Page 1

—ÂÓ÷ķÌ

˜¼Â·ÖÈÁÇ¿½·ÂÓ ÂÊÎϼ¼ ™ÒÆÊÈÁ¹ÉÅÇÅÀ XXXQSP[BLPOLVSTSV ¼¥ÇÊû¹ ¼


¬£† šš£ ©ÇÊ©ÌÊ † ™

Àëüìàíàõ «Áåëàÿ ñêðèæàëü: ëó÷øåå». Âûïóñê âòîðîé ©¾½¹ÃËÇÉ»ÔÈÌÊù

Êñåíèÿ Êîð÷àãèíà ¥¾Æ¾½¿¾ÉÈÉǾÃ˹

Åêàòåðèíà Íîâîæèëîâà ›¾ÉÊËù

Àíäðåé Ïàíôåòîâ 13†Å¾Æ¾½¿¾É §Ë½¾Ä½ÇÊ˹»ÃÁ

Ìàðãàðèòà Õàðòàíîâè÷ Òàíçèëÿ Áóðõàíîâà

¨Ç»ÇÈÉÇʹÅÈÉÁǺɾ˾ÆÁعÄÕŹƹÎÇ»ǺɹҹÂ˾ÊÕÈǹ½É¾ÊÌ konkurs@prozakonkurs.ru ™½É¾ÊʹÂ˹www.prozakonkurs.ru ¡À½¹Ë¾ÄÕs§§§„ ÇÄÇ˹ØÊËÉÇ͹”«Áɹ¿sÖÃÀ §ËȾй˹ÆÇ»ËÁÈǼɹÍÁÁ§§§„¹Ã»¹œÉ¹ÍÁù” ™»ËÇÉÊÃÁ¾Èɹ»¹ƹ»Ê¾ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔ¾»¹ÄÕŹƹξ ÈÉÁƹ½Ä¾¿¹ËÁι»ËÇɹÅ

*4#/††††


Çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè

ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ Åëåíà Àðèôóëëèíà ¼©ÇÊËÇ»†Æ¹†ÇÆÌ

ß îòíîøóñü ê âèäó Homo sapiens, ïîäâèäó Homo legens. À òåïåðü ìóòèðóþ â ïîäâèä Homo scribåns. Ñòðàøíîâàòî, íî èíòåðåñíî¾

ÄßÄÜ-ØÓÐÀ

О§Æɺ×ѸÖÉÆü¸Ê¸ÄšÃ¸¼ÀÄÀÈËÀ¢ÆÅÉʸÅÊÀÅË Ÿ½Ã×ÅÉÂÀÄ šÃ¸¼ÀÄÀÈˣƾÂÀÅË ¢ÊƿŸ½ÊÑËÏÔ½ÉÃÆºÆ ¯ÊƹÀ¿¿½ÄÃÀÉÆü¸Ê¸ ¥½ÇƼÓĸÃÀÉÅƺ¸ «¹ÀÊÆ»ÆÂÆ»¼¸‡ÊÆ —ÇȼĿÀ©·ÇÁŹÈÁ¿À

Ä¿ÆÇ¿Ï¿¹È·Ãżļʻ·ÎÄż¹Ç¼ÃÖsÁÁÅÄÍÊÆÇ¿† ¼Ã· Áź»·ÊüÄÖʽ¼ÃÊÉ¿ÂÅÈÓ¹ºÅÂŹ¼ÅÉÊÈÉ·ÂÅÈÉ¿ Îʽ¿Ì¸¼»

www.prozakonkurs.ru

3


14

Çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè

Ãåííàäèé Ìóðçèí ¼žÃ¹Ë¾ÉÁƺÌɼ

ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÒÐÈÝÐ

О

ÄÎÊÉӆÎÊÉÓÆÇ¿ÅÉÁÇÒ¼¹ÒÀºÂ·¾ ÆÇ¿¹ÒÎÁ·ķο†

Ä·ÉÓÄŹÒÀ»¼ÄÓÈÅÉÁÇÒ¹·Ä¿Ö¼¹ÅºÅºÂ·¾· ÈÁÅÈ¿¹¼ºÅ ÈÁ¹Å¾Ó Ä·¹¿ÈÏÊÕ¸ÇŹÓʸ¼»¿ÂÈÖ ÆÅÖÇÁ¿ÃÆÂÖÏÊпø¿Á·Ã ÆÇņ Ä¿Á·ÕпÃÈÊ¿ÍÒμǼ¾ÅÁÅÄÄżÈɼÁÂÅ¿¹È¼º»·ÅÉÁÇÒÉÊÕ »¹¼ÇÓ ÁÊÌÄ¿ ÎÉÅ Ä·ÈÉ·ÂÅ ÊÉÇÅ ¿ ¼ÃÊ ÆÇ¿Ï· ÆÅÇ· ¹ÈÉ·¹·ÉÓ ž¼¹Äʹ È·»ÁÅ¿ÆÇÅÉÖ½ÄÅ ¹ÈÉ·ÂÈÃÖºÁÅÀ¿ʻŸÄÅÀ¼½·ÄÁ¿ ¿ÌÅɼÂʽ¼ÆÅÀÉ¿Ä·ÁÊÌÄÕ º»¼ÈÉſɼºÅºÅÂʸ·ÖÿÈÁ·¿¹Áņ ÉÅÇÅÀ ¹ÆÅÂļ¹Å¾ÃŽÄÅ ÃŽ¼ÉÄ·ÀÉ¿ÎÉņĿ¸Ê»Ó¹ÁÊÈļÄӆ Áż »·¹ÈÆÅÃÄ¿Âź·¹ÄÅÃsŸÊÉǼÄļÀº¿ÃÄ·ÈÉ¿Á¼©¼Æ¼ÇÓ ÅÄ· »ÂÖ ļºÅ Ÿ־·É¼ÂÓÄ· · Áź»·†ÉÅ ¾·ÄÖÂÈÖ ¼Õ ¿¾ ÈÅ¿»·Ç† ÄÅÈÉ¿ È ÂÊÎÏ¿Ã »ÇʺÅà ¤· Ç·¾ s ÆÅÉÖÄÊÂÈÖ ¹Æ¼Ç¼» Ä· »¹· s ¹¼ÇÄÊÂÈÖ¹¿ÈÌÅ»ÄżÆÅÂŽ¼Ä¿¼ Ä·ÉÇ¿sÆÅÉÖÄÊÂÈÖÄ·¾·» Ä· μÉÒǼ s ¹¼ÇÄÊÂÈÖ ÅÆÖÉÓ ¹ ƼǹÅķηÂÓÄż ÆÅÂŽ¼Ä¿¼ ¦Å† ¹ÉÅÇ¿¹ļÈÁÅÂÓÁÅÇ·¾ÔÉÅÊÆÇ·½Ä¼Ä¿¼ ƼǼϼÂÁȼ»ÊÕмÃÊ sÈÉÅÀÁ¼Ä·¾·»Ä¿Ì·ƷÌ¿ Ä·ÁÅÄ¼Í ¾·ÄÖÂÈÖ¼ºÁ¿Ã¿ÆÇÒ½† Á·Ã¿ ¦Åȼ»Ä¼¼ ÊÆÇ·½Ä¼Ä¿¼ »ÂÖ ļºÅ ÆǼ»ÆÅÎɿɼÂÓļ¼ ¿ÆÅÉÅÃʹÒÆÅÂÄּɼºÅ»ÅÂÓϼ¿·¾·ÇÉļ¼¦ÅÉÅà ÉзɼÂÓÄÅ ÅÉÇÖÌÄʹϿÈÓ¿¼Ð¼Ç·¾ļüļ¼È·»ÅÈÉÄž¼¹Äʹ ʽ¼¿»¼É Ä·ÁÊÌÄÕ º»¼ü½»ÊÌÅÂÅ»¿ÂÓÄ¿ÁÅÿÈÉÅÂÅà ¾·ÁÅÉÅÇÒß¼† »·ÕÉÌžּ¹· ÊÈɼÄÁ¿ÈÉſɼºÅºÅÂʸ·ÖÿÈÁ· ª¹Ò ª½¼ ¿¾»·Â¿ ÆÅĿ÷¼É ÎÉÅ ÿÈÁ· ÆÊÈÉ· ¥ºÅÇμÄÄÅ ¹¾»ÅÌÄʹÆÅÆŹŻÊÆÇ¿¾Ç·ÎÄÅÈÉ¿Ä·»¼½» ¹È¼†É·Á¿ÆÅ»ÌÅ»¿É ¿ʸ¼½»·¼ÉÈÖ ÎÉź·¾·¿ÅÈÉÇżÎÊÉÓ¼¼ºÅļŸ÷ÄÊ¿ž·Å»ÄÅ ʽ Ä· ¹ÈÖÁ¿À ÈÂÊηÀ ÈÊÄÊ ȹÅÀ ÂոžķɼÂÓÄÒÀ ÄÅÈ ¹ Èņ ȼ»ÄÕÕ ÿÈÁÊ ¼ÃÊ ļ ÆÇ¿Ä·»Â¼½·ÐÊÕ ŻķÁÅ ¿ ¹ ļÀ ¸Ò¿ ¿ÏÓŻĿÇÒ¸ÄÒ¼¾·Æ·Ì¿¥ºÅÇÎ¼Ä ÄÅļÈ¿ÏÁÅÃ¥ÄÊüÄ

