a változásait is, idôben kicsit megelôzve azt, ez lehet akár jó hír számunkra. Tény ugyanakkor, hogy az ipari ingatlanok iránt sajnos jelenleg nagyon gyenge az érdeklôdés.

A

válság után körülbelül tavaly szeptember óta folyamatosan javul a környéken a kereslet. Azt gondoltuk, hogy a végtörlesztést követôen majd visszaesik, de az elmúlt 1,5 hónap azt bizonyítja, hogy továbbra is magas az érdeklôdés. Ezt a az élénk keresletet az alacsony piaci árak és a megnyugodó gazdasági kilátások is magyarázzák. Az elmúlt 3 évben sokan bíztak abban, hogy majd árverezésen olcsón tudnak ingatlant vásárolni, de mára biztos lett, hogy tömeges árverésekre nem kell számítani. A jelenleg is futó kisszámú árverésekre az érdeklôdés szinte elhanyagolható, korábban senki nem tájékoztatta az árverésben gondolkozókat arról, hogy az esetek

nagy részében lakott ingatlant fognak megvásárolni, ahonnan akár sok éves jogi huzavonát követôen tudják az eredeti lakókat kirakni. Az árverést meghirdetô bankok a saját jó hírüket féltve az esetek döntô többségében nem vállalják fel, hogy családokat az utcára rakjanak. A kistérségben lévô települések között jellemzôen a Budapesthez közeli településeken (Budaörs, Törökbálint, Budakeszi, Diósd, Érd, Biatorbágy, Páty) élénkebb a kereslet, míg a távolabbi részeken lényegesen csekélyebb. Egyöntetûen elmondható, hogy az építési telek után gyér az érdeklôdés és az építkezési kedv nagyon gyenge. Milyen irányú a költözködô mozgása az egyes települések és Budapest között? Kik és miért változtatnak? A költözködôk mozgása rendkívül változatos. Egyrészrôl jellemzô, hogy a rendszerváltás környékén kiköltözött családok gyermekei az olcsóbb lakásárak és a budapesti nyüzsgô élethez való alkalmazkodás miatt, saját életet kezdve beköltöznek Budapestre. Sokszor a szülôk értékesítik a mára túl méretessé vált házat. Õk itt az agglomerációban kisebbe költöznek, a maradékból pedig a gyerekek lakáshoz jutását segítik elô. Jellemzôen sok fiatal család választja az agglomeráció egészségesebb környezetét. Ennek oka az is, hogy sokan úgy vélik, hogy a szükséges

ÉRDEMES MEGFOGADNI Bízzon meg ingatlanközvetítô szakembert, ezzel sok késôbbi kellemetlenségtôl kíméli meg magát!

 Fogadja el a szakértôk tanácsait, mert sokszor kedvezôbb feltételekkel tudja értékesíteni ingatlanát!

 A nagyobb hálózatok díjai magasabbak, de aki ingatlant ke 

res a környéken, ezekkel a hálózatokkal akaratlanul is kapcsolatba kerül. Értékesítés elôtt ne költsön nagyobb összeget az ingatlanra, mert az értékesítéskor nem tudja realizálni a befektetett öszszeget! Mivel jelenleg túlkínálat és nyomott ár van a piacon, komoly értékesítési szándék mellett vevôt nem szabad „elengedni”

nagyobb odafigyelés miatt könnyebben tudják megvédeni gyermekeiket világunk negatív hatásaitól. Sajnos a legnagyobb arányú ok az ingatlan értékesítésre a válás jelenleg. A régióban más területekhez viszonyítva kevésbé jellemzô az „elszabadult” bankhitel miatti értékesítés. Az ipari ingatlanok adás-vétele jól tükrözi a befektetôi kedvet és a lehetôségeket. Ám ezek terén a kör-

és köztudatban még nem terjedt el, még könnyû megnyerhetô pályázatot beadni. A területen több ipari park is van. Mivel az azokban lévô ingatlanok az ott lévô vállalatok tulajdonában vannak, ezért mi nem az ipari park üzemeltetôivel, hanem a parkban lévô tulajdonosokkal tartjuk a kapcsolatot. Sajnos jelenleg nagyon gyenge az érdeklôdés ezeken a terü-

nyéken nagyon visszaesett a kereslet. Nagyon sok eladó ingatlan van a környékbeli ipari parkokban, de a tulajdonosok a nyomott árak mellett sem képesek azokat értékesíteni. Sajnos még a kiadó üzlethelyiségek után is visszaesett a kereslet, ami a vállalkozási kedv hanyatlását mutatja. A kereslet élénkülését igyekszik ugyanakkor elôsegíteni az idén megújított „Széchenyi Kombinált Mikrohitel”, melyet most indított vállalkozások is igénybe vehetnek ingatlanvásárlásra, fejlesztésre. 10 millió forint vissza nem térítendô állami támogatás és további 20 millió forint kedvezményes hitel vehetô fel, ami felhasználható üzlethelyiség, mûhely, iroda, ház vagy ezek együttesének vásárlására is. A hitel igénybevételéhez szükséges pályázat megírásában tanácsadó kollegáink tudnak segíteni. Azonban ezt a hitellehetôséget jelenleg elsôsorban a vállalkozások tulajdonosai saját lakóingatlan vásárlásra igyekszenek felhasználni. Mivel ez a lehetôség csak február elején indult

leteken. Reméljük az ú,j 10 millió forintos vissza nem térítendô támogatás és a mellé felvehetô kedvezményes kamatozású hitel kimozdítja a piac ezen szegmensét a recesszióból. A Duna House-nak több rétû együttmûködése van 21 kereskedelmi bankkal, hitelintézettel és lakástakarékpénztárral. Ezek mellett számtalan biztosítótársaság biztosítási és befektetési szolgáltatását is tudjuk kínálni ügyfeleink részére. Természetesen igyekszünk lehetôség szerint a helyi fiókokat is igénybe venni, de több olyan bank van, ahol csak úgy tudjuk ügyfeleinknek a lehetô legkedvezôbb feltételeket biztosítani, hogy az adott bank egy adott fiókjához közvetítjük ôket. Így sokszor kedvezôbb ajánlatokat tudunk biztosítani a bennünket megbízóknak, mint amit a helyi fiókok tudnak adni. Jelenleg folyamatosan tárgyalunk a hazai hitelszövetkezetek vezetôivel, hogy kínálatunkat végre az ô szolgáltatásaikkal is ki tudjuk egészíteni.

