Page 1

Tim r

TESCO

Tim rav y

Piv ov ars ká

Keby ste navštívili Martin pred tristo rokV. Žin gor mi, ocitli by ste sa v malej dedine, akých a bolo na Slovensku v týchMlčasoch veľa. áde že Martin vznikol pravdepodobne už začiatkom 12. storočia a najstarší dochovaný písomný záznam o „Villa Sancti Martini“ pochádza z roku 1284. Prelom v novodobých dejinách Martina nastal v revolučnom roku 1848 po vystúpení Štúrovcov, ktoré v Martine i v celom Turci získalo pozitívny ohlas. Zimný Hrd štadión ino V priebehu troch storočí dejinný vývoj urobil z Martina jedinečné centrum slovenského historického i kulvS NP túrneho diania. Dnes je Martin metropolou regiónu Turiec a moderným mestom, ktorého centrum prešlo výraznou rekonštrukciu. Historické centrum mesta nie je veľké. Opakujúce sa požiare v minulosti totiž mesto viackrát poškodili, čo zapríčinilo, že v ňom nie je veľa starých budov. Väčšina pochádza z konca 19. a začiatku 20. storočia a sú vybudované v štýle Art Nouveau (secesia).

Tom

k

icha

Jile

Te he l

efá nik .Št

Holu

byh o

osla va

o lub yh Ho

tés Šol áh ora Mal

sla va

isla vov a

íro va

cha J. Lett ri

co ve j em N

10

J. Petr ikov

a ov tov

J. Fr aňa

WC

ova

čan

ľov a

Ko ce

v

on

J. Š imk a

ch

Še

Medzi najnavštevovanejšie miesta Martina patrí aj Národný cintorín 11 , kde skončila svoju životnú púť väčšina z velikánov národa, ktorí mesto budovali, stáli pri zrode kultúrnych inštitúcií a spolkov, peňažných ústavov a prie-myselných podnikov. Neskôr sem pochovávali telesné pozostatky veľkých Slovákov z celého sveta.

rm Le

nský

j

Ma

de

Turč ia

ins

Pon i

kov a

j j jne He jne He de ra zú Ma J.

Domov dôchodcov

Ben

Na

7

Zvo len ská

ého Jele

ňov a

o éh

11

diaľkové autobusy

kino

vlaková stanica

socha

pošta

informačná kancelária

P

múzeum

Občiansky cintorín

Mestská Múzeum Martina Benku 10 - Expozícia predstavuje polícia autentické prostredie a výtvarné dielo významného, všestranne orientovaného umelca, hlavne maliara a ilustrátora - národného umelca Martina Benku. Interiéry múzea (pracovňa, ateliér o a spálňa) sú v zmysle poslednej éh a sk ov v vôle majstra Benku zachované vnkautentickej podobe. o ak če Na

Slovenská národná knižnica v Martine (SNK) 7 je jednou z najstarších a najvýznamnejších národných kultúrnych, vedeckých, informačných a vzdelávacích inštitúcií. Ako vrcholná ustanovizeň slovenského knihovníctva, knižnej kultúry, literárneho múzejníctva, literárneho archívnictva a biografistiky slúži všetkým občanom Slovenskej republiky i používateľom zo zahraničia. ého

mn

ick Jah

tek

fitnes centrum

potraviny

Ra st

ick odn

lož

mestská doprava

toalety

12 11

parkovisko poliklinika

H

nemocnica

16

telefón

Kultúrne podujatia v meste Martin ká ns bi la

Ubytovňa Sany

športový areál

hotel / penzión

Mo

j

ra

Kada v

zdo Hv ie kov a plu

bin Pri

jne

a

eld

He

zú Ma J.

Na

u

P.O .

ova

de

ka

čk

M.R

á sko vsk Mo a áľ

ľa

tov a

Na

Hotel Olymp

autobusová stanica SAD

16

Sk

Ru p

Bott ova

dka

J. Šim

tri

Amfiteáter

J. Kr

kéh o

Jes

lab

hra

ns

Gymnázium V.P.Tótha

15

11

J. Kr á

Prie

se

Lekárska fakulta UK

SNM - Múzeum slovenskej dediny, Martin (skanzen) 16 je najväčším múzeom v prírode na Slovensku. V pestrofarebnej dedinke, ktorá sa tu rozkladá na ploche 28 ha, sa stretlo vyše 100 stavieb reprezentujúcich stavebnú kultúru regiónov severozápadného Slovenska. V skanzene sa počas celého roka konajú atraktívne podujatia približujúce tradičné výročné zvykoslovie: fašiangy, Veľkú noc, stavanie májov, dožinky, Vianoce, ale i iné príležitosti ako napr. jarmok. Konajú sa tu aj špecializované podujatia venované interpretom hry na ľudové hudobné nástroje, rómskej kultúre a iné. Súčasťou všetkých podujatí sú tvorivé dielne, predaj ľudovo umeleckých výrobkov a možnosť občerstvenia v objekte rázovitej krčmy.