Àëüìàíàõ «Áåëàÿ ñêðèæàëü: ëó÷øåå», № 2


Çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè ¿ ÌÅÇÅÏÅ ¹ÅÈÆ¿É·Ä ÎÉŸÒ Ç·ÈÈÉÇ·¿¹·ÉÓÈÖ ÆÅ ÆÊÈÉÖÁ·Ã ¤¼É† Ä¼É ¹ÁÊÈÄÒÀ¿Ç·ÄÄ¿À¾·¹ÉÇ·ÁÈŹȼûÂÖļºÅļÆÊÈÉÖÁ¤Åc œÃÊ¿ļ¾Ä·ÉÓ ÎÉŹÈÉ·¼ÉÆǼ½»¼Ìžּ¹ ÎÉÅÌžּ¹·¹È¼¼Ð¼¹ ȹżÀÈÆ·ÂÓļ¿ļ¹ÒÌÅ»¿Â¿¿¾ļ¼ ÈɷŸÒÉÓ ¹ÌÅÂÅ»¿ÂÓÄ¿Á ļ¾·ºÂÖ»Ò¹·Â¿ ĿμºÅ¿¾ļºÅļ¹ÒĿ÷¿ ʽÅĆÉÅļÆÇņ ÆÊÈɿ¸ÒÔÉÅÉÅɹ¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀÃÅüÄÉ ·ÆÅȼÃÊÅÉÁÊ»·¹¼ºÅ ÿÈÁ¼ÎÉņĿ¸Ê»Ó¹Å¾ÓüÉÈÖ ›· ¹È¼É·Á Äž·Î¼Ã¹É·ÁÅÃÈÂʆ η¼ ÆÇ¿ÌÅ»¿Â Ä· ÁÊÌÄÕ · ž·É¼Ã ÎÉŸÒ ʸ¼»¿ÉÓÈÖ £·ÂÅ ¿c ™»ÇʺÎÉņÉÅȹ¼Î¼Ç·ÅÈÉ·ÂÅÈÓ ·Åľ·¸Ò ¡ÉÅÃʽ¼ÔÉÅļÎÉÅ ¿Äż Á·ÁÆÇ¿¹ÒÎÁ· ÌÅ¾Ö¿Ä ÆÇ·¹»· Ä·¾Ò¹·¼ÉÃʻǐÄÅÅμÄÓ ºÅ¹ÅÇ¿É ÎÉÅÔÉżÈÉÓ¸¼¾ÊÈÂŹÄÒÀǼ˼ÁÈ ¥ºÅÇμĿ¼ʽ¼¾·¸ÒÉťĹÒϼ¿¾ÁÊÌÄ¿ ÆÇÅÀ»ÖÁÅÇ¿»Å† ÇÅà ֿ̞Ä ÆÅμÃʆÉÅ ÆÇ¿ÌŽ¼À Ä·¾Ò¹·¼É ÅÁ·¾·ÂÈÖ ¹ ÆÇņ ÈÉÅÇÄÅÀÁÅÃķɼ ÌžÖÀÁ· ÆÅÄÖÉÄż»¼ÂÅ ¹ÒÇ·½·¼ÉÈÖÁÇ·È¿† ¹¼¼ Ä·¾Ò¹·ÖºÅÈÉ¿ÄÅÀ ¦Å»ÅϼÂÁÃÖºÁÅÃÊ Åľķ¼ÉÌžּ¹· ¼ÃÊ¿Äź»·Æž¹ÅÂÖÕÉÆż½·ÉÓ ¿ºÂʸÅÁÅÃÊÁǼÈÂÊ¥ÈÉ·Äņ ¹¿ÂÈÖ Ä· ÿÄÊÉÊ ÎÉŸÒ ÆÅÆÇ¿¹¼ÉÈɹŹ·ÉÓ ȹ¼ÇÄʹÏÊÕÈÖ Æʆ Ï¿ÈÉÒà ÁÂʸÅÎÁÅà ÇÒ½ÊÕ ºÅÇ»ÖÎÁÊ È ¸¼ÂÅÈļ½ÄÅÀ ÷Ŀφ ÁÅÀÄ·ºÇÊ»¿¿É·Á¿Ã¿½¼ÄÅÈÅÎÁ·Ã¿Ä·¹È¼ÌμÉÒǼÌ·ÆÁ·Ì ¿ÎÉņĿ¸Ê»ÓÆŽ¼Â·ÉÓ¤ÅÉ· »·½¼ļ¹¾ºÂÖÄʹ¹¼ºÅÈÉÅÇÅÄÊ ÆÇŻŽ·¼É¼½·ÉÓ ¸Ê»ÉÅÅÄÆÊÈÉżüÈÉÅ¿¹ÁÅÃķɼļÉÄ¿† ÁźÅ¥¸¿½¼Ä ÄÅÁÉ·ÁÅÃʹÒÈÅÁÅüÇÄÅÃÊÇ·¹ÄÅ»ÊÏ¿ÕÆÇ¿† ¹ÒÁ¿ÈÿǿÂÈÖ s§†Ç†Ç sºÂÊÌÅÆÇŹÅÇηÂÅÄ s̹·É¿ÉÈÆ·ÉÓ™ÈÉ·¹·Àʽc ¤¼ ÆÅÂÊο¹ Åɹ¼É· Ä· ȹż ¹¼½Â¿¹Å¼ ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿¼ ÆŹÉņ ÇÖÕм¼ÈÖ¿ÃÁ·½»Å¼ÊÉÇÅ ÆÅϼÂÆÇŹ¼Ç¿ÉÓ Á·ÁÉ·ÃÌžּ¹· ļÆÇÅÈÄÊ¿ÈÓ¿ ª»¹¼Ç¼À¿ÌÈÆ·ÂÓÄ¿ÆÇ¿ÈÂÊÏ·ÂÈÖÉ¿Ï¿Ä· ¦Å»ÄÖ¸ÒÂż¹ÊÕ·ÆÊ ÎÉŸÒ¾·Í¼Æ¿ÉÓ»¹¼ÇÓ»·ÆÇ¿ÅÉÁÇÒÉÓ ÎÉŸÒÆÅÈÃÅÉǼÉÓ ÎÉÅ¿Á·ÁÉ·Ã ¥É¾·É¼¿ÅÉÁ·¾·ÂÈÖ¹ÇÖ»¿ ¼ºÅ¹ÉÅǽ¼Ä¿¼ÆÅÄÇ·¹¿ÉÈÖÌžּ¹·ļÂÕ¸ÖÉ Áź»·ÅÄ¿ÌÆ҆ É·¼ÉÈָʻ¿ÉÓ ÈÇ·¾ÊļǹĿηÕÉ ¥Ä¹Å¾¹Ç·Ð·¼ÉÈÖ¹ÁÅÇ¿»ÅÇ¿ÅÈÉ·Ä·¹Â¿¹·¼ÉÈÖÊ»ÇʺÅÀ»¹¼† Ç¿¾·ļÀÈÂÒÏ¿ÉÈÅƼĿ¼¥Ä¾Ä·¼ÉÎÓ¼ÔÉÅÈÅƼĿ¼s¼ºÅÂÊΆ ϼºÅ»Çʺ· §ÊÈ·ķ¡ļÃʾ·Ì·½¿¹·¼É¾·ÆÇÅÈÉÅ Æņ»Çʽ¼ÈÁ¿