2 0 1 2 . M Á RC I U S

ILOSVAI ÁRPÁD

15


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A C É GE K IS O L Y A N K Ö R N Y E ZETET SZER ETNÉNEK , AH OL A VÁ R O S M A G A I S V ONZÓ, ÉLHETÔ

(Majdnem) a leggazdagabb Évekre visszamenôleg Budaörs ott van az ország három legfejlettebb települése között. Ez persze nem jelenti azt, hogy itt ne lennének gondok. A költségvetésének idei tervezett bevételi fôösszege 13,6 milliárd forint. S bár a helyi vállalkozások a recesszió miatt szenvednek, az iparûzési adóbevételek csökkenôben vannak, továbbra is ebbôl származik a legnagyobb bevétel. A lakosság az átlagnál magasabb iskolázottságú és fiatalabb, a többség a munkaerô piacon jól keresô. A munkanélküliség aránya messze alatta marad az országos átlagnak.

B

udaörs költségvetésének idei tervezett bevételi fôösszege 13,6 milliárd forint, ami nagyjából ugyanannyi, mint tavaly volt. Hitelfelvétellel egyelôre nem számolnak – tudtuk meg Wittinghoff Tamás polgármestertôl. - Mindent egybevetve körülbelül másfél milliárd forint jut fejlesztésekre. Ezek

16

fôleg út és járdaépítések, zöldterületek karbantartása, felszíni vízelvezetés. Sajnos ezek között nagyobb, látványosabb beruházás nincsen, de ha sikeresen pályázik a város, akkor a saját forrásait is felhasználva, folytatódhat az óvodabôvítési program. Gyenge pontja a költségvetésnek, hogy túlságosan kevés az általános tartalék, 105 millió forint, amibôl már a költségvetés elfogadásának napján költött a képviselôtestület. Egy ilyen nagyságrendû költségvetésben ennél jelentôsebb tartalékoknak kellene lenni. Ezt nem pótolja a jobboldal érvelése szerinti céltartalékba helyezett 2 milliárd 356 millió forint, hiszen annak már megvan a helye. A városnak az államtól érkezô forrásai évrôlévre csökkennek, miközben a feladatok nem. A helyi vállalkozások viszont a recesszió miatt szenved-

nek, ezért értelemszerûen az iparûzési adóbevételek is csökkenôben vannak, hiába emelték meg 2012. január 1-jétôl 2 százalékra annak arányát. Ennek ellenére továbbra is a helyi adókból származik a legnagyobb bevétel - ezen belül pedig az iparûzési adó a meghatározó – 7,7 milliárd forint. Ez a bevételi forrás mindaddig nem fog emelkedni, amíg nem jut ki az ország a recesszióból. Létrehozott a testület egy 50 milliós pályázati keretet a kisvállalkozások számára. Idén még nagy segítséget jelent, hogy a helyi oktatási intézményeinket kistérségi fenntartásba kerültek – ez plusz normatív támogatást jelent -, de jövôre, az iskolák államosításával egyelôre beláthatatlanok a folyamatok. Hiszen senki nem tudja, hogy mennyit vesz el az állam a bevételekbôl és azt sem,

2 0 1 2 . M Á RC I U S

hogy miként lehet „visszaszerzôdni” az iskolafenntartásra. Pontosabban egyelôre a törvény ezt kizárja, s ez, az elvonásokkal együtt katasztrofális következményekkel járhat Budaörsön. Akár a teljes intézményrendszer ellehetetlenüléséhez vezethet. Évekre visszamenôleg Budaörs ott van az ország három legfejlettebb települése között. (A budaörsi kistérség viszont folyamatosan a legfejlettebb – lásd errôl interjúnkat a 8. oldalon!) A kistérségen belül vitán felül Budaörsé a vezetô szerep. Az infrastruktúra szinte száz százalékosan kiépített. A szolgáltatások és közszolgáltatások kiválóak. Az oktatási rendszer példaértékû, a gimnázium saját kategóriájában országos elsô. Az egészségügyi ellátórendszer a környékrôl is vonza az ellátásra szorulókat. Emellett sikerült megôrizni a természeti környezetet is. Bár a kötöttpályás tömegközlekedés lenne az ideális Budapest irányába, a város százmilliókat költ arra, hogy a BKV buszok 5-10 perces idôközönként vigyék és hozzák az utasokat. Emellett belsô buszokat is üzemeltet. Budaörsön több hullámban telepedtek meg a vállalkozások. Az elsô áttörést a nagyáruházak és a logisztikai bázisok jelentették két évtizeddel ezelôtt. Aztán ôket követték egy másik hullámban a nagy távközlési, informatikai cégek. Késôbb a betelepülés egyenletessé vált és a legkülönfélébb vállalkozások érkeztek. Ha nem is


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

telt még meg Budaörs, de már kevés olyan nagy, egybefüggô szabad terület van, ami nagy helyigényû zöldmezôs beruházásoknak megfelelne. Ezért Budaörs abba az intenzív szakaszába lépett, amikor már minôségi, a K+F szektorba tartozó, csúcstechnikával dolgozó, nagy hozzáadott értéket elôállító cégeket szeretne itt látni. Ilyenek már érkeztek is, ezt a tendenciát szeretné a város erôsíteni. Ma már a cégek azonban rendkívül sok tényezôt vesznek figyelembe a döntésüknél, különösen az a vállalkozási típus, amilyeneket Budaörs szeretne ide csábítani. Esetükben nem a helyi

A TÖBBIEK IS FEJLÔDNEK A kistérségen belül különösen Törökbálint, de Biatorbágy is hasonló fejlôdési dinamikát mutatott az elmúlt években, mint Budaörs. Most ôk tartanak az extenzív szakaszukban, vagyis hatalmas szabad területekkel rendelkeznek még, ahová kereskedelmi és logisztikai cégek telepednek meg. A növekvô helyi bevételeikbôl ezek a városok is pótolták korábbi hiányosságaikat. A kisebb településeken, illetve a Zsámbéki-medence térségében is fejlôdik a gazdaság, csak annak mértéke nem olyan látványos, mint ezeknek a településeknek az esetében. (Mellékletünk szerkesztôje valamennyi kistérségi település polgármesteri hivatalát megkereste, hogy a budaörsihez hasonló részletességgel mutassuk be helyzetüket, de sajnos lapzártánkig máshonnan nem kaptunk érdemi választ.)