Národný cintorín

Sk

dka

Je

nik a

ove j

.Št M.R

ika

ZA PP

hra

s By

a

ens

ro va Ko llá

ova

Prie

15

Slovenská národná knižnica

Tržnica

BA BB

ova

eld

Druhú budovu Matice slovenskej 5 postavili v rokoch 1925 až 1926 podľa návrhu architekta Jána Palkoviča. Dnes je sídlom pracovísk Matice slovenskej – Vydavateľstva MS, redakcie Národných novín, Slovenských pohľadov a sídlia tu aj pracoviská Slovenského národného literárneho múzea Slovenskej u ičk národnej knižnice. V parku pred budovou je situovaná bronzová plastika “Matice“ 6 od akad. str sochára y B Na Jána Kulicha z roku 1964.

hora

SNM Etnografické múzeum

A. S oko lík

Hotel Turiec

o

H novič

6

.Št efá

nik a a efá

nik scih

nci Fra

Bott ova

A. S okolí ka P

12

tova

P

Malá

A. K meť

fán

usta

.Šte

aug 29.

P

Štefa

.Št efá

a P. M udr oň dro ňa

P

Koh ú

Martinská fakultná nemocnica

ŠD L FU Nám. K J.C. Hronského

100 m

V. P . Tó tha

a

14

kov a

ého

P

P

Nám. SNP

Prior

nolá

Štúrovo nám.

8

ého

7

orsk

@

13

WC

Ber

Antikvariat Mädokýš

Divadelné námestie

Turčianska galéria Daxne rova

Záb

@

Dom Živena

eťa

Daxn

erov a

esk

A. K m

P. M u

zeso va Moy

ákov a Nov

Bitúnková

Múzeum kultúty Čechov

Hotel Brilant

a

WC

M.R

ô Ka ln

Kráčiny

eťa

Múzeum Červeného kríža

1

2

A. K m

SAD

V. P. Tóth

4 @

L. N ovo m

Úrad práce

FIX

I Matica slovenská

Múzeum A. Kmeťa

Mestský úrad

Šo lté so ve j

ho ány Kuz m

Memorandove nám.

9

Nám.S.H. Vajanského

M.R

3

Múzeum M. Benku

Plaváreň Sanny

orsk

ého

Mesto Martin je mestom múzeí. Etnografické múzeum 15 v Martine so svojimi stálymi expozíciami Človek a pôda, Človek a materiál a Človek a odev je najväčším etnografickým múzeom na Slovensku. Do pôsobnosti Slovenského národného múzea v Martine spadajú aj ďalšie múzeá: Múzeum slovenskej dediny, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum Martina Benku, Múzeum kultúry Čechov, Múzeum kultúry Rómov a Múzeum Karola Plicku v Blatnici.

ého

ezd

Nov áko va

6 5

II Matica slovenská

P

ZábP

Tlačiarne Neografia

Poliklinika

10

M.R

rzo va

Športový areál

esk

Hvi

čko va He

Thu

13

Na východ od Turčianskej galérie stojí súsošie Jánošíka 14 s družinou od akad. sochára Fraňa Štefunku z roku 1941, ktoré malo v čase svojho vzniku symbolizovať odpor Slovákov proti fašizmu.

Hádzansky štadion

L. N ovo m

P

Poliklinika HTC

ltét yho

lná

a

Thu

Šku

Robotnícka

4

ono va

číno va

ova

WC

Prie

Kuk u

dko vič

A. Kmeť a

gsf

a

rzo va

Sla

Teh e

P.O.

y

E.B . Lu káč

ho

P

ád

P

Lan

Ná le

e ns kéh Kom

9

Tajo vsk é

m

ády

jm

ar

Západne od novodobého skleneného objektu Millenia 1 , ktorý spolu so zrekonštruovanou pešou zónou získal najvýznamnejšie ocenenie architektov „Stavba roka 2003“, stojí budova Národného domu 2 . Postavila ju v rokoch 1888 až 1890 Spoločnosť vlastníkov podľa projektu architekta Blažeja Bullu. Od II. svetovej vojny až do roku 2001, keď sa začala jej rekonštrukcia, je sídlom Slovenského komorného divadla (predtým Divadlo SNP). Od decembra 2008 je Národný dom opäť otvorený. K Slovenskému komornému divadlu patrí aj Štúdio (1994), ktoré je jedným z najmodernejších a najlepšie vybavených divadiel na Slovensku.