www.prozakonkurs.ru

15


Ìèíèàòþðû

27

ÌÈÍÈÀÒÞÐÛ Åëåíà Àðîíîâà ¼©ØÀ¹ÆÕ

Åëåíà Àðîíîâà (Êîëãàíîâà) – àñïèðàíò Ðÿçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ðàáîòàþ âðà÷îìòåðàïåâòîì â ìóíèöèïàëüíîé áîëüíèöå. Äî òîãî, êàê ñòàòü âðà÷îì, ðàáîòàëà æóðíàëèñòîì â ðàçëè÷íûõ ãàçåòàõ è ðåäàêòîðîì ðåêëàìíîãî æóðíàëà.

В

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ

Ҿķ¼É¼ ÎÉÅÖ™·ÈÂÕ¸ÂÕ ›·†»· ¿Ã¼ÄÄÅ™·È οɷÕпÌȼÀηÈÔÉÊÈÉÇ·Ä¿Íʤ¼¾Ä·Õ ÃŽ¼É Ä·ȼ»ÊÕмÀÈÉǷĿͼָʻÊļķ¹¿»¼ÉÓÁźņÉÅ ÄÅ Ä·ÔÉÅÀs¹È¼ÌÂÕ¸ÂÕ ¡ÈÉ·É¿ ·ÎÉÅÉ·Áż ¹È¼†É·Á¿ ÂÕ¸Å¹Ó 

Ч

Î ËÞÁÂÈ

ÉÅÉ·ÁżÂÕ¸Å¹Ó ´ÉÅÈ·»ÁźÅÂÅÈÒ¼ȿǼÄÒ ¾·Ã·Ä¿¹·¹Ï¿¼ÃÅÇÖÁŹ¹¹Å»Ê¿ ŸºÂ·»Ò¹·¹Ï¿¼¿Ì»ÅÁÅÈɼÀ ´ÉÅμÉÒǼ¹¼ÉÇ·¹É·Äͼļ¹¼ÈÅÃÅÈÉ¿Ä·ɹſÌƼηÌ ´ÉÅÅÈÉÇҼϿÆÒ ¹Åľ·Õп¼ÈÖ¹ºÇÊ»ÓÈÅÂŹÓÖ ´ÉÅ ÕÄÒÀ ¾¼Â¼ÄÒÀ Èɼ¸¼ÂÓ ÉÖÄÊпÀÈÖ Á ÈÅÂÄÍÊ ÆÇŸ¿¹·Ö ·ÈË·ÂÓÉ

www.prozakonkurs.ru


29

Ìèíèàòþðû

ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÊÓÊÎËÜÍÈÊ ¥¸º½×ÅÆ Æ¼ÅÆÀđÅÅÆÁ¸ÈÊÀÅÆÁ Í˼ƾÅÀÎÓ ¤¸È»¸ÈÀÊә˼ÓѺÆÁ

К

ÊÁÅÂÓÄ¿ÁÊÄ¿ÎÉŽ·Âȹſ¿ºÇÊÏÁ¿ žÅÂÅÉŹÅÂÅÈÒà ÁÇ·È·¹¿Í·Ã ÈÁÇÊο¹·Â ¼¸¼»¿ÄÒ¼ ϼ¿ Âņ ÷ ÈÉÇÅÀÄÒ¼ Äź¿ ¥ÉÇÒ¹·Â ·ÆÒ ¿ ÊÏ¿ ÆÂÕϼ¹Òà ¾·ÀÍ·Ã ¸¿Â Ÿ ÈɼÄÒ Æ·ÈÉ÷ÈÈŹÒÌ ÊÉÖÉ Ä·ÈÉÊÆ·Â üɷ¿μÈÁ¿Ã¿ Ä·¸ÅÀÁ·Ã¿ÆÅ»ÅϹÄ·Ǽ¾¿ÄŹźÅü»¹¼»Ö ŸÉÅÂÓÁÅÅ»ÄÊÁÊÁÂÊÅÄļÉÇÅÄÊ´ÉŸÒÂÅļÆÅÄÖÉÄżÉÇֆ Æ¿ÎÄżÈÊмÈɹŠÈÏ¿Éż¿¾ļÈÁÅÂÓÁ¿ÌÁÊÈÁŹÇ·¾ÄÒÌÉÁ·Ä¼À »Å¸¼¾Å¸Ç·¾¿ÖļÈÅμɷ¹Ï¿ÌÈÖÆÅ͹¼ÉÊÃÅÇ»· ¿Â¿¿ÍÅ s ÁźÅ¿¾Ä·Î·ÂÓÄž·»ÊÃÒ¹·ÂÈ»¼Â·ÉÓÈž»·É¼ÂÓ ÅÈÉ·¹·ÂÅÈÓÉÅÂӆ ÁŻź·»Ò¹·ÉÓÈÖ ¿¾ÁÇ·ÈÄźÅÁǼÆÈ·É¿Ä· ÉÊÂŹ¿Ð¼s¸¼ÂÒÀ¹ Ë¿Å¼ÉŹÒÀ͹¼ÉÅμÁÌÂÅÆÅÁ ÆÇ·¹·Ö·Ʒ ¿Â¿ÇÊÁ· sÁÅǿΆ ļ¹ÒÀÈ¿É¼Í ÅÈÉ·ÂÓÄÒ¼ÉÇ¿ÁÅļÎÄÅÈÉ¿sÈ¿ÄÖÖË·ļÂÓ›¹· ºÂ·¾·¸¼Â·Ö¿¾¼Â¼Ä·ÖÆʺŹ¿ÍÒ s¿ÊÂÒ¸Á· Ä·Ç¿ÈŹ·ÄÄ·Öμdž ÄÒÃ÷ÇÁ¼ÇÅáÊÁ·¸Ò·ļǷ¹ÄÅüÇÄÅÄ·¸¿É·¹·ÉÅÀ ÅÉμºÅ ÆǿŸǼɷ·¼Ð¸Å¼¼ļ¼ÆÒÀ¹¿»ÉÅÂÈÉ·Ö ÁÇʺ·ÖºÅÂŹ· Ä·»ÊÉÒÀ½¿¹ÅÉ¿ÉÅп¼ÁÇ¿¹Ò¼·ÆÒ ÇÊÁ¿†Äź¿ ¡ÊÁÅÂÓÄ¿Á È̹·É¿ÂÔÉÊÁÊÁÂÊ¿ÌÅɼÂʽ¼ÆÅÈÉÊÆ¿ÉÓ Á·ÁÈÅÈÉ·ÂÓÄÒÿ ÄÅ ÆÇ¿ºÂÖ»¼ÂÈÖ ÆŹĿ÷ɼÂÓļ¼ ¿ ÆÅ»Ê÷¹ ·ÁÁÊÇ·ÉÄÅ ÆÅÈÉ·¹¿Â ¼Ä·Æ¿ÈÓüÄÄÒÀÈÉÅ ¦ÅμÃÊ ¦ÇÅÈÉŹÔÉÅÀÁÊÁ¼ È·ÃÅÀ¿»¿ÅÉÈÁÅÀ ÁÅÉÅÇÊÕÃźÂÅÆÇņ ¿¾¹¼ÈÉ¿Ä·ȹ¼ÉμÂŹ¼Î¼ÈÁżÈžķĿ¼ ÅÄʾķÂȼ¸Ö

Т

ÄÎÆÄÜ

ÅÂÓÁÅÎÉž»¼ÈÓ¸Ò»Ž»Ó¤Åļ¯¼¹ÎÊÁŹ† ÈÁ¿À»ÅºŽ»·ÄÄÒÀƼǹÒÀ»Å½»Óȹ¼È¼ÂÒù¼ÉÇÅôÉŸÒ ¡¿Äμ¹ÈÁ¿À»Å½»Ó ºÇžÄÒÀ¿ÈÉÇ·ÈÉÄÒÀŸºÇÅà ÎÉÅÉ·ÁÄ·ºÂÅ Èü¼ÉÈÖ¹¿ÍÅ ¨¼Ç¼¸Ç¿ÈÉ·ÖÌÇÊÈÉ·ÂÓķֹŻ· Á·ÁƼ¿ÆÅÔÉҮɟÒÆÅÂʆ οÉÓ»ÅÁ·¾·É¼ÂÓÈɹŠÆÅÈÃÅÉǿɼÄ·ÂÕ¸ÊÕÂʽʹŻ¹ÅǼ —¹ÅŸм ÆÇ·¹¸ÒÂÉÅÂÓÁÅ¡·Ä»¿ÄÈÁ¿À ÈÁ·¾·¹Ï¿À ÎÉŹŻ· ļȼǼ¸ÇÖÄ·ÖÅÄ·ÆÇÅÈÉÅÃÅÁÇ·Ö ¤¼ÅμÄÓÂÕ¸ÂÕÈŸ·Á ÄÅÔÉ·ÃļÆÅÄÇ·¹¿Â·ÈÓ˜¼Â·Ö Èμdž ÄÒÿºÂ·¾·Ã¿ ÅÄ·ÆÅ»¸¼½·Â·ÁÂʽ¼¿Èɷ·Æ¿ÉӥķÈηÈɆ ¿¹¼¼Ä·È ÆÅÉÅÃÊÎÉÅÃŽ¼ÉÉ·ÁÆÇÅÈÉÅ¿ȹŸŻÄÅ·Á·ÉÓ¿¾ Âʽ¿¾·Á·É¤·¹¼ÇÄÅ ÅĹÁÊÈÄÒÀ¿ÆÓÖÄÖпÀ ¾·Á·Éc

Н

ÓÒÐÎ

¼ÈüÂżÊÉÇÅÇŸÁÅÈüɷ¼ÉÅÈÉ·¹Ï¿¼ÈÖ¾¹¼¾»Ò ¹ÅǷĽ¼¹ÒÀ¹ÅÈÌÅ»¢Õ¸¿É¼ÊÉÇž·¼ºÅļķ¹Ö¾Î¿¹ÅÈÉÓ¿ļ†

www.prozakonkurs.ru


Ðåàëüíûé ìèð

ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ Òàòüÿíà Ãðæèáîâñêàÿ ¼ÇļÇÈÉ̽ÆÔ ¥ÇÊÃÇ»ÊùØǺÄ

Òàòüÿíà Ãðæèáîâñêàÿ (Ñêëÿðîâà), àâòîð ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ «Çàäóì÷èâûé ñåíòÿáðü» (2003), «Ñòèõîòâîðåíèÿ» (2010), «Ïî àëôàâèòó» (2012). Ëàóðåàò êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ êíèãà 2008–2011» ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è îðäåíà «Çîëîòàÿ îñåíü èì. Ñ. À. Åñåíèíà». Ó÷àñòíèê 32-ãî Ïàðèæñêîãî êíèæíîãî ñàëîíà – 2012. Ó÷àñòíèê Øêîëû Áóêåðîâñêèõ ëàóðåàòîâ –2012 â Ìèëàíå ïî ïîýçèè è ïðîçå.

ÈÇ ÒÅÌÍÎÒÛ

Н

·¹¿»Öļ»·Â·¸Ò¼À¸ÅÂÓϼ»¹·»Í·É¿¥Ä·ÆÇ¿† ͼƿ·ÈÓ Á Ä·Ã ļŽ¿»·ÄÄÅ ¹ÒÄÒÇÄʹ ¿¾ ɼÃÄÅÉÒ £Ò ʽ¼ ÿÄŹ·Â¿ ƼϼÌÅ»ÄÒÀ ƼǼÌÅ» ¿ ¹ÒÏ¿ Ä· Ë¿Ä¿ÏÄÊÕ ÆÇֆ ÃÊÕÁÄŹÅÈÉÇÅÀÁ·Ã ÁÅÉÅÇÒÿÆÂÅÉÄž·ÈÉ·¹¿Â¿·ÆƼĻ¿Í¿É ÆÊÈÉÒÇÖ ŸĿ÷¼ÃźÅÅÁÇʽÄÅÀ»ÅÇźÅÀ›·ÂÓϼ¸ÒÂÅɼÃÄÅ ¿½ÊÉÁÅsÄ¿Á·Á¿Ì½¿ÂÒÌÈÉÇżĿÀ ÉÅÂÓÁźÅÂʸÅÀÖ¾ÒÁË·† Á¼Â·ļËɼ¾·¹Å»·μÇÉÒÌ·ÂÈÖÆÅμÇÄÅÃÊÆÅÂÅÉÄÊ Ä·ÁÇÒ¹·Õ† мÃÊÆÇÅþÅÄÊ ˜Å¼¾Ä¼ÄÄÒÀ ¸Â¼»ÄÒÀ ȹ¼É ËÅķǼÀ ļ ÆÇ¿¸·¹ÂÖ »ÅÇź¼ ÆÇ¿ÖÉÄÅÈÉ¿ · ÆÊÈÉÒÄÄÅÈÉÓ ƼǼȼÁ·¼ÃÅÀ üÈÉÄÅÈÉ¿ ¿ ¼»Á¿À

www.prozakonkurs.ru

37


Ðåàëüíûé ìèð

Ìàðèíà Èâàíîâà ¼¥ÇÊû¹

ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

–Н

Ê È˜ÅºÅÃsÆÇÅ¿¾Ä¼È·ÃÅÂÅ»·Ö½¼Äпķ ÊÈÉÇ·¿¹·ÖÈÓ Ä· ƼǼ»Ä¼Ã È¿»¼ÄÓ¼ ·¹ÉÅß¿ÂÖ Áź»· ÉÇ¿ Ç·¾† ÄÅÁ·Â¿¸¼ÇÄÒÌμÃÅ»·Ä· ÁÅÇŸÁ¿ÈÆÅ»·ÇÁ·Ã¿ ɼÇÃÅÈȺÅÇֆ οÃη¼ÃÆźÂÅÉ¿ÂÅ Ä·ÁÅÄ¼Í ÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹŸ·º·½Ä¿Á·ž·¼¼ ÈÆ¿ÄÅÀ¹»¼ÉÈÁÅÃÁǼȼÈ¿»¼ÂÁ·Ç·Æʾ¼ÉμÉÒÇ¼Ì ÁÅÉÅÇÒÀ ļɼÇƼ¿¹Å ƼǼ¸¿Ç·Â Äź·Ã¿ ¿ ¹Å¾¸Ê½»¼ÄÄÅ ÈÆÇ·Ï¿¹·Â ÷ÃÊ Áź»·ÅÄ¿ʽ¼Æż»ÊÉ s™ÇÅ»¼ĿμºÅļ¾·¸Ò¿ sÈ·»ÖÈÓ¾·ÇÊÂÓ ž·¸ÅμÄÄÅÆÇņ ºÅ¹Åǿº·¹·ȼüÀÈɹ·s›¿ÃÁ· ÆÇŹ¼ÇÓǼüÄÓ s›·Æ¿ÈɼºÄÊÉÖ Æ¿ÈɼºÄÊÉ sÆÇŸÊÇη›¿ÃÁ· ¨¼Ã¼ÀÈɹÅ ¹Æ¼Ç¹Ò¼ ÅÉÆÇ·¹ÂÖÂÅÈÓ ¹ ÅÉÆÊÈÁ Ä· ·¹ÉÅ߿¼ ¦ÊÉÓ ÆǼ»ÈÉÅÖ ļ¸Â¿¾Á¿À ›·¹ÄÅ ÌÅɼ¿ ÆŹ¿»·ÉÓ ÆŽ¿ÂÒÌ ÇÅ»Èɹ¼ÄÄ¿ÁŹ ¹ ˜¼Â·ÇÊÈ¿ ¿ Ä· ªÁÇ·¿Ä¼ ¦ÅÔÉÅÃÊ »ÅÇź· ¿¾ £ÅÈÁ¹Ò¹¡ÇÒù¼Â·ÆÊɼϼÈɹ¼ÄÄ¿ÁŹÈķη·¹ļ¸ÅÂÓÏÅÀ ºÅÇÅ» ¡Ç¿Î¼¹ ÎÉÅ ÆÅ» £Åº¿Â¼¹Åà ÅÉÉÊ»· ¹ ¡¿¼¹ ¿ »·ÂÓϼ Á ºÂ·¹ÄÅÀͼ¿÷ÇÏÇÊÉ·sµ½ÄÅÃʘ¼Ç¼ºÊ¡ÇÒ÷ º»¼ÂÕ¸¿Â¿ ÅÉ»ÒÌ·ÉÓÃÅÈÁ¹¿Î¿ µÄÒÀ ›¿ÃÁ· ¼Ð¼ ļ ¾Ä·Â ÎÉÅ ¹Ò¸Ç·ÄÄÒÀ ÇÅ»¿É¼ÂÖÿ ·¹† ÉÅß¿ÂÓÄÒÀ ÷ÇÏÇÊÉ Á ÃÅÇÕ É·ÁÅÀ »Åº¿À ¿ ÆÅÔÉÅÃÊ Áź† »· ÅÄ¿ ¼»¹· ¹Ò¸Ç·¹Ï¿ÈÓ ¿¾ ºÅÇÅ»· ÆÇż¾½·Â¿ ļ¸ÅÂÓÏż ÆÅ»ÃÅÈÁŹÄż ž¼ÇÅ È ¸Â¼ÈÉÖмÀ ¹Å»ÄÅÀ ºÂ·»ÓÕ Ê»¿¹Â¼ÄÄÅ ÈÆÇÅÈ¿Â s£·Ã· ·ÉÒʹ¼Â¼Ä· ÎÉÅÔÉÅÃż s¤¼É ›¿ÃÁ· ÔÉżмļÃÅǼ›ÅÃÅÇÖÃҸʻ¼Ã»Å¸¿Ç·ÉÓÈÖ »ÄÖÉÇ¿ ¤·ÇֻķÖ¿ÄÅ÷ÇÁ·ÈÃÅÈÁŹÈÁ¿Ã¿ÄÅüǷÿ¹ÒÈÁÅο·Ä· Å¿ÃÆ¿ÀÈÁÊÕ ÉÇ·ÈÈÊ £ ¿ Ä· ÌÅÇÅϼÀ ÈÁÅÇÅÈÉ¿ »¹¿ÄÊ·ÈÓ ¹ Ä·ÆÇ·¹Â¼Ä¿¿˜Ç¼ÈÉ·£·Ï¿ÄÄ·÷º¿ÈÉǷ¿¹ÔÉÅÉÇ·ÄÄ¿ÀÈʸ† ¸ÅÉÄ¿ÀηȸÒÂÅ÷ÂÅ

www.prozakonkurs.ru

49


54

Ðåàëüíûé ìèð

Èãîðü Êàðëîâ ¼«ÌĹ

Êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðåïîäàåò ëèòåðàòóðó è ðóññêèé ÿçûê. Ñîòðóäíè÷àë â ãàçåòàõ, íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè. Ïîñòîÿííûé àâòîð ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî è ïóáëèöèñòè÷åñêîãî æóðíàëà «Ïðèîêñêèå çîðè». Ëàóðåàò ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èì. Í. Ñ. Ëåñêîâà, äèïëîìàíò êîíêóðñà «Áåëàÿ ñêðèæàëü».

ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

В

¼ÈÓ»¼ÄÓÆÇÅÈ¿»¼Â¾·Æ¿ÈÓüÄÄÒÃÈÉÅÂÅà ÈÉ·Ç·†

ÖÈÓ ¾·ÁÅÄοÉÓ Á Ä·¾Ä·Î¼ÄÄÅÃÊ ÈÇÅÁÊ ¾·Á·¾·ÄÄÊÕ Ǽ»·ÁÍ¿¼À Ǽͼľ¿Õ ÄÅÉ·Á¿ļÊÈƼ ·Áź»· ÆÅÎÉ¿ÈÂÊηÀÄÅ ¹¾ºÂÖÄÊ ķηÈÒ ÆÅÄÖ ÎÉÅļÆÅÆÇ·¹¿ÃÅÅÆ·¾»Ò¹·ÕÆÅ»Çʺ¿ÃsÈņ ¹È¼Ã ʽ¼ ļÅÉÂŽÄÒà s »¼Â·Ã ¿ ɼƼÇÓ ÆÇ¿»ÉÈÖ ¸¼½·ÉÓ ÆÅ ºÅÇÅ»Ê ÆźÇʽ·ÕмÃÊÈÖ ¹ Ì¿ÐÄÒÀ ÈÊÃÇ·Á È·ÃŻŹÅÂÓÄźÅ ¹¼Î¼Ç· ÆÇ¿¹Â¼Á·Ö ÎÊÉÓ ÆǼ¾Ç¿É¼ÂÓÄż ¹Ä¿Ã·Ä¿¼ ÆÇÅÌŽ¿Ì ÎÉÅ ÊÄ¿¾¿É¼ÂÓÄÅ ÆÅÎÉ¿ Á·Á ÆÅÆÇÅÏ·ÀĿμÈɹÅ ˜ÇÅÈ¿ÂÈÖ ÈŸ¿Ç·ÉÓ¹¼Ð¿ ÈÊ»ÅÇŽÄÅüɷÂÈÖÆÅÁ¹·ÇɿǼ ̹·É·ÖÅ»Äņ ¹Ç¼Ã¼ÄÄÅ ¿ ÄʽÄż ¿ ļÄʽÄż ÃηÂÈÖ ¹Ä¿¾ ƼǼÆÇÒº¿¹·Ö μǼ¾ÈÉÊƼĿ¹ÈʼÉ¿¹ÒÌÆÅÆÒÉÁ·Ì¹Òǹ·ÉÓÈÖ¿¾ÃÒϼÂŹ† Á¿Æ·Ç·»ÄźÅ¾·Ã¼ÏÁ·ÂÈÖ ļ»ÅÊü¹·Ö ÆÅμÃÊ»¹¼ÇÓÄ¿Á·Áļ ÆŻοÄÖ¼ÉÈÖ ¦ÅμÃÊ È ļÀ ļ ÈŹ·»·ÉÓ ¢¿ÏÓ ÅÁ·¾·¹Ï¿ÈÓ ÈÄ·Çʽ¿ Ç·¾Å¸Ç·ÂÈÖ¹¼É¼Ç†È¿Â·Î¿ºÇ·¼É»¹¼ÇÖÿ ļÆž¹ÅÂÖÖ Ä¿ Ç·ÈÆ·ÌÄÊÉÓ ¿Ì Ä· ¹ÈÕ Ï¿ÇÓ Ä¿ ÆǿɹÅÇ¿ÉÓ ¸¼¾ ÉźŠ ÎÉņ ¸ÒļºÇÅÌÄÊÉÓ¹Ò¾Ò¹·ÕмºÇÅÃÁÅ Ä·¹È¼»¼¹ÖÉÓÔÉ·½¼À¼ÈɆ Ä¿ÎÄÒÌ ÆÇÅÉŹ ¤Å Ê»¼Ç½·Â ¹È†É·Á¿ ÆÇ¿ÁÇÒ ¸¼¾ ÌÂÅÆÁ· ÈÉ·ÂÓÄÊÕ ÈɹÅÇÁÊ ¹Å¾Ã¼ÎÉ·¹ÏÊÕ ÈÉ·ÉÓ Æ·ÇÊÈÅà ¥¸Â¼ºÎÄÄÅ ¹¾»ÅÌÄÊ ¿ÆÅÿÃŽ¼Â·Ä¿ÖºÁ¿¼ Á·Á¸Ê»ÉÅ¿ÌÄ·ÈÅÈÅÃÄ·† Á·Î·Â¿ ¹Ã¿º Ä·ÆÅÂĿ¿ÈÓ ÆÇÅÌ·»ÄÅÀ ÈÒÇÅÈÉÓÕ ¦ÅÎÉ¿ ¾·† »ÒÌ·ÖÈÓ ÆÇ¿ÅÈÉ·ÄŹ¿ÂÈÖ Ä· ÁÇÒÂÓͼ — Á μÃÊ ÈŸÈɹ¼ÄÄÅ ¹ÈÖÔÉ·ÈÊ÷ÉÅÌ· œÈÉÓ¿ÎÉņ¿¸Å¹·½Ä¼¼ μÃÔÉÅɹ¼Î¼Ç ÔÉÅ

Àëüìàíàõ «Áåëàÿ ñêðèæàëü: ëó÷øåå», № 2


Ðåàëüíûé ìèð ÃÅÐÄż»¹¿½¼Ä¿¼¹Å¾»ÊÏÄÒÌ÷ÈÈ ÔÉÅļÆŹÉÅÇ¿ÃżúÄŹ¼† Ä¿¼½¿¾Ä¿ ¦Å¿Ä¼ÇÍ¿¿È»¼Â·Â¼ÐļÈÁÅÂÓÁÅÏ·ºÅ¹ ¿¾·Ã¼Ç ļÆǿ¿ÎÄÅ ºÂʸÅÁÅ »ÒÏ· ¿ ¹È ļ Ãź Ä·ÈÒÉ¿ÉÓÈÖ ÅȼÄļÀ ȹ¼½¼ÈÉÓÕ ¦ÅÇźÆ·Ç·»ÄźÅÅÁ·¾·ÂÈֺǷĿͼÀü½»ÊǼ¾Á¿ÃÔ¼ÁÉÇ¿† μÈÁ¿Ãȹ¼ÉÅÿÃÖºÁŹÈÆÊÌ·ÕмÀ ÈÂŹÄÅÁ¹·ÏÄÖ ɼÃÄÅÉÅÀ ü½»Ê¾·ÉÌÂÅÈÉÓÕÈÉÅÖμÀ»Å÷ÏļÀ·ÉÃÅÈ˼ÇÒ¿»¿ÁÅÀȹņ ¸Å»ÅÀ¸ÅÇ¼Ö ü½»ÊÉ¿Ï¿ÄÅÀÁ·¸¿Ä¼ÉÄÅÀÇ·¸ÅÉÒ¿Ê¿ÎÄÒÿ ÏÊ÷ÿ È¿¹Ï¿Ã¿ÈÖ ¹ ļμÄÅÇ·¾»¼ÂÓÄÒÀ º·Ã Á ÁÅÉÅÇÅÃÊ Ä·»Å¸ÒÂÅÆÇ¿¹ÒÁÄÊÉÓ Á·Á¿ÁļÅÆǼ»¼ÂÄÄÅÈÉ¿ÆÅÂÊÃÇ·Á· ¿Á¹Å¾ÃŽÄÅÈÉ¿»ÒÏ·ÉÓÆÅÂÄÅÀºÇÊ»ÓÕ¦ÅÁ·ÈÉÅÖ Ä·ÈÒзÖ ÁÇŹÓÁ¿ÈÂÅÇÅ»Åà Ä·È·½»·ÖÈÓÄ·ÈÉÅÀο¹Òÿ ÄÅļǼ¾Á¿Ã¿ ÆÅÇÒ¹·Ã¿¹ÅÂÓÄÅÀÈÉ¿Ì¿¿ ÊÈƼÂÈļÁÅÉÅÇÒÃÊ»¿¹Â¼Ä¿¼ÃÅɆ üɿÉÓ ÆÇÅ ȼ¸Ö „— ¹¼»Ó ¿ ļ ÌÅÂÅ»ÄÅ ¨¼Ç¼»¿Ä· ȼÄÉÖ¸ÇÖ · ¹¼Î¼Ç·Ã¿ÆÅÁ·ļÌÅÂÅ»ÄÅ™¼Éǿм ÁÅļÎÄÅ Ç·½¿À ÄÅÕ½† ÄźÅ Ä·ÆÇ·¹Â¼Ä¿Ö ¿ ¾· ¹Ä¼ÏÄ¿Ã ¸Ç¿É¹¼ÄÄÒà ÌÅÂÅ»ÁÅà ÅÄ ļȐÉ ¹Å ¹ÄÊÉǼÄļÀ ȹżÀ ÈÉÅÇÅļ ɼÆÂœ ®¼Ç¼¾ ļÈÁÅÂÓÁÅ úÄŹ¼Ä¿À ÃʾÒÁ·ÂÓÄÒÀ ÈÊøÊÇ ºÅÇÅ»ÈÁÅÀ È·ÃÅ»ÅÈÉ·ÉÅΆ ÄÅÀ ½¿¾Ä¿ ÈÂŽ¿ÂÈÖ ¹ ȹ¿ÄºÅ¹ÊÕ È¿ÄÁÅÆ¿ÇÊÕÐÊÕ ÁÅÃÆņ ¾¿Í¿Õ ™ ļÆŻͼľÊÇÄÅÀ Æ·ÇÉ¿ÉÊǼ ÆÅÿÃÅ ÆÅȹ¿ÈÉ· ¹¼ÉÇ· Èɷ¿Ç·¾Â¿Î¿Ãһżɷ¹Ï¿¼ÈÊ¿ÍÒÆ·ÇÉ¿¿·¹ÉÅ߿¼À¿ ÉÇżÀ¸ÊÈŹ ÊÈÁÅÇÖÕпÌ ¿Â¿ ¾·Ã¼»ÂÖÕпÌ ÌÅ» ÉǷù·¼¹c ŸÆÇ¿ºÂÊϐÄÄÒ¼ºÅÂÅÈ·¹Å»¹ÅǼ ¿Ç¿ÉÿÎÄÅÆŹÉÅÇÖÕпÀ† ÈÖ ļ¿»¼ÄÉ¿Ë¿Í¿ÇʼÃÒÀÆÅÁ·ÈÁÇ¿Æ„Ÿ†Ö†Ê·†Ê¿†Ê·“ s¹ÈÌ¿† ÆÒ¹·Âüɷ¿μÈÁ¿ÀÆǼ»Ã¼É ļÇ·¾Â¿Î¿ÃÒÀ¹ɼÃÄÅɼ¡Éņ ÉÅ ÁźÅ ¼Ð ÆǼ»ÈÉÅÖÂÅ ÅÆžķÉÓ ÉǼ¹Å½¿Â »¼ÉÈÁ¿¼ Á·Î¼Â¿ ÊÈÉ·ÄŹ¼ÄÄҼķ¿ÈÁÅÈÅÁÅÉÆ·Ç·»ÄźÅ¤·¹¼ÇÄż Ä·Á·Î¼ÂÖÌ »¹Å¼¿Â¿ÉÇż ÈÊ»ÖÆÅÇ·¾ºÅ¹ÅÇÊ ļ¹ÄÖÉÄÅÃÊ ÄÅŽ¿¹ÂÄÄņ ÃÊ ™¿»¿ÃÅ ÔÉÅ »¼¹ÅÎÁ¿†ÆÅ»ÇÅÈÉÁ¿ ÈÊ»Ö ÆÅ ÉÅļÄÓÁ¿Ã ºÅÂņ ÈÁ·Ã Ï·ÂŹ¿¹ÅÉÅÂÁ·¹Ï¿Ã»Çʺ»Çʺ· ÈÁ·»Ò¹·¹Ï¿ÃÈÖ¹Æņ ÂÊ»¼ÉÈÁż¼ƼɷĿ¼ÈɼÿÿÂÒÿŸ¼ÇÉÅķÿ ÁÅÉÅÇҼɷÁ ¼ÈɼÈɹ¼ÄÄÒ»ÂÖ÷¼ÄÓÁ¿ÌÂÕ»¼À„Ÿ†Ö†Ê·†Ê¿†Ê·“ sÆŻǷ½·Ö »¼¹Î·É·Ã ÈÁǿƼ¿ Á·Î¼Â¿ Ç·»ÊÖÈÓ ȹżÀ ļηÖÄÄÅÀ ¹ÅÈÉǼ† ¸Å¹·ÄÄÅÈÉ¿¹ȺÊзÕмÀÈÖ¹¾ÇÅȼÕмÀÉÓü ºÅǻž·Ö¹ÂÖÖ ÅȹŐÃÈÊмÈɹŹ·Ä¿¿¹ÆÇÅÌ·»¼ļÆÅ»ÌÅ»ÖмºÅ»ÂÖ¿ºÇÆÅ»

www.prozakonkurs.ru

55


×óâñòâî þìîðà

×ÓÂÑÒÂÎ ÞÌÎÐÀ Ìàðèíà Èâàíîâà ¼¥ÇÊû¹

ÁÎËÈÂÀÐ

У

½¼ļ¹ƼǹÒÀÇ·¾ÌžֿÄÈÅȼ»Ä¼ÀÊÈ·»Ó¸Ò ©¿ÌÅĦ¼ÉÇŹ¿ÎÈÅȹſÿÃÅÂŻ͸ÿÄ·¹¼»Ò¹·Â† ÈÖ¹»¼Ç¼¹ÄÕ¡ÂÕο ¦Ç¿¼¾½·ÂÄ·μÇÄÅÄ¢ÔÄ»§Å¹¼Ç¼“Ⱦ·É¼ÃļÄÄÒÿÈɼÁ·† ÿ™ÅÉ¿ȼºÅ»ÄÖÈÊÉÇ·Ä·ºÇÖÄÊ ¼»¹·ÆÇÅÈÁÅο¹ÆÅÎÊÉÓÆÅ»† üǾϼÃʾ·ÄÅÎӺ¿ÄÖÄÅÃÊÉÇ·ÁÉÊ ¦ÅÁ·»Õ½¿¼ÃÆÂÅ»ÍÒ¹μÇÄÅÃÈŸ¿Ç·Â¿»¼Ç¼¹¼ÄÈÁ¿Ì½¿† ɼ¼À Ä· ÈÌÅ»ÁÊ ©¿ÌÅÄ ¦¼ÉÇŹ¿Î ʽ¼ ķοķ ȹÅÕ »·¹ÄÕÕ ƼÈÄÕ s §¼¸ÖÉÊÏÁ¿ Ö ½¼ ȹÅÀ ¦ÂÅÌźÅ ļ ÆŽ¼Â·Õ ¨ÃÅÉǿɼ Ö ¹·Ã¾·¹·Ï¿¾¼Ã¼ÂÓÄҼķ»¼ÂÒ»·¿¾¸Ò†Ç·¾¹·ÂÕÌ¿ÆÅÌÅÇÅϼ† ÃÊ„ÁÊÈÁʓÅɹ·ÂՙǷÀÅÄÄÅÃͼÄÉǼÆÅÁ¹·ÇɿǼÈʻŸÈɹ·† ÿÁÊƿɼ—ÎÉŹ·Ã÷ÖÉÓÈÖ¹»¼Ç¼¹Ä¼†ÉŤ¿¹Å»ÒsÄ¿º·¾·

www.prozakonkurs.ru

137


×óâñòâî þìîðà ¸Å¿Ì¹Å¾ÃÊÉ¿ÂÅ ÎÉŹ÷Éμ¦Ç¼ÃӼdž¿º¿ËÅǹ·Ç»ÆÅ˷ÿ† ¿¿¨¿»ÅǼÄÁž·¸¿ÂμÉÒǼÃÖη©ÊÉÅÄ¿¸Ò¿ÆÇ·¹ÒÆÅÖ¹† ¼Ŀ¼ÃÅÂÅ»ÅÀ¾¹¼¾»Ò¸ÒÂÅ»¼ÂÅÃÇÊÁķϼºÅ¯É·¸·¦Ç·¹»· Ë¿º»ÅÁ·½¼ÏÓsÃÖι¼»ÓÁÇʺÂÒÀ ™  Áź»· ¾·ÁÇÒ¿ÈÓ ¿¾¸¿Ç·É¼ÂÓÄÒ¼ ÊηÈÉÁ¿ ķηÂÅÈÓ ÅμǼ»Äż ÏÅÊ s „¤ÅÎÓ ÆÅ»Èΐɷ ºÅÂÅÈŹ“ £Ò È ˜ÊÂӻźÅà ȿ»¼Â¿ É·Á¿¼ ¹·½ÄÒ¼ Ä·»Ê¹·Â¿ мÁ¿ ¿ ¾·Ö¹ÂÖ¿ ÎÉÅ Æǿüà ÂÕ¸ÅÀ ¿Éź ºÅÂÅÈŹ·Ä¿Ö ÌÅÉÖ Ä¿ ȼÁÊÄ»Ò ļ ÈÅÃļ¹·¼ÃÈÖ ¹ ȹżÀÆŸ¼»¼¦ÅÄÖÉÄÅ ÎÉÅȹŐÃļĿ¼¹ÒÈÁ·¾Ò¹·Â¿Ç·¾ÄźÅ ÇÅ»· ÔÁÈƼÇÉÒ ÆÅ¿ÉÅÂź¿ μÄÒ ÁÅÿɼÉŹ ¿¾¸¿Ç·É¼Â¼À ¿ ÆÇÅηÖ ÆÇÅ»·½Ä·Ö ȹÅÂÅÎÓ ¤·Ï¿ ·¹ÉÅǿɼÉÄÒ¼ ¿ ļÆÅ»ÁÊƆ ÄÒ¼ÈÅÍ¿ÅÂź¿Î¼ÈÁ¿¼ÈÂʽ¸ÒÅÉ»·¹·Â¿ÆÇÅͼÄÉ·ÆǼ¿ÃÊм† Èɹ·Ä·Ã ©Ç¼ºÊ¸Å¹ÈÁ¿¼sķŸÅÇÅÉ¡ÅÄοÂÅÈÓɼà ÎÉÅÆǼ»† ¹Å»¿É¼Â¿ÔÉ¿ÌÈÂʽ¸ÆŻǷ¿ÈÓ¹ÆÇÖÃÅÃÔ˿Ǽ Æǿΐø·¸· ÈÅǹ·Â·ÏÉ·ÄÒÈÃʽ¿Á·¿Ä·»·¹·Â·¼ÃÊÆž·»Ä¿Í¼™ÔÉÅÉÆ¿† Á·ÄÉÄÒÀÃÅüÄÉɼ¼Á·Ã¼Ç·ÆÅμÃʆÉÅÈÉһ¿¹ÅÊÏ·¹ÈÉņ ÇÅÄÊc žÄ·¼É¼ Ãļ »Å È¿Ì ÆÅÇ Á·½¼ÉÈÖ ÎÉÅ Ä·Ï· ÆÅ¿ɿÁ· s ÔÉÅ ¹ÈļȼÇÓ¼¾ÄÅ ļ¹¾·ÆÇ·¹»Ê ÆÅÄ·ÇÅÏÁÊ´ÉŸÅÂÓÏż ļÆǼ† ÁǷзÕм¼ÈÖÏÅÊ ¹ÁÅÉÅÇÅÃÇÅ¿Ç·ÈÆ¿È·ÄÒ¾·Ç·Ä¼¼ŸÇÅÂÓ Ä·»Å¿ºÇ·ÉÓ»ÅÁÅÄÍ·œÈ¿ʽÉÒÅ»¿ÄÇ·¾ƼǼÆÊÉ·Â˷ÿ¿Õ ÆÅÔÉ·sÆÊÉ·À»·ÂÓϼ ÎÉŸÒÇ·¾¹üÈÖÍɹÅÕÄŹÊÕºÂÊÆÅÈÉÓ Í¿É¿ÇŹ·Â¿œÈ¿Ä·Æ¿ÂÈÖ¿ÆŻǷÂÈÖsƼÀ¿»¼Ç¿ÈÓ»·ÂÓϼ œÈ¿ Å»¿Ä Ç·¾ ķƿȷ¿ ÎÉÅ Ê ɼ¸Ö ÃÅÂÅ»·Ö ÂոŹĿͷ ȼ† »ÊÕзֻŽķ¸ÒÉӼмÃÅÂŽ¼¥ÉÁ·½¼ÏÓÈÖÅÉÇÅ¿sÈÇ·¾Ê ¾·Ã¼ÄÖÉs½¼Â·ÕпÌÉÒÈÖο ¤·Ôɿ̹ҸÅÇ·Ì»¹·ÄŹÒÌÁÂÅÊÄ·sÖ¿˜ÊÂӻźsÏ¿Äž† »ÇֹĞ»ÇÕ¥ÄÎÊÉÓ¸ÅÂÓϼÄ·¸Ç·ÂÄ·™ÅÈÉÅÁ¼ÈÉÇ·ÄÒ ÖsÄ· ž·Æ·»¼ªüÄÖ»¼Â·¸Ò¿ÆÅÂÊÎϼÄ·µº¼ ÊļºÅsÄ·¨¼¹¼Ç¼ ÊüÄÖs¹ÁÇÊÆÄÒ̺ÅÇÅ»·Ì ÊļºÅs¹ÆÇŹ¿ÄÍ¿¿˜ÒÂÅÖÈÄÅ ÎÉÅÈʻӸʹŽ»¼Â¼ÄÄźÅÁǼÈ·ǼϷÉļÈÁÅÂÓÁÅ»¼ÈÖÉÁŹÉ҆ ÈÖκÅÂÅÈŹ ¦Ç¿Ã¼ÇÄŹÊÉÇ·ÃÒÆÅÁ¿ÄÊ¿ÈÉÊ»¿Õ¿Æż̷¿¹¯É·¸ ¤·Ã ÅÈÉ·¹·ÂÅÈÓ »Å½»·ÉÓÈÖ Ǽ¾ÊÂÓÉ·ÉŹ ¹È¼ºÅ ¿¾ ļÈÁÅÂÓÁ¿Ì ÈÉÅ¿ÎÄÒÌÊηÈÉÁŹ ÁÅÉÅÇÒ¼ Á·ÁŸÒÎÄÅ Èοɷ¿ü»Â¼ÄļÀ ÅÈÉ·ÂÓÄÅÀÈÉÇ·ÄÒ ™ ÆÅÂϼÈÉźÅ ¬Å¾Ö¿ÄÊ ¹ ÅμǼ»ÄÅÀ Ç·¾ Æž¹ÅĿ¿ Ä· Ãņ ¸¿ÂÓÄÒÀ¥ÄÆŻĐÈɼ¼ËÅÄÁÊÌÊ¿º·ÇÁÄÊ ÎÉŸÒÃÒļº·Â†

www.prozakonkurs.ru

171

pz best 2  
pz best 2  

www.prozakonkurs.ru best 2

Advertisement