adó mértéke vagy az olcsó munkaerô az elsôdleges. Olyan környezetet szeretnének cégüknek, ahol egyrészrôl maximálisan megkapnak mindent az infrastruktúra terén, de a város maga is vonzó, élhetô. Ezért fontos a környezet állapota, az oktatási rendszer, a kulturálódási lehetôségek, mert ezeket mind-mind komolyan számításba veszik. A vállalkozóbarát helyi politika, a gyors ügyintézés csak a minimum, a város egészének kell vonzónak lennie. Budaörs immár két évtizede módszeresen halad ezen az úton. A lakosság életszínvonalát talán jól jellemzi az egy fôre jutó személyi jövedelemadó – melynek egy része néhány éve helyben maradt – és Budaörs e tekintetében is az elsô helyen végzett illetve mindig ott van az élbolyban. Ezért mondták azt egy ideig, hogy ez Magyarország leggazdagabb városa. Ebbôl az adatból annyi sejthetô, hogy az átlagnál magasabb iskolázottságú és fiatalabb népesség jó része a munkaerô piacon is a jól keresôk közé tartozik. Budaörsön a szociális támogatások, a kiépült intézményrendszer még azokat a családokat is elfogadható életszínvonalon képes tartani, akik más, rosszabb adottságú településeken véglegesen lecsúsznának. A munkanélküliség aránya az egész kistérségben, de Budaörsön különösen mindig messze alatta maradt az országos átlagnak. A gazdasági válság elôtti években még az 1 százalékot sem érte el. Ma már ez a térség sem vonhatja ki magát az általános recesszió hatása alól, de a különbségek még így is megmaradtak. Az országosan 11 százalékos arányhoz képest Budaörsön a legfrissebb adatok szerint 4,2 százalék a munkanélküliség. Ezért Budaörsön ma még nem jellemzô a közfoglalkoztatás. Egy tucatnyi munkavállalót alkalmaznak ilyen módon, bölcsôdékben, szociális intézményekben és az önkormányzatnál kisegítô személyzetként. Az elôzô évben még több településôrt is foglalkoztatott így a város. L. R.

2 0 1 2 . M Á RC I U S

17


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

NINCS IS OLYAN MESSZE KALKUTTA FLORIDÁN KERESZTÜL BUDAÖRSTÔL

Fizikai és mentális egyensúly A 38 celsius fokos teremben mindenki a saját egészségi állapota és képességei szerint halad elôre a gyakorlatokban és jut el egyre magasabb szintre. A Barkan Method Hot Yoga Magyarországon elsôként Budaörsön érhetô el.

V

ályi Tamás és Tóth Ilona saját életminôségének a javulásán is tapasztalta, hogy mit jelent a kiegyensúlyozottság szempontjából a jóga. Amelynek egy speciális területével foglalkoznak immár évek óta, mégpedig az úgynevezett Barkan Method Hot Yoga-val. Mindketten Floridában Jimmy Barkantól tanultak, aki pedig a jógaoktatói diplomáját 1981-ben az indiai Kalkuttában szerezte és Bikram Choudhury egyik legelsô tanítványa volt az Egyesült Államokban. Napjainkban szerte a világon megtalálhatóak a Barkan Method Hot Yoga termek és oktatók, de Magyarországon az elsô stúdió Budaörsön nyitott meg az idén. Ennek az irányzatnak a lényege, hogy a gyakorlatokat (ászanákat) 90 percen keresztül egy felfûtött, 38 celsius fokos teremben hajtják végre. A folyamatos gyakorlásnak köszönhetôen létrejön egy fizikai, mentális egyensúly, ami a gyakorló életének minden területén jelentkezik. Fiziká-

lisan az izmok nyúlnak és erôsödnek, a szervezet ellenálló képessége növekszik, az ászanák stimulálják a belsô szerveket, elôsegítve azok optimális mûködését. A fokozott izzadásnak köszönhetôen a méreganyagok hatékonyabban távoznak a szervezetbôl. Hogy kinek ajánlható? Mindenkinek, életkortól, edzettségi állapottól függetlenül – mondja Tamás és Ilona –, ugyanis mindenki a saját egészségi állapota és képességei szerint halad elôre a gyakorlatokban és jut el egyre magasabb szintre. S bár a gyakorlatokat többnyire egyszerre többen végzik, nem egymásra, hanem önmagukra figyelnek közben, és a saját igényük szerint tartanak például szünetet, ha szükséges. A jóga e típusának a gyakorlására tehát már Budaörsön is van lehetôség, a Szabadság út 86. szám alatt (a Volksbank fiók fölött). Naponta többször vannak foglalkozások, délelôtt és délután, sôt, hétvégén délelôtt is. Aki szeretné kipróbálni az jelenleg 2000 forintért vásárolhat egy 10 napos próbabérletet! Ezzel akár naponta kétszer, összesen húsz alkalommal részt vehet a foglalkozásokon. Egyébként egy alkalom ára 2400 Ft, de van diák-, nyugdíjas- és többféle bérletkedvezmény.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Telefon: 0623/428-291 www.barkan.hu, info@barkan.hu

18

2 0 1 2 . M Á RC I U S

(X)


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

GYÓGYM AS S Z Ô R Ö K K E L É S ESÉLY EGY ENLÔSÉGI JÁ T É KOKKAL T A L Á L K O Z H A T UNK

Egyesület a látássérültekért A pénzügyi év lezárását követôen elkészítette éves közhasznúsági beszámolóját a Buda-környéki Látássérültek Egyesülete (BULÁKE), mely érdekképviseleti és szociális tevékenységei fenntartása mellett lakossági szolgáltatásait is fejlesztette. Lapunknak a kistérségben élô közel száz látássérültet összefogó non-profit szervezet újraválasztott elnökasszonya, Nyikes Fatime foglalta össze a 2011. évet.

M

egváltozott munkaképességû embereknek biztosít munkát a 2005-ben alakult kistérségi egyesület a budaörsi központjában, olyanoknak, akik a helyi közösség számára is értékes szolgáltatásokat nyújtanak. A rehabilitációs foglalkoztatás bérköltségeinek jelentôsebb részét a Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja finanszírozta, az egyesület infrastruktúrájának mûködtetéséhez szükséges költségeket pedig Budaörs városa. A Nemzeti Civil Alap pályázatain több programjukhoz is támogatást nyertek, melyek a látássérültek integrációjához, és a határon túli látássérült szervezetekkel kialakított kapcsolatok építéséhez járultak hozzá. A non-profit szektor magyarországi pályázati lehetôségei a korábbi évekhez képest szûkültek, a közép-magyarországi régió gazdasági fejlettsége miatt uniós pályázati forrásokhoz már eddig is nehéz volt hozzáférni, a kormányzati struktúra átalakításának hatására pedig csökkennek az elérhetô központi támogatások is. Azonban a kistérségi összefogásnak, a jótékonysági gálán fellépô mûvészeknek, a nagylelkû helyi támogatóknak, valamint az Európai Borlovagrend és

a First Lion’s Club gyûjtésének köszönhetôen a látássérültek egyesülete közhasznú feladatai ellátása mellett bôvíthette szolgáltatásait is. A budaörsi önkormányzattal és az Europ-med Kft.-vel együttmûködve létrehozott Patkó utcai központjukat fejlesztették. Itt irodai és internetszolgáltatások mellett masszôrstúdió mûködik, mely augusztus óta két szobában fogadja a budaörsieket, így a gyorsabbá vált idôpont egyeztetés után több regenerálódni vágyó vendéget tud kiszolgálni a négy látássérült szakember. Az egyesület a kistérségi települések közösségi életében is aktív szerepet vállalt. A helyi vásárokon és fesztiválokon rendszeresen feltûnt a BULÁKE zöld sátra, mely gyógymasszôrökkel és esélyegyenlôségi játékokkal várta az érdeklôdôket. A hagyományos budaörsi és törökbá-

linti események után a tárnoki pincesoron rendezett Szent Orbán Napra és a Mandulavirágzás Ünnepére is meghívást kaptak a látássérültek képviselôi. Az évek óta folyó iskolaprogramban tavaly is több száz általános- és középiskolás vett részt. A budaörsi diákok a BULÁKE tagjaival személyesen találkozva megismerhették a

2 0 1 2 . M Á RC I U S

látássérültek élethelyzetét, kötetlenül feltehették kérdéseiket, és egy speciális érzékenyítô program során tapasztalati tanulással kerülhettek közelebb a fogyatékkal élô emberek világához. Az egyesület eleget tesz közhasznú feladatainak is. A kistérségben élô látássérült emberek rehabilitációját és önálló életvitelét az egyesület személyi segítôi támogatják, valamenynyi családdal lakókörnyezetében, a speciális igényeknek megfelelôen tartanak kapcsolatot. Szociális munkájukat a Budaörsi Támogató Szolgálat egészíti ki. Tavaly az egyesületi tagok önállóságának fejlesztésére segédeszközpark jött létre. Itt díjmentesen lehet kölcsönözni és hétköznapi körülmények között kipróbálni a hagyományos vagy az újabb, digitális eszközöket, melyek beszerzéséhez, karbantartásához is közvetlen segítséget nyújtanak. A látássérültek közösségi életét is folyamatosan szervezték az egyesület keretein belül. Az elmúlt év folyamán számos klubnapot rendeztek Érden és Budaörsön, melyek jó lehetôséget biztosítottak a sorstársak találkozására. A kirándulások, közös séták mellett kulturális programként a pesti Csekovszky Múzeum akadálymentesített kiállításának megtekintésére is volt alkalom. Az 5. BULÁKE Életmódtáborra júliusban a heves megyei Bogácson került sor, ahol több mint 40 látássérült tölthetett el egy hetet családtagjaival együtt. Az egyesület határon túli kapcsolatai is bôvültek, a Bihar és Szilágy megyei látássérültekkel több éve rendszeresek a tapasztalatcserék, e mellett már egy horvát szervezettel is partneri kapcsolatot építettek ki. A Budaörsön és testvérvárosában, Pulán lezajlott találkozók után együttmûködési megállapodást kötöttek, ennek elsô eredménye, hogy elkészült egy uniós pályázat, amelyet egy szlovén partnerrel közösen nyújtottak be az Európai Unió horvátországi felzárkóztatási alapjához.

19


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

A KIS T É RS É G H A T Á R O Z A T T A L ELFOGADOTT ÜZE N E T E A Z E U R Ó P A I B I Z O T T SÁGNAK

Tiltakoznak a polgármesterek Az Európai Uniós Kohéziós Alapok magyarországi támogatásának tervezett felfüggesztése ellen határozatban fejezte ki tiltakozását március 6-i ülésén a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa.

A

kistérség érdekét képviselve megragadunk minden lehetôséget arra, hogy kinyilvánítsuk: kistérségünknek minden pályázati pénzre szüksége van. Feladatunk, hogy a megindított pályázataink sikeres lebonyolítását minden erônkkel támogassuk, és a nyilvánosság elôtt is kifejezésre juttassuk, hogy a jelenlegi pályázati keretösszegbôl szeretnénk azokat be is fejezni” – jelentette ki a kistérség polgármestereinek tanácsán dr. Csutoráné dr. Gyôri Ottilia, a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsának elnöke. Mint ismert, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az Ecofin jövô januári hatállyal függessze fel 495 millió euró Magyarországnak szánt kohéziós, vagyis felzárkóztatási támogatási összeg folyósítását, mert az ország nem teljesítette deficitcsökkentési köte-

20

lezettségeit. Ha a magyar kormány 2013-ig – hitelt érdemlô módon – bizonyítani tudja, hogy a költségvetési hiány 3% alatt marad, akkor nem lép hatályba a tervezett rendelet. Kistérségünk számára azért fontos az Európai Unió döntése, mert jelenleg is a

kohéziós alapból származó támogatásból készül a „Regionális intermodális közlekedési rendszer létrehozása Budapest nyugati agglomerációjában” címû pályázat megvalósíthatósági terve. A terv alapján elkészülô project hivatott megoldani a kistérség akut

„BUDAÖRS” ÁLLÁSPONTJA Megkérdeztük Wittinghoff Tamást, Budaörs polgármesterét, hogy mivel és miért „zárta ki magát a szavazásból”. „Megjegyzem, olyan nincs, hogy „kizárta magát a szavazásból”, tiltakozásul nem vettem részt a szavazásban. Miként ezt a polgármesterek tanácsának ülésén is elmondtam, politikai színjátékban nem kívánok részt venni. Nem volt példa eddigi mûködésünk során arra, hogy hatáskörünket túllépve, szereptévesztésbe kerülve, politikai deklarációkat fogadjunk el. Érdekes, az nem jutott eszébe a fideszes elôterjesztônek, hogy az önkormányzati hatáskörök államosítása, az oktatási, egészségügyi intézmények elvétele okán aggodalmának adjon hangot, amely valóban súlyos színvonalromlást fog eredményezni a kistérség számos településén. Az sem merült fel, hogy esetleg a kormányzatot kérje fel, hagyjon fel azzal a gazdaságpolitikával, mely miatt a túlzott deficit eljárás megindult, egyébként a magyar kormány elnöksége alatt elfogadott szabályok szerint. S érdekes módon az sem jutott eszébe, hogy felkérjük a kormányzati szereplôket, hogy hagyjanak fel az Európában szokatlan modortalan, konfrontatív politikával, amely még súlyos károkat okozhat az országnak. A szavazati arányból jól látható, hogy bizony mások sem osztották az elôterjesztô álláspontját, s ha Sóskút polgármestere nem aggódott volna pályázati pénzeik elvesztésétôl, akkor ezt a politikai deklarációt elvetik a polgármesterek. Ez utóbbi tény is jól mutatja, milyenek ma a magyar közállapotok.” e.e.

közlekedési problémáit, a pénz megvonása azonban ellehetetleníti a megoldását. A térségben a legnagyobb problémát a közlekedés, a tömegközlekedés okozza. A fejlesztések nagy költségigényûek, csak a külsô támogatás biztosítaná a kivitelezéseket. Ezt nagymértékben veszélyezteti az Európai Bizottság a Kohéziós Alapokból való támogatás magyarországi folyósításának befagyasztása. A Budakeszi irodát mûködtetô Budaörs Kistérség Többcélú Társulás elnöke, dr. Csutoráné dr. Gyôri Ottilia, Budakeszi polgármestere elôterjesztést nyújtott be, melyben felkérte a tagokat, hogy fejezzék ki írásbeli tiltakozásukat az Európai Uniós Kohéziós Alapok Magyarországgal szembeni befagyasztása ellen. A 10 települést magába foglaló tanács megjelent képviselôi többségi egyetértéssel: 6 igennel, 1 nemmel, 2 tartózkodással elfogadták a javaslatot: a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa határozatban fejezte ki tiltakozását az Európai Uniós Kohéziós Alapok magyarországi támogatásának tervezett felfüggesztése ellen. Budaörs – egyet nem értését kifejezve – kizárta magát a szavazásból. BALCZÓ KORNÉLIA (Forrás: Budakeszi Hírmondó)

2 0 1 2 . M Á RC I U S


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

Teljes körû, ingyenes hallásvizsgálat Budaörsön is végzünk, amikor csupán a fülhallgatóban hallott számokat és rövid szavakat kell visszaismételni. Ezeket különbözô hangerôsséggel adjuk be a páciensnek.

Országos szintû, teljes körû és ingyenes hallásvizsgálat valamint hallókészülék próbahordás kampányt indított az Amplifon. A hallásvizsgálat menetérôl kérdeztük Dr. Tibold Eszter fülorr-gégész és audiológus fôorvost, az Amplifon Hallásközpontok – Budaörsön is rendelô – orvos igazgatóját.

Milyen részei vannak a teljes körû vizsgálatnak? A vizsgálatok célja az, hogy kiderítsük azt, hogy van-e a halláscsökkenés, és ha igen, annak mi az oka. Elôször a hallójáratot és a dobhártyát vizsgáljuk meg, hogy van-e valami mechanikus akadály (pl. fülzsír). Ezt követi a hangvilla vizsgálat, és az úgynevezett tympanometria, amelybôl a középfül állapotáról, a hallócsontok mozgékonyságáról, va-

Ezeket a vizsgálatokat már a hallásspecialisták csinálják? Igen, minden mérést ôk csinálnak. A szakorvosi diagnózis alapvetôen szükséges ahhoz, hogy a halláscsökkenésben szenvedô megfelelô ellátásban részesüljön. A vizsgálatokat a kiváló szakmai felkészültségû hallásspecialista kolléganôk végzik. lamint a fülkürt funkciójáról kapunk információt. Ezután kerül sor a csendes kabinban történô vizsgálatra? Igen, itt történik ez az úgynevezett hallásküszöb vizsgálat. A páciensnek egyszerû kézmozdulatokkal kell jeleznie, hogy melyik oldalon, mikor hallja meg a fülhallgatóba beadott hangot. Ezt egy csontvezetéses vizsgálat követ, aminek a

célja az, hogy kiderítsük, hogy amennyiben fennáll, akkor idegi eredetû vagy vezetéses típusú halláskárosodásról van-e szó. Mi történik akkor, ha az eredmények hallásromlást mutatnak? Ha az eredmények alapján szükséges, akkor beszédértés vizsgálatot

2 0 1 2 . M Á RC I U S

Mit kell tennie annak, aki részt szeretne venni az ingyenes hallásvizsgálaton? Kérem, hogy a várakozás elkerülése miatt telefonon egyeztessen idôpontot munkatársunkkal a (23) 428-255-ös telefonszámon. A vizsgálat mindössze 20-30 percig tart, és az elôjegyzési rendszernek köszönhetôen várakozás nélkül foglalkozunk az érdeklôdôkkel. (X)

21


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

BUDAKESZI

INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓK > A Budakeszi Vadasparkba kilátogatók márciustól októberig minden hét végén interaktív állatbemutatókat nézhetnek meg szombatonként és vasárnaponként "Állatijó bemutatók" címmel – mondta el Bene Zsolt a park ügyvezetô igazgatója. A vendégek ragadozó madarakkal, magyar kutyafajtákkal és azok viselkedésével ismerkedhetnek meg. Az érdeklôdôk testközelbôl láthatják a környezetünkben élô állatokat, és bepillantást nyerhetnek rejtett szokásaikba is. A programok megtekintése díjmentes, elegendô a belépô megváltása.

TÖRÖKBÁLINT

TELENOR HÁLÓZATMODERNIZÁCIÓ > Bár a Telenor Magyarország az idén nyár közepére ígérte a teljes hálózati modernizációt, ez már a jövô hónap végére megvalósul úgy, hogy tavaly év végére már elkészültek a harmadik generációs (3G) beruházással, s most a második generációs (2G) rendszer fejlesztése folyik. Ezt Huszlicska József, aki a Telenor hálózatmodernizációját irányította Törökbálinton sajtótájékoztatón mondta el március elején. A hálózati fejlesztés során a Telenor 2 400 bázisállomást cserélt le, s 200 újat telepített. A Telenor kész arra is, hogy 4G-s (LTE) szolgáltatást nyújtson az ügyfeleknek, ám ennek kereskedelmi bevezetését még nem teszi szükségessé a kereslet, illetve a cég hálózata még bírja a folyamatosan növekvô adatforgalmat. A számítások szerint körülbelül három év múlva

lesz akkora az adatforgalom, ami már szükségessé teszi a viszonylag drága LTE-használatát.

TÖRÖKBÁLINT

MÛSZEREK A TÜDÔGYÓGYINTÉZETNEK > Kétmillió forint értékben kapott életmentô mûszereket a Pest Megyei Tüdôgyógyintézet Törökbálinton a K&H gyógyvarázs programban. Az intézmény a kisgyermekkori félrenyelések esetében gyors és életmentô segítséget jelentô optikás fogóval, laringoszkóppal és bronchoszkóp csövekkel is bôvíthette eszköztárát. „Az 1-3 éves korosztály a leginkább veszélyeztetett olajos magvak, illetve a játékok apró darabkáinak félrenyelésében, de ez elôfordulhat bármely korosztálynál. Életveszélyes helyzetbe kerül az a gyermek, akinél egy kisebb szilárd test a légutakba kerül, hiszen annak elzáródása fulladásos halálhoz vezethet. Általában mûködésbe lép a köhögési reflex és az akadály távozik, de elôfordul, hogy ez nem elegendô. Ilyen esetben azonnali beavatkozásra van szükség. Az optikás fogó olyan eszköz, amely lehetôvé teszi az idegentest eltávolítását. Eddig csak kisdedek ellátására szolgáló eszközünk volt. A pályázaton elnyert 44 centiméter hosszú fogónak a belsejében optika van, amely a légutakban, hörgôkben lévô képet felnagyítja, a bent lévô idegentestet láthatóvá és azonosíthatóvá teszi. Ilyen méretû eszközzel 3 év feletti gyermekeknél is gyorsan és biztonságosan tudjuk eltávolítani a légutakba került idegentesteket" – ezek Kádár László, a Pest Megyei Tüdôgyógyintézet Gyermekpulmonológiai és Bronchológiai Osztálya vezetô fôorvosa szavai.

ÁPOLTSÁGOT ÉS CSALÁDI HANGULATOT KÍNÁLNAK

Kis Andi és Andrea A két Andrea (anya és lánya) által vezetett szépségszalon Törökbálinton kedvelt találkahelye a szépülni, frissülni vagy utóbb a fogyni vágyó hölgyeknek. Hiszen amíg elkészül például az új frizura, köröm, smink, egy kávé vagy tea mellett ki lehet beszélni a napi dolgainkat is.

E

teley

Andrea – kis Andi – kiskorában elkezdte figyelni, ahogy a kozmetikus mama dolgozott. Bár senki nem hitt neki, ô már tudta, hogy ezt szeretné majd felnôttként csinálni. S íme, tizenkét évvel a Bajcsy Zsilinszky utcai bolt megnyitása után idôsebb Andrea már csak elsôsorban az Ultratone kezeléseket végzi – ami a lusta emberek alakformáló módszere, hiszen egy félóra felér két óra kemény tornával -, lánya pedig irányítja a három fodrászt, a manikûröst (aki gyógypedikûrös és masszôr is), és fogadja a kozmetikai kezelésre érkezô vendégeket. Nagyon szereti, ha arc- és dekoltázsmasszázst rendelnek tôle, de szívesen készít sminket és örül, amikor egy problémásabb arcbôr kitisztul a keze nyomán.

Vajon milyen körbôl kerülnek ki a törzsvendégek, és kiket várnának még szívesen? Mint megtudom például, a fodrászok, ha nem is tudatosan, felosztották egymás között az idôsebbeket és a fiatalokat. Ha úgy tetszik: szakosodtak. A gyógypedikûröshöz pedig már nem egyszer hoztak gyereket is, szakemberre váró, begyulladt lábkörmökkel. Az áraik egyáltalán nem magasak – véli Andrea -, igaz, nem is az olcsóságra, hanem inkább a minôségre törekszenek. A munkájuk során német kozmetikai és olasz fodrászati szereket alkalmaznak. A fodrászkellékek között az egyik érdekesség a melegolló, ami vágáskor lezárja a hajvégeket. A kozmetikában kiemelendô a BDR (Beauty Defect Repair) kezelés, ami egy hosszantartó bôrmegújítás a kozmetika és az orvosi kozmetológia határán. Ezt a módszert plasztikai klinikákon alkalmazzák, a kezelés azonban nagyon egyszerû. Több hatásmechanizmusból áll, melynek középpontjában egy stimulációs és mikroperforációs eljárás áll. A hagyományos szépészeti szolgáltatások mellett a szalonban infraszaunát is találunk, aminek a bôrre és a szervezetre gyakorolt kedvezô élettani hatása – például a hagyományos finn szaunához képest kíméli a szívet – egyre ismertebb. (X)

Forrás: MTI

Bôvebb információ: www.andreaszalon.hu

22

2 0 1 2 . M Á RC I U S


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

AN N A K, A K I N E M E L É G E D E T T A TESTÉV EL

25 perc eredményes mozgás Rajnai Réka fitness modell ezekben a hetekben nyitotta meg saját stúdióját Törökbálinton, ahol az E-FIT módszert szeretné minél többekkel megismertetni.

L

apunk kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a heti háromszor 25 perces alkalom éppen elegendô, ha valaki a mozgással kellemes fáradságot és például jobb alakot szeretne elérni.„A sport már gyerekkorom óta fontos szerepet tölt be az életemben” – meséli a 22 éves fitness modell, Rajnai Réka. Aki érettségi után Angliába költözött, ahol lovas fôiskolára járt és kondíciójavítás céljából kezdett el edzôterembe járni. A helyes táplálkozás és a helyes életmód hazatérése után vált igazán

fontossá számára,, majd 2011. májusában elindult az aktuális fitness modell versenyeken. Mivel szerette volna a maximumot kihozni magából, 2011. novemberében felkereste Berkes Esztert, akinek a szaktudásával rohamos léptekkel indult meg a fejlôdés. Eddigi eredményei egy Ausztria Kupa és Pilis Kupa I. hely, Dunakanyar Kupa és Magyar Bajnokság II. hely, EB III hely, illetve idén márciusban bekerült a junior EB válogatott keretébe. A törökbálinti fitness stúdiót ezekben a hetekben nyitotta meg. Munkatársai szintén kiemelkedô eredményeket értek már el a sportban. Skadi Péter például 5 éves kora óta versenyez a küzdôsport világában. Sportpályafutása alatt több országos bajnoki címet és nemzetközi dobogós helyezést ért el. Emellett személyi-edzô (Fitness Akadémia) és Testnevelô-edzô (Semmelweis Egyetem TF). Légi Dóra testnevelô tanár

(SE-TSK, rekreáció szak) és többszörös Országos Bajnok sportakrobatikából, illetve Európa- és Világbajnoki helyezést, többszörös showtánc Országos Bajnok és Európa - Világbajnoki dobogós helyezést ért el. Az E-FIT, amit a stúdióban kínálnak olyan készülékek segítségével történik, melyek az EMS technológiát használják. Az edzôtermekben eltöltött hosszú órák során külön-külön gyakorlatokat kell végezni minden izomcsoport átmozgatására, itt ezzel szemben az összes izomcsoport edzése egy idôben zajlik, és az elektromos impulzusoknak köszönhetôen 30-40 micro-összehúzódás történik másodpercenként az összes érintett izomban. Miközben a végzett alapgyakorlatok is stimulálják a felfokozott állapotban levô izmokat, ami mintegy 36 000 izom-összehúzódás a teljes testen, mindez 20perc alatt. A módszert mindenki használhatja, aki nem elégedett a testével, vagy

2 0 1 2 . M Á RC I U S

kondícióján, egészségén szeretne javítani. Használható: alakformálás, zsírégetés, cellulitkezelés, állóképesség javítás, testépítés, célzott izomépítés érdekében, és fájdalomcsillapításra, hát- és gerincbántalmak valamint inkontinencia probléma kezelésére, vérkeringés és kedélyállapot javítására, stresszoldásra. Bizonyos betegségek persze kizáró okok, mint például a nem kezelt magas vérnyomás, vagyis azok, amelyek mellett a normál edzôtermi edzés sem végezhetô. Mindenkivel egyedileg foglalkoznak. Nincs két egyforma test, így nincs két egyforma edzésterv sem. Mindenki másként terhelhetô! – mondja Réka. Természetesen az eredmény is egyéntôl függ. De mindenki megtapasztalhatja, ahogy a belsô izomzatban végigfut a kellemes fáradtság. S hogy milyen gyakran kell csinálni? Az esetek többségében heti 3 alkalmat javasolnak.

23


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

EL ÕA D Á S S O R O Z A T É S B E S Z É LGETÉS B IATOR B ÁGY ON

Válságról, összeomlásról és túlélésrõl, Biatorbágy és a régió önfenntartásáról szól a Pro Hungaricum Egyesület 24. óra címû sorozata a szervezõk szerint.

A

sorozatra meghívott elõadók eddigi listáján elsõsorban jobboldali gondolkodású, köztük ismert közgazdász, tudós, gazdálkodó, szakújságíró nevével találkozhatunk. A jövõben azonban lesznek mások is, pártszimpátiától függetlenül – ígérik a szervezõk –, olyanok, akiknek van karakteres véleményük tágabb és szûkebb hazánk sorsával kapcsolatban. Az elõadássorozat keretében meghívott neves közgazdászok és

24

24. ÓRA ÓRA 24.24. ÓRA 24. ÓRA egyéb szakemberek - mint például márciusban Csath Magdolna, Bogár László, a tervek szerint hamarosan Ángyán József – segítségével képet kaphatunk a körülöttünk lévõ válsággal terhelt, kedvezõtlen elõjeleket mutató társadalmi és gazdasági világról – tájékoztatta lapunkat dr. Nemes András, a Pro Hungaricom Egyesület elnöke. - Majd a tavasz és az õsz folyamán pozitív példák kerülnek elõ, már mûködõ közösségi modellek, amelyek helyi szinten segítik a gazdaságot, az emberek életlehetõségeit. Ilyen például a helyi pénz, a különbözõ termelõi összefogások, belsõ vásárlási rendszerek. „Akkor van esélyünk megfelelõ válaszokat adni a problémákra, ha azokat elõször megfogalmazzuk, majd helyi szinten megkeres-

sük az optimális válaszokat, s ennek érdekében közösen cselekszünk. Bízunk benne, hogy e két2012. ÁPRILIS 16. 19 ÓRA

DR. TÓTH FERENC (agrármérnök, egyetemi docens, társadalomfilozófus): Mit eszel majd akkor, ha nem indul a traktor? 2012. ÁPRILIS 23., 19 ÓRA

DR. HETESI ZSOLT (a Fenntartható Fejlõdés és Erõforrások Kutatócsoport vezetõje): Kihívások és lehetséges válaszok: energia – környezet – önfenntartás

2 0 1 2 . M Á RC I U S

hetenkénti találkozások alkalmával egymásra találhatnak a téma iránt érdeklõdõ civilek, a meghívott és a hallgatóság körében helyet foglaló szakemberek és a régió településeinek irányítói” – teszi hozzá az elnök. Az elsõ félév további elõadói: Dr. Ángyán József, a soproni Kék Frank létrehozója, Nagypáli polgármestere, Szaniszló Ferenc A második félévben: Szeretnénk még több pozitív példát bemutatni, már mûködõ helyi közösségi és gazdasági modelleket, amelyek helyi szinten segítik az emberek életlehetõségeit. Ilyenek például a helyi pénz, a különbözõ termelõi összefogások, belsõ vásárlási rendszerek stb. E-mail: bia24ora@gmail.com Facebook: 24. óra Biatorbágy


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

SZ É P S É GS T Ú D I Ó N Y Í L T A Z USZODÁB AN

Akár ingyenes hajszárítás Amíg úsznak vagy tréningeznek a gyerekek, hajat vágathatnak az apukák, arcmasszírozást és/vagy körömápolást kérhetnek az anyukák, száríttathatnak a nagymamák. A BVUSS (Budaörsi Városi Uszoda és Sportcsarnok) folyamatosan bôvíti szolgáltatásait, és ennek keretében nyílt meg néhány hete a D-stúdió.

A

szépségstúdió a sportcsarnok aulájában található, a ruhatár mellett, a sportcsarnok oldalán. így a vendégek könnyen megtalálhatják, és egy-egy kezelésért nem kell keresztül menniük az uszodán. A legtöbben persze egyelôre nem kifejezetten a fodrászhoz, kozmetikushoz, körmöshöz jönnek, hanem ha már itt vannak, kipróbálják azt is. Amíg a gyerekek úsznak vagy a teremben edzésen vannak, a kísérôik kihasználva az így elcsent szabadidôt, hajat vágathatnak, arcmasszírozást,

manikûrt kérhetnek. Az üzlet vezetôje, Póka – Baumann Bernadett kozmetikus, szakápolónô és wellness menedzser, illetve rekreációs és egészségfejlesztési szakember. E sokféle képzettségébôl most az üzletasszonyi képességeire van elsôsorban szüksége, hogy bevezesse a stúdiót. Szakmabeli tulajdonosként hosszú távra tervez, így amikor februárban megnyitotta a stúdiót a tárgyi feltételek kialakításán túl – igazán kedves kis üzletet varázsoltak az üres falak közé - a fodrász és mûkörömépítô szakemberek kiválasztásakor is igyekezett hasonló alapelvû, beállítottságú helyi, vagy környékbeli munkatársakra szert tenni, ezzel is biztosítva a vendégek számára is fontos nyugalmat, minôséget, szakmai stabilitást.. A kiválasztás során a szakmai tudáson túl, a meglévô vendékörnél fontosabb alapelv volt például a megnyerô személyiség, illetve a szakma és a vendégek szeretete! A stúdió a nyitástól folyamatosan alakítja a kínálatát, akcióit, így kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat többek között a helyben sportolók és az uszodabérlettel rendelkezôk. Szívesen látják egyszerû hajvágásra a gyerekeket – és az eddigi tapasztalatok alapján

ôk is szívesen néznek be Dettihez és a kollégáihoz az üzletbe úszás elôtt és után -, vagy feltételhez kötötten ingyenes, esetleg szuperkedvezményes szárításra a hosszú hajú lányokat. Mivel a sportcsarnok gyakori helyszíne báloknak és más ünnepi rendezvényeknek,

PROGRAM-

AJÁNLÓ >

Herceghalom Húsvéti Kisállat Kiállítás és Vásár lesz március 24-25-én reggel 8 órától az Alba Regia Galambés Kisállattenyésztô Egyesület (Székesfehérvár), és a Herceghalmi Általános Iskola rendezésében. (Cím: Herceghalom, Gesztenyés út 15., Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár tornaterme.)

> Biatorbágy Hobo, Rómeó Vérzik címû estje lesz március 30-án 20 órától a Faluházban. A magyar zenész Tom Waits amerikai énekes-dalszerzô a munkásságát idézi meg, magyar nyelvre fordítva.

sminkelést és alkalmi frizura készítést is kínálnak. A nyitva tartás pedig az igényekhez igazodik: akár szombatonként is, vagy elôzetes egyeztetés után az uszoda nyitva tartásához igazodva, bármely szokatlan idôpontban várják a vendégeket. Érdemes a stúdió facebook oldalát is figyelemmel kísérni az állandóan változó rövid idejû akciók miatt. Elérehtôsége: www.facebook.com/dettistudio (X)

IDÔPONT EGYEZTETÉS, TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ITT: Nyitva tartás: h.-p. 1000-2000 sz. 1000-1400 • Tel.: 0630/370-0078 • E-mail: info@dettistudio.hu Bejelentkezés: 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. (A városi uszodában.)

> Budaörs Knock-down karate Jubileumi Magyar Bajnokságra kerül sor március 31-én a Budaörsi Városi Sportcsarnok és Uszodában (Hársfa utca). A magyar kyokushin karate megszületésének 40. évfordulóját ünnepli rangos nemzetközi versennyel a Magyar Karate Szakszövetség. A programban helyet kapnak látványos bemutatók. >

Biatorbágy és Budaörs Túrákkal indulhat a tavasz: 2012. március 31, szombaton 10:00 órától Víz világnapi túrát szervez a Biatorbágyi Tájvédô Kör. A Budaörsi DSE Túraszakosztálya pedig Budaörsi Kopárok teljesítménytúrára várja az érdeklôdôket, ami a Budai-hegység szigorúan védett területén vezet majd végig. A túra idôpontja: április 1. vasárnap. Az indítási idô: 8.30. és 10.30. között. Rajt és cél: Budaörs Szabadság út 162., a gimnázium tornaterme.

> Sóskút A Sóskúti Lovas- és Élményparkban három napos military edzés lesz március 30-április 1-jén, amit Schaller Gábor szövetségi kapitány és Tuska Pál szakedzô olimpikonok tartanak. Jelentkezési határidô: 2012. március 27. >

Törökbálint A Munkácsy Mihály Mûvelôdési Házban az ír sztepp Európa bajnokainak produkciója lesz március 24én szombaton 19 órától. A Coincidance 24 táncmûvésze fantasztikus jelmezekben és látványelemekkel dolgozta fel William Shakespeare remekmûvét, a Szentivánéji álmot.

2 0 1 2 . M Á RC I U S

25


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

M Á S M ÓD S Z E R E K K E L I S K I E G ÉSZÜL A SPEEDFITNESS, A D YN A M IT E - F I T T S Z A L O N B AN

Személyre szabottan A forradalmi edzésmódszernek köszönhetôen a formás test mindössze 15-20 perces edzéssel elérhetô, nyugodt, exkluzív környezetben.

E

gyre többen fedezik fel a Károly király utca elején a Dynamite-Fit Szalont. Bár elsô hallásra legyint az ember, hogy 15-20 perc alatt hogyan lehetne komoly eredményt elérni, megismerkedve a módszerrel – az ûrhajósoknak kifejlesztett EMS technológia van a háttérben – már hihetôbb az egész. A meggyôzô természetesen az, ha mi magunk szerzünk tapasztalatot.

A lényeg, hogy a speciális gép segítségével mozgás közben az elektromos impulzus folyamatosan stimulálja az izmokat. Így a rövid ideig tartó intenzív mozgás is segít az izmok kíméletes felépítésében, a zsírégetésben, az állóképesség növelésében, az anyagcsere fokozásában, a zsírszövet és cellulit csökkenésben, valamint vérkeringésünket és testtartásunkat is javítja. Továbbá segít a jobb közérzet kialakításában, a deréktáji fájdalmak kezelésében, a gerincoszlop tartóizmainak erôsítésében. Ez az edzés ajánlható azoknak is, akik írtóznak a hagyományos konditermek zsúfoltságától, idegenek testközelségétôl, hiszen úgy van kialakítva az egész, hogy senki nem zavarja az embert. Ajánlható azoknak is, akik minden év elején

elhatározzák, hogy elkezdenek sportolni, de valahogy nem megy. Itt azonban nem kell leküzdeniük semmilyen félelmet, ha volt is, magától elmúlik, amikor a tréner segítségével kipróbáljuk a személyre szabott edzést. És ez a módszer ajánlható akár élsportolóknak is, mert a hagyományos mozgás kiegészítéseként elôsegíti a megfelelô teljesítménynövelést. Nem véletlen, hogy számos híresség is megfordul a szalonban, hiszen nekik különösen fontos a hatékonyság és persze a nyugodt, exluzív környezet. „ Fontos számomra, hogy egészséges és fitt legyek, és ezt itt elérhetem” – mondja Horváth Éva modell, mûsorvezetô. Február 1-jétôl a Dyamite-Fitt Szalon új szolgáltatásokkal szeret-

cukorbetegek vagy egyéb orvosi ellenjavallattal rendelkezôk. Nekik szintén egyénre szabottan kínálnak különféle edzésmódszereket, mint a fitball, az egyre jobban terjedô trx (a Suspension Trainer® egy hordozható funkcionális tréning eszköz, mellyel erôt, egyensúlyt, hajlékonyságot és az ún. core izmok stabilitását lehet fejleszteni), a ket-

tlebell (ez is egy speciális eszközzel végzett rövid, intenzív edzésforma, például rehabilitációhoz, fogyáshoz), a gerincgimnasztika.

Erre a hirdetésre hivatkozva a próbaedzés 4500 Ft-os árából további 50% kedvezmény, azaz csak

És ugyanitt továbbra is várják a vendégeket kozmetikai kezelésekre, sminktetoválásra, fogyasztó- és wellnessmasszázsokra. (X)

2 250 Ft-ot kell fizetnie!

Idôpont egyeztetése illetve az aktuális akciókról információk: 2040 Budaörs, Károly Király út 4. 1.em./5. 06 70 946 8991 • www.dynamite-fit.hu • facebook.com\speedfitness.budaors

26

né megnyerni azokat is, akiknek valamilyen oknál fogva nem ajánlott a speddfitness. Ilyenek lehetnek a kismamák, az idôsebbek, a

2 0 1 2 . M Á RC I U S


w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u

2 0 1 2 . M Á RC I U S

27


kisterseg  
kisterseg  

Budaörsi és vonzáskörzete

Advertisement