3

Oproti Kostolu sv. Martina sa nachádza bývalý Župný dom, postavený v roku 1772, ktorý je od roku 1987 sídlom Turčianskej galérie 13 so stálou expozíciou Slovenského moderného umenia 20. storočia. Galéria okrem pravidelných výstav a komorných koncertov cyklicky usporadúva aj jedinečné medzinárodné podujatia – Bienále fantázie (pre deti) a Bienále knižného umenia (pre tvorcov a milovníkov krásnych kníh).

P

Am

sk ej

j ar m

Polícia

ZŤS Martin

ov en

Od budovy Millenia sa námestie rozdeľuje na dve strany. Na jednom konci vyúsťuje na Memorandovom námestí, kde sa na priestranstve pod lipami pred Evanjelickým kostolom 3 v dňoch 6. až 7. júna 1861 konalo Memorandové zhromaždenie slovenského národa. Tu bol podpísaný významný dokument – prvý ucelený program samostatnej slovenskej politiky – Memorandum národa slovenského. Hneď vedľa Memorandového námestia sa nachádza historická prvá budova Matice slovenskej 4 , v ktorej sa v 19. storočí sústredili všetky tvorivé a kultúrne sily nášho národa. V súčasnosti v nej sídli Slovenské národné literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice so svojou stálou expozíciou dejín slovenskej literatúry. V reprezentatívnej Národnej dvorane sa nachádzajú podobizne čelných predstaviteľov národného života Slovákov v 19. storočí.

pko va

o

ven e

Bjó rns

sk oSl

Slovenské komorné divadlo každoročne organizuje divadelný festival Dotyky a spojenia. Ambíciou festivalu je vyhľadávať a prezentovať najzaujímavejšie a najinšpiratívnejšie divadelné produkcie.

Na druhom konci námestia stojí Rímskokatolícky kostol sv. Martina 12 , ktorý je najstaršou pamiatkou mesta. Podľa patróna kostola dostalo meno aj mesto Martin. Kostol bol postavený v románskom slohu v druhej polovici 13. storočia a sú v ňom zachované fresky zo 14. storočia. Kostol viackrát vyhorel - v roku 1433 po husitských nájazdoch a v rokoch 1780 až 1781. V 20. storočí bol rekonštruovaný - v roku 1919 a po vojne, v roku 1945. Nachádza sa v ňom hrobka rodiny Révaiovcov, krížová cesta so 14 reliéfmi a Pieta od akad. sochára, národného umelca, Fraňa Štefunku, ako aj obraz Bohorodičky od národného umelca Martina Benku.

12

Čer

o

V Múzeu Andreja Kmeťa 9 sídli špecializované pracovisko zamerané na výskum prírody, ktoré spravuje vyše 160 tisíc zbierkových predmetov a ponúka stálu expozíciu o prírode Turca.

Če

2

Lidl P

e ns kéh

ho

8

Go rké

1

ka

ášik ova

Sv äto

ra

íns

Zvo len ská

Martin

go

Kom

o

bra Pie tra

V. Žin

lléh

No voj ič

Ďalšou zaujímavosťou je budova Tatra Banky 8 (v súčasnosti sídlo Slovenskej sporiteľne), v ktorej dňa 30. októbra 1918 slovenská politická a kultúrnaŠreprezentácia podpísala Deklarákol ská ciu slovenského národa o pripojení Slovenska k spoločnej republike s Čechmi. V priľahlom parku sa nachádza bronzové súsošie - pamätník padlým v 1. svetovej vojne od akad. sochára Fraňa Štefunku.

Go rké ho

Ho

P

a

Dru žst ev

lián

Bu dov ate ľov

Go

Medzi najväčšie a najvýznamnejšie podujatia patria Dni mesta Martin, Martinské kultúrne leto a Dni sv.Martina-Martinské hody. Dni mesta Martin (od r. 1996) sa konajú v priestoroch pešej zóny (na Divadelnom námestí). Ide o multižánrové trojdňové podujatie, ktorého súčasťou je aj Martinský deň tanca a Martinský bicyklový deň. Špeciálneho programu Dní mesta Martin sa zúčastňujú oficiálne delegácie družobných miest: Báčsky Petrovec (Srbsko, Vojvodina), Békéscsaba (Maďarsko), Fargo (U.S.A.) Gotha (Nemecko), Hoogeveen (Holandsko), Jičín (Česká republika), Kalisz (Poľsko) a Železnodorožnyj (Ruská federácia). Martinské kultúrne leto zahŕňa množstvo koncertov populárnej, vážnej i alternatívnej hudby ako aj divadelné a tanečné predstavenia pod holým nebom. Záver leta patrí už tradične podujatiu Cyklomaratón po ceste SNP.

Turisticko-informačná kancelária Martin

A. Kmeťa 22, 036 01 Martin, Slovensko tel: +421 (0)43 423 87 76, mobil: +421 915 833 963 tik@martin.sk, www.tikmartin.sk

Mesto Martin - leták  